Björn Swedborg (M), ordförande Marcus Jonmyren (C) Göran Gustafsson (KO) Anders Sundberg (S) Anita Westerback (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björn Swedborg (M), ordförande Marcus Jonmyren (C) Göran Gustafsson (KO) Anders Sundberg (S) Anita Westerback (S)"

Transkript

1 ~ii VIMMERBY KOMMUN r%~~,;~,!) Teknik- och servicenämnden ~tjlli~ -ro SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm Sammanträdesdatum (23) Plats och sammanträdestid Beslutare Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby torsdagen den 15 december Klockan 08JO-12.45, Björn Swedborg (M), ordförande Marcus Jonmyren (C) Göran Gustafsson (KO) Anders Sundberg (S) Anita Westerback (S) Närvarande, ej beslutande ersättare Övriga deltagare Urban Sundquist (C) Roland Nilsson (KO) Håkan Karlsson (M), kl Teknik- och servicecheftorbjöm Johansson, MätningschefMagnus Carlsson, KostchefMikael Sandberg, 235, Gatuchef Bo Palmer, 233, 235, 245 FastighetschefBo Lennstam, 235 Trafikadministratör Joakim Svensson, ,245 Nämndsekreterare Liselott Frejd Protoko!ljustcral'C Anders Sundberg Justeringens plats tid Underskrifter Sekreterare Teknik- och serviceförvaltningen (J,/'.. ;-"""j' ~-'. ',I I ' t;jpjdi1# if Liselott Frejd l/ Paragrafer Ordförande Protokolljusterare A N S LA G S B E VI S Uuslcringcn har tillkännagivits genom anslag) Organ Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Datum for anslagsuppsättning Datum for anslagsnedtagning Protokollets fdrvaringsp!ats Underskrift Teknikjoch seiyiceförvaltningen, Stadshuset, Vimmerby c--//o _ ~,Jvte 'MtJt Liselott Frejd Utdragsbestyrkning

2 'W.:r i l:]0 VIMMERBY KOMMUN!<Ä~)~ E~~~ Teknik- och servicenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samlnanträdesdatum Sidnr 2 TSN 227 Ändring i föredragningslistan Teknik- och service nämndens beslut Nämnden beslutar att föredragningslistan ändras enligt foljande: Ärende nr 5 angående framkomligheten for bussarna i Vimmerby - utgår. Ärendet, tas upp på sammanträdet i februari 20 I 2 Ärende nr 8 angående rapport från WSP, upplag Krönsmon - utgår. Ärendet tas upp på sammanträdet i februari 20 I 2. ProtokoJJjustcrarc Utdragsbcstyrkning

3 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Satnmanträdcsdatull Sidnr 3 TSN 228 Meddelanden Teknik- och servicenämndens beslut Följande meddelande läggs till handlingarna: 112) Onr Kod 041 Kommunstyrelsebeslut, KS 505, /Nämndemas fortlöpande budgetredovisning till kommunstyrelsen år avstämning med nulägesrapport och åtgärdsplan per september 20 II. 113) Löp nr Kod 006 Kommunstyrelsebeslut, KS 514, 2011-II-08/Sammanträdeskalender for kommunstyrelsen fastställa. 114) Onr 300/2010 Kod 055 Teknik- och serviceforvaltningen, , forordnande av parkeringsvakt. 11 5) Löp nr Kod 006 Protokoll från LOTS-gIuppens möte, ) Löp nr Kod 006 Protokoll från Tillgänglighetsrådet ) Onr 62/2011 Kod 041 Kommunfulhnäktigebeslut KF 230, /Budget år 2012 och 2013 for Vimmerby kommun - fastställa. 11 8) Onr 298/20 I O Kod 041 Kommunfullmäktigebeslut KF 232, /Budget år 2012 och 2013 for Vimmerby kommun - godkänna bilaga for barn och unga. 119) Onr62/2011 Kod 041 Kommunfullmäktigebeslut KF 233, 201 I-I 1-28/Nämndemas färdplan över effektiviseringsmålen for åren 2012 och godkänna. Protokolljusterare UtdragsbcstYl'kning

4 YJ2i~'{i VIMMERBY KOMMUN ':};;~~;:::N (Xillti~ Teknik- och servicenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sidnr 4 120) Löp nr Kod 006 Kommunfullmäktigebeslut KF 237, 201 I-I 1-28/Sammanträdeskalender får år 2012 får kommunfullmäktige - fastställa. 121) Dnr 137/2011 Kod 219 Kommunfullmäktigebeslut KF 239, 201 I-I 1-28/Strukturförändringar i stadsplaneringen i Vimmerby - Älåkra 2:2 m fl- finansiering. 122) Dnr217/2011 Kod 289 Kommunstyrelsebeslut KS 559, , Upprustning av Brunnsparken i Södra VI - uppdrag till mark- och exploateringsavdelningen att ta upp frågan med hembygdsföreningen om överlåtelse av samtliga byggnader på fastigheten Vi 32:1 och del av Vi 14:1 i befintligt skick. Proloko!ljustcrarc Utdragsbcstyrkning

5 ~1I;);~ VIMMERBY KOMMUN,K-':Z';~;~~ f!rffi;~i ~~ Teknik- och servicenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SalnmanträdesdatulTI Sidnr 5 TSN 229 Dnr 247/2011 Kod 001 Representant till trafikrådet - utse Teknik- och servicenämndens beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att utse forvaltningens trafikadministratör Joakim Svensson till kommunens representant i trafikrådet. Sammanfattning Genom den nya kollektivtrafiklag som träder i kraft vid årsskiftet ska det i varje län finnas en kollektivtrafikmyndighet. I Kalmar län blir landstinget kollektivtrafikmyndighet. Trafikmyndigheten kommer genom en skattväxling även överta ansvaret for kollektivtrafik och färdtjänst i länet. Myndigheten kommer att få en politisk styrelse utsedd av landstinget och länets kommuner. Till trafikmyndigheten ska även knytas ett rådgörande trafikråd. Trafikrådet ska utgöras av tjänstemän utsedda från kommunerna. Varje kommun ska utse en representant till trafikrådet. Redan i dag finns en trafikteknisk arbetsgrupp vilken motsvarar det nya trafikrådet. Vimmerby kommun representeras i den trafiktekniska arbetsgruppen av forvaltningens trafikadministratör. Till det nya trafikrådet har teknik- och servicenämnden såsom ansvarig for kollektivtrafikfrågor att utse representant från kommunen. Med utgångspunkt från ovanstående foreslår teknik- och serviceforvaltningen nämnden att utse forvaltningens trafikadministratör till kommunens representant i trafikrådet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse upprättad av trafikadministratör Joakim Svensson, ID Sändlista Kalmar läns Trafik AB Trafikadministratör Joakim Svensson Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sidnr 6 TSN 230 Dnr Kod 003 Reglemente för teknik- och service nämnden - revidering Teknik- och servicenämndens beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att foreslå kommunfullmäktige anta bilagda forslag till revidering av teknik- och servicenämndens reglemente. Sammanfattning Landstinget i Kalmar län tar fr o m över ansvaret for fårdtjänst och riksfårdtjänst från kommunerna. Teknik- och servicenämndens reglemente behöver därfor revideras. Vid dagens sammanträde presenteras forslag till revidering, text i kursiv stil, enligt bilaga. Beslutsunderlag Förslag till revidering av Reglemente for teknik- och servicenämnden, ID Bilaga Sändlista Kommunfullmäktige Trafikadministratör Joakim Svensson Protoko!ljustcrarc Utdragsbcstyrkning

7 Bilaga TSN 230, Reglemente för Teknik- och Servicenämnden Antaget av kommunfullmäktige 2012-XX-XX, XXX

8 REGLEMENTE FÖR TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallagen och i annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente för Teknik- och service nämnden. TEKNIK- OCH SERVICENÄMNDENS VERKSAMHET Sakområden I Nämnden skall enligt miljöbalken och lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning ansvara for avfallsplaneringen i kommunen och utarbeta forslag vad gäller renhållningsordning och annan reglering av avfallshanteringen i kommunen, ansvara for gaturenhållning och for renhållning i övrigt utomhus där allmänheten får fårdas fritt som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, handlägga frågor om undantag från skyldigheten att svara for gångbane-renhållning som kan ha ålagts fastighetsinnehavare, initiera och bereda ärenden om imättande av vattenskyddsområden enligt 7 kap. miljöbalken i den mån det är påkallat, samt ansvara for att initiera och bereda ärenden om imättande av skyddsormåden enligt 7 kap. miljöbalken som är påkallade, och svara for forvaltning av sådana ormåden. Nämnden är ansvarig for kommunens kartverk och adress och lägenhetsregister i tätort och på landsbygd. Nämnden är kommunal väghållningsmyndighet. Nämnden fullgör de trafikuppgifter som avses i I, lag (1978:234) om nämnder for vissa trafikfrågor. Nämnden ansvarar for skolskjutsverksamheten enligt skollagen samt resebidrag till gymnasieelever enligt lag(1991: Il 00) om kommunernas skyldighet att svara for vissa eleveresor, Nämnden svarar för frågor rörande kollektivtrafik som avses i lag(i997:736) omfärdtjänst respektive lag (1997:735) om riksfärdtjänst samt andraformer av anpassad kollektivtrafik Nämnden svarar även för övriga frågor om kommunens transporter.

9 Nämnden ansvarar for Vatten och avloppsfrågor enligt Lagen om allmänna vattentjänster (taxor, verksamhetsområde). Förvaltningen av denna tjänst handhar av Vimmerby Energi och Miljö AB, Nämnden skall enligt miljöbalken, 15 kapitlet, ansvara for transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall. ansvara for avfallsplaneringen i kommunen och utarbeta forslag vad gäller renhållningsordning och annan reglering av avfallshanteringen i kommunen Nämnden åläggs att planera, leda och kontrollera verksamheten inom sitt ansvars område på ett sätt som säkerställer att arbetsmiljön uppfyller kraven i arbetsmiljöiagen och de foreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Nämnden handlägger ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. Nämnden forvaltar kommunens park-, gatu-, och trafikbelysningsanläggningar. Nämnden handlägger bidragsfrågor for enskilda vägar. Nämnden handhar referensorganet kommunala handikapprådet. Nämnden ansvarar for samordningen av kommunens handikappolitiska program. Nämnden handlägger efter det att samråd med kultur- och fritidsnämnden skett, namngivning av allmänna platser, såsom gator, torg, vägar och parker, samt kvarter och kommunens egna fastigheter och anläggningar. Nämnden avger yttranden till polismyndigheten enligt 3 kap 2 ordningslagen. Nämnden ansvarar for kommunens kostverksamhet och stadshusets cafeteria. Nämnden ansvarar for central städsamordning samt lokalvård i stadshuset. Nämnden ansvarar for lokalforsörjningen till kommunens verksamheter. Med lokalforsörjning avses ansvaret att se till att de kommunala verksamheterna har ändamålsenliga lokaler, antingen kommunägda eller inhyrda. Nämnden ansvarar for forvaltning av kommunens fasta egendom och byggnader på ofri grund, vari även ingår forvaltning av kommunens skogs- och markinnehav. Nämnden ansvarar for uthyrning och inhyrning av lokaler utom såvitt avser industrilokaler. Nämnden ansvarar for debitering av nyttjanderätts avgifter, t ex arrendeavgifter och hyresavgifter. Nämnden ansvarar for upphandling av forsäkringar och for att se till att kommunens behov av forsäkringsskydd är tillgodosett.

10 Nämnden ansvarar för central upphandlingsfunktion, rådgivning i inköpsfrågor, konsumentverksamhet samt fullgör kommunens uppgifter enligt lotteriiagen. I övrigt skall nämnden fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige delegerat till nämnden. Information och regelreformering 2 Teknik- och servicenämnden ska lämna information om sin verksamhet. Vidare ska nämnden verka för regelreformering och regelförenkling inom sitt verksamhetsområde. Processbehörighet m.m. 3 Teknik- och servicenämnden rar själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde. 4 I sådana mål och ärenden, där det ankommer på teknik- och servicenämnden att föra kommunens talan, rar teknik- och servicenämnden på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. Ansvar oc" rapporteringsskyldighet 5 Teknik- och servicenämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Teknik- och servicenämnden skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Teknik- och servicenämnden ska planera, leda och kontrollera verksamheten inom sitt ansvarsområde på ett sätt som säkerställer att arbetsmiljön uppfyller kraven i arbetsmiljöiagen och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 6 Teknik- och servicenärnnden är personuppgiftsansvarig inom nämndens verksamhetsområde. /~/2 / /) /

11 7 Teknik- och servicenämnden skall redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har delegerat till nämnden. Tjänster och personalfrågor 8 Teknik- och servicenämnden rar, inom ramen för budgeterade medel, besluta om att inrätta t j änster och att dra in t j änster. Teknik- och servicenämnden anställer, med undantag för fcirvaltningschef, den personal till förvaltningen och upphandlar den externa medverkan som krävs inom nämndens verksamhetsområde. Teknik- och servicenämnden ansvarar för att anställningsbevis utfardas för nyanställd personal. Teknik- och servicenämnden ansvarar för anvisning av läkare vid de tillfållen då arbetsgivaren kräver att anställd uppvisar tjänstbarhetsintyg. Teknik- och servicenämnden ansvarar vidare för prövning av tjänstbarhetsintyg. Teknik- och servicenämnden ska förhandla enligt och 38 lagen om medbestämmande i arbetslivet inom nämndens verksamhetsområde. Teknik- och servicenämnden beslutar i följande ärenden: om arbetstagares rätt till tjänstledighet utan lön, lagstadgad ledighet utan lön, samt ledighet för politiska uppdrag. I normalfallet är all ledighet för politiska uppdrag tjänstledighet utan lön. I det fall lön skall utbetalas prövas detta av kommunstyrelsen, om arbetstagares rätt till ledighet och löneförmåner enligt AB O l 31, avseende ledighet vid enskilda angelägenheter av vikt, om arbetstagares rätt till ledighet enligt AB moment 10, avseende läkarbesök och dylikt, om arbetstagare skall anvisas särskild bostad för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter, samt om arbetstagare ska åläggas att bära tjänstedräkt.

12 TEKNIK- OCH SERVICENÄMNDENS ARBETSFORMER Sammansättning 9 Teknik- och servicenämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Ersättarnas tjänstgöring 10 Om en ledamot är forhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har påbörjat tjänstgöra har dock alltid fåreträde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället for en ersättare som kommer längre ner i ordningen. ll En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Inkallande av ersättare l2 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast kalla den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. c:; /)//]?1. ( t/l

13 Ersättare för ordföranden 13 Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid rar nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordforanden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Sammanträden 14 Teknik- och servicenämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två av ledamöterna begär det. Teknik- och servicenämnden är beslutför endast när minst tre av ledamöterna är närvarande. 15 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfårdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillsändas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som rar närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. Kallelsen ska i samband med att den skickas till varje ledamot och ersättare även läggas ut på kommunens webbplats. Handlingar som skickas med kallelsen läggs inte ut på kommunens webbplats. Justering av protokoll 16 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Teknik- och servicenämnden kan besluta att en paragrafi protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

14 Reservation 17 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Delgivning 18 Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltnings chefen eller annan anställd som nämnden bestämmer. Undertecknande av handlingar 19 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av förvaltningschefen. r övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. Presidium 20 Fullmäktige ska bland teknik- och servicenämndens ledamöter välja en ordförande, en vice ordförande och en andre vice ordförande.(presidium) Presidieberedning 21 Teknik- och servicenämndens presidium träffas inför varje sammanträde för beredning. Ordföranden bestämmer i samråd med förvaltningschefen vilka som utöver teknik- och servicenämndens presidium ska delta i presidieberedningen. Vid presidieberedningen förs inga protokoll. Ärenden som enligt delegationsordning är delegerade får beredas av presidieberedningen om delegaten begär det.... ~ j}jz

15 Detta reglemente träder i kraft 20l2-xx-xx

16 ~~~rj~ fljif;)~ VIMMERBY KOMMUN Teknik- och servicenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sidnr 7 TSN 231 Dnr 248/20 Il Kod 530 Upphävande av resebestämmelser för färdtjänst Teknik- och servicenämndens beslut Teknik- och servicenämnden foreslår kommunfullmäktige upphäva kommunfullmäktiges beslut KF 200, , om resebestämmelser for fårdtjänst i Vimmerby kommun. Sammanfattning Fr o m övertar Landstinget i Kalmar län ansvaret for fårdtjänst och riksfärdtjänst från kommunerna. I och med övertagandet kommer fårdtjänst i kommunerna anordnas enligt de riktlinjer och bestämmelser som bestäms av Landstinget. Vimmerby kommun har inf6r detta att upphäva de resebestämmelser som tidigare antagits for Vimmerby kommun. Gällande resebestämmelser antogs av kommunfullmäktige , KF 200. Med utgångspunkt från ovanstående foreslår teknik- och serviceforvaltningen teknik- och servicenämnden foreslå kommunfullmäktige att upphäva kommunfullmäktiges beslut, KF 200, , om resebestämmelser for färdtjänst i Vimmerby kommun. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse upprättad av trafikadministratör Joakim Svensson, ID Sändlista Kommunfullmäktige Trafikadministratör Joakim Svensson Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

17 'tl1ti~ VIMMERBY KOMMUN f"" '~~I Teknik- och servicenämnden ~~~i~ji, ~;; SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammunträdcsdatum Sidnr 8 TSN 232 Dnr 228/2011 Kod 001 Rapport från revisorerna angående granskning av teknik- och servicenämnden främst avseende på fastighet, kost och lokalvård Teknik- och service nämndens beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget samt överlämna det till kommunens revisorer. Sammanfattning På uppdrag av Vimmerby kommuns revisorer har PwC genomfolt en granskning av teknik- och servicenämnden med avseende på fastighet, kost och lokalvård. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag, TSN 222, , att till dagens sammanträde redovisa förslag till yttrande. Vid dagens sammanträde redovisas förvaltningens förslag till yttrande. Beslutsunderlag Revisionsrapport, Fastighet, Kost och Lokalvård - Teknikoch servicenämnden, upprättat av PwC, Id Teknik- och servicenämndens beslut, TSN 222, Teknik- och serviceförvaltningens förslag till yttrande, ID Bilaga Sändlista Kommunens revisorer Protokolljustcrarc Utdragsbestyrkning

18 VIMMERBY KOMMUN Bilaga TSN 232, Teknik- och serviceforvaltning TJ Dnr 228/20 II Till teknik- och servicenämnden Yttrande angående PWC:s rapport oktober 2011 angående granskning av teknikoch servicenämnden främst avseende på fastighet, kost och lokalvård Utifrån rapporten har teknik- och serviceförvaltningen följande kommentarer: Generellt bör benämningen cook chill systemet bytas ut till kylmat. Systemet cook chill är inte fullt ut tillämpligt då metoden inte följs fullt ut. Fastighetsavdelningen (sid 3) förvaltar hyresavtalet för Focus och VTT fastigheten. Fastighetsförvaltningen av dessa fastigheter utförs av respektive fastighetsägare Styrdokument och efterlevnad De två viktigaste styrdokumenten som tas upp i rapporten som berör fastighetsavdelning är underhållsplan och lokalförsörjningsplan (dessa saknas för närvarande). En underhållsplan tas fram samtidigt som inventeringen inför energisparåtgärder genomförs. Den inventeringen görs under uppvärmningssäsongen och ska vara klar forsta kvartalet En underhållsplan kan vara klar maj Framtagande av lokalförsörjningsplan är ett omfattande arbete. Lokalstyrgruppen bör vara styrgrupp for detta arbete. Förslag är att lokalstyrgruppen har ett startmöte för framtagande av planen våren En tidsplan ska då redovisas. Arbetet med planen bör kunna vara slutfört under hösten Lokalvårdsorganisationen Förslag till organisation aven sammanhållen lokalvårdsorganisation inom teknik- och serviceförvaltningen: En förfrågan har kommit från Hultsfreds kommun om samarbete mellan kommunernas lokalvårdsorganisationer. Bägge kommunerna ställer sig positiva att gå vidare med samarbetet. Teknik- och serviceförvaltningen har redovisat ett förslag på organisation vid ärendeberedningen inför teknik-och servicenämnden på organisation. Postadress Stadshuset Vimmerby Organisationsnummer BesöksadresI~/ Telefon Stångåg.a.. ta }8.' ;:.,.7.' ~ Telefax /./ y K~O' lnnehat-f skatte? t:;7/l- Bankgiro PlusGiro O E~post Hemsida

19 VIMMERBY KOMMUN Teknik- och servicefårvaltning TJ Dnr Utvärderingar och erfarenheter Nämnden har gett fårvaltningen i uppdrag att göra en analys över kostnader för tillagningsköket i Tuna under perioden september-november 2011 och redovisning ska ske vid decembersammanträdet Förvaltningen har även ett större uppföljningsuppdrag att analysera hela nya kostsystemet (fyra punkter). Denna analys ska redovisas vid majsammanträdet Analysen ska ligga till grund får att kunna mäta effekterna till följd av genomförda förändringar. Det är viktigt att beakta de effekter i andra verksamheter där konsekvenser av besparingar uppstår. 5.3 Gatuverksamheten Här delar förvaltningen de slutsatser som revisionen konuner fram till både när det gäller snöjouren och återasfalteringen. Vinterväghållningen kan med minskat förebyggande av åtgärder :ra en ökuing av tillbud och olyckor. Återasfalteringen med nuvarande budgetmedel innebär en orimligt lång tid att återställa asfalterade ytor. En omarbetning av underhållsplanen bör genomföras. -Qri:a förvaltningen inget att erinra mot rapporten. TO~ ha sson föj~~ingschef _.,-'-] u A --

20 m~l",,~ttf~,;;:fu VIMMERBY KOMMUN ;:,'IVr21J Teknik- och servicenämnden <et' ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sidur 9 TSN 233 Dnr 70/2011 Kod 332 Skrivelse från boende på Stensberg 2 angående lekplats Teknik- och servicenämndens beslut Teknik- och servicenämnden beslutar i enlighet med forvaltningens forslag samt att även uppfora lekplats inom bostadsområde Stensberg l och Åkern, Sammanfattning Teknik- och serviceforvaltningen har mottagit en skrivelse från boende inom bostadsområde Stensberg 2, Skrivelsen innehåller en begäran att Vimmerby kommun ska iordningsställa och utrusta en lekplats inom området. Enligt gällande detaljplan finns ett område avsatt for lek. Teknik- och servicenämnden har tidigare avslagit byggnation av lekplats inom detta område, Teknik- och serviceforvaltningen har tagit fram ett forslag till lekplats inom området innehållande utrustning såsom, gunga, klätterställning, sandlåda, sittplatser med bord m,m, samt planering och iordningsställande, Den totala kostnaden är cirka 200,000 kronor. Lekplatsen är möjlig att iordningsställa infor våren 2012, Teknik- och serviceforvaltningen foreslår teknik- och servicenämnden besluta att uppfora en lekplats inom bostadsområde Stensberg 2 enlig forslaget till en kostnad av högst 200,000 kronor, medel till finansieringen for detta projekt tas från Exploatering Stensberg 2, lekplatsen skall iordningsstäiias våren 2012, Ärendet diskuteras, Nämnden ställer sig positiv till forvaltningens forslag, Inom bostadsområde Stens berg I och Åkem finns områden avsatta for lek enligt gällande detaljplan. Nämnden anser att en lekplats ska uppforas även inom dessa båda områden, Beslutsunderlag Skrivelse från boende på Stensberg 2 angående lekplats, ID , Protokolljusterare ljtdragsbcstyrkning

21 'il3~~ij VIMMERBY KOMMUN.%~~:~;)~ I5'i[ftitl Teknik- och servicenämnden --=""f'.:~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sidnr lo Teknik- och serviceförvaltningens förslag, ID Sändlista Boende på Stensberg 2 genom Victoria Lundgren Gatuchef Bo Palmer Mätningschef Magnus Carlsson Protokolljusterare Utdragsbcstyrkning

22 I ~3'1;;tii VIMMERBY KOMMUN c ~.. ~!Z~Th~i ~::;.J Teknik- och servicenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sidllr 11 TSN 234 Dnr 236/2011 Kod 001 Analys teknik- och serviceförvaltningen Teknik- och servicenämndens beslut Ärendet leder inte till något beslut. Sammanfattning Nämnden och forvaltningen har tagit del av den översiktliga analysen av teknik- och serviceforvaltningen. Samtliga chefer inom fcirvaltningen deltar på dagens sammanträde for att tillsammans med nämnden diskutera rapporten. Protoko!ljusterare Utdragsbcstyrkning

23 ~d',ji~i VIMMERBY KOMMUN ~"I'H'i1 1~~ Teknik- och servicenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Salnmanlrädesdatum Sidnr 12 TSN 235 Dnr 62/2011 Kod 041 Personalfrågor Teknik- och servicenämndens beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Sammanfattning Mätningschef Magnus Carlsson ger information om det pågående arbetet med de tjänster som kommer att dras in till fåljd av de besparingar nämnden antagit i samband med budget och färdplan får år Pl'Otokolljustcrarc 11; / / et Utdragsbcstyrkning

24 'i11,~t" VIMMERBY KOMMUN {f~1r~] -==-~ Teknik- och servicenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sidnr 13 TSN 236 Riktlinjer för uteserveringar, torget i Vimmerby Teknik- och servicenämndens beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att lägga infonnationen till handlingama. Sammanfattning Mätningschef Magnus Carlsson ger infonnation om pågående arbete med utfonnningen av torget i Vimmerby. I dagsläget finns inga nya riktlinjer for uteserveringar framtagna. Förvaltningen avvaktar tills dess att kommunstyrelsen har behandlat ärendet. Protokolljusterare Utdragsbcstyrkning

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatuln Sidnr 14 TSN 237 Dnr 175/2011 Kod 339 Förslag att utrusta ett nytt strövområde som ersättning för Ekkullen Teknik- och service nämndens beslut Teknik- och servicenämnden beslutar i enlighet med teknik- och serviceförvaltningens förslag. Sammanfattning Teknik- och servicenämnden beslutade vid sammanträde , TSN 179, att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram ett förslag på hur ett grönområde/strövområde skall utföras på fastigheten del av Vimmerby 3:3 mellan Sörgården - Kraftvänneverket - Prästgårdsgatan. Det gäller stigar, rastplatser och andra åtgärder och området skall vara en ersättning till befintliga Ekkullen. Teknik- och serviceförvaltningen har gått igenom hela området och bedömer att genomförandet skall ske i etapper. Vid etapp l, vintern ska en städning genomföras av hela området, genomgripande röjning, bortforsling av sly, mindre träd och buskar samt bevarandet och grusning av samtliga gångvägar och stigar inom området. Någon eller några parkbänkar ska placeras inom området. Samråd ska ske med Vimmerby Energi och Miljö AB och beröring med deras fastighet Fjärrvälmeverket 2. Etapp l beräknas kosta cirka kronor. Vid nästa etapp, vintern ska markvegetationen avskrapas, insåning av vissa ytor, anläggande av några grillplatser och montering av belysningsstolpar. Teknik- och serviceförvaltningen föreslår teknik- och servicenämnden besluta att genomföra Etapp l vintern innebärande städning av hela området, genomgiipande röjning och bortforsling av sly, mindre träd oeh buskar samt bevarandet av samtliga gångvägar och stigar inom området. Placering av några parkbänkar. utreda Etapp 2 under hösten 2012 ProtokoJljustcrarc ljtdragsbestyrkning

26 ~l!1i!:ii1 VIMMERBY KOMMUN r~a:i'~ fn~i~ Teknik- och servicenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sidnr 15 använda medel cirka kronor för Etapp l ur Investeringsbudget 2012, Park och strövområden Beslutsunderlag Teknik- och servicenämndens beslut, TSN 179, Teknik- och serviceförvaltningens förslag, ID Sändlista Kommunstyrelsen (får kännedom) Mätningschef Magnus Carlsson Gatuchef Bo Palmer Protokolljustcl-are ljtdragsbestyrkning

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sidnr 16 TSN 238 Dnr 231/2011 Kod 431 Framtida rensning av Stångån Teknik- och servicenämndens beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att lägga infonnationen till handlingarna. Sammanfattning MätningschefMagnus Carlsson infonnerar om uppdraget från kommunstyrelsen till teknik- oeh serviceförvaltningen att digitalisera området som utgör Stångåns vattenområde och gällande värderingslängd. Under arbetets gång har samverkan ägt rum med Jordbmksverkets Vattenenhet i Linköp1l1g. Detta arbeta redovisades inför Stångåns RegleringsfOretag våren 20 l O. Faktura för utfört arbete har översänts till Stångåns Regleringsföretag som ansökt om och fått beviljat EU-bidrag för del av denna kostnad. Resterande belopp har Regleringsföretaget finansierat genom lån och upprättande av skuldebrev hos Vimmerby kommun. FörvaltningschefTorbjörn Johansson infonnerar om möte som ägt mm mellan representanter från Vimmerby kommun och Regleringsföretaget angående förändringar av värderingslängden och utdebitering av kostnad for kommande rensning av ån. Kommunens representant i Stångåns Regleringsföretag är Tomas Peterson. Vidare infolmeras nämnden om kommunfullmäktiges beslut, KF 218, , att kommunens kostnad for framtida rensning skall belasta teknik- och servicenämndens budget, då genom särskilt äskande. Sändlista Kommunens representant i Stångåns Regleringsföretag, Tomas Peterson Mätningschef Magnus Carlsson Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

28 ~ffl!,~i~ VIMMERBY KOMMUN i!)'::!)"1 Teknik- och servicenämnden Enili~' -(:;.~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatuln Sidnr 17 TSN 239 Dnr 49/2010 Kod 041 Budgetuppföljning per den Teknik- och servicenämndens beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. Sammanfattning Budgetuppföljning per den 20 I I -I I -30 redovisas. Barn- och utbildningsnämndens kostnad för lokalvård på 1,7 mnkr för år 20 Il har överfårts till teknik- och servicenämndens budget vilket kommer att påverka nämndens resultat för 20 Il negativt. Beslutsunderlag Upprättad budgetuppfåljning per Investeringsprojekt teknik- och serviceförvaltningen, Bilaga Bilaga Sändlista FörvaltningschefTorbjörn Johansson Förvaltningsekonom Ingunn Nilsen Andersson Protokol!justcrarc. ) fl)!j~!! Utdragsbestyrkning

29 TEKNIK- OCH SERVICEFÖRVALTNING, , tkr Bilaga TSN 239, Verksamhet Intäkt Budget Förbrukat Förbrukning Prognos +Överskottl Kostnad mot budget helår -underskott Netto riktpunkt mot budget 92% 1) 05 Teknisk administra- Intäkt O tion Kostnad O Netto O 2) 12 Näringslivsfrågor Intäkt 6285 O O 6285 O Kostnad O Netto O 3) 13 Inköp Intäkt Kostnad Netto ) 14 Kostservice barn- Intäkt och ungdom Kostnad Netto ) 16 Sa1utorg- och Intäkt marknadsplatser Kostnad Netto O -4 HDIVISION/Of O O 6) 18 Omstrukturering Intäkt O O HDIVISION/Of O O Lokalvård Kostnad O 232 HDIVISION/Of Netto O 232 HDIVISION/Of ) 21 Grustag Intäkt Kostnad Netto ) 23 Fastighetsbildning Intäkt O O #DIVISION/Of O O Kostnad 10 O O O 10 Netto 10 O O O 10 9) 24 Skogsdrift Intäkt Kostnad Netto lo) 28 Bostadsanpass- Intäkt O O HDIVISION/Of O O ning Kostnad Netto ) 30 Centralfcirråd, Intäkt personal Kostnad O Netto ) 31 Maskiner Intäkt O Kostnad Netto ) 32 Väghållning Intäkt Kostnad Netto O 14) 33 Sidoordnad verk- Intäkt samhet Kostnad Netto O HDIVISION/Of ) 36 Infrastruktur, trafik Intäkt Kostnad Netto ) 41 Parkverksamhet Intäkt Kostnad Netto --, O <~ J/

30 17) 42 Fritidsanläggningar Intäkt Kostnad Netto O 18) 49 Serviceenhet Intäkt I U4'J 986 y Kostnad Netto O 19) 54 Vatten och avlopps- Intäkt O O #DIVISJONIOf O O verksamhet Kostnad O 3 #DIVISJONIOf 3-3 Netto O 3 #DIVISJONIOf ) 56 Avfallshantering Intäkt O O #DIVISIONIOf O O Kostnad O l #DIVISJONIOf l -1 Netto O l #DIVISJONIOf l -1 21) 76 Kostservice omsorg Intäkt Kostnad Il Netto ) TOTALT Intäkt Kostnad Netto

31 TEKNIK- OCH SERVICEFÖRVALTNING, , kommentarer l) Nämnd: Det beräknas bli ett underskott för nämndens budget. Orsaken till underskott beror på flera o längre sammanträden. Administrationen: Det beräknas bli ett underskott för administrationens budget. Orsaken till underskott beror på minskade intäkter. Utredningsavdelningen: Intäkterna får utredningsavdelningen har ökad. Det beror på utfårda tjänster i samband med slutfårandet av Ceosvallens utbyggnad, trafikrnätningar, samt övriga interna och externa uppdrag. Mätningsavdelningen: Prognosen får intäkterna beräknas bli i enlighet med budget. Stor intäktspost beror bland annat på utfårda uppdrag åt Stångåns regleringsfåretag. Kostnaderna beräknas i dagsläget bli något mindre än budget. Det beror bland annat på personalfårändringar, delpension m.m. samt en viss återhållsamhet inom kostnadssektorn. Mätningsavdelningen har under ett antal år levererat kartmaterial får grundkarta till planavdelningen utan ersättning. Denna leverans kräver arbetsinsatser, och ett aktuellt kartmaterial belastar mätningsavdelningens kostnader. 2) Näringslivsfrågor: Prognos enligt budget. 3) Inköp: En vakant tjänst finns medräknad i budgeten och det är osäkert hur länge denna tjänst kommer att vara vakant. Förhoppningen är att vid halvårsskiftet vet fån'altningen något mer om inköpsorganisationen. 4) Kostverksamhet barn- och ungdom med administration och cafeteria Stadshuset: Anpassningstakten av köken samt avsaknaden av transportfordon har gjort att kostnaderna för löner, utökade transportkostnader, ökade kostnader får inköp av inventarier och förbrukningsmaterial är de främsta orsakerna till att verksamheten kommer att få ett underskott mot budget. Då den planerade fårskolan Lunden ännu inte är i drift tvingas vi driva vidare flera mindre förskolor vilket inte ligger i linje med budgeterade medel. De två nya avdelningarna i barackerna på Skogsbacken och Stenshult fördyrar kostenhetens verksamhet då kostnader får utökad bemanning och material ännu inte kompenserats. 5) Torg och marknad: Färre "knallar" och torghandel gör att prognosen för både kostnaderna och intäkterna sänkts. 6) Omstrukturering lokalvård: Utredning för en sammanhållen organisation har inte varit budgeterad och konsult hjälp har infårskaffats utan budget täckning. En arbetsledare är anställd. En faktura på l 700 tkr från Barn och ungdomsnämnden kommer att skickas till teknik- och service. 7) Grustag: Är beroende av att de projekt som förvaltningen har i uppdrag att utfåra kommer igång. Sprängning och krossning kommer att ske v43 - v49. Matelialet finns som en intäkt under 2012 men kostnaden belastas Det gör att budgeten inte kommer att hållas.

32 8) Fastighetsbildningen: Prognos enligt budget. Exploateringsverksamhet 230 I har flyttat över till KS. 9) Skogsdrift: Enligt beslut i nämnden har vi ökat skogsavverkningen under åren För 2011 beräknas intäkterna uppgå till tkr och kostnaderna till tkr, vilket resulterar i ett netto på drygt tkr. Till är forvaltningsuppdraget för skogen uppsagt och skall upphandlas på nytt under ) Bostadsanpassning: Prognosen for kostnaderna har höjts. Detta beror på ett enskilt ärende och resultatet kan bli tkr över budget. Det överskridande beloppet nyttjas genom resultatöverforda medel. 11) Centralforråd, personal: Fe1bedönUling av budgeten mellan verksamhet 30 och ) Maskiner: Felbedömning av budgeten mellan verksamhet 30 och ) Väghållning: Resultatet for gatubelysningen beräknas uppgå till 430 tkr över budget. Ökad parkeringsövervakning med fyra timnlar per vecka ger ökad netto intäkt detta beräknas ge 70 tkr mer än budget. Övriga intäktsökningar beror på de externa uppdrag vi har utfö11 i samband med vinterväghållningen. För vinterväghållningen är prognosen svår att göra, hur utfallet kommer att bli beror på hur mycket snö som faller under resten av året. 14) Sidoordnad verksamhet: Beroende på framtida projekt samt externa uppdrag. Beräknas ge ett överskott på tkr 15) Infrastruktur, trafik: Kostnader for fordyrad linjetrafik p.g.a. bl.a. indexuppräkningar, denna verksamhet kommer att ge ett underskott. Kostnaderna och intäkterna för skolskjutsar beräknas bli lägre än budget. 16) Parkverksamhet: En ombudgetering från Park till Kultur och fritid har gjorts och KFN ta över ansvaret för skötsel av Källängsparken, 300 tkr. Parkavdelningen konllller dock att utföra tjänsten mot debitering. 17) Fritidsanläggningar: Prognos enligt budget. 18) Serviceenhet: En ombudgetering från 4901 till Kultur och fritid har gjorts, skötselbidrag för Ceosvallen, 150 tkr. Prognosen enligt budget. 19) Vatten och avloppsverksamhet: Kostnader för fordonsskatt. 20) Avfallhantering: Kostnader för fordonsskatt. 21) Kostenheten, omsorg: Höga kostnader till omsorgsfårvaltningen i ersättning får transporter av matpoitioner till hemmaboende. Även höga kostnader får vikarier och extrapersonal då omställningen till mottagningskök inte kunnat genomfåras fullt ut ännu. Intäkterna släpar efter och fårvaltningen har startat en utredning.

33 FASTIGHETSFÖRVALTNING, , tkr Verksamhet Intäkt Bud!!et Förbrukat Förbruknillf! Pro!!nos +Överskottl Kostnad mot budf!et helår -underskott Netto riktvullkt mot bud!!et 92% I) 05 Fastighetsadministra- Intäkt O 164 #DIVISIONIOf tion Kostnad Netto ) 11 Industrifastigheter Intäkt Kostnad Netto ) 21 Lantegendomar och Intäkt saneringsfastigheter Kostnad Netto ) 22 Förvaltningsfastigheter Intäkt Kostnad Netto ) 25 Servicehus, skolor, Intäkt f6rsko1eklasser och Kostnad f6rskolor Netto ) 27 Bostadsfastigheter och Intäkt 1229 I dagcenter Kostnad Netto ) 36 Resecentrum mm Intäkt O Kostnad Netto ) 41 Kulturfastigheter Intäkt Kostnad Netto ) 42 Fritidsanläggningar Intäkt Kostnad Netto ) 89 Civilf6rsvar Intäkt O O #DIVISIONIOf O O Kostnad Netto ) TOTALT Intäkt Kostnad Netto

34 Budget 2011 Fastighetsavdelningen, med fastigheter nov 2011 UTFALL: INTÄKTER, ExteoJ"n,t,- _ , i 284,0~~6il. i... _. ~~"'I '372.li :.'.!...,. '+.. _. ~~'"1 "'w pel,.opp FFU lokl '0;''''00<:.'''\101011/(1,J1 1 7

35 FASTIGHETSFÖRVALTNING, , kommentarer 1) Beräknas bli lägre kostnader for köpta administrativa tjänster. 2) Prognosen visar på ett överskott. Ökade intäkter och kostnader for Typografen 1 och 2. 3) Prognosen visar på ett litet överskott. Ökade intäkter från jordbruksarrenden. Ökade kostnader i samband med övertagande av Skyttepaviljongen dvs. kostnader for el, uppvärmning, vatten. 4) Prognosen visar på ett överskott. Kostnader och intäkter for Lokalvård Stadshuset har lagts in i uppfoljningen (Dessa kostnader/intäkter ligger i raindance). Lägre kostnader for bl.a. uppvärmning, materialinköp och köpta tjänster medan kostnaderna for reparationer beräknas bli högre än budget. 5) Inkomstbortfall for Netzholm och Båtbyggarskolan och Focushuset. Ökade kostnader for reparationer, el, vintermerarbeten, sotning, bevakning samt ej budgeterad kostnad for lokalvård Focushuset. Lägre kostnader for uppvärmning, vatten, och köpta tjänster. 6) Prognosen visar på ett underskott. Ökade kostnader for reparationer och ej budgeterade kostnader på el, vatten och uppvärmning. 7) Prognosen visar på ett underskott. Ökade kostnader for reparationer och vinterrnerarbeten. 8) Prognosen visar på ett överskott. Minskade kostnader for reparationer. 9) Prognosen visar på ett underskott. Ökade kostnader for el, vinterrnerarbeten, reparationer och underhåll på ishallen. 10) Prognosen beräknas bli enligt budget.

36 Investeringsprojekt 2011 kvar av budget 30/ Exploaterings områden.exploatering Nossen.Exploatering Abborren.Exploatering Borstingen.Exploatering Stensbergsområdet.Exploatering Ceosvallen.Exploatering Darrålen(Badhus).Div. exploateringsområden.exploatering industri mark Arla.Exploatering Tuna äldreboende.krönsmon markundersökning.exploatering Krönsmon, proj Detaljplan pågår Förhandlingar pågår med berörda Slutjustering av vägen Asfalt klart återstår lite justeringar vid tomtgränser Ny rondell samt p-plats vid nya konstgräsplan när??????? Slutjustering av krysset Badhusgatan-Rönnbärsgatan Bland annat Nossen Överläggningar om marklösen pågår Skall slutföras, vägar och området runt nybyggnationen Lakvattenprover WSP Pågående projektering Driftavdelningen, gata, utredning.allmänna arbeten Asfalteringsprogram.GC-vägar.Väghållning, Broar Trafiksäkerhetsåtgärder.Cirkulationsplats vid Folkets park.ombyggnation bussfickor.ätervinningsstation, asfalt/staket.dikesrensning.äkebo bro, renoveringsåtgärder.tillgänglighetsanpassning Driftavdelningen, gata, utredning.byte av gatljusarmaturer.rensning Vervelån Gullringen.Vägutredning, Södra Vi-infart.Ceosvallen, konstgräs.inventarier, väghållning /) (/I2c1'i.J ~ ~) t:z Div. arbeten typ belysning Stångågatan -Halldens gränd -Iastbilsficka Konsum byte vägtrumma hultsfredsvägen samt övrigt som dyker upp under året. Under året samt 3,2 miljoner till öronmärkta gator. Delar öronmärkta till Drottninggatan är för tillfället lagt på is/finns behov av åtgärder på många G&C vägar Enligt pärm för underhåll av broarna Ätgärder under året/ delar av ambulansutfarten trafikgupp P~g~r Handikappsanpassade busshållplatser typ konsum i höst Titta över miljöstationerna i kommunen ( Näs flytt?) staket/asfalt Fortlöpande Tillsyn och fortlöpande arbeten Står för tillfället stilla. Men pärm för åtgärder finns! Byte till energisnålare armaturer pågår Vemab Ansökan är på väg till länsstyrelsen/ utförs i höst Utredning ny infart till Södra Vi Slutfört Ombudgetering från kontot till konto Transportfordon kostverk, fordonsinköp 400 tkr tjo f-'. f-' il> 00 il> (fl z "" ({l) N LV -o N o >-' >-' >-' N I >-' \fl

37 Parkavdelningen eallmänna arbeten, parker eutsmyckning Serviceenheten eserviceenheten, fordon och maskiner Mätavdelningen/Trafik edirektmätare eprogram, GIS emätn.avd, datautrustning eflygfotografering elägenhetsregister ekoordinatsystem Sweref99 eskolskjutsprogram Kostenheten etransportfordon kostverksamhet ekost - och näringsdataprogram eförpackningsmaskin kostverksamhet Fastighetsavdelningen eovk-besiktning fastigheter epeb invetering o sanering eätgärder p.g.a. radonförekomst edriftoptimering edriftavd. konvertering olja till pellets estadshuset, klimatarkiv edriftavd. Spolplatta estadshuset, reservaggregat eenergideklaration av fastigheter ehandikappanpassning en!. konsult everksamhetsanpassade lokaler etuna skola, olja till bergvärme egruppboende Villekulla eproj och bygg vård- och omsorgsboende eny förskola Vimmerby ebjörkkullens förskola etuna skola, datastyrn. av värme eköksutrustning, 12mkr under 4 år eanpassning kök, livsmedelslagstiftning evimarskolan kök eäldreboende ny till - o ombyggnad evimmerby ishall T.ex. inköp av träd, utrustning etc. i samband med projekt Pågående projekt Inköp under året Hösten 2011 P~g~r Pågår våren 2012 Osäkra riktlinjer Pågår Pågående projekt Inköp av två fordon. Slutfört Inköpt, dyrare än beräknad. Slutfört Inköpt, dyrare än beräknad. Slutfört Pågår kontinuerligt Ingen åtgärd under året Pågår Pågår Kontinuerligt Ingen åtgärd,begäran om ombudg. 1 mkr till proj "Verksamhetsanpassade lokaler" Påbörjas 2011 Ingen åtgärd under året Ingen åtgärd under året Upphandling 2011 Avvaktar p.g.a. kapacitetsbrist Pågår kontinuerligt Avslutat Pågår Pågår Pågår Pågår Avslutat Pågår Pågår Pågår Pågår ~ Pågår... I...!/ ) t<! /--.

38 ~g~~iij! VIMMERBY KOMMUN '<A:\.!'J Teknik- och servicenämnden t01&~~1 --=-f:.~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samlnanlrädesdatum Sidor 18 TSN 240 Dnr 49/2010 Kod 041 Ekonomisk analys av kostenhetens underskott Teknik- och service nämndens beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att infonnationen läggs till handlingarna samt att uppdra till kostenheten att till nämndens sammanträde i februari återkomma med fordjupad redovisning. Sammanfattning Kostenheten har fått i uppdrag av nämnden att till dagens sammanträde redovisa en fullständig analys och forklaring till kostenhetens uppkomna underskott. Kostchef Mikael Sandberg deltar och ger en detaljerad redovisning och sammanfattande analys av kostenhetens underskott till och med oktober Underskottet beror delvis på större kostnader än beräknat for personal, ökade transpoltkostnader samt utrustning. Dessutom har två paviljonger till forskolan tillkommit som inte var budgeterade. Beslutsunderlag Teknik- och servicenämndens beslut, TSN 215, Sammanfattande analys av underskott kostverksamheten 2011, ID Sändlista Kostchef Mikael Sandberg Förvaltningsekonom Ingunn Nilsen Andersson Protokolljustcl'aI'C Utdragsbestyrkning

39 '!f10:~i"; VIMMERBY KOMMUN!'( 1' \.['~'\ 1~~'~fL.i ~~ Teknik- och servicenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Salnmanträdesdatum Sidnr 19 TSN 241 Dnr 243/2011 Kod 309 Konstnadsanalys tillagnings köket i Tuna Teknik- och servicenämndens beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Sammanfattning Teknik- och servicenämnden har gett kostenheten i uppdrag att göra en kostnadsanalys på tillagningsköket i Tuna. KostchefMikae1 Sandberg redovisar kostnaderna till och med oktober 2011 får tillagningsköket i Tuna. Kostenheten har även tagit fram kostnaden per portion får omsorgen och fårskola/skola och man har jämfört portionskostanden får tillagningskök med mottagningskök. Analysen visar att tillagningsköket i Tuna kostar ca kronor mer än ett mottagningskök i motsvarande storlek. Det beror till största delen på personalkostnader. Protokolljusterare ii ) '/!z7 Utdragsbestyrkning

40 'i;'4;~'0 VIMMERBY KOMMUN l"",},] f!i~)~ Teknik- och servicenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SUlllmanträdesdatuln Sidnr 20 TSN 242 Dnr 242/2011 Kod 309 Servering av mat till hemmaboende Teknik- och servicenämndens beslut Ärendet leder inte till något beslut Sammanfattning Ordförande Bjöm Swedborg har fått frågan om servering av mat till hemmaboende i Tuna vid allmänhetens frågestund på senaste kommunfullmäktigesammanträdet Frågan gäller servering av vatm mat till boende med bistånds beslut som gäma vill få vatm mat serverad men som av olika anledningar inte kan komma till Solgläntan, Kommunfullmäktige har beslutat att all mat till hemmaboende med biståndsbeslut på matdistribution ska lagas och levereras från Vimarskolans pro duktionskök Detta gäller även alla hemmaboende i Tuna oavsett var man bol', Nämnden och kostchef Mikael Sandberg diskuterar kring frågan, Nämnden anser att med hänsyn till fattade beslut, regel verk och gällande lagstiftning kan inget beslut om förändring i matdistributionen till hemmaboende bli aktuellt Pl'Otokollj ustcrarc Utdragsbestyrkning

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämden

Reglemente. Tekniska nämden Reglemente Tekniska nämden Hudiksvalls kommun 2010 Reglemente för tekniska nämnden Utöver vad kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns tekniska nämnd Verksamhetsområden

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Reglemente Avfallsnämnden

Reglemente Avfallsnämnden Reglemente Avfallsnämnden Mariestad och Gullspång Datum: 2012-01-18 Dnr: Sida: 2 (5) Avfallsnämndens verksamhetsområden 1 Avfallsnämnden har hand om avfallshanteringen i Gullspångs och Mariestads kommuner.

Läs mer

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 549 Dm 187/2010 Kod 001 Lokalvårdsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Kommunstyrelsens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsens reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2014-11-24

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Sida 1 av 9 Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsens uppgifter 1

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, KF 205 2 3 INNEHÅLL KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 4 Ledningsfunktionen 4 Styrfunktionen 5 KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 1(9) Gäller från och med den 1 januari 2015 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige den 25 januari 2001, 11 Senast ändrat den 16 december 2010, 247 15 december 2011, 198 25 april 2013, 79 1 Reglemente för kommunstyrelsen i

Läs mer

REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10

REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10 1 REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN antaget av kommunfullmäktige 1994-12-15, 130 och tillägg 1999-10-26, 43, 2003-01-27 2 och 2004-12-20, 88. Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Övergripande uppgifter 1 Ledningsfunktionen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 003.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 003.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 003.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2010-04-26 37 2011-01-01 2010/224-001 Kf 2015-05-25 104 2015-06-01 2014/1026 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 1(7) Antaget av fullmäktige 2010-11-24. Reviderat av fullmäktige 2011-06-22, Kf 109 Reviderat av fullmäktige 2012-02-22, Kf 151, 154 Reviderat av fullmäktige 2014-02-19, Kf 12 Reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente 03.01.1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Reglemente 03.01.1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Dokument Beteckning Reglemente 03.01.1 Organ Beslut av KF Kommunstyrelsen 1991-12-16, 162 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev. 1999-06-07, 117 REGLEMENTE FÖR STYRELSEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2012:06 Infördes i författningssamlingen den 6 juli 2012 Reglemente för kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutade 1 den 20 juni

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 1(8) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.3 U21 Ersätter 3.3 U20 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av Kommunfullmäktige 2010-12-16, 155, senast reviderat av Kommunfullmäktige den 17

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 27 februari 1995, 25. Tillägg och ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 26 augusti 1996, 130, den 21 december 1998, 173, den 21 juni

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Reglemente för Kommunstyrelsen ANTAGET AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-20 2(7) Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsens

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för kommunstyrelsen. Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-20 116 med revideringar 1993-12-20, 1995-02-27, 1999-11-15, 2004-02-23, 2004-11-08 och 2007-04-23, 2011-02-14. REGLEMENTE Utöver det

Läs mer

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet,

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet, REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 27 februari 2003, 17, den 15 december 2005, 154, den 31 januari 2007, 9, den

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ant. KF 2011-06-13, 56 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen i Torsås kommun

Reglemente för kommunstyrelsen i Torsås kommun 1 Antaget av kommunfullmäktige 67/021023 Rev kommunfullmäktige 47/050615 Rev kommunfullmäktige 60/050928 Reglemente för kommunstyrelsen i Torsås kommun Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE 2012-10-26 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- extra ärende Tid Måndag 29 oktober 2012, kl. 18:30. Plats Plenisalen,

Läs mer

Reglemente. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Reglemente. Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Reglemente Kommunstyrelsen Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 22/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-12-19 81 Reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16 82 Reviderad

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva april 2015 2:1

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva april 2015 2:1 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva april 2015 2:1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen REGLEMENTE 1 (5) Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2004, 95. Reviderat till följd av kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2006, 150, samt den 16 juni 2008,

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KFS 072 revision 07 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2015-01-01 ERSÄTTER: 429/2008,- 401/2007,- 305/1999,- 289/1997

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 2013-01-24 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen och nämnder i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har två roller. Den

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) 2014-01-23 Valnämnden Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ingela

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Senast reviderat av kommunfullmäktige 2012-10-11 99 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gäller

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för kommunstyrelsen

Reglemente och arbetsformer för kommunstyrelsen Reglemente och arbetsformer för kommunstyrelsen Typ av dokument Reglemente Dokumentägare Stöd och service Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tills vidare Beslutsdatum KF 2006-10-23, 179 Reviderad

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen 1 (11) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 210. Dnr: KS 1633/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2004-12-14 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen och gemensamma bestämmelser för nämnder i Degerfors kommun gäller

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 1 (10) Antaget KF 2015-05-18 81 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter... 2 Övergripande uppgifter... 2 Ledningsfunktionen... 2 Styrfunktionen...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer