Arbetsutskottet beslutar 1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsutskottet beslutar 1. Den preliminära föredragningslistan fastställs."

Transkript

1 PROTOKOLL 4 LS AU t o m sid 7 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 11 februari 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), ordförande Lena Johansson (S), fr o m 14 Kenneth Östberg (S), ersätter Lena Johansson (S), t o m 13 Juha Rundgren (V), vice ordförande Andreas Porswald (MP), fr o m 14 Pernilla Rinsell (MP), ersätter Andreas Porswald (MP), t o m 13 Tomas Högström (M) Maria Dellham (M) Helena Hagberg (FP) Hans Jansson (V) Birgitta Andersson (C) Malin Gabrielsson (KD) Monica Berglund, landstingsdirektör Nils Eric Gustavsson, ekonomidirektör Mats Beskow, HR direktör Lennart Iselius, hälso och sjukvårdsdirektör Håkan Wittgren, sjukhuschef Christina Jogér, förvaltningschef Marianne Bergendal, förvaltningschef Benita Gren Karlsson, administrativ chef Christina Ersson, mötessekreterare Roger Karlsson, ekonomichef PPHV Maria Enderborn Andersson, personalchef PPHV Ewa Göransson, planeringschef PPHV Liselott Sjöqvist, biträdande sjukhuschef Karin Lidgren, ekonomichef VS 9 Fastställande av föredragningslista 10 Föregående protokoll Arbetsutskottet beslutar 1. Den preliminära föredragningslistan fastställs. Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning. 11 Justering Arbetsutskottet beslutar 1. Helena Hagberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2 PROTOKOLL 5 LS AU t o m sid 7 12 Nästa sammanträde Arbetsutskottet beslutar 1. Arbetsutskottets nästa ordinarie sammanträde ska äga rum den 11 mars Beredning av ärenden till landstingsstyrelsen 14 Muntlig information Arbetsutskottet bereder ärendena till landstingsstyrelsens sammanträde Under beredningen framkommer synpunkter på följande ärenden: Landstingsstyrelsen som driftnämnd 7. Anmälan till JO Justitieombudsmannen, Riksdagens ombudsmän Yttrandet kompletteras med skrivning om ordningsvakters befogenheter. 8. Yttrande över revisionsrapport Granskning av produktionsplanering Yttrandet kompletteras med skrivning om koppling mellan produktionsstyrning och medelstilldelning. Landstingsstyrelsen som strategisk styrelse 17. Rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten Ärendets rubrik ändras till "Åtgärdsplan med anledning av inspektion från Strålsäkerhetsmyndigheten". En redaktionell ändring görs i ärendetexten. Arbetsutskottet beslutar 1. Redovisade ärenden behandlas med ovanstående förändringar. Lägesrapport löneöversyn. Mats Beskow informerar. Den årliga lönestatistiken med jämförelser mellan landstingen har kommit. Lönenivåerna inom Landstinget Västmanland i förhållande till andra landsting diskuteras. Lönerevisionen följer tidplanen. En rapport om samarbetet mellan landstingen i Sörmland och Västmanland diskuteras. Landstingsstyrelsens presidium kommer att bjuda in Landstinget Sörmlands styrelsepresidium för vidare diskussion om samarbetet. 15 Ägardialog/resultatuppföljning 2014 för förvaltningarna Västmanlands sjukhus, Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet samt Verksamhets och ledningsstöd, och för Vårdval Västmanland Anders Ahlgren informerar om årsredovisning för 2014 för Vårdval Västmanland och tar bland annat upp produktion, aktiviteter, tillgänglighet och ekonomi. Christina Jogér, Roger Karlsson, Ewa Göransson och Maria Enderborn informerar om årsredovisning för 2014 för Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet och tar bland annat upp tillgänglighet och väntetider, produktion, medarbetarfrågor, ekonomi och framtidsfrågor. Arbetsutskottet gör följande

3 PROTOKOLL 6 LS AU t o m sid 7 medskick: Fokus måste framöver ligga på kostnadsreducering samt på en bra produktion med hög kvalitet för patienterna. Håkan Wittgren, Liselott Sjöqvist och Karin Lidgren informerar om årsredovisning för 2014 för Västmanlands sjukhus och tar bland annat upp målvärdesuppfyllelse, produktion, bemanning, ekonomi och utmaningar inför Arbetsutskottet gör följande medskick: Fokus bör ligga på det som står i förvaltningsplanen och hur det ska hanteras så att bästa möjliga effekt kan uppnås. 16 Ägardialog/resultatuppföljning 2014 för AB Västerås Lokaltrafik respektive Folktandvården Västmanland AB Peter Liss informerar om AB Västerås Lokaltrafik och tar bland annat upp fakta om bolaget, värderingar och ledarskap, måluppfyllelse, ekonomi, utveckling av biogasdriften, den nya elbussen och utmaningar Claes Stenlander informerar om årsredovisning, verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården Västmanland AB och tar bland annat upp affärsidé, medarbetaridé, enkätundersökningar bland patienter, hälsoinsatser i olika patientgrupper, personalsituation och utmaningar Pernilla Andersson informerar om det ekonomiska resultatet för Finansrapport tertial LTV Enligt landstingets finansiella reglemente ska rapportering av finansförvaltningens verksamhet ske till landstingsstyrelsen varje tertial. Föreligger rapport om fattade beslut för det tredje tertialet Arbetsutskottet beslutar 1. Rapporten läggs till handlingarna. 18 Redovisning av pensionsmedel för kvartal LTV Enligt landstingets placeringspolicy för pensionsmedel ska rapportering om pensionsmedelsförvaltningen ske varje kvartal. 19 Anmälningsärenden Föreligger rapport om pensionsmedelsförvaltningens utveckling under fjärde kvartalet Arbetsutskottet beslutar 1. Rapporten läggs till handlingarna. a) Protokoll från sammanträde med styrelsen för Folktandvården Västmanland AB b) Skrivelse från Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 15:4, Övergång av verksamhet (LTV )

4 PROTOKOLL 7 LS AU t o m sid 7 c) Skrivelse från Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 15:5, Gävle tingsrätts dom i mål T , avskedad ambulanssjuksköterska (LTV ) Bil d) Protokoll över beslut enligt delegation Arbetsutskottet beslutar 1. Anmälningsärendena läggs till handlingarna. Vid protokollet Christina Ersson, mötessekreterare Justerat Denise Norström Ordförande Helena Hagberg Justerare Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla intygas: Christina Ersson

5

6

7

8

9

10

11

12 1 (6) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Årsredovisning 2014 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Årsredovisning 2014 Viktiga händelser Övertagande av SJ resebutik på Västerås central SJ aviserade i februari att man tänkte stänga igen sina resebutiker runt om i landet, bland dessa den på Västerås central. Kollektivtrafikförvaltning snabbutredde möjligheterna till att ta över befintlig lokal och även bli ombud för SJ inklusive kundservicedelen i Västerås. Fördelarna med att få en större lokal samt att ta ett helhetsansvar för försäljning och kundservice i det som är centrum för kollektivtrafiken i Västmanland bedömdes överväga. Ny personal rekryterades och den 14 april skedde en nyinvigning av VL:s Resecentrum under ledning av Tommy Levinsson. Beslut om Samtrafiks framtid Under mars och april togs beslut i samtliga berörda fullmäktige att avveckla kommunalförbundet Västmanlands Samtrafik och att införliva verksamheten i Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland per den 1 januari Trafikförändringar Som en följd av att Kollektivtrafikförvaltningen tagit över ansvaret för skolskjutsplaneringen i Norberg och Skinnskatteberg skedde vissa förändringar i trafiken i augusti. Nyheter från och med augusti 2014 är bland annat införandet av två nya linjer. I Skinnskatteberg tillkom linje 80 mellan Malingsbo och Skinnskatteberg. I Norberg tillkom linje 87 som körs Karsbo-Flängan-Klackberg till Norberg. Linje 85 i Norberg fick utökad trafik och fler skolskjutsuppdrag. I december utökades trafiken på linje 514 Västerås-Surahammar. Sträckan trafikeras nu med 30-minuterstrafik i högtrafik. Samtidigt lades stadstrafiken i Fagersta om till en busslinje kompletterat med en ny Flextrafik. Stort resande på linje 4 i Västerås ledde till kapacitetsproblem redan under förra hösten, inte enbart under högtrafiktid. Västerås stad beslutade därför att förstärka trafiken från och med augusti och linjen trafikerar nu med 7,5-minuterstrafik under högtrafiktid. I december genomfördes en trafiksatsning på Svealandsbanan i form av flera genomgående tåg på sträckan Örebro-Arboga-Eskilstuna-Stockholm. Upphandling av tekniska stödsystem och ny web De tekniska system som upphandlades under året är RAKEL, realtidssystem, automatisk trafikanträkning (ATR) och betalsystem. RAKEL installerades och driftsattes innan årsskiftet. Pga en överklagan försenades arbetet med de övriga systemen och avtal kunde tecknas först i oktober.

13 2 (6) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Årsredovisning 2014 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Arbetet med den nya hemsidan vl.se har bedrivits under året. Lansering bedöms ske under februari Finansiering av detta sker delvis genom medfinansiering från den regionala länsplanen. Avbruten driftsättning BIMS Kollektivtrafiknämnden beslutade i juni att inte fortsätta drifttagningen av biljettsystemet BIMS till följd av de brister man upplever kvarstår och som skulle leda till försämringar gentemot kund. I november togs beslut att istället utlösa optionen i upphandlingen av tekniska stödsystem och att lämna BIMS-samarbetet. Resande Regional trafik Totalt sett ökade resandet i den regionala busstrafiken med hela 26% jämfört med Största resandeökningen finns på linje 551 Arboga-Köping (+56%), 552 Arboga-Kungsör (+48%) och 569/869 Sala-Västerås (+36%). Västerås komun Det nya kollektivtrafikutbudet har nu varit i drift i drygt ett år i Västerås. Den samlade bedömningen utifrån resandeökning och kundnöjdhet visar att den nya trafiken är en succé! Resandeutvecklingen under det första trafikåret har varit mycket positiv. Analyser av tillgänglig statistik pekar på en resandeutveckling på 15 % för den nya trafiken totalt i kommunen, perioden , jämfört med samma period året innan omläggningen. Västerås stadstrafik hade ca 8,3 miljoner delresor under På grund av den stora förändringen i linjestruktur går den siffran inte rakt av att jämföras med tidigare resandestatistik. Men, siffran, tillsammans med analyser av övrig statistik, indikerar dock att det enbart krävs en ytterligare ökning med ca 3-5 % för att uppnå effektmålet på 8,6 miljoner delresor för Västerås tätort. Om resandeutvecklingen fortsätter i samma takt kommer troligtvis målet att uppfyllas redan under 2015, trots att trafikstarten senarelades med ett år efter att målet sattes. Tätorter Tätortstrafiken i länet landade totalt backar med ca 2%. I Fagerstahar resandet ökat med ca 5%. IKöpingoch Sala har resandet minskat med16% resp. 14%. Lokal trafik Resandet i den lokala trafiken (exklusive förortstrafiken i Västerås) ökade totalt sett med 3%.Sett till samtliga linjer är det både ökningar och minskningar. Linjerna i Sala kommun (linje 60-66) ökade totalt sett med 9%. Landsbygdslinjerna i FNS (linje 80-86) ökar totalt settmed 23%.

14 3 (6) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Årsredovisning 2014 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Kundperspektiv Nöjdkundindex för 2014 landade på 74% jämfört med 68% Västmanland placerade sig därmed på tredje plats bland länen ett all time high. Detta bedöms i första hand vara ett resultat av de stora trafiksatsningar som genomfördes i hösten 2013 Resultatet för senaste resan för 2014 landade på 86% jämfört med 84% Även det ett historiskt högt betyg. Trafikutbudet Trafikproduktion (1000-tal tidtabellkm) Regionala linjer Lokala linjer Tätortstrafik Stadstrafik Västerås Summa Personal Som en följd av det utökade försäljningsuppdraget och servicen på Västerås Centralstation (SJ mm) har bemanningen på KundCenter utökats under året med ca 5 heltidstjänster. Personalen på Kuncenter uppgår därmed till ca 20 personer med varierande anställningsform, heltid, deltid eller timanställning. På förvaltningen (kundcenter undantaget) var i december personer anställda, varav 6 kvinnor. Med anledning av samgåendet med Samtrafikförbundet och verksamhetsövergång av personal, beslutades om en ny organisation för förvaltningen fr.o.m. 1 jan 15. Investeringar För det upphandlade tekniska systemet med realtidssystem, ATR och biljettering har en första delbetalning gjort under året med 9,3 mkr. Investeringen av RAKEL uppgick till 1,2 mkr. Medfinansiering från den regionala länsplanen för dessa investeringar uppgick till 6,0 mkr, Dessutom har gamla medel som funnits i Västmanlands Lokaltrafik AB om 2,5 mkr överförts till förvaltningen och finansieringen av tekniska system. Under året har fakturor avseende biljettmaskiner och perrongvalidatorer mm i BIMS-systemet erhållits om 18,3 mkr. Dessa har omklassificerats och överförts som lager. Meningen är att sälja vidare varorna till övriga BIMS-län. Av detta belopp har försäljningar hittills gjorts för 2,1 mkr. Övriga investeringar i bl.a. skärmar och kopiatorer uppgick till 0,4 mkr.

15 4 (6) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Årsredovisning 2014 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Framtidsbedömning Trafiksatsningarna som genomfördes under 2013 har ovanligt snabbt gett en stor resandeökning.att toppa sista årets utveckling, både vad gäller resandet och nöjdhet, blir givetvis svårt. Vi behöver fortsätta jobba med att bibehålla den höga kvaliteten vi har i busstrafiken och tillsammans med Trafikverket, tågoperatörer, Länsstyrelsen, angränsande län med flera utveckla tågtrafiken, inte minst vad gäller robustheten i tågtrafikssytemet. Ett relevant och pålitligt utbud är en nyckelfaktor för att fortsätta öka resandet och nöjdheten. Vi behöver få fler nya resenärer att prova kollektivtrafiken och få befintliga resenärer att resa oftare. På företagsmarknaden finns fortfarande mycket kvar att göra. Det blir ett av förvaltningens fokusområden under Samgåendet med Samtrafikförbundet öppnar upp för samordning i många led, exempelvis effektivare lösningar och smartare sätt att jobba inom ekonomi och administration och samordningsmöjligheter mellan den så kallade allmänna kollektivtrafiken och den särskilda (färdtjänst, sjukresor). Enkelhet kommer även framöver vara ett ledord för förvaltningen och det ska genomsyra allt vårt förändringsarbete. Under 2015 ser vi fram emot att få driftsätta ett nytt biljett- och betalsystem som vi tror kommer underlätta mycket för våra resenärer och ge oss nya möjligheter att distribuera biljetter och skapa nya produkter. Ekonomiskt utfall Utfallet för helår 2014 för kollektivtrafikförvaltningen landar på ett positivt resultat om 2,9 mkr. Enligt tidigare gjord prognos beräknades resultatet bli ca 6,2 mkr, men p.g.a. nedskrivning/utrangering av utvecklingskostnader och mjukvara avseende BIMS (biljettmaskinupphandlingen) blev resultatet lägre. Resultrapport Utfall 2014 Budget 2014 Skillnad Trafikintäkter Erhållna bidrag Övriga intäkter Summa intäkter Trafikkostnader buss Trafikkostnader tåg Kostnader inhyrda tjänster Hållplatsunderhåll Försäljningsomkostnader Personalkostnader Övriga omkostnader Summa kostnader Resultat

16 5 (6) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Årsredovisning 2014 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Trafikintäkter Fram till april månad var biljettintäkterna i princip oförändrade jämfört med föregående år. Från sommaren har intäkterna ökat och utfallet på helårsbasis blev 8,6% högre än föregående år. Jämfört mot budget ligger biljettintäkterna på samma nivå. Totalt överstiger trafikintäkterna budget med 0,9 mkr. Bl.a. beroende på högre skolkortsintäkter. Främst är det försäljningen på bussarna via kortterminaler som ökat mest (22%). Övriga intäkter Försäljning av reklam på bussarna, som från året görs i egen regi, översteg budget med 0,8 mkr. Övertagandet av SJ resebutik innebar också en väsentlig ökning av provisionsintäkterna. Dessa uppgick fr.o.m. övertagandet i april till 1,1 mkr, som tillsammans med övriga provisionsintäkter översteg budget med 0,6 mkr. Trafikkostnader Entreprenadkostnader för AB Västerås Lokaltrafik samt övrig linje-, anrops- och kompletteringstrafik ligger i princip på budget, 0,9 mkr lägre. Kostnaderna för Tåg i Bergslagen understiger budget med ca 1,3 mkr. Detta beror på lägre kostnader för periodkortsgiltighet. I budgeten ingår nytt trafikupplägg för Svealandsbanan från augusti månad. Eftersom den nya trafiken inte infördes förrän i december, understiger kostnaden budget med ca 2,0 mkr. P.g.a. ett lägre ränteläge understiger hyran från Transitio budget med ca 1,4 mkr. Vi kan också notera ett lägre driftbidrag för UVEN än vad som har budgeterats, ca 0,6 mkr. Inhyrda tjänster I och med beslutet i juni att inte fortsätta drifttagningen av biljettsystemet BIMS begärde förvaltningen att få betala tillbaka delar av de EU-medel man fått i bidrag. Tillväxtverket beslutade dock att hela bidragssumman om 2,7 mkr skulle betalas tillbaka. I övrigt redovisas här lägre kostnader för driftbidrag till Mälab (0,6 mkr) och övriga inhyrda tjänster från Länstrafiken Örebro och ABVL. Försäljningskomkostnader I posten ingår bl.a. kostnader för information och reklam, tidtabeller, underhåll av biljettmaskiner, kortämnen, provisionskostnader. Marknadsföringskostnaderna understiger budget med 0,4 mkr medan provisionskostnaderna och underhållskostnaderna är något högre än budget. Kostnader för kortämnen har budgeterats till ett högre belopp än utfallet. Totalt understiger posten budget med 0,7 mkr. Personalkostnader Som ovan nämns har bemanningen på Kundcenter utökats, vilket inte fanns med i budgeten. Därav en skillnad mot budget med 1,5 mkr.

17 6 (6) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Årsredovisning 2014 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Övriga omkostnader Eftersom biljettsystemet BIMS inte kommer att införas har de delar av investeringen som avser utvecklingskostnader och mjukvara utrangerats/kostnadsförts. Enligt en bedömning utgör kostnadsdelen ca 3,7 mkr av den totala investeringen. I budgeten ingår avskrivning av BIMS, med ca 1,0 mkr, vilket alltså inte genomförts. I övrigt ingår kostnader för data/programvara, kommunikationsutrustning, hyra, konsultarvoden, avskrivningar, räntor m.m. Utöver utrangeringen av BIMS, understiger de totala övriga kostnaderna budget med ca 0,7 mkr. Maria Linder Förvaltningschef

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 1 (17) Årsredovisning 2014 Hjälpmedelscentrum Skapat datum Diarienummer LTV Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Anne-Christine Ahl Christer Linderborg, Karin Wennström, Joakim Axelsson, Christina Elofsson, Ann-Christine Andersson, Marie Liljeberg Hjälpmedelscentrum Årsredovisning 2014 Hjälpmedelscentrum tillhandahåller funktionella och säkra hjälpmedel som förebygger och/eller kompenserar funktionsnedsättning samt ger förutsättning för ett aktivt och självständigt liv

52 Hjälpmedelscentrum Årsredovisning 2014 Skapat datum Diarienummer Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Christer Linderborg, Karin Wennström, Joakim Axelsson, Christina Elofsson, Ann-Christine Andersson, Marie Liljeberg 2 (17) 0,8 1 Viktiga händelser Ökade hjälpmedelsbehov År 2014 ökade antalet uthyrda individmärkta 1 hjälpmedel med 5,7 % och antalet uthyrda huvudhjälpmedel med 5,2 %, jmf med Årets kraftiga ökning av antalet beställningar och uthyrda hjälpmedel bröt den årliga trenden på en 3-4 % årlig ökning. Antalet beställningar ökade med 8,9 % vilket innebär att antalet beställningar har ökat med 29,8 % jmf med år Ökad tillgänglighet Öppettiden utökades i augusti och antalet besökare till kundtjänst har ökat med 10 % och till utställningen med 25 %, jmf med Antalet privatpersoner som hyrt hjälpmedel ökade med 22 %, jmf med Telefontillgängligheten liksom tillgängligheten till service av hjälpmedel har förbättrats. Ekonomi Hjälpmedelscentrum har kunnat minska priserna till kund med 0,02 % trots leverantörernas prisökningar. Tillsammans med 2013 års prissänkning ger det fortfarande lägre priser än år För att minska inköpskostnader har rekondplaneringen utökats. Nysamrapporten 2 visar för tredje året i rad på att Hjälpmedelscentrum har låga kostnader i jämförelse med åtta landsting. 1 Hjälpmedel med unik märkning för identifiering av hjälpmedelsprodukt/-artikel för spårbarhet 2 Nyckeltalsjämförelse mellan landsting

53 Hjälpmedelscentrum Årsredovisning 2014 Skapat datum Diarienummer Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Christer Linderborg, Karin Wennström, Joakim Axelsson, Christina Elofsson, Ann-Christine Andersson, Marie Liljeberg 3 (17) 0,8 2 Medborgare- / Patient perspektiv 2.1 Patientnöjdhet med bemötande och delaktighet Det är en strävan att Hjälpmedelscentrum ska upplevas positivt. För att undersöka om så är fallet har två enkätundersökningar genomförts. Dels Hjälpmedelsanvändarens upplevelse av hjälpmedelstekniker av hembesök i början på året och dels Besökares upplevelse av besöket på Hjälpmedelscentrum under hösten. Resultatet visar gott resultat liksom på några förbättringsområden. Enkätundersökningen Hjälpmedelsanvändarens upplevelse av hjälpmedelsteknikers hembesök genomfördes i början på året och besvarades av 62 personer 3. Hjälpmedelsanvändarens upplevelse av hjälpmedelsteknikers hembesök Resultat % Ja Delvis Nej Har upplevt hembesöket som bra eller mycket bra Har upplevt sig bemötta med respekt och att personalen tagit hänsyn till önskemål Fått svar på sina frågor som de förstått Är nöjd med Hjälpmedelscentrums service vid besöket Är nöjd med öppettider Lätt att komma fram på telefon Har blivit tillfrågade om förväntningar inför besöket Kände till att det går att kontakta Hjälpmedelscentrum via Mina vårdkontakter och mail Enkäten Besökarens upplevelse av besöket på Hjälpmedelscentrum 4 genomfördes under hösten och besvarades av 85 personer. Orsaken till besöket uppgavs vara: utprovning (34), reparation (28), studiebesök (6), annat (6), hyra av hjälpmedel (5), utställning (4) samt Klädvalet (2). Besökarens upplevelse av besöket på Hjälpmedelscentrum Resultat % Ja Delvis Nej Har blivit bemött på ett trevligt och respektfullt sätt av personalen Personalen har tagit hänsyn till besökarens behov Fått svar som de förstått på sina frågor 97 1,5 1,5 Har fått information om hur hjälpmedlet fungerar 97 1,5 1,5 Är nöjd med Hjälpmedelscentrums service vid besöket Är nöjd med Hjälpmedelscentrums öppettider Lätt att komma i kontakt med Hjälpmedelscentrum (telefon, mail, Mina vårdkontakter, personligt besök) Nöjd med besöket som helhet Anonyma enkäter lämnades ut tillsammans med portofritt kuvert 4 Enkäten var tillgänglig på svenska och på finska

54 Hjälpmedelscentrum Årsredovisning 2014 Skapat datum Diarienummer Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Christer Linderborg, Karin Wennström, Joakim Axelsson, Christina Elofsson, Ann-Christine Andersson, Marie Liljeberg 4 (17) 0,8 2.2 Tillgänglighet För att tillmötesgå våra kunder har öppettiderna utökats from En ökning av antalet besökare har skett i både kundtjänst och utställning. 243 personer/vecka besöker kundtjänst, en ökning med 10 % jmf med I utställningen har 2739 personer fått generella råd vilket är en ökning med 25 % jmf med Införandet av ett talsvarsbaserat system 6 för telefontidbokning gör att alla samtal nu kommer fram. Antal telefonsamtal har ökat med 7,9 %, andelen besvarade telefonsamtal har ökat till 92,8 %, jmf med 92,2 % ärenden har inkommit via arbetsplatsbrevlåda, 20 % ökning jmf med Behoven av hjälpmedel för vård- och omsorg av akut karaktär ökar, vilket bl.a. ses i att samtalen inte minskat under juli månad. Antalet utprovningsärenden har ökat med 1,5 %, andelen som erbjudits tid för utprovning inom 15 dagar är 68,7 %, jmf med 70,3 % 2013, vilket förklaras av sjukdom. Antal ärenden reparationer/service av hjälpmedel har ökat med 1 %, andelen som slutförs inom 5 dagar har ökat till 82,3 %, jmf med 75,6 % Antalet privatpersoner som hyrt hjälpmedel har ökat med 22 % 8. Efterfrågan är störst på manuell rullstol och rullstolsramp. 2.3 Hälsoinriktat arbete Tema hjälpmedel har införts på 1177.se, med regional information om hjälpmedelsprocess, sökvägar och om hjälpmedel som vanligen förskrivs i Västmanland. Genom Hjälpmedelscentrums insats 9 har utvecklingen av nationell och regional informationen skett kostnadseffektivt och samlad istället för att alla 11 huvudmän skulle lägga ner samma arbete. 71 studiebesök har genomförts, jmf med 52 år I utställningen hyr 34 leverantörer plats för att visa hjälpmedel, konsumentprodukter och bostadsanpassningar. Inspirationsdagen 10 blev en uppskattad dag med 320 besökare. Då erbjöds inom- och utomhus aktiviteter, föreläsningar och tillfälle att prova olika hjälpmedel. I år deltog även syn- och hörcentralen och tandvården. Gratis busstransport erbjöds till och från Sala. Höstlovskul en eftermiddag med över 200 besökare, anordnades i samarbete med Habiliteringen. Det här var bland det bästa ni har gjort, här finns något för alla barn Beräknat utifrån 2 kontrollmånader 6 Flexitid med möjlighet att vänta kvar eller boka in tid för återuppringning infördes februari 7 Efter analys och kvalitetssäkring har mätmetod justeras jmf from delår 2 år st år 2014, 168 st år 2013, Flertalet hjälpmedel i grundsortiment som är tillgängliga på huvudlagret är möjligt att hyra timmar 10 Anordnad i samarbete med pensionärsorganisationer 11 Citat från en förälder

55 Hjälpmedelscentrum Årsredovisning 2014 Skapat datum Diarienummer Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Christer Linderborg, Karin Wennström, Joakim Axelsson, Christina Elofsson, Ann-Christine Andersson, Marie Liljeberg 5 (17) 0,8 2.4 Utbildningar och information 21 förskrivarutbildningar 12 har genomförts för 316 förskrivare. HMC-nytt har haft 11 utgåvor leverantörer har haft utbildningar på Hjälpmedelscentrum till gagn för förskrivarna då utbildning i närområdet är kostnadseffektivt. Mässan Fokus Hjälpmedel anordnades i Västerås i samarbete med 7 klövern och Swedish Med Tech personer besökte mässan och fick information, fortbildning och möjlighet att hitta lösningar på konkreta problem. Mässan utvärderas mycket positivt. Samarbete har inletts med Mälardalens högskola och studenter får information om hjälpmedel och om Hjälpmedelscentrums verksamhet. Inkontinenssamordnaren har genomfört information på boenden, mötesplatser och vårdcentraler och nått 99 förskrivare och chefer. Referensgrupp Inkontinens har träffats fem ggr. Månatliga informationsbrev har skickats till MAS:ar och ca 80 förskrivare och chefer. En uppskattad Temadag patientsäkerhet har genomförts för 75 personer gällande inkontinens. 2.5 Beredskap Hjälpmedelstekniker har haft beredskap under samtliga helgdagar Antal ärenden totalt 31 Telefonärenden 16 Utryckningsärenden 15 Fördelning typ av hjälpmedel, antal ärenden Personlyftar och sängar Elrullstol och manuell rullstol Övrigt 5 Den 26/12 utökades beredskapen med hjälpmedelskonsulent, logistikpersonal och chef för att möjliggöra leverans av hjälpmedel i samband med utskrivning från lasarett. Ingen enhet utnyttjade beredskapen. 12 Inkl. Nytt sortiment 13 Fördubbling av antalet jmf med Branchorganisationen för medicinteknik

56 Hjälpmedelscentrum Årsredovisning 2014 Skapat datum Diarienummer Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Christer Linderborg, Karin Wennström, Joakim Axelsson, Christina Elofsson, Ann-Christine Andersson, Marie Liljeberg 6 (17) 0,8 3 Process/Produktionsperspektiv 3.1 Patientsäkerhet Rapportering av negativa händelser och tillbud är en skyldighet och ett ansvar för all personal och utgör en av grunderna för förbättrad patientsäkerhet. Synergi används för att rapportera och hantera förbättringsförslag, avvikelser samt utföra revisioner och inspektioner med checklistor. Hjälpmedelscentrum har valt att arbeta med ett Patientsäkerhetsteam bestående av avvikelsesamordnare, enhetschef teknisk service, sektionsledare konsulenter och två skyddsombud. Teamet träffas tre ggr/termin samt vid behov och sammanställer, analyserar och identifierar bakomliggande orsaker. Rapporterade avvikelser genomgås kontinuerligt med personal som är direkt kopplad till respektive avvikelse. Återkoppling sker därefter till medarbetarna antingen via Arbetsplatsträff eller till berörd person/grupp. 139 avvikelser har registrerats i Synergi, jmf med % har rapporterats internt. Alla avvikelser har analyserats. Den förbättrade kulturen att registrera avvikelser gör att flera förbättringar vidtagits förutom direkt korrigerande åtgärd medicintekniska avvikelser har rapporterats till Läkemedelsverket, tio av dessa gäller rollatorer. Inköpsstopp har beslutats gällande en typ av rollator. 227 leverantörsavvikelser 16 har registrerats. Majoriteten utgörs av produktavvikelser men leveransförseningar och felleveranser förekommer också. 4 leverantörer har debiterats vite för leveransförsening 17. Ett klagomål har anmälts till Patientnämnden. Ett serviceavtal med Folktandvården har etablerats för service av fr.a. personlyft. Metod för riskanalys har utarbetas för att på ett säkert sätt kunna bredda utbudet av hjälpmedel med konsumentprodukter. Metoden ingår i en nationell handbok 18 som ger vägledning och lyfter fram de faktorer som hjälpmedelsverksamheter, förskrivare och annan berörd personal ska tänka på. Riskanalys har genomförts på GPS-larm. 7-klöverns upphandlingsmodell och instruktioner har utvecklats. Berörda medarbetare liksom ett antal medarbetare från 7-klövern har utbildats. Kunskapen har också förmedlats på två nationella konferenser. Hjälpmedelscentrum stödjer centrala patientsäkerhetsteamet och utvecklare för det fall- och trycksårsförebyggande arbete som pågår inom LTV. Larm och kognitiva hjälpmedel visades på Patientsäkerhetens dag. 15 Kvalitetskontroll av elrullstol, förbättrade listor och dubbelkontroll vid plockning, tydligare liggplatser för utleverans, nya sängtransportvagnar och montering av vred för justering av rollatorhandtag 16 Viss eftersläpning i registrering finns vilket korrigeras i helårsredovisningen 17 Vitesbelopp 9937 kr 18 Konsumentprodukter som hjälpmedel handbok, Hjälpmedelsinstitutet 2014

1 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Delårsrapport

Läs mer

1 (21) Hjälpmedelscentrum. 2013-02-15 Gemensam nämnd 5a

1 (21) Hjälpmedelscentrum. 2013-02-15 Gemensam nämnd 5a 1 (21) Hjälpmedelscentrum Årsredovisning 2012 Hjälpmedelscentrum 2013-02-06 Hjälpmedelscentrum Årsredovisning 2012 2 (21) Sammanfattning av 2012 Ökade hjälpmedelsbehov Ökade behov i befolkningen ställer

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015 05 27 justerats i föreskriven ordning.

Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015 05 27 justerats i föreskriven ordning. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) Organ Plats Landstingsstyrelsen driftfrågor Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 17 juni 2015, klockan 09.00 Ledamöter Ersättare Övriga Denise

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum 2010-05-21 Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Fredagen den 21 maj 2010 kl. 09:00 Plats: Hjälpmedelscentralen, Kistingevägen, Halmstad, Showroom Vägbeskrivning bifogas

Läs mer

Årsredovisning gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor. Från gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor har inkommit årsredovisning

Årsredovisning gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor. Från gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor har inkommit årsredovisning ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 13 Ks 67 Dnr 92/2014-100 Årsredovisning gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor år 2013 Från gemensamma nämnden för

Läs mer

HjälpmedelsCentrum Hjälpmedel för rörelsehinder, kommunikation, kognition och samordningsansvar för inkontinens Organisatoriskt i landstinget Budget ca 80 Mkr 56 medarbetare 700 förskrivare Gemensam nämnd

Läs mer

PROTOKOLL Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott

PROTOKOLL Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott Hjälpmedel Dalarna Dalarnas kommuner & Landstinget Dalarna PROTOKOLL Hjälpmedel Dalarna Sammanträde 2014-12-04 28-34 Sida 1 (8) från s sammanträde Tid: 2014-12-04 kl. 09.00-10.45 Plats: LO Hjälpmedel,

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Robert Eriksson Avd.chef HMC, 59

Robert Eriksson Avd.chef HMC, 59 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-11-23 Hjälpmedelsnämnden Halland 56-65 Tid: Fredag den 23 november 2007 kl 9:00-15:00 Plats: Konferensrummet Fjärilen, Vårdcentralen i Hyltebruk Ledamöter Bengt Eliasson

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01 REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 Gäller fr o m 2001-11-01 Landstinget Halland samt Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, La- Dnr 2001:238

Läs mer

Folktandvården Västmanland AB 2014-09-15 Till Landstingsfullmäktige Tertialrapport 2 år 2014 Folktandvården Västmanland AB:s tertialrapport 2 för år 2014 bifogas. Investeringsberedskap år 2015-2017 Folktandvården

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Torsdag den 29 november 2012 kl 9.00 12.00 Plats: Skårs gård, Fjärås mellan Varberg och Kungsbacka Se nedanstående länk, karta bifogas,

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

PROTOKOLL 30. 2015 06 17 t o m sid 37. Landstingsstyrelsen driftfrågor. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

PROTOKOLL 30. 2015 06 17 t o m sid 37. Landstingsstyrelsen driftfrågor. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås PROTOKOLL 30 Organ Plats Landstingsstyrelsen driftfrågor Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 17 juni 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), ordförande

Läs mer

'a (~ l (l) Samtliga kommuner i Västmanland

'a (~ l (l) Samtliga kommuner i Västmanland Bilaga KS 2013/18/1 'a (~ Datum 2013-01-17 l (l) ~--~SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning 1 l '1 Ink 2'013 -O l- l 8 Samtliga kommuner i Västmanland Rekommendation om budget och verksamhetsplan för

Läs mer

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 1111'111 Folfil~?rx!rden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 201 5-03-04 09.00 Plats: Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa

Läs mer

Arbetsutskottet beslutar 1. fastställa utsänd preliminär föredragningslista.

Arbetsutskottet beslutar 1. fastställa utsänd preliminär föredragningslista. PROTOKOLL 28 LS AU 2014 12 03 t o m sid 31 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 3 december 2014 Ledamöter Övriga Denise

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-235 52 Resultathantering bokslut 2006, LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Det ackumulerade resultatet för landstingets

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-06-18 Patientnämnden Tid Onsdagen den 13 juni 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-11 ALN-2012-0232.10 Äldrenämnden Avgifter på tekniska hjälpmedel Förslag till beslut Kontoret

Läs mer

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015.

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2015-04-20 ~~ landslinget BlEKINGE Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. 109 Godkännande av föredragningslista

Läs mer

Uppföljning av intern kontrollplan 2012

Uppföljning av intern kontrollplan 2012 1(4) Förvaltningsnamn Ekonomiavdelningen Jonatan Buhr Juris Landstingsstyrelsen Uppföljning av intern kontrollplan 2012 Bakgrund Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera

Läs mer

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor

HR strategi. politikerutbildning 2014. Landstingets ledningskontor HR strategi politikerutbildning 2014 Stor bredd på verksamheter Medarbetare Här växer kunskap och människor Medarbetare Länets näst största arbetsgivare Cirka 11 000 anställda 130 olika yrkeskategorier

Läs mer

Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott

Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-23 Landstingsstyrelsens 8-10 arbetsutskott Tid: Tisdagen den 23 januari 2007 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Kristina

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag.

I ärendet fanns följande förslag till beslut: Yrkande och proposition. Östen Eriksson (kd) och Kristina Fransson (m) yrkade avslag. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2003-11-03 LKD 03607 135 Åtgärder för att avveckla användningen av inhyrd personal Bakgrund Landstinget Sörmland har ett rationaliseringskrav motsvarande 200 mkr de två närmaste

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-01 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 18 maj 2011 kl. 13.00 16.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Planeringsdelegationen 1-15

Planeringsdelegationen 1-15 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén Marcus Eskdahl (S) Carina Ödebrink (S) Övriga:

Läs mer

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-09-19 Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 72-85 Tid: Onsdagen den 19 september 2007, kl 09:00-14:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Direktionsrummet Ledamöter Christer Samuelsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer

Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer 1(1) Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer Tid: Kl. 13-15 Plats: Böcklingen, Regionens hus Närvarande: Kristina Karlsson, ordf. HNH Rose-Marie Henriksson, vice ordf.

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2014-09-26 Sida 1 (12) Plats och tid: Västerås, Silvergruvan 2014-09-26, 09.00-12.00 ande: Roger Ljunggren (S) Ordf. Rolf Edlund Vice ordf. (C) Björn Eriksson (S) Tommy Levinsson (S)

Läs mer

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud

Protokoll 1(8) 2010-11-16. Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15. Christer Siwertsson Harriet Jorderud 1(8) Organ Tid och plats för sammanträdet Beslutande Samlingssalen, Borgen, Frösön den 16 november 2010 kl 8.00-8.15 Robert Uitto Christer Siwertsson Harriet Jorderud Gunnar Engnér Bengt Bergqvist Monalisa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2012-06-15 1 Plats och tid Surahammars kommunhus, kl 09.00-12.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan Helena

Läs mer

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde

Protokoll från Länshandikapprådets sammanträde PROTOKOLL Central förvaltning Sammanträde 2014-04-16 34 43 Sida 1 (7) från s sammanträde Tid: 2014-04-16 kl 13.30 16.00 Plats: Landstingshuset, Futurum, Falun Beslutande Sören Bertilsson (S), 1:e vice

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Halmstadsnämnden 10-18

Halmstadsnämnden 10-18 Protokoll Sammanträdesdatum 2008-02-20 Halmstadsnämnden 10-18 Tid: Onsdagen den 20:e februari 2008, kl. 10:00-15:55 Plats: Borgsalen, Landstingskontoret, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Christina Nillius

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015 tiilaga ~s 2015/36/1 Kriscentrum för Män SALA KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen Ink. 2015-01- O 2 Till Socialnämnden i Sala kommun Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män för verksamhetsår 2015

Läs mer

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Habilitering & Hjälpmedel TJÄNSTEUTLÅTANDE D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-05-11 SOVIS15-053 Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Förslag till beslut Den gemensamma nämnden för samverkan

Läs mer

Primärvårdsnämnden Hylte

Primärvårdsnämnden Hylte Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-18 Primärvårdsnämnden Hylte 22-30 Tid: Måndagen 18 september 2006, kl 15:00-17:00 Plats: Vårdcentralen Hyltebruk Ledamöter Tom Barkström (kd) Kristina Johansson (s)

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Styrgruppen för HMC:s verksamhet

Styrgruppen för HMC:s verksamhet Styrgruppen för HMC:s verksamhet Styrgruppsmöte 19 mars 2013 Ekonomisk rapport Månadsbokslut februari 2013 Övergången till kommunal betalare Faktureringen i januari och februari Felen som uppstod Kontroll

Läs mer

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v)

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v) 1 (13) Kulturnämnden 2015-01-21 Sammanträdesdag Onsdagen den 21 januari 2015 Sammanträdestid 17.00 18.10 Sammanträdeslokal Sammanträdets art Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm Kulturnämnden

Läs mer

Primärvårdsnämnden Falkenberg

Primärvårdsnämnden Falkenberg Protokoll Sammanträdesdatum 2006-09-19 Primärvårdsnämnden Falkenberg 30-39 Tid: Tisdagen 19 september 2006, kl 15:00-17:30 Plats: Vårdcentralen Falkenberg, sammanträdesrummet Biblioteket Ledamöter Inger

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Länssjukvårdsnämnden 76-87

Länssjukvårdsnämnden 76-87 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-10-25 Länssjukvårdsnämnden 76-87 Tid: Plats: Onsdagen den 25 oktober, kl 09.00-14.45 (föredragning, information) kl 13.25-13.35 (beslut) Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18. Presidiets förslag Laholmsnämnden beslutar utse Thomas Jönsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18. Presidiets förslag Laholmsnämnden beslutar utse Thomas Jönsson att jämte ordföranden justera protokollet. Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-18 Laholmsnämnden 36-47 Tid: Måndagen den 18 juni 2007, kl. 13:00-15:00 Plats: Sammanträdesrummet Svanen, stadshuset, Laholm Ledamöter Margareta Bengtsson (m) Lars Fritzon

Läs mer

Samtrafik i Västmanland

Samtrafik i Västmanland Bilaga KS 2011/143/1 Dnr: VSF-llOS019 1(1 ) Samtrafik i Västmanland Tfn 021-17 62 29 malin.valsas@samtrafik.se Västerås stad Hallstahammars kommun Surahammars kommun Ink. Aklbilaga \ Nytt revisions reglemente

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sekretariatet 2015-03-17 LK/142970 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson, landstingsråd (M) ordförande Ulric Andersson, landstingsråd (S) vice

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Protokoll 1 (5) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2015-03-31 LK/150727 Plats Landstingshuset Karlstad Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S)

Läs mer

03 Avtal - 01 Prislistor LDH tjänster m m LDH03-01--ö001. Dokumentnamn Version Fastställd datum Prislista LDH 2015 1 2014-12-23

03 Avtal - 01 Prislistor LDH tjänster m m LDH03-01--ö001. Dokumentnamn Version Fastställd datum Prislista LDH 2015 1 2014-12-23 lista LDH 2015 1 2014-12-23 Sid 1 (5) PRISLISTA LDH 2015 erna är angivna utan moms om inget annat anges. Tjänster - kostnad per timme Tjänstetyp Tjänst 10 Utredning nivå 1 kr/tim 635 535 11 Utredning nivå

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00 PROTOKOLL 1(6) Plats: Närvarande: Konferensrum i Regionens hus och Sal C landstingets kansli, Jönköping Beslutande: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Bo Arencrantz (M) (ers Birgitta

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Marie Oskarsson (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S)

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Marie Oskarsson (S) för Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S) Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kilsbergen konferens, Örebro (i samband med nämndens utvärderingsdagar), kl 15.30 16.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S)

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2011 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva och utveckla rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer