HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2012"

Transkript

1 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2012 Finlands Röda Kors

2 Omslagsbild: Rödakorsungdomarnas årsmöte 2012 Foto: Alejandro Lorenzo Finlands Röda Kors, Fabriksgatan 1a, Helsingfors,

3 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden... 4 Inledning... 4 Verksamheten inomlands... 6 Verksamheten utomlands... 6 Kommunikation och medelsanskaffning... 7 INSTITUTIONERNA Blodtjänst... 8 Kontti... 9 De ungas skyddshus Utvecklingsverksamhet Riskhantering Ekonomi Personal Framtidsutsikter Röda Korset och miljön Hjälp till dem som hade det svårt här hemma Arbetet för kulturell mångfald lockade nya frivilliga Till första hjälpen-grupperna rekryterades nya medlemmar Hjälp till dem som drabbats av naturolyckor, matkris och krig Biståndsmål Asien Afrika Amerika De ungas temaår gav inte nytt lyft Mentalt stöd och rasism inslagen i kommunikationen under ungdomsåret Medelsanskaffningen mer mångskiftande Resultaträkning Balansräkning Noter till bokslutet Noter till resultaträkningen Noter till balansräkningen Underskrifterna till verksamhetsberättelsen och bokslutet Bokslutsanteckning Revisionsberättelse Förteckning över använda bokföringsböcker Finlands Röda Kors

4 Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2012 Inledning Året 2012 var ett år av problematiska och komplicerade kriser. Speciellt utmanande för rödakorsrörelsen var att nå fram med hjälpen till offren för krig och konflikter. Att värna om neutraliteten och självständigheten i den humanitära hjälpen blev allt viktigare under året. Under året kunde man också tydligt skönja hur selektivt kriserna tas upp i nyheterna. Det politiskt mångfacetterade inbördeskriget i Syrien fortsatte och behovet av hjälp till civila och flyktingar ökade. Att frambefordra hjälpen var en krävande uppgift. Konflikten syntes dagligen i rubrikerna men syriernas lidanden mobiliserade inga insamlingsaktioner för krigets offer. Krisen lade sordin också på Internationella rödakorskommitténs och Syriska Röda Halvmånens hjälpinsatser. Utomstående förstod inte alltid vilka svårigheter hjälporganisationerna de facto konfronteras med mitt under pågående inbördeskrig. Under året inträffade inga s.k. megakatastrofer och antalet naturolyckor som kan klassificeras som katastrofer var en femtedel färre än medeltalet. De som behövde hjälp under året på grund av katastrofer var hälften så många som genomsnittet för årtiondet. Den mest förödande katastrofen drabbade Filippinerna i form av stormen Bobha. Cyklonen Sandy orsakade stor skada i Karibien, till exempel i det jordbävningshärjade Haiti, världsmedierna däremot fokuserade främst på de skador Sandy ställt till med på USA:s östkust. Osäkerheten i världsekonomin syntes även i Finland. Effekterna av det ekonomiska läget och den i offentligheten skapade bilden av osäkerhet och en utsiktslös framtid speglade människornas tankar. Röda Korset fick under året ofta indikationer på att att människor vill ha stöd för att klara sig. Lejonparten av finländarna kunde dock fortsätta sitt normala liv, även om den växande arbetslösheten och de försämrade utkomstmöjligheterna genomsyrade allt fler människors liv. Styrelsen fortsatte under året att implementera de strategiska riktlinjer som antogs vid stämman i Lahtis med målet att möta såväl de nya nationella som internationella behoven. Strävan är att dels stärka organisationens handlingsberedskap och möjligheter att hjälpa, dels förtydliga de olika aktörernas roller och ansvar. Organisationsstyrelsen gav också en mellanutvärdering av strategidokumentet som förtroendevalda och medarbetare från Röda Korset deltog i. Enkäten visade att organisationens styrka ligger i en stark rödakorsberedskap och i förmågan att agera vid olyckor och kriser. Av organisationen förväntas modigare ställningstaganden för humanitet på alla plan. En kraftsamling för en god organisation ansågs kräva minskad byråkrati, lättare strukturer samt möjlighet till kreativitet och glädje för de frivilliga. En öppen organisation som är lyhörd för nya tillvägagångssätt tryggar enligt de tillfrågade rödakorsverksamhetens framtid. Året firades i organisationen som de ungas temaår. Dessvärre innebar året varken något nytt lyft för Röda Korsets ungdomsverksamhet eller antalet ungdomsfrivilliga. Styrelsen anser det viktigt att erfarenheterna från ungdomsåret tas seriöst och fortsätter att utveckla ungdomsverksamheten målinriktat. Speciellt De ungas skyddshus uttryckte sin oro för den allt svagare interna sammanhållningen inom familjerna och för föräldraskapets kris av något slag. Utvecklingen berörde i synnerhet unga vuxna som skulle behöva mer stöd. Organisationen ställde också första omsorgen och mentalt stöd till förfogande vid eftervården av våldshandlingarna under året. 4

5 Stormarna vid julen 2011 blottade det finländska samhällets sårbarhet. De framhävde också betydelsen att utveckla och stärka Röda Korsets egen beredskap. Styrelsen bestämde sig för att år 2013 genomföra en riksomfattande beredskapsövning där de primära inslagen är avdelningarnas lokala beredskapsplanering, samarbete med myndigheter och samarbetspartner samt ledarskap och informationsförmedling. Som mål uppställde Röda Korset en bättre förmåga att reagera snabbt på de behövandes behov vid plötsliga olyckor och katastrofer. Styrelsen lade ner mycket tid under året på att främja gemensamma verksamhetssätt och ett effektivt ledarskapssystem. Förutom att klarlägga ledarskapssystemet beslutade styrelsen att ta i bruk principen om det gemensamma bästa inom ledningen av organisationen Enligt den ska centralförvaltningen, distrikten och avdelningarna var för sig tillföra rödakorsverksamheten ett mervärde som gör hjälparbetet och målen mer effektiva. Avsikten är att förtydliga arbetsfördelningen mellan de olika aktörerna för att säkerställa de frivilligas stöd och gallra bort överlappningar. För att nå ett enhetligare system inom organisationen gick centralförvaltningen, distrikten och några stora avdelningar inför gemensam revisor. Ett viktigt beslut med tanke på programverksamheten var godkännandet av den riksomfattande strategin för första hjälpen-utbildning. Frivilligverksamheten har blivit en ny sorts inspirationskälla och hobby. Den nya verksamheten behöver dock ett allt starkare professionellt stöd vid sin sida samt ett tränings- och responssystem. För att slå vakt om detta har avdelningarna fått en egen digital RedNet-tjänst och frivilligväg samt effektivare intern informationsförmedling och verksamhetssätt. Att verkställa stämmans beslut om att balansera ekonomin och utveckla de ekonomiska resurserna var det centrala temat för året. På centralbyrån och Blodtjänst fördes samarbetsförhandlingar för att skapa balans i ekonomin och verksamheten. Röda Korsets egen medelsanskaffning utvecklades gynnsamt men behovet att balansera ekonomin och den egna medelsanskaffningen kvarstår också under kommande år. Röda Korset innehade fortfarande positionen som den ledande och pålitliga hjälporganisationen i Finland, trots att den ekonomiska brottslighet som tyvärr uppdagades på distrikts- och avdelningsnivå gav organisationen negativ publicitet. Under året fortsattes det omfattande utvecklings- och utbildningsprogrammet för intern övervakning och interna verksamhetssätt för att komma åt de rådande missförhållandena. Röda Korsets verksamhet är möjlig enbart tack vare de frivilliga, medlemmarna, stödjarna och partnerna. Röda Korset uttrycker sitt tack till alla dem som genom sin egen insats möjliggjort dess hjälparbete här hemma och ute i världen. 5

6 Verksamheten inomlands Röda Korset har redan i många år målmedvetet förstärkt sin hjälpberedskap. De regionala och lokala beredskapsplanerna täcker redan två tredjedelar av landet, samtidigt har myndighetssamarbetet framskridit planenligt i alla distrikten. Röda Korsets lokala beredskap har traditionellt och i stor utsträckning byggt på verksamheten med första hjälpen-grupper. Den på Lahtisstämman godkända verksamhetsmodell för avdelningens totalberedskap som tar vara på alla tillgängliga frivilligresurser såväl inom avdelningen som mellan avdelningarna erbjuder en verklig möjlighet att förbättra organisationens hjälpberedskap. Samtidigt som Röda Korset förstärkt sin egen beredskap har dess roll som samordnare för de 50 medborgarorganisationerna inom Frivilliga räddningstjänsten förtydligats. FRK är allt aktivare med och utarbetar och genomför regionala välfärdsprogram för intern säkerhet. Det handlar inte om något nytt program utan om att koppla samman de existerande beredskaps-, hälso- och välfärdsprogrammen med åtgärderna för den interna säkerheten, vilket ökar programmens genomslagskraft. Röda Korset har under lång tid bistått myndigheterna i mottagningen av asylsökande och flyktingar. Distrikten driver nio asylförläggningar och några till för minderåriga tillsammans med invandrarmyndigheterna. Vi är aktivt med och stöder invandrares integration och bygger upp ett accepterande samhälle som respekterar de mänskliga rättigheterna. Aktiviteten syns dock inte än tillräckligt i de frivilligas och medlemmarnas mångfald. Förutom den traditionella katastrofberedskapen har det mentala stödet och hjälpen till människor för att orka bättre dominerat Röda Korsets verksamhet här hemma. Ensamhet och behov av stöd från gemenskaper förekommer i alla åldersgrupper. Därför är det positivt att rödakorskurserna är väl fyllda runt om i landet. Röda Korset har fortfarande en betydande roll i att stärka säkerheten hos gemenskaperna och individerna, speciellt när det gäller att undervisa i första hjälpen och se till att kunskaperna bevaras. Rödakorsjourhavandena är en bekant syn vid så gott som alla publika evenemang och konserter i Finland. En framtida utmaning är att engagera frivilliga för den ständigt växande jourverksamheten. Den ökande medelåldern kommer till uttryck även i det att allt fler personer vårdar sina närstående. Framdeles kommer Röda Korsets stödverksamhet för närståendevårdarna att bli allt viktigare, fastän verksamheten redan nu finns i sju distrikt och sysselsätter tusentals människor. Enligt Lahtisstämmans beslut firades året som de ungas temaår. Målet var att höja profilen på ungdoms- verksamheten och uppmuntra de unga för lokala aktiviteter, och även i övrigt se till att organisationen kan erbjuda verksamhetsmöjligheter för ungdomar. Intresset för Röda Korsets verksamhet och dess värderingar väntas öka just bland de unga och temaåret syntes i digitala medier, kommunikéer och diskussionsöppningar. Målen för året uppnåddes dock inte fastän nya aktörer fångades upp. Röda Korset stötte under temaåret på samma utmaningar som alla andra organisationer som sysslar med ungdomsverksamhet: hur kan vi göra rödakorsverksamheten lockande och tilldragande för den unga generation som surfar omkring i det enorma utbudet av digitala medier. Verksamheten utomlands Året var lugnt i fråga om naturolyckor och det gjorde konflikterna runt om i världen mer synliga. Framför allt med medel från utrikesministeriet kunde Finlands Röda Kors via rödakorskommittén ge stöd till hjälpverksamheten vid långvariga krisoperationer som fått rätt liten uppmärksamhet i Finland. De största rubrikerna fick läget i Syrien. Säkerhetsläget i Syrien är exceptionellt svårt och flera hjälparbetare förlorade livet under året på olika håll i landet. Att nå fram med biståndet i Syrien eller att ordna hjälptransporter från grannländerna över gränserna ligger inte heller enbart i hjälporganisationernas händer. Röda Korset och de övriga hjälporganisationerna måste ha transporttillstånd av staterna i området. Trots svårigheterna lyckades internationella Röda Korset bevara sin neutrala roll och tillsammans med landets Röda Halvmåne leverera hjälp till landet. Vid regnperiodens början i juli drabbades Sierra Leone av den värsta koleraepidemin i landets historia. Finlands Röda Kors svarade på vädjan och skickade till landet 13 hjälparbetare och två vårdenheter med medel från utrikesministeriet, brittiska utvecklingssamarbetsministeriet och FRKs katastroffond. De finländska teamen arbetade i Sierra Leone på fem orter där de främst stödde distriktssjukhusens koleraavdelningar och enheterna inom primärhälsovården i samarbete med landets hälsoministerium och de frivilliga från det lokala Röda Korset. Just de frivilliga var i nyckelställning, eftersom de redan länge utfört hälsoarbete. FRK har under de senaste åren blivit en av de ledande organisationerna för utvecklingssamarbete i Finland. Målet för det långsiktiga samarbetet är att förstärka den operativa och organisatoriska beredskapen samt hälsoprogrammen i systerföreningarna. 6

7 Kommunikation och medelsanskaffning Röda Korset har satsat flera år i rad på att utveckla sin kommunikation och medelsanskaffning. Webbförnyelsen fullbordades under året och frivilligsajten RedNet blev nästan färdig. Röda Korsets interna kommunikation håller i allt högre grad på att överföras till de digitala medierna. De flesta distrikt och många avdelningar har vid sidan av RedNet valt att använda Facebook i sin kommunikation. De sociala mediernas snabba tillväxt och uppkomsten av nya forum ställer allt större krav på organisationens kommunikation i fråga om kunskaper och förmågan att hantera de splittrade målgrupperna. I de dominerande medierna lyckades Röda Korset behålla sin synlighet och sin sakkunskap inom humanitär hjälp på samma nivå som tidigare, fastän verksamhetsåret med undantag av inbördeskriget i Syrien och kriserna i norra Afrika inte innehöll några incidenter som skulle ha fastnat i rubrikerna. Organisationens egen medelsanskaffning och dess utveckling var ett av styrelsens insatsområden. Resultatet för medelsanskaffningen under året måste anses vara gott med hänsyn till den rådande ekonomiska instabiliteten. Enheten kunde inrikta sina åtgärder allt effektivare inom medelsanskaffningen och till exempel ökningen av lotteriintäkterna var påfallande stor. Systemet för kundhantering som startades på hösten och som möjliggör det s.k. Siebel ondemand-programmet väntas förbättra medelsanskaffningens resultat ytterligare. Det allt intimare samarbetet mellan kommunikationen och marknadskommunikationen ledde till en effektivering av kampanjverksamheten. Samtidigt togs beslutet att inrätta en materialproduktionsgrupp bestående av medarbetare som tidigare hört antingen till kommunikationseller medelsanskaffningsenheten. 7

8 RÖDAKORSINSTITUTIONER Blodtjänst Finlands Röda Kors Blodtjänst ansvarar för försörjningen av blodprodukter i hela Finland. Blodtjänst organiserar blodgivningar och framställer av det insamlade blodet de blodprodukter som behövs inom patientvården. Blodtjänst erbjuder sjukhusen också vävnads- och laboratorietjänster samt läkemedelsdistribution. I uppgifterna ingår också forskning och produktutveckling. År 2012 var antalet helblodsgivningar Antalet sjönk med cirka blodgivningar från föregående år. Detta berodde på en minskad efterfrågan på blodprodukter. Blodtjänst reagerade genom att minska blodinsamlingen. Antalet blodgivare var tillräckligt i förhållande till behovet under hela året. Blodgiv-ningsnätverket utvecklades genom förbättrade möjligheter att ge blod på orter där många inom befolkningen är i den ålder då blodgivning är tillåtet och där den unga befolkningen förutspås växa. En ny blodgivningsbyrå öppnades i Esbo, och i Österbotten utökades antalet massblodgivningar. Ett helt nytt samarbete med företag såg dagens ljus när man utvecklade det nya BlodGrupp-konceptet. Till verksamheten som lanserades i oktober anslöt sig redan under slutet av året 209 blodgivningsgrupper från företag och samfund. Användningen av blodprodukter vid sjukhusen i Finland minskade betydligt under Till sjukhusen levererades enheter röda blodkroppar ( år 2011) och (41 929) blodplättsprodukter. Blodprodukter såldes till ett värde av 44,6 milj. (-2,0 %). Ny teknologi togs i bruk vid utvecklingen av framställningsprocesserna för blodprodukter. Nya automatseparatorer ersatte de gamla separatorerna som hade varit i bruk i tio år, vilket förbättrade driftsäkerheten och drifthastigheten i processerna och möjliggjorde bättre datainsamling och spårbarhet. Kundbetjäningen förbättrades bland annat genom att ett nytt telefonsystem infördes. Efterfrågan på laboratorietjänster varierade enligt forskningsfält. Omsättningen på de totala fakturerbara laboratorietjänsterna var 6,2 milj. (-4,3 %) år År 2012 ökade särskilt behovet av krävande identifiering av antikroppar mot röda blodkroppar. Blodtjänst fungerar som nationellt referenslaboratorium vid blodgruppsundersökningar. Laboratorieverksamheten utvecklades: verksamheten enligt 24/7-principen förstärktes, nya känsligare metoder för virusundersökningar av blodgivare togs i bruk och genotypundersökningar inleddes vid undersökningen av blodgivarnas blodgrupper. Blodtjänsts verksamhet som partihandel för läkemedel och som läkemedelsdistributör fortsatte inom ramen för plasmaleveransavtalen. Omsättningen på läkemedelsförsäljningen var 4,4 milj. (-8,1 %) år Intäkterna från försäljningen av plasmaråvara som används för plasmaläkemedel var 6,6 milj. (-18,7 %). År 2012 förberedde sig Blodtjänst för distribution i Finland av den första cellterapiprodukten som fått försäljningstillstånd i Europa, ChondroCelect som används för att behandla broskskador i knän. Läkemedlet börjar distribueras till finländska kliniker år Framställning av celler nyhet inom vävnadstjänsterna Vi rekryterade aktivt nya medlemmar till Benmärgsgivarregistret för att ersätta dem som lämnade registret på grund av ålder eller av andra skäl. Tack vare våra lyckade kampanjer fick vi över nya medlemmar (775 år 2011) till registret som omfattar totalt personer. Blodtjänst förmedlade sammanlagt 122 stamcellstransplantat i Finland och utomlands. Våra egna kurirer levererade 54 stamcellstransplantat till transplantationscentralen för patienter i Finland Blodgivningarna Plasma- och trombafereser Helblodsdonationer 2500 Blodgivarnas ålders- och könsfördelning 2012 Luovuttajien ikä- ja sukupuolijakauma Mies Man Nainen Kvinna

9 Kontti Målet för verksamheten i återanvändningskedjan Kontti är att skaffa medel till Finlands Röda Kors och bedriva ett högklassigt arbete för stödd sysselsättning. Målen nåddes under det gångna året på ett berömvärt sätt. Kontti-kedjan utvidgades i september 2012 till Vanda, och för Kontti i Åbo var 2012 det första hela verksamhetsåret. Försäljningen i Kontti-kedjan ökade med 22 % jämfört med föregående år. Kedjans omsättning var och resultatet Av detta gick till distrikten, till katastroffonden och till centralbyrån för att utveckla Kontti-kedjan. Under det gångna året samlade Kontti-centralerna in kg i klädhjälp till katastrofområden. Totalt arbetade personer vid Kontti-kedjan (Kontti-återanvändningsvaruhusen och kedjans administrativa kontor) inom olika arbetskraftspolitiska åtgärder. Vid Kontti arbetade personer bland annat i lönesubventionerat arbete, på arbetspraktik, i arbetsförsök och arbetslivsträning. Av dem avlade 64 personer en yrkesinriktad examen eller examensdel. Kontti-kedjan använde i självfinansiering på sysselsättning. Inom arbetsledning och administrationen av kedjan arbetade 51 personer vid årets slut. Vid Kontti-kedjan gjordes en social redovisning under året; resultaten ges ut i ett separat socialt bokslut våren Samarbetet med arbetskraftsmyndigheterna och NTM-centralerna fungerade väl och i slutet av året pågick 9 projekt i samarbete med NTM-centraler, 1 ESF-finansierat projekt och på många orter också ett samarbete med enskilda städer. Uppstarten av nya enheter och särskilt starten i huvudstadsregionen var en stor satsning för kedjan. Den lyckade öppningen i Vanda stärkte tron på konceptet Kontti och kedjans yrkesskicklighet Antalet kunder i Kontti-centralerna Vanda fick ett nytt Kontti-återanvändningsvaruhus i augusti. Under 2012 gick man vidare med den strategiprocess som inleddes 2011 tillsammans med Accenture Oy. Det arbetet resulterade i att strategin vid Kontti tydliggjordes och principerna för ledning och chefsarbete preciserades. Vidare påbörjades en omprövning av organisationen, rollerna och ansvaret samt en kartläggning av de operativa resultatmätarna. Konttikedjan fick en ny chef i slutet av året; till ny chef utsågs i november Sari Nikkola som inledde sitt arbete Kontti-kedjan med sina återanvändningsvaruhus gör varje år upp en publikation med ett separat socialt bokslut över sin verksamhet. Kaisa Rautiainen Personer Antalet stödsysselsatta Kontti-centralernas omsättning Personer Euro

10 De ungas skyddshus De ungas skyddshus erbjuder ungdomar och deras familjer lättillgängligt stöd i olika problemsituationer i livet, och avsikten är att svara snabbt och flexibelt mot ungdomarnas och familjernas behov. Målet är att genom förebyggande arbete stödja ungdomar och deras familjer i ett så tidigt skede som möjligt och att därmed förhindra utslagning bland unga. Det arbete som görs i skyddshusen bygger på samarbete mellan professionella och frivilliga. Under 2012 arbetade man på att förankra verksamhetsstrategin i skyddshusen. Aktiviteterna och frivilligarbetet blev allsidigare, och särskilt genom projektet gemensamt ansvar breddades samarbetet så att det nådde orter utan skyddshus. Utvidgningen av verksamheten till Satakunta distriktet lyckades dock inte enligt planerna. Att nå ensamma ungdomar och att förhindra ensamhet hör till utmaningarna i dagens samhälle. En annan utmaning är de ungdomar som varken har utbildning eller arbete efter att ha gått ut grundskolan. Den utmaningen har skyddshusen mött genom att utveckla frivilligarbetet och intensifiera samarbetet med andra instanser. En lätt- tillgänglig service som bygger på verksamhetsprincipen om låg tröskel, där man kan erbjuda hjälp åt behövande ungdomar då annan service inte är tillgänglig bäddar för effektiv hjälp. Under slutet av verksamhetsåret blev det klart att De ungas skyddshus, samtliga av dem, åter kan erbjuda krisjour och både mottagning och inkvartering sju dagar i veckan. Den respons vi fick av kunderna vid De ungas skyddshus var positiv. Man var tillfreds med hur servicen var ordnad, liksom med kvaliteten och snabbheten. Ungdomarna och familjerna har upplevt att servicen var nödvändig och att man lyssnat på dem. De har också bedömt att deras eget välmående har förbättrats genom kundrelationen. För många kunder var det viktigt att Röda Korsets princip om neutralitet förverkligas och att verksamheten inte bedrivs av myndigheter. De unga skyddshus startade under verksamhetsåret en process för utvärdering av verksamhetens effekter enligt ett socialt bokslut. Det första sociala bokslutet ges ut våren 2014 för perioden Intäkter och kostnader sammanlagt Antalet ungdomar Euro Personer Intäkter Kostnader

11 Utvecklingsverksamhet Utvecklingen av organisationens webbsidor och av de frivilligas RedNet-applikation fortsatte under året. Det nya och centrala projektet inom systemutvecklingen var uppdateringen av organisationsapplikationen, där vår nuvarande programversion uppdateras och genomförs i sin helhet som molntjänst. I samma veva förnyas systemimplementeringen av inkasseringen av medlemsavgifter och månadsbidrag. Ibruktagande av systemet sker på våren Tack vare systemreformen kan de övriga centrala utvecklingsprojekten startas under år De viktigaste av dem är förnyandet av operativsystemen på datorer och av kontorsapplikationerna samt utvecklingen av ekonomifunktionerna med lansering av ett nytt ekonomisystem. Under året vidtogs förberedelser för att utveckla ekonomifunktionerna genom att utvidga centralbyråns tjänster för bokföring och löneräkning till nya distrikt och koncentrera löneadministrationen för de stödsysselsatta till Kontti-kedjan. Likaså har användningen av systemen för reseadministration som förnyades året innan utvidgats inom distriktsorganisationen. Den av organisationsstyrelsen tillsatta arbetsgruppen fullföljde sitt arbete för att utveckla ledarskapssystemet inom organisationen. Systemet i sin helhet utvecklas stegvis fram till följande ordinarie stämma. Riskhantering Riskhanteringen inom organisationen grundar sig på den strategi för riskhantering som styrelsen fastställt. Som en del av förberedelserna inför stämman år 2014 uppdaterar organisationen sina riskbedömningar och uppskattar utvecklingsbehoven inom riskhanteringsprocessen så att själva riskhanteringen allt bättre kan skötas som en del av ledarskapsprocessen inklusive bedömningen, planeringen och handledningen av verksamheten. I sin riskbedömning koncentrerade sig organisationen under året på de åtgärder som föranleddes av gamla oegentligheter. På styrelsens initiativ igångsattes under ledning av revisionsutskottet en systematisk bedömning av de interna kontrollerna inom centralförvaltningen och distrikten. För distriktens del fortsätter granskningarna av kontrollmiljön ännu en bit in på år Den interna övervakningen kräver att de åtgärder som framkommit vid kontrollgranskningarna och de verksamhetssätt som framför allt anknyter till ledarskap och intern övervakning utvecklas. Ändringsåtgärderna i de olika enheterna inom organisationen fastställs utifrån de observationer som gjordes under granskningen och verkställs med stöd av allmän utbildning i intern övervakning, där förtroendevalda från centralförvaltningen och distrikten, personer från organisationens operativa ledning samt enhetschefer och också personal i stor omfattning deltagit. Under ett längre tidsintervall utvecklas den interna övervakningen och verksamhetssätten speciellt med tanke på stödtjänster enligt en gemensam organisationsstrategi för stödtjänster, medan verksamhetssätten ska förenhetligas utifrån ett servicecentralstänkande. Med hjälp av enhetliga stödtjänster kan man inte bara eliminera risker i den interna övervakningen utan också utveckla innehållet i stödtjänsterna kvalitativt för att väga upp behoven i den ordinarie verksamheten och dess ledning. I placeringsstrategin som har godkänts av styrelsen slås fast den strategiska allokeringen, de taktiska fluktuationsintervallerna och riskhanteringsprinciperna för de olika förmögenhetsslagen i organisationens placeringstillgångar. Centralförvaltningens värdepappersegendom förvaltas av tre, genom en upphandlingsprocess valda förvaltare enligt avtal om diskretionär förvaltning. Placeringsfastighetsandelen som vid bokslutsögonblicket var drygt 40 % av de totala placeringstillgångarna sköts på egen hand. Placeringsverksamheten övervakas av en placeringskommitté som tillsatt av styrelsen arbetar under generalsekreterarens ledning och består av organisationens eget folk och externa sakkunniga. Riskerna i placeringsverksamheten hanteras tillsammans med expertis från huvudförvaltaren och då kan man samtidigt utnyttja förvaltarens särskilda tillämpningar för att modellera och hantera placeringsriskerna. Inom internationell hjälpverksamhet vidtas inga skyddsåtgärder för valutakursrisker, eftersom besluten om hjälp fattas i bokföringsvaluta. För att hantera ränterisker ingår i organisationens långfristiga finansieringslån ett ränteskydd med avtal om ränteändring, där 10 miljoner euro av lånekapitalet ändrats från ett lån med rörlig ränta till ett lån med fast ränta. Ränteändringsavtalets marknadsvärde vid bokslutsögonblicket var -485 tusen euro på grund av den exceptionellt låga marknadsräntan. Inom centralförvaltningen har likviditetsplaneringen utvecklats för att tillsammans med koncernbokslutslösningen effektivera hanteringen av driftskapitalet, i synnerhet efter det då skötseln av värdepappersplaceringar har lagts ut. Det ekonomiska stabiliseringsprogram som fastställts av stämman har utvecklats enligt uppgjord plan. Målet är att under åren åstadkomma en resultatförbättring på 1,5 miljoner euro i centralbyråns ekonomi. I januari februari fördes samarbetsförhandlingar enligt lagen om samarbete på centralbyrån, där parterna enades om att spara 1,1 miljoner euro per år. För materialproduktionens del uppfylls sparmålet under år För att centralbyråns ekonomi ska kunna balanseras krävs förutom ytterligare sparåtgärder åren 2013 och 2014 också att man lyckas skapa nya interna finansieringslösningar. Organisationens anseende och det allmänna förtroendet för dess verksamhet är grundvalen för Finlands Röda Kors. Centrala element i riskhanteringen är dessutom fortfarande utvecklingen av medlemsantalet, frivilligverksamheterna och antalet frivilliga. 11

12 Ekonomi Centralförvaltningens bokföringsmässiga underskott var 0,5 miljoner euro. Resultatet förklaras främst av den i samband med pensionsarrangemangen året innan överenskomna inkomstföringen av de bokförda kostnaderna för tilläggspensionsförhöjningarna åren Kostnaden på 0,9 miljoner euro baserade sig på pensionsbolagets noggrannare uppskattning av förhöjningens verkan. Organisationens medelsanskaffning utvecklades planenligt. I fråga om placeringsverksamheten överträffades de tidigare ställda förväntningarna för året. Organisationens placeringstillgångar som var 124 miljoner euro gav en genomsnittlig årlig avkastning på 9,36 %. Den förhållandevis stora fastighetsegendomen drog ned något på avkastningen. På det hela taget har centralförvaltningen en solid ekonomi. Uppskattningen av centralförvaltningens resultat påverkas av att centralbyrån stöder distrikten årligen ekonomiskt och genom tjänster utan vederlag. Skulle det ekonomiska läget i distrikten kräva stöd från centralförvaltningen, skulle centralbyråns överskott för året därigenom minska. Distrikt och avdelningar upprättar egna bokslut Finlands Röda Kors är en offentligrättslig förening vars verksamhet är baserad på lag och förordning om densamma. I förordningen har distrikten och avdelningarna särskilt fastställts som egna juridiska personer. Sålunda upprättar de egna bokslut över sin verksamhet och distriktens bokslut sammanförs inte med centralförvaltningens bokslut. Rödakorsinstitutionerna däremot Blodtjänst, återanvändningsvaruhuset Kontti och De ungas skyddshus är juridiskt en del av centralförvaltningen. Deras verksamhet ingår i centralförvaltningens bokslut SPR:n kokonaisjäsenmäärä Medlemsantalet Intäkter (1 000 euro) Blodtjänst Veripalvelu UM- UM:n avustukset Placeringar Sijoitukset RAY:n RAY- avustukset Katastrof- Katastrofirahasto Övriga Muut tuotot Övriga Muut avustukset Produkt- Tuotemarkkinointi Korvaukset Ersättningar valtiolta Jäsenmaksut Medlemsavgifter ja muut understöd understöd fonden intäkter understöd marknadsföring ja kunnilta från stat lahjoitukset och övriga bidrag och kommun

13 Personal Utifrån personalenkäten från år 2011 lades upp en utvecklingsplan som fortfarande var aktuell under verksamhetsåret. Den största satsningen var centralbyråns förberedande chefsträning som omfattade 14 samlingar under året. Utbildningen genomfördes i eget regi kostnadseffektivt som coahcing. Det gav en ny syn på ledarskap, nya färdigheter och verktyg samt ett kamratstödsnätverk som alla ger ett bra underlag för fortsatt ledarskapsutveckling. Även ledarskapsrollerna omskapades, likväl som processen med handledning och uppföljning av verksamheten inklusive verktygen som tas i bruk år Fem före färdig är också programmet för arbetshälsa, endast finslipningen återstår. På våren fördes samarbetsförhandlingar på centralbyrån för att ro i hamn det sparprogram som slagits fast av stämman. Vid förhandlingarna bantades personalresurserna ned med motsvarande 16 årsverken. Större uppsägningar behövde inte vidtas eftersom sparkraven uppfylldes genom att lämna de lediga uppgifterna obesatta och omplacera personal till de tidigare utlagda tjänsterna inom ekonomiförvaltningen och telefonväxeln. I samma veva flyttades också lagret vid Havsgatan till Kalkku logistikcentral. Betydande framgång nåddes i ansatserna att centralisera och utveckla organisationens löneadministration. Processerna inom löneadministrationen vid centralbyråns personalenhet effektiverades och förenhetligades och tack vare det kunde distriktens löneadministration flyttas till centralbyrån. Under året anslöt sig Uleåborg, Satakunta, Sydöstra Finland, Tavastland och Egentliga Finland till den centraliserade modellen. Rödakorsprojektet Työaskel avslutades på hösten 2012, eftersom arbets- och näringsministeriet som fungerat som finansiär drog in sitt stöd för det riksomfattande projektet. Projektet utvecklade förtjänstfullt Röda Korset som sysselsättare under årens lopp dels genom att Personer Tusen euro Av centralförvaltningen utbetalda löner och arvoden Löner och arvoden Bikostnader Centralbyrån Blodtjänst Kontti De ungas skyddshus Centralbyrån sammantaget Anställda inom centralförvaltningen utbilda och stödja de sysselsättningsfrämjande cheferna inom Kontti-kedjan, i avdelningarna och i distrikten, dels genom att förbättra arbetsmetoderna och verktygen samt det sociala bokslutet och samarbetet med olika myndigheter. Verksamheten fick erkännande i januari 2013, då arbetsgruppen under ledning av Tarja Filatov överräckte sin rapport om utveckling av sysselsättningsåtgärder till arbetsminister Lauri Ihalainen på Vanda Kontti. Orsaken till valet av plats var att Röda Korsets sysselsättningsprogram är föredömligt både i fråga omfattning och kvalitet. Stödet till sysselsättningen fortsätter som en del av personalenhetens verksamhet men utan något särskilt projekt finns inga liknande utvecklingsmöjligheter. 13

14 Framtidsutsikter I Finland är tilliten till Röda Korsets verksamhet stor det framgick tydligt av erfarenheterna av Midvinterövningen. Organisationen lyckades mobilisera över frivilliga, samtidigt som samarbetet med olika myndigheter löpte friktionsfritt. Röda Korset upplevs som en pålitlig organisation som både nationellt och internationellt kan reagera på olyckor och kriser då när hjälp behövs. Som en del av internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen är organisationens beredskap en viktig länk med tanke på finländarnas trygghet. De frivilliga i över 500 lokalavdelningar är ett viktigt inslag i medborgarsamhället och i att stärka gemenskapen. Att organisationen i allt högre grad satsar på programmen för beredskap, hälsa och välmåga ökar dess genomslagskraft och betydelse. Betydelsen av FRK som en finsk hjälporganisation syns bland annat i att organisationen årligen får tusentals nya medlemmar. Människorna har en fast övertygelse om att Röda Korset är en effektiv kanal för hjälpinsatser. Tillskottet av medlemmar betyder dock inte att medlemsantalet skulle öka. De nuvarande medlemmarnas medelålder överstiger snart 60 år. Den ökande medelåldern bland medlemmarna och de frivilliga återspeglas på många sätt i organisationens verksamhetsresurser och innebär också ett betydande medlemsbortfall årligen. Ett hinder för en större medlemskår är också att organisationen tillsvidare inte hittat några effektiva sätt för hur de medlemmar eller frivilliga som vill gå med verkligen kan börja med just den verksamhet de är intresserade av. Därför bör organisationen på alla plan speciellt ge akt på att de nya aktörerna välkomnas vid de gamlas sida. Det gäller att se till att organisationen är öppen för alla intresserade. I samband med förberedelserna för Åbostämman år 2014 är det skäl att diskutera hur man kan förenkla den traditionella organisationsbyråkratin så att de frivilliga allt oftare upplever att deras insatser höjer livskvaliteten hos människor. Röda Korset har intensifierat sitt samarbete med andra organisationer och framdeles blir det allt viktigare att samarbetet utvidgas ytterligare. På det sättet kan de tillgängliga resurserna tas i effektiv användning i det praktiska hjälparbetet och i påverkansarbetet bakom kulisserna. Ändringen i bankernas betalningssystem som tas i bruk i början av år 2014 och övergången till den s.k. e- faktureringen påverkar i hög grad organisationernas verksamhet främst med tanke på regelbundna givare och bidrag. På ett europeiskt plan håller Finland som en av de första på att gå in för ett nytt system, och i dess utveckling har behoven inom tredje sektorn nästan helt försummats eller rannsakats sent omsider. Ett liknande projekt som återverkar på organisationernas verksamhetsmöjligheter har varit den pågående reformen av lagen om penninginsamlingar. Penninginsamlingarnas pålitlighet kan vara i vågskålen. Att säkerställa tillräckliga resurser exempelvis för Röda Korsets verksamhet här hemma är viktigt eftersom allt fler människor i Finland behöver stöd och hjälp utifrån för att klara sig i livet. Problemen som kommer i ensamhetens, fattigdomens och marginaliseringens spår ser ut att öka. Röda Korset och miljön Röda Korsets verksamhet kan jämföras med typiska riksomfattande organisationer som främst sysslar med kontorsarbete. Därför belastar inte organisationen miljön nämnvärt genom sin verksamhet och inte utgör frivilligverksamheten heller någon risk för miljön. Dock ingår i centralbyråns, i de tolv distriktens och 500 avdelningarnas verksamhet en mängd gemensamma möten och mycket resande. Sålunda måste man beakta bilismens miljöpåverkan, användningen av kontorspapper i onödan och det uppkomna avfallet. Röda Korset har som mål att i allt större utsträckning gå över till digital byrå och informationsförmedling med hjälp av tekniska lösningar och praktiska initiativ. Det här gäller såväl dokument som video- och skypemöten. Organisationen har ett digitalt system för fakturering och godkännande av fakturor och redan nu får mötesdeltagarna nästan allt material elektroniskt. Organisationen har inget särskilt miljöprogram men Blodtjänst och återanvändningskedjan Kontti följer sina egna regler. Blodtjänst tillämpar praktiska lösningar från läkemedelsindustrin bland annat vid behandlingen av engångsmaterial. Kontti-kedjan är en betydande aktör när det gäller återanvändning av varor, såsom kläder, möbler, kärl och andra hemtillbehör, sportartiklar, och även återvinning av begagnade kläder. Den så kallade extranättjänsten RedNet, som under de två senaste åren utvecklats till en intern kommunikationstjänst, har utvidgats. Även lokalavdelningarna har tagit i bruk systemet för att samordna sina egna aktiviteter. 14

15 Hjälp till dem som hade det svårt här hemma Glädje och stöd genom utsatthetsprojekten På olika håll i landet togs fram utsatthetsförebyggande projekt av olika slag. Projekten genomfördes av Röda Korsets lokalavdelningar och de baserade sig på de lokala behoven. Det kunde till exempel handla om socialt och informativt stöd för invandrare, äldre i glesbygder, mentalvårdskonvalescenter eller ungdomar. Projekten finansierades med bidrag ur katastroffonden. Vänverksamhet i alla åldersgrupper Efterfrågan på vänverksamhet ökade. Ensamhet och behov av gemenskap och stöd från vänner förekom i alla åldersgrupper, vilket de väl fyllda vänkurserna runt om i landet visade. Styrkan i vänverksamheten låg på mångfalden av aktiviteter som man kunde välja mellan. Vänverksamheten syntes speciellt på alla hjärtans dag, då 156 evenemang på temat Vänskap ger glädje ordnades i olika delar av landet. Evenemangen gav synlighet åt verksamheten både på riks- och lokal nivå. Också ensamheten och vänverksamheten bland ungdomar lyftes fram vid de ungas egna tillställningar. Stöd till närståendevårdare för att orka Stödverksamheten för närståendevårdare erbjöd hjälp, glädje och utbildning till äldres, handikappades eller långtidssjukas anhöriga. Verksamheten var öppen för alla som vårdar sin anhörig eller närstående. Målet för verksamhetsåret var dels att öka växelverkan mellan olika generationer, dels att motivera närståendevårdarna att sköta även sin egen hälsa. Verksamheten nådde tusentals närståendevårdare. För dem erbjöds frivilligledd gruppverksamhet med aktiviteter och kamratstöd, rekreationsevenemang samt utbildning om välmående, fysisk funktionsförmåga och hälsa. Kamratstödet och kamratgrupperna var allt mer uppskattade. Grupperna blev tio fler och antalet medlemmar i dem fördubblades jämfört med året innan. Närståendevårdarnas stödverksamhet samordnas av professionella och genomförs huvudsakligen av frivilliga. År 2012 omfattade stödverksamheten åtta distrikt, i sju av dem fanns en egen regional medarbetare. Verksamheten engagerade sammantaget 42 avdelningar och inemot 300 frivilliga Frivilliga inom stödverksamheten Frivilliga inom stödverksamheten för närståendevårdare för närståendevårdare Paula Myöhänen I Pieksämäki samlas en vängrupp. På bilden Kaarina Riipinen, Teuvo Rouvinen och Marja Liisa Jäppinen Deltar regelbundet Oregelbundet Frivilliga i vänverksamheten Hjälptagare i plötsliga olyckor inom landet vid vilka avdelningarna bidragit med hjälp Personer (* personer *) Talet har varit felaktigt i den föregående statistiken. Här har det rättats till

16 Kotimaan apu / Hjälpen inom landet / euro skolvägen. Polisen larmade Vapepa i ett tidigt skede för att leta efter pojken. Den försvunna hittades till slut död under en rasad snögrotta vid vägrenen. Händelsen fick stor publicitet och i Vapepas efterspaningar deltog många vanliga medborgare som ville ge en handräckning till den försvunnas familj. Frivilliga räddningstjänstens främsta samarbetspartner, polisen, har i flera sammanhang uttryckt sin uppskattning över den hjälp den fått. För att backa upp samarbetet färdigställdes under året ett riksomfattande polisavtal och direktiv I Övriga stora olyckor ingår: 2010 Skottdramat i Sello samt hjälpfonderna för Jokela och Kauhajoki 2011 Skottdramat i Sello samt hjälpfonderna för Jokela och Myyrmanni 2012 Hjälpfonden för Myyrmanni Finlands Röda Kors delade år 2012 ut presentkort à 70 euro som Jul i sinnet-understöd. Intresset för första omsorgen och psykiskt stöd ökade Inom första omsorgen och mentalt stöd fanns en efterfrågan på frivilliga. Under året behövdes frivilliga vid flera eldsvådor, efterspaningar och olyckor. Efter skottdramat i Hyvinge i maj bidrog de rödakorsfrivilliga med att sköta provianteringen, ta emot krissamtal och patrullera på gatan tillsammans med lokala aktörer. Psykologernas beredskapsgrupp stödde skolorna. De ungas kris- och chattsajt, Tukinet, var tillgänglig under tre kvällar. Efter knivmordet på den unga kvinnan i Varkaus i april hade de frivilliga jour och patruller på gatan samt på kvällen vid ungdomsgården, där också en medlem från psykologernas beredskapsgrupp fanns på plats för att stödja de unga. Ledaren i frivilliggruppen för mentalt stöd beviljades Frivilliga räddningstjänstens utmärkelse Årets räddare för sina insatser som samordnare av samarbetet mellan myndigheterna och församlingen. Frivilliga räddningstjänsten uppmärksammades Frivilliga räddningstjänsten fick stort utrymme i riksmedierna. I december försvann en liten pojke i Ylöjärvi på Av avdelningens egna medel Akut hjälp inom landet Utsatthetsförebyggande projekt Övriga stora olyckor Klädhjälp i hemlandet Röda Korset levererade klädhjälp till behövande i Finland. Människor som förlorat sitt hem till exempel i en eldsvåda eller på grund av mögelproblem fick kläder och andra förnödenheter. Ny Gummiskola Röda Korsets hivarbete döptes om till hiv- och sexualhälsoarbete. Målet var att främja människors hälsa och välfärd genom att förebygga hivsmitta och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Att stödja de hivsmittade och minska på diskrimineringen till följd av infektionen var en viktig del av verksamheten. De frivilliga inom hiv- och sexualhälsoarbetet riktade sina kampanjinslag till ungdomar och resenärer för att främja en trygg och ansvarsfull sexualitet. Tillsammans med Hiv-stödcentralen organiserades patruller för säker sex som gick runt i hamnarna i Helsingfors och Åbo samt på gränsövergångsstationerna i Niirala, Nuijamaa och Vaalimaa. Studiematerialet i sexualhälsa, Gummiskolan, som ska komplettera undervisningen i hälsokunskap för grundskolans nionde årskurs blev färdigt. Gummiskolan är ett projekt för Röda Korsets ungdomsfrivilliga. De frivilliga jourade på Pluspunkterna och i den riksomfattande telefonrådgivningen. I Pluspunkterna gick man över till snabbtest. Missbruksarbete en del av avdelningens verksamhet Rekordantalet tio grundkurser i missbruksarbete ordnades. Avdelningarna anvisade aktivt sina frivilliga till grundkurserna och arrangerade även informationsmöten om rusmedel. För att stödja verksamheten i avdelningarna uppdaterades materialet för rusmedelsinfo och gavs ut nytt stödmaterial för kurserna. Röda Korset svarade för den riksomfattande samordningen av Drogförebyggande veckan i november tillsammans med Ehyt ry. Veckans temaaffischer fanns för distribution i distriktsbyråerna och avdelningarna ordnade kring lycklighetstemat s.k. lyckonarinker. Skolsamarbetet och rusmedelstemakvällarna med Röda Korsets verksamhetsgrupper fortsatte. Larmuppdrag St Efterspaning Första omsorgen (mental första hjälpen, eldsvådor etc.) Trafikolycka Markbrand Annan hjälpsituation Beredskapslarm. Ingen aktion Miljöolycka 2

17 Över femtio hälsorådgivningar De avgiftsfria rådgivnings- och hälsovårdstjänsterna utnyttjades flitigt i synnerhet av den åldrande befolkningen. Röda Korset hade i slutet av året 51 hälsorådgivningar. De kompletterade kommunernas hälsovårdstjänster genom sin avgiftsfria och lättillgängliga hälsorådgivning och gruppverksamhet. Besöken i hälsorådgivningar St Blodgivaren räddar liv. Jari Härkönen Blodgivningarna gav hjälp till patienter Blodgivning är ett enkelt och populärt sätt att hjälpa en medmänniska konkret. År 2012 gav människor blod i Finland och antalet blodgivningar var Det var en nedgång på cirka blodgivningar jämfört med föregående år, vilket berodde på den minskade efterfrågan på blodpreparat och på Blodtjänsts reaktion att samla in mindre blod. Blodgivarna räckte till för att trygga patienternas behov under året. Nätverket av blodgivare utvecklades genom bättre möjligheter att ge blod i områden där det finns mer människor som uppnått blodgivningsåldern och där andelen unga väntas öka. En ny blodtjänstbyrå öppnades i Esbo och i Österbotten ökade blodgivningsfrekvensen. Företagssamarbetet fick en helt ny framtoning och en puff framåt i och med den nya handlingsmodellen Blod- Grupp (VeriRyhmä). Till verksamheten som lanserades i oktober anslöt sig redan under slutet av året 209 blodgivargrupper från olika företag och sammanslutningar. Blodtjänst levererade till sjukhusen i Finland nästan 230 enheter röda blodkroppar och över enheter blodplättar. Omkring personer i Finland får årligen hjälp av blodprodukter. I framställningen av preparaten togs fram nya tekniker som förbättrade driftsäkerheten och snabbheten. Till benmärgsgivarregistret söktes aktivt nya medlemmar för att ersätta dem som på grund av ålder eller av andra orsaker lämnat registret. Med hjälp av olika kampanjer lyckades man utöka registret på medlemmar med över nya (775 år 2011). Blodtjänst förmedlade sammanlagt 122 stamcellstransplantat inomoch utomlands. Efterfrågan på laboratorietjänster varierade enligt forskningsområde. Framför allt i fråga om krävande mätningar av blodgruppsantikroppar var behovet av tjänster stort under året. Vid blodgruppsundersökningar fungerade Blodtjänst som nationellt referenslaboratorium. Blodtjänsts nya Cellproduktionscentral togs i drift och myndigheterna gav tillstånd till att producera mesenkymala stromaceller för behandling av graft-versus-host-reaktioner hos enskilda patienter. Vid Blodtjänst arbetade år 2012 i medeltal 631 personer. Drygt ettusen sysselsattes Röda Korset var en av de betydelsefullaste sysselsättarna bland organisationerna i Finland. Organisationen erbjöd sysselsättningstillfällen i sina Kontti-centraler och lokalavdelningar. Flest sysselsatta fanns i Kontti-centralerna där inalles personer fick arbete med hjälp av olika stödformer. Av dem avlade 64 personer yrkesexamen eller delexamen. Rödakorsprojektet Työaskel avslutades på hösten 2012, eftersom arbets- och näringsministeriet som fungerat som finansiär drog in sitt stöd för det riksomfattande projektet. Projektet utvecklade med framgång Röda Korset som sysselsättare under årens lopp dels genom att utbilda och stödja de sysselsättningsfrämjande cheferna inom Kontti-kedjan, i avdelningarna och i distrikten, dels genom att förbättra arbetsmetoderna och verktygen samt det sociala bokslutet och samarbetet med olika myndigheter. Verksamheten fick erkännande i januari 2013, då arbetsgruppen under ledning av Tarja Filatov överräckte sin rapport om utveckling av sysselsättningen till arbetsminister Lauri Ihalainen på Vanda Kontti. Orsaken till valet av plats var att Röda Korsets sysselsättningsprogram är föredömligt både i fråga omfattning och kvalitet. Kontti-kedjan öppnade sin tionde butik i Vanda I augusti öppnade Kontti-kedjan sitt tionde återanvändningsvaruhus i Vanda Dickursby. Kontti-centralen i Vanda var dittills kedjans största second hand shop som sysselsätter runt 50 personer åt gången. Kontti-kedjan utvecklade sina varuprocesser i Vanda butiken genom att öppna en varumottagning där kunderna själva kan sortera det material de vill skänka bort. Målet var att försnabba cirkulationen av varor och informera kunderna om kvalitetskriterierna. Liknande mottagningar inrättas också i de övriga Kontti-centralerna. 17

18 Arbetet för kulturell mångfald lockade nya frivilliga Den mångkulturella frivilligverksamheten fortsatte att växa. Fler frivilliga gick med för att de ville utveckla den kulturella närmiljön. De tjänstgjorde inte bara som vänner till inflyttade utan arrangerade också boendehjälp, klubbar och kurser samt drev internationella klubbar. Samarbetet med läroanstalter ökade på olika håll i landet. Man arrangerade lättbegripliga grundkurser i vänverksamhet för elever med invandrarbakgrund och hänvisade dem sedan till avdelningarnas aktiviteter. Erfarenheterna av detta var goda. Kampanj mot rasism Ökningen av hatretoriken och de rasistiska attityderna var märkbar i det finländska samhället och vardagsverklighet för människor med annorlunda bakgrund. Röda Korset agerade intensivt mot rasism och diskriminering genom sin antirasistiska marskampanj. Både avdelningarna och distrikten arrangerade evenemang; somliga organiserades i samverkan med andra aktörer. Evenemangen var cirka hundra till antalet. Distrikten gav utmärkelsen Fördomsfri föregångare till personer och instanser som brutit lans för likabehandling. Man utförde också attitydarbete som ett inslag i den mångkulturella frivilligverksamheten. SPIRIT-projektet, som finansieras av Europeiska flyktingfonden, har i tre års tid haft som särskilt mål att påverka attitydklimatet och öka kommunernas villighet att ta emot flyktingar. Under projekttiden, som upphörde i slutet av året, stöttades också utvecklingen av den integrationsfrämjande verksamheten inom avdelningarna. Utifrån sitt avtal med Migrationsverket arrangerade Röda Korset också resor till Finland för familjemedlemmar till flyktingarna. Totalt anlände tio familjemedlemmar som omfattades av statsbidrag. Röda Korset informerade och vägledde aktivt de lokala aktörerna om de ändringar i lagstiftning och förvaltning som trätt i kraft år En viktig omställning var att staten från och med 2011 bekostade inresan enbart för kvotflyktingarnas familjemedlemmar. Antalet efterforskningar fortsatte att växa under året. Ökningen förklaras främst av efterforskningen av familjemedlemmar som försvunnit under sin flykt till Europa. Sammanlagt behandlades 433 fall där man letade efter familjemedlemmar, och 51 rödakorsmeddelanden förmedlades. Påverkansarbete för familjeåterförening Inom påverkansarbetet var det viktigaste målet att trygga familjeåterföreningen för flyktingar. I familjeåterföreningspolitiken och dess förvaltning har under de senaste åren gjorts en rad ändringar som påverkar ställningen och rättigheterna för flyktingars familjemedlemmar. På grund av detta arrangerade FRK i november ett möte mellan organisationerna och myndigheterna kring familjeåterförening. På mötet utväxlades kunskap om de olika skedena i den praktiska familjeåterföreningen och behandlades förslagen om att tillgodose flyktingarnas rätt till familjeåterförening och förenkla processerna inom förvaltningen. Till diskussionsmötet hade bjudits in representanter för inrikesministeriet, utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet och MIGRI samt företrädare för kommuner och organisationer. Av huvudpunkterna i diskussionen gjordes ett sammandrag för inrikesministeriet med målet att påverka den politik och de riktlinjer som reglerar familjeåterföreningsprocessen. Asylansökningar Niklas Meltio Aktören Eppu Salminen utmanade alla att avstå från sina fördomar under veckan mot rasism. Personer Mottagningen av flyktingar och asylsökande fortsatte Antalet asylsökande höll sig på 2011 års nivå. Organisationen drev nio förläggningsenheter för vuxna och några enheter för minderåriga. På grund av myndigheternas beslut om nedskärningar minskades antalet platser på förläggningarna, och i slutet av året lades enheten i Kontioniemi ned. Centralbyrån samordnade på Helsingfors-Vanda flygplats mottagningen av anländande kvotflyktingar och hade en grupp frivilliga som sitt stöd. Röda Korset tog emot 730 kvotflyktingar som kommit till Finland. Personer Kvotflyktingar som Finlands Röda Kors tagit emot

19 Till första hjälpen-grupperna rekryterades nya medlemmar Niklas Meltio Antalet första hjälpen-grupper och medlemmar har minskat drastiskt under de senaste åren. Det här syns också i hjälpverksamheten. Röda Korsets larmgrupper av vilka lejonparten är första hjälpen-grupper hade år uppdrag, medan motsvarande siffra året innan var 154. Under året försökte grupperna locka med framför allt ungdomar. På Rödakorsveckan ordnades kunskapsbanor som gav allmänheten framgångsupplevelser genom övningar i första hjälpen. Målet med kampanjen var att rekrytera nya medlemmar till grupperna. Under våren anmälde omkring 700 personer sitt intresse för gruppverksamheten i första hjälpen. I Uleåborgs och Lapplands distrikt togs fram ett tvåårigt projekt kallat HUIPPU med målet att utveckla modeller för rekrytering av nya aktörer och grupper för första hjälpen i de två distrikten. I projektet där 13 avdelningar deltog ordnades tre temaseminarier och utvecklades nya tekniker som stöd för rekryteringen. Projektet resulterade i en ny första hjälpen-grupp i Sodankylä. De deltagande avdelningarnas insatser under Rödakorsveckan och på Hungerdagen var märkbart bättre än under tidigare år. Allt material om projektet lades ut på första hjälpen-gruppernas sidor på RedNet. Den nya riksomfattande databasen för första hjälpenjourer introducerades på hösten. Databasen utvecklades av en grupp IT-experter, frivilliga rödakorsare, enligt pro bono principen. Med hjälp av den kan avdelningarna enkelt rekrytera första hjälpen-jourhavande från avdelningen samt vid behov från det egna distriktet eller över hela landet. Databasen som ger jourhavandena basuppgifter om de olika första hjälpen-jourerna testades och utvecklades i Helsingfors och Nylands distrikt innan den togs i bruk på riksnivå. Databasen lanserades i samband med första hjälpen-grupppernas seminarium Ideoita ja iloa (idéer och glädje) som samlade nästan 180 deltagare från nio distrikt. Första hjälpen var temat för Rödakorsveckan. Tom Granqvist och Otto Kari som är medlemmar i första hjälpen-gruppen demonstrerar i Viks Prisma hur en medvetslös placeras i stabilt sidoläge Första hjälpen-grupper och frivilliga i i dem Första hjälpen-grupper Frivilliga i dem Första hjälpen-jourer och hjälptagare Jourer Hjälptagare Pistjourhavandena hjälpte i skidanläggningar De frivilliga pistjourhavandena hjälpte vid 28 skidanläggningar. En stor del av dem som fick hjälp var åringar. Vanligaste var skador i knä, handled och huvud. Pistjourverksamheten presenterades på mässam Skiexpo där ett hundratal anmälde sitt intresse för verksamheten. Defibrillatorregistret öppnades Samprojektet med Finlands Hjärtförbund och Resuskitationsrådet i Finland som gick ut på att registrera alla defibrillatorer i landet fullbordades. Registret öppnades på våren och dess innehåll utvecklades under året utifrån mottagen respons. Målet är att öka allmänhetens, hälsovårdsproffsens och myndigheternas kunskaper dels om basal hjärt-lungräddning, dels om teknikens utbredning i landet. Samarbetet inom organisationen utvecklades genom att helt flytta över skötseln av kundrelationerna från centralbyrån till Helsingfors och Nylands distrikt. Centralbyrån svarar för utbildningens kvalitet och innehåll samt för materialproduktionen. 19

20 Nytt material som stöd för utbildningen Den nya boken Första hjälpen utkom på svenska och finska. Verket är avsett att användas på kurser i första hjälpen, vid självstudier och för att bevara kunskaperna i första hjälpen. I slutet av året utkom läroboken Ensihoidon perusteet (akutvårdens grunder) på Räddningsinstitutets och Röda Korsets gemensamma förlag. Också denna var en reviderad upplaga. I samverkan med yrkesläroanstalten WinNovan utgavs som stöd för undervisningen i första hjälpen Elvytystilanne kyky auttaa (HLR att kunna hjälpa). Denna undervisnings-dvd med en daramatiserad berättelse och fyra undervisningssituationer gjordes som lärdomsprov. För de minsta i familjen utkom sagoboken Tammenterhometsän pikkuväen haaverit (trassel för småfolket i ekollonskogen instruktioner för verkliga tillbud). Boken som hade omarbetats i samarbete med Centralförbundet för Räddningsbranschen i Finland baserade sig likaså på lärdomsprov. Nio kurser inom utbildarutbildningen Under året arrangerades utbildarutbildning på nio kurser i första hjälpen och hälsokunskap och på en kurs i livräddande första hjälpen. UFH-fortbildningarna var 20 till antalet, av vilka en gick på svenska. Alla deltagare fick i samband med kursen PPE-D-utbildarbehörighet. 20

VI ÄR EN MODIG OCH PÅLITLIG HJÄLPARE HÄR HEMMA OCH UTE I VÄRLDEN. Finlands Röda Kors strategi för åren 2015 2017. Att hjälpa ger glädje

VI ÄR EN MODIG OCH PÅLITLIG HJÄLPARE HÄR HEMMA OCH UTE I VÄRLDEN. Finlands Röda Kors strategi för åren 2015 2017. Att hjälpa ger glädje VI ÄR EN MODIG OCH PÅLITLIG HJÄLPARE HÄR HEMMA OCH UTE I VÄRLDEN Finlands Röda Kors strategi för åren 2015 2017 Att hjälpa ger glädje Godkänd på stämman i Åbo 7-8.6.2014 1 2 8.6.2014 Innehåll Inledning...

Läs mer

HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1

HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1 Omslagsbild: Niklas Meltio Nuorteva under Hungerdagen 2011 11.5.2012 2 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden

Läs mer

28.11.2014. Finlands Röda Kors upprätthåller ett riksomfattande koordinationsnätverk för Frivilliga räddningstjänsten.

28.11.2014. Finlands Röda Kors upprätthåller ett riksomfattande koordinationsnätverk för Frivilliga räddningstjänsten. 28.11.2014 Finlands Röda Kors stämma 7 8.6.2014 STYRELSENS SVAR TILL KLÄMMAR SOM GODKÄNDES AV ORDINARIE STÄMMAN KLÄM 1 Precisering av testamentsanvisningar Vi föreslår att styrelsen preciserar sina testamentsanvisningar

Läs mer

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2013 Finlands Röda Kors 16.5.2014 1 Godkänd vid fullmäktigemötet 16.5.2014 Omslagsbild: Redaktör: Översättning: Foto: Övningen Midvinter lyckades utmärkt. I Salo evakuerades

Läs mer

Ge av din tid och var med!

Ge av din tid och var med! FRIVILLIGARBETE I FINLANDS RÖDA KORS Ge av din tid och var med! Tervetuloa Welcome Bienvenidos Tere tulemast Bienvenue добро пожаловать الهأ الهسو dhowow Välkommen Soo Ge av din tid och var med! Röda Korset

Läs mer

Startpaket Ungdomsverksamhet

Startpaket Ungdomsverksamhet Startpaket Ungdomsverksamhet Verksamhetsformer Reddie Kids-klubbverksamhet för äldre barn Ungdomsgrupp Narikka: kortvarig frivilligverksamhet Lägerverksamhet Internationell ungdomsverksamhet Redaktionellt

Läs mer

Vi är en modig och Pålitlig HjälPare Här Hemma och ute i Världen

Vi är en modig och Pålitlig HjälPare Här Hemma och ute i Världen Strategi 2011 2014 Vi är en modig och Pålitlig HjälPare Här Hemma och ute i Världen Finlands Röda Kors 2011 emilia FaGerlunD suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 innehåll följeord...4

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder.

Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder. Ungdomarnas årsmöte ordnades 3-5.10.2014. Nedan finns alla godkända initiativ, klämmar och ställningstaganden samt åtgärder. Behandlats av Röda Korsets styrelse 22.5.2015 INITIATIV 1 Infopaket för nya

Läs mer

Startpaket Mångkulturell frivilligverksamhet

Startpaket Mångkulturell frivilligverksamhet Startpaket Mångkulturell frivilligverksamhet Verksamhetsformer Vänverksamhet Finska och svenska språkklubbar Läxhjälpen Internationella klubben Lägerverksamhet Boendehjälp Verksamhet i flyktingförläggningar

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

Främjande av barns säkerhet inom frivilligverksamheten i Finlands Röda Kors

Främjande av barns säkerhet inom frivilligverksamheten i Finlands Röda Kors EN SÄKER VERKSAMHETSMILJÖ Främjande av barns säkerhet inom frivilligverksamheten i Finlands Röda Kors Anvisning för organisatörer av frivilligverksamhet inom Finlands Röda Kors avdelningar, distrikt, centralbyrå

Läs mer

Finland - mitt hem -projektet

Finland - mitt hem -projektet Finland - mitt hem -projektet Utvecklar högklassig integrationsservice Kristina Stenman, TEM 16.4.2015 Utvecklar högklassig integrationsservice Servicen under den inledande fasen inte tillgänglig i den

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör

Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Kommunförbundet 2020 nya generationens aktör Uppdatering 2015 2016 Förnyelse genom förändringsstöd Kommunernas uppgifter och roll i tillhandahållandet och produktionen av tjänster håller på att förändras.

Läs mer

FOTBOLLSFÖRENINGARNAS KVALITETSSYSTEM ETT VERKTYG FÖR FÖRENINGSUTVECKLING

FOTBOLLSFÖRENINGARNAS KVALITETSSYSTEM ETT VERKTYG FÖR FÖRENINGSUTVECKLING FOTBOLLSFÖRENINGARNAS KVALITETSSYSTEM ETT VERKTYG FÖR FÖRENINGSUTVECKLING Kvalitetssystemet är till nytta vid utvecklingen av föreningsledningen, idrottsverksamheten samt kommunikationen och marknadsföringen.

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013

PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 PRESSKONFERENS 2.10.2013 STADSSTRATEGI FÖR BORGÅ 2013-2017 UTKAST 2.10.2013 Strategin betyder att göra val. Vilka är de största utmaningarna för Borgåbornas välfärd åren 2013 2017? STRATEGIN UTARBETADES

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13

Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 1 Innehåll Sammanfattning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd av Vanja Höglund på Volontärbyrån våren 2014. Om du vill komma

Läs mer

HJÄLP FRÅN BARN TILL BARN

HJÄLP FRÅN BARN TILL BARN TILLSAMMANS GÖR VI DET 2013 ATT KUNNA HJÄLPA GER MOD ATT GÖRA DET Laura kotila Bästa lärare! Rubriken Att kunna hjälpa ger mod att göra det är en hänvisning till första hjälpen, något som enligt Röda Korset

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER Enkäten för 50 år fyllda LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER 1. Vi skulle först vilja veta vad för slags aktiviteter Ni deltar i. Har Ni under sistlidna sex månader utfört något som helst avlönat arbete? Vilket

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 214/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Grundexamen i tandteknik Grundexamen inom

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Fredrik Schlott Karin Sundequist Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Yrkesstuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå

FinELib. FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå FinELib strategi 2007 2015 FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning och inlärning på högsta nivå VISION: FinELib-konsortiet är rätt partner för vetenskap, forskning, undervisning

Läs mer

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Dessa regler avser Region Hallands organisationsuppdrag till distriktsorganisationer i Halland och det anslag som är kopplat till uppdraget. Anslag lämnas

Läs mer

Finlands Lionsförbund rf Rapportering av händelser Användardirektiv Version 1.1 10.11.2014

Finlands Lionsförbund rf Rapportering av händelser Användardirektiv Version 1.1 10.11.2014 Finlands Lionsförbund rf Finlands Lionsförbund rf Rapportering av händelser Användardirektiv Version 1.1 10.11.2014 Överlåtelse av dokumenten och direktiven åt tredje person utan tillstånd, genom kopiering,

Läs mer

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål

Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål Kommunikationsplan INNEHÅLL Inledning Värderingar och namn Kommunikationsplanens syfte Strategier Grundbudskap Målgrupper prioriterade målgrupper och kommunikativa mål 2015 Civilförsvarsförbundet Adress:

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Stadgar för katastroffonden och direktiv för hjälpen i hemlandet på det här sättet hjälper vi offer i plötsliga olyckssituationer i Finland

Stadgar för katastroffonden och direktiv för hjälpen i hemlandet på det här sättet hjälper vi offer i plötsliga olyckssituationer i Finland VÅGA BRY DIG Stadgar för katastroffonden och direktiv för hjälpen i hemlandet på det här sättet hjälper vi offer i plötsliga olyckssituationer i Finland Finlands Röda Kors 2015 1 1 Text: Redaktion: Ombrytning:

Läs mer

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja

VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS. Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja VÄLFÄRDSPLAN FÖR BARN OCH UNGA I HELSINGFORS Bergen 18-20.9.2011 Bettina von Kraemer, Minna Tikanoja Bakgrund Den omarbetade barnskyddslagen (417/2007, 12 ) ålägger kommunerna att varje fullmäktigeperiod

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Policy för alkohol som utvecklingshinder

Policy för alkohol som utvecklingshinder Policy för alkohol som utvecklingshinder Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2013-03-18 Giltighetstid: tillsvidare Ansvarig: generalsekreterare Policyns tillämpning i Forum Syd Forum Syds idéprogram

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten under perioden 2014-2015. Ordförande Tuomo Holopainen, 2014-2015

Riktlinjer för verksamheten under perioden 2014-2015. Ordförande Tuomo Holopainen, 2014-2015 Riktlinjer för verksamheten under perioden 2014-2015 Ordförande, 2014-2015 Mot perioden 2014-2015 med iver och energi Förändringarna i verksamhetsomgivningen inverkar också på klubbarnas verksamhet öppnar

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 bilaga nr 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 2015 omsorg Miljöhänsyn hållbar livsstil kvinnokraft inspiration Hushåll vardag ekonomi handling värderingar nätverk Historia gemenskap 1 Helsingfors

Läs mer

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010.

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010. MEDDELANDE ANSÖKAN OM IDROTTSUNDERSTÖD FÖR ÅR 2011 Idrottsnämnden beviljar understöd för idrottsföreningars samt handikapp och pensionärsföreningars idrottsverksamhet i Helsingfors år 2011. Understöd förutsätter

Läs mer

Regler om barnskydd. World Vision Finland

Regler om barnskydd. World Vision Finland Regler om barnskydd World Vision Finland Vi ber att du som vår fadder eller samarbetspartner: Är noggrann med hur du pratar, beter dig och umgås med barn. Vuxnas uppförande bör respektera barn och deras

Läs mer

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR 22013 Trygghet från Ampara till Kajanaland Rödakorsvolontärer ökar välmåendet i sin omgivning överallt i världen. Finlands Röda Kors genomförde en enorm biståndsoperation

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning

Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning Uppdaterat 1.4.2011 1 FIRMA OCH HEMORT Bolagets firma är Ab Eke Golf Oy och dess hemort är Raseborg. 2 FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET Bolagets verksamhetsområde är: 1. Att

Läs mer

Ekonomistadga för Finlands Röda Kors

Ekonomistadga för Finlands Röda Kors Ekonomistadga för Finlands Röda Kors Godkänd vid Finlands Röda Kors fullmäktigemöte 12.5.2006 Med stöd av 34 2 mom. och 52 2 mom. i republikens presidents förordning om Finlands Röda Kors (811/2005), nedan

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET UTARBETANDET AV EN STUDERANDEVÅRDSPLAN Föreskrift 94, 101/011/2014 INNEHÅLL

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell

Kolster. Våra tjänster. Våra kunder. Vår verksamhetsmodell Kolster. Kolster är en ledande expert på immaterialrätter i Finland. Från oss får du alla tjänster du behöver för att skydda, försvara och utnyttja uppfinningar, formgivning och varumärken. Kolster är

Läs mer

Lovisa stads plan för småbarnsfostran

Lovisa stads plan för småbarnsfostran Det här är Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på de riksomfattande grunderna för småbarnsfostran. Planen uppdateras vart annat år och godkänns av bildningsnämnden. Dagvårdsenheterna

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.' BESLUT Tillstånd till grundandet aven stiftelse samt fastställande av stiftelsens stadgar Utfärdat Helsingfors 2.1.2008 Ansökan Beslut Region

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE

FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE VEM ÄR VETERAN? 2013 Försvarsmakten Foto: Niklas Ehlen/Combat Camera VEM ÄR VETERAN? Enligt Försvarsmaktens definition är alla som varit anställda i Försvarsmakten och gjort

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Anita Lehikoinen Kanslichef

Anita Lehikoinen Kanslichef Strukturen och finansieringen inom gymnasieutbildningen och andra stadiets yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildning samt det fria bildningsarbetet förnyas Anita Lehikoinen Kanslichef Centrala beredningar

Läs mer