Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-05-29"

Transkript

1 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14: ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Per-Arne Frisk (S) Tony Andersson (M) Kenneth Westberg (M) Anita Hellstrand (C) Henrik Sendelbach (KD) Krister Håkansson (V) Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Utses att justera Anders Rydahl (S) och Tony Andersson (M) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret fredag den 1 juni 2012 Underskrifter Ewa Lindstrand (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare Anders Rydahl (S), justerare Tony Andersson (M), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Annica Sjödin, kommunsekreterare

2 Protokoll 2 Ärenden till kommunstyrelsen den 29 maj 2012 Underlag till trafikbeställning från juni 2014, 127 Kompetenskontraktet medfinansiering, 128 Muddring av Söråkers hamn, 129 Miljö och byggnadsnämndens begäran om tilläggsbudget för bostadsanpassning, 130 Anvisningar beträffande beslut om planbesked, 131 Åtgärder för hög planberedskap och god markreserv kopplat till kommunens befolkningsmål, 132 Detaljplan för Lögdö viktjärnsområdet Ri 3:3, 4:1, 4:2 4:3 m fl fastigheter, 133 Detaljplan för Lögdö Viktjärnsområdet Ri 3:3, 4:1 m fl fastigheter, 134 Detaljplan för område vid Viktjärnsgatan i Bergeforsen Ri 2:154 m fl, 135 Revisionsrapport Kontantkassor Yttrande, 136 Revisionsrapport Kommunens konstinnehav Yttrande, 137 Fullmakt gällande kommunens bankkonton, plusgirokonton och bankgiron, 138 Förändrad amorteringstakt för Timrå IK:s lån från kommunen, 139 Tertialrapport 2012 med prognos, 140 Socialnämndens begäran om tilläggsbudget för försörjningsstöd, 141 Plan- och byggtaxa -Revidering avseende tabell 7, Avgift för besked, 142 Vivsta 30:1 (del av) Avtal om fastighetsreglering mellan Timrå kommun och AB Timråbo, 143 Plan för hantering av bildkonst i Timrå kommun, 144 Reglemente för Kultur- och tekniknämnden, 145 Delegationsbeslut kommunchefen, 146 Delegationsbeslut ekonomichefen, 147 Delegationsbeslut säkerhetschefen, 148 Delegationsbeslut näringslivschefen, 149 Revisionsrapport Samverkan gällande barn som far illa eller riskerar att fara illa, 150 Förvaltningarnas rapportering av projekt 2011, 151 Timrå IK Redovisning av uppdrag, 152 KS-uppdrag, 153 Informationsärenden, 154 Medelpads Räddningstjänstförbund Revidering av förbundsordning, 155 Finansiering av gångbro inom Fagerviksområdet samt ansökan om tilläggsanslag hos Naturvårdsverket för avslutning av saneringsåtgärder, 156

3 Protokoll Underlag till trafikbeställning från juni Dnr KS/2012:103 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ger oss beslutsunderlag inför kommande upphandling enligt följande: 1. Trafik som består av stomlinjer med bra turutbud och korta restider. 2. Trafik som ansluter till stomlinjer och skolor. 3. Utvecklar den särskilda kollektivtrafiken och använder den på ett mer effektivt sätt och därmed förbättrar resmöjligheterna på landsbygden. Budgetramen är en kostnadsökning på 10 % jämfört med 2013 års budget. 4. Uppdra till kommunstyrelsens presidium att tillskriva kollektivtrafikmyndigheten med en rapport från samrådsmötena med allmänheten samt övriga synpunkter kring biljettsystem och ekonomi. Kommunikationer är en viktig faktor för en regions utveckling och det finns behov av en tydlig strategi för att använda kollektivtrafiken som ett verktyg för regional utveckling. För att ytterligare förbättra det kollektiva resandet måste den lokala trafiken integreras i det regionala trafiknätet. Kommunens resurser används på bästa sätt genom att ha en effektiv kollektivtrafik som gynnar näringsliv, miljö och kommuninvånarnas behov av resor. Resurserna satsas på stomlinjer som gynnar majoriteten. Den särskilda kollektivtrafiken används på ett effektivare sätt för att gynna invånarna i de mer glest befolkade delarna. Nuvarande busslinjer som till stor del planerats för att passa skolorna ska även i fortsättningen köras i samma omfattning. Kollektivtrafikmyndigheten

4 Protokoll Kompetenskontraktet - Medfinansiering Dnr KS/2012: Godkänna kommunens deltagande i projektet. 2. Medfinansieringen sker inom ramen för näringslivskontorets ordinarie budget. 3. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna medfinansieringsintyget. Mittuniversitetet inbjuder i skrivelse Timrå kommun att medverka i projektet Kompetensprojektet. Medfinansieringen som Timrå kommun ska betala är SEK, fördelade på projektåren Projektets syfte är dels att öka kunskapen om och intresset för studentkontakter hos regionens arbetsgivare, dels att hitta en långsiktig struktur i samarbetet mellan arbetsgivare och Miun. Projektets mål är att 600 arbetsgivare deltar i samverkansträffar o.dyl, att 50 studenter deltar i mentorsprogram, att 30 traineeplatser, 100 nya examens-arbeten samt 100 nya praktikplatser skapas i regionen. Projektets målgrupp är näringslivet och offentlig sektor i Jämtland och Västernorrland, befintliga studenter vid Miun samt f.d. studenter i regionen. Utifrån den inventering och analys av Timrås tillväxtföretag som näringslivskontoret nyligen genomfört räknar vi med att kunna föreslå Miun ett antal samarbetspartners bland Timråföretagen. Näringslivskontoret bedömer att projektet positivt påverkar tillväxtmöjligheterna i näringslivet och därmed stödjer kommunens tillväxtmål. Medfinansieringen sker inom ramen för näringslivskontorets ordinarie budget. Näringslivskontoret

5 Protokoll Muddring av Söråkers hamn Dnr KS/2012: Godkänna projektförslaget. 2. Upphäva kommunstyrelsens beslut Medel anvisas ur investeringsbudgeten 2012 med 5 mkr. 4. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna medfinansieringsintyget. Kommunstyrelsen beslutade Dnr KS/2009:297 att godkänna projektansökan avseende utveckling av Söråkers hamn samt att finansiera kommunens medverkan ur investeringsbudgeten 2010 och 2011 med sammanlagt 3,0 mkr. Projektansökan avsåg spontning och applicering av krönbalk på kaj samt muddring av inseglingsränna och hamnbassäng. Åtgärderna kostnadsberäknades till 18,5 mkr. Föreslagen finansiering var EU:s strukturfonder 6 mkr, länsstyrelsen 3 mkr, Timrå kommun 3 mkr samt Deltaterminal AB 6,5 mkr. Länsstyrelsen har överlämnat projektansökan för s.k. notifiering för att säkerställa att statsstödsreglerna efterföljs i projektet. EU-kommissionen har till dags dato inte lämnat ett positivt besked. Vår bedömning är att projektets uppläggning och finansiering inte kommer att godkännas. Vattendom för muddringsarbetena meddelades av Miljödomstolen Domen gäller under 3 år och åtgärderna får utföras under perioden 1 november till och med 31 mars. Domen påfordrar utökade provtagningar och analyser för att verifiera befarade föroreningar inom muddringsområdet. Ett kontrollprogram skall upprättas innan igångsättning. Sweco har genomfört förnyade kalkyler och beräknar att kostnaderna för muddringsarbetena uppgår till 10 mkr. Nu föreslaget projekt är begränsat till muddringsarbeten i hamnbassäng, dvs på av Timrå kommun ägd fastighet och inseglingsränna. Muddringsarbetena är tidigare godkända av Kammarkollegiet. Projektet föreslås finansieras med 5 mkr från Timrå kommun och 5 mkr från Länsstyrelsen. Övriga åtgärder, spontning och kajarbeten, som är förutsättningar för muddringen, genomförs och bekostas av Deltaterminal AB. Näringslivskontoret

6 Protokoll Miljö- och byggnadsnämndens begäran om tilläggsbudget för bostadsanpassning Dnr KS/2012: Bevilja miljö- och byggnadsnämnden tillskott med kronor till anslaget för bostadsanpassning att finansieras från anslaget för oförutsedda behov. 2. Uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att till kommunstyrelsen den 14 augusti 2012 redovisa orsaker till ökningen av kostnaderna för vanliga bostadsanpassningsärenden samt eventuella förändringar i tillämpningen av Riktlinjer, förhållningssätt och handläggningsrutiner för bostadsanpassning, som beslutades av byggnadsnämnden När miljö- och byggnadsnämnden lämnat redovisning enligt punkt 2 kan kommunstyrelsen ta ställning till eventuellt ytterligare tilläggsbudget för miljöoch byggnadsnämnden bostadsanpassning Miljö- och byggnadsnämnden fick den 3 april ( 87) i uppdrag av kommunstyrelsen att, i anslutning till tertialrapporten per den 30 april, inkomma med förslag till hur prognostiserat underskott för bostadsanpassningen på 2,7 mnkr 2012 ska hanteras. Nämnden har i beslut , 60, ansökt hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag med 3,5 mnkr för ärenden inom bostadsanpassning. Enligt kommunens styrningsregler, avsnitt 4.2.7, kan kompletteringsbudget vad gäller driftbudgeten endast beviljas under förutsättning att kommunen inklusive kompletteringsbudgeten ändå klarar sitt finansiella mål avseende resultatet (för närvarande ett successivt närmande ett resultat före extraordinära poster på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning). Under löpande budgetår avvisas normalt framställningar om tilläggsanslag. Det som återstår av anslaget för oförutsedda behov, 4,479 mnkr, räcker inte för att täcka samtliga inkomna ansökningar om tilläggsanslag. Enligt tertialrapporten per den 30 april är helårsprognosen för kommunens resultat ,5 mnkr, vilket är 7,7 mnkr högre än budgeterat. Prognosen bygger bl.a. på Sveriges Kommuner och Landstings skatteunderlagsprognos från den 26 april, som innebär att skatteintäkter och generella statsbidrag sammantaget prognostiseras bli knappt 11 mnkr högre än budgeterat. Även om skatteintäkterna nu, med anledning av högre löneökningar än i den prognos som förelåg när budgeten upprättades, bedöms bli högre än budgeterat, kvarstår stor osäkerhet avseende hur skuldkrisen i Sydeuropa kommer att påverka Sveriges och andra länders möjligheter till återhämtning. Först i december finns uppgifter om hur höga skatteintäkter som ska bokföras 2012.

7 Protokoll 7 Det är därför kommunledningskontorets uppfattning att överskott på skatteintäkter och generella statsbidrag per den 30 april inte kan tas i anspråk för att finansiera de begärda tilläggsanslagen. Bakgrund Miljö- och byggnadsnämnden fick den 3 april ( 87) i uppdrag av kommunstyrelsen att, i anslutning till tertialrapporten per den 30 april, inkomma med förslag till hur prognostiserat underskott för bostadsanpassningen på 2,7 mnkr 2012 ska hanteras. Nämnden har i beslut , 60, ansökt hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag med 3,5 mnkr för ärenden inom bostadsanpassning. Nämnden har till sitt förfogande en årsbudget om 3 mnkr, men bedömer att tillkommande kostnader för ytterligare ärenden kraftigt kommer att överstiga tilldelad budget, dock råder f n osäkerhet hur stort belopp av de nya ärendena som kommer att kunna utföras under Enligt kommunens styrningsregler, avsnitt 4.3, får fastställd budgetram inte överskridas utan beslut i fullmäktige och om en nämnd tilldelats flera budgetrama ska dessa hållas var för sig. Vid finansiering från anslaget för oförutsedda behov är kommunstyrelsen beslutsinstans. Kommunledningskontorets bedömning: Enligt kommunens styrningsregler, avsnitt 4.2.7, kan kompletteringsbudget vad gäller driftbudgeten endast beviljas under förutsättning att kommunen inklusive kompletteringsbudgeten ändå klarar sitt finansiella mål avseende resultatet (för närvarande ett successivt närmande ett resultat före extraordinära poster på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning). Under löpande budgetår avvisas normalt framställningar om tilläggsanslag såvida de inte går att finansiera genom konkreta besparingar på annat håll eller bedöms falla inom ramen för det som kan finansieras från anslaget för oförutsedda behov. Kvarvarande medel till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov uppgår till 4,479 mnkr. Socialnämnden har ansökt om tilläggsbudget för försörjningsstöd med 6 mnkr och barn och utbildningsnämnden har ansökt om tilläggsanslag för en tjänst som utredare. Det som återstår av anslaget för oförutsedda behov räcker således inte för att täcka samtliga ansökningar om tilläggsanslag. Enligt tertialrapporten per den 30 april är helårsprognosen för kommunens resultat ,5 mnkr, vilket är 7,7 mnkr högre än budgeterat. Prognosen bygger bl.a. på Sveriges Kommuner och Landstings skatteunderlagsprognos från den 26 april, som innebär att skatteintäkter och generella statsbidrag sammantaget prognostiseras bli knappt 11 mnkr högre än budgeterat. Även om skatteintäkterna nu, med anledning av högre löneökningar än i den prognos som förelåg när budgeten upprättades, bedöms bli högre än budgeterat, kvarstår stor osäkerhet avseende hur skuldkrisen i Sydeuropa kommer att påverka Sveriges och andra länders möjligheter till återhämtning. Först i december finns uppgifter om hur höga skatteintäkter som ska bokföras 2012.

8 Protokoll 8 Det är därför kommunledningskontorets uppfattning att överskott på skatteintäkter och generella statsbidrag per den 30 april inte kan tas i anspråk för att finansiera de begärda tilläggsanslagen. Om hela anslaget för oförutsedda behov används för att finansiera tilläggsbudgeteringar redan nu, finns det ingen möjlighet att finansiera ännu ej kända ökade behov under senare delen av året beslutade byggnadsnämnden om Riktlinjer, förhållningssätt och handläggningsrutiner för bostadsanpassning, som nämnden hade utformat bl.a. tillsammans med socialnämnden och arbetsmarknadsenheten. Efter beslutet om riktlinjerna minskade kostnaderna för bostadsanpassning från 3,3 mnkr 2007 och 4,3 mnkr 2008 till 2,7 mnkr 2009 och 2,1 mnkr Eftersom det nu är snart tre år sedan riktlinjerna beslutades och kostnaderna återigen har ökat, föreslås att miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att redovisa till kommunstyrelsen hur tillämpningen av riktlinjerna har utvecklats, t.ex. om de idag kan tillämpas på samma sätt som 2009 och 2010 eller om det pga. inträffade händelser eller förändrade förutsättningar i övrigt numera sker en annan tillämpning. Då hela årsbudgeten för miljö- och byggnadsnämnden bostadsanpassning har förbrukats t.o.m. början av maj, finns behov av att redan nu tillskjuta ytterligare finansiering för Kommunledningskontoret förslår därför att 2 mnkr av det begärda tilläggsanslaget beviljas i nuläget och finansieras från anslaget för oförutsedda behov och att kommunstyrelsen tar ställning till ytterligare tilläggsbudget när redovisning enligt ovan överlämnats. Miljö- och byggnadsnämnden Kommunledningskontoret

9 Protokoll Anvisningar beträffande beslut om planbesked Dnr KS/2012: Anta anvisningar för delegationsbeslut rörande planbesked enligt samhällsenhetens förslag. 2. Delegera beslutsrätten för planbesked till chefen för miljö- och byggkontoret som i sin tur har rätt att vidaredelegera beslutsrätten till planarkitekt enligt samhällsenhetens förslag. Kommunstyrelsen gav i beslut miljö- och byggkontorets samhällsenhet i uppdrag att redovisa förslag till anvisningar beträffande beslut om planbesked. Syftet med uppdraget är att redovisa när det finns förutsättningar att delegera beslut till tjänsteman på samhällsenheten. Enligt kommunstyrelsens reglemente, 7, punkt 18 ska kommunstyrelsen för kommunens räkning ta beslut om planbesked, om inte beslutet är av principiell betydelse för kommunens mark- och vattenanvändning och strider med inriktning i gällande översiktsplan. I sådana fall ska beslut fattas av kommunfullmäktige. I samband med detta uppdrag har det noterats att kommunens taxa för planbesked är högre än SKLs rekommendationer. Kontoret redovisar därför även ett förslag till ändring av taxan. Samhällsenheten

10 Protokoll Åtgärder för hög planberedskap och god markreserv kopplat till kommunens befolkningsmål Dnr KS/2011: Uppdra till miljö- och byggnadsnämnden att ta fram planskiss för byggande av flerbostadshus på kommunens fastigheter Vivsta 3:11, Vivsta 3:24 och Vivsta 1:10 vid Köpmangatan i centrala Timrå. 2. Uppdra till kommunledningskontoret att presentera framtagen planskiss för tänkbara intressenter som vill bygga flerbostadshus. 3. Uppdra till samhällsenheten att ta fram och redovisa exploateringskalkyl för ca 5 villatomter i Stenhammar-Fagervik. 4. Uppdra till kommunchefen att rekvirera kronor från BKAB enligt kommunens samverkansavtal för finansiering av dessa uppdrag och eventuellt åtföljande planeringsuppdrag för bostäder. 5. Avvakta med ytterligare utredningsuppdrag enligt förslagen i arbetsgruppens rapport. Syftet med den föreslagna planskissen är att kunna visa för intressenter möjligheten att bygga flerbostadshus i ett centralt och attraktivt läge i centrala Timrå och utvärdera om det finns någon intressent som är intresserad av at gå vidare med planläggning. Området i Fagervik ovanför det sanerade industriområdet har av många bedömts som attraktivt för villabebyggelse på grund av den havsutsikt som erbjuds. Kostnaderna för att iordningsställa tomter och bygga nödvändig infrastruktur (gator, vatten och avlopp m.m.) bedöms bli höga på grund av den bergiga terrängen. För att bedöma om det finns marknadsmässiga förutsättningar att planlägga och exploatera området behöver en exploateringskalkyl tas fram för att kommunen eller exploatörer får en uppfattning om tomtkostnaderna blir rimliga. En arbetsgrupp har studerat möjligheterna att öka planberedskapen och öka kommunens markinnehav i attraktiva lägen samt föreslå förändringar i kommunens arbetssätt. De ytterligare förslag till förbättringar i arbetssätt och utredningsuppdrag som redovisas i rapporten bör inte påbörjas förrän uppdragen enligt beslutsförslagen är rapporterade.

11 Protokoll 11 s tidigare behandling Kommunstyrelsen beslutade , 151, uppdra till undertecknad att forma en offensiv och mindre arbetsgrupp att forma en mindre arbetsgrupp med initiativkraft och kompetens med syfte att bl. a. föreslå förändringar och förbättringar för att öka förutsättningarna för måluppfyllelse av kommunens vision om tillväxt och ökad befolkning. Uppdraget innefattade även att studera möjligheterna att stimulera externa parters intresse för bostadsbyggande av flerfamiljshus i kommunen. Undertecknad beslutade inom ramen för kommunstyrelsens uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med syfte att genomföra ett strategiskt arbete som ska ge hög planberedskap och god markreserv i attraktiva lägen. Vid kommunstyrelsens sammanträde gavs information om arbetet i arbetsgruppen. Miljö- och byggnadsnämnden Kommunledningskontoret Samhällsenheten

12 Protokoll Detaljplan Underrättelse vid samråd Lögdö - Viktjärnsområdet etapp 1 Ri 3:3,4:1,4:2,4:3 m fl fastigheter Dnr KS/2012:121 Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget. Byggnadsnämnden kommer att anta planen. Miljö- och byggkontoret har i skrivelse, den 8 maj 2012, upprättat planhandlingar för ändring av detaljplan för Lögdö Viktjärnsområdet etapp 1 Ri 3:3,4:1,4:2,4:3. Syftet är att pröva möjligheterna att i detaljplan reglera pågående omvandling av befintliga fritidshus vid Lögdösjön till åretruntbebyggelse. Planändringen bedrivs enligt principerna för enkelt planförfarande. Det innebär att ändringar kan antas av miljö- och byggnadsnämnden direkt efter samrådsskedet. Synpunkter på planförslaget skall vara miljö- och byggkontoret tillhanda senast den 12 juni Byggnadsnämnden

13 Protokoll Detaljplan Underrättelse vid samråd Lögdö - Viktjärnsområdet etapp 2 Ri 3:3,4:1 m fl fastigheter Dnr KS/2012:122 Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget. Byggnadsnämnden kommer att anta planen. Miljö- och byggkontoret har i skrivelse, den 8 maj 2012, upprättat planhandlingar för ändring av detaljplan för Lögdö Viktjärnsområdet etapp 2 Ri 3:3,4:1. Syftet är att pröva möjligheterna att i detaljplan reglera pågående omvandling av befintliga fritidshus vid Lögdösjön till åretruntbebyggelse. Planändringen bedrivs enligt principerna för enkelt planförfarande. Det innebär att ändringar kan antas av miljö- och byggnadsnämnden direkt efter samrådsskedet. Synpunkter på planförslaget skall vara miljö- och byggkontoret tillhanda senast den 12 juni Byggnadsnämnden

14 Protokoll Detaljplan Underrättelse vid samråd Viktjärnsgatan Bergeforsen Ri 2:154 m fl fastigheter Dnr KS/2012:125 Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget. Byggnadsnämnden kommer att anta planen. Miljö- och byggkontoret har i skrivelse, den 8 maj 2012, upprättat planhandlingar för ändring av detaljplan för Viktjärnsgatan i Bergeforsen Ri 2:154. Syftet är att pröva möjligheterna att reglera pågående omvandling av befintliga fritidshus vid Viktjärnsgatan till åretruntbebyggelse samt att skapa ett begränsat antal nya fastigheter för enfamiljshus i området. Planändringen bedrivs enligt principerna för enkelt planförfarande. Det innebär att ändringar kan antas av miljö- och byggnadsnämnden direkt efter samrådsskedet. Synpunkter på planförslaget skall vara miljö- och byggkontoret tillhanda senast den 12 juni Byggnadsnämnden

15 Protokoll Revisionsrapport - Kontantkassor - Yttrande Dnr KS/2012:83 Avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag. Revisionen har genomfört en granskning av kommunens kontantkassor. Efter att ha fått förvaltningarnas synpunkter har Samhälls- och servicechefen sammanställt ett yttrande. Revisionens sammanfattande synpunkter är de följande: 1. Avseende sju handkassor har inga transaktioner skett under året. Man föreslår att respektive förvaltning ser över om dessa handkassor kan avvecklas. Man anser vidare att även kommunledningskontoret bör verka för att antalet handkassor begränsas. 2. Granskade verifikat bedöms innehålla verksamhetsriktiga kostnader för verksamheten. 3. Flera redovisningar av inköp via kassorna avser livsmedel, förbrukningsvaror, kläder och personalrelaterade utlägg. Man anser att kommunens inköpscentral ska användas och inköp göras hos de företag där kommunen ingått ramavtal. Man ser gärna att det utreds om alternativa betalningssätt såsom faktura, rekvisition eller kreditkort kan användas för att minska kontanthanteringen. 4. Serviceenheten bör upprätta skriftliga rutiner för inventering av sin handkassa samt att två personer, varav en person inte är kassaansvarig, alltid ska delta vid kontrollräkning och signera dagrapport. 5. Vid kontrollinventering av de fem handkassorna noterades inga differenser 6. Handkassa för ledsagarservice har förvarats i kassaansvariges hem och därför inte kunnat inventeras. Revisionen Kommunledningskontoret

16 Protokoll Revisionsrapport - Kommunens konstinnehav - Yttrande Dnr KS/2012:82 Avge yttrande enligt kommunledningskontorets förslag. Kommunrevisionen har i granskningsrapport, kommunens konstinnehav, efterfrågat kommunstyrelsens synpunkter på övergripande frågeställningar i ämnet. 1.Kommunrevisionen anser att avstämning skall göras mellan konstregistret och kommunens anläggningsredovisning. Kommunledningskontoret delar revisionens uppfattning om att årlig avstämning bör ske. Konst som är inventarier skall redovisas i anläggningsregistret. 2. Kommunrevisionen anser att kommunen vid anskaffningstillfället ska göra en bedömning om utsmyckningen är att betrakta som konstverk. Kommunledningskontoret delar revisionens bedömning, ansvaret för att tillhandahålla underlag som verifierar utgiften måste åvila inköpande enhet. Revisionen Kommunledningskontoret

17 Protokoll Fullmakt gällande kommunens bankkonton, plusgirokonton och bankgiron Dnr KS/2012: Befullmäktiga Mona Backlund, Katarina Johansson-Borg, Hans Jonsson, Agneta Lindskog och Maria Pedersén, var och en för sig, att i förening med Mona Nordlander, Britt-Marie Åkerdahl eller Marie-Helene Överholm verkställa utbetalningar, uttag från, redovisning av eller information om transaktioner och ställning på, tjänster som möjliggör insättning på., kommunens samtliga bankkonton, plusgirokonton med undantag av s k klientmedelskonton 2. Upphäva tidigare fullmakt från kommunstyrelsens arbetsutskott , 15. Ny fullmakt med ytterligare 1 medarbetare är nödvändigt för att kommunens handläggning av bankkonton, plusgiron och bankgiron ska kunna skötas effektivt t ex i samband med ledigheter. Kommunledningskontoret

18 Protokoll Förändrad amorteringstakt för Timrå IK:s lån från kommunen Dnr KS/2012:18 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Från och med 2013 förändra amorteringstakten för det lån Timrå IK fick från kommunen vid föreningens övertagande av Timrå isstadion 2003 i enlighet med ny amorteringsplan alternativ D. 2. Frågan om finansiering av ökat finansieringsbidrag och minskad ränteintäkt överlämnas till budgetberedningen. 3. Uppdra till kommunledningskontoret att upprätta nytt enkelt skuldebrev för lån till Timrå IK utifrån ny amorteringsplan alternativ D. 4. Godkänna reviderat avtal om överlåtelse av Timrå isstadion m.m. 5. Godkänna tilläggsavtal till hyresavtal mellan Timrå kommun och Conferera AB avseende delar av Timrå isstadion. 6. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna reviderat avtal om överlåtelse av Timrå isstadion m.m. och tilläggsavtal till hyresavtal avseende delar av Timrå isstadion. 7. Fr.o.m upphäva enkelt skuldebrev för lån till Timrå Idrottsklubb från , beslutat av kommunfullmäktige , 16, punkt Upphäva avtal om överlåtelse av Timrå isstadion m.m. från / beslutat av kommunfullmäktige , 16, punkt Upphäva tilläggsavtal till avtal om överlåtelse av Timrå isstadion m.m. från / Upphäva tilläggsavtal till avtal om överlåtelse av Timrå isstadion m.m. från /27. Mot beredningsförslaget reserverar sig Tony Andersson (M), Kenneth Westberg (M) och Henrik Sendelbach (KD). Kommunstyrelsen gav den 6 mars ( 54) kommunledningskontoret i uppdrag att presentera alternativ avseende belopp och tidsperiod för en snabbare amorteringstakt av Timrå IK:s skuld till kommunen med tillhörande konsekvensbeskrivning.

19 Protokoll 19 Den 26 mars ( 37, punkt 9) gav kommunfullmäktige i uppdrag till kommunledningskontoret och kommunstyrelsens presidium att i dialog med Timrå IK arbeta fram en plan för detta till kommunfullmäktiges sammanträde i juni. För att finansiera amortering och ränta på lånet enligt enkelt skuldebrev från erhåller Timrå IK ett finansieringsbidrag, som i tilläggsavtal till överlåtelseavtal från 2004 har omvandlats till belopp för hyra av Timrå isstadion, på samma belopp som amortering och ränta vid samma tidpunkt som amortering och räntebetalning ska ske. En snabbare amorteringstakt på lånet för Timrå IK leder till behov för kommunen att lämna finansieringsbidrag i snabbare takt. En ökning av finansieringsbidraget under de närmaste åren utgör en ökad kostnad för kommunen under de år som bidraget höjs, men en minskad kostnad under de år som bidrag inte behöver lämnas eftersom skulden kommer att vara betald tidigare. En avbetalning av skulden i snabbare takt leder till att kommunens ränteintäkt minskar. Sammantaget innebär detta totalt sett över tiden inte högre nettokostnader, men en tidigareläggning av dessa. s behandling i kommunstyrelsen Ewa Lindstrand (S) föreslog bifall till kommunledningskontorets förslag med alternativ D. Tony Andersson (M) och Henrik Sendelbach (KD) föreslog avslag till kommunledningskontorets förslag. Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla kommunledningskontorets förslag med alternativ D. s tidigare behandling Kommunfullmäktige , 16 Kommunfullmäktige , 48 Kommunstyrelsen , 104 Kommunstyrelsen , 82 Kommunfullmäktige , 62 Kommunstyrelsen , 198 Kommunstyrelsen , 357 Kommunstyrelsen , 29 Kommunstyrelsen , 54 Kommunstyrelsen , 72 Kommunfullmäktige , 37 Timrå IK Kultur- och tekniknämnden Kommunledningskontoret

20 Protokoll Tertialrapport 2012 med prognos Dnr KS/2012:88 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Socialnämnden - försörjningsstöds prognostiserade underskott handläggs i separat ärende. 2. Miljö- och byggnadsnämnden bostadsanpassnings prognostiserade underskott handläggs i separat ärende. 3. Barn- och utbildningsnämnden uppmanas vidta åtgärder för att hålla budgetramen Miljö- och byggnadsnämnden uppmanas vidta åtgärder för att hålla budgetramen exkl bostadsanpassning Tertialrapporten läggs till handlingarna. Resultatet för kommunen perioden januari t.o.m april uppgår till 20,7 mnkr vilket är 13,6 mnkr högre än budget för perioden. Prognosen för resultatet vid årets slut innebär ett resultat på 14,5 mnkr vilket är 7,7 högre än budgeterat. Detta beror främst på ett prognostiserat överskott för finansieringen med 13,3 mnkr. Enligt de senaste prognoserna från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från april blir skatteintäkter 5,5 mnkr och generella statsbidrag 5,3 mnkr högre än budgeterat. De prognostiserade ökade skatteintäkterna beror främst på att löneökningarna på hela arbetsmarknaden nu bedöms bli högre jämfört med de prognoser budgeten upprättades utifrån. Den skatteunderlagsprognos som styr hur stora skatteintäkter som slutgiltigt ska bokföras 2012 kommer i mitten på december. Ökningen av de generella statsbidragen beror främst på ökat antal invånare. De nämnder som prognostiserar underskott ska i sina respektive rapporter redovisa åtgärder. Prognostiserade underskott för socialnämnden försörjningsstöd och miljöoch byggnadsnämnden bostadsanpassning hanteras i separata ärenden. Enligt prognosen kommer de tre finansiella målen avseende soliditet, långfristig låneskuld och resultat att uppnås.

21 Protokoll 21 Resultatet för koncernen tiden januari t.o.m april uppgår till 19,6 mnkr. Koncernens prognostiserade resultat före bokslutsdispositioner och skatt för 2012 uppgår till 4,6 mnkr. Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden

22 Protokoll Socialnämndens begäran om tilläggsbudget för försörjningsstöd Dnr KS/2012:113 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Bevilja socialnämnden försörjningsstöd tilläggsbudget med kronor 2012 att finansieras från anslaget för oförutsedda behov Uppdra till socialnämnden att finansiera resterande underskott för socialnämnden försörjningsstöd 2012 med motsvarande överskott för socialnämndens budgetram exklusive försörjningsstöd Om beslutet enligt punkten 2 innebär betydande svårigheter för socialnämnden att genomföra sin verksamhet under 2012 får socialnämnden återkomma till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Socialnämnden fick den 3 april ( 87) i uppdrag av kommunstyrelsen att, i anslutning till tertialrapporten per den 30 april, inkomma med förslag till hur prognostiserat underskott för försörjningsstödet på 6 mnkr 2012 ska hanteras. Socialnämnden har i beslut , 111, ansökt hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag med 6 mnkr för ökade kostnader för försörjningsstöd. Enligt kommunens styrningsregler, avsnitt 4.2.7, kan kompletteringsbudget vad gäller driftbudgeten endast beviljas under förutsättning att kommunen inklusive kompletteringsbudgeten ändå klarar sitt finansiella mål avseende resultatet (för närvarande ett successivt närmande ett resultat före extraordinära poster på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning). Under löpande budgetår avvisas normalt framställningar om tilläggsanslag. Det som återstår av anslaget för oförutsedda behov, 4,479 mnkr, räcker inte för att täcka samtliga inkomna ansökningar om tilläggsanslag. Enligt tertialrapporten per den 30 april är helårsprognosen för kommunens resultat ,5 mnkr vilket är 7,7 mnkr högre än budgeterat. Prognosen bygger bl.a. på Sveriges Kommuner och Landstings skatteunderlagsprognos från den 26 april, som innebär att skatteintäkter och generella statsbidrag sammantaget prognostiseras bli knappt 11 mnkr högre än budgeterat. Även om skatteintäkterna nu, med anledning av högre löneökningar än i den prognos som förelåg när budgeten upprättades, bedöms bli högre än budgeterat, kvarstår stor osäkerhet avseende hur skuldkrisen i Sydeuropa kommer att påverka Sveriges och andra länders möjligheter till återhämtning.

23 Protokoll 23 Först i december finns uppgifter om hur höga skatteintäkter som ska bokföras Det är därför kommunledningskontorets uppfattning att överskott på skatteintäkter och generella statsbidrag per den 30 april inte kan tas i anspråk för att finansiera de begärda tilläggsanslagen. s behandling i kommunstyrelsen Ewa Lindstrand (S) föreslog att revidera punkten 1 till: Bevilja socialnämnden försörjningsstöd tilläggsbudget med kronor 2012 att finansieras från anslaget för oförutsedda behov 2012 samt bifall till punkterna 2-3 enligt kommunledningskontorets förslag. Tony Andersson (M) föreslog bifall till kommunledningskontorets förslag avseende att bevilja socialnämnden tilläggsbudget på kronor för försörjningsstöd för 2012 samt bifall till punkterna 2-3 men att finansieringen sker från prognosen för ökade statsbidrag. Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra, avseende punkten 1, och konstaterade att kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige att bevilja socialnämnden försörjningsstöd tilläggsbudget med kronor 2012 att finansieras från anslaget för oförutsedda behov Socialnämnden Kommunledningskontoret

24 Protokoll Plan- och byggtaxa - Revidering avseende tabell 7, Avgift för besked Dnr KS/2012:124 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Revidera plan- och byggtaxan avseende tabell 7, Avgift för besked, enligt samhällsenhetens förslag att gälla fr o m den 1 juli Kommunstyrelsen gav i beslut miljö- och byggkontorets samhällsenhet i uppdrag att redovisa förslag till anvisningar beträffande beslut om planbesked. Syftet med uppdraget är att redovisa när det finns förutsättningar att delegera beslut till tjänsteman på samhällsenheten. Enligt kommunstyrelsens reglemente, 7, punkt 18 ska kommunstyrelsen för kommunens räkning ta beslut om planbesked, om inte beslutet är av principiell betydelse för kommunens mark- och vattenanvändning och strider med inriktning i gällande översiktsplan. I sådana fall ska beslut fattas av kommunfullmäktige. I samband med detta uppdrag har det noterats att kommunens taxa för planbesked är högre än SKLs rekommendationer. Kontoret redovisar därför även ett förslag till ändring av taxan. Kommunfullmäktige

25 Protokoll Vivsta 30:1 (del av) - Avtal om fastighetsreglering mellan Timrå kommun och AB Timråbo Dnr KS/2012:31 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Godkänna avtal om fastighetsreglering. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att underteckna avtalet. AB Timråbo, Per Sandberg, har tillsammans med kommunledningskontoret och kultur- och teknikförvaltningen upprättat förslag till avtal om fastighetsreglering avseende del av Vivsta 30:1 (Högbo). s tidigare behandling Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2011, 236, om opartisk värdering av Högbo. Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2012, 27 punkt 1, att försälja del av fastigheten Vivsta 30:1 (Högbo) till AB Timråbo till marknadsvärde enligt värdeutlåtande, samt enligt punkt 4 samma beslut, att uppdra till kommunledningskontoret och AB Timråbo att upprätta förslag till köpehandling. AB Timråbo Kultur- och teknikförvaltningen Kommunledningskontoret Lantmäteriet

26 Protokoll Plan för hantering av bildkonst i Timrå kommun Dnr KS/2012:127 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Anta plan för hantering av bildkonst i Timrå kommun. 2. Uppdra till kommunledningskontoret att komplettera kultur- och tekniknämndens reglemente med att konstinnehavet ska förvaltas av kultur- och tekniknämnden. Timrå kommun har ca 1000 st konstverk som är placerade på ett 20-tal arbetsplatser. Ansvar för skötsel och inventering har alltid legat på den förvaltning som handhar kulturfrågor genomförde KPMG på uppdrag av kommunens revisorer en granskning av kommunens konstinnehav. I rapporten påpekas en rad brister som får betecknas som allvarliga då kommunens konst betingar ett betydande ekonomiskt värde. I rapporten ombeds kultur- och tekniknämnden "att lämna synpunkter avseende de förslag och rekommendationer som lyfts fram, företrädesvis de som framgår av rapportens sammanfattning" senast Kultur- och teknikförvaltningen har därför utarbetat ett förslag till en plan för konstverksamheten som beaktar de brister som beskrivs i rapporten. I föreliggande förslag till plan för konstverksamheten anges en tydlig organisation för kommunens samlande konstinnehav. Planen anger riktlinjer för skötsel och vård, inventering och inköp av ny konst till arbetsplatser inom kommunen. Eftersom planen involverar kommunens alla förvaltningar bör beslut om planen fattas av kommunfullmäktige. I samband med att kultur- och tekniknämnden fattar beslut om budget för 2013 föreslås att konstverksamheten tillförs ett anslag årligen om kr för köp av ny konst samt medel för renovering av konstverk. Kultur- och tekniknämnden beslutade godkänna förslag till plan för hantering av bildkonst i Timrå kommun samt förslag till svar avseende revisionsrapport Kommunens konstinnehav. Kultur- och tekniknämnden Kommunledningskontoret

27 Protokoll Reglemente för Kultur- och tekniknämnden Dnr KS/2012:126 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Anta nytt reglemente för kultur- och tekniknämnden. 2. Upphäva kommunfullmäktiges beslut , och Ansvaret bör förtydligas avseende ledningsrättsåtgärder på kommunens mark samt kommunens konstinnehav. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till nytt reglemente för kultur- och tekniknämnden. Kultur- och tekniknämnden Författningssamlingen

28 Protokoll Delegationsbeslut: kommunchefen - anmälan Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående delegationsbeslut upprättats av kommunledningskontoret: Nr 4/12 Ändring av beloppsnivå för beslutsattestanter inom kommunstyrelsen.

29 Protokoll Delegationsbeslut ekonomichefen - anmälan Dnr KS/2012:22 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Nr 22/ Per Bergmans donationsstiftelse utfärdande av köpoption (covered call) AstraZeneca Nr 23/ Per Bergmans donationsstiftelse utfärdande av köpoption (covered call) Skanska B Nr 24/ Per Bergmans donationsstiftelse utfärdande av köpoption (covered call) Ericsson B Nr 25/ Per Bergmans donationsstiftelse utfärdande av köpoption (covered call) Investor B Nr 26/ Per Bergmans donationsstiftelse utfärdande av köpoption (covered call) SCA B Nr 27/ Per Bergmans donationsstiftelse utfärdande av köpoption (covered call) SKF B Nr 28/ Per Bergmans donationsstiftelse utfärdande av köpoption (covered call) Ratos Nr 29/ Per Bergmans donationsstiftelse köp av aktier Statoil Kommunledningskontoret

30 Protokoll Delegationsbeslut: säkerhetschefen - anmälan Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har nedanstående delegationsbeslut upprättats av kommunledningskontoret: Nr 2/12 Begäran om yttrande angående ansökan om inträde i hemvärnet enligt hemvärnskungörelsens 28 paragraf. Nr 3/12 Begäran om yttrande angående ansökan om inträde i hemvärnet enligt hemvärnskungörelsens 28 paragraf.

31 Protokoll Delegationsbeslut, näringslivschefen - anmälan Dnr KS/2012:20 Anmälan läggs med godkännande till handlingarna. Nr 2/12, sattestanter inom Näringslivskontoret 2012, tillägg till Fastställelse av beslutsattestanter enligt tidigare bilaga.

32 Protokoll Revisionsrapport Samverkan gällande barn som far illa eller riskerar att fara illa - Anmälan Dnr KS/2012:41 Anmälan läggs till handlingarna. Revisionen har i skrivelse, den 24 januari 2012, genomfört granskning av samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara illa. Syftet med granskningen är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden säkerställer en väl fungerande samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Revisionen hemställer om att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden lämnar synpunkter avseende rekommendationerna och förslag som redovisats i rapporten senast den 27 april Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har yttrat sig i ärendet. Kommunfullmäktige

33 Protokoll Förvaltningarnas rapportering av projekt 2011 Dnr KS/2012:119 Anmälan läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen beslöt 2011 (KS 2011:290) om nya anvisningar för projektsamordning. Däri ingår att förvaltningarna årligen före 1 mars till Samhälls- och servicechefen ska inrapportera projektstatus för föregående år. Rapporteringen ska därefter sammanställas till kommunstyrelsen. Projekt i denna mening ska: 1. Ligga huvudsakligen utanför ordinarie verksamhet 2. Innebära samverkan med annan förvaltning och/eller extern aktör 3. Innefatta tillskott av externa resurser 4. Vara avgränsat i tiden. Förvaltningscheferna har via brev samt påminnelser uppmanats att rapportera projektstatus. Föreliggande rapportering bygger på dessa rapporter. Kommunledningskontoret

34 Protokoll Timrå IK - Redovisning av uppdrag Dnr KS/2012:18 Informationen läggs till handlingarna. Kommunfullmäktige har, den 26 mars , uppdragit till Timrå IK att utifrån kommunstyrelsens sammanträdestidplan till kommunstyrelsen återrapportera sin ekonomiska ställning en gång per månad.

35 Protokoll KS-Uppdrag - Anmälan Dnr KS/2012:55 Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har kommunledningskontoret upprättat redovisning av KS-uppdrag samt projektredovisning.

36 Protokoll Anmälan av informationsärenden Anmälan läggs till handlingarna. För kommunstyrelsens kännedom har följande information inkommit till kommunledningskontoret: Timrå kommun Skrivelse från föräldrarådet, Böleängens förskola, 4 maj Länsstyrelsen Västernorrland i fråga om betydande miljöpåverkan avseende väg 331, 3 maj 2012., tillstånd till skyddsjakt på storskarv, 26 april Din Tur Inbjudan till information i anslutning till Årsstämman för Västernorrlands läns Trafik AB den 1 juni i Kramfors, 27 april Protokoll Timrå kommun, socialnämnden, behandling av för sent inkommen ansökan om verksamhetsstöd för föreningar av social karaktär efter sista datum för ansökan, 25 april E.ON Värme Timrå AB, styrelsen, 30 mars 2012.

37 Protokoll Förbundsordning för Medelpads Räddningstjänstförbund Dnr KS/2011:189 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Under förutsättning att förbundsdirektionen för Medelpads Räddningstjänstförbund vid dess sammanträde beslutar i enlighet med dess arbetsutskotts förslag Upphäva förbundsordningen för Medelpads Räddningstjänstförbund, fastställd av kommunfullmäktige i Timrå kommun, Fastställa förbundsordning för Medelpads Räddningstjänstförbund enligt förbundsdirektionens förslag daterad Fastställa reglemente för förbundsdirektionen i Medelpads Räddningstjänstförbund enligt förbundsdirektionens förslag daterad Upphäva delegationen till Medelpads Räddningstjänstförbund att utföra uppgifter enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011), beslutad av kommunfullmäktige i Timrå kommun, Ovanstående beslut endast äger giltighet efter att Sundsvall och Ånge kommuner har fattat beslut med motsvarande innebörd. Kommunstyrelsen i Timrå har i beslut, den 8 maj , återremitterat ärendet till Medelpads Räddningstjänstförbund för tydligare skrivning av 5 i förbundsordningen kring ansvaret för nedläggning av räddningsstyrkor/brandstationer. Medelpads Räddningstjänstförbund har nu skrivit om den bestämmelsen. Direktionen tar ställning till förslaget den 31 maj Föreslagen ändring av 5 3 st. förbundsordningen I förslaget daterat hade bestämmelsen följande lydelse: Innan förbundsdirektionen fattar beslut om nedläggning av brandstationer ska samråd ske med ägarrådet. et ska fastställas av respektive medlems kommunfullmäktige. I förbundets nya förslag, daterat , föreslås följande lydelse: Nedläggning av en räddningsstyrka kan endast ske om kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner har fattat beslut med denna innebörd. Innan förbundsdirektionen föreslår nedläggning av en räddningsstyrka, ska samråd ha skett mellan kommunalförbundet och ägarrådet.

38 Protokoll 38 Kommunledningskontorets överväganden Kommunledningskontoret anser att 5 3 st. förbundsordningen i det nya förslaget, har en tydligare terminologi än i det tidigare förslaget. Kommunledningskontoret hänvisar här till direktionens arbetsutskotts resonemang angående fördelen med att använda begreppet räddningsstyrka istället för brandstationer. Konsekvenserna av det nya förslaget är de samma som av det tidigare förslaget. Den nya utformningen tydliggör att varje medlemskommun har vetorätt mot beslut om nedläggning av en räddningsstyrka. Det betyder att två medlemskommuner inte kan besluta om nedläggning av en räddningsstyrka i den tredje medlemskommunen, utan denna kommuns godkännande. Fördelen med detta är att fullmäktige i den berörda kommunen tillförsäkras inflytande över ett viktigt beslut för kommunen. Det medför dock även att det kan bli svårare för förbundet att driva genom rationaliseringar, då förslag om nedläggning av en räddningsstyrka kan möta motstånd i den medlemskommun som drabbas. Kommunledningskontoret konstaterar att medlemskommunerna är eniga om att den föreslagna bestämmelsen ska införas. Det har framgått både av ägarrådets diskussioner och av förbundsdirektionens tidigare beslut i frågan. Kommunledningskontoret föreslår därför att fullmäktige beslutar enligt förbundsdirektionens kommande beslut den 31 maj 2012, förutsatt att de beslutar i enlighet med sitt arbetsutskotts förslag i ärendet. Kommunfullmäktige

39 Protokoll Finansiering av gångbro inom Fagerviksområdet samt ansökan om tilläggsanslag hos Naturvårdsverket för avslutning av saneringsåtgärder Dnr KS/2012:138 Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Anlägga gångbro inom Fagerviksområdet till en kostnad på kronor att finansieras genom omfördelning av investeringsmedel från investeringsprojekt Infrastrukturinvesteringar Söråkersområdet Ansöka om tilläggsanslag hos Naturvårdsverket med kronor för avslutning av saneringsåtgärder inom Fagerviksområdet. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande att tillsammans med kommunens ombud i projekt Miljösanering Fagervik att underteckna ansökan om tilläggsanslag hos Naturvårdsverket. _ Projektledningen för projekt Miljösanering Fagervik har i skrivelse beskrivit behov av att under sommaren 2012 anlägga en gångbro inom Fagerviskområdet. Gångbron har kostnadsberäknats till 0,7 mnkr. Enligt uppgift från näringslivschefen kommer inte hela investeringsanslaget för infrastrukturinvesteringar i Söråkersområdet 2012 att nyttjas under året. 1,350 mnkr har redan omfördelats från detta projekt till anläggande av strandpromenad i Söråker, etapp 2, men bedömningen är att även gångbron kan finansieras genom omfördelning från detta anslag. Projektledningen beskriver också att det finns behov av att ansöka om ytterligare tilläggsanslag hos Naturvårdsverket för avslutande åtgärder inom projekt Miljösanering Fagervik. Naturvårdsverket Kommunens ombud Miljösanering Fagervik Kommunledningskontoret

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-03 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén (s) Bengt Nilsson (s) Mari Eliasson (s) Anders Weinemo (s)

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.10 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Nordberg (S) Lisbeth Eklund (S) Maritza Villanueva Contreras

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00 11:15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Maritza Villanueva

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Protokoll Datum 2008-02-25

Protokoll Datum 2008-02-25 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl 17.00-20.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00-16.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-05 Protokoll 1 Plats och tid ande Timrå kommunhus, polstjernan11.20-11.40 Jan-Christer Jonsson (S) ordf Lena Bergqvist (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Bengt Nilsson (S) Anders Sandström (S) Tony Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.35 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Susanne Suokko (S) Jan Norberg (S) Benny Eriksson (S) Bengt Nilsson (S) Tony

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10.00-10.40 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Petra Perlkvist (S) Tony

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2009-06-11 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 12:00-14.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Anders Weinemo (S) Gunilla Pontén (S) Marie Westlund (S) Peter Persson (S) Inga-Lill Rylander (S) Stig

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Protokoll 1. Anders Rydahl (S) och Björn Hellquist (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 10 september 2014 Underskrifter

Protokoll 1. Anders Rydahl (S) och Björn Hellquist (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 10 september 2014 Underskrifter Plats och tid Timrå kommunhus 11.30-11.40 Protokoll 1 ande Ewa Lindstrand (S) ordförande Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Johanna Bergsten (S) Tony Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15:15 ande Övriga närvarande Anders Weinemo (s)) Gunilla Pontén (s) Håkan Kerttu (s) Marie Westlund (s) Peter Persson (s) Inga-Lill Rylander (s) Stig

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.35 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl S) Bengt Nilsson (S) Susanne Suokko (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista ... ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista ... ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Timrå Kommunhus Alliancen 17:00-19.00 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Yvonne Westerlund, ekonomichef

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-11-04

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-11-04 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla Pontén (s) Anders Rydahl (s) Mats Wallin (s) Anders Weinemo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2002-06-25 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 11.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Exploateringschef

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 10:30-11.05 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) v ordf Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Timrå kommun. Kontantkassor. Revisionsrapport. KPMG AB 6 mars 2012 Antal sidor: 9. Kontantkassor

Timrå kommun. Kontantkassor. Revisionsrapport. KPMG AB 6 mars 2012 Antal sidor: 9. Kontantkassor Revisionsrapport KPMG AB 6 mars 01 Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning. Bakgrund 3. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod 8. Projektorganisation 9. Regelverk och styrdokument

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliancen 17:00-19.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Yvonne Westerlund, ekonomichef

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den13 maj, klockan 08.00 10.20

Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den13 maj, klockan 08.00 10.20 201305-13 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den13 maj, klockan 08.00 10.20 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Erkki Visti (C) Övriga

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer