HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning för året 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning för året 2014"

Transkript

1 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning för året 2014 Finlands Röda Kors

2 Godkänd vid fullmäktigemötet Pärmbild: Teemu Ullgrén. I augusti ordnade avdelningen i Janakkala ett Reddie-läger med första hjälpen som tema. Finlands Röda Kors, Fabriksgatan 1a, Helsingfors,

3 Innehåll 1. Finlands Röda Kors i korthet 4 Principer, uppgifter, verksamhetsformer, Finlands Röda Kors i siffror år Verksamheten år Inledning 6 Familjeåret förenade generationer 8 Experthjälp för vård och förebyggande av ebola 14 Kommunikation 17 Medelanskaffning 19 Blodtjänst, Kontti och De ungas skyddshus 22 Personal 25 Ekonomi och utvecklingsverksamhet 25 Riskhantering 27 Framtidsutsikter Bokslut 28 3

4 Finlands Röda Kors i korthet Finlands Röda Kors är en humanitär biståndsorganisation. Det är en av Finlands största medborgarorganisationer. Röda Korset har i uppgift att hjälpa dem som mest är i behov av hjälp hemma och utomlands. Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och utbildar dem att vara förberedda på dem. Röda Korset uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand om varandra. Den högsta beslutande makten har stämman som utses av medlemmarna och som sammanträder vart tredje år. Stämman väljer Röda Korsets presidium, styrelse och fullmäktige och dessa leder organisationen. Finlands Röda Kors frivilliga verkar i lokalavdelningar. Antalet avdelningar är över 500. De anställda på tolv distriktsbyråer stöttar de frivilliga genom regelbundna kontakter, utbildningar och evenemang. Centralbyrån koordinerar Röda Korsets hjälparbete och frivilligverksamheten i hela landet. Centralbyrån ansvarar för att utveckla verksamheten inom organisationen, att samarbeta med myndigheterna, att sköta riksomfattande kampanjer såsom Hungerdagen samt det internationella biståndsarbetet. Dessutom ansvarar centralbyrån för Röda Korsets ställningstaganden och främjar organisationens värderingar i beslutsfattandet. Verksamhetsformer Nödhjälp i samband med olyckor i hemlandet Första hjälpen-grupper och utbildning i första hjälpen Vänverksamhet och stöd till närståendevårdare Hälsorådgivningar och övrigt hälsofrämjande arbete Klubbar och läger för barn och unga Stöd till invandrare; mottagning av flyktingar och mottagningscentraler; personefterfrågan Internationell katastrofhjälp och utvecklingssamarbete Insamlingar, kampanjer och övrig medelanskaffning Påverkansarbete för dem som mest är i behov av hjälp Blodtjänst Kontti-återanvändningsvaruhus De ungas skyddshus Koordinering av Frivilliga räddningstjänsten 4

5 Principerna Humanitet Röda Korset viktigaste uppgift och mål är att i varje läge förhindra och lindra mänskligt lidande. Dess mål är att skydda liv och hälsa och att skapa respekt för människovärdet. Röda Korset främjar ömsesidig förståelse och vänskap, samarbete och varaktig fred mellan alla folk. Opartiskhet Röda Korset gör ingen åtskillnad mellan nationalitet, raser, religioner, samhällsställning eller politiska åsikter. Det arbetar uteslutande för att lindra människors lidande och därvid i första hand hjälpa de mest nödställda. Neutralitet För att bevara allas förtroende och hjälpa alla offer avstår Röda Korset från att delta i fientligheter eller att vid något tillfälle ta ställning vid meningsskiljaktigheter i fråga om politik, ras, religion eller ideologi. Självständighet Röda Korset är självständigt. Även om de nationella rödakorsföreningarna är statsmakternas medhjälpare på det humanitära området och var och en är underställd sitt lands lagar, skall de behålla en oavhängighet som tillåter dem att alltid handla i enlighet med Röda Korsets principer. Frivillighet Röda Korset är en organisation som frivilligt och osjälviskt ger hjälp. Universalitet Röda Korset är en världsomfattande organisation inom vilken alla nationella rödakorsföreningar har samma rättigheter och skyldigheter att bistå varandra. Enhet I varje land kan endast finnas en rödakorsförening. Den skall vara öppen för alla och dess humanitära verksamhet skall omfatta hela landet. Finlands Röda Kors i siffror aktiva frivilliga medlemmar regelbundna givare blodgivare 5

6 Verksamhetsberättelse för året 2014 Inledning Finlands Röda Kors ordinarie stämma samlades i Åbo i juni. På stämman utstakades verksamheten för de tre följande åren. Ordförande Erkki Liikanens period upphörde och Pertti Torstila inledde sin period. På stämman valdes också vice ordförandena för styrelsen vid Finlands Röda Kors, styrelseledamöter och fullmäktige. Temat för blev Att hjälpa ger glädje. Det sporrar alla att modigt bjuda in nya människor till verksamheten, och vi vill särskilt ha med ungdomar. Detta stöds av den nya ungdomsstrategin som sporrar unga att gå med i till exempel vänverksamhet, första hjälpen-grupper, insamlingar och arbetet mot rasism. På mötet godkändes ett uttalande där krav framfördes på att rödakorsemblemet, som fyller 150 år, ska respekteras och hjälparbetet säkras vid konflikter. Ett annat uttalande fäste uppmärksamhet vid den ojämlikhet och marginalisering som hotar välfärden i Finland. Under jubileumsåret för Röda Korsets skyddsemblem utförde vi påverkansarbete och ordnade utbildningar. När det gällde påverkan koncentrerade vi oss på vapenfrågor samt utlänningslagen och tillhörande förordningar. För professionella hjälparbetare ordnade vi två internationella utbildningar. I utbildningarna deltog 40 fackmän från olika delar av världen. År 2014 var ett familjeår. Det syntes bland annat genom att vi i samarbete med Finska Kulturfonden och Mannerheims Barnskyddsförbund startade Terhoklubbar runtom i landet. Tanken är att skapa en kedja av generationer: att överföra berättelser och lekar från generation till generation. Det är lätt att starta en Terhoklubb, det behövs inte ett tungt maskineri eller byråkrati. Att hjälpa en annan människa utgör kärnan i Röda Korsets verksamhet. Goda exempel på det är den allsidiga vänverksamheten och hälsorådgivningarna. Vi behöver allt fler gemensamma rum och samlingspunkter för omtanke där en människa får hjälp och där alla kan hjälpa enligt sin livssituation. Den sociala ojämlikheten med dithörande företeelser gör att det blir allt viktigare att hjälpa. Ett modernt sätt att hjälpa en människa är att kombinera frivillig och professionell verksamhet. På många orter finns till exempel hälsorådgivningarna i samband med en hälsostation, vilket gör att det är lätt att komma till hälsorådgivningen. Otto-Ville Väätäinen 6 Vid stämman godkändes två ställningstaganden. Det ena fäste uppmärksamhet vid den ökande ojämlikhet som hotar vårt samhälle i Finland. Det andra krävde respekt för det 150-åriga rödakorsemblemet.

7 En stor fråga är hur tredje sektorn och den offentliga och privata servicen kan arbeta tillsammans. Frivilligorganisationerna kan inte ersätta den offentliga servicen, men genom ett allsidigt och innovativt samarbete kan mycket mer åstadkommas. Detta kräver nya former av samarbete och att de olika aktörernas roller tydliggörs och samordnas. Vår krisberedskap inom landet togs i anspråk i fjol bland annat vid en flygolycka i Jämijärvi och en bilolycka i Toholampi. Inom första hjälpen-utbildningen tog vi ett livsviktigt steg då man på samtliga av våra första hjälpen-kurser började lära ut basal hjärt-lungräddning. Vi har fortsättningsvis påmint om att första hjälpen är medborgarfärdigheter som borde läras ut till alla skolelever. Våra första hjälpen-grupper hade jour vid närmare evenemang över hela landet. Att nå fram med hjälp i en stor konflikt blir allt svårare. Strider utkämpas mitt bland bosättningen och i krigföringen ingår att hindra hjälpen från att komma fram. Den förändrade krigföringen har lett till att det blivit allt vanligare att volontärer som arbetar med hjälpuppdrag blir offer i krigföringen. Detta har man fått uppleva till exempel i Syrien. I framtiden blir det allt viktigare att lyfta fram frågor om hur vi skyddar Röda Korsets hjälparbete och hur vi fortsätter att bistå vid svåra, komplicerade kriser och naturkatastrofer. Målet för det internationella samarbetet är att stödja de nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningarna och deras volontärer som redan befinner sig på katastrofområdena. I exempelvis Sierra Leone hjälper volontärerna folk som insjuknat i ebola och de begraver också döda. Ju mer vi stöttar våra systerorganisationer desto bättre är vårt eget arbete. I fjol mindes vi tsunamins offer i Asien för tio år sedan. Vi blev varse om hur långsamt ett utvecklingsarbete går och vad ett långsiktigt arbete har åstadkommit. Människor har fått hus och hem, man har totalrenoverat sjukhus och skött om att det finns brunnar. Teveprogrammet Tsunamin 10 år sedan katastrofen som visades på annandag jul förmedlade vårt tack till de finländare som hjälpte drabbade både i Finland och i tsunamins katastrofområden. Jussi Vierimaa På stämman valde Röda Korset ny ordförande, vice ordförande och styrelse samt fullmäktige. På bilden vice ordförandena Christel von Frenckell-Ramberg, Henri Backman och Otto Kari, ordförande Pertti Torstila samt styrelsemedlemmarna Maria Pietikäinen, Hannu Harri, Eija Karine, Markku Suokas, Irmeli Metsänen och Alpo Tanskanen. 7

8 Familjeåret förenade generationer Familjeåret syntes bland annat i projektet Hela Finland leker, som finansieras av Finska Kulturfonden under Målet är att grunda en Terhoklubb i samtliga kommuner i Finland, en öppen mötesplats för generationerna, där barn, pensionärer och andra vuxna kan umgås tillsammans utan stress. Projektet drivs av Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors. På Rödakorsveckans aktivitetsbanor fick man bl.a. öva att ställa upp en varningstriangel för att signalera fara. Tatu Blomqvist Vid slutet av 2014 fanns det redan 122 Terhoklubbar. Man lyckades engagera nya frivilliga, bland annat personer som nyligen gått i pension. Man bjöd in också familjer till första hjälpen-gruppernas träffar, till familjeläger i Tavastlands distrikt och Sydöstra Finlands distrikt och till kurser och evenemang inom det alkohol- och drogförebyggande arbetet. Vi främjade familjernas välmående bland annat med klubbar för barn och ungdomar, evenemang för närståendevårdare och genom nya verksamhetsformer inom projektet Gemensamt ansvar för unga. Familjeåret syntes också inom ramen för aktiviteterna i Attitydtalko i projektet Mot rasism, där både föräldrar och barn deltog. Mötena och evenemangen som ordnades tillsammans med invandrarföreningarna i Esbo och Helsingfors vände sig till föräldrar till barn i skolåldern. Olika slags familjer syntes genomgående i kampanjens material. Inom kommunikationen syntes temat under hela året: Huvudkampanjernas verksamhetsmodeller och budskap bidrog till att familjer aktiverades. Samma synvinkel fördes fram också i andra material, på alla våra kommunikationskanaler. Allsidig vänverksamhet Vänverksamheten erbjuder ensamma personer vänskap och styrka genom gemenskap. Verksamheten har blivit allsidigare så att vi kan erbjuda människor i olika Mikko Lehtimäki Yle, Röda Korset och Utbildningsstyrelsen stod bakom kampanjen Använd hjärtat Under kampanjen ordnades 256 evenemang; i 64 av dem medverkade rödakorsare. I Evijärvi kan niondeklassare använda sina gymnastiklektioner till att gå ut på promenad med åldringar. Rödakorsvolontärer ger ungdomarna stöd. 8

9 Tiina Klemola Frivilliga i vänverksamheten Vapaaehtoiset ystävätoiminnassa Personer I Terhoklubben i Pälkäne möts ung och gammal kring sång, lek och talkoarbete. Klubben grundades inom ramen för projektet Hela Finland leker. Under det första projektåret grundades hela 122 klubbar i 100 kommuner. åldrar och livssituationer stöd från frivilliga, också i fråga om människor med olika kulturell bakgrund. Både unga och gamla behöver en vän. Kampanjen Använd hjärtat sporrade ungdomar och skolorna att ordna evenemang vid vårdinstitutioner, skolor och för äldre som bor hemma. Vänverksamheten Från ung till ung fanns på 10 orter. Denna verksamhet arbetade för projektet Gemensamt ansvar för unga och där deltog De ungas skyddshus och avdelningarna i Uleåborg och Kuopio. I projektet Fullt liv som pensionär utvecklas en ny typ av verksamhetsmodell för att inom frivilligverksamheten engagera personer som blir pensionerade och stödja dem i deras nya livssituation. Samarbetet främjades mellan anställda vid vårdoch serviceinstitutioner och frivilliga som besöker dessa. Målet är en intensivare gemensam planering och utbildning i fråga om verksamheten. Temat Vänskap ger glädje syntes också i Taxiförbundets kampanj på hösten. I taxibilarna fanns information om vänverksamheten. Stödverksamheten för närståendevårdare nådde tusentals närståendevårdare. Närståendevårdarna stöddes genom att man ordnade gruppverksamhet för kamratstöd, må bra-läger och hjälp i vardagen. Med kommunerna bedrevs ett allt aktivare samarbete och på så vis kunde närståendevårdarna gå på konditionskontroller. Jussi Vierimaa Vänskap ger glädje-evenemang ordnades på mer än 200 orter i samband med vändagen. Mångsidig vänverksamhet intresserar i alla åldrar. Nettiparkki i Virmo hjälper äldre att hitta rätt i datorernas värld. 9

10 Eero Sario Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 50-vuotisjuhla pidettiin Tampereella. Hämeen alueen vapaaehtoiset järjestivät juhlan yhteyteen ensihuoltoharjoituksen, joka pidettiin Poliisiammattikorkeakoulun harjoitusalueella. Frivilliga räddningstjänstens 50-årsjubileum firades i Tammerfors. Tavastländska volontärer ordnade en första omsorgen-övning i samband med festligheterna. Den hölls på Polisyrkeshögskolans övningsområde. Frivilliga räddnings Vapepan hälytystilanteet tjänstens larmuppdrag Hjälptagare i plötsliga olyckor inom landet vid vilka avdelningarna bidragit med hjälp 600 Autettujen määrä osastojen ja piirien avustamissa äkillisissä kotimaan onnettomuustilanteissa St Personer Frivillig krishjälp behövdes otaliga gånger Röda Korsets kärnuppgift är att agera i olycks- och krissituationer. Röda Korsets beredskap att bistå i olika olyckssituationer behövdes otaliga gånger. Frivilliga behövdes bland annat på påsken i Jämijärvi, där ett flygplan med fallskärmshoppare störtade. Våra frivilliga gav psykiskt stöd i samarbete med en första hjälpen-grupp för psykiskt stöd vid Satakunta sjukvårdsdistrikt. Första omsorgen-gruppen i norra Satakunta utsågs de facto till Frivilliga räddnings tjänstens räddare på riksnivå. Förutom i Jämijärvi bistod gruppen under samma veckoslut vid en eldsvåda i Lavia. I Toholampi inträffade på sommaren två trafikolyckor inom en vecka. Lokalavdelningen och frivilliga vid den finskspråkiga avdelningen i Karleby gav ortsborna psykiskt stöd tillsammans med myndigheterna och församlingen. Frivilliga behövdes också efter flera eldsvådor och våldsbrott. Avdelningar Avdelningarnas beredskap enligt distrikten Kat.fond- beredskap Första omsorgen- beredskap Psykiskt stöd- beredskap Första hjälpen- beredskap Har beredskap Ej beredskap InformaHon saknas 10

11 Hjälp inom landet / euro Kotimaan apu / Teemu Ullgrén , , Övriga stora olyckor Muut isot onnettomuustilanteet Huono-osaisuutta ehkäiseisevät hankkeet Utsatthetsförebyggande projekt Akut hjälp inom landet Äkillinen apu kotimaassa Osastojen omista varoista antama apu Av avdelningens egna medel Övriga stora olyckor innehåller: 2012 hjälpen som gavs ur Myyrmannis fond Första hjälpen-grupper hjälpte människor vid ett stort antal publikevenemang runt om i Finland. Första hjälpen-grupper och frivilliga i dem Ensiapuryhmiä ja niissä vapaaehtoisia Första hjälpen-jourer och hjälptagare Ensiapupäivystykset ja avunsaajat Päivystykset Avunsaajat Ensiapuryhmien määrä Vapaaehtoiset Jourer Hjälptagare Första hjälpen-grupper Frivilliga Direktiven för Röda Korsets hjälp inom landet omarbetades. Ett riksomfattande journummer infördes. Beredskapen utvecklas så att verksamhetsgrupperna erbjuds en gemensam mångsidig utbildning. Hur förbereder man sig i Finland inför en massinvandring? Vilka är Finlands Röda Kors uppgifter när det gäller mottagningen. Dessa frågor besvaras i de anvisningar som MAVA-projektet tagit fram, och som blev färdiga vid årets slut. De underlättar det samarbete som vår organisation bedriver med myndigheter och andra aktörer såsom kyrkostyrelsen och församlingarna. Vad händer om Finland vore i en situation där internationell hjälp skulle behövas här? Under året blev en lagutredning om att ta emot internationell hjälp färdig. Frivilliga räddningstjänsten firade sitt femtionde verksamhetsår i Tammerfors i mars. Nya första hjälpen-grupper Totalt 524 nya personer intresserade av första hjälpen-verksamheten och anmälde sig via webbsidorna. Nya första hjälpen-grupper startades och gamla aktiverades särskilt i Uleåborgs distrikt och Tavastlands distrikt. En engelskspråkig första hjälpen-grupp bildades i huvudstadsregionen. Övningsveckoslut som var öppna för alla deltagare i första hjälpen-grupperna ordnades i Västra Finlands, Savolax-Karelens och Sydöstra Finlands distrikt. Ett riksomfattande seminarium samlade frivilliga från första hjälpen- och första omsorgen-grupper samt psykiskt stöd. 11

12 Basal hjärt- och lungräddning på alla första hjälpen-kurser Från början av 2014 har man på alla första hjälpenkurser som genomförs enligt rödakorsprogrammen utbildat i basal hjärt-lungräddning (tryck-inblåsningsåterupplivning och tidig defibrillering). Till stöd för första hjälpen-kurserna utarbetades en guide om livräddande första hjälpen och för utbildningen av första hjälpare utarbetades Första hjälparens fickguide. Omarbetningen av utbildningen för UFH (utbildare i första hjälpen och hälsokunskap) fortsatte. Målet är att den ska bli en yrkesutbildning och ingå i studiepoängsystemet. Med stöd från Toyotas 50-års jubileumskampanj ordnade avdelningarna första hjälpen-kurser på två timmar för vägtrafikanter som var gratis för deltagarna. Grundläggande hjärt-lungräddning lärdes ut på alla första hjälpen-kurser som följer Röda Korsets program. Laura Kotila Nya hälsorådgivningar Totalt fanns det 63 hälsorådgivningar, och cirka 300 frivilliga sjukvårdsutbildade arbetade vid dem. De gav råd i hälsofrågor och hur man klarar vardagen. Nya rådgivningar startades i jämn takt. I Egentliga Finland startade en hälsorådgivning som särskilt beaktar mångkultur. Hiv-grundkurser ordnades i Kouvola, Uleåborg och Helsingfors. Pluspunkterna besöktes av 394 kunder, av vilka 381 ville ha hiv-testning anonymt. På Världsaidsdagen offentliggjordes en undersökning som visade att åringar vet förvånansvärt litet om hur hiv smittar. I det alkohol- och drogförebyggande arbetet inleddes ett nytt samarbete med Civiltjänstcentralen, och till följd av det genomgick 180 personer en kurs för missbruksrådgivare. Under veckan för förebyggande alkohol- och drogarbete ordnades evenemang bland annat i Joensuu, Åbo och Tammerfors. Som arrangörer stod rödakorsfrivilliga och föreningen för förebyggande drogarbete Ehyt ry. Vid Röda Korsets hälsorådgivningar på 63 orter hjälper 300 frivilliga hälsovårdsproffs. Det finns ett behov av gratis rådgivning och förtrolig samtalshjälp. Altti Näsi St Besöken Käynnit i terveyspisteessä hälsorådgivningar Mot rasism och hatretorik Arbetet mot rasism fick större synlighet och de som utsatts för rasism erbjöds möjlighet att få prata om saken. I aktiviteterna för projektet Mot rasism! deltog anställda, frivilliga och partnerorganisationer. Röda Korsets kampanjvideo Attitydtalko, som visades på Yles tevekanaler under veckan mot rasism, väckte diskussion under hela året. Den landsomfattande flyktingtältskampanjen sparkade igång på riksdagen i mars i samarbete med arbets- och näringsministeriet. Kampanjens mål var att väcka beslutsfattare, allmänheten och organisationsfolk att förstå flyktingarnas situation och att öka hjälpvilligheten. Tält sattes upp i köpcenter, skolor, vid rödakorsmöten, på mässor och ämbetsverk. I tälten kunde man leva sig in i flyktingarnas liv med hjälp av bilder, ljud, föremål och dofter. Dessutom ordnades infoträffar och annan verksamhet av frivilliga. Under året anordnades 70 evenemang med över besökare. Drygt 300 frivilliga fungerade som arrangörer. 12

13 Stöd till flyktingar Rödakorsanställda och frivilliga tog emot kvotflyktingar på flygfälten, stödde flyktingar vid familjeåterförening och upprätthöll flyktingförläggningar. De ordnade vänverksamhet och klubbar och bidrog till att skapa goda relationer mellan ortsbor och flyktingar. Inom projektet Frivilliga inom flyktingarbetet ordnades bland annat verkstäder och kurser om hälsa och första hjälpen. Projektet genomfördes på 10 orter. Flyktingkvoten för 2014 hade höjts med trehundra flyktingar. Fram till slutet av 2014 hade FRK tagit emot flyktingar. Av de flyktingförläggningar som upprätthålls av FRK återstod sex när förläggningarna i Sjundeå, Ruukki i norra Österbotten och Punkalaidun i Birkaland lades ner. Personer som förlorat sina familjemedlemmar i krig, olyckor och migration får genom personefterforskningar hjälp att leta efter sina anhöriga. Antalet nya förfrågningar om efterforskningar var fortfarande stort, eftersom antalet personer som försvunnit på flykt till Europa ökade. Asylansökningar Turvapaikkahakemukset Tatu Blomqvist St Kvotflyktingar Punaisen som Finlands Ristin Röda Kors vastaanottamat tagit kiintiöpakolaiset emot Målet med flyktingtältkampanjen var att bidra till ökad förståelse och hjälpvilja. I mars bekantade sig riksdagsledamöterna Tarja Filatov, Oras Tynkkynen, Päivi Storgård och Annika Lapintie med flyktingtältet. Mer än människor besökte tältet under årets lopp. Personer Petteri Kivimäki SPR:n Researrangemang hoitamat perheenyhdistämisen för familjeåterförening matkajärjestelyt i Röda Korsets regi St Pirjo Huttunen och Nadera Qasemi blev bekanta under en kurs i första hjälpen i Sonkajärvi. 13

14 Experthjälp för vård och förebyggande av ebola Ebolaepidemin i Västafrika började i sydöstra delarna av Guinea och spred sig därifrån till huvudstaden Conakry och till grannländerna Liberia och Sierra Leone. Västafrikas ebolaepidemi är den värsta i historien och den berör över 20 miljoner människor. Frivilliga inom Röda Korsen började snabbt informera om epidemin i sina gemenskaper i Guinea, Liberia, Sierra Leone, Senegal, Nigeria och Mali. Syftet var att förhindra nya smittor, förminska diskriminering gällande sjukdomen och få insjuknade till vård. Över utbildade frivilliga gav sina hjälpinsatser. Samtidigt koncentrerade man sig på att finna och följa upp insjuknade, sköta om döda kroppar samt på psykosocialt stöd. Finlands Röda Kors har bistått områdets Röda Kors verksamhet sedan april FRK stödde såväl utbildning som övrig verksamhet i Guinea och Liberia. Dessutom sändes en hälsovårdsspecialist till Liberias uppskattningsteam i april, varefter hälsovårdspersonal har arbetat i Guinea, Liberia och Sierra Leone. I Sierra Leone befann sig också logistiker, professionella inom kommunikation och en specialist inom psykosocialt stöd. I december sände FRK en logistikenhet och en data- och telekommunikationsenhet till Kono i Sierra Leone samt inrättade ett nytt vårdcenter där. Dess- Milj. euroa Milj. euroa ,6 19,4 11,7 13,5 12,5 26, ,6 Internationell hjälp Kansaivälinen apu Katastrofhjälp Katastrofiapu Katastrofhjälp Katastrofiapu 9,5 Kehitysyhteistyö Utvecklingssamarbete 13,7 utom skickades tält och kläder. Klädbehovet uppstod till följd av att de insjuknades kläder och förmögenhet brändes för att förhindra virusets spridning. 7,5 Katherine Mueller / IFRC 0,9 0,9 13,5 9, Pengar Raha Materiaali Material Palvelut Service (Henkilöapu) Personalbistånd) 2 I september öppnades en ebolavårdcentral i Kenema i Sierra Leone. Kadiatu, 11, insjuknade i ebola men fick vård och blev frisk. Vårdenhetens chef Tiina Saarikoski träffade Kadiatu för första gången utan skyddsutrustning och överlämnade hennes friskintyg. Finlands Röda Kors hälsovårdsrådgivare Saarikoski var chef för enheten. 14

15 Tatu Blomqvist Emil Helotie Åttabarnsmamman Mercy Estosani kunde flytta in i ett nytt, stormsäkert hus. Hennes hem ligger i provinsen Aklan, där återuppbyggnadsarbetet finansierades av pengar som finländare hade donerat samt med stöd från utrikesministeriet och ECHO. Tyfonen Haiyan svepte fram över Filippinernas östra del och orsakade stora skador. Amnah Fatsi, 9, återhämtar sig från en skottskada på sjukhuset i Azraq. Fältsjukhuset för flyktingar från Syrien öppnades under hösten i flyktinglägret Azraq i Jordanien. Tusen patienter vårdades på sjukhuset under de första månaderna. Arbetet fortsatte i Filippinerna Biståndsarbete och återuppbyggande efter tyfonen Haiyan som slog till mot Filippinerna år 2013, pågick under hela året. I slutet av februari överlämnade Finlands Röda Kors den hälsostationen som FRK hade levererat till det filippinska Röda Korset. Dessutom avslutade logistikenheten sin verksamhet. Arbetet pågick därefter både i provinsen Aklan och på ön Samar genom att stödja återuppbyggandet. Katastroffondens Haiyan-insamling inbringade 1,93 miljoner euro på ett år. Mari A. Mørtvedt / Norjan Punainen Risti Kläder till Ukraina Utrikesministeriet beviljade på hösten euro till hjälparbete i Ukraina. Biståndet levererades till Röda Korset i Ukraina via Röda Korsets internationella kommitté (ICRC). Första hjälpen och psykosocialt stöd gavs till krisens offer. Offren fick också hjälp med att hitta sina familjemedlemmar. Dessutom skickades kläder till Ukraina. Ett sjukhus till syriska flyktingar Konflikten i Syrien är årtiondets allvarligaste och mest förödande inre kris. Fram till slutet av året hade redan över tio miljoner syrier lämnat sina hem. Krisen prövar grannländerna Libanons, Jordaniens och Iraks förmåga att klara sig. Finlands Röda Kors bistod genom stöd från Syrien-insamlingen och utrikesministeriet. Fältsjukhuset för syriska flyktingar inledde sin verksamhet på hösten i flyktinglägret Azraq i Jordanien. Sjukhuset kan sköta om flyktinglägrets invånares hälsovård. Sjukhusets huvudfinansierare är ECHO och projektet har förverkligats i samarbete med Röda Korsen i Tyskland, Norge och Kanada. Bistånd till flyktingar i Irak och Sydsudan Våldsamheterna i Irak tilltog i augusti. I landet hjälptes både inre och syriska flyktingar. I värsta trångmål var de människor som levde i landets norra delar mitt Sydsudanesiska Röda Korsets volontärer på militärsjukhuset i Juba. I Sydsudan finns det cirka 4000 frivilliga. Många av dem har gått en kurs i första hjälpen. De lokala volontärerna har en viktig roll i krishanteringen i Sydsudan. i striderna och de över syrier som huvudsakligen hade flytt till Kurdistan. År 2013 utbröt inbördeskrig i Sydsudan. Den unga statens civilbefolkning hamnade mitt i konflikten och miljoner människor flydde. FRK:s stöd fokuserades på katastrofbistånd via det internationella Röda Korset. I början av hösten utbröt en koleraepidemi i landet som man fick bukt med genom utbildade frivilligas och personalens krafter. Förberedelse för översvämningar och orkaner Den största delen av världens naturkatastrofer inträffar i Asien. FRK fortsatte med att stödja sina partner i förberedelsen för katastroferna. Beredskapsarbetet i Nepal fokuserade på att stödja skolgemenskaperna i tre län i landets södra del som är mest utsatta för katastroferna. I Kambodja och Filippinerna fortsattes förberedelsen för översvämningar och orkaner. 15

16 Tatu Blomqvist På hösten skickades vinterkläder till människor som flyr undan striderna i Ukraina. Tatu Blomqvist I Honduras i Centralamerika satsade man på mödra- och barnhälsovård. Honduranska Röda Korset bekämpar aidsepidemin genom att erbjuda snabbtest och genom att sprida information i synnerhet sexarbetare och långtradarchaufförer. Hälsa för kvinnor och barn i Kenya Hälsoarbete och utvecklandet av gemenskaperna fortsatte i flera länder i Asien, Afrika och Centralamerika. Exempelvis i Kenya fortsatte arbetet med projektet som syftar till att förbättra kvinnors och barns tillgång till hälsotjänster. Kläddonationer till Kalkku Logistikcentralen i Kalkku i Tammerfors upprätthåller såväl internationell hjälpberedskap som hjälpberedskap i hemlandet. Rikligt med kläder fick man såväl från civila som företag samt från Kontti-kedjan under hela året. Ukraina-insamlingen på hösten inbringade också väl. Sammanlagt fick man kg kläder. Kläder och skor skickades till fem länder: Burundi, Sierra Leone, Ukraina, Kazakstan och Mongoliet. Dessutom skickades varuhjälp till 14 länder. Bland annat filtar, tält, myggnät och hygienförpackningar levererades till exempel till Somalia, Jordanien, Filippinerna, Tadzjikistan och Demokratiska republiken Kongo. Från enheterna för snabb hjälpverksamhet fanns i startberedskap ett allmänsjukhus, ett kirurgiskt sjukhus, ett evakueringssjukhus, två hälsostationer, ett flyktingläger för människor samt logistik-, hjälpdistribution-, data- och kommunikationsenheter. Jussi Vierimaa Man passade på att öva det nya evakueringssjukhusets funktioner i samband med stämman i Åbo. Biståndsarbetare Jaana Laine kollar hur Alfons Rajahalme mår. Sjukhuset har tagits fram för att hjälpa finländare och andra EU-medborgare såväl i Finland som ute i världen. 16

17 Kommunikation Familjetemat syntes i publikationer, på webben och i kampanjmaterial till exempel i samband med vändagen, veckan mot rasism, Rödakorsveckan, Hungerdagen, insamlingen Jul i sinnet och Näsdagen. Samarbetet med massmedia var större än tidigare år. Tillsammans med Yle genomfördes Näsdagen, insamlingen Jul i sinnet och kampanjen Använd hjärtat. Dessutom deltog vi i kampanjen Sommargummi. På Nelonen syntes vi i avsnittet Vain elämää Goes Punainen Risti och i programmet Tsunami 10 år efter katastrofen. Attitydtalko-kampanjens kampanjvideo som visades på Yle under veckan mot rasism väckte debatt under året. Dessutom ordnades en pressträff med temat rasism och massmedia. Röda Korsets verksamhet och kunnande syntes i media även i samband med olyckor och katastrofer. Mest omfattande och långvarig var synligheten i samband med att ebolaepidemin bröt ut i Västafrika. Intresset för frågor kring humanitär rätt ökade i synnerhet på grund av krisen i Syrien. Ett seminarium ordnades i samband med att katastrofrapporten World Disasters Report publicerades i oktober. Rapportens tema var kopplingarna mellan katastrofer och kulturer. Frivilliga räddningstjänstens kommunikation effektiverades. Det syntes både i massmedia och i innehållet i en ny Facebook-grupp. Gruppen når cirka Personer Netin Frivilliga kautta som anmält vapaaehtoiseksi sig online Ilmoittautuneet John Ekelund läsare. Planeringen av innehåll och utseende för vår nya webbplats inleddes. En historik färdigställdes inför jubileumsåret. Månatliga nyhetsbrev togs i bruk i den interna kommunikationen inom Kontti-kedjan. I slutet av året förnyades kedjans strategi för sociala medier. I och med det lanserades kedjans nya Facebookoch Instagram-sidor. De ungas skyddshus förstärkte sin närvaro i sociala medier genom att skaffa ett Instagram-konto och satsa på bilder. Annandag jul visades teveprogrammet Tsunamin 10 år efter katastrofen som förmedlade vårt tack till alla finländska givare. Två höghusområden byggdes i Ampara i sydöstra Sri Lanka. Dessutom stöttade man invånarnas egna hembyggnadsprojekt. 17

18 Mobilappen nedladdad gånger På sociala medier fick vi fler besökare. På Facebook hade vi i slutet av året gillare och på Twitter hade vi följare. Mest aktivitet förekom i samband med Hungerdagen och programmet Vain elämää Goes Punainen Risti. Webbplatsen Punainenristi.fi besöktes under året av besökare. Vår nya materialbank öppnades under hösten på adressen: aineistopankki.punainenristi.fi. Bildbanken (punaisenristinkuvat.fi) innehöll mer än bilder. Vår livräddande mobilapp laddades ned mer än gånger. Via appen kan man kolla hur man ger första hjälpen, söka platser att ge blod och ge bidrag. Vi publicerade surfplatteappen Riskzoner. Appen finns att lada ned på finska, svenska och engelska och den lyfter fram kopplingen mellan hållbar utveckling och katastrofer. Appen lämpar sig t.ex. för undervisningsbruk i skolor. Humanitär handräckning till musikvideo Organisationens styrelse beviljade arbetsgruppen Kansalaiset feat.medborgare erkännandet Humanitär handräckning för musikvideon Olen suomalainen. Gruppen tog emot utmärkelsen vid Röda Korsets stämma. På videofilmen framförs låten Olen suoma- Att mobiltelefoner och surfplattor blir allt vanligare märktes också i vårt kommunikationsarbete. Vår livräddande mobilapp laddades ned mer än gånger. Dessutom publicerade vi surfplatteappen Riskzoner Förhindra det värsta. lainen (Jag är finländare) av tolv finska medborgare med rötter på olika håll i världen. Republikens president beviljade 57 förtjänstmedaljer i guld, 53 i silver och 180 i broms. Dessutom beviljade organisationsstyrelsen 29 förtjänsttecken. Otto-Ville Väätäinen Erkännandet Humanitär handräckning beviljades arbetsgruppen Kansalaiset feat.medborgare för musikvideon Olen suomalainen. Petri Krook (t.v.) och Ossi Kajas tog emot utmärkelsen å arbetsgruppens vägnar vid stämman i Åbo. 18

19 Medelanskaffning Totalt insamlare på Hungerdagen Röda Korsets största årliga insamling Hungerdagen ordnades september. Den inbringade 2,12 miljoner euro och fungerade samtidigt som organisationens beredskapsövning. Antalet bössinsamlare var MobilePay introducerades som ett nytt sätt att ge bidrag. Olika grupper engagerades som genomförde kampanjer av olika slag runtom i landet. Rekordstor mängd månadsgivare Under året värvades ett rekordstort antal nya månadsgivare, sammanlagt nya givare. Organisationen startade med hjälp av sina anställda medelanskaffning som genomfördes med metoden face-to-face. I 19 städer bildades egna team. Den regelbundna kontakten till givarna fortsatte. Givarna fick alltmer detaljerad information om vår hjälp och hur den inverkar på människors liv. Hungerdagen Operaatio Nälkäpäivä Avdelningarna Nälkäpäiväkeräykseen som deltog i osasllistuneet Hungerdagsinsamlingen osastot 2,50 2,28 2,13 2, , Milj. euro Milj. euroa 1,50 1,00 St ,50 0, Mikko Vähäniitty Hali-Bernit är en berneserhundförening som är verksam i huvudstadsregionen och Nyland och vars medlemmar besöker skolor, serviceboenden och vårdhem för att sprida gott humör och kramgoda stunder. Hali-Bernit deltog också i Hungerdagen, som inbringade 2,12 miljoner euro. 19

20 Företag, föreningar, organisationer och kamrater hjälper till Huvudsamarbetspartner är fortsättningsvis S-gruppen och LokalTapiola. S-gruppen stödjer trygghet i vardagen och LokalTapiola vänverksamheten. Stödet från partnerna syntes bland annat i rödakorsveckans och vändagens kampanjarbete samt på otaliga möten och jippon. Samarbetsavtalet med Accenture fortgick. Personalen vid Accenture erbjuder Röda Korset yrkeskompetens för utvecklingsarbetet. Företagets anställda kan också delta i frivilliguppdragen inom vår organisation. Accenture stödde De ungas skyddshus. Skyddshusen och ebolaepidemin gjorde att också flera andra företag aktiverade sig. Även produktsamarbetet breddades: samarbete bedrevs bland annat med Finlands Apotekareförbund. Kampanjen Kedjereaktionen sporrade att hjälpa genom att cykla. I kampanjen deltog 216 lag från företag och kommuner eller bestående av privatpersoner, och den inbringade drygt euro. Pengarna gick bland annat till hälsoprojekt i Kenya. Kedjereaktionen genomfördes i samarbete med de cykelfrämjande kommunerna i Pyöräilykuntien verkosto ry. Insamlingarna i skolorna blev mer varierade. För lågstadieskolor lanserades Röda rappet som kombinerar lärande och medelanskaffning. Skolorna erbjöds också Bokmånadskampanjen, insamlingen Dagsverke och Hungerdagen. 33 % Produktgruppernas proportionella bruttofördelning Tuoteryhmien bruttotuoton suhteellinen jakauma % 8 % 24 % 29 % Suurarpajaiset Storlotteri Grafiska Graafiset produkter tuotteet Säkerhetsprodukter Turvatuotteet Första hjälpen-produkter Organisationsservice Ensiaputuotteet Järjestöpalvelutuotteet Harri Mäenpää Laura Kotila Röda Korsets maskot Reddie och LokalTapiolas maskotbörs fortsatte sitt samarbete under vänevenemang. Kampanjen Kedjereaktion uppmuntrade till att hjälpa på cykel. I kampanjen deltog 216 företags-, kommunala och kompislag. Pengarna används bl.a. till hälsofrämjande projekt i Kenya. Hanna Linnakko Teemu Ullgrén Insamlingen Jul i sinnet inbringade 1,4 miljoner euro. Det innebar att familjer fick presentkort. Insamlingen genomfördes i samarbete med Yles Morgon-tv, Radio Vega och Radio Suomi samt Mannerheims Barnskyddsförbund. Insamlingen ordnades för 18:e gången och ett rekordstort antal företag deltog med stora bidrag. Sångaren Anna Abreu lagade mat tillsammans med Sointu, frivillig på skyddshuset i Vanda. I Nelonens program Vain elämää Goes Punainen Risti fick tittarna lära känna flera olika rödakorsverksamheter. Mer än 400 ville bekanta sig med vår frivilligverksamhet, närmare anmälde sig via webben som månadsgivare. 20

21 Jussi Vierimaa Finlands Röda Kors började använda sina anställda som fejsare, alltså medelanskaffare som närmare sig folk face-to-face. Fejsarteam grundades i 19 städer. Medlemsantalet Jäsenmäärä Katastroffondens insamlingsintäkter och övriga bidrag Katastrofirahaston keräystuotot ja muut lahjoitukset Milj. euro 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 8,37 8,95 7,45 Personer ,00 1, ,

22 Blodtjänst, Kontti, De ungas skyddshus Finlands Röda Kors institutioner Blodtjänst, återanvändningskedjan Kontti och De ungas skyddshus är juridiskt sett en del av centralförvaltningen och deras verksamhet ingår i centralförvaltningens bokslut. Blodtjänst säker och högklassig Blodtjänst lyckades åter ansvara för försörjningen av blodprodukter i hela Finland på ett säkert och högklassigt sätt. Reformen av funktionerna och organisationen som genomfördes 2013 lyckades bra enligt många mätare. De anställdas arbetstillfredsställelse ökade, blodgivarnas lojalitet till Blodtjänst hölls på en hög nivå, kundtillfredsställelsen på sjukhusen var mycket god och också det ekonomiska resultat var positivt. Blodtjänst samlade in en tillräcklig och jämn mängd blod från blodgivarna under hela året. Antalet helblodgivningar var och dessutom donerades plasma och blodplättar över gånger. Andelen förstagångsblodgivare utgjorde närapå 14 procent, vilket är en lämplig andel med tanke Jari Härkönen / Veripalvelu på förnyelsen av blodgivarpoolen. Hinder för blodgivning fanns vid 11 procent av besöken, vilket är ungefär samma andel som under tidigare år. Användningen av röda blodkroppar fortsatte att minska vid sjukhusen och sjönk med fyra procent jämfört med året innan. Sjukhusens operations- och behandlingsmetoder utvecklas, så blodtransfusioner behövs i allt mindre grad. Trenden är likadan också på andra håll i Europa. Däremot används blodplättsprodukter som har kort hållbarhet klart mer i Finland än genomsnittligt i Europa. Laboratorietjänsterna och celltjänsterna ökade. Verksamheten kring organtransplantationer och stamcellstransplantationer var livlig i vårt land och därför fanns det också stor efterfrågan på Blodtjänsts tjänster för bestämning av vävnadstyper. Forsknings- och utvecklingsarbetet fortskred aktivt. Nya projekt som inleddes gällde åldrandet av röda blodkroppar och blodplättar samt hälsoeffekter i samband med blodgivning. Blodtjänsts forskare deltog i 34 vetenskapliga publikationer. Blodgivningar Verenluovutukset St Blodtjänst samlade in tillräckligt med blod jämt fördelat över hela året. Antalet givare var Av dem var närmare 14 procent förstagångsgivare Blod samlas bara enligt sjukhusens behov. Användningen av blodprodukter på sjukhusen har minskat och till följd av detta har också antalet blodgivningar minskats för att motsvara behovet. 22

23 Kontti smidig återanvändning Kontti-kedjans verksamhetsår avlöpte under positiva förtecken. Kontti-varuhusen besöktes av kunder. Omsättningen var 8,4 miljoner, vilket är 8,5 procent bättre än under föregående år. Kedjan fortsatte att utveckla sin verksamhet, bland annat infördes ett nytt kassasystem och reklamen för kedjan fick en ny grafisk design. Planeringen av det Kontti-varuhus som öppnas i Esbo våren 2015 kom också i gång. Kontti-varuhusen samlade speciellt mycket klädhjälp, omkring kilo, till katastrofområdena. Kläderna skickades till Röda Korsets logistikcentral i Kalkku, därifrån de skickades till hjälpbehövande. Insamlingen av vinterkläder för krisområdena i Ukraina visade att Kontti klarar av att arbeta snabbt och effektivt vid katastrofer. Kontti deltog aktivt i olika evenemang. Konttivaruhuset i Vanda deltog med en egen avdelning på inredningsmässan Habitare. Där fick man synlighet bland annat på inredningsbloggar och också en ekonomisk avkastning. Kontti presenterade sig också vid evenemanget Kierrätystehdas på Kabelfabriken i Helsingfors. Evenemanget Vintagen viemää på Kontti i Lahtis lyfte fram ett nytt perspektiv på återanvändningstemat. Evenemanget genomfördes som en del av studierna för visuell marknadsföring för en av arbetstagarna vid Kontti i Lahtis. Totalt avlade 75 personer en yrkesexamen i försäljning vid Kontti under Sammanlagt 918 personer arbetade i lönesubventionerat arbete. Euro Antalet kunder Konttien i Kontti-centralerna asiakkaat Kaisa Rautiainen Personer Personer Antalet Tukityöllistettyjen stödsysselsatta määrä Kontti-centralernas Konttien liikevaihto omsättning Kontti-varuhusen ordnade många evemang från litteraturjippon i Kontti i Tammerfors till armaturmässan i Kontti i Kuopio. Hungerdagen, flyktingtältturnén och övriga gemensamma kampanjer syntes också i Kontti. 23

24 De ungas skyddshus stöd till hela familjen Totalt 609 ungdomar utnyttjade någon av bastjänsterna vid De ungas skyddshus. Vidare ordnade skyddshusen samtal om snatteri, familjerådslag, gruppverksamhet och Tukinet-chatt på nätet. Under året nåddes 972 unga. Antalet anställda vid skyddshusen uppgick till 37 årsverken. Ungdomarna och familjerna sökte stöd för problem i familjerelationen. Hjälpen som efterfrågades gällde särskilt det familjearbete som skyddshusen erbjöd, och den ungas önskan var då att få gemensam tid med sina föräldrar. Ofta sökte sig ungdomarna också till skyddshusen för att de hamnat utanför servicen på grund av sin ringa livsbalans, eller för att de inte haft tillräckligt med ork och vetskap. Den vanligaste orsaken till att man sökte sig till skyddshusen var konflikter i familjen. Psykiska problem var den näst vanligaste orsaken. Bostadslöshet var en stor orsak särskilt i Helsingfors och Vanda. Andra var exempelvis mobbning, grubblerier kring den ungas sexuella identitet och sexuellt utnyttjande. Föräldrarna fick mer stöd än tidigare. Föräldrarna kontaktade ofta själv skyddshusen. En fråga som föräldrarna speciellt bekymrade sig för var att sätta gränser för de unga och att hålla fast vid dem. Bland annat brådskan i arbetslivet, ekonomiska bekymmer och ängslan för arbetslöshet tärde på deras egen ork. På tre orter, Helsingfors, Tammerfors och Esbo, gavs stöd till ungdomar som håller på att frigöra sig från hemmet. I stödet användes individuellt arbete, Personer familje- och nätverksarbete samt aktivt ungdomsarbete. Bakom ungdomarnas problem fanns ofta långvariga svårigheter med livskompetensen. Vid De ungas skyddshus arbetade 254 frivilliga I det sociala bokslutet berättade såväl ungdomar, föräldrar som samarbetspartners om hur effektivt verksamheten fungerade vid skyddshusen. Hjälpen vid skyddshusen hade spelat en nyckelroll vid positiva förändringar i ungdomarnas och familjernas livssituationer. De frivilliga berättade att de kan påverka ungdomarnas välmående och får på så vis innehåll i sina liv. De anställda upplevde att deras arbete inverkade på ungdomarnas och familjernas välmående Antal Asiakkaiden klienter määrän i skyddshusen turvataloissa Hanna Linnakko Skyddshusen spelar en viktig roll i positiva kursändringar i familjer med ungdomar. Det uppger deltagarna i skyddshusens kundenkät. 24

25 Personal Under 2014 satsade man på att utveckla arbetskulturen, arbetshälsan och arbetsförmågan samt ledarskapet. Det största enskilda landsomfattande utvecklingsprojektet är Talko för det gemensamma bästa, som stärker en arbetskultur som vilar på enhet, samarbete och glädjen att hjälpa. Med arbetspensionsbolaget Ilmarinen inleddes ett samarbete för att utveckla måttstockar för aktioner som stärker arbetsförmågan och för att följa deras framsteg. I hela organisationen genomfördes en personalundersökning. Resultaten visade att Röda Korset har en engagerad och kunnig personal. Utvecklingen av chefsarbetet har gett goda resultat. Man önskade mer arbetsrotation och en förstärkning av expertisen. Vid utvecklingen av löneadministrationen kom man in i slutskedet av den första fasen. Processerna blev effektivare, verksamhetsmodeller samordnades och elektroniska verktyg infördes. Personer Anställda inom centralförvaltningen Keskushallinnon työntekijät Centralbyrån Keskustoimisto Veripalvelu Blodtjänst Kontit Kontti De Nuorten ungas turvatalot skyddsdhys Av centralförvaltningen utbetala löner och arvoden Ekonomi och utvecklingsverksamhet Centralbyråns verksamhet växte till sig mer än väntat. Det var en följd av tillväxt inom det internationella biståndet. Ekonomin sköttes som planerat. Investeringsverksamhetens mål uppnåddes också. Europeiska centralbankens stimulanspolitik bidrog i synnerhet till detta. Centralförvaltningens resultat för räkenskapsperioden var ett överskott på 4,4 miljoner euro. Överskottet var en följd av de sparåtgärder som har genomförts de senaste åren. Till överskottet bidrog också att efterfrågan på blodtjänstprodukter minskade långsammare än man hade bedömt under tidigare år. Till övriga delar motsvarade det ekonomiska resultatet planeringen. En stor utmaning för vår organisation är att behovet av hjälp växer snabbare än våra resurser. Vårt mål är att förnya verksamheten och göra den mer kostnadseffektiv. För att kunna göra det måste vi utnyttja den teknologi som finns till buds. Då kan vi fokusera på vårt grundläggande arbete och insatser som inte går att ersättas av elektroniska tjänster. Vi behöver också nya samarbetsparter för att få kunskap och visioner om vilka möjligheter teknologin erbjuder. Till exempel inom förvaltningen kunde vi lära oss hur vi framgångsrikt övergår till digitalisering. Det hjälper också att hålla kostnaderna låga. År 2014 var S-gruppen och LokalTapiola våra huvudsamarbetsparter. Företagssamarbete ger möjlighet till konkret stöd till den lokala verksamheten och skapar resurser för riksomfattande kampanjarbete och synlighet. Även samarbetet med Accenture fortsatte. Accenture stödjer också De ungas skyddshus verksamhet. Vårt utvecklingsarbete var inriktat på att förbättra välmående på arbetsplatsen. Vi fortsatte också att utvidga våra bokförings- och löneförvaltningstjänster, stärkte vår ekonomiorganisation och förberedde oss på att förnya ekonomisystemet. 25

26 Intäkter (1 000 euro) Veripalvelu Blodtjänst Muut varsinaisen toiminnan tuotot Övriga intäkter från ordinarie verksamhet UM:n avustukset UM RAY:n avustukset RAY Muut avustukset Övrig Korvaukset valtiolta ja Ersättningar kunnilta understöd understöd intäkter från stat och kommun Sijoitustuotot Katastrofirahasto Tuotemarkkinointi Jäsenmaksut ja muut lahjoitukset Placeringsintäkter Katastroffonden Produktmarknadsföring Medlemsavgifter och övriga bidrag Stöd till verksamheten i hemlandet Penningautomat föreningen RAY Allmänt understöd De ungas skyddshus Frivilliga räddningstjänsten Fem städer De ungas skyddshus Arbets- och näringsministeriet Flyktingarbete MAVA-projektet Sylvia-projektet, flyktingtältet Migrationsverket Flyktingarbete Invandrarprogrammet Alkohol- och drogförebyggande arbete Projektet Mot rasism Hiv-programmet Projektet Fullt liv Stödverksamhet för närståendevårdare Europeiska flyktingfonden Projektet Frivilliga inom flyktingarbetet (VAPAA) MAVA-projektet Inrikesministeriet MAVA-projektet Social- och hälsovårds ministeriet Kampanjen Sommargummi Världsaidsdagen Genomförande av verksamhetsstyrningssystemet OHTO Vänverksamhet, Helsingfors och Nylands distrikt och Västra Finlands distrikt Undervisnings- och kulturministeriet Ungdomsverksamhet Utrikesministeriet Humanitär rätt Fostran till internationalism Fonder med egen täckning Antti Ahlströms fond: vänverksamhet på institutioner Finska kulturfonden/ Mannerheims Barn skyddsförbund Projektet Hela Finland leker Terveystalo MAVA-projektet Centralförbundet för studieverksamhet Utbildning Olga och Jalmari Välimaas fond: utveckling av vänverksamheten General Mannerheims och friherre von Troils fond: utveckling av första hjälpengruppverksamheten Finansiering Kansainvälisen av den internationella avun rahoitus hjälpen Milj. euroa 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 21,2 19,5 9,7 9,2 9,4 2,3 3,2 25,6 4,9 0, Finlands Suomen Röda Punainen Kors Risti Finska Suomen staten valtio Europan Europeiska unioni unionen 26

VI ÄR EN MODIG OCH PÅLITLIG HJÄLPARE HÄR HEMMA OCH UTE I VÄRLDEN. Finlands Röda Kors strategi för åren 2015 2017. Att hjälpa ger glädje

VI ÄR EN MODIG OCH PÅLITLIG HJÄLPARE HÄR HEMMA OCH UTE I VÄRLDEN. Finlands Röda Kors strategi för åren 2015 2017. Att hjälpa ger glädje VI ÄR EN MODIG OCH PÅLITLIG HJÄLPARE HÄR HEMMA OCH UTE I VÄRLDEN Finlands Röda Kors strategi för åren 2015 2017 Att hjälpa ger glädje Godkänd på stämman i Åbo 7-8.6.2014 1 2 8.6.2014 Innehåll Inledning...

Läs mer

Ge av din tid och var med!

Ge av din tid och var med! FRIVILLIGARBETE I FINLANDS RÖDA KORS Ge av din tid och var med! Tervetuloa Welcome Bienvenidos Tere tulemast Bienvenue добро пожаловать الهأ الهسو dhowow Välkommen Soo Ge av din tid och var med! Röda Korset

Läs mer

UTE I VÄRLDEN. Finlands Röda Kors katastroffonds informationsblad

UTE I VÄRLDEN. Finlands Röda Kors katastroffonds informationsblad UTE I VÄRLDEN Finlands Röda Kors katastroffonds informationsblad 4 2014 Ledare ATT HJÄLPA SPRIDER LJUS I MÖRKRET Att hjälpa ger glädje och kraft även när det är svårt. MÅNGA FÖRBEREDER SIG för julen med

Läs mer

HJÄLP FRÅN BARN TILL BARN

HJÄLP FRÅN BARN TILL BARN TILLSAMMANS GÖR VI DET 2013 ATT KUNNA HJÄLPA GER MOD ATT GÖRA DET Laura kotila Bästa lärare! Rubriken Att kunna hjälpa ger mod att göra det är en hänvisning till första hjälpen, något som enligt Röda Korset

Läs mer

Startpaket Ungdomsverksamhet

Startpaket Ungdomsverksamhet Startpaket Ungdomsverksamhet Verksamhetsformer Reddie Kids-klubbverksamhet för äldre barn Ungdomsgrupp Narikka: kortvarig frivilligverksamhet Lägerverksamhet Internationell ungdomsverksamhet Redaktionellt

Läs mer

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2013 Finlands Röda Kors 16.5.2014 1 Godkänd vid fullmäktigemötet 16.5.2014 Omslagsbild: Redaktör: Översättning: Foto: Övningen Midvinter lyckades utmärkt. I Salo evakuerades

Läs mer

Vi är en modig och Pålitlig HjälPare Här Hemma och ute i Världen

Vi är en modig och Pålitlig HjälPare Här Hemma och ute i Världen Strategi 2011 2014 Vi är en modig och Pålitlig HjälPare Här Hemma och ute i Världen Finlands Röda Kors 2011 emilia FaGerlunD suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 innehåll följeord...4

Läs mer

Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder.

Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder. Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder. Behandlats av Röda Korsets styrelse 22.5.2015 INITIATIV 1 Infopaket för nya

Läs mer

Startpaket Mångkulturell frivilligverksamhet

Startpaket Mångkulturell frivilligverksamhet Startpaket Mångkulturell frivilligverksamhet Verksamhetsformer Vänverksamhet Finska och svenska språkklubbar Läxhjälpen Internationella klubben Lägerverksamhet Boendehjälp Verksamhet i flyktingförläggningar

Läs mer

28.11.2014. Finlands Röda Kors upprätthåller ett riksomfattande koordinationsnätverk för Frivilliga räddningstjänsten.

28.11.2014. Finlands Röda Kors upprätthåller ett riksomfattande koordinationsnätverk för Frivilliga räddningstjänsten. 28.11.2014 Finlands Röda Kors stämma 7 8.6.2014 STYRELSENS SVAR TILL KLÄMMAR SOM GODKÄNDES AV ORDINARIE STÄMMAN KLÄM 1 Precisering av testamentsanvisningar Vi föreslår att styrelsen preciserar sina testamentsanvisningar

Läs mer

HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1

HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1 Omslagsbild: Niklas Meltio Nuorteva under Hungerdagen 2011 11.5.2012 2 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden

Läs mer

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR 22013 Trygghet från Ampara till Kajanaland Rödakorsvolontärer ökar välmåendet i sin omgivning överallt i världen. Finlands Röda Kors genomförde en enorm biståndsoperation

Läs mer

På plats under hungerdagen. i nödsituationer. Fakta

På plats under hungerdagen. i nödsituationer. Fakta JUOZAS CERNIUS TATU BLOMQVIST Elizabeth Adut Bol är volontär för katastrofgruppen vid Sydsudans Röda Kors. Miljoner människor i Sydsudan har varit tvungna att lämna sina hem på grund av konflikten. Adut

Läs mer

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR 32011 Frivillighet är alltid aktuellt Det går bra att ställa upp en stund då och då all hjälp är värdefull. Jag fattade beslutet att bli rödakorsfrivillig för ett och

Läs mer

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR 32012 Människorna är rädda att ingen hjälper I Sahel-området behövs nödhjälp, men också långsiktiga lösningar för att råda bot på hungern. Jag har varit frivillig i Röda

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av konflikten i Syrien

Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av konflikten i Syrien Guide: Syrien Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av konflikten i Syrien Konflikten i Syrien kan härledas till april 2011 då storskaliga protester bröt ut mot landets ledning och president Bashar

Läs mer

Främjande av barns säkerhet inom frivilligverksamheten i Finlands Röda Kors

Främjande av barns säkerhet inom frivilligverksamheten i Finlands Röda Kors EN SÄKER VERKSAMHETSMILJÖ Främjande av barns säkerhet inom frivilligverksamheten i Finlands Röda Kors Anvisning för organisatörer av frivilligverksamhet inom Finlands Röda Kors avdelningar, distrikt, centralbyrå

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

HÄR OCH NU. Ålands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal.

HÄR OCH NU. Ålands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal. HÄR OCH NU Ålands distrikt Informationsblad 2/2015 Första hjälpen-väska, universal Fickförpackning Resenärens första hjälpen-förpackning Första hjälpen-väska för hemmet 1 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag fortfarande på nedåtgående Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med

Läs mer

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Projektet Masto för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Stöd för den arbetsföra befolkningens psykiska hälsa och arbetsförmåga För att främja välbefinnande i arbetslivet ska projektet Masto

Läs mer

Årsöversikt över migrationen 2009

Årsöversikt över migrationen 2009 Årsöversikt över migrationen 2009 2 INVANDRINGEN MINSKADE 2009 Syftet med denna statistiska översikt är att beskriva migrationen under 2009. Finland har genom tiderna haft migration. Man har flyttat till

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Högskolestuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS Hösten 2013 Du är en del av världens största mänskliga skyddsnät ta chansen att bli utbildad! Information Utbildningarna är avsedda för kompetensutvecklingen för

Läs mer

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig Kom med och ge din insats för ett friskare liv för dig själv, dina närmaste och hela din kommun Hälsan hör till de viktigaste värdena i människans liv och har en avgörande

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 1 Bakgrund Enkäten genomfördes i april 1 (1.-17.4.) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Morgonsamling för högstadie- och gymnasieelever samt yrkesskolor

Morgonsamling för högstadie- och gymnasieelever samt yrkesskolor Morgonsamling för högstadie- och gymnasieelever samt yrkesskolor Röda Korset är en världsomfattande organisation, vars huvudsyfte är att hjälpa människor i nöd. Organisationens verksamhet baserar sig på

Läs mer

Finlands Röda Kors roll vid nationella och internationella katastrofer

Finlands Röda Kors roll vid nationella och internationella katastrofer Finlands Röda Kors roll vid nationella och internationella katastrofer Kalle Löövi Finlands Röda Kors ingår i en världsomfattande internationell rörelse och spelar en lagstadgad roll som frivilligorganisation

Läs mer

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER?

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? VISSTE DU ATT BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA GÄLLER ALLA OAVSETT ÅLDER. FN:S KONVENTION OM KOM TILL FÖR ATT TRYGGA BARNETS SÄRSKILDA BEHOV OCH INTRESSEN. ALLA BARN ÄR JÄMLIKA KONVENTIONEN

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 bilaga nr 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 omsorg Miljöhänsyn hållbar livsstil kvinnokraft inspiration Hushåll vardag ekonomi handling värderingar nätverk Historia gemenskap 1 Helsingfors

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

HÄR OCH NU Ålands distrikt

HÄR OCH NU Ålands distrikt HÄR OCH NU Ålands distrikt Informationsblad 3/2015 Jarkko Mikkonen Delta i Hungerdagen 17-19 september! www.hungerdagen.fi 1 TYCK TILL i Facebook Följ vår verksamhet via Facebook. facebook.com/punainenristi

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Yrkesstuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten under perioden 2014-2015. Ordförande Tuomo Holopainen, 2014-2015

Riktlinjer för verksamheten under perioden 2014-2015. Ordförande Tuomo Holopainen, 2014-2015 Riktlinjer för verksamheten under perioden 2014-2015 Ordförande, 2014-2015 Mot perioden 2014-2015 med iver och energi Förändringarna i verksamhetsomgivningen inverkar också på klubbarnas verksamhet öppnar

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf)

Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Talepunkter till bildspelet Vidarebosättning En kvotflyktings väg till Sverige (pdf) Migrationsverket har tagit fram ett presentationsunderlag (Vidarebosättning Presentation Bildspel) kring vidarebosättningen

Läs mer

Delta i Hungerdagen 17-19 september! www.hungerdagen.fi

Delta i Hungerdagen 17-19 september! www.hungerdagen.fi HÄR OCH NU Österbottens svenska distrikt Informationsblad 3/2015 Jarkko Mikkonen Delta i Hungerdagen 17-19 september! www.hungerdagen.fi 1 2 TYCK TILL i Facebook Följ vår verksamhet via Facebook. facebook.com/punainenristi

Läs mer

HÄR OCH NU. God jul! Österbottens svenska distrikt. Informationsblad 4/2014

HÄR OCH NU. God jul! Österbottens svenska distrikt. Informationsblad 4/2014 HÄR OCH NU Österbottens svenska distrikt Informationsblad /20 God jul! TYCK TILL i Facebook Följ vår verksamhet via Facebook. facebook.com/punainenristi CHATTA på Twitter twitter.com/punainenristi MÄRKET

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet

Vasa övningsskola. Inspiration för det lokala läroplansarbetet Vasa övningsskola Inspiration för det lokala läroplansarbetet Inspiration för den lokala läroplansprocessen VAD ÄR LPstöd 2016 ger inspiration för den lokala läroplansprocessen. är en utbildningshelhet

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors. Petri Puroaho

Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors. Petri Puroaho Kurs på rätt arbete och samarbete 9.6.2015 Tammerfors Petri Puroaho Min talets teman Övergångsarbetsmarkanden i arbetslivet -projektet Projekts viktigaste målen och samarbete Övergångsarbetsmarknadens

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006.

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Verksamhetsberättelse Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Om Röda Korset och vårt uppdrag...3 Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och våra humanitära värderingar...4 Akut katastrofhjälp...9

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

HEM OCH SKOLA-DAGEN. Hem och Skoladagen

HEM OCH SKOLA-DAGEN. Hem och Skoladagen Hem och Skoladagen 2 Hem och Skoladagen Vi bjöd in mor- och farföräldrarna till skolan mellan klockan 8 och 11 för att bekanta sig med barnbarnens skolgång. Vi bjöd dem också på kaffe, och rektorn berättade

Läs mer

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER Enkäten för 50 år fyllda LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER 1. Vi skulle först vilja veta vad för slags aktiviteter Ni deltar i. Har Ni under sistlidna sex månader utfört något som helst avlönat arbete? Vilket

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 /! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I GÖTEBORG Styrelse Vald till år Ordförande Katarina Wendsjö 2014 Kassaförvaltare Hanna Waddington 2015 Tao Hemberg 2015 Ledamöter Åsa Ekman 2014

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Vägen till jobb 24 september 2015

Vägen till jobb 24 september 2015 Vägen till jobb 24 september 2015 Inledning: en bättre väg in i samhället Just nu flyr många människor från krig och konflikt för att ta sig till Sverige. Asylansökningarna ligger på samma nivåer som rekordåren

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Regler om barnskydd. World Vision Finland

Regler om barnskydd. World Vision Finland Regler om barnskydd World Vision Finland Vi ber att du som vår fadder eller samarbetspartner: Är noggrann med hur du pratar, beter dig och umgås med barn. Vuxnas uppförande bör respektera barn och deras

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2014

Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2014 Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2014 Denna verksamhetsplan för år 2014 bygger på det fortsatta engagerade, omfattande och kompetenta arbete som idag utförs av många aktiva frivilliga och anställda

Läs mer

Guide: Musikhjälpen 2013

Guide: Musikhjälpen 2013 Guide: Musikhjälpen 2013 Alla tjejer har rätt att överleva sin graviditet Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle

PROPOSITIONER. Riksstämma 2015 Gävle PROPOSITIONER Riksstämma 2015 Gävle Centralstyrelsen Proposition 1 Centralstyrelsens proposition 1 till 2015 års Riksstämma Ändring av Svenska Blå Stjärnans stadgar antagna 2013 1A) Stadgar Blå Stjärnan

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2014-06-11 För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras:

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Vågar du möta dina fördomar?

Vågar du möta dina fördomar? Vågar du möta dina fördomar? 1 Sanningen i fickformat Med den här broschyren vill vi på Bodens kommun ta aktiv roll i de diskussioner som förs om invandrare och integration i vår kommun. Vi har uppmärksammat

Läs mer

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR SV ATT BEKÄMPA ÅLDERSDISKRIMINERING INOM EU OCH PÅ NATIONELL NIVÅ Åldersdiskriminering är ett komplicerat problem som genomsyrar samhället. Det är en svår uppgift att behandla problemet på ett effektivt

Läs mer

Relationer i centrum för ett lyckat lärande. Helena Colliander

Relationer i centrum för ett lyckat lärande. Helena Colliander Relationer i centrum för ett lyckat lärande Helena Colliander Sudan Sudan Ett konfliktfyllt land Inbördeskrig i över 20 år landet delas (juli 2011) Många stamkonflikter i gränstrakterna mellan Sudan och

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Tehy för hälsa & välbefinnande

Tehy för hälsa & välbefinnande Tehy för hälsa & välbefinnande Innehåll 3 Välbefinnande som uppgift 5 Effektivitet och vänlighet vi tehyiter 7 Tehys sak är en viljefråga 9 Tehy är aktivt och effektivt 11 Tehy gör världen bättre 13 Tehy

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten Att skänka liv En liten men viktig trycksak om testamenten Dina medmänniskor är framtiden Det arbete vi gör har som mål att hjälpa människor till ett menings fullt liv och en framtid. Varje dag möter vi

Läs mer