Årsredovisning 2014 version 2, maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 version 2, maj 2015"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 version 2, maj 2015

2 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 93% 95% 97% 95% 97% Resultat II egenfinansiering, nettoinvesteringar 567% 395% 349% 46% 47% Soliditet eget kapitals andel av totala tillgångar 27,4% 24,5% 33% 30% 35% Balanslikviditet Omsättningstillg. i förhållande till kortfristiga skulder 145% 129% 145% 135% 158% Lånefinansieringsgrad % låneskuld i förhållande till anläggningstillgångar 58% 59% 59% 61% 63% Antal invånare 31/ BALANSRÄKNING per invånare Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Avsättningar Skulder Summa skulder och eget kapital

3 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Fakta om Lessebo kommun... 6 Ekonomisk översikt Resultaträkning Finansieringsanalys...20 Balansräkning Noter, mkr Driftredovisning Investeringsredovisning Sammanställd redovisning Personal Avstämning av verksamhetsmålen Finansiella mål Kommunstyrelsen Teknisk nämnd Plan- och miljönämnd...60 Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Lönesamverkan HUL Affärsdrivande verksamhet Redovisningsprinciper Ord och begreppsförklaringar Förteckning investeringsprojekt... 82

4 Förvaltningsberättelse Inledning Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens sammanfattning och avslutning av 2014 års räkenskaper. Redovisningslagen för kommuner betonar vikten av en god ekonomisk hushållning, balanskravet och övergripande redovisningsprinciper - god redovisningssed. Vidare anger lagen minimikrav på utformningen av årsredovisningen samt att Rådet för kommunal redovisning utger rekommendationer. Dokumentet delas i tre berättelser; Förvaltningsberättelse inklusive resultatoch balansräkning, finansieringsanalys för kommunen och sammanställd redovisning jämte noter Nämndernas verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Under verksamhetsåret har två uppföljningar upprättats, i form av resultatinformation, och redovisats till kommunfullmäktige. Årsredovisningen är en väsentlig del av kommunens resultatinformation. Den ger upplysning om kommunens och kommunkoncernens verksamhet (återfinns i sammanställd redovisning) och finansiella situation. Årsredovisningen vänder sig i första hand till kommunfullmäktiges ledamöter, övriga förtroendevalda samt övriga intressenter. För samtliga koncernbolag finns också separata årsredovisningar. Resultatet av den kommunala verksamheten sker genom uppföljning av verksamhets- och finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning. Den finansiella redovisningen koncentreras på det ekonomiska resultatet; skillnaden mellan intäkter och kostnader vilket redovisas i den ekonomiska översikten. Årssammanfattning och händelser av väsentlig betydelse. Under slutet av 2013 ökade antalet invånare. Vid 2014 års början uppgick antalet till st. Därefter har inflyttningen fortsatt att öka. Inflyttningen uppgår till 900 st. varav invandringen uppgick till 439 st. Från kommunen avflyttade 657 st. varav utvandring uppgick till 26 st. Ökningen från förra årsskiftet uppgår till 197 st. och sammantaget uppgår befolkningen till st. vid årsskiftet. (se mer info på sidan 6, fakta). Vid upprättande av 2013 års årsredovisning lämnade Lessebo kommun ett stort kapitaltillskott på 55 mkr till Lessebo Fjärrvärme AB. Under 2014 nödgades bolaget till att upprätta en kontrollbalansräkning. Kommunfullmäktige behandlade i december frågan om ett kapitaltillskott på 5 mkr. Definitivt beslut togs vid februarisammanträdet Årets Resultat, koncernen 30,8 mkr Årets Resultat, kommunen 22,1 mkr efter nedskrivningar med 5 mkr. Enligt upprättad avstämning av balanskrav redovisas ett resultat (se not balanskravsavstämning) på 14,7 mkr. Nettoinvestering uppgår till 15,3 mkr för kommunen och 25,0 mkr för koncernen. Soliditeten uppgår till 27,4 % (24,6 %). Nämndernas budgetöverskott uppgår till 10,1 mkr. Nettokostnadernas andel av skatteintäkten, exklusive jämförelsestörande poster och finansnetto, uppgår till 93,2 % (95,0 %). 4 Förvaltningsberättelse Lessebo kommun

5 Kommunstyrelsens ordförande Året som gått 2014 var ytterligare ett händelserikt år på många sätt och det är dags att titta i backspegeln och summera året som gått och allt det som vi tillsammans har åstadkommit i Lessebo kommun. Den ekonomiska utvecklingen har under året varit ganska god och återhämtningen sker successivt. Utfall på skatteintäkter och kommunens befolkningsutveckling är viktiga faktorer. Dessa styr vilka resurser vi har till förfogande för verksamheterna. Vi kan konstatera att under 2014 har befolkningsunderlaget ökat med 2,4 % vilket vi ser som mycket positivt. Vi har också kraftfullt dragit ner på investeringstakten och den måste även under ett antal år ligga på en låg nivå, vi har istället amorterat på vår låneskuld. Vi har också genomfört en SKL-analys av kommunens ekonomska läge, analysen har uppdaterats efter årets siffror och detta är ett bra verktyg för hur vi skall hantera inför budget Under 2012 har kommunfullmäktige antagit en ny vision för Lessebo kommun. Under 2014 har vi antagit åtta målområden med tillhörande strategier för att nå upp till vår vision och för att ytterligare öka antalet nöjda invånare. Vi har också under året kraftfullt marknadsfört oss som en pendlarkommun där vi kan erbjuda prisvärda och strandnära tomter, närhet till tre arbetsmarknadsregioner, bra infrastruktur och en skola med kraftigt ökade meritvärden. För att omvärlden ska uppmärksamma vårt arbete har vi även moderniserat vår grafiska profil. Vår kommun är en pendlarkommun, mitt i Linnéstråket mellan två större orter, därför skall vi värna, belysa och utveckla den trygghet och det bra boende vår kommun kan erbjuda. Under året har både kommunen och privata entreprenörer sett möjligheten till att bygga nya bostäder i vår kommun. Sex strandnära tomter har sålts till Myresjöhus som idag bygger och försäljer dessa vidare till privatpersoner. Under vintern har vi också startat försäljningen av ytterligare strandnära tomter. Vi har också tagit beslut om att hitta möjlighet till att bygga hyresrätter då det idag är en bristvara. varandra i en allt snabbare takt. Svensk export växer långsammare än normalt och är inte samma draglok som vid tidigare återhämtningar. Följden är att svensk tillväxt inte tar fart som tidigare. Ser vi tillbaks har det varit god fart i regionens näringsliv och många företag letade efter rätt kompetens till sitt företag. Under 2014 har vi kraftfullt arbetat med efterdyningarna av de varsel och den arbetslöshet som inträffade Lessebo kommun valde då att gå in och arbeta mer proaktivt än vad många andra kommuner vanligtvis gör i samband med varsel. Vi startade ett samverkansprojekt som vi kallar Samverkan Lessebo. Detta har medfört att vi med kraft kan arbeta för att alla ska komma i sysselsättning. Med glädje kan vi konstatera att den totala arbetslösheten har minskat och ungdomsarbetslösheten har minskat med 10 procentenheter under perioden. Dock har vi fortfarande hög arbetslöshet i vår kommun och kommer därför att fortsätta med samverkansprojektet även under I en lågkonjunktur är det väl så viktigt att arbeta med integrationsfrågor. Länsstyrelsen i Kronoberg har till Lessebo kommun uppdragit att inom integrationsområdet genomföra ett pilotprojekt, Integration Lessebo Kronobergsmodellen för integration, baserat på Kronobergsmodellen. Målet är att ta fram en metod som skulle kunna vara en länsövergripande modell vid mottagande, etablering och integration av nyanlända. Ett led i projektet har varit Lessebodagen i maj där vi bjöds på mat från 14 nationer och det var aktivitet i våra fyra orter. Vi har också startat upp ett mentorsprogram med devisen främlingar är vänner du inte lärt känna. Som avslutning vill jag säga att det är viktigt för framtiden att se till helhetsperspektivet i en långsiktig hållbar utveckling. För att våra invånare skall se attraktivt på vår kommun måste det finnas inriktning på ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. Det är viktigt att det finns en samverkan tvärsektoriellt, där regionen, kommunen, bostadsbolaget och näringslivet samarbetar ur ett helhetsperspektiv. Allt hänger ihop. Monica Widnemark Kommunstyrelsens ordförande Vi lever i en alltmer föränderlig värld och uppoch nedgångar i konjunkturen avlöser Lessebo kommun Kommunstyrelsens ordförande 5

6 Fakta om Lessebo kommun Kommunens befolkningsutveckling År Antal invånare Antal invånare Kommunens areal Landareal Vattenareal 410 kvm 44 kvm Bostadsbyggande 2014 Färdigställda lägenheter totalt 0 varav småhus 0 varav marklägenheter 0 Utdebitering 2014 Kommunen 22,20 Landstinget 11,21 Församlingen (medeltal) 1,60 Mandatfördelning Socialdemokraterna 16 Moderaterna 7 Centerpartiet 5 Vänsterpartiet 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 2 Folkpartiet 1 Totalt Folkmängd Män (4 140) Kvinnor (3 919) Folkmängd i församlingar Lessebo (2 788) Hovmantorp (3 271) Ekeberga (1 057) Ljuder 967 (943) Åldersfördelning år 647 (595) 7-20 år (1 376) år (4 185) (1 903) Befolkningsförändringar 2014 Födda 74 (81) Döda 96 (82) Inflyttade 900 (656) Utflyttade 683 (611) 6 Fakta om Lessebo kommun Lessebo kommun

7 Lessebo kommuns organisation Kommunfullmäktige är Lessebo kommuns högsta beslutande organ. Kommunen ger service inom en mängd olika verksamhetsområden. Om inget annat anges ägs bolagen av Lessebo kommun till 100 %. Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Kommunstyrelse Teknisk nämnd AB Lessebohus Plan- och miljönämnd Gemensamma nämnden för lönesamverkan HUL Barn- och utbildningsnämnd Kommunalförbund Räddningstjänst Östra Kronoberg RÖK 25,7% Socialnämnd Fastighetsbolaget Kosta Köpmanshus AB 51 % Valnämnd Lessebo Fjärrvärme AB Överförmyndare AB Lessebo Fastigheter AB Kyrkebyn 3 Lessebo kommun Fakta om Lessebo kommun 7

8 8 Fakta om Lessebo kommun Lessebo kommun

9 Om vår kommun Lessebo kommun ligger mitt i Glasriket och Vilhelm Mobergs födelsebygd. Brukstraditionen sträcker sig tillbaka till talet då järnmalmen, glaset och pappret lade grunden till en lång industritradition, tack vara tillgången till energi, genom skogen och vattnet. I dag möjliggör bruksarvet unika upplevelser som lockar besökare från när och fjärran. De flesta av kommunens invånare bor i en villa i en av våra fyra tätorter nära ängar, skogar och sjöar och jobbar inom vård och omsorg, utbildning, industri och besöksnäring. En stor del av våra invånare pendlar idag till ett arbete på annan ort, samtidigt som många reser in till kommunen för att jobba. Vi har en väl utbyggd infrastruktur som gör det lätt att ta sig till oss med bil, tåg och buss. Våra tätorter och landsbygd Våra tätorter har liknande kommunal service. Här finns barnomsorg, förskola och grundskola upp till sjätte klass, omsorg om äldre och funktionsnedsatta samt hälso- och viss sjukvård i särskilt boende. Det finns sportoch fritidsanläggningar samt bibliotek på samtliga orter. Lessebo ligger mitt emellan sjöarna Läen och Öjen och är huvudort i kommunen med kommunhus och kommunens 7-9 skola. Här finns ett handpappersbruk med anor från början av 1700-talet och en familjecentral. I Lessebo tätort bor invånare. Hovmantorp ligger vackert beläget längs med sjön Rottnens norra strand. Det är kommunens största tätort med invånare. Hovmantorp kännetecknas av entreprenörsanda och en stark föreningskänsla. Det finns ett rikt utbud av fritidsaktiviteter tack vare engagerade invånare. Sjönära tomter lockar nybyggda villor och nya invånare till kommunen. Glasbruket i Kosta grundades 1742 och är det äldsta glasbruket i Sverige. Kosta är också en betydande handelsplats genom Kosta Outlet och Kosta Julmarknad. Prisbelönta Kosta Boda Art Hotel och Bruno Mathsson-husen lockar affärsresenärer och intresserade av design. I Kosta bor 921 invånare. Skruv ligger i Ljuderbygden och är kommunens minsta samhälle med 517 invånare. I Skruv finns flera industrier, bland annat träindustrier. Här ligger också familjeägda Skrufs glasbruk med kända formgivare som Ingegerd Råman. Även Skruv präglas av ett starkt föreningsliv. Hälften av de drygt 1000 invånarna på landsbygden bor i Ljuders församling. Lessebo kommun Fakta om Lessebo kommun 9

10 Vart gick skatten 2014? Vart går den kommunala skatten? Exemplet gäller en person som har en beskattningsbar inkomst på kr per månad och inte har några avdrag. Skattefinansierad verksamhet Nettokostnad, tkr Procent av skatten Skatt, kr Kommunstyrelsen Räddningstjänst ,43% Bibliotek, kultur och fritid ,10% Kommunledningskontor ,02% Näringsliv och turism ,58% 386 Övrigt ,99% Teknisk nämnd Gata och park ,96% Vatten och avlopp samt avfallshantering 132 0,03% 22 Turism, Idrotts- och fritidsanläggningar ,02% 677 Övrigt ,38% 922 Plan- och miljönämnd Plan och bygg ,49% 323 Miljö- och hälsoskydd ,43% 285 Övrigt 128 0,03% 22 Barn- och utbildningsnämnd Barnomsorg 0-5 år ,80% Förskoleklass ,16% Grundskola inkl fritidsgårdar ,37% Gymnasieskola ,93% Vuxenutbildning ,83% 552 Övrigt ,41% Socialnämnd Äldreomsorg, hemsjukvård och rehab ,79% OF, omsorg om personer med funktionsnedsättn ,30% Individ- och familjeomsorg inkl flykting ,59% Övrigt ,36% Summa ,00% Beskattningsbar inkomst Skatt (22,20 %) Fakta om Lessebo kommun Lessebo kommun

11 Ekonomisk översikt Verksamhetens (Resultat I) nettokostnad I denna resultatnivå ingår intäkter och kostnader av verksamheten, avskrivningar och jämförelsestörande poster. Den sistnämnda posten exkluderas vid jämförelse över tiden. I jämförelsestörande poster ingår rearesultaten vid försäljningar av anläggningstillgångar netto, större borgensåtagande (t.ex. avsättning för ägartillskott) till kommunens helägda bolag och upp- och nedskrivning av kapitalförvaltning samt engångsnedskrivningar. Verksamhetens nettokostnader (exklusive jämförelsestörande poster) är 0,1 % högre 2014 (-0,3 %) jämfört med föregående år. Intäkterna ökar med 22,6 % (7,6 %) och kostnaderna ökar med 5,2 % jämfört med föregående år (1,6 %). Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna visar hur stor del av skatteintäkterna som går åt till den löpande verksamheten. Skatteintäkterna räcker till för att täcka kostnaderna för nämndernas verksamhet. Måttet uppgår för 2014 till 93,2 % (95,0 %) vilket innebär att för varje hundralapp som erhålls i skatt tillhandahålls verksamhet och service för ca 93 (95) kronor. Måttet borde vara lägre än 95 % för att finansiera det budgeterade negativa finansnettot. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna inklusive finansnetto uppgår till 93,9 % (94,7 %), se diagram 1. Nettokostnadsökningen inklusive finansnetto uppgår till 1,2 % (-2,5 %) och ökningen av skatteresursen uppgår till 2,1 % (1,6 %). Det är en grundförutsättning, för en god ekonomisk hushållning, att nettokostnadsökningen är lägre än ökningen av skatteresursen. Lessebo Kommun har tidigare haft för hög nivå på nettokostnaderna i förhållande till skatteresursen och framförallt att för att täcka in ett negativt finansnetto. Åren 2013 och 2014 är måtten under 95 % vilket är bra. Avskrivningar Planenlig avskrivning för 2014 uppgår till 21,8 mkr (22,2 mkr) vilket är 0,4 mkr lägre än Avskrivningarna kommer på sikt att minskas ned eftersom framgent planeras för lägre investeringsnivåer. Jämförelsestörande poster Netto uppgår kommunens jämförelsestörande poster till -4,3 mkr (-65,5 mkr) varav den största posten avser nedskrivning av aktier/andelar i Lessebo Fjärrvärme AB med 5 mkr. Inom denna post redovisas andra kostnader jämte intäkter av engångskaraktär vilket framgår av not 3. Diagram Bu15 I diagrammet ovan är den heldragna linjen nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och i den streckade linjen inkluderas finansnettot. Skatteresursen Nettokostnadernas andel av skatteresurs/ inkl finansnetto Skatteresursen består av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning (inkomst- och kostnadsutjämning samt LSSutjämningsavgift) och kommunal fastighetsavgift. Resursökningen för 2014 jämfört med 2013 är 2,1 % (1,6 %) eller mkr (8,6 mkr). Skatteresursen uppgår till 414,4 mkr vilket motsvarar 72 % (74 %) av kommunens totala intäkter. Finansnetto (Resultat II) Kommunens budgeterade finansnetto är negativt eftersom kostnaderna överstiger intäkterna. Det fordras då att verksamheternas nettokostnader minus skatteintäkter ger minst ett överskott som täcker ett negativt finansnetto för att uppnå de finansiella målen. I budget 2014 beräknades ett finansnetto på -3,8 mkr. Finansnettot blev negativt med 3,1 Lessebo kommun Ekonomisk översikt 11

12 mkr (1,5 mkr) genom en bra kapitalförvaltning, 5,5 mkr, samt lägre lånekostnader. Finansiella intäkter uppgår till 7,4 mkr (13,4 mkr) varav kapitalförvaltning uppgår till 5,5 mkr (8,8 mkr). Finansiella kostnader uppgår till 10,4 mkr (11,9 mkr) varav räntekostnader på anläggningslån uppgår till 8,2 mkr (9,2 mkr) och pensionsförvaltning (reaförluster) uppgår till 0 mkr (1,0 mkr). Förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser kommenteras vidare under långfristiga skulder och pensionsförvaltning. Nedan visas finansiella intäkter (heldragen) och kostnader (streckad) samt nedre den kurvan som visar negativt finansnetto. Diagram Finansnetto, tkr Bu Årets resultat (Resultat III) Resultatet för 2014 uppgår till 27,1 mkr före kostnader på 5 mkr för nedskrivning av kapitaltillskottet till Lessebo fjärrvärme AB. Jämfört med förra året, och då bortsett från jämförelsestörande poster på 65 mkr, är resultatet drygt 6 mkr bättre. Av årets resultat har affärsdrivande verksamheter ett underskott på 0,1 mkr (0,5 mkr) som föreslås balanseras i ny räkning till nästa år vilket kommenteras under rubriken avstämning av balanskravet. I en särskild redovisning för den affärsdrivande verksamheten framgår en egen resultat- och balansräkning för VA och Avfallsverksamheten, sid Verksamheten tillhör och kommenteras inom Tekniska nämnden. Årets resultat för perioden framgår av diagram 3. Diagram Det finansiella målet om 4,0 mkr har nåtts eftersom resultatet uppgår till 21,4 mkr, avvikelsen uppgår till 17,4 mkr. Nämnderna exklusive affärsdrivande verksamheter uppvisar dock sammantaget en positiv budgetavvikelse med 10,2 mkr (6,8 mkr). Finansförvaltningen redovisar en budgetavvikelse på 7,3 mkr (19,5 mkr). Detta beror på ej utnyttjade förfogandemedel 5 mkr, lägre kostnader för pensioner och försäkringar 1,9 mkr och bättre utfall av skatteintäkter med 0,6 mkr. Sammanställning av nämndernas resultat framgår av sidorna Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas på sidorna Finansieringsanalys och Balansräkning Investeringar Resultat III (förändring av eget kapital tkr) Bu15 Årsbudgeten för investeringar uppgick till 20,7 mkr netto. Utfallet blev 15,3 mkr (12,7 mkr) varav investeringar inom VA-verksamheten med netto 5,7 mkr. Inom fastigheter har 1,8 mkr investerats ombyggnation av City 5 för lägenheter. I Hovmantorp pågår exploatering av strandära tomter för 1,4 mkr. Investeringar har skett i maskiner, inventarier med 0,5 mkr och IT-utrustning och inventarier med 3,7 mkr. 12 Ekonomisk översikt Lessebo kommun

13 Diagram Under perioden har Lessebo kommun nettoinvesterat för 125,2 mkr varav 64,8 mkr för den affärsdrivande verksamheten vilket motsvarar 52 % och 6,7 mkr (5 %) för nyoch ombyggnationer av skollokaler. Infrastruktur och markförvärv uppgår till 29 %. Diagram 5 Taxe 52% Nettoinvestering (mkr) Bu15 Investeringfördelning Invent 14% Skolfast 5% Infrastr 29% Förfallostruktur på upplåning, mkr Förfallodatum Belopp Andel Inom 1 år 56,0 21% Inom 2-5 år 164,6 62% Senare än 5 år 45,0 17% Totalt 265,6 100% Diagram 6 Anläggningslån/Lånfin.grad Bu 15 Under året har ingen nyupplåning skett utan årets investering är finansierad med egna medel. Borgensåtagande 64% 62% 60% 58% 56% 54% 52% Borgensåtagande, exklusive pensionsförpliktelse som kommenteras i avsnittet pensionsförvaltning, uppgår till sammanlagt 398,3 mkr (424,7 mkr) varav helägda kommunala bolag uppgår till 396,9 mkr. Borgen till egna hem och övriga åtaganden uppgår till 1,4 mkr. Mer kommentarer finns på sid. 31. Förteckning på investeringsprojekt finns på sid Långfristiga skulder Vid årets ingång uppgick Lessebo kommuns låneskuld till 267,6 mkr (268 mkr). Under året har omsättning skett med 40 mkr (52 mkr). Årets amortering/lösen av lån uppgår till 6,5 mkr (9,8 mkr). Utgående låneskuld uppgår vid årsskiftet till 265,6 mkr. Den genomsnittliga räntan uppgick vid årsskiftet till 2,92 %, (3,28 %). Genomsnittlig räntebindningstid är 3,2 år Den beräknade amorteringen för 2015 uppgår till minst 12,4 mkr. Lessebo kommun Ekonomisk översikt 13

14 Eget kapital - Soliditet Soliditeten används för att beskriva kommunens långsiktiga ekonomiska utveckling. Den anger hur stor andel av de totala tillgångarna som kommunen själv äger dvs. eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Förändringen av eget kapital blev positiv med 22,1 mkr. Soliditeten har ökat från 24,5 % till 27,4 %. Förbättringen förklaras av att tillgångsförändringen ökar med 13,4 mkr (15,8 mkr) (nettoinvesteringar minus avskrivningar och förändring av finansiella tillgångar och likvida medel) i förhållande till det positiva resultatet. Soliditeten för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 35,8 % jämfört med 32,3 % året före. Tillgångsökningen har helt finansierats genom egna medel. I kommande budget kommer soliditeten att successivt förbättras under förutsättning av låga investeringsnivåer och positiva årsresultat. Det finansiella målet för soliditeten har nåtts för såväl kommuntotal, ej lägre än 27 %, och för den skattefinansierade verksamheten, ej lägre än 35 %. Soliditetsförändringen mäts enligt nedanstående schema. För att bibehålla soliditeten måste en tillgångsförändring finansieras med samma andel som soliditetstalet. För oförändrad soliditet skulle resultatet varit 18,8, 1 mkr lägre alternativt en ökad tillgångsförändring med 77,1 mkr. Verksamhetens intäkter Intäkter Skatteintäkter Resultat Ränteintäkter Verksamhetens kostnader Resultatförändring 165,18% Kostnader Likvida medel Räntekostnader Avskrivningar Tillgångsförändring Fordringar Aktier/Vp 191 Fastigheter/invent Ekonomisk översikt Lessebo kommun

15 Pensionsförvaltning Årets pensionskostnad uppgår till 22,6 mkr (20,9 mkr) vilket är 1,7 mkr högre än förra året. Av årets pensionskostnad uppgår avgiftsbaserad individuell del av avtalspensionen till 9,7 mkr (9,1 mkr). Utbetalda pensioner, vilket sker via Skandia, har utbetalats med 6,2 mkr (5,7 mkr). Avsättningarna för pensioner i balansräkningen uppgår till 6,1 mkr (4,5 mkr) inklusive löneskatt. Pensionsförpliktelse, som avser tiden före 1998, redovisas i balansräkningen som förpliktelse inom linjen, se not 20. Dessa förpliktelser uppgår till 193,3 mkr (200,8 mkr) inklusive löneskatt. Diagram 7 250,0 Pensionsförvaltning- och skuld avkastningen för pensionsförvaltningen till 11,4 % (13,2 %). Alvesta, Ljungby och Lessebo kommuner samverkar, ALL3-gruppen, vad gäller uppföljning och allokering av respektive kommuns kapitalförvaltning. Fördelningen av tillgångsslag anger normallimiter till 50 % i räntebärande och 50 % i aktier. Förvaltare är DNB. Fördelningen mellan olika tillgångsslag vid årsskiftet framgår nedan. Diagram 8 Tillgångsfördelning Pensionsförvaltning,% Utl. aktier 21% Svenska aktier 22% 200,0 150,0 100,0 50,0 0, Pensionskuld Förvaltn bokfört värde Förvaltn mark.värde Totalt uppgår pensionsskulden inkl. löneskatt till 199,4 mkr (205,3 mkr). Detta kan jämföras med marknadsvärdet på kapitalförvaltningen som uppgår till 119,0 mkr (106,8 mkr), se diagram 7. Täckningsgraden uppgår till 59,0 % (52,1%) och totalt har 82,6 mkr (98,4 mkr) återlånats i verksamheten. Utfallet av pensionsförvaltningen har varit bra trots den turbulens som förevarit och råder inom finansiella marknaderna och i världsekonomin och uppgår till 5,5 mkr (7,7 mkr) i resultatet. Sammantaget uppgår Svenska räntor 57% Rörelsekapital och Likviditet Finansieringsanalysen visar hur verksamheten finansieras. Verksamhetsnettot för 2014 är 36,8 mkr (25,4 mkr). Investeringsnettot uppgår till minus 14,3 mkr (-12,7 mkr) varav investeringar i materiella tillgångar uppgår till netto 14,3 mkr (15 mkr). Rörelsekapitalet ökar med 21,9 mkr (-12,5 mkr). Balanslikviditeten där omsättningstillgångar sätts i relation till de kortfristiga skulderna anger kommunens betalningsberedskap på kort sikt. Balanslikviditeten uppgår till 145 % (129 %). Lessebo kommun Ekonomisk översikt 15

16 Diagram 9 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 Balanslikviditet, % Kommunens betalningsförmåga på kort sikt uppehålls, förutom av likviditeten av kreditmöjligheten i koncernkontot. Likvida medel uppgår till 51,8 mkr (36,3 mkr) och har ökat med 15,5. De kortfristiga fordringarna uppgår till 47,6 mkr (47,6 mkr). Kortfristiga skulder har minskat med 6,1 och uppgår till 137,2 mkr (143,3 mkr). Utvärdering av mål och balanskravsutredning Det lagstadgade balanskravet för kommuner och landsting finns i KL, 8 kap. Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. I riktlinjerna anges tre övergripande nyckeltal för att styra den ekonomiska utvecklingen 1. Årets resultat ska uppgå till 1 % av skatteresursen och succesivt ökas till 2 % 2. Finansieringsgrad 100 % av investeringar och amortera 8 mkr/år på låneskulden 3. Soliditet, kommuntotal 27 % till över 40 % och skattefinansierad 35 % till över 50 % Finansiella målen för 2014 är soliditet för kommuntotal på minst 27 % och för skattefinansierad verksamhet på minst 35 %. Utfallet blev 27,4 % respektive 35,8 %. Årets resultat som finansiellt mål var satt till 4 mkr och utfallet blev 22,1 mkr. Därmed är alla finansiella målen uppfyllda. Verksamhetsmålen redovisas på sid i förvaltningsberättelsen, och är till 82 % helt eller delvis uppfyllda. I årsredovisningens förvaltningsberättelse ska en balanskravsutredning upprättas. Av denna utredning ska det framgå vilka justeringar av årets resultat som gjorts för att räkna fram dels Årets resultat efter balanskravsjusteringar, dels Årets balanskravsresultat. Balanskravsresultatet räknas fram i en till resultaträkningen sidordnad balanskravsutredning. Där görs justeringar av ett antal angivna kostnader och intäkter (vissa realisationsvinster och förluster, orealiserade förluster i värdepapper, återföring av orealiserade förluster i värdepapper). Huvudregeln är att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna då avstämning av balanskravet görs. Undantag kan dock göras om det står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning, t.ex. om försäljningen är ett led i en omstrukturering. Vad gäller realisationsförluster är huvudregeln att dessa ska inräknas i kostnaderna då avstämning från balanskravet görs. Justering kan också ske om synnerliga skäl finns att inte reglera ett negativt resultat enligt KL 8 kap. 5. Enligt förarbetena till lagen kan ett sådant exempel vara att kommunen medvetet och tydligt gjort avsättningar och byggt upp ett avsevärt kapital för att möta tillfälliga intäktsminskningar eller kostnadsökningar. Ett annat exempel är när en avyttring av en tillgång skett, för att eliminera framtida kostnader och en reaförlust därigenom har uppstått. Det kan då finnas skäl att inte täcka kostnaden enligt huvudregeln. Detta gäller för ex. tidigare gjorda ägartillskott till AB Lessebohus och Lessebo Fjärrvärme AB som redovisas som nedskrivning av finansiell tillgång. Årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 22,1 mkr. Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 21,5 mkr. Affärsdrivande verksamheten VA och Avfall redovisar (negativt utfall med 0,1 mkr för 2014) ett ack. underskott på 2,8 mkr (-2,6 mkr) inom eget kapital som balanseras över i ny räkning. Årets avsättning till RUR görs med 7,2 mkr och utgående balans uppgår till 17,5 mkr. Därtill specificeras dels avsättningen till RUR och öronmärkning med 11,1 mkr inom eget kapital för tillfälliga satsningar för nyanlända, se not 25. Med åberopande av synnerliga skäl avräknas nedskrivning av finansiell tillgång. Balanskravet har härmed klarats och inga balanskravsunderkott återstår att täcka. 16 Ekonomisk översikt Lessebo kommun

17 Externa inkomster och utgifter Diagram 10 Externa inkomster 2014 Statsbidrag 14% Avg o ers 8% Hyror 2% Försäljn 2% Räntor 1% Nya lån 0% K-skatt 53% Kom.ek.utj. 20% De externa inkomsterna uppgår till 567 mkr (545,4 mkr). Merparten av inkomsterna kommer från kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning vilka tillsammans utgör 73 % (74 %) av de totala inkomsterna. Taxor och avgifter för vatten, sophantering, barnomsorg mm står för 44,5 mkr (43,8 mkr) och utgör endast 8 % (8 %) av inkomsterna. Diagram 11 Externa utgifter 2014 Tjänster 8% Fast/inv 2% Material 5% Bidrag 3% Pensionsutg. 4% Entr. o köp vht 21% Ränta o amort 4% Personal 53% De externa utgifterna har minskat med 7,8 %. Minskningen på 46,1 mkr från 590,8 mkr (2013) till 544,7 mkr 2014, beror främst på föregående årsnedskrivning/kapitaltillskott på 72,8 mkr). Personalkostnaderna har ökat med 23 mkr eller 8,8 % och uppgår till 288,0 mkr (265,0 mkr). Som andel av de totala kostnaderna ligger personalkostnaderna högre än föregående år 53 % (45 %). Brutto har kommunen investerat för 14,3 mkr (12,7 mkr). Pensionskostnaderna, exkl. löneskatt har ökat till 19 mkr (16,9 mkr). Lessebo kommun Ekonomisk översikt 17

18 Framtiden Kommunen har i grunden haft en god ekonomi med en relativt stark balansräkning men en svag resultaträkning. Oroväckande är att nämnderna tidigare har redovisat alldeles för stora budgetavvikelser m.a.o. använder för mycket resurser i förhållande till vad som är tillgängligt. Utfallet har varierat de senaste åren. Vidare är att skatteintäkterna inte täcker med större marginal verksamhetens nettokostnader och det negativa finansnettot, och att nettokostnadsökningen över tid ökar mer än skatteresursen. De tre föregående åren har resultatet för finansnettot blivit bättre än budget beroende på lägre räntekostnader och ett positivt utfall av kapitalförvaltningen. För 2014 blev finansnettot 0,03 mkr (1,5 mkr) jämfört med budgeterade -3,8 mkr. Låneskulden i förhållande till totala tillgångar ligger strax under 40 % eller drygt 253 mkr. Affärsdrivande verksamheterna VA och Avfalls andel av låneskulden uppgår till drygt 55 % vilket motsvarar 140,4 mkr. Det är viktigt att fortsätta att amortera på befintlig låneskuld, målet är angivet till minst 8 mkr/år. Faktorer som påverkar utvecklingen är födelsenettot födda/döda, -22 st. (-1 st.) och inoch utflyttningen (flyttningsnettot) till kommunen, 217 st. (45 st.). Detta påverkar kommunens eget skatteunderlag samt inkomst- och kostnadsutjämningsbidraget. För 2014 blev det en ökning av invånare antalet med 197 st. jämfört med förra årets ökning med 47 st. invånare. De två senaste åren har befolkningen ökat med 3% varav årets ökning är 2,4 %. Största orsaken är ökad invandring med netto mer än 400. Detta ställer stora krav på såväl socialförvaltingen som barn- och utbildningsförvaltningen. I de två senaste årsredovisningar finns särskilda medel avsatte för framtida kostnader för nyanlända. Fr.o.m. år 2013 har Lessebo kommun antagit en långsiktig finansiell målsättning. Resultatnivån är satt till minst 4 mkr. Årsbudgeten för 2014 har antagits med ett resultat på 3 mkr vilket knappt motsvarar 1 % av skatteresursen. Gemensamt uppsatta verksamhetsmål inom 8 målområden, enligt god ekonomisk hushållning, redovisas i förvaltningsberättelsen och dessa kommer löpande följas upp under året. För 2014 har 82 % av verksamhetsmålen blivit helt eller delvis uppfyllda. Den av kommunfullmäktige beslutade budgeten måste hållas, liksom de ramar som nämnderna tilldelas inför kommande budgetbehandlingar. Såväl kommunen som dess helägda bolag skall verka för en god ekonomisk hushållning, resultatkrav som innebär att ekonomin realt konsolideras och att en finansiering av reinvesteringar kan ske på lång sikt utan att nya lån tas upp. Flera bolag har tidigare redovisat underskott för vilket det måste vidtagas åtgärder. AB Lessebohus har haft en längre tid en hög vakansgrad av lägenheter. Under 2014 har bolaget ingen vakansgrad. Affärsdrivande verksamheterna VA och Avfall måste framgent balansera sina resultat över tiden. Resultat- och Balansräkning jämte noter redovisas på sid Göran Jörgensson Ekonomichef 18 Ekonomisk översikt Lessebo kommun

19 Resultaträkning Not Kommun Koncern Mkr Verksamhetens intäkter 1 144,2 117,7 209,6 185,8 Verksamhetens kostnader 2-507,4-482,3-534,6-517,7 Avskrivningar ,8-22,2-37,2-38,7 Jämförelsestörande poster 3-4,3-65,5-4,3-65,3 Verksamhetens nettokostnad -389,2-452,3-366,5-435,9 Skatteintäkter 4 299,2 294,7 299,2 294,7 Kommunalekonomisk utjämning 5 115,2 111,2 115,2 111,2 Finansiella intäkter 6 7,4 13,4 7,3 13,1 Finansiella kostnader 7-10,4-11,9-24,2-28,6 Summa skatteintäkter och finansnetto 411,4 407,3 397,5 390,3 Resultat före extraordinära poster 22,1-45,0 31,0-45,6 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 Skatt 8 0,0 0,0-0,2-0,2 Årets resultat 22,1-45,0 30,8-45,8 Lessebo kommun Resultaträkning 19

20 Finansieringsanalys Not Kommun Koncern Mkr Den löpande verksamheten Årets resultat 22,1-45,0 30,8-45,8 Justering för av- och nedskrivningar 26,8 95,0 42,4 108,7 Justering för gjorda avsättningar 4,0 1,6 4,0 1,9 Justering för ianspråkstagna avsättningar -2,8-1,2-3,1-1,2 Justering för realisationsresultat 0,0 0,0 0,0 Justering för uppskjuten skatt 0,0 0,2 0,2 Justering för övriga ej likv.påverkande poster 19-7,2-57,8-2,5-0,3 Medel från verksamh. före förändr. av rörelsekap. 42,9-7,4 71,9 63,5 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0,0 9,0 10,7 5,5 Ökning/minskning förråd och varulager 0,0 0,0 0,0 0,1 Ökning/minskning kortfristiga skulder -6,1 23,8-21,0-9,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten 36,8 25,4 61,6 59,3 Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar -15,3-14,0-25,0-21,3 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1,0-1,0 1,0 25,7 Investeringsbidrag materiella anläggningstillgångar 0,0 2,4 0,0 2,4 Investering i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0-3,3-21,9 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -14,3-12,7-27,3-15,1 Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån 9,4 9,4 Ökning av övriga långfristiga skulder 37,0 Amortering av skulder -6,4-9,8-17,7-26,4 Kortfristig upplåning 0,0 Ökning av kapitalförvaltning -5,5-7,8-7,3-7,8 Minskning av kapitalförvaltning 23,0 23,0 Ökning av långfristiga fordringar -31,8 6,3-9,8 Minskning av långfristiga fordringar 5,0 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6,9 20,1-18,7-11,6 Årets Kassaflöde 15,5 32,9 15,6 32,6 Likvida medel vid årets början 36,3 3,4 36,4 3,9 Likvida medel vid årets slut 51,8 36,3 52,1 36,4 20 Finansieringsanalys Lessebo kommun

21 Balansräkning Not Kommun Koncern Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 338,3 346,0 839,5 849,3 Maskiner och inventarier 10 19,2 19,0 27,0 27,2 Pågående nyanläggningar 11 0,0 0,0 0,0 0,1 Finansiella anläggningstillgångar ,1 82,2 23,8 30,1 Summa anläggningstillgångar 434,6 447,1 890,3 906,8 Omsättningstillgångar Förråd 15 0,0 0,0 0,2 0,2 Kortfristiga fordringar 16 47,6 47,6 40,2 50,9 Kortfristiga placeringar ,4 97,8 105,0 97,8 Kassa och bank 18 51,8 36,3 52,1 36,4 Summa omsättningstillgångar 202,8 181,7 197,4 185,4 Summa tillgångar 637,4 628, , ,2 EGET KAPITAL, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital 19 Årets resultat 22,1-45,0 30,8-45,8 Resultatutjämningsreserv 17,5 10,3 Övrigt eget kapital 135,1 189,4 144,5 192,4 Summa eget kapital 174,7 154,8 175,3 146,7 Avsättningar ,3 34,2 38,3 36,8 Skulder Långfristiga skulder ,2 296,6 759,4 773,1 Kortfristiga skulder ,2 143,3 114,7 135,8 Summa skulder 427,4 440,0 874,2 908,8 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 637,4 628, , ,3 Ställda panter och ansvarsförbindelser ,6 625,5 194,7 202,2 Lessebo kommun Balansräkning 21

22 Noter, mkr Kommun Koncern Not 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsmedel 4,3 3,4 1,9 1,1 Taxor och avgifter 44,0 43,2 52,0 55,8 Hyror och arrenden 11,4 11,7 62,6 62,7 Bidrag 79,8 53,7 86,9 60,5 Försäljning av verksamhet 4,8 5,7 6,1 5,7 Summa verksamhetens intäkter 144,2 117,7 209,6 185,8 Kommun Koncern Not 2 Verksamhetens kostnader Bidrag och transfereringar 14,8 17,7 12,4 15,2 Köp av verksamhet 110,9 111,8 83,2 86,4 Lönekostnader inkl. sociala avgifter 285,6 262,2 312,1 289,0 Pensionskostnader 19,1 16,9 20,5 18,4 Hyror, fast.service & entreprenader 12,3 12,3 3,5 2,1 Övriga material och tjänster 64,8 61,4 102,8 106,4 Summa verksamhetens kostnader 507,4 482,3 534,6 517,5 Kommun Koncern Not 3 Jämförelsestörande poster Kostnader Nedskrivning Lessebo Fjärrvärme AB 5,0 70,0 5,0 70,0 Nedskrivning AB Lessebo Fastigheter 0,0 2,8 0,0 2,8 Summa jämförelsestörande kostnader 5,0 72,8 5,0 72,8 Intäkter Återförd nedskrivning invent. Kosta Glasc. 0,7 0,0 0,7 0,0 Återbet. AGS-KL 0,0 7,3 0,0 7,3 Summa jämförelsestörande intäkter 0,7 7,3 0,7 7,3 Summa jämförelsestörande poster -4,3-65,5-4,3-65,5 Kommun Koncern Not 4 Skatteintäkter Egna skatteintäkter 300,0 296,4 300,1 296,4 *Slutavräkn/Delavräkn för år ,9 0,2-0,9 0,2 *Delavräkn för år ,1-2,0 0,1-2,0 Summa 299,2 294,7 299,2 294,7 22 Noter, mkr Lessebo kommun

23 Kommun Koncern Not 5 Kommunalek. utjämning Inkomstutjämningsbidrag 93,0 91,0 93,0 91,0 Kostnadsutjämn.bidrag mm 19,2 17,6 19,2 17,6 Fastighetsavgift 13,8 13,8 13,8 13,8 LSS-utjämningsavg. -11,7-11,2-11,7-11,2 Strukturbidrag 0,8 0,0 0,8 0,0 Summa 115,2 111,2 115,2 111,2 Kommun Koncern Not 6 Finansiella intäkter Ränteintäkter 1,6 1,1 1,6 0,8 Kapitalförvaltning 5,5 8,8 5,5 8,8 Övriga finansiella intäkter 0,2 3,5 0,2 3,5 Summa 7,4 13,4 7,313 13,1 Kommun Koncern Not 7 Finansiella kostnader Ränta på pensionsskuld 0,0 0,1 0,0 0,1 Räntor på anläggningslån 8,2 9,1 22,0 26,3 Kapitalförvaltning 0,0 1,0 0,0 1,0 Övriga räntekostnader 2,2 1,8 2,2 1,3 Summa 10,4 11,9 24,2 28,6 Kommun Koncern Not 8 Skatt Skatt på årets resultat 0,0 0,0 0,0 Beräknad skatt på obeskattade reserver 0,0 0,2 0,2 Summa 0,0 0,0 0,2 0,2 Kommun Koncern Not 9 Mark, byggn. o tekn. anl Ing. anskaffningsvärde 546,5 542, , ,4 Årets investering 10,6 9,6 22,4 8,0 Årets investeringsbidrag 0,0-2,4 0,0-2,4 Årets omklassificeringar 0,0 0,0-69,5 Årets försäljning/utrangeringar -0,7 1,0-0,7 1,4 Utgående anskaffn.värde 556,4 550, , ,9 Ing ack. avskrivningar -200,5-186,8-300,6-269,2 Ing ack. nedskrivningar 0,0 0,0-67,5-14,4 Årets nedskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets försäljning/utrangeringar 0,0 0,0 0,0 1,9 Lessebo kommun Noter, mkr 23

24 Årets avskrivningar -17,7-17,8-31,8-8,9 Utgående ack. avskrivningar -218,1-204,6-399,9-290,7 Bokfört värde UB 338,3 346,0 839,2 849,3 24 Noter, mkr Lessebo kommun Kommun Koncern Not 10 Maskiner och inventarier Ing. anskaffningsvärde 31,6 30,6 45,3 45,6 Årets investering 4,754 4,4 4,8 3,1 Årets investeringsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets omklassificeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets försäljning/utrangering -0,4 0,0-0,4-0,5 Utgående anskaffn.värde 36,0 35,0 49,7 48,2 Ing. ack. Avskrivningar -12,6-11,7-18,0-18,7 Årets försäljning/utrangering 0,0 0,0 0,0 0,5 Årets nedskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets avskrivningar -4,1-4,4-5,5-2,8 Utgående ack. avskrivningar -16,8-16,1-23,4-21,0 Bokfört värde UB 19,2 19,0 26,3 27,2 Kommun Koncern Not 11 Pågående nyanläggningar Ing. anskaffningsvärde 0,0 0,0 0,0 4,9 Årets investering 0,0 0,0 0,0 0,0 Omklassificeringar 0,0 0,0 0,0-4,8 Bokfört värde UB 0,0 0,0 0,0 0,1 Kommun Koncern Not 12 Aktier i dotterbolag Aktier Antal Nom. värde AB Lessebo Fastigheter ,0 2,0 0,0 0,0 AB Lessebohus * ,4 4,4 0,0 0,0 Lessebo Fjärrvä. AB ** ,0 3,0 0,0 0,0 Kosta Köpmanshus AB ,6 30,6 0,0 0,0 Summa 40,0 40,0 0,0 0,0 * varav tkr ovillkorat akteiägartillskott Kf 5/2009 ** varav tkr i villkorat aktieägartillskott, nyttjat Kommun Koncern Not 13 Aktier och andelar Aktier Antal Nom. värde Kommun AB 0,0 0,0 0,0 0,0 Glasriket AB ,0 0,0 0,0 0,0 Wexnet AB 0,5 0,5 0,5 0,5 Andelar

25 Wexnet AB 18,0 18,0 18,0 18,0 Kommunassurans 0,4 0,4 0,4 0,4 Kommuninvest ek.fören ,5 0,4 5,1 0,4 5,1 Kronoberg ek.för ,1 0,1 0,1 0,1 Övrigt 0,0 0,0 0,5 1,8 Bostadsrätter/ HSB 2 lgh 0,1 0,1 0,1 0,1 Summa 19,6 24,2 20,1 26,0 Kommun Koncern Not 14 Långfristiga fordringar Wexnet AB 11,3 11,3 11,3 11,3 Kosta SS/Bordtennisklubb 0,1 0,1 0,1 0,1 Kosta Folkets Hus 0,0 0,0 0,0 0,0 Hovmantorps Folkets Hus 0,0 0,0 0,0 0,0 Hovmantorps GOIF 0,9 1,0 0,9 1,0 Förlagslån Kommuninvest 1,6 1,6 1,6 1,6 Värdereglering långfristiga fordringar 3,6 4,2 3,6 4, års amorteringar 0,0-1,7 0,0 0, års amorteringar -1,7 0,0-1,7-1,7 Övriga långfristiga fordringar 1,7 1,4 2,9 2,9 Summa 17,6 17,9 18,7 19,4 Kommun Koncern Not 15 Förråd Råvaror och förnödenheter 0,0 0,0 0,2 0,2 Summa 0,0 0,0 0,2 0,2 Kommun Koncern Not 16 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 7,8 4,9 3,0 4, års amorteringar 0,0 0,3 0,0 0, års amorteringar 0,3 0,3 0,3 Upplupna skatteintäkter 0,1 3,8 0,1 3,8 Fordringar hos staten 0,8 0,4 0,8 0,4 Mervärdeskattefordran 3,8 5,0 3,8 5,0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 30,7 23,5 29,1 31,2 Fordringar koncernföretag 0,0 2,5 0,0 0,0 Övriga kortfr. fordringar 4,2 7,1 3,1 5,7 Summa 47,6 47,6 40,2 50,9 Lessebo kommun Noter, mkr 25

26 Kommun Koncern Not 17 Kortfristiga placeringar Pensionsförvaltning* 103,4 97,8 105,3 99,6 Summa 103,4 97,8 105,3 99,6 *Marknadsvärde: 119,0 Kommun Koncern Not 18 Kassa och bank Kassa, postgiro, bank 0,4 0,4 2,2 0,6 Koncernkonto Lessebo kommun 37,7 27,8 37,7 27,8 AB Kyrkbyn 3 1,3 1,3 1,3 1,3 Lessebo Fjärrvärme AB 4,4-2,4 4,4-2,4 AB Lessebohus 6,1 7,7 6,1 7,7 AB Lessebo Fastigheter 1,9 1,5 1,9 1,5 Summa 51,8 36,3 53,7 36,4 Kommun Koncern Not 19 Eget kapital Ingående eget kapital 154,8 199,8 146,7 192,4 Justerad ingående balans avseende ,2-2,2 Årets resultat 22,1-45,0 30,8-45,8 Varav resultat affärsdrivande vht 0,1 0,5 0,1 0,5 Varav resultatutjämningsreserv, se nedan 17,5 10,3 Övrigt eget kapital 152,6 199,8 144,5 192,4 Varav eget kapital affärsdrivande vht -2,8-3,1-2,8-3,1 Summa 174,7 154,8 175,3 146,7 Tabell avsättning RUR Skatter och utjämning 383,5 395,8 399,6 405,8 414,4 Soliditet inkl pensionsförpliktelse i ansvarsförbindelse 7,1% 1,8% 1,6% -7,3% -2,9% 1% av skatter och utjämning 3,8 0,0 4,0 0,0 0,0 2% av skatter och utjämning 0,0 7,9 0,0 8,1 8,3 Årets resultat 6,8-8,9 12,9-45,0 22,1 Reavinst Balanskravsresultat 14,1 9,2 11,4 19,5 15,5 Avsättning till RUR * 2,9 0,0 7,4 0,0 7,2 Summa = IB ,3 17,5 * Framräknat från det lägsta av Årets resultat eller Balanskravsresultat 26 Noter, mkr Lessebo kommun

27 Kommun Koncern Not 20 Avsättningar till pensioner Avsättn. pensioner exkl. ÖK-SAP 0,8 0,8 0,8 0,8 Avsättn. pensioner avs. ÖK-SAP 0,0 0,2 0,0 0,2 Avsättning särskild löneskatt 0,2 0,2 0,2 0,2 Andra pensionsavsättningar 5,1 3,3 5,1 3,3 Summa 6,1 4,5 6,1 4,5 Ingående avsättning 4,5 3,4 4,5 3,4 Förändr avsättn. pensioner exkl. ÖK-SAP 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändr avsättn. pensioner avs. ÖK-SAP -0,2 0,0-0,2 0,0 Förändr avsättning särskild löneskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 Förändr andra pensionsavsättningar 1,8 1,1 1,8 1,1 Utgående värde 6,1 4,5 6,1 4,5 ÖK-SAP =Överenskommen särskild ålderspension Upplysningar om pensionförplikt. med Ansvars- Avsättn. Totalt tillämpning av (RIPS07) RKR17 förbin- Balansdelse räkning Ingående avsättning 200,8 4,5 205,3 Pensionsutbetalningar -5,5-0,1-5,6 Nyintjänad pension 1,0 0,0 1,0 Ränte- och basbeloppsuppräkn -2,9 0,0-2,9 Bromsen 0,0 0,0 0,0 Aktualisering/övrig post -0,1 1,8 1,7 Utgående avsättning 193,3 6,1 199,4 Utredningsgrad 97% Förpliktelse minskad genom försäkring: förmånsbe- Kommun Koncern stämd ålderspension och efterlevande pension försäk rat hos KPA/Folksam/Skandia 11,6 10,4 13,0 10,4 Efter 12 år som heltidspolitiker och en ålder av 50 år har förtroendemän rätt till pension enligt PBF (bestämmelse om pension och avgångsersättning för förtroendevalda). Kommunen har för närvarande en person med intjänad rätt till visstids- och ålderspension. Särskild avtalspension enl. överenskommelse har utbetalats till 2 (2) personer år Kommun Koncern Not 21 Andra avsättningar Återställn. av avfallstipp 28,4 28,7 28,4 28,7 Övriga avsättningar 0,8 1,0 3,7 3,6 Summa 29,2 29,7 32,2 32,3 Ingående andra avsättningar 29,7 30,3 32,3 33,0 Förändr återställn. av avfallstipp -0,2 0,5-0,2 0,5 Förändr övriga avsättningar -0,3-1,2 0,1-1,2 Utgående värde 29,2 29,7 32,2 32,3 Lessebo kommun Noter, mkr 27

28 Kommun Koncern Not 22 Långfristiga skulder Lån bank, finansinstitut 302,6 304,6 778,1 796,1 Amortering nästa år -12,4-8,0-18,7-23,0 Summa 290,2 296,6 759,4 773,1 Kommun Koncern Not 23 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 32,1 23,1 21,6 16,0 Anställdas skatter 4,4 4,1 4,5 4,7 Arbetsgivaravgifter 8,0 7,4 8,5 8,0 Upplupen semesterlöneskuld 16,5 15,3 17,8 17,0 Upplupna kostnader/ förutbetalda intäkter 20,9 26,0 42,5 34,0 Förutbetalade skatteintäkter 2,8 2,0 0,0 2,0 Amorteringar, låneskuld 12,4 8,0 14,8 14,3 Mervärdesskatt, särskild varuskatt 1,2 0,0 1,2 0,0 Koncernskuld/koncernkonto 37,2 52,0 0,0 0,0 Övriga kortfristiga skulder 1,7 5,6 3,8 39,9 Summa 137,2 143,3 114,7 135,8 28 Noter, mkr Lessebo kommun

29 Kommun Koncern Not 24 Panter och ansvarsförb Borgen egna företag 396,9 423,3 0,0 0,0 Borgen egna hem 0,1 0,2 0,1 0,2 Övriga åtaganden 1,2 1,2 1,2 1,2 Pensionsförpliktelse 155,6 161,6 155,6 161,6 Pens.förplikt, löneskatt 37,7 39,2 37,7 39,2 Summa 591,6 625,5 194,7 202,2 Lessebo kommun har i mars 2003, Kf 4, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Lessebo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till mkr och totala tillgångar till mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 987,3 mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 960,9 mkr. Kommun Koncern Vid uppgick detta belopp till 641,2 668,2 641,2 668,2 - Kommunen 250,6 257,6 250,6 257,6 - AB Lessebohus 165,0 167,0 165,0 167,0 - AB Lessebo Fastigheter 23,6 23,6 23,6 23,6 - Lessebo Fjärrvärme AB 202,0 220,0 202,0 220,0 Kommun Not 25 Balanskravsutredning Årets resultat enl. resultaträkningen 22,1-45,0 Affärsverksamhet 0,1-0,5 Återföring tid. nedskr. av fin. tillgång -0,7 0,0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar 21,5-45,5 Medel till- och från nyanlända * -11,1-7,8 Medel till- och från resultatutjämningsreserv -7,2 0,0 Årets balanskravsresultat 3,3-53,3 *Prestationsbidrag, etablering mm Synnerliga skäl enl. KL 8 kap. 5 har åberopats för: Nedskrivning AB Lessebo Fastigheter 0,0 2,8 Nedskrivning Lessebo Fjärrvärme AB 5,0 70,0 Summa synnerliga skäl 5,0 72,8 Lessebo kommun Noter, mkr 29

30 Driftredovisning Nämnd Budget 2014 Varav TA/omdisp Redov 2014 Avvikelse Avvik. i % Redov 2013 Kommunstyrelse ,44% Teknisk nämnd ,32% Plan- och miljönämnd ,43% Barn- och utbildningsnämnd ,68% Socialnämnd ,70% Summa nämnder ,45% Finansiering ,95% Avskrivning ,39% Nedskrivning Totalt % Nämnderna redovisar ett överskott på tkr. Här följer en kort sammanfattning av nämndernas resultat. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamheter har ett totalt överskott på tkr. De största enskilda avvikelserna är inom Mark och beredskap där prestationsbidraget för högt flyktingmottagande redovisar ett överskott på tkr och kommunledningskontoret lägre kostnader än budgeterat med tkr. Tekniska nämnden Tekniska nämnden visar totalt ett nettounderskott på tkr. Nämndens taxefinansierade verksamhet redovisar ett nettounderskott med 132 tkr och den skattefinansierade verksamheten ett överskridande med tkr. Administrationskostnaderna har överskridits med 233 tkr, bl. a beroende på 50 % extratjänst för fastighetsverksamheten. Turism, idrott och fritid har ett underskott på 131 tkr där kostnaderna för bränsle, energi och vatten står för den största delen. Nettokostnaden för Gata/Park har överskridit budget med 682 tkr, vilket beror på skötsel av parker och planteringar Lokal, bostad och skog har ett underskott på 818 tkr. Här har kostnaderna för vaktmästartjänster samt underhåll av fastigheterna överskridits samtidigt som skogen inte gett den avkastning som budgeterats. VA redovisar ett överskott på 228 tkr. Avfall redovisar ett underskott med 360 tkr beroende på högre kostnader för slamsugning. Plan- och miljönämnd Nämnden redovisar ett underskott på 16 tkr. Verksamheten för plan- och byggkontor har ett underskott på 38 tkr. Detta beror till största delen på nyrekrytering som gjorts under året. Verksamheten för miljö- och hälsoskydd gav ett totalt underskott på 24 tkr, vilket även det beror på nyrekrytering. Barn- och utbildningsnämnd Nämnden redovisar ett överskott på tkr. De största avvikelserna finns på särskolan och vuxenutbildningen. Särskolan redovisar ett överskott på tkr till följd av lägre kostnader för interkommunala ersättningar och skolskjutsar. Ökade intäkter för SFIverksamheten gör att vuxenutbildningen ger ett överskott på tkr. 30 Driftredovisning Lessebo kommun

LITE FÖRNUFTIGARE, LITE VÄNLIGARE. Årsredovisning 2011. Beslutad i kommunfullmäktige 2012-04-23

LITE FÖRNUFTIGARE, LITE VÄNLIGARE. Årsredovisning 2011. Beslutad i kommunfullmäktige 2012-04-23 LITE FÖRNUFTIGARE, LITE VÄNLIGARE Årsredovisning 2011 Beslutad i kommunfullmäktige 2012-04-23 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2011 2010 2009 2008 2007 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 Årsredovisning 2013 Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 95% 97% 95% 97% 100% Resultat

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning 2012. Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-04-22

Årsredovisning 2012. Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-04-22 Årsredovisning 2012 Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-04-22 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2012 2011 2010 2009 2008 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 95% 100% 99% 100% 99% Resultat

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Årsredovisning Beslutad i kommunfullmäktige

Årsredovisning Beslutad i kommunfullmäktige Årsredovisning 2016 Beslutad i kommunfullmäktige 2017-04-24 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2016 2015 2014 2013 2012 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 93% 93% 93% 95% 97% Resultat

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Årsredovisning Beslutad i kommunfullmäktige

Årsredovisning Beslutad i kommunfullmäktige Årsredovisning 2015 Beslutad i kommunfullmäktige 2016-04-25 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 93% 93% 95% 97% 95% 97%

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning Syfte Enligt 8 kap. lagen om kommunal redovisning skall kommunen årligen sammanställa en resultat- och balansräkning, som skall omfatta såväl kommunens

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Årsredovisning 2010. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26

Årsredovisning 2010. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26 Årsredovisning 2010 Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2010 2009 2008 2007 2006 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 99% 100% 99% 98% 99% Resultat

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer