DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Fastställd av styrelsen för Mölndalsbostäder AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOKUMENTHANTERINGSPLAN. Fastställd av styrelsen för Mölndalsbostäder AB 2012-09-07"

Transkript

1 DOKUMENTHANTERINGSPLAN Fastställd av styrelsen för Mölndalsbostäder AB

2

3

4

5

6

7

8 1.1.1 Hantera styrelse och årsstämma Styrelsen utses i praktiken av kommunfullmäktige i enlighet med den mandatfördelning som blivit följd av senaste kommunalvalet. Styrelsens uppgift är att svara för bolagets organisation och förvaltning samt att utse VD som i sin tur ansvarar för att den löpande förvaltningen bedrivs i enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Styrelsen beslutar också i ärenden som inte betraktas som löpande, det vill säga i frågor av osedvanlig beskaffenhet eller av stor betydelse för bolaget. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och kan besluta i alla frågor som rör bolaget. Stämman är aktieägarnas forum för att utöva direkt inflytande. Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Arvodebestämning styrelseledamot Nej Papper Bevaras Kronologisk Bolagstämmoprotokoll med bilagor Nej Papper Bevaras Kronologisk Kallelse Nej Papper Bevaras Kronologisk Arkiveras med tillhörande protokoll Närvarolista Nej Papper 10 år Kronologisk Utgör underlag för arvodesutbetalning Styrelseprotokoll med bilagor Nej Papper Bevaras Kronologisk Dagordning Nej Papper Bevaras Kronologisk Bolagsordningar Nej Papper Bevaras Kronologisk Ägardirektiv Nej Papper Bevaras Kronologiskt

9 1.1.2 Fatta verksamhetsbeslut Protokoll med bilagor ledninggsgrupp Nej Papper Bevaras Kronologisk korrespondens av betydelse Nej Papper Bevaras Kronologisk Handlingar som omfattas av sekretess diarieförs Verksamhetsmål Nej Papper Bevaras Kronologisk

10 1.1.3 Ta fram policy- och styrdokument Se separat processbeskrivning Handlingsplaner Nej Papper Bevaras Kronologisk Reglemente Nej Papper Bevaras Kronologisk Regler Nej Papper Bevaras Kronologisk Riktlinjer Nej Papper Bevaras Kronologisk Övriga verksamhetstyrnings- och policydokument Nej Papper Bevaras Kronologisk Personalpolicy-dokument Nej Papper Bevaras Kronologisk Deligationsförteckningar Nej Papper Bevaras Kronologisk Handböcker Nej Papper Bevaras Kronologisk Bevaras om framtagna för den egna verksamheten annars vid inaktualitet Instruktioner Nej Papper Bevaras Kronologisk Rutinbeskrivningar Nej Papper Vid inaktualitet Kronologisk Manualer/lathundar Nej Papper Vid inaktualitet Kronologisk Organisationsscheman/beskrivningar Nej Papper Bevaras Kronologisk Jämställdhetsplaner Nej Papper Bevaras Kronologisk lönepolicy Nej Papper Bevaras Kronologisk Resepolicy Nej Papper Bevaras Kronologisk Verksamhetspolicy Nej Papper Bevaras Kronologisk Kvalietsmål Nej Papper Bevaras Kronologisk Dokumenthanteringsplaner Diarie Papper Bevaras Kronologisk Diarieförs då det är en viktig sökingång till bolagets allmänna handlingar Processbeskrivningar Nej ADB Bevaras Kronologiskt Kvalitetsmanual Nej Papper Bevaras Kronologiskt Finanspolicy Nej Papper Bevaras Kronologiskt

11 1.1.4 Dokumentera bolagets ägande Fullmakter Nej Papper Bevaras Kronologiskt Registreringsbevis Nej Papper Bevaras Kronologiskt Aktiebok Nej Papper Bevaras Kronologiskt Aktiebrev Nej Papper Bevaras Kronologiskt

12 1.2.1 Hantera ledningens genomgång Syftet med ledningens genomgång är att högsta ledningen skall utvärdera hur väl verksamhetssystemet passar för organisationens verksamhet och mål. Underlag för ledningens genomgång är interna och externa revisioner, uppföljningar av miljömål, lagstiftning och riskanalyser samt uppkomna avvikelser och förändringar i verksamheten som påverkar ledningssystemet. Ledningens genomgång utförs normalt 2 gånger per år. Checklista Nej Papper Bevaras Kronologisk Protokoll ledningens genomgång Nej Papper Bevaras Kronologisk

13 1.2.2 Ta fram mätningar och analyser Se separat processbeskrivning Kundenkäter sammanställningar/rapporter Nej Papper Bevaras Kronologisk Enläter, svar och andra underlag Nej Papper Vid inaktualitet Kronologisk Medarbetarenkät, sammanställning/rapporter Nej Papper Bevaras Kronologisk Verksamhetsmätningar, sammanställningar/rapporter Nej Papper Bevaras Kronologisk Övriga mätningar, sammanställningar/rapporter Nej Papper Bevaras Kronologisk

14 1.2.3 Hantera Internkontroll och granskning Externa revisorer anlitas för certifiering och upprätthållande av certifikat enlig valda standarder samt för genomförande av internrevisioner. Intern revision genomförs på hela företaget minst 1 gång per år. Rapport internrevision Nej Papper Bevaras Kronologisk Övriga granskningar/revisionsskrivelser inklusive slutdokument Nej Papper Bevaras Kronologiskt Övriga utredningar Nej Papper Bevaras Kronologiskt Frågelista Internrevision Nej Papper Bevaras Kronologisk Granskningsmaterial Nej Papper 10 år Kronologiskt Intern revisonsplan Nej Papper Bevaras Kronologisk Protokoll från utförd internrevision Nej Papper Bevaras Kronologisk Certifieringsansökan med bilagor Nej Papper Bevaras Kronologisk Extern revisionsplan Nej Papper Bevaras Kronologisk Rapport externrevision Nej Papper Bevaras Kronologisk

15 1.2.4 Ta fram budget Budget antagen helårs Nej Papper Bevaras Kronologisk Centraladministrationsbudget Visma ADB Vid inaktualitet Kronologisk Utgör sammanställningsmöjlighet i systemet Driftbudget Visma ADB Vid inaktualitet Kronologisk Utgör sammanställningsmöjlighet i systemet Fastighetskattsbudget Visma ADB Vid inaktualitet Kronologisk Utgör sammanställningsmöjlighet i systemet Intäktsbudget Visma ADB Vid inaktualitet Kronologisk Utgör sammanställningsmöjlighet i systemet Lönebudget Visma ADB Vid inaktualitet Kronologisk Utgör sammanställningsmöjlighet i systemet Räntebudget Visma ADB Vid inaktualitet Kronologisk Utgör sammanställningsmöjlighet i systemet Totalbudget Visma ADB Vid inaktualitet Kronologisk Utgör sammanställningsmöjlighet i systemet Underhållsbudget Visma ADB Vid inaktualitet Kronologisk Utgör sammanställningsmöjlighet i systemet

16 1.2.5 Ta fram årsredovisning korrespondens av betydelse Nej Papper Bevaras Kronologisk Handlingar som omfattas av sekretess diarieförs Verksamhetsberättelse och Årsredovisning (tryckt) Nej Papper Bevaras Kronologisk Årsredovisning undertecknad original Nej Papper Bevaras Kronologisk

17 1.2.6 Hantera förbättringsförslag och avikelser Se separat processbeskrivning Avikelse/förbättringsärenden Backoffice ADB Se anmärkning Kronologisk Gallras tillsammans med Backoffice assistant Rapporter och sammanställningar Backoffice ADB Se anmärkning Kronologisk Gallras tillsammans med Backoffice assistant

18 1.3.1 Samverka med personal Protokoll Lokalt samverkansmöte med bilagor Nej Papper 3 år Kronologisk Protokoll Centrala samverkansgruppen med bilagor Nej Papper Bevaras Kronologisk Presentationsmaterial Nej Papper Bevaras Kronologisk

19 1.3.2 Samverka med kommun korrespondens av betydelse Nej Papper Bevaras Kronologisk Handlingar som omfattas av sekretess diarieförs Protokoll Samrådsmöte Vård och Omsorg Nej Papper Bevaras Kronologisk

20 1.3.3 Samverka och förhandla med fackliga organisationer Dagordning Nej Papper Bevaras Kronologisk Kallelse Nej Papper Bevaras Kronologisk Kollektivavtalsprotokoll Nej Papper Bevaras Kronologisk Protokoll fackligaförhandlingar med bilagor Nej Papper Bevaras Kronologisk MBL, Enskilda avtal, Förhandlingsprotokoll Samverkansavtal Nej Papper Bevaras Kronologisk

21 1.3.4 Samverka och förhandla i hyresfrågor Dagordning Nej Papper Bevaras Kronologisk Kallelse Nej Papper Bevaras Kronologisk Protokoll Hyresgästföreningen, samtliga med bilagor Nej Papper Bevaras Kronologisk Även lokal hyresgästförening

22 2.1.1 Hantera leverantörsfakturor Se separat processbeskrivning Leverantörsfaktura orignal Visma Papper 10 år Egen nummerserie Iaktta sekretess Leverantörsfaktura skannad kopia Visma ADB Vid inaktualitet Egen nummerserie Iaktta sekretess Betalningsfiler Visma ADB Vid inaktualitet Iaktta sekretess Kvittenser Visma Papper 10 år Kronologisk Iaktta sekretess Verifikationslista Visma Papper 10 år Kronologisk Iaktta sekretess Avstämningsrapport Visma Papper 10 år Kronologisk Iaktta sekretess

23 2.1.2 Hantera kundfakturering Se separat processbeskrivning Betalningsfiler Visma ADB Vid inaktualitet Iaktta sekretess Bokföringsunderlag Visma Papper 10 år Egen nummerserie Iaktta sekretess Fakturakopia Visma Papper 10 år Egen nummerserie Iaktta skeretess. Förvaras tillsammans med fakturaunderlag Fakturaunderlag Visma Papper 10 år Egen nummerserie Iaktta skeretess. Förvaras tillsammans med fakturakopia Inkassoärende, underlag/listor Vertex Papper Se anmärkning Iaktta skeretess. Gallras 3 år efter ärendets avslut

24 2.1.3 Hantera månadsdebitering Se separat processbeskrivning Autogirofil Visma ADB Vid inaktualitet Iaktta sekretess Aviseringslista, vid avikörning Vertex Papper 10 år Vertex/per objekt Iaktta sekretess Betalningsfiler Visma ADB Vid inaktualitet Iaktta sekretess Bokföringsunderlag Vertex Papper 10 år Egen nummerserie Iaktta sekretess Debiteringslista Vertex Papper 10 år Vertex/per objekt Iaktta sekretess Underlag för komfortdebitering Vertex Papper 10 år Vertex/per objekt Iaktta sekretess Utskriftsfil Vertex ADB Vid inaktualitet Iaktta sekretess Autogiromedgivande Vertex Papper 10 år Kronologisk Iaktta sekretess

25 2.1.4 Administrera löpande bokföring Allegat Visma Papper 10 år Egen nummerserie Iaktta sekretess Amortering av lån Visma Papper 10 år Egen nummerserie Iaktta sekretess Autogirofakturor Visma Papper 10 år Egen nummerserie Iaktta sekretess Banktransaktioner, manuella Visma Papper 10 år Egen nummerserie Iaktta sekretess Betalning/bokning av preliminärskatt Visma Papper 10 år Egen nummerserie Iaktta sekretess Bokföringsavi Visma Papper 10 år Egen nummerserie Iaktta sekretess Bokföringsorder Visma Papper 10 år Egen nummerserie Iaktta sekretess Fodringar på långtidsbevakning Visma Papper Vid inaktualitet Lindorff/Inkasso Iaktta sekretess Förskott löner Visma Papper 10 år Egen nummerserie Iaktta sekretess Lönebidrag Visma Papper 10 år Egen nummerserie Iaktta sekretess Moms- och arbetsgivaravgifter Visma Papper 10 år Egen nummerserie Iaktta sekretess Periodisering av swapräntor Visma Papper 10 år Egen nummerserie Iaktta sekretess Räntebidrag Visma Papper 10 år Egen nummerserie Iaktta sekretess Skattekontotransaktioner Visma Papper 10 år Egen nummerserie Iaktta sekretess Transaktioner mellan dotter- och moderbolag Visma Papper 10 år Egen nummerserie Iaktta sekretess Upplupen fastighetsskatt Visma Papper 10 år Egen nummerserie Iaktta sekretess Utbetalningar Internetbank Visma Papper 10 år Egen nummerserie Iaktta sekretess Återvunna hyresförluster Visma Papper 10 år Egen nummerserie Iaktta sekretess

26 2.1.5 Ta fram bokslut Se separat processbeskrivning Balans- och resultatrapport Nej Papper Bevaras Kronologisk Iaktta sekretess Balansräkning Nej Papper 3 år Kronologisk Iaktta sekretess Bokslutsanvisningar Nej Papper 2 år Kronologisk Bokslutsdokumentation Nej Papper 10 år Kronologisk Iaktta sekretess Koncernavstämmningar Nej Papper 3 år Kronologisk Iaktta sekretess Koncernrapporter Nej Papper 3 år Kronologisk Iaktta sekretess Koncernrapportpaket med underlag Nej Papper 3 år Kronologisk Iaktta sekretess Kontoavstämmningar Nej Papper 3 år Kronologisk Iaktta sekretess Kontoutdrag bank/post Nej Papper 10 år Kronologisk Iaktta sekretess korrespondens av betydelse Nej Papper Bevaras Kronologisk Handlingar som omfattas av sekretess diarieförs Resultaträkning Nej Papper 3 år Kronologisk Iaktta sekretess Sammanställning ingångna borgensförbindelser Nej Papper 3 år Kronologisk Iaktta sekretess Underlag kund- och hyresförluster Nej Papper 10 år Kronologisk Iaktta sekretess Uppgifter till statistiska centralbyrån Nej Papper 10 år Kronologisk Iaktta sekretess Uttalande från företagsledningen Nej Papper Bevaras Kronologisk Iaktta sekretess

27 2.2.1 Administrera lån och finans Avtal banktjänster/finansiella tjänster Avtalsliggare Papper Bevaras Egen nummerserie Förvaras i avtalsliggare Finansrapporter Nej Papper/ADB Vid inaktualitet Kronologiskt Fullmakter Nej Papper Bevaras Kronologisk Förfrågningsunderlag Nej Papper Bevaras Kronologisk Iaktta sekretess korrespondens av betydelse Nej Papper Bevaras Kronologisk Handlingar som omfattas av sekretess diarieförs Offert från kredit/finansinstitut antagen Nej Papper Bevaras Kronologisk Iaktta sekretess Offert från kredit/finansinstitut ej antagen Nej Papper Bevaras Kronologisk Iaktta sekretess Påminnelse från bank om lån förfaller Nej Papper Vid inaktualitet Kronologiskt Iaktta sekretess Skuldebrev Nej Papper Bevaras Kronologisk Iaktta sekretess Tilldelningsbeslut Nej Papper Bevaras Kronologisk

28 2.3.1 Hantera inköp Se separat processbeskrivning Beslut om anskaffning Inköpssystem ADB 10 år Egen nummerserie Beställning Inköpssystem ADB 10 år Egen nummerserie Anbud / Offert Nej Papper 10 år Egen nummerserie Iaktta sekretess Avtal Avtalsliggare Papper 10 år Egen nummerserie Förvaras i avtalsliggare Anskaffningsbeslut Inköpssystem ADB 10 år Egen nummerserie Förfrågningsunderlag Nej Papper 10 år Egen nummerserie

29 2.3.2 Direktupphandling Se separat processbeskrivning Anbud / offert antaget Nej Papper 10 år Kronologisk Iaktta sekretess under upphandlingsförfarandet Anskaffningsbeslut Inköpssystem ADB 10 år Egen nummerserie Iaktta sekretess under upphandlingsförfarandet Avtal Avtalsliggare Papper 10 år Egen nummerserie Förvaras i avtalsliggare Beställning Inköpssystem ADB 10 år Egen nummerserie Iaktta sekretess under upphandlingsförfarandet Förfrågningsunderlag Nej Papper 10 år Kronologisk Iaktta sekretess under upphandlingsförfarandet Prövningsprotokoll Nej Papper 10 år Kronologisk Iaktta sekretess under upphandlingsförfarandet Utvärderingsprotokoll Nej Papper 10 år Kronologisk Iaktta sekretess under upphandlingsförfarandet Öppningsprotokoll Nej Papper 10 år Kronologisk Iaktta sekretess under upphandlingsförfarandet

30 2.3.3 Hantera offentlig upphandling Se separat processbeskrivning Anbud antaget Diarie Papper Bevaras År, diarienummer Iaktta sekretess under upphandlingsförfarandet Anbud ej antagna Diarie Papper 2 år År, diarienummer Iaktta sekretess under upphandlingsförfarandet Annons Diarie Papper Bevaras År, diarienummer Iaktta sekretess under upphandlingsförfarandet Anskaffningsbeslut Inköpssystem Papper Bevaras Egen nummerserie Iaktta sekretess under upphandlingsförfarandet Avtal Avtalsliggare Papper Bevaras Egen nummerserie Förvaras i avtalsliggare Beställning Inköpssystem Papper Bevaras Egen nummerserie Iaktta sekretess under upphandlingsförfarandet Efterannons Diarie Papper Bevaras År, diarienummer Iaktta sekretess under upphandlingsförfarandet Frågor & svar Diarie Papper Bevaras År, diarienummer Iaktta sekretess under upphandlingsförfarandet Fullmakt Diarie Papper Bevaras År, diarienummer Iaktta sekretess under upphandlingsförfarandet Förfrågningsunderlag Diarie Papper Bevaras År, diarienummer Iaktta sekretess under upphandlingsförfarandet Prövningsprotokoll Diarie Papper Bevaras År, diarienummer Iaktta sekretess under upphandlingsförfarandet Tilldelningsbeslut Diarie Papper Bevaras År, diarienummer Iaktta sekretess under upphandlingsförfarandet Utvärderingsprotokoll Diarie Papper Bevaras År, diarienummer Iaktta sekretess under upphandlingsförfarandet Öppningsprotokoll Diarie Papper Bevaras År, diarienummer Iaktta sekretess under upphandlingsförfarandet Leveransgodkännande Diarie Papper Bevaras År, diarienummer Iaktta sekretess under upphandlingsförfarandet Överklaganden Diarie Papper Bevaras År, diarienummer Iaktta sekretess under upphandlingsförfarandet

31 2.3.4 Hantera avtal Se separat processbeskrivning Avtal skannade kopior PDF Vid inaktualitet Egen nummerserie Avtal samtliga (ej hyresavtal) Avtalsliggare Papper Bevars Egen nummerserie Förvaras i avtalsliggare Fullmakt avseende upphandling i samverkan Avtalsliggare Papper Bevaras Egen nummerserie Iakta sekretess Lista årsavtal entreprenörer Nej Papper Vid inaktualitet Kronologiskt

32 2.4.1 Rekrytera och anställ Se separat processbeskrivning Annons, tjänster Nej Papper Bevaras Kronologisk Anställningsavtal Nej Papper Bevaras Personalakt Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Ansökningshandlingar ej erhållen tjänst Nej Papper 2 år Kronologisk Bevaras pga möjlighet att överklaga, Sekretess kring personuppgifter m.m. Ansökningshandlingar erhållen tjänst Nej Papper Bevaras Personalakt Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Intresseanmälningar (spontanansökningar) Nej Papper Vid inaktualitet Kronologisk Kravprofil, tjänster Nej Papper 2 år Kronologisk Utlåtande från referenser Nej Papper Vid inaktualitet Kronologisk Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m.

33 2.4.2 Introducera medarbetare Se separat processbeskrivning Fullmakter Nej Papper Vid inaktualitet Personalakt Sekretessförbindelser Nej Papper Bevaras Personalakt Nyckelkvittenser Nej Papper 2 år efter inaktualitetpersonalakt Iaktta Sekretess Introduktionsprogram av medarbetare, checklista, uppföljning mm. Nej Papper Bevaras Personalakt Skriftliga instruktioner med kvitteringsblankett Nej Papper Vid inaktualitet Personalakt PuL, Samtycken Nej Papper Bevaras Personalakt

34 2.4.3 Administrera anställningar Se separat processbeskrivning Personalakter Nej Papper Bevaras Personalakt Överlämnas till Kommunarkiv 2 år efter ålderspension. Gallras i samråd med kommunarkivet Personalförteckningar Nej Papper Bevaras Kronologisk Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Arbetsgivarintyg Nej Papper 2 år Personalakt Avgång/entledigande, anmälan om Nej Papper Bevaras Personalakt Beslut om avgångsvederlag Nej Papper Bevaras Personalakt LAS-varsel, handlingar som ej resulterar i avslut Nej Papper 2 år Personalakt LAS-varsel, handlingar som resulterar i avslut Nej Papper Bevaras Personalakt Omplaceringsutredningar Nej Papper Bevaras Personalakt Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Polisanmälan Diarie Papper Bevaras Personalakt Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Samtalsanteckningar Nej Papper Vid anställningens upphörande Personalakt Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Skriftlig varning Diarie Papper Bevaras Personalakt Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m.

35 2.4.4 Utveckla och utbilda Behörighetsgivande utbildning, bevis/intyg på Nej Papper Bevaras Personalakt Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Fritidsstudier Nej Papper Bevaras Personalakt Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Kurser och utbildningar i egen regi Nej Papper Se anmärkning Program, deltagarlistor, unikt studiematerial, kopior av kursintyg bevaras. Övriga handlingar gallras vid inaktualitet Kursinbjudningar Nej Papper Vid inaktualitet Kursmaterial Nej Papper Vid inaktualitet Studieintyg Nej Papper Bevaras Personalakt Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Utbildningsdokumentation Nej Papper Vid inaktualitet Utvärderingar av genomförd utbildning Dokumenterade överenskommelser Nej Papper När anställning upphörpersonalakt Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Samtalsunderlag Nej Papper Vid inaktualitet Personalakt Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Utbildningsplaner Nej Papper När anställning upphörpersonalakt Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m.

36 2.4.5 Administrera löner Ledighet med lön för fackligt uppdrag Hogia ADB 2 år Enligt lönesystem Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Ledighetsansökningar kortare än 6 månader Hogia ADB 2 år Enligt lönesystem Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Ledighetsansökningar: barn-, studie- ochtjänstledigheter över 6 månaderhogia ADB Bevaras Personalakt Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Avräkningslista Hogia ADB 10 år Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Avtal, mobiltelefon Hogia ADB 10 år Banklista Hogia ADB 2 år Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Jourjournal Hogia ADB 3 år Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Kontrolluppgifter Hogia ADB Bevaras Enligt lönesystem Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Löneavdag Hogia ADB 10 år Enligt lönesystem Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Lönebidrag Hogia ADB 10 år Enligt lönesystem Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Lönelistor Hogia ADB Bevaras Enligt lönesystem Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Lönespecifikationer Hogia ADB 10 år Enligt lönesystem Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Löneunderlag Hogia ADB 10 år Enligt lönesystem Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Närvaro- och frånvarostatistik Hogia ADB Bevaras Enligt lönesystem Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Sammanställning årligen Sjuk och friskanmälningar Hogia ADB 2 år Enligt lönesystem Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Sjuklön, försäkran för Hogia ADB 2 år Enligt lönesystem Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Sjukstatistik Hogia ADB Bevaras Del av årsredovisning Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Sammanställning årligen Skatter ( jämkningar m m) Hogia ADB 10 år Enligt lönesystem Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Timlistor Hogia ADB 10 år Enligt lönesystem Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Timrapporter Hogia ADB 2 år Enligt lönesystem Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Vård av Barn (VAB), sjuk-friskanmälan Hogia ADB 2 år Enligt lönesystem Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Årsarbetstimmar, statistik Hogia ADB Vid inaktualitet Enligt lönesystem Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Fil från lönesystem tas ut årligen Återbetalda löneskulder Hogia ADB 2 år Enligt lönesystem Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m.

37 2.4.6 Hantera företagshälsovård och rehabilitering Arbetsanpassning, dokumentation Nej Papper Bevaras Personalakt Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Arbetsförmågebedömning Nej Papper Bevaras Personalakt Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Arbetsträning, dokumentation av Nej Papper Bevaras Personalakt Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Försäkringskassans beslut med bilagor Nej Papper Bevaras Personalakt Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Livränta Nej Papper Bevaras Personalakt Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Läkarintyg Nej Papper 2 år Personalakt Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Omplaceringsutredningar Diarie Papper Bevaras Personalakt Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Rehabiliteringsutredningar Diarie Papper Bevaras Personalakt Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Friskvårdsatsningar (dokumentation av) Nej Papper Bevaras Kronologisk Friskvårdsstatistik Nej Papper Bevaras Kronologisk

38 2.4.7 Administrera pensioner Kontokuranter på utbetalda pensioner Nej Papper 10 år Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Pension förhandsberäkningar Nej Papper Vid pensionsavgång Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Pensionsansökan med bilagor Nej Papper Bevaras Personalakt Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Pensionsunderlag Nej Papper Bevaras Personalakt Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Särskild avtalspension Nej Papper Bevaras Personalakt Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Återkrav av pensioner Nej Papper 10 år Personalakt Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m.

39 2.5.1 Förvalta IT-stöd och system Backoffice assistant Ugör register ADB Se anmärkning I de fall gallringsbeslut saknas för specifik information sker gallring i samråd med kommunarkivet Ekonomisystem Visma Business Ugör register ADB Se anmärkning I de fall gallringsbeslut saknas för specifik information sker gallring i samråd med kommunarkivet Förbrukningsstatistik Ess 200 Ugör register ADB Se anmärkning I de fall gallringsbeslut saknas för specifik information sker gallring i samråd med kommunarkivet Intranät Branet Ugör register ADB Se anmärkning I de fall gallringsbeslut saknas för specifik information sker gallring i samråd med kommunarkivet Lönesystem Hogia-Lön Ugör register ADB Se anmärkning I de fall gallringsbeslut saknas för specifik information sker gallring i samråd med kommunarkivet Protokoll IT-Rådet Nej Papper Vid inaktualitet Vertex Fastighet Ugör register ADB Se anmärkning I de fall gallringsbeslut saknas för specifik information sker gallring i samråd med kommunarkivet Visual Arkiv Ugör register ADB Se anmärkning I de fall gallringsbeslut saknas för specifik information sker gallring i samråd med kommunarkivet Ärendehanteringssystem Platina Ugör register ADB Se anmärkning I de fall gallringsbeslut saknas för specifik information sker gallring i samråd med kommunarkivet Inköpssystem Ugör register ADB Se anmärkning I de fall gallringsbeslut saknas för specifik information sker gallring i samråd med kommunarkivet Övriga IT-system Ugör register ADB Se anmärkning I de fall gallringsbeslut saknas för specifik information sker gallring i samråd med kommunarkivet

40 2.5.2 Förvalta maskiner och övrig utrustning Maskinpärmar Nej Papper Vid inaktualitet Maskinunderhållslistor Nej Papper Vid inaktualitet Register över maskiner, fordon och dylikt Ugör register Papper Vid inaktualitet Rutinbeskrivningar Nej Papper Vid inaktualitet

41 2.6.1 Planera för Nödläge Nödlägesberedskap/plan Diarie Papper Bevaras År/diarienummer Iaktta sekretess

42 2.6.2 Bedriva arbetsmiljöarbete Arbetsmiljömål Nej Papper Bevaras År/diarienummer Del av verksamhetsmål Arbetsmiljöplaner Nej Papper Bevaras År/diarienummer Instruktioner till arbetsuppgifter med arbetsmiljörisker Nej Papper Bevaras Kronologisk Löpande anteckningar från arbetsmiljögruppen Nej Papper Vid inaktualitet Kronologisk Löpande anteckningar från skyddskommittén Nej Papper Vid inaktualitet Kronologisk Organisationsschema arbetsmiljöarbete Nej Papper Bevaras Kronologisk Riskbedömningar Nej Papper Bevaras Kronologisk Skyddsrondsprotokoll/checklista Nej Papper Bevaras Kronologisk Systematiskt arbetsmiljöarbete Nej Papper Bevaras År/diarienummer Tidplan för arbetsmiljöarbetet Nej Papper Bevaras Kronologisk Del av årsplan för verksamhetssystemet Anmälan om avikelse, tillbud och olyckor Backoffice Papper Bevaras Kronologisk BackOfficeAssistant Anmälan om tillbud och olyckor till arbetsmiljöverket Diarie Papper Bevaras År/diarienummer Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m. Årssammanställningar över arbetsskador/tillbud Nej Papper Bevaras Kronologisk Beslut om åtgärd Diarie Papper Bevaras År/diarienummer Iaktta sekretess kring personuppgifter m.m.

43 2.6.3 Bedriva miljöarbete Mölndalsbostäders miljöarbete körs i projektform med berörda deltagare. Projektgruppen ansvarar för Mölndalsbostäders miljöarbete som sammankallas av miljöchefen. Projektdeltagarna träffas regelbundet för avstämning av det aktuella miljöledningsprogrammet. Information om miljöarbetet förmedlas externt via den publika webbsidan, internt via Intranät och personalmöten. Checklista, avstämmning miljöaspekter Nej Papper Vid inaktualitet Kronologisk Kemikalielista Nej Papper Vid inaktualitet Miljöaspektslista Nej Papper Vid inaktualitet Miljöcertifiering/-diplomering Nej Papper Bevaras Kronologisk Miljögruppens anteckningar Nej Papper Vid inaktualitet Kronologisk Anteckningar förs löpande, tas årligen ut på papper Miljöledningsprogram Nej Papper Bevaras Kronologisk Miljömål Nej Papper Bevaras Kronologisk Del av verksamhetsmål Miljöredovisning Nej Papper Bevaras Kronologisk Del av årsredovisningen

44 2.7.1 Hantera post Se separat processbeskrivning Handlingar av tillfällig, ringa eller kortvarig betydelse Nej Papper/ADB Vid inaktualitet (Se KS 352/2004) korrespondens av betydelse Nej Papper/ADB Bevaras Kronologisk Handlingar som omfattas av sekretess diarieförs

45 2.7.2 Diarieföra och redovisa allmänna handlingar Se separat processbeskrivning Diarieförda handlingar Diarie Papper Bevaras År/diarienummer Iaktta sekretess Registrerade handlingar Diarie Papper 2 år Kronologisk Registreras i diariet utan att ges ärendestatus. Ärendekort Diarie Papper Bevaras År/diarienummer Skrivs ut årligen och fogas till akten i samband med arkivläggning, efter 2 år. Årslista över diarieförda ärenden - kronologiskt Nej Papper Bevaras Kronologisk Årslista över diarieförda ärenden - initierare Nej Papper Bevaras Alfabetisk

46 2.7.3 Hantera utlämnanden av allmän handling Se separat processbeskrivning Beslut med besvärshänvisning Diarie Papper Bevaras År/diarienummer Domstolshandlingar Diarie Papper Bevaras År/diarienummer Kopia av utlämnad handling Nej PDF Vid inaktualitet korrespondens av betydelse Nej Papper Bevaras Kronologisk Handlingar som omfattas av sekretess diarieförs Överklaganden Diarie Papper Bevaras År/diarienummer Handlingar rörande förbehåll Diarie Papper Bevaras År/diarienummer

47 2.7.4 Arkivera Leveransreversal Nej Papper Bevaras Kronologisk Kvitto över handlingar levererade till arkivmyndighet Klassificeringsstrukturer Nej Papper Bevaras Kronologisk Dokumenthanteringsplaner Nej Papper Bevaras Kronologisk Förvaring enligt Ta fram policy och styrdokument Arkivbeskrivningar Nej Papper Bevaras Kronologisk Gallringsbeslut Nej Papper Bevaras Kronologisk Arkivförteckningar Visual Arkiv ADB Kommunarkivet ansvarar för bevarande Dokumentation Nej Papper Bevaras Kronologisk

48 2.8.1 Marknadsföra och informera externt Webbsida (publik) Nej Paaper/ADB Se anmärkning Kronologisk Tas årligen ut på papper samt vid varje större förändring, tillfällig information gallras vid inaktualitet Broschyrer och annan egenproducerad information Nej Papper Bevaras Kronologisk 2 exemplar till arkivet Pressmeddelanden Nej Papper Bevaras Kronologisk

49 2.8.2 Producera och administrera intern information Egenproducerad intern information Nej Papper/ADB Se anmärkning Kronologisk Bevaras i urval endast handlingar av betydelse

50 2.8.3 Hantera sponsring Ansökan om föreningsbidrag Nej Papper Bevaras Kronologisk Ej antagna ansökningar kan gallras vid inaktualitet Dokumentation av samarbete Nej Papper Bevaras Kronologisk korrespondens av betydelse Nej Papper Bevaras Kronologisk Handlingar som omfattas av sekretess diarieförs Samarbetsavtal Avtalsliggare Papper Bevaras Egen nummerserie

51 3.1 Hantera nyproduktion Se separat processbeskrivning Genomförandebeslut Diarie Papper Bevaras Projekt Arbetsmiljöplan Nej Papper 10 år efter garantitidens Projekt utgång Kvalitetsplan Nej Papper 10 år efter garantitidens Projekt utgång Miljöplan Nej Papper 10 år efter garantitidens Projekt utgång Adress och distributionslista Nej Papper 10 år efter garantitidens Projekt utgång Avtal med konsult / entreprenör Avtalsliggare Papper Bevaras Egen nummerserie Förvaras i avtalsliggare Tidplaner Nej Papper 10 år efter garantitidens Projekt utgång Protokoll startmöte Nej Papper 10 år efter garantitidens Projekt utgång Protokoll projekteringsmöte Nej Papper 10 år efter garantitidens Projekt utgång Riskanalys Nej Papper 10 år efter garantitidens Projekt utgång Handlingar (ansökan och beslut) rörande sökt bygglov, kontrollplan, rivning Diarie etc. Papper Bevaras Projekt Förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket Diarie Papper Bevaras Projekt Miljöinventering Diarie Papper Bevaras Projekt Vid t.ex. rivning av byggnad Protokoll från ansvarsbesiktningar, för- och efterbesiktningar Diarie Papper Bevaras Projekt Vid t.ex. sprängningsarbeten Protokoll byggsamråd Nej Papper 10 år efter garantitidens Projekt utgång Protokoll byggmöte Nej Papper 10 år efter garantitidens Projekt utgång Protokoll ekonomimöte Nej Papper 10 år efter garantitidens Projekt utgång Protokoll samordningsmöte Nej Papper 10 år efter garantitidens Projekt utgång Tvisteärenden inom projektet Diarie Papper Bevaras Projekt Utgör eget ärende i diariet korrespondens av betydelse Nej Papper 10 år efter garantitidens Projekt utgång Kallelser rörande besiktning Nej Papper 10 år efter garantitidens Projekt utgång Protokoll löpande besiktning Nej Papper 10 år efter garantitidens Projekt utgång Entrepenadgarantier Nej Papper Bevaras Projekt Försäkringar Nej Papper Bevaras Projekt Ritningar / Relationsritningar Nej Papper Bevaras Projekt Handlingar som omfattas av sekretess diarieförs

52 3.2 Administrera uthyrning vid nyproduktion För handlingar som produceras vid upprättande av hyresförhållande, se separat process Hantera uthyrning och uppsägning

53 3.3 Hantera planerat underhåll För efterföljande upphandling och genomförande av byggprojekt, se separata processer. 3.1 Hantera Nyproduktion samt processgrupp 2.3 Inköp och upphandling Underhållsplaner Nej Papper Bevaras Projekt Underhållsplanen uppdateras konternueligt äldre versioner bevaras Projektdirektiv Nej Papper Bevaras Projekt Genomförandebeslut Nej Papper Bevaras Projekt Utredningar som ligger till grund för projektet Nej Papper Bevaras Projekt

54 4.1 Bedriva interna projekt Se separat processbeskrivning Avtal Avtalsliggare Papper Bevaras Egen nummerserie Förvaras i avtalsliggare Delrapporter Nej Papper Bevaras Projekt Ekonomisk slutredovisning Nej Papper Bevaras Projekt Förstudier Nej Papper Bevaras Projekt korrespondens av betydelse Nej Papper Bevaras Projekt Handlingar som omfattas av sekretess diarieförs Minnesanteckningar Nej Papper Vid inaktualitet Projekt Protokoll med bilagor Nej Papper Bevaras Projekt Projektdirektiv Nej Papper Bevaras Projekt Projektplaner Nej Papper Bevaras Projekt Slutrapporter Nej Papper Bevaras Projekt Uppdragshandlingar Nej Papper Bevaras Projekt Utvärderingar Nej Papper Bevaras Projekt Beslut Nej Papper Bevaras Projekt Projektdokumentation Nej Papper/ADB Bevaras Projekt Fotografier, videofilmer, presentationer, etc PM Nej Papper Bevaras Projekt Projektbudget Nej Papper Bevaras Kronologiskt

55 5.1.1 Hantera uthyrning och uppsägning Se separat processbeskrivning Erbjudande av lägenhet Vertex Papper Vid inaktualitet kundprofil Nej Papper Vid inaktualitet Urval av hyresgäst Vertex Papper Vid inaktualitet Hyreskontrakt garage/p-plats Vertex Papper Vid inaktualitet Vertex/Hyresmapp Erbjudande av p-plats/garage Vertex Papper Vid inaktualitet Vertex/Hyresmapp Kölista p-plats/garage Vertex Papper/ADB Vid inaktualitet Vertex Hyreskontrakt Lägenhet Vertex Papper Vid inaktualitet Vertex/per objekt Inflyttningsankäter Vertex Papper Bevaras Kronologisk Bevaras för sitt kulturhistoriska värde Nyckelkvittenser Vertex Papper Vid inaktualitet Vertex/per objekt Uppsägning Vertex Papper Vid inaktualitet Hyresmapp/Vertex Uppsägningsbekräftelse Vertex Papper Vid inaktualitet Hyresmapp/Vertex Ansökan om direktbyte Vertex Papper Vid inaktualitet Hyresmapp Kreditupplysningar Vertex Papper Vid inaktualitet Referenser Vertex Papper Vid inaktualitet T.ex. från tidigare hyresvärd Ansökan om andrahandsuthyrning Vertex Papper Vid inaktualitet Vertex/Hyresmapp Återflyttningsbekräftelse Vertex Papper Vid inaktualitet Vertex/Hyresmapp

56 5.1.2 Hantera förtursärenden För handlingar som produceras vid upprättande av hyresförhållande, se separat process. Förtursärenden Diarie Papper Bevaras År/diarienummer

57 5.1.3 Hantera uthyrning av servicelägenhet För information om bevarande, se övriga processer under hyresadministration.

58 5.1.4 Genomför besiktning Se separat processbeskrivning Besiktningsprotokoll Vertex Papper 10 år Vertex/per objekt Fotografier Nej Papper/ADB Bevaras Per objekt Bevaras i urval

59 5.1.5 Hantera synpunkts- och störningsärenden Se separat processbeskrivning Klagomål Nej Papper Se anmärkning Kronologisk Handlingar som omfattas av sekretess diarieförs, Gallras efter 2 år om ej rättslig process uppstått Störningsbrev Diarie Papper Se anmärkning Kronologisk Gallras efter 2 år om ej rättslig process uppstått Övriga synpunkter Nej Papper Se anmärkning Kronologisk Handlingar som omfattas av sekretess diarieförs, Gallras efter 2 år om ej rättslig process uppstått

60 5.1.6 Administrera kravhantering Se separat processbeskrivning Avbetalningsplan Vertex Papper 3 år Vertex/per objekt Hyres/ Kundkrav Vertex Papper/ADB 3 år Vertex/per objekt Kravlista Vertex Papper 10 år Vertex/per objekt

61 5.1.7 Hantera avhysningsärenden Se separat processbeskrivning Brev till socialtjänsten Diarie Papper Bevaras År/diarienummer Kvitto på rekommenderat brev Nej Papper Bevaras Utslag från tingsrätten Diarie Papper Bevaras År/diarienummer Brev vidtag rättelse om olovlig 2:a handsuthyrning Diarie Papper Bevaras År/diarienummer Ansökan om betalningsföreläggande / avhysning Diarie Papper Bevaras År/diarienummer Kan gallras efter 3 år om rättslig process ej uppstått Brev om uppsägning Diarie Papper Bevaras År/diarienummer Brev till socialtjänsten Diarie Papper Bevaras År/diarienummer Dom i avhysningsärende Diarie Papper Bevaras År/diarienummer Kvitto på rekommenderat brev Nej Papper Bevaras Utslag från hyresnämnd Diarie Papper Bevaras År/diarienummer Beslut från kronfogde Diarie Papper Bevaras År/diarienummer Kan gallras efter 3 år om rättslig process ej uppstått

62 5.1.8 Hantera dödsfall i lägenhet korrespondens av betydelse Nej Papper Bevaras Kronologisk Handlingar som omfattas av sekretess diarieförs Dödsattest Vertex Papper Vid inaktualitet Kronologisk

63 5.2.1 Hantera uthyrning av lokal Se separat processbeskrivning Annons på ledig lokal Nej Papper Vid inaktualitet Vertex/per objekt Avslag på lokalhyresansökan Nej Papper Vid inaktualitet Vertex/per objekt Bankgaranti Nej Papper Vid inaktualitet Vertex/per objekt Borgensförbindelse Nej Papper Vid inaktualitet Vertex/per objekt Upplysning lokalhyreskund Nej Papper Vid inaktualitet Vertex/per objekt T.ex. F-skatt, registreringsbevis och kreditupplysning Lokalhyresansökan Nej Papper Vid inaktualitet Vertex/per objekt Lokalhyresavtal Nej Papper Bevaras Vertex/per objekt Scannad kopia av lokalhyresavtal Nej PDF Vid inaktualitet Vertex/per objekt Ansökningshandlingar Nej Papper Bevaras Vertex/per objekt T.ex. ritningar och konceptbeskrivningar

64 5.2.2 Hantera uppsägning av lokalkontrakt Se separat processbeskrivning Brev om uppsägning/vilkorsförändring av lokal Nej Papper Bevaras Vertex/per objekt Dom i tvistemål lokalhyreskontrakt Nej Papper Bevaras Vertex/per objekt Hyresnämndens Medlingsbeslut Nej Papper Bevaras Vertex/per objekt Uppsägningsbekräftelse Nej Papper Vid inaktualitet Vertex/per objekt

65 5.2.3 Hantera överlåtelse av verksamhet Se separat processbeskrivning Förfrågan om att överlåta verksamhet Nej Papper Bevaras Vertex/per objekt korrespondens av betydelse Nej Papper Bevaras Vertex/per objekt Handlingar som omfattas av sekretess diarieförs Registreringsbevis bolagsverket Nej Papper Vid inaktualitet Vertex/per objekt Kreditupplysning Nej Papper Vid inaktualitet Vertex/per objekt Överlåtelseavtal Nej Papper Bevaras Vertex/per objekt

66 5.2.4 Hantera blockuthyrning Blockhyresavtal, per fastighet Vertex Papper Bevaras Vertex/per objekt Förhandlingar med hyresnämnd Nej Papper Bevaras År/diarienummer T.ex. ansökan om att avtala bort delar av hyreslagen korrespondens av betydelse Nej Papper Bevaras Kronologisk Handlingar som omfattas av sekretess diarieförs

67 5.3.1 Hantera felanmälningar Se separat processbeskrivning Felanmälan Vertex Papper/ADB Vid inaktualitet Vertex/per objekt Arbetsoder Vertex Papper/ADB Vid inaktualitet Vertex/per objekt Serviceorder Vertex Papper/ADB Vid inaktualitet Vertex/per objekt

68 5.3.2 Hantera inre och yttre skötsel Skötselscheman Nej Papper Vid uppdatering Område Protokoll obligatoriska besiktningar Nej Papper Vid inaktualitet Kronologisk (inventeringssammanställning), pcb, radon, ovk, hissar, kylanläggningar, tryckkärl, pannor

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-08-16 Uppdaterad: 2013-08-16 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.6 Lokalförsöjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 2.Stödjande

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Tyresö Kommun DOKUMENTHANTERINGSPLAN Kommunövergripande dokumenthanteringsplan Handlingstyp Nämndernas, styrelsernas och kommunfullmäktiges protokoll Papper Diarieförs Närarkiv 2 år/5 år Skickas årligen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen , 189 Författningssamling i Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen Beslutad av kommunfullstyrelsen 2016-10-04, 189 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan - kommunstyrelsen Dokumenttyp Plan

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Bolag AB Familjebostäder

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Bolag AB Familjebostäder STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:01 DNR 9.4-21714/12 SID 1 (6) 2012-01-23 AB Familjebostäder BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Bolag AB Familjebostäder

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Reviderad: 2015-10-22, Dnr TSN 2015/62 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Tekniska enheten Upphandling Dokumenthanteringsplan Datum 2015-10-22

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-15502/12 SID 1 (5) 2012-11-22 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:22 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Stockholms stads bostadsförmedling

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.2 Kompetensförsörjning Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Växjö Fastighetsförvaltning AB

Dokumenthanteringsplan för Växjö Fastighetsförvaltning AB Allmän administration Styrelse- och bolagsstämmoprotokoll Kron. ordn. Pärm - 10 år - Kan förvaras hos bolaget så länge de behövs för verksamheten Ledningsgruppsprotokoll Kron. ordn. Pärm - 10 år - Kan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden

Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 2011-11-01 Handläggare: Lena Edlund FHN 2011.0090 Folkhälsonämnden Dokumenteringsplan för folkhälsonämnden Sammanfattning I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/2008-05-26)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun Dokumenthanteringsplan för handlingar inom allmän administration i Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2012-12-03, 193 Dokumenthanteringsplanen omfattar de handlingar som förekommer i allmän administrativ

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator

Ansvarig/ Förvaring. Handläggare, STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator. STJ PLUS, närarkivet i låst skåp/ registrator Godkännande enligt LOV Social- och äldrenämnden 2009 LOV = Lagen om valfrihetssystem Ansökan om godkännande Diarieförs av registrator därefter ansvarar handläggaren för att ärendet uppdateras i. rensat

Läs mer

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring 2014-11-14 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: ALLMÄN ADMINISTRATION - KOMMUNGEMENSAM Beslutad: på delegation 2014-10-23, anmäld i KS 2014-12-01, Dnr KFKS 2014/728-004 Upprättad:

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20061205 Dokumenthanteringsplan för LdG Konsert & Kongress i Nk AB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 119 Fastställd av styrelsen den 5 december 2006, 9. Enligt arkivlagen ska alla

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret

Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret Dokumenthanteringsplan för Personalkontoret A. Arbetsmiljö Arbetsskadeanmälan samt bilagor Närarkiv Personakt Bevaras Se personakt Tillbudsanmälan Datalagring Flexite Server Bevaras 5 år Arbetsmiljöutredningar

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll 1(19) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll Bilagor till SKDN:s protokoll Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras

Läs mer

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING Nässjö kommun Örnen i Nässjö AB Dokumenthanteringsplan, version 1.0 Antagen 2015-10-13 Gäller från och med 2016-01-01 Processnr Process Handlingstyp/handlingsslag Registrering Förvaringsplats Gallring

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Vad är processorienterad arkivredovisning?

Vad är processorienterad arkivredovisning? Vad är processorienterad arkivredovisning? Software Innovation product summit 5 oktober 2010 Grundades 1999 Litet företag med stora kunder: Finansinspektionen Naturvårdsverket Stockholms stadshus AB AB

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet

Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet Antagen: 2015-12-01. Dnr HN 2015/81 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Socialkontoret/Skolkontoret Kanslienheten Helena Edenborg

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Integrationsavdelningen UN 2013-1 Serie, Handlingar /Gallras Leverans till Kommunarkiv Se bilaga 1 Flyktinghandlingar Flyktingakt Introduktionsplan, gäller före

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för information på webbplatser

Bevarande- och gallringsplan för information på webbplatser Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsarkivet Bevarande- och gallringsplan för information på webbplatser Gäller inom Stockholms läns landsting Dokumentägare: Landstingsarkivet, enheten Tillsyn och

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

Arkivbeskrivning för fritids- och kulturnämnden tillika demokratinämnd FKN-2014/125

Arkivbeskrivning för fritids- och kulturnämnden tillika demokratinämnd FKN-2014/125 Britta Lästh Ordförandens förslag Diarienummer Fritid- och kulturnämndens Datum FKN-2014/130 ordförande 2014-12-10 Fritid och kulturnämnden tillika demokratinämnd Arkivbeskrivning för fritids- och kulturnämnden

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 2007-08-30 1 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 Detta dokument är en Bevarande- och gallringsplan för Sjukreseenheten. Från och med den 1 januari 2007 ingår Sjukresor i Färdtjänsten

Läs mer

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar September 2014 Friidrotten som en av de största och mest klassiska idrotterna i Sverige tillhör i högsta grad svensk nutid, framtid

Läs mer

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet

Rutin/Handling Media Original/Kopia Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för Anmärkning leverans till Kommunarkivet Danderyds kommun Dokumenthanteringsplan 2011-12-30 Myndighet: Produktionsstyrelsen Beslutsdatum: Enhet: PRODUKTIONSKONTORET IT-stöd: Schoolsoft Administrativt stödsystem som hanterar och lagrar utbildningsrelaterade

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Handling Allmänt Förvaringsplats Sorteringsordning Gallring Registrering Anteckning Till kommunarkiv Avtal - diarieförda Arkiv y, pärm

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2(5) Inledning Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-1037/12 SID 1 (8) 2012-02-21 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:04 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Stockholmshem Beslutets omfattning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för ekonomi och styrningskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 126 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20020107 Dokumenthanteringsplan för Stadsarkivet, Norrköpings stadsarkivs beteckning 101 Diarienummer KS 3822/2001 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2002, 14. Enligt

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden

Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Dnr VIAN/ 2013:56-004 Handläggare: Gunilla Porsvant Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden Förslag till beslut: Nämnden beslutar att fastställa Dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Nämnden

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: INKÖPSPROCESSEN Beslutad: Dnr KFKS 2013/668-004 Upprättad: 2013-11-13 Uppdaterad: Övergripande information som rör Inköpsprocessen: Under anbudstiden

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Samhällsbyggnadsavdelningen

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Samhällsbyggnadsavdelningen / Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS arkiv Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen * dubbletter

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.6 PA Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 20161128 205 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen avser Version Verksamhetsområde

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 1.1.4 Verksamhetsledning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Gallringsbeslut för AB Stockholmshem

Gallringsbeslut för AB Stockholmshem Stadsarkivet Arkivmyndighetens beslut 2014:17 Sida 1 (9) 2014-08-12 Gallringsbeslut för AB Stockholmshem Nämnd/Bolag/Stiftelse AB Stockholmshem Beslus omfattning Arkivmyndigheten beslutar enligt 6 kap.

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn 2015-08-25

PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn 2015-08-25 PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen Peder Björn 2015-08-25 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman RS

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.7 Kris och säkerhet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande process

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Webb: www.ange.se Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen Antaget av kommunstyrelsen den 22 mars 2016 51 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer 841 81 Ånge Torggatan 10 www.ange.se

Läs mer

Klassificeringsstruktur för folkhälsokommittén

Klassificeringsstruktur för folkhälsokommittén 1 Datum: 2015-XX-XX VO PG P Nr Verksamhetsområde Processgrupp Process Processbeskrivning med exempel på handlingar VO 1. STYRA, PLANERA OCH FÖLJA UPP P 1.1 Utföra politiskt ledningsarbete Här ligger det

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Stödprocesser i Torsby kommun 2.3 HR 2.3.5 Personalhälsa Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-11-28 205 1.0 Reering: datum och paragraf Reeringen avser Version

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN MH Teknik: VA Beslutad: Tekniska nämnden. Ansvarig/ Förvaring. Gallringsfrist

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN MH Teknik: VA Beslutad: Tekniska nämnden. Ansvarig/ Förvaring. Gallringsfrist Vatten & Avlopp Abonnentregister för VA Fil på server Winsam generar anläggningsnummer. Anläggningshandlingar Digitalt, sköts till stora delar av Kundtjänst. Under ständig bearbetning. - - - - Anläggningar

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal på byggentreprenadtjänster Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 1 (5) Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EUprojekt vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EUprojekt vid Högskolan Dalarna HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2015/863/10 Rektor 2015-05-18 Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EUprojekt vid Högskolan Dalarna Ärendet I samband med utarbetande av regler för gallring

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Internbanken, Norrköpings stadsarkivs beteckning 67 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41. Enligt

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M

DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M NR 81 DOKUMENTHANTERINGSPLAN TIOHUNDRANÄMNDEN GÄLLER FR O M 2011-07-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum nr Äldrenämnden 1995-12-14 153 Omsorgsnämnden 1995-11-09 83 Reviderad, gäller fr 1997-07-01

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Detta dokument är en bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting. Planen gäller retroaktivt från

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Ledningsprocesser i Torsby kommun 1.1 Ledning 1.1.2 Kommunstyrelsen Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-09-05 140 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

GALLRINGSBESLUT FÖR ÄRENDEN INOM FÖRSKOLA- OCH FRITIDSVERKSAMHET

GALLRINGSBESLUT FÖR ÄRENDEN INOM FÖRSKOLA- OCH FRITIDSVERKSAMHET STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-10089/12 SID 1 (10) 2012-09-13 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:17 GALLRINGSBESLUT FÖR ÄRENDEN INOM FÖRSKOLA- OCH FRITIDSVERKSAMHET Nämnd/bolag/stiftelse

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Bygg och miljökontoret / Bygglov fastställd BMN 20130612, 147 ändrad sid 1 (5) NSA bet. 66 B Planens regler gäller oavsett

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-16296/12 SID 1 (5) 2012-10-09 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Revisionskontoret Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

BESLUT OM GALLRING AV INFORMATION HOS AB FAMILJEBOSTÄDER

BESLUT OM GALLRING AV INFORMATION HOS AB FAMILJEBOSTÄDER Stadsarkivet Arkivmyndighetens beslut 2016:16 DNR 5.1.2-8432/2016 Sida 1 (5) 2016-07-06 BESLUT OM GALLRING AV INFORMATION HOS AB FAMILJEBOSTÄDER Bolag AB Familjebostäder Beslutets omfattning Arkivmyndigheten

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: 201506 08 Förkortningar: OSL = Offentlighets och sekretesslagen SL = Skollagen PUL = Personuppgiftslagen TF = Tryckfrihetsförordningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet DNR 9.4-14336/14 Sida 1 (5) 24-09-29 Arkivmyndighetens beslut 24:22 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd/Bolag/Stiftelse Rådet till skydd för Stockholms skönhet Beslutets

Läs mer

Bevara/Gallra EU-projekt

Bevara/Gallra EU-projekt 1 Bevara/Gallra EU-projekt 2 Dokumenthanteringsplan avseende handlingar tillhörande EU-projekt Sölvesborgs kommun Inledning En dokumenthanteringsplan är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används

Läs mer