HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2012"

Transkript

1 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2012 Finlands Röda Kors

2 Omslagsbild: Rödakorsungdomarnas årsmöte 2012 Foto: Alejandro Lorenzo Finlands Röda Kors, Fabriksgatan 1a, Helsingfors,

3 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden... 4 Inledning... 4 Verksamheten inomlands... 6 Verksamheten utomlands... 6 Kommunikation och medelsanskaffning... 7 INSTITUTIONERNA Blodtjänst... 8 Kontti... 9 De ungas skyddshus Utvecklingsverksamhet Riskhantering Ekonomi Personal Framtidsutsikter Röda Korset och miljön Hjälp till dem som hade det svårt här hemma Arbetet för kulturell mångfald lockade nya frivilliga Till första hjälpen-grupperna rekryterades nya medlemmar Hjälp till dem som drabbats av naturolyckor, matkris och krig Biståndsmål Asien Afrika Amerika De ungas temaår gav inte nytt lyft Mentalt stöd och rasism inslagen i kommunikationen under ungdomsåret Medelsanskaffningen mer mångskiftande Resultaträkning Balansräkning Noter till bokslutet Noter till resultaträkningen Noter till balansräkningen Underskrifterna till verksamhetsberättelsen och bokslutet Bokslutsanteckning Revisionsberättelse Förteckning över använda bokföringsböcker Finlands Röda Kors

4 Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2012 Inledning Året 2012 var ett år av problematiska och komplicerade kriser. Speciellt utmanande för rödakorsrörelsen var att nå fram med hjälpen till offren för krig och konflikter. Att värna om neutraliteten och självständigheten i den humanitära hjälpen blev allt viktigare under året. Under året kunde man också tydligt skönja hur selektivt kriserna tas upp i nyheterna. Det politiskt mångfacetterade inbördeskriget i Syrien fortsatte och behovet av hjälp till civila och flyktingar ökade. Att frambefordra hjälpen var en krävande uppgift. Konflikten syntes dagligen i rubrikerna men syriernas lidanden mobiliserade inga insamlingsaktioner för krigets offer. Krisen lade sordin också på Internationella rödakorskommitténs och Syriska Röda Halvmånens hjälpinsatser. Utomstående förstod inte alltid vilka svårigheter hjälporganisationerna de facto konfronteras med mitt under pågående inbördeskrig. Under året inträffade inga s.k. megakatastrofer och antalet naturolyckor som kan klassificeras som katastrofer var en femtedel färre än medeltalet. De som behövde hjälp under året på grund av katastrofer var hälften så många som genomsnittet för årtiondet. Den mest förödande katastrofen drabbade Filippinerna i form av stormen Bobha. Cyklonen Sandy orsakade stor skada i Karibien, till exempel i det jordbävningshärjade Haiti, världsmedierna däremot fokuserade främst på de skador Sandy ställt till med på USA:s östkust. Osäkerheten i världsekonomin syntes även i Finland. Effekterna av det ekonomiska läget och den i offentligheten skapade bilden av osäkerhet och en utsiktslös framtid speglade människornas tankar. Röda Korset fick under året ofta indikationer på att att människor vill ha stöd för att klara sig. Lejonparten av finländarna kunde dock fortsätta sitt normala liv, även om den växande arbetslösheten och de försämrade utkomstmöjligheterna genomsyrade allt fler människors liv. Styrelsen fortsatte under året att implementera de strategiska riktlinjer som antogs vid stämman i Lahtis med målet att möta såväl de nya nationella som internationella behoven. Strävan är att dels stärka organisationens handlingsberedskap och möjligheter att hjälpa, dels förtydliga de olika aktörernas roller och ansvar. Organisationsstyrelsen gav också en mellanutvärdering av strategidokumentet som förtroendevalda och medarbetare från Röda Korset deltog i. Enkäten visade att organisationens styrka ligger i en stark rödakorsberedskap och i förmågan att agera vid olyckor och kriser. Av organisationen förväntas modigare ställningstaganden för humanitet på alla plan. En kraftsamling för en god organisation ansågs kräva minskad byråkrati, lättare strukturer samt möjlighet till kreativitet och glädje för de frivilliga. En öppen organisation som är lyhörd för nya tillvägagångssätt tryggar enligt de tillfrågade rödakorsverksamhetens framtid. Året firades i organisationen som de ungas temaår. Dessvärre innebar året varken något nytt lyft för Röda Korsets ungdomsverksamhet eller antalet ungdomsfrivilliga. Styrelsen anser det viktigt att erfarenheterna från ungdomsåret tas seriöst och fortsätter att utveckla ungdomsverksamheten målinriktat. Speciellt De ungas skyddshus uttryckte sin oro för den allt svagare interna sammanhållningen inom familjerna och för föräldraskapets kris av något slag. Utvecklingen berörde i synnerhet unga vuxna som skulle behöva mer stöd. Organisationen ställde också första omsorgen och mentalt stöd till förfogande vid eftervården av våldshandlingarna under året. 4

5 Stormarna vid julen 2011 blottade det finländska samhällets sårbarhet. De framhävde också betydelsen att utveckla och stärka Röda Korsets egen beredskap. Styrelsen bestämde sig för att år 2013 genomföra en riksomfattande beredskapsövning där de primära inslagen är avdelningarnas lokala beredskapsplanering, samarbete med myndigheter och samarbetspartner samt ledarskap och informationsförmedling. Som mål uppställde Röda Korset en bättre förmåga att reagera snabbt på de behövandes behov vid plötsliga olyckor och katastrofer. Styrelsen lade ner mycket tid under året på att främja gemensamma verksamhetssätt och ett effektivt ledarskapssystem. Förutom att klarlägga ledarskapssystemet beslutade styrelsen att ta i bruk principen om det gemensamma bästa inom ledningen av organisationen Enligt den ska centralförvaltningen, distrikten och avdelningarna var för sig tillföra rödakorsverksamheten ett mervärde som gör hjälparbetet och målen mer effektiva. Avsikten är att förtydliga arbetsfördelningen mellan de olika aktörerna för att säkerställa de frivilligas stöd och gallra bort överlappningar. För att nå ett enhetligare system inom organisationen gick centralförvaltningen, distrikten och några stora avdelningar inför gemensam revisor. Ett viktigt beslut med tanke på programverksamheten var godkännandet av den riksomfattande strategin för första hjälpen-utbildning. Frivilligverksamheten har blivit en ny sorts inspirationskälla och hobby. Den nya verksamheten behöver dock ett allt starkare professionellt stöd vid sin sida samt ett tränings- och responssystem. För att slå vakt om detta har avdelningarna fått en egen digital RedNet-tjänst och frivilligväg samt effektivare intern informationsförmedling och verksamhetssätt. Att verkställa stämmans beslut om att balansera ekonomin och utveckla de ekonomiska resurserna var det centrala temat för året. På centralbyrån och Blodtjänst fördes samarbetsförhandlingar för att skapa balans i ekonomin och verksamheten. Röda Korsets egen medelsanskaffning utvecklades gynnsamt men behovet att balansera ekonomin och den egna medelsanskaffningen kvarstår också under kommande år. Röda Korset innehade fortfarande positionen som den ledande och pålitliga hjälporganisationen i Finland, trots att den ekonomiska brottslighet som tyvärr uppdagades på distrikts- och avdelningsnivå gav organisationen negativ publicitet. Under året fortsattes det omfattande utvecklings- och utbildningsprogrammet för intern övervakning och interna verksamhetssätt för att komma åt de rådande missförhållandena. Röda Korsets verksamhet är möjlig enbart tack vare de frivilliga, medlemmarna, stödjarna och partnerna. Röda Korset uttrycker sitt tack till alla dem som genom sin egen insats möjliggjort dess hjälparbete här hemma och ute i världen. 5

6 Verksamheten inomlands Röda Korset har redan i många år målmedvetet förstärkt sin hjälpberedskap. De regionala och lokala beredskapsplanerna täcker redan två tredjedelar av landet, samtidigt har myndighetssamarbetet framskridit planenligt i alla distrikten. Röda Korsets lokala beredskap har traditionellt och i stor utsträckning byggt på verksamheten med första hjälpen-grupper. Den på Lahtisstämman godkända verksamhetsmodell för avdelningens totalberedskap som tar vara på alla tillgängliga frivilligresurser såväl inom avdelningen som mellan avdelningarna erbjuder en verklig möjlighet att förbättra organisationens hjälpberedskap. Samtidigt som Röda Korset förstärkt sin egen beredskap har dess roll som samordnare för de 50 medborgarorganisationerna inom Frivilliga räddningstjänsten förtydligats. FRK är allt aktivare med och utarbetar och genomför regionala välfärdsprogram för intern säkerhet. Det handlar inte om något nytt program utan om att koppla samman de existerande beredskaps-, hälso- och välfärdsprogrammen med åtgärderna för den interna säkerheten, vilket ökar programmens genomslagskraft. Röda Korset har under lång tid bistått myndigheterna i mottagningen av asylsökande och flyktingar. Distrikten driver nio asylförläggningar och några till för minderåriga tillsammans med invandrarmyndigheterna. Vi är aktivt med och stöder invandrares integration och bygger upp ett accepterande samhälle som respekterar de mänskliga rättigheterna. Aktiviteten syns dock inte än tillräckligt i de frivilligas och medlemmarnas mångfald. Förutom den traditionella katastrofberedskapen har det mentala stödet och hjälpen till människor för att orka bättre dominerat Röda Korsets verksamhet här hemma. Ensamhet och behov av stöd från gemenskaper förekommer i alla åldersgrupper. Därför är det positivt att rödakorskurserna är väl fyllda runt om i landet. Röda Korset har fortfarande en betydande roll i att stärka säkerheten hos gemenskaperna och individerna, speciellt när det gäller att undervisa i första hjälpen och se till att kunskaperna bevaras. Rödakorsjourhavandena är en bekant syn vid så gott som alla publika evenemang och konserter i Finland. En framtida utmaning är att engagera frivilliga för den ständigt växande jourverksamheten. Den ökande medelåldern kommer till uttryck även i det att allt fler personer vårdar sina närstående. Framdeles kommer Röda Korsets stödverksamhet för närståendevårdarna att bli allt viktigare, fastän verksamheten redan nu finns i sju distrikt och sysselsätter tusentals människor. Enligt Lahtisstämmans beslut firades året som de ungas temaår. Målet var att höja profilen på ungdoms- verksamheten och uppmuntra de unga för lokala aktiviteter, och även i övrigt se till att organisationen kan erbjuda verksamhetsmöjligheter för ungdomar. Intresset för Röda Korsets verksamhet och dess värderingar väntas öka just bland de unga och temaåret syntes i digitala medier, kommunikéer och diskussionsöppningar. Målen för året uppnåddes dock inte fastän nya aktörer fångades upp. Röda Korset stötte under temaåret på samma utmaningar som alla andra organisationer som sysslar med ungdomsverksamhet: hur kan vi göra rödakorsverksamheten lockande och tilldragande för den unga generation som surfar omkring i det enorma utbudet av digitala medier. Verksamheten utomlands Året var lugnt i fråga om naturolyckor och det gjorde konflikterna runt om i världen mer synliga. Framför allt med medel från utrikesministeriet kunde Finlands Röda Kors via rödakorskommittén ge stöd till hjälpverksamheten vid långvariga krisoperationer som fått rätt liten uppmärksamhet i Finland. De största rubrikerna fick läget i Syrien. Säkerhetsläget i Syrien är exceptionellt svårt och flera hjälparbetare förlorade livet under året på olika håll i landet. Att nå fram med biståndet i Syrien eller att ordna hjälptransporter från grannländerna över gränserna ligger inte heller enbart i hjälporganisationernas händer. Röda Korset och de övriga hjälporganisationerna måste ha transporttillstånd av staterna i området. Trots svårigheterna lyckades internationella Röda Korset bevara sin neutrala roll och tillsammans med landets Röda Halvmåne leverera hjälp till landet. Vid regnperiodens början i juli drabbades Sierra Leone av den värsta koleraepidemin i landets historia. Finlands Röda Kors svarade på vädjan och skickade till landet 13 hjälparbetare och två vårdenheter med medel från utrikesministeriet, brittiska utvecklingssamarbetsministeriet och FRKs katastroffond. De finländska teamen arbetade i Sierra Leone på fem orter där de främst stödde distriktssjukhusens koleraavdelningar och enheterna inom primärhälsovården i samarbete med landets hälsoministerium och de frivilliga från det lokala Röda Korset. Just de frivilliga var i nyckelställning, eftersom de redan länge utfört hälsoarbete. FRK har under de senaste åren blivit en av de ledande organisationerna för utvecklingssamarbete i Finland. Målet för det långsiktiga samarbetet är att förstärka den operativa och organisatoriska beredskapen samt hälsoprogrammen i systerföreningarna. 6

7 Kommunikation och medelsanskaffning Röda Korset har satsat flera år i rad på att utveckla sin kommunikation och medelsanskaffning. Webbförnyelsen fullbordades under året och frivilligsajten RedNet blev nästan färdig. Röda Korsets interna kommunikation håller i allt högre grad på att överföras till de digitala medierna. De flesta distrikt och många avdelningar har vid sidan av RedNet valt att använda Facebook i sin kommunikation. De sociala mediernas snabba tillväxt och uppkomsten av nya forum ställer allt större krav på organisationens kommunikation i fråga om kunskaper och förmågan att hantera de splittrade målgrupperna. I de dominerande medierna lyckades Röda Korset behålla sin synlighet och sin sakkunskap inom humanitär hjälp på samma nivå som tidigare, fastän verksamhetsåret med undantag av inbördeskriget i Syrien och kriserna i norra Afrika inte innehöll några incidenter som skulle ha fastnat i rubrikerna. Organisationens egen medelsanskaffning och dess utveckling var ett av styrelsens insatsområden. Resultatet för medelsanskaffningen under året måste anses vara gott med hänsyn till den rådande ekonomiska instabiliteten. Enheten kunde inrikta sina åtgärder allt effektivare inom medelsanskaffningen och till exempel ökningen av lotteriintäkterna var påfallande stor. Systemet för kundhantering som startades på hösten och som möjliggör det s.k. Siebel ondemand-programmet väntas förbättra medelsanskaffningens resultat ytterligare. Det allt intimare samarbetet mellan kommunikationen och marknadskommunikationen ledde till en effektivering av kampanjverksamheten. Samtidigt togs beslutet att inrätta en materialproduktionsgrupp bestående av medarbetare som tidigare hört antingen till kommunikationseller medelsanskaffningsenheten. 7

8 RÖDAKORSINSTITUTIONER Blodtjänst Finlands Röda Kors Blodtjänst ansvarar för försörjningen av blodprodukter i hela Finland. Blodtjänst organiserar blodgivningar och framställer av det insamlade blodet de blodprodukter som behövs inom patientvården. Blodtjänst erbjuder sjukhusen också vävnads- och laboratorietjänster samt läkemedelsdistribution. I uppgifterna ingår också forskning och produktutveckling. År 2012 var antalet helblodsgivningar Antalet sjönk med cirka blodgivningar från föregående år. Detta berodde på en minskad efterfrågan på blodprodukter. Blodtjänst reagerade genom att minska blodinsamlingen. Antalet blodgivare var tillräckligt i förhållande till behovet under hela året. Blodgiv-ningsnätverket utvecklades genom förbättrade möjligheter att ge blod på orter där många inom befolkningen är i den ålder då blodgivning är tillåtet och där den unga befolkningen förutspås växa. En ny blodgivningsbyrå öppnades i Esbo, och i Österbotten utökades antalet massblodgivningar. Ett helt nytt samarbete med företag såg dagens ljus när man utvecklade det nya BlodGrupp-konceptet. Till verksamheten som lanserades i oktober anslöt sig redan under slutet av året 209 blodgivningsgrupper från företag och samfund. Användningen av blodprodukter vid sjukhusen i Finland minskade betydligt under Till sjukhusen levererades enheter röda blodkroppar ( år 2011) och (41 929) blodplättsprodukter. Blodprodukter såldes till ett värde av 44,6 milj. (-2,0 %). Ny teknologi togs i bruk vid utvecklingen av framställningsprocesserna för blodprodukter. Nya automatseparatorer ersatte de gamla separatorerna som hade varit i bruk i tio år, vilket förbättrade driftsäkerheten och drifthastigheten i processerna och möjliggjorde bättre datainsamling och spårbarhet. Kundbetjäningen förbättrades bland annat genom att ett nytt telefonsystem infördes. Efterfrågan på laboratorietjänster varierade enligt forskningsfält. Omsättningen på de totala fakturerbara laboratorietjänsterna var 6,2 milj. (-4,3 %) år År 2012 ökade särskilt behovet av krävande identifiering av antikroppar mot röda blodkroppar. Blodtjänst fungerar som nationellt referenslaboratorium vid blodgruppsundersökningar. Laboratorieverksamheten utvecklades: verksamheten enligt 24/7-principen förstärktes, nya känsligare metoder för virusundersökningar av blodgivare togs i bruk och genotypundersökningar inleddes vid undersökningen av blodgivarnas blodgrupper. Blodtjänsts verksamhet som partihandel för läkemedel och som läkemedelsdistributör fortsatte inom ramen för plasmaleveransavtalen. Omsättningen på läkemedelsförsäljningen var 4,4 milj. (-8,1 %) år Intäkterna från försäljningen av plasmaråvara som används för plasmaläkemedel var 6,6 milj. (-18,7 %). År 2012 förberedde sig Blodtjänst för distribution i Finland av den första cellterapiprodukten som fått försäljningstillstånd i Europa, ChondroCelect som används för att behandla broskskador i knän. Läkemedlet börjar distribueras till finländska kliniker år Framställning av celler nyhet inom vävnadstjänsterna Vi rekryterade aktivt nya medlemmar till Benmärgsgivarregistret för att ersätta dem som lämnade registret på grund av ålder eller av andra skäl. Tack vare våra lyckade kampanjer fick vi över nya medlemmar (775 år 2011) till registret som omfattar totalt personer. Blodtjänst förmedlade sammanlagt 122 stamcellstransplantat i Finland och utomlands. Våra egna kurirer levererade 54 stamcellstransplantat till transplantationscentralen för patienter i Finland Blodgivningarna Plasma- och trombafereser Helblodsdonationer 2500 Blodgivarnas ålders- och könsfördelning 2012 Luovuttajien ikä- ja sukupuolijakauma Mies Man Nainen Kvinna

9 Kontti Målet för verksamheten i återanvändningskedjan Kontti är att skaffa medel till Finlands Röda Kors och bedriva ett högklassigt arbete för stödd sysselsättning. Målen nåddes under det gångna året på ett berömvärt sätt. Kontti-kedjan utvidgades i september 2012 till Vanda, och för Kontti i Åbo var 2012 det första hela verksamhetsåret. Försäljningen i Kontti-kedjan ökade med 22 % jämfört med föregående år. Kedjans omsättning var och resultatet Av detta gick till distrikten, till katastroffonden och till centralbyrån för att utveckla Kontti-kedjan. Under det gångna året samlade Kontti-centralerna in kg i klädhjälp till katastrofområden. Totalt arbetade personer vid Kontti-kedjan (Kontti-återanvändningsvaruhusen och kedjans administrativa kontor) inom olika arbetskraftspolitiska åtgärder. Vid Kontti arbetade personer bland annat i lönesubventionerat arbete, på arbetspraktik, i arbetsförsök och arbetslivsträning. Av dem avlade 64 personer en yrkesinriktad examen eller examensdel. Kontti-kedjan använde i självfinansiering på sysselsättning. Inom arbetsledning och administrationen av kedjan arbetade 51 personer vid årets slut. Vid Kontti-kedjan gjordes en social redovisning under året; resultaten ges ut i ett separat socialt bokslut våren Samarbetet med arbetskraftsmyndigheterna och NTM-centralerna fungerade väl och i slutet av året pågick 9 projekt i samarbete med NTM-centraler, 1 ESF-finansierat projekt och på många orter också ett samarbete med enskilda städer. Uppstarten av nya enheter och särskilt starten i huvudstadsregionen var en stor satsning för kedjan. Den lyckade öppningen i Vanda stärkte tron på konceptet Kontti och kedjans yrkesskicklighet Antalet kunder i Kontti-centralerna Vanda fick ett nytt Kontti-återanvändningsvaruhus i augusti. Under 2012 gick man vidare med den strategiprocess som inleddes 2011 tillsammans med Accenture Oy. Det arbetet resulterade i att strategin vid Kontti tydliggjordes och principerna för ledning och chefsarbete preciserades. Vidare påbörjades en omprövning av organisationen, rollerna och ansvaret samt en kartläggning av de operativa resultatmätarna. Konttikedjan fick en ny chef i slutet av året; till ny chef utsågs i november Sari Nikkola som inledde sitt arbete Kontti-kedjan med sina återanvändningsvaruhus gör varje år upp en publikation med ett separat socialt bokslut över sin verksamhet. Kaisa Rautiainen Personer Antalet stödsysselsatta Kontti-centralernas omsättning Personer Euro

10 De ungas skyddshus De ungas skyddshus erbjuder ungdomar och deras familjer lättillgängligt stöd i olika problemsituationer i livet, och avsikten är att svara snabbt och flexibelt mot ungdomarnas och familjernas behov. Målet är att genom förebyggande arbete stödja ungdomar och deras familjer i ett så tidigt skede som möjligt och att därmed förhindra utslagning bland unga. Det arbete som görs i skyddshusen bygger på samarbete mellan professionella och frivilliga. Under 2012 arbetade man på att förankra verksamhetsstrategin i skyddshusen. Aktiviteterna och frivilligarbetet blev allsidigare, och särskilt genom projektet gemensamt ansvar breddades samarbetet så att det nådde orter utan skyddshus. Utvidgningen av verksamheten till Satakunta distriktet lyckades dock inte enligt planerna. Att nå ensamma ungdomar och att förhindra ensamhet hör till utmaningarna i dagens samhälle. En annan utmaning är de ungdomar som varken har utbildning eller arbete efter att ha gått ut grundskolan. Den utmaningen har skyddshusen mött genom att utveckla frivilligarbetet och intensifiera samarbetet med andra instanser. En lätt- tillgänglig service som bygger på verksamhetsprincipen om låg tröskel, där man kan erbjuda hjälp åt behövande ungdomar då annan service inte är tillgänglig bäddar för effektiv hjälp. Under slutet av verksamhetsåret blev det klart att De ungas skyddshus, samtliga av dem, åter kan erbjuda krisjour och både mottagning och inkvartering sju dagar i veckan. Den respons vi fick av kunderna vid De ungas skyddshus var positiv. Man var tillfreds med hur servicen var ordnad, liksom med kvaliteten och snabbheten. Ungdomarna och familjerna har upplevt att servicen var nödvändig och att man lyssnat på dem. De har också bedömt att deras eget välmående har förbättrats genom kundrelationen. För många kunder var det viktigt att Röda Korsets princip om neutralitet förverkligas och att verksamheten inte bedrivs av myndigheter. De unga skyddshus startade under verksamhetsåret en process för utvärdering av verksamhetens effekter enligt ett socialt bokslut. Det första sociala bokslutet ges ut våren 2014 för perioden Intäkter och kostnader sammanlagt Antalet ungdomar Euro Personer Intäkter Kostnader

11 Utvecklingsverksamhet Utvecklingen av organisationens webbsidor och av de frivilligas RedNet-applikation fortsatte under året. Det nya och centrala projektet inom systemutvecklingen var uppdateringen av organisationsapplikationen, där vår nuvarande programversion uppdateras och genomförs i sin helhet som molntjänst. I samma veva förnyas systemimplementeringen av inkasseringen av medlemsavgifter och månadsbidrag. Ibruktagande av systemet sker på våren Tack vare systemreformen kan de övriga centrala utvecklingsprojekten startas under år De viktigaste av dem är förnyandet av operativsystemen på datorer och av kontorsapplikationerna samt utvecklingen av ekonomifunktionerna med lansering av ett nytt ekonomisystem. Under året vidtogs förberedelser för att utveckla ekonomifunktionerna genom att utvidga centralbyråns tjänster för bokföring och löneräkning till nya distrikt och koncentrera löneadministrationen för de stödsysselsatta till Kontti-kedjan. Likaså har användningen av systemen för reseadministration som förnyades året innan utvidgats inom distriktsorganisationen. Den av organisationsstyrelsen tillsatta arbetsgruppen fullföljde sitt arbete för att utveckla ledarskapssystemet inom organisationen. Systemet i sin helhet utvecklas stegvis fram till följande ordinarie stämma. Riskhantering Riskhanteringen inom organisationen grundar sig på den strategi för riskhantering som styrelsen fastställt. Som en del av förberedelserna inför stämman år 2014 uppdaterar organisationen sina riskbedömningar och uppskattar utvecklingsbehoven inom riskhanteringsprocessen så att själva riskhanteringen allt bättre kan skötas som en del av ledarskapsprocessen inklusive bedömningen, planeringen och handledningen av verksamheten. I sin riskbedömning koncentrerade sig organisationen under året på de åtgärder som föranleddes av gamla oegentligheter. På styrelsens initiativ igångsattes under ledning av revisionsutskottet en systematisk bedömning av de interna kontrollerna inom centralförvaltningen och distrikten. För distriktens del fortsätter granskningarna av kontrollmiljön ännu en bit in på år Den interna övervakningen kräver att de åtgärder som framkommit vid kontrollgranskningarna och de verksamhetssätt som framför allt anknyter till ledarskap och intern övervakning utvecklas. Ändringsåtgärderna i de olika enheterna inom organisationen fastställs utifrån de observationer som gjordes under granskningen och verkställs med stöd av allmän utbildning i intern övervakning, där förtroendevalda från centralförvaltningen och distrikten, personer från organisationens operativa ledning samt enhetschefer och också personal i stor omfattning deltagit. Under ett längre tidsintervall utvecklas den interna övervakningen och verksamhetssätten speciellt med tanke på stödtjänster enligt en gemensam organisationsstrategi för stödtjänster, medan verksamhetssätten ska förenhetligas utifrån ett servicecentralstänkande. Med hjälp av enhetliga stödtjänster kan man inte bara eliminera risker i den interna övervakningen utan också utveckla innehållet i stödtjänsterna kvalitativt för att väga upp behoven i den ordinarie verksamheten och dess ledning. I placeringsstrategin som har godkänts av styrelsen slås fast den strategiska allokeringen, de taktiska fluktuationsintervallerna och riskhanteringsprinciperna för de olika förmögenhetsslagen i organisationens placeringstillgångar. Centralförvaltningens värdepappersegendom förvaltas av tre, genom en upphandlingsprocess valda förvaltare enligt avtal om diskretionär förvaltning. Placeringsfastighetsandelen som vid bokslutsögonblicket var drygt 40 % av de totala placeringstillgångarna sköts på egen hand. Placeringsverksamheten övervakas av en placeringskommitté som tillsatt av styrelsen arbetar under generalsekreterarens ledning och består av organisationens eget folk och externa sakkunniga. Riskerna i placeringsverksamheten hanteras tillsammans med expertis från huvudförvaltaren och då kan man samtidigt utnyttja förvaltarens särskilda tillämpningar för att modellera och hantera placeringsriskerna. Inom internationell hjälpverksamhet vidtas inga skyddsåtgärder för valutakursrisker, eftersom besluten om hjälp fattas i bokföringsvaluta. För att hantera ränterisker ingår i organisationens långfristiga finansieringslån ett ränteskydd med avtal om ränteändring, där 10 miljoner euro av lånekapitalet ändrats från ett lån med rörlig ränta till ett lån med fast ränta. Ränteändringsavtalets marknadsvärde vid bokslutsögonblicket var -485 tusen euro på grund av den exceptionellt låga marknadsräntan. Inom centralförvaltningen har likviditetsplaneringen utvecklats för att tillsammans med koncernbokslutslösningen effektivera hanteringen av driftskapitalet, i synnerhet efter det då skötseln av värdepappersplaceringar har lagts ut. Det ekonomiska stabiliseringsprogram som fastställts av stämman har utvecklats enligt uppgjord plan. Målet är att under åren åstadkomma en resultatförbättring på 1,5 miljoner euro i centralbyråns ekonomi. I januari februari fördes samarbetsförhandlingar enligt lagen om samarbete på centralbyrån, där parterna enades om att spara 1,1 miljoner euro per år. För materialproduktionens del uppfylls sparmålet under år För att centralbyråns ekonomi ska kunna balanseras krävs förutom ytterligare sparåtgärder åren 2013 och 2014 också att man lyckas skapa nya interna finansieringslösningar. Organisationens anseende och det allmänna förtroendet för dess verksamhet är grundvalen för Finlands Röda Kors. Centrala element i riskhanteringen är dessutom fortfarande utvecklingen av medlemsantalet, frivilligverksamheterna och antalet frivilliga. 11

12 Ekonomi Centralförvaltningens bokföringsmässiga underskott var 0,5 miljoner euro. Resultatet förklaras främst av den i samband med pensionsarrangemangen året innan överenskomna inkomstföringen av de bokförda kostnaderna för tilläggspensionsförhöjningarna åren Kostnaden på 0,9 miljoner euro baserade sig på pensionsbolagets noggrannare uppskattning av förhöjningens verkan. Organisationens medelsanskaffning utvecklades planenligt. I fråga om placeringsverksamheten överträffades de tidigare ställda förväntningarna för året. Organisationens placeringstillgångar som var 124 miljoner euro gav en genomsnittlig årlig avkastning på 9,36 %. Den förhållandevis stora fastighetsegendomen drog ned något på avkastningen. På det hela taget har centralförvaltningen en solid ekonomi. Uppskattningen av centralförvaltningens resultat påverkas av att centralbyrån stöder distrikten årligen ekonomiskt och genom tjänster utan vederlag. Skulle det ekonomiska läget i distrikten kräva stöd från centralförvaltningen, skulle centralbyråns överskott för året därigenom minska. Distrikt och avdelningar upprättar egna bokslut Finlands Röda Kors är en offentligrättslig förening vars verksamhet är baserad på lag och förordning om densamma. I förordningen har distrikten och avdelningarna särskilt fastställts som egna juridiska personer. Sålunda upprättar de egna bokslut över sin verksamhet och distriktens bokslut sammanförs inte med centralförvaltningens bokslut. Rödakorsinstitutionerna däremot Blodtjänst, återanvändningsvaruhuset Kontti och De ungas skyddshus är juridiskt en del av centralförvaltningen. Deras verksamhet ingår i centralförvaltningens bokslut SPR:n kokonaisjäsenmäärä Medlemsantalet Intäkter (1 000 euro) Blodtjänst Veripalvelu UM- UM:n avustukset Placeringar Sijoitukset RAY:n RAY- avustukset Katastrof- Katastrofirahasto Övriga Muut tuotot Övriga Muut avustukset Produkt- Tuotemarkkinointi Korvaukset Ersättningar valtiolta Jäsenmaksut Medlemsavgifter ja muut understöd understöd fonden intäkter understöd marknadsföring ja kunnilta från stat lahjoitukset och övriga bidrag och kommun

13 Personal Utifrån personalenkäten från år 2011 lades upp en utvecklingsplan som fortfarande var aktuell under verksamhetsåret. Den största satsningen var centralbyråns förberedande chefsträning som omfattade 14 samlingar under året. Utbildningen genomfördes i eget regi kostnadseffektivt som coahcing. Det gav en ny syn på ledarskap, nya färdigheter och verktyg samt ett kamratstödsnätverk som alla ger ett bra underlag för fortsatt ledarskapsutveckling. Även ledarskapsrollerna omskapades, likväl som processen med handledning och uppföljning av verksamheten inklusive verktygen som tas i bruk år Fem före färdig är också programmet för arbetshälsa, endast finslipningen återstår. På våren fördes samarbetsförhandlingar på centralbyrån för att ro i hamn det sparprogram som slagits fast av stämman. Vid förhandlingarna bantades personalresurserna ned med motsvarande 16 årsverken. Större uppsägningar behövde inte vidtas eftersom sparkraven uppfylldes genom att lämna de lediga uppgifterna obesatta och omplacera personal till de tidigare utlagda tjänsterna inom ekonomiförvaltningen och telefonväxeln. I samma veva flyttades också lagret vid Havsgatan till Kalkku logistikcentral. Betydande framgång nåddes i ansatserna att centralisera och utveckla organisationens löneadministration. Processerna inom löneadministrationen vid centralbyråns personalenhet effektiverades och förenhetligades och tack vare det kunde distriktens löneadministration flyttas till centralbyrån. Under året anslöt sig Uleåborg, Satakunta, Sydöstra Finland, Tavastland och Egentliga Finland till den centraliserade modellen. Rödakorsprojektet Työaskel avslutades på hösten 2012, eftersom arbets- och näringsministeriet som fungerat som finansiär drog in sitt stöd för det riksomfattande projektet. Projektet utvecklade förtjänstfullt Röda Korset som sysselsättare under årens lopp dels genom att Personer Tusen euro Av centralförvaltningen utbetalda löner och arvoden Löner och arvoden Bikostnader Centralbyrån Blodtjänst Kontti De ungas skyddshus Centralbyrån sammantaget Anställda inom centralförvaltningen utbilda och stödja de sysselsättningsfrämjande cheferna inom Kontti-kedjan, i avdelningarna och i distrikten, dels genom att förbättra arbetsmetoderna och verktygen samt det sociala bokslutet och samarbetet med olika myndigheter. Verksamheten fick erkännande i januari 2013, då arbetsgruppen under ledning av Tarja Filatov överräckte sin rapport om utveckling av sysselsättningsåtgärder till arbetsminister Lauri Ihalainen på Vanda Kontti. Orsaken till valet av plats var att Röda Korsets sysselsättningsprogram är föredömligt både i fråga omfattning och kvalitet. Stödet till sysselsättningen fortsätter som en del av personalenhetens verksamhet men utan något särskilt projekt finns inga liknande utvecklingsmöjligheter. 13

14 Framtidsutsikter I Finland är tilliten till Röda Korsets verksamhet stor det framgick tydligt av erfarenheterna av Midvinterövningen. Organisationen lyckades mobilisera över frivilliga, samtidigt som samarbetet med olika myndigheter löpte friktionsfritt. Röda Korset upplevs som en pålitlig organisation som både nationellt och internationellt kan reagera på olyckor och kriser då när hjälp behövs. Som en del av internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen är organisationens beredskap en viktig länk med tanke på finländarnas trygghet. De frivilliga i över 500 lokalavdelningar är ett viktigt inslag i medborgarsamhället och i att stärka gemenskapen. Att organisationen i allt högre grad satsar på programmen för beredskap, hälsa och välmåga ökar dess genomslagskraft och betydelse. Betydelsen av FRK som en finsk hjälporganisation syns bland annat i att organisationen årligen får tusentals nya medlemmar. Människorna har en fast övertygelse om att Röda Korset är en effektiv kanal för hjälpinsatser. Tillskottet av medlemmar betyder dock inte att medlemsantalet skulle öka. De nuvarande medlemmarnas medelålder överstiger snart 60 år. Den ökande medelåldern bland medlemmarna och de frivilliga återspeglas på många sätt i organisationens verksamhetsresurser och innebär också ett betydande medlemsbortfall årligen. Ett hinder för en större medlemskår är också att organisationen tillsvidare inte hittat några effektiva sätt för hur de medlemmar eller frivilliga som vill gå med verkligen kan börja med just den verksamhet de är intresserade av. Därför bör organisationen på alla plan speciellt ge akt på att de nya aktörerna välkomnas vid de gamlas sida. Det gäller att se till att organisationen är öppen för alla intresserade. I samband med förberedelserna för Åbostämman år 2014 är det skäl att diskutera hur man kan förenkla den traditionella organisationsbyråkratin så att de frivilliga allt oftare upplever att deras insatser höjer livskvaliteten hos människor. Röda Korset har intensifierat sitt samarbete med andra organisationer och framdeles blir det allt viktigare att samarbetet utvidgas ytterligare. På det sättet kan de tillgängliga resurserna tas i effektiv användning i det praktiska hjälparbetet och i påverkansarbetet bakom kulisserna. Ändringen i bankernas betalningssystem som tas i bruk i början av år 2014 och övergången till den s.k. e- faktureringen påverkar i hög grad organisationernas verksamhet främst med tanke på regelbundna givare och bidrag. På ett europeiskt plan håller Finland som en av de första på att gå in för ett nytt system, och i dess utveckling har behoven inom tredje sektorn nästan helt försummats eller rannsakats sent omsider. Ett liknande projekt som återverkar på organisationernas verksamhetsmöjligheter har varit den pågående reformen av lagen om penninginsamlingar. Penninginsamlingarnas pålitlighet kan vara i vågskålen. Att säkerställa tillräckliga resurser exempelvis för Röda Korsets verksamhet här hemma är viktigt eftersom allt fler människor i Finland behöver stöd och hjälp utifrån för att klara sig i livet. Problemen som kommer i ensamhetens, fattigdomens och marginaliseringens spår ser ut att öka. Röda Korset och miljön Röda Korsets verksamhet kan jämföras med typiska riksomfattande organisationer som främst sysslar med kontorsarbete. Därför belastar inte organisationen miljön nämnvärt genom sin verksamhet och inte utgör frivilligverksamheten heller någon risk för miljön. Dock ingår i centralbyråns, i de tolv distriktens och 500 avdelningarnas verksamhet en mängd gemensamma möten och mycket resande. Sålunda måste man beakta bilismens miljöpåverkan, användningen av kontorspapper i onödan och det uppkomna avfallet. Röda Korset har som mål att i allt större utsträckning gå över till digital byrå och informationsförmedling med hjälp av tekniska lösningar och praktiska initiativ. Det här gäller såväl dokument som video- och skypemöten. Organisationen har ett digitalt system för fakturering och godkännande av fakturor och redan nu får mötesdeltagarna nästan allt material elektroniskt. Organisationen har inget särskilt miljöprogram men Blodtjänst och återanvändningskedjan Kontti följer sina egna regler. Blodtjänst tillämpar praktiska lösningar från läkemedelsindustrin bland annat vid behandlingen av engångsmaterial. Kontti-kedjan är en betydande aktör när det gäller återanvändning av varor, såsom kläder, möbler, kärl och andra hemtillbehör, sportartiklar, och även återvinning av begagnade kläder. Den så kallade extranättjänsten RedNet, som under de två senaste åren utvecklats till en intern kommunikationstjänst, har utvidgats. Även lokalavdelningarna har tagit i bruk systemet för att samordna sina egna aktiviteter. 14

15 Hjälp till dem som hade det svårt här hemma Glädje och stöd genom utsatthetsprojekten På olika håll i landet togs fram utsatthetsförebyggande projekt av olika slag. Projekten genomfördes av Röda Korsets lokalavdelningar och de baserade sig på de lokala behoven. Det kunde till exempel handla om socialt och informativt stöd för invandrare, äldre i glesbygder, mentalvårdskonvalescenter eller ungdomar. Projekten finansierades med bidrag ur katastroffonden. Vänverksamhet i alla åldersgrupper Efterfrågan på vänverksamhet ökade. Ensamhet och behov av gemenskap och stöd från vänner förekom i alla åldersgrupper, vilket de väl fyllda vänkurserna runt om i landet visade. Styrkan i vänverksamheten låg på mångfalden av aktiviteter som man kunde välja mellan. Vänverksamheten syntes speciellt på alla hjärtans dag, då 156 evenemang på temat Vänskap ger glädje ordnades i olika delar av landet. Evenemangen gav synlighet åt verksamheten både på riks- och lokal nivå. Också ensamheten och vänverksamheten bland ungdomar lyftes fram vid de ungas egna tillställningar. Stöd till närståendevårdare för att orka Stödverksamheten för närståendevårdare erbjöd hjälp, glädje och utbildning till äldres, handikappades eller långtidssjukas anhöriga. Verksamheten var öppen för alla som vårdar sin anhörig eller närstående. Målet för verksamhetsåret var dels att öka växelverkan mellan olika generationer, dels att motivera närståendevårdarna att sköta även sin egen hälsa. Verksamheten nådde tusentals närståendevårdare. För dem erbjöds frivilligledd gruppverksamhet med aktiviteter och kamratstöd, rekreationsevenemang samt utbildning om välmående, fysisk funktionsförmåga och hälsa. Kamratstödet och kamratgrupperna var allt mer uppskattade. Grupperna blev tio fler och antalet medlemmar i dem fördubblades jämfört med året innan. Närståendevårdarnas stödverksamhet samordnas av professionella och genomförs huvudsakligen av frivilliga. År 2012 omfattade stödverksamheten åtta distrikt, i sju av dem fanns en egen regional medarbetare. Verksamheten engagerade sammantaget 42 avdelningar och inemot 300 frivilliga Frivilliga inom stödverksamheten Frivilliga inom stödverksamheten för närståendevårdare för närståendevårdare Paula Myöhänen I Pieksämäki samlas en vängrupp. På bilden Kaarina Riipinen, Teuvo Rouvinen och Marja Liisa Jäppinen Deltar regelbundet Oregelbundet Frivilliga i vänverksamheten Hjälptagare i plötsliga olyckor inom landet vid vilka avdelningarna bidragit med hjälp Personer (* personer *) Talet har varit felaktigt i den föregående statistiken. Här har det rättats till

16 Kotimaan apu / Hjälpen inom landet / euro skolvägen. Polisen larmade Vapepa i ett tidigt skede för att leta efter pojken. Den försvunna hittades till slut död under en rasad snögrotta vid vägrenen. Händelsen fick stor publicitet och i Vapepas efterspaningar deltog många vanliga medborgare som ville ge en handräckning till den försvunnas familj. Frivilliga räddningstjänstens främsta samarbetspartner, polisen, har i flera sammanhang uttryckt sin uppskattning över den hjälp den fått. För att backa upp samarbetet färdigställdes under året ett riksomfattande polisavtal och direktiv I Övriga stora olyckor ingår: 2010 Skottdramat i Sello samt hjälpfonderna för Jokela och Kauhajoki 2011 Skottdramat i Sello samt hjälpfonderna för Jokela och Myyrmanni 2012 Hjälpfonden för Myyrmanni Finlands Röda Kors delade år 2012 ut presentkort à 70 euro som Jul i sinnet-understöd. Intresset för första omsorgen och psykiskt stöd ökade Inom första omsorgen och mentalt stöd fanns en efterfrågan på frivilliga. Under året behövdes frivilliga vid flera eldsvådor, efterspaningar och olyckor. Efter skottdramat i Hyvinge i maj bidrog de rödakorsfrivilliga med att sköta provianteringen, ta emot krissamtal och patrullera på gatan tillsammans med lokala aktörer. Psykologernas beredskapsgrupp stödde skolorna. De ungas kris- och chattsajt, Tukinet, var tillgänglig under tre kvällar. Efter knivmordet på den unga kvinnan i Varkaus i april hade de frivilliga jour och patruller på gatan samt på kvällen vid ungdomsgården, där också en medlem från psykologernas beredskapsgrupp fanns på plats för att stödja de unga. Ledaren i frivilliggruppen för mentalt stöd beviljades Frivilliga räddningstjänstens utmärkelse Årets räddare för sina insatser som samordnare av samarbetet mellan myndigheterna och församlingen. Frivilliga räddningstjänsten uppmärksammades Frivilliga räddningstjänsten fick stort utrymme i riksmedierna. I december försvann en liten pojke i Ylöjärvi på Av avdelningens egna medel Akut hjälp inom landet Utsatthetsförebyggande projekt Övriga stora olyckor Klädhjälp i hemlandet Röda Korset levererade klädhjälp till behövande i Finland. Människor som förlorat sitt hem till exempel i en eldsvåda eller på grund av mögelproblem fick kläder och andra förnödenheter. Ny Gummiskola Röda Korsets hivarbete döptes om till hiv- och sexualhälsoarbete. Målet var att främja människors hälsa och välfärd genom att förebygga hivsmitta och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Att stödja de hivsmittade och minska på diskrimineringen till följd av infektionen var en viktig del av verksamheten. De frivilliga inom hiv- och sexualhälsoarbetet riktade sina kampanjinslag till ungdomar och resenärer för att främja en trygg och ansvarsfull sexualitet. Tillsammans med Hiv-stödcentralen organiserades patruller för säker sex som gick runt i hamnarna i Helsingfors och Åbo samt på gränsövergångsstationerna i Niirala, Nuijamaa och Vaalimaa. Studiematerialet i sexualhälsa, Gummiskolan, som ska komplettera undervisningen i hälsokunskap för grundskolans nionde årskurs blev färdigt. Gummiskolan är ett projekt för Röda Korsets ungdomsfrivilliga. De frivilliga jourade på Pluspunkterna och i den riksomfattande telefonrådgivningen. I Pluspunkterna gick man över till snabbtest. Missbruksarbete en del av avdelningens verksamhet Rekordantalet tio grundkurser i missbruksarbete ordnades. Avdelningarna anvisade aktivt sina frivilliga till grundkurserna och arrangerade även informationsmöten om rusmedel. För att stödja verksamheten i avdelningarna uppdaterades materialet för rusmedelsinfo och gavs ut nytt stödmaterial för kurserna. Röda Korset svarade för den riksomfattande samordningen av Drogförebyggande veckan i november tillsammans med Ehyt ry. Veckans temaaffischer fanns för distribution i distriktsbyråerna och avdelningarna ordnade kring lycklighetstemat s.k. lyckonarinker. Skolsamarbetet och rusmedelstemakvällarna med Röda Korsets verksamhetsgrupper fortsatte. Larmuppdrag St Efterspaning Första omsorgen (mental första hjälpen, eldsvådor etc.) Trafikolycka Markbrand Annan hjälpsituation Beredskapslarm. Ingen aktion Miljöolycka 2

17 Över femtio hälsorådgivningar De avgiftsfria rådgivnings- och hälsovårdstjänsterna utnyttjades flitigt i synnerhet av den åldrande befolkningen. Röda Korset hade i slutet av året 51 hälsorådgivningar. De kompletterade kommunernas hälsovårdstjänster genom sin avgiftsfria och lättillgängliga hälsorådgivning och gruppverksamhet. Besöken i hälsorådgivningar St Blodgivaren räddar liv. Jari Härkönen Blodgivningarna gav hjälp till patienter Blodgivning är ett enkelt och populärt sätt att hjälpa en medmänniska konkret. År 2012 gav människor blod i Finland och antalet blodgivningar var Det var en nedgång på cirka blodgivningar jämfört med föregående år, vilket berodde på den minskade efterfrågan på blodpreparat och på Blodtjänsts reaktion att samla in mindre blod. Blodgivarna räckte till för att trygga patienternas behov under året. Nätverket av blodgivare utvecklades genom bättre möjligheter att ge blod i områden där det finns mer människor som uppnått blodgivningsåldern och där andelen unga väntas öka. En ny blodtjänstbyrå öppnades i Esbo och i Österbotten ökade blodgivningsfrekvensen. Företagssamarbetet fick en helt ny framtoning och en puff framåt i och med den nya handlingsmodellen Blod- Grupp (VeriRyhmä). Till verksamheten som lanserades i oktober anslöt sig redan under slutet av året 209 blodgivargrupper från olika företag och sammanslutningar. Blodtjänst levererade till sjukhusen i Finland nästan 230 enheter röda blodkroppar och över enheter blodplättar. Omkring personer i Finland får årligen hjälp av blodprodukter. I framställningen av preparaten togs fram nya tekniker som förbättrade driftsäkerheten och snabbheten. Till benmärgsgivarregistret söktes aktivt nya medlemmar för att ersätta dem som på grund av ålder eller av andra orsaker lämnat registret. Med hjälp av olika kampanjer lyckades man utöka registret på medlemmar med över nya (775 år 2011). Blodtjänst förmedlade sammanlagt 122 stamcellstransplantat inomoch utomlands. Efterfrågan på laboratorietjänster varierade enligt forskningsområde. Framför allt i fråga om krävande mätningar av blodgruppsantikroppar var behovet av tjänster stort under året. Vid blodgruppsundersökningar fungerade Blodtjänst som nationellt referenslaboratorium. Blodtjänsts nya Cellproduktionscentral togs i drift och myndigheterna gav tillstånd till att producera mesenkymala stromaceller för behandling av graft-versus-host-reaktioner hos enskilda patienter. Vid Blodtjänst arbetade år 2012 i medeltal 631 personer. Drygt ettusen sysselsattes Röda Korset var en av de betydelsefullaste sysselsättarna bland organisationerna i Finland. Organisationen erbjöd sysselsättningstillfällen i sina Kontti-centraler och lokalavdelningar. Flest sysselsatta fanns i Kontti-centralerna där inalles personer fick arbete med hjälp av olika stödformer. Av dem avlade 64 personer yrkesexamen eller delexamen. Rödakorsprojektet Työaskel avslutades på hösten 2012, eftersom arbets- och näringsministeriet som fungerat som finansiär drog in sitt stöd för det riksomfattande projektet. Projektet utvecklade med framgång Röda Korset som sysselsättare under årens lopp dels genom att utbilda och stödja de sysselsättningsfrämjande cheferna inom Kontti-kedjan, i avdelningarna och i distrikten, dels genom att förbättra arbetsmetoderna och verktygen samt det sociala bokslutet och samarbetet med olika myndigheter. Verksamheten fick erkännande i januari 2013, då arbetsgruppen under ledning av Tarja Filatov överräckte sin rapport om utveckling av sysselsättningen till arbetsminister Lauri Ihalainen på Vanda Kontti. Orsaken till valet av plats var att Röda Korsets sysselsättningsprogram är föredömligt både i fråga omfattning och kvalitet. Kontti-kedjan öppnade sin tionde butik i Vanda I augusti öppnade Kontti-kedjan sitt tionde återanvändningsvaruhus i Vanda Dickursby. Kontti-centralen i Vanda var dittills kedjans största second hand shop som sysselsätter runt 50 personer åt gången. Kontti-kedjan utvecklade sina varuprocesser i Vanda butiken genom att öppna en varumottagning där kunderna själva kan sortera det material de vill skänka bort. Målet var att försnabba cirkulationen av varor och informera kunderna om kvalitetskriterierna. Liknande mottagningar inrättas också i de övriga Kontti-centralerna. 17

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2013 Finlands Röda Kors 16.5.2014 1 Godkänd vid fullmäktigemötet 16.5.2014 Omslagsbild: Redaktör: Översättning: Foto: Övningen Midvinter lyckades utmärkt. I Salo evakuerades

Läs mer

HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1

HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2011 Finlands Röda Kors 11.5.2012 1 Omslagsbild: Niklas Meltio Nuorteva under Hungerdagen 2011 11.5.2012 2 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden

Läs mer

Vi är en modig och Pålitlig HjälPare Här Hemma och ute i Världen

Vi är en modig och Pålitlig HjälPare Här Hemma och ute i Världen Strategi 2011 2014 Vi är en modig och Pålitlig HjälPare Här Hemma och ute i Världen Finlands Röda Kors 2011 emilia FaGerlunD suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 innehåll följeord...4

Läs mer

VI ÄR EN MODIG OCH PÅLITLIG HJÄLPARE HÄR HEMMA OCH UTE I VÄRLDEN. Finlands Röda Kors strategi för åren 2015 2017. Att hjälpa ger glädje

VI ÄR EN MODIG OCH PÅLITLIG HJÄLPARE HÄR HEMMA OCH UTE I VÄRLDEN. Finlands Röda Kors strategi för åren 2015 2017. Att hjälpa ger glädje VI ÄR EN MODIG OCH PÅLITLIG HJÄLPARE HÄR HEMMA OCH UTE I VÄRLDEN Finlands Röda Kors strategi för åren 2015 2017 Att hjälpa ger glädje Godkänd på stämman i Åbo 7-8.6.2014 1 2 8.6.2014 Innehåll Inledning...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 ATT HJÄLPA GER GLÄDJE Finlands Röda Kors, Åbolands distrikt 2014 Förord Förord Röda Korsets värderingar är grunden för all vår verksamhet. Röda Korsets sju principer styr tillsammans

Läs mer

Svenska Röda Korset 2009

Svenska Röda Korset 2009 Svenska Röda Korset 2009 Innehåll Sju grundprinciper Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens organisation 2 Sju grundprinciper förenar medlemmarna

Läs mer

De gamlas dag 4.10.2015 De gamlas vecka 4. 11.10.2015

De gamlas dag 4.10.2015 De gamlas vecka 4. 11.10.2015 De gamlas dag 4.10.2015 De gamlas vecka 4. 11.10.2015 Bygg för framtiden! Innehåll Låt oss bygga för framtiden bereda oss för ålderdomens år...3 Med medeltal mot framtiden?...4 Hur man kan förbereda sig

Läs mer

Delta i Hungerdagen 17-19 september! www.hungerdagen.fi

Delta i Hungerdagen 17-19 september! www.hungerdagen.fi HÄR OCH NU Åbolands distrikt Informationsblad 3/2015 Jarkko Mikkonen Delta i Hungerdagen 17-19 september! www.hungerdagen.fi 1 TYCK TILL i Facebook Följ vår verksamhet via Facebook. facebook.com/punainenristi

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra främjar en stabil och balanserad utveckling i Finland, en kvantitativ och kvalitativ tillväxt inom ekonomin samt

Läs mer

28.11.2014. Finlands Röda Kors upprätthåller ett riksomfattande koordinationsnätverk för Frivilliga räddningstjänsten.

28.11.2014. Finlands Röda Kors upprätthåller ett riksomfattande koordinationsnätverk för Frivilliga räddningstjänsten. 28.11.2014 Finlands Röda Kors stämma 7 8.6.2014 STYRELSENS SVAR TILL KLÄMMAR SOM GODKÄNDES AV ORDINARIE STÄMMAN KLÄM 1 Precisering av testamentsanvisningar Vi föreslår att styrelsen preciserar sina testamentsanvisningar

Läs mer

UTVÄRDERING AV UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:8. Fryshusets avhopparverksamhet

UTVÄRDERING AV UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:8. Fryshusets avhopparverksamhet UTVÄRDERING AV < Fryshusets avhopparverksamhet Delrapport kring insatser för unga som vill lämna grupper som använder våld och hot för att nå politiska mål UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:8 Utvärdering

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3=10 efter fallande F Units with F5*10 by descending F 1 OCH 30856 77 DESSA 1188 153 LIGGER 563 229 PROBLEM 354 2 I 29551 77

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006.

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Verksamhetsberättelse Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Om Röda Korset och vårt uppdrag...3 Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och våra humanitära värderingar...4 Akut katastrofhjälp...9

Läs mer

UNICEF HJÄLP FRÅN FINLAND UTOMLANDS

UNICEF HJÄLP FRÅN FINLAND UTOMLANDS Carolina Nissfolk UNICEF HJÄLP FRÅN FINLAND UTOMLANDS Företagsekonomi och turism 2012 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Lärdomsprovets titel År 2012 Språk

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2010 Rädda Barnen arbetar för att Barnkonventionens fyra grundprinciper ska bli verklighet 1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013. På plats före under och efter

SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013. På plats före under och efter SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013 På plats före under och efter INNEHÅLL 1 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 10 GENERALSEKRETERAREN OCH ORDFÖRANDEN HAR ORDET 12 MED VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS 14 Mellanöstern

Läs mer

Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket

Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket 2 01 5 F i n l a n d s l a n d s b yg d s n ät v e r k 2 014 2009 Slutrapport om verksamheten i landsbygdsnätverket 2007 2014 Landsbygdsnätverksenheten 23.2.2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Innehåll Generalsekreteraren har ordet 3 Vår definition av hållbar utveckling 5 Om rapporten 6 Viktiga händelser under 7 Rädda Barnen i ett nötskal 8 Vår omvärld 10 De viktigaste

Läs mer

UNICEF SVERIGE 2013. Effektrapport. UNICEF Effektrapport 1

UNICEF SVERIGE 2013. Effektrapport. UNICEF Effektrapport 1 UNICEF SVERIGE 2013 Effektrapport UNICEF Effektrapport 1 INNEHÅLL Inledning 3 Resultat för barnen 2013 4 Fokusområde 1: Yngre barns överlevnad 6 och utveckling tack vare dig kan vi förändra barns liv Fokusområde

Läs mer

verksamhetsberättelse & årsredovisning 2012 afghanistankommittén

verksamhetsberättelse & årsredovisning 2012 afghanistankommittén verksamhetsberättelse & årsredovisning 2012 Svenska afghanistankommittén Innehåll SAKs vision, uppdrag och värderingar 1 Ordföranden har ordet 2 Afghanistan 2012 4 Så arbetar SAK i Afghanistan 6 Utbildning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund.

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund. ÅRSREDOVISNING 2011 Ser en människa i varje kund. Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktia verkar inom huvudstadsregionen, kustområdet

Läs mer

Plan för att stödja den äldre befolkningen 2015 2018

Plan för att stödja den äldre befolkningen 2015 2018 SAMARBETE GER MER LIVSKVALITET Plan för att stödja den äldre befolkningen 2015 2018 Stadsfullmäktige 19.8.2015 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 De äldre i Borgå... 6 3 Riktlinjer för tjänster till äldre... 10

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2012

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2012 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2012 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 29.4.2013 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 4 1.1 Revisionsnämndens uppgift... 4 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse och ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Lotta Säfström - Långsiktighet ger resultat 3 Stadsmissionen 2012 Ett axplock 4 Psykosocialt- och ekonomiskt stöd 6 Kollo för alla/ungdomsfält 7 Samtal

Läs mer

Vår Blodtjänst ÅRSBERÄTTELSE

Vår Blodtjänst ÅRSBERÄTTELSE Vår Blodtjänst ÅRSBERÄTTELSE 2012 Blodtjänst är en del av hälso- och sjukvården i Finland BLODTJÄNST är en ekonomiskt och operativt självständig enhet inom Finlands Röda Kors. Blodtjänst har ett centraliserat

Läs mer

Europeiska kvalitetsramar för insatser inom äldrevården och äldreomsorgen. principer, råd och riktlinjer för äldres välbefinnande och värdighet

Europeiska kvalitetsramar för insatser inom äldrevården och äldreomsorgen. principer, råd och riktlinjer för äldres välbefinnande och värdighet Europeiska kvalitetsramar för insatser inom äldrevården och äldreomsorgen principer, råd och riktlinjer för äldres välbefinnande och värdighet Vi måste gå och lägga oss klockan sex varje kväll och ligga

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse och ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Lotta Säfström - Långsiktighet, en faktor för framgång 3 Göteborgs Stadsmission 2013 Ett axplock 4 Socialt arbete 7 Äldreomsorg 13 Arbetsträning 19

Läs mer