Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 november 2006 kl. 08:15-16:20.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 november 2006 kl. 08:15-16:20."

Transkript

1 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (35) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 november 2006 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef Margareta Tamm Persson Ekonomichef Hans Jansson Trafiksamordnare 233 Berndt Nordberg Förvaltningschef UK 235 Mats Collin Förvaltningschef OA 235 Katarina Sjödin Ekonom 235 Anders Nordén Näringslivschef 235 Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt-Ola Olsson Kommunkontoret i Bergsjö Underskrifter Sekreterare Paragrafer Eva Engström Ordförande Stig Eng Justerande Bengt-Ola Olsson Organ Kommunstyrelsen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö. Underskrift Eva Engström

2 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (35) 233 Dnr Trafikbeställning för Trafikgruppen har sammanställt ett förslag till trafikbeställning för trafikåret Trafiksamordnare Hans Jansson föredrar ärendet samt redovisar resandestatistik på turer med buss och tåg. Beslutsunderlag Trafikgruppens anteckningar Arbetsutskottets protokoll 19/2006. Kommunstyrelsens beslut 1. Inför trafikåret 2007/2008 beställa oförändrad trafik hos X-Trafik AB. 2. Utreda möjligheten till länsöverskridande trafik Hassela-Sundsvall, där befintlig skoltur till Långskog förlängs till Hassela för att gå till Sundsvall på morgonen kl. 07:00 och åter kl. 16:00, måndag till fredag, eller ca 250 dagar. I ett inledande skede har ansvariga för trafiken i Sundsvall meddelat möjligheten att förlänga befintlig skoltur från Långskog till Hassela och därmed möjliggöra kollektivtrafik till Sundsvall under skolans 178 skoldagar. Sundsvalls kommuns trafikansvariga ser positivt på att återuppta denna länsöverskridande trafik och ser den som regionstärkande verksamhet. Även utreda om denna gränsöverskridande regionaltrafik kan bli föremål för EU-stöd. 3. Uppdra till trafikgruppen att utreda möjligheten till anslutningsbussar till tågen som har av- och påstigning i kommunen.

3 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (35) 234 Dnr Förlängd borgen Morängsvikens Hamn ek. för. Morängsvikens Hamn ekonomisk förening har snart genomfört projektet att upprusta Morängsviken i Stocka. Projektets finansiering via EU-medel avslutas Föreningen har efter detta ett upplåningsbehov på 250 tkr. Lånet är beviljat, dock med reservation att föreningen kan säkerställa lånet i borgen. Med anledning av detta lånebehov vill föreningen diskutera möjligheten att överta äganderätten till den mark de disponerar i Morängsviken. Kommunfullmäktige har tidigare beviljat Morängsvikens Hamn ekonomisk förening tidsbegränsad kommunal borgen för en checkräkningskredit på 400 tkr under tiden Kommunchef Thord Wannberg föredrar ärendet. Beslutsunderlag 1. Arbetsutskottet uppdrar till ekonomichef Margareta Tamm Persson att upprätta borgenshandlingar (arbetsutskottets protokoll 23/2006). 2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beviljar Morängsvikens Hamn ekonomisk förening ekonomisk borgen med 250 tkr under fem år. Borgensåtagandet ska minska med 50 tkr per år (arbetsutskottets protokoll 23/2006). 3. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att Morängsvikens Hamn ekonomisk förening beviljas förlänga redan beviljad borgen på 250 tkr under tiden samt att borgensåtagandet ska minska med 50 tkr per år. Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande ) Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar 1. Bevilja Morängsvikens Hamn ekonomisk förening förlängd redan beviljad borgen på 250 tkr under tiden samt att borgensåtagandet ska minska med 50 tkr per år. 2. Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen.

4 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (35) 235 Dnr 519/2006 Budget 2007 och verksamhetsplan Budgetberedningen, ekonomikontoret, kommunstyrelsen, omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden och utbildnings- och kulturnämnden har utarbetat förslag till budget 2007 och verksamhetsplan för Näringslivschef Anders Nordén informerar om gemensamma nämnare för Stocka, Strömsbruk och Sågtäkten. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar budget 2007 och verksamhetsplan för samt redaktionella ändringar i budgetdokumentet. Socialchef Mats Collin föredrar ett förslag till ändring på rörliga avgiften för tillsynsavgifter vid serveringstillstånd. Ärendets handlingar 1. Förslag till budget 2007 och verksamhetsplan sammanställning. 2. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 123/ Utbildnings- och kulturnämndens protokoll 133/ Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs kommentarer till UKnämndens budgetförslag och beredningens budgetförslag. 5. Revisorernas anslagsäskande för år Kommunstyrelsens protokoll 219/ Protokoll fört vid centrala samverkansgruppen Budgetberedningens protokoll 34/2006. Yrkanden 2. Höjning av taxor. Delpunkt 8: Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till förvaltningschefen Mats Collins förslag. Delpunkt 8: Håkan Larsson (m) yrkar att de som säljer för mindre än 100 tkr per år endast ska betala fast tillsynsavgift. 6. Utbildnings- och kulturnämnden. Hans-Åke Berman (c) yrkar avslag på budgetberedningens förslag om nedläggning av Jättendals skola samt att budgetramen utökas med 325 tkr. Sven-Erik Sjölund (s) yrkar avslag på budgetberedningens förslag om nedläggning av Jättendals och Strömsbruks skolor.

5 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (35) Forts Kommunstyrelsen. Ove Wallberg (m) yrkar att kommunstyrelsens resurstilldelning minskas med 1 mkr. Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till budgetberedningens förslag. 4. Finansiella mål för fullmäktige. Håkan Larsson (m) yrkar under delpunkten 1 att finansnettot skall vara 4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till budgetberedningens förslag. 12. I övrigt anta förslag till budget 2007 och verksamhetsplan för Sven-Erik Sjölund (s) yrkar avslag på att upphäva fullmäktiges beslut 66/2004 punkt 15, om F-3 på alla skolorter. Monica Olsson (s) yrkar att natt- och helgbarnomsorgen ska vara kvar. Övriga förslag 12. I övrigt anta förslag till budget 2007 och verksamhetsplan för Öka revisionens anslag med 81 tkr till 725 tkr. 2. Flytta anslaget till Stiftelsen Ersk-Matsgården från utbildnings- och kulturnämnden till kommunstyrelsen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition utifrån punkterna 1-12 i budgetberedningens förslag. 1. Beräkningsgrund invånarantal. Ordföranden ställer proposition på punkten 1 och finner den antagen. 2. Höjning av taxor Ordföranden ställer proposition på delpunkterna 1-7 och finner dem antagna. Delpunkt 8: Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons och Håkan Larssons yrkanden och finner Sven-Åke Erikssons yrkande antaget. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Den som stöder Sven-Åke Erikssons yrkande röstar Ja. Den som stöder Håkan Larssons yrkande röstar Nej. Omröstningsresultat Med sex Ja-röster för Sven-Åke Erikssons yrkande mot sju Nej-röster för Håkan Larssons yrkande beslutar kommunstyrelsen enligt Håkan Larssons yrkande.

6 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (35) Forts. 235 Propositionsordning 3. Övergripande verksamhetsmål för fullmäktige. Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner dem antagna. 6. Utbildnings- och kulturnämnden. Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölunds yrkande om att behålla Strömsbruks skola mot budgetberedningens förslag om att lägga ner den och finner att Strömsbruks skola ska läggas ner. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Den som vill att Strömsbruks skola ska läggas ner röstar Ja. Den som vill att Strömsbruks skola ska vara kvar röstar Nej. Omröstningsresultat Sex Ja-röster för nedläggning av Strömsbruks skola mot sex Nej-röster för att behålla skolan. Med ordförandens utslagsröst föreslår kommunstyrelsen att lägga ner Strömsbruks skola hösten 2007 (se omröstningsbilaga). Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Hans-Åke Bergmans yrkande om att behålla Jättendals skola mot budgetberedningens förslag om nerläggning och finner att Jättendals skola ska vara kvar. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Den som vill att Jättendals skola ska vara kvar röstar Ja. Den som vill att Jättendals skola ska läggas ner röstar Nej. Omröstningsresultat Med åtta Ja-röster för att Jättendals skola ska vara kvar mot två Nejröster för nerläggning föreslår kommunstyrelsen att Jättendals skola ska vara kvar. Tre ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga). Propositionsordning Ordföranden ställer därefter proposition på Hans-Åke Bergmans yrkande om utökad budget för utbildnings- och kulturnämnden med 325 tkr och finner det antaget.

7 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (35) Forts. 235 Propositionsordning 5. Kommunstyrelsen Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och Ove Wallbergs yrkande om sänkt resurstilldelning med 1 mkr och finner budgetberedningens förslag antaget. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Den som stöder budgetberedningens förslag röstar Ja. Den som stöder Ove Wallbergs yrkande röstar Nej. Omröstningsresultat Fyra Ja-röster för budgetberedningens förslag och fyra Nej-röster för Ove Wallbergs yrkande. Med ordförandens utslagsröst föreslår kommunstyrelsen enligt budgetberedningens förslag. Propositionsordning 7. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner det antaget. 4. Finansiella mål för fullmäktige Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande om 4 % under delpunkten 1 mot budgetberedningens förslag och finner budgetberedningens förslag antaget. Ordföranden ställer proposition på delpunkterna 2-6 och finner dem antagna. 8. Verksamhetsplaner Ansvarsfördelning i budget 2007 samt verksamhetsplaner Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner dem antagna. 10. Investeringsbudget 2007 Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner att kommunstyrelsen tilldelas tkr, utbildnings- och kulturnämnden tilldelas tkr och omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden tilldelas tkr. 11. Investeringsutrymme Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag och finner dem antagna.

8 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (35) Forts I övrigt anta förslag till budget 2007 och verksamhetsplan för Öka revisionens anslag med 81 tkr till 725 tkr. 2. Flytta anslaget till Stiftelsen Ersk-Matsgården från utbildnings- och kulturnämnden till kommunstyrelsen. 3. Upphäva fullmäktiges beslut 66/2004 punkt 15, om grundskola F-3 på alla skolorter. 4. Natt- och helgbarnomsorg. Ordföranden ställer proposition på delpunkterna 1-2 och finner dem antagna. Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölunds avslagsyrkande under delpunkten 3 och finner det avslaget. Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons avslagsyrkande under delpunkten 4 och finner det avslaget. Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag i övrigt och finner det antaget. Kommunstyrelsens beslut Uppdra till Utbildning & Kulturnämnden samt Omsorg & Arbetsmarknadsnämnden att beskriva konsekvenserna av nettokostnadsramarna i budget Detta skall redovisas på första kommunstyrelsesammanträdet Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar 1. Anta att beräkningsgrunden för års skatteintäkter och generella statsbidrag grundas på följande invånarantal 1 nov nov nov dock reserveras i verksamhetsplanerna tkr vardera åren för eventuella förändringar i invånarantalet. 2. Anta följande förslag till taxor: 1. Höja taxan för måltidsabonnemang för boende vid servicehusen till 90 kr/dag from Höja avfallstaxan för deponiverksamheten på Homotippen med 8 % from Höja taxan för slamtömning av externa brunnar med 12 % from Höja grundavgiften för vatten- och avloppsavgifterna med 200 kr + moms from Höja taxan för anslutningsavgiften för vatten- och avlopps till kr + moms from

9 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (35) Forts Höja taxan för endera anslutningsavgiften för vatten- och avlopp till kr + moms from Ändra beslut i kommunfullmäktige antaget till att hospicevård i eget boende är avgiftsfri. 8. Anta följande avgifter för utskänkningstillstånd att gälla från och med 1 januari 2007: Förslag till nya tillsynsavgifter 2007 Årsomsättning Rörlig avgift Fast tillsynsavgift/år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Tillsynsavgift öl/tobaksförsäljning Tillsynsavgift automatspelstillstånd kr/år kr/år Förslag till avgifter för 2007 Händelse Nyansökan/ägarskifte Utvidgat serveringstillstånd Avgift/st kr kr Utökade serveringstider kr Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten/ flyttad verksamhet/permanent serveringstillstånd kr Fler än ett datum på samma blankett medför en tilläggsavgift kr Ansökan/ tillfälligt serveringstillstånd som avser krögare utan permanent serveringstillstånd kr kr Fler än ett datum på samma blankett medför en tilläggsavgift + fast tillsynsavgift 2000 kr/ datum Krögare från annan kommun / tillfälligt tillstånd/ allmänheten + fast tillsynsavgift kr kr

10 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL10 (35) Tillfälligt utvidgat tillstånd/ yta, tid osv. Tillfälligt serveringstillstånd/slutet sällskap/ näringsidkare i tillfällig lokal Tillfälligt serveringstillstånd/slutet sällskap/personalfester/ föreningsfester i egen regi kr kr kr 3. Anta övergripande verksamhetsmål för fullmäktige: 1. Alla verksamheter, som kommunen ansvarar för, skall arbeta för att ge medborgarna trygghet och visa respekt för individens behov och önskemål. 2. Befolkningsutvecklingen skall vändas i positiv riktning. 3. Alla elever skall lämna grundskolan med godkända betyg. 4. Sjukfrånvaron skall minskas på kommunens arbetsplatser. 5. Kommunen ska arbeta för att Nordanstig ska ingå som en kommun i en framtida Norrlandsregion. 4. Tilldela utbildnings- och kulturnämnden uppdrag, mål samt resurstilldelning enligt sid i Budget Det innebär tkr i intäkter, tkr i kostnader inklusive kapitalkostnader, summa tkr i nettokostnader. Behålla Jättendals skola. Lägga ner Strömsbruks skola hösten Lägga ner natt- och helgbarnomsorgen. Upphäva fullmäktiges tidigare beslut 66/2004 punkt 15, om F-3 skolor på alla skolorter. 5. Tilldela kommunstyrelsen som nämnd uppdrag, mål samt resurstilldelning enligt sid i Budget Det innebär tkr i intäkter, tkr i kostnader inklusive kapitalkostnader, summa tkr i nettokostnader. 6. Tilldela omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden uppdrag, mål samt resurstilldelning enligt sid i Budget Det innebär tkr i intäkter, tkr i kostnader inklusive kapitalkostnader, summa tkr i nettokostnader. 7. Anta finansiella mål för fullmäktige: 1. Resultatet för 2007 skall budgeteras så att resultat före finansnettot skall vara 3,5 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag och därpå följande år skall resultatet budgeteras så att resultat före finansnettot skall vara 4,0 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag 2. Investeringsvolymen skall ökas successivt för att år 2007 vara lägst i samma nivå som avskrivningarna. 3. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall successivt förbättras för att vara lägst 20 %. 4. Likviditeten skall vara lägst 90 % och därpå följande år ska likviditeten skall vara lägst 100 % dvs. omsättningstillgångarna skall vara högre än de kortfristiga skulderna.

11 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL11 (35) Forts Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel. 6. Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år. 8. Anta Verksamhetsplaner Anta ansvarsfördelning i Budget 2007 samt Verksamhetsplaner : 1. Kommunfullmäktige beslutar om respektive nämnds uppdrag/mål samt resurstilldelning. 2. Nämnden fördelar uppdrag/mål samt resurser på programpunkter. Nämnden kan under löpande budgetår omfördela uppdrag samt resurser inom nämndens ansvarsområde om så krävs för att uppfylla fullmäktiges uttalade uppdrag. 3. Förvaltningschefen kan inom löpande budgetår omfördela uppdrag samt resurser inom respektive programpunkt om så krävs för att uppfylla nämndens uttalade uppdrag. 10. Anta investeringsbudget 2007 till nämnderna att fördela: Kommunstyrelsen tkr Utbildnings- och kulturnämnden tkr Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden tkr Summa tkr 11. Anta investeringsutrymme på tkr vardera för åren Utöka revisionens anslag med 81 tkr till 725 tkr för Flytta anslaget till Stiftelsen Ersk-Matsgården från utbildnings- och kulturnämnden till kommunstyrelsen. 14. I övrigt anta förslag till budget 2007 och verksamhetsplan för (budgetberedningens protokoll 34/2006). Reservationer Sven-Åke Eriksson (c), Monica Olsson (s) och Bengt-Ola Olsson (s) reserverar sig mot beslutet om rörliga avgifter för tillsynsavgifter vid serveringstillstånd under punkten 2. Håkan Larsson (m) reserverar sig mot beslutet under punkten 7, delpunkt 1. Monica Olsson (s), Sven-Erik Sjölund (s), Bengt-Ola Olsson (s) och Ulf Lövgren (s) reserverar sig mot nerläggning av Strömsbruks skola under punkten 4. Monica Olsson (s), Sven-Erik Sjölund (s), Bengt-Ola Olsson (s), Stig Jonsson (s) och Ulf Lövgren (s) reserverar sig mot nerläggning av nattoch helgbarnomsorgen.

12 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL12 (35) Forts. 235 I övrigt reserverar sig ledamöterna i socialdemokraterna mot budgetparagrafen och kommer att presentera alternativa budgetförslag på fullmäktiges sammanträde.

13 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL13 (35) 236 Dnr 518/2006 Timtaxa för livsmedel- och foderkontroll. Den 1 januari 2006 trädde ett antal EG-förordningar ikraft som är grunden i den nya europeiska livsmedelslagstiftningen. Därefter har en ny livsmedelslag (2006:804) och en ny lag om foder och animaliska biprodukter (2006:805)trätt i kraft, som kompletterar EG-förordningarna på området. EG-förordningarna kräver att varje medlemsland skall ha en finansiering av foder-och livsmedelskontrollen, som innebär att tillräckliga finansiella resurser tillsätts. Varje medlemsland får välja om finansieringen skall ske genom skatter eller avgifter. Sverige har valt att finansieringen skall ske genom avgifter. Bestämmelserna innebär att varje kommun måste fatta beslut om timtaxa för foder- och livsmedelskontrollen och för att taxan skall kunna tillämpas från årsskiftet 2006/07 måste kommunfullmäktige ha fastställt timtaxan före årsskiftet. Beslutsunderlag Miljö- och hälsoskyddschef Uno Norberg föreslår att fullmäktige antar förslag till taxa samt att timtaxan vid tillämpningen av taxan skall vara 630 kronor per timme kontrolltid (Uno Norbergs tjänsteutlåtande ). Yrkanden Håkan Larsson (m) yrkar bifall. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande och finner det antaget. Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar Anta förslag till taxa samt att timtaxan vid tillämpningen av taxan skall vara 630 kronor per timme kontrolltid.

14 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL14 (35) 237 Dnr 517/2006 Revisionsreglemente för revisorerna i Nordanstigs kommun. Revisionen har utarbetat ett förslag till nytt reglemente för revisorerna i Nordanstigs kommun. Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar Anta förslag till nytt reglemente för revisorerna i Nordanstigs kommun att gälla från 1 januari 2007.

15 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL15 (35) 238 Dnr 496/2005 VA-samverkan. Överlåtelseavtal samt upptagande av lån. Fullmäktige har i 24/2006 beslutat om VA-samverkan i bolagsform mellan Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs kommuner att gälla från och med januari Beslutet innebär bland annat att kommunen ska bilda ett bolag med uppgift att äga eller hyra de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna samt att vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsverksamheten i Nordanstig. Bolaget Nordanstig Vatten AB är nu under bildande. Beslutet innebär även att kommunstyrelsen ska träffa avtal med Nordanstig Vatten AB om överlåtelse av fastigheter och delar av fastigheter samt anläggningar och ledningar för VA-verksamhet m.m. Kommunstyrelsen ska även verkställa slutliga uppgörelser mellan kommunen och Nordanstig Vatten AB och i övrigt träffa de avtal och vidta de åtgärder som erfordras vid överförande av VA-verksamheten till Nordanstig Vatten AB och MittSverige Vatten AB. Kommunchef Thord Wannberg och va-chef Kaj Engström föredrar ärendet. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att tillägga i överlåtelseavtalet under punkten 3.3 e) vart tredje år framtill Beslutsunderlag 1. Godkänna upprättat förslag till överlåtelseavtal mellan Nordanstigs kommun och Nordanstig Vatten AB avseende överlåtelse av fastigheter, anläggning, utrustning, inventarier och fordon m.m. från kommunen till bolaget. Bifalla Nordanstig Vatten AB:s begäran om öppnande av konto i Nordanstigs kommuns koncernkontostruktur i Nordea inklusive en checkkredit om 5 mkr kopplat till ovannämnda konto. Bifalla Nordanstig Vatten AB:s begäran om möjlighet att uppta lån hos Nordanstigs kommun. I första hand vid övertagandet av anläggningstillgångar och inventarier från Nordanstigs kommun (kommunchef Thord Wannbergs tjänsteutlåtande ). 2. Arbetsutskottet beslutar uppdra till va-chef Kaj Engström att till kommunstyrelsens möte 30 november komplettera avtalet med kommunens åtaganden mot Nordisk Renting, samt övertagande av kommunförrådet i Bergsjö (arbetsutskottets protokoll 18/2006). 3. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till överlåtelseavtal mellan Nordanstigs kommun och Nordanstig Vatten AB avseende överlåtelse av fastigheter, anläggning, utrustning, inventarier och fordon m.m. från kommunen till bolaget. Bifalla Nordanstig Vatten AB:s begäran om öppnande av konto i Nordanstigs kommuns koncernkontostruktur i Nordea

16 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL16 (35) Forts. 238 inklusive en checkkredit om 5 mkr kopplat till ovannämnda konto. Bifalla Nordanstig Vatten AB:s begäran om möjlighet att uppta lån hos Nordanstigs kommun. I första hand vid övertagandet av anläggningstillgångar och inventarier från Nordanstigs kommun. 4. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunstyrelsen beslutar ansöka om en checkkredit på tkr för Nordanstigs Vatten AB inom Nordanstigs kommuns koncernkonto i Nordea. Nordanstigs Vatten AB medges borgen för checkkredit i Nordanstigs kommuns koncernkontostruktur i Nordea med tkr i det fall detta krävs. Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna. Formulera lånevillkoren enligt punkt 3 Köpeskilling i Överlåtelseavtal med tillägg ett påslag för Nordanstigs kommuns administrativa kostnader i likhet med avtalet mellan Timrå kommun och Timrå Vatten AB. Förtydligande under punkt 1c i Överlåtelseavtal. Nordanstigs kommun fakturerar Nordanstigs Vatten AB kapitalkostnader (avskrivning samt av fullmäktige fastställd internränta) på den del av Nordanstigs Ekoteknik KB:s ägande av övriga va-anläggningar och därtill hörande utrustning, inventarier etc. enligt bilaga 2 (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande ). Kommunstyrelsens beslut 1. Formulera lånevillkoren enligt punkt 3 Köpeskilling i Överlåtelseavtal med tillägg ett påslag för Nordanstigs kommuns administrativa kostnader i likhet med avtalet mellan Timrå kommun och Timrå Vatten AB. 2. Förtydligande under punkt 1c i Överlåtelseavtal. Nordanstigs kommun fakturerar Nordanstigs Vatten AB kapitalkostnader (avskrivning samt av fullmäktige fastställd internränta) på den del av Nordanstigs Ekoteknik KB:s ägande av övriga va-anläggningar och därtill hörande utrustning, inventarier etc. enligt bilaga Tillägga i överlåtelseavtalet under punkten 3.3 e) vart tredje år framtill Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar 1. Godkänna upprättat förslag till överlåtelseavtal mellan Nordanstigs kommun och Nordanstig Vatten AB avseende överlåtelse av fastigheter, anläggning, utrustning, inventarier och fordon m.m. från kommunen till bolaget.

17 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL17 (35) Forts Bifalla Nordanstig Vatten AB:s begäran om öppnande av konto i Nordanstigs kommuns koncernkontostruktur i Nordea inklusive en checkkredit om 5 mkr kopplat till ovannämnda konto. 3. Nordanstigs Vatten AB medges borgen för checkkredit i Nordanstigs kommuns koncernkontostruktur i Nordea med tkr i det fall detta krävs. 4. Bifalla Nordanstig Vatten AB:s begäran om möjlighet att uppta lån hos Nordanstigs kommun. I första hand vid övertagandet av anläggningstillgångar och inventarier från Nordanstigs kommun. 5. Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna.

18 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL18 (35) 239 Revidering av de regionala miljömålen Länsstyrelsen har skickat förslag till reviderade regionala miljömål för länet på bred remiss. Synpunkter kan lämnas senast 1 januari Norrhälsinglands miljökontor kommer att lämna ett förslag till remissvar men har ännu inte hunnit färdigställa förslaget. De politiska partierna har inte inkommit med några synpunkter. Beslutsunderlag Arbetsutskottet beslutar delge de politiska partierna remissen samt uppdra till partierna att lämna eventuella synpunkter till kommunstyrelsens sammanträde 30 november. Inkomna förslag på synpunkter sammanställs på kommunstyrelsens sammanträde (arbetsutskottets protokoll 20/2006). Kommunstyrelsens beslut Uppdra till arbetsutskottet att yttra sig över de regionala miljömålen för 2006.

19 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL19 (35) 240 Dnr 328/2005 Anpassning av fjärrvärmetaxan. Kommunstyrelsen beslutade i 214/2006 att uppdra till kommunchef Thord Wannberg att inkomma med förslag till hur fjärrvärmetaxan skall följa förändrade priser på bränsleråvaran i våra fjärrvärmeanläggningar. Beslutsunderlag Kommunchef Thord Wannberg och teknisk samordnare Göran Norling föreslår att kommunstyrelsen antar framtagna Allmänna avtalsvillkor att gälla vid ny avtalsskrivning och vid omförhandling av tidigare ingångna avtal (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande ). Kommunstyrelsens förslag Fullmäktige beslutar Anta framtagna Allmänna avtalsvillkor att gälla vid ny avtalsskrivning och vid omförhandling av tidigare ingångna avtal.

20 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL20 (35) 241 Dnr 516/2006 Förslag till byggnadsminnesförklaring av Svensgård, Å 3:2 i Jättendal. Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag till byggnadsminnesförklaring med skyddsområde och skyddsbestämmelser för kommunens yttrande. Yttrande ska lämnas senast 8 december. Kommunstyrelsens beslut Nordanstigs kommun har intet att erinra mot förslaget.

21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL21 (35) 242 Dnr 515/2006 Begravningsombud Nordanstigs kommun. Enligt begravningslagen ska länsstyrelsen, när en församling är huvudman för begravningsverksamheten, förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Begravningsombudet utses för fyra kalenderår räknat från och med 1 januari året efter det år det hållits val till kommunfullmäktige. Kommunen har att lämna förslag till begravningsombud för åren Nuvarande ombud är Lisbeth Stenström. Kommunstyrelsens beslut Föreslå Länsstyrelsen att Lisbeth Stenström utses som kommunalt begravningsombud under perioden

22 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL22 (35) 243 Dnr 397/2006 Rapport om bredband Harmånger-Vattlång. Kommunstyrelsen beslutade i 212/2006, i samband med ekonomirapporten, att uppdra till kommunchef Thord Wannberg att redovisa kostnaderna för bredbandet mellan Harmånger och Vattlång. Kommunchef Thord Wannberg föredrar historiken kring utbyggnaden av bredband mellan Harmånger och Vattlång. Kommunstyrelsens beslut Godkänna informationen.

23 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL23 (35) 244 Dnr Information om Gnarpsbadens festplats. Gnarpsbadens festplats kan komma att säljas. Nuvarande ägare är IOGT-NTO. Fastigheten har tidigare ägts av kommunen. Kommunchef Thord Wannberg informerar om överlåtelseavtalet från 50-talet. Yrkanden Sven-Åke Eriksson (c) yrkar att kommunchef Thord Wannberg får i uppdrag att bevaka kommunens intresse utifrån avtalets intentioner. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och finner det antaget. Kommunstyrelsens beslut Uppdra till kommunchef Thord Wannberg att bevaka kommunens intresse utifrån avtalets intentioner.

24 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL24 (35) 245 Dnr CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män. Svenska kommunförbundets och landstingsförbundets styrelser har den 16 juni 2006 beslutat att underteckna CEMR:s politiska deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män samt att uppmana svenska kommuner, landsting och regioner att underteckna deklarationen och att arbeta för dess genomförande. Beslutsunderlag Delge kommunstyrelsen CEMR:s deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män. Kommunstyrelsen föreslås ta ställning till deklarationen under våren 2007 (arbetsutskottets beslut 21/2006). Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen tar upp ärendet till behandling under våren 2007.

25 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL25 (35) 246 Dnr Förslag till Europarådets konvention mot trafficking av människor. Svenska kommunförbundets och landstingsförbundets styrelser har den 22 september 2006 beslutat att för sin del underteckna CLRAE:s deklaration i syfte att påskynda ikraftträdandet av Europakonventionen mot trafficking av människor, samt att uppmana svenska kommuner, landsting och regioner att underteckna deklarationen och arbeta för dessa genomförande. Beslutsunderlag Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen undertecknar deklarationen och arbetar för dess genomförande (arbetsutskottets protokoll 22/2006). Kommunstyrelsens beslut Underteckna deklarationen och arbeta för dess genomförande.

26 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL26 (35) 247 Dnr Remiss om förslag till Gnarpskatens naturreservat. Länsstyrelsen har lämnat ett förslag till beslut samt skötselplan för Gnarpskatens naturreservat på remiss till Nordanstigs kommun. Gnarpskatens naturreservat bildades Länsstyrelsen i Gävleborgs län arbetar sedan en tid tillbaka med att revidera beslut och skötselplan för befintliga naturreservatet Gnarpskaten. Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte strider mot kommunens markanvändningsplanering eller andra allmänna intressen. Beslutsunderlag Beredningen för översiktsplan har inget att erinra (beredningens anteckningar ). Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att Nordanstigs kommun inte har något att erinra mot förslaget (arbetsutskottets protokoll 24/2006). Kommunstyrelsens beslut Nordanstigs kommun har inget att erinra mot förslaget.

27 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL27 (35) 248 Dnr Remiss om förslag till Gnarps Masugns naturreservat. Länsstyrelsen har lämnat ett förslag till beslut samt skötselplan för Gnarps Masugns naturreservat på remiss till Nordanstigs kommun. Gnarps Masugns naturreservat bildades Länsstyrelsen i Gävleborgs län arbetar sedan en tid tillbaka med att revidera beslut och skötselplan för befintliga naturreservatet Gnarps Masugn. Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte strider mot kommunens markanvändningsplanering eller andra allmänna intressen. Beslutsunderlag Beredningen för översiktsplan har inget att erinra (beredningens anteckningar ). Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att Nordanstigs kommun har inget att erinra mot förslaget (arbetsutskottets protokoll 24/2006). Kommunstyrelsens beslut Nordanstigs kommun har inget att erinra mot förslaget.

28 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL28 (35) 249 Val av representant i interimistisk styrelsen för gemensam inköpsorganisation. Fullmäktige behandlar ärendet om gemensam inköpsorganisation i Gävleborgs län 27 november Kommunstyrelsen har att utse en representant till en interremistisk styrelse. Yrkanden Sven-Åke Eriksson (c) yrkar Stig Eng (c). Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och finner det antaget. Kommunstyrelsens beslut Utse Stig Eng (c) som kommunens representant i interremistiskt styrelse för gemensam inköpsorganisation.

29 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL29 (35) 250 Granskning av LSS-verksamheten i kommunen. Revisionen har genomfört en granskning av LSS-verksamheten i Nordanstigs kommun. Revisionen överlämnar granskningsrapporten till kommunstyrelsen för kännedom.

30 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL30 (35) 251 Uppföljning av granskning i biståndsbedömning. Revisionen har genomfört en uppföljning av tidigare granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorgen samt individ- och familjeomsorgen. Granskningsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

31 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL31 (35) 252 Kurser och konferenser. Följande inbjudningar har inkommit: 1. Nyvalda och omvalda ordföranden och vice ordföranden i fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. 11 januari 2007 i Hudiksvall. 800 kronor. 2. Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna februari i Sollentuna kronor. Kommunstyrelsens beslut Anmäla ordföranden och vice ordföranden i fullmäktige, kommunstyrelsen, utbildnings- och kulturnämnden, omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, sammanlagt 11 personer till kursen under punkt 1.

32 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL32 (35) 253 Delegationsbeslut. Följande delegationsbeslut redovisas: Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c): Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr /2006. Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 2021/2006. Pensionshandläggare Gun Forsström: Pensionsärenden nr 1-21/2006. Avgångsförmåner nr 1-3/2006. Kommunstyrelsens beslut Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

33 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL33 (35) 254 Delgivningar. Följande delgivningar har inkommit: Cirkulär Sveriges kommuner och landsting: 2006:73 Arbetsdomstolens dom 2006 nr 63 om avsked av vaktmästare på grund av misskötsel av arbetsuppgifter m.m. 2006:77 Budgetförutsättningar för åren :78 Hyreshöjning from för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI. Konstnärernas riksorganisation: Ang. anlitande av konstnärer. Kommunstyrelsens beslut Lägga delgivningarna till handlingarna.

34 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL34 (35) 255 Dnr 9/2006 Information och övriga ärenden. Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden. Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra ärenden att tas upp. Extra ärenden kommer att behandlas så att de får anmälas och sedan beslutar kommunstyrelsen om ärendet ska betraktas som information, om ärendet ska utredas vidare eller om ärendet ska överlämnas till annan nämnd. Ove Wallberg (m) frågar om kommunens avtal med Bokningscentralen ska sägas upp för omförhandling. Bengt-Ola Olsson (s) informerar om att det går gratis buss till Stockholm 14 december för att demonstrera mot regeringens förslag till förändringar i a-kasseersättningen. Stig Eng (c) tackar kommunstyrelsen för den gångna mandatperioden. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunens avtal med bokningscentralen. Åtgärd: Uppdra till arbetsutskottet att bedöma om avtalet ska sägas upp för omförhandling. 2. I övrigt godkänna informationen.

35 Namn NORDANSTIGS KOMMUN NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA Kommunstyrelsen Datum: Sida 35 Parti Närvaro 235, 2:8 S-Å E HL 235 Strb Nedl Kvar 235 Jttdl Kvar Nedl 235, 5 S-Å E OW Ledamöter Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Stig Eng Ordf c N X X X X Sven-Åke Eriksson c N X X X X Hans-Åke Bergman c N X X X X Börje Lindblom fp N X X X X Peter Fagerhov kd N X X -- X Ove Wallberg m N X X Håkan Larsson m N X X Monica Olsson Vo s N X X X -- Sven-Erik Sjölund s N X X X -- Stig Jonsson s N X X X -- Ulf Löfgren s N X X X X Åke Bertils s -- Kristian Berggren v N X X X X Ersättare Helena Bikoff Yvonne Kardell Anders Broberg Nils Nordlund Siv Bergström Bengt Alm Sten-Olof Kardell Håkan Ström c c c fp kd m m s Bengt-Ola Olsson s N X X X -- Dick Lindkvist Vanja Wallin Kjell Bergström Stig Nordin s s mp v Summa Avstår 1 3 5

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45.

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00-21:45. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 19 december 2005 kl.18:00-22:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef

Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 19 december 2005 kl.18:00-22:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (22) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen i Harmånger. Måndag 19 december 2005 kl.18:00-22:40. Se närvarolista. Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om färdtjänstrapport. 4. Årsredovisning 2003 för kommunstyrelsen.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om färdtjänstrapport. 4. Årsredovisning 2003 för kommunstyrelsen. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 mars 2004 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om färdtjänstrapport.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport. 15/2005. 3. Fördelning av investeringsbudget 2005. 58/2005

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport. 15/2005. 3. Fördelning av investeringsbudget 2005. 58/2005 NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 10 februari 2005 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Ekonomirapport.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39

Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Eva Engström Sekreterare Johan Skeri PwC 39 Björn Hylenius Enhetschef 39 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

5. Redovisning: Försäljning av Rosa Huset i Sörfjärden. 6. Information om kommunens skog. Kl. 09:00

5. Redovisning: Försäljning av Rosa Huset i Sörfjärden. 6. Information om kommunens skog. Kl. 09:00 NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 18 december 2014 kl. 08:15. 1.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 maj 2009 kl. 08:15-16:10.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 maj 2009 kl. 08:15-16:10. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 14 maj 2009 kl. 08:15-16:10. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 9 mars 2005 kl. 09:00 15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 11:55 13:10

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 9 mars 2005 kl. 09:00 15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 11:55 13:10 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (17) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 9 mars 2005 kl. 09:00 15:40 Ajournering för lunch mellan kl. 11:55 13:10 Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 29 september 2004 kl. 09:00 14:45 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:05

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 29 september 2004 kl. 09:00 14:45 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:05 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (17) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö Onsdagen den 29 september 2004 kl. 09:00 14:45 Ajournering för lunch mellan kl.

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-11-24 Sida 1 (8) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.30 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Britt Sonesson (M), ers.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Delårsbokslut 2 per 2005-08-31. BILAGA skickas senare.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Delårsbokslut 2 per 2005-08-31. BILAGA skickas senare. NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdagen den 14 september 2005 kl. 10:00 1. Val av justerare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården. Tid: Måndag 8 juni 2015 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Utbildnings- och kulturnämnden 2007-12-12 1(18) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Bergsjö Onsdagen den 12 december 2007 kl. 08:30-15:40

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 8 juni 2015 kl. 18:00-22:10. Eva Engström Sekreterare Micael Löfqvist Vd MittSverige Vatten AB

Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 8 juni 2015 kl. 18:00-22:10. Eva Engström Sekreterare Micael Löfqvist Vd MittSverige Vatten AB NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (25) Sida Plats och tid Beslutande Kulturhuset Bergsjögården. Måndag 8 juni 2015 kl. 18:00-22:10. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2009-08-10 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 19:00-20.00 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (s) ordf Bengt Jönsson (s) tjg ers Marianne Dahlgren

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Granskningsrapport Övergripande granskning av internkontroll för år 2011.

Kommunkontoret i Bergsjö. 5. Granskningsrapport Övergripande granskning av internkontroll för år 2011. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 16 augusti 2012 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 15 juni 2015 kl. 08:15 12:40

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 15 juni 2015 kl. 08:15 12:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 15 juni 2015 kl. 08:15 12:40 Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Kent Hammarström (S) Oskar

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. BRÅ- och Folkhälsorådet 2014-03-24 1 (13) Kommunkontoret, Bergsjö rum Biblioteket Måndag 24 mars, 2014 kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. BRÅ- och Folkhälsorådet 2014-03-24 1 (13) Kommunkontoret, Bergsjö rum Biblioteket Måndag 24 mars, 2014 kl. 14.00-15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum Biblioteket Måndag 24 mars, 2014 kl. 14.00-15.30 ande Monica Olsson (s) Sigbritt Persson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunbiblioteket samt kommunkontoret i Bergsjö Måndag 28 maj 2007 kl. 08:15 12:00

Kommunbiblioteket samt kommunkontoret i Bergsjö Måndag 28 maj 2007 kl. 08:15 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunbiblioteket samt kommunkontoret i Bergsjö Måndag 28 maj 2007 kl. 08:15 12:00 Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer