2 U -2-28*O23598 REGERINGEN. Regeringsbeslut 111: UF2010/75652/UD/PL AN (slutligt) UF2010/75649/UD/US TYR (slutligt) Utrikesdepartementet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 U -2-28*O23598 REGERINGEN. Regeringsbeslut 111:6. 2010-12-22 UF2010/75652/UD/PL AN (slutligt) UF2010/75649/UD/US TYR (slutligt) Utrikesdepartementet"

Transkript

1 2 U -2-28*O23598 Regeringsbeslut 111:6 REGERINGEN Utrikesdepartementet UF2010/75652/UD/PL AN (slutligt) UF2010/75649/UD/US TYR (slutligt) Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Valhallavägen STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Riksdagen har beslutat om Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 05, bet. 2010/11:UU1, rskr. 2010/11:97, prop. 2010/11:1, utg.omr. 07, bet. 2010/11:UU2, rskr. 2010/11:98). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och nedan angivna anslag. VERKSAMHET Sidas uppgifter framgår av förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Under 2011 ska Sida särskilt prioritera att förbättra sin bidragshantering, inklusive i de delar som rör riskhantering och statistik. Det är vidare av största vikt att Sida kommer i ekonomisk balans senast 2012 samt att myndigheten säkerställer en god intern styrning och kontroll. 1 Mål och återrapporteringskrav Regeringens tre tematiska prioriteringar Sida ska redovisa hur regeringens tre tematiska prioriteringar (demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt främjande av jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen) har fått genomslag i myndighetens verksamhet. Postadress Telefonväxel E-Post Stockholm Besöksadress Telefax Gustav Adolfs torg

2 Biståndseffektivitet I arbetet för ökad biståndseffektivitet i enlighet med Parisdeklarationen och Handlingsplanen från Accra ska Sida särskilt främja stärkt resultatorientering, ökad transparens och förbättrade förutsättningar för ansvarsutkrävande såväl i dialogen med samarbetspartners som i myndighetens eget arbete. Sida ska vidare öka insatsernas genomsnittliga storlek och längd. Det totala antalet insatser ska minska. Större insatser ska kompletteras med strategiska mindre insatser av katalytisk karaktär. Redovisning av vissa kostnader m.m. Sida ska redovisa: kostnader för utvecklingssamarbetets omfattning och inriktning, inklusive de 20 största samarbetsländerna, kostnader per anslagspost, region och land, kostnader per huvudsektor (enligt Sidas klassificeringssystem), region och land, totalt bidrag till civilsamhällesorganisationer samt bidrag genom svenska civilsamhällesorganisationer med ramavtal med Sida, kostnader som har belastat anslaget 1:1 Biståndsverksamhet till följd av det finansiella villkoret att Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt revisioner, kostnader för Sidas egen informations- och kommunikationsverksamhet som har belastat utgiftsområde 7, anslag 1:1 Biståndsverksamhet, anslagspost 27, förvaltningskostnader för utvecklingssamarbetet totalt samt per biståndsform, huvudsektor och strategistyrd verksamhet. Sida ska analysera och redovisa myndighetens slutsatser utifrån resultatet, antal huvudsektorer i samarbetet med länder och regioner, utbetalade bidrag till multilaterala utvecklingsorganisationer i enlighet med riktlinjer för ansvarsfördelning för det svenska multilaterala utvecklingssamarbetet (UF2009/24919/MU); rapporteringen ska ske två gånger per år, senast den 1 mars samt den 15 september 2011, analysera och kommentera kostnader för Sidas Östersjöteam; redovisningen ska ske per sektor, land samt per samarbetspartner (civilsamhällesorganisationer, statliga myndigheter, regioner/kommuner och länsstyrelser). Sidan 2 av 27

3 Utgiftsprognoser samt särskild rapportering avseende Sidas förvaltningsanslag Sida ska redovisa prognoser för vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska analyseras och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV) vid följande datum 2011: 19 januari, 23 februari, 5 maj, 1 augusti och 28 oktober. När det gäller anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) ska Sida särskilt redovisa och kommentera anslagsutveckling och prognos. Utöver de datum för återrapportering som nämns ovan ska Sida rapportera denna del även vid följande tidpunkter 2011: 25 mars, 19 april, 17 juni, 22 augusti, 23 september, 21 november och 21 december. 2 Organisationsstyrning Administration av vissa ambassader Sida ska ansvara för administrationen av ambassaderna i Chisinau, Kigali, La Paz, Monrovia, Ouagadougou, Phnom Penh, Pristina, Tbilisi och Tirana. 3 Uppdrag Ämnesfokusering Sida ska senast den 30 juni 2011 presentera förslag med konsekvensanalys på hur verksamheten kan koncentreras till färre sektorer/delar av sektorer. Landfokusering Sida ska fasa ut utvecklingssamarbetet med Burundi, Sierra Leone och Östtimor. Sida ska ersätta nuvarande strategier med en utfasningsplan senast den 1 juli Inga utbetalningar får ske till Burundi och Sierra Leone efter den 31 december 2012 och till Östtimor efter den 31 december Samarbetsstrategier Under 2011 ska bilaterala samarbetsstrategier utarbetas för Zambia, Sudan, Tanzania samt Västbanken/Gaza. Sida ska senast den 31 mars 2011 till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet ) inkomma med bedömningsunderlag för dessa länder och områden. Bedömningsunderlaget ska utarbetas i enlighet med Riktlinjer för samarbetsstrategier (UF2009/90457/USTYR). Samarbetsstrategierna för Mali och Burkina Faso (UD2004/24834/AF), Etiopien (UD2003/229/AF), Kambodja (UD2008/10263/ASO) förlängs att gälla till dess att beslut fattats av regeringen om nya strategier. Sidan 3 av 27

4 Förhållningssättet för Somalia (UF2009/49469/AF) förlängs att gälla till dess att beslut fattats av regeringen om nytt förhållningssätt. Ekonomi, organisation och verksamhet Sida ska den 30 juni 2011 redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att komma till rätta med de ekonomiska, organisatoriska och verksamhetsmässiga problem som tidigare uppmärksammats. Redovisningen ska bl.a. innehålla hur myndigheten säkerställer väl fungerande system för intern styrning och kontroll, ekonomisk planering och uppföljning samt för mål och resultatstyrning som tillämpas i hela organisationen. Sveriges politik för global utveckling Sida ska senast den 31 december 2011 redovisa hur myndigheten inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer bidrar till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling. Redovisningen ska särskilt fokusera på arbetsformer och metoder och ska, där det är relevant, relatera till de globala utmaningarna i regeringens skrivelse 2007/08:89 samt regeringens skrivelse 2009/10:129. Strategi för särskilda insatserför demokratisering och yttrandefrihet Sida ska i sin årliga rapport om genomförandet av strategin för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet (UF2008/27888/UP) även redovisa myndighetens bedömning av arbetsformer för strategins genomförande. Samarbete i Östersjöområdet Sida ska senast den 30 april 2011, till Tillväxtverket, redovisa hur myndigheten bidragit till att sprida erfarenheter och kunnande om EU:s territoriella samarbetsprogram i Östersjöområdet. Stöd för återinträde på svenska arbetsmarknaden Sida ska i samband med årsredovisningen 2011 redovisa hur många som omfattats av stöd för återinträde på den svenska arbetsmarknaden,.under hur lång tid samt med vilket belopp. Vidare ska Sida redovisa om stödet bidragit till återinträde på den svenska arbetsmarknaden och om anställningen haft koppling till internationellt utvecklingssamarbete. Utnyttjande av anslagsposter Sida ska senast den 31 mars 2011 föreslå åtgärder som leder till ett effektivare utnyttjande av de anslagsposter under anslagen 1:1 och 2:1 som Sida beslutar om, med bibehållen eller ökad kvalitet och flexibilitet i användningen. Sidan 4 av 27

5 Livsmedelstrygghet och jordbruk Sida ska senast den 15 april 2011 redovisa en analys av sina erfarenheter av insatser inom livsmedelstrygghet och jordbruk. Analysen bör främst fokusera på insatser för produktivitetsökningar i jordbruket inklusive på satsningar på bioteknologi. FINANSIERING 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslaglanslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 1:1 Biståndsverksamhet ( Ramanslag) Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete ap. 1 Humanitära insatser och konflikthantering (ram) ap.2 Informations- och kommunikationsverksamhet (ram) ap.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ram) ap.6 Asien (ram) ap.7 Latinamerika (ram) ap.9 Afrika (ram) ap.17 Mellanöstern och Nordafrika (ram) ap.21 Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser (ram) ap.22 Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet (ram) ap.23 Miljölån (ram) ap.24 Kapacitetsutveckling och samverkan (ram) ap.25 Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer(pao) (ram) ap.26 Östeuropa och Centralasien 0 (ram) ap.26.1 Osteuropa och Centralasien, 0 ODA-länder (ram) ap.26.2 Östeuropa och Centralasien, 0 icke ODA-länder (ram) Sidan 5 av 27

6 ap.32 Forskningssamarbete (ram) ap.33 U-krediter (ram) 0 ap.27 Internationella finansieringsinstitutioner (ram) ap.34 Europeiska utvecklingsfonden (ram) ap.35 FN:s ekonomiska och sociala verksamhet (ram) ap.35.1 Basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och sociala verksamhet (ram) ap.35.2 Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet (ram) ap.36 Konflikthantering (ram) ap.37 Organisations- och temastöd (ram) ap.38 Ekonomiska program (ram) ap.39 Osteuropa och Centralasien, 0 icke ODA-länder (ram) Villkor för anslag 1:1 ap.1 Humanitära insatser och konflikthantering Generella villkor för anslagsposterna: ap.1 a p.2 a p.5 a p.6 a p.7 a p.9 ap.17 ap.21 ap.22 a p.23 a p.24 a p.25 a p.26.1 a p.26.2 a p.32 a p.33 Medel under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitte DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer. Undantag får dock göras i fråga om humanitärt bistånd i Ryssland i anslutning till den väpnade konflikten i Tjetjenien och Internationella rödakorskommittens regionala delegationer. Undantag får även göras, när så bedöms vara väl motiverat, för insatser till stöd genom svenska partianknutna organisationer till demokratiuppbyggnad i länder som av DAC inte definieras som utvecklingssamarbete. Undantag från att medel endast får användas i enlighet med DAC:s riktlinjer om utvecklingssamarbete görs för anslagsposten 26.2 Osteuropa och Centraleuropa, icke ÖDA-länder. Sidan 6 av 27

7 För en ökad flexibilitet inom ramen för det totala strategibeloppet medges Sida att inom ramen för beslutad anslagspost överstiga alternativt understiga årligt beslutat strategibelopp för land eller region med 10 procent. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Ca kronor ska användas för insatser inom det bilaterala och regionala forskningssamarbetet. Utbetalningar ska ske i takt med att medelsbehov uppstår inom ramen för ingångna avtal och fattade beslut. Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad 2 respektive 3 år efter det att strategin löper ut. I de fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske mellan Sida och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Sida får utan regeringens medgivande fatta beslut om högst kronor per insats. För beslut i enlighet med regeringsbeslut om strategistyrd verksamhet krävs inte regeringens medgivande. Även för anslagspost 5, anslagspost 32, samt beträffande stöd till Svenska Röda Korset under anslagspost 1, får Sida fatta beslut oavsett ovanstående beloppsgräns. Sida får ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier som inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett belopp av högst kronor. Garantigivningen innefattar utställda biståndsgarantier för u-krediter och fristående garantier samt garantier inom systemet för finansiering av utvecklingslån och garantier. Kostnader för finansiering av utvecklingslån och garantier finansieras från anslagsposterna 6, 7, 9, 17. Sida kan med eget yttrande hänskjuta ärenden om utvecklingslån till regeringens prövning. Återbetalningar på enligt äldre villkor lämnade bistånds- och villkorskrediter ska redovisas mot inkomsttitel 4526, Återbetalning av övriga lån. Erhållen ränta ska redovisas mot inkomsttitel 2394, Övriga ränteinkomster. Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt revisioner inom respektive anslagspost. Valobservatörsinsatser med deltagande av svenskar finansieras över anslagsposterna 6, 7, 9, 17. Regeringsbeslut för ändamålet ska fattas i varje enskilt fall. Rekrytering och utbildning inför viss insats kan dock initieras efter överenskommelse med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i avvaktan på regeringsbeslut. I de länder där FN enats om ett gemensamt landprogram ska multibi-stöd till FN endast förekomma inom ramen för detta program, med undantag för humanitära insatser. Avsteg från denna princip medges i undantagsfall och efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Sidan 7 av 27

8 Organisation som beviljas bidrag ska på begäran ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur bidrag används av mottagaren och därvid lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Granskning av verksamhet med annat land eller mellanstatlig organisation som huvudman ska ske i enlighet med avtal. Sådana avtal ska innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och revision av verksamhet eller verksamhetsområde. Med anledning av pågående översyn i frågan om överföring av biståndsmedel genom vissa fonder ska Sida tills vidare undvika att fatta beslut om nya ekonomiska åtaganden i utländska fonder, bolag och andra icke-statliga och mellanstatliga institutioner som används för att kanalisera bistånd. Undantag från denna restriktion gäller fonder och andra juridiska institutioner under Världsbanken, International Finance Corporation (IFC), European Investment Bank (EIB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Asian Development Bank (AsDB), African Development Bank (AfDB), Interamerican Development Bank (IDB), International Fund for Agricultural Development (IFAD), FN, Nordiska investeringsbanken, Nordic Development Fund, fonder skapade för global givarsamordning där fonden inte bedriver affärsverksamhet, t.ex. Globala fonden, samt mindre icke-statliga och icke-vinstdrivande institutioner som bedriver verksamhet som är allmännyttig (civilsamhällesorganisationer) samt Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO). Generella villkor för anslagsposterna: ap.27 I ap.34 1 ap35.1 I ap.35.2 I ap.36 I ap.37 I ap.38 ap. 39 Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet. Medel under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitte DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer. Undantag från att medel endast får användas i enlighet med DAC:s riktlinjer om utvecklingssamarbete görs för anslagsposten 39 Osteuropa och Centraleuropa, icke ODA-länder. ap.1 Humanitära insatser och konflikthantering Medlen avseende humanitära insatser ska användas i enlighet med strategin för Sidas humanitära bistånd (UD2007/47656/SP). Denna strategi ska fortsätta gälla tills dess att beslut fattats av regeringen om ny strategi. Även insatser i Osteuropa får finansieras under anslagsposten. Sidan 8 av 27

9 Högst kronor får användas för insatser avseende konfliktrelaterad verksamhet. Medel för denna verksamhet ska användas i enlighet med policyn för säkerhet och utveckling samt regeringsbeslut om interimistisk styrning av Sidas anslagsposter (UD2007/43979/USTYR). En utgångspunkt för dessa insatser är att de ska präglas av snabbhet och flexibilitet. Samråd kring planerade insatser ska ske mellan Sida och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). ap.2 Informations- och kommunikationsverksamhet Medlen ska användas i enlighet med strategin för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället, (UD/2008/35922/USTYR). Sida får högst använda kronor för sin egen informations- och kommunikationsverksamhet. ap. 5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället Medlen ska användas i enlighet med strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (UF2009/28632/UP). Minst kronor ska avse stöd till barn och ungdomars rätt till hälsa och till utbildning. För detta ändamål kan vid behov även stöd genom internationella CSO-aktörer komma ifråga. ap.6 Asien Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande. ap.7 Latinamerika Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande. ap.9 Afrika Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande. Av medlen får högst kronor avsättas till regionala hiv och aids-insatser och insatser inom ramen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, inkusive HBT-personers rättigheter. ap. 17 Mellanöstern och Nordafrika Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande. ap.21 Globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser Av medlen ska Sida bereda och besluta om bidrag om sammanlagt högst kronor till följande organisationer: Sidan 9 av 27

10 Organisation: Svenska FN-förbundet International Center for Transitional Justice (ICTJ) International Legal Assistance Consortium (ILAC) International Rehabilitation Council for Torture (ICRT) Med belopp om högst: Small Arms Survey (SAS) Geneva International Center for Humanitarian Demining(GICHD) Landmine Monitor (LM) Afghanistan Analysts Network United Nations Industrial Development Organization Övriga medel ska användas i enlighet med strategin för stöd till globala utvecklingsinsatser (UD2007/47594/USTYR). Denna strategi ska fortsätta gälla tills dess att beslut fattats av regeringen om ny strategi. Minst kronor ska avse stöd till insatser för fred och säkerhet, inklusive de insatser inom området fred och säkerhet som specificeras i ovan tabell. ap.22 Särskilda insatserför demokratisering och yttrandefrihet Medlen ska användas i enlighet med strategin för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet (UF2008/27888/UP). ap.23 Miljölån Medlen ska användas i enlighet med strategin för finansiering av utvecklingslån och garantier avseende mil jöåtgärder(miljölån) (UF2009/2 7922/USTYR). ap.24 Kapacitetsutveckling och samverkan Medlen ska användas i enlighet med strategin för kapacitetsutveckling och samverkan (UF2010/ 46581/USTYR). Inom ramen för detta ska medel avsättas för ett praktikantprogram med verksamhet under Sidan 10 av 27

11 Medlen får användas för att stödja återinträdet på den svenska arbetsmarknaden för återvändande personal som har deltagit i Sidas resursbasprogram. Bidraget ska inte överstiga nivån för svensk arbetslöshetsersättning. I enlighet med avtal mellan berörda arbetsmarknadsparter ska denna typ av anställning inte ge anställningstrygghet och anställningstiden ska vara högst fem månader. ap.25 Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer(pao) Medlen ska användas i enlighet med strategin för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer (UF2010/34078/UP), som fasas in under Gällande avtal mellan Sida och svenska partianknutna organisationer ska förlängas för att omfatta verksamhet under ap Östeuropa och Centralasien, ODA-länder Medlen ska användas i enlighet med tidigare samarbetsstrategier eller motsvarande. ap.26.2 Östeuropa och Centralasien, icke ODA -länder Medlen ska användas i enlighet med tidigare samarbetsstrategier eller motsvarande. ap.27 Internationella finansieringsinstitutioner Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet om inte annat departement anges). Regeringskansliet (Finansdepartementet) beslutar om högst kronor för stöd till Internationella valutafondens lånefaciliteter för låginkomstländer med faktiska eller potentiella betalningsbalansproblem; insatsen är del av ett femårigt åtagande som kommer att betalas ut i fem lika stora delar och totalt uppgå till kronor. Nedan redovisas tilldelade anslagsmedel för 2011 fördelade på organisation (beräknat belopp i kronor). Sidan 11 av 27

12 Världsbanksgruppen (IDA) Regionala utvecklingsbanker Afrikanska utvecklingsfonden Afrikanska utvecklingsbanken Asiatiska utvecklingsfonden Asiatiska utvecklingsbanken Interamerikanska utvecklingsbanken Övriga utvecklingsbanker och fonder Nordiska utvecklingsfonden Internationella jordbruksfonden Medel från anslagsposten får utbetalas till Riksgäldskontoret för att täcka statens kostnader vid eventuella infrianden av garantier till följande internationella finansieringsinstitutioner: Världsbanken (IBRD), Multilaterala investeringsorganet (MIGA), Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB), Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) och Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB). ap.32 Forskningssamarbete Medlen ska användas i enlighet med strategin för Sidas stöd till forskningssamarbete (UF2009/75123/UP). Av medlen ska minst kronor avse forskning om sjukdomar som främst drabbar fattiga barn och minst kronor ska avse forskning om framtida livsmedelsförsörjning. ap.34 Europeiska utvecklingsfonden Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Under anslagsposten utbetalas medel till Europeiska utvecklingsfonden (EUF). Fonden förvaltas av Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB). Medel från anslagsposten får också utbetalas till eventuella kostnader för riskreservationer för, och kostnader vid eventuella infrianden av, de garantier som svenska staten utfärdar med anledning av Cotonou-avtalet och Lome IV Bis, samt administrativa kostnader som uppstår i samband med riskhanteringen. ap.35.1 Basbudgetstöd till FN. s ekonomiska och sociala verksamhet Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får ingå överenskommelse med fonder och program inom FN-systemet om det svenska bidragets inriktning samt om utbetalning av bidraget. Sidan 12 av 27

13 Nedan redovisas tilldelade anslagsmedel för 2011 fördelade på organisationer (beräknat belopp). UNDP UNHCR UNICEF WFP U N FPA UNRWA UNAIDS UNCDF UNODC UN Women (f d UNIFEM) UN HABITAT ap.35.2 Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Medel under anslagsposten avser stöd för FN:s reformarbete. Medlen får användas till uppföljning och genomförande av reforminitiativ som syftar till reformering av FN-systemets verksamhet inom det ekonomiska och sociala området och till individuella FN-organs pågående reformeringsoch effektiviseringsprocesser. ap.36 Konflikthantering Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Medel för konflikthantering inom ramen för främjande av den globala säkerheten får användas för finansiellt stöd till verksamhet och initiativ på området civil konflikthantering, underlättande av fredsprocesser, säkerhetsfrämjande insatser inklusive genom främjandet av de mänskliga rättigheterna, insatser för säkerhetssektorreformer samt genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet och Sveriges nationella handlingsplan på området. Särskild vikt ska läggas vid direkt och praktiskt arbete med konfliktlösning. Vidare får medlen användas till konfliktförebyggande- och krishanteringsinsatser inom ramen för FN, EU, OSSE och andra regionala, mellanstatliga och enskilda organisationer eller andra institutioner och nätverk. Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ska verka för en fördjupad Sidan 13 av 27

14 dialog med dessa institutioner om prioriteringar för verksamhetens inriktning. Inom ramen för de villkor som anges för anslagsposten får Regeringskansliet (Utrikesdepartementet ) ingå överenskommelser om det svenska bidragets inriktning och därtill relaterade projekt. Högst kronor avser icke -öronmärkt bidrag till den tematiska fonden för krisförebyggande (BCPR) inom FN : s utvecklingsprogram (UNDP). Högst kronor avser bidrag till FN :s fredsbyggande fond (PBF). ap.37 Organisations - och temastöd Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet om inte annat departement anges). Medlen under anslagsposten avser organisations - och temastöd i enlighet med regeringens prioriteringar och tillämpliga policyer, bl.a. inom nedanstående områden. Regeringskansliet får ingå överenskommelser om det svenska bidragets inriktning och därtill relaterade insatser. Demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter Medlen avser insatser som bidrar till demokratisk utveckling och respekten för de mänskliga rättigheterna. I enlighet med policyn för demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter inom svenskt utvecklingssamarbete kan medlen användas för organisationsstöd; stöd till insatser som ökar respekten för de mänskliga rättigheterna, bidrar till mellanstatlig dialog om demokrati och mänskliga rättigheter samt tillförsäkrar deltagandet av alla grupper i demokratiska processer. Högst kronor avser basbudgetstöd samt ersättning i enlighet med gällande värdlandsavtal för Internationella institutet för demokrati och fria val (IDEA). I detta ingår kostnader avseende hyresavtal gällande kanslilokaler. Miljö och klimat Medlen avser insatser för miljö och klimat. I enlighet med policyn för miljö och klimatfrågor inom svenskt utvecklingssamarbete kan medlen användas för stöd till organisationer, fonder och sekretariat, kapacitetshöjande insatser för utvecklingsländer samt insatser för att främja ett ökat deltagande från utvecklingsländer vid multilaterala förhandlingar i miljöfrågor. Medlen kan även användas för insatser av policyskapande och katalytisk karaktär inom områdena klimatförändringar, energi, miljö och säkerhet samt vatten. Sidan 14 av 27

15 Högst kronor avser Sveriges bidrag till Globala miljöfonden (GEF) utifrån tidigare gjorda åtaganden inom ramen för påfyllnads f örhandlingar. Högst kronor avser Sveriges bidrag till den multilaterala fonden i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet. Högst kronor avser bidrag till Clean Technology Fund som etablerats vid Världsbanken för investeringar i utvecklingsländer som leder till minskade utsläpp av växthusgaser. Högst kronor avser bidrag under regeringens klimatsatsning för insatser under de mekanismer som etablerats under FN:s klimatkonvention och/eller dess Kyotoprotokoll eller för andra multilaterala insatser som syftar till att stärka utvecklingsländernas möjlighet att anpassa sig till klimatförändringar, men också att bidra till utvecklingsländernas åtgärder för att begränsa sin klimatpåverkan. Högst kronor avser bidrag under regeringens klimatsatsning för insatser inom det katastrofförebyggande området med syfte att stödja genomförandet av Hyogo Framework for Action (HFA). Högst kronor avser stöd till Global Water Partnership Organisation (GWPO). Bidrag om högst kronor beslutas av Regeringskansliet (Miljödepartementet) för insatser för att främja utvecklingsländernas möjligheter att genomföra miljö- och klimatkonventioner, tillhörande protokoll och globala överenskommelser samt att delta i relaterade förhandlingar. Medlen kan även användas för multilaterala insatser för uppföljning av Agenda 21 och Johannesburgstoppmötet, bl.a. inom ramen för FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD) och för att främja FN: s miljöprograms (UNEP) utvecklingssamarbete. Samtliga insatser ska kunna klassificeras som bistånd enligt OECD/DAC:s riktlinjer. Miljödepartementet ska rapportera till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om medlens användning senast den 31 januari Jämställdhet och kvinnors roll i utveckling I enlighet med policyn för jämställdhet och kvinnors rättigheter och roll inom utvecklingssamarbetet får medlen användas för stöd till organisationer eller nätverk för jämställdhetsfrämjande insatser inom områdena kvinnors ekonomiska aktörskap och arbetsvillkor; sexuell och Sidan 15 av 27

16 reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR); kvinnors politiska deltagande och inflytande samt kvinnor och säkerhet, inklusive bekämpning av könsrelaterat våld och arbetet mot människohandel. Medlen kan även användas för uppföljning av Världsbankens Gender Action Plan. Ekonomisk tillväxt, inklusive handel Medlen avser insatser för ekonomisk tillväxt, inklusive handel och ska användas i enlighet med policyn för ekonomisk tillväxt inom utvecklingssamarbetet. Handelsstöd ska utformas i enlighet med regeringens riktlinjer för svenskt handelsrelaterat utveckingssamarbete. a) handel Medlen avser handelsrelaterad biståndsverksamhet för att främja i första hand de fattigaste ländernas möjligheter att dra nytta av internationell handel och investeringar. Detta inkluderar utvecklingsländernas deltagande i och tillträde till Världshandelsorganisationen (W TO) liksom ansträngningar för att åstadkomma god samhällsstyrning och korruptionsbekämpning för ett fördelaktigt ekonomiskt klimat. Stöd ska utformas i enlighet med regeringens riktlinjer för svenskt handelsrelaterat utvecklingssamarbete i avvaktan på att regeringen fastställer en policy om handelsrelaterat utvecklingssamarbete. Medlen kan t.ex. avse stöd till världshandelsorganisationen WTO:s kapacitetsuppbyggnadsfond, Advisory Centre on WTO Law (ACWL), FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD) samt till fortsatt finansiering för kontaktpunkten för export från utvecklingsländer (Open Trade Gate Sweden). Medlen får även användas för projekt som verkställs av enskilda organisationer eller nätverk. b) företagens samhällsansvar Medlen avser insatser till stöd för utveckling av företagens samhällsansvar som sker i enlighet med FN:s Global Compact och OECD: s riktlinjer, multilateralt arbete kring mänskliga rättigheter och företag samt till pilotprojekt av strategisk karaktär. Medlen ska vara avsedda för insatser vad gäller företagens samhällsansvar (främjande av mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsvillkor, miljöhänsyn och korruptionsbekämpning ) i utvecklingsländer. Medlen kan även användas för projekt som verkställs av internationella enskilda organisationer. c) övriga insatser för ekonomisk tillväxt Högst kronor avser kapitaltillskott till det statligt ägda bolaget Swedfund International AB, varav minst 200 miljoner kronor ska avse investeringar i Afrika. Sidan 16 av 27

17 Högst kronor avser åtgärder för att stärka livsmedelsförsörjningen, stödja ökad produktion och minska risken för undernäring och svält bl.a. till följd av klimatförändringar. Hiv och aids och smittsamma sjukdomar Medlen avser insatser mot smittsamma sjukdomar inklusive hiv och aids. Medlen kan användas för ytterligare stöd till FN-organ som arbetar mot smittsamma sjukdomar och hiv och aids, Globala fondens arbete, rent bilaterala insatser, insatser för information och kommunikation, stöd för forskning samt övriga insatser för att stärka det förebyggande arbetet och mildra konsekvenserna av hiv och aids. a) hiv och aids Medlen ska avändas i enighet med policyn för Svergies internationella hiv och aidsarbete. Högst kronor avser Sveriges basbidrag till Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM). Regeringskansliet (Utrikesdepartementet ) får ingå överenskommelse med Världsbanken om utbetalning av det svenska bidraget till Globala fonden. b) smittsamma sjukdomar Högst kronor avser Sveriges bidrag till internationella finansieringsfaciliteten för immunisering, IFFIm. Humanitärt bistånd Medlen avser insatser inom ramen för humanitärt bistånd. I enlighet med policyn för Sveriges humanitära bistånd kan medlen användas för stöd till FN:s, Rödakors- och Rödahalvmånerörelsens samt internationella och mellanstatliga enskilda organisationers humanitära verksamhet. Högst kronor avser Sveriges bidrag till Internationella rödakorskommittens (ICRC) reguljära budget. Högst kronor avser Sveriges kärnbidrag till FN:s kontor för humanitär samordning (OCHA). Högst kronor avser Sveriges bidrag till den verksamhet i sekretariatet för FN:s internationella strategi för naturkatastrofförebyggande, ISDR, som avser utvecklingsländer. Högst kronor avser Sveriges uttaxerade avgift till Internationella migrations organisationen (IOM). Högst kronor avser bidrag till FN:s fond för katastrofbistånd (CERF). Sidan 17 av 27

18 Ovrigt organisationsstöd Högst kronor avser stöd till Norske Röde Kors United World College. Högst kronor avser stöd till Dag Hammarskjölds minnesfond. Högst kronor avser stöd till samarbetet inom Multilateral Organisations Performance Assessment Network (MOPAN). ap.38 Ekonomiska program Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Medlen under anslagsposten avser skuldlättnader. Medlen får användas för att finansiera Sveriges internationella åtaganden för skuldlättnader, kompensationsanspråk från Exportkreditnämnden (EKN) med anledning av skuldavskrivningar vilka överenskommits i Parisklubben samt kapacitetshöjande insatser inom området stöd till ekonomiska reformer samt skuldhantering. Stöd ska utformas i enlighet med de riktlinjer för stöd till ekonomiska reformer och skuldlättnader som fastställts av regeringen den 28 oktober ap.39 Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) (Ramanslag) Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete ap.1 Sida (ram) Villkor för anslag 1:2 ap.1 Sida Av medlen får kronor endast användas för stöd till icke ODA-länder, varav högst kronor får användas för Sidas Östersjöteam och kronor avser samarbetet med Ryssland. 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag) Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete ap.6 Reformsamarbete i Osteuropa (ram) Sidan 18 av 27

19 ap.6.1 Reformsamarbete i Östeuropa (ram) ap.6.2 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ram) ap.3 Reformsamarbete i Osteuropa (UD) (ram) Villkor för anslag 2:1 ap.3 Reformsamarbete i Östeuropa (UD) Generella villkor för anslaget 2:1 Medlen får användas endast i enlighet med OECD:s biståndskommitte DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får lämnas endast till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer. ap. 3 Reformsarmarbete i Östeuropa (UD) Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Medlen under anslagsposten får användas bl.a. för stöd till seminarier, publikationer, utbildning, studier, för sekondering av personal vid internationella organisationer samt stöd för genomförande av multilateralt samarbete. Inom ramen för stöd för genomförande av multilateralt samarbete får även viss verksamhet i Centralasien ingå. ap.6.1 Reformsamarbete i Östeuropa Medlen ska användas i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller motsvarande. För en ökad flexibilitet inom ramen för det totala strategibeloppet medges Sida att inom ramen för beslutad anslagspost överstiga alternativt understiga årligt beslutat strategibelopp för land eller region med 10 procent. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Utbetalningar ska ske i takt med att medelsbehov uppstår inom ramen för ingångna avtal och fattade beslut. Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad 2 respektive 3 år efter det att nuvarande strategi förväntas löpa ut. I de fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske mellan Sida och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Sidan 19 av 27

20 Sida får utan regeringens medgivande fatta beslut om högst kronor per insats. För beslut i enlighet med regeringsbeslut om land- och samarbetsstrategi eller motsvarande krävs dock inte regeringens medgivande. Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar samt revisioner inom respektive anslagspost. För valobservatörsinsatser med deltagande av svenskar ska regeringsbeslut för ändamålet fattas i varje enskilt fall. Valobservatörsinsatser kan även avse Centralasien. Rekrytering och utbildning inför viss insats kan dock initieras efter överenskommelse med Utrikesdepartementet i avvaktan på regeringsbeslut. Kostnader för utvecklingslån får finansieras från anslaget på samma villkor som gäller under utgiftsområde 7, anslag 1:1 Biståndsverksamhet. Organisation som beviljas bidrag ska på begäran ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur bidrag används av mottagaren och därvid lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Granskning av verksamhet eller verksamhetsområde med annat land eller mellanstatlig organisation som huvudman ska ske i enlighet med avtal. Sådana avtal ska innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och revision av verksamhet eller verksamhetsområde. ap.6.2 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället Medlen ska användas i enlighet med strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (UF2009/28632/UP). Utgiftsomrdde 5 Internationell samverkan 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag) Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete ap.1 Samarbete inom Östersjöregionen (ram) ap.1.1 Sidas Östersjöteam (ram) ap.1.2 Samarbete inom miljöområdet ap.1.3 (ram) Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter (ram) Sidan 20 av 27

21 Villkor för anslag 1:11 ap. 1.1 Sidas Östersjöteam Medlen omfattar samarbete med Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland (i första hand S:t Petersburg samt Leningrads och Kaliningrads län). Medel får användas för i första hand kontakt- och informationsarbete på miljö- och energiområdet (ej investeringar), sociala området samt inom civil säkerhet och för insatser med syfte att underlätta Sveriges medverkan i genomförandet av EU:s Östersjöstrategi. ap.1.2 Samarbete inom miljöområdet Medlen ska främst avse stöd till investeringar i nordvästra Ryssland. ap.1.3 Samarbete inom området demokrati och mänskliga rättigheter Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för stöd till demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland. 4.3 Finansiella villkor Finansiella villkor för anslaglanslagsposter Utgiftsområde 05 Internationell samverkan Anslaglap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2011 Indrag av anslagsbelopp 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen a p Inget 0 ap Inget 0 ap Inget 0 Belopp angivna i tkr Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Sidan 21 av 27

22 Utgiftsområde 07 Internationellt bistånd Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2011 Indrag av anslagsbelopp 1:1 Biståndsverksamhet ap.1 0 3% 0 ap.2 0 3% 0 ap.5 0 3% 0 ap.6 0 3% 0 ap.7 0 3% 0 ap.9 0 3% 0 ap % 0 ap.21 0 Allt 0 ap % 0 a p % 0 ap.24 0 Inget 0 ap.25 0 Inget 0 ap % 0 ap % 0 ap.27 0 Allt 0 ap % 0 ap % 0 ap.34 0 Allt 0 ap Allt 0 ap Allt 0 ap.36 0 Allt 0 ap.37 0 Allt 0 a p.38 0 Allt 0 ap.39 0 Allt 0 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) a p.1 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa ap.3 0 Allt 0 ap % 0 ap % 0 Belopp angivna i tkr Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Sidan 22 av 27

23 4.3.2 Omfördelning av anslagssparande Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Omfördelning från anslag/ap' 1:1 Biståndsverksamhet Omfördelning till anslag/ap2 Belopp (tkr) Belopp andel (%) 1:l ap.3 1:l ap % 1:l ap. 13 1:l ap % 1:1 ap. 15 1:1 ap :1 ap.15 1:1 ap :l ap :l ap % 1:1 ap :1 ap :1 ap :1 ap :1 a p.28 1:1 a p % 1:1 ap :1 ap :1 ap :1 ap :1 ap :1 ap :1 ap :1 ap :1 ap.30 1:1 ap :1 ap.30 1:1 ap :l ap :l ap % 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa 2:1 ap.1 2:1 ap.3 1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur 2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur 100 % Avslutade anslagsposter Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Ansaaglap 1:1 Biståndsverksamhet ap.3 I Anslagstyp i ram Sidan 23 av 27

24 4.3.5 Bemyndiganden Utgiftsområde 05 Internationell samverkan Anslag/ap 2011 Bemyndiganderam 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 2012 Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser Slutår ap ap ap Belopp angivna i tkr Utgiftsområde 07 Internationellt bistånd Anslag/ap Bemyndiganderam Infriade förpliktelser Infriade förpliktelser Slutår 1:1 Biståndsverksamhet ap ap ap ap ap ap ap a p a p a p a p a p a p a p ap ap :1 Reformsamarbete i Östeuropa ap ap ap Belopp angivna i tkr Sidan 24 av 27

25 Villkor Bemyndiganderamarna avseende ap. 27, 34, 37 och 38 avser ekonomiska åtaganden som medför utgifter under följande budgetår får ingås av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). De ekonomiska åtaganden som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ingår ska löpande rapporteras till Sida och redovisas i Sidas årsredovisning. Omfattningen och formerna för den löpande rapporteringen från Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) till Sida får bestämmas av berörda parter. De ekonomiska åtaganden som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) ingått med stöd av bemyndiganderamar som tilldelats tidigare år övertas av Sida och redovisas i Sidas årsredovisning. 5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram (eni 20 budgetlagen) Räntekontokredit (enl 21 budgetlagen) Övriga kreditramar (enl 23 budgetlagen) Belopp angivna i tkr 5.2 Utbetalningsplan Till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp Summa Belopp angivna i tkr Sidan 25 av 27

26 Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes disposition enligt detta regleringsbrev är: 1:2 ap.1 Sida 6 Avgifter och bidrag 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet Verksamheten vid Civil Society Centre i Härnösand samt internationell rekrytering och kompetensutveckling får delfinansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Sida, dock ej i de fall som avses i 15 avgiftsförordningen (1992:191). Sida disponerar inkomsterna från Civil Society Centre i Härnösand och internationell rekrytering och kompetensutveckling. UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET Med undantag från bestämmelserna i förordningen (1994:14) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning medges Sida att överföra medel till konton som öppnas/innehas i utländska banker av sektionskanslier och utlandsmyndigheter. Eventuell räntegottgörelse avseende detta konto ska bokföras på inkomsttitel 2811, Övriga inkomster av statens verksamhet. Kravet i 21 f förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt ska inte tillämpas på myndigheter inom Utrikesrepresentationen. ÖVRIGA BESTÄMMELSER Sida ska för respektive garantityp redovisa garantiåtaganden i enlighet med Riksgäldskontorets rekommendationer om gemensam kostnadsoch riskredovisning (dnr 2004/641). På regeringens vägnar ^gatlkvf' unilla Carlsson ( ^rx%1.r. ' j ^s'^r/yyft l Susanne Bergman Sidan 26 av 27

27 Kopia till Internrevisionen Utrikesdepartementet-AF Utrikesdepartementet-AME Utrikesdepartementet-ASO Utrikesdepartementet-EC Utrikesdepartementet-EU Utrikesdepartementet-MENA Utrikesdepartementet-SP Utrikesdepartementet-FIM Utrikesdepartementet-FMR Utrikesdepartementet-MU Utrikesdepartementet-USTYR Utrikesdepartementet-UP Utrikesdepartementet-NIS Utrikesdepartementet-IH Utrikesdepartementet-PIK Utrikesdepartementet-RS Utrikesdepartementet-EKO Finansdepartementet-BA Finansdepartementet-IA Försvarsdepartementet Näringsdepartementet Miljödepartementet Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi riksdagen-utrikesutskottet Ekonomistyrningsverket Exportkreditnämnden Folke Bernadotteakademin Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete Nordiska Afrikainstitutet Riksgäldskontoret Riksrevisionen Svenska institutet Swedfund International AB Tillväxtverket Sidan 27 av 27

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och nedan angivna anslag. 2009-12-28*0 2116`4 Regeringsbeslut 111:5 REGERINGEN Utrikesdepartementet 2009-12-21 UF2009/83257/USTYR (delvis) UF2009/83256/PLAN(d elvis) Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Valhallavägen

Läs mer

2aO -12-30*061401. Regeringsbeslut 111:3. 2008-12-18 UF2008/14589/USTYR (delvis) UF2008/ 14588/PLAN (delvis) REGERINGEN. Utrikesdepartementet

2aO -12-30*061401. Regeringsbeslut 111:3. 2008-12-18 UF2008/14589/USTYR (delvis) UF2008/ 14588/PLAN (delvis) REGERINGEN. Utrikesdepartementet 2aO -12-30*061401 Regeringsbeslut 111:3 REGERINGEN Utrikesdepartementet 2008-12-18 UF2008/14589/USTYR (delvis) UF2008/ 14588/PLAN (delvis) Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Valhallavägen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Regeringsbeslut II:10 2014-12-18 S2014/8929/SAM (delvis) Socialdepartementet Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Box 308 10126 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten

Läs mer

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm

2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen. Box 3686 103 59 Stockholm Regeringsbeslut IV 4 Arbetsmarknadsdepartementet 2014-12-18 A2014/4436/DISK A2014/4407/SV (delvis) Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut I:32 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen 1^ REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-22 LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2014-12-29 Dnt: Fi2014/4555 (delvis) Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Regeringsbeslut I:11 Justitiedepartementet 2012-12-20 Ju2012/8171/Å Ju2012/8527/KRIM(delvis) Åklagarmyndigheten Box 5553 11485 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Åklagarmyndigheten Riksdagen

Läs mer

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten 2014-2017 Ökat antal kvalificerade svenskar i av regeringen prioriterade

Läs mer

Mk -12-2 3. Regeringsbeslut. Vl:2 2014-12-19 REGERINGEN. Socialdepartementet. Statens fastighetsverk Box 2263 10316 Stockholm

Mk -12-2 3. Regeringsbeslut. Vl:2 2014-12-19 REGERINGEN. Socialdepartementet. Statens fastighetsverk Box 2263 10316 Stockholm REGERINGEN Socialdepartementet Regeringsbeslut 2014-12-19 Vl:2 S2014/4968/SFÖ S2014/8988/SAM (delvis) OBJEKT Mk -12-2 3 Statens fastighetsverk Box 2263 10316 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015

Läs mer

SIDAS BUDGETUNDERLAG 2015 2017

SIDAS BUDGETUNDERLAG 2015 2017 Sidas budgetunderlag 2015 2017 2 Innehållsförteckning 1. Hemställan... 5 2. Sidas inriktning och prioriteringar 2015 2017... 6 3. Förslag till finansiering av verksamheten 2015 2017... 9 3.1 Utgiftsområde

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Riksantikvarieämbetet

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Riksantikvarieämbetet Regeringsbeslut 30 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS(delvis) Kulturdepartementet Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Riksantikvarieämbetet Riksdagen har

Läs mer

VERKSAMHET Följande gäller för verksamheten inom Integrationsverkets ansvarsområde.

VERKSAMHET Följande gäller för verksamheten inom Integrationsverkets ansvarsområde. Regeringsbeslut 109 Justitiedepartementet 2006-12-21 Ju2006/10512/IM (delvis) Ju2006/6753/IM Ju2006/8780/IM m.fl. Sebilaga1 Integrationsverket Box 633 601 14 NORRKÖPING Regleringsbrev för budgetåret 2007

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Kapitalförsörjningsförordning; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:210 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I

Läs mer

Globalt utvecklingssamarbete ska finansiera strategiska insatser på global nivå som uppfyller följande kriterier:

Globalt utvecklingssamarbete ska finansiera strategiska insatser på global nivå som uppfyller följande kriterier: 2007 12 19 Utrikesdepartementet Strategi för globala utvecklingsinsatser 2008-2010 1. Inledning Globalt utvecklingssamarbete ska finansiera strategiska insatser på global nivå som uppfyller följande kriterier:

Läs mer

10420 Stockholm. Uppdraget ska utföras i enlighet med bilagan.

10420 Stockholm. Uppdraget ska utföras i enlighet med bilagan. 2 2 Regeringsbeslut 11:2 REG ER! N G EN 20 15-07-09 UD2015/1620/USTYR Utrikesdepartementet STATSKONTORET Statskontoret Box 8810 10420 Stockholm Dnr Avd 2015-08- 12 Sign: Uppdrag till Statskontoret att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det

www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det www.sida.se Svenskt bistånd och utvecklingssamarbete Så fungerar det Vad är svenskt bistånd och utvecklingssamarbete? Sverige arbetar med både kortsiktigt humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Polismyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Polismyndigheten Regeringsbeslut II:2 Justitiedepartementet 2014-12-22 Ju2014/7348/PO Ju2014/6645/PO Ju2014/6649/PO m.fl. Se bilaga 1 Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Polismyndigheten

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sidas årsredovisning 2010 Publicerad av: Sida, 2011 Copyright: Sida Omslagsbild: 2006 Anna Gerrard, Courtesy of Photoshare. Local women in Magu, Tanzania.

Läs mer

Bistånd genom internationella organisationer

Bistånd genom internationella organisationer en granskningsrapport från riksrevisionen Bistånd genom internationella organisationer UD:s hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet rir 2014:24 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

Uppdrag till Statens skolverk att svara för fortbildning av lärare

Uppdrag till Statens skolverk att svara för fortbildning av lärare Regeringsbeslut II:8 2007-04-19 U2007/3168/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag till Statens skolverk att svara för fortbildning av lärare Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Regeringsbeslut VI:1 Socialdepartementet 2014-12-19 S2014/6917/SFÖ S2014/8988/SAM (delvis) Fortifikationsverket 631 89 Eskilstuna Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Riksdagen

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015. Tomas Brundin

Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2011-2015. Tomas Brundin Regeringsbeslut III:1 UF2010/34078/UP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer

Läs mer

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52

Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 Handledning Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten 2013:52 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Sveriges lantbruksuniversitet

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Sveriges lantbruksuniversitet Regeringsbeslut 19. 2008-12-11 Jo2008/3942(delvis) Jordbruksdepartementet Sveriges lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 UPPSALA Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Sveriges lantbruksuniversitet

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Publicerad av: Sida, 2012 Copyright: Sida Omslagsbild: IOM/Daniel Desmarais. Haiti drabbades hårt av jordbävningen 2010. Sida har bidragit med ett stort

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för ungdomsoch

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för ungdomsoch Regeringsbeslut II:8 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7523/SAM delvis U/2014/7545/UC mfl. se bilaga 1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Box 17801 11894 Stockholm Regleringsbrev

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Handlingsplan för ett effektivt bistånd 2009-2011

Handlingsplan för ett effektivt bistånd 2009-2011 2009-06-29 Utrikesdepartementet Handlingsplan för ett effektivt bistånd 2009-2011 Inledning Parisdeklarationen om biståndseffektivitet (2005) och Handlingsplanen från Accra (AAA) (2008) är på väg att förändra

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Budgetlag; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:203 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

Bistånd genom budgetstöd

Bistånd genom budgetstöd RiR 2007:31 Bistånd genom budgetstöd - regeringens och Sidas hantering av en central biståndsform ISBN 978 91 7086 133 8 RiR 2007:31 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Publicerad av: Sida, 2014 Copyright: Sida Omslagsbild: Anette Widholm Bolme, I Liberia stöder Sverige upprustning av vägarna på landsbygden. Sedan Bong

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2008 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016 Staben Föredragande Anna Lindholm Stabschef anna.lindholm@uhr.se Diarienummer 1.1.1-930-2013 Datum 2013-03-01 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470

Läs mer

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1/11 Datum Handläggare 2015-06-17 Anne-Marie Ögren ESV-dnr 3.2-540/2014 Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1 Finansiella befogenheter Fråga M1 Hantering av inomstatliga bidrag Myndigheter

Läs mer

Strategi för Sveriges samarbete med. Världsbanksgruppen

Strategi för Sveriges samarbete med. Världsbanksgruppen Strategi för Sveriges samarbete med Världsbanksgruppen 2011 2014 Protokoll III:2 vid regeringssammanträde 2011-03-03 UF2011/5294/UD/MU Utrikesdepartementet Organisationsstrategi för Världsbanksgruppen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlåning och garantier; SFS 2011:211 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Förordningens tillämpningsområde

Läs mer

Dnr 22/14. Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017

Dnr 22/14. Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017 Dnr 22/14 Budgetunderlag för budgetåren 2015 2017 Februari 2014 Innehåll 1. INLEDNING... 5 1.1. ANSLAGSÖVERSIKT... 5 2. INFORMATION AVSEENDE UTGIFTSOMRÅDEN... 6 2.1. UO 16, 3:5 RYMDSTYRELSEN: FÖRVALTNING...

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2003 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Sekretariatet för utvärdering och

Läs mer

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39

Rapport. Regeringsuppdrag. Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 Regeringsuppdrag Rapport Förslag till utvecklad finansiell styrning ESV 2009:39 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE www.sida.se INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Publicerad av: Sida, 2015 Copyright: Sida Omslagsbild: Kroli Kasindi är sjuksköterska på hälsokliniken i samhället Hombo i östra Kongo. Hit kommer många

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

EU-bistånd. från utbetalning till utveckling. av Christian Holm. www.hjalmarsonstiftelsen.se

EU-bistånd. från utbetalning till utveckling. av Christian Holm. www.hjalmarsonstiftelsen.se EU-bistånd från utbetalning till utveckling av Christian Holm www.hjalmarsonstiftelsen.se Rapporten är skriven av Christian Holm för Jarl Hjalmarson Stiftelsen Jarl Hjalmarson Stiftelsen 2009 EU:s bistånd

Läs mer

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018

KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för 2016 2018 KKV1000, v1.2, 2011-02-05 2015-02-18 Dnr 134/2015 1 (8) Budgetunderlag för budgetåren 2016, 2017 och 2018 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till kapitalförsörjningsförordningen (10) ESV beslutade den 30 mars 2011.

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

RiR 2009:15. Sidas stöd till utveckling av kapacitet i mottagarländernas statsförvaltning

RiR 2009:15. Sidas stöd till utveckling av kapacitet i mottagarländernas statsförvaltning RiR 2009:15 Sidas stöd till utveckling av kapacitet i mottagarländernas statsförvaltning ISBN 978 91 7086 188 8 RiR 2009:15 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården

Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringsbeslut III:5 2015-03-05 S2015/1659/FS Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården Regeringens beslut

Läs mer

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Budgetunderlag 2016-2018, Bilaga 1 Datum Vår beteckning 2015-02-20 2014/118654 Bilaga 1 Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Nuläge I årsredovisningen avseende år 2014

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försäkringskassan

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försäkringskassan Regeringsbeslut III:1 Socialdepartementet 2013-12-19 S2012/1727/SF S2013/1458/SF S2013/6368/SF m.fl. Se bilaga 1 Försäkringskassan Vasagatan 16 10351 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Beslutade den 25

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Regeringsbeslut II:3 2015-06-17 S2012/275/FST Socialdepartementet Linköpings universitet 581 83 Linköping Uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK Regeringsbeslut 111:38 REGERINGEN Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN VLK Ink : 2008-04- 2 1 2008-04-10 S2008/3609/ST Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM (delvis) Doss Hand. Dnr Uppdrag att fördela stimulansbidrag

Läs mer

Ägarens förslag till ägaranvisning, beslutad vid årsstämman 2012. ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK)

Ägarens förslag till ägaranvisning, beslutad vid årsstämman 2012. ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK) AB SVENSK EXPORTKREDIT Årsstämma 2012 Bilaga D till protokoll fört vid årsstämma den 26 april 2012 Ägarens förslag till ägaranvisning, beslutad vid årsstämman 2012. ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

reellt inflytande i FN ökat tack vare EUmedlemsskapet.

reellt inflytande i FN ökat tack vare EUmedlemsskapet. FN-fakta Sverige och FN RÄTTVIS FN OCH HANDEL EU Foto: FN/Eskinder Debebe FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon träffar barn på en skola i Stockholm i oktober 2009. Sverige en trogen vän till FN Stödet för

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Fastställd av Sidas

Läs mer

Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2014-2016

Budgetunderlag för åren 2014-2016 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2014-2016 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2013:1106 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om bistånd och utveckling - Från missionärsverksamhet till biståndindustri - Biståndets roll

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2014-2016 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2014-2016 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Publikationen kan laddas ner som PDF från www.esv.se. Datum: 2015-02-26 Dnr: 1.4-205/2015 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren INNEHÅLL Innehåll 1

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. 1 Mål och återrapporteringskrav

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. 1 Mål och återrapporteringskrav r REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 118 2010-03-31 N2009/9577/KLS (delvis) N2010/2079/TE N2010/2314/TE Trafikverket 781 89 BORLÄNGE Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Trafikverket

Läs mer

Ny revisionsberättelse

Ny revisionsberättelse 1 Ny revisionsberättelse ESV 26 november 2014 Stefan Andersson Ny revisionsberättelse 2014 2 Anpassning till internationell utveckling Separerar uttalande om använt regelverk och rättvisande bild Anpassning

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Regeringsbeslut 2014-12-22. frihet samt kvalitet, tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet.

Regeringsbeslut 2014-12-22. frihet samt kvalitet, tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet. Regeringsbeslut 1:11 REGERINGEN Kulturdepartementet 2014-12-22 Statens kulturråd Box 27 215 10253 Stockholm Ku2014/1361,1772,1906, 2035/KO Ku2014/2121/RFS(deIvis) Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1) REGERINGSRAPPORT 1 (4) Hanteringsklass: Öppen 2015-03-13 Dnr 2015/215 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Zambia. juli 2008 december 2011

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Zambia. juli 2008 december 2011 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Zambia juli 2008 december 2011 ~ - Regerings Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 115 53 Stockholm Samarbetsstrategi för

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm

2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet 2002-12-19 Ku2002/2702/Sam (delvis) Ku2002/ Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 27126 102 52 Stockholm och återrapporteringskrav för budgetåret 2003 avseende

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer