Fritids- och kulturförvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fritids- och kulturförvaltningen"

Transkript

1 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen den 5:e februari 2014 Tid 18:00 Plats Landskrona stadsbibliotek Treklöverns gruppmöte 17:00 i bibliotekets hörsal S-gruppmöte 17:00 i bibliotekets sammanträdesrum 2:a våningen Sd-gruppmöte 17:00 Café Ruth Oscar Dagordning 1) Mötets öppnande och upprop 2) Upprop och val av justeringsman 3) Verksamhetsberättelse 2013 bilaga 4) Svar på remiss angående Översiktsplan för Landskrona utskickas separat 5) Deposition av Strindbergmaterial bilaga 6) Revision av föreningar - bilaga 7) Investeringsbudget 2015 ff bilaga 8) Ansökan om projektbidrag Lappkaravanen bilaga 9) Ansökan om bidrag Raskortet bilaga 10) Verkställighetsrapportering till KF - bilaga 11) Rapporter Avdelningarnas verksamhetsberättelse - bilaga Brev till nämnden från Tommy Olsson och Kenneth Fritiof - bilaga Handlingsplan för KKN inom Skåne Nordväst bilaga Ledare i DIK:s tidning Ping - bilaga Diarielista - bilaga Protokoll från sammanträde finns tillgängligt på Förhinder att deltaga vid sammanträdet anmäls till Fredrik Johansson senast på eller Gunlög Stenfelt Ordförande Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

2 Nämndernas verksamhetsberättelse 2013 Kulturnämnd

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Nämndens ansvar och omfattning Ekonomi Mål Verksamhet Ekonomi Prioriterade områden Skola för kunskap med arbetsro Landskrona den arbetande staden Näringsliv Boende Verksamhetsberättelse Biblioteket Museum Konsthallen Kulturstöd Tycho Brahe minnena Gemensam administration Förvaltningschefens redogörelse för produktivitetsåtgärder Förslag till beslut Kulturnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (12)

4 1 Sammanfattning 1.1 Nämndens ansvar och omfattning Kulturnämnden ansvarar för den offentligt drivna kulturverksamheten i staden samt stöd till kulturella föreningar och företag. Undantag från denna huvudregel är kulturskoleverksamheten som ligger under Utbildningsnämndens ansvar. Under kulturnämnden sorterar således biblioteksverksamhet inklusive flertalet skolbibliotek, antikvarisk verksamhet, Landskrona stadsmuseum och Tycho Brahe museet, Landskrona konsthall, Landskrona teater samt stöd till ung kultur och det fria kulturlivet. 1.2 Ekonomi Kulturnämnden har 2013 haft en årsbudget på 38,286 mkr och ett nettoutfall på 38,635 mkr. Det negativa resultatet i förhållande till budget beror huvudsakligen på åtgärder som blev nödvändiga att genomföra när stadsbiblioteket blev samlingspunkt för ungdomar som saknar ungdomsgård och liknande aktivitetsmöjlighet i centrum. Den oroliga miljö som detta medförde fungerade ej tillsammans med bibliotekets ordinarie verksamhet och besökare. En felaktig uppskattning av personalkostnaderna för Tycho Brahe museet vid övergång till säsongsanställningar orsakade ett överskott inom den verksamheten. Förhandlingar skall nu tas upp med Statens fastighetsverk om ett större ansvar för staten gällande museets kostnader. Situationen för ungdomar i centrum vad gäller mötesplats under den kalla årstiden kvarstår och de insatser som görs på biblioteket bör täckas av andra medel än de som finns inom kulturnämndens budget. 1.3 Mål Den pedagogiska verksamheten på museet omfattade under 2013 färre elever än normalt. Förklaringen till detta ligger i att skolorna engagerades i olika jubileumsaktiviteter, vilket konkurrerade om tillgänglig tid för skolklasserna. Samarbetet med SFI kring aktiviteter som underlättar invandrares kunskap i svenska språket har kunnat fullföljas enligt planeringen, Förvaltningen tar emot en stor andel personer som behöver praktik för sin utbildning eller av arbetsmarknadsskäl. Försöket att anpassa digitaliseringen av museets arkiv, så att uppgifterna kan fullföljas inom ramen för Fas 3 placeringar har fungerat bra. Projekt KELA har varit framgångsrikt i att etablera fungerande och stimulerande nätverk av kulturellt och kreativt engagerade personer. KELA:s verksamhet har starkt bidragit till att stärka bilden i vår omgivning av att Landskrona är en kulturstad på frammarsch. Fotostadssatsningen med festivalen som främsta varumärke har fått mycket och positiv uppmärksamhet. 1.4 Verksamhet Omdisponeringar inom det kommunala skolväsendet har inneburit viktiga förändringar för biblioteksverksamheten med övertagande av stora delar av skolbiblioteksverksamheten och uppehåll för Karlslundsbiblioteket. Glumslövs bibliotek blev ett sk. meröppet bibliotek. För museet och konsthallen har årets präglats av utställningssatsningarna i anslutning till jubileumsfirandet. Projekt Fotostad Landskrona har inletts med Landskrona Fotofestival som den än så länge tydligaste och mest publika aktiviteten. Festivalen och visionen har fått ett mycket positivt mottagande såväl lokalt som i vår omgivning. Arbetet inom projekt KELA med att stärka de kreativa näringarna i Landskrona har varit fortsatt framgångsrikt och väckt intresse i regionen. Kulturnämnden tog fram en ny Kulturplan, som fastställdes av fullmäktige. Bristen på fritidsaktiviteter för unga i centrum har gjort att stadsbiblioteket fått tjäna rollen som Kulturnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (12)

5 ungdomsgård vilket medfört ej önskade kostnader för väkthållning under våren. 2 Ekonomi Resultaträkning tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2013 Avvikelse 2013 Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar och internränta Avskrivningar Internränta Årets resultat Verksamhetsindelad budget Verksamhet, tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2013 Avvikelse 2013 Politisk verksamhet Stöd t kulturella fören Museum Konsthall Kulturstöd Kulturstöd Ung Tycho Braheminnena Stadsbibliotek Biblioteksfilialer Gemensam verksamhet Summa Årets nettoutfall är tkr vilket är 349 tkr över årets budget. Avvikelsen motsvarar 0,90 % av budget. Avvikelser i verksamheternas budget berör huvudsakligen på att kostnader för säkerhet, porto, telefon och IT kostnader har budgeterats under den gemensamma verksamheten på grund av införande av ett nytt debiteringssätt. Vidare har ändringar i biblioteksfilialersbiblioteksverksamheten påverkat dessa två verksamheternas budgetutfall. Stadsbibliotekets resultat påverkades även av ökade kostnader för personalvård och säkerhetsåtgärder såsom Previa och kostnader för ordningsvakter under året. Avvikelse på Tycho Brahe minnena och Kulturstöd Ung berör på högre personalkostnader. För fyra av investeringsobjekten gäller att de ej var slutförda vid årsskiftet och behöver föras över till efterföljande budgetår. Investeringar Verksamhet, tkr Bokslut2013 Budget 2013 Avvikelse Kulturnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (12)

6 Verksamhet, tkr Bokslut2013 Budget 2013 Avvikelse 2013 Summa Prioriterade områden 3.1 Skola för kunskap med arbetsro Kreativa aktiviteter som stärker elevers läroprocesser. Förtydligande Stödja elevers lärprocesser genom att erbjuda skolorna aktiviteter på museerna och biblioteken som stimulerar den kreativa förmågan och lusten till lärande. Exempel på aktiviteter: Skapande verkstad, Poem Express, Spoken word och kreativa program i anslutning till utställningar. Kommentar Totalt 3619 elever besökte museet och 188 visningar/verkstäder/stadsvandringar för skolelever genomfördes. Det är en minskning från föregående år med 1500 elever. Jubileumsåret har inneburit ökat engagemang för många, skolorna var under hösten engagerade i flera jubileumsaktiviteter, och detta återspeglas i de vikande siffrorna. Biblioteken har samarbetat med några av grundskolorna kring lässtimulering och skrivarläger. Biblioteksavdelningen har idag ansvar för ett stort antal av skolbiblioteken. Med SFI finns ett väl utvecklat samarbete för att stödja svenskinlärningen. Indikatorer Periodens utfall 2013 Mål Antal elever som deltagit minst Senaste kommentaren totalt antal elever under 2013 är Antal aktiviteter är 188 under Antal aktiviteter minst Landskrona den arbetande staden Digitalisering av museets samlingar genom deltagande i Kulturarvslyftet. Förtydligande Erbjuda arbetslösa sysselsättning och arbetsmarknadspraktik inom ett projekt med stöd av det statliga Kulturarvslyftet. Aktiviteten ger den enskilde betalt arbete under projekttiden och meriterar till framtida anställning på den allmänna arbetsmarknaden. Museets samlingar blir digitalt tillgängliga. Kommentar Under året har museet startat ett registreringsprojekt med totalt 6 personer inom arbetsförmedlingens sysselsättningsfas. Arbetsuppgifter är inventering av stadens konstsamling, scanning av inskrivet reklammaterial, digitalisering av filmsamlingen från Landskrona Vision (200 av ca band har digitaliserats) samt registrering och fotografering av föremål på Kulturnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (12)

7 magasinet. Antalet inskrivna föremål i databasen var vid årets slut och har i och med sysselsättningsprojektet tagit ett steg framåt och blir i förlängningen också mer tillgängliga för fler, via museets register på nätet. Indikatorer Periodens utfall 2013 Mål Antal sysselsatta i projektet. 6 6 Senaste kommentaren Under året har museet startat ett registreringsprojekt med totalt 6 personer inom arbetsförmedlingens sysselsättningsfas. Arbetsuppgifter är inventering av stadens konstsamling, scanning av inskrivet reklammaterial, digitalisering av filmsamlingen från Landskrona Vision (200 av ca band har digitaliserats) samt registrering och fotografering av föremål på magasinet. Antalet inskrivna föremål i databasen var vid årets slut och har i och med sysselsättningsprojektet tagit ett steg framåt och blir i förlängningen också mer tillgängliga för fler, via museets register på nätet Bidra till invandrares kunskap om samhälle och språk. Förtydligande Genom samarbete med SFI bidra till att nyanlända invandrare får en ökad kunskap om hur det svenska samhället fungerar och ge språklig träning i svenska. Kommentar I samarbete med SFI, frivilliga organisationer och studieförbund ger biblioteket språklig träning, hjälp till datorovana och möjlighet att diskutera samhällsfrågor. Kommentar: Biblioteket tar emot i snitt en SFI-klass med ca 15 elever varje vecka. Språkcaféet anordnas varje vecka på stadsbiblioteket i samarbete med IM. Man diskuterar aktuella kultur- och samhällsfenomen, ofta med inbjudna föreläsare och har deltagare varje vecka. Indikatorer Periodens utfall 2013 Mål Antal genomförda aktiviteter Antal deltagare i processerna 75 minst 75 minst Näringsliv Öka antalet entreprenörer inom kreativa kulturella näringar. Förtydligande Genom projekt KELA stimulera en starkare och växande näringslivssektor inom kreativa och kulturella näringar. Målet skall nås genom en kombination av flera åtgärder och aktiviteter såsom nätverksbygge, handledning, utbildning, stimulansbidrag och förmedling av lokaler. Kommentar Någon kvantitativ analys har ej utförts under Indikatorer Periodens utfall 2013 Mål Antal entreprenörer minst 250 Kulturnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (12)

8 Indikatorer Periodens utfall 2013 Mål som deltar i projektets olika aktiviteter. Senaste kommentaren Deltagare i Likemind-träffar, utbildningar och personer som fått konceptutvecklingsstöd Antal aktiviteter minst 45 Senaste kommentaren 39 aktivitetstillfällen inom nätverksskapande aktiviteter eller utbildningar har genomförts. Landskronas position inom det innovationsindex som tas fram för regionen. minst 10 Senaste kommentaren Mål och indikator ej relevanta på detta sätt, då sådan undersökning inte görs årligen 3.4 Boende Skapa intresse för lokalisering till Centrum-Öster av kreativa och kulturella entreprenörer. Förtydligande Områdena Centrum och Öster har en bebyggelse och stadsmiljö som erfarenhetsmässigt är attraktiv för kreativa och kulturella entreprenörer att såväl etablera sina företag i som att bosätta sig i. Projekt KELA skall genom samverkan med bostadsföretagen och stadsbyggnadsförvaltningen åstadkomma lösningar som erbjuder den här typen av företag förmånliga etableringsmöjligheter i områdena och därmed skapa en process som gör områdena regionalt attraktiva. Kommentar Inom ramen för projekt KELA och Fotostad Landskrona har en rad olika aktiviteter genomförts med detta mål som syfte. KELA:s kontorskollektiv etablerades under sommaren och ett pågående projekt undersöker möjligheten av att etablera ateljeér och verkstäder för konstnärer. Indikatorer Periodens utfall 2013 Mål Antal företag inom KELA:s nätverk som etablerar sig i området minst 5 Senaste kommentaren Inga nya företag har etablerat sig inom detta område 2013 efter vägledning från KELA. Någon analys av inflyttade eller andra nystartade företag har ej gjorts under detta år. Kulturnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (12)

9 4 Verksamhetsberättelse 4.1 Biblioteket Antalet besökare på folkbiblioteken i Landskrona ökade jämfört med föregående år med knappt till Antalet lån fortsätter att minska med ca per år lånades böcker, ljudböcker, DVD etc. E-böcker finns inte med i den här statistiken. Skolbibliotek och närbibliotek Utbildningsförvaltningens stora omorganisation drabbade även biblioteksverksamheten på gott och ont. Under våren var vi tvungna att stänga Karlslundsbiblioteket eftersom lokalen skulle användas till förskoleverksamhet. Efter flytten av de högskoleförberedande gymnasielinjerna till Dammhagskolan fungerar stadsbiblioteket nu även som skolbibliotek för gymnasieeleverna. Skolbiblioteket på Guldängenskola drivs numer av Fritid- och Kulturförvaltningen. Under hösten inleddes ett samarbete med familjecentralen Tellus. Böcker för små barn och deras föräldrar finns till utlån och personal från stadsbiblioteket läser sagor och ger lästips ett par gånger i månaden. Förskolor och grundskoleklasser är hänvisade till Guldängens skolbibliotek som tillfälligt är inhyst i fd Allvar Gullstrandskolans aula. Som första kommun inom Skåne NV kan Landskrona sedan 20 april erbjuda meröppet bibliotek. Biblioteksbesökare i Glumslöv har numer tillgång till sitt bibliotek kl 7-22 varje dag dvs även under tid utan personal. Stadsbiblioteket Under våren och sommaren gjordes radikala ommöbleringar på stadsbiblioteket för att få en mer inbjudande och välkomnande miljö. Arrangemangsarbetet har utvecklats. Två väggar har försetts med tavellister och utnyttjas nu till utställningar av lokala konstnärer. Entrén används till större utställningar. Bland annat fanns den stora interaktiva vandringsutställningen Varning! Läsning pågår där en månad under hösten. Ett försök med temaarbete har inletts. Tanken är att fyra olika teman ska genomsyra bibliotekets skyltning och arrangemang varje år. Caféverksamheten som nystartade under året under namnet Ruth Oscars har varit väldigt lyckad och har lockat även lunchätare till biblioteket. Några av bibliotekets populära återkommande arrangemang är förlagda till caféet som bokfrukosten, läsecirkeln och språkcaféet. Tack vare att en projektanställd brobyggare ersatt ordningsvakterna upplever nu både personal och besökare att miljön på biblioteket blivit tryggare och trevligare. Prioriterade målgrupper Biblioteket har ett etablerat samarbete med utbildningsförvaltningen och tar kontinuerligt emot klasser för visning och/eller boktipsande. Under året har samarbetet också resulterat i ett skrivoch skaparläger och flera läsecirklar för åringar. Språkcaféet ordnas i samarbete med IM, Individuell människohjälp. Syftet är att erbjuda en kravlös mötesplats för dem som önskar träna svenska och diskutera företeelser i sitt nya hemland. Antalet deltagare är mellan per gång. I samarbete med folkuniversitetet och IM drev biblioteket under året projektet Digit Karlslund. Projektet som delfinansieras av Internetfonden, erbjöd kostnadsfritt och på frivillig bas grundläggande utbildningar i data och Internet samt en öppen datastuga som mötesplats för drop-in hjälp för primärt föräldralediga och/eller arbetslösa kvinnor och unga tjejer /kvinnor i bostadsområdet Karlslund Landskrona. Trots ett intensivt marknadsföringsarbete blev antalet kursdeltagare inte större än ca 20. En starkt bidragande orsak var att Karlslundsbiblioteket stängde under projekttiden. På stadsbiblioteket hölls som vanligt en grundkurs för nybörjare utan datorvana under året. Kulturnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (12)

10 Antal deltagare var som vanligt drygt 20 st. 4.2 Museum Jubileumsåret 2013 blev ett intensivt och fullspäckat år för museum och konsthall. Ribban lades högt vad gäller utställningarnas innehåll och utformning. Samtliga utställningar har haft en hög kvalitet och samtliga utställningar på museet har haft ett tydligt lokalt avstamp. Konsthallen har varvat klassiker med nya, oprövade utställningsidéer. Extra ekonomiska medel ger större möjligheter att prova på vidare svängar i verksamheten. Det har varit roligt att få denna möjlighet och förhoppningsvis har aktiviteterna under året gett oss energi och nya ingångar till utveckling av verksamheten. Året har också fört med sig en ökning i aktivitet vad gäller det inre arbetet med registrering, digitalisering genom fas3 projekt. Aktiviteten på sociala medier ökar och vi ser ett ökat intresse för att ta del av museets samlingar av framförallt fotografier. På museet visades under året en serie med tre utställningar på lokalt tema. Ofredens skugga om skånska kriget och Landskronas plats i 1600-talets historia, Ritat om Landskronas arkitektur samt Musikstaden om bandkulturen från 1950-tal till idag. Tre helt olika utställningar men med samma grund i formgivningen, delvis olika målgrupper och med programverksamhet i anslutning till utställningarna. Till Ritat utkom dessutom boken Arkitektur i Landskrona, som var ett samarbetsprojekt mellan stadsbyggnadsförvaltningen och fritids- och kulturförvaltningen. Ett stort intresse för alla dessa tre utställningar som vi kan kalla kunskapsbaserade. Utställningen Måla med ljus - vintagefotografi ur museets samlingar, var en utställning som uppmärksammades framförallt under fotofestivalen och som museet fick mycket beröm för. Utställningen Under Träden berättar myter och sägner kring träde i en vacker scenografisk utställning, där vi erbjuder översatta utställningstexter på albanska, arabiska samt BKS (bosniska, kroatiska, serbiska).i rum för reklam har 2 utställningar visats: Godbitar ur reklamsamlingen samt Guldägg och några tjog lantägg. Den senare en presentation av en av Landskronas reklamprofiler Christer Strandberg. Musikstaden har provat nya vägar att göra landskronaborna delaktiga i museets samlingar och utställningar. Genom projektet Arkitektur i Landskrona har viktiga kunskaper tillförts och en genomgående inventering av stadens viktiga byggnader genomförts. I anslutning till utställningen Ritat arrangerades sex mycket välbesökta program, föredrag, vandringar och visningar. Ett stort intresse för bebyggelse och lokala planer blir mer och mer synligt. De flesta programmen var under jubileumsåret kopplade till just jubileet. Redan på stadens födelsedag den 20 mars, bjöds landskronaborna in till födelsedagsmingel i caféet. Överlag ser vi att torsdagsprogrammen har varit mer välbesökta än tidigare år. Sammanlagt 5007 personer har besökt museets olika program. Motsvarande siffra för konsthallen är densamma. Under 2014 kommer både museet och konsthallen att vara kvällsöppet på torsdagar, med en gemensam marknadsföring. I den museipedagogiska verksamheten erbjöd som vanligt visningar och verkstäder eller fördjupande samtal. Totalt 3619 elever besökte museet och 188 visningar/verkstäder/stadsvandringar för skolelever genomfördes. Det är en minskning från föregående år med 1500 elever. Jubileumsåret har inneburit ökat engagemang för många, de lokala skolorna var under hösten engagerade i flera jubileumsaktiviteter, och detta återspeglas i de vikande siffrorna. Under året har konsthallen deltagit i det regionala barnkonstprojektet BBB.Att stödja äldre människor i att kunna leva ett aktivt och kulturellt rikt liv i ett socialt sammanhang ger positiva hälsoeffekter. Museet förmedlar, med hjälp av ca 50 kulturombud, kultur till brukare och anställda inom Omsorgsförvaltningen. Under 2013 erbjöds t.ex. Född 1913, en mindre utställning och ett häfte med en vandring i sex hundraåringars fotspår, till olika boenden. Rothoffska museikolonin har haft ett bra år, med nyöppnad bro och den publikdragande utställningen c/o kolonin. Totalt besöktes Rothoffska kolonin av cirka personer.2013 fortsatte aktiviteten Ateljé Nell, med söndagsöppen verkstad för barnfamiljer (453). Den 20 mars invigdes jubileumsaktiviteten Major Pantzarnäsas museimarsch. Det är ett aktivitetsspår genom museets basutställningar med roliga aktiviteter för de små barnen. Sammanlagt har 265 barn följt major Pantzarnäsa. Totalt besöktes museet av besökare, varav 2913 var barn. En minskning från föregående år. Under hösten genomfördes publikundersökningar på både museum och konsthall. När vi summerar årets besökssiffror museum, konsthall och museikolonin landar siffran på drygt besökare. Kulturnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (12)

11 4.3 Konsthallen Konsthallen har haft ett bra år med en ökning av besökare (21516 totalt) och ett varierat utställningsprogram. I utställningen Hett format presenterades ung glaskonst, Peter Frie och Lars Englund två giganter i den svenska konstvärlden samt Fotofestivalens extrasatsningar på erkända fotografer. Året avslutades med den stora jubileumssatsningen The world within, within the world, där 12 konstnärer från 10 länder fick spegla de kulturella sfärer som Landskronas befolkning representerar. Under hela året har i museets café Nell Walden visats utställningarna #konst i Landskrona. I 10 utställningar har ca 45 konstnärer med anknytning till Landskrona, presenterats. Det har varit både väletablerade och mindre etablerade konstnärer. Intresset har varit stort från konstnärerna, och det visade sig vara en bra metod att kartlägga landskronas konstliv och etablera goda kontakter. 4.4 Kulturstöd Jubileumsåret innebar stor påverkan på kulturstödsavdelningen och dess verksamhet. Genom tillkomsten av jubileumsscenen i Teaterparken flyttades en del offentliga evenemang dit och fick, liksom en del övriga publika arrangemang, budgetförstärkning från jubileumsanslaget. Många av arrangemangen lyftes innehållsmässigt och fick ökad publik såsom Trädgårdsgillet, Vår Kulturnatt, Kulturnatten och Gatuteaterfestivalen. Allsångskvällarna genomfördes på ett utmärkt sätt av Verdandi. Även Landskrona teater fick ökad publik under verksamhetsåret. Två residens genomfördes med framgång då scenkonstgrupperna Sardine Sauvage och Potato Potato. Cirkus Cirkör gästade med föreställningen Knitting peace med tre utsålda föreställningar. Under året har nämnden försökt komma fram till ett fungerande avtal med Landskrona riksteaterförening. Detta har dock ej gått att föras till ett avslut. Projekt KELA (Kreativt entreprenörskap i Landskrona) har genomfört sitt andra verksamhetsår av tre planerade. Insatserna är inriktade på att bygga upp nätverk för kreativa människor i Landskrona och stimulera dem till att gå vidare i sina professioner och företag. Utbildning, nätverksträffar och etablering av mötesplatser är prioriterade aktiviteter. Under 2013 etablerades ett kontorskollektiv för företag på Tyghuset. Ett stort antal olika nätverksträffar av olika slag genomfördes. Cirka 170 personer har på något sätt deltagit i KELA:s verksamhet. Projektet Fotostad Landskrona vars mål är att etablera Landskrona som en ort som är välkänd för ett antal viktiga aktiviteter inom fotografi, har till en del sitt ursprung ur diskussionerna inom KELA. Under 2013 introducerades framgångsrikt Landskrona fotofestival som en viktig och spännande mötesplats för den fotografiska professionella branschen i Sverige. Mål och aktivitetsplan togs fram för det fortsatta arbetet och fastställdes av kommunfullmäktige i november. Ett förankringsarbete hos viktiga regionala och nationella organisationer som arbetar med stöd till fotografi har påbörjats Ungdomsverksamhet Kulturstöd unga arbetar med en medveten inriktning att stärka ungas förmåga att själv organisera och utveckla sin kreativa och kulturella förmåga. Pysselklubben, kulturvärdsutbildningar, Unga ledare, sommarskate, feriepraktik och planering av den nya skateparken som byggs 2014 är exempel på projekt som avdelningen arbetar med. 4.5 Tycho Brahe minnena Besökarna till Tycho Brahe museet ökade med 2% till En besöksenkät indikerar att besökarna till övervägande delen besöker anläggningen för första gången, att 20% kommer från Skåne, 32% från Mellansverige, 18% från Danmark och övriga från andra länder. Besökare med hemvist i Landskrona är få förutom skolornas elever.. Kulturnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (12)

12 Skolprogrammens pedagogiska innehåll har utvecklats och 3152 elever deltog i dessa. 598 av dessa elever kom från Landskronas skolor. Museet arrangerade aktiviteter i anslutning till Trädgårdsrundan på Ven och musikfestivalen Ökända. Tycho Brahemuseet har i samverkan med Hvens kulturförening, Backafallsbyn och Ventrafiken bedrivit ett destinationsutvecklingsprojekt inom ramen för ett Leaderprojekt. För museets del har detta resulterat i en väderskyddad servering i trädgården i form av ett 60 kvm stort växthus och möjlighet till förnyelse av multimediaföreställningen i Stjärneborg. Ekonomiskt redovisar verksamheten ett stort underskott för 2013 på knappt en halv miljon. En del av förklaringen ligger i en missbedömning av personalkostnader för fast anställda och att verksamheten fått ta kostnader som normalt borde åvilat Statens fastighetsverk. Förhandlingar har under året förts med Statens fastighetsverk om nytt avtal. Inriktningen är att SFV måste ta ett mycket större ekonomiskt ansvar för anläggningen och att parterna gemensamt skall försöka få museet erkänt som ett statligt museum. SFV:s omorganisering har dock gjort att beslutskapaciteten där nu är högst begränsad. Museet blev utnämnt till en Historic site av European Physical Society. Utmärkelsen manifesterades vid en ceremoni arrangerad av museet, Svenska fysikersamfundet och Lunds universitet. 4.6 Gemensam administration Den administrativa avdelningen är gemensam för all verksamhet inom fritids- och kulturförvaltningen. Avdelningen arbetar långsiktigt med ett mål om att kvalitetssäkra det administrativa stödet till verksamhetsavdelningarna. Fokus ligger kring förbättring av ekonomisk uppföljning, informationsverksamheten, upphandling och rådgivning till avdelningarna i administrativa frågor. Sjukfrånvaron för förvaltningens anställda ligger på 4,7% vilket är något högre än det centralt fastställda målet på 4%. Förklaringen ligger främst i några få långtidsjukskrivningar inom framför allt biblioteksverksamheten och på museet. 5 Förvaltningschefens redogörelse för produktivitetsåtgärder I planeringsdirektiven 2013 anges att inom all verksamhet som Landskrona stad ansvarar för, måste målet alltid vara att kunna finna nya sätt att bedriva befintliga verksamheter mer kostnadseffektivt. detta produktivitetsökningskrav ska inte påverka varken verksamhetens kvalitet och omfattning. Detta uppdrag om produktivitetsökning riktas direkt till förvaltningsorganisationen och förvaltningscheferna och ska gälla för stadens alla verksamheter. Förvaltningscheferna skall i samband med tertialuppföljningarna återredovisa till kommunstyrelsen vilka produktivitetsåtgärder som förvaltningen gjort. Åtgärd Effekt (tkr) Totalt Förvaltningen har inte genomfört några enskilda projekt som syftat till den typ av produktivitetsförbättringar som de centrala direktiven innebär. De önskade effekterna skall Kulturnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (12)

13 uppnås med det kvalitetssäkringsprojekt som administrativa avdelningen långsiktigt arbetar med. Någon rättvisande numerisk effekt av detta kan inte anges. 6 Förslag till beslut Kulturnämndens redovisade underskott inom driftsbudgeten har främst sin förklaring på förhållanden inom stadsbiblioteket och Tycho Brahe minnena. Stadsbiblioteket har under det senaste ett och ett halvt året haft en orolig situation under eftermiddags och kvällstid, orsakat av bristen på öppen fritidsaktivitet för barn och ungdom i centrum. Dessa kostnader anser förvaltningen bör täckas av centrala medel. Inom investeringsbudgeten var fyra objekt oavslutade vid årsskiftet och måste överföras till påföljande budgetår. Kulturnämnden föreslås besluta att anhålla om att extraordinära kostnader på stadsbiblioteket för bevakning, krishantering inom personalgruppen och Brobryggarprojekt finansieras med centrala medel till ett sammanlagt belopp av 266 tkr. att resterande budgetmedel om kronor för oavslutade objekt inom investeringsbudgeten överförs till påföljande budgetår. att godkänna verksamhetsberättelsen Kulturnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse (12)

14 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Annelie Ingvarsson Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Kungliga Biblioteket kontaktade Landskrona museum angående en deposition (dep.299) som Landskrona museum gjort dit 1998/2002. Kungliga Biblioteket vill avveckla depositionerna på sikt, med syftet att de själva ska äga och ha full kontroll över allt material som finns där. Med anledning av detta undersöker de om Landskrona museum kan tänka sig att donera dep. 299 till Kungliga Biblioteket. Om en donation inte blir aktuell, tar depositor vanligtvis tillbaka materialet eller försöker sammanföra den med annan arkivsamling. Materialet rör en testamentarisk gåva till Landskrona museum från Den består av 32 klippböcker från redaktören på Landskronaposten och översättaren Gösta Westman. Klippböckerna innehåller tidningsurklipp, teaterprogram, teateraffischer, brev från kända svenska författare gällande översättningar med mera. Huvudsakligen rör materialet August Strindberg. Materialet är oförtecknat togs beslut av Kulturnämnden (se bilaga 1-2) att materialet skulle deponeras på Kungliga Biblioteket, tills vidare. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att överlämna materialet i fråga till Kungliga Biblioteket som donation. Testators vilja att materialet tas om hand och hålls tillgängligt uppfylls lika väl av Kungliga Biblioteket som av Landskrona museum. Materialet har varit deponerat på Kungliga Biblioteket sedan 1998 och har inte någon direkt lokal anknytning till Landskrona. Kungliga Biblioteket har ett omfattande material om Strindberg som är väl känt bland forskare och då klippböckerna bedömts ha värde för Strindbergforskare finns därmed god anledning att samla materialet där. Doneras depositionen till Kungliga Biblioteket ordnar och förtecknar de materialet och det läggs in i deras databas som är tillgänglig för alla via webben. Kulturnämnden föreslås besluta att beskriven samling doneras till Kungliga biblioteket. Göran Nyström Förvaltningschef Annelie Ingvarsson Antikvarie, Landskrona museum Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

15

16

17 Fritids- och kulturförvaltningen 1(4) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Revision av kulturföreningar Bakgrund Kulturnämnden beslöt vid sammanträde att att välja föreningarna Divertimento, Okarina och Landskrona riksteaterförening som föremål för den årliga granskningen. Den här genomlysningen syftar till att vara ett stöd för föreningarna i deras administrativa arbete och att säkerställa att skattemedel inte används på ett sätt som strider mot förutsättningarna för att få kommunala bidrag, skattelagstiftning och andra bestämmelser. Föreningarna upplever i regel detta som ett tacksamt stöd genom att de som utför granskningarna kan ge vägledning i redovisningsfrågor och om hur olika bestämmelser ser ut. I en ideell förening är till exempel hela styrelsen ansvarig för hur skattelagstiftning och andra bestämmelser efterlevs och man kan som styrelseledamot bli personligt ansvarig. De misstag som begås beror i regel på bristande kunskap. I Landskrona tillämpas därför sedan många år att några föreningar årligen väljs ut för granskning. Detta sker för såväl kulturföreningar som idrotts- och andra föreningar. I kommunens allmänna bestämmelser för föreningsbidrag framgår tydligt i dess nionde paragraf att bredvilligheten till att lämna sin ekonomiska redovisning till kommunen för granskning är en förutsättning för bidrag. Förening som erhållit bidrag är skyldig att låta kommunens revision granska föreningens räkenskaper samt har att ställa sig till efterrättelse de direktiv, som respektive nämnd kan komma att utfärda. Resultat Revisionen av Divertimento och Okarina har kunnat slutföras. För Okarina noterades några brister. Det berodde på okunskap, men inte värre än att det kunde rättas till. Vad gäller Landskrona Rikstetearförening så har denna trots flera påstötningar inte överlämnat sin redovisning för 2012 till förvaltningen. När föreningen i veckan som gick anmälde att man önskade ett bidrag för de första månaderna Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

18 2(4) under 2014, meddelade förvaltningen att en sådant bidrag kunde vara möjligt trots att avtal om 2014 ännu inte kunnat tecknas. Detta dock under förutsättning att redovisningen för 2012 först gjordes tillgänglig för granskning enligt nämndens beslut. Föreningens ordförande meddelade då att man inte ansåg att föreningen hade någon plikt att öppna upp sin redovisning för granskning och att man i så fall ämnade ställa in all planerad verksamhet som bestått av två föreställningar under våren. En konsert med Mikael Neumann och Cabaret från Malmö Opera. Förvaltningen ser ingen rimlig anledning till att föreningen inte lämnar sin redovisning. Att göra sig tillgänglig för revision är en förutsättning för att erhålla kommunala bidrag. Vi vill därför informera nämndens ledamöter vad som har hänt och att vi inte ser annan möjlighet att avvisa föreningens förslag om tillfälligt bidrag för 2014 innan redovisningen för 2012 gjorts tillgänglig för våra granskare. Mailkonversationen med föreningen i den här frågan lämnas som bilaga. Landskrona Göran Nyström Förvaltningschef

19 3(4) Bilaga Från: Landskrona Riksteaterförening Skickat: den 12 december :35 Till: PERSSON HÅKAN - FOK Cc: 'k' Ämne: RE: Förslag Håkan! Så här är situationen : Antingen kör vi på 3 månader nu annars ställer vi in biljettförsäljningen inför Neumann och Cabaret och publicerar informationen och motiven på vår hemsida. Då kommer även det faktum att nämnden sedan 2005 har hållts utanför att publiceras. I enlighet med vårt avtal har ni fått allt ni ska. Allt annat är kvalificerat trams och handlar inte om vår verksamhet. Vill ni fråga om något - kontakta vår revisor. Har ni inte förtroende för honom så meddela honom eller oss det. Jag rekommenderar er att i så fall att noga överväga vad ni ställer till med. Ni har, vad vi förstår - och enligt vår advokat - ingen som helst juridisk rätt att börja tramsa om detaljer i vår redovisning. Nu får det vara nog med hoten och vi har inte varken tid eller lust att leka längre. Tommy From: Sent: den 12 december :35 To: Subject: SV: Förslag Hej Tommy. OK. Vi kör så. En 3 månaders förlängning på nuvarande kontrakt. Men vi måste få in redovisningen 2012! När kan vi få in den? /H Från: Landskrona Riksteaterförening Skickat: den 12 december :09 Till: PERSSON HÅKAN - FOK Ämne: Förslag

20 4(4) Hej Håkan Vi har ett förslag som antagligen skulle ge alla ett andrum. Vi föreslår att befintligt avtal förlängs i åtminstone 3 månader. (fram till årsmöte) Det skulle innebära att vi får ett tillskott i kassan på :- vilket räddar både föreställningen med Mikael Neumann (som jag inte tror kommer att dra så förfärligt mycket) samt marknadsföring och eventuellt underskott på Cabaret. (om jag minns rätt så kostar den minst :- för två föreställningar). Därefter träffas vi direkt efter helgerna för att diskutera fram ett lämpligt nytt avtal. Vad säger du? Hälsningar Tommy

21

22 Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1Kommunala bidrag utgår enligt nedanstående allmänna bestämmelser, vilka jämte respektive nämnds specialbestämmelser i tillämpliga delar gäller för bidrag till förening eller sektion av förening inom Landskrona stad. Sektion av förening skall, för att vara bidragsberättigad, ha verksamhet som förvaltningsmässigt kan bedömas som självständig. 2 Förening skall antingen vara ansluten till godkänd riksorganisation eller vara godkänd som bidragsberättigad organisation. 3 Föreningen skall vara öppen för alla, äga organisatorisk fasthet, ha stadgar, en efter demokratiska regler vald styrelse, medlemsmatrikel med uppgifter om medlemmarnas namn, adress och födelsedata. Medlemsavgift skall erläggas med lägst den summa bidragsgivande nämnd beslutat. Efter särskild prövning äger respektive nämnd rätt att medge undantag från bestämmelserna om medlemsregistrering. 4 Bidrag kan utgå till förening som bedrivit verksamhet under större delen av kalenderhalvåret. 5 Antalet bidragsberättigade medlemmar per den 31 december kalenderhalvåret före ansökningsåret utgör bidragsgrundande medlemsantal. Antalet bidragsberättigade medlemmar skall uppgå till minst tio stycken. 6 Förening som ansöker om bidragsberättigande, skall tillställa respektive nämnd verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse och stadgar. Verksamhetsplan för det kommande året skall även insändas. 7 Beviljat bidrag utbetalas till föreningens bankgiro eller postgiro. 8 Bidrag kan uppbäras av förening eller sektion av förening från endast en bidragsgivande nämnd. 9 Förening som erhållit bidrag är skyldig att låta kommunens revision granska föreningens räkenskaper samt har att ställa sig till efterrättelse de direktiv, som respektive nämnd kan komma att utfärda. 10 Ansökan skall insändas senast den dag som beslutas av respektive nämnd. Bidragsansökningar, med tillhörande handlingar, som ej kommit respektive nämnds kansli tillhanda inom föreskriven tid, kan icke komma ifråga för bidrag, såvida ej godkända skäl föreligger. 11 Bidragsgivande kommunal nämnd lämnar förtydliganden och anvisningar av de allmänna bestämmelserna.

23 Fritids- och kulturförvaltningen 1(3) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Investeringsbudget Enligt nya rutiner från stadsledningskontoret skall investeringsbudgeten behandlas av nämnderna redan i februari inför kommande period (inlämning 5/3). Antal år framåt som investeringsbehoven skall beskriva är utökat till fem år. Direktiven i punktform redovisa en uppdaterad bedömning av de objektsbundna investeringsanslag som ingår i investeringsbudget Hänsyn ska tas till projekt/objekt som är pågående vid årsskiftet Bedömningen ska omfatta tidpunkt och utgift för objekten. redovisa en uppdaterad bedömning av objektsbundna investeringsanslag i planen för , där hänsyn tas till eventuella verksamhetsförändringar förändrad prioritetsordning reviderade utgiftskalkyler och liknande. att tillföra eventuella äskanden till plan för Behoven inom nämndens verksamhetsansvar. 1. Inom investeringsbudgeten var fyra objekt oavslutade vid årsskiftet och måste överföras till påföljande budgetår. Tycho Brahe minnena Digital teknik teatern Barnrum på museet Digital infoskärm Kulturnämnden ansvarar för flera stora institutioner där behovet av förnyelse av såväl innehåll som utrustning är stort för att möta Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

24 2(3) besökarnas förväntningar och behov. Förutom enstaka större projekt som museets utställning Människor som vi 2003, Tycho Brahe museets tillblivelse 2005, installation av digital teknik på teatern 2013 och i år aktuella utställning om fotohistoria, så har nämndens förnyelsebehov fått hanteras inom ramen för reinvesteringar på cirka 1,5 miljoner årligen. Den reinvesteringsvolymen är för liten. Vi har nu kommit till det läget att det är drygt 10 år sedan större insatser gjordes på såväl teatern, stadsbiblioteket som Tycho Brahe museet. Förnyelsebehovet av inventarier och teknik kommer därför att bli akut under kommande år. Brister i arbetsmiljön är inom vissa områden angelägna att åtgärda och utrymmet är inte tillräckligt när de skall konkurrera med bristande standard i den publika verksamheten. I den nyligen genomförda medarbetarundersökningen redovisas ett missnöje med arbetsmiljön och detta blir för personalen särskilt påtagligt när man jämför sig med vad som tillhandahålles inom den centrala förvaltningen. Förvaltningen föreslår därför att reinvesteringsvolymen höjs till 2,5 miljoner årligen. Fördelningen inom ett reinvesteringsutrymme är svårt att avgöra med lång framförhållning och den fördelningen bör överlämnas till nämnd och verksamhet. 3. Större investeringsprojekt under de kommande åren: a) Kulturnämnden har ett anslag under 2014 för produktion av en fotohistorisk utställning på museet. En utredning har startat tillsammans med Region Skåne och Lunds universitet om förutsättningarna för etablering av ett Kunskapscenter för den fotografiska bilden. Om detta realiseras bör den fotohistoriska utställningen samlokaliseras med centret och de båda verksamheterna tillsammans utgöra en egen institution, förslagsvis med lokalisering till Tyghuset. Om detta blir möjligt kan detta skapas under Någon kostnadsberäkning är ännu inte gjord. Utredningen skall bli klar till maj månad b) Det Meröppna biblioteket i Glumslöv har varit en framgång och utgör en väsentligt förbättrad service till besökarna. En liknande service är önskvärd för biblioteket i Häljarp 2015 och till en kostnad av 400 tkr. c) En lönsam investering vore utbyte av all ljusutrustning till LEDbelysning på konsthall, bibliotek och teater. Kostnad cirka 2 miljoner kronor. Besparingseffekten ligger i energiåtgång och väsentligt minskat utbytesbehov av lampor. c) Under perioden kommer utställningar på Landskrona museum och Tycho Brahe museet att behöva förnyas till en uppskattad kostnad av 6 miljoner.

25 3(3) Kulturnämnden föreslås besluta att överlämna denna skrivelse som nämndens förslag till investeringar under aktuell period. Göran Nyström Fritids- och kulturförvaltningen Förvaltningschef

26 Fritids- och kulturförvaltningen 1(3) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Projektbidrag för sommarteater Öresundsteatern ansöker om kommunalt bidrag på 1,5 miljoner kronor för uppsättning av en teaterföreställning sommaren 2014 på Citadellområdet i Landskrona. Föreställningen har getts namnet Lappkaravanen. Den baseras inte på en befintlig berättelse utan skall grundas på de dokument och undersökningar som behandlar ett fenomen under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, när det som då betecknades som exotiska minoritetskulturer visades upp under cirkusliknande former i Europas större städer. Samerna var en sådan etnisk minoritetsgrupp som utsattes, eller deltog beroende på vilket perspektiv som anläggs, för denna företeelse. Öresundsteatern motiverar projektet med att man vill följa upp framgångarna från föreställningen Bara en berglärka från sommaren Bara en berglärka Föreställningen Bara en berglärka baseraders på författaren Eva F Dahlgrens bok Fallna kvinnor som behandlade historien om de kvinnor som var internerade på Landskrona Citadell under dess tid som kvinnofängelse. Boken behandlade den utsatthet, som var fallet för många fattiga kvinnor i störstäderna, som tvingades till prostitution för att kunna försörja sig. Utifrån rasbiologiska ideologier förespråkade man att kvinnorna skulle steriliseras. Författaren själv omarbetade själv berättelsen från boken till ett teatermanus. Föreställningen blev en publik framgång med en publik på 3889 besökare under 22 föreställningar. Finansieringen kom huvudsakligen från Jubileumskommittén, biljettintäkter och vissa externa bidrag, bland annat från Kultur Skåne. Öresundsteatern visade att man klarade av att genomföra ett så storskaligt projekt som en sommarteater med vad det innebär av administration, logistik, engagemang av amatörer, försäljning mm. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

27 2(3) Konstnärligt var bedömningen mer varierad. Från HD:s och Skånska Dagbladets recensenter kom positiva recensioner (finns bilagd i Öresundsteaterns ansökan) medan Sydsvenska Dagladets recensent (biläggs denna skrivelse) avfärdade förseställningen. Genom att engagera en medlem för gruppen The Ark att skriva musik till föreställningen fick man en effekt med många omnämnanden i media över hela landet. Lappkaravanen Ekonomi Projektbudgeten belöper sig enligt ansökan totalt sett på 3,8 miljoner. Drygt 800 tkr av detta utgörs av förväntade biljettintäkter och egen insats från den ideella föreningen Öresundsteatern. Från Landskrona stad ansöker man om 1,5 miljoner. Detta är ett mycket omfattande bidrag för kulturområdet i Landskrona. Från fonder och bidragsgivare som Kulturrådet, Kultur Skåne och Sparbanksstiftelsen söker man knappt 1,5 miljoner. Från ingen av dessa potentiella bidragsgivare finns idag något positivt beslut. Det finns all anledning att befara att endast en mindre andel av dessa ansökningar kan resultera. Ekonomiskt måste därför projektet bedömas ha mycket stora risker. Manus Efter information som lämnats från Öresundsteatern när detta yttrande skrivs, så finns inget färdigt manus utan detta skall produceras internt på teatern under våren. Man är nu inne i en förberedelsefas av research och författande. Att så kort tid innan en tänkt premiär inte ha ett manus tillgängligt som inte tidigare är prövat sceniskt är självklart en stor konstnärlig risk. Framförhållningen är normalt sett betydligt bättre. Som jämförelse kan tas att Marsvinsholmsteatern berättat att man haft nästa säsongs manus klart när sista föreställningen gavs för sommaren. Inom Öresundsteatern har man tidigare själv tagit fram manus till föreställningarna The Big Bög show och Ska du ha stryk ditt jävla pucko. Det rörde sig då om föreställningar med två skådespelare. Den nu planerade föreställningen kräver ett betydligt med omfattande manus. Den historia som skall skildras har ingen direkt koppling till Landskrona. Det behöver naturligtvis en teaterföreställning inte ha, men möjligheten till en publik framgång för ett drama, som inte är prövat tidigare eller är välkänt, är sannolikt bättre om den lokala anknytningen finns såsom fallet var med Bara en berglärka.

28 3(3) Sammanfattande bedömning Öresundsteaterns val av historia för den föreställning man söker bidrag till följer den inriktning man haft av att skildra värdegrundsfrågor och ta upp teman kring utsatthet för olika befolkningsgrupper. Frågan är dock om den typen av tema verkligen passar för en sommarteater där publiken förväntar sig ett lättsamt innehåll. Ekonomiskt finns en stor risk i projektet. Publikbesöken är budgeterat till 100 per gång under 22 föreställningar. Bara en berglärka fick mycket publicitet med The Ark anknytningen och mycket draghjälp från jubileumsorganisationen. Visserligen har man följdriktigt reducerat förväntan på publik, men den är naturligtvis till sin natur inte garanterad. Det finns inga beslut från de externa institutioner man lämnat ansökningar hos. Möjligheten att realisera projektet måste därför vara mycket osäker. Om det finns en vilja från Landskrona stad till en årligt återkommande sommarteater med en bidragsbudget på 1,5 miljoner, så borde det kanske vara föremål för en upphandling. Det är inte alls omöjligt att det skulle väcka intresse från flera professionella ensembler. Att välja att själv författa manus utifrån en historisk företeelse är att ta på sig en mycket stor konstnärlig uppgift. Att göra det med så kort varsel innan det konkreta föreställningsarbetet skall börja måste vara vanskligt. Göran Nyström Förvaltningschef

29

30 LAPPKARAVANEN Projektansökan 17 januari 2014 Sida 1 av 14

31 INNEHÅLL Bakgrund sid 3 Projektsammanfattning sid 4 Syfte sid 5 Mål sid 5 Tidsplan sid 5 Budget sid 6-8 Bilaga 1 Geografisk spridning sid 9 Bilaga 2 Pressklipp The Ark sid 10 Bilaga 3 Insändare sid 11 Bilaga 4 Insändare sid 12 Bilaga 5 Recension sid 13 Bilaga 6 Recension sid 14 Sida 2 av 14

32 Bakgrund Öresundsteatern är en självklar aktör i det profilhöjningsarbete som pågår i Landskrona Stad. Efter åtta års KKN-verksamhet (kulturell och kreativ näring) är Öresundsteatern en av landets mest produktiva fria teatergrupper utan löpande verksamhetsanslag. Öresundsteatern är skapad av Anders Kungsman och Per Ullberg, där de båda verkar som konstnärliga ledare i rollerna som regissörer och manusförfattare. Organisationen består i dag även av två producenter, en ljusmästare, ljudtekniker och kostymansvarig. Verksamhetens signum är den värdegrundsbaserade teatern med brett tilltal. Den löpande verksamheten innefattar både återkommande, populära, i hela landet turnerande skolföreställningar samt en brukarensemble som teatern producerar på uppdrag av Omsorgsförvaltningen - område funktionshinder i Landskrona Stad. Öresundsteatern har för närvarande två framgångsrikga repertoarföreställningar vid namn Ska du har stryk ditt jävla pucko!? och The Big Bög Show, med manus och regi av de konstnärliga ledarna. Föreställningarna är återkommande skolteaterföreställningar som turnerar i hela landet. I samband med 600-årsfirandet av Landskrona Stad fick Öresundsteatern i uppdrag att göra en jubileumsföreställning. Resultatet blev publikframgången "Bara en Berglärka", en musikteaterföreställning om tvångsarbetsanstalten för kvinnor på Landskrona Citadell under 1920-talet. Pjäsen var skriven av den uppmärksammade författaren Eva F Dahlgren, känd för "Farfar var rasbiolog" och nu senast för boken "Fallna kvinnor" om just tvångsarbetsanstalten i Landskrona. Teatermanuset baserades på manus av Eva F Dahlgren och Anders Kungsman.Med 85% beläggning spelade Öresundsteatern för en publik som uppgick till 3889 personer under 22 föreställningar. Fyra av föreställningarna spelades för skolelever i Landskrona stad, Svalövs kommun samt Eslövs kommun. Inför dessa gavs också en fortbildningsdag 15 augusti för pedagogerna i samarbete med Forum för levande historia. Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Deras uppdrag är att, med utgångspunkt i Förintelsen, främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter (www.levandehistoria.se). Som en inledning av Bara en berglärka arrangerade Öresundsteatern Mänskligt, en kväll om människosyn på Internationella kvinnodagen 8 mars - med föreläsning av och diskussion med författarna Eva F Dahlgren, Kjell Sundstedt, forskaren George Juge och komikerna Jonas Franksson och Nour El Refai på Landskrona Teater. "Bara en Berglärka" engagerade 64 personer, där 33 arbetstillfällen och 2 arbetspraktikplatser skapades under projektets tid. 17 stycken amatörer mobiliserades också. Föreställningen, med musik av f.d. medlemmar av rockbandet The Ark, fick upprepade gånger nationell uppmärksamhet i både dagspress, radio och TV. Öresundsteatern vill nu förvalta framgången med "Bara en Berglärka" och etablera Citadellet som en återkommande sommarteaterscen och utveckla området som ett eventområde. Därmed bidrar vi till Landskronas stadsutveckling och pågående profilhöjning. Nya invånare lockas onekligen av ett lokalt tilltal, och där står Öresundsteatern för en genuint lokal prägel. En sommarteaterverksamhet som engagerar många i lokalsamhället, ung som äldre, antingen genom aktivt deltagande eller som publik, bidrar till att stärka stadens sociala identitet. En sommarteaterföreställning i Landskrona 2014 är ett kulturellt och publikt komplement till Landskronadagarna och Landskronafesten. Föreställningen hade besökare från hela landet, från Härnösand till Ystad. (Se bilaga 1 - geografisk spridning). En sommarteaterverksamhet i Landskrona är med och sätter Landskrona på Sverigekartan. Sida 3 av 14

33 Projektsammanfattning Projektansökan sommarteaterprojektet Lappkaravanen Titel: Lappkaravanen Sökt summa: kr Av: Öresundsteatern Manus & regi: Anders Kungsman Musik: Sofia Jannok Premiär: 19 juli (spelas till 31 augusti) "Lappkaravanen" är Öresundsteaterns nästa sommarteaterprojekt på Citadellet i Landskrona. Föreställningen kommer att handla om en av de "lappkaravaner" som arrangerades av impressarier anställda av Hagenbecks Zoo i Hamburg i Tyskland i slutet av 1800-talet och ända fram till 1930-talet. Föreställningen har beräknad premiär i mitten av juli 2014 och pågår till slutet av augusti. Research- och manusperiod har inletts, samt grundläggande produktionsplanering. Manus skrivs av regissören Anders Kungsman, som även regisserar föreställningen. Lappkaravanerna liknade "Buffalo Bills vilda western shower" i USA och turnerade i Europa under 1800-talets senare hälft. Samer var i dessa föreställningar levande utställningsobjekt. De, likt indianerna i USA, presenterades som exotiskt primitiva, lägre placerade på utvecklingsskalan än den vite europeiska mannen, som stod för förnuft och civiliserad kultur. Med "Lappkaravanen" vill Öresundsteatern mot bakgrund av villkoren för de samer från Norge, Sverige och Finland som engagerades under turnéer i Sverige och Europa, berätta ett stycke dold och angelägen nordisk historia. Lappkaravanen utspelar sig i en tid där antropologer och rasbiologer for från nord till syd och undersökte såväl samer som andra folk i sin iver att kategorisera raser och typer. Något som även skedde i samband med visningen av samernas kultur ute i Europa. Genom att belysa mekanismerna för hur fördomar och stereotyper av människor bibehålls och förstärks, hoppas vi kunna väcka viktiga och allmängiltiga frågor om vår egen tid. Frågan är tyvärr brännande aktuell även i dessa tider till exempel med registreringen av romer. Även om många samer for illa på grund av samvetslösa profitörer är det viktigt för oss att inte ge en endimensionell bild av samernas deltagande i lappkaravanerna som enbart offer. Ny forskning av Cathrine Baglo vid Universitet i Tromsö ("På ville veger? Levende utstillinger av samer i Europa og Amerika", juni 2011) visar att de samer som deltog gjorde det utan tvång. Det var många gånger en gemensam uppgörelse och ett sätt att försörja sig på. Även möjligheten till äventyr i främmande länder och till möten med andra kulturer lockade. Liksom Bara en berglärka kommer anslaget att bli brett utan att för den skull göra avkall på djup och allvar. Lappkaravanen kommer att bli en spännande och fartfylld föreställning fylld med musik. Precis som i Bara en berglärka tar historien sin början i en prolog på Kasernplan följt av en vandringsteaterdel innan publiken får ta plats för att se resten av föreställningen i en stor kåta (tentipi) med plats för drygt 200 personer. Musiken kommer att göras av den svensk-samiske artisten Sofia Jannok, känd från bl a Allsång på Skansen (SVT) och har sedan gjort albumet Aphi Wide as oceans (2013). Föreställningen produceras av Csaba Bene Perlenberg och Hanna Olsson. Den senare producerade Bara en berglärka och Perlenberg är kulturproducent med bakgrund i filmens värld. Han var senast projektledare för Vår Kulturnatt för Fritids- och kulturförvaltningen i Landskrona Stad våren Ansökningssumman består av investeringskostnader på ljus och ljud för en sammanlagd summa av ex. Moms. Öresundsteaterns förslag är en engångsinvestering som förbehålls för sommarteatern under sommarmånaderna för ev framtida föreställningar, men som i övrigt kommer Landskrona Teater och Kulturskolan tillgodo. Sida 4 av 14

34 Syfte Ta tillvara på de positiva värden som Bara en berglärka har skapat i samband med Landskronas 600-årsjubileum. Med sommarteaterföreställningen Lappkaravanen bidra till att bygga Landskronas varumärke och stärka Landskrona som turistort i regionen. Mål Producera sommarteaterföreställning på Citadellområdet i Landskrona sommaren Tidsplan januari-mars månad: Manusarbete. Projektförberedelser (tillstånd, marknadsföring, servering) april månad: Projektförberedelser. Musik börjar skrivas. Biljettsläpp. 2 maj: Produktionsstart: Första genomläsning av manus, genomgång av scenografi, ljus sk. kollationering. maj månad: Musik klar. Inspelning av musik samt repetition. juni månad: Bygge av tält och scenografi. Repetition. 19 juli 19:30: Premiär! 19 juli-31 augusti: Cirka 25 föreställningar. Speldagar ons.,tors.,lör.,söndagar kl 19:30. Avvikelser på grund av andra arrangemang i staden kan förekomma. september - oktober: Efterarbete - utvärdering och redovisning. Sida 5 av 14

35 BUDGET INTÄKTER Netto Moms Ex moms Brutto Ink moms Planerade intäkter Sponsring LA Stad Kultur Skåne Statens musikverk Sametinget Kulturrådet, nationella minoriteters kulturverks Kulturrådet projektbidrag Kulturstiftelsen Sparbanksstiftelsen Skåne Biljettintäkter offentliga föreställningar Egen insats SUMMA INTÄKTER kr Förväntat resultat 120,00 kr Övriga intäkter (25 förest, 280 kr/biljett, 110 pers/förest = 60 Sida 6 av 14

36 Sida 7 av 14

37 Sida 8 av 14

38 Bilaga 1, Geografisk spridning EX. BILJETTER SÅLDA VIA TICNET (2778 BILJETTER) Allerum, Annelöv, Arlöv, Askim, Asmundtorp, Bara, Barsebäck, Billeberga, Billesholm, Billinge, Bjuv, Bjärred, Blentarp, Borås, Broby, Bromma, Bunkeflostrand, Båstad, Dalby, Dösjebro, Ekeby, Eslöv, Fleninge, Furulund, Färlöv, Gantofta, Glumslöv, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Hyllinge, Hägersten, Häljarp, Härnösand, Härslöv, Hässleholm, Höganäs, Höllviken, Hörby, Höör, Jonstorp, Jämshög, Jönköping, Kalmar, Kareby, Karlshamn, Kattarp, Klagstorp, Klippan, Kristianstad, Kungsbacka, Kvidinge, Kävlinge, Kågeröd, Landskrona (1033), Lerberget, Lidingö, Lidköping, Limhamn, Linköping, Ljungbyhed, Lomma, Lund, Lunud, Lyckeby, Löddeköpinge, Malmö, Mariannelund, Markaryd, Molkom, Munka Ljungby, Mölle, Mörarp, Nacka, Norrköping, Nyhamnsläge, Obbola, Oxie, Perstorp, Påarp, Ramlösa, Ronneby, Rydebäck, Råå, Röstånga, Sankt Ibb, Saxtorp, Sibbhult, Simrishamn, Sjöbo, Skara, Skurup, Skånes Fagerhult, Sollentuna, Sparreholm, Spånga, Staffanstorp, Stenestad, Stockholm, Storstan, Strandbaden, Strömsnäsbruk, Strövelstorp, Svalöv, Södra Sandby, Sösdala, Teckomatorp, Torna Hällestad, Trelleborg, Tyringe, Täby, Tågarp, Uppsala, Vallåkra, Varberg, Veberöd, Vejbystrand, Viken, Vinslöv, Västra Frölunda, Västra Karup, Växjö, Yngsjö, Ystad, Älvsjö, Ängelholm, Åhus, Åkarp, Åstorp, Ödåkra, Örkelljunga.! Sida 9 av 14

39 Bilaga 2, Pressklipp The Ark, Aftonbladet 29 juni 2013 Sida 10 av 14

40 Bilaga 3, Insändare Helsingborgs Dagblad 19 augusti 2013 Sida 11 av 14

41 Bilaga 4 Insändare Helsingborgs Dagblad 23 augusti 2013 Sida 12 av 14

42 Bilaga 5, Recension Skånska Dagbladet 29 juli 2013 Sida 13 av 14

43 Bilaga 6, Recension Kvällsposten 29 juli 2013 Sida 14 av 14

44 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Föreningen Film för framtiden är verksam i Landskrona och står bakom olika filmprojekt. Man producerar nu en dokumentärfilm om hur det är att vara svart i Sverige Filmen regisseras av Osmond Karim och produktionen är finansierad av främst Sveriges television, Svenska filminstitutet och Film i Skåne Osmond Karim kom till Sverige när hans familj flydde från Idi Amins välde i Uganda Han har studerat vid Brooks Institute of Photography i Santa Barbara, Californien, följt av anställning på Steven Spielbergs produktionsbolag Amblin Entertainment, innan han producerade amerikanska lågbudgetfilmer. Han var under flera år programledare för bland annat Mosaik på SVT. I Sverige har filmproduktionen framförallt bestått av spelfilm och dokumentär med långfilmerna Om Sara (2005) och För Kärleken (2010) bland titlarna. Osmond Karim har också en plats i Kulturbryggans styrelse. Föreningen söker nu bidrag på kronor för att förbereda program för seminarier och föredrag på skolor, institutioner och företag kring den problematik som tas upp i filmen. Denna verksamhet tänker man sig starta i Landskrona. Förvaltningen föreslår att ett bidrag på kronor beviljas till projektet. Göran Nyström Fritids- och kulturförvaltningen Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

45

46

47

48

49

50 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Fredrik Johansson Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Verkställighetsrapportering mars 2014 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har den 19 juni 2006, 113 fastställt rutiner för verkställighetsrapportering. Varje nämnd ska rapportera om nämnden har genomfört det som Kommunfullmäktige har beslut om. Sammanfattning I verkställighetsrapporten för mars 2014 framgår att Kulturnämnden har ett ärende att rapportera. Kommunfullmäktige antog den 16 december 2013, 178, Kulturnämndens skrivelse om Fotostaden. Kulturnämnden fick då i uppdrag att återkomma med en slutkalkyl till kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) när de externa bidragsansökaningarna är beslutade. Förvaltningens arbete med de externa ansökningarna pågår. Återrapportering till KSAU kan ske i oktober månad Förslag till beslut Förvaltningen föreslår Kulturnämnden att besluta att godkänna verkställighetsrapporten för mars Expediering: Juridiska avdelningen Göran Nyström Förvaltningschef Fredrik Johansson Utredare Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

51 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum Bibliotek Verksamhetsberättelse 2013 Antalet besökare på folkbiblioteken i Landskrona ökade jämfört med föregående år med knappt till Antalet lån fortsätter att minska med ca per år lånades böcker, ljudböcker, DVD etc. E-böcker finns inte med i den här statistiken. Skolbibliotek och närbibliotek Utbildningsförvaltningens stora omorganisation drabbade även biblioteksverksamheten på gott och ont. Under våren var vi tvungna att stänga Karlslundsbiblioteket eftersom lokalen skulle användas till förskoleverksamhet. Efter flytten av de högskoleförberedande gymnasielinjerna till Dammhagskolan fungerar stadsbiblioteket nu även som skolbibliotek för gymnasieeleverna. Skolbiblioteket på Guldängenskola drivs numer av Fritid- och Kulturförvaltningen. Under hösten inleddes ett samarbete med familjecentralen Tellus. Böcker för små barn och deras föräldrar finns till utlån och personal från stadsbiblioteket läser sagor och ger lästips ett par gånger i månaden. Förskolor och grundskoleklasser är hänvisade till Guldängens skolbibliotek som tillfälligt är inhyst i fd Allvar Gullstrandskolans aula. Som första kommun inom Skåne NV kan Landskrona sedan 20 april erbjuda meröppet bibliotek. Biblioteksbesökare i Glumslöv har numer tillgång till sitt bibliotek kl varje dag d v s även under tid utan personal. Stadsbiblioteket Under våren och sommaren gjordes radikala ommöbleringar på stadsbiblioteket för att få en mer inbjudande och välkomnande miljö. Arrangemangsarbetet har utvecklats. Två väggar har försetts med tavellister och utnyttjas nu till utställningar av lokala konstnärer. Entrén används till större utställningar. Bland annat fanns den stora interaktiva vandringsutställningen Varning! Läsning pågår där en månad under hösten. Ett försök med temaarbete har inletts. Tanken är att fyra olika teman ska genomsyra bibliotekets skyltning och arrangemang varje år. Caféverksamheten som nystartade under året under namnet Ruth Oscars har varit väldigt lyckad och har lockat även lunchätare till biblioteket. Några av bibliotekets populära återkommande arrangemang är förlagda till caféet som bokfrukosten, läsecirkeln och språkcaféet. Tack vare att en projektanställd brobyggare ersatt ordningsvakterna upplever nu både personal och besökare att miljön på biblioteket blivit tryggare och trevligare.

52 2(2) Prioriterade målgrupper Biblioteket har ett etablerat samarbete med utbildningsförvaltningen och tar kontinuerligt emot klasser för visning och/eller boktipsande. Under året har samarbetet också resulterat i ett skriv-och skaparläger och flera läsecirklar för åringar. Språkcaféet ordnas i samarbete med IM, Individuell människohjälp. Syftet är att erbjuda en kravlös mötesplats för dem som önskar träna svenska och diskutera företeelser i sitt nya hemland. Antalet deltagare är mellan per gång. I samarbete med folkuniversitetet och IM drev biblioteket under året projektet Digit Karlslund. Projektet som delfinansieras av Internetfonden, erbjöd kostnadsfritt och på frivillig bas grundläggande utbildningar i data och Internet samt en öppen datastuga som mötesplats för drop-in hjälp för primärt föräldralediga och/eller arbetslösa kvinnor och unga tjejer /kvinnor i bostadsområdet Karlslund Landskrona. Trots ett intensivt marknadsföringsarbete blev antalet kursdeltagare inte större än ca 20. En starkt bidragande orsak var att Karlslundsbiblioteket stängde under projekttiden. På stadsbiblioteket hölls som vanligt en grundkurs för nybörjare utan datorvana under året. Antal deltagare var som vanligt drygt 20 st.

53 Fritids- och kulturförvaltningen 1(6) Datum Museum och Konsthall Verksamhetsberättelse 2013 Jubileumsåret 2013 blev ett intensivt och fullspäckat år för museum och konsthall. Ribban lades högt vad gäller utställningarnas innehåll och utformning. Samtliga utställningar har haft en hög kvalitet och de flesta utställningarna på museet har haft ett tydligt lokalt avstamp. Konsthallen har varvat klassiker med nya, oprövade utställningsidéer. Extra ekonomiska medel ger större möjligheter att prova på vidare svängar i verksamheten. Det har varit roligt att få denna möjlighet och förhoppningsvis har aktiviteterna under året gett oss energi och nya ingångar till utveckling av verksamheten. Året har också fört med sig en ökning i aktivitet vad gäller det inre arbetet med registrering, digitalisering genom fas3 projekt. Aktiviteten på sociala medier ökar och vi ser ett ökat intresse för att ta del av museets samlingar av framförallt fotografier. Under året genomfördes publikundersökningar på både museum och konsthall. Vi kan se en ökning av antalet barnfamiljer på museet, vilket är helt i linje med barnsatsningarna som kommer. En utmaning är fortfarande att bredda museets och konsthallens publik. Vi når mer och mer besökare från regionen i båda verksamheterna, men en bredare landskronapublik är önskvärt. När vi summerar årets besökssiffror museum, konsthall, museikolonin landar siffran på drygt besökare. Landskrona museum Museet gick in i jubileumsåret med fotoutställningen Blueprints med David. Den var en smal och udda utställning med en av Sveriges största fotografer. Museet uppmärksammades och fick beröm för utställningen, men den blev ingen publiksuccé. Därefter avlöste storsatsningarna varandra. I lilla lokalen visades under året en serie med tre utställningar på lokalt tema. Ofredens skugga om skånska kriget och Landskronas plats i 1600-talets historia, Ritat om Landskronas arkitektur samt Musikstaden om bandkulturen från 1950-tal till idag. Tre helt olika utställningar men med samma grund i formgivningen, delvis olika målgrupper och med programverksamhet i anslutning till utställningarna. Till Ritat utkom dessutom boken Arkitektur i Landskrona, som var ett samarbetsprojekt mellan stadsbyggnadsförvaltningen och fritids- och kulturförvaltningen. Ett stort intresse för alla dessa tre utställningar som vi kan kalla kunskapsbaserade. Besökarna fanns kvar länge i utställningslokalen och återkom vid flera tillfällen. Utställningen Måla med ljus- vintagefotografi ur museets samlingar, var en utställning som uppmärksammades framförallt under fotofestivalen och som museet fick mycket

54 2(6) beröm för. Den största satsningen Under Träden. Utställningen berättar myter och sägner kring trädet; världsträdet, livsträdet mm. Ämnet var svårt att angripa, men resultatet blev en vacker scenografisk utställning, där vi erbjuder översatta utställningstexter på albanska, arabiska samt BKS (bosniska, kroatiska, serbiska). I rum för reklam har 2 utställningar visats: Godbitar ur reklamsamlingen samt Guldägg och några tjog lantägg. Den senare en presentation av en av Landskronas reklamprofiler Christer Strandberg. Alltså också en lokal prägel i rum för reklam. Under hela året har i café Nell Walden visats utställningarna #konst i Landskrona. I 10 utställningar har ca 45 konstnärer med anknytning till Landskrona, presenterats. Det har varit både väletablerade och mindre etablerade konstnärer. Intresset har varit stort från konstnärerna, och det visade sig vara en bra metod att kartlägga landskronas konstliv. Både konstnärer och publik önskar en fortsättning. Arkiv och samlingar Ett flertal större donationer har inkommit till reklamarkivet. Bland annat HC Ericson och Lars Falk. Nya samarbeten har etablerats med forskare, kreatörer och reklambyråer, som i framtiden kan leda till bland annat utställningssamarbeten. Antal registrerade poster i reklamarkivet är varav 8839 finns tillgängliga på Internet. Under året har museet startat ett registreringsprojekt med totalt 6 personer inom arbetsförmedlingens sysselsättningsfas. Arbetsuppgifter är inventering av stadens konstsamling, scanning av inskrivet reklammaterial, digitalisering av filmsamlingen från Landskrona Vision (200 av ca band har digitaliserats) samt registrering och fotografering av föremål på magasinet. Antalet inskrivna föremål i databasen var vid årets slut och har i och med sysselsättningsprojektet tagit ett steg framåt och blir i förlängningen också mer tillgängliga för fler, via museets register på nätet. Föremål som införlivats i samlingen är föremål kopplade till 600-årsjubileet, föremål från Frälsningsarmén (som lämnade Landskrona under året), och en del föremål från flygpionjären Enoch Thulins barnbarn. Minnesbanken introduktion på Facebook har visats sig bli populärt. 748 gillamarkeringar. En gång i veckan läggs bilder och texter upp med olika teman. Särskilt Landskronanknytna historier har stort intresse och som en följd av Minnesbanken på facebook så har förfrågningarna via hemsidan ökat. Besöksantalet på den fysiska minnesbanken håller sig ganska konstant besökare under året. Mindre utställningar som Tanten, Varvsbilder och Konfektionsindustrin kompletterar utbudet i Minnesbanken, som också har en byggnadsvårdshörna. Dokumentationsverksamheten har fått energi genom projekt Musikstaden och Arkitektur i Landskrona, som presenterades under Musikstaden har provat nya vägar att göra landksornaborna delaktiga i museets samlingar och utställningar. Genom projektet Arkitektur i Landskrona har viktiga kunskaper tillförts och en genomgående inventering av stadens viktiga byggnader genomförts. Musikstaden är ett kombinerat utställnings- och dokumentationsprojekt vi arbetat med under året. Om bandkultur i Landskrona från talet fram till idag. Vi har samlat in personliga berättelser, föremål, musik, gjort ett

55 3(6) tjugotal djupintervjuer. Nytt är att vi provat använda en sk. videobikt för att samla in folks berättelser och vi har även provat ett nytt sätt för samtidsdokumentation med en blogg där hitintills 5 musiker från Landskrona får turas om att skriva om sin musikvardag. Musikbloggen har i december 2013 haft sidvisningar, som bäst 457 besökare på en dag. Museets facebooksida har 593 gillamarkeringar. Antal registrerade poster i a-arkivet i december 2013: st. Antal registrerade poster i fotoarkivet i december 2013: st. Stadsantikvarisk verksamhet Under året har stadsarkitektkontoret och stadsbyggnadsförvaltningen skickat ett 60-tal remisser för yttrande. Förslag till uppdatering av riktlinjer för Borstahusens bebyggelse har utförts. Under kulturnatten hade för första gången Minnesbanken, och med den Byggnadsvårdshörnan, öppet. Ca. 100 besökare. I samband med den nya översiktsplanen har frågan om ett övergripande natur- och kulturmiljöprogram väckts. I anslutning till utställningen Ritat arrangerades sex mycket välbesökta program, föredrag, vandringar och visningar. Ett stort intresse för bebyggelse och lokala planer blir mer och mer synligt. Program på museet De flesta programmen var under jubileumsåret kopplade till just jubileet. Redan på stadens födelsedag den 20 mars bjöds landskronaborna in till födelsedagsmingel i caféet. Då gästades museet dessutom av Radio Malmöhus som sände direkt med gäster under hela eftermiddagen. Överlag ser vi att torsdagsprogrammen har varit mer välbesökta än tidigare år. Sammanlagt 5007 personer har besökt museets olika program, med fördelningen torsdagar 770, söndagar 2439 (påskstök 340, julstök 990), kulturnatt 850 samt spökafton 948. Under året har dessutom tillkommit en ny kulturnatt (Vår kulturnatt) samt ett antal Jubeldagar, som dragit mer folk till centrum. Den november genomfördes arrangemanget Selma Lagerlöf i Landskrona. Selma Lagerlöfsällskapet var huvudarrangör i samarbete med FOK, Svenska kyrkan och Syföreningen På programmet stod jubileumskonsert, stadsvandringar, maratonläsning, öppna föreläsningar, mm. Sammanlagt deltog ca. 350 personer i de olika arrangemangen. Pedagogisk verksamhet Till alla basutställningar och till de flesta tillfälliga utställningar erbjuds visningar och kreativa verkstäder eller fördjupande samtal. Totalt 3619 elever besökte museet och 188 visningar/verkstäder/stadsvandringar för skolelever genomfördes. Det är en minskning från föregående år med 1500 elever. Jubileumsåret har inneburit ökat engagemang för många, skolorna var under hösten engagerade i flera jubileumsaktiviteter, och detta återspeglas i de vikande siffrorna. Den mest populära basutställningen är fortfarande Människor som vi och den populäraste tillfälliga utställningen var Under träden. Under jubileumsåret har museet erbjudit skolorna en jubileumsvisning genom de stadshistoriska utställningarna, förutom visningar och verkstäder i jubileumsutställningarna. Antal deltagande elever i jubileumsaktiviteter var 830 st. Läsåret 2013/14 erbjuder museet

56 4(6) Skapande skola-program till basutställningarna Människor som vi, Landskrona 1413 och Nya staden. Under hösten har intresset varit svalt och endast tre klasser har deltagit. Kultur för äldre Att stödja äldre människor i att kunna leva ett aktivt och kulturellt rikt liv i ett socialt sammanhang ger positiva hälsoeffekter. (Citat: Kultur Skåne/Kultur och hälsa). Museet förmedlar, med hjälp av ca 50 kulturombud, kultur till brukare och anställda inom Omsorgsförvaltningen. Under 2013 erbjöds t.ex. Född 1913, en mindre utställning och ett häfte med en vandring i sex hundraåringars fotspår, till olika boenden. Född 1913 genomfördes inom ramen för Landskrona stads jubileumsprojekt och har varit mycket uppskattad. Museet fortsätter dessutom att tipsa om kulturella aktiviteter, låna ut minneslådor/fotolådor och erbjuda tipstävlingar med föremål ute i verksamheterna. Rothoffska kolonin Museets koloni har varit mycket välbesökt under Utställningen c/o Kolonin och den nya bron mellan Slottet och Syrenstigen gjorde att många fler besökare lockades till kolonin. Skolprogrammet Måla i kolonin är populärt och 138 elever deltog. Samarbetet med Omsorgsförvaltningens dagligverksamhet fortsätter och fungerar mycket bra. Totalt besöktes Rothoffska kolonin av personer. Besökssiffror 2013 fortsatte aktiviteten Ateljé Nell, med söndagsöppen verkstad för barnfamiljer (453 besökare). Totalt besökte museet under året. Det är en minskning från föregående år. Totalt räknades 2913 barn in. Den 20 mars invigdes jubileumsaktiviteten Major Pantzarnäsas museimarsch. Det är ett aktivitetsspår genom museets basutställningar med roliga aktiviteter för de små barnen. Sammanlagt har 265 barn följt major Pantzarnäsa. En av museets äldsta basutställning började rivas i slutet av året. Nell Walden ger plats för ny utställning med verk ur den Non Violence samling som vi mottog I lokalerna kommer också att beredas plats för utställning för de små barnen. I årets slutskede fick vi genom Region Skåne ett uppdrag att tillsammans med Malmö museum utveckla en metod för att arbeta med SKI språk, kultur och identitet inom ramen för folkhälsa. Under hela 2013 har Hemslöjdsföreningen genom projektet Vävcaféet haft verksamhet i det s.k. Vävcaféet Världens vävar. Landskrona konsthall 2013 har varit ett innehållsrikt år. Besökssiffrorna ökar! På två år har ökning varit 2248 personer och är nu uppe i ett snitt på 95 personer per öppen dag. Konsthallen har under 2013 haft totalt besökare. Jubileumsmedel under året har öppnat upp fler och nya möjligheter i verksamheten. De extra medlen har möjliggjort utbetalning av utställningsersättning till konstnärerna vilket känns riktigt bra. De extra medlen har också gjort det möjligt att bjuda in professionella konstnärer från andra länder än Sverige. Vi har också kunnat arbeta mer med urval själva än vad vi normalt sett gör.

57 5(6) Samarbetet med Galleri Arnstedt har fortsatt och utvecklats med två utställningar under In i Upp ur visade Maria Hall och Johanna Karlsson och på sensommaren visades Peter Frie och Lars Englund. Båda dessa utställningar blev väl mottagna av publiken. Lars Englund kommenterade utställningen som den finaste han gjort. Konstrundan har ungefärligen samma antal besökare som förra året. Året var lite skakigt för NVSK med styrelsebyte och dylikt men allt löstes till slut. Konstrundan kommer tillbaka Sommarens stora satsning med Hett Format som visade 12 unga nu verksamma konstnärer som arbetar i glas. Utställningen lockade strax över 5000 besökare och fick mycket fina omdömen både av publik och av press. Även onsdagsprogramen i anslutning till utställningen var populära. Vid en genomgång av gästboken kunde vi konstatera att besökarna till Hett Format verkligen kom från när och fjärran! Fotofestivalen som följde kort därpå blev även den en stor framgång med många besökare. Det man kan konstatera är att besökarna till fotofestivalen framförallt har en lägre medelålder det är mycket unga människor som vill titta på foto av god kvalitet. Ribban är lagd och förväntningarna är stora på fotofestivalens fortsättning. Årets sista utställning The world within within the world visade 12 konstnärer från 10 länder. Alla länderna är en spegling av stadens invånare. Utställningen fick fantasiska recensioner både i lokalpress och sydsvenska dagbladet. Responsen från publiken var även den mycket positiv. I samband med invigningen av utställningen genomfördes första året av den regionala satsningen på Barnens Bästa Biennal. Två av de deltagande konstnärerna Tamara Abdul Hadi och SHOBA deltog med samtal för unga. Tyvärr kom det inte så mycket unga till dessa samtal och SHOBAS samtal blåste bort med stormen! Museets bildpedagog hade ett par verkstäder för de lite yngre under BBB som gick bra. BBB återkommer vartannat år. Efter Konstrundan var glasutställningen Hett Format mest populär följt av fotofestivalen. Programverksamheten på konsthallen har också under 2013 utökats till att gälla också sommaren. Då det funnits extra medel för programläggning i år har också ansatsen varit bredare. Det är en uppenbar skillnad på att ha pengar till programverksamhet och inte. Programmen på sommaren drar generellt sett betydligt mer besökare än på vår och höst. Besökare kommer både från Landskrona och från storstäderna runt omkring och de uppskattar satsningen på ex. konstfilm. Av den totala besökssiffran är det nästan 5000 som sluter upp vid olika program. Konsthallens café har under året varit lite i gungning. I nuläget sköts caféverksamheten av Omsorgsförvaltningens Daglig verksamhet och en ideell förening som bildats. Utvärdering mot konstplan Samarbetet med högskola och curatorsutbildningar har fortfarande inte tagit någon större fart men det finns en del informella samarbeten bla med LTH arkitektutbildning vad gäller byggnaden konsthallen.

58 6(6) Utställningarna Hett format och The World har båda visat unga nyutbildade konstnärer och därmed gett dem utställning i hallen. Programverksamheten och den pedagogiska verksamheten i konsthallen kan utvecklas men kräver tid till samarbeten. Det finns numera ett samarbetsavtal mellan ToS och FoK vad gäller skötsel av den offentliga konsten. En skötselplan är under konstruktion men har av tidsskäl inte varit möjlig att göra klarunder Stadens konstsamling har utökats med några verk av Fabian Emond och en Peter Frie målning. Situationen i konstmagasinet är inte bra. Lokalen har blivit för liten dels genom samlingen från CFR, dels genom rivningen av Nell Walden och slutligen genom återlämning och upphittande av ej inskriven konst. Det lokala konstlivet har uppmärksammats i #Konst i Landskrona. Uppskattat både av konstnärer och av allmänhet.

59 Fritids- och kulturförvaltningen 1(6) Datum Kulturstöd Verksamhetsberättelse 2013 Kulturnämndens kulturprojektbidrag till föreningar och studieförbund stöttade olika initiativ under året. Föredragserier, utställning, ljudteknik, festival, konstprojekt och kulturcafé var verksamheter som fick bidrag under året. Sensus var det av studieförbunden som sökte samt föreningarna Ökända, Vi är Landskrona, Vens Golfklubb, Galleri Rostrum och Kulturlaboratoriet. Totalt har sju ansökningar beviljats med sammanlagt kronor. Den 6 februari hölls ett nätverksmöte med föreningar, studieförbund och kreativa näringar som bjöd på information och speednetworking, en form av korta möten med möjlighet att utbyta erfarenheter och kontakter. Den 9 mars hölls en Föreningsmässa i teatern öppen för alla typer av föreningar med information om olika stödformer inriktad på idrott och kultur. Programverksamhet Valborgsfirande I samband med 600-årsjubileet flyttades första delen av Valborgsfirandet till den stora scenen i teaterparken. På scenen hyllade vi våren med extra mycket körsång. Traditionsenligt består Valborgsfirandet av manskörsång med LAS Manskör och Öresundsvarvets Manskör. Här förstärktes programmet av att Jubileumskörens medverkan under Dag Videkes ledning och Stadmusikkåren som inledde programmet med musik. Från Teaterparken leddes scouterna fackeltåget ner till stranden där det ordinarie programmet tog vid. Författaren Åke Jönsson höll årets tal till våren detta historiska år. Helt enligt planerna vann Sommargreven kampen mot Vintergreven till häst. Skådespelaren Per Ullberg var vår ciceron under hela programmet som sågs av ca 1200 personer. Vår Kulturnatt Med Csaba Perlenberg som projektledare fick staden en extra kulturnatt den 10 maj detta jubileumsår. Med fokus på ungt, film och utomhusprogram. Den sammanföll och samarbetade med Landskrona Pride som genomfördes för första gången. Ett inslag var filmprojektet Ett skott från höften med fyra filmteam som med ett tema gjorde kortfilmer på 8 timmar lokaliserade i Landskrona. Andra inslag var utställningen Strecket, Lilla konstgränden och musikscenen i Teaterparken. 41 platser var engagerade i Vår kulturnatt som uppskattades mycket och drog stor publik. Nationaldagen På uppdrag av kommunfullmäktiges ordförande planerades och genomfördes Nationaldagsfirandet i år i Teaterparken. Medverkade gjorde lokala föreningar och jubileumskören. Landshövding Margareta Pålsson håll högtidstalet. Uppskattningsvis 600 besökte arrangemanget.

60 2(6) Allsångskvällar Sommarsången genomfördes två kvällar av Verdandi med gäster såsom artisten Nanne Grönvall och imitatören Anders Mårtensson och ett stort engagemang från föreningen. Publiken (totalt ca 2200) nöjde sig väl med picknick och allsång. Trädgårdsgillet Riksorganisationen Svensk Trädgård hade valt att förlägga sitt sommarmöte i samband med Trädgårdsgillet vilket gav gillet en mer nationell prägel med deltagare från hela landet. Deras årliga medaljutdelning för förtjänstfulla insatser inom trädgård skedde på Trädgårdsgillets scen. Ny samarbetspartner för gillet var Din Trädgård Skåne Nordväst som deltog med föredrag och marknadsstånd. Marknaden slog återigen rekord i antalet utställare (58 st) som bredde ut sig under träden i parken och mot koloniutställningen på Citadellet. Liksom förra året flyttade den vinnande flotten in på Den stora Blomsterfesten på Sofiero veckan efter. Där medverkade Trädgårdssällskapets medlemmar, koloniutställningen och representanter för flottbyggarna Råga Hörstads Plantskola tillsammans och lyfte upp Landskrona som en grön stad. Gillet var för tredje året Miljömärkt event och fick diplom av representant från Hålls Sverige rent. Uppskattningsvis hade gillet i sin helhet en publik på besökare. Många ideella krafter bidrar till arrangemanget såsom privatpersoner som öppnar sina trädgårdar och Trädgårdssällskapets medlemmar, uppskattningsvis är ett 20-tal personer involverade i arrangemanget. Gaturfestivalen Gatuteaterfestivalen, som landskronaborna tog till sitt hjärta, är ett samarbete över landsoch kommungränser tillsammans med framför allt Helsingborg och Helsingör. Den lokala prägeln sattes på arrangemanget i samarbete med Project Boulevard, Kulturlabbet och deras Music Corners samt workshops för barn med Teater Dront. Internationellt, spontant och humoristiskt blev resultatet med en entusiastisk publik. Antalet i publiken är dock svårt att uppskatta med teater på gator och torg. Åtta föreställningar plus ett antal konserter med Music Corners och två workshops avverkades under tre dagar. Kulturnatten Kulturnatten den 11 oktober bjöd på ett stort antal arrangemang. Några nya platser var Nygatan där de tomma affärslokalerna som använts till fotofestival i augusti nu fylldes av Kulturstöd Unga, Uppdrag Ninjas, fotoutställning, elevutställning med Allvar Gullstarands gymnasiets estetelever och filmvisning med filmen Heder. Dessa inslag lockade en ung publik. KELA hade öppet i sina lokaler och Jubileumsscenen i Teaterparken gav plats för musik. Slottsparkscenen Slottsparksscenen har använts av föreningar och organisationer under sommaren, bland annat med 1:a majfirande, konsert, Äldrefestival i PROs regi, skolavslutning, karnevalen och årets nyhet Pridefesten.

61 3(6) Kulturstipendium Landskrona stads kulturstipendium tilldelades i år författaren Caroline L Jensen, sångerskan Marta Sälöen och kreative entreprenören Sebastian Swärd som fick kronor vardera. Utdelning skedde vid Kulturminglet den 14 november på Landskrona teater. Landskrona Teater Årets utmaning har, förutom försök att hitta tillbaka till ett drägligt samarbetsklimat med teaterföreningen, varit att skapa en balans i prissättningen på uthyrning som önskar avancerad teknik i förhållande till kostnaden för inhyrt dito. Besökssiffran ökade något 2013 till ca besökare. Vi har haft två intressanta residens, Sardine Sauvage och Potato Potato, den senare i tätt samarbete med Uppdrag Ninjas. Sommarresidens med avgångseleverna från Fridhems Folkhögskola som resulterade i föreställningen Det Ljuvaste med Teater Dront. Berättarklubben har ett 50-tal trogna besökare per gång och lördagscaféernas besökstal ökar så smått. Dessa driver vi i samarbete med VäL, Okarina och Sensus. En verksamhet som syftar till att öka möjligheten för lokala aktörer att framträda och skapa möjligheter för föreningarna att hitta nya samarbetsformer. Divertimento hade svårt att få publik till sina föreställningar och kommer under 2014 att genomföra nallekonserter på försök. Året har också bjudit på två föreställningar från projektet VASS med Teater Teatron och Memory Wax. Dessa såldes till grupper och framförallt Memory Wax blev en bra upplevelse. Årets stora publikdragare blev inte helt oväntat Knitting Peace, tre utsålda föreställningar med Cirkus Cirkör. Kulturstöd Unga Året 2013 har inneburit några tillfälliga förändringar på personalsidan; Minna Ågren och Mattias Larsson har vikarierat för Caroline Larsson och Murat Saglamoglu. Med personalombytet har det kommit nya insikter och kunskaper som har varit verksamheten till gagn. Under vårterminen arbetade barnen utifrån temat "Känslor" i Pysselklubbben. Förutom att arbeta utifrån temat fick barnen även arbeta med fria uppgifter, under något som vi har valt att kalla drömveckor. Terminen avslutades med en utställning under Vår kulturnatt i en lokal på Östergatan där barnen fick visa upp sina skapelser för ca 170 besökare. Under våren bjöds också en workshop för 9 politiker från Kulturnämnden. Under höstterminen har barnen arbetat utifrån temat Pysselgalaxen, där man fått göra bland annat planeter, rymdraketer och rymdfossiler. Terminen avslutades med utställningen Pysselgalaxen på Landskrona museum. Under vernissagen kom ca 100 besökare. 70 barn har varit aktiva i Pysselklubben.

62 4(6) Kartläggning/inventering Landskrona stad har som vision att anta en kulturgaranti, en slags försäkran kring att samtliga barn och unga i Landskrona möter, upplever och skapar kultur genom skolåren, ändå från förskoleåldern upp till gymnasiet. Genom att göra en inventering av kulturutbudet och kulturupplevelse för barn och unga har vi tagit ett första steg mot en kulturgaranti. Inventeringen har gett oss en fingervisning om de utmaningar som finns i arbetet med kultur för barn och unga i Landskrona stad. Vi ser det som en utvecklingsmöjlighet för verksamheten att bedriva detta arbete i vår egen förvaltning. Skoldialog Syftet med skoldialog var att nå ut med vår verksamhet Kulturstöd Unga, till vår målgrupp i en miljö där de naturligt befinner sig, i skolan. En direkt effekt av Skoldialogen har varit två nya Snabba Cash-ansökningar och tre unga som sökte vår ungdomsledarutbildning. De flesta unga som vi träffade under skoldialogen kände inte till vårt arbete, vilket har varit en nyttig kunskap för oss. Utbildningar Unga ska vara självklara aktörer i Landskronas kulturliv. Genom att utbilda unga kulturaktörer föryngras kulturlivet i staden. Utbildningarna ska ge unga verktyg och självförtroende att driva egna projekt. Om ungas delaktighet i kulturlivet ökar, ökar också deras delaktighet i samhället i stort. Utbildningarna riktar sig till de som är år gamla och som är intresserade av kultur och ledarskap. Kulturvärdsutbildning Kulturvärdsutbildningen startades då vi såg att det fanns ett behov av personal till olika arrangemang inom förvaltningen. Under våren 2013 utbildades den första kullen kulturvärdar i "Det goda värdskapet": vad som gör att människor känner sig välkomna, väl bemötta och hur de själva kan bidra till en bättre värld. De har även fått kännedom om förvaltningen, grundkunskaper kring projekt och projektledning samt träffat eventuella arbetsgivare. Efter den avklarade utbildningen har kulturvärdarna fått chansen att jobba vid olika kulturarrangemang som Fritids- och kulturförvaltningen anordnar. 7 unga gick utbildningen och har under året jobbat med ca 25 olika arrangemang. Unga ledare Utbildningen hölls av Uppdrag Ninjas för andra året i rad års unga ledare fick arbeta med teman som Hur grupper skapas och hur de fungerar, Ledarens roll samt Likabehandling som metod och fick gå igenom många praktiska övningar. I år gick 9 unga ledarskapsutbildningen. Efteråt har flera av dem gått vidare och arbetat i bland annat vår sommarverksamhet. Sommarverksamhet I år är det sjätte året som vi har skateskola. Verksamheten var för andra året i centrum, utanför gymnastiksalen vid Tyghuset. Skateskolan leddes av 3 unga ledare för 30 barn i 6 veckor. I år ökade skateskolan i storlek med två klasser och engagerade fler barn. Genomsnittlig besökarantalet per dag var 25 barn och unga. Under de tre skatekvällar som arrangerades hittade i snitt 40 besökare till den provisoriska parken per kväll. Under ledning av erfaren skatare och byggfantast handleddes skatebyggarna genom en tre

63 5(6) veckor lång feriepraktik där de planerade, ritade och byggde ramper till Skate på Kasern. 3 personer deltog i denna specialanpassade feriepraktik. I år utökades containerantalet till två och i den nya container fanns möjligheten till digital musikproduktion samt en gör det själv-avdelning där besökare kunde sy, måla, klippa och skapa fritt. Feriepraktik - Project Boulevard Till sommaren 2013 beviljades Kulturstöd Unga medel från Kulturnämnden för att kunna utöka vår sommarverksamhet genom ett pilotprojekt. Projektet innebar att unga kulturaktiva som är år praktiserade som professionella gatuartister under tre veckor. Gruppen om 7 unga som fick denna nya form av feriepraktik har erfarenheter inom dans, fotografi, akrobatik, poesi, manusförfattande, musik, sång och scenografi. Gruppen kallade sig för Project Boulevard och marknadsförde sig i olika sociala medier så som Instagram, Facebook och via en blogg. Gatuartisterna handleddes av en producent och gruppen uppträdde på Landskronas gator och torg under perioden 17 juni till 5 juli och under Gatuteaterfestivalen den 1-3 augusti F1 Efter 2012 års UKM (Ung kultur Möts)-festival tog vi beslutet att ta en paus ifrån arrangemanget för att lägga tid och resurser på att testa andra arbetsformer. Målet var att ha ett arrangemang som unga varit delaktiga och haft inflytande ifrån det första till det sista steget. Ambitionen var också att vara noga med att de inblandades möjligheter till påverkan och inflytande skulle vara på riktigt. Resultatet blev tvådagarsfestivalen Två- Sex -Fett i Teaterparken den augusti. En referensgrupp på fem personer arbetade under våren och sommaren med att ta fram ett festivalkoncept som de sedan genomförde. Betongpark2014 Beslutet om en skatepark i Landskrona togs den 19 juni Parken ska stå färdig sommaren Kulturstöd Unga har fått i uppdrag att föra dialogen med sketare och allmänheten, samt att ansvara för den inledande arbetsprocessen som skall utmynna i en konkret plan för parkens utformning. Målet med projektet är att utveckla dialogen med unga landskronabor och att skapa förutsättningar för en park som uppskattas av många. Under hösten 2013 har det bildats en referensgrupp med 8 deltagare som arbetar med framtagandet av parken tillsammans med företaget Pivotech. Kulturstöd Unga är även ansvariga för att dokumentera arbetsprocessen, vilken man kan följa på:betongpark2014.wordpress.com Snabba Cash Snabba Cash är den del av vår verksamhet som ger unga störst möjlighet till inflytande och där delaktigheten är genomgående. I år har vi haft 4 projekt som tilldelats pengar dessa har varit; en teckentolkad spoken word föreställning på Landskrona teater, ett välgörenhetsprojekt med fotoutställning, loppis och matförsäljning där projektets insamlade pengar gått till en barnhjälpsorganisation. Projekten LA Pride och Pyssel i Härslöv fick också stöd ur Snabba cash potten. Intresset för potten är tillfredställande, vi har haft runt tiotalet möten kring potten under året.

64 Sociala medier Under året som gått har vi fått ca 100 nya gillamarkeringar på vår facebooksida, Vi anser dock att vårt nätverk på facebook är alltför litet då det bara har ca 270 gilla-markeringar. Plattformen är på väg att bli föräldrarnas plats i cybervärlden - där vill inte ungdomarna vara. 6(6)

65 Fritids- och kulturförvaltningen 1(3) Datum Tycho Brahe-museet Verksamhetsberättelse 2013 Besöksstatistik Tycho Brahe-museet har under verksamhetsåret fram till och med slutet av november haft totalt besökare, en liten ökning med 2 % från förgående år. Besökssiffrorna är något högre under försäsong mars-april, men relativt konstanta under sommarmånaderna. Den största förändringen kan ses i juli, då nästan 1100 fler besökte museet jämfört med föregående år. Antalet personer som valt att besöka museet genom en bokad visning följer trenden från föregående år, totalt har 70 % av museibesökarna tagit del av museet genom en bokad grupp eller visning. Intäkter Museets intäkter har under året ökat med 2,5%. Intäkterna har följt säsongens besökskurva, med undantag för ökningen under juli, se stapeldiagram nedan. En mindre renovering och uppfräschning av museibutiken samt ett mer renodlat butikssortiment kopplat till museets ämnen har fortsatt trenden med ökad merförsäljning. Den sammantagna biljett- och butiksförsäljning uppgår i år till 1.7 mj.kr. Den 26/11 redovisade museet ett budgetunderskott på kr, detta har nu reglerats med kvarvarande fakturor och försenad redovisning för oktober och november års underskott ser i nuläget ut att gå jämt ut.

66 2(3) Besöksundersökning Under 2013 gjordes en kvalitativ besöksundersökning i två delar, den enda delen bestod i en observation av hur samt hur länge museibesökarna rör sig i basutställningen. Del två bestod i en enkätundersökning över hur besökarna uppfattar och graderar museets olika delar samt dess personal, service och tillgänglighet. Besöksundersökningen genomfördes från den 21/7 tom den 21/8 och totalt deltog 159 personer, varav 58 i observationen. Undersökningen visar att nästan 50 % av museets besökare är i åldersgruppen 36-55, knappt 9 % är mellan 26-35, 15 % är mellan år och 17% av de tillfrågade är över 56 år. Av de tillfrågade kommer 20 % från Skåne; främst kranskommunerna Lund, Malmö, Helsingborg och Ängelholm. Av de övriga besökarna från Sverige kommer 32 % av de tillfrågade från Mellansverige, främst Göteborg och Stockholm med omnejd. 18 % kommer från Danmark, varav majoriteten från Köpenhamn. De mer långväga besökarna i undersökningen kommer från Frankfurt, USA, Nigeria, Holland och Thailand. Hela 83 % av de tillfrågade har inte tidigare besökt Tycho brahe-museet, samtidigt uppger 82 % att de besöker museer 1-2 gånger om året eller mer. Endast sju av de tillfrågade upplever att deras kunskaper om Tycho Brahe inte har ökat under museibesöket och fler än 85 % uppger att basutställningen var intressant, underhållande, informativ och vacker. 25 av de tillfrågade menar att observatoriet Stjärneborg är museets bästa del, lika många anser att utställningen i f.d. allhelgonakyrkan är den bästa delen. 12 % av de tillfrågade nämner lekparken som mest uppskattad. Hela 70 % av de tillfrågade ger personalens mottagande, kompetens, service och engagemang högsta betyg på skalan 0-4. Skolprogram Under 2012 utvecklade museets arbetsgrupp tre nya skolprogram, två av dessa sjösattes under samma år och under våren 2013 startade den sista upp. De nya skolprogrammen har varit mycket uppskattade och samarbetet med Ventrafiken och Utbildningsförvaltningen har gjort att de besökande skolorna från Landskrona stad ökat ytterligare. Totalt 3152 elever besökte museet genom ett pedagogiskt program, varav 598 elever från Landskrona stad. Besöken från de kommunala skolorna har därmed ökat med 10%. Strax över hälften (53%) av eleverna är från grundskolan, besök från gymnasieklasser har därmed ökat jämfört med föregående år. Evenemang För andra året i rad arrangerades Sophies skördedag, i år i samarbete med Vens trädgårdsrunda genom leaderprojektet Skåne Nordväst Din trädgård. Den 7 september kunde besökaren ta del av renässansen genom mat, smak, kläder, trädgårdsideal och lek. Totalt 350 personer besökte museet under dagen, av dessa var 30 under 16 år och endast 12 under 7 år. Ca 900 personer åkte till Ven under dagen. De öppna trädgårdarna hade mellan besökare under dagen, vilket stämmer väl överens med museets siffror. Målgruppen bör diskuteras för nästkommande år, då museets evenemang var riktat till den aktiva familjen och detta ej överensstämde med besöksstatistiken. Ökända musikfestival anordnades för första gången mittemot och i samarbete med museet. Tycho Brahe-museet erbjöd en scen för akustisk musik i f.d. allhelgonakyrkan samt renässans chill out i trädgård och borggård. Sammanlagt 93 festivalbesökare besökte museet och 43 festivalbesökare besökte konserterna i utställningen den 16 och 17 augusti.

67 3(3) Personal Museet har för första gången haft ekonomisk möjlighet till mer än en heltidsanställning. Totalt har, förutom anställd platschef, tre museipedagoger tjänstgjort på rullande schema om 100 % from april oktober. Tidigare timanställda har arbetat i museets arbetsgrupper, som extra resurs vid behov samt under högsäsong och evenemang. De tre nya tjänsterna har ökat museets service gentemot besökarna samt höjt kvalitén på visningar och pedagogiska program. Parallellt med de dagliga sysslorna har museipedagogerna arbetat löpande med museets utvecklingsarbete. En missberäkning i 2013 års budget ledde dock till ett underskott på i personalkostnader. Under 2013 har personalen gemensamt tagit fram; ny metod för genomförandet av årets samt kommande års besöksundersökningar bytt namn från Tycho Brahe minnena till Tycho Brahe-museet utvecklat en plan för förbättring av hemsidan (genomförs till säsongsstart 2014) förbättrat butikssortimentet, tagit fram egna trycksaker och renoverat museibutiken administrerat museets facebook och ökat användarantalet från 34 till 197 personer förnyat samt översatt texter och manus till broschyrer, skyltar och hemsida bytt ut samtliga skyltar i museets lekpark samt ny skyltning i entrén och längs landsvägen tagit fram en översiktsskylt över museiområdet för att öka tillgängligheten utvecklat nytt manus samt ny föreställning till Stjärneborg (invigs i maj 2014) planerat och genomfört ett nytt evenemang i samband med musikfestivalen Ökända inventerat trädgården samt gjort en uppdaterad växt- och artlista anordnat program för Kulturarvsdagen med visning av Ven på temat mötesplatser Under året avslutades ett långt samarbete med Per Remberg AB som tidigare skött museets grus- och gräsytor. Upphandling med ny entreprenör sker under vinter/vår 2014.

68 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Kulturnämnden Uppenbara felaktigheter i brev till kulturnämnden från Tommy Olsson och Kenneth Fritiof Så här skriver teaterföreningen på sin hemsida och i brev till nämndens ledamöter: Så här såg det ut i verkligheten: I Städernas Djungel inställd! Den spelades aldrig då den regionala riksteaterföreningen ansåg att det förelåg risk för att arrangemanget inte skulle mottas väl på grund av Landskrona riksteaterförenings agerande. Livet i Två Bitar En intim föreställning som spelades med publiken uppe på scenen. Man satt i en cirkel och det fanns 20 stolar. 5 betalande + 3 personer som var inbjudna innebär nästan halvfullt. XOXY en sexfantasi. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

Nämndernas verksamhetsberättelse 2013. Kulturnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse 2013. Kulturnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse 2013 Kulturnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Nämndens ansvar och omfattning Kulturnämnden ansvarar för den offentligt drivna kulturverksamheten i staden samt stöd till kulturella

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Fredrik Schlott Karin Sundequist Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde.

Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde. Bildningsnämnden Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde. Fritidspolitisk inriktning för föreningsbidrag. Föreningarnas verksamhet är av avgörande betydelse för kommunen

Läs mer

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150427 RS140512 Driftnämnden för Kultur och skola Begäran om samverkan och bidrag till Garnisons- och luftvärnsmuseet

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-10-26 1 (5) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-11-04 kl. 10.00 Plats: Helsingborgs stadsbibliotek, Bollbrogatan

Läs mer

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

NUVARANDE STADGAR. Definition. Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. NUVARANDE STADGAR För ÅKEREDS TENNISKLUBB, grundad 1969. "Idrottens mål och inriktning" Definition Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015

Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet. från och med januari 2015 Kiruna kommuns bidragsregler för fritids- och kulturverksamhet från och med januari 2015 Antagen av fritids- och kulturnämnden 2014-12-04 Reviderad av kultur- och utbildningsnämnden 2015-04-23 OLIKA MÅLGRUPPER

Läs mer

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping REGLERNA ÄR ANTAGNA AV NORRKÖPINGS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 9 JUNI 2009. REVIDERAD VERSION ANTOGS AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR

HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR HÖÖRS KOMMUN Kultur- och fritidsnämnd BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNAL BIDRAG TILL KULTURELLA FÖRENINGAR BIDRAGSNORMER FÖR KULTURFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2011-06-15. Syftet med kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer. inom Kungsholmens stadsdelsområde

Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer. inom Kungsholmens stadsdelsområde KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (5) 2008-02-04 Riktlinjer för bidrag till lokala föreningar och frivilligorganisationer som riktar sig till invånarna inom Kungsholmens stadsdelsområde Villkor för

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag Sida: 1 (5) Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt gällande reglemente ansvar för att fördela bidrag till föreningar

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län

Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län 1 (7) Bidragsregler för Ungdomsorganisationer LTV091060 Landstingsstyrelsen 2010-01-01 Landstingsbidrag för Ungdomsorganisationer i Västmanlands län Fastställd av Landstingsstyrelsen 16 december 2009 312

Läs mer

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun Rapport Hantering av föreningsbidrag Timrå kommun November 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 6 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till studieförbundens lokala organisationer

Regler för kommunala bidrag till studieförbundens lokala organisationer 1 Regler för kommunala bidrag till studieförbundens lokala organisationer 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Kommunalt bidrag kan utgå till avdelning (avdelningar samverkande i region) omfattande en eller flera kommuner

Läs mer

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet RIKTLINJE Föreningsbidrag - fritid Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag för föreningar som bedriver fritidsverksamhet för barn och ungdomar i Nacka. Dokumentet

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Fritids- och kulturförvaltningen

Fritids- och kulturförvaltningen Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum 2011-01-11 Referens Göran Nyström Er Referens Vår referens Kulturnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Kulturnämnden kallas till sammanträde Dag Onsdagen

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde DATUM UTSKRIFT 2015-09-21 SIDA 1/5 KAPITEL GILTIGT INOM R FÖR BIDRAG TILL, VALLENTUNA KOMMUN AVSNITT GODKÄNT DATUM 2015-04-28 DOKUMENTANSVARIG SUSSI THAYSEN GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN DIARIENR 2015.043-3

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län

Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län Regler för bidragsgivning till distriktsorganisationer som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i Uppsala län Regler fastställda och ändrade av kulturnämnden 2012-01-25 Kulturnämnden 1. (4) Regler

Läs mer

2009 09-08 Göran N. Protokoll från 090603 samt inbjudan till arbetsmiljöutbildning bifogas.

2009 09-08 Göran N. Protokoll från 090603 samt inbjudan till arbetsmiljöutbildning bifogas. Fritidsnämnden 1(1) Datum Handläggare 2009 09-08 Göran N Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Fritidsnämndens sammanträde Dag Onsdagen den 16 september 2009 Tid 18.00 Plats Aktivitetshuset

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Regler och villkor för Föreningsbidrag i Hallsbergs kommun

Regler och villkor för Föreningsbidrag i Hallsbergs kommun 2016-12-07 Regler och villkor för Föreningsbidrag i Hallsbergs kommun Att gälla från och med 1 januari 2017 1 (5) Allmänna villkor 1. Föreningens medlemmar ska ha valt styrelse demokratiskt, vilket innebär

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad

BIDRAG. Till föreningar med särskild social inriktning. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad BIDRAG Till föreningar med särskild social inriktning Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads Kommun Reviderad 2013-09-25 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Inledning 3 2 Föreningsbidrag 3 2.1 Syftet

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar

Bidragsregler för kulturföreningar Bidragsregler för kulturföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till kulturföreningar m fl i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att Partille kommun

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer

Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer Antagna av Landstingsstyrelsen 2013-09-03 Innehåll MÅLBESKRIVNING... 3 GRUNDVILLKOR FÖR BIDRAGSANSÖKAN... 3 NYA FUNKTIONSHINDERORGANISATIONER...

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26

Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Årsmöte Göteborgs goklubb 2014-03-26 Org. nummer: 802446-9499 Närvarande: Markus Artman Tobias Eriksson Erik Hellsten Viktor Hessle Lukas Lindroos Robin Nilsson Magnus Sandén Micael Svensson Eskil Varenius

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd

Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd 2012-05-16 Sov 71/2012 Sov 52/2010 Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom Social välfärd Reviderade 2012-06-07 Innehållsförteckning Riktlinjer för föreningsbidrag och utvecklingsstöd inom

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD OBS. Häfta ej 1 Malmö stad Kulturförvaltningen ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD ORGANISATION Organisationens registrerade namn Organisationsnummer Eventuell c/o-adress Plusgiro/bankgiro (beviljat stöd utbetalas

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 2015 10 01 HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET 2015 2025 antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 Handlingsplan för Kulturprogram för Båstads kommun 2015 2025. Handlingsplanen utgår från

Läs mer

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-01-19 8 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-09-10 129 BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Gäller fr.o.m. 2011-03-01 och ersätter tidigare

Läs mer

Kulturgaranti. för barn och unga

Kulturgaranti. för barn och unga Kulturgaranti för barn och unga Kulturplan för barn och unga I Varbergs kommun samarbetar skolor, förskolor och kulturverksamheter för att göra kultur till en del av barnens vardag. Vi ser kultur som en

Läs mer

Information om Föreningsbidrag och stipendier

Information om Föreningsbidrag och stipendier VK300S v1.0 040416, Bidragsfolder uppdat. 2015 Information om Föreningsbidrag och stipendier Uppdaterad VT2015 2 (18) Innehållsförteckning Normer för kommunala bidrag till ungdomsorganisationer...3-4 Administrationsbidrag.....5

Läs mer

Prövning av ny regional ungdomsorganisation: Tekniska Högskolans Studentkår

Prövning av ny regional ungdomsorganisation: Tekniska Högskolans Studentkår KUN 2012-09-25, p 12 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-09-17 KUN 2012/437 Handläggare: Margareta Wennerberg Prövning av ny regional ungdomsorganisation: Tekniska

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-23 122 1 NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED UNGDOMSVERKSAMHET. Bidrag till föreningars ungdomsverksamhet i Säters

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun

Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Bidragsregler för kultur i Gagnefs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-11-04 159, dnr 2013:417/80. Gäller from 2014-01-01 tills vidare. Målsättning med kommunens bidragsgivning inom kulturområdet

Läs mer

Hans Ivarsson (C) Marianne Samuelsson (L) Lena Träff (S)

Hans Ivarsson (C) Marianne Samuelsson (L) Lena Träff (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2016-11-30 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningens kansli 16.00-17.00 Beslutande Övriga deltagare Hans Ivarsson (C) Marianne Samuelsson (L) Lena Träff

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Hammarö kommun vill genom olika bidragsformer skapa en god förutsättning för ett allsidigt föreningsliv i kommunen genom: att ge kontanta bidrag till verksamhet samt

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Bidragsregler FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN. Tryckt 2007-04-02

Bidragsregler FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN. Tryckt 2007-04-02 Bidragsregler FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN Tryckt 2007-04-02 1 [14] BIDRAGSREGLER FÖR IDEELLA FÖRENINGAR I BOTKYRKA KOMMUN 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ATT EN FÖRENING SKA KUNNA SÖKA FÖRENINGSBIDRAG

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

Erbjudande om köp av Bo Janssons samling av Arbogafotografier

Erbjudande om köp av Bo Janssons samling av Arbogafotografier Kommunstyrelsen 2012-09-11 9 Blad 33 Ks132 Au 137 Dnr 146/2012-876 Erbjudande om köp av Bo Janssons samling av Arbogafotografier samt en samling bilder som dokumenterar riksdagsjubileet i Arboga 1935 Fritids-

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer