Arbetsutskottet beslutar 1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsutskottet beslutar 1. Den preliminära föredragningslistan fastställs."

Transkript

1 PROTOKOLL 4 LS AU t o m sid 7 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 11 februari 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), ordförande Lena Johansson (S), fr o m 14 Kenneth Östberg (S), ersätter Lena Johansson (S), t o m 13 Juha Rundgren (V), vice ordförande Andreas Porswald (MP), fr o m 14 Pernilla Rinsell (MP), ersätter Andreas Porswald (MP), t o m 13 Tomas Högström (M) Maria Dellham (M) Helena Hagberg (FP) Hans Jansson (V) Birgitta Andersson (C) Malin Gabrielsson (KD) Monica Berglund, landstingsdirektör Nils Eric Gustavsson, ekonomidirektör Mats Beskow, HR direktör Lennart Iselius, hälso och sjukvårdsdirektör Håkan Wittgren, sjukhuschef Christina Jogér, förvaltningschef Marianne Bergendal, förvaltningschef Benita Gren Karlsson, administrativ chef Christina Ersson, mötessekreterare Roger Karlsson, ekonomichef PPHV Maria Enderborn Andersson, personalchef PPHV Ewa Göransson, planeringschef PPHV Liselott Sjöqvist, biträdande sjukhuschef Karin Lidgren, ekonomichef VS 9 Fastställande av föredragningslista 10 Föregående protokoll Arbetsutskottet beslutar 1. Den preliminära föredragningslistan fastställs. Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning. 11 Justering Arbetsutskottet beslutar 1. Helena Hagberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2 PROTOKOLL 5 LS AU t o m sid 7 12 Nästa sammanträde Arbetsutskottet beslutar 1. Arbetsutskottets nästa ordinarie sammanträde ska äga rum den 11 mars Beredning av ärenden till landstingsstyrelsen 14 Muntlig information Arbetsutskottet bereder ärendena till landstingsstyrelsens sammanträde Under beredningen framkommer synpunkter på följande ärenden: Landstingsstyrelsen som driftnämnd 7. Anmälan till JO Justitieombudsmannen, Riksdagens ombudsmän Yttrandet kompletteras med skrivning om ordningsvakters befogenheter. 8. Yttrande över revisionsrapport Granskning av produktionsplanering Yttrandet kompletteras med skrivning om koppling mellan produktionsstyrning och medelstilldelning. Landstingsstyrelsen som strategisk styrelse 17. Rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten Ärendets rubrik ändras till "Åtgärdsplan med anledning av inspektion från Strålsäkerhetsmyndigheten". En redaktionell ändring görs i ärendetexten. Arbetsutskottet beslutar 1. Redovisade ärenden behandlas med ovanstående förändringar. Lägesrapport löneöversyn. Mats Beskow informerar. Den årliga lönestatistiken med jämförelser mellan landstingen har kommit. Lönenivåerna inom Landstinget Västmanland i förhållande till andra landsting diskuteras. Lönerevisionen följer tidplanen. En rapport om samarbetet mellan landstingen i Sörmland och Västmanland diskuteras. Landstingsstyrelsens presidium kommer att bjuda in Landstinget Sörmlands styrelsepresidium för vidare diskussion om samarbetet. 15 Ägardialog/resultatuppföljning 2014 för förvaltningarna Västmanlands sjukhus, Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet samt Verksamhets och ledningsstöd, och för Vårdval Västmanland Anders Ahlgren informerar om årsredovisning för 2014 för Vårdval Västmanland och tar bland annat upp produktion, aktiviteter, tillgänglighet och ekonomi. Christina Jogér, Roger Karlsson, Ewa Göransson och Maria Enderborn informerar om årsredovisning för 2014 för Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet och tar bland annat upp tillgänglighet och väntetider, produktion, medarbetarfrågor, ekonomi och framtidsfrågor. Arbetsutskottet gör följande

3 PROTOKOLL 6 LS AU t o m sid 7 medskick: Fokus måste framöver ligga på kostnadsreducering samt på en bra produktion med hög kvalitet för patienterna. Håkan Wittgren, Liselott Sjöqvist och Karin Lidgren informerar om årsredovisning för 2014 för Västmanlands sjukhus och tar bland annat upp målvärdesuppfyllelse, produktion, bemanning, ekonomi och utmaningar inför Arbetsutskottet gör följande medskick: Fokus bör ligga på det som står i förvaltningsplanen och hur det ska hanteras så att bästa möjliga effekt kan uppnås. 16 Ägardialog/resultatuppföljning 2014 för AB Västerås Lokaltrafik respektive Folktandvården Västmanland AB Peter Liss informerar om AB Västerås Lokaltrafik och tar bland annat upp fakta om bolaget, värderingar och ledarskap, måluppfyllelse, ekonomi, utveckling av biogasdriften, den nya elbussen och utmaningar Claes Stenlander informerar om årsredovisning, verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården Västmanland AB och tar bland annat upp affärsidé, medarbetaridé, enkätundersökningar bland patienter, hälsoinsatser i olika patientgrupper, personalsituation och utmaningar Pernilla Andersson informerar om det ekonomiska resultatet för Finansrapport tertial LTV Enligt landstingets finansiella reglemente ska rapportering av finansförvaltningens verksamhet ske till landstingsstyrelsen varje tertial. Föreligger rapport om fattade beslut för det tredje tertialet Arbetsutskottet beslutar 1. Rapporten läggs till handlingarna. 18 Redovisning av pensionsmedel för kvartal LTV Enligt landstingets placeringspolicy för pensionsmedel ska rapportering om pensionsmedelsförvaltningen ske varje kvartal. 19 Anmälningsärenden Föreligger rapport om pensionsmedelsförvaltningens utveckling under fjärde kvartalet Arbetsutskottet beslutar 1. Rapporten läggs till handlingarna. a) Protokoll från sammanträde med styrelsen för Folktandvården Västmanland AB b) Skrivelse från Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 15:4, Övergång av verksamhet (LTV )

4 PROTOKOLL 7 LS AU t o m sid 7 c) Skrivelse från Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 15:5, Gävle tingsrätts dom i mål T , avskedad ambulanssjuksköterska (LTV ) Bil d) Protokoll över beslut enligt delegation Arbetsutskottet beslutar 1. Anmälningsärendena läggs till handlingarna. Vid protokollet Christina Ersson, mötessekreterare Justerat Denise Norström Ordförande Helena Hagberg Justerare Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla intygas: Christina Ersson

5

6

7

8

9

10

11

12 1 (6) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Årsredovisning 2014 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Årsredovisning 2014 Viktiga händelser Övertagande av SJ resebutik på Västerås central SJ aviserade i februari att man tänkte stänga igen sina resebutiker runt om i landet, bland dessa den på Västerås central. Kollektivtrafikförvaltning snabbutredde möjligheterna till att ta över befintlig lokal och även bli ombud för SJ inklusive kundservicedelen i Västerås. Fördelarna med att få en större lokal samt att ta ett helhetsansvar för försäljning och kundservice i det som är centrum för kollektivtrafiken i Västmanland bedömdes överväga. Ny personal rekryterades och den 14 april skedde en nyinvigning av VL:s Resecentrum under ledning av Tommy Levinsson. Beslut om Samtrafiks framtid Under mars och april togs beslut i samtliga berörda fullmäktige att avveckla kommunalförbundet Västmanlands Samtrafik och att införliva verksamheten i Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland per den 1 januari Trafikförändringar Som en följd av att Kollektivtrafikförvaltningen tagit över ansvaret för skolskjutsplaneringen i Norberg och Skinnskatteberg skedde vissa förändringar i trafiken i augusti. Nyheter från och med augusti 2014 är bland annat införandet av två nya linjer. I Skinnskatteberg tillkom linje 80 mellan Malingsbo och Skinnskatteberg. I Norberg tillkom linje 87 som körs Karsbo-Flängan-Klackberg till Norberg. Linje 85 i Norberg fick utökad trafik och fler skolskjutsuppdrag. I december utökades trafiken på linje 514 Västerås-Surahammar. Sträckan trafikeras nu med 30-minuterstrafik i högtrafik. Samtidigt lades stadstrafiken i Fagersta om till en busslinje kompletterat med en ny Flextrafik. Stort resande på linje 4 i Västerås ledde till kapacitetsproblem redan under förra hösten, inte enbart under högtrafiktid. Västerås stad beslutade därför att förstärka trafiken från och med augusti och linjen trafikerar nu med 7,5-minuterstrafik under högtrafiktid. I december genomfördes en trafiksatsning på Svealandsbanan i form av flera genomgående tåg på sträckan Örebro-Arboga-Eskilstuna-Stockholm. Upphandling av tekniska stödsystem och ny web De tekniska system som upphandlades under året är RAKEL, realtidssystem, automatisk trafikanträkning (ATR) och betalsystem. RAKEL installerades och driftsattes innan årsskiftet. Pga en överklagan försenades arbetet med de övriga systemen och avtal kunde tecknas först i oktober.

13 2 (6) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Årsredovisning 2014 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Arbetet med den nya hemsidan vl.se har bedrivits under året. Lansering bedöms ske under februari Finansiering av detta sker delvis genom medfinansiering från den regionala länsplanen. Avbruten driftsättning BIMS Kollektivtrafiknämnden beslutade i juni att inte fortsätta drifttagningen av biljettsystemet BIMS till följd av de brister man upplever kvarstår och som skulle leda till försämringar gentemot kund. I november togs beslut att istället utlösa optionen i upphandlingen av tekniska stödsystem och att lämna BIMS-samarbetet. Resande Regional trafik Totalt sett ökade resandet i den regionala busstrafiken med hela 26% jämfört med Största resandeökningen finns på linje 551 Arboga-Köping (+56%), 552 Arboga-Kungsör (+48%) och 569/869 Sala-Västerås (+36%). Västerås komun Det nya kollektivtrafikutbudet har nu varit i drift i drygt ett år i Västerås. Den samlade bedömningen utifrån resandeökning och kundnöjdhet visar att den nya trafiken är en succé! Resandeutvecklingen under det första trafikåret har varit mycket positiv. Analyser av tillgänglig statistik pekar på en resandeutveckling på 15 % för den nya trafiken totalt i kommunen, perioden , jämfört med samma period året innan omläggningen. Västerås stadstrafik hade ca 8,3 miljoner delresor under På grund av den stora förändringen i linjestruktur går den siffran inte rakt av att jämföras med tidigare resandestatistik. Men, siffran, tillsammans med analyser av övrig statistik, indikerar dock att det enbart krävs en ytterligare ökning med ca 3-5 % för att uppnå effektmålet på 8,6 miljoner delresor för Västerås tätort. Om resandeutvecklingen fortsätter i samma takt kommer troligtvis målet att uppfyllas redan under 2015, trots att trafikstarten senarelades med ett år efter att målet sattes. Tätorter Tätortstrafiken i länet landade totalt backar med ca 2%. I Fagerstahar resandet ökat med ca 5%. IKöpingoch Sala har resandet minskat med16% resp. 14%. Lokal trafik Resandet i den lokala trafiken (exklusive förortstrafiken i Västerås) ökade totalt sett med 3%.Sett till samtliga linjer är det både ökningar och minskningar. Linjerna i Sala kommun (linje 60-66) ökade totalt sett med 9%. Landsbygdslinjerna i FNS (linje 80-86) ökar totalt settmed 23%.

14 3 (6) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Årsredovisning 2014 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Kundperspektiv Nöjdkundindex för 2014 landade på 74% jämfört med 68% Västmanland placerade sig därmed på tredje plats bland länen ett all time high. Detta bedöms i första hand vara ett resultat av de stora trafiksatsningar som genomfördes i hösten 2013 Resultatet för senaste resan för 2014 landade på 86% jämfört med 84% Även det ett historiskt högt betyg. Trafikutbudet Trafikproduktion (1000-tal tidtabellkm) Regionala linjer Lokala linjer Tätortstrafik Stadstrafik Västerås Summa Personal Som en följd av det utökade försäljningsuppdraget och servicen på Västerås Centralstation (SJ mm) har bemanningen på KundCenter utökats under året med ca 5 heltidstjänster. Personalen på Kuncenter uppgår därmed till ca 20 personer med varierande anställningsform, heltid, deltid eller timanställning. På förvaltningen (kundcenter undantaget) var i december personer anställda, varav 6 kvinnor. Med anledning av samgåendet med Samtrafikförbundet och verksamhetsövergång av personal, beslutades om en ny organisation för förvaltningen fr.o.m. 1 jan 15. Investeringar För det upphandlade tekniska systemet med realtidssystem, ATR och biljettering har en första delbetalning gjort under året med 9,3 mkr. Investeringen av RAKEL uppgick till 1,2 mkr. Medfinansiering från den regionala länsplanen för dessa investeringar uppgick till 6,0 mkr, Dessutom har gamla medel som funnits i Västmanlands Lokaltrafik AB om 2,5 mkr överförts till förvaltningen och finansieringen av tekniska system. Under året har fakturor avseende biljettmaskiner och perrongvalidatorer mm i BIMS-systemet erhållits om 18,3 mkr. Dessa har omklassificerats och överförts som lager. Meningen är att sälja vidare varorna till övriga BIMS-län. Av detta belopp har försäljningar hittills gjorts för 2,1 mkr. Övriga investeringar i bl.a. skärmar och kopiatorer uppgick till 0,4 mkr.

15 4 (6) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Årsredovisning 2014 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Framtidsbedömning Trafiksatsningarna som genomfördes under 2013 har ovanligt snabbt gett en stor resandeökning.att toppa sista årets utveckling, både vad gäller resandet och nöjdhet, blir givetvis svårt. Vi behöver fortsätta jobba med att bibehålla den höga kvaliteten vi har i busstrafiken och tillsammans med Trafikverket, tågoperatörer, Länsstyrelsen, angränsande län med flera utveckla tågtrafiken, inte minst vad gäller robustheten i tågtrafikssytemet. Ett relevant och pålitligt utbud är en nyckelfaktor för att fortsätta öka resandet och nöjdheten. Vi behöver få fler nya resenärer att prova kollektivtrafiken och få befintliga resenärer att resa oftare. På företagsmarknaden finns fortfarande mycket kvar att göra. Det blir ett av förvaltningens fokusområden under Samgåendet med Samtrafikförbundet öppnar upp för samordning i många led, exempelvis effektivare lösningar och smartare sätt att jobba inom ekonomi och administration och samordningsmöjligheter mellan den så kallade allmänna kollektivtrafiken och den särskilda (färdtjänst, sjukresor). Enkelhet kommer även framöver vara ett ledord för förvaltningen och det ska genomsyra allt vårt förändringsarbete. Under 2015 ser vi fram emot att få driftsätta ett nytt biljett- och betalsystem som vi tror kommer underlätta mycket för våra resenärer och ge oss nya möjligheter att distribuera biljetter och skapa nya produkter. Ekonomiskt utfall Utfallet för helår 2014 för kollektivtrafikförvaltningen landar på ett positivt resultat om 2,9 mkr. Enligt tidigare gjord prognos beräknades resultatet bli ca 6,2 mkr, men p.g.a. nedskrivning/utrangering av utvecklingskostnader och mjukvara avseende BIMS (biljettmaskinupphandlingen) blev resultatet lägre. Resultrapport Utfall 2014 Budget 2014 Skillnad Trafikintäkter Erhållna bidrag Övriga intäkter Summa intäkter Trafikkostnader buss Trafikkostnader tåg Kostnader inhyrda tjänster Hållplatsunderhåll Försäljningsomkostnader Personalkostnader Övriga omkostnader Summa kostnader Resultat

16 5 (6) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Årsredovisning 2014 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Trafikintäkter Fram till april månad var biljettintäkterna i princip oförändrade jämfört med föregående år. Från sommaren har intäkterna ökat och utfallet på helårsbasis blev 8,6% högre än föregående år. Jämfört mot budget ligger biljettintäkterna på samma nivå. Totalt överstiger trafikintäkterna budget med 0,9 mkr. Bl.a. beroende på högre skolkortsintäkter. Främst är det försäljningen på bussarna via kortterminaler som ökat mest (22%). Övriga intäkter Försäljning av reklam på bussarna, som från året görs i egen regi, översteg budget med 0,8 mkr. Övertagandet av SJ resebutik innebar också en väsentlig ökning av provisionsintäkterna. Dessa uppgick fr.o.m. övertagandet i april till 1,1 mkr, som tillsammans med övriga provisionsintäkter översteg budget med 0,6 mkr. Trafikkostnader Entreprenadkostnader för AB Västerås Lokaltrafik samt övrig linje-, anrops- och kompletteringstrafik ligger i princip på budget, 0,9 mkr lägre. Kostnaderna för Tåg i Bergslagen understiger budget med ca 1,3 mkr. Detta beror på lägre kostnader för periodkortsgiltighet. I budgeten ingår nytt trafikupplägg för Svealandsbanan från augusti månad. Eftersom den nya trafiken inte infördes förrän i december, understiger kostnaden budget med ca 2,0 mkr. P.g.a. ett lägre ränteläge understiger hyran från Transitio budget med ca 1,4 mkr. Vi kan också notera ett lägre driftbidrag för UVEN än vad som har budgeterats, ca 0,6 mkr. Inhyrda tjänster I och med beslutet i juni att inte fortsätta drifttagningen av biljettsystemet BIMS begärde förvaltningen att få betala tillbaka delar av de EU-medel man fått i bidrag. Tillväxtverket beslutade dock att hela bidragssumman om 2,7 mkr skulle betalas tillbaka. I övrigt redovisas här lägre kostnader för driftbidrag till Mälab (0,6 mkr) och övriga inhyrda tjänster från Länstrafiken Örebro och ABVL. Försäljningskomkostnader I posten ingår bl.a. kostnader för information och reklam, tidtabeller, underhåll av biljettmaskiner, kortämnen, provisionskostnader. Marknadsföringskostnaderna understiger budget med 0,4 mkr medan provisionskostnaderna och underhållskostnaderna är något högre än budget. Kostnader för kortämnen har budgeterats till ett högre belopp än utfallet. Totalt understiger posten budget med 0,7 mkr. Personalkostnader Som ovan nämns har bemanningen på Kundcenter utökats, vilket inte fanns med i budgeten. Därav en skillnad mot budget med 1,5 mkr.

17 6 (6) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Årsredovisning 2014 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Övriga omkostnader Eftersom biljettsystemet BIMS inte kommer att införas har de delar av investeringen som avser utvecklingskostnader och mjukvara utrangerats/kostnadsförts. Enligt en bedömning utgör kostnadsdelen ca 3,7 mkr av den totala investeringen. I budgeten ingår avskrivning av BIMS, med ca 1,0 mkr, vilket alltså inte genomförts. I övrigt ingår kostnader för data/programvara, kommunikationsutrustning, hyra, konsultarvoden, avskrivningar, räntor m.m. Utöver utrangeringen av BIMS, understiger de totala övriga kostnaderna budget med ca 0,7 mkr. Maria Linder Förvaltningschef

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 1 (17) Årsredovisning 2014 Hjälpmedelscentrum Skapat datum Diarienummer LTV Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Anne-Christine Ahl Christer Linderborg, Karin Wennström, Joakim Axelsson, Christina Elofsson, Ann-Christine Andersson, Marie Liljeberg Hjälpmedelscentrum Årsredovisning 2014 Hjälpmedelscentrum tillhandahåller funktionella och säkra hjälpmedel som förebygger och/eller kompenserar funktionsnedsättning samt ger förutsättning för ett aktivt och självständigt liv

52 Hjälpmedelscentrum Årsredovisning 2014 Skapat datum Diarienummer Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Christer Linderborg, Karin Wennström, Joakim Axelsson, Christina Elofsson, Ann-Christine Andersson, Marie Liljeberg 2 (17) 0,8 1 Viktiga händelser Ökade hjälpmedelsbehov År 2014 ökade antalet uthyrda individmärkta 1 hjälpmedel med 5,7 % och antalet uthyrda huvudhjälpmedel med 5,2 %, jmf med Årets kraftiga ökning av antalet beställningar och uthyrda hjälpmedel bröt den årliga trenden på en 3-4 % årlig ökning. Antalet beställningar ökade med 8,9 % vilket innebär att antalet beställningar har ökat med 29,8 % jmf med år Ökad tillgänglighet Öppettiden utökades i augusti och antalet besökare till kundtjänst har ökat med 10 % och till utställningen med 25 %, jmf med Antalet privatpersoner som hyrt hjälpmedel ökade med 22 %, jmf med Telefontillgängligheten liksom tillgängligheten till service av hjälpmedel har förbättrats. Ekonomi Hjälpmedelscentrum har kunnat minska priserna till kund med 0,02 % trots leverantörernas prisökningar. Tillsammans med 2013 års prissänkning ger det fortfarande lägre priser än år För att minska inköpskostnader har rekondplaneringen utökats. Nysamrapporten 2 visar för tredje året i rad på att Hjälpmedelscentrum har låga kostnader i jämförelse med åtta landsting. 1 Hjälpmedel med unik märkning för identifiering av hjälpmedelsprodukt/-artikel för spårbarhet 2 Nyckeltalsjämförelse mellan landsting

53 Hjälpmedelscentrum Årsredovisning 2014 Skapat datum Diarienummer Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Christer Linderborg, Karin Wennström, Joakim Axelsson, Christina Elofsson, Ann-Christine Andersson, Marie Liljeberg 3 (17) 0,8 2 Medborgare- / Patient perspektiv 2.1 Patientnöjdhet med bemötande och delaktighet Det är en strävan att Hjälpmedelscentrum ska upplevas positivt. För att undersöka om så är fallet har två enkätundersökningar genomförts. Dels Hjälpmedelsanvändarens upplevelse av hjälpmedelstekniker av hembesök i början på året och dels Besökares upplevelse av besöket på Hjälpmedelscentrum under hösten. Resultatet visar gott resultat liksom på några förbättringsområden. Enkätundersökningen Hjälpmedelsanvändarens upplevelse av hjälpmedelsteknikers hembesök genomfördes i början på året och besvarades av 62 personer 3. Hjälpmedelsanvändarens upplevelse av hjälpmedelsteknikers hembesök Resultat % Ja Delvis Nej Har upplevt hembesöket som bra eller mycket bra Har upplevt sig bemötta med respekt och att personalen tagit hänsyn till önskemål Fått svar på sina frågor som de förstått Är nöjd med Hjälpmedelscentrums service vid besöket Är nöjd med öppettider Lätt att komma fram på telefon Har blivit tillfrågade om förväntningar inför besöket Kände till att det går att kontakta Hjälpmedelscentrum via Mina vårdkontakter och mail Enkäten Besökarens upplevelse av besöket på Hjälpmedelscentrum 4 genomfördes under hösten och besvarades av 85 personer. Orsaken till besöket uppgavs vara: utprovning (34), reparation (28), studiebesök (6), annat (6), hyra av hjälpmedel (5), utställning (4) samt Klädvalet (2). Besökarens upplevelse av besöket på Hjälpmedelscentrum Resultat % Ja Delvis Nej Har blivit bemött på ett trevligt och respektfullt sätt av personalen Personalen har tagit hänsyn till besökarens behov Fått svar som de förstått på sina frågor 97 1,5 1,5 Har fått information om hur hjälpmedlet fungerar 97 1,5 1,5 Är nöjd med Hjälpmedelscentrums service vid besöket Är nöjd med Hjälpmedelscentrums öppettider Lätt att komma i kontakt med Hjälpmedelscentrum (telefon, mail, Mina vårdkontakter, personligt besök) Nöjd med besöket som helhet Anonyma enkäter lämnades ut tillsammans med portofritt kuvert 4 Enkäten var tillgänglig på svenska och på finska

54 Hjälpmedelscentrum Årsredovisning 2014 Skapat datum Diarienummer Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Christer Linderborg, Karin Wennström, Joakim Axelsson, Christina Elofsson, Ann-Christine Andersson, Marie Liljeberg 4 (17) 0,8 2.2 Tillgänglighet För att tillmötesgå våra kunder har öppettiderna utökats from En ökning av antalet besökare har skett i både kundtjänst och utställning. 243 personer/vecka besöker kundtjänst, en ökning med 10 % jmf med I utställningen har 2739 personer fått generella råd vilket är en ökning med 25 % jmf med Införandet av ett talsvarsbaserat system 6 för telefontidbokning gör att alla samtal nu kommer fram. Antal telefonsamtal har ökat med 7,9 %, andelen besvarade telefonsamtal har ökat till 92,8 %, jmf med 92,2 % ärenden har inkommit via arbetsplatsbrevlåda, 20 % ökning jmf med Behoven av hjälpmedel för vård- och omsorg av akut karaktär ökar, vilket bl.a. ses i att samtalen inte minskat under juli månad. Antalet utprovningsärenden har ökat med 1,5 %, andelen som erbjudits tid för utprovning inom 15 dagar är 68,7 %, jmf med 70,3 % 2013, vilket förklaras av sjukdom. Antal ärenden reparationer/service av hjälpmedel har ökat med 1 %, andelen som slutförs inom 5 dagar har ökat till 82,3 %, jmf med 75,6 % Antalet privatpersoner som hyrt hjälpmedel har ökat med 22 % 8. Efterfrågan är störst på manuell rullstol och rullstolsramp. 2.3 Hälsoinriktat arbete Tema hjälpmedel har införts på 1177.se, med regional information om hjälpmedelsprocess, sökvägar och om hjälpmedel som vanligen förskrivs i Västmanland. Genom Hjälpmedelscentrums insats 9 har utvecklingen av nationell och regional informationen skett kostnadseffektivt och samlad istället för att alla 11 huvudmän skulle lägga ner samma arbete. 71 studiebesök har genomförts, jmf med 52 år I utställningen hyr 34 leverantörer plats för att visa hjälpmedel, konsumentprodukter och bostadsanpassningar. Inspirationsdagen 10 blev en uppskattad dag med 320 besökare. Då erbjöds inom- och utomhus aktiviteter, föreläsningar och tillfälle att prova olika hjälpmedel. I år deltog även syn- och hörcentralen och tandvården. Gratis busstransport erbjöds till och från Sala. Höstlovskul en eftermiddag med över 200 besökare, anordnades i samarbete med Habiliteringen. Det här var bland det bästa ni har gjort, här finns något för alla barn Beräknat utifrån 2 kontrollmånader 6 Flexitid med möjlighet att vänta kvar eller boka in tid för återuppringning infördes februari 7 Efter analys och kvalitetssäkring har mätmetod justeras jmf from delår 2 år st år 2014, 168 st år 2013, Flertalet hjälpmedel i grundsortiment som är tillgängliga på huvudlagret är möjligt att hyra timmar 10 Anordnad i samarbete med pensionärsorganisationer 11 Citat från en förälder

55 Hjälpmedelscentrum Årsredovisning 2014 Skapat datum Diarienummer Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Christer Linderborg, Karin Wennström, Joakim Axelsson, Christina Elofsson, Ann-Christine Andersson, Marie Liljeberg 5 (17) 0,8 2.4 Utbildningar och information 21 förskrivarutbildningar 12 har genomförts för 316 förskrivare. HMC-nytt har haft 11 utgåvor leverantörer har haft utbildningar på Hjälpmedelscentrum till gagn för förskrivarna då utbildning i närområdet är kostnadseffektivt. Mässan Fokus Hjälpmedel anordnades i Västerås i samarbete med 7 klövern och Swedish Med Tech personer besökte mässan och fick information, fortbildning och möjlighet att hitta lösningar på konkreta problem. Mässan utvärderas mycket positivt. Samarbete har inletts med Mälardalens högskola och studenter får information om hjälpmedel och om Hjälpmedelscentrums verksamhet. Inkontinenssamordnaren har genomfört information på boenden, mötesplatser och vårdcentraler och nått 99 förskrivare och chefer. Referensgrupp Inkontinens har träffats fem ggr. Månatliga informationsbrev har skickats till MAS:ar och ca 80 förskrivare och chefer. En uppskattad Temadag patientsäkerhet har genomförts för 75 personer gällande inkontinens. 2.5 Beredskap Hjälpmedelstekniker har haft beredskap under samtliga helgdagar Antal ärenden totalt 31 Telefonärenden 16 Utryckningsärenden 15 Fördelning typ av hjälpmedel, antal ärenden Personlyftar och sängar Elrullstol och manuell rullstol Övrigt 5 Den 26/12 utökades beredskapen med hjälpmedelskonsulent, logistikpersonal och chef för att möjliggöra leverans av hjälpmedel i samband med utskrivning från lasarett. Ingen enhet utnyttjade beredskapen. 12 Inkl. Nytt sortiment 13 Fördubbling av antalet jmf med Branchorganisationen för medicinteknik

56 Hjälpmedelscentrum Årsredovisning 2014 Skapat datum Diarienummer Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Christer Linderborg, Karin Wennström, Joakim Axelsson, Christina Elofsson, Ann-Christine Andersson, Marie Liljeberg 6 (17) 0,8 3 Process/Produktionsperspektiv 3.1 Patientsäkerhet Rapportering av negativa händelser och tillbud är en skyldighet och ett ansvar för all personal och utgör en av grunderna för förbättrad patientsäkerhet. Synergi används för att rapportera och hantera förbättringsförslag, avvikelser samt utföra revisioner och inspektioner med checklistor. Hjälpmedelscentrum har valt att arbeta med ett Patientsäkerhetsteam bestående av avvikelsesamordnare, enhetschef teknisk service, sektionsledare konsulenter och två skyddsombud. Teamet träffas tre ggr/termin samt vid behov och sammanställer, analyserar och identifierar bakomliggande orsaker. Rapporterade avvikelser genomgås kontinuerligt med personal som är direkt kopplad till respektive avvikelse. Återkoppling sker därefter till medarbetarna antingen via Arbetsplatsträff eller till berörd person/grupp. 139 avvikelser har registrerats i Synergi, jmf med % har rapporterats internt. Alla avvikelser har analyserats. Den förbättrade kulturen att registrera avvikelser gör att flera förbättringar vidtagits förutom direkt korrigerande åtgärd medicintekniska avvikelser har rapporterats till Läkemedelsverket, tio av dessa gäller rollatorer. Inköpsstopp har beslutats gällande en typ av rollator. 227 leverantörsavvikelser 16 har registrerats. Majoriteten utgörs av produktavvikelser men leveransförseningar och felleveranser förekommer också. 4 leverantörer har debiterats vite för leveransförsening 17. Ett klagomål har anmälts till Patientnämnden. Ett serviceavtal med Folktandvården har etablerats för service av fr.a. personlyft. Metod för riskanalys har utarbetas för att på ett säkert sätt kunna bredda utbudet av hjälpmedel med konsumentprodukter. Metoden ingår i en nationell handbok 18 som ger vägledning och lyfter fram de faktorer som hjälpmedelsverksamheter, förskrivare och annan berörd personal ska tänka på. Riskanalys har genomförts på GPS-larm. 7-klöverns upphandlingsmodell och instruktioner har utvecklats. Berörda medarbetare liksom ett antal medarbetare från 7-klövern har utbildats. Kunskapen har också förmedlats på två nationella konferenser. Hjälpmedelscentrum stödjer centrala patientsäkerhetsteamet och utvecklare för det fall- och trycksårsförebyggande arbete som pågår inom LTV. Larm och kognitiva hjälpmedel visades på Patientsäkerhetens dag. 15 Kvalitetskontroll av elrullstol, förbättrade listor och dubbelkontroll vid plockning, tydligare liggplatser för utleverans, nya sängtransportvagnar och montering av vred för justering av rollatorhandtag 16 Viss eftersläpning i registrering finns vilket korrigeras i helårsredovisningen 17 Vitesbelopp 9937 kr 18 Konsumentprodukter som hjälpmedel handbok, Hjälpmedelsinstitutet 2014

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Låt den rätte komma in

Låt den rätte komma in Rapport 2014:3 Låt den rätte komma in Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi RAPPORT 2012:10 Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi Hemtjänst vad är viktigt för kunden? 2012 Kommunförbundet; FoU Västernorrland

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden 2 (60) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa:

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar Strategisk plan Planeringsförutsättningar del 2 2015 2018 2015 Innehållsförteckning 1 Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen... 4 1.1 Sammanfattning... 4 1.2 Allmänna utskottet... 4 1.2.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Två år med en ny apoteksmarknad

Två år med en ny apoteksmarknad Branschrapport 2011 Två år med en ny apoteksmarknad Foto: Benjamin Earwicker, Jakub Krechowicz, Maria Kaloudi, Michael Lorenzo och Christian Svensson TVÅ ÅR MED EN NY APOTEKSMARKNAD ETT KÄMPIGT BOKSLUT

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer