Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kastanjen4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kastanjen4"

Transkript

1 BrtKastanjen4 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kastanjen4 Styrelsenfår härmed avgeårsredovisningför räkenskapsåret1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressegenom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheterunder nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningensnuvarande ekonomiskaplan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Kastanjen4 Förvärv 2005 Kommun Malmö Fastigheten är fullvärdesförsäkrad via Trygg-Hansa. Ansvarsförsäkringingår för styrelsen. Byggnadensuppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheten bebyggdes 1980 och består av 1 flerbostadshus. Fastighetens värdeår är Byggnadenstotalyta är enligt taxeringsbeskedet m2,varav m2 utgör lägenhetsyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 16 lägenheter med bostadsrätt samt 1 lägenhet med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: 15 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok, Sida 1 av12

2 Brt Kastanjen 4 Gemensamhetsutrymmen Bastu Gemensamhetslokal/Bordtennislokal Övrigt Kommentar Möteslokal Vaktmästeri,Cykelförråd, Miljöstation,Grovsoprum Byggnadens tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2009 och sträcker sig fram till Underhållsplanen uppdaterades Förvaltning Avtal Avtal om Internetleverantör Avtal om vaktmästeri Avtal om distribution av bild, ljud och data i fastighetsnät Avtal om besiktning av hiss Serviceavtal för hiss Avtal om fjärrvärme Avtal om sophantering för miljörum Avtal om Renhållning av gångbanor Avtal om vaktmästare, städning av trapphus mm Avtal om utrymme, bredbandsanslutning för wnit Serviceavtal för luftbehandling 5 olika avtal för mindre lokaler leverantör wnit Ändrat vid årsskiftet från Privat till Söderlind och Jeppson Com Hem AB DekraAG tis Eon Il Recycling SvedalaUtemiljö Söderlind&Jeppson TeliaSonera Veab (Ventilations Entreprenad AB) 5 olika hyresgäster (totalt: 33 m2) Medlemmar Medlemslägenheter: 16 st. Överlåtelser under året: 3 st. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Styrelsen Sten Einar Carlsson Patrik Pedersen Thynell Fleur Samanmali Harneman Per FjelIner Ulf Kenneth Patric Berg Carina EricaJohansson Frick Sven-Göran Gustafsson Magnus Rikard Harneman rdförande Viceordförande Sekreterare Kassör Kassör ledamot Suppleant Suppleant Invald i styrelsen 2011 Invald 2011, avflyttat From Invald i styrelsen 2011 Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Patrik Pedersen Thynell, Sven-Göran Gustafsson och Per FjelIner. Styrelsen har under året avhållit 12 protokollförda sammanträden. Revisor Ann Theander rdinarie Extern Grant Thornton Stämmor rdinarieföreningsstämma hölls Sida2 av12

3 Brf Kastanjen 4 Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten: startade matavfallsortering i enlighet med Malmö Stads påbud för vår förening och då stängdes även sopnedkastet rensades alla hängrännor på taket av plåtslagare, de besiktigadeäven taket utan anmärkning renoverades en pump i centralen i passagen hade föreningen sin mycket uppskattade gårdsfest reparerades en del gamla frostskador i ytlagret på några balkongpelare på 5:e och 6:e våningarna reparerades ytterdörrarna till cykelkällare och miljöstationen p.g.a. förslitning byttes ett 190 liters kär för plastavfall mot ett 370 liters kärl och har Eon utfört serviceikontroll utan anmärkning enligt avtal av föreningens fjärrvärmeanläggning. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade större underhållsarbeten: Avgiftshöjning med 2% f.o.m (Se under Föreningens ekonomi). Vid årsskiftet upphörde avtalet med tidigare vaktmästare, då nytt avtal tecknades för vaktmästartjänst med Söderlind och Jeppson. Övrig information Vid större underhåll som förbättrar fastigheten, eller nyinvesteringar, finns möjlighet att skriva av dessa, dvs. att fördela kostnaden under ett flertal år. Detta innebär att beloppet sprids och inte lägges på ett verksamhetsår. Hela kostnaden lägges som en tillgång i balansräkningen och minskar varje år med avskrivningsbeloppet. BS att den ansamlade förlusten byggts upp från 2005 tills nu, för att se ett genomsnittligt årsresultat divideras den med antal år sedan föreningen bildades. Detta är ett bokföringstekniskt resultat och ingen verklig skuld. Styrelsen har nu vänt den tidigare negativa årstrenden. II Sida 3 av 12

4 Brf Kastanjen 4 Föreningens ekonomi Styrelsenhar väsentligt minskatden tidigare negativa årstrenden och amorterar regelmässigtsina lån för att minska räntekostnader. Enligt styrelsens beslut höjs årsavgifterna med 2 %. Fördelning intäkter och kostnader: Intäktsfördelning 2013 Övriga intäkter Hyror 4% 11% ~ Avskrivningar 15% Kostnadsfördelning 2013 Kapital- Periodiskt kostnader underh~1i 18% 5% Taxebundna kostnader 28% Fastighetsavgift 2% Arsavgifter 85% Övrigdrift 32% Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, m2 bostäder. Nyckeltal rsavgift/m2bostadsrättsyta Hyror/m2 hyresrättsyta Lån/m2bostadsrättsyta Elkostnad/m2totalyta Värmekostnad/m2totalyta Vattenkostnad/m2totalyta Kapitalkostnader/m2totalyta Skatter och avgifter Förhyreshusbliravgiften kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,3 procent av taxeringsvärdetför bostadshuset med tillhörandetomtmark. Dispositionsförslag Tillföreningsstämmansförfogande står följande medel: årets resultat ansamlad förlust före reservering till fond för yttre underhåll reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa ansamlad förlust Styrelsen föreslår att medlen disponeras så: av fond för yttre underhåll ianspråktas att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. i Sida 4 av 12

5 Brf Kastanjen 4 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Arsavgifter och hyror Not 1 Övriga rörelseintäkter RÖRELSENS KSTNADER Not 2 Fastighetskostnader Reparationer Periodiskt underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fasti ghetsskattif astig hetsavgift Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Avskrivningar RÖRELSERESULTAT RESULTATFRÅN FINANSIELLAPSTER Ränteintäkter Räntekostnader ÅRETSRESULTAT ( Sida5 av 12

6 BrfKastanjen4 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLAANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not Maskiner och inventarier Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KRTFRISTIGAFRDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar 85 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Not KASSACH BANK Kassa, PIusGiro och bank SBC klientmedel i SHB SUMMA MSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR II Sida6 av 12

7 srt Kastanjen4 BALANSRÄKNING EGETKAPITAl.AVSÄTTNINGARCHSKULDER EGETKAPITAL Not 6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Not Ansamlad förlust Ansamlad förlust Arets resultat SUMMA EGETKAPITAL LÅNGFRISTIGASKULDER Skuldertill kreditinstitut Not KRTFRISTIGASKULDER leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGETKAPITAL,AVSÄTTNINGARCH SKULDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not Ansvarsförbindelser Inga Inga JI Sida7 av12

8 Brf Kastanjen 4 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Arsredovisningen har upprättats enligt Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2003:4). Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3, intäkter. Arsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Från årsskiftet gäller nya redovisningsregler för de räkenskapsår som startar från 1/ eller senare. Det är ett så kallat K-regelverk. Det kan komma att påverka redovisningen och år?boksluten avseende avskrivningar, investeringar och underhåll. Kraven på periodiseringar förändras också. Detta kan medföra att framtida resultat och nyckeltal kommer att skilja sig från årsredovisningen 2013 och budget för Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i procent eller år tillämpas AVSKRIVNINGAR Byggnader 1,0 % 1,0 % Yttre anläggningar 2,5 % 2,5 % Standardförbättringar 5,0 % 5,0 % Porttelefon 10,0 % 10,0 % Inventarier 10,0 % 10,0 % Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Not 1 ÅRSAVGIFTERCH HYRR Arsavgifter Hyresintäkter Not 2 RÖRELSENSKSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötselentreprenad Snöröjning/sandning Städning entreprenad Städning enligt beställning Hissbesiktning Bevakning Gemensammautrymmen Gård Serviceavtal Förbrukningsmateriel o Sida8 av 12

9 BrfKastanjen4 Not 2 fortsättning Reparationer Tvättstuga Entre/trapphus 2418 Lås WS 5674 Ventilation Elinstallationer 3089 Hiss Periodiskt underhåll Byggnad Sophantering/återvinning 4745 Lås Ventilation 3985 Elinstallationer 2974 Tak Taxebundna kostnader El Värme Vatten Sophämtning/renhållning Grovsopor Övriga driftskostnader Försäkring Tomträttsavgäld Kabel-TV Bredband Fastighetsskatt/Kommunal avgift Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Kreditupplysning Teleoch datakommunikation Revisionsarvodeextern revisor Föreningskostnader 296 Förvaltningsarvode Förvaltningsarvodenövriga Administration Bostadsrätterna SverigeEkonomiskFörening Anställda och personalkostnader Föreningenhar inte haft någon anställd. Al Sida9 av12

10 Brf Kastanjen4 Not 2 fortsättning Avskrivningar Byggnad Förbättringar Inventarier S TTALT RÖRELSENS KSTNADER Not 3 BYGGNADER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan byggnader Vid årets början Arets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad mark S Taxeringsvärdets Bostäder uppdelning Not 4 MASKINER Ackumulerade Vid årets början CH INVENTARIER anskaffningsvärden Nyanskaffningar Utra ngering/försäljni ng Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Arets avskrivningar enligt plan Utrangeri ng/försä Ijni ng Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut Jf Sida 10 av 12

11 Brt Kastanjen4 NotS FÖRUTBETALDAKSTNADER Försäkring Kabel-TV 5347 Tomträttsavgäld wnit AB (om Hem 5320 Fastighetsskötsel tis Not 6 EGETKAPITAL Disposition av föregående års resultat enl Beloppvid Förändring stämmans Beloppvid årets utgång under året beslut årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust Ansamladförlust Arets resultat Summa ansamlad förlust Summa eget kapital Not FNDFÖRYTTREUNDERHÅLL Vidårets början Reserveringenligt stadgar Reserveringenligt stämmobeslut Ianspråktagande enligt stadgar Ianspråktagande enligt stämmobeslut Vid årets slut Not 8 Räntesats Belopp Belopp Villkors- SKULDERTILLKREDITINSTITUT ändringsdag Swedbank Hypotek 3,470 % Swedbank Hypotek 3,630 % Swedbank Hypotek 2,545 % Rörligränta Summa skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skuldertill kreditinstitut m fem år beräknas skulden till kreditinstitutuppgå till kr. Af Sida 11 av 12

12 Not9 UPPLUPNAKSTNADER El Värme Sophamtning Extern revisor Ränta S rf Kastanjen 4 MALMÖ den 2014 ~.~dt~,- ~:mali Harneman Sekreterare ~KåS$(Jr Min revisionsberättelse har lämnats den 1' Ann Theander Extem revisor Sida 12 av 12

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Boktryckaren 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26

Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Martallen 36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Martallen 36 , Brf Martallen 36 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Martallen 36 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sturebyhöjden

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sturebyhöjden Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Sturebyhöjden Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kastanjen Karlberg Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Jordgubben 21

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Jordgubben 21 , Brf Jordgubben 21 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Jordgubben 21 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fåran 1 i Solna

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fåran 1 i Solna Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Fåran 1 i Solna Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Carlavagnen 17

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Carlavagnen 17 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Carlavagnen 17 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Nordhemsgatan 16-20

Bostadsrättsföreningen Nordhemsgatan 16-20 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nordhemsgatan 16-20 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Brf Rosa Huset 716439-5621. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Löptid Frisör Skomakeri. 37 kvm 55 kvm. Tillsvidare Tillsvidare

Brf Rosa Huset 716439-5621. I lokalerna bedrivs följande verksamheter: Verksamhet Yta Löptid Frisör Skomakeri. 37 kvm 55 kvm. Tillsvidare Tillsvidare Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Rosa Huset Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Snickaren 12

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Snickaren 12 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Snickaren 12 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan

Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Birkastan Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Topasgården

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Topasgården Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Topasgården Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Vasaklockan 2

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Vasaklockan 2 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Vasaklockan 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Öresundsparken i Helsingborg Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berzeliigatan 26

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berzeliigatan 26 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Berzeliigatan 26 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Cederborgen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Cederborgen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Cederborgen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Halör Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Halör Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Guldfasanen 4

Bostadsrättsföreningen Guldfasanen 4 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Guldfasanen 4 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Elektrikern

Bostadsrättsföreningen Elektrikern Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Elektrikern Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Norra Liden 5-23

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Norra Liden 5-23 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Norra Liden 5-23 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Sjölunten Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Sjölunten Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer