Ärende Fördelning av produktionsbidrag till yrkesverksamma fria teatergrupper vid det första fördelningstillfället för år 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende Fördelning av produktionsbidrag till yrkesverksamma fria teatergrupper vid det första fördelningstillfället för år 2011."

Transkript

1 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010: Dnr KUR Ärende Fördelning av produktionsbidrag till yrkesverksamma fria teatergrupper vid det första fördelningstillfället för år Sökande Se beslutsbilaga 1. Kulturrådets beslut Statens kulturråd beviljar bidrag med totalt , enligt beslutsbilaga 2. Utbetalning av bidraget sker efter rekvisition till det plus- eller bankgiro som respektive bidragsmottagare har angett. Ansökningarna från Latinamerikanska Folkteatern (dnr KUR 2010/3233), Auditiva teatern (dnr KUR 2010/4266) och Institutet (dnr KUR 2010/3238) har bordlagts och bereds i särskild ordning. Övriga ansökningar om bidrag avslås. Bidraget är förenat med särskilda villkor, se beslutsbilaga 3. Ansökningar Vid detta ansökningstillfälle har inkommit 156 ansökningar, varav en återkallats på egen begäran. Det ansökta beloppet för de ansökningar (154 stycken) som prövats i denna fördelning uppgår till sammanlagt kronor. Vid motsvarande fördelningstillfälle förra året prövades 155 ansökningar om sammanlagt kronor. Av de sökande kommer 68 från Stockholms län, 27 från Västra Götaland, 22 från Skåne, 13 från de fyra nordligaste länen och 24 från övriga landet. Flertalet ansökningar avser nationellt eller regionalt turnerande verksamheter och fyra av ansökningarna avser verksamheter av internationell karaktär. Av ansökningarna avser 91 stycken verksamheter och projekt riktade till barn och unga. 107 av ansökningarna uppger att de arbetar inom ramen för teater, åtta avser musikteater eller opera, tio verkar inom ramen för en dockteatertradition och 28 avser nycirkus, performance eller andra blandformer. Av ansökningarna framgår att 91 grupper har ett delat, konstnärligt ledarskap, 44 ett kvinnligt och 19 ett manligt. Statens kulturråd Box 27215, Stockholm Besök: Borgvägen 1-5 Tel: Fax: E-post: Webbplats:

2 KULTURRÅDET GD 2010:395 2(6) Ärendets beredning Ärendet har beretts i referensgruppen för fria teatergrupper, som också avlämnat ett förslag till beslut. I referensgruppen har följande personer deltagit: Catharina Bergil (ordförande), programchef på världskulturmuseet; Yael Feiler, teatervetare, kulturskribent; Olof Hanson, regissör; Mansour Hosseini, producent; Kjell Peder Johansson, regissör, skådespelare, librettist; Olof Lindqvist, regissör, teaterchef; Tove Sahlin, koreograf, scenartist, projektledare; Maria Sundqvist, konstnärlig ledare för Operaverkstan i Malmö; Gustav Tegby, dramatiker, dramaturg; Eva Wendt, regissör, skådespelare. På grund av jäv har följande personer inte deltagit i handläggningen av angivna ansökningar : Catharina Bergil - Masthuggsteatern (dnr KUR 2010/3071), Olof Hanson - 4:e teatern (dnr KUR 2010/2905), Kista Teater (dnr KUR 2010/3117), Teater Tropos (dnr KUR 2010/3127), Teater Moment (dnr KUR 2010/3170), Teater Galeasen (dnr KUR 2010/3294); Mansour Hosseini - Dockteater Sesam (dnr KUR 2010/3033); Olof Lindqvist - Masthuggsteatern (dnr KUR 2010/3071), Gottsunda Dans och Teater (dnr KUR 2010/3268); Tove Saklin - Teateretablissemanget (dnr KUR 2010/2876); Gustav Tegby - Dramalabbet (dnr KUR 2010/3139); Eva Wendt - Teater Sagohuset (dnr KUR 2010/3108), Månteatern (dnr KUR 2010/3173). Skäl för beslutet Tillämplig reglering Kulturrådet fördelar produktionsbidrag till yrkesverksamma fria teatergrupper och med stöd av förordningen (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper. I förordningen (2007:1186) med instruktion för Kulturrådet anges att myndigheten ska verka för att internationella och interkulturella perspektiv ska beaktas och utvecklas inom verksamhetsområdet, samt att ett jämställdhets-, mångfalds- och bamperspektiv ska integreras i verksamheten Av budgetpropositionen för 2011 framgår att regeringens övergripande prioriteringar bland annat är barns och ungas rätt till kultur samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen. 147

3 KULTURRÅDET GD 2010:395 3(6) Kulturrådet har för år 2011 preliminärt avsatt totalt kronor till fria teatergrupper under anslaget 2:2 Bidrag tillfria teater-, dans- och musikändamål. Dagens beslut innebär att kronor fördelas vid detta fördelningstillfälle. Resterande belopp fördelas under Kulturrådet ges i regleringsbrevet för 2010 ett bemyndigande att ingå ekonomiska förpliktelser av framtida anslag på högst kronor under anslaget 2:3 ap] Bidrag tillfria teater-, dans- och musikgrupper, arrangörer samt vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse. Alla bidrag ska prövas av Kulturrådet utifrån respektive bidragsberättigad organisations verksamhetsmässiga prestation och ekonomiska situation samt utifrån kulturpolitiska prioriteringar. Målet för Kulturrådets bidragsgivning är att uppnå ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla i hela landet. Utgångspunkter för bedömning Till grund för beslutet ligger referensgruppens samlade bedömning utifrån de direktiv som beslutats av Kulturrådet styrelse (S 2009:7). Där fastställs att ansökningarna ska prövas utifrån ett antal angivna kriterier och kulturpolitiska prioriteringar. Följande kriterier ska ligga till grund för beviljande och belopp på så sätt att den totala bidragsfördelningen för året karaktäriseras av: hög konstnärlig kvalitet; förnyelse och utveckling; geografisk spridning; mångfald i utbudet där särskilt ett barn- och ungdomsperspektiv ska beaktas; ett tillgänglighetsperspektiv; ett jämställdhetsperspektiv; statlig, lokal och/eller regional förankring och samverkan samt internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. En viktig utgångspunkt är således att bidragsgivningen ska stimulera processer som syftar dels till konstnärlig utveckling och förnyelse, dels till mångfald av konstnärliga uttryck, dels till ökad tillgänglighet. Kulturrådet vill även ge möjlighet för nya professionella aktörer att utveckla sina konstnärliga verksamheter. En annan utgångspunkt är att bidra till att det finns ett utbud av professionell scenkonst i hela landet samt att verka för att förbättra tillgången till och kvaliteten av scenkonst för barn och unga. Kulturrådets styrelse har 2010 tagit en strategi för jämställdhetsarbetet (S 2010:29) där Kulturrådet har olika delmål för att se till att kvinnor och män ska ha lika rätt och möjlighet till deltagande i, inflytande över och delaktig-

4 KULTURRÅDET GD 2010:395 4(6) het i kulturlivet. Detta innebär att Kulturrådet skall ge förutsättningar för lika möjligheter att ta del av ekonomiska resurser inom kultursektom samt verka för att representationen i konstnärlig verksamhet är jämnt fördelade. Detta innebär att Kulturrådets bidragsfördelning ska verka för att minst 40 procent av resurser och representation skall komma det underrepresenterade könet till del. Bedömning Referensgruppen har konstaterat att det vid detta fördelningstillfälle har femnits ett stort antal ansökningar som bedömts vara intressanta ur såväl ett konstnärligt som ett kulturpolitiskt perspektiv. Det sammanlagda ansökta beloppet motsvarar dock en betydligt högre summa än vad som finns tillgängligt att fördela. Vid bedömningen av vilka ansökningar som ska bifallas har referensgruppen därför fört en ingående diskussioner om hur ansökningarna ska prioriteras. Referensgruppen har valt att i denna fördelning, förutom mångfald, regional spridning samt ett barn- och ungdomsperspektiv, lägga särskild vikt vid internationalisering samt konstnärlig utveckling och förnyelse. Referensgruppen har inte förordat några treåriga bidrag eftersom Kulturrådet inte har något bemyndigande från regeringen att besluta om bidrag för mer än ett år i taget. Enligt referensgruppens bedömning är det därför inte meningsfullt att föreslå mottagare av fleråriga bidrag. Referensgruppen föreslår vidare att 49 grupper beviljas verksamhetsbidrag. Av dessa riktar sig ett 35 huvudsakligen till barn och unga medan de övriga riktar sig till vuxna och unga vuxna. Dessutom föreslår referensgruppen att 26 grupper beviljas projektbidrag. Av dessa vänder sig drygt hälften till barn och unga. Tre kan kategoriseras som nycirkus, fyra som performance och 19 presenterar teater, dockteater eller musikteater/opera. Av grupperna erhåller 13 stycken ett projektstöd för första gången. Totalt kan drygt tjugo av de grupper och konstellationer som referensgruppen förordar betraktas som relativt nya. De grupper som beviljas projektbidrag har möjlighet att söka ytterligare stöd vid det andra fördelningstillfället för Cirka 65 procent av de sökande som förordats för bifall riktar hela eller delar av sin verksamhet till barn och unga. Bland de resterande forns det i de flesta fall en tydlig ambition att nå en bred publik bestående av både unga

5 KULTURRÅDET GD 2010:395 5(6) och vuxna. Följaktligen står verksamheter och projekt riktade till barn och unga för mer än två tredjedelar av det föreslagna beloppet. Kulturrådets ställningstagande innebär att drygt 33 miljoner kronor avsätts till verksamheter och projekt som vänder sig till barn och unga. Referensgruppen har således förordat fortsatt stöd åt ett stort antal grupper som vänder sig till barn och unga. Dessutom förordas verksamhetsbidrag till relativt nya grupper som Alice kollektiv för ljud- och scenkonst och Botkyrka Community Teater. För att stödja konstnärlig förnyelse och utveckling förordar referensgruppen dels fortsatt stöd till ett antal grupper med verksamhetsbidrag, dels ökat stöd till Teatr Weimar (+100 tkr), Lilith Performance studio i Malmö (+100 tkr) och Aktör & Vänner (+300 tkr) i Göteborg samt ett nytt verksamhetsbidrag till Poste Restante i Stockholm. Utifrån samma utgångspunkter föreslår referensgruppen projektbidrag till ett antal relativt sett nya grupper och konstellationer som till exempel Kista teater, Dockteaterkollektivet, Teater Eksem, Vifira, Lumor, Kel show och performance och Sirqus Alfons. Referensgruppen har i möjligaste mån försökt tillgodose behovet av regional fördelning. Av de förordade 75 grupperna har 30 visserligen sin bas i Stockholms län men runt hälften av dem bedriver eller planerar turnerande verksamhet i stora delar av landet. Förutom de nationellt turnerande grupperna med sin bas i storstadsregionerna har referensgruppen förordat fortsatt eller nytt stöd till bland annat: Teater Martin Mutter i Örebro, 4:e teatern i Västerås, Teateri i Jönköping, Skillinge Teater i Simrishamn, Ögonblicksteatern i Umeå, Teater Scratch i Luleå och Teater Fenix i Norrköping. Referensgruppen har också förordat fortsatt och ökat stöd till ett flertal grupper i de nordligaste länen som exempelvis Lule Stassteater (+150 tkr) i Luleå och Profilteatern (+100 tkr) i Umeå samt nya projektstöd till Skuggteatern och Norrländsk sommarscen i Umeå samt ellenor.nu i Skellefteå. Referensgruppen har i sin bedömning beaktat ett mångfaldsperspektiv i form av influenser från andra kulturer och internationella samarbeten. Teater De Vill, Botkyrka Community Teater i Stockholm, Gottsunda teater i Uppsala, Teater Albatross i Falkenberg och Teater Foratt i Malmö är exempel på grupper som förordas för bifall utifrån såväl ett konstnärligt som ett interkulturellt och internationellt perspektiv. Totalt anger drygt 40 av de 1/2

6 KULTURRÅDET GD 2010:395 6(6) förordade grupperna att de planerar internationella samarbeten under Av de grupper som referensgruppen förordar stöd anger 48 styckena att de har ett delat ledarskap, 18 ett kvinnligt och 10 grupper har ett manligt, konstnärligt ledarskap. För att möjliggöra de satsningar som beskrivits ovan har referensgruppen föreslagit omprioriteringar, vilket dels resulterar i sänkta bidrag för ett antal grupper, dels avslag på ansökningar från grupper som tidigare erhållit enstaka produktionsbidrag. Kulturrådet är medvetet om att de beviljade bidragen i vissa fall är små i förhållande till de behov som presenteras. Kulturrådet anser dock att även ett mindre bidrag kan vara betydelsefullt, ibland till och med avgörande för att en produktion ska ha förutsättningar för att komma till stånd. Kulturrådet ställer sig bakom referensgruppens bedömningar av såväl den konstnärliga kvaliten och verksamhetsmässiga prestationen som den ekonomiska situationen hos de sökande grupperna och de prioriteringar som blir följden därav. Ansökningarna från Latinamerikanska Folkteatern (dnr KUR 2010/3233), Auditiva teatern (dnr KUR 2010/4266) och Institutet (dnr KUR 2010/3238) har bordlagts och bereds i särskild ordning. Handläggningen av ärendet Detta beslut har fattats av generaldirektören Kennet Johansson efter föredragning av handläggaren Elin Norquist. I beredningen av ärendet har även avdelningschefen Benny Marcel, enhetschefen Mika Romanus samt handläggaren Jochum Landin deltagit. På grund av jäv har Mika Romanus inte deltagit i beslutet i de delar som avser Teater Tre och Cirkus i Glasriket och Elin Norquist inte i de delar som avser Jannes Fenomenala Orkester (dnr KUR 2010/3054), Lumor (dnr KUR 2010/3118), Turteatern (dnr KUR 2010/3189), Teater Pero (dnr KUR 2010/3211). På Kulturrådets vägnar ^^1L Elin Norquist

7 GD 2010 :395 Fördelning av produktionsbidrag till yrkesverksamma fria teatergrupper vid det första fördelningstillfället för år 2011 Beslutsbilaga 1. Samtliga sökande DnrKUR Sökande Gruppens namn Kommun Lön KUR 2010/2796 Skillinge Teater Skillinge Teater Simrishamn Skåne län KUR 2010/2801 teater Som Vi (Mixtura AB) teater Som Vi Stockholm Stockholms län KUR 2010/2876 Teateretablissemanget Teateretablissemanget Stockholm Stockholms län KUR 2010/2905 4:e teatern 4:e teatern Västerås Nationellt KUR 2010/2941 Martin Mutter Produktion Ek För Teater Martin Mutter Örebro Nationellt KUR 2010/2962 Luleå Stassteater Lule Stassteater Luleå Norrbottens län KUR 2010/2973 Lilith Performance Studio Lilith Performance Studio Malmö Internationellt KUR 2010/2976 Dockteatern Tittut Dockteatern Tittut Stockholm Nationellt KUR 2010/2993 Dockteaterverkstan Dockteaterverkstan Osby Nationellt KUR 2010/2997 Profilteatern Profilteatern Umeå Norrbottens län KUR 2010/3001 Totalteatern Totalteatern Arvika Värmlands län KUR 2010/3007 Teater Brunnsgatan Fyra Teater Brunnsgatan Fyra Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3008 Teater Jaguar Teater Jaguar Göteborg Nationellt KUR 2010/3009 Misery Loves Company Misery loves Company MiLoCo Stockholm Stockholmsfän KUR 2010/3010 Teater Tummeliten Teater Tummeliten Stockholm Nationellt KUR 2010/3012 Teater Spektaklet Teater Spektaklet Uppsala Nationellt KUR 2010/3013 The Gothenburg English SpeakingTheatre, GEST The Gothenburg English Speaking Theatre Göteborg Västra Götalands lån KUR 2010/3014 Teater Kapija Teater Kapija Skurup Skåne län KUR 2010/3018 Panikteatern Panikteatern Uppsala Nationellt KUR 2010/3019 Ritziteatern Ritziteatern Stockholm Nationellt KUR 2010/3020 Odenteatern Odenteatern Stockholm Stockholms län KUR 2010/3021 Teater UNO Ek. För. Teater UNO Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3022 Teater Fredag Teater Fredag Stockholm Nationellt KUR 2010/3024 Kulturföreningen SOJA Teater SOJA Sundsvall Nationellt KUR 2010/3030 Zirkus loko-motiv Zirkus Loko-Motiv Stockholm Stockholms län KUR 2010/3032 Mittiprickteatern Mittiprickteatern Stockholm Nationellt KUR 2010/3033 Dockteater Sesam Dockteater Sesam Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3035 Teater Scratch Teater Scratch Luleå Norrbottens län KUR 2010/3040 Teater Tusan Teater Tusan Stockholm Nationellt KUR 2010/3044 Fredrik Gustafsson Trollsommar Kalmar Nationellt KUR 2010/3047 Staffan Björklunds Teater AB Staffan Björklunds Teater AB Kävlinge Nationellt KUR 2010/3052 Nyköpingsteaterensemble Nyköpi ngsteatersensemble Sollentuna Stockholms län KUR 2010/3054 Jannes Fenomenala Orkester Jannes Fenomenala Orkester Stockholm Stockholms län

8 Dnr KUR Sökande Gruppens namn Kommun Län KUR 2010/3057 Skottes Musikteater Skottes Musikteater Gävle Gävleborgs län KUR 2010/3060 Teater 23 Teater 23 Malmö Skånelän KUR 2010/3061 kultur.jernverket kultur.jernverket Hudiksvall Västernorrlands län KUR 2010/3067 Teaterrepubliken Teaterrepubliken Malmö Skåne län KUR 2010/3069 Den ideela kulturfireningen KOPIA Klungan Umeå Nationellt KUR 2010/3071 MasthuggsTeatern MasthuggsTeatern Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3072 Föreningen Friteatern på turnö Föreningen Friteatern på turne Sundbyberg Nationellt KUR 2010/3074 Pelikanteatern Pelikanteatern Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3075 Institutet för Scenkonst Institutet för Scenkonst Lilla Edet Västra Götalands län KUR 2010/3079 Teater Kurage Teater Kurage Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3080 KFUM Fryshuset Fritid Teater Fryshuset Stockholm Nationellt KUR 2010/3081 Anette Stridh, De Tre Koloraturerna De Tre Koloraturerna Stockholm Stockholmslån KUR 2010/3082 Teater Albatross Teater Albatross Falkenberg Nationellt KUR 2010/3083 Pantomimteatern Pantomimteatern Stockholm Nationellt KUR 2010/3086 ellenor.nu ellenor.nu Skellefteå Västerbottens län KUR 2010/3087 Teater Eksem Teater Eksem Göteborg Västra Götalands lån KUR 2010/3089 Kulturföreningen Triller Produktion Kulturföreningen Trixter Produktion Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3094 force majeure force majeure stockholm Nationellt KUR 2010/3095 teater Morianen teater Morianen Malmö Skånelän KUR 2010/3099 Teater Fenix Teater Fenix Norrköping Östergötlandslän KUR 2010/3103 larssons & ADAS teater larssons & ADAS teater Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3107 Ljudbyrån Ljudbyrån Gävle Gävleborgs län KUR 2010/3108 Teater Sagohuset Teater Sagohuset Lund Skånelän KUR 2010/3109 Gycklargruppen TRiK/Traktor Entertaiment Gycklargruppen TRiK/Traktor Entertaiment Västerås Nationellt KUR 2010/3110 Teater De Vill Teater De Vill Stockholm Nationellt KUR 2010/3111 Compagnie Auf der Strasse Compagnie Auf der Strasse Karlshamn Blekinge län KUR 2010/3113 Dockteaterkollektivet Dockteaterkollektivet Stockholm Nationellt KUR 2010/3117 Kista Teater Kista Teater Stockholm Stockholms län KUR 2010/3118 LUMOR LOMOR Stockholm Stockholms län KUR 2010/3119 Erik Rosales/Wise Madness Erik Rosales Stockholm Stockholms län KUR 2010/3120 Hedmans Teater Hedmans Teater Norrtälje Nationellt KUR 2010/3122 Musikteater.Unna Musikteater Unna Stockholm Nationellt KUR 2010/3125 The Awake Project Tlie Awake Project Västerås Nationellt KUR 2010/3127 Teater Tropos Teater Tropos Västerås Nationellt KUR 2010/3129 Sagofen Isadora Sagofen Isadora Malmö Skånelän KUR 2010/3133 Teater Duvhök Teater Duvhök Älvsjö Nationellt

9 DnrKUR Sökande Gruppens namn Kommun Län KUR 2010/3134 Operalmprovisatörerna Operaimprovisatörerna Stockholm Stockholms län KUR 2010/3136 TeatrWeimar Teatr Weimar Malmö Skåne län KUR 2010/3139 Dramalabbet DRAMALABBET Stockholm Stockholms län KUR 2010/3141 Circus Arts CircusArts Botkyrka Stockholmslän KUR 2010/3143 Teater Playhouse Teater Playhouse Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3147 Föreningen Expressteatern Expressteatern Malmö Stockholms län KUR 2010/3153 Ölands Dramatiska Teater Ölands Dramatiska Teater Mörbylånga Kalmar län KUR 2010/3157 Teater Moped Teater Moped Stockholm Nationellt KUR 2010/3158 Alice Kollektiv för ljud&scenkonst Alice kollektiv för ljud&scenkonst Stockholm Stockholms län KUR 2010/3160 Arena Baubo Arena Baubo Stockholm Stockholms län KUR 2010/3162 Guacho scenkonst & teater ek.för. Guacho scenkonst & teater ek.för. Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3168 Atalante New Opera CO Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3172 Sthlms KulturBus Barnens Underjordiska Scen BUS Stockholm Stockholms län KUR 2010/3173 Månteatern Månteatern Lund Skånelän KUR 2010/3175 Sirenerna och Karlsson Barock Sirenerna och Karlsson Barock Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3176 Unga Roma teatern Unga Romateatern Gotland Gotlands län KUR 2010/3177 Boulevardteatern Boulevardteatern Stockholm Nationellt KUR 2010/3178 Skånska Operan Skånska Operan Malmö Skåne län KUR 2010/3179 Teater Moment moment :teater Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3180 Tage Granit Tage Granit Stockholm Nationellt KUR 2010/3182 Shakespeare på Gräsgården Shakespeare på Gräsgården ek. för. Vadstena Östergötlands län KUR 2010/3184 Firma Patrik Elgh PAPAS & the PAJAS Stockholm Nationellt KUR 2010/3185 Kulturutövning för de som hamnade utanför Kulturutövning för de som hamnade utanför Stockholm Stockholms län KUR 2010/3187 Teaterstudio Lederman Teaterstudio Lederman Stockholm Stockholms län KUR 2010/3189 Turteatem Turteatern Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3190 QUARTO QUARTO Lidingö Nationellt KUR 2010/3191 Ögonblicksteatern Ögonblicksteatern Umeå Västerbottens län KUR 2010/3192 Botkyrka Communityteater Botkyrka Communityteater Botkyrka Stockholmslän KUR 2010/3193 Teater THEATRON Teater Theatron Lund/Malmö Skåne län KUR 2010/3198 Allikateatem Allikateatern Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3199 Skuggteatern Skuggteatern Umeå Västerbottens län KUR Teater Kontur Teater Kontur Karlskrona Blekinge län KUR 2010/3202 Stagebeat Stagebeat Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3204 Stagebeat Stagebeat Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3207 Teater Giljotin AB Teater Giljotin AB Stockholm Stockholms län KUR 2010/3208 Dr. Benway Presenterar Dr. Benway Presenterar Stockholm Stockholms län

10 Dnr KUR Sökande Gruppens namn Kommun Lön KUR 2010/3210 Dockteater Månstjärnan Dockteater Månstjärnan Umeå Västerbottens län KUR 2010/3211 Teater Pero Teater Pero Stockholm Nationellt KUR 2010/3212 Hanna Paj Produktion Hanna Paj Produktion Stockholm Stockholms län KUR 2010/3214 Sirqus Alfon AB Sirqus Alfon Bro Internationellt KUR 2010/3215 ellenor.nu ellenor.nu Skellefteå Nationellt KUR 2010/3219 Vifira/Viktor Gyllenberg Vifira Stockholm Internationellt KUR 2010/3220 Obanteatern Obanteatern Malmö Skåne län KUR 2010/3223 Föreningen nya Pygm2teatern Pygmöteatern Stockholm Nationellt KUR 2010/3224 Teater Tarnauer Teater Tamauer Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3225 Teater i Haga Teater i Haga Solna Stockholms län KUR 2010/3229 Tjörns Sommarteater Tjörns Sommarteater Tjörn Västra Götalands län KUR 2010/3231 Teater Foratt Teater Foratt Malmö Skåne län KUR 2010/3232 ScenNova Projektet ELD 2011 Kalmar Kalmar län KUR 2010/3233 Latinamerikanska Folkteatern Latinamerikanska Folkteatern/ alias teatern Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3235 Fria Teatern Fria Teatern Stockholm Stockholms län KUR 2010/3236 PotatoPotato PotatoPotato Malmö Skåne län KUR 2010/3238 Institutet Institutet Malmö Internationellt KUR 2010/3239 PLAY Teaterkonst PLAY Teaterkonst Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3240 Teater Tribunalen Teater Tribunalen Stockholm Stockholms län KUR 2010/3241 PotatoPotato PotatoPotata Malmö Skåne län KUR 2010/3242 Norrländsk Sommarscen Norrländsk sommarscen Umeå Västerbottens län KUR 2010/3243 Kel Show & Performance Kel show & performance Stockholm Stockholms län KUR 2010/3244 Teater Encore Teater EnKor Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3245 Teateri Teateri Jönköping Jönköpings län KUR 2010/3248 Utomjordiska Utomjordiska Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3251 TeaterSMUTS TeaterSMUTS Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3252 Gerilla Produktion Gerilla i samarbete med Scenit produktion Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3253 Teater Absoluta Teater Absoluta / Absoluta Publik Scenkonst Stockholm Stockholms län KUR 2010/3254 Improvisation & Co Improvisation & Ca Stockholm Stockholms län KUR 2010/3255 Göteborgs Dramatiska Teater Göteborgs Dramatiska Teater Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3257 Poste Restante Poste Restante Stockholm Internationellt KUR 2010/3258 InSite InSite Malmö Skåne län KUR 2010/3261 Karavan Karavan Malmö Skånelän KUR 2010/3264 Föreningen Aktör aktör&vänner Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3265 Teaterföreningen Teaterföreningen Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3267 Cirkus i glasriket Cirkus i glasriket Lessebo Kronobergs län

11 Dnr KUR Sökande Gruppens namn Kommun Län KUR 2010/3268 Gottsunda Dans & Teater Gottsunda Dans & Teater Uppsala Uppsala län KUR 2010/3269 Teatermaskinen Teatermaskinen Skinn skatteberg Nationellt KUR 2010/3271 Föreningen Helt barockt Föreningen Helt barockt Ekerö Stockholms län KUR 2010/3272 Komods Produktion Ekonomisk Förening Komodo Göteborg Nationellt KUR 2010/3274 Romateatern Rornateatern Gotland Gotlands län KUR 2010/3278 Teater Absoluta Teater Absoluta / Absoluta Publik Scenkonst Stockholm Stockholms län KUR 2010/3282 Cinnober Teaterförening Cinnober Teaterförening Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3294 Teater Galeasen Teater Galeasen Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3301 Teater ÄSCHI Teater ÄSCH! Sundsvall Västernorrlands län KUR 2010/3308 Sommarteater på Krapperup Sommarteater på Krapperup Höga näs Skåne län KUR 2010/3415 Teater Tre Teater Tre Stockholm Nationellt KUR 2010/3478 Teater Barbara Teater Barbara Stockholm Nationellt KUR 2010/4266 Auditiva Teatern i Stockholm AB Auditiva Teatern i Stockholm AB - Audiorama Stockholm Stockholms län

12 GD 2010:395 Fördelning av produktionsbidrag till yrkesverksamma fria teatergrupper vid det första fördelningstillfället förår 2011 Beslutsbilaga 2. Beviljade bidrag, belopp i kronor Dnr KUR Sökande Org nr Grupp Projekt/Ändamål Beviljat bidrag Kommun Län KUR 2010/2796 Skillinge Teater Skillinge Teater Valfritt projekt Simrishamn Skånelän KUR 2010/2905 4:e teatern :e teatern Verksamhetsbidrag västerås Nationellt KUR 2010/2941 Martin Mutter Produktion Ek För Teater Martin Mutter Verksamhetsbidrag Örebro Nationellt KUR 2010/2962 Luleå Stassteater Lule Stassteater Verksamhetsbidrag Luleå Norrbottens län KUR 2010/2973 Ulith Performance Studio Lilith Performance Studio Verksamhetsbidrag Malmö Internationellt KUR 2010/2976 Dockteatern Tittut Dockteatern Tittut Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt KUR 2010/2993 Dockteaterverkstan Ddckteaterverkstan Verksamhetsbidrag Osby Nationellt KUR 2010/2997 Profilteatern Profilteatern Verksamhetsbidrag Umeå Norrbottens län KUR 2010/3007 Teater Brunnsgatan Fyra Teater Brunnsgatan Fyra Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3013 The Gothenburg English Speaking Theatre The Gothenburg English Speaking Theatre Valfritt projekt Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3014 Teater Kapija Teater Kapija Verksamhetsbidrag Skurup Skåne län KUR 2010/3021 Teater UNO Ek. För Teater UNO Verksamhetsbidrag Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3022 Teater Fredag Teater Fredag Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt KUR 2010/3030 Zirkus loko-motiv Zirkus Loko-Motiv Valfritt projekt Stockholm Stockholms län KUR 2010/3032 Mittiprickteatern Mittiprickteatern Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt KUR 2010/3033 Dockteater Sesam Dockteater Sesam Verksamhetsbidrag Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3035 Teater Scratch TeaterScratch Verksamhetsbidrag Luleå Norrbottens län KUR 2010/3040 Teater Tusan TeaterTusan Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt KUR 2010/3047 Staffan Björklunds Teater AB Staffan Björklunds Teater AB Verksamhetsbidrag Kävlinge Nationellt KUR 2010/3057 Skottes Musikteater Skottes Musikteater Verksamhetsbidrag Gävle Gävleborgs län KUR 2010/3060 Teater Teater23 Verksamhetsbidrag Malmö Skånelän KUR 2010/3067 Teaterrepubliken Teaterrepubliken Kejsarinnans nya kläder Malmö Skåne län KUR 2010/3069 Den ideela kulturfireningen KOPIA Klungan Klungan och Birgitta Egerbladh Umeå Nationellt KUR 2010/3071 MasthuggsTeatern MasthuggsTeatern Verksamhetsbidrag Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3072 Föreningen Friteatern på turne Föreningen Friteatern på turne Verksamhetsbidrag Sundbyberg Nationellt KUR 2010/3082 Teater Albatross Teater Albatross Valfritt projekt Falkenberg Nationellt KUR 2010/3083 Pantomimteatern Pantomimteatern Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt KUR 2010/3086 ellenor.nu ellenor.nu Köttets borg Skellefteå Västerbottens län KUR 2010/3087 Teater Eksem Teater Eksem Genusprojekt för barn och vuxna Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3089 Kulturföreningen Trixter Produktion Kulturföreningen Trixter Produktion Verksamhetsbidrag Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3099 Teater Fenix Teater Fenix Valfritt projekt Norrköping Östergötlands län KUR 2010/3108 Teater Sagohuset TeaterSagohuset Verksamhetsbidrag Lund Skåne län KUR 2010/3110 Teater De Vill Teater De Vill Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt

13 Dnr KUR Sökande Org nr Grupp Projekt/Ändamål Beviljat bidrag Kommun Län KUR 2010/3113 Dockteaterkollektivet Dockteaterkollektivet Olika barn leka bäst Stockholm Nationellt KUR 2010/3117 Kista Teater Kista Teater Antigone - I"m Your Body Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3118 LUMOR LUMOR Valfritt projekt Stockholm Stockholms län KUR 2010/3120 Hedmans Teater Hedmans Teater Valfritt projekt Norrtälje Nationellt KUR 2010/3136 Teatr Weimar Teatr Weimar Verksamhetsbidrag Malmö Skåne län KUR 2010/3139 Dramalabbet DRAMALABBET Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholms län KUR 2010/3158 Alice Kollektiv för ljud&scenkonst Alice kollektiv för ljud&scenkonst Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3160 Arena Baubo Arena Baubo Baubo : fittan, myten, legenden Stockholm Stockholms län KUR 2010/3168 Atalante New Opera CO Valfritt projekt Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3172 Sthlms KulturBus Barnens Underjordiska Scen BUS Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3173 Månteatern Månteatern Verksamhetsbidrag Lund Skånelän KUR 2010/3176 Unga Roma teatern Unga Romateatern Valfritt projekt Gotland Gotlands län KUR 2010/3177 Boulevardteatern Boulevardteatern Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt KUR 2010/3178 Skånska Operan Skånska Operan La Traviata Malmö Skåne län KUR 2010/3179 Teater Moment moment :teater Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholms län KUR 2010/3182 Shakespeare på Gräsgården Shakespeare på Gräsgården ek. för. Som ni vill ha det Vadstena Östergötlands län KUR 2010/3189 Turteatern Turteatern Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholms län KUR 2010/3191 Ögonblicksteatern Ögonblicksteatern Verksamhetsbidrag Umeå Västerbottens län KUR 2010/3192 Botkyrka Communityteater Botkyrka Communityteater Verksamhetsbidrag Botkyrka Stockholmslän KUR 2010/3199 Skuggteatern Skuggteatern Valfritt projekt Umeå Västerbottens län KUR Stagebeat Stagebeat Idol Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3207 Teater Giljotin AB Teater Giljotin AB Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3211 Teater Pero Teater Pero Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt KUR 2010/3214 Sirqus Alfon AB Sirqus Alfon Nytt verk Bro Internationellt KUR 2010/3219 Vifira/Viktor Gyllenberg Vifira Hello! Stockholm Nationellt KUR 2010/3220 Obanteatern Obanteatern Uppdrag underhållning Malmö Skåne län KUR 2010/3224 Teater Tamauer Teater Tamauer Verksamhetsbidrag Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3231 Teater Foratt Teater Foratt Verksamhetsbidrag Malmö Skåne län KUR 2010/3235 Fria Teatern Fria Teatern Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholms län KUR 2010/3240 Teater Tribunalen Teater Tribunalen Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholms län KUR 2010/3242 Norrländsk sommarscen Norrländsk sommarscen Onkel Vänja Umeå Västerbottens län KUR 2010/3243 Kel Show & Perförmance Kel show & performance KELs anatomiska teater Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3245 Teateri Teater! Verksamhetsbidrag Jönköping Jönköpingslän KUR 2010/3257 Poste Restante Pöste Restante Verksamhetsbidrag Stockholm Internationellt KUR 2010/3258 InSite InSite Verksamhetsbidrag Malmö Skåne län KUR 2010/3264 Föreningen Aktör aktör&vänner Verksamhetsbidrag Göteborg Västra Götalands län

14 DnrKUR Sökande Org nr Grupp Projekt/Ändamål Beviljat Kommun Län KUR 2010/3267 Cirkus i glasriket Cirkus i glasriket Fairytales of crystal Lessebo Kronobergs län KUR 2010/3268 Gottsunda Dans & Teater Gottsunda Dans & Teater Valfritt projekt Uppsala Uppsala län KUR 2010/3282 Cinnober Teaterförening Cinnober Teaterförening Verksamhetsbidrag Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3294 Teater Galeasen Teater Galeasen Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholms län KUR 2010/3415 Teater Tre Teater Tre Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt KUR 2010/3478 Teater Barbara Teater Barbara Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt

15 0 KULTURRADET BESLUTSBILAGA 3 GD 2010: Dnr KUR VILLKOR Som villkor för bidraget gäller att verksamheten genomförs enligt ansökan. Om verksamheten ändras väsentligt i förhållande till vad som angivits i ansökan ska Kulturrådet meddelas. Sådana ändringar kan innebära att bidraget eller en del av bidraget måste återbetalas. Beviljat bidrag kan dock, utan vidare anmälan, användas även under första kvartalet 2012 under förutsättning att verksamheten i övrigt följer angiven plan. Som villkor för bidraget gäller att redovisning av det statliga stödets användning ska lämnas till Kulturrådet senast den 30 april Redovisningen skall återge hur verksamheten/projektet genomförts i relation till ansökan eller den reviderade planen. Brister bidragsmottagaren i detta avseende kan Kulturrådet kräva att bidraget eller en del av bidraget återbetalas. För verksamhetsbidrag ska bokslut, verksamhets- och revisionsberättelse för organisationen bifogas vid slutredovisningen. Rekvisition innehållande uppgifter om organisationsnummer och plus- /bankgiro ska ha inkommit till Kulturrådet senast den 1 mars Bidrag betalas inte ut mot för sent inkommen rekvisition. Rekvisitionen ska vara undertecknad av en person som är behörig att representera bidragsmottagaren (firmatecknare). Om bidraget är mindre än ansökt belopp skall även en reviderad budget samt reviderar projekt/verksamhetsplan bifogas rekvisitionen. Som ett villkor för att bidraget ska betalas ut måste bidragsmottagaren inneha ett plus- eller bankgiro. I det fall plus- eller bankgiro saknas ska sådant ha inkommit till Kulturrådet senast två månader efter beslutsdatum. I annat fall kommer bidraget inte att betalas ut. För bidrag om kronor eller mer krävs att bidragsmottagaren anlitar godkänd eller auktoriserad revisor för upprättande av revisionsrapport som ska kunna tillhandahållas Kulturrådet vid begäran. INFORMATION På relevant informationsmaterial t ex affischer, programblad, etc. bör det framgå att Kulturrådet har beviljat bidrag för projektet/verksamheten. Kulturrådets logotyp kan laddas på Kulturrådets webbplats: Statens kulturråd Box Stockholm Besök: Borgvägen 1-5 Tel: Fax: E-post: kulturradetckulturradet.se Webbplats:

16 KULTURRÅDET GD 2010:395 Kulturrådet ska dock aldrig anges som medarrangör. Det är den sökande som ska meddela Kulturrådet om de ändrar uppgifter om namn, adress och plus- eller bankgiro, eller försätts i konkurs. Kulturrådets bidrag anses som huvudregel som skattepliktig inkomst av näring och ska redovisas i mottagarens bokföring/deklaration till Skatteverket. Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket avseende bidrag som utbetalas till enskilda näringsidkare.

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Tabell 1. Institutioner 2003: Besök Table 1. Institutions 2003: Visits

Tabell 1. Institutioner 2003: Besök Table 1. Institutions 2003: Visits Tabell 1. Institutioner 2003: Besök Table 1. Institutions 2003: Visits på förest. för barn och på för Besök utanför Besök hemkommunelandspel utom- på gäst- Institution totalt 1 inkl. familj 2 3 4 Nationella

Läs mer

Villkor för bidraget framgår av beslutsbilaga l.

Villkor för bidraget framgår av beslutsbilaga l. KULTURRÅDET BESLUT 2014-12-12 Dnr KUR 2014/7087 Ärende Fördelning av bidrag till läsfrämjande insatser till projekt Sommarboken 2015, KUR 2014/7087. Sökande Kultur i Väst, org.nr. 232 100-0131, Rosenlundsgatan

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Fördelning av kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet från 2013

Fördelning av kultur- och utvecklingsstöd till det fria kulturlivet från 2013 KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA ST ABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2012-10-29 Handläggare: Monica Christensen Luotsinen Nadja Åhlström Kerstin Gustafsson Robert Brodén Christoffer Reichenberg Andersson

Läs mer

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper 2005-06-28 KUR 2005:120 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper Kulturrådet fick i 2005

Läs mer

Kulturstöd till det fria kulturlivet. Förslag över kr

Kulturstöd till det fria kulturlivet. Förslag över kr Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-11-22 Handläggare Monica Christensen Luotsinen Birgitta Granbacka Hampus Larsson Mia Crusoe Nanushka Yeaman Raphaële Choppin

Läs mer

Ökat stöd till det fria kulturlivet

Ökat stöd till det fria kulturlivet Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-02-11 Handläggare Monica Christensen Luotsinen Birgitta Granbacka Niclas Lindblad Nadja Åhlström Till Kulturnämnden 2015-02-17

Läs mer

KULTURRÅDET. Utbetalning av statsbidraget sker kvartalsvis, utan rekvisition, till det plus- eller bankgirokonto som angivits i framställan.

KULTURRÅDET. Utbetalning av statsbidraget sker kvartalsvis, utan rekvisition, till det plus- eller bankgirokonto som angivits i framställan. KULTURRÅDET BESLUT 2014-01-29 32014:16 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2014 inom ramen för kultursamverkansmodellen. Part Region Västerbotten, org.nr 222000-2436,

Läs mer

Stöd till scenkonst - fördelning av stöd för år 2010 till regionalt samarbete inom scenkonstområdet för barn och ungdom

Stöd till scenkonst - fördelning av stöd för år 2010 till regionalt samarbete inom scenkonstområdet för barn och ungdom KUN 2010-02-11, p 7 Enheten för kultur- och föreningsstöd Diarienummer KUN 2010/75 Handläggare: Margaretha Häggroth Stöd till scenkonst - fördelning av stöd för år 2010 till regionalt samarbete inom scenkonstområdet

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet

Fördelning av kulturstöd till det fria kulturlivet Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-11-14 Handläggare Monica Christensen Luotsinen Birgitta Granbacka Nadja Åhlström Niclas Lindblad Kerstin Gustafsson Jiasi Maciel

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

För sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2012 YRKESVERKSAMMA FRIA TEATERGRUPPER SISTA ANSÖKNINGSDAG: 31 MAJ 2011 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer

Läs mer

1. Fastställande av föredragningslista. Styrelsen föreslås att fastställa förslaget till föredragningslista.

1. Fastställande av föredragningslista. Styrelsen föreslås att fastställa förslaget till föredragningslista. 1. Fastställande av föredragningslista att fastställa förslaget till föredragningslista. 2. Rapport från generaldirektören Bilaga 1 2005/3367 3. Anmälan av regeringsbeslut Beslut enligt förteckning anmäles.

Läs mer

Fordelning av bidrag inom ramen for statsbidrag till kulturell verksamhet i forskolan, Skapande forskola.

Fordelning av bidrag inom ramen for statsbidrag till kulturell verksamhet i forskolan, Skapande forskola. KULTURRADET BESL 2015-12 UT-15 GD 2015:316 Dnr KUR 2015/6377 Arende Fordelning av bidrag inom ramen for statsbidrag till kulturell verksamhet i forskolan, Skapande forskola. Kulturradets beslut KulturrAdet

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslista. Styrelsens protokoll Sty 2014:7 för kännedom.

1 Fastställande av föredragningslista. Styrelsens protokoll Sty 2014:7 för kännedom. Styrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Fastställande av föredragningslista Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Anmälan av styrelseprotokoll

Läs mer

Information till sökande av stöd till elektroniskt publicerade och distribuerade tidskrifter, så kallade nättidskrifter

Information till sökande av stöd till elektroniskt publicerade och distribuerade tidskrifter, så kallade nättidskrifter Information till sökande av stöd till elektroniskt publicerade och distribuerade tidskrifter, så kallade nättidskrifter Denna information syftar till att ge den sökande en allmän orientering av bidraget.

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll

1 Fastställande av föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll Styrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till kommuner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är eftersatt; SFS 2004:619 Utkom från trycket den 28 juni 2004 utfärdad den

Läs mer

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis)

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis) Regeringsbeslut III:5 2017-02-09 S2017/00840/FS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen Ökad tillgänglighet

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8) Remiss 2017-03-14 Ku2017/00761/KO Kulturdepartementet Enheten för konstarterna Ämnesråd Matilda Berggren 08-405 16 22 072-209 03 22 Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Provundersökning om dansstatistik

Provundersökning om dansstatistik Provundersökning om dansstatistik Kontaktuppgifter Institutionens/Gruppens/Koreografens namn Postadress Postnummer och ort Kontaktperson Telefonnummer E-postadress Produktion och repertoar 1. Produktioner

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (1) 2010-09-21 MISSIV ANNE-MARIE SKÖLIN DIREKT NR 0224-551 23 DNR 2010/85 UAN NR 10/48 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Ansökan om statsbidrag

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Observera att för sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång.

Observera att för sent inkommen eller ofullständig ansökan riskerar att inte bli behandlad vid denna ansökningsomgång. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG Yrkesverksamma fria grupper inom teaterområdet 1/15 ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren Internet Explorer version 6 eller senare, men fungerar

Läs mer

Regeringskansliet S2016/07755/SF

Regeringskansliet S2016/07755/SF Regeringskansliet Remiss 2016-12-16 S2016/07755/SF Socialdepartementet KOM (2016) 815 Förslag om ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:615 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga

Det här är Kulturrådet. Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Det här är Kulturrådet Myndighet under Kulturdepartementet Ca 75 anställda Styrelse Referens- och arbetsgrupper samt sakkunniga Kulturrådets uppdrag Kulturrådet har till uppgift att, med utgångspunkt i

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-15 1 (1) Ny webbplats med ny prenumerationstjänst Den 22 oktober byter Energimyndigheten webbplats. Adressen kommer fortfarande att vara www.energimyndigheten.se.

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman

Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Till Västra Götalandsregionens kulturnämnd Utveckling av teater och nyskriven dramatik för barn och ungdom Projektbeskrivning för Barnteaterakademin 2009 med Angereds Teater som ny huvudman Syfte Ansökan

Läs mer

Utredningen om kommunal planering för bostäder

Utredningen om kommunal planering för bostäder 1 Utredningen om kommunal planering för bostäder Utredare: Hanna Wiik, förvaltningschef, Tillväxtoch regionplaneförvaltningen, Stockholms läns landsting Huvudsekreterare: Lars Arell Sekreterare: Lisa Leverström

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för loiltursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för loiltursamverkansmodellen o KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för loiltursamverkansmodellen Part Norrbottens läns landsting/kultur och Utbildning,

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Rapport från generaldirektören

1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Rapport från generaldirektören Styrelsen Adm 2008/11 1(5) 1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Rapport från generaldirektören Adm 2008/11 3 Anmälan av styrelsens

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

Beslut angående kulturstöd för Barnens Underjordiska Scens program 2013.

Beslut angående kulturstöd för Barnens Underjordiska Scens program 2013. KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA ST ABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-23 Handläggare: Kerstin Gustafsson Telefon: 08-508 319 43 Till Kulturnämnden KuN 2013-02-07 Nr 14 Beslut angående kulturstöd

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, länsvis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Boverket Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-01-28 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-02-05 kl. 09.00 Plats: Arkitektskolan, Sölvegatan 24, Lund 1. Val

Läs mer

Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå

Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå e Regeringen Regerings beslut 2017-10-05 N2017 /06143/RTS IV 10 Näringsdepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm m.fl. Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor

Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Riktlinjer för ansökan och redovisning av projektbidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor Illustration: Sara Nilsson Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, fördelar en gång per år bidrag till projekt som stimulerar

Läs mer

Provundersökning om dansstatistik

Provundersökning om dansstatistik Provundersökning om dansstatistik Under 2006/2007 har ett arbete inletts med syfte att utveckla en nationell dansstatistik. Mer information om bakgrunden för initiativet finns i bifogad broschyr. För att

Läs mer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Anvisningar Sida 1 (6) 2016-09-19 Reviderade 2016-11-24 Område för bidragsgivning Av reglementet för utbildningsnämnden framgår det att nämnden:

Läs mer

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010 Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Kommunens totala stöd 4 Föreningsbidrag 12 Lokalt

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018

Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018 samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Enheten för samverkan och planering Sofie Gustavsson Enligt sändlista Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018 De myndigheter

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2010:559 Utkom från trycket

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:17 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Örebro läns landsting, org.nr. 232100-0164,

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

Regionala/lokala tillstånd att sända analog kommersiell radio

Regionala/lokala tillstånd att sända analog kommersiell radio 5 BESLUT 2017-12-22 Dnr: 17/02157 m.fl. SÖKANDE Enligt sändlista SAKEN Regionala/lokala tillstånd att sända analog kommersiell radio BESLUT 1. Nedan angivna bolag ges tillstånd att sända analog kommersiell

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Fördubbla anslagen Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och

Läs mer

Regeringskansliet. Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Remissinstanser

Regeringskansliet. Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Remissinstanser Regeringskansliet Remiss 2017-04-20 S2017/00606/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Remissinstanser 1 Kammarrätten i

Läs mer

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. Inger Granlund (m) ersättare för Törnblom

Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm. Inger Granlund (m) ersättare för Törnblom 1 (13) Kulturnämnden PROTOKOLL 2012-03-20 Sammanträdesdag Tisdag den 20 mars 2012 Sammanträdestid 09.00 09.20 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Skärgårdssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm

Läs mer

Svårast vid bostadsköpet

Svårast vid bostadsköpet Svårast vid bostadsköpet Undersökning från Länsförsäkringar 1 Riksgenomsnitt 40% 35% 35% 30% 25% 1 1 5% 0% Hålla planerad budget Budgivningen Pappershanteringen Finansiering\bolån Att man måste ha kontakt

Läs mer

Översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivningen till de fria teater- och dansgrupperna

Översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivningen till de fria teater- och dansgrupperna Översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivningen till de fria teater- och dansgrupperna Statens kulturråd, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08

Läs mer

Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren

Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren Bostadsbristen har skapat historisk hög prisutveckling åren 2012-2015 Pressmeddelande den 25 april 2016 Mäklarsamfundet presenterar idag en kartläggning av hur priserna på den svenska bostadsmarknaden

Läs mer

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012

VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 1 VÄSTRA REGIONEN ///////////////// VERKSAMHETSPLAN 2010-2012 2009-04-08 1.1 Teatercentrums betydelse för kulturlivet i Västra Götaland Teatercentrum/västra regionen företräder den fria teaterkonsten i

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-12-08 Dnr: 11-4936 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet Sökande SavMAN AB, 556490-9439 Saken Tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING FRI SCENKONST VERKSAMHETSBIDRAG OCH PROJEKTBIDRAG För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014

Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Grudin, Ingela Tel: 010-698 12 46 Ingela.grudin @naturvardsverket.se PM 2014-01-07 Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014 Bakgrund

Läs mer

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2010

Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda resultat under 2010 Regeringsbeslut I:2 2011-02-03 S2010/4889/FS S2010/4906/FS S2010/4961/FS m.fl. Kammarkollegiet Se bilaga 1 Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel för den s.k. kömiljarden utifrån uppnådda

Läs mer

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden 276 3 Storstadsområden SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2002 Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2001 och 2002 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2001 and 2002 Storstadsområde

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till projektverksamhet som främjar

Läs mer

Ask-söndagar. Ung konst på turné. She Machine. Made in Helsingborg. Electrohype 2010 - sjätte internationella biennalen.

Ask-söndagar. Ung konst på turné. She Machine. Made in Helsingborg. Electrohype 2010 - sjätte internationella biennalen. Sammanställning Ansökan utvecklingsbidrag 2010-1 Organisation Produktionens titel 11:77, Stockholm Solo-Soli Anna Cederkvist, Malmö Sju tårar - Lachrimae AskArt, Röstånga Ask-söndagar Backstage Helsingborg

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer