11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN"

Transkript

1 11. KONSEKVENSER I plan- och bygglagens 4 kap uttrycks det att översiktsplanens innebörd och skall kunna utläsas utan svårighet och att det i planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningar, skälen till planens utformning och de åtgärder som kommunen avser att vidta för att fullgöra planen. Kravet på konsekvensbeskrivning av översiktsplanen infördes genom ändringen av plan- och bygglagen, PBL, Huvudsyftet med en sådan beskrivning är att det skall vara lättare att förstå översiktsplanens och att tidigt kunna uppmärksamma och ta hänsyn till intressekonflikter i planeringen. Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar reglerar, sedan juli 2005, att en översiktsplan antas medföra betydande miljöpåverkan om planen anger förutsättningar för tillstånd för bland annat verksamheter och kräver därmed en miljöbedömning som mer utförligt redovisar vilka miljö- och hälsoaspekter som planen innebär STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN Kommunens översiktsplan hamnar i övergången mellan befintliga och nya regler när det gäller miljöbedömning av översiktsplaner. I samråd med Länsstyrelsen anser kommunen att det bör räcka med en redovisning av na när det gäller miljö och ekologi, sociala frågor och ekonomiska aspekter. Det är inte rimligt att man ska ta fram en konsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen och ytterligare en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken. Konsekvensanalysen jämför de föreslagna utbyggnadsområdena i form av vilka olika områdena får för mark- och vattenanvändningen. Den fortsatta planeringen för de föreslagna områdena kan utgå från dessa för att bedöma exempelvis prioriteringsordning för utbyggnadsområdena. Konsekvensanalysen är avgränsad på det sättet att den är anpassad till den övergripande nivå som en översiktsplan innebär. En mer detaljerad konsekvensanalys kan göras först i en fördjupad översiktsplan eller i detaljplaneringen. Ny reglering innebär även att samråd ska ske i ett tidigt skede av framtagandet av miljöbedömningen där berörda myndigheter tidigt ska få chansen till inblick och synpunkter i arbetet. Även här avviker kommunen från ny förordning då ett samråd i detta sena skede inte skulle få den effekt som var tänkt. Kontakt har ändå ägt rum med Länsstyrelsen under konsekvensanalysens framtagande. Kommunen avser bereda allmänheten, berörda myndigheter och organisationer tillfälle till att ge synpunkter under utställningen och lämna redogörelse för detta enligt lagkraven. 177

2 178 FÖRESLAGNA UTBYGGNADSOMRÅDEN Bräkne-Hoby Föreslagna utbyggnadsområden: Bostäder Verksamheter Utredningsområden: Verksamheter Bostäder Utredningsområde

3 Regionalt verksamhetsområde Hyndekulla Johannishus Sammanhängande stadsstråk Öster centrum Hjorthöjden/ Torneryd Risanäs Risatorp Bustorp Standnära boende Droppemåla Angelskogsviken Saxemara 179

4 11.2 KONSEKVENSANALYS UTIFRÅN MILJÖ OCH EKOLOGI, SOCIALA OCH EKONOMISKA ASPEKTER Kommunen har antagit en strategi för att planera för ett hållbart samhälle. De tre ringarna i det inledande kapitlet, Planeringsförutsättningar, visar de grundläggande frågeställningar som alltid ska vägas mot varandra. Kommunen har också antagit en vision, Vision 2020, där ett antal mål formuleras och som ska prägla den framtida planering. Nedan följer en konsekvensbedömning av de prioriteringar, val av inriktningar och förhållningssätt som görs i översiktsplanen Miljö och ekologi Omgivningen är självklart den yttersta förutsättningen för mänskligt liv. Den ekologiska utgångspunkten att människan är en del av naturen ger underlaget för det hållbara samhället. Trafik och transporter De föreslagna utbyggnadsområdena för bostäder och verksamheter ligger i de flesta fall i anslutning till befintlig vägstruktur och kollektivtrafikmöjligheter. Kommunen är även positiv till kompletteringsbebyggelse i hela kommunen och dessa ska så långt som det är möjligt kopplas till befintliga trafikstrukturer. Det är kommunens ambition att så långt som möjligt använda befintliga kommunikationsmöjligheter. Ett område som får ytterligare underlag för resande med kollektivtrafiken kan innebära positiva effekter i form av fler avgångstider och ökad möjlighet att använda kollektivtrafiken för de boende. Detta i sin tur kan leda till att biltrafiken kan minska. Flera av de utpekade framtida verksamhetsområdena ligger i anslutning till större vägar och underlättar för transportmöjligheter för varor, personal och kunder. Kommunens framtida tanke om att Kustbanans sträckning skulle kunna dras norr on E22:an går igenom ett område som föreslås som framtida utredningsområde (Hyndekulla) för bostäder mellan Kallinge och Ronneby. Det är av stor vikt att det framtida utredningsområdet för bostäder inte omöjliggör en utökad sträckning av Kustbanan. Vid en mer detaljerad planering måste denna aspekt beaktas. Luftmiljö, miljökvalitetsmål Kommunen bedömer att de viktigaste miljöproblemen är utsläpp av koldioxid från uppvärmning, transportsektorn, utsläpp från enskilda vedpannor, näringsläckaget från jordbruksmarken till vattendragen och utsläpp av kolväten från fritidsbåtar. Kommunens arbete med att öka självförsörjningsgraden av energiförbrukningen ska fortsätta bl. a. genom att bygga ut fjärrvärmenätet. I första hand ska ny bebyggelse kopplas till kommunalt fjärrvärmenät och VA-nät för att på så sätt minska utsläppen. Kunskapen om energisituationen ska förbättras och nya strategier ska tas fram i en kommande kommunal energiplan. Energirådgivning till allmänheten erbjuds. Krav ställs på att samtliga vedpannor som nyinstalleras ska vara miljögodkända. Sedan 2002 ska alla befintliga vedpannor vara anslutna till en lämplig ackumulatortank. Översiktsplanens förslag på utbyggnadsområden nära befintlig teknisk infrastruktur samt kommunens positiva inställning till kompletteringsbebyggelse bidrar till användning eller utvidgning av det befintliga fjärrvärmenätet och därmed minskat utsläpp från bland annat vedpannor. 180

5 Det föreslagna utbyggnadsområdet för bostäder vid Emaljerverket i Ronneby stadskärna ligger i ett område som kan vara förorenat vilket kan försvåra bostadsbebyggelse här. Vid en mer detaljerad planering måste detta beaktas för att säkra miljön för de framtida boende i området. Ronneby kommun är miljömässigt belastad med stora mängder luftburna föroreningar från kontinenten och från den internationella sjöfarten. Detta är ett problem som bara kan lösas genom nationella påtryckningar och ett aktivt miljöarbete inom Europeiska Unionen. Planens utbyggnadsområden bedöms inte påverka så att miljökvalitetsnormerna överstigs. Yt- och grundvattenpåverkan Enskilda vattentäkter och vattenmiljön längs vår kust påverkas och försämras av enskilda avlopp, näringsläckage från jordbruksmarken och utsläpp från fritidsbåtar och sjöfarten. En åtgärd för att återställa biologisk balans i vattensystem som blivit försurade är kalkningsinsatser och som grund för detta arbete ligger den Regionala åtgärdsplanen för kalkningsverksamhet i Blekinge län som kommunen följer. Riksväg 27 går idag genom områden som utreds som vattenskyddsområden. En förstudie har påbörjats av Vägverket där bland annat en förbifart kring Backaryd och Hallabro diskuteras. Det är en förbifart som eventuellt ska gå öster om Backaryd men väster om Hallabro. Denna förbifart skulle innebära att den mesta trafiken, som är till stor del tung trafik, skulle ledas med större marginal runt de föreslagna vattenskyddsområdena. Ett föreslaget verksamhetsområde i norra Bräkne-Hoby ligger inom yttre skyddsområde för grundvatten. Vid en mer detaljerad planering är det viktigt att ta reda på hur en planerad verksamhet kan komma att påverka vattenskyddsområdet vid t.ex. en olycka, utsläpp mm. Bräkne-Hoby saknar idag reservvattentäkt och det är därför av stor vikt att yt- och grundvattenområden i Bräkne-Hoby inte skadas. En åtgärdsstrategi som framhålls i planen är att ta fram en reservvattentäkt för Bräkne-Hoby. Kommunens grustillgångar är viktig för bland annat den framtida vattenförsörjningen. För att skydda grustillgångarna är kommunen restriktiv till utökad grustäkt. Planen föreslår som åtgärdsstrategi att ett samarbete med Länsstyrelsen påbörjas för att peka ut viktiga grustillgångar för att bland annat säkra den framtida dricksvattenförsörjningen. Naturvärden Föreslaget utredningsområde i Risanäs och Angelskogsviken kan komma att beröra strandskyddet. Vid en mer detaljerad planering ska dessa områden preciseras och visa hur hänsyn tas till strandskyddet. Föreslagna utbyggnadsområden i Bräkne-Hoby, Regionalt verksamhetsområde, Hyndekulla, Östercentrum och Angelskogsviken ligger inom områden för Brukningsvärd jordbruksmark. Underlagsmaterialet från Länsstyrelsen saknar dock en klassning av jordbruksmarken och vid en mer detaljerad planering ska denna klassning ligga till grund för värdering av värdefull jordbruksmark. Utbyggnadsområdet Regionalt verksamhetsområde tar en stor yta i anspråk av det befintliga jordbruksområdet och kan därför komma att påverka området i större utsträckning än de övriga utbyggnadsområdena. Övriga föreslagna områden är små till ytan i förhållande till den yta jordbruksmark som skulle tas i anspråk och påverkan bedöms därför bli mindre här. Föreslaget utredningsområde för verksamheter i Bräkne-Hoby ligger även 181

6 inom ett område med åkermark. Här blir en intressekonflikt och det är av stor vikt att detta beaktas vid en mer detaljerad planering för området. En ökad medvetenhet och kunskap om natur- och kulturvärdena är en förutsättning för att de efterfrågas och värnas. I planen anges vidare strategier för hur landskap och bebyggelsemiljöer skall utvecklas och nyttjas så att deras värden kvarstår även i framtiden. Ronneby är en del av Sveriges trädgård och innefattar en mängd olika landskapstyper med en mångfald växt- och djurarter. Denna mångfacetterade och rika miljö vill kommunen värna om och om möjligt förbättra. Planens åtgärdsförslag om upprättande av en grönplan för Ronneby tätort bidrar till detta. Några av planens föreslagna utbyggnadsområden angränsar eller ligger inom område som är av riksintresse för naturmiljö eller kommunens naturvårdsområden: 182 Föreslagen bostadsbebyggelse i Bräkne-Hoby angränsar till riksintresse för naturvården (NK9 Bräkneån). Föreslaget utredningsområde i Hyndekulla angränsar till riksintresse för naturvården (NK36 Tresjön). Föreslaget utredningsområde i Risanäs ligger nästan helt inom ett ekologiskt känsligt område (11). Smalstäkran trivs här och det är även ett område för äng- och betesmark. Föreslaget område för bebyggelse i Angelskogsviken ligger delvis inom ett ekologiskt känsligt område (10). Vid en mer detaljerad planering i de föreslagna utbyggnads- och utredningsområdena ska hänsyn tas till dessa naturintressen och skador ska så långt som möjligt undvikas. Rekreation och friluftsliv Riksintresset för friluftsliv berörs inte av planens föreslagna utbyggnadsområden. Nya föreslagna bebyggelseområden kan komma att påverka befintliga större områden som idag kan användas för friluftsliv och rekreation. Det är framför allt föreslaget bebyggelseområde väster om Bräkne-Hoby och utredningsområdet Hyndekulla. Behovet av att ta tillvara på grönområden ska särskilt beaktas för att kunna uppnå kommunens mål i Miljöprogrammet gällande närhet till grönområden av god kvalitet. Avfallshantering Brännbart avfall fraktas vidare till Hässleholms Fjärrvärmeverk AB i Hässleholm där det förbränns och utvinns på energi. Komposterbart avfall fraktas vidare till Karlskrona. Andelen sopor kommer sannolikt att öka om kommunen får fler hushåll i och med att planens föreslagna utbyggnadsområden bebyggs. När Angelskogs deponi läggs ned, 2008, är det därför av vikt att titta vidare på vilka möjligheter det finns att lösa avfallshanteringen i samarbete med kringliggande kommuner. Avlopp Huvuddelen av kust- och skärgårdsområdet får betraktas som problemområde när det gäller vatten och avlopp då förutsättningarna för infiltrering av enskilda anläggningar ofta är dåliga. Miljö- och hälsoskyddskontoret har tillsammans med det kommunala bolaget Miljöteknik föreslagit en prioritering av områden som är i behov av anslutning till det kommunala VA-nätet. Ny bebyggelse samt

7 permanentning av befintliga fritidshus ska så långt som är möjligt endast accepteras om avloppsfrågan löses på ett miljömässigt godtagbart sätt. Översiktsplanens förslag till utbyggnadsområden ligger inte inom problemområde för vatten- och avlopp. Kommunen ställer sig positiv till ett samarbete med kringliggande kommuner för att tillsammans planera hållbart för kustzonen. En fördjupning för den egna kustzonen föreslås även i översiktsplanen som en åtgärdsstrategi för att kunna säkra kustzonens framtid. Omhändertagande av slam från enskilda anläggningar minskar om all ny bebyggelse ansluts till kommunalt VA-nät. Kraftledningar i föreslagna bebyggelseområden Elektromagnetiska fält och strålningsrisker I dagsläget finns inga kända konflikter med bebyggelse när det gäller elektromagnetiska fält. Planens föreslagna utbyggnadsområden väster om Bräkne-Hoby, i utredningsområdet Hyndekulla, söder om Hjorthöjden, väster om Risanäs och Sammanhängande stadsstråk föreslås i anslutning till kraftledningar. Området i Hyndekulla berörs av kraftledningar med 130 kv + 50 kv (B) och 20 kv (C). Ledningen med 50 kv är dock planerad att grävas ner men tidpunkt för detta saknas i dagsläget. Området i Bräkne-Hoby föreslås i anslutning till kraftledning med 10 kv (A) som till största delen är nedgrävd, en sträcka på 200 meter finns fortfarande i luften. Området söder om Hjorthöjden berörs av en kraftledning på 10 kv (D). Väster om Risanäs föreslås ett utbyggnadsområde för bostadsbebyggelse där kraftledningen (E) idag är jordlagd. Område (F) berörs också av kraftledning som behöver jordläggas om ny bebyggelse ska kunna planeras här. Vid mer detaljerad planering av ny bebyggelse i dessa områden ska utformning och placering ske enligt försiktighetsprincipen och de avståndsregler som finns uppsatta ska följas. Ny etablering av master ska följa rekommendationer i enlighet med kommunens Mastpolicy. 183

8 Radon i mark och grundvatten I kommunen finns fyra områden som klassas som högriskområde för radon. Föreslaget område för verksamheter och bostadsbebyggelse i kvarteret Kilen, som ingår i Sammanhängande stadsstråk, är det enda område som hamnar inom detta högriskområde för radon. Vid detaljplanering av föreslagen bebyggelse i detta område krävs att hänsyn tas till radonhalten exempelvis i form av bestämmelser i planen för att säkra radonhalten i byggnader. Kommunen kräver i övrigt att radonhalt ska mätas i samband med bygglov för nybyggnation av bostäder oavsett vilket område bebyggelsen hamnar inom. Detta för att kunna följa de rekommendationer som Boverket anger där byggnader ska utformas så att radonhaltens årsmedelvärde inte överstiger 200Bq/m3. Mätning är det enda säkra sättet att upptäcka radon. Lokala förekomster kan finnas utanför kända områden Sociala aspekter Demokrati, jämlikhet och jämställdhet, hälsa, goda levnadsförhållanden är globalt sett ingen självklarhet. Ett utvecklat och starkt lokalt samhälle krävs liksom en global ordning för fred, miljö etc. Det finns två perspektiv på folkhälsa det hälsofrämjande som utgår från det som håller oss friska och gör att vi mår bra och det sjukdomsförebyggande som utgår från det som orsakar ohälsa. Översiktsplanen behandlar exempelvis god bebyggd miljö, tillgänglighet till grönområden för rekreation, trygga och jämlika uppväxtmiljöer, en bra skola, god kommunal service, frisk luft, säker strålmiljö, ökad fysisk rörelse, minskad isolering och ensamhet, ökad trygghet och minskad boendesegregation. Boende för alla Vikten av ett allsidigt lägenhetsutbud samt blandade upplåtelseformer lämpade för ungdomsboende, äldreboende och familjebostäder, traditionella kärnfamiljer samt olika konstellationer av särbobarnfamiljer fastslås i planen. Kommunen har under 2003, i samarbete med det kommunala bostadsbolaget Ronnebyhus, arbetat med ett projekt kallat Framtidens boende som innebär att man fått en bättre bild av vilka förväntningar som finns när det gäller boende i olika åldrar och olika livssituationer. Det gör att kommunen lättare kan planera bostäder för människor med olika förutsättningar. De föreslagna utbyggnadsområdena för bostäder anger inte i planen vilken typ av bebyggelse utbyggnaden avser. Detta ställningstagande tas i det fortsatta arbetet med detaljplanering. Kommunens strategi är dock att så långt som är möjligt kunna erbjuda olika typer av bostäder (exempelvis lägenheter och radhus) i ett visst område för att exempelvis motverka boendesegregation. Service och trygghet Ett vitalt och levande ortscentrum med tillgång till god närservice ses generellt som en tillgång i boendemiljön och särskilt viktig för äldre och barn samt personer utan bil och har härutöver en viktig roll som social mötesplats och ortsidentifikation. Den kommunala servicen med exempelvis skola och omsorg är ofta en förutsättning för de mindre orternas överlevnad och deras möjlighet att också attrahera företag och annat serviceutbud. I planen uttalar kommunen en tydlig vilja att exempelvis de små skolorna ska vara kvar. Den tillsatta centrumutvecklingsgruppen ska, i samarbete med Ronnebys näringsidkare, arbeta för ett mer levande ortscentrum. Trygghet i boende, skola, skolvägar, i staden och i parkerna. Särskilda satsningar har gjorts och vid all planering arbetar kommunen för att skapa trygghet och trevnad särskilt i tätorterna längs viktiga stråk, på naturliga mötesplatser 184

9 och i parkerna. Ett steg i riktningen mot att får tryggare miljöer är ett projekt i Brunnsparken där ny belysning ska bidra till ökad säkerhet och upplevelser i parken. Projektet kommer pågå under några år. Rekreation Rekreation och hälsa hänger ihop. Avståndet till grönområden har avgörande betydelse för benägenheten till vardagsmotionerande. Har man mer än cirka 5 minuters promenad till park eller grönområde avstår många från promenaden. Tillgång till kravlösa, avstressande miljöer; ren natur utan störande inslag är av stor betydelse för återhämtning och rekreation. Aktivitet och motion blir allt viktigare för att balansera den moderna, stillasittande livsstil, som kryper allt längre ner i åldrarna. Satsningar på tätortsnära rekreationsområden samt gång- och cykelvägar syftar till att inspirera och underlätta för lätt tillgänglig motion som en naturlig del i vardagen. Den grönplan som planen föreslår ska upprättas är en åtgärdsstrategi för att kunna uppnå detta. Några av de utbyggnadsområden som planen föreslår ligger inom område som räknas som grönområde i tätorten. Det är främst föreslaget bostadsområde vid gamla vattentornet, som ingår i Sammanhängande stadsstråk, som berörs. Här kan det innebära en intressekonflikt mellan att behålla befintligt grönområde och att bygga nya bostäder. Den föreslagna grönplanen ska visa vilka grönområden som är väsentliga att bevara. Kulturmiljö Ett antal föreslagna utbyggnadsområden ligger inom område med fornlämningar: Planerat verksamhetsområde, Regionalt verksamhetsområde, ligger inom ett område med större antal fornlämningar (gravplats och stensättningar). Inom område för föreslaget bebyggelseområde i Angelskogsviken finns en fast fornlämning - (röse) Inom område för föreslaget bebyggelseområde i Risanäs, Hyndekulla och Bustorp finns en fast fornlämning - (boplats) Inom område för föreslaget utredningsområde för Hjorthöjden/ Torneryd samt inom Sammanhängande stadsstråk finns en fast fornlämning - (stensättning) Vid en mer detaljerad planering i de föreslagna utbyggnadsområdena ska hänsyn tas till dessa fornlämningar och skador ska så långt som möjligt undvikas eller begränsas. Inga kulturreservat eller riksintressen för kulturmiljövården berörs av översiktsplanens föreslagna utbyggnadsområden. En ny inventering och framför allt en analys av kulturhistoriskt intressanta miljöer i Ronneby stad och övriga delar av kommunen föreslås upprättas som underlag för utveckling av bebyggelse i kommunen. Denna inventering skulle innebära större möjligheter att skydda kulturvärden i den bebyggda miljön. Delaktighet Möjligheten att påverka sitt liv och delta aktivt i att forma samhället är viktiga faktorer. Processen kring framtagande av denna plan har medvetet präglats av brett deltagande och stor insyn. Ett särskilt projekt har formats tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola och företaget Your Voice för att skapa en bra plattform för deltagande och utbyte av synpunkter. Samråd med allmänheten 185

10 har funnits tillgängligt på kommunens hemsida där flera synpunkter från allmänheten kommit fram. Buller Buller är naturligt en viktig fråga i kommunen och särskilt aktuellt med tanke på den stora flygverksamheten. En stor del av Kallinge tätort och Ronneby tätort är utsatta för buller och detta ställer vissa krav i samband med planläggning och i hanteringen av bygglov. Kommunens inställning i översiktsplanen är att tätorterna måste kunna leva vidare inom dagens gränser och att utbyggnadsområden för bostäder måste sökas i de riktningar där bullret är minst. Föreslagna utbyggnadsområden i Hyndekulla, Hjorthöjden/Torneryd samt i Risanäs ligger inom områden som räknas som bullerstörda områden. Det är framförallt buller från flyg- och helikopterverksamheten från flygflottiljen som kan komma att störa boende i området. En mer detaljerad planering för dessa områden får reglera vilka bullerskyddsåtgärder som krävs för att få en bra boendemiljö. Biltrafiken alstrar också buller som kan vara störande. Hänsyn till detta ska tas vid en mer detaljerad planering och lovgivning. Behov finns att närmare studera var dessa störningar finns och vad vi kan göra åt dem. Förutom åtgärder på husen kan man tänka sig att exempelvis leda trafiken andra vägar eller att sänka hastigheten lokalt. Även åtgärder med vägmaterial kan i vissa fall lösa en del problem. En framtida uppgift för kommunen är även att göra en kartläggning av buller vid bland annat vägar, skjutbanor, motorbanor. Områden som räknas som tysta områden ska även kartläggas. Risker Trafiksäkerhet är en viktig fråga för de flesta av oss och vi konfronteras dagligen med mer eller mindre riskfyllda situationer i trafiken. I samband med nybyggnad av större bostadsområden ska säkra lösningar sökas vid anslutningspunkterna. En planskild överfart öster om Ronneby station är under uppförande för att öka trafiksäkerheten. Gång- och cykelvägnätet ska successivt byggas ut för att förbättra säkerheten för de oskyddade trafikanterna. En kartläggning av transporter med farligt gods i kommunen finns redovisad. Planen föreslår en riskinventering för att lokalisera och värdera eventuella riskobjekt. Det finns också ett behov av att studera och skydda dricksvattenreservoarerna. Jämställdhet Kommunens planering strävar alltid efter att uppnå ett så jämställt samhälle som möjligt. Översiktsplanen redovisar bland annat könsuppdelad statistik som kan vara användbar vid en mer detaljerad planering för bostäder, kollektivtrafik, barnomsorg mm. Dagens samhälle är under ständig förändring och man kan därför inte anta att kvinnor och män har samma livsrutiner idag som igår. Det är ändå av stor vikt att kunna förstå att det kan finnas skillnader i män och kvinnors rörelsemönster och att det också ska tas hänsyn till i den kommunala planeringen. Många av de föreslagna utbyggnadsområdena som föreslås i planen kan utnyttja/ anslutas till befintliga gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik. Detta kan i en vidare mening betyda att förutsättningar för att utnyttja dessa färdsätt kan nyttjas av både män och kvinnor. Barn- och ungdomars livsmiljö Kommunen har en ambition att de föreslagna utbyggnadsområdena för bebyggelse ska kunna erbjuda olika typer av upplåtningsformer. Detta gynnar alla människor med olika behov och så även ungdomar. Kommunens beslut att bygga ett antal 186

11 nya förskolor stämmer överens med satsningen på barnfamiljer. Mötesplatser för barn- och ungdomar eftersträvas i flera av kommunens verksamheter. Till dessa kan nämnas Biblioteks- och Kulturnämnden som arbetar för att skapa mötesplatser, bland annat via Kulturcentrum och Biblioteket, samt Fritidsenheten som har ansvar för att kommunen kan erbjuda ett bra utbud av aktiviteter för barn och ungdomar. Det ligger även på kommunens Samhällsbyggnadskontor att ta hänsyn/ta tillvara på barn och ungdomar i den kommunala planeringen Ekonomiska aspekter Här inbegrips det byggda samhället, hus, vägar, tekniska anläggningar och all materiell produktion som vi även behöver i samhället. Infrastrukturen ska ge oss ett väl fungerande och resurssnålt samhälle som bildar basen för goda levnadsförhållanden. Näringslivet Näringslivsfrågorna har särskild relevans för den ekonomiska utvecklingen. Planens föreslagna utbyggnadsområden för verksamheter har bra lokalisering ur transportsynpunkt. Utbyggnadsområdena ligger på bra avstånd till kommunikationsstråk och underlättar därmed för personal och kunder att ta sig dit. Utökade verksamheter som leder till nya arbetstillfällen samspelar med kommunens vision om ett ökat invånarantal i kommunen. Viktiga lokaliseringsfrågor för näringslivet är attraktiva och välbelägna boendemiljöer med god social infrastruktur inte minst skola och barnomsorg, god tillgång till mark och lokaler för verksamheter och goda kommunikationer. Översiktsplanen anger strategier för en positiv utveckling av dessa frågor. Kommunens positiva inställning till samarbete mellan högskola, näringsliv och samhälle ska fortsätta och tillsammans med planens föreslagna utbyggnadsområden för verksamheter bidrar detta till en positiv utveckling av det lokala och regionala näringslivet. Den bebyggda miljön Arbetet med att bevara och förbättra den byggda miljön i tätorterna fortsätter. Detta sker i första hand genom omvandling och förtätning innanför tätorternas nuvarande gränser. Nybyggnadsområden föreslås inom Ronneby tätort, Hyndekulla, Bräkne-Hoby samt i Johannishus. Många av de föreslagna utbyggnadsområden är väl belägna för att kunna erbjuda en fin boendemiljö med närhet till den service som behövs och med goda kommunikationer. Utbyggnadsstrategin ger god servicetillgänglighet för ny bebyggelse och innebär ett effektivt nyttjande av gjorda investeringar. Först i andra hand kommer utredningsområden utanför tätorterna att tas i anspråk. Kommunen har en tydlig ambition att de skolor som finns idag ska drivas vidare och utvecklas efter sina speciella förutsättningar. Kommunen har en bra strategisk markreserv för att tillgodose verksamhetsetableringar i tätortsnära lägen (exempelvis Härstorpsområdet i Ronneby). Delar av marken är planlagd för verksamheter och handel (Sörbydal mellan Ronneby och Kallinge). Områdena är väl belägna ur kommunikationssynpunkt. Kommunikationer Ronneby kan erbjuda goda kommunikationer med flyg till Stockholm, järnväg inom regionen men även till Öresundsregionen med Kastrup och Köpenhamn. Järnvägen har även anslutning till södra stambanan och med buss kan man 187

12 lätt ta sig inom regionen och inom lokala delar. Inom tätorterna Ronneby och Kallinge finns ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät och planen visar på fortsatt utbyggnad av felande länkar samt att knyta samman nya bostads- och verksamhetsområden till befintligt nät. För Ronnebys vidare utveckling är utbyggnaden av E 22 och Rv 27 av stor ekonomisk betydelse på sikt liksom elektrifieringen och uträtningen av Blekinge Kustbana. Ronneby tätort ges i planen en uttalad avgränsning mot väster och nordväst som anpassats för dagens förhållande med hänsyn till flygverksamheten MILJÖMÅLEN -ARBETAR PLANEN I RÄTT RIKTNING? Som nämnts under kapitlet 2.4 Miljömål i översiktsplaneringen så kan översiktsplanen vara ett instrument för att visa hur kommunen avser att arbeta mot de nationella/regionala/kommunala miljömålen. Det miljömålet som den fysiska planeringen till största del berör är målet God bebyggd miljö men även andra miljömål berörs till viss del av den fysiska planeringen. Hur planen främjar de regionala delmålen i God bebyggd miljö redovisas här: Delmål 1: Planeringsunderlag Enligt det regionala miljömålet God bebyggd miljö ska den fysiska planeringen grunda sig på en rad olika program och strategier i form av regionala och kommunala planeringsunderlag. Ronneby kommun saknar idag mycket underlag som har till syfte att ligga till grund för övrig planering. Översiktsplanen har som åtgärdsförslag att utarbeta en kommunal grönplan, en kulturhistorisk analys av intressanta miljöer i kommunen, en energiplan, en fördjupning av kustzonen, en plan för framtida vattenförsörjning samt en avfallsplan. Dessa åtgärdsförslag, om de genomförs, bidrar till att närmare uppfylla målet om planeringsunderlag. Andra miljömål som berörs av planen gällande planeringsunderlag är Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet. Delmål 2: Nyttjande av mark och vatten Enligt det regionala miljömålet God bebyggd miljö är en del i en god livs- och boendemiljö bra tillgång till natur- och kulturupplevelser samt ett aktivt friluftsliv. Skyddsvärda områden enligt det regionala miljömålet God bebyggd miljö bland annat: strandområden, jordbruksmarker av nationell intresse, vatten- och energi försörjningsområden, områden med biologisk mångfald, riksintressen, ekologiskt känsliga områden. Översiktsplanen redovisar tydligt vilka områden som är skyddade enligt MB och även andra värdefulla mark- och vattenområden. Planen visar tydligt att hänsyn måste tas till dessa områdens värden. Föreslagna bebyggelseområden som angränsar eller ligger inom något av dessa områden måste i en mer detaljerad planering anpassas till det skyddsvärda området så de så långt som möjligt inte påverkas negativt. De områden som till största delen berörs av föreslagna bebyggelseområden är riksintresset för kustzonen, jordbruksmarker av nationellt intresse samt ekologiskt känsliga områden. 188

13 Andra miljömål som berörs av planen gällande nyttjande av mark- och vatten är Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, Begränsad klimatpåverkan. Delmål 3: Goda kommunikationer Enligt det regionala miljömålet God bebyggd miljö ska människor ha tillgång till goda kommunikationer för att kunna transportera sig till arbete, bostad, skolor och service mm. Det är samtidigt viktigt att dessa faktorer inte skapar problem med buller, luftföroreningar mm. som i sig kan motverka andra miljömål. En stor del av de föreslagna bebyggelseområdena ligger i goda kollektivtrafiklägen. Några områden innebär dock att ytterligare/utbyggda busslinjedragningar måste komma till för att uppnå målet om 500m mellan bostad och hållplats. Nya föreslagna bebyggelseområden har god tillgänglighet till gång- och cykelnätet eller ligger i närheten av planerad gång- och cykelväg och bidrar till målet goda kommunikationer. Planerade verksamhetsområden ligger i lägen med bra möjligheter att använda befintlig väginfrastruktur. Då verksamheter har föreslagits på dess platser istället för bostäder bidrar till att färre bostäder blir bullerpåverkade. Delmål 4: Hälsa Enligt det regionala miljömålet God bebyggd miljö ska planeringen främja en god och hälsosam miljö. Målet förutsätter att utformning och placering av bostäder och anläggningar strävar efter att minska risken för störningar såsom buller, strålning, elektromagnetiska fält, farliga ämnen, dålig tillgång till dricksvatten av bra kvalitet och närliggande verksamheter. Översiktsplanen klargör hur den kommunala planeringen ska förhålla sig till buller. Utbyggnadsområden för bostäder måste sökas i de riktningar där bullret är minst. För områden som är bullerstörda ska den detaljerade planeringen reglera vilka bullerskyddsåtgärder eller andra åtgärder som krävs för en bra boendemiljö. Föreslaget utbyggnadsområde i Hyndekulla kan komma att beröras av elektromagnetiska fält som kan påverka människan. Vid en fördjupning eller detaljerad planering ska utformningen ske enligt försiktighetsprincipen och de avståndsregler som finns ska följas. Exempelvis kan ledningar komma att jordläggas. Föreslagna områden för verksamheter kan komma att beröra delar av bostadsbebyggelse i Bräkne-Hoby, Kallinge och i östra Ronneby. Det är i dagsläget svårt att säga vilken påverkan denna utbyggnad skulle innebära innan man vet vilka verksamheter som kommer etablera sig här. Dock ska ett lämpligt skyddsavstånd planeras i förhållande till platsens egenskaper, byggnadens placering, topografi mm. Planen bedöms inte påverka så att miljökvalitetsnomerna överstigs. Andra miljömål som berörs av planen är Grundvatten av god kvalitet och Frisk luft. 189

14 Delmål 5: Den bebyggda miljön Enligt det regionala miljömålet God bebyggd miljö ska planeringen värna om en varierad och estetiskt tilltalande bebyggelse med social och historisk förankring. Trygghet och säkerhet är viktiga frågor att arbeta med för att uppnå delmålet Den bebyggda miljön. Översiktsplanen fastställer vikten av ett allsidigt lägenhetsutbud och blandade upplåtelseformer för att kunna erbjuda boende för alla. När det gäller trygghet och säkerhet har tidigare satsningar gjorts och vid all planering ska kommunen även fortsättningsvis arbeta för att skapa trygghet och trevnad. Kommunen saknar idag en strategi av den gröna planeringen och översiktsplanen föreslår som åtgärd att en grönplan ska upprättas för att kunna ta tillvara på stadens befintliga gröna ytor. Andra miljömål som berörs av planen är Levande skogar. Delmål 6: Kulturmiljö och arkitekturhistoriska värden Enligt det regionala miljömålet God bebyggd miljö ska planeringen bevara de kulturhistoriska och estetiskt värdefulla miljöerna som ger människor möjlighet att uppleva det historiska arvet och förankringen på den plats de bor. Översiktsplanen visar tydligt vilka områden som idag är skyddade enligt lag som exempelvis kulturhistoriskt viktiga miljöer och byggnader. Kommunen saknar idag något underlag som beskriver och identifierar andra områden och byggnader med detta värde. Planen föreslår därför en anlys och inventering av kulturhistoriskt intressanta miljöer som sedan ska kunna ligga till grund för fortsatt planering. Delmål 7: Avfallshantering Enligt det regionala miljömålet God bebyggd miljö ska de boende sortera sina sopor. Här kommer även placering av sopsorteringsanläggningar in. Deponianläggningen i Angelskog ska 2008 inte längre användas och någon ny lösning finns inte planerad idag. Planen uttrycker behovet av att hitta en ersättning för Angelskogs deponi. EU:s avfallshierarki innebär att avfallet behandlas i följande prioritetsordning: 1. avfallsminimering 2. återanvändning 3. materialåtervinning 4. energiutvinning 5. deponering Hierarkin ska styra behandlingsmetoderna för avfallet. Delmål 8: Energihushållning Enligt det regionala miljömålet Begränsad klimatpåverkan ska planeringen påverka en god energihushållning vilket är svårt att uppnå på lokal nivå. Översiktsplanens föreslagna utbyggnadsområden ligger till största del i anslutning till befintlig infrastruktur och ska vid uppförandet anslutas till det kommunala fjärrvärmenätet. En kommunal energiplan ska upprättas. Delmål 9: Hushållning med material -grus Enligt det regionala miljömålet Grundvatten av god kvalitet är en god hushållning med markens naturtillgångar i form av grustäkter viktig. Kommunen är restriktiv till utökad grustäkt. Planen föreslår även ett samarbete med länsstyrelsen i inventering av naturgrus som är viktiga för bland annat framtida dricksvattenförsörjning. 190

15 11.4 ALTERNATIVJÄMFÖRELSE Konsekvensanalysens syfte är även att utifrån na kunna göra en prioritering av olika utbyggnadsområden. Det är av intresse att titta närmare på varje föreslaget utbyggnadsområde och närhet till kommunal service, annan service, kommunikationsmöjligheter, infrastruktur mm. (investereringar, infrastruktur, VA mm.). Jämförelsen (se nästa sida) ska kunna användas för att lättare ta ställning till vilka utbyggnadsområden som ska/bör prioriteras i det fortsatta planeringsarbetet. 191

16 UTBYGGNADSOMRÅDEN: jämförelse BRÄKNE-HOBY HYNDEKULLA SAMMAN- HÄNGANDE STADSSTRÅK ÖSTER CENTRUM STRANDNÄRA BOENDE HJORTHÖJDEN /TORNERYD REGIONALT VERKSAMHETS- OMRÅDE ÖSTER CENTRUM (verksamheter) KOMMUNAL SERVICE I anslutning till befintligt tätortsområde med bra service. Kallinge och Ronneby har bra kommunal service att tillgå. Centralt läge, mycket bra kommunal service. I anslutning till befintligt tätortsområde med bra service Ingen kommunal service. Kan ge underlag för mer kommunal service. I anslutning till befintligt tätortsområde med bra kommunal service. ÖVRIG SERVICE Närhet till handel, industri och skola. Kallinge erbjuder närmast handel. Kan ge underlag för mer handel. Centralt läge, handel, industri, arbetsplatser mm. Närhet till industriområde, skola. Dåligt med handel i närheten. Ingen annan service. Kan ge underlag för handel och annan service. Viss handel i närheten. Kan ge underlag för mer handel. 192 BRÄKNE-HOBY (verksamheter)

17 KOMMUNIKATIONER KONFLIKTER INFRASTRUKTUR Området ansluts lätt till befintligt väg- och GC-nät. Närhet till tågstation. Brukningsvärd jordbruksmark, riksintresse naturvård, rekreation. Utökning av bef. infrastruktur. Närhet till väg E22. Påtänkt vägkoppling till Hulta. Bildar naturligare koppling mellan Kallinge Ronneby. Centralt läge, bra kommunikationsmöjligheter. Flygbullerpåverkat, rekreation, brukningsvärd jordbruksmark, angränsar till riksintresse för naturvården och E22, elektromagnetiskt fält, fornlämning, järnvägs-reservatet. Grönområde i staden, förorenat område vid Emaljerverket. Mycket ny infrastruktur, (vägar, ledningar mm). Använder befintlig infrastruktur. Områden ansluts lätt till befintligt vägnät, bussförbindelse. Närheten till större vägar. Områdena ansluter lätt till befintligt vägnät och bussförbindelse. Cykelvägar. Området ansluter lätt till befintligt vägnät och bussförbindelser. Cykelvägar. Inga kända. Strandskydd kan påverkas, brukningsvärd jorbruksmark, ekologiskt känsligt område, fasta fornlämningar i vissa områden. Risanäs hamnar inom bullerstört område. Flygbullerpåverkat område, fast fornlämning. Utökning av bef. infrastruktur och till viss del ny infrastruktur. Utökning av bef. infrastruktur och på vissa områden helt ny infrastruktur. Utökning av bef. infrastruktur. Närhet till E22:an. Bra kommunikationsmöjligheter för personal, kunder och varor. Närhet till E22:an. Bra kommunikationsmöjligheter för personal, kunder och varor. Relativt bra närhet till E22: an. Tågkommunikation. Ett större antal fornlämningar, inom större område för Brukningsvärd jordbruksmark. Avstånd till piskabacken och Härstorpssjön måste beaktas. Inom ett mindre område med Brukningsvärd jordbruksmark. Närhet till bostäder kan utgöra störning. Inom område för yttre vattenskyddsområde, tas åkermark i anspråk. Ligger i anslutning till verksamhetsområde, utnyttja bef. inftastruktur. Ej i anslutning till bef. verksamhetsområde. Utnyttjar bef. väginfrastruktur. 193

18 11.4 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER Översiktsplanen föreslår ett antal åtgärdsstrategier som ett led i att försöka uppnå de mål som Ronneby kommun satt upp för den framtida utvecklingen. Föreslagna åtgärdsstrategier får olika för mark, vatten och människan och det är viktigt att dessa uppmärksammas. Nya områden för verksamheter bidrar till en positiv utveckling av kommunens näringsliv. Utan möjligheter till utvidgning och expansion finns risk att näringslivet inte fortsätter att utvecklas i samma takt och positiva riktning. Negativa som dessa nya verksamhetsområden för med sig är påverkan på naturvärden som vattenskyddsområden, brukningsvärd jordbruksmark, fornlämningar och åkermark. Det är därför viktigt att dessa värden tas i beaktande vid den fortsatta planeringen. Nya områden för bostadsbebyggelse bidrar till större underlag för kommunal service som skola, barnomsorg och även för handel. Kommunens bostadsområden saknar ofta olika upplåtelseformer som på sikt kan leda till boendesegregation. Planen förordar att en mer detaljerad planering ska ta hänsyn till olika behov hos olika människor inom samma bostadsområde. Nya områden för bostäder föreslås till stor del i anslutning till annan befintlig bebyggelse. Detta gör att man lättare kan utnyttja befintliga kommunikationsmöjligheter, ansluta områdena till kommunalt VA-nät och samtidigt bidra till utökat underlag för kommunal och övrig service. Negativa som föreslagna bostadsområden för med sig är påverkan på brukningsvärd jordbruksmark, riksintresse för naturvård, rekreationsmöjligheter, och områden med fornlämningar. Några av områdena kan även komma att påverkas av elektromagnetiska fält, flygbuller eller radon. Det är viktigt att dessa värden tas i beaktande vid det fortsatta planeringsarbetet. 194

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Planens uppenbara positiva inverkan på:

Planens uppenbara positiva inverkan på: Sida 2 av 6 SAMMANFATTNING Betydande påverkan antas enligt bedömningskriterier i MKB-förordningen bilaga 4 Anges förutsättningar för kommande verksamhet eller åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Bilaga till Översiktsplan för Vansbro kommun INLEDNING En översiktsplan ska alltid innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Denna ska gå igenom den miljöpåverkan

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Miljöprogram. Miljöprogram

Miljöprogram. Miljöprogram Miljöprogram Miljöprogram för Skellefteå kommunkoncern för Skellefteå kommunkoncern INLEDNING Vad är bra livsmiljö för dig? Är det den tätortsnära skogen eller är det parken och lekplatsen nära dig? Vi

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning 2010-09-06 Dnr 2009-0369 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Banken 1, Eksjö stad Eksjö kommun, Jönköpings län Behovsbedömning/Avgränsning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Behovsbedömning för MKB

Behovsbedömning för MKB 1 (7) 2015-02-25 Dnr KUS 2014/0097 KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen Behovsbedömning för MKB Detaljplan för Sandviksudden, Stenåker 4:1, 4:2 Söderhamns kommun,

Läs mer

God bebyggd miljö skiljer

God bebyggd miljö skiljer God bebyggd miljö Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är ett omfattande målområde där flera vitt skilda sakfrågor har samlats. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö skiljer sig på ett påtagligt sätt

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

1. Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse

1. Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse Sida 1 av 18 Miljömålsenkät 2012 Telefon Start datum 1. Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse Definitioner Aktuellt underlag = underlag som enligt kommunens bedömning

Läs mer

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 GRANSKNINGSHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för HÅCKSVIK INDUSTRIOMRÅDE OMFATTANDE FASTIGHETEN LISSLARP 1:18 MED FLERA i Håcksvik, Svenljunga kommun, Västra Götalands

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

DEL 2. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö

DEL 2. Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö DEL 2 Strategi för god inomhusmiljö och säker strålmiljö för ett hållbart Lycksele 2009 2015 Beslutsdel Strategi En del i Lycksele kommuns lokala Agenda 21 och miljömålsarbete Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av översiktsplan för Hallsbergs kommun

Miljökonsekvensbeskrivning av översiktsplan för Hallsbergs kommun Bilaga 1. Miljökonsekvensbeskrivning av översiktsplan för Hallsbergs kommun Samrådsutgåva hösten 2014 OBS! Samrådsversion! Innehåll Innehåll... 2 1. Bakgrund... 3 2. Avgränsning... 3 2.1 Geografisk avgränsning...

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

miljökonsekvensbeskrivning Sigtuna kommun bilaga Översiktsplan 2014 Miljökonsekvensbeskrivning sigtuna kommun bilaga till översiktsplan 2014

miljökonsekvensbeskrivning Sigtuna kommun bilaga Översiktsplan 2014 Miljökonsekvensbeskrivning sigtuna kommun bilaga till översiktsplan 2014 Miljökonsekvensbeskrivning sigtuna kommun bilaga till översiktsplan 2014 1 Innehållsförteckning Bakgrund 5 Beaktande av MKB 6 Buller 6 Klimatpåverkan 6 Klimatanpassning 8 Natur- och kulturmiljö 8 Vatten

Läs mer

2013-02-07. Granskning av översiktsplan för Eslövs kommun - Fördjupningen för Flyinge Gårdsstånga

2013-02-07. Granskning av översiktsplan för Eslövs kommun - Fördjupningen för Flyinge Gårdsstånga . I SKÅNE LÅN G RANSKN I NGSYTTRAN DE 2013-02-07 1(5) 7013-0Y- 11 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Hanne Haas 040-25 22 48 Eslövs kommun Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB

Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsplanering MKB CHECKLISTA. Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB MKB CHECKLISTA Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB Detaljplan för: Detaljplan för del av Höga 7:1 m fl (Älvvallens idrottsområde) i Ljusdals kommun, Gävleborgs län Planens syfte Planens syfte

Läs mer

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Yvonne Svensson rättschef Varför finns det en plan- och bygglag? Vem bestämmer

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat.

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat. Tjänsteställe: Bygg- och miljökontoret Handläggare: Elena Eckhardt Datum: 2011-12-05 Beteckning: 2007/0104 218 Er beteckning: Planprogram för Ubbhult Hägnen Samrådet Planprogrammet har varit ute på samråd

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Inledning. 2 Bilaga Miljö- & riskfaktorer utställningshandling. 1. Skred- och rasrisker 2. Radon 3. Föroreningar i mark 4. Föroreningar i luft

Inledning. 2 Bilaga Miljö- & riskfaktorer utställningshandling. 1. Skred- och rasrisker 2. Radon 3. Föroreningar i mark 4. Föroreningar i luft Utställningshandling Mars 2014 Inledning Det finns fyra bilagor som ingår Vindelns översiktsplan. Den här bilagan redovisar miljö- och riskfaktorer som ska beaktas i planeringen. Enligt plan- och bygglagens

Läs mer