Föreningsstämma. BRF Väktaren Årsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningsstämma. BRF Väktaren Årsmöte 2012-03-13"

Transkript

1 Föreningsstämma BRF Väktaren Årsmöte

2 RENOVERING AVLOPP STAMBYTE RELINING

3 RELINING Invändig plastbeläggning av rör Invändig beläggning med strumpa och plast

4 RELINING Köksavlopp + extra toaletter Källare

5 RELINING Offert från 3 auktoriserade företag 3 olika metoder

6 RELINING Kostnad lägenheter 1,1 1,6 milj + moms Kostnad källare 1,4 milj + moms

7 RELINING Påverkan boende vid arbete i A) lägenheter B) källare

8 RELINING Arbetets kvalitet: information garanti egenkontroll dokumentation

9 Paragraf 1 Stämmans öppnande Jag förklarar härmed årsstämman öppnat, och hälsar alla välkomna. Hasse 2 Godkännande av dagordning 3 Val av ordförande av stämman 4 Val av sekreterare för stämman 5 Val av justeringsmän, tillika rösträknare för stämman 6 Fråga om stämman har blivit i behörig ordning utlyst 7 Fastställande av röstlängd BRF Väktaren Årsmöte

10 Paragraf 8 Föredragande av styrelsens årsredovisning BRF Väktaren Årsmöte

11 Förvaltningsberättelse,allmänt Styrelsen har sedan stämman haft följande sammansättning: Ord. ledamöter: Hans Gustafsson ordförande Lars Niklasson kassör Leif Wikström sekreterare Sven-Olof Söderman vice värd Jan Sahlström Suppleanter: Majbritt Imhagen Valberedning: Ola Nässén sammankallande Annica Åkerlind Revisorer: Karin Hammarberg auktoriserad revisor Alexandra Lindquist revisorssuppleant Under året har 14 lägenhetsöverlåtelser skett Under året har styrelsen haft 14 protokollförda styrelsemöten

12 Verksamhet under året o Installation av elslingor monterats i stuprör etappvis o Radonmätningen slutförd och analysen visar sig vara mycket bra o Styrelsen har iordningställt en vävstuga som kostnadsfritt erbjuds föreningens medlemmar, utvärdering av intresse görs början 2012 o Stort läckage i en avloppstam Stegelbäcksgatan 14B har reparerats o Mindre vattenskada i en lägenhet slutade med ommålning av takyta o Timer för lyse på vindar monterats o Löpande arbeten har som vanligt sköts av gubbligan

13 Verksamhet under det kommande året o Översyn av behovet av byte av fönster Montessori o Offertarbete och möten med leverantörer som erbjuder utförande renovering av köksstammar pågår o Besiktning av skorstenar o Utöver dessa speciella åtgärder kommer drift och underhåll att skötas av gubbligan Styrelsen har en planeringshorisont 3 år som uppdateras löpande

14 Föreningens ekonomi o Året har investeringsmässigt varit lugnt, dock har vi under året startat ett arbete för att handla upp renovering av köksstammar. o Direkta driftkostnaderna för vatten, el och renhållning ökar, dock har förbrukningen av el minskat då början på denna vinter varit betydligt mildare. o Generellt ökar leverantörs priser då efterfrågan av arbeten är stor, väntan på hantverkare för mindre akuta arbeten blir längre. o Avslutningsvis föreslår den gamla styrelsen att hyrorna bibehålls i nuvarande nivå 2012

15 Statistik Förmögenhetsutveckling taxvärde fastighet lf skulder Förmögenhetsvärde

16 Axelrubrik Axelrubrik Fjärrvärme kwh/månad Rörligt kwh pris

17 Fastighets lån & eget kapital Fastighets lån Lånenr Bind.tid Ränta Bundet till Skuld Skuld Differens Anmärkning Stadshypotek , kr kr kr Stadshypotek , kr kr kr Stadshypotek rörligt 0 kr 0 kr 0 kr Ingen skuld Stadshypotek , kr kr kr Nytt lån 2011 Stadshypotek , kr kr kr Nytt lån 2012 Stadshypotek , kr 0 kr kr Avslut Stadshypotek , kr 0 kr kr Avslut Eget kapital Inbetalda insatser kr Balanserad vinst/förlust kr Yttre reparationsfond kr Inre reparationsfond kr Redovisat resultat kr

18 Fler årsöversikt Nettoomsättning kr kr kr kr kr kr Balansomslutning kr kr kr kr kr kr Soliditet (%) 29 % 26 % 24 % 22 % 18 % 15 % Kassalikviditet (%) 254 % 289 % 245 % 87 % 49 % 24 % Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Långsiktig beredskap, en stark soliditet säkrar framtid eventuella förluster. Kopplingen till skulderna är väsentlig. Kassalikviditet (%) Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. Om kassalikviditeten är högre än 100% kan föreningen betala sina kortfristiga skulder.

19 Paragraf 9 Revisorernas berättelse BRF Väktaren Årsmöte

20 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Väktaren Org.nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Väktaren för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Karin Hammarberg Auktoriserad revisor

21 Paragraf 10 Beslut om resultat- balansräkning 2011 BRF Väktaren Årsmöte

22 Intäkter 1% 9% Medlemsavgifter Lokalhyror Övriga rörelseintäkter 90%

23 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll Övriga externa kostnader Totala löner,ersättningar,sociala/pens kost. Avskrivningar Fastighetskostnader Fastighetsskatt Adminstrationskostnader -8% -20% -1% -10% -5% -55% -3%

24 Största driftkostnaderna Fjärrvärme Vatten och avlopp Renhållning Fastighetsel Trappstädning,entreprenad Driftkostnader kabel TV Försäkringspremier -7% -4% -7% -8% -46% -9% -19%

25 Paragraf 11 Beslut om resultatdisposition BRF Väktaren Årsmöte

26 Förslag till vinstdisposition Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst ,13 årets vinst ,13 disponeras så att ,26 Avsättning till yttre reparationsfond I ny räkning överföres , ,26 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

27 Paragraf 12 Ansvarsfrihet för styrelsen BRF Väktaren Årsmöte

28 Paragraf 13 Arvode till styrelse, revisorer BRF Väktaren Årsmöte

29 Paragraf 14 Inkomst och utgiftsstat för 2012 (Budget) BRF Väktaren Årsmöte

30 Budget 2011 Intäkter Kommentarer Budget 2012 Utfall 2011 Budget 2011 Fastighet Medlemsavgifter Oförändrade hyror kr kr kr Hyresintäkter Indexjusterade hyror kr kr kr Övrigt kr kr kr SUMMA kr kr kr

31 Fastighetskostnader Kommentarer Budget 2012 Utfall 2011 Budget 2011 Reparationer och underhåll kr kr kr Inre fastighetsunderhåll kr kr kr Yttre fastighetsunderhåll kr kr kr Underhåll markanläggning kr kr kr Underhåll VVS kr kr kr Underhåll tvättstugor kr kr kr

32 Drift Kommentarer Budget 2012 Utfall 2011 Budget 2011 Drift kr kr kr Vatten och avlopp Justering ca 4% kr kr kr Fjärrvärme Nivå till "normalvinter" kr kr kr Fastighetsel Förbruk låg kr kr kr Renhållning Justering ca 3% kr kr kr Trappstädning,entreprenad Ökade kostnader kr kr kr Försäkringspremier Avvisering ökad premie kr kr kr Driftkostnader kabel TV Servicekost ökning kr kr kr Inköp & underhåll maskiner kr kr kr Sotning kr kr kr Övrig drift 0 kr 0 kr 0 kr Övriga fastighetskostnader 0 kr 0 kr 0 kr

33 Övrigt Kommentarer Budget 2012 Utfall 2011 Budget 2011 Fastighetsskatt kr kr kr Fastighetsskatt kr kr kr Övriga externa kostnader kr kr kr Revisorsarvode & bokföringstjänster kr kr kr Övriga externa kostnader kr kr kr Administrationskostnader kr kr kr Löner Timpriser justerade kr kr kr Styrelsearvode kr kr kr Sociala kostnader kr kr kr Möten, planeringsdag & personalsocial verksamhet kr kr kr

34 Övrigt forts.. Kommentarer Budget 2012 Utfall 2011 Budget 2011 Avskrivningar kr kr kr Maskiner och inventarier kr kr kr Byggnad och markarbeten kr kr Resultat från finansiella poster kr kr kr Ränteintäkter och liknande poster kr kr kr Statlig bobyggnad-subventioner 0 kr 549 kr kr Räntekostnader och liknande poster kr kr kr Bokslutsdispositioner 0 kr kr kr Ny avsättning till yttre reparationsfond eget kapital Ny avsättning till inre reparationsfond ingen insättning sker Skatt kr kr Årets resultat kr kr kr

35 Paragraf 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter BRF Väktaren Årsmöte

36 Paragraf 16 Val av revisorer BRF Väktaren Årsmöte

37 Paragraf 17 Val av valberedning BRF Väktaren Årsmöte

38 Paragraf 18 Övriga anmälda ärenden BRF Väktaren Årsmöte

39 Paragraf 19 Beslut om mandat av årsmötet att inom fastställd presenterad mål budget genomföra relining av köksstammar BRF Väktaren Årsmöte

40 Paragraf 20 Stämman avslutas BRF Väktaren Årsmöte

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning rör Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-1745 Räkenskapsåret 2010-07-01-2011-06-30 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Piloten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Piloten 716421-l745 Räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Bostadsrättsföreningen Piloten l (10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Piloten får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning BRF STENHUGGAREN

Årsredovisning BRF STENHUGGAREN Årsredovisning för BRF STENHUGGAREN 716411-6290 Räkenskapsåret 2010 BRF STEM{UGGAREN 1 (13) Styrelsen för BRF STENHIJGGAREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen sid I av 10 Styrelsens ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2008-0 I-O I - 2008-12-3 I Bostadsrättsföreningen Iverson Orgnr. 71641 1-7447 Innehåll l-- Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse Resultaträkning

Läs mer

ARS RED OVIS NING. för BRF TALLUDDEN. Org. nr. 716420-4757 ÅR 2010

ARS RED OVIS NING. för BRF TALLUDDEN. Org. nr. 716420-4757 ÅR 2010 o ARS RED OVIS NING för BRF TALLUDDEN Org. nr. l ÅR 2010 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Valberedning Stämman utsåg till valberedning Leif Bruhn, Peter Josefsson och Randi Stangebye.

Valberedning Stämman utsåg till valberedning Leif Bruhn, Peter Josefsson och Randi Stangebye. Årsredovisning 214 Bostadsrättsföreningen Trasten 21 Styrelsen för Brf Trasten 21 (716422-761), Stockholm, redovisar härmed verksamheten för januari till och med december 214. Om förvaltningsberättelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006

ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006 ÅRSREDOVISNING 1/1 2006 31/12 2006 Dagordning till Brf Teles årsmöte 2007 Onsdagen den 11 april 2007, kl. 18:00 Plats: Restaurang Tellus, Dialoggatan 11 (LM-området). 1. Mötets öppnande 2. Godkännande

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Arsredovisning för. Räkenskapsåret 2008-01 -01-2008-1 2-31

Arsredovisning för. Räkenskapsåret 2008-01 -01-2008-1 2-31 Arsredovisning för Räkenskapsåret 2008-01 -01-2008-1 2-31 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN G ~ TU= V Org. Nr n Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Grev Ture 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

Arsredovisning BRF STENHUGGAREN

Arsredovisning BRF STENHUGGAREN 0 Arsredovisning för BRF STENHUGGAREN Räkenskapsåret 2009 Adress: Fabriksgatan 54A, 70223 Örebro BRF STENHUGGAREN 1(16) Styrelsen för BRF STENHUGGAREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 7696154298 ÅR 2010

ÅRSREDO VISNING. för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 7696154298 ÅR 2010 ÅRSREDO VISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 7696154298 ÅR 2010 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

for 76 9604~3020 Räke^kap såret

for 76 9604~3020 Räke^kap såret for 76 964~32 1 Räke^kap såret 27 Rrf Fyrtornet 1 1(11) 76964-32 Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen

Läs mer

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009 ÅRsRED0vIsNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. ÅR 2009 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSRED0vISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultatrakningar

Läs mer