Ärende Fördelning av produktionsbidrag till yrkesverksamma fria teatergrupper vid det första fördelningstillfället för år 2011.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende Fördelning av produktionsbidrag till yrkesverksamma fria teatergrupper vid det första fördelningstillfället för år 2011."

Transkript

1 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010: Dnr KUR Ärende Fördelning av produktionsbidrag till yrkesverksamma fria teatergrupper vid det första fördelningstillfället för år Sökande Se beslutsbilaga 1. Kulturrådets beslut Statens kulturråd beviljar bidrag med totalt , enligt beslutsbilaga 2. Utbetalning av bidraget sker efter rekvisition till det plus- eller bankgiro som respektive bidragsmottagare har angett. Ansökningarna från Latinamerikanska Folkteatern (dnr KUR 2010/3233), Auditiva teatern (dnr KUR 2010/4266) och Institutet (dnr KUR 2010/3238) har bordlagts och bereds i särskild ordning. Övriga ansökningar om bidrag avslås. Bidraget är förenat med särskilda villkor, se beslutsbilaga 3. Ansökningar Vid detta ansökningstillfälle har inkommit 156 ansökningar, varav en återkallats på egen begäran. Det ansökta beloppet för de ansökningar (154 stycken) som prövats i denna fördelning uppgår till sammanlagt kronor. Vid motsvarande fördelningstillfälle förra året prövades 155 ansökningar om sammanlagt kronor. Av de sökande kommer 68 från Stockholms län, 27 från Västra Götaland, 22 från Skåne, 13 från de fyra nordligaste länen och 24 från övriga landet. Flertalet ansökningar avser nationellt eller regionalt turnerande verksamheter och fyra av ansökningarna avser verksamheter av internationell karaktär. Av ansökningarna avser 91 stycken verksamheter och projekt riktade till barn och unga. 107 av ansökningarna uppger att de arbetar inom ramen för teater, åtta avser musikteater eller opera, tio verkar inom ramen för en dockteatertradition och 28 avser nycirkus, performance eller andra blandformer. Av ansökningarna framgår att 91 grupper har ett delat, konstnärligt ledarskap, 44 ett kvinnligt och 19 ett manligt. Statens kulturråd Box 27215, Stockholm Besök: Borgvägen 1-5 Tel: Fax: E-post: Webbplats:

2 KULTURRÅDET GD 2010:395 2(6) Ärendets beredning Ärendet har beretts i referensgruppen för fria teatergrupper, som också avlämnat ett förslag till beslut. I referensgruppen har följande personer deltagit: Catharina Bergil (ordförande), programchef på världskulturmuseet; Yael Feiler, teatervetare, kulturskribent; Olof Hanson, regissör; Mansour Hosseini, producent; Kjell Peder Johansson, regissör, skådespelare, librettist; Olof Lindqvist, regissör, teaterchef; Tove Sahlin, koreograf, scenartist, projektledare; Maria Sundqvist, konstnärlig ledare för Operaverkstan i Malmö; Gustav Tegby, dramatiker, dramaturg; Eva Wendt, regissör, skådespelare. På grund av jäv har följande personer inte deltagit i handläggningen av angivna ansökningar : Catharina Bergil - Masthuggsteatern (dnr KUR 2010/3071), Olof Hanson - 4:e teatern (dnr KUR 2010/2905), Kista Teater (dnr KUR 2010/3117), Teater Tropos (dnr KUR 2010/3127), Teater Moment (dnr KUR 2010/3170), Teater Galeasen (dnr KUR 2010/3294); Mansour Hosseini - Dockteater Sesam (dnr KUR 2010/3033); Olof Lindqvist - Masthuggsteatern (dnr KUR 2010/3071), Gottsunda Dans och Teater (dnr KUR 2010/3268); Tove Saklin - Teateretablissemanget (dnr KUR 2010/2876); Gustav Tegby - Dramalabbet (dnr KUR 2010/3139); Eva Wendt - Teater Sagohuset (dnr KUR 2010/3108), Månteatern (dnr KUR 2010/3173). Skäl för beslutet Tillämplig reglering Kulturrådet fördelar produktionsbidrag till yrkesverksamma fria teatergrupper och med stöd av förordningen (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper. I förordningen (2007:1186) med instruktion för Kulturrådet anges att myndigheten ska verka för att internationella och interkulturella perspektiv ska beaktas och utvecklas inom verksamhetsområdet, samt att ett jämställdhets-, mångfalds- och bamperspektiv ska integreras i verksamheten Av budgetpropositionen för 2011 framgår att regeringens övergripande prioriteringar bland annat är barns och ungas rätt till kultur samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen. 147

3 KULTURRÅDET GD 2010:395 3(6) Kulturrådet har för år 2011 preliminärt avsatt totalt kronor till fria teatergrupper under anslaget 2:2 Bidrag tillfria teater-, dans- och musikändamål. Dagens beslut innebär att kronor fördelas vid detta fördelningstillfälle. Resterande belopp fördelas under Kulturrådet ges i regleringsbrevet för 2010 ett bemyndigande att ingå ekonomiska förpliktelser av framtida anslag på högst kronor under anslaget 2:3 ap] Bidrag tillfria teater-, dans- och musikgrupper, arrangörer samt vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse. Alla bidrag ska prövas av Kulturrådet utifrån respektive bidragsberättigad organisations verksamhetsmässiga prestation och ekonomiska situation samt utifrån kulturpolitiska prioriteringar. Målet för Kulturrådets bidragsgivning är att uppnå ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla i hela landet. Utgångspunkter för bedömning Till grund för beslutet ligger referensgruppens samlade bedömning utifrån de direktiv som beslutats av Kulturrådet styrelse (S 2009:7). Där fastställs att ansökningarna ska prövas utifrån ett antal angivna kriterier och kulturpolitiska prioriteringar. Följande kriterier ska ligga till grund för beviljande och belopp på så sätt att den totala bidragsfördelningen för året karaktäriseras av: hög konstnärlig kvalitet; förnyelse och utveckling; geografisk spridning; mångfald i utbudet där särskilt ett barn- och ungdomsperspektiv ska beaktas; ett tillgänglighetsperspektiv; ett jämställdhetsperspektiv; statlig, lokal och/eller regional förankring och samverkan samt internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. En viktig utgångspunkt är således att bidragsgivningen ska stimulera processer som syftar dels till konstnärlig utveckling och förnyelse, dels till mångfald av konstnärliga uttryck, dels till ökad tillgänglighet. Kulturrådet vill även ge möjlighet för nya professionella aktörer att utveckla sina konstnärliga verksamheter. En annan utgångspunkt är att bidra till att det finns ett utbud av professionell scenkonst i hela landet samt att verka för att förbättra tillgången till och kvaliteten av scenkonst för barn och unga. Kulturrådets styrelse har 2010 tagit en strategi för jämställdhetsarbetet (S 2010:29) där Kulturrådet har olika delmål för att se till att kvinnor och män ska ha lika rätt och möjlighet till deltagande i, inflytande över och delaktig-

4 KULTURRÅDET GD 2010:395 4(6) het i kulturlivet. Detta innebär att Kulturrådet skall ge förutsättningar för lika möjligheter att ta del av ekonomiska resurser inom kultursektom samt verka för att representationen i konstnärlig verksamhet är jämnt fördelade. Detta innebär att Kulturrådets bidragsfördelning ska verka för att minst 40 procent av resurser och representation skall komma det underrepresenterade könet till del. Bedömning Referensgruppen har konstaterat att det vid detta fördelningstillfälle har femnits ett stort antal ansökningar som bedömts vara intressanta ur såväl ett konstnärligt som ett kulturpolitiskt perspektiv. Det sammanlagda ansökta beloppet motsvarar dock en betydligt högre summa än vad som finns tillgängligt att fördela. Vid bedömningen av vilka ansökningar som ska bifallas har referensgruppen därför fört en ingående diskussioner om hur ansökningarna ska prioriteras. Referensgruppen har valt att i denna fördelning, förutom mångfald, regional spridning samt ett barn- och ungdomsperspektiv, lägga särskild vikt vid internationalisering samt konstnärlig utveckling och förnyelse. Referensgruppen har inte förordat några treåriga bidrag eftersom Kulturrådet inte har något bemyndigande från regeringen att besluta om bidrag för mer än ett år i taget. Enligt referensgruppens bedömning är det därför inte meningsfullt att föreslå mottagare av fleråriga bidrag. Referensgruppen föreslår vidare att 49 grupper beviljas verksamhetsbidrag. Av dessa riktar sig ett 35 huvudsakligen till barn och unga medan de övriga riktar sig till vuxna och unga vuxna. Dessutom föreslår referensgruppen att 26 grupper beviljas projektbidrag. Av dessa vänder sig drygt hälften till barn och unga. Tre kan kategoriseras som nycirkus, fyra som performance och 19 presenterar teater, dockteater eller musikteater/opera. Av grupperna erhåller 13 stycken ett projektstöd för första gången. Totalt kan drygt tjugo av de grupper och konstellationer som referensgruppen förordar betraktas som relativt nya. De grupper som beviljas projektbidrag har möjlighet att söka ytterligare stöd vid det andra fördelningstillfället för Cirka 65 procent av de sökande som förordats för bifall riktar hela eller delar av sin verksamhet till barn och unga. Bland de resterande forns det i de flesta fall en tydlig ambition att nå en bred publik bestående av både unga

5 KULTURRÅDET GD 2010:395 5(6) och vuxna. Följaktligen står verksamheter och projekt riktade till barn och unga för mer än två tredjedelar av det föreslagna beloppet. Kulturrådets ställningstagande innebär att drygt 33 miljoner kronor avsätts till verksamheter och projekt som vänder sig till barn och unga. Referensgruppen har således förordat fortsatt stöd åt ett stort antal grupper som vänder sig till barn och unga. Dessutom förordas verksamhetsbidrag till relativt nya grupper som Alice kollektiv för ljud- och scenkonst och Botkyrka Community Teater. För att stödja konstnärlig förnyelse och utveckling förordar referensgruppen dels fortsatt stöd till ett antal grupper med verksamhetsbidrag, dels ökat stöd till Teatr Weimar (+100 tkr), Lilith Performance studio i Malmö (+100 tkr) och Aktör & Vänner (+300 tkr) i Göteborg samt ett nytt verksamhetsbidrag till Poste Restante i Stockholm. Utifrån samma utgångspunkter föreslår referensgruppen projektbidrag till ett antal relativt sett nya grupper och konstellationer som till exempel Kista teater, Dockteaterkollektivet, Teater Eksem, Vifira, Lumor, Kel show och performance och Sirqus Alfons. Referensgruppen har i möjligaste mån försökt tillgodose behovet av regional fördelning. Av de förordade 75 grupperna har 30 visserligen sin bas i Stockholms län men runt hälften av dem bedriver eller planerar turnerande verksamhet i stora delar av landet. Förutom de nationellt turnerande grupperna med sin bas i storstadsregionerna har referensgruppen förordat fortsatt eller nytt stöd till bland annat: Teater Martin Mutter i Örebro, 4:e teatern i Västerås, Teateri i Jönköping, Skillinge Teater i Simrishamn, Ögonblicksteatern i Umeå, Teater Scratch i Luleå och Teater Fenix i Norrköping. Referensgruppen har också förordat fortsatt och ökat stöd till ett flertal grupper i de nordligaste länen som exempelvis Lule Stassteater (+150 tkr) i Luleå och Profilteatern (+100 tkr) i Umeå samt nya projektstöd till Skuggteatern och Norrländsk sommarscen i Umeå samt ellenor.nu i Skellefteå. Referensgruppen har i sin bedömning beaktat ett mångfaldsperspektiv i form av influenser från andra kulturer och internationella samarbeten. Teater De Vill, Botkyrka Community Teater i Stockholm, Gottsunda teater i Uppsala, Teater Albatross i Falkenberg och Teater Foratt i Malmö är exempel på grupper som förordas för bifall utifrån såväl ett konstnärligt som ett interkulturellt och internationellt perspektiv. Totalt anger drygt 40 av de 1/2

6 KULTURRÅDET GD 2010:395 6(6) förordade grupperna att de planerar internationella samarbeten under Av de grupper som referensgruppen förordar stöd anger 48 styckena att de har ett delat ledarskap, 18 ett kvinnligt och 10 grupper har ett manligt, konstnärligt ledarskap. För att möjliggöra de satsningar som beskrivits ovan har referensgruppen föreslagit omprioriteringar, vilket dels resulterar i sänkta bidrag för ett antal grupper, dels avslag på ansökningar från grupper som tidigare erhållit enstaka produktionsbidrag. Kulturrådet är medvetet om att de beviljade bidragen i vissa fall är små i förhållande till de behov som presenteras. Kulturrådet anser dock att även ett mindre bidrag kan vara betydelsefullt, ibland till och med avgörande för att en produktion ska ha förutsättningar för att komma till stånd. Kulturrådet ställer sig bakom referensgruppens bedömningar av såväl den konstnärliga kvaliten och verksamhetsmässiga prestationen som den ekonomiska situationen hos de sökande grupperna och de prioriteringar som blir följden därav. Ansökningarna från Latinamerikanska Folkteatern (dnr KUR 2010/3233), Auditiva teatern (dnr KUR 2010/4266) och Institutet (dnr KUR 2010/3238) har bordlagts och bereds i särskild ordning. Handläggningen av ärendet Detta beslut har fattats av generaldirektören Kennet Johansson efter föredragning av handläggaren Elin Norquist. I beredningen av ärendet har även avdelningschefen Benny Marcel, enhetschefen Mika Romanus samt handläggaren Jochum Landin deltagit. På grund av jäv har Mika Romanus inte deltagit i beslutet i de delar som avser Teater Tre och Cirkus i Glasriket och Elin Norquist inte i de delar som avser Jannes Fenomenala Orkester (dnr KUR 2010/3054), Lumor (dnr KUR 2010/3118), Turteatern (dnr KUR 2010/3189), Teater Pero (dnr KUR 2010/3211). På Kulturrådets vägnar ^^1L Elin Norquist

7 GD 2010 :395 Fördelning av produktionsbidrag till yrkesverksamma fria teatergrupper vid det första fördelningstillfället för år 2011 Beslutsbilaga 1. Samtliga sökande DnrKUR Sökande Gruppens namn Kommun Lön KUR 2010/2796 Skillinge Teater Skillinge Teater Simrishamn Skåne län KUR 2010/2801 teater Som Vi (Mixtura AB) teater Som Vi Stockholm Stockholms län KUR 2010/2876 Teateretablissemanget Teateretablissemanget Stockholm Stockholms län KUR 2010/2905 4:e teatern 4:e teatern Västerås Nationellt KUR 2010/2941 Martin Mutter Produktion Ek För Teater Martin Mutter Örebro Nationellt KUR 2010/2962 Luleå Stassteater Lule Stassteater Luleå Norrbottens län KUR 2010/2973 Lilith Performance Studio Lilith Performance Studio Malmö Internationellt KUR 2010/2976 Dockteatern Tittut Dockteatern Tittut Stockholm Nationellt KUR 2010/2993 Dockteaterverkstan Dockteaterverkstan Osby Nationellt KUR 2010/2997 Profilteatern Profilteatern Umeå Norrbottens län KUR 2010/3001 Totalteatern Totalteatern Arvika Värmlands län KUR 2010/3007 Teater Brunnsgatan Fyra Teater Brunnsgatan Fyra Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3008 Teater Jaguar Teater Jaguar Göteborg Nationellt KUR 2010/3009 Misery Loves Company Misery loves Company MiLoCo Stockholm Stockholmsfän KUR 2010/3010 Teater Tummeliten Teater Tummeliten Stockholm Nationellt KUR 2010/3012 Teater Spektaklet Teater Spektaklet Uppsala Nationellt KUR 2010/3013 The Gothenburg English SpeakingTheatre, GEST The Gothenburg English Speaking Theatre Göteborg Västra Götalands lån KUR 2010/3014 Teater Kapija Teater Kapija Skurup Skåne län KUR 2010/3018 Panikteatern Panikteatern Uppsala Nationellt KUR 2010/3019 Ritziteatern Ritziteatern Stockholm Nationellt KUR 2010/3020 Odenteatern Odenteatern Stockholm Stockholms län KUR 2010/3021 Teater UNO Ek. För. Teater UNO Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3022 Teater Fredag Teater Fredag Stockholm Nationellt KUR 2010/3024 Kulturföreningen SOJA Teater SOJA Sundsvall Nationellt KUR 2010/3030 Zirkus loko-motiv Zirkus Loko-Motiv Stockholm Stockholms län KUR 2010/3032 Mittiprickteatern Mittiprickteatern Stockholm Nationellt KUR 2010/3033 Dockteater Sesam Dockteater Sesam Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3035 Teater Scratch Teater Scratch Luleå Norrbottens län KUR 2010/3040 Teater Tusan Teater Tusan Stockholm Nationellt KUR 2010/3044 Fredrik Gustafsson Trollsommar Kalmar Nationellt KUR 2010/3047 Staffan Björklunds Teater AB Staffan Björklunds Teater AB Kävlinge Nationellt KUR 2010/3052 Nyköpingsteaterensemble Nyköpi ngsteatersensemble Sollentuna Stockholms län KUR 2010/3054 Jannes Fenomenala Orkester Jannes Fenomenala Orkester Stockholm Stockholms län

8 Dnr KUR Sökande Gruppens namn Kommun Län KUR 2010/3057 Skottes Musikteater Skottes Musikteater Gävle Gävleborgs län KUR 2010/3060 Teater 23 Teater 23 Malmö Skånelän KUR 2010/3061 kultur.jernverket kultur.jernverket Hudiksvall Västernorrlands län KUR 2010/3067 Teaterrepubliken Teaterrepubliken Malmö Skåne län KUR 2010/3069 Den ideela kulturfireningen KOPIA Klungan Umeå Nationellt KUR 2010/3071 MasthuggsTeatern MasthuggsTeatern Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3072 Föreningen Friteatern på turnö Föreningen Friteatern på turne Sundbyberg Nationellt KUR 2010/3074 Pelikanteatern Pelikanteatern Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3075 Institutet för Scenkonst Institutet för Scenkonst Lilla Edet Västra Götalands län KUR 2010/3079 Teater Kurage Teater Kurage Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3080 KFUM Fryshuset Fritid Teater Fryshuset Stockholm Nationellt KUR 2010/3081 Anette Stridh, De Tre Koloraturerna De Tre Koloraturerna Stockholm Stockholmslån KUR 2010/3082 Teater Albatross Teater Albatross Falkenberg Nationellt KUR 2010/3083 Pantomimteatern Pantomimteatern Stockholm Nationellt KUR 2010/3086 ellenor.nu ellenor.nu Skellefteå Västerbottens län KUR 2010/3087 Teater Eksem Teater Eksem Göteborg Västra Götalands lån KUR 2010/3089 Kulturföreningen Triller Produktion Kulturföreningen Trixter Produktion Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3094 force majeure force majeure stockholm Nationellt KUR 2010/3095 teater Morianen teater Morianen Malmö Skånelän KUR 2010/3099 Teater Fenix Teater Fenix Norrköping Östergötlandslän KUR 2010/3103 larssons & ADAS teater larssons & ADAS teater Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3107 Ljudbyrån Ljudbyrån Gävle Gävleborgs län KUR 2010/3108 Teater Sagohuset Teater Sagohuset Lund Skånelän KUR 2010/3109 Gycklargruppen TRiK/Traktor Entertaiment Gycklargruppen TRiK/Traktor Entertaiment Västerås Nationellt KUR 2010/3110 Teater De Vill Teater De Vill Stockholm Nationellt KUR 2010/3111 Compagnie Auf der Strasse Compagnie Auf der Strasse Karlshamn Blekinge län KUR 2010/3113 Dockteaterkollektivet Dockteaterkollektivet Stockholm Nationellt KUR 2010/3117 Kista Teater Kista Teater Stockholm Stockholms län KUR 2010/3118 LUMOR LOMOR Stockholm Stockholms län KUR 2010/3119 Erik Rosales/Wise Madness Erik Rosales Stockholm Stockholms län KUR 2010/3120 Hedmans Teater Hedmans Teater Norrtälje Nationellt KUR 2010/3122 Musikteater.Unna Musikteater Unna Stockholm Nationellt KUR 2010/3125 The Awake Project Tlie Awake Project Västerås Nationellt KUR 2010/3127 Teater Tropos Teater Tropos Västerås Nationellt KUR 2010/3129 Sagofen Isadora Sagofen Isadora Malmö Skånelän KUR 2010/3133 Teater Duvhök Teater Duvhök Älvsjö Nationellt

9 DnrKUR Sökande Gruppens namn Kommun Län KUR 2010/3134 Operalmprovisatörerna Operaimprovisatörerna Stockholm Stockholms län KUR 2010/3136 TeatrWeimar Teatr Weimar Malmö Skåne län KUR 2010/3139 Dramalabbet DRAMALABBET Stockholm Stockholms län KUR 2010/3141 Circus Arts CircusArts Botkyrka Stockholmslän KUR 2010/3143 Teater Playhouse Teater Playhouse Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3147 Föreningen Expressteatern Expressteatern Malmö Stockholms län KUR 2010/3153 Ölands Dramatiska Teater Ölands Dramatiska Teater Mörbylånga Kalmar län KUR 2010/3157 Teater Moped Teater Moped Stockholm Nationellt KUR 2010/3158 Alice Kollektiv för ljud&scenkonst Alice kollektiv för ljud&scenkonst Stockholm Stockholms län KUR 2010/3160 Arena Baubo Arena Baubo Stockholm Stockholms län KUR 2010/3162 Guacho scenkonst & teater ek.för. Guacho scenkonst & teater ek.för. Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3168 Atalante New Opera CO Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3172 Sthlms KulturBus Barnens Underjordiska Scen BUS Stockholm Stockholms län KUR 2010/3173 Månteatern Månteatern Lund Skånelän KUR 2010/3175 Sirenerna och Karlsson Barock Sirenerna och Karlsson Barock Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3176 Unga Roma teatern Unga Romateatern Gotland Gotlands län KUR 2010/3177 Boulevardteatern Boulevardteatern Stockholm Nationellt KUR 2010/3178 Skånska Operan Skånska Operan Malmö Skåne län KUR 2010/3179 Teater Moment moment :teater Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3180 Tage Granit Tage Granit Stockholm Nationellt KUR 2010/3182 Shakespeare på Gräsgården Shakespeare på Gräsgården ek. för. Vadstena Östergötlands län KUR 2010/3184 Firma Patrik Elgh PAPAS & the PAJAS Stockholm Nationellt KUR 2010/3185 Kulturutövning för de som hamnade utanför Kulturutövning för de som hamnade utanför Stockholm Stockholms län KUR 2010/3187 Teaterstudio Lederman Teaterstudio Lederman Stockholm Stockholms län KUR 2010/3189 Turteatem Turteatern Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3190 QUARTO QUARTO Lidingö Nationellt KUR 2010/3191 Ögonblicksteatern Ögonblicksteatern Umeå Västerbottens län KUR 2010/3192 Botkyrka Communityteater Botkyrka Communityteater Botkyrka Stockholmslän KUR 2010/3193 Teater THEATRON Teater Theatron Lund/Malmö Skåne län KUR 2010/3198 Allikateatem Allikateatern Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3199 Skuggteatern Skuggteatern Umeå Västerbottens län KUR Teater Kontur Teater Kontur Karlskrona Blekinge län KUR 2010/3202 Stagebeat Stagebeat Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3204 Stagebeat Stagebeat Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3207 Teater Giljotin AB Teater Giljotin AB Stockholm Stockholms län KUR 2010/3208 Dr. Benway Presenterar Dr. Benway Presenterar Stockholm Stockholms län

10 Dnr KUR Sökande Gruppens namn Kommun Lön KUR 2010/3210 Dockteater Månstjärnan Dockteater Månstjärnan Umeå Västerbottens län KUR 2010/3211 Teater Pero Teater Pero Stockholm Nationellt KUR 2010/3212 Hanna Paj Produktion Hanna Paj Produktion Stockholm Stockholms län KUR 2010/3214 Sirqus Alfon AB Sirqus Alfon Bro Internationellt KUR 2010/3215 ellenor.nu ellenor.nu Skellefteå Nationellt KUR 2010/3219 Vifira/Viktor Gyllenberg Vifira Stockholm Internationellt KUR 2010/3220 Obanteatern Obanteatern Malmö Skåne län KUR 2010/3223 Föreningen nya Pygm2teatern Pygmöteatern Stockholm Nationellt KUR 2010/3224 Teater Tarnauer Teater Tamauer Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3225 Teater i Haga Teater i Haga Solna Stockholms län KUR 2010/3229 Tjörns Sommarteater Tjörns Sommarteater Tjörn Västra Götalands län KUR 2010/3231 Teater Foratt Teater Foratt Malmö Skåne län KUR 2010/3232 ScenNova Projektet ELD 2011 Kalmar Kalmar län KUR 2010/3233 Latinamerikanska Folkteatern Latinamerikanska Folkteatern/ alias teatern Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3235 Fria Teatern Fria Teatern Stockholm Stockholms län KUR 2010/3236 PotatoPotato PotatoPotato Malmö Skåne län KUR 2010/3238 Institutet Institutet Malmö Internationellt KUR 2010/3239 PLAY Teaterkonst PLAY Teaterkonst Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3240 Teater Tribunalen Teater Tribunalen Stockholm Stockholms län KUR 2010/3241 PotatoPotato PotatoPotata Malmö Skåne län KUR 2010/3242 Norrländsk Sommarscen Norrländsk sommarscen Umeå Västerbottens län KUR 2010/3243 Kel Show & Performance Kel show & performance Stockholm Stockholms län KUR 2010/3244 Teater Encore Teater EnKor Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3245 Teateri Teateri Jönköping Jönköpings län KUR 2010/3248 Utomjordiska Utomjordiska Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3251 TeaterSMUTS TeaterSMUTS Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3252 Gerilla Produktion Gerilla i samarbete med Scenit produktion Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3253 Teater Absoluta Teater Absoluta / Absoluta Publik Scenkonst Stockholm Stockholms län KUR 2010/3254 Improvisation & Co Improvisation & Ca Stockholm Stockholms län KUR 2010/3255 Göteborgs Dramatiska Teater Göteborgs Dramatiska Teater Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3257 Poste Restante Poste Restante Stockholm Internationellt KUR 2010/3258 InSite InSite Malmö Skåne län KUR 2010/3261 Karavan Karavan Malmö Skånelän KUR 2010/3264 Föreningen Aktör aktör&vänner Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3265 Teaterföreningen Teaterföreningen Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3267 Cirkus i glasriket Cirkus i glasriket Lessebo Kronobergs län

11 Dnr KUR Sökande Gruppens namn Kommun Län KUR 2010/3268 Gottsunda Dans & Teater Gottsunda Dans & Teater Uppsala Uppsala län KUR 2010/3269 Teatermaskinen Teatermaskinen Skinn skatteberg Nationellt KUR 2010/3271 Föreningen Helt barockt Föreningen Helt barockt Ekerö Stockholms län KUR 2010/3272 Komods Produktion Ekonomisk Förening Komodo Göteborg Nationellt KUR 2010/3274 Romateatern Rornateatern Gotland Gotlands län KUR 2010/3278 Teater Absoluta Teater Absoluta / Absoluta Publik Scenkonst Stockholm Stockholms län KUR 2010/3282 Cinnober Teaterförening Cinnober Teaterförening Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3294 Teater Galeasen Teater Galeasen Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3301 Teater ÄSCHI Teater ÄSCH! Sundsvall Västernorrlands län KUR 2010/3308 Sommarteater på Krapperup Sommarteater på Krapperup Höga näs Skåne län KUR 2010/3415 Teater Tre Teater Tre Stockholm Nationellt KUR 2010/3478 Teater Barbara Teater Barbara Stockholm Nationellt KUR 2010/4266 Auditiva Teatern i Stockholm AB Auditiva Teatern i Stockholm AB - Audiorama Stockholm Stockholms län

12 GD 2010:395 Fördelning av produktionsbidrag till yrkesverksamma fria teatergrupper vid det första fördelningstillfället förår 2011 Beslutsbilaga 2. Beviljade bidrag, belopp i kronor Dnr KUR Sökande Org nr Grupp Projekt/Ändamål Beviljat bidrag Kommun Län KUR 2010/2796 Skillinge Teater Skillinge Teater Valfritt projekt Simrishamn Skånelän KUR 2010/2905 4:e teatern :e teatern Verksamhetsbidrag västerås Nationellt KUR 2010/2941 Martin Mutter Produktion Ek För Teater Martin Mutter Verksamhetsbidrag Örebro Nationellt KUR 2010/2962 Luleå Stassteater Lule Stassteater Verksamhetsbidrag Luleå Norrbottens län KUR 2010/2973 Ulith Performance Studio Lilith Performance Studio Verksamhetsbidrag Malmö Internationellt KUR 2010/2976 Dockteatern Tittut Dockteatern Tittut Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt KUR 2010/2993 Dockteaterverkstan Ddckteaterverkstan Verksamhetsbidrag Osby Nationellt KUR 2010/2997 Profilteatern Profilteatern Verksamhetsbidrag Umeå Norrbottens län KUR 2010/3007 Teater Brunnsgatan Fyra Teater Brunnsgatan Fyra Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3013 The Gothenburg English Speaking Theatre The Gothenburg English Speaking Theatre Valfritt projekt Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3014 Teater Kapija Teater Kapija Verksamhetsbidrag Skurup Skåne län KUR 2010/3021 Teater UNO Ek. För Teater UNO Verksamhetsbidrag Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3022 Teater Fredag Teater Fredag Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt KUR 2010/3030 Zirkus loko-motiv Zirkus Loko-Motiv Valfritt projekt Stockholm Stockholms län KUR 2010/3032 Mittiprickteatern Mittiprickteatern Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt KUR 2010/3033 Dockteater Sesam Dockteater Sesam Verksamhetsbidrag Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3035 Teater Scratch TeaterScratch Verksamhetsbidrag Luleå Norrbottens län KUR 2010/3040 Teater Tusan TeaterTusan Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt KUR 2010/3047 Staffan Björklunds Teater AB Staffan Björklunds Teater AB Verksamhetsbidrag Kävlinge Nationellt KUR 2010/3057 Skottes Musikteater Skottes Musikteater Verksamhetsbidrag Gävle Gävleborgs län KUR 2010/3060 Teater Teater23 Verksamhetsbidrag Malmö Skånelän KUR 2010/3067 Teaterrepubliken Teaterrepubliken Kejsarinnans nya kläder Malmö Skåne län KUR 2010/3069 Den ideela kulturfireningen KOPIA Klungan Klungan och Birgitta Egerbladh Umeå Nationellt KUR 2010/3071 MasthuggsTeatern MasthuggsTeatern Verksamhetsbidrag Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3072 Föreningen Friteatern på turne Föreningen Friteatern på turne Verksamhetsbidrag Sundbyberg Nationellt KUR 2010/3082 Teater Albatross Teater Albatross Valfritt projekt Falkenberg Nationellt KUR 2010/3083 Pantomimteatern Pantomimteatern Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt KUR 2010/3086 ellenor.nu ellenor.nu Köttets borg Skellefteå Västerbottens län KUR 2010/3087 Teater Eksem Teater Eksem Genusprojekt för barn och vuxna Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3089 Kulturföreningen Trixter Produktion Kulturföreningen Trixter Produktion Verksamhetsbidrag Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3099 Teater Fenix Teater Fenix Valfritt projekt Norrköping Östergötlands län KUR 2010/3108 Teater Sagohuset TeaterSagohuset Verksamhetsbidrag Lund Skåne län KUR 2010/3110 Teater De Vill Teater De Vill Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt

13 Dnr KUR Sökande Org nr Grupp Projekt/Ändamål Beviljat bidrag Kommun Län KUR 2010/3113 Dockteaterkollektivet Dockteaterkollektivet Olika barn leka bäst Stockholm Nationellt KUR 2010/3117 Kista Teater Kista Teater Antigone - I"m Your Body Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3118 LUMOR LUMOR Valfritt projekt Stockholm Stockholms län KUR 2010/3120 Hedmans Teater Hedmans Teater Valfritt projekt Norrtälje Nationellt KUR 2010/3136 Teatr Weimar Teatr Weimar Verksamhetsbidrag Malmö Skåne län KUR 2010/3139 Dramalabbet DRAMALABBET Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholms län KUR 2010/3158 Alice Kollektiv för ljud&scenkonst Alice kollektiv för ljud&scenkonst Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3160 Arena Baubo Arena Baubo Baubo : fittan, myten, legenden Stockholm Stockholms län KUR 2010/3168 Atalante New Opera CO Valfritt projekt Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3172 Sthlms KulturBus Barnens Underjordiska Scen BUS Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3173 Månteatern Månteatern Verksamhetsbidrag Lund Skånelän KUR 2010/3176 Unga Roma teatern Unga Romateatern Valfritt projekt Gotland Gotlands län KUR 2010/3177 Boulevardteatern Boulevardteatern Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt KUR 2010/3178 Skånska Operan Skånska Operan La Traviata Malmö Skåne län KUR 2010/3179 Teater Moment moment :teater Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholms län KUR 2010/3182 Shakespeare på Gräsgården Shakespeare på Gräsgården ek. för. Som ni vill ha det Vadstena Östergötlands län KUR 2010/3189 Turteatern Turteatern Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholms län KUR 2010/3191 Ögonblicksteatern Ögonblicksteatern Verksamhetsbidrag Umeå Västerbottens län KUR 2010/3192 Botkyrka Communityteater Botkyrka Communityteater Verksamhetsbidrag Botkyrka Stockholmslän KUR 2010/3199 Skuggteatern Skuggteatern Valfritt projekt Umeå Västerbottens län KUR Stagebeat Stagebeat Idol Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3207 Teater Giljotin AB Teater Giljotin AB Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3211 Teater Pero Teater Pero Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt KUR 2010/3214 Sirqus Alfon AB Sirqus Alfon Nytt verk Bro Internationellt KUR 2010/3219 Vifira/Viktor Gyllenberg Vifira Hello! Stockholm Nationellt KUR 2010/3220 Obanteatern Obanteatern Uppdrag underhållning Malmö Skåne län KUR 2010/3224 Teater Tamauer Teater Tamauer Verksamhetsbidrag Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3231 Teater Foratt Teater Foratt Verksamhetsbidrag Malmö Skåne län KUR 2010/3235 Fria Teatern Fria Teatern Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholms län KUR 2010/3240 Teater Tribunalen Teater Tribunalen Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholms län KUR 2010/3242 Norrländsk sommarscen Norrländsk sommarscen Onkel Vänja Umeå Västerbottens län KUR 2010/3243 Kel Show & Perförmance Kel show & performance KELs anatomiska teater Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3245 Teateri Teater! Verksamhetsbidrag Jönköping Jönköpingslän KUR 2010/3257 Poste Restante Pöste Restante Verksamhetsbidrag Stockholm Internationellt KUR 2010/3258 InSite InSite Verksamhetsbidrag Malmö Skåne län KUR 2010/3264 Föreningen Aktör aktör&vänner Verksamhetsbidrag Göteborg Västra Götalands län

14 DnrKUR Sökande Org nr Grupp Projekt/Ändamål Beviljat Kommun Län KUR 2010/3267 Cirkus i glasriket Cirkus i glasriket Fairytales of crystal Lessebo Kronobergs län KUR 2010/3268 Gottsunda Dans & Teater Gottsunda Dans & Teater Valfritt projekt Uppsala Uppsala län KUR 2010/3282 Cinnober Teaterförening Cinnober Teaterförening Verksamhetsbidrag Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3294 Teater Galeasen Teater Galeasen Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholms län KUR 2010/3415 Teater Tre Teater Tre Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt KUR 2010/3478 Teater Barbara Teater Barbara Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt

15 0 KULTURRADET BESLUTSBILAGA 3 GD 2010: Dnr KUR VILLKOR Som villkor för bidraget gäller att verksamheten genomförs enligt ansökan. Om verksamheten ändras väsentligt i förhållande till vad som angivits i ansökan ska Kulturrådet meddelas. Sådana ändringar kan innebära att bidraget eller en del av bidraget måste återbetalas. Beviljat bidrag kan dock, utan vidare anmälan, användas även under första kvartalet 2012 under förutsättning att verksamheten i övrigt följer angiven plan. Som villkor för bidraget gäller att redovisning av det statliga stödets användning ska lämnas till Kulturrådet senast den 30 april Redovisningen skall återge hur verksamheten/projektet genomförts i relation till ansökan eller den reviderade planen. Brister bidragsmottagaren i detta avseende kan Kulturrådet kräva att bidraget eller en del av bidraget återbetalas. För verksamhetsbidrag ska bokslut, verksamhets- och revisionsberättelse för organisationen bifogas vid slutredovisningen. Rekvisition innehållande uppgifter om organisationsnummer och plus- /bankgiro ska ha inkommit till Kulturrådet senast den 1 mars Bidrag betalas inte ut mot för sent inkommen rekvisition. Rekvisitionen ska vara undertecknad av en person som är behörig att representera bidragsmottagaren (firmatecknare). Om bidraget är mindre än ansökt belopp skall även en reviderad budget samt reviderar projekt/verksamhetsplan bifogas rekvisitionen. Som ett villkor för att bidraget ska betalas ut måste bidragsmottagaren inneha ett plus- eller bankgiro. I det fall plus- eller bankgiro saknas ska sådant ha inkommit till Kulturrådet senast två månader efter beslutsdatum. I annat fall kommer bidraget inte att betalas ut. För bidrag om kronor eller mer krävs att bidragsmottagaren anlitar godkänd eller auktoriserad revisor för upprättande av revisionsrapport som ska kunna tillhandahållas Kulturrådet vid begäran. INFORMATION På relevant informationsmaterial t ex affischer, programblad, etc. bör det framgå att Kulturrådet har beviljat bidrag för projektet/verksamheten. Kulturrådets logotyp kan laddas på Kulturrådets webbplats: Statens kulturråd Box Stockholm Besök: Borgvägen 1-5 Tel: Fax: E-post: kulturradetckulturradet.se Webbplats:

16 KULTURRÅDET GD 2010:395 Kulturrådet ska dock aldrig anges som medarrangör. Det är den sökande som ska meddela Kulturrådet om de ändrar uppgifter om namn, adress och plus- eller bankgiro, eller försätts i konkurs. Kulturrådets bidrag anses som huvudregel som skattepliktig inkomst av näring och ska redovisas i mottagarens bokföring/deklaration till Skatteverket. Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket avseende bidrag som utbetalas till enskilda näringsidkare.

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivningen till de fria teater- och dansgrupperna

Översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivningen till de fria teater- och dansgrupperna Översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivningen till de fria teater- och dansgrupperna Statens kulturråd, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08

Läs mer

UPPFÖLJNING AV REGIONALA UTVECKLINGSBIDRAG

UPPFÖLJNING AV REGIONALA UTVECKLINGSBIDRAG UPPFÖLJNING AV REGIONALA UTVECKLINGSBIDRAG FÖRORD I regleringsbrevet för 2013 fick Statens kulturråd i uppgift att följa upp och redovisa fördelning och utfall av utvecklingsbidragens effekter för kulturens

Läs mer

Uppsala län... 46 Södermanlands län... 48 Östergötlands län... 49 Jönköpings län... 50 Kronobergs län... 51 Kalmar län... 52 Gotlands län...

Uppsala län... 46 Södermanlands län... 48 Östergötlands län... 49 Jönköpings län... 50 Kronobergs län... 51 Kalmar län... 52 Gotlands län... ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL FÖRORD... 7 KULTURRÅDETS VERKSAMHET I SAMMANFATTNING 2009... 9 Ärendemängder m.m.... 10 Bidragsgivning... 12 Säkerställd och utökad kunskap... 13 Regional och lokal samverkan...

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:17 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Örebro läns landsting, org.nr. 232100-0164,

Läs mer

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper 2005-06-28 KUR 2005:120 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper Kulturrådet fick i 2005

Läs mer

Årsredovisning 2012 KUR 2013/104

Årsredovisning 2012 KUR 2013/104 Årsredovisning 2012 KUR 2013/104 INNEHÅLL Förord... 4 RESULTATREDOVISNING... 5 Resultatredovisningens principer och metoder... 5 Kulturrådets uppdrag, resurser och organisation... 6 Kulturrådets uppdrag...

Läs mer

på väg mot jämställd scenkonst kulturrådets skriftserie 2009:1

på väg mot jämställd scenkonst kulturrådets skriftserie 2009:1 på väg mot jämställd scenkonst kulturrådets skriftserie 2009:1 Tryck: Taberg Media Group, 2009 Foto omslag: Andrew Paterson Statens kulturråd 2009 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-61-8 Statens kulturråd,

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

STATENS KULTURRÅD ÅRSREDOVISNING 2005

STATENS KULTURRÅD ÅRSREDOVISNING 2005 STATENS KULTURRÅD ÅRSREDOVISNING 2005 Statens kulturråd, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Statens kulturråd

Läs mer

skapande skola en nulägesanalys kulturrådets skriftserie 2012:2

skapande skola en nulägesanalys kulturrådets skriftserie 2012:2 skapande skola en nulägesanalys kulturrådets skriftserie 2012:2 Tryck: Imprima AB Statens kulturråd 2012 Bild omslag: Orkesterskolan El Sistema. Foto: Kari Jantzen ISSN 1654-210x ISBN 978-91-85259-89-2

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2012 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2012 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2012 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2012 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under det gångna verksamhetsåret

Läs mer

REDOVISNING AV HUR KULTURRÅDET VERKAR FÖR DET SAMISKA FOLKETS OCH ÖVRIGA NATIONELLA MINORITETERS KULTUR ÅR 2014

REDOVISNING AV HUR KULTURRÅDET VERKAR FÖR DET SAMISKA FOLKETS OCH ÖVRIGA NATIONELLA MINORITETERS KULTUR ÅR 2014 REDOVISNING AV HUR KULTURRÅDET VERKAR FÖR DET SAMISKA FOLKETS OCH ÖVRIGA NATIONELLA MINORITETERS KULTUR ÅR 2014 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 5 INLEDNING... 6 BIDRAGSFÖRDELNING... 8 Stöd till nationella

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2007

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2007 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLL FÖRORD...5 RESULTATREDOVISNING Verksamheten i sammanfattning...6 VERKSAMHETSGREN KUNSKAPSUPPBYGGNAD Statistik... 11 Forskning och utveckling... 14 Rapporter och

Läs mer

STATENS KULTURRÅDS BUDGETUNDERLAG FÖR ÅREN 2005 2007. Dnr KUR 2004/292-21

STATENS KULTURRÅDS BUDGETUNDERLAG FÖR ÅREN 2005 2007. Dnr KUR 2004/292-21 STATENS KULTURRÅDS BUDGETUNDERLAG FÖR ÅREN 2005 2007 Dnr KUR 2004/292-21 Kopia till Finansdepartementet (4) Riksdagens utredningstjänst (9) Riksrevisionen (2) Statskontoret (2) Arbetsgivarverket (2) Ekonomistyrningsverket

Läs mer

Ungas egna kulturoch fritidsverksamheter

Ungas egna kulturoch fritidsverksamheter ISSN: 1651-2855 ISBN: 91-89050-50-9 Ungas egna kulturoch fritidsverksamheter Slutrapport om utvecklingen av ungas egna kulturverksamheter samt nya lokala lösningar för ungas fritidsverksamhet. UNGDOMSSTYRELSENS

Läs mer

Redovisning länskonsulenternas verksamhet

Redovisning länskonsulenternas verksamhet Cajsa Anufrijeff Röhr Avdelningen för kommunikation och utveckling 2007-06-29 Dnr KUR2007/2815 Redovisning länskonsulenternas verksamhet 1 Uppdraget I regleringsbrevet för 2007 fick Kulturrådet i uppdrag

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2014 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2014 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2014 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2014 FÖRORD AV ORDFÖRANDE Människor behöver få uppleva och

Läs mer

KULTUR FÖR ALLA INGET HINDER. Redovisning av Kulturrådets arbete 2013 med delmålen i funktionshinderspolitiken

KULTUR FÖR ALLA INGET HINDER. Redovisning av Kulturrådets arbete 2013 med delmålen i funktionshinderspolitiken KULTUR FÖR ALLA INGET HINDER Redovisning av Kulturrådets arbete 2013 med delmålen i funktionshinderspolitiken SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER Regeringen beslutade sommaren 2011 om en strategi för genomförande

Läs mer

Rapport PM 2007-02-19

Rapport PM 2007-02-19 PM 2007-02-19 Rapport 1 Inledning Kulturrådet har i sitt regleringsbrev för 2007 fått i uppdrag att senast den 15 februari 2007 (med muntlig dispens till den 19 februari 2007) och den 31 juli 2007 återrapportera

Läs mer

KULTURSAMVERKANS- MODELLEN. Uppföljning 2012

KULTURSAMVERKANS- MODELLEN. Uppföljning 2012 KULTURSAMVERKANS- MODELLEN Uppföljning 2012 Innehåll FÖRORD... 5 DEL 1. INLEDANDE INFORMATION... 6 Sammanfattning... 6 Bakgrund och syfte... 7 Metodfrågor... 9 Landstingens/regionernas rutiner för uppföljning

Läs mer

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-3-6 D-nr.: KN 2013/1313 Ansvarig utgivare: Gunilla Kindstrand

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-3-6 D-nr.: KN 2013/1313 Ansvarig utgivare: Gunilla Kindstrand Konstnärsnämnden ISBN 978-91-978001-3-6 D-nr.: KN 2013/1313 Ansvarig utgivare: Gunilla Kindstrand Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50 00 Fax: 08-50 65 50 90 E-post: info@konstnarsnamnden.se

Läs mer

Hur kan företagsstöden bli mer jämställda?

Hur kan företagsstöden bli mer jämställda? Hur kan sstöden bli mer jämställda? Förslag på åtgärder skapar förutsättningar för en mer jämställd resursfördelning vad avser beviljande av sstöd, diarienummer 8541-2012-3064. Avrapportering enligt Regeringsbeslut

Läs mer

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-7-4 D-nr.: KN 2015/246 Ansvarig utgivare: Gunilla Kindstrand

Konstnärsnämnden. ISBN 978-91-978001-7-4 D-nr.: KN 2015/246 Ansvarig utgivare: Gunilla Kindstrand Årsredovisning 2014 Konstnärsnämnden ISBN 978-91-978001-7-4 D-nr.: KN 2015/246 Ansvarig utgivare: Gunilla Kindstrand Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50 00 Fax: 08-50

Läs mer

KULTUR FÖR ALLA - INGET HINDER. Redovisning av Kulturrådets arbete 2012 med delmålen i funktionshinderspolitiken

KULTUR FÖR ALLA - INGET HINDER. Redovisning av Kulturrådets arbete 2012 med delmålen i funktionshinderspolitiken KULTUR FÖR ALLA - INGET HINDER Redovisning av Kulturrådets arbete 2012 med delmålen i funktionshinderspolitiken INNEHÅLL INLEDNING... 4 Bakgrund... 4 Regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken...

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet 2010-06-22 KUR 2010/3140 Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Innehåll 1. Samverkansrådet

Läs mer

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 INNEHÅLL INLEDNING 3 ALLMÄNNA ARVSFONDEN 4 Arvsfondsdelegationen 4 Ärendehantering 5 Projektstöd 5 Lokalstöd 6 Krav på redovisning 6 Allmänna arvsfondens

Läs mer

Utredning om regionalt danscentrum

Utredning om regionalt danscentrum BILAGA 1 Kultur- och fritidskontoret Christin Ericsson 2011-05-03 Utredning om regionalt danscentrum - förutsättningar för ett regionalt danscentrum i Läroverkets gymnastikhus Sammanfattning Den 21 oktober

Läs mer