Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S)"

Transkript

1 /($ KOMMUN ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (36) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera ens plats, tid Kommunchef Johan Eriksson Ekonomichef Bengt -Arne Persson Socialchef Bodil Sundlöf Omsorgschef Laila Jeppsson Miljöchef Sven-Inge Svensson VD Hässleholm Vatten AB Henrik Brink BUF-chefKarin Karlen Utvecklingsledare Sven-Olof Hoberg Stadsbyggnadschef Leif Berg Exploateringschef Eva BIosfeld Informationschef Hanna Gardell Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark Lars-Göran Wiberg Kommunledningskontoretl2O O Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande (a.~.~l~~~~,.~... Elisabeth Aidemark ~... Urban Widmark Justerare

2 ~. HÄSSLEHOLMS ~/~' KOMMUN KOMMUNSlYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (35) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Hässleholms kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunledningskontoret Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur 2011-

3 ~.i HÄSSLEHOLMS /~ KOMMUN ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 3 (35) 2011/ Revidering av avgifter för tillstånd och tillsyn av alkoholservering Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige beslutar om ändrade föreskrifter för avgifter enligt alkohollagen enligt vad som framgår av bilaga med följande ändringar: - 3 första punkten ändras så att ytterligare ett intervall införs där avgiften för en årsomsättning mellan kronor blir kronor. Intervallet för en avgift uppgående till kronor justeras till kronor kronor. - Hänvisningen till alkohollagen i 1 första stycket ska vara 8 kap 10 alkohollagen (2010:1622). Yrkande Urban Widmark (M) yrkar ändring av förslaget med innebörden att 3 första punkten ändras så att ytterligare ett intervall införs där avgiften för en årsomsättning mellan O kronor blir kronor. Intervallet för en avgift uppgående till kronor justeras till kronor kronor. Vidare bör hänvisningen till alkohollagen i 1 första stycket vara 8 kap 10 alkohollagen (2010:1622). Lars-Göran Wiberg (C) och Tommy Nilsson (S) instämmer i Urban Widmarks ändrings yrkande. Socialnämnden beslutade den 14 juni 2011 att föreslå kommunfullmäktige att anta nya avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010: 1622). Av nämndens utredning framgår i huvudsak följande. En ny alkohollag trädde i kraft den l januari Den innebär flera nyheter, bland annat att serveringstillstånd kan meddelas vid catering, att tillstånd kan ges för provsmakning, att flera tillståndshavare gemensamt kan ansöka om att få servera alkohol inom samma serveringsyta samt att krav på kunskapsprov införs. om avgifter för dessa nya tillstånd och prov behövs. Vidare föreslår socialnämnden att redan existerande avgifter höjs, dels på grund av att någon höjning inte skett under 2010, dels på grund av att självfinansieringsgraden fortfarande är låg; år 20 lovar den 40 procent. Förslaget till nya avgifter framgår av bilaga. I socialnämndens utredning finns en redovisning av motsvarande avgifter i Motala, Karlskrona, Falkenberg, Kristianstads, Helsingborgs och Malmö kommuner. LG~ $~\

4 /.' KOMMUN ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (36) Forts Utredningen visar att avgifterna i Hässleholm även efter en höjning ligger förhållandevis lågt. Bilaga: Förslag till avgifter enligt alkohollagen Socialnämnden Kfs lux) ~

5 1:><1>' KOMMUN Kommunal författningssamling F l Dnr 2011/ Avgifter enligt alkohollagen Gäller från Antagna av kommunfullmäktige och ändrade senast , xxx Inledande bestämmelser 1 Med stöd av dessa föreskrifter och 8 kap 13 alkohollagen (1994: 1478) uttages avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, för tillsyn av den som har serveringstillstånd och för den som bedriver anmälningspliktig servering av folköl samt för tillsyn av den som bedriver detaljhandel med fo/kö/. Orden spritdryck, vin, starköl, folköl och andra jästa alkoholdrycker har i dessa föreskrifter samma innebörd som i alkohollagen. 2 Avgifter för ansökan om serveringstillstånd, tillstånd att anordna provsmakning m m a) Servering till allmänheten Stadigvarande tillst&nd Avgift i kr Ny ansökan Ny ansökan inklusive catering Catering Ombildning av verksamhet Utvidgat tillstånd Utökad serveringstid Gemensam serveringsyta Tillfälligt tillst&nd Ett dygn 2 300

6 Två dygn Därutöver Gemensam serveringsyta b) Servering i slutet sällskap Stadigvarande tillst~nd Ny ansökan Ny ansökan inklusive catering Catering Tillfälligt tillst~nd Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 450 c) Provsmakning Stadigvarande tillst~nd Provsmakning, tillverkare (8 kap 7 andra stycket AL) 6000 Tillfälligt ti/lst~nd Provsmakning, tillverkare (8 kap 7 andra stycket AL) och provsmakning, partihandlare (8 kap 6 första stycket 2 AL) Ett dygn Två dygn Därutöver d) Kunskapsprov Ku nska psprov 550/gång 3 Avgifter för tillsyn av servering Följande årliga avgifter gäller för tillsyn av servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.

7 Servering till allmänheten Servering till slutet sällskap Servering i inrikes trafik Ärsomsättning av alkoholdrycker i kr Avgift i kr Ärlig avgift för tillsyn av alkoholservering tas ut innevarande år utifrån restaurangrapport för årsomsättningen föregående år. 4 Avgift för tillsyn av servering av eller detaljhandel med folköl För tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med folköl uttages en årlig avgift av 800 kronor för varje näringsställe. 5 Tillämpningsföreskrifter Socialnämnden äger utfärda särskilda ti/lämpningsanvisningar för denna författning. 6 Beta'ningspåminne'se Vid utebliven betalning skickas påminnelse enligt kommunens policy varvid lagstadgad påminnelseersättning debiteras.

8 m HÄSSLEHOLMS ;/<1> ' KOMMUN ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 5 (36) Svar på revisionsrapport - Granskning av socialnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige lägger socialnämndens yttrande till handlingarna. Ernst & Young har på uppdrag av Hässleholms kommuns revisorer övergripande granskat socialnämndens styrning och uppföljning av individ- och familjeomsorgen. Bakgrunden är en diskussion mellan de förtroendevalda revisorerna och nämndens presidium mot bakgrund av nämndens ökande underskott. Syftet med granskningen är att översiktligt belysa socialnämndens behov av förändringar och utvecklingsinsatser i förhållande till de senaste årens underskott och prognostiserade underskott för år 2010 och I granskningsuppdraget har ingått att peka på de områden som kan vara vitala för att nå en budget i balans. Ernst & Young drar slutsatsen att nämnden omgående behöver vidta en noggrann genomlysning i syfte att optimera användningen av nämndens resurser och ger förslag på hur detta bör ske. Socialnämnden har yttrat sig över rapporten. Socialnämnden Revisionen

9 /q.;. KOMMUN ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 6 (36) Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens uppföljning och tillsyn av placerade barn och ungdomar Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige lägger socialnämndens yttrande till handlingarna. Ernst & Young har på uppdrag av Hässleholms kommuns revisorer granskat hur socialnämnden följer upp de barn och ungdomar som placerats i annat boende. Syftet har varit att granska hur kommunen säkerställer att barn och ungdomar som placerats i familjehem, HVB (hem för vård eller boende) eller annan institution tillförsäkras möjlighet att utvecklas och växa upp under trygga förhållanden. I granskningsrapporten påtalas att den är angeläget att socialnämnden och förvaltningen tar ställning till hur barn och ungdomar ska kunna meddela sig och bli synliga om en placering inte fungerar eller om det finns missförhållanden, att det särskilt gäller de mindre barnen som kan ha svårt att komma till tals samt att det saknas sådana rutiner idag. Socialnämnden har yttrat sig över rapporten. Socialnämnden Revisionen

10 i,/~" KOMMUN ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (36) Uppföljning av överenskommelse om samverkan mellan kommun och polis för ökad trygghet och säkerhet i Hässleholms kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut: l. Kommunstyrelsen godkänner foreiiggande uppfoljning. 2. Kommunstyrelsen ger Brottsforebyggande rådet (Brå) i Hässleholms kommun i uppdrag att upprätta forslag till överenskommelse och därvid beakta det som framkommit i nämnda uppfoljning. Genom beslut den 16 juni 2010, 99, antog kommunstyrelsen ett förslag till överenskommelse angående samverkan mellan Hässleholms kommun och polisen. Under rubriken "Syfte" i överenskommelsen anfördes foljande. För att öka tryggheten och säkerheten i Hässleholms kommun krävs samarbete över organisationsgränser och redan idag sker samarbete mellan kommun och polis inom flera områden. Samverkan kan dock utvecklas och denna överenskommelse syftar till att främja, utveckla och fördjupa samarbetet mellan kommun och polis. - Överenskommelsen skulle gälla under tiden den l juli 20 l O - den 30 juni 20 Il. Av den framgår vidare att det i mars 20 Il skulle göras en "uppföljning av samverkansarbetet", varpå förslag på en ny överenskommelse skulle tas fram för beslut. Uppföljningen har fårdigställts den 16 mars 20 Il. Socialnämnden har den 17 maj 2011, 55, beslutat att foreslå kommunstyrelsen att godkänna uppföljningen, att beakta vad som framkommit gällande processen kring organisationen (sidorna 9-10 i uppföljningen) samt att ge Brottsforebyggande rådet i uppdrag att ta fram ett förslag till ny överenskommelse. GenomfOrd samverkan mellan kommunen och polismyndigheten har avsett frågor rärande medling mellan brottsling och brottsoffer, ökad säkerhet och trygghet vid evenemang, minskad droganvändning bland ungdomar, trygghets skapande åtgärder i olika inomhus- och utomhusmiljöer och samverkan mot individer med uttalad kriminell livsstil. Samverkan mellan kommunen och polisen i frågor av denna art är bedöms som värdefullt och bör därfor fortsätta. Brottsförebyggande rådet bör därför, och eftersom den tidigare överenskommelsen upphört att gälla, ges i uppdrag att ta fram en ny. I detta arbete ska rådet beakta vad som framgår av uppföljningen, bland annat gällande "Processuppföljning" (sidorna 9-10).

11 /~' KOMMUN ARBETSUTSKOIT Forts. 180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (36) Socialnämnd BRA

12 m HÄSSLEHOLMS /~ KOMMUN ARBETSVTSKOTI SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 9 (36) Införande av valfrihetssystem inom omsorgens verksamhetsområde Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige foljande beslut: l. Med stöd av lagen (2008:962) om valfrihetssystem beslutar kommunfullmäktige att infora valfrihetssystem inom omsorgsforvaltningens verksamhetsområde. 2. Omsorgsnämnden ska vara upphandlande myndighet i frågor enligt punkt Rätten att inom nämndens verksamhetsområde besluta i frågor rörande ovannämnda lag, innefattande rätt att besluta om inforande eller avveckling av valfrihets system avseende viss verksamhet delegeras till omsorgsnämnden. Reservation Tommy Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet till formån för sitt eget yrkande och medges lägga bilagd protokollsanteckning. Yrkande Lars-Göran Wiberg (C) yrkar bifall till liggande forslag Tommy Nilsson (S) yrkar avslag på liggande fdrslag. Omröstning Ordforande ställer forslagen mot varandra och finner Lars-Göran Wibergs (C) yrkande bifallet. Votering begärs. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner fdjjande voteringsproposition: "Den som bifaller Lars-Göran Wibergs yrkande röstar ja, den som bifaller Tommy Nilssons yrkande röstar nej". 2 ja-röster och 1 nej-röst avges. Urban Widmark (M) och Lars-Göran Wiberg (C) röstar ja. Tommy Nilsson (S) röstar nej. ~ ~

13 i HÄSSLEHOLMS :/~' KOMMUN KOMMUNSlYRELSENS ARBETSUTSKOTT Forts. 181 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (36) Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 20 10, 31, att införa valfrihetssystem inom hemtjänst i ordinärt boende avseende serviceinsatserna städning, tvättlklädvård och inköp. Omsorgsnämnden har därefter givit omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på fritt val inom omvårdnad och delegerad hemsjukvård i ordinärt boende. Ä ven andra verksamheter kan senare bli aktuella att omfattas av valfrihetssystemet. Nämnden föreslår därför att ett principbeslut fattas i frågan, innebärande att beslut i kommunfullmäktige inte behöver tas vruje gång nämnden vill införa valfrihetssystem inom en verksamhet. Den 24 maj 2011, 64, beslutade nämnden på grundval av förvaltningens utredning att föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att införa valfrihetssystem inom ovannämnda områden och med omsorgsnämnden som upphandlande myndighet. - Fråga är alltså nu om att nämnden ska ges rätten att själv bestämma inom vilka verksamheter valfrihetssystem ska förekomma. Av ovannämnda utredning framgår i huvudsak följande. Valfrihetssystem tillämpas sedan länge i ett antal kommuner inom vitt skilda verksamheter. Lagen om valfrihetssystem (LOV), trädde i kraft den l januari Lagen reglerar vad som gäller för bland annat de kommuner som vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd-, vård och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Valfrihets system är ett alternativ till upphandling enligt lagen (2007: 1091) om offentlig upphandling (LOU), och kan tillämpas på bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. Den upphandlande myndighet som vill tillämpa lagen måste annonsera löpande i en nationell databas för valfrihetssystem. Såväl privata företag som ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända som leverantörer. Kommuner ges möjlighet att genom avtal reglera förutsättningarna för valfrihetssystemet. Alla leverantörer som ansökt om att ra vara med i ett valfrihetssystem och som uppfyller de fastställda kraven godkänns, varefter avtal tecknas. Godkänd leverantör är inte garanterad en viss mängd uppdrag. En viktig innebörd av lagen är att den inte innebär någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Istället ges den enskilde möjlighet att välja den leverantör som han eller hon bedömer erbjuder den bästa kvaliteten. Kommunen ansvarar för att brukaren eller patienten får fullödig information om samtliga de leverantörer som de kan välja mellan. För de personer som inte väljer ska det finnas ett ickevalsalternativ. Leverantör som anser sig förfördelad ges en möjlighet till rättelse. Bilaga: Protokollsanteckning Omsorgsnämnden

14 Protokollsanteckning Ärende 6 i KSAU och ärende 7 i KS den 10 augusti 2011 Införande av valfrihetssystem inom omsorgens verksamhetsområde Oppositionen - socialdemokraterna och vänsterpartiet - yrkar avslag på förslaget om införande av valfrihetssystem inom omsorgens verksamhetsområde då detta innebär att man slår sönder den kommunala organisationen vad gäller omvårdnaden och omsorgen av äldre, funktionshindrade, med flera. Omsorgsnämndens värde grund bygger på att skapa trygghet, delaktighet och kontinuitet genom att visa respekt och omtanke. Det tror vi inte att man kan leva upp till med detta förslag. Det viktigaste för oss är att våra medborgare och omsorgstagare i kommunen har hög delaktighet i de insatser man har behov av och att de blir utförda. Verkligheten är att hemtjänsten är kraftigt underbemannad. Detta har vi tagit hänsyn till i våra budgetramar inför 2012 års budget. RÄ TT INSATSER I RÄTT TID! Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen C=--l.. \J~ TOm~On(s) Oppositionsråd JA

15 I HÄSSLEHOLMS /~' KOMMUN ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (36) Taxa för kontroll enligt tobakslagen Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att foreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige fastställer bilagd taxa for kontroll enligt tobakslagen att gälla från och med den 15 september Miljönämnden beslutade den 22 juni 2011, 96, att foreslå kommunfullmäktige att fastställa ny taxa for kontroll enligt tobakslagen. Den nya taxan är foranledd av ändringar i tobakslagen som innebär ökade insatser från tillsynsmyndigheten samt ett önskemål från nämnden att debiterad tid bättre ska motsvara nedlagd tid. - Den nya taxan framgår av bilaga. Bilaga: Förslag till taxa for kontroll enligt tobakslagen Miljönämnden Kfs

16 Bilaga 1 Förslag till Taxa gällande kontroll enligt tobaks lagen (1993:581) HÄSSLEHOUvlS KOMMUN Korr.mur.styr,,!(;on Taxa för kontroll enligt tobakslagen (1993:581) Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för miljönämndens kostnader för kontroll enligt tobaks lagen ( 1993:581). 2 Avgift enligt denna taxa tas ut för l. handläggning avanmälan och andra åtgärder med anledning avanmälan om försäljning av tobak, 2. handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 3 Avgift enligt denna taxa tas inte ut för l. tillsyn som föranleds av klagomål som visat sig obefogat, 2. handläggning som föranleds av att beslut av miljönämnden enligt tobakslagen eller bestämmelser meddelade med stöd av tobakslagen, överklagas. 4 Miljönämnden får for vaije kalenderår ändra taxans kostnadsfaktor (K) med en procentsats som motsvarar förändringarna i konsumentprisindex. Avgiftsskyldig 5 Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Timtaxa (K= timavgift) 6 Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan K kronor per timme handläggningstid (K för 2011 uppgår till 678 kr). Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts for ärendet (fast avgift), i förhållande till den årliga handläggningstiden som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift) eller i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid i varje enskilt ärende (tirnavgift) eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 7 Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som vaije tjänsteman vid berörd nämnd har använt för registrering och komplettering av ärendet, inläsning, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning, beslut och expediering. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För tillsyn som utförs vardagar mellan klockan och samt lördagar, söndagar,julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

17 Bilaga 1 Förslag till Taxa gällande kontroll enligt tobakslagen (1993:581) Avgift med anledning avanmälan 8 Avgift för handläggning avanmälan om försäljning av tobaksvaror tas ut med en fast avgift motsvarande tre timmars handläggningstid (3K). Avgift för tillsyn i övrigt 9 Avgift for återkommande tillsyn av verksamhet med försäljning av tobaksvaror till konsument tas ut med en fast årlig avgift motsvarande två timmars handläggningstid (2K). 10 Fast tiljsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att anmälan har skett. För tillsyn dessförinnan, som inte ingår i avgift för handläggning avanmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påböljat kalenderår som verksamheten bedrivs. 11 Tillsynsåtgärder som utförs med anledning av att verksamhetsutövaren inte rättar sig efter förelägganden och förbud ingår inte i den fasta avgiften. Ej heller ingår tillsyn i samband med befogade klagomål eller i de fall brister, som kräver uppföljning, konstateras. För sådana åtgärder tas timavgift ut för faktisk nedlagd handläggningstid. Nedsättning av avgift 12 Om det finns särskilda skäl får miljönämnden, med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller efterskänka avgiften. Avgiftens erläggande 13 Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljönämnden i Hässleholm mot faktura. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller på faktura. Betalas inte avgiften inom angiven tid ska dröjsmålsränta enligt 6 räntclagen erläggas på obetalt belopp. Vid utebliven betalning skickas påminnelse enligt kommunens policy varvid lagstadgad påminnelseersättning debiteras. Överklagande av avgiftsbeslut 14 Miljönämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen. Denna taxa träder i kraft den 15 september 2011 och ersätter då tidigare taxa,,mtagen den 26 maj och ändrad senast 29 november

18 ;/:,p', KOMMUN ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 12 (36) Yttrande över delbetänkandet "Med rätt att välja" (SOU 2011:30) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen foljande beslut: Kommunstyrelsen antar bam- och utbildningsnämndens yttrande som sitt eget och överlämnar det till utbildningsdepartementet. Yrkande Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag. Utbildningsdepartementet har berett Hässleholms kommun tillfålle att lämna synpunkter över delbetänkande "Med rätt av välja" (SOU 2011 :30). Remissen har överlämnats till barn- och utbildningsnämnden som inkommit med förslag till yttrande till kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsdepartementet UAJ l~

19 /q;,', KOMMUN ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 13 (36) Revisionsrapport - Granskning av kommunens lantmäteriverksamhet Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige foljande beslut: Kommunfullmäktige lägger byggnadsnämndens yttrande till handlingarna. Ernst & Young har på uppdrag av Hässleholms kommuns revisorer granskat lantmäteri verksamheten som bedrivs i kommunens regi. Syftet med granskningen var att jämfora kommunens lantmäteriverksamhet med liknande verksamhet som bedrivs i andra kommuner. Byggnadsnämnden har yttrat sig över rapporten. Byggnadsnämnden Revisionen

20 '/~" KOMMUN ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (36) Detaljplan för Ormanäsvägen, Hässleholm - samråd Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte erinra mot förslag till detaljplan för Ormanäsvägen, Hässleholm. Yrkande Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag. Ett förslag till detaljplan för Ormanäsvägen, i Hässleholm, Hässleholms kommun, är under perioden 30 maj - 22 juni 20 Il utställd på samråd. PIanområdet är belägen cirka 3 km söder om Hässleholms centrum, vid Björkviken och omfatta huvudsakligen Ormanäsvägen. Syftet med detaljplanen är att ändra gällande detaljplan så att gatans befintliga läge, gällande både sträckning och höjd, huvudsakligen stämmer överens med befintliga förhållanden. Ändringen möjliggör fastighetsreglering av mark till kvartersmark, som anges i gällande plan som allmän platsmark. Ä ven mark som idag används som allmän platsmark, och anges i gällande plan som kvartersmark, ska kunna regleras till allmän platsmark. Byggnadsnämnden ~ ~

21 /~ KOMMUN ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 15 (36) Svar på revisionsrapport - Granskning av förvaltningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut: 1. Kommunstyrelsen antar yttrandet från arbetsmarknad och kompetensutveckling som sitt eget och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att lägga ärendet till handlingarna. 2. Kommunstyrelsen har tagit revisionens synpunkter till sig rörande arbetsmarknadsoch integrationsutskottets uppdrag och arbetsformer samt kommunstyrelsens uppsiktsansvar och har för avsikt att beakta dessa i sitt fortsatta arbete. Yrkande Urban Widmark (M) yrkar bifall till liggande förslag med följande tillägg: "Kommunstyrelsen har tagit revisionens synpunkter till sig rörande arbetsmarknadsoch integrationsutskottets uppdrag och arbetsformer samt kommunstyrelsens uppsiktsansvar och har för avsikt att beakta dessa i sitt fortsatta arbete." Ernst & Young har på uppdrag av Hässleholms kommuns revisorer granskat förvaltningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling. Granskningens syfte har varit att bedöma om förvaltningens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. I rapporten redogörs för vissa iakttagelser som har gjorts. Förvaltningen för arbetsmarknad och kompetensutveckiing har yttrat sig över rapporten. Arbetsmarknad och kompetensutveckling Revisionen Kf

22 !:'\:p" KOMMUN ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 16 (36) Markförsäljning, del av Bjärnum 206: 1 i Hässleholm Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut: l. Kommunstyrelsen beslutar att till Scanpalm Fastigheter AB sälja del av Hässleholm Bjärnum 206: l vid BostälIsgatan, ett område om cirka m2, för kronor, plus exploateringsavdelningens erlagda VA kostnad om kronor inklusive moms, vilket blir totalt kronor. 2. Optionsrätt om ytterligare 5000 m2 beviljas till Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. Kommunen försäljer enligt köpeavtal cirkal O 025 m2 planlagd industrimark av fastigheten Bjärnum 206: l, belägen vid BostälIsgatan, till Scanpalm Fastighets AB (Bjärnums redskapsfabrik), för en köpeskilling om kronor, plus VA kostnader. I samma köpeavtal beviljas optionsrätt om att få förvärva ytterligare m2 mark från samma fastighet och intill det tänkta förvärvet. Exploateringsavdelningen

23 /~" KOMMUN ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 17 (36) Vägutbyggnad vid BrantIiden Vittsjö enligt detaljplan Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut: l. Exploateringsavdelningen ges starttillstånd för byggnation av cirka 300 meter väg i området Brantliden i Vittsjö. 2. Kommunstyrelsen godkänner att exploateringsavdelningen uppdrar åt tekniska avdelningen att bygga vägen. 3. Den kalkylerade kostnaden om cirka 1,8 miljoner kronor för byggande av cirka 300 meter väg, vändplats, gatubelysning och dagvattenanläggningar, med reservation får oförutsedda kostnader i form av bergsprängning, godkänns. 4. Finansiering sker genom exploateringsavdelningens budget. Tillfarten till området Brantliden i Vittsjö sker idag över ett område som i detaljplan utgör allmän platsmark, park. I bostadsområdet som tillfarten leder till finns idag ett tiotal fastigheter som nyttjar denna "gata". Anslutningen till Hårsjövägen är olämplig och farlig, brant och kurvig och Trafikverket har ett flertal gånger under årens lopp påpekat att den bör stängas. I detaljplanen som antogs på 1970-talet planlades gatan i ett läge cirka 150 meter västerut. Vid detta till fåll e ägde kommunen inte marken så den i planen förslagna gatan byggdes aldrig ut. Exploateringsavdelningen köpte 2008 in markområdet och har därmed kontrollen över marken. Inom området kvartersmark för bostadstomter kan fem fastigheter för friliggande villor avstyckas vilka kommunen kan säljas inom projektet. För en trafiksäker utfart samt för att skapa fler villatomter i Vittsjö föreslås att gatan nu byggs ut. Tekniska avdelningen har detaljprojekterat vägen och beräknar utbyggnaden till 1,8 miljoner kronor. Exploateringsavdelningen Tekniska avdelningen

24 ~. HÄSSLE HOLMS :/~' KOMMUN ARBETSUTSKOIT SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 18 (36) Vägutbyggnad - Herkulesvägens förlängning, lokalgata och färdigställning av gata enligt detaljplan Rubrik Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut: l. Exploateringsavdelningen ges starttillstånd för byggnation av cirka 660 meter väg, utgörande 250 meter av Herkulesvägens förlängning, lokalgata om 155 meter, samt iordningställning av resterande del av Krossgatan om 255 meter. 2. Kommunstyrelsen godkänner att exploateringsavdelningen uppdrar åt tekniska avdelningen att bygga berörda vägar och gata. 3. Den kalkylerade kostnaden om cirka 4,8 miljoner kronor för byggande av cirka 660 meter väg, vändplats, gatubelysning och eventuell dagvattenanläggning godkänns. 4. Finansiering sker genom exploateringsavdelningens budget. Läreda NO även kallat "Stenöknen" och intilliggande planlagda område är planlagd mark som är bland kommunens få kvarvarande områden avsett för industriändamål. Inom delar av Läreda NO är gatorna delvis utbyggda, dock för att möjliggöra försäljning av attraktiva och byggklara tomter så måste gatorna, gatubelysningen och VA utbyggnaden fullföljas. Tekniska avdelningen har gjort en kalkyl för berörda vägar, vilken anger en kostnad om 4,8 miljoner kronor för att utföra avsedda åtgärder. Exploateringsavdelningen Tekniska avdelningen ~ ~Q\k

25 m HÄSSLEHOLMS '/4$-, KOMMUN ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 19 (36) Remissvar över utställt förslag till detaljplan Sjunnerup 2:9 med flera, norra delen i Höörs kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut: Hässleholms kommun har ingen formell erinran över utställt förslag till detaljplan för Sjunnerup 2:9 med flera. Byggnadsnämnden har utrett ärendet och har inget att erinra i sak, men vill framhålla vikten av att framkomligheten på framförallt väg 23 inte försämras tidsmässigt eller fysiskt samt att det inför kommande etapper görs konsekvensbeskrivningar för handeln i angränsande kommuner. PIanområdet ligger norr om Höörs tätort mellan väg 23 och Södra stambanan och omfattar cirka 21 ha varav 12 ha är kvarters yta för icke störande verksamheter som småindustri, lager, hantverk och försäljning kopplat till verksamhet. Översiktsplanen från 2002 pekar ut området som del i ett framtida verksamhetsområde. Byggnadsnämnden påpekar att det är bra att Höörs kommun har reserverat mark i planförslaget som möjliggör en breddning av Södra stambanan till fyra spår. För Hässleholms kommun är kommunikationer ett viktigt strategiområde där möjligheterna för framtida trafikökningar på järnväg ges bra förutsättningar, bland annat kräver satsningen på Pågatåg Nordost utökad bankapacitet. PIanområdet får ingen direkt utfart mot väg 23 utan trafikförsörjs primärt via Norra Rörumsvägen (väg 1324) och på längre sikt genom södra delen av området. Trafikbelastningen från väg 1324 till korsningen med väg 23 bedöms öka med cirka 50 procent när området är full utbyggt. Det är strategiskt viktigt för Hässleholms kommun att väg 23 har en hög framkomlighet. Redan idag är väg 23:s sträckning genom Höörs tätort en flaskhals för vägtrafiken både tidsmässigt och fysiskt. Väg 23 är ett mycket viktigt stråk för trafik från nordöstra Skåne och sydvästra Småland till Malmö-LundregIOnen. I planförslaget redovisas att aktuellt planförslag är den första av flera etapper. Om det i de tillkommande etapperna tillåts handel kan det komma att få påverkan i grannkommunerna. I vår kommun är det framförallt handel och annan service i den närliggande orten Sösdala som riskerar utarmas. Planbestämmelsen "J - Verksamheter icke störande: små industri, lager, hantverk och försäljning kopplat till verksamheten medges." är otydligt skriven. Tillåts försäljning enbart kopplat till hantverk eller tillåts

26 !/;,p;' Forts. 190 KOMMUN ARBETSUTSKOIT SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 20 (36) 2011/ även försäljning kopplat till småindustri- och lagerverksamhet? Det sistnämnda kan innebära relativt omfattande handel. Höörs kommun

27 i HÄSSLEHOLMS,/~" KOMMUN ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 21 (36) Ansökan om högre aktiekapital för Hässleholm Teknik AB Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut: Hässleholm Teknik AB:s aktiekapital höjs till 5 miljoner kronor och därmed upphör kapitaltäckningsgarantin att gälla. Yrkande Tommy Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag. Hässleholm Teknik AB (HTAB) har inkommit med en skrivelse till kommunledningskontoret i vilken de meddelar att de i samråd med sin revisor gjort en bedömning att bolaget bör ha en soliditet på 20 procent och ett aktiekapital på 7,5 miljoner kronor. Hässleholm Teknik AB skriver vidare i ett brev att de är ett helägt kommunalt bolag som enbart ska ägna sig åt verksamhet som tidigare har utförts av kommunen och leverera tjänster till kommunens helägda bolag i enlighet med ägardirektiven, men är likväl en juridisk person som självständigt svarar för ingångna avtal mot sina intressenter. Bolaget måste då ha både kortsiktig och långsiktig betalningsförmåga som inger förtroende. Med hänvisning till att HT AB är ett helägt kommunalt bolag och att bolaget enbart levererar tjänster till kommunen och dess helägda bolag, föreslås att bolagets aktiekapital höjs till från nuvarande 2 miljoner kronor till 5 miljoner kronor. I samband med att beslut fattas om höjning av aktiekapitalet föreslås även att nuvarande kapital täcknings garanti till HT AB upphör att gälla. Hässleholm Teknik AB Ekonomistaben

28 i HÄSSLEHOLMS ~/~'" KOMMUN ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (36) Svar på revisionens synpunkter på årsredovisning 2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen antar svaren till revisionen som sina egna och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige. Revisionen har granskat årsredovisning 20 l O och har en del synpunkter. Revisionen Ekonomistaben Kf

29 i HÄSSLEHOLMS ~/~" KOMMUN ARBETSUTSKOIT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (36) Ansökan om tilläggsanslag för verksamhetsbidrag 2011 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut: l. Fritidsnämnden beviljas 20 Il en utökning av ramen för verksamhetsbidrag med kronor. 2. Tillskottet finansieras från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt , 17, att fritidsnämnden skulle få medel för verksamhetsbidrag (aktivitetsstöd) för stycken aktiviteter (motsvarar kronor). Om antalet aktiviteter översteg skulle nämnden kompenseras för ökning och understeg aktiviteterna skulle budgetramen minskas. I samband med att kommunfullmäktige beslutade om budgeten för 2008 minskades fritidsnämndens ram med kronor på grund av att antalet aktiviteter minskat de senaste åren. Fritidsnämnden har alltså blivit kompenserad med kronor, vilket motsvarar ca aktiviteter (326970*6,80 kr = ). Enligt kommunfullmäktiges beslut ska bidrag utgå med 6,80 kronor per deltagartillfålle. Fritidsnämnden kommer under 2011 att utbetala verksamhetsbidrag för kronor. Mellanskillnaden mellan budget och vad som kommer att utbetalas uppgår till kronor. Fritidsnämnden begär endast kronor, vilket beror på att de budgeterat något mer för verksamhetsbidrag än de blivit kompenserade för. Ekonomistaben har ingen invändning mot förslaget. Fritidsnämnden Ekonomiavdelningen ~ {~

30 i/q.;, KOMMUN ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (36) Förändring av investeringsbudget 2011 för Hässleholm Nord Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets investeringsbudget 20 Il for Hässleholm Nord ska minskas med 95,885 miljoner kronor. Ekonomistaben träffade under maj 20 Il projektledaren för Hässleholm Nord och fick en presentation av projektet och ekonomin. Det framkom då att under 20 Il beräknas cirka 8 miljoner kronor förbrukas av budgeten på 103,885 miljoner kronor. För 2012 beräknas kostnaderna uppgå till 50 miljoner kronor, för 2013 till 40 miljoner kronor samt för 2014 till 21 miljoner kronor. I planeringsramarna for har det budgeterats enligt projektledarens prognos. Detta innebär att budgeten for 20 Il bör minskas med 95,885 miljoner kronor så att det ligger kvar 8 miljoner kronor. Totalt budgeteras det 119 miljoner kronor för åren Fram till och med 2010 har det redovisats cirka 14,7 miljoner kronor för projektet. Ekonomi staben

31 !/;.p" KOMMUN ARBETSUTSKOIT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (36) lO Översyn av placeringsreglerna för kommunens pensionsmedel Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: Det nya förslaget till placeringsreglerna för kommunens pensionsmedel antas och ska börja gälla från och med den l oktober Den 17 oktober 2011 förfaller kommunens aktieindexobligation. Med hänsyn till detta har en översyn gjorts av placeringsreglerna. Översynen avser både språkbruk samt ändring av instruktioner i samband med förvaltning av Strukturerade Placeringsprodukter. Dessutom har även vissa förändringar gjorts i limiterna för de olika tillgångsslagen. Språkbruk samt begrepp inom finansvärlden ändras ofta varvid en kontinuerlig förändring är nödvändig. Nedan presenteras de sakliga förändringar som föreslås. Totalportföljen består av två portföljer. Portfölj l består av tillgångsslagen nordiska aktier och svenska räntebärande. Portfölj 2 har en exponering mot underliggande tillgångar/marknader via Strukturerade produkter. När den strukturerade produkten köptes i oktober 2004 utgjorde Portfölj l cirka 40 procent och Portfölj 2 cirka 60 procent. Nu öppnas det upp för att Portfölj l ska kunna ligga på ett intervall mellan 0-40 procent på grund av att kommunen inte ska vara låsta om det är så att kommunen kan hitta en Strukturerad Placeringsprodukt med förmånlig och säker avkastning och därmed vill satsa större del av kapitalet i en sådan produkt. Inom Portfölj l ändras även limiterna. MaxIimiten för svenska räntebärande höjs från 80 procent till 100 procent samtidigt som miniimiten sänks från 65 procent till 45 procent. För nordiska aktier ändras maxlimiten från 30 procent till 35 procent och miniimiten från 15 procent tiii O procent. Kommunen tillämpar passiv rebalansering, vilket innebär att portfölj 1 enbart rebalanseras vid den årliga rebalanseringen samt då limit över- eller underskrids. Ett tiiiägg har gjorts till placeringsreglerna enligt följande "För att undvika att portfölj 1 "stressas sönder" av omallokeringar som i sin tur leder till ökade transaktionskostnader, tillåts en period av 90 dagar från upptäckt till handling, innan portföljernas vikter ska balanseras enligt ovan angivna vikter. Denna period är en observationsperiod som ska möjliggöra för förvaitningsgruppen att undvika att fatta för snabba beslut i omaiiokering mellan aktier/räntor".

32 /-.p;' Forts. 195 KOMMUN ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (36) De nya placeringsreglerna ger möjligheter att dela upp förvaltningen av strukturerade produkter i flera delar. De underliggande tillgångar som nu tillåts i denna förvaltning är aktier, aktieindex, räntor, ränteindex, valutor, valutaindex, råvaror samt råvaruindex. Fortfarande gäller 100 procent kapitalskydd vid placering i Strukturerade Placeringsprodukter, men ett tillägg har gjorts om att överkurs kan tillåtas. Överkurs är det belopp som erläggs av investeraren utöver det nominella beloppet (endast i Kapitalskyddad placeringsprodukt för kommunen) för att erhålla bättre avkastningsmöjligheter. Överkurs får max vara 10 procent av det nominella beloppet. Detta belopp kan gå helt förlorat beroende på utvecklingen i de underliggande tillgångarna. Överkurs uttrycks ofta som en procentsats relaterad till nominellt belopp. De nya reglerna innebär en utveckling av de tidigare reglerna avseende inlåsning av kursuppgång. De nya reglerna medger större flexibilitet i inlåsning samt inlösen av Strukturerade Produkter. Ekonomistaben har tagit hjälp aven extern konsult vid översynen av placeringsreglerna. Ekonomistaben föreslår att det nya förslaget till placeringsregler för kommunens pensionsmedel antas och börjar gälla från och med den l oktober 20 Il. Ekonomistaben

33 i/;q,; KOMMUN ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (36) Ansökan om bidrag till förbättring av utemiljön på Backstugans förskola i Stoby Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: l kronor anslås till tekniska avdelningens investeringsbudget för inköp av lekutrustning och anläggningsmaterial till Backstugans förskola i Stoby. Anslaget ska vara anslagstyp l. Tekniska avdelningen ska svara för slutbesiktning av anläggningen innan den tas i bruk kronor anvisas ur kommunledningskontorets anslag till skolgårdsmiljöer, projekt Föräldraföreningen på Backstugans förskola har inkommit med en skrivelse med förslag till pedagogisk utveckling av utemiljön. Föräldraföreningen ansöker om bidrag med kronor till inköp av lekutrustning, ett bänkbord för barn samt utemöbler. Ansökan innefattar också anläggningsmaterial till en markanläggning. Förslaget innebär också att föräldrar och personal på skolan står för den tid och arbete som behövs för att installera lekutrustningen och bygga markanläggningarna. Tekniska avdelningen (TA) har yttrat sig i ärende. TA tillstyrker att åtgärderna enligt ansökan utförs. Tillstyrkan gäller under förutsättning att TA får kompensation för drift och underhåll. Genom upphandlingsavdelningen har priserna i föräldraföreningens kalkyl kontrollerats och justerats med hänsyn till de rabatter som kommunen får i ramavtalen. Kalkylens kostnader inkluderade också momskostnader och har därför justerats så att momsen inte ingår. Föräldraföreningen är informerad och har samtidigt inkommit med en prisjustering (+ 240 kronor). Ny totalkostnaden blir kronor. Ekonomistaben har i övrigt inga invändningar mot föräldraföreningens ansökan. Tekniska avdelningen Ekonomiavdelningen, V-A-JJ~

34 /q;', KOMMUN ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (36) Begäran om medel i 2012 års budget till reduktionsfiske av vitfisk i Finjasjön Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet hanteras i höstens budgetberedning avseende Tekniska utskottet föreslår att l miljon kronor avsätts i 2012-års budget avseende reduktionsfisk i Finjasjön. Ekonomistaben T ekniska avdelningen \ ~Qk

35 /q;' KOMMUN ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (36) Aterredovisning av budgetmedel - driftbudget 2011 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämnden inte får återredovisa överskott från tilldelad lönekompensation avseende 2010 års löneöversyn utan dessa ska täcka del av det prognostiserade underskottet. Barn- och utbildningsnämnden har tilldelats budgetkompensation för 2010 års löneöversyn på totalt kronor. Sedan resursfördelning justerats utifrån nya lönerimedellöner finns kronor kvar som ofördelad post. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att de vill återredovisa dessa till kommunstyrelsen. Ekonomistaben tar fram underlag för löneökningskompensation på samma sätt för samtliga förvaltningar och det är viktigt att inte börja ändra på kompensationen när någon förvaltning har gjort egna beräkningar. Det kan ju få den effekten att nästa gång är det ett underskott och man vill ha utökad kompensation. Detta kan då medföra att alla förvaltningar gör sina egna beräkningar och vill ha utökad kompensation. Därför föreslår ekonomistaben att bam- och utbildningsnämnden inte får återredovisa medlen till kommunstyrelsen utan bör istället använda dessa för att täcka del av sitt prognostiserade underskott. BUN Ekonomistaben

36 . i HÄSSLEHOLMS I~;;p' KOMMUN ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Avsiktsförklaring angående boll- och friidrottshall Tyringe Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 1, Föreliggande förslag till avsiktsförklaring godkännes med de ändringar som framgår nedan. 2. Frågan om kommunens medfinansiering om cirka 5 miljoner kronor hanteras i samband med 2012 års budgetberedning. 3. Kommunstyrelsens ordförande befullmäktigas att underteckna avsiktsförklaringen samt de ytterligare avtal som därefter kan förekomma. Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse har erbjudit sig att ombesörja uppförandet aven boll- och friidrottshall i Tyringe att uppföras vid Tyrs Hov och skänkas till kommunen. Syftet med satsningen är att ytterligare stärka Tyringe som idrottssamhälle och därigenom skapa en utveckling av samhället i form av ökat antal besökare och en attraktivare bostadsort. Av utkast till avsiktsförklaring framgår bland annat följande. Offert på 23 miljoner kronor för uppförande av hallen finns. Takpriset skall vara 25 miljoner kronor, varav stiftelsen skall svara för 20 och kommunen för 5 miljoner kronor. Stiftelsen skall bilda ett aktiebolag som skall bygga hallen. Finansiering sker genom lån antingen från stiftelsen eller utomstående. Kommunen skjuter till 5 miljoner kronor i form av lån eller bidrag till bolaget. När hallen är byggd skänks bolaget till kommunen. Stiftelsen skänker de 20 miljoner kronorna genom en årlig amortering på cirka 1,5 miljon kronor. Bedömning En anläggning av ifrågavarande slag är värdefull för idrottslivet i Tyringe och erbjudandet från Tyringe Sparbanks Utvecklingsstiftelse är förmånligt för kommunen. Vissa tillägg till och justeringar av förslaget till avsiktsförklaring bör dock göras enligt följande. * Stiftelsens uppfattning är att om kostnaden för byggnationen uppgår till 23 miljoner kronor skall kommunens andel uppgå till 5 miljoner kr. Detta bör, om det kan godtas, framgå. \UV ~V

37 /~'" KOMMUN ARBETSUTSK01T Forts. 199 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 3 I (36) * Om kostnaden blir lägre än 23 miljoner, exempelvis genom de bidrag som enligt avsiktsförklaringen eventuellt kan erhållas från utomstående, bör minskningen av respektive parts kostnad ske i förhållande till andel av takpriset, alltså med 20 procent för kommunen (5/25) och med 80 procent (20/25) för stiftelsen. * Om kostnaden trots allt överstiger 25 miljoner kr skall ökningen betalas med 20 procent av kommunen och 80 procent av stiftelsen. * När kommunen erhållit aktiebolaget i gåva skall bolaget vara oförhindrat att omgående överlåta hallen till kommunen som därefter får likvidera aktiebolaget. * Ovannämnda amortering om 1,5 miljon kr skall ske till kommunen om hallen överlåtes till kommunen. * Bolaget kommer inte att belastas av några räntekostnader för den upplåning som skall ske. Ekonomistaben Kommunjurist

38 /~. KOMMUN ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (35) Omläggning av VA-ledningar för Bergendahls Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 1. Avtalen avseende åtgärder på allmän V A -anläggning inom och runt fastigheten Terminalen 3 godkänns. 2. Omläggningen av V A-ledningar på och i anslutning till Bergendahls fastighet Terminalen 3 i enlighet med avtal 3 finansieras av kommunen genom ökad upplåning med 21,5 miljoner kronor enligt upprättade avtal. 3. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtal 3 mellan Hässleholms Vatten AB och Hässleholms kommun avseende finansiering av VAombyggnaden. Bergendahls har inkommit med en begäran om omläggning av VA-ledningar för att tillgodose företagets behov av byggbar industrimark på Terminalen 3, eftersom det föreligger ett utbyggnadsbehov. Hässleholms Vatten har berett ärendet och förhandlat med Bergendahls om förutsättningarna och tagit fram förslag till avtal. Bergendahls utför och bekostar merparten av åtgärder på VA-ledningar som ligger inom Terminalen 3 (ca 2 miljoner kronor). Hässleholms Vatten bekostar flytt av förbindelsepunkt för cirka 1 miljon kronor. Ombyggnad av allmän VA-anläggning utanför Terminalen beräknas kosta 21,5 miljoner kronor. Då det inte är aktuellt med någon betalning från Bergendahls sida förutsätter omläggningen skattefinansiering via kommunen. Hässleholms Vatten AB Ekonomistaben Kommunjurist

39 ,7~', KOMMUN ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (35) 2011/ Redovisning av uppgifter till länsstyrelsen angående allmänna VA-anläggningar Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige lämnar nedanstående redovisning som svar på länsstyrelsens underrättelse av den 4 april Länsstyrelsen i Skåne län har i underrättelse den 4 april 2011 bett kommunfullmäktige i Hässleholms kommun att redovisa följande: 1.) De kända områden i kommunen där skyldighet att ordna allmän VA-anläggning föreligger enligt 6 vattentjänstlagen avseende vilka något beslut om verksamhetsområde inte ännu har fattats, 2.) De områden avseende vilka beslut har tagits, men där utbygganden av VAanläggningen inte är fårdigställd, 3.) Tidpunkt då alla fastigheter inom områden enligt 2 kommer att få en förbindelsepunkt anvisad, 4.) De områden där kommunen anser att ovan nämnda skyldighet föreligger, 5.) När beslut om verksamhetsområde kommer att tas, samt 6.) Uppgift om när alla fastigheter inom respektive område har anvisats en förbindelsepunkt. Underrättelsen är föranledd av att boende i Ignaberga i skrivelse till länsstyrelsen krävt att kommunen skall ordna allmän VA-anläggning. Redogörelse Kommunfullmäktige lämnar följande redogörelse: 1.) Det enda område där fullmäktige fattat beslut om VA-utbyggnad men där det formella beslutet om VA-verksamhetsområdet inte fattats avser samhället Ubbalt beläget utanför Vittsjö. Var området är beläget framgår av rapporten "Utökning av VAverksamhetsområden i Hässleholms kommun" daterat och uppdaterad Rapporten bifogas redogörelsen. 2-3.) Kommunfullmäktige har fattat beslut om VA-verksamhetsområde för del av Dalsjö beläget utanför Bjämum inkluderande totalt 34 fastigheter. VA-utbyggnaden påbörjades och utfördes så att 12 av 34 fastigheter kunde anslutas.

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2013 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2012-11-26, 141 med stöd av

Läs mer

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel

Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Dnr KK14/579 SN14/11 MN14/22 Avgifter/taxa för tillsyn och kontroll av alkohol, folköl, tobak samt receptfria läkemedel Antagen av kommunfullmäktige 2015 Gäller från och med 2015-03-01 Dnr 2/8 1. Inledande

Läs mer

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria

Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria 1 (5) Typ: Taxa Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2015-02-25, 9 Uppdateras: Taxa för tillsyn/tillstånd alkohol, tobak och receptfria läkemedel Innehållsförteckning 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TAXA FÖR NACKA KOMMUNS ARBETE ENLIGT ALKOHOL- TOBAKS, LOTTERILAGEN OCH LAGEN OM RECEPTFRIA LÄKEMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 2012-09-19, 271 Gäller från den 1 januari 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 21 (AU 401) KS 2013-426 KF Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Jävsnämnden 2013-10-23

Jävsnämnden 2013-10-23 Jävsnämnden 2013-10-23 Jn 19 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 21 Övriga ärenden... 4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05 197 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-16.15 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2012-09-26 kl. 08.30-09.10. Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2012-09-26 kl. 08.30-09.10. Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-10.00 ande Ledamöter Urban Widmark (m) ordförande Lars-Göran Wiberg (c) vice ordförande Tommy Nilsson (s) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12 163 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-17.30 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer

Information om att ansöka om serveringstillstånd

Information om att ansöka om serveringstillstånd Information om att ansöka om serveringstillstånd Detta är en information framtagen av Vingåkers kommun 2013-08-01 för dig som vill veta mer om att ansöka om serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker.

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter utanför TT-nämndens reglemente Redovisning tid och åtgärder

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2015-03-31 Nämnden för arbete och välfärd Avgifter för och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) beslut Nämnden för arbete och välfärd beslutar att anta förslaget till nya er och hos kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-05-09 47 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 14.00 18.00 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 14.00-16.00 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-11-03 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

- 1 - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-05-12 1

- 1 - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-05-12 1 - 1-2004-05-12 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 27 augusti 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 45-51 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 16.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Larry Tallroth (S) Sven Erik Eriksson (KD)

Läs mer

Taxor och avgifter 2016

Taxor och avgifter 2016 Taxor och avgifter 2016 Socialnämnden Förslaget på nya avgifter inför 2016 innebär en mindre höjning av avgifterna. Matavgifterna höjs med 2%. Hyran på särskilt boende höjs med 100 kr/mån (2,4%). Tillsynsavgifterna

Läs mer

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-11.15 ande Lars-Göran Wiberg (C) ordförande 1-6 Ledamöter Siv Nilsson PRO vice ordförande, ordförande 7-8 Solbritt Lindborg

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer