Ärende Fördelning av produktionsbidrag till yrkesverksamma fria teatergrupper vid det första fördelningstillfället för år 2011.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende Fördelning av produktionsbidrag till yrkesverksamma fria teatergrupper vid det första fördelningstillfället för år 2011."

Transkript

1 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010: Dnr KUR Ärende Fördelning av produktionsbidrag till yrkesverksamma fria teatergrupper vid det första fördelningstillfället för år Sökande Se beslutsbilaga 1. Kulturrådets beslut Statens kulturråd beviljar bidrag med totalt , enligt beslutsbilaga 2. Utbetalning av bidraget sker efter rekvisition till det plus- eller bankgiro som respektive bidragsmottagare har angett. Ansökningarna från Latinamerikanska Folkteatern (dnr KUR 2010/3233), Auditiva teatern (dnr KUR 2010/4266) och Institutet (dnr KUR 2010/3238) har bordlagts och bereds i särskild ordning. Övriga ansökningar om bidrag avslås. Bidraget är förenat med särskilda villkor, se beslutsbilaga 3. Ansökningar Vid detta ansökningstillfälle har inkommit 156 ansökningar, varav en återkallats på egen begäran. Det ansökta beloppet för de ansökningar (154 stycken) som prövats i denna fördelning uppgår till sammanlagt kronor. Vid motsvarande fördelningstillfälle förra året prövades 155 ansökningar om sammanlagt kronor. Av de sökande kommer 68 från Stockholms län, 27 från Västra Götaland, 22 från Skåne, 13 från de fyra nordligaste länen och 24 från övriga landet. Flertalet ansökningar avser nationellt eller regionalt turnerande verksamheter och fyra av ansökningarna avser verksamheter av internationell karaktär. Av ansökningarna avser 91 stycken verksamheter och projekt riktade till barn och unga. 107 av ansökningarna uppger att de arbetar inom ramen för teater, åtta avser musikteater eller opera, tio verkar inom ramen för en dockteatertradition och 28 avser nycirkus, performance eller andra blandformer. Av ansökningarna framgår att 91 grupper har ett delat, konstnärligt ledarskap, 44 ett kvinnligt och 19 ett manligt. Statens kulturråd Box 27215, Stockholm Besök: Borgvägen 1-5 Tel: Fax: E-post: Webbplats:

2 KULTURRÅDET GD 2010:395 2(6) Ärendets beredning Ärendet har beretts i referensgruppen för fria teatergrupper, som också avlämnat ett förslag till beslut. I referensgruppen har följande personer deltagit: Catharina Bergil (ordförande), programchef på världskulturmuseet; Yael Feiler, teatervetare, kulturskribent; Olof Hanson, regissör; Mansour Hosseini, producent; Kjell Peder Johansson, regissör, skådespelare, librettist; Olof Lindqvist, regissör, teaterchef; Tove Sahlin, koreograf, scenartist, projektledare; Maria Sundqvist, konstnärlig ledare för Operaverkstan i Malmö; Gustav Tegby, dramatiker, dramaturg; Eva Wendt, regissör, skådespelare. På grund av jäv har följande personer inte deltagit i handläggningen av angivna ansökningar : Catharina Bergil - Masthuggsteatern (dnr KUR 2010/3071), Olof Hanson - 4:e teatern (dnr KUR 2010/2905), Kista Teater (dnr KUR 2010/3117), Teater Tropos (dnr KUR 2010/3127), Teater Moment (dnr KUR 2010/3170), Teater Galeasen (dnr KUR 2010/3294); Mansour Hosseini - Dockteater Sesam (dnr KUR 2010/3033); Olof Lindqvist - Masthuggsteatern (dnr KUR 2010/3071), Gottsunda Dans och Teater (dnr KUR 2010/3268); Tove Saklin - Teateretablissemanget (dnr KUR 2010/2876); Gustav Tegby - Dramalabbet (dnr KUR 2010/3139); Eva Wendt - Teater Sagohuset (dnr KUR 2010/3108), Månteatern (dnr KUR 2010/3173). Skäl för beslutet Tillämplig reglering Kulturrådet fördelar produktionsbidrag till yrkesverksamma fria teatergrupper och med stöd av förordningen (1974:452) om statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper. I förordningen (2007:1186) med instruktion för Kulturrådet anges att myndigheten ska verka för att internationella och interkulturella perspektiv ska beaktas och utvecklas inom verksamhetsområdet, samt att ett jämställdhets-, mångfalds- och bamperspektiv ska integreras i verksamheten Av budgetpropositionen för 2011 framgår att regeringens övergripande prioriteringar bland annat är barns och ungas rätt till kultur samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen. 147

3 KULTURRÅDET GD 2010:395 3(6) Kulturrådet har för år 2011 preliminärt avsatt totalt kronor till fria teatergrupper under anslaget 2:2 Bidrag tillfria teater-, dans- och musikändamål. Dagens beslut innebär att kronor fördelas vid detta fördelningstillfälle. Resterande belopp fördelas under Kulturrådet ges i regleringsbrevet för 2010 ett bemyndigande att ingå ekonomiska förpliktelser av framtida anslag på högst kronor under anslaget 2:3 ap] Bidrag tillfria teater-, dans- och musikgrupper, arrangörer samt vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse. Alla bidrag ska prövas av Kulturrådet utifrån respektive bidragsberättigad organisations verksamhetsmässiga prestation och ekonomiska situation samt utifrån kulturpolitiska prioriteringar. Målet för Kulturrådets bidragsgivning är att uppnå ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla i hela landet. Utgångspunkter för bedömning Till grund för beslutet ligger referensgruppens samlade bedömning utifrån de direktiv som beslutats av Kulturrådet styrelse (S 2009:7). Där fastställs att ansökningarna ska prövas utifrån ett antal angivna kriterier och kulturpolitiska prioriteringar. Följande kriterier ska ligga till grund för beviljande och belopp på så sätt att den totala bidragsfördelningen för året karaktäriseras av: hög konstnärlig kvalitet; förnyelse och utveckling; geografisk spridning; mångfald i utbudet där särskilt ett barn- och ungdomsperspektiv ska beaktas; ett tillgänglighetsperspektiv; ett jämställdhetsperspektiv; statlig, lokal och/eller regional förankring och samverkan samt internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. En viktig utgångspunkt är således att bidragsgivningen ska stimulera processer som syftar dels till konstnärlig utveckling och förnyelse, dels till mångfald av konstnärliga uttryck, dels till ökad tillgänglighet. Kulturrådet vill även ge möjlighet för nya professionella aktörer att utveckla sina konstnärliga verksamheter. En annan utgångspunkt är att bidra till att det finns ett utbud av professionell scenkonst i hela landet samt att verka för att förbättra tillgången till och kvaliteten av scenkonst för barn och unga. Kulturrådets styrelse har 2010 tagit en strategi för jämställdhetsarbetet (S 2010:29) där Kulturrådet har olika delmål för att se till att kvinnor och män ska ha lika rätt och möjlighet till deltagande i, inflytande över och delaktig-

4 KULTURRÅDET GD 2010:395 4(6) het i kulturlivet. Detta innebär att Kulturrådet skall ge förutsättningar för lika möjligheter att ta del av ekonomiska resurser inom kultursektom samt verka för att representationen i konstnärlig verksamhet är jämnt fördelade. Detta innebär att Kulturrådets bidragsfördelning ska verka för att minst 40 procent av resurser och representation skall komma det underrepresenterade könet till del. Bedömning Referensgruppen har konstaterat att det vid detta fördelningstillfälle har femnits ett stort antal ansökningar som bedömts vara intressanta ur såväl ett konstnärligt som ett kulturpolitiskt perspektiv. Det sammanlagda ansökta beloppet motsvarar dock en betydligt högre summa än vad som finns tillgängligt att fördela. Vid bedömningen av vilka ansökningar som ska bifallas har referensgruppen därför fört en ingående diskussioner om hur ansökningarna ska prioriteras. Referensgruppen har valt att i denna fördelning, förutom mångfald, regional spridning samt ett barn- och ungdomsperspektiv, lägga särskild vikt vid internationalisering samt konstnärlig utveckling och förnyelse. Referensgruppen har inte förordat några treåriga bidrag eftersom Kulturrådet inte har något bemyndigande från regeringen att besluta om bidrag för mer än ett år i taget. Enligt referensgruppens bedömning är det därför inte meningsfullt att föreslå mottagare av fleråriga bidrag. Referensgruppen föreslår vidare att 49 grupper beviljas verksamhetsbidrag. Av dessa riktar sig ett 35 huvudsakligen till barn och unga medan de övriga riktar sig till vuxna och unga vuxna. Dessutom föreslår referensgruppen att 26 grupper beviljas projektbidrag. Av dessa vänder sig drygt hälften till barn och unga. Tre kan kategoriseras som nycirkus, fyra som performance och 19 presenterar teater, dockteater eller musikteater/opera. Av grupperna erhåller 13 stycken ett projektstöd för första gången. Totalt kan drygt tjugo av de grupper och konstellationer som referensgruppen förordar betraktas som relativt nya. De grupper som beviljas projektbidrag har möjlighet att söka ytterligare stöd vid det andra fördelningstillfället för Cirka 65 procent av de sökande som förordats för bifall riktar hela eller delar av sin verksamhet till barn och unga. Bland de resterande forns det i de flesta fall en tydlig ambition att nå en bred publik bestående av både unga

5 KULTURRÅDET GD 2010:395 5(6) och vuxna. Följaktligen står verksamheter och projekt riktade till barn och unga för mer än två tredjedelar av det föreslagna beloppet. Kulturrådets ställningstagande innebär att drygt 33 miljoner kronor avsätts till verksamheter och projekt som vänder sig till barn och unga. Referensgruppen har således förordat fortsatt stöd åt ett stort antal grupper som vänder sig till barn och unga. Dessutom förordas verksamhetsbidrag till relativt nya grupper som Alice kollektiv för ljud- och scenkonst och Botkyrka Community Teater. För att stödja konstnärlig förnyelse och utveckling förordar referensgruppen dels fortsatt stöd till ett antal grupper med verksamhetsbidrag, dels ökat stöd till Teatr Weimar (+100 tkr), Lilith Performance studio i Malmö (+100 tkr) och Aktör & Vänner (+300 tkr) i Göteborg samt ett nytt verksamhetsbidrag till Poste Restante i Stockholm. Utifrån samma utgångspunkter föreslår referensgruppen projektbidrag till ett antal relativt sett nya grupper och konstellationer som till exempel Kista teater, Dockteaterkollektivet, Teater Eksem, Vifira, Lumor, Kel show och performance och Sirqus Alfons. Referensgruppen har i möjligaste mån försökt tillgodose behovet av regional fördelning. Av de förordade 75 grupperna har 30 visserligen sin bas i Stockholms län men runt hälften av dem bedriver eller planerar turnerande verksamhet i stora delar av landet. Förutom de nationellt turnerande grupperna med sin bas i storstadsregionerna har referensgruppen förordat fortsatt eller nytt stöd till bland annat: Teater Martin Mutter i Örebro, 4:e teatern i Västerås, Teateri i Jönköping, Skillinge Teater i Simrishamn, Ögonblicksteatern i Umeå, Teater Scratch i Luleå och Teater Fenix i Norrköping. Referensgruppen har också förordat fortsatt och ökat stöd till ett flertal grupper i de nordligaste länen som exempelvis Lule Stassteater (+150 tkr) i Luleå och Profilteatern (+100 tkr) i Umeå samt nya projektstöd till Skuggteatern och Norrländsk sommarscen i Umeå samt ellenor.nu i Skellefteå. Referensgruppen har i sin bedömning beaktat ett mångfaldsperspektiv i form av influenser från andra kulturer och internationella samarbeten. Teater De Vill, Botkyrka Community Teater i Stockholm, Gottsunda teater i Uppsala, Teater Albatross i Falkenberg och Teater Foratt i Malmö är exempel på grupper som förordas för bifall utifrån såväl ett konstnärligt som ett interkulturellt och internationellt perspektiv. Totalt anger drygt 40 av de 1/2

6 KULTURRÅDET GD 2010:395 6(6) förordade grupperna att de planerar internationella samarbeten under Av de grupper som referensgruppen förordar stöd anger 48 styckena att de har ett delat ledarskap, 18 ett kvinnligt och 10 grupper har ett manligt, konstnärligt ledarskap. För att möjliggöra de satsningar som beskrivits ovan har referensgruppen föreslagit omprioriteringar, vilket dels resulterar i sänkta bidrag för ett antal grupper, dels avslag på ansökningar från grupper som tidigare erhållit enstaka produktionsbidrag. Kulturrådet är medvetet om att de beviljade bidragen i vissa fall är små i förhållande till de behov som presenteras. Kulturrådet anser dock att även ett mindre bidrag kan vara betydelsefullt, ibland till och med avgörande för att en produktion ska ha förutsättningar för att komma till stånd. Kulturrådet ställer sig bakom referensgruppens bedömningar av såväl den konstnärliga kvaliten och verksamhetsmässiga prestationen som den ekonomiska situationen hos de sökande grupperna och de prioriteringar som blir följden därav. Ansökningarna från Latinamerikanska Folkteatern (dnr KUR 2010/3233), Auditiva teatern (dnr KUR 2010/4266) och Institutet (dnr KUR 2010/3238) har bordlagts och bereds i särskild ordning. Handläggningen av ärendet Detta beslut har fattats av generaldirektören Kennet Johansson efter föredragning av handläggaren Elin Norquist. I beredningen av ärendet har även avdelningschefen Benny Marcel, enhetschefen Mika Romanus samt handläggaren Jochum Landin deltagit. På grund av jäv har Mika Romanus inte deltagit i beslutet i de delar som avser Teater Tre och Cirkus i Glasriket och Elin Norquist inte i de delar som avser Jannes Fenomenala Orkester (dnr KUR 2010/3054), Lumor (dnr KUR 2010/3118), Turteatern (dnr KUR 2010/3189), Teater Pero (dnr KUR 2010/3211). På Kulturrådets vägnar ^^1L Elin Norquist

7 GD 2010 :395 Fördelning av produktionsbidrag till yrkesverksamma fria teatergrupper vid det första fördelningstillfället för år 2011 Beslutsbilaga 1. Samtliga sökande DnrKUR Sökande Gruppens namn Kommun Lön KUR 2010/2796 Skillinge Teater Skillinge Teater Simrishamn Skåne län KUR 2010/2801 teater Som Vi (Mixtura AB) teater Som Vi Stockholm Stockholms län KUR 2010/2876 Teateretablissemanget Teateretablissemanget Stockholm Stockholms län KUR 2010/2905 4:e teatern 4:e teatern Västerås Nationellt KUR 2010/2941 Martin Mutter Produktion Ek För Teater Martin Mutter Örebro Nationellt KUR 2010/2962 Luleå Stassteater Lule Stassteater Luleå Norrbottens län KUR 2010/2973 Lilith Performance Studio Lilith Performance Studio Malmö Internationellt KUR 2010/2976 Dockteatern Tittut Dockteatern Tittut Stockholm Nationellt KUR 2010/2993 Dockteaterverkstan Dockteaterverkstan Osby Nationellt KUR 2010/2997 Profilteatern Profilteatern Umeå Norrbottens län KUR 2010/3001 Totalteatern Totalteatern Arvika Värmlands län KUR 2010/3007 Teater Brunnsgatan Fyra Teater Brunnsgatan Fyra Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3008 Teater Jaguar Teater Jaguar Göteborg Nationellt KUR 2010/3009 Misery Loves Company Misery loves Company MiLoCo Stockholm Stockholmsfän KUR 2010/3010 Teater Tummeliten Teater Tummeliten Stockholm Nationellt KUR 2010/3012 Teater Spektaklet Teater Spektaklet Uppsala Nationellt KUR 2010/3013 The Gothenburg English SpeakingTheatre, GEST The Gothenburg English Speaking Theatre Göteborg Västra Götalands lån KUR 2010/3014 Teater Kapija Teater Kapija Skurup Skåne län KUR 2010/3018 Panikteatern Panikteatern Uppsala Nationellt KUR 2010/3019 Ritziteatern Ritziteatern Stockholm Nationellt KUR 2010/3020 Odenteatern Odenteatern Stockholm Stockholms län KUR 2010/3021 Teater UNO Ek. För. Teater UNO Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3022 Teater Fredag Teater Fredag Stockholm Nationellt KUR 2010/3024 Kulturföreningen SOJA Teater SOJA Sundsvall Nationellt KUR 2010/3030 Zirkus loko-motiv Zirkus Loko-Motiv Stockholm Stockholms län KUR 2010/3032 Mittiprickteatern Mittiprickteatern Stockholm Nationellt KUR 2010/3033 Dockteater Sesam Dockteater Sesam Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3035 Teater Scratch Teater Scratch Luleå Norrbottens län KUR 2010/3040 Teater Tusan Teater Tusan Stockholm Nationellt KUR 2010/3044 Fredrik Gustafsson Trollsommar Kalmar Nationellt KUR 2010/3047 Staffan Björklunds Teater AB Staffan Björklunds Teater AB Kävlinge Nationellt KUR 2010/3052 Nyköpingsteaterensemble Nyköpi ngsteatersensemble Sollentuna Stockholms län KUR 2010/3054 Jannes Fenomenala Orkester Jannes Fenomenala Orkester Stockholm Stockholms län

8 Dnr KUR Sökande Gruppens namn Kommun Län KUR 2010/3057 Skottes Musikteater Skottes Musikteater Gävle Gävleborgs län KUR 2010/3060 Teater 23 Teater 23 Malmö Skånelän KUR 2010/3061 kultur.jernverket kultur.jernverket Hudiksvall Västernorrlands län KUR 2010/3067 Teaterrepubliken Teaterrepubliken Malmö Skåne län KUR 2010/3069 Den ideela kulturfireningen KOPIA Klungan Umeå Nationellt KUR 2010/3071 MasthuggsTeatern MasthuggsTeatern Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3072 Föreningen Friteatern på turnö Föreningen Friteatern på turne Sundbyberg Nationellt KUR 2010/3074 Pelikanteatern Pelikanteatern Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3075 Institutet för Scenkonst Institutet för Scenkonst Lilla Edet Västra Götalands län KUR 2010/3079 Teater Kurage Teater Kurage Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3080 KFUM Fryshuset Fritid Teater Fryshuset Stockholm Nationellt KUR 2010/3081 Anette Stridh, De Tre Koloraturerna De Tre Koloraturerna Stockholm Stockholmslån KUR 2010/3082 Teater Albatross Teater Albatross Falkenberg Nationellt KUR 2010/3083 Pantomimteatern Pantomimteatern Stockholm Nationellt KUR 2010/3086 ellenor.nu ellenor.nu Skellefteå Västerbottens län KUR 2010/3087 Teater Eksem Teater Eksem Göteborg Västra Götalands lån KUR 2010/3089 Kulturföreningen Triller Produktion Kulturföreningen Trixter Produktion Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3094 force majeure force majeure stockholm Nationellt KUR 2010/3095 teater Morianen teater Morianen Malmö Skånelän KUR 2010/3099 Teater Fenix Teater Fenix Norrköping Östergötlandslän KUR 2010/3103 larssons & ADAS teater larssons & ADAS teater Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3107 Ljudbyrån Ljudbyrån Gävle Gävleborgs län KUR 2010/3108 Teater Sagohuset Teater Sagohuset Lund Skånelän KUR 2010/3109 Gycklargruppen TRiK/Traktor Entertaiment Gycklargruppen TRiK/Traktor Entertaiment Västerås Nationellt KUR 2010/3110 Teater De Vill Teater De Vill Stockholm Nationellt KUR 2010/3111 Compagnie Auf der Strasse Compagnie Auf der Strasse Karlshamn Blekinge län KUR 2010/3113 Dockteaterkollektivet Dockteaterkollektivet Stockholm Nationellt KUR 2010/3117 Kista Teater Kista Teater Stockholm Stockholms län KUR 2010/3118 LUMOR LOMOR Stockholm Stockholms län KUR 2010/3119 Erik Rosales/Wise Madness Erik Rosales Stockholm Stockholms län KUR 2010/3120 Hedmans Teater Hedmans Teater Norrtälje Nationellt KUR 2010/3122 Musikteater.Unna Musikteater Unna Stockholm Nationellt KUR 2010/3125 The Awake Project Tlie Awake Project Västerås Nationellt KUR 2010/3127 Teater Tropos Teater Tropos Västerås Nationellt KUR 2010/3129 Sagofen Isadora Sagofen Isadora Malmö Skånelän KUR 2010/3133 Teater Duvhök Teater Duvhök Älvsjö Nationellt

9 DnrKUR Sökande Gruppens namn Kommun Län KUR 2010/3134 Operalmprovisatörerna Operaimprovisatörerna Stockholm Stockholms län KUR 2010/3136 TeatrWeimar Teatr Weimar Malmö Skåne län KUR 2010/3139 Dramalabbet DRAMALABBET Stockholm Stockholms län KUR 2010/3141 Circus Arts CircusArts Botkyrka Stockholmslän KUR 2010/3143 Teater Playhouse Teater Playhouse Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3147 Föreningen Expressteatern Expressteatern Malmö Stockholms län KUR 2010/3153 Ölands Dramatiska Teater Ölands Dramatiska Teater Mörbylånga Kalmar län KUR 2010/3157 Teater Moped Teater Moped Stockholm Nationellt KUR 2010/3158 Alice Kollektiv för ljud&scenkonst Alice kollektiv för ljud&scenkonst Stockholm Stockholms län KUR 2010/3160 Arena Baubo Arena Baubo Stockholm Stockholms län KUR 2010/3162 Guacho scenkonst & teater ek.för. Guacho scenkonst & teater ek.för. Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3168 Atalante New Opera CO Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3172 Sthlms KulturBus Barnens Underjordiska Scen BUS Stockholm Stockholms län KUR 2010/3173 Månteatern Månteatern Lund Skånelän KUR 2010/3175 Sirenerna och Karlsson Barock Sirenerna och Karlsson Barock Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3176 Unga Roma teatern Unga Romateatern Gotland Gotlands län KUR 2010/3177 Boulevardteatern Boulevardteatern Stockholm Nationellt KUR 2010/3178 Skånska Operan Skånska Operan Malmö Skåne län KUR 2010/3179 Teater Moment moment :teater Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3180 Tage Granit Tage Granit Stockholm Nationellt KUR 2010/3182 Shakespeare på Gräsgården Shakespeare på Gräsgården ek. för. Vadstena Östergötlands län KUR 2010/3184 Firma Patrik Elgh PAPAS & the PAJAS Stockholm Nationellt KUR 2010/3185 Kulturutövning för de som hamnade utanför Kulturutövning för de som hamnade utanför Stockholm Stockholms län KUR 2010/3187 Teaterstudio Lederman Teaterstudio Lederman Stockholm Stockholms län KUR 2010/3189 Turteatem Turteatern Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3190 QUARTO QUARTO Lidingö Nationellt KUR 2010/3191 Ögonblicksteatern Ögonblicksteatern Umeå Västerbottens län KUR 2010/3192 Botkyrka Communityteater Botkyrka Communityteater Botkyrka Stockholmslän KUR 2010/3193 Teater THEATRON Teater Theatron Lund/Malmö Skåne län KUR 2010/3198 Allikateatem Allikateatern Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3199 Skuggteatern Skuggteatern Umeå Västerbottens län KUR Teater Kontur Teater Kontur Karlskrona Blekinge län KUR 2010/3202 Stagebeat Stagebeat Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3204 Stagebeat Stagebeat Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3207 Teater Giljotin AB Teater Giljotin AB Stockholm Stockholms län KUR 2010/3208 Dr. Benway Presenterar Dr. Benway Presenterar Stockholm Stockholms län

10 Dnr KUR Sökande Gruppens namn Kommun Lön KUR 2010/3210 Dockteater Månstjärnan Dockteater Månstjärnan Umeå Västerbottens län KUR 2010/3211 Teater Pero Teater Pero Stockholm Nationellt KUR 2010/3212 Hanna Paj Produktion Hanna Paj Produktion Stockholm Stockholms län KUR 2010/3214 Sirqus Alfon AB Sirqus Alfon Bro Internationellt KUR 2010/3215 ellenor.nu ellenor.nu Skellefteå Nationellt KUR 2010/3219 Vifira/Viktor Gyllenberg Vifira Stockholm Internationellt KUR 2010/3220 Obanteatern Obanteatern Malmö Skåne län KUR 2010/3223 Föreningen nya Pygm2teatern Pygmöteatern Stockholm Nationellt KUR 2010/3224 Teater Tarnauer Teater Tamauer Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3225 Teater i Haga Teater i Haga Solna Stockholms län KUR 2010/3229 Tjörns Sommarteater Tjörns Sommarteater Tjörn Västra Götalands län KUR 2010/3231 Teater Foratt Teater Foratt Malmö Skåne län KUR 2010/3232 ScenNova Projektet ELD 2011 Kalmar Kalmar län KUR 2010/3233 Latinamerikanska Folkteatern Latinamerikanska Folkteatern/ alias teatern Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3235 Fria Teatern Fria Teatern Stockholm Stockholms län KUR 2010/3236 PotatoPotato PotatoPotato Malmö Skåne län KUR 2010/3238 Institutet Institutet Malmö Internationellt KUR 2010/3239 PLAY Teaterkonst PLAY Teaterkonst Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3240 Teater Tribunalen Teater Tribunalen Stockholm Stockholms län KUR 2010/3241 PotatoPotato PotatoPotata Malmö Skåne län KUR 2010/3242 Norrländsk Sommarscen Norrländsk sommarscen Umeå Västerbottens län KUR 2010/3243 Kel Show & Performance Kel show & performance Stockholm Stockholms län KUR 2010/3244 Teater Encore Teater EnKor Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3245 Teateri Teateri Jönköping Jönköpings län KUR 2010/3248 Utomjordiska Utomjordiska Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3251 TeaterSMUTS TeaterSMUTS Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3252 Gerilla Produktion Gerilla i samarbete med Scenit produktion Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3253 Teater Absoluta Teater Absoluta / Absoluta Publik Scenkonst Stockholm Stockholms län KUR 2010/3254 Improvisation & Co Improvisation & Ca Stockholm Stockholms län KUR 2010/3255 Göteborgs Dramatiska Teater Göteborgs Dramatiska Teater Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3257 Poste Restante Poste Restante Stockholm Internationellt KUR 2010/3258 InSite InSite Malmö Skåne län KUR 2010/3261 Karavan Karavan Malmö Skånelän KUR 2010/3264 Föreningen Aktör aktör&vänner Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3265 Teaterföreningen Teaterföreningen Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3267 Cirkus i glasriket Cirkus i glasriket Lessebo Kronobergs län

11 Dnr KUR Sökande Gruppens namn Kommun Län KUR 2010/3268 Gottsunda Dans & Teater Gottsunda Dans & Teater Uppsala Uppsala län KUR 2010/3269 Teatermaskinen Teatermaskinen Skinn skatteberg Nationellt KUR 2010/3271 Föreningen Helt barockt Föreningen Helt barockt Ekerö Stockholms län KUR 2010/3272 Komods Produktion Ekonomisk Förening Komodo Göteborg Nationellt KUR 2010/3274 Romateatern Rornateatern Gotland Gotlands län KUR 2010/3278 Teater Absoluta Teater Absoluta / Absoluta Publik Scenkonst Stockholm Stockholms län KUR 2010/3282 Cinnober Teaterförening Cinnober Teaterförening Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3294 Teater Galeasen Teater Galeasen Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3301 Teater ÄSCHI Teater ÄSCH! Sundsvall Västernorrlands län KUR 2010/3308 Sommarteater på Krapperup Sommarteater på Krapperup Höga näs Skåne län KUR 2010/3415 Teater Tre Teater Tre Stockholm Nationellt KUR 2010/3478 Teater Barbara Teater Barbara Stockholm Nationellt KUR 2010/4266 Auditiva Teatern i Stockholm AB Auditiva Teatern i Stockholm AB - Audiorama Stockholm Stockholms län

12 GD 2010:395 Fördelning av produktionsbidrag till yrkesverksamma fria teatergrupper vid det första fördelningstillfället förår 2011 Beslutsbilaga 2. Beviljade bidrag, belopp i kronor Dnr KUR Sökande Org nr Grupp Projekt/Ändamål Beviljat bidrag Kommun Län KUR 2010/2796 Skillinge Teater Skillinge Teater Valfritt projekt Simrishamn Skånelän KUR 2010/2905 4:e teatern :e teatern Verksamhetsbidrag västerås Nationellt KUR 2010/2941 Martin Mutter Produktion Ek För Teater Martin Mutter Verksamhetsbidrag Örebro Nationellt KUR 2010/2962 Luleå Stassteater Lule Stassteater Verksamhetsbidrag Luleå Norrbottens län KUR 2010/2973 Ulith Performance Studio Lilith Performance Studio Verksamhetsbidrag Malmö Internationellt KUR 2010/2976 Dockteatern Tittut Dockteatern Tittut Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt KUR 2010/2993 Dockteaterverkstan Ddckteaterverkstan Verksamhetsbidrag Osby Nationellt KUR 2010/2997 Profilteatern Profilteatern Verksamhetsbidrag Umeå Norrbottens län KUR 2010/3007 Teater Brunnsgatan Fyra Teater Brunnsgatan Fyra Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3013 The Gothenburg English Speaking Theatre The Gothenburg English Speaking Theatre Valfritt projekt Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3014 Teater Kapija Teater Kapija Verksamhetsbidrag Skurup Skåne län KUR 2010/3021 Teater UNO Ek. För Teater UNO Verksamhetsbidrag Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3022 Teater Fredag Teater Fredag Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt KUR 2010/3030 Zirkus loko-motiv Zirkus Loko-Motiv Valfritt projekt Stockholm Stockholms län KUR 2010/3032 Mittiprickteatern Mittiprickteatern Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt KUR 2010/3033 Dockteater Sesam Dockteater Sesam Verksamhetsbidrag Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3035 Teater Scratch TeaterScratch Verksamhetsbidrag Luleå Norrbottens län KUR 2010/3040 Teater Tusan TeaterTusan Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt KUR 2010/3047 Staffan Björklunds Teater AB Staffan Björklunds Teater AB Verksamhetsbidrag Kävlinge Nationellt KUR 2010/3057 Skottes Musikteater Skottes Musikteater Verksamhetsbidrag Gävle Gävleborgs län KUR 2010/3060 Teater Teater23 Verksamhetsbidrag Malmö Skånelän KUR 2010/3067 Teaterrepubliken Teaterrepubliken Kejsarinnans nya kläder Malmö Skåne län KUR 2010/3069 Den ideela kulturfireningen KOPIA Klungan Klungan och Birgitta Egerbladh Umeå Nationellt KUR 2010/3071 MasthuggsTeatern MasthuggsTeatern Verksamhetsbidrag Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3072 Föreningen Friteatern på turne Föreningen Friteatern på turne Verksamhetsbidrag Sundbyberg Nationellt KUR 2010/3082 Teater Albatross Teater Albatross Valfritt projekt Falkenberg Nationellt KUR 2010/3083 Pantomimteatern Pantomimteatern Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt KUR 2010/3086 ellenor.nu ellenor.nu Köttets borg Skellefteå Västerbottens län KUR 2010/3087 Teater Eksem Teater Eksem Genusprojekt för barn och vuxna Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3089 Kulturföreningen Trixter Produktion Kulturföreningen Trixter Produktion Verksamhetsbidrag Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3099 Teater Fenix Teater Fenix Valfritt projekt Norrköping Östergötlands län KUR 2010/3108 Teater Sagohuset TeaterSagohuset Verksamhetsbidrag Lund Skåne län KUR 2010/3110 Teater De Vill Teater De Vill Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt

13 Dnr KUR Sökande Org nr Grupp Projekt/Ändamål Beviljat bidrag Kommun Län KUR 2010/3113 Dockteaterkollektivet Dockteaterkollektivet Olika barn leka bäst Stockholm Nationellt KUR 2010/3117 Kista Teater Kista Teater Antigone - I"m Your Body Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3118 LUMOR LUMOR Valfritt projekt Stockholm Stockholms län KUR 2010/3120 Hedmans Teater Hedmans Teater Valfritt projekt Norrtälje Nationellt KUR 2010/3136 Teatr Weimar Teatr Weimar Verksamhetsbidrag Malmö Skåne län KUR 2010/3139 Dramalabbet DRAMALABBET Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholms län KUR 2010/3158 Alice Kollektiv för ljud&scenkonst Alice kollektiv för ljud&scenkonst Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3160 Arena Baubo Arena Baubo Baubo : fittan, myten, legenden Stockholm Stockholms län KUR 2010/3168 Atalante New Opera CO Valfritt projekt Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3172 Sthlms KulturBus Barnens Underjordiska Scen BUS Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3173 Månteatern Månteatern Verksamhetsbidrag Lund Skånelän KUR 2010/3176 Unga Roma teatern Unga Romateatern Valfritt projekt Gotland Gotlands län KUR 2010/3177 Boulevardteatern Boulevardteatern Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt KUR 2010/3178 Skånska Operan Skånska Operan La Traviata Malmö Skåne län KUR 2010/3179 Teater Moment moment :teater Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholms län KUR 2010/3182 Shakespeare på Gräsgården Shakespeare på Gräsgården ek. för. Som ni vill ha det Vadstena Östergötlands län KUR 2010/3189 Turteatern Turteatern Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholms län KUR 2010/3191 Ögonblicksteatern Ögonblicksteatern Verksamhetsbidrag Umeå Västerbottens län KUR 2010/3192 Botkyrka Communityteater Botkyrka Communityteater Verksamhetsbidrag Botkyrka Stockholmslän KUR 2010/3199 Skuggteatern Skuggteatern Valfritt projekt Umeå Västerbottens län KUR Stagebeat Stagebeat Idol Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3207 Teater Giljotin AB Teater Giljotin AB Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3211 Teater Pero Teater Pero Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt KUR 2010/3214 Sirqus Alfon AB Sirqus Alfon Nytt verk Bro Internationellt KUR 2010/3219 Vifira/Viktor Gyllenberg Vifira Hello! Stockholm Nationellt KUR 2010/3220 Obanteatern Obanteatern Uppdrag underhållning Malmö Skåne län KUR 2010/3224 Teater Tamauer Teater Tamauer Verksamhetsbidrag Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3231 Teater Foratt Teater Foratt Verksamhetsbidrag Malmö Skåne län KUR 2010/3235 Fria Teatern Fria Teatern Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholms län KUR 2010/3240 Teater Tribunalen Teater Tribunalen Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholms län KUR 2010/3242 Norrländsk sommarscen Norrländsk sommarscen Onkel Vänja Umeå Västerbottens län KUR 2010/3243 Kel Show & Perförmance Kel show & performance KELs anatomiska teater Stockholm Stockholmslän KUR 2010/3245 Teateri Teater! Verksamhetsbidrag Jönköping Jönköpingslän KUR 2010/3257 Poste Restante Pöste Restante Verksamhetsbidrag Stockholm Internationellt KUR 2010/3258 InSite InSite Verksamhetsbidrag Malmö Skåne län KUR 2010/3264 Föreningen Aktör aktör&vänner Verksamhetsbidrag Göteborg Västra Götalands län

14 DnrKUR Sökande Org nr Grupp Projekt/Ändamål Beviljat Kommun Län KUR 2010/3267 Cirkus i glasriket Cirkus i glasriket Fairytales of crystal Lessebo Kronobergs län KUR 2010/3268 Gottsunda Dans & Teater Gottsunda Dans & Teater Valfritt projekt Uppsala Uppsala län KUR 2010/3282 Cinnober Teaterförening Cinnober Teaterförening Verksamhetsbidrag Göteborg Västra Götalands län KUR 2010/3294 Teater Galeasen Teater Galeasen Verksamhetsbidrag Stockholm Stockholms län KUR 2010/3415 Teater Tre Teater Tre Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt KUR 2010/3478 Teater Barbara Teater Barbara Verksamhetsbidrag Stockholm Nationellt

15 0 KULTURRADET BESLUTSBILAGA 3 GD 2010: Dnr KUR VILLKOR Som villkor för bidraget gäller att verksamheten genomförs enligt ansökan. Om verksamheten ändras väsentligt i förhållande till vad som angivits i ansökan ska Kulturrådet meddelas. Sådana ändringar kan innebära att bidraget eller en del av bidraget måste återbetalas. Beviljat bidrag kan dock, utan vidare anmälan, användas även under första kvartalet 2012 under förutsättning att verksamheten i övrigt följer angiven plan. Som villkor för bidraget gäller att redovisning av det statliga stödets användning ska lämnas till Kulturrådet senast den 30 april Redovisningen skall återge hur verksamheten/projektet genomförts i relation till ansökan eller den reviderade planen. Brister bidragsmottagaren i detta avseende kan Kulturrådet kräva att bidraget eller en del av bidraget återbetalas. För verksamhetsbidrag ska bokslut, verksamhets- och revisionsberättelse för organisationen bifogas vid slutredovisningen. Rekvisition innehållande uppgifter om organisationsnummer och plus- /bankgiro ska ha inkommit till Kulturrådet senast den 1 mars Bidrag betalas inte ut mot för sent inkommen rekvisition. Rekvisitionen ska vara undertecknad av en person som är behörig att representera bidragsmottagaren (firmatecknare). Om bidraget är mindre än ansökt belopp skall även en reviderad budget samt reviderar projekt/verksamhetsplan bifogas rekvisitionen. Som ett villkor för att bidraget ska betalas ut måste bidragsmottagaren inneha ett plus- eller bankgiro. I det fall plus- eller bankgiro saknas ska sådant ha inkommit till Kulturrådet senast två månader efter beslutsdatum. I annat fall kommer bidraget inte att betalas ut. För bidrag om kronor eller mer krävs att bidragsmottagaren anlitar godkänd eller auktoriserad revisor för upprättande av revisionsrapport som ska kunna tillhandahållas Kulturrådet vid begäran. INFORMATION På relevant informationsmaterial t ex affischer, programblad, etc. bör det framgå att Kulturrådet har beviljat bidrag för projektet/verksamheten. Kulturrådets logotyp kan laddas på Kulturrådets webbplats: Statens kulturråd Box Stockholm Besök: Borgvägen 1-5 Tel: Fax: E-post: kulturradetckulturradet.se Webbplats:

16 KULTURRÅDET GD 2010:395 Kulturrådet ska dock aldrig anges som medarrangör. Det är den sökande som ska meddela Kulturrådet om de ändrar uppgifter om namn, adress och plus- eller bankgiro, eller försätts i konkurs. Kulturrådets bidrag anses som huvudregel som skattepliktig inkomst av näring och ska redovisas i mottagarens bokföring/deklaration till Skatteverket. Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket avseende bidrag som utbetalas till enskilda näringsidkare.

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper

Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper 2005-06-28 KUR 2005:120 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Kulturrådets översyn av villkor och riktlinjer för bidragsgivning till fria teater- och dansgrupper Kulturrådet fick i 2005

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Rapport från generaldirektören

1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Rapport från generaldirektören Styrelsen Adm 2008/11 1(5) 1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Rapport från generaldirektören Adm 2008/11 3 Anmälan av styrelsens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning; SFS 2010:559 Utkom från trycket

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins allmänna villkor för stöd till verksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till verksamhet som främjar

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

K i i m w i i g ft r*"j Å r~\ ~T~ PROTOKOLL

K i i m w i i g ft r*j Å r~\ ~T~ PROTOKOLL K i i m w i i g ft r*"j Å r~\ ~T~ UljrURrvAL/b: I 20110921 Styrelsen Datum Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Onsdagen den 21 september 2011 Kl. 13:00-18:00 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka

Läs mer

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid.

Information om bidraget finns på Kulturrådets hemsida. Informationen kan komma att ändras över tid. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG NATIONELLA MINORITETERS KULTURVERKSAMHET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Denna onlineansökan är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter ANVISNINGAR Datum Sida 1/9 Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter 2015-2016 Medelfördelning 2015 För 2015 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län 21

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG CENTRALA AMATÖRKULTUR- ORGANISATIONER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG CENTRALA AMATÖRKULTUR- ORGANISATIONER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG CENTRALA AMATÖRKULTUR- ORGANISATIONER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Riksarkivets nämnd PROTOKOLL Dnr 62-2008/3887 för enskilda arkiv Sammanträdesdatum 2009-01-28

Riksarkivets nämnd PROTOKOLL Dnr 62-2008/3887 för enskilda arkiv Sammanträdesdatum 2009-01-28 1 Riksarkivets nämnd PROTOKOLL Dnr 62-2008/3887 för enskilda arkiv Sammanträdesdatum 2009-01-28 Tid: kl. 09.30 Plats: Riksarkivets styrelserum Närvarande: Tomas Lidman (ordförande) Yvonne Bergman Mats

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING FRI SCENKONST VERKSAMHETSBIDRAG OCH PROJEKTBIDRAG För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Bidrag till länsstyrelserna för tillsynsprojekt inom förorenade områden (Naturvårdsverkets anslag 1:4)

Bidrag till länsstyrelserna för tillsynsprojekt inom förorenade områden (Naturvårdsverkets anslag 1:4) 1(4) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Larsson, Ulf Tel: 010-698 13 71 ulf.larsson@naturvardsverket.se BESLUT -01-21 Ärendenr: NV-03212-14 Samtliga Länsstyrelser Bidrag till länsstyrelserna för tillsynsprojekt

Läs mer

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark

Riksskatteverket. Ingivarenkäten. Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13. Kundansvarig: Jonas Persson. Dataansvarig: Jan Lundmark Riksskatteverket Ingivarenkäten Projekt nr 12231 Göteborg 2002-02-13 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen Riksskatteverket har under december 2001 och januari

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd 2012-05-16 Sov 71/2012 Sov 52/2010 Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd Reviderade 2012-06-07 Innehållsförteckning Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Välkommen till Skoltävling 2005!

Välkommen till Skoltävling 2005! Välkommen till Skoltävling 2005! Tävlingen riktar sig till elever i årskurs 6. Målet är att öka kunskapen om hur viktigt och roligt det är att röra sig och att använda cykelhjälm. Tävlingen består av tre

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx.

Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel (Beslutet), Lär 201x/xxx. Bilaga 1 Villkor för Beslutet 2014-06-10 Dnr: Lär 201x/xxx Projekt Nummer Villkor för beslutet Dessa villkor gäller för Projektet beslutat genom beslut om beviljande av statsbidrag för produktion av läromedel

Läs mer

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK

Ink : 2008-04- 2 1. Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN REGERINGEN 2008-04-10 S2008/3609/ST. Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM VLK Regeringsbeslut 111:38 REGERINGEN Socialdeparteme OCIALSTYRELSEN VLK Ink : 2008-04- 2 1 2008-04-10 S2008/3609/ST Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM (delvis) Doss Hand. Dnr Uppdrag att fördela stimulansbidrag

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar

Statistik över konst- och kulturutbildningar. Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Statistik över konst- och kulturutbildningar Beslut efter ansökan om överföring från kompletterande utbildningar Februari 2015 1 (7) Datum: 2015-03-02 Inledning Konst- och kulturutbildningar 1 är en eftergymnasial

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer