2 U -2-28*O23598 REGERINGEN. Regeringsbeslut 111: UF2010/75652/UD/PL AN (slutligt) UF2010/75649/UD/US TYR (slutligt) Utrikesdepartementet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 U -2-28*O23598 REGERINGEN. Regeringsbeslut 111:6. 2010-12-22 UF2010/75652/UD/PL AN (slutligt) UF2010/75649/UD/US TYR (slutligt) Utrikesdepartementet"

Transkript

1 2 U -2-28*O23598 Regeringsbeslut 111:6 REGERINGEN Utrikesdepartementet UF2010/75652/UD/PL AN (slutligt) UF2010/75649/UD/US TYR (slutligt) Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Valhallavägen STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Riksdagen har beslutat om Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 05, bet. 2010/11:UU1, rskr. 2010/11:97, prop. 2010/11:1, utg.omr. 07, bet. 2010/11:UU2, rskr. 2010/11:98). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och nedan angivna anslag. VERKSAMHET Sidas uppgifter framgår av förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Under 2011 ska Sida särskilt prioritera att förbättra sin bidragshantering, inklusive i de delar som rör riskhantering och statistik. Det är vidare av största vikt att Sida kommer i ekonomisk balans senast 2012 samt att myndigheten säkerställer en god intern styrning och kontroll. 1 Mål och återrapporteringskrav Regeringens tre tematiska prioriteringar Sida ska redovisa hur regeringens tre tematiska prioriteringar (demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt främjande av jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen) har fått genomslag i myndighetens verksamhet. Postadress Telefonväxel E-Post Stockholm Besöksadress Telefax Gustav Adolfs torg

2 Biståndseffektivitet I arbetet för ökad biståndseffektivitet i enlighet med Parisdeklarationen och Handlingsplanen från Accra ska Sida särskilt främja stärkt resultatorientering, ökad transparens och förbättrade förutsättningar för ansvarsutkrävande såväl i dialogen med samarbetspartners som i myndighetens eget arbete. Sida ska vidare öka insatsernas genomsnittliga storlek och längd. Det totala antalet insatser ska minska. Större insatser ska kompletteras med strategiska mindre insatser av katalytisk karaktär. Redovisning av vissa kostnader m.m. Sida ska redovisa: kostnader för utvecklingssamarbetets omfattning och inriktning, inklusive de 20 största samarbetsländerna, kostnader per anslagspost, region och land, kostnader per huvudsektor (enligt Sidas klassificeringssystem), region och land, totalt bidrag till civilsamhällesorganisationer samt bidrag genom svenska civilsamhällesorganisationer med ramavtal med Sida, kostnader som har belastat anslaget 1:1 Biståndsverksamhet till följd av det finansiella villkoret att Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt revisioner, kostnader för Sidas egen informations- och kommunikationsverksamhet som har belastat utgiftsområde 7, anslag 1:1 Biståndsverksamhet, anslagspost 27, förvaltningskostnader för utvecklingssamarbetet totalt samt per biståndsform, huvudsektor och strategistyrd verksamhet. Sida ska analysera och redovisa myndighetens slutsatser utifrån resultatet, antal huvudsektorer i samarbetet med länder och regioner, utbetalade bidrag till multilaterala utvecklingsorganisationer i enlighet med riktlinjer för ansvarsfördelning för det svenska multilaterala utvecklingssamarbetet (UF2009/24919/MU); rapporteringen ska ske två gånger per år, senast den 1 mars samt den 15 september 2011, analysera och kommentera kostnader för Sidas Östersjöteam; redovisningen ska ske per sektor, land samt per samarbetspartner (civilsamhällesorganisationer, statliga myndigheter, regioner/kommuner och länsstyrelser). Sidan 2 av 27

3 Utgiftsprognoser samt särskild rapportering avseende Sidas förvaltningsanslag Sida ska redovisa prognoser för vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska analyseras och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV) vid följande datum 2011: 19 januari, 23 februari, 5 maj, 1 augusti och 28 oktober. När det gäller anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) ska Sida särskilt redovisa och kommentera anslagsutveckling och prognos. Utöver de datum för återrapportering som nämns ovan ska Sida rapportera denna del även vid följande tidpunkter 2011: 25 mars, 19 april, 17 juni, 22 augusti, 23 september, 21 november och 21 december. 2 Organisationsstyrning Administration av vissa ambassader Sida ska ansvara för administrationen av ambassaderna i Chisinau, Kigali, La Paz, Monrovia, Ouagadougou, Phnom Penh, Pristina, Tbilisi och Tirana. 3 Uppdrag Ämnesfokusering Sida ska senast den 30 juni 2011 presentera förslag med konsekvensanalys på hur verksamheten kan koncentreras till färre sektorer/delar av sektorer. Landfokusering Sida ska fasa ut utvecklingssamarbetet med Burundi, Sierra Leone och Östtimor. Sida ska ersätta nuvarande strategier med en utfasningsplan senast den 1 juli Inga utbetalningar får ske till Burundi och Sierra Leone efter den 31 december 2012 och till Östtimor efter den 31 december Samarbetsstrategier Under 2011 ska bilaterala samarbetsstrategier utarbetas för Zambia, Sudan, Tanzania samt Västbanken/Gaza. Sida ska senast den 31 mars 2011 till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet ) inkomma med bedömningsunderlag för dessa länder och områden. Bedömningsunderlaget ska utarbetas i enlighet med Riktlinjer för samarbetsstrategier (UF2009/90457/USTYR). Samarbetsstrategierna för Mali och Burkina Faso (UD2004/24834/AF), Etiopien (UD2003/229/AF), Kambodja (UD2008/10263/ASO) förlängs att gälla till dess att beslut fattats av regeringen om nya strategier. Sidan 3 av 27

4 Förhållningssättet för Somalia (UF2009/49469/AF) förlängs att gälla till dess att beslut fattats av regeringen om nytt förhållningssätt. Ekonomi, organisation och verksamhet Sida ska den 30 juni 2011 redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att komma till rätta med de ekonomiska, organisatoriska och verksamhetsmässiga problem som tidigare uppmärksammats. Redovisningen ska bl.a. innehålla hur myndigheten säkerställer väl fungerande system för intern styrning och kontroll, ekonomisk planering och uppföljning samt för mål och resultatstyrning som tillämpas i hela organisationen. Sveriges politik för global utveckling Sida ska senast den 31 december 2011 redovisa hur myndigheten inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer bidrar till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling. Redovisningen ska särskilt fokusera på arbetsformer och metoder och ska, där det är relevant, relatera till de globala utmaningarna i regeringens skrivelse 2007/08:89 samt regeringens skrivelse 2009/10:129. Strategi för särskilda insatserför demokratisering och yttrandefrihet Sida ska i sin årliga rapport om genomförandet av strategin för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet (UF2008/27888/UP) även redovisa myndighetens bedömning av arbetsformer för strategins genomförande. Samarbete i Östersjöområdet Sida ska senast den 30 april 2011, till Tillväxtverket, redovisa hur myndigheten bidragit till att sprida erfarenheter och kunnande om EU:s territoriella samarbetsprogram i Östersjöområdet. Stöd för återinträde på svenska arbetsmarknaden Sida ska i samband med årsredovisningen 2011 redovisa hur många som omfattats av stöd för återinträde på den svenska arbetsmarknaden,.under hur lång tid samt med vilket belopp. Vidare ska Sida redovisa om stödet bidragit till återinträde på den svenska arbetsmarknaden och om anställningen haft koppling till internationellt utvecklingssamarbete. Utnyttjande av anslagsposter Sida ska senast den 31 mars 2011 föreslå åtgärder som leder till ett effektivare utnyttjande av de anslagsposter under anslagen 1:1 och 2:1 som Sida beslutar om, med bibehållen eller ökad kvalitet och flexibilitet i användningen. Sidan 4 av 27

5 Livsmedelstrygghet och jordbruk Sida ska senast den 15 april 2011 redovisa en analys av sina erfarenheter av insatser inom livsmedelstrygghet och jordbruk. Analysen bör främst fokusera på insatser för produktivitetsökningar i jordbruket inklusive på satsningar på bioteknologi. FINANSIERING 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslaglanslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 1:1 Biståndsverksamhet ( Ramanslag) Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete ap. 1 Humanitära insatser och konflikthantering (ram) ap.2 Informations- och kommunikationsverksamhet (ram) ap.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ram) ap.6 Asien (ram) ap.7 Latinamerika (ram) ap.9 Afrika (ram) ap.17 Mellanöstern och Nordafrika (ram) ap.21 Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser (ram) ap.22 Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet (ram) ap.23 Miljölån (ram) ap.24 Kapacitetsutveckling och samverkan (ram) ap.25 Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer(pao) (ram) ap.26 Östeuropa och Centralasien 0 (ram) ap.26.1 Osteuropa och Centralasien, 0 ODA-länder (ram) ap.26.2 Östeuropa och Centralasien, 0 icke ODA-länder (ram) Sidan 5 av 27

6 ap.32 Forskningssamarbete (ram) ap.33 U-krediter (ram) 0 ap.27 Internationella finansieringsinstitutioner (ram) ap.34 Europeiska utvecklingsfonden (ram) ap.35 FN:s ekonomiska och sociala verksamhet (ram) ap.35.1 Basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och sociala verksamhet (ram) ap.35.2 Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet (ram) ap.36 Konflikthantering (ram) ap.37 Organisations- och temastöd (ram) ap.38 Ekonomiska program (ram) ap.39 Osteuropa och Centralasien, 0 icke ODA-länder (ram) Villkor för anslag 1:1 ap.1 Humanitära insatser och konflikthantering Generella villkor för anslagsposterna: ap.1 a p.2 a p.5 a p.6 a p.7 a p.9 ap.17 ap.21 ap.22 a p.23 a p.24 a p.25 a p.26.1 a p.26.2 a p.32 a p.33 Medel under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitte DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer. Undantag får dock göras i fråga om humanitärt bistånd i Ryssland i anslutning till den väpnade konflikten i Tjetjenien och Internationella rödakorskommittens regionala delegationer. Undantag får även göras, när så bedöms vara väl motiverat, för insatser till stöd genom svenska partianknutna organisationer till demokratiuppbyggnad i länder som av DAC inte definieras som utvecklingssamarbete. Undantag från att medel endast får användas i enlighet med DAC:s riktlinjer om utvecklingssamarbete görs för anslagsposten 26.2 Osteuropa och Centraleuropa, icke ÖDA-länder. Sidan 6 av 27

7 För en ökad flexibilitet inom ramen för det totala strategibeloppet medges Sida att inom ramen för beslutad anslagspost överstiga alternativt understiga årligt beslutat strategibelopp för land eller region med 10 procent. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Ca kronor ska användas för insatser inom det bilaterala och regionala forskningssamarbetet. Utbetalningar ska ske i takt med att medelsbehov uppstår inom ramen för ingångna avtal och fattade beslut. Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad 2 respektive 3 år efter det att strategin löper ut. I de fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske mellan Sida och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Sida får utan regeringens medgivande fatta beslut om högst kronor per insats. För beslut i enlighet med regeringsbeslut om strategistyrd verksamhet krävs inte regeringens medgivande. Även för anslagspost 5, anslagspost 32, samt beträffande stöd till Svenska Röda Korset under anslagspost 1, får Sida fatta beslut oavsett ovanstående beloppsgräns. Sida får ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett belopp av högst kronor. Garantigivningen innefattar utställda biståndsgarantier för u-krediter och fristående garantier samt garantier inom systemet för finansiering av utvecklingslån och garantier. Kostnader för finansiering av utvecklingslån och garantier finansieras från anslagsposterna 6, 7, 9, 17. Sida kan med eget yttrande hänskjuta ärenden om utvecklingslån till regeringens prövning. Återbetalningar på enligt äldre villkor lämnade bistånds- och villkorskrediter ska redovisas mot inkomsttitel 4526, Återbetalning av övriga lån. Erhållen ränta ska redovisas mot inkomsttitel 2394, Övriga ränteinkomster. Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt revisioner inom respektive anslagspost. Valobservatörsinsatser med deltagande av svenskar finansieras över anslagsposterna 6, 7, 9, 17. Regeringsbeslut för ändamålet ska fattas i varje enskilt fall. Rekrytering och utbildning inför viss insats kan dock initieras efter överenskommelse med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i avvaktan på regeringsbeslut. I de länder där FN enats om ett gemensamt landprogram ska multibi-stöd till FN endast förekomma inom ramen för detta program, med undantag för humanitära insatser. Avsteg från denna princip medges i undantagsfall och efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Sidan 7 av 27

8 Organisation som beviljas bidrag ska på begäran ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur bidrag används av mottagaren och därvid lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Granskning av verksamhet med annat land eller mellanstatlig organisation som huvudman ska ske i enlighet med avtal. Sådana avtal ska innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och revision av verksamhet eller verksamhetsområde. Med anledning av pågående översyn i frågan om överföring av biståndsmedel genom vissa fonder ska Sida tills vidare undvika att fatta beslut om nya ekonomiska åtaganden i utländska fonder, bolag och andra icke-statliga och mellanstatliga institutioner som används för att kanalisera bistånd. Undantag från denna restriktion gäller fonder och andra juridiska institutioner under Världsbanken, International Finance Corporation (IFC), European Investment Bank (EIB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Asian Development Bank (AsDB), African Development Bank (AfDB), Interamerican Development Bank (IDB), International Fund for Agricultural Development (IFAD), FN, Nordiska investeringsbanken, Nordic Development Fund, fonder skapade för global givarsamordning där fonden inte bedriver affärsverksamhet, t.ex. Globala fonden, samt mindre icke-statliga och icke-vinstdrivande institutioner som bedriver verksamhet som är allmännyttig (civilsamhällesorganisationer) samt Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO). Generella villkor för anslagsposterna: ap.27 I ap.34 1 ap35.1 I ap.35.2 I ap.36 I ap.37 I ap.38 ap. 39 Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet. Medel under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitte DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer. Undantag från att medel endast får användas i enlighet med DAC:s riktlinjer om utvecklingssamarbete görs för anslagsposten 39 Osteuropa och Centraleuropa, icke ODA-länder. ap.1 Humanitära insatser och konflikthantering Medlen avseende humanitära insatser ska användas i enlighet med strategin för Sidas humanitära bistånd (UD2007/47656/SP). Denna strategi ska fortsätta gälla tills dess att beslut fattats av regeringen om ny strategi. Även insatser i Osteuropa får finansieras under anslagsposten. Sidan 8 av 27

9 Högst kronor får användas för insatser avseende konfliktrelaterad verksamhet. Medel för denna verksamhet ska användas i enlighet med policyn för säkerhet och utveckling samt regeringsbeslut om interimistisk styrning av Sidas anslagsposter (UD2007/43979/USTYR). En utgångspunkt för dessa insatser är att de ska präglas av snabbhet och flexibilitet. Samråd kring planerade insatser ska ske mellan Sida och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). ap.2 Informations- och kommunikationsverksamhet Medlen ska användas i enlighet med strategin för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället, (UD/2008/35922/USTYR). Sida får högst använda kronor för sin egen informations- och kommunikationsverksamhet. ap. 5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället Medlen ska användas i enlighet med strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (UF2009/28632/UP). Minst kronor ska avse stöd till barn och ungdomars rätt till hälsa och till utbildning. För detta ändamål kan vid behov även stöd genom internationella CSO-aktörer komma ifråga. ap.6 Asien Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande. ap.7 Latinamerika Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande. ap.9 Afrika Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande. Av medlen får högst kronor avsättas till regionala hiv och aids-insatser och insatser inom ramen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, inkusive HBT-personers rättigheter. ap. 17 Mellanöstern och Nordafrika Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande. ap.21 Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser Av medlen ska Sida bereda och besluta om bidrag om sammanlagt högst kronor till följande organisationer: Sidan 9 av 27

10 Organisation: Svenska FN-förbundet International Center for Transitional Justice (ICTJ) International Legal Assistance Consortium (ILAC) International Rehabilitation Council for Torture (ICRT) Med belopp om högst: Small Arms Survey (SAS) Geneva International Center for Humanitarian Demining(GICHD) Landmine Monitor (LM) Afghanistan Analysts Network United Nations Industrial Development Organization Övriga medel ska användas i enlighet med strategin för stöd till globala utvecklingsinsatser (UD2007/47594/USTYR). Denna strategi ska fortsätta gälla tills dess att beslut fattats av regeringen om ny strategi. Minst kronor ska avse stöd till insatser för fred och säkerhet, inklusive de insatser inom området fred och säkerhet som specificeras i ovan tabell. ap.22 Särskilda insatserför demokratisering och yttrandefrihet Medlen ska användas i enlighet med strategin för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet (UF2008/27888/UP). ap.23 Miljölån Medlen ska användas i enlighet med strategin för finansiering av utvecklingslån och garantier avseende mil jöåtgärder(miljölån) (UF2009/2 7922/USTYR). ap.24 Kapacitetsutveckling och samverkan Medlen ska användas i enlighet med strategin för kapacitetsutveckling och samverkan (UF2010/ 46581/USTYR). Inom ramen för detta ska medel avsättas för ett praktikantprogram med verksamhet under Sidan 10 av 27

11 Medlen får användas för att stödja återinträdet på den svenska arbetsmarknaden för återvändande personal som har deltagit i Sidas resursbasprogram. Bidraget ska inte överstiga nivån för svensk arbetslöshetsersättning. I enlighet med avtal mellan berörda arbetsmarknadsparter ska denna typ av anställning inte ge anställningstrygghet och anställningstiden ska vara högst fem månader. ap.25 Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer(pao) Medlen ska användas i enlighet med strategin för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer (UF2010/34078/UP), som fasas in under Gällande avtal mellan Sida och svenska partianknutna organisationer ska förlängas för att omfatta verksamhet under ap Östeuropa och Centralasien, ODA-länder Medlen ska användas i enlighet med tidigare samarbetsstrategier eller motsvarande. ap.26.2 Östeuropa och Centralasien, icke ODA -länder Medlen ska användas i enlighet med tidigare samarbetsstrategier eller motsvarande. ap.27 Internationella finansieringsinstitutioner Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet om inte annat departement anges). Regeringskansliet (Finansdepartementet) beslutar om högst kronor för stöd till Internationella valutafondens lånefaciliteter för låginkomstländer med faktiska eller potentiella betalningsbalansproblem; insatsen är del av ett femårigt åtagande som kommer att betalas ut i fem lika stora delar och totalt uppgå till kronor. Nedan redovisas tilldelade anslagsmedel för 2011 fördelade på organisation (beräknat belopp i kronor). Sidan 11 av 27

12 Världsbanksgruppen (IDA) Regionala utvecklingsbanker Afrikanska utvecklingsfonden Afrikanska utvecklingsbanken Asiatiska utvecklingsfonden Asiatiska utvecklingsbanken Interamerikanska utvecklingsbanken Övriga utvecklingsbanker och fonder Nordiska utvecklingsfonden Internationella jordbruksfonden Medel från anslagsposten får utbetalas till Riksgäldskontoret för att täcka statens kostnader vid eventuella infrianden av garantier till följande internationella finansieringsinstitutioner: Världsbanken (IBRD), Multilaterala investeringsorganet (MIGA), Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB), Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) och Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB). ap.32 Forskningssamarbete Medlen ska användas i enlighet med strategin för Sidas stöd till forskningssamarbete (UF2009/75123/UP). Av medlen ska minst kronor avse forskning om sjukdomar som främst drabbar fattiga barn och minst kronor ska avse forskning om framtida livsmedelsförsörjning. ap.34 Europeiska utvecklingsfonden Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Under anslagsposten utbetalas medel till Europeiska utvecklingsfonden (EUF). Fonden förvaltas av Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB). Medel från anslagsposten får också utbetalas till eventuella kostnader för riskreservationer för, och kostnader vid eventuella infrianden av, de garantier som svenska staten utfärdar med anledning av Cotonou-avtalet och Lome IV Bis, samt administrativa kostnader som uppstår i samband med riskhanteringen. ap.35.1 Basbudgetstöd till FN. s ekonomiska och sociala verksamhet Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får ingå överenskommelse med fonder och program inom FN-systemet om det svenska bidragets inriktning samt om utbetalning av bidraget. Sidan 12 av 27

13 Nedan redovisas tilldelade anslagsmedel för 2011 fördelade på organisationer (beräknat belopp). UNDP UNHCR UNICEF WFP U N FPA UNRWA UNAIDS UNCDF UNODC UN Women (f d UNIFEM) UN HABITAT ap.35.2 Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Medel under anslagsposten avser stöd för FN:s reformarbete. Medlen får användas till uppföljning och genomförande av reforminitiativ som syftar till reformering av FN-systemets verksamhet inom det ekonomiska och sociala området och till individuella FN-organs pågående reformeringsoch effektiviseringsprocesser. ap.36 Konflikthantering Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Medel för konflikthantering inom ramen för främjande av den globala säkerheten får användas för finansiellt stöd till verksamhet och initiativ på området civil konflikthantering, underlättande av fredsprocesser, säkerhetsfrämjande insatser inklusive genom främjandet av de mänskliga rättigheterna, insatser för säkerhetssektorreformer samt genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet och Sveriges nationella handlingsplan på området. Särskild vikt ska läggas vid direkt och praktiskt arbete med konfliktlösning. Vidare får medlen användas till konfliktförebyggande- och krishanteringsinsatser inom ramen för FN, EU, OSSE och andra regionala, mellanstatliga och enskilda organisationer eller andra institutioner och nätverk. Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ska verka för en fördjupad Sidan 13 av 27

14 dialog med dessa institutioner om prioriteringar för verksamhetens inriktning. Inom ramen för de villkor som anges för anslagsposten får Regeringskansliet (Utrikesdepartementet ) ingå överenskommelser om det svenska bidragets inriktning och därtill relaterade projekt. Högst kronor avser icke -öronmärkt bidrag till den tematiska fonden för krisförebyggande (BCPR) inom FN : s utvecklingsprogram (UNDP). Högst kronor avser bidrag till FN :s fredsbyggande fond (PBF). ap.37 Organisations - och temastöd Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet om inte annat departement anges). Medlen under anslagsposten avser organisations - och temastöd i enlighet med regeringens prioriteringar och tillämpliga policyer, bl.a. inom nedanstående områden. Regeringskansliet får ingå överenskommelser om det svenska bidragets inriktning och därtill relaterade insatser. Demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter Medlen avser insatser som bidrar till demokratisk utveckling och respekten för de mänskliga rättigheterna. I enlighet med policyn för demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter inom svenskt utvecklingssamarbete kan medlen användas för organisationsstöd; stöd till insatser som ökar respekten för de mänskliga rättigheterna, bidrar till mellanstatlig dialog om demokrati och mänskliga rättigheter samt tillförsäkrar deltagandet av alla grupper i demokratiska processer. Högst kronor avser basbudgetstöd samt ersättning i enlighet med gällande värdlandsavtal för Internationella institutet för demokrati och fria val (IDEA). I detta ingår kostnader avseende hyresavtal gällande kanslilokaler. Miljö och klimat Medlen avser insatser för miljö och klimat. I enlighet med policyn för miljö och klimatfrågor inom svenskt utvecklingssamarbete kan medlen användas för stöd till organisationer, fonder och sekretariat, kapacitetshöjande insatser för utvecklingsländer samt insatser för att främja ett ökat deltagande från utvecklingsländer vid multilaterala förhandlingar i miljöfrågor. Medlen kan även användas för insatser av policyskapande och katalytisk karaktär inom områdena klimatförändringar, energi, miljö och säkerhet samt vatten. Sidan 14 av 27

15 Högst kronor avser Sveriges bidrag till Globala miljöfonden (GEF) utifrån tidigare gjorda åtaganden inom ramen för påfyllnads f örhandlingar. Högst kronor avser Sveriges bidrag till den multilaterala fonden i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet. Högst kronor avser bidrag till Clean Technology Fund som etablerats vid Världsbanken för investeringar i utvecklingsländer som leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Högst kronor avser bidrag under regeringens klimatsatsning för insatser under de mekanismer som etablerats under FN:s klimatkonvention och/eller dess Kyotoprotokoll eller för andra multilaterala insatser som syftar till att stärka utvecklingsländernas möjlighet att anpassa sig till klimatförändringar, men också att bidra till utvecklingsländernas åtgärder för att begränsa sin klimatpåverkan. Högst kronor avser bidrag under regeringens klimatsatsning för insatser inom det katastrofförebyggande området med syfte att stödja genomförandet av Hyogo Framework for Action (HFA). Högst kronor avser stöd till Global Water Partnership Organisation (GWPO). Bidrag om högst kronor beslutas av Regeringskansliet (Miljödepartementet) för insatser för att främja utvecklingsländernas möjligheter att genomföra miljö- och klimatkonventioner, tillhörande protokoll och globala överenskommelser samt att delta i relaterade förhandlingar. Medlen kan även användas för multilaterala insatser för uppföljning av Agenda 21 och Johannesburgstoppmötet, bl.a. inom ramen för FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD) och för att främja FN: s miljöprograms (UNEP) utvecklingssamarbete. Samtliga insatser ska kunna klassificeras som bistånd enligt OECD/DAC:s riktlinjer. Miljödepartementet ska rapportera till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om medlens användning senast den 31 januari Jämställdhet och kvinnors roll i utveckling I enlighet med policyn för jämställdhet och kvinnors rättigheter och roll inom utvecklingssamarbetet får medlen användas för stöd till organisationer eller nätverk för jämställdhetsfrämjande insatser inom områdena kvinnors ekonomiska aktörskap och arbetsvillkor; sexuell och Sidan 15 av 27

16 reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR); kvinnors politiska deltagande och inflytande samt kvinnor och säkerhet, inklusive bekämpning av könsrelaterat våld och arbetet mot människohandel. Medlen kan även användas för uppföljning av Världsbankens Gender Action Plan. Ekonomisk tillväxt, inklusive handel Medlen avser insatser för ekonomisk tillväxt, inklusive handel och ska användas i enlighet med policyn för ekonomisk tillväxt inom utvecklingssamarbetet. Handelsstöd ska utformas i enlighet med regeringens riktlinjer för svenskt handelsrelaterat utveckingssamarbete. a) handel Medlen avser handelsrelaterad biståndsverksamhet för att främja i första hand de fattigaste ländernas möjligheter att dra nytta av internationell handel och investeringar. Detta inkluderar utvecklingsländernas deltagande i och tillträde till Världshandelsorganisationen (W TO) liksom ansträngningar för att åstadkomma god samhällsstyrning och korruptionsbekämpning för ett fördelaktigt ekonomiskt klimat. Stöd ska utformas i enlighet med regeringens riktlinjer för svenskt handelsrelaterat utvecklingssamarbete i avvaktan på att regeringen fastställer en policy om handelsrelaterat utvecklingssamarbete. Medlen kan t.ex. avse stöd till världshandelsorganisationen WTO:s kapacitetsuppbyggnadsfond, Advisory Centre on WTO Law (ACWL), FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD) samt till fortsatt finansiering för kontaktpunkten för export från utvecklingsländer (Open Trade Gate Sweden). Medlen får även användas för projekt som verkställs av enskilda organisationer eller nätverk. b) företagens samhällsansvar Medlen avser insatser till stöd för utveckling av företagens samhällsansvar som sker i enlighet med FN:s Global Compact och OECD: s riktlinjer, multilateralt arbete kring mänskliga rättigheter och företag samt till pilotprojekt av strategisk karaktär. Medlen ska vara avsedda för insatser vad gäller företagens samhällsansvar (främjande av mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsvillkor, miljöhänsyn och korruptionsbekämpning ) i utvecklingsländer. Medlen kan även användas för projekt som verkställs av internationella enskilda organisationer. c) övriga insatser för ekonomisk tillväxt Högst kronor avser kapitaltillskott till det statligt ägda bolaget Swedfund International AB, varav minst 200 miljoner kronor ska avse investeringar i Afrika. Sidan 16 av 27

17 Högst kronor avser åtgärder för att stärka livsmedelsförsörjningen, stödja ökad produktion och minska risken för undernäring och svält bl.a. till följd av klimatförändringar. Hiv och aids och smittsamma sjukdomar Medlen avser insatser mot smittsamma sjukdomar inklusive hiv och aids. Medlen kan användas för ytterligare stöd till FN-organ som arbetar mot smittsamma sjukdomar och hiv och aids, Globala fondens arbete, rent bilaterala insatser, insatser för information och kommunikation, stöd för forskning samt övriga insatser för att stärka det förebyggande arbetet och mildra konsekvenserna av hiv och aids. a) hiv och aids Medlen ska avändas i enighet med policyn för Svergies internationella hiv och aidsarbete. Högst kronor avser Sveriges basbidrag till Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM). Regeringskansliet (Utrikesdepartementet ) får ingå överenskommelse med Världsbanken om utbetalning av det svenska bidraget till Globala fonden. b) smittsamma sjukdomar Högst kronor avser Sveriges bidrag till internationella finansieringsfaciliteten för immunisering, IFFIm. Humanitärt bistånd Medlen avser insatser inom ramen för humanitärt bistånd. I enlighet med policyn för Sveriges humanitära bistånd kan medlen användas för stöd till FN:s, Rödakors- och Rödahalvmånerörelsens samt internationella och mellanstatliga enskilda organisationers humanitära verksamhet. Högst kronor avser Sveriges bidrag till Internationella rödakorskommittens (ICRC) reguljära budget. Högst kronor avser Sveriges kärnbidrag till FN:s kontor för humanitär samordning (OCHA). Högst kronor avser Sveriges bidrag till den verksamhet i sekretariatet för FN:s internationella strategi för naturkatastrofförebyggande, ISDR, som avser utvecklingsländer. Högst kronor avser Sveriges uttaxerade avgift till Internationella migrations organisationen (IOM). Högst kronor avser bidrag till FN:s fond för katastrofbistånd (CERF). Sidan 17 av 27

18 Ovrigt organisationsstöd Högst kronor avser stöd till Norske Röde Kors United World College. Högst kronor avser stöd till Dag Hammarskjölds minnesfond. Högst kronor avser stöd till samarbetet inom Multilateral Organisations Performance Assessment Network (MOPAN). ap.38 Ekonomiska program Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Medlen under anslagsposten avser skuldlättnader. Medlen får användas för att finansiera Sveriges internationella åtaganden för skuldlättnader, kompensationsanspråk från Exportkreditnämnden (EKN) med anledning av skuldavskrivningar vilka överenskommits i Parisklubben samt kapacitetshöjande insatser inom området stöd till ekonomiska reformer samt skuldhantering. Stöd ska utformas i enlighet med de riktlinjer för stöd till ekonomiska reformer och skuldlättnader som fastställts av regeringen den 28 oktober ap.39 Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) (Ramanslag) Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete ap.1 Sida (ram) Villkor för anslag 1:2 ap.1 Sida Av medlen får kronor endast användas för stöd till icke ODA-länder, varav högst kronor får användas för Sidas Östersjöteam och kronor avser samarbetet med Ryssland. 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag) Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete ap.6 Reformsamarbete i Osteuropa (ram) Sidan 18 av 27

19 ap.6.1 Reformsamarbete i Östeuropa (ram) ap.6.2 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ram) ap.3 Reformsamarbete i Osteuropa (UD) (ram) Villkor för anslag 2:1 ap.3 Reformsamarbete i Östeuropa (UD) Generella villkor för anslaget 2:1 Medlen får användas endast i enlighet med OECD:s biståndskommitte DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får lämnas endast till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer. ap. 3 Reformsarmarbete i Östeuropa (UD) Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Medlen under anslagsposten får användas bl.a. för stöd till seminarier, publikationer, utbildning, studier, för sekondering av personal vid internationella organisationer samt stöd för genomförande av multilateralt samarbete. Inom ramen för stöd för genomförande av multilateralt samarbete får även viss verksamhet i Centralasien ingå. ap.6.1 Reformsamarbete i Östeuropa Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande. För en ökad flexibilitet inom ramen för det totala strategibeloppet medges Sida att inom ramen för beslutad anslagspost överstiga alternativt understiga årligt beslutat strategibelopp för land eller region med 10 procent. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Utbetalningar ska ske i takt med att medelsbehov uppstår inom ramen för ingångna avtal och fattade beslut. Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad 2 respektive 3 år efter det att nuvarande strategi förväntas löpa ut. I de fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske mellan Sida och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Sidan 19 av 27

20 Sida får utan regeringens medgivande fatta beslut om högst kronor per insats. För beslut i enlighet med regeringsbeslut om land- och samarbetsstrategi eller motsvarande krävs dock inte regeringens medgivande. Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt revisioner inom respektive anslagspost. För valobservatörsinsatser med deltagande av svenskar ska regeringsbeslut för ändamålet fattas i varje enskilt fall. Valobservatörsinsatser kan även avse Centralasien. Rekrytering och utbildning inför viss insats kan dock initieras efter överenskommelse med Utrikesdepartementet i avvaktan på regeringsbeslut. Kostnader för utvecklingslån får finansieras från anslaget på samma villkor som gäller under utgiftsområde 7, anslag 1:1 Biståndsverksamhet. Organisation som beviljas bidrag ska på begäran ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur bidrag används av mottagaren och därvid lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Granskning av verksamhet eller verksamhetsområde med annat land eller mellanstatlig organisation som huvudman ska ske i enlighet med avtal. Sådana avtal ska innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och revision av verksamhet eller verksamhetsområde. ap.6.2 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället Medlen ska användas i enlighet med strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (UF2009/28632/UP). Utgiftsomrdde 5 Internationell samverkan 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag) Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete ap.1 Samarbete inom Östersjöregionen (ram) ap.1.1 Sidas Östersjöteam (ram) ap.1.2 Samarbete inom miljöområdet ap.1.3 (ram) Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter (ram) Sidan 20 av 27

21 Villkor för anslag 1:11 ap. 1.1 Sidas Östersjöteam Medlen omfattar samarbete med Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland (i första hand S:t Petersburg samt Leningrads och Kaliningrads län). Medel får användas för i första hand kontakt- och informationsarbete på miljö- och energiområdet (ej investeringar), sociala området samt inom civil säkerhet och för insatser med syfte att underlätta Sveriges medverkan i genomförandet av EU:s Östersjöstrategi. ap.1.2 Samarbete inom miljöområdet Medlen ska främst avse stöd till investeringar i nordvästra Ryssland. ap.1.3 Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för stöd till demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland. 4.3 Finansiella villkor Finansiella villkor för anslaglanslagsposter Utgiftsområde 05 Internationell samverkan Anslaglap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2011 Indrag av anslagsbelopp 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen a p Inget 0 ap Inget 0 ap Inget 0 Belopp angivna i tkr Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Sidan 21 av 27

22 Utgiftsområde 07 Internationellt bistånd Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2011 Indrag av anslagsbelopp 1:1 Biståndsverksamhet ap.1 0 3% 0 ap.2 0 3% 0 ap.5 0 3% 0 ap.6 0 3% 0 ap.7 0 3% 0 ap.9 0 3% 0 ap % 0 ap.21 0 Allt 0 ap % 0 a p % 0 ap.24 0 Inget 0 ap.25 0 Inget 0 ap % 0 ap % 0 ap.27 0 Allt 0 ap % 0 ap % 0 ap.34 0 Allt 0 ap Allt 0 ap Allt 0 ap.36 0 Allt 0 ap.37 0 Allt 0 a p.38 0 Allt 0 ap.39 0 Allt 0 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) a p.1 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa ap.3 0 Allt 0 ap % 0 ap % 0 Belopp angivna i tkr Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Sidan 22 av 27

23 4.3.2 Omfördelning av anslagssparande Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Omfördelning från anslag/ap' 1:1 Biståndsverksamhet Omfördelning till anslag/ap2 Belopp (tkr) Belopp andel (%) 1:l ap.3 1:l ap % 1:l ap. 13 1:l ap % 1:1 ap. 15 1:1 ap :1 ap.15 1:1 ap :l ap :l ap % 1:1 ap :1 ap :1 ap :1 ap :1 a p.28 1:1 a p % 1:1 ap :1 ap :1 ap :1 ap :1 ap :1 ap :1 ap :1 ap :1 ap.30 1:1 ap :1 ap.30 1:1 ap :l ap :l ap % 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa 2:1 ap.1 2:1 ap.3 1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur 2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur 100 % Avslutade anslagsposter Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Ansaaglap 1:1 Biståndsverksamhet ap.3 I Anslagstyp i ram Sidan 23 av 27

24 4.3.5 Bemyndiganden Utgiftsområde 05 Internationell samverkan Anslag/ap 2011 Bemyndiganderam 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 2012 Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser Slutår ap ap ap Belopp angivna i tkr Utgiftsområde 07 Internationellt bistånd Anslag/ap Bemyndiganderam Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser Slutår 1:1 Biståndsverksamhet ap ap ap ap ap ap ap a p a p a p a p a p a p a p ap ap :1 Reformsamarbete i Östeuropa ap ap ap Belopp angivna i tkr Sidan 24 av 27

25 Villkor Bemyndiganderamarna avseende ap. 27, 34, 37 och 38 avser ekonomiska åtaganden som medför utgifter under följande budgetår får ingås av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). De ekonomiska åtaganden som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ingår ska löpande rapporteras till Sida och redovisas i Sidas årsredovisning. Omfattningen och formerna för den löpande rapporteringen från Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) till Sida får bestämmas av berörda parter. De ekonomiska åtaganden som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ingått med stöd av bemyndiganderamar som tilldelats tidigare år övertas av Sida och redovisas i Sidas årsredovisning. 5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram (eni 20 budgetlagen) Räntekontokredit (enl 21 budgetlagen) Övriga kreditramar (enl 23 budgetlagen) Belopp angivna i tkr 5.2 Utbetalningsplan Till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp Summa Belopp angivna i tkr Sidan 25 av 27

26 Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes disposition enligt detta regleringsbrev är: 1:2 ap.1 Sida 6 Avgifter och bidrag 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet Verksamheten vid Civil Society Centre i Härnösand samt internationell rekrytering och kompetensutveckling får delfinansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Sida, dock ej i de fall som avses i 15 avgiftsförordningen (1992:191). Sida disponerar inkomsterna från Civil Society Centre i Härnösand och internationell rekrytering och kompetensutveckling. UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET Med undantag från bestämmelserna i förordningen (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning medges Sida att överföra medel till konton som öppnas/innehas i utländska banker av sektionskanslier och utlandsmyndigheter. Eventuell räntegottgörelse avseende detta konto ska bokföras på inkomsttitel 2811, Övriga inkomster av statens verksamhet. Kravet i 21 f förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt ska inte tillämpas på myndigheter inom Utrikesrepresentationen. ÖVRIGA BESTÄMMELSER Sida ska för respektive garantityp redovisa garantiåtaganden i enlighet med Riksgäldskontorets rekommendationer om gemensam kostnadsoch riskredovisning (dnr 2004/641). På regeringens vägnar ^gatlkvf' unilla Carlsson ( ^rx%1.r. ' j ^s'^r/yyft l Susanne Bergman Sidan 26 av 27

27 Kopia till Internrevisionen Utrikesdepartementet-AF Utrikesdepartementet-AME Utrikesdepartementet-ASO Utrikesdepartementet-EC Utrikesdepartementet-EU Utrikesdepartementet-MENA Utrikesdepartementet-SP Utrikesdepartementet-FIM Utrikesdepartementet-FMR Utrikesdepartementet-MU Utrikesdepartementet-USTYR Utrikesdepartementet-UP Utrikesdepartementet-NIS Utrikesdepartementet-IH Utrikesdepartementet-PIK Utrikesdepartementet-RS Utrikesdepartementet-EKO Finansdepartementet-BA Finansdepartementet-IA Försvarsdepartementet Näringsdepartementet Miljödepartementet Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi riksdagen-utrikesutskottet Ekonomistyrningsverket Exportkreditnämnden Folke Bernadotteakademin Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete Nordiska Afrikainstitutet Riksgäldskontoret Riksrevisionen Svenska institutet Swedfund International AB Tillväxtverket Sidan 27 av 27

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Regeringsbeslut III:9 Utrikesdepartementet 2012-12-20 UF2012/72686/UD/PLAN UF2012/71891/UD/USTYR (delvis) UF2012/75008/UD/USTYR Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Valhallavägen 199 10525

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Regeringsbeslut III:19 Utrikesdepartementet 2013-12-19 UF2013/75605/UD/PLAN UF2013/77720/UD/USTYR UF2013/14413/USTYR m.fl. Se bilaga 1 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Valhallavägen 199

Läs mer

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och nedan angivna anslag. 2009-12-28*0 2116`4 Regeringsbeslut 111:5 REGERINGEN Utrikesdepartementet 2009-12-21 UF2009/83257/USTYR (delvis) UF2009/83256/PLAN(d elvis) Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Valhallavägen

Läs mer

2aO -12-30*061401. Regeringsbeslut 111:3. 2008-12-18 UF2008/14589/USTYR (delvis) UF2008/ 14588/PLAN (delvis) REGERINGEN. Utrikesdepartementet

2aO -12-30*061401. Regeringsbeslut 111:3. 2008-12-18 UF2008/14589/USTYR (delvis) UF2008/ 14588/PLAN (delvis) REGERINGEN. Utrikesdepartementet 2aO -12-30*061401 Regeringsbeslut 111:3 REGERINGEN Utrikesdepartementet 2008-12-18 UF2008/14589/USTYR (delvis) UF2008/ 14588/PLAN (delvis) Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Valhallavägen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kommerskollegium

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kommerskollegium Regeringsbeslut III:8 Utrikesdepartementet 2014-12-18 UF2014/80014/UD/USTYR (delvis) UF2014/80015/UD/FIM (delvis) UF2014/80418/UD/FIM Kommerskollegium Box 6803 113 86 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet Utrikesdepartementet Protokoll I:13 vid regeringssammanträde 2006-06-29 UD2006/30189/PLAN (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 5:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 47 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS(delvis) Kulturdepartementet Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kommerskollegium

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kommerskollegium Regeringsbeslut III:5 Utrikesdepartementet 2015-12-17 UD2015/12080/USTYR (delvis) UD2015/18874/FIM (delvis) UD2015/12273/FIM Kommerskollegium Box 6803 113 86 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Regeringsbeslut II:10 2014-12-18 S2014/8929/SAM (delvis) Socialdepartementet Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Box 308 10126 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten

Läs mer

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm Regeringsbeslut IV 4 Arbetsmarknadsdepartementet 2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut II:18 Utrikesdepartementet 2008-12-18 UD2008/14588/PLAN (delvis) Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 107 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 26 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1309/KA Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut 9-12-05 Ku/28/KA Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 75104 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen Riksdagen har beslutat

Läs mer

UD2015/11874/FIM UD2015/12279/FIM. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Box Borås

UD2015/11874/FIM UD2015/12279/FIM. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Box Borås Regeringsbeslut III:8 Utrikesdepartementet 2015-12-17 UD2015/11874/FIM UD2015/12279/FIM Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Box 878 50115Borås Regleringsbrev för budgetåret avseende Styrelsen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering Regeringsbeslut I:14 2011-12-20 S2011/11229/VS(delvis) Socialdepartementet Statens beredning för medicinsk utvärdering Box 5650 114 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Överklagandenämnden för studiestöd

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Överklagandenämnden för studiestöd Regeringsbeslut II:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U/2016/05525/SF (delvis) U/2016/05625/SF Överklagandenämnden för studiestöd Box 110 871 23 Härnösand Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för radio och tv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för radio och tv Regeringsbeslut 21 2012-12-13 Ku2012/1873/MFI (slutligt) Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Myndigheten för radio och tv Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut 40 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Forum för levande historia

Läs mer

A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box Uppsala

A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box Uppsala Regeringsbeslut 9 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-12-20 A2016/02461/SV A2016/02422/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 75120 Uppsala Regleringsbrev för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut 14 2016-06-30 Ku2016/01622/LS (delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Forum för levande

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier Regeringsbeslut III:1-06-25 SB/03216/FCK Statsrådsberedningen Svenska institutet för europapolitiska studier Fleminggatan 20 11226 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Svenska institutet för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut 29 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten Regeringsbeslut 11 2016-11-24 Ku2016/02626/LS(delvis) Kulturdepartementet Valmyndigheten Box 12191 10225 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden Regeringsbeslut II:16 Utrikesdepartementet 2013-12-19 UF2013/76341/UD/FIM (delvis) UF2013/78269/UD/FIM Exportkreditnämnden Box 3064 10361 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Exportkreditnämnden

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 30 Kulturdepartementet 2015-12-17 Ku2015/02264/KI, Ku2015/02276/KI, Ku2015/02624/KI, m.fl. Se bilaga 1 Statens musikverk Box 16326 103 26 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Regeringsbeslut II:15 Utrikesdepartementet 2016-12-14 UD2016/21715/IU(delvis) UD2016/21716/PLAN (delvis) UD2016/21897/IU Kammarkollegiet Box 2218 10315 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut I:9-12-11 Ku/1782/KA Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Publik och tillgänglighet Statens centrum för arkiektur och design ska redovisa

Publik och tillgänglighet Statens centrum för arkiektur och design ska redovisa Regeringsbeslut 4-11-12 Ku/02715/KI Kulturdepartementet Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen 11149 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens centrum för arkitektur och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Regeringsbeslut II:I 2016-10-13 S2016/06402/FST Socialdepartementet Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd Box 308 101 26 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Barnombudsmannen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Barnombudsmannen Regeringsbeslut II:12 2015-12-17 S2015/08135/RS (delvis) Socialdepartementet Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Barnombudsmannen Riksdagen har beslutat

Läs mer

N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1. Patent- och registreringsverket Box Stockholm

N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1. Patent- och registreringsverket Box Stockholm Regeringsbeslut I 5 Näringsdepartementet 2016-12-20 N2016/07982/IFK N2016/07822/KLS(delvis) N2016/01729/IFK m.fl. Se bilaga 1 Patent- och registreringsverket Box 5055 102 42 Stockholm Regleringsbrev för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 30 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut I:7 Utrikesdepartementet 2014-12-18 UF2014/UD/79271/PLAN (delvis) UF2014/UD/80404/NIS Inspektionen för strategiska produkter 164 90 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/2081/KA Ku2013/2461/RFS (delvis) Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Forum

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 37 Kulturdepartementet 2015-12-17 Ku2015/02381/KL Ku2015/02965/LS (delvis) Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Centrala etikprövningsnämnden

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Centrala etikprövningsnämnden Regeringsbeslut III:44 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05993/F Centrala etikprövningsnämnden c/o Vetenskapsrådet, Box 1035 101 38 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut IV:1 Utrikesdepartementet 2016-12-14 UD2016/21716/PLAN(delvis ) UD2016/21858/NIS Inspektionen för strategiska produkter Gullfossgatan 6 16490 Kista Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut I:32 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut 36 2015-12-17 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 4 Försvarsdepartementet 2009-12-17 Fö2009/2385/EPS (delvis) Fö2009/113/EPS m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan Regeringsbeslut III:8 Utbildningsdepartementet 2016-04-14 U2016/00923/UH U2016/01852/UH Försvarshögskolan Box 27805 11593 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarshögskolan Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 21 Kulturdepartementet 2008-12-11 Ku2008/2172/SAM (delvis) Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Regeringsbeslut 14 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-12-20 A2016/02466/A A2016/00780/A A2016/01487/A m.fl. Se bilaga 1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 64122 Katrineholm Regleringsbrev

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 36 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/1844/KO Ku2013/1934/KO Ku2013/2461/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 103 26 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens medieråd

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens medieråd Regeringsbeslut 42 2016-12-14 Ku2016/02761/LS(delvis) Kulturdepartementet Statens medieråd Box 27204 10253 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens medieråd Riksdagen har beslutat om Statens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Medlingsinstitutet

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Medlingsinstitutet Regeringsbeslut I 6 Arbetsmarknadsdepartementet 2011-12-15 A2011/3927/ARM A2011/4507/EXPCH (delvis) Medlingsinstitutet Box 1236 11182 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Medlingsinstitutet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut I:24 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Regeringsbeslut 22 Arbetsmarknadsdepartementet 2015-12-17 A2015/03285/A A2015/01040/A A2015/03257/SV (delvis) Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 64122 Katrineholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för radio och tv

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för radio och tv Regeringsbeslut I:38 2014-12-22 Ku2914/2091/MFI Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Myndigheten för radio och tv Riksdagen har

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Regeringsbeslut 31 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Slottsbacken 3 111 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret Regeringsbeslut III 9 2016-12-20 Fi2016/04581/RS (delvis) Finansdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens museer för världskultur. Publik och tillgänglighet Statens museer för världskultur ska redovisa

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens museer för världskultur. Publik och tillgänglighet Statens museer för världskultur ska redovisa Regeringsbeslut I:25 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende regionala etikprövningsnämnder

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende regionala etikprövningsnämnder Regeringsbeslut III:3 Utbildningsdepartementet 2016-10-13 U2016/00358/F U2016/04020/F U2016/04022/F m.fl. Se bilaga 1 regionala etikprövningsnämnder Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende regionala

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Medlingsinstitutet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Medlingsinstitutet Regeringsbeslut 14 Arbetsmarknadsdepartementet 2015-06-25 A2015/1895/ARM A2015/1848/SV (delvis) Medlingsinstitutet Box 1236 11182 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Medlingsinstitutet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Riksutställningar

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Riksutställningar Regeringsbeslut 14 2015-12-10 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Riksutställningar Box 1033 62121Visby Regleringsbrev för budgetåret avseende Riksutställningar Riksdagen har beslutat om Riksutställningars

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens historiska museer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens historiska museer Regeringsbeslut 27 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens historiska museer Box 5428 114 84 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens historiska museer Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut 10 2015-12-10 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Regeringsbeslut 38 Kulturdepartementet 2015-12-17 Ku2015/02738/KL Ku2015/02965/LS (delvis) Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Slottsbacken 3 111 30 Stockholm Regleringsbrev

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Moderna museet Regeringsbeslut 35 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Moderna museet Box 16382 10327 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om Moderna

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/03693/S U2016/04651/S U2016/05494/BS (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Box 1100 871 29 Härnösand Regleringsbrev

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Brottsoffermyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Brottsoffermyndigheten Regeringsbeslut I:14 Justitiedepartementet 2014-12-22 Ju2014/7862/KRIM Ju2014/7851/KRIM Ju2014/7900/PO(delvis) Brottsoffermyndigheten Box 470 90109Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Brottsoffermyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Moderna museet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Moderna museet Regeringsbeslut I:30 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Moderna museet Box 16382 10327 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Moderna museet Riksdagen har beslutat om Moderna

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Regeringsbeslut I:26 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Slottsbacken 3 111 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut 37 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 10313 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Forum för levande historia

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut I:16 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Kronofogdemyndigheten(ram)

Kronofogdemyndigheten(ram) Regeringsbeslut II 5 Näringsdepartementet 2015-12-18 N2015/08963/SUBT N2015/08816/KLS(delvis) Trafikverket 781 89 Borlänge Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 1:11 och 1:14 inom utgiftsområde

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Riksutställningar

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Riksutställningar Regeringsbeslut 34 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/372/KA Ku2013/1897/KA Ku2013/2461/RFS (delvis) Riksutställningar Box 1033 62121Visby Regleringsbrev för budgetåret avseende Riksutställningar Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Regeringsbeslut 13 Arbetsmarknadsdepartementet 216-12-2 A216/2465/A A216/2422/SV (delvis) Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Box47141 174 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 217 avseende Rådet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. biblioteket

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. biblioteket Regeringsbeslut III:36 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04699/F U2016/05494/BS(delvis) U2016/05666/F Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Kungl.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern Regeringsbeslut I:25 Justitiedepartementet 2015-12-17 Ju2015/09474/L6 (delvis) Ju2015/09812/LED(delvis) Justitiekanslern Box 2308 10317 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Justitiekanslern

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens historiska museer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens historiska museer Regeringsbeslut 34 2015-12-17 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens historiska museer Box 5428 114 84 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens historiska museer Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 1:11 och 1:14 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 1:11 och 1:14 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2 Näringsdepartementet 2016-08-25 N2016/05381/SUBT N2016/04426/KLS(delvis) Trafikverket 781 89 Borlänge Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 1:11 och 1:14 inom utgiftsområde

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Institutet för språk och folkminnen. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Institutet för språk och folkminnen. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut 8 Kulturdepartementet 2007-12-13 Ku2007/3443/SAM (delvis) Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 UPPSALA Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens historiska museer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens historiska museer Regeringsbeslut I:22 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Statens historiska museer Box 5428 114 84 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens historiska museer Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens försvarshistoriska museer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens försvarshistoriska museer Regeringsbeslut 10-12-08 Ku/02596/KL Kulturdepartementet Statens försvarshistoriska museer Box 14095 104 41 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens försvarshistoriska museer Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för press, radio och tv

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för press, radio och tv Regeringsbeslut 2-03-17 Ku/00711/MF Kulturdepartementet Myndigheten för press, radio och tv Box33 12125 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Myndigheten för press, radio och tv Riksdagen har

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Regeringsbeslut IV 12 Näringsdepartementet 2016-12-14 N2016/07811/SUN N2016/01678/SUN N2016/07690/KLS (delvis) Statens veterinärmedicinska anstalt 751 89 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för press, radio och tv

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för press, radio och tv Regeringsbeslut 6-11-24 Ku/02630/MF Kulturdepartementet Myndigheten för press, radio och tv Box33 121 25 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Myndigheten för press, radio och tv Riksdagen har

Läs mer

2015-12-17 A2015/03283/SV A2015/03257/SV/delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 751 20 Uppsala

2015-12-17 A2015/03283/SV A2015/03257/SV/delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 751 20 Uppsala Regeringsbeslut 20 Arbetsmarknadsdepartementet 2015-12-17 A2015/03283/SV A2015/03257/SV/delvis) Institutet för arbetsmarknads- och Box 513 751 20 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet

Läs mer

Kronofogdemyndigheten(ram)

Kronofogdemyndigheten(ram) Regeringsbeslut II 14 Näringsdepartementet 2017-06-29 N2017/04494/SUBT N2017/04357/KLS(delvis) Trafikverket 781 89 Borlänge Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:11 och 1:14 inom utgiftsområde

Läs mer

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm

Ku2016/02761/LS (delvis) Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen Stockholm Regeringsbeslut 33 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens centrum för arkitektur och design Skeppsholmen 111 49 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens centrum

Läs mer

4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Regeringsbeslut IV 1 2016-07-07 N2016/04784/RTS Näringsdepartementet Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 1:3 (2015) och 1:4 Europeiska regionala

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Regeringsbeslut I:13 Miljödepartementet 2014-12-22 M2014/2972/S (delvis) M2014/2643/Kl M2014/1932/Kl m.fl. Se bilaga 1 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 60176 Norrköping Regleringsbrev

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Svenska institutet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Svenska institutet Regeringsbeslut III:11 Utrikesdepartementet 2014-12-18 UF2014/79271/UD/PLAN UF2014/80014/UD/USTYR UF2014/80431/UD/FIM Svenska institutet Box 7434 10391 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia. Publik och tillgänglighet Forum för levande historia ska redovisa

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia. Publik och tillgänglighet Forum för levande historia ska redovisa Regeringsbeslut 15 2015-06-25 Ku2015/01807/LS (delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsmiljöverket

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsmiljöverket Regeringsbeslut 13 Arbetsmarknadsdepartementet 2015-12-17 A2015/03276/ARM A2015/03257/SV (delvis) Arbetsmiljöverket Lindhagensgatan 133 112 79 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsmiljöverket

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Justitiekanslern

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Justitiekanslern Regeringsbeslut I:9 Justitiedepartementet 2012-12-06 Ju2012/7746/Å Ju2012/7483/Å (delvis) Ju2012/7567/Krim (delvis) Justitiekanslern Box 2308 103 17 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kungl. biblioteket

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kungl. biblioteket Regeringsbeslut III:46 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/7594/F Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kungl. biblioteket

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linnéuniversitetet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linnéuniversitetet Regeringsbeslut III:15 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/04887/UH U2015/05895/SAM (delvis) U2015/05964/UH Linnéuniversitetet 391 82 Kalmar Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linnéuniversitetet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Svenska institutet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Svenska institutet Regeringsbeslut II:3 2014-06-19 UF2014/40163/UD/FIM Utrikesdepartementet Svenska institutet Box 7434 10391 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Svenska institutet Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg Regeringsbeslut III:13 2016-12-20 S2016/07779/RS (delvis) Socialdepartementet Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för vård och

Läs mer

N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle

N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle Regeringsbeslut III 5 Näringsdepartementet 2016-12-08 N2016/07645/SUBT N2016/07505/KLS (delvis) Lantmäteriet 80182Gävle Regleringsbrev för budgetåret avseende Lantmäteriet inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2 Näringsdepartementet 2014-12-22 N2014/5370/TE N2014/5334/KLS(delvis) N2014/1104/TE Transportstyrelsen 601 73 Norrköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Transportstyrelsen inom

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer