Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner,"

Transkript

1 Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m.

2 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar av författningsbestämmelser allmänna råd förarbeten rättspraxis JO:s beslut En vägledning kan även innehålla beskrivningar av hur man ska handlägga ärenden på det aktuella området och vilka metoder som då ska användas. Vägledningarna uppdateras fortlöpande. Omtryck görs bara vid större ändringar. Mindre ändringar arbetas in i den elektroniska versionen. Den elektroniska versionen hittar du på försäkringskassan/ Ladda ner vägledningar. Du som arbetar på Försäkringskassan hittar dem också på Fia. Upplysningar: Försäkringskassan Huvudkontoret Enheten för generella försäkringsfrågor Version 4. Beslutad Finns ej i tryckt form

3 Innehåll Förkortningar... 9 Sammanfattning Läsanvisningar Inledning Att fastställa regelverk, tillämplig lagstiftning och rätt till förmån EU/EES Kortfattad historik om EU Medlemsländer EU-rätt Europeiska unionens officiella tidning EU-domstolen Fri rörlighet EU:s samordningsbestämmelser EU:s samordningsbestämmelser Rättigheter och skyldigheter Samarbete Norge, Island och Lichtenstein Schweiz Territoriell avgränsning Ansvariga och administrerande institutioner m.m Administrativ kommission för social trygghet för migrerande arbetare Konventioner och internationella bestämmelser i förhållande till förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EEG) nr 1408/ Konventioner med tredje land Förordning 883/2004 och förordning 1408/71 i förhållande till socialförsäkringsbalken och övrig nationell lagstiftning Krav på samordningssituation mellan minst två medlemsländer för att förordningarna (EG) nr 883/2004 och förordning (EEG) nr 1408/71 ska kunna tillämpas Upphävande av krav på bosättning Bestämmelserna om tillämplig lagstiftning Förmånsbestämmelser i förordningarna Förordning (EG) nr 883/2004 och tillämpningsförordning (EG) nr 987/ Förordning (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/ Strukturen i förordning (EG) nr 883/ Avdelning I, artiklarna Avdelning II, artiklarna Avdelning III, artiklarna Avdelning IV VI, artiklarna Strukturen i förordning (EG) nr 987/ Avdelning I, artiklarna Avdelning II, artiklarna Avdelning III, artiklarna Avdelning IV, artiklarna

4 4.3.5 Avdelning V, artiklarna Bilagor till förordningarna Förordning (EEG) nr 1408/71 och tillämpningsförordning (EEG) nr 574/ Förordningarnas fortsatta tillämplighet Förordning (EEG) nr 1408/71 och förordning (EEG) nr 574/ Strukturen i förordning (EEG) nr 1408/ Avdelning I, artiklarna Avdelning II, artiklarna Avdelning III, artiklarna 18 79a Avdelning IV VII, artiklarna Bilagor till förordningarna Bilaga VI till EES-avtalet Bilagor till avtalet mellan medlemsländerna och Schweiz Definitioner Allmänt om definitioner Definitionen anställd Förordning (EG) nr 883/ Förordning (EEG) nr 1408/ Egenföretagare Offentligt anställd Gränsarbetare Studerande Statslös och flykting Familjemedlem Efterlevande Bosättning Bedömning av bosättning Vistelse Lagstiftning Behörig myndighet Institution Behörig institution Behörig institution på bosättningsorten och på vistelseorten Förbindelseorgan Behörig stat Förmåner och pensioner Personkrets i förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EEG) nr 1408/ Personkretsbedömningen Grundläggande definition Familjemedlem Tredjelandsmedborgare Sakområde i förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EEG) nr 1408/ Bedömningen av att förmånen ingår i förordningen Sakområden Sakområden förordning (EG) nr 883/ Sakområden förordning (EEG) nr 1408/ Särskilda icke avgiftsfinansierade kontantförmåner Övriga situationer

5 8.5 Särskilda bestämmelser om tillämpningen av medlemsländernas lagstiftning Lagstiftningsförteckning EU-domstolen och klassificering av förmåner Betydelsen av försäkringsgren Sociala förmåner Principer för samordning Principernas betydelse Fyra principer för samordning Likabehandling Sammanläggning Likvärdiga förmåner, inkomster, omständigheter eller händelser Exportabilitet Vilket lands lagstiftning ska tillämpas? Generellt om lagvalsreglerna Lagvalsreglerna ett fullständigt regelverk Socialavgifter Provisorisk tillämpning av lagstiftning och beviljande av förmåner, förordning (EG) nr 883/ Att fastställa tillämplig lagstiftning enligt förordning (EG) 883/2004 och förordning (EG) nr 987/ Artikel 11 Grundbestämmelser En lagstiftning Kontantförmån att jämställa med anställd Anställd och egenföretagare Offentligt anställd Arbetslös person Militär eller civil tjänstgöring Bosättningslandets lagstiftning Sjömän Flygande personal Artikel 12 utsändning Utsändningsperiod Utsändning anställda Egenföretagare Handläggning och intyg Artikel 13 förordning (EG) nr 883/2004 verksamhet i minst två länder Normalt arbete som anställd i minst två länder Väsentlig del av arbetet för internationella transportarbetare Kontantförmån och arbete samtidigt Skillnad mellan arbete i två eller flera länder och utsändning Flygande personal Egenföretagare i mer än ett medlemsland Anställd och egenföretagare i flera medlemsländer Offentligt anställda som arbetar i två eller flera medlemsländer Ersättningar och avgifter för den som arbetar i två eller flera medlemsländer Personer som arbetar som anställda eller utövar verksamhet i två eller flera medlemsländer Artikel 15 Europeiska unionens kontraktsanställda

6 11.5 Artikel 15 EU:s interna regler (tjänsteföreskrifter) Artikel 16 Dispens Handläggning vid dispens enligt artikel Undantag från att tillhöra ett lands socialförsäkring för pensionärer Fastställandet av tillämplig lagstiftning förordning (EEG) nr 1408/71 och förordning (EEG) nr 574/ Artikel 13 Grundbestämmelser En lagstiftning Anställd Egenföretagare Sjöman ombordanställd Offentligt anställda Inkallad till militär eller civil tjänstgöring Bosättningslandets lagstiftning tillämpas Arbetslösa personer som under sin senaste anställning har varit bosatta i ett annat medlemsland än det behöriga Utsändning Anställda Egenföretagare Handläggning och intyg Arbete inom två eller flera medlemsländer Resande eller flygande personal Andra anställda än resande och flygande personal Egenföretagare i mer än ett medlemsland Handläggning och intyg Verksamhet över medlemsländers gemensamma gräns Sjömän Anställd och egenföretagare i flera medlemsländer Offentligt anställda omfattade av särskilt system Lokalt anställda på beskickningar och konsulat EU:s hjälppersonal Överenskommelse enligt artikel 17 i förordning 1408/71 s.k. dispens Bedömning och handläggning av begäran om överenskommelse om undantag med innebörden att svensk försäkring ska gälla Bedömning och handläggning av begäran om överenskommelse om undantag med innebörden att personen inte ska omfattas av svensk försäkring Arbetslösa personer med deltidsarbete i ett annat medlemsland Överenskommelse för grupper Öresundsöverenskommelsen Blanketter, beslut och överklagande i förhållande till förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/ Blanketter och dokument Blanketter för tillämplig lagstiftning Flöden och SED Intyg om tillämplig lagstiftning Kan det mottagande medlemslandet ifrågasätta utfärdade handlingar? Rättsverkan av handlingar och intyg om tillämplig lagstiftning Beslut och överklagande

7 14 Blanketter, beslut och överklagande i förhållande till förordning (EEG) nr 1408/71 och förordning 574/ Blanketter Blanketter för tillämplig lagstiftning Vilken rättsverkan har intyg E 101, E 102 och E 103? Beslut och överklagande i förhållande till förordning (EEG) nr 1408/71 och förordning (EEG) nr 574/ Övergångsbestämmelser Bestämmelser om tillämplig lagstiftning Övergångsbestämmelserna till de ändringar som infördes i förordning (EG) nr 883/2004 den 28 juni Vad innebär oförändrad situation? Övergångsbestämmelserna i förhållande till Norge, Island och Liechtenstein Övergångsbestämmelserna i förhållande till Schweiz Övergångsbestämmelserna i förhållande till tredjelandsmedborgare Utfärdade intyg om tillämplig lagstiftning Konventioner Allmänt Vilka konventioner med andra länder finns? Sjukvårdsöverenskommelser Personkrets Medborgare i ett medlemsland Sakområde Vilka regler ska tillämpas? Bestämmelser om försäkringstillhörighet Utsändning Förlängd utsändning och dispens Nordisk konvention om social trygghet Territoriell avgränsning Personkrets Sakområden Bestämmelser om tillämplig lagstiftning Wienkonventionerna om diplomatiska och konsulära förbindelser Övriga internationella överenskommelser Laglig vistelse Uppehållstillstånd arbetstillstånd Uppehållstillstånd Arbetstillstånd Bedömning av uppehållstillstånd i förhållande till bosättningsbegreppet i SFB Uppehållsrätt Samordningsbestämmelserna och laglig vistelse När ska Försäkringskassan pröva uppehållsrätt? Bedömning av uppehållsrätt

8 Källförteckning Sakregister Bilaga 1: Förteckning över svensk lagstiftning Bilaga 2: Förteckning över konventioner och sjukvårdsöverenskommelser Bilaga 3: Konventionsförteckning personkrets och utsändning

9 Förkortningar AFL AK CA.SS.TM. EEG EES-avtalet EESSI Institutionsdatabas EG Lagen (1962:38) om allmän försäkring Administrativa kommissionen för social trygghet för migrerande arbetare Commission Administrative pour la Securité Sociale des Travailleurs Migrants (AK) Europeiska ekonomiska gemenskapen Avtalet om europeiska ekonomiska Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Electronic Exchange of Social Security Information Institutionsdatabas Register över europeiska socialförsäkrings- och arbetslöshetsförsäkringsinstitutioner Europeiska gemenskapen EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning (t.o.m. den 31 januari 2003) EU EUF-fördraget EUT FIA Europeiska unionen Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt Europeiska unionens officiella tidning (fr.o.m. den 1 februari 2003) Försäkringskassans intranät FL Förvaltningslagen (1986:223) FN Förordning (EEG) nr 1408/71 Förordning (EEG) nr 1612/68 Förordning (EEG) nr 574/72 Förordning (EG) nr 859/2003 Förordning (EG) nr 883/2004 Förenta Nationerna Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpning av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen Rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpning av förordningen (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen Rådets förordning (EG) nr 859/2003 av den 14 maj 2003 om utvidgning av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1408/71 och förordning (EEG) nr 574/72 till att gälla de medborgare i tredje land som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa bestämmelser Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen 9

10 Förordning (EG) nr 987/2009 Förordning (EU) nr 1231/2010 Förordning (EU) nr 465/2012 Förordning (EU) nr 492/2011 IAF KOM (2009) 313 slutlig LAF Medlemsland MIV Praktisk vägledning PRV RFV Rom-fördraget SED SFB Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1231/2010 av den 24 november 2010 om utvidgning av förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 till att gälla de tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sitt medborgarskap inte omfattas av dessa förordningar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 465/2012 av den 22 maj 2012 om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om vägledning till ett bättre införlivande och en bättre tillämpning av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier Lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring I denna vägledning avser begreppet medlemsland ett land som är medlem i EU samt även Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Det används synonymt med begreppet medlemsstat som förekommer i EU-lagstiftningen. Migrationsverket Europeiska kommissionens praktiska vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz Patent- och registreringsverket Riksförsäkringsverket Structured electronic document Socialförsäkringsbalk SofL Socialförsäkringslag (1999:799) SOU SÖ Fördrag om upprättandet av Europeiska Ekonomiska Gemenskapen Tredjelandsmedborgare Statens offentliga utredningar Sveriges internationella överenskommelser (tidigare Sveriges överenskommelser med främmande makter) I denna vägledning avser begreppet tredjelandsmedborgare personer som är medborgare i ett annat land än ett EU-medlemsland, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. 10

11 UF Utlänningsförordning (2006:97) UL Utlänningslag (2005:716) 11

12 Sammanfattning Vägledningens syfte är att ge en beskrivning av de generella bestämmelserna och principerna som gäller när en person rör sig inom Europeiska unionen (EU), europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz samt de bestämmelser som styr vilket lands lagstiftning som är tillämplig för dessa personer. De generella bestämmelserna och principerna är övergripande och viktiga för all tillämpning av samordningsbestämmelserna. Bestämmelserna som anger vilket lands lagstiftning som ska tillämpas kallas lagvalsregler eller bestämmelser om tillämplig lagstiftning. Nästan alla svenska socialförsäkringsförmåner omfattas av EU:s samordningsbestämmelser. Därför är frågan om vilket lands lagstiftning en person som rör sig inom EU ska omfattas av grundläggande för att kunna bedöma om en person har rätt till arbetsbaserade och bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner i Sverige. I de fall en person rör sig inom EU/EES och Schweiz ska bedömningen om personen ska omfattas av svensk lagstiftning ske enligt EU:s regelverk. I den mån bedömningen påverkas av nationell lagstiftning beskrivs den lagstiftningen i vägledningen. Vägledningen innehåller också information om konventioner som Sverige slutit med länder inom EU/EES och i övriga världen samt övriga internationella överenskommelser. Kapitel 1 är ett inledande avsnitt om hur de internationella regelverken om social trygghet påverkar svensk försäkringstillhörighet och rätt till förmåner. Kapitel 2 innehåller kortfattad historik om EU och vilka medlemsländer EU består av. Kapitlet behandlar också betydelsen av fri rörlighet för personer och innehåller information om EU-rätt, Europeiska unionens officiella tidning och EU-domstolen. Kapitel 3 behandlar EU:s samordningsbestämmelser, vilka bestämmelser som ska tillämpas i förhållande till Norge, Island, Lichtenstein och Schweiz, samordningsbestämmelsernas territoriella avgränsning, ansvariga och administrerande institutioner, samordningsbestämmelserna i förhållande till konventioner samt relationen mellan samordningsbestämmelserna och svensk nationell lagstiftning. Kapitel 4 och 5 innehåller övergripande information om förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 samt förordningarna (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72. Kapitlet beskriver strukturen i förordningarna och relevanta bilagor. Kapitel 6 innehåller information om definitioner i förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 samt i förordning (EEG) nr 1408/71. 12

13 Kapitel 7 behandlar personkretsen i förordning (EG) nr 883/2004 och i förordning (EEG) nr 1408/71. Kapitel 8 behandlar sakområdet i förordning (EG) nr 883/2004 och i förordning (EEG) nr 1408/71. Kapitel 9 beskriver grundläggande principer för samordning av sociala trygghetssystem inom EU/EES och Schweiz. Kapitel 10 innehåller en generell beskrivning av lagvalsreglerna i förordning (EG) nr 883/2004 och i förordning (EEG) nr 1408/71 samt kopplingen mellan tillämplig lagstiftning och sociala avgifter. Kapitlet beskriver också hur tillämplig lagstiftning fastställs provisoriskt och hur förmåner beviljas när institutioner i minst två medlemsländer är oeniga. Kapitel behandlar samtliga lagvalsbestämmelser i förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 samt i förordningarna (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72. Kapitel beskriver vilka blanketter och intyg som används vid tilllämpningen av bestämmelserna om tillämplig lagstiftning i förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 respektive förordningarna EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72. Kapitlet behandlar också möjligheterna till omprövning och överklagan av beslut i lagvalsärenden. Kapitel 15 beskriver övergångsbestämmelserna i samband med att förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 började tillämpas. Det beskriver också övergångsbestämmelserna i förordning (EU) nr 465/2012. Kapitel 16 innehåller information om konventioner som Sverige slutit med länder inom EU/EES samt i övriga världen. Kapitel 17 innehåller information om laglig vistelse i form av uppehållstillstånd, arbetstillstånd och uppehållsrätt. Kapitlet beskriver hur svensk försäkringstillhörighet och rätt till förmåner påverkas av rätten att vistas i Sverige. 13

14 Läsanvisningar Denna vägledning ska vara ett hjälpmedel för Försäkringskassans medarbetare i handläggningen. Den kan också vara ett stöd vid utbildning av Försäkringskassans personal. Vägledningen redovisar och förklarar lagar och andra bestämmelser. Den redogör för de delar av lagarnas förarbeten som är särskilt viktiga för att förstå hur lagen ska tillämpas. Den redogör också för rättspraxis och för Försäkringskassans rättsliga ställningstaganden. Hänvisningar I vägledningen finns hänvisningar till lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd, Försäkringskassans rättsliga ställningstaganden och interna styrdokument, förarbeten, rättsfall, JO-beslut och andra vägledningar. Hänvisningen finns antingen angiven i löpande text eller inom parentes i direkt anslutning till den mening eller det stycke den avser. I en bilaga till vägledningen finns en källförteckning som redovisar de lagar, förordningar, domar etc. som nämns i vägledningen. Historikbilaga Denna vägledning har reviderats. I en bilaga till vägledningen finns en historikbilaga. Den innehåller en kortfattad beskrivning av de sakliga ändringar som gjorts i respektive version av vägledningen. Genom att läsa historikinformationen får du en överblick över de viktigaste nyheterna i denna version av vägledningen. Att hitta rätt i vägledningen I vägledningen finns en innehållsförteckning och ett alfabetiskt sakregister. Innehållsförteckningen är placerad först och ger en översiktsbild av vägledningens kapitel och avsnitt. Sakregistret finns sist i vägledningen och innehåller sökord med sidhänvisningar. Vägledningens kapitel är uppdelade efter vilka regler som beskrivs. Av titeln på respektive kapitel framgår vilken lagstiftning eller vilket område som avses. 14

15 1 Inledning Att fastställa regelverk, tillämplig lagstiftning och rätt till förmån Den här vägledningen beskriver de internationella regelverk som styr vilket lands lagstiftning som är tillämplig, det vill säga vilket lands lagstiftning en person omfattas av. Det finns också förmånsspecifika bestämmelser i EU:s samordningsbestämmelser och i konventioner, överenskommelser om social trygghet samt i internationella överenskommelser som påverkar rätten till svenska socialförsäkringsförmåner. De förmånsspecifika bestämmelserna kan påverka rätten till förmåner för personer som omfattas av svensk lagstiftning och för personer som inte gör det. Att veta vilket lands lagstiftning som är tillämplig är alltid en förutsättning för att kunna pröva en persons rätt till en förmån som omfattas av det aktuella regelverket. När en person ansöker om en förmån i Sverige ska Försäkringskassan först ta ställning till om det finns något internationellt regelverk som ska användas. Bestämmelserna i de EU-förordningar samt internationella konventioner och överenskommelser om social trygghet som Sverige antagit har företräde framför nationell lagstiftning. Efter att Försäkringskassan har konstaterat vilket regelverk som gäller ska myndigheten bedöma vilket lands lagstiftning personen omfattas av enligt det aktuella regelverket. Om personen är omfattad av svensk lagstiftning enligt bestämmelserna om tillämplig lagstiftning i EU:s regelverk, de internationella konventionerna eller överenskommelserna om social trygghet kan det innebära att personen inte behöver uppfylla de svenska villkoren för att vara försäkrad. Slutligen kan Försäkringskassan pröva en persons rätt till den förmån han eller hon har sökt utifrån aktuella förmånsbestämmelser. Om personen inte omfattas av svensk socialförsäkring så betyder det ofta att personen inte har rätt till svenska förmåner, eftersom svensk lagstiftning inte ska tillämpas. Men, det finns ibland förmånsspecifika bestämmelser i de internationella regelverken som säger att Försäkringskassan ska betala ut förmåner trots att personen inte omfattas av svensk lagstiftning. Försäkringskassans bedömning av en persons rätt till en förmån kan sammanfattas i nedanstående tre steg. Om ärendet bara gäller att fastställa tillämplig lagstiftning gäller enbart de två första stegen. Frågorna är inte uttömmande men ger en bild av de mest centrala bedömningsstegen när ett eller flera internationella regelverk är tillämpliga. 15

16 1. Fastställa vilket regelverk som gäller, det vill säga vilket regelverk är utgångspunkten? Är det en förordning, en konvention, en överenskommelse, eller svensk lagstiftning? Befinner sig personen i en sådan samordningssituation mellan Sverige och ett annat land eller en internationell organisation att något internationellt regelverk är aktuellt? Omfattas personen av regelverkets personkrets? Omfattas förmånen av regelverkets sakområde? (Frågan är inte aktuell om prövningen inte gäller en persons rätt till en förmån) Finns konkurrerande regelverk? Det vill säga regleras samma situation i ett annat regelverk som också kan vara tillämpligt? Vilket regelverk har då företräde? 2. Fastställa tillämplig lagstiftning, det vill säga vilken lagstiftning omfattas personen av? Vilken lagvalsbestämmelse omfattar den situation som personen befinner sig i? Ska bestämmelsen tolkas utifrån en gemensam definition i regelverket eller hänvisar den till nationell lagstiftning? Om svensk lagstiftning är tillämplig, behöver personen även uppfylla svenska villkor för att vara försäkrad för den aktuella förmånen? (Frågan är inte aktuell om prövningen inte gäller rätt till förmån) Ska hänsyn tas till uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller arbetstillstånd alternativt uppehållstillstånd som ger rätt att arbeta för att fastställa om personen ska omfattas av svensk lagstiftning eller vara försäkrad för den aktuella förmånen? 3. Fastställa rätt till förmån, det vill säga har personen rätt till förmånen utifrån förmånskriterierna? Finns gemensamma bestämmelser om förmåner i det aktuella regelverket och befinner sig personen i en sådan situation att bestämmelserna är tilllämpliga? Om det finns gemensamma bestämmelser som är tillämpliga, tar de över de nationella bestämmelserna, eller är de ett komplement? Kan nationella förmånsvillkor på något sätt anses strida mot en förordning, konvention eller annan överordnad internationell bestämmelse som t.ex. EUF-fördragets regler? Är det en sådan situation att det krävs uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller arbetstillstånd alternativt uppehållstillstånd som ger rätt att arbeta för att personen ska ha rätt till förmånen? För att kunna besvara fråga 1 2 krävs kunskap om vilka internationella regelverk om social trygghet som gäller för Sverige, vilken personkrets och vilka förmåner de regelverken omfattar, vilka bestämmelser om tillämplig lagstiftning som finns och hur de samverkar med nationell lagstiftning. Det beskrivs i denna vägledning. 16

17 För att kunna besvara fråga 3 krävs kunskap om aktuella förmånsbestämmelser i det nationella och internationella regelverket och andra överordnade internationella regler. De bestämmelserna beskrivs i respektive förmånsvägledning. 17

18 2 EU/EES Detta kapitel behandlar kortfattad historik om EU vilka medlemsländer EU består av betydelsen av fri rörlighet för personer EU-rätt Europeiska unionens officiella tidning EU-domstolen 2.1 Kortfattad historik om EU Det nuvarande europeiska samarbetet började genom att Romfördraget undertecknades 1957 av de sex länder som bildade den Europeiska kol- och stålunionen. Fördraget innebar att den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG) bildades. De ursprungliga medlemsländerna var Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland. Avtalet trädde i kraft den 1 januari Genom Romfördraget åtog sig medlemsländerna inte bara att bilda en tullunion utan också att skapa en ekonomisk gemenskap inom vilken de successivt skulle gå vidare mot ett alltmer intensivt ekonomiskt och politiskt samarbete. Genom Maastrichtfördraget som trädde ikraft den 1 november 1993 bildades den Europeiska unionen (EU) som kan illustreras med tre pelare, där den första pelaren bland annat består av det tidigare EG-samarbetet. EU-fördraget innebar också att EEG-fördraget bytte namn till EG-fördraget. Amsterdamfördraget från 1997 och Nicefördraget från 2000 har inneburit uppdateringar av Maastrichtfördraget. Lissabonfördraget från 2009 har ytterligare uppdaterat tidigare fördrag och har inneburit en del förändringar, bland annat i beslutsprocessen. Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) kompletterar EU-fördraget genom mer detaljerade bestämmelser. EUF-fördraget har i och med Lissabonfördraget ersatt det tidigare EG-fördraget. När Lissabonfördraget trädde i kraft bytte vissa institutioner namn EG-domstolen bytte till exempel namn till EU-domstolen. Även tidigare hänvisningar till EG-domstolen har ersatts med hänvisningar till EU-domstolen. 2.2 Medlemsländer I dagsläget består EU av 28 medlemsländer. Dessa är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och 18

19 Nordirland (i fortsättningen benämnt Storbritannien), Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Till och med den 30 april 2004 bestod EU av 15 medlemsländer. De var förutom Sverige, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Den 1 maj 2004 tillkom 10 nya medlemsländer nämligen Cypern (den grekcypriotiska delen), Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Den 1 januari 2007 utökades EU med ytterligare två nya medlemsländer, Bulgarien och Rumänien. Den 1 juli 2013 blir Kroatien medlem i EU. 2.3 EU-rätt EU:s rättsakter kan grovt indelas i primärrätt och sekundärrätt. Andra centrala delar av EU-utgörs av EU-domstolens praxis och vissa grundläggande rättsprinciper. Med primärrätt avses de grundläggande fördragen, t.ex. EUF-fördraget. Sekundärrätten innefattar de rättsakter som med stöd av fördragen antagits av EU:s institutioner, exempelvis förordningar (som förordning (EG) nr 883/2004) och direktiv. Till sekundärrätten hör även de avtal, exempelvis associationsavtal eller samarbetsavtal som EU har ingått med tredje land. EU-förordningar gäller inom hela EU och ska inte införlivas i nationell rätt på något sätt även om vissa bestämmelser i en förordning kan hänvisa vidare till nationell rätt. De är direkt tillämpliga inom alla medlemsländer och är bindande för bl.a. nationella myndigheter. Ett direktiv är med avseende på det resultat som ska uppnås bindande för varje medlemsland till vilken det är riktat, men det överlåts åt länderna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. Ett beslut är bindande i alla delar. Om ett beslut anger till vem eller vilka det riktar sig, är det bindande bara för dessa. Rekommendationer och yttranden är inte bindande (artikel 288 EUFfördraget). EU-rättsliga bestämmelser kan ha direkt effekt. Det innebär att bestämmelsen kan åberopas av enskilda vid en nationell domstol och normalt också att den ger enskilda rättigheter. För att en bestämmelse ska ha direkt effekt ska den vara tillräckligt klar, precis och ovillkorlig. EU-rättsakter som fördragen, förordningar och direktiv kan ha direkt effekt. 2.4 Europeiska unionens officiella tidning EU:s rättsakter publiceras i Europeiska unionens officiella tidning (EUT) som består av olika serier varav L- och C-serierna är de viktigaste. Tidningen kommer normalt ut varje arbetsdag. Fram till och med den 31 januari 19

20 2003 var tidningens namn Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT). L-serien innehåller nya rättsakter som antagits av EU:s institutioner, till exempel förordningar, direktiv och beslut. L-serien fungerar som en författningssamling för EU-rätten, och en rättsakt kan normalt bli giltig först när den offentliggjorts i EUT:s L-serie. C-serien innehåller olika upplysningar, till exempel yttranden från EU:s institutioner, meddelanden från kommissionen, domar från EU-domstolen, eurons dagliga växelkurs m.m. C-serien är utvidgad med en CE-serie som endast publiceras elektroniskt. CE-serien innehåller förberedande rättsakter, till exempel förslag från kommissionen och betänkanden från Europaparlamentet. 2.5 EU-domstolen EU-domstolen har i huvudsak två funktioner. Den prövar om EU: s institutioners och medlemsländernas åtgärder eller uteblivna åtgärder är i enlighet med fördragen. En sådan prövning kan ske inom ramen för ett mål om fördragsbrott. Kommissionen eller ett medlemsland kan väcka talan för fördragsbrott vid EU-domstolen. Fördragsbrotten kan gälla rättsakter, men kan också vara följden av ett aktivt eller passivt förhållningssätt. Det kan exempelvis vara i form av ett antagande av en text som strider mot EU-lagstiftningen eller en uttrycklig vägran att upphäva en motstridig bestämmelse. Underlåtenhet eller försummelse kan till exempel uppstå genom att ett medlemsland införlivar ett direktiv i sin nationella lagstiftning för sent. Domstolen kan även på begäran av en nationell domstol tolka unionens rättsakter. Det sker genom ett så kallat förhandsavgörande. Domstolens förhandsavgörande är bindande för alla medlemsländer, inte enbart de länder som varit parter i processen. 2.6 Fri rörlighet Den fria rörligheten för personer, som bland annat förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EEG) nr 1408/71 främjar, är en av fyra friheter som har sin grund i artikel 45 i EUF-fördraget. De tre övriga friheterna är fri rörlighet för varor, tjänster och kapital. Den fria rörligheten för personer innebär inte bara att direkta hinder för människors rätt att fritt röra sig över gränserna avskaffas. Dessutom ska indirekta hinder undanröjas, dvs. omständigheter som kan bidra till att möjligheterna att fritt flytta inom EU inte utnyttjas. En sådan omständighet kan vara att människor riskerar att förlora sin sociala trygghet om de flyttar till ett annat land inom EU. 20

Sjukersättning och aktivitetsersättning

Sjukersättning och aktivitetsersättning Sjukersättning och aktivitetsersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område

Läs mer

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet SFS 2013:134 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 2013-03-14 2013-03-26 2014-04-15 t.o.m. SFS 2014:164 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2014:5 Nr 5 Nordisk konvention om social trygghet Bergen den 12 juni 2012 Regeringen beslutade den 31 maj 2012

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; utfärdad den 14 mars 2013. SFS 2013:134 Utkom från trycket den 26 mars 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Konventionen

Läs mer

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga VÄGLEDNING 2010:2 1 (6) Historik information om ändringar i vägledningen 2010:1 Sjukersättning och aktivitetsersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet Vägledningen

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; SFS 2004:114 Utkom från trycket den 23 mars 2004 utfärdad den 11 mars 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Den

Läs mer

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen Februar 2015 Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning Denna

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 april 2014 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. AA 2. BB MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 12 oktober 2004 Nr 135 136 INNEHÅLL Nr Sidan 135 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder

Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder Socialförsäkringstillhörighet vid arbete i två länder Bakgrund Den 1 januari 1958 trädde avtalet om den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG) Romfördraget ikraft. Genom detta avtal åtog sig dåvarande

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Jur.dr.des.(HSG), jur.kand. Magnus Schmauch Rättssekreterare Domare Páll Hreinsson EFTA-domstolen Detta föredrag uttrycker endast personliga åsikter

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

INKOMSTGRUNDAD ÅLDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER FÖRORD. Förord

INKOMSTGRUNDAD ÅLDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER FÖRORD. Förord INKOMSTGRUNDAD ÅLDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER FÖRORD Förord Denna handledning är främst avsedd för den personal inom Skatteverket som arbetar med socialavgifts- och socialförsäkringsfrågor av internationell

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 juli 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Ida Otken Eriksson Advokatfirman Öberg & Associés AB Box

Läs mer

AVTAL OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN FILIPPINERNA

AVTAL OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN FILIPPINERNA AVTAL OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN FILIPPINERNA Konungariket Sveriges regering och Republiken Filippinernas regering, som önskar reglera sina inbördes relationer inom området

Läs mer

Handledning för socialavgifter i internationella förhållanden

Handledning för socialavgifter i internationella förhållanden Handledning för socialavgifter i internationella förhållanden ISBN 978-91-86525-20-0 SKV 405 utgåva 11 Edita i Västerås 2010 3 Förord Denna handledning är främst avsedd för den personal inom Skatteverket

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

Förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet (utdrag)

Förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet (utdrag) INKOMSTGRUNDAD ÅLDERSPENSION OCH SOCIALAVGIFTER BILAGA 1 Förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet (utdrag) AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Artikel 1 Definitioner I

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0480/2005, ingiven av Eric Støttrup Thomsen, dansk medborgare, för föreningen Romano,

Läs mer

ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1995:3 (Ersätter 1994:2) Socialförsäkringen och EU

ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1995:3 (Ersätter 1994:2) Socialförsäkringen och EU ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1995:3 (Ersätter 1994:2) Socialförsäkringen och EU Innehåll Allmänt...9 Förordningarna 1408/71 och 574/72...14 Förordning 1408/71...14 Omfattad personkrets...15 Socialförsäkringen

Läs mer

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz.

Praktisk vägledning: Lagstiftningen som gäller för anställda i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz. Innehåll INLEDNING 4 1. Varför behöver vi denna vägledning? 4 2. En översikt 4 DEL I: UTSÄNDNING AV ARBETSTAGARE 6 1. Vilket socialt trygghetssystem gäller för anställda som tillfälligt sänds ut till en

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 11-05-25, reviderad 13-12-16 Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 1. Avgiftsskyldighet 1.1 Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Läs mer

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE

UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE UTLÄNDSKA EU/EES-MEDBORGARES SOCIALA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I SVERIGE Stockholm 20 april 2010 Malena Bonnier Arbete och Sysselsättning Stockholms Stadsmission Innehåll Sammanfattning...5 Läsanvisningar....6

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Du är medborgare i Europeisk a unionen. Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners

Du är medborgare i Europeisk a unionen. Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners Du är medborgare i Europeisk a unionen V Ä L K O M M E N t i l l L u x e m b u r g Information från ASTI (Organisationen för solidaritet med invandrararbetare) och samarbetspartners S A M M A N F A T T

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU

Så fungerar EU. EU-upplysningen. Snabb, begriplig och opartisk information om EU ! eu-upplysningen EU-upplysningen Snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? Hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FAKTABLAD FRÅN EU-UPPLYSNINGEN

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinprocessen vad betyder det? B Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013 1 Du har fått

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HFD 2014 ref 52 Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. Lagrum: 4 kap.

Läs mer

Gränslös trygghet - socialförsäkringen i ett EU-perspektiv. Då, nu och framåt.

Gränslös trygghet - socialförsäkringen i ett EU-perspektiv. Då, nu och framåt. Gränslös trygghet - socialförsäkringen i ett EU-perspektiv Då, nu och framåt. Gränslös trygghet - socialförsäkringen i ett EU-perspektiv Då, nu och framåt. Lena Malmberg Författaren till denna skrift

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension

Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension Försäkringskassans ställningstagande Vid en pro rata-beräkning av garantipension i form av ålderspension till den som är född 1938 eller

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.11.2003 KOM(2003) 664 slutlig 2003/0258 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om skyldighet för medlemsstaternas behöriga myndigheter att systematiskt

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) 17612/1/13 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) 17612/1/13 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 18 februari 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2005/0214 (COD) 17612/1/13 REV 1 SOC 1032 PENS 5 ECOFIN 1139 CODEC 2912 PARLNAT 328 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 maj 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 18 april 2013 i mål nr 6051-12

Läs mer

ANALYSERAR 2007:10. Utbetalning av familjeförmåner år 2006 med stöd av EG-lagstiftningen

ANALYSERAR 2007:10. Utbetalning av familjeförmåner år 2006 med stöd av EG-lagstiftningen ANALYSERAR 2007:10 Utbetalning av familjeförmåner år 2006 med stöd av EG-lagstiftningen Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för barn och familj Per Ransed Hellström 08-786 91

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen, av 68 i en lag om ändring av utlänningslagen och av 1 i lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010

Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april 2010 Fakta snabb, begriplig och opartisk information om EU Vad gör ministerrådet? Får EU bestämma om allt? hur kommer ett direktiv till? Så fungerar EU FakTaBlaD FRÅn EU- UPPlySnInGEn VID SVERIGES RIkSDaG april

Läs mer

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Socialförsäkringsskyddet vid utlandstjänstgöring

Socialförsäkringsskyddet vid utlandstjänstgöring NFT 1/2001 Socialförsäkringsskyddet vid utlandstjänstgöring av jur.kand. Göran Lagerström, Ernst & Young Den ökade rörligheten ute i världen har gjort att såväl arbetsgivare som anställda i internationellt

Läs mer

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet?

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Så här söker du pension från utlandet Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Pensionsskyddscentralen (PSC) hjälper dig med ansökan. Pensionsskyddscentralen

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU

RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU 18.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 68/13 DIREKTIV RÅDETS DIREKTIV 2010/18/EU av den 8 mars 2010 om genomförandet av det ändrade ramavtalet om föräldraledighet som ingåtts av BUSINESSEUROPE,

Läs mer

BEGÄRAN OM INFORMATION OM RÄTT TILL FAMILJEFÖRMÅNER I DEN MEDLEMSSTAT DÄR FAMILEMEDLEMMARNA ÄR BOSATTA

BEGÄRAN OM INFORMATION OM RÄTT TILL FAMILJEFÖRMÅNER I DEN MEDLEMSSTAT DÄR FAMILEMEDLEMMARNA ÄR BOSATTA ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SOCIAL TRYGGHET FÖR MIGRERANDE ARBETARE Se anvisningarna på sidan 4 E 411 ( 1 ) BEGÄRAN OM INFORMATION OM RÄTT TILL FAMILJEFÖRMÅNER I DEN MEDLEMSSTAT DÄR FAMILEMEDLEMMARNA

Läs mer

EU-bestämmelser om social trygghet

EU-bestämmelser om social trygghet Uppdatering 2010 EU-bestämmelser om social trygghet Dina rättigheter när du flyttar inom Europeiska unionen Europeiska kommissionen EU-bestämmelser om social trygghet Dina rättigheter när du flyttar inom

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR Allmäna instruktioner Ärenden angående en unionsmedborgares vistelse på den Polska Republikens territorium behandlas utan dröjsmål. Ärenden angående

Läs mer

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan?

Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? SV Jag har sökt asyl inom EU vilket land kommer att hantera min ansökan? A Information om Dublinförordningen för personer som ansöker om internationellt skydd enligt artikel 4 i förordning (EU) nr 604/2013

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1590-13 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Ökad rörlighet över gränserna

Ökad rörlighet över gränserna Ökad rörlighet över gränserna Hur blir det med arbetsgivaravgifter och skatter? Pia Blank Thörnroos, 2015 Att anlita utländska arbetskraft för arbete i Sverige Om arbetet har utförts i Sverige av en fysisk

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Historik information om ändringar i vägledningen 2001:10 Vårdförmåner i internationella förhållanden

Historik information om ändringar i vägledningen 2001:10 Vårdförmåner i internationella förhållanden VÄGLEDNING 2001:10 1 (12) Historik information om ändringar i vägledningen 2001:10 Vårdförmåner i internationella förhållanden Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck görs endast vid större ändringar

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer