Arbetsutskottet beslutar 1. Den preliminära föredragningslistan fastställs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsutskottet beslutar 1. Den preliminära föredragningslistan fastställs."

Transkript

1 PROTOKOLL 4 LS AU t o m sid 7 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 11 februari 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), ordförande Lena Johansson (S), fr o m 14 Kenneth Östberg (S), ersätter Lena Johansson (S), t o m 13 Juha Rundgren (V), vice ordförande Andreas Porswald (MP), fr o m 14 Pernilla Rinsell (MP), ersätter Andreas Porswald (MP), t o m 13 Tomas Högström (M) Maria Dellham (M) Helena Hagberg (FP) Hans Jansson (V) Birgitta Andersson (C) Malin Gabrielsson (KD) Monica Berglund, landstingsdirektör Nils Eric Gustavsson, ekonomidirektör Mats Beskow, HR direktör Lennart Iselius, hälso och sjukvårdsdirektör Håkan Wittgren, sjukhuschef Christina Jogér, förvaltningschef Marianne Bergendal, förvaltningschef Benita Gren Karlsson, administrativ chef Christina Ersson, mötessekreterare Roger Karlsson, ekonomichef PPHV Maria Enderborn Andersson, personalchef PPHV Ewa Göransson, planeringschef PPHV Liselott Sjöqvist, biträdande sjukhuschef Karin Lidgren, ekonomichef VS 9 Fastställande av föredragningslista 10 Föregående protokoll Arbetsutskottet beslutar 1. Den preliminära föredragningslistan fastställs. Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning. 11 Justering Arbetsutskottet beslutar 1. Helena Hagberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2 PROTOKOLL 5 LS AU t o m sid 7 12 Nästa sammanträde Arbetsutskottet beslutar 1. Arbetsutskottets nästa ordinarie sammanträde ska äga rum den 11 mars Beredning av ärenden till landstingsstyrelsen 14 Muntlig information Arbetsutskottet bereder ärendena till landstingsstyrelsens sammanträde Under beredningen framkommer synpunkter på följande ärenden: Landstingsstyrelsen som driftnämnd 7. Anmälan till JO Justitieombudsmannen, Riksdagens ombudsmän Yttrandet kompletteras med skrivning om ordningsvakters befogenheter. 8. Yttrande över revisionsrapport Granskning av produktionsplanering Yttrandet kompletteras med skrivning om koppling mellan produktionsstyrning och medelstilldelning. Landstingsstyrelsen som strategisk styrelse 17. Rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten Ärendets rubrik ändras till "Åtgärdsplan med anledning av inspektion från Strålsäkerhetsmyndigheten". En redaktionell ändring görs i ärendetexten. Arbetsutskottet beslutar 1. Redovisade ärenden behandlas med ovanstående förändringar. Lägesrapport löneöversyn. Mats Beskow informerar. Den årliga lönestatistiken med jämförelser mellan landstingen har kommit. Lönenivåerna inom Landstinget Västmanland i förhållande till andra landsting diskuteras. Lönerevisionen följer tidplanen. En rapport om samarbetet mellan landstingen i Sörmland och Västmanland diskuteras. Landstingsstyrelsens presidium kommer att bjuda in Landstinget Sörmlands styrelsepresidium för vidare diskussion om samarbetet. 15 Ägardialog/resultatuppföljning 2014 för förvaltningarna Västmanlands sjukhus, Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet samt Verksamhets och ledningsstöd, och för Vårdval Västmanland Anders Ahlgren informerar om årsredovisning för 2014 för Vårdval Västmanland och tar bland annat upp produktion, aktiviteter, tillgänglighet och ekonomi. Christina Jogér, Roger Karlsson, Ewa Göransson och Maria Enderborn informerar om årsredovisning för 2014 för Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet och tar bland annat upp tillgänglighet och väntetider, produktion, medarbetarfrågor, ekonomi och framtidsfrågor. Arbetsutskottet gör följande

3 PROTOKOLL 6 LS AU t o m sid 7 medskick: Fokus måste framöver ligga på kostnadsreducering samt på en bra produktion med hög kvalitet för patienterna. Håkan Wittgren, Liselott Sjöqvist och Karin Lidgren informerar om årsredovisning för 2014 för Västmanlands sjukhus och tar bland annat upp målvärdesuppfyllelse, produktion, bemanning, ekonomi och utmaningar inför Arbetsutskottet gör följande medskick: Fokus bör ligga på det som står i förvaltningsplanen och hur det ska hanteras så att bästa möjliga effekt kan uppnås. 16 Ägardialog/resultatuppföljning 2014 för AB Västerås Lokaltrafik respektive Folktandvården Västmanland AB Peter Liss informerar om AB Västerås Lokaltrafik och tar bland annat upp fakta om bolaget, värderingar och ledarskap, måluppfyllelse, ekonomi, utveckling av biogasdriften, den nya elbussen och utmaningar Claes Stenlander informerar om årsredovisning, verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården Västmanland AB och tar bland annat upp affärsidé, medarbetaridé, enkätundersökningar bland patienter, hälsoinsatser i olika patientgrupper, personalsituation och utmaningar Pernilla Andersson informerar om det ekonomiska resultatet för Finansrapport tertial LTV Enligt landstingets finansiella reglemente ska rapportering av finansförvaltningens verksamhet ske till landstingsstyrelsen varje tertial. Föreligger rapport om fattade beslut för det tredje tertialet Arbetsutskottet beslutar 1. Rapporten läggs till handlingarna. 18 Redovisning av pensionsmedel för kvartal LTV Enligt landstingets placeringspolicy för pensionsmedel ska rapportering om pensionsmedelsförvaltningen ske varje kvartal. 19 Anmälningsärenden Föreligger rapport om pensionsmedelsförvaltningens utveckling under fjärde kvartalet Arbetsutskottet beslutar 1. Rapporten läggs till handlingarna. a) Protokoll från sammanträde med styrelsen för Folktandvården Västmanland AB b) Skrivelse från Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 15:4, Övergång av verksamhet (LTV )

4 PROTOKOLL 7 LS AU t o m sid 7 c) Skrivelse från Sveriges kommuner och landsting, Cirkulär 15:5, Gävle tingsrätts dom i mål T , avskedad ambulanssjuksköterska (LTV ) Bil d) Protokoll över beslut enligt delegation Arbetsutskottet beslutar 1. Anmälningsärendena läggs till handlingarna. Vid protokollet Christina Ersson, mötessekreterare Justerat Denise Norström Ordförande Helena Hagberg Justerare Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla intygas: Christina Ersson

5

6

7

8

9

10

11

12 1 (6) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Årsredovisning 2014 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Årsredovisning 2014 Viktiga händelser Övertagande av SJ resebutik på Västerås central SJ aviserade i februari att man tänkte stänga igen sina resebutiker runt om i landet, bland dessa den på Västerås central. Kollektivtrafikförvaltning snabbutredde möjligheterna till att ta över befintlig lokal och även bli ombud för SJ inklusive kundservicedelen i Västerås. Fördelarna med att få en större lokal samt att ta ett helhetsansvar för försäljning och kundservice i det som är centrum för kollektivtrafiken i Västmanland bedömdes överväga. Ny personal rekryterades och den 14 april skedde en nyinvigning av VL:s Resecentrum under ledning av Tommy Levinsson. Beslut om Samtrafiks framtid Under mars och april togs beslut i samtliga berörda fullmäktige att avveckla kommunalförbundet Västmanlands Samtrafik och att införliva verksamheten i Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland per den 1 januari Trafikförändringar Som en följd av att Kollektivtrafikförvaltningen tagit över ansvaret för skolskjutsplaneringen i Norberg och Skinnskatteberg skedde vissa förändringar i trafiken i augusti. Nyheter från och med augusti 2014 är bland annat införandet av två nya linjer. I Skinnskatteberg tillkom linje 80 mellan Malingsbo och Skinnskatteberg. I Norberg tillkom linje 87 som körs Karsbo-Flängan-Klackberg till Norberg. Linje 85 i Norberg fick utökad trafik och fler skolskjutsuppdrag. I december utökades trafiken på linje 514 Västerås-Surahammar. Sträckan trafikeras nu med 30-minuterstrafik i högtrafik. Samtidigt lades stadstrafiken i Fagersta om till en busslinje kompletterat med en ny Flextrafik. Stort resande på linje 4 i Västerås ledde till kapacitetsproblem redan under förra hösten, inte enbart under högtrafiktid. Västerås stad beslutade därför att förstärka trafiken från och med augusti och linjen trafikerar nu med 7,5-minuterstrafik under högtrafiktid. I december genomfördes en trafiksatsning på Svealandsbanan i form av flera genomgående tåg på sträckan Örebro-Arboga-Eskilstuna-Stockholm. Upphandling av tekniska stödsystem och ny web De tekniska system som upphandlades under året är RAKEL, realtidssystem, automatisk trafikanträkning (ATR) och betalsystem. RAKEL installerades och driftsattes innan årsskiftet. Pga en överklagan försenades arbetet med de övriga systemen och avtal kunde tecknas först i oktober.

13 2 (6) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Årsredovisning 2014 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Arbetet med den nya hemsidan vl.se har bedrivits under året. Lansering bedöms ske under februari Finansiering av detta sker delvis genom medfinansiering från den regionala länsplanen. Avbruten driftsättning BIMS Kollektivtrafiknämnden beslutade i juni att inte fortsätta drifttagningen av biljettsystemet BIMS till följd av de brister man upplever kvarstår och som skulle leda till försämringar gentemot kund. I november togs beslut att istället utlösa optionen i upphandlingen av tekniska stödsystem och att lämna BIMS-samarbetet. Resande Regional trafik Totalt sett ökade resandet i den regionala busstrafiken med hela 26% jämfört med Största resandeökningen finns på linje 551 Arboga-Köping (+56%), 552 Arboga-Kungsör (+48%) och 569/869 Sala-Västerås (+36%). Västerås komun Det nya kollektivtrafikutbudet har nu varit i drift i drygt ett år i Västerås. Den samlade bedömningen utifrån resandeökning och kundnöjdhet visar att den nya trafiken är en succé! Resandeutvecklingen under det första trafikåret har varit mycket positiv. Analyser av tillgänglig statistik pekar på en resandeutveckling på 15 % för den nya trafiken totalt i kommunen, perioden , jämfört med samma period året innan omläggningen. Västerås stadstrafik hade ca 8,3 miljoner delresor under På grund av den stora förändringen i linjestruktur går den siffran inte rakt av att jämföras med tidigare resandestatistik. Men, siffran, tillsammans med analyser av övrig statistik, indikerar dock att det enbart krävs en ytterligare ökning med ca 3-5 % för att uppnå effektmålet på 8,6 miljoner delresor för Västerås tätort. Om resandeutvecklingen fortsätter i samma takt kommer troligtvis målet att uppfyllas redan under 2015, trots att trafikstarten senarelades med ett år efter att målet sattes. Tätorter Tätortstrafiken i länet landade totalt backar med ca 2%. I Fagerstahar resandet ökat med ca 5%. IKöpingoch Sala har resandet minskat med16% resp. 14%. Lokal trafik Resandet i den lokala trafiken (exklusive förortstrafiken i Västerås) ökade totalt sett med 3%.Sett till samtliga linjer är det både ökningar och minskningar. Linjerna i Sala kommun (linje 60-66) ökade totalt sett med 9%. Landsbygdslinjerna i FNS (linje 80-86) ökar totalt settmed 23%.

14 3 (6) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Årsredovisning 2014 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Kundperspektiv Nöjdkundindex för 2014 landade på 74% jämfört med 68% Västmanland placerade sig därmed på tredje plats bland länen ett all time high. Detta bedöms i första hand vara ett resultat av de stora trafiksatsningar som genomfördes i hösten 2013 Resultatet för senaste resan för 2014 landade på 86% jämfört med 84% Även det ett historiskt högt betyg. Trafikutbudet Trafikproduktion (1000-tal tidtabellkm) Regionala linjer Lokala linjer Tätortstrafik Stadstrafik Västerås Summa Personal Som en följd av det utökade försäljningsuppdraget och servicen på Västerås Centralstation (SJ mm) har bemanningen på KundCenter utökats under året med ca 5 heltidstjänster. Personalen på Kuncenter uppgår därmed till ca 20 personer med varierande anställningsform, heltid, deltid eller timanställning. På förvaltningen (kundcenter undantaget) var i december personer anställda, varav 6 kvinnor. Med anledning av samgåendet med Samtrafikförbundet och verksamhetsövergång av personal, beslutades om en ny organisation för förvaltningen fr.o.m. 1 jan 15. Investeringar För det upphandlade tekniska systemet med realtidssystem, ATR och biljettering har en första delbetalning gjort under året med 9,3 mkr. Investeringen av RAKEL uppgick till 1,2 mkr. Medfinansiering från den regionala länsplanen för dessa investeringar uppgick till 6,0 mkr, Dessutom har gamla medel som funnits i Västmanlands Lokaltrafik AB om 2,5 mkr överförts till förvaltningen och finansieringen av tekniska system. Under året har fakturor avseende biljettmaskiner och perrongvalidatorer mm i BIMS-systemet erhållits om 18,3 mkr. Dessa har omklassificerats och överförts som lager. Meningen är att sälja vidare varorna till övriga BIMS-län. Av detta belopp har försäljningar hittills gjorts för 2,1 mkr. Övriga investeringar i bl.a. skärmar och kopiatorer uppgick till 0,4 mkr.

15 4 (6) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Årsredovisning 2014 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Framtidsbedömning Trafiksatsningarna som genomfördes under 2013 har ovanligt snabbt gett en stor resandeökning.att toppa sista årets utveckling, både vad gäller resandet och nöjdhet, blir givetvis svårt. Vi behöver fortsätta jobba med att bibehålla den höga kvaliteten vi har i busstrafiken och tillsammans med Trafikverket, tågoperatörer, Länsstyrelsen, angränsande län med flera utveckla tågtrafiken, inte minst vad gäller robustheten i tågtrafikssytemet. Ett relevant och pålitligt utbud är en nyckelfaktor för att fortsätta öka resandet och nöjdheten. Vi behöver få fler nya resenärer att prova kollektivtrafiken och få befintliga resenärer att resa oftare. På företagsmarknaden finns fortfarande mycket kvar att göra. Det blir ett av förvaltningens fokusområden under Samgåendet med Samtrafikförbundet öppnar upp för samordning i många led, exempelvis effektivare lösningar och smartare sätt att jobba inom ekonomi och administration och samordningsmöjligheter mellan den så kallade allmänna kollektivtrafiken och den särskilda (färdtjänst, sjukresor). Enkelhet kommer även framöver vara ett ledord för förvaltningen och det ska genomsyra allt vårt förändringsarbete. Under 2015 ser vi fram emot att få driftsätta ett nytt biljett- och betalsystem som vi tror kommer underlätta mycket för våra resenärer och ge oss nya möjligheter att distribuera biljetter och skapa nya produkter. Ekonomiskt utfall Utfallet för helår 2014 för kollektivtrafikförvaltningen landar på ett positivt resultat om 2,9 mkr. Enligt tidigare gjord prognos beräknades resultatet bli ca 6,2 mkr, men p.g.a. nedskrivning/utrangering av utvecklingskostnader och mjukvara avseende BIMS (biljettmaskinupphandlingen) blev resultatet lägre. Resultrapport Utfall 2014 Budget 2014 Skillnad Trafikintäkter Erhållna bidrag Övriga intäkter Summa intäkter Trafikkostnader buss Trafikkostnader tåg Kostnader inhyrda tjänster Hållplatsunderhåll Försäljningsomkostnader Personalkostnader Övriga omkostnader Summa kostnader Resultat

16 5 (6) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Årsredovisning 2014 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Trafikintäkter Fram till april månad var biljettintäkterna i princip oförändrade jämfört med föregående år. Från sommaren har intäkterna ökat och utfallet på helårsbasis blev 8,6% högre än föregående år. Jämfört mot budget ligger biljettintäkterna på samma nivå. Totalt överstiger trafikintäkterna budget med 0,9 mkr. Bl.a. beroende på högre skolkortsintäkter. Främst är det försäljningen på bussarna via kortterminaler som ökat mest (22%). Övriga intäkter Försäljning av reklam på bussarna, som från året görs i egen regi, översteg budget med 0,8 mkr. Övertagandet av SJ resebutik innebar också en väsentlig ökning av provisionsintäkterna. Dessa uppgick fr.o.m. övertagandet i april till 1,1 mkr, som tillsammans med övriga provisionsintäkter översteg budget med 0,6 mkr. Trafikkostnader Entreprenadkostnader för AB Västerås Lokaltrafik samt övrig linje-, anrops- och kompletteringstrafik ligger i princip på budget, 0,9 mkr lägre. Kostnaderna för Tåg i Bergslagen understiger budget med ca 1,3 mkr. Detta beror på lägre kostnader för periodkortsgiltighet. I budgeten ingår nytt trafikupplägg för Svealandsbanan från augusti månad. Eftersom den nya trafiken inte infördes förrän i december, understiger kostnaden budget med ca 2,0 mkr. P.g.a. ett lägre ränteläge understiger hyran från Transitio budget med ca 1,4 mkr. Vi kan också notera ett lägre driftbidrag för UVEN än vad som har budgeterats, ca 0,6 mkr. Inhyrda tjänster I och med beslutet i juni att inte fortsätta drifttagningen av biljettsystemet BIMS begärde förvaltningen att få betala tillbaka delar av de EU-medel man fått i bidrag. Tillväxtverket beslutade dock att hela bidragssumman om 2,7 mkr skulle betalas tillbaka. I övrigt redovisas här lägre kostnader för driftbidrag till Mälab (0,6 mkr) och övriga inhyrda tjänster från Länstrafiken Örebro och ABVL. Försäljningskomkostnader I posten ingår bl.a. kostnader för information och reklam, tidtabeller, underhåll av biljettmaskiner, kortämnen, provisionskostnader. Marknadsföringskostnaderna understiger budget med 0,4 mkr medan provisionskostnaderna och underhållskostnaderna är något högre än budget. Kostnader för kortämnen har budgeterats till ett högre belopp än utfallet. Totalt understiger posten budget med 0,7 mkr. Personalkostnader Som ovan nämns har bemanningen på Kundcenter utökats, vilket inte fanns med i budgeten. Därav en skillnad mot budget med 1,5 mkr.

17 6 (6) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Årsredovisning 2014 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Övriga omkostnader Eftersom biljettsystemet BIMS inte kommer att införas har de delar av investeringen som avser utvecklingskostnader och mjukvara utrangerats/kostnadsförts. Enligt en bedömning utgör kostnadsdelen ca 3,7 mkr av den totala investeringen. I budgeten ingår avskrivning av BIMS, med ca 1,0 mkr, vilket alltså inte genomförts. I övrigt ingår kostnader för data/programvara, kommunikationsutrustning, hyra, konsultarvoden, avskrivningar, räntor m.m. Utöver utrangeringen av BIMS, understiger de totala övriga kostnaderna budget med ca 0,7 mkr. Maria Linder Förvaltningschef

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 1 (17) Årsredovisning 2014 Hjälpmedelscentrum Skapat datum Diarienummer LTV Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Anne-Christine Ahl Christer Linderborg, Karin Wennström, Joakim Axelsson, Christina Elofsson, Ann-Christine Andersson, Marie Liljeberg Hjälpmedelscentrum Årsredovisning 2014 Hjälpmedelscentrum tillhandahåller funktionella och säkra hjälpmedel som förebygger och/eller kompenserar funktionsnedsättning samt ger förutsättning för ett aktivt och självständigt liv

52 Hjälpmedelscentrum Årsredovisning 2014 Skapat datum Diarienummer Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Christer Linderborg, Karin Wennström, Joakim Axelsson, Christina Elofsson, Ann-Christine Andersson, Marie Liljeberg 2 (17) 0,8 1 Viktiga händelser Ökade hjälpmedelsbehov År 2014 ökade antalet uthyrda individmärkta 1 hjälpmedel med 5,7 % och antalet uthyrda huvudhjälpmedel med 5,2 %, jmf med Årets kraftiga ökning av antalet beställningar och uthyrda hjälpmedel bröt den årliga trenden på en 3-4 % årlig ökning. Antalet beställningar ökade med 8,9 % vilket innebär att antalet beställningar har ökat med 29,8 % jmf med år Ökad tillgänglighet Öppettiden utökades i augusti och antalet besökare till kundtjänst har ökat med 10 % och till utställningen med 25 %, jmf med Antalet privatpersoner som hyrt hjälpmedel ökade med 22 %, jmf med Telefontillgängligheten liksom tillgängligheten till service av hjälpmedel har förbättrats. Ekonomi Hjälpmedelscentrum har kunnat minska priserna till kund med 0,02 % trots leverantörernas prisökningar. Tillsammans med 2013 års prissänkning ger det fortfarande lägre priser än år För att minska inköpskostnader har rekondplaneringen utökats. Nysamrapporten 2 visar för tredje året i rad på att Hjälpmedelscentrum har låga kostnader i jämförelse med åtta landsting. 1 Hjälpmedel med unik märkning för identifiering av hjälpmedelsprodukt/-artikel för spårbarhet 2 Nyckeltalsjämförelse mellan landsting

53 Hjälpmedelscentrum Årsredovisning 2014 Skapat datum Diarienummer Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Christer Linderborg, Karin Wennström, Joakim Axelsson, Christina Elofsson, Ann-Christine Andersson, Marie Liljeberg 3 (17) 0,8 2 Medborgare- / Patient perspektiv 2.1 Patientnöjdhet med bemötande och delaktighet Det är en strävan att Hjälpmedelscentrum ska upplevas positivt. För att undersöka om så är fallet har två enkätundersökningar genomförts. Dels Hjälpmedelsanvändarens upplevelse av hjälpmedelstekniker av hembesök i början på året och dels Besökares upplevelse av besöket på Hjälpmedelscentrum under hösten. Resultatet visar gott resultat liksom på några förbättringsområden. Enkätundersökningen Hjälpmedelsanvändarens upplevelse av hjälpmedelsteknikers hembesök genomfördes i början på året och besvarades av 62 personer 3. Hjälpmedelsanvändarens upplevelse av hjälpmedelsteknikers hembesök Resultat % Ja Delvis Nej Har upplevt hembesöket som bra eller mycket bra Har upplevt sig bemötta med respekt och att personalen tagit hänsyn till önskemål Fått svar på sina frågor som de förstått Är nöjd med Hjälpmedelscentrums service vid besöket Är nöjd med öppettider Lätt att komma fram på telefon Har blivit tillfrågade om förväntningar inför besöket Kände till att det går att kontakta Hjälpmedelscentrum via Mina vårdkontakter och mail Enkäten Besökarens upplevelse av besöket på Hjälpmedelscentrum 4 genomfördes under hösten och besvarades av 85 personer. Orsaken till besöket uppgavs vara: utprovning (34), reparation (28), studiebesök (6), annat (6), hyra av hjälpmedel (5), utställning (4) samt Klädvalet (2). Besökarens upplevelse av besöket på Hjälpmedelscentrum Resultat % Ja Delvis Nej Har blivit bemött på ett trevligt och respektfullt sätt av personalen Personalen har tagit hänsyn till besökarens behov Fått svar som de förstått på sina frågor 97 1,5 1,5 Har fått information om hur hjälpmedlet fungerar 97 1,5 1,5 Är nöjd med Hjälpmedelscentrums service vid besöket Är nöjd med Hjälpmedelscentrums öppettider Lätt att komma i kontakt med Hjälpmedelscentrum (telefon, mail, Mina vårdkontakter, personligt besök) Nöjd med besöket som helhet Anonyma enkäter lämnades ut tillsammans med portofritt kuvert 4 Enkäten var tillgänglig på svenska och på finska

54 Hjälpmedelscentrum Årsredovisning 2014 Skapat datum Diarienummer Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Christer Linderborg, Karin Wennström, Joakim Axelsson, Christina Elofsson, Ann-Christine Andersson, Marie Liljeberg 4 (17) 0,8 2.2 Tillgänglighet För att tillmötesgå våra kunder har öppettiderna utökats from En ökning av antalet besökare har skett i både kundtjänst och utställning. 243 personer/vecka besöker kundtjänst, en ökning med 10 % jmf med I utställningen har 2739 personer fått generella råd vilket är en ökning med 25 % jmf med Införandet av ett talsvarsbaserat system 6 för telefontidbokning gör att alla samtal nu kommer fram. Antal telefonsamtal har ökat med 7,9 %, andelen besvarade telefonsamtal har ökat till 92,8 %, jmf med 92,2 % ärenden har inkommit via arbetsplatsbrevlåda, 20 % ökning jmf med Behoven av hjälpmedel för vård- och omsorg av akut karaktär ökar, vilket bl.a. ses i att samtalen inte minskat under juli månad. Antalet utprovningsärenden har ökat med 1,5 %, andelen som erbjudits tid för utprovning inom 15 dagar är 68,7 %, jmf med 70,3 % 2013, vilket förklaras av sjukdom. Antal ärenden reparationer/service av hjälpmedel har ökat med 1 %, andelen som slutförs inom 5 dagar har ökat till 82,3 %, jmf med 75,6 % Antalet privatpersoner som hyrt hjälpmedel har ökat med 22 % 8. Efterfrågan är störst på manuell rullstol och rullstolsramp. 2.3 Hälsoinriktat arbete Tema hjälpmedel har införts på 1177.se, med regional information om hjälpmedelsprocess, sökvägar och om hjälpmedel som vanligen förskrivs i Västmanland. Genom Hjälpmedelscentrums insats 9 har utvecklingen av nationell och regional informationen skett kostnadseffektivt och samlad istället för att alla 11 huvudmän skulle lägga ner samma arbete. 71 studiebesök har genomförts, jmf med 52 år I utställningen hyr 34 leverantörer plats för att visa hjälpmedel, konsumentprodukter och bostadsanpassningar. Inspirationsdagen 10 blev en uppskattad dag med 320 besökare. Då erbjöds inom- och utomhus aktiviteter, föreläsningar och tillfälle att prova olika hjälpmedel. I år deltog även syn- och hörcentralen och tandvården. Gratis busstransport erbjöds till och från Sala. Höstlovskul en eftermiddag med över 200 besökare, anordnades i samarbete med Habiliteringen. Det här var bland det bästa ni har gjort, här finns något för alla barn Beräknat utifrån 2 kontrollmånader 6 Flexitid med möjlighet att vänta kvar eller boka in tid för återuppringning infördes februari 7 Efter analys och kvalitetssäkring har mätmetod justeras jmf from delår 2 år st år 2014, 168 st år 2013, Flertalet hjälpmedel i grundsortiment som är tillgängliga på huvudlagret är möjligt att hyra timmar 10 Anordnad i samarbete med pensionärsorganisationer 11 Citat från en förälder

55 Hjälpmedelscentrum Årsredovisning 2014 Skapat datum Diarienummer Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Christer Linderborg, Karin Wennström, Joakim Axelsson, Christina Elofsson, Ann-Christine Andersson, Marie Liljeberg 5 (17) 0,8 2.4 Utbildningar och information 21 förskrivarutbildningar 12 har genomförts för 316 förskrivare. HMC-nytt har haft 11 utgåvor leverantörer har haft utbildningar på Hjälpmedelscentrum till gagn för förskrivarna då utbildning i närområdet är kostnadseffektivt. Mässan Fokus Hjälpmedel anordnades i Västerås i samarbete med 7 klövern och Swedish Med Tech personer besökte mässan och fick information, fortbildning och möjlighet att hitta lösningar på konkreta problem. Mässan utvärderas mycket positivt. Samarbete har inletts med Mälardalens högskola och studenter får information om hjälpmedel och om Hjälpmedelscentrums verksamhet. Inkontinenssamordnaren har genomfört information på boenden, mötesplatser och vårdcentraler och nått 99 förskrivare och chefer. Referensgrupp Inkontinens har träffats fem ggr. Månatliga informationsbrev har skickats till MAS:ar och ca 80 förskrivare och chefer. En uppskattad Temadag patientsäkerhet har genomförts för 75 personer gällande inkontinens. 2.5 Beredskap Hjälpmedelstekniker har haft beredskap under samtliga helgdagar Antal ärenden totalt 31 Telefonärenden 16 Utryckningsärenden 15 Fördelning typ av hjälpmedel, antal ärenden Personlyftar och sängar Elrullstol och manuell rullstol Övrigt 5 Den 26/12 utökades beredskapen med hjälpmedelskonsulent, logistikpersonal och chef för att möjliggöra leverans av hjälpmedel i samband med utskrivning från lasarett. Ingen enhet utnyttjade beredskapen. 12 Inkl. Nytt sortiment 13 Fördubbling av antalet jmf med Branchorganisationen för medicinteknik

56 Hjälpmedelscentrum Årsredovisning 2014 Skapat datum Diarienummer Fastställd av Handläggare Gäller fr.o.m. Dok.nr. Version Christer Linderborg, Karin Wennström, Joakim Axelsson, Christina Elofsson, Ann-Christine Andersson, Marie Liljeberg 6 (17) 0,8 3 Process/Produktionsperspektiv 3.1 Patientsäkerhet Rapportering av negativa händelser och tillbud är en skyldighet och ett ansvar för all personal och utgör en av grunderna för förbättrad patientsäkerhet. Synergi används för att rapportera och hantera förbättringsförslag, avvikelser samt utföra revisioner och inspektioner med checklistor. Hjälpmedelscentrum har valt att arbeta med ett Patientsäkerhetsteam bestående av avvikelsesamordnare, enhetschef teknisk service, sektionsledare konsulenter och två skyddsombud. Teamet träffas tre ggr/termin samt vid behov och sammanställer, analyserar och identifierar bakomliggande orsaker. Rapporterade avvikelser genomgås kontinuerligt med personal som är direkt kopplad till respektive avvikelse. Återkoppling sker därefter till medarbetarna antingen via Arbetsplatsträff eller till berörd person/grupp. 139 avvikelser har registrerats i Synergi, jmf med % har rapporterats internt. Alla avvikelser har analyserats. Den förbättrade kulturen att registrera avvikelser gör att flera förbättringar vidtagits förutom direkt korrigerande åtgärd medicintekniska avvikelser har rapporterats till Läkemedelsverket, tio av dessa gäller rollatorer. Inköpsstopp har beslutats gällande en typ av rollator. 227 leverantörsavvikelser 16 har registrerats. Majoriteten utgörs av produktavvikelser men leveransförseningar och felleveranser förekommer också. 4 leverantörer har debiterats vite för leveransförsening 17. Ett klagomål har anmälts till Patientnämnden. Ett serviceavtal med Folktandvården har etablerats för service av fr.a. personlyft. Metod för riskanalys har utarbetas för att på ett säkert sätt kunna bredda utbudet av hjälpmedel med konsumentprodukter. Metoden ingår i en nationell handbok 18 som ger vägledning och lyfter fram de faktorer som hjälpmedelsverksamheter, förskrivare och annan berörd personal ska tänka på. Riskanalys har genomförts på GPS-larm. 7-klöverns upphandlingsmodell och instruktioner har utvecklats. Berörda medarbetare liksom ett antal medarbetare från 7-klövern har utbildats. Kunskapen har också förmedlats på två nationella konferenser. Hjälpmedelscentrum stödjer centrala patientsäkerhetsteamet och utvecklare för det fall- och trycksårsförebyggande arbete som pågår inom LTV. Larm och kognitiva hjälpmedel visades på Patientsäkerhetens dag. 15 Kvalitetskontroll av elrullstol, förbättrade listor och dubbelkontroll vid plockning, tydligare liggplatser för utleverans, nya sängtransportvagnar och montering av vred för justering av rollatorhandtag 16 Viss eftersläpning i registrering finns vilket korrigeras i helårsredovisningen 17 Vitesbelopp 9937 kr 18 Konsumentprodukter som hjälpmedel handbok, Hjälpmedelsinstitutet 2014

Hjälpmedelscentrum Delårsredovisning 1 2014

Hjälpmedelscentrum Delårsredovisning 1 2014 1 (15) Hjälpmedelscentrum Delårsredovisning 1 2014 Hjälpmedelscentrum VS 140278 Anne-Christine Ahl Christer Linderborg, Karin Wennström,, Marie Liljeberg 140613 1,0 Hjälpmedelscentrum Delårsredovisning

Läs mer

1 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Delårsrapport

Läs mer

48 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning.

48 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning. PROTOKOLL 21 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 8 juni 2016 Ledamöter Övriga Denise Norström (S), Ordförande Lena Johansson

Läs mer

41 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet 2015 04 15 justerats i föreskriven ordning.

41 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet 2015 04 15 justerats i föreskriven ordning. PROTOKOLL 25 LS AU 2015 05 13 t o m sid 29 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Kungshatt, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 13 maj 2015 Ledamöter Övriga Denise

Läs mer

PROTOKOLL 5. 2015 02 25 t o m sid 9. Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

PROTOKOLL 5. 2015 02 25 t o m sid 9. Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås PROTOKOLL 5 Organ Plats Landstingsstyrelsen i egenskap av driftnämnd Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 25 februari 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström

Läs mer

PROTOKOLL t o m sid 10. Landstingsstyrelsen driftfrågor. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

PROTOKOLL t o m sid 10. Landstingsstyrelsen driftfrågor. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås PROTOKOLL 5 Organ Plats Landstingsstyrelsen driftfrågor Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 24 februari 2016 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), Ordförande

Läs mer

Redovisa arbetsrelaterade orsaker till sjukskrivningar

Redovisa arbetsrelaterade orsaker till sjukskrivningar Bil 1 Nämndinitiativ Redovisa arbetsrelaterade orsaker till sjukskrivningar Sjukskrivningarna inom Region Västmanland ökar dramatiskt och är högst i landet bland regioner och landsting. Mellan 2012-2016

Läs mer

1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum onsdagen den 13 maj 2015.

1. Nästa ordinarie sammanträde ska äga rum onsdagen den 13 maj 2015. PROTOKOLL 20 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 15 april 2015 Ledamöter Denise Norström (S), ordförande, ej närvarande

Läs mer

PROTOKOLL 10 GN-HJ. Bengt Jansson. 2012-10-05 t o m sid 14

PROTOKOLL 10 GN-HJ. Bengt Jansson. 2012-10-05 t o m sid 14 Bengt Jansson PROTOKOLL 10 Organ Plats Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och andra samverkansfrågor Hjälpmedelscentrum, Signalistgatan 2, Västerås Tidpunkt Fredagen den 5 oktober 2012 Ledamöter

Läs mer

12 Fastställande av föredragningslista Gemensamma nämnden beslutar fastställa utsänd preliminär föredragningslista.

12 Fastställande av föredragningslista Gemensamma nämnden beslutar fastställa utsänd preliminär föredragningslista. Bengt Jansson PROTOKOLL 5 Organ Plats Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och andra samverkansfrågor Hjälpmedelscentrum, Signalistgatan 2, Västerås Tidpunkt Fredagen den 8 juni 2012 Ledamöter

Läs mer

Yttrande över remiss Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel

Yttrande över remiss Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel REMISSYTTRANDE 1 Datum 2015 09 02 Vår beteckning LTV 150608 Er beteckning S2015/3231/FS Yttrande över remiss Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel Socialdepartementet har efterfrågat synpunkter från

Läs mer

Kollektivtrafikmyndigheten, Ängsgärdsgatan 12, Västerås

Kollektivtrafikmyndigheten, Ängsgärdsgatan 12, Västerås PROTOKOLL 17 Organ Plats Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafikmyndigheten, Ängsgärdsgatan 12, Västerås Tidpunkt Måndagen den 28 september 2015, klockan 09:00 12:30 Ledamöter Ersättare Övriga Tommy Levinsson

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

2015 12 02 t o m sid 57

2015 12 02 t o m sid 57 Bil 1 Bil 2 Bil 4 PROTOKOLL 55 LS AU 2015 12 02 t o m sid 57 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Kungshatt, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 2 december 2015 Ledamöter

Läs mer

1 (21) Hjälpmedelscentrum. 2013-02-15 Gemensam nämnd 5a

1 (21) Hjälpmedelscentrum. 2013-02-15 Gemensam nämnd 5a 1 (21) Hjälpmedelscentrum Årsredovisning 2012 Hjälpmedelscentrum 2013-02-06 Hjälpmedelscentrum Årsredovisning 2012 2 (21) Sammanfattning av 2012 Ökade hjälpmedelsbehov Ökade behov i befolkningen ställer

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (9) LS. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (9) LS. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (9) Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 26 februari 2014, klockan 10.00 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström

Läs mer

Samverkansavtal gemensam Hjälpmedelsnämnd mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanlands län från

Samverkansavtal gemensam Hjälpmedelsnämnd mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanlands län från RIKTLINJE 1 (7) Landstinget Västmanland och länets kommuner Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås har träffat följande överenskommelse

Läs mer

PROTOKOLL t o m sid 60. Landstingsstyrelsen driftfrågor. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

PROTOKOLL t o m sid 60. Landstingsstyrelsen driftfrågor. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås PROTOKOLL 54 Organ Plats Landstingsstyrelsen driftfrågor Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 25 november 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), Ordförande

Läs mer

66 Föregående protokoll Anmäls att kollektivtrafiknämndens protokoll från sammanträdet 2014 09 29 justerats i föreskriven ordning.

66 Föregående protokoll Anmäls att kollektivtrafiknämndens protokoll från sammanträdet 2014 09 29 justerats i föreskriven ordning. PROTOKOLL 20 Organ Plats Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafikmyndigheten, Retortgatan 7, Västerås Tidpunkt Måndagen den 8 december 2014 Ledamöter Ersättare Övriga Tommy Levinsson (S), Ordförande Kerstin

Läs mer

Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015 09 02 har justerats i föreskriven ordning.

Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015 09 02 har justerats i föreskriven ordning. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) Organ Plats Landstingsstyrelsen driftfrågor Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 30 september 2015, klockan 09.00 Ledamöter Ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL t o m sid 29. Landstingsstyrelsen driftfrågor. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

PROTOKOLL t o m sid 29. Landstingsstyrelsen driftfrågor. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås PROTOKOLL 23 Organ Plats Landstingsstyrelsen driftfrågor Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), ordförande

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Sammanträdesrum Åbrinken, Närsjukvården Falkenberg, Urmakaregatan 2 (ingång D).

Sammanträdesrum Åbrinken, Närsjukvården Falkenberg, Urmakaregatan 2 (ingång D). Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-11-28 Hjälpmedelsnämnden Halland Tid Torsdagen den 28 november 2013, kl. 09:00 12:00 Plats Sammanträdesrum Åbrinken, Närsjukvården Falkenberg, Urmakaregatan 2

Läs mer

17 Föregående protokoll Anmäls att kollektivtrafiknämndens protokoll från sammanträdet 2015 02 02 har justerats.

17 Föregående protokoll Anmäls att kollektivtrafiknämndens protokoll från sammanträdet 2015 02 02 har justerats. PROTOKOLL 5 Organ Plats Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafikmyndigheten, Ängsgärdsgatan 12, Västerås Tidpunkt Måndagen den 30 mars 2015 klockan 09.00 11.30 Ledamöter Ersättare Övriga Tommy Levinsson

Läs mer

PROTOKOLL 33 LS AU 2015 08 19 t o m sid 38 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Kungshatt, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 19 augusti 2015 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon

Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon Karin Flyckt Samordnare av funktionshindersfrågor Förändrade roller på nationell nivå Hjälpmedelsinstitutet avvecklas statliga åtaganden går till

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Årsredovisning gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor. Från gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor har inkommit årsredovisning

Årsredovisning gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor. Från gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor har inkommit årsredovisning ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 13 Ks 67 Dnr 92/2014-100 Årsredovisning gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor år 2013 Från gemensamma nämnden för

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

HjälpmedelsCentrum Hjälpmedel för rörelsehinder, kommunikation, kognition och samordningsansvar för inkontinens Organisatoriskt i landstinget Budget ca 80 Mkr 56 medarbetare 700 förskrivare Gemensam nämnd

Läs mer

54 Föregående protokoll Patientnämndens protokoll från sammanträdet anmäls justerat.

54 Föregående protokoll Patientnämndens protokoll från sammanträdet anmäls justerat. PROTOKOLL 13 Organ Plats Patientnämnden Bubbholmen, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Torsdagen den 11 juni 2015 klockan 13:30-15:00 Ledamöter Anna Maria Romlid (V), Ordförande Johanna Skottman (S), 1:e

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015 05 27 justerats i föreskriven ordning.

Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015 05 27 justerats i föreskriven ordning. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) Organ Plats Landstingsstyrelsen driftfrågor Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 17 juni 2015, klockan 09.00 Ledamöter Ersättare Övriga Denise

Läs mer

Först lite om Myndigheten för delaktighet

Först lite om Myndigheten för delaktighet Först lite om Myndigheten för delaktighet Den 1 maj bildas Myndigheten för delaktighet (Mfd) Den bildas av Handisam och de delar av Hjälpmedelsinstitutet som bedöms vara statliga Verksamheter som inte

Läs mer

Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015 03 25 justerats i föreskriven ordning.

Anmäls att landstingsstyrelsens protokoll från sammanträdet 2015 03 25 justerats i föreskriven ordning. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (8) Organ Plats Tidpunkt Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Onsdagen den 29 april 2015, efter drift Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S),

Läs mer

Hjälpmedelsuppdrag till driftnämnden ambulans diagnostik och hälsa 2018

Hjälpmedelsuppdrag till driftnämnden ambulans diagnostik och hälsa 2018 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2017-11-02 HNH170005 Hälsa och funktionsstöd Rose-Marie Persson Områdeschef Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel Hjälpmedelsuppdrag till driftnämnden ambulans

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Torsdag den 29 november 2012 kl 9.00 12.00 Plats: Skårs gård, Fjärås mellan Varberg och Kungsbacka Se nedanstående länk, karta bifogas,

Läs mer

Med ändring av tidigare lämnade uppdrag inom området beslutar regeringen att Socialstyrelsen ska genomföra följande uppdrag inom hjälpmedelsområdet:

Med ändring av tidigare lämnade uppdrag inom området beslutar regeringen att Socialstyrelsen ska genomföra följande uppdrag inom hjälpmedelsområdet: Regeringsbeslut II:15 2014-12-18 S2014/8959/FST Socialdepartementet Socialstyrelsen Rålambsvägen 3 106 30 Stockholm Uppdrag inom hjälpmedelsområdet Regeringens beslut Med ändring av tidigare lämnade uppdrag

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden beslutar 1. Utsänd preliminär föredragningslista fastställs.

Kollektivtrafiknämnden beslutar 1. Utsänd preliminär föredragningslista fastställs. PROTOKOLL 5 Organ Plats Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafikmyndigheten, Retortgatan 7, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 29 mars 2016 Ledamöter Ersättare Övriga Tommy Levinsson (S), Ordförande Annika Duàn

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum 2010-05-21 Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Fredagen den 21 maj 2010 kl. 09:00 Plats: Hjälpmedelscentralen, Kistingevägen, Halmstad, Showroom Vägbeskrivning bifogas

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Robert Eriksson Avd.chef HMC, 59

Robert Eriksson Avd.chef HMC, 59 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-11-23 Hjälpmedelsnämnden Halland 56-65 Tid: Fredag den 23 november 2007 kl 9:00-15:00 Plats: Konferensrummet Fjärilen, Vårdcentralen i Hyltebruk Ledamöter Bengt Eliasson

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Folktandvården Västmanland AB 2014-09-15 Till Landstingsfullmäktige Tertialrapport 2 år 2014 Folktandvården Västmanland AB:s tertialrapport 2 för år 2014 bifogas. Investeringsberedskap år 2015-2017 Folktandvården

Läs mer

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08

Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08 Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

PROTOKOLL Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott

PROTOKOLL Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott Hjälpmedel Dalarna Dalarnas kommuner & Landstinget Dalarna PROTOKOLL Hjälpmedel Dalarna Sammanträde 2014-12-04 28-34 Sida 1 (8) från s sammanträde Tid: 2014-12-04 kl. 09.00-10.45 Plats: LO Hjälpmedel,

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01 REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 Gäller fr o m 2001-11-01 Landstinget Halland samt Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, La- Dnr 2001:238

Läs mer

Gemensam kostnämnd för Landstinget Västmanland och Landstinget i Uppsala län. Sammanträdesrum Silvergruvan, Landstingshuset, Västerås

Gemensam kostnämnd för Landstinget Västmanland och Landstinget i Uppsala län. Sammanträdesrum Silvergruvan, Landstingshuset, Västerås PROTOKOLL 7 Organ Plats Gemensam kostnämnd för Landstinget Västmanland och Landstinget i Uppsala län Sammanträdesrum Silvergruvan, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Torsdagen den 1 oktober 2015 kl. 09.00-11.15

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden 12 -- 22

Hjälpmedelsnämnden 12 -- 22 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-04-26 Hjälpmedelsnämnden 12 -- 22 Tid: Onsdagen den 26 april kl 9-12 Plats: Konferensrum Sälen, Landstingshuset, Södra vägen, Halmstad Ledamöter Kristina Karlsson (c) Lars-Göran

Läs mer

Månadsuppföljning september 2007

Månadsuppföljning september 2007 Primärvården Skåne Sydost Gina Klint, ekonom Tel 040-62 393 09 gina.klint@skane.se Datum 2007-11-07 Dnr Månadsuppföljning september 2007 1 Sammanfattning Verksamhetsresultatet för Primärvården Skåne Sydost

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Förslag att utse Lars-Göran Johannesson att jämte ordföranden justera protokollet.

Förslag att utse Lars-Göran Johannesson att jämte ordföranden justera protokollet. LANDSTINGET HALLAND Protokoll HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND 1 -- 17 Datum och tid 2003-03-13 kl 13.30 16.30 Plats Hjälpmedelscentralen, Halmstad Ledamöter Kristina Karlsson (c) Mirna Zubcevic (fp) Marita

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz SKRIVELSE 1 (5) 2006-10-11 LS 0605-1066 Landstingsstyrelsen Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 och prognos för 2006. Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz ÄRENDET Landstingsdirektören har överlämnat

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo

Revisionsrapport. Granskning av. Patientnämnden. Norrbottens läns landsting. Datum Mars Jan-Erik Wuolo Revisionsrapport Granskning av Patientnämnden Norrbottens läns landsting Datum Mars 2005 Namn Jan-Erik Wuolo 1 Innehållsförteckning 1. Uppdrag, revisionsfråga och metod...3 2. Patientnämndens ansvarsområde...3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utskottet för vård och omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utskottet för vård och omsorg 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-10.20 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Gemensam Hjälpmedelsnämnd från 2015-01-01

Gemensam Hjälpmedelsnämnd från 2015-01-01 REGLEMENTE 1 (6) 1 PARTER Landstinget Västmanland samt kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås, nedan kallat parter, har inrättat

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-11 Regionstyrelsen Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00 Plats Grand Hotel, Hotellgatan 1, Falkenberg 1 Justering Regionstyrelsen utser

Läs mer

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se.

Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. 1111'111 Folfil~?rx!rden Tandvårdsförvaltning Sammanträde Sida 1 (9) Sammanträde i Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 201 5-03-04 09.00 Plats: Folktandvårdens kansli, Bergsskolegränd 8 A, Falun Dessa

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 2 från Gemensamma nämnden

Delårsrapport 2 från Gemensamma nämnden ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2011-01-10 Blad 6 Ks 5 Au 166 Dnr 217/2010-100 Delårsrapport 2 från Gemensamma nämnden Från gemensamma nämnden för hjälpmedelsfrågor

Läs mer

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-12-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 11 december 2013 kl. 9.00-11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Arbetsutskottets beslut 1. Den preliminära föredragningslistan fastställs med tillägg av information om löneöversyn under punkten muntlig information.

Arbetsutskottets beslut 1. Den preliminära föredragningslistan fastställs med tillägg av information om löneöversyn under punkten muntlig information. PROTOKOLL 8 LS AU 2015 03 11 t o m sid 14 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 11 mars 2015 klockan 09:00 10:30 Ledamöter

Läs mer

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Dokumentnamn Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Typ av dokument Rutin Organisation Vård och omsorg Dokumentägare Avdelningschefer vård och omsorg Framtaget av Medicinskt ansvariga Diarienr

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

PROTOKOLL 41. 2015 09 30 t o m sid 48. Landstingsstyrelsen driftfrågor. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås

PROTOKOLL 41. 2015 09 30 t o m sid 48. Landstingsstyrelsen driftfrågor. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås PROTOKOLL 41 Organ Plats Landstingsstyrelsen driftfrågor Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 30 september 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), Ordförande

Läs mer

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport juli 2015 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 265,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 265,5 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Landstinget och kommunerna i Västmanlands län. Upprättat i 11 ex av vilka parterna tagit varsitt

Landstinget och kommunerna i Västmanlands län. Upprättat i 11 ex av vilka parterna tagit varsitt Dokumentnamn: Samverkansavtal för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten och andra samverkansfrågor mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanlands län f o m 2007-01-01 Dok.nr/Ref.nr/Diarienr:

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-025 60 Avsiktsförklaring avseende fungerande kollektivtrafik vid Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

... \?... PROTOKOLL Sammanträdesdatum NYKÖPINGS KOMMUN Kommunala Anhörigrådet. Stadshuset, Sal B kl. 09:00-11 :30.

... \?... PROTOKOLL Sammanträdesdatum NYKÖPINGS KOMMUN Kommunala Anhörigrådet. Stadshuset, Sal B kl. 09:00-11 :30. NYKÖPINGS KOMMUN Kommunala Anhörigrådet PROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Stadshuset, Sal B kl. 09:00-11 :30 Politiker och representanter Johan Schenström (M), vice ordförande Mimmi Grip, ledamot

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Fagersta 2014-02-28 Lennart Nyman Verksamhetschef Mitt Hjärta i Bergslagen AB Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-06-18 Patientnämnden Tid Onsdagen den 13 juni 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen!

Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen! Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen! och kompetensområde nutrition Lite om regler, ansvar och olika roller s uppdrag Specialistkompetens Information och utbildning Försörjning av hjälpmedel Uppdraget

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafikmyndigheten, Retortgatan 7, Västerås Måndagen den 21 maj 20 12

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafikmyndigheten, Retortgatan 7, Västerås Måndagen den 21 maj 20 12 PROTOKOLL 13 2012-05-21 t omsid 18 Organ Plats Tidpunkt Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafikmyndigheten, Retortgatan 7, Västerås Måndagen den 21 maj 20 12 Ledamöter Ersättare Lars Eriksson (S), ordförande

Läs mer

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Version 11, 2012-01-18 Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Fastställd av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 13 februari 2012 Gällande från den 1 maj 2012 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2012-02-28 LSAU 2/2012 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2012-03-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 09.00 12.10 Plats

Läs mer

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Tjänsteskrivelse H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andren, förvaltningschef 2014-09-17 HU-HOH14-145 Nämnden för Habilitering och Utbildning Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 1-17 Tid: 2016-02-10, kl 08:10-10:20 Plats: Sal A, Regionens hus 6 Systemmätetal/mål 2016 Hälso- och sjukvård Diarienummer RJL 2016/296 Beslut

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Beslut Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Beslut Närsjukvårdsnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag. LANDSTINGET HALLAND PROTOKOLL 2004-02-23 NÄRSJUKVÅRDSNÄMNDEN 11-21 Tid: måndag den 23 februari 2004, kl 08:00 12:25 Plats: Kungsbacka Sjukhus Ledamöter Margareta Ödman (m) Bo Karlsing (s) Sonja-Lis Linder

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer