Ger styrketräning Progressive resistance training (PRT) ökad risk för lymfödem efter bröstcanceroperation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ger styrketräning Progressive resistance training (PRT) ökad risk för lymfödem efter bröstcanceroperation"

Transkript

1 Ger styrketräning Progressive resistance training (PRT) ökad risk för lymfödem efter bröstcanceroperation Uppdrag På uppdrag av verksamhetschefen på Avd för Sjukgymnastik, USÖ - Helena Pepa undersöktes frågan huruvida styrketräning ökar risken för lymfödem efter bröstcancer operation och vilka metoder som kan hjälpa att förebygga att lymfödem uppstår. Bakgrund Den vanligaste orsaken till armsvullnad (lymfödem) i övre extremiteten är behandling vid bröstcancer. Variationen i incidens av lymfödem efter bröstcancerbehandling som anges i litteraturen är mycket stor och starkt knuten till omfattningen av den givna behandlingen av armhålan (1-2). Den högsta incidensen av lymfödem (upp till 80 %) ses hos patienter som opererats med utrymning av armhålans lymfkörtlar (axillutrymning) och fått tillägg av postoperativ strålbehandling mot regionala lymfkörtelstationer (3-5). Mindre omfattande operation, till exempel portvaktsbiopsi (sentinel node) uppges ge lägre incidens jämfört med axill utrymning (6-8). Lymfödem leder till nybildning av fett och ibland fibros. Hur detta sker är inte klarlagt men kronisk inflammation kan spela en viss roll (9). Med tiden blir det subkutana lymfödemet mer kompakt och domineras av nybildad fettväv, samtidigt som inslaget av (vätska) pitting oftast minskar. En tidigt insatt konservativ behandling kan förhindra fettvävsnybildning (10). Lymfödemet kan i kroniska fall uppgå till flera liter och medföra funktionella problem i form av spännings och tyngdkänslor, värk, rörelseinskränkning och försämrad livskvalitet. Patientens ålder vid tidpunkten för diagnos den viktigaste faktorn i utvecklingen. Risken att utveckla ödem ökar med stigande ålder, 25 % > 60 år mot endast 7 % bland yngre. Lymfödem är ett kroniskt tillstånd och oftast menas att man har en volymskillnad på ml mellan armarna. Det förekommer olika mätmetoder för att evaluera tillståndet, t.ex. mätning av armvolym i vatten (Archimedes princip), omkrets mätning med måttband och beräkning av armvolymen med hjälp av formeln för en stympad kon och Bioelektrisk impedansanalys (11). Behandling av ödemet kan ge symtomlindring vilket kan leda till ökad livskvalitet, ökad rörelseförmåga i armen och förbättrad funktion för patienten(12-13). Vanligt förekommande behandlingar mot lymfödem är sjukgymnastik, farmaka och operation, men den vanligaste är Complete Decongestive Physiotherapy (CDPT). CDPT som innefattar patientutbildning angående hudvård för att undvika infektioner, manuell lymfdränage behandling, kompressionsförband och remedial träning. Remedial träning är designad för att återställa den muskulära obalans som uppstår i 1

2 samband med operationen. Den består av individuellt anpassade övningar. Övningarna kan utföras i hemmet och kombineras alltid med någon form av extern kompression (14-15). Stretching, aerob träning och motståndsträning används också som behandling. På senare år har även träning i olika former såsom rörelseträning, progressiv styrketräning/motståndsträning och stretching visat sig vara en viktig del i behandlingen De olika träningsformerna beskrivs i Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (16). Viss oro har dock framkommit för att denna typ av träning skulle förorsaka en ökning av lymfödem (14). Denna översikt har därför som syfte att klarlägga det vetenskapliga underlaget för effekten av progressiv motståndsträning efter bröstcanceroperation på lymfödem jämfört med annan träning/behandling. Metod En systematisk kunskapssammanställning av de publicerade randomiserade kliniska studier ():s och systematiska översikter (SR):s som svarade mot uppsatta inklusionskriterier fram till genomfördes. På grund av den stora variationen i jämförande interventioner har ingen sammanlagd effekt beräknats. Inklusion Studiedesign :s och SR:s där träning och lymfödem fanns nämnt i abstrakt. Studiepopulation Kvinnor ( > 18 år). Post operativt efter bröstcancer, men oberoende av operationsmetod och annan medicinsk efterbehandling. Intervention Studier som beskriver progressiv motståndsträning. Exklusion: Studier som inte har träning med i efterbehandling, samt studier inkluderande färre än 30 deltagare. Utfallsmått Ökat lymfödem, negativa bieffekter. Sökmetod Sökningen gjordes tillsammans med informatiker på medicinska biblioteket, Universitetssjukhuset Örebro i databaserna PubMed, PEDro och Cochrane, med begränsningar till artiklar på engelska och nordiska språk. Sökningen genomfördes enligt PICO-tabell nedan. 2

3 P (patient) I (intervention) C (comparison) O (outcome) Aktiv Annan behandling motståndsträning Kvinnor Opererade efter bröstcancer Lymfödem Female Breast neoplasms Lymphatic diseases Lymphodema Jenny Forsberg (JF) och Georg Lohse (GL) genomförde sökningen tillsammans med informatiker den Urvalet av artiklar gjordes av JF och GL oberoende av varandra fram till fas 3, åsiktsskillnader mellan FJ och GL löstes via konsensus. Efter fas 3 deltog en tredje granskare, Lars Breimer (LHB) vid eventuell oenighet. Fas 1 genomläsning av titlar och Borttagande av dubbletter PubMed Cochrane PEDro Exercise Therapy/methods Physical therapy modalities Resistive training Resistance training Other treatment Effekt på lymfödem Komplikationer Effect on lymphodema Complications Genomläsning av titel Pub med 48 Kontroll för dubbletter i PEDro i de olika sökningarna -76 PubMed 58 PEDro 48 Kontroll för dubbletter Cochrane med PEDro 1, och Pub med 2 Kontroll för dubbletter i PEDro med PubMed-9 PEDro borttagna p.g.a. språk, annat fokus -27 PEdro 21 PubMed 58 Cochrane 8 Fas 2 genomläsning av abstrakt PubMed 37 PEDro 17 Cochrane -7 p.g.a. fel fokus, språk, studiedesign, dubbletter PubMed 7 SR., 14. PEDro 1 SR, 3 Cochrane 1 SR Figur 1. 3

4 Av nio översiktsartiklar exkluderades fyra pga. av avsaknad av abstrakt och tre som inte var systematiska översikter. Av de 17 s som lästes exkluderades två. En var studieprotokoll och en hade under 30 deltagare. Metodologisk värdering Metodologisk värdering gjordes via SBU-mallen för kvalitetsgranskning av och AMSTAR för SR (43). Resultat Sökresultat se flödesschema (Figur 1.) Total analyserades 15 och fyra SR. Inkluderade studiers karakteristika och exkluderade studier se figur 2 o 3. Metodologisk bedömning Av de 15 bedömdes sex ha hög studiekvalité, (32, 36, 39-42) sju studier ha medelhög studiekvalité (28, 31, 33-35, 38) och två ha låg studiekvalité (29, 37). Tio av studierna hade en à priori utförd powerberäkning (28, 30, 32-33, 36, 38-42). Tre av studierna har en tveksam beskrivning av randomiseringsförfarandet (29, 31, 37) efter e-post kontakt med de Rezende (31) visade sig att de hade använt ett datorbaserat randomiseringssystem. I studien av Karadibak et. al. (35) finns tveksamheter angående likheten i grupperna inför studiestart. Antal deltagare Totalt 1517 deltagare (varav två män med bröstcancer i en studie, en i vardera studiearmen) (32). et var totalt 136 patienter. Sju studier hade fler än 100 deltagare (30, 32, 36, 39-42). Cancer stadium Har angivits i nio studier(28, 31-34, 36, 40-42). Typ av operation Har angivits i 13 studier (28-36, 38-40, 42). Lymfkörtelresektion Har angivits i 11 studier (28-29, 32-34, 36, 38-42). Variationen i antalet avlägsnade lymfkörtlar är stor (1-40). Tilläggsbehandling till operation Enbart strålbehandling förekom inte i någon studie. Enbart kemoterapi förekom i två studier (30-31) Kombinationen strålning och kemoterapi förekom i 10 studier (28-29, 32-33, 35, 38-40, 42, 44), dessutom hormonbehandling som tillägg har angivits i 6 studier (32-33, 35, 39, 41-42). Påverkan av lymfödemet vid träning/styrketräning Ingen ökning av lymfödemet finns rapporterade vid styrketräning av den afficierade armen. En av studierna visar att träning utan strumpa minskar ödemet mer än träning med strumpa. Dock är det viktigt att bära strumpa efter träning (34). Resultaten från en studie publicerad 2010 dvs. efter Cochrane översiktens inklusionstid antyder att den fysiska träningen till och med kan minska risken för att utveckla ödem. (41). 4

5 Diskussion Resultatet visar att det inte tycks föreligga någon ökad risk att utveckla lymfödem vid motståndsträning. Fortfarande är dock slutsatserna något osäkra när i tid det är optimalt att starta den fysiska träningen och med vilken intensitet det är optimalt att träna med. Indikationer finns för att man skall ha en kortare tids återhämtning några dagar efter operationen innan en allt för kraftfull mobilisering bör ske (42). De inkluderade studierna har skilda syften. Tre undersöker tidigt igångsättande av träning och utvecklandet av lymfödem (29, 31, 42). En studie undersöker träning med och utan kompressionsstrumpa (34). Elva studier undersöker hur olika former av styrketräning påverkar lymfödemet (28, 30, 32-33, 35-41). Vi fann även ett antal kunskapssammanställningar (23-25, 27) varav en från Cochrane publicerad 2010 (26) som omfattade artiklar fram till augusti Sex av de artiklar vi hade med i vår analys fanns med även i den sammanställningen. (28-31, 34, 42). Att inte alla artiklar publicerade före 2008 som inkluderats i Cochranes SR inte återfanns i vår översikt förklaras av skillnader i inklusionskriterierna samt att vi inte inkluderat grå litteratur d.v.s. icke publicerat material. I vår analys finns ytterligare nio studier som inte var publicerade vid de översikter som vi har påträffat (32-33, 35-41) då dessa publicerats efter Cochrane avslutade sin inklusionstid 1 augusti Dessa studier har ytterligare stärkt det vetenskapliga underlaget att styrketränig har positiva effekter när det gäller postoperativ behandling av patienter med bröstcancer. Styrketräning och fysisk aktivitet har även en rad andra positiva effekter både för fysisk och psykisk hälsa (41). Vid träningsstudier där man mätt lymfödem är det osannolikt att tillägget lymfmassage har någon ytterligare positiv effekt (32). Vid träning med eller utan strumpa visar det sig att träning utan kompressionsstrumpa kan var att föredra (34), dock bör strumpan bäras efter träning. Det finns också ett visst belägg för att passiv och aktiv rörelseträning för skuldran utan motstånd kan förebygga eller fördröja uppkomst av lymfödem (45). Svårigheten att göra jämförelser mellan studierna beror på att träningsformerna ofta är bristfälligt beskrivna och att man inte använder samma mätmetod när det gäller bedömning av ödemutveckling. Även en rent fysiologiskt/strukturell positiv påverkan på lymfsystemet i samband med träning diskuteras i bl.a. Ahmed (28). Det behövs fler studier på denna intressanta möjlighet, inklusive huruvida det lymfatiska systemets fysiologi kan förbättras genom träning. För att säkerställa god sensitivitet i sökningen har denna genomförts tillsammans med erfaren informatiker. Studier där ödemen inte sitter i armen utan i rygg/bröst eller ben låg utanför denna översikt. Utöver kvalitetsgranskning med standardiserade mallar har ytterligare information inhämtats direkt från författarna. Resultatet från litteraturgenomgången innebär att riktlinjer bör uppdateras. Personal involverade i behandlingen av dessa patienter ska ha kunskap om att fysisk aktivitet och träning även av mera kraftfull karaktär har en positiv effekt och inte behöver undvikas. Det är även av stor vikt att alla patienter är välinformerade angående detta. Mycket talar för att styrketräning även ger ett positivt utfall i form av tilltron till sin egen förmåga och att man inte behöver vara försiktigt med belastning/vikter så länge ökningen sker successivt och är 5

6 individanpassad. Det är även möjligt att fysisk träning kan förebygga uppkomst av lymfödem. Underlaget för detta är dock inte tillräckligt för att ge en allmän rekommendation (19). Evidensgradering En analys av kvalitén enligt GRADE systemet genomfördes (tabell 1). Denna visar att det finns ett starkt vetenskapligt underlag för att styrketräning inte påverkar lymfödemet i armen negativt. Tabell 1 Evidensgradering enligt GRADE Ödem Design Studiekvalitet Studiepatienter Överensstämmelse Överförbarhet Oprecisa data Publikationsbias Effekt storlek Dosrespons Förväxlingsfaktor Sammanlagd evidensstyrka (15) * Rörlighet Sammanlagd evidensstyrka (11) Olika sätt att mäta ödem, * flera stora studier 6

7 Tabell 2 Karakteristika för inkluderade randomiserade kontrollerade studier Författare årtal Ref nr Todd.J England (42). Karadibak D Turkiet (35). Cinar N 2008 Turkiet (29). Studiedesi gn g nov 03- mars 06 g mars 02 till maj 03 g framgår ej Patient/ population Inkl. kvinnor med tidig bröstcancer remitterade till op inkl axillär lymfkörtelutrymning. Exkl. <18 år, tidigare op, strålning, tidigare lymfödem, under kognitiv eller psykiatrisk behandling. I = (14) år K = (12.4) år I = 4 K = 4 Inkl. Milt lymfödem upp till 2 cm skillnad i omfång. Exkl. Moderat lymfödem 2-5 cm skillnad i omfång, lymfödem minst 1 år, psykisk ohälsa, allvarlig smärta i axillen, allvarlig hjärtsjukdom, blodtryck >169/95, malignitet I = mild 53.1 (3.05) år 15 moderat 61.3 (7.2) år K = 26 9 mild 54.7 (12.1) år 17 moderat 63.6 (0.7) år I = 1 K = 2 Inkl. Modified radikal mastectomy (MRM). I = (12.2) år K = (13) år Intervention Jämfört med Utfallsmått Resultat Kommentar Arm- och skulderträning under skulderplanet med start inom 48 timmar post op. Efter 7 dagar sker träningen över horisontalplanet. Behandling 3gg/v i 4 v med CDP inkl. MLD, kompression bandage, remedial träning och hudvård. Hemprogram med kompression, bandage, träning, hudvård egenmassage och promenader. Stegrad träning under uppsikt av sjukgymnast från första postop dagen. Efter dränage borttagning fick alla 15 ggr individuell träning, inklusive hemträning i 8 v. Träningsprogram inkl. övningar över skulderplanet inom 48 timmar post op. Behandling 3gg/v i 4 v med SP inkl. bandage, högläge, huvudnacke-arm rörelser. Hemprogram med kompression, bandage, träning, hudvård egen massage och promenader. Information om egenträning efter borttagning av dränage, övningarna instruerad av sjukgymnast till att patienten kunde den. Pre-op och efter ett år Förekomst av lymfödem definierat som armvolymskillnad på 200ml jämfört med kontroll. Minskning av armödem mätt med omfång, volym mätt i vatten efter före och efter beh. Omfång i höjd med 3:e MCP och 10, 20, 30, 40 cm proximalt om PSU. Mätning pre- och post op; dag 5 och mån 1,3, och 6. RR för utvecklande av lymfödem vid tidig mobilisering är 2.7 ( ) P=0.031 Båda grupper minskade ödem: I =55.7 % och K= 36 % * minskat ödem i CPD gruppen jämfört med SP Ingen * skillnad i förekomsten av lymfödem mellan grupperna. Bättre ROM i skuldra i I jämfört med K Powerberäkning utförd Låg risk för bias Hög studiekvalité Tveksam likhet inför studiestart Låg risk för bias studiekvalité Klar beskrivning av randomiserings processen saknas risk för bias Låg studiekvalité 7

8 de Rezende FL Brasilien (31). Ahmed R L 2006 USA (28). Courneya K.S 2007 Kanada (30). g mars 03 till juli 03 g okt-01 till mars-02 Multicenter Inkl. Första gången bröstcancer op. Exkl. Omedelbar rekonstruktion, bilat op, > 2cm omkrets skillnad i arm, nedsatt rörlighet i ipsilaterala armen, >20 skillnad i flex/abd och som inte förstår föreslagen träningsregim. I = (10.11) år K = (11.24) år 85 kvinnor 4-36 mån efter op. Data från weight training for breast cancer survivors study (WTBS). I = 42, bortfall 4 K = 43, bortfall 3 Analysen gjordes på dem som hade axillar utrymning I = (7.7) år K = (7.5) år Inkl. Engelsk eller fransktalande, icke gravida, 18 år med grad I till IIIA bröst cancer som påbörjar sin förstahands kemoterapi Exkl. Inkomplett axillariskirurgi, transabdominal rectus rekonstruktiv kirurgi. Högt blodtryck, hjärtsjukdom, psykisk sjukdom eller på annat sätt ej rekommenderad av sin onkolog. (cytostatika beh) I 1 = (range 25-76) år (övervakad styrketräning) I 2 = (range 30-75) år (övervakad konditionsträning) K = (range 26-78) år (sedvanlig beh) K = 9, I 2 = 4, I 1 = 6 19 övningar som utfördes 10ggr med 60 sek. vila Tre övningar började redan första dagen efter kirurgi. Nio övningar Nedre extremiteter tränades med maximalt motstånd 8-10 reps. Överkropp start med successiv stegring med hänsyn till ödem. Ökning från 1 till 3 sets under 3 första v inkl stretching Träning ca 60 min I 1 3 ggr/v två set om 8-12 respektive i 9 olika övningar på % av 1RM. I 2 3 ggr/v på Cykel eller löpband på 60 % av VO 2max under v 1-6 med ökning till 70 % under v 7-12 och över 80 % efter v 12. Från 15 min till 45 min. Fria rörelser flex, ext, abd, add ur och ir utan något antal eller sekvens. Dessa utfördes till musik. Tre övningar började redan första dagen efter kirurgi. Framgår inte Ingen träning under 6 mån, fick sedan ett program för en mån. Omfång med måttband 7.5 cm proximalt om HRleden och 7.5 cm distalt om HRleden, vid PSU handled och MCP lederna samt ROM. Preop 14, 28 & 42 dagar post op. Vid start och efter 6 mån Omfång över MCP, precis distalt om PSU, 10 cm distalt om LE och 10cm proximalt om LE Självrapporterad diagnos, självrapporterade symtom. Konditionstest, Muskelstyrka, ödem med vattentest vid baslinje (1-2 v efter cytostatika) och efter 6 mån. Ingen * skillnad mellan grupperna vid omfång totalt. *ökning av omfång i fria gruppen 7.5 cm proximalt om HR leden. Ingen skillnad i ROM medel mellan grupperna. * skillnad men ej klinisk signifikant skillnad i omfång vid PSU mellan grupperna. Ingen * skillnad i arm volym mellan grupperna risk för bias. studiekvalité. Info om randomisering saknas i artikeln men man använde datoriserat randomiseringssystem (personlig kommunikation från författarna) Powerberäknng utförd risk för bias. studiekvalité. Pilotstudie för (40-41). Powerberäkning på FaoC T-A s risk för bias Studiekvalité 8

9 Hayes S Australien (33). Schmitz K.H USA (40). Sagen Å Norge (39). McClue K.2010 USA (38). g framgår inte g okt-05 till mars-07 g 99 till 03 g framgår ej Inkl. 6 mån post op med lymfödem och beredskap att resa till träningskliniken. Exkl. se inkl. I = (7) år K = (11) år I = 1 K = 1 Inkl.1-15 års anamnes med icke metastaserande bröstcancer. BMI 50 minst en lymfknuta borttagen och ödem definierat som minst 10% > volym än friska armen. I = (9) år K = (10) år I = 6. K = 5. Inkl. Tidig fas av bröstcancer och op med masterektomi eller bröstbevarande op inkl axillarutrymning (nivå I och II) med eller utan strålning, kemoterapi eller hormonbeh. Exkl: >75 år, svårigheter att förstå norska, metastaserad cancer, skador i övre extremitet som hindrar deltagande i träningen I = (9.06) år K = (9.05) år I = 36 K = 16 I = (2.9) år K = (2.1) år I = 6 K = 4 12 v mixat träningsprogram inkl. aerobisk och motståndsträning med moderat belastning Fritt att använda kompressionsstrumpa. Träning på gym via ett års medlemskap i deras närhet Första 13 v i små grupper, 90 min 2 ggr/v övervakat sedan 39 v oövervakat Överkroppsövningar med bl.a. rodd, bänkpress press upp, biceps curl, triceps press Inga restriktioner i dagliga livet i kombinerat med moderat motstånds träningsprogram 2-3ggr/v total 45 min per gång, minst 15 reps och utan övre belastningsgräns. Antingen dagligen hemma eller 5v 2ggr/v 1 timme instruktörsledd info och träning i Fortsätta som tidigare. Fortsätta med sin vanliga aktivitet Fick erbjudande om träningskort efter studiens slut. Aktivitetsbegränsat program, inte lyfta mera än max 3kg, undvika träning. Fortsätta enligt de instruktioner som de fått tidigare från vårdavdelningen. BIS (impedans förhållande mellan armarna) samt med perometry (volym skillnad mellan armarna) Alla mätningar före, efter samt 12v efter intervention. Baslinje och efter 12 månader Mätning av volym, CTC, styrka. 3, 6, 24 mån post op. Mätning av arm volym Utveckling av ALE. Arm bioimpedans, L-Dex, armomfång, viktförändring, Ingen *skillnad mellan grupperna avseende lymfödem för någon av variablerna. * skillnad för bänkpress och benpress. Ingen * skillnad i lymfödem. Ingen * volymskillnad. *ökning av ALE i båda grupperna. Individer med BMI > 25 hade en (OR) på 3.42 att utveckla ALE efter 2 år. Patienter som genomgått bröstcancerkirurgi med axillarnodsdissektion behöver inte begränsa sitt användade av den påverkade armen för rädsla att lymfödem skall uppstå *förbättring av Bioimpedans z Ingen * för L-dex Powerberäkning utförd Pilot Risk för bias studiekvalité Powerberäkning Låg risk för bias Hög studiekvalité Utförd inom samma protokoll som Schmitz et al 2010, men annan patientgrupp Powerberäkning Medel hög risk för bias studiekvalité Power beräkning risk för bias studiekvalité 9

10 Kim,Do Sung 2010 Korea (37). Schmitz K.H 2010 USA (41). Devoogodt N 2011 Belgien (32). g jan 09 till dec 09 g okt-05 till feb-07 okt feb 2009 Inkl. Kvinnor post op med 10 % ökning av armvolym jämfört med friska armen. Exkl. bilaterala symtom, op 3mån sedan, metallimplantat, odiagnostiserad svullnad, artrit, graviditet, diuretikaanvändande, kontraindikationer för beh. Inkl. >2 cm skillnad i armomfång, diagnos via lymphoscintigraphy. Exkl. >70 år, återfall inom 6 månader från studiestart, bilat ödem, vaskulära sjukdomar, neurologisk påverkan, kommunikationssvårigheter. I = (10.58) år K = (9.15) år Icke metastaserande bröstcancer diagnos mellan 1-5 år före studie start, ej metastaserande, BMI 50 kg/m 2, nu cancerfri, inga kontraindikationer för fysisk träning, minst 2 lymfknutor borttagna, ingen tidigare eller pågående lymfödem I = (8) år K = (8) år I = 5 K = 2 Inkl. Alla patienter som opererats med axillarutrymning på Universitetssjukhuset i Leuven. I = 79 (en man) 55.8 (12.5) år K = 81 (en man) 54.5 (11.1) år I = 2 DDB följt av 3 mån hemprogram. Stretching och styrketräning i 15 min med kompressionsstrumpa på inkl CDPT ledd av sjukgymnast 1 gång/dag, 5 ggr/v i 2 v följt av 6 v egen träning. Träning på gym via ett års medlemskap i deras närhet Första 13 v i små grupper,90 min 2 ggr/v övervakat sedan 39 v oövervakat Överkroppsövningar med bl.a rodd, bänkpress press upp, biceps curl, triceps press. Broschyr angående förebyggande av lymfödem, träning ca 30 min och manuell lymfdränage. 1 v efter borttagande av axillärt dränage i 20 v Endast CDPT ledd av sjukgymnast 1 gång/dag, 5 ggr/v i 2 v följt av 6 v egen träning. Fortsätta med sin vanliga aktivitet Fick erbjudande om träningskort efter studiens slut. Broschyr angående förebyggande av lymfödem, träning ca 30 min ROM, BDI, SF- 36, följsamhet. Baslinje, 2.5 v, 5 v och 3 mån. Mätning av armvolym var 3:e cm från anatomic base line till axilla (proximalt) resp. till 6 cm distalt om PSU. SF-36 Före behandling och efter 8 v beh. Mätning av volym med vattenvolym skillnad vid baslinje och efter 12 mån. Kumulativ incidens av armlymfödem och tid till utvecklande av lymfödem i termer av ökning med 200ml i armvolym från före op. Mätning 3,6 och 12 mån post op. Efter 8 v * skillnad i volym (proximalt). Ingen * skillnad distalt eller totalt * förbättring av QoL i vissa avseenden. * färre med lymfödem i I. Ingen ökad risk att tyngdlyftning orsakar lymfödem. Kvinnor med 5 el fler knutor borttagna, fick en 70 % sänkning på incidensen på armsvullnad på 5 % el mer. Ingen * ökad risk att utveckla lymfödem vid träning. Tillägget lymfdränage förändrade inte detta utfall. Hög risk för bias Låg studiekvalité Power beräkning utförd Låg risk för bias Hög studiekvalité Power beräkning utförd Låg risk för bias Hög studiekvalité 10

11 Kilbreath S.L Australien (36). Johansson K.2005 Sverige (34). g framgår inte g under sept 2002 Inkl. Op med antigen SNB eller AND och kunna kommunicera på engelska. Exkl. Historia av lymfödem, bilat bröstcancer, metastaser eller kontraindikation för träning I = 81. (50 SNB, 31 AND) 53.5 (12.1) år K = 79. (46 SNB, 33 AND) 51.6 (11.0) år I = 4 K = 5 Inkl. Unilateralt lymfödem, inte <70 år, armvolym >10-40 % av friska. Debut av ödem 3mån post op och duration minst 6 mån. Exkl. Återfall av cancer, andra sjukdomar som påverkar ödemet, svårigheter att deltaga pga. demens eller språk. 42 kvinnor 55.3 (7.3)år 16 startat med kompression 15 startat utan kompression 11 Totalt 1517 bortfall 136 Rutinmässig information postop. Skriven information ingen rutinmässig kontakt efter utskrivning + övervakad träning varje v inkl. stretching och motståndsträning samt hemträning med theraband. Träning med kompressionsstrumpa på Träningsprogram med hantlar 2 träningspass á 3set under 5 dagar. Rutinmässig information postop. Skriven information ingen rutinmässig kontakt efter utskrivning+ 14 dagars uppföljning för kontroll av ödem och ev utprovning av strumpa. Träning utan kompressionsstrumpa på. Träningsprogram med hantlar 2 träningspass á 3set under 5 dagar. Självrapporterade armsymtom på basen av BR23, styrka, ROM och ödem mätt med omfång eller BIS Vid baslinje samt efter 8 v och 6 mån. Mätning av armvolym mätt enligt Archimedes princip, impedancen. Upplevt obehag med VAS och ansträngningsgrad efter träning med Borg före, direkt efter och 24 tim efter träning. Ingen *skillnad av armödem oavsett mätmetod. Direkt efter träning * ökad armvolym för båda grupper jämfört med friska armen, men ej efter 24 tim Powerberäkning utförd Låg risk för bias Hög studiekvalité studiekvalité 11

12 Tabell 3 karaktäristika av inkluderade systematiska översikter Författare årtal Ref nr Cheema B 2007 Nya Zeeland (25) Studiedesign Resultat AMSTAR -utvärdering SR 10 studier varav 5, 4 okontrollerade, en CT Studiekvalitén är dokumenterad Totalt 538 kvinnor Träning innehållande PRT ger en robust nytta funktionellt, fysiologiskt, psykologiskt och kliniskt Antalet granskare framgår inte Lista över exkluderade artiklar saknas. Information angående publications bias och jäv saknas. Kärki A Finland (23) SR 14 inkluderades Studie kvalitén är dokumenterad Kompressionsförband kan troligtvis minska lymfödem hos bröstcancer pat. Låg eller ingen evidens för att andra fysioterapi metoder eller en kombination av dessa skulle påverka lymfödem Lista över exkluderade studier saknas. Information angående publications bias saknas. Moseley A.L 2006 Australien (27) SR 43 studier CPT 9, MLD 9, Pneumatisk pump 5, Oral med 5, LLL 3, Kompression 6, Träning 5, högläge 1. Alla behandlingar administrerade av professionell sjukvård ger en reduktion i lymfödem, större eller mindre omfattning. Trots detta är fortfarande det vetenskapliga underlaget svagt då studierna ofta är små och av dålig kvalité Lista över inkl. studiernas karakteristika och över exkl. artiklar saknas. Information angående publications bias saknas. Information angående jäv saknas. Chan D.N.S 2010 Hong Kong (Kina) (24) SR 7 studier Träning påverkar inte lymfödem negativt men påverkar skulder mobiliteten positivt Sköterskor har en viktig roll I att undervisa patienter I vikten av fysisk träning post op. Oklar information angående utvärderingen av den vetenskapliga kvalitén. Information angående publications bias saknas. McNeely ML 2010 Canada (26) Cochrane 24 studier, 2132 deltagare 10 studier undersökte skillnaden på effekten av tidig/sen start av träning post op.wmd förtidig tränig i ROM i flex var 10.6 (95%Cl ), tidig mob. Medförde även en * ökad sår dränage volym SMD 0.31 (95% Cl ) och tid WMD 1.5dagar (95% Cl ) 14 studier undersökte skillnaden på strukturerad träning med som vanligt. Av dessa var 6 post operativa, tre under kompletterande beh och fem efter cancer beh. Strukturerad träning ökade ROM i flex * på kort sikt WMD (95% Cl: ).Sjukgymnastik gav i tillägg bättre skulderfunktion direkt efter intervention SMD 0.77 (95% Cl: ), och vid sex månaders uppföljning SMD 0.75 (95%Cl: ). Ingen ökad risk för ödem vid något av tillfälle Uppfyller alla 11 punkter. 12

13 Tabell 4 karaktäristika för exkluderade studier Författare årtal Ref nr Irdsel J 2007 Turkiet (22). Schmitz K 2009(21). Cheifetz O 2010 Kanada (20). Studiedesign Patient/ population Inkl. börstcancer relaterad lymfödem.exkl. op < 4mån sedan, återfall,elefantiasis, bilat bröstcancer, hjärtsjukdom, djup ventrombos, akuta eller obehandlade infektioner, aktiv eller grad 4 cancer 21 kvinnor 51,1(8,1)år I = 10 K = 11 en i I och en i K 141 Överlevnad 1-15 år post-diagnos Studie med ödem. protokoll I = 71 bortfall 5 K = års överlevnad utan ödem. I = 77 bortfall 6 K = 77 Alla har minst en lymfkörtel extraherad Ingen lymfdränage beh. Review 135 artiklar både och reviews 21 artiklar är analyserade Senaste 3mån. Två huvudbudskap. Nuvarande kunskapsläger ger stöd för CDT för att öka QOL, minska ödem och öka patienternas motivation till träning. Motståndsträning förorsakar eller ökar inte ödem. Sjukgymnasterna spelar en stor roll i detta arbete. Träning bör vara standardbehandlingen vid ödem, men även lymfödem massage. Träningsstudierna hade generellt högre evidensvärde ( bedömt med Sackett`s mall) Intervention Jämfört med Utfallsmått Resultat Kommentar Träning i form av rörelseträning för skuldra, lätt styrketräning i dragapparater stretching, och promenader. Tre ggr/dag 10 rep var gång i 6 månader. 12 mån träning. 2 pass/v i 3 mån övervakad i grupper om 2-6 och sedan 9 mån oövervakad. Fys. tränarna var tillgängliga via mejl och telefon under hela studien Inget flödesschem, Oklart hur urval gått till. Granskning endast av en person. Träning i form av rörelseträning för skuldra, lätt styrketräning i dragapparater stretching, och promenader och kompression strumpa 40mm/Hg hela tiden förutom nattetid i 6 mån. Erbjöds samma åtgärd med 12mån förskjutning Mätning före och efter 2v, 1, 3 och 6 månader. Omfång arm (alla mätningar gjordes mellan och 14.00) vid CMC, handled,10 cm dist. och 15 prox om lat epicondyl. Före och vid 3, 6, 9,12 mån Med armvolym Totalt ingen*skillnad mellan I och K. För CMC ingen * För K var det * i handled vid alla mättillfällen. För K * dist för 2v 3 och 6mån. För I * för prox. Vid 1 mån. Ingen tabell på grupperna vid studiestart. Medel hög risk för bias Låg studiekvalité Howell D M 2002 USA (17). Interventionsprotokoll Inget abstract 13

14 Abbreviation: = randomized controlled trail I = intervention, K = controll * = p>0.05 Cl = confidence interval SMD = standardized mean difference WMD = weighted mean difference ALE = arm lymphedema AND = axillary node dissection BCRL = breast cancer related lymhedema BDI = beck depression inventory-ii BIS = bioimpedance spectroscopy BR23 = EORTC breast cancer-specific questionary CDPT = complete decongestive physiotherapy CMC = carpometacarpal region CPD = decongestiv physiotherapi CTC = common toxicity criteria. DDB = deep diaphragmatic breathing FaoC T-As = funktional assessment of cancer therapy-anemia scale HR = humero radial LE =lateral epicondyl LLL = low level Laser MLD = manual lymphatic drainage MCP = metacarpophalangeal joint PSU = processus styloideus ulnae PRT = progressive resistance training ROM = range of motion QOL = quality of life SNB = sentile node biopsy SP = standard physiotherapy 14

15 Referenser: 1. Hinrichs CS, Watroba NL, Rezaishiraz H, Giese W, Hurd T, Fassl KA, et al. Lymphedema secondary to postmastectomy radiation: incidence and risk factors. Ann Surg Oncol 2004;11(6): Querci della Rovere G, Ahmad I, Singh P, Ashley S, Daniels IR, Mortimer P. An audit of the incidence of arm lymphoedema after prophylactic level I/II axillary dissection without division of the pectoralis minor muscle. Ann R Coll Surg Engl 2003;85(3): Aaronson NK, Ahmedzai S, Bergman B, Bullinger M, Cull A, Duez NJ, et al. The European Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: a quality-oflife instrument for use in international clinical trials in oncology. J Natl Cancer Inst 1993;85(5): Cella DF, Tulsky DS, Gray G, Sarafian B, Linn E, Bonomi A, et al. The Functional Assessment of Cancer Therapy scale: development and validation of the general measure. J Clin Oncol 1993;11(3): Erickson VS, Pearson ML, Ganz PA, Adams J, Kahn KL. Arm edema in breast cancer patients. J Natl Cancer Inst 2001;93(2): Lazarus RF, S., editor. Stress appraisal and coping.: Springer Publishing Company; Peterson L. Group Rehabilitation for Cancer Patients:Effects, Patient Satisfaction, Utilisation and Prediction of Rehabilitation Need. Uppsala: Uppsala; WHO. Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health Conference, New York, June, 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April In. 9. Watson M, Greer S, Young J, Inayat Q, Burgess C, Robertson B. Development of a questionnaire measure of adjustment to cancer: the MAC scale. Psychol Med 1988;18(1): Greer S, Moorey S. Adjuvant psychological therapy for patients with cancer. Eur J Surg Oncol 1987;13(6): Pezner RD, Patterson MP, Hill LR, Lipsett JA, Desai KR, Vora N, et al. Arm lymphedema in patients treated conservatively for breast cancer: relationship to patient age and axillary node dissection technique. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1986;12(12): Fu MR, Ridner SH, Armer J. Post-breast cancer. Lymphedema: part 1. Am J Nurs 2009;109(7):48-54; quiz Kiel KD, Rademacker AW. Early-stage breast cancer: arm edema after wide excision and breast irradiation. Radiology 1996;198(1): Cheville AL, McGarvey CL, Petrek JA, Russo SA, Taylor ME, Thiadens SR. Lymphedema management. Semin Radiat Oncol 2003;13(3): Hwang JH, Kwon JY, Lee KW, Choi JY, Kim BT, Lee BB, et al. Changes in lymphatic function after complex physical therapy for lymphedema. Lymphology 1999;32(1): Svantesson U, editor. Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd. Stockholm: SISU idrottsböcker; Howell DM, Ezzo J, Bily B, Johansson K. Complete decongestive therapy for lymphedema following breast cancer treatment. Cochrane Database of Systematic Reviews

16 18. Lane K, Worsley D, McKenzie D. Exercise and the lymphatic system: implications for breast-cancer survivors. Sports Med 2005;35(6): Schmitz K. Physical activity and breast cancer survivorship. Recent Results Cancer Res 2011;186: Cheifetz O, Haley L. Management of secondary lymphedema related to breast cancer. Can Fam Physician 2010;56(12): Schmitz KH, Troxel AB, Cheville A, Grant LL, Bryan CJ, Gross CR, et al. Physical Activity and Lymphedema (the PAL trial): assessing the safety of progressive strength training in breast cancer survivors. Contemp Clin Trials 2009;30(3): Irdesel J, Kahraman Celiktas S. Effectiveness of exercise and compression garments in the treatment of breast cancer related lymphedema. Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi 2007;53(1): Kärki A, Anttila H, Tasmuth T, Rautakorpi UM. Lymphoedema therapy in breast cancer patients: a systematic review on effectiveness and a survey of current practices and costs in Finland. Acta Oncol 2009;48(6): Chan DN, Lui LY, So WK. Effectiveness of exercise programmes on shoulder mobility and lymphoedema after axillary lymph node dissection for breast cancer: systematic review. J Adv Nurs 2010;66(9): Cheema B, Gaul CA, Lane K, Fiatarone Singh MA. Progressive resistance training in breast cancer: a systematic review of clinical trials. Breast Cancer Res Treat 2008;109(1): McNeely ML, Campbell K, Ospina M, Rowe BH, Dabbs K, Klassen TP, et al. Exercise interventions for upper-limb dysfunction due to breast cancer treatment. Cochrane Database Syst Rev 2010(6):CD Moseley AL, Carati CJ, Piller NB. A systematic review of common conservative therapies for arm lymphoedema secondary to breast cancer treatment. Ann Oncol 2007;18(4): Ahmed RL, Thomas W, Yee D, Schmitz KH. Randomized controlled trial of weight training and lymphedema in breast cancer survivors. J Clin Oncol 2006;24(18): Cinar N, Seckin U, Keskin D, Bodur H, Bozkurt B, Cengiz O. The effectiveness of early rehabilitation in patients with modified radical mastectomy. Cancer Nurs 2008;31(2): Courneya KS, Segal RJ, Mackey JR, Gelmon K, Reid RD, Friedenreich CM, et al. Effects of aerobic and resistance exercise in breast cancer patients receiving adjuvant chemotherapy: a multicenter randomized controlled trial. J Clin Oncol 2007;25(28): de Rezende LF, Franco RL, de Rezende MF, Beletti PO, Morais SS, Gurgel MS. Two exercise schemes in postoperative breast cancer: comparison of effects on shoulder movement and lymphatic disturbance. Tumori 2006;92(1): Devoogdt N, Christiaens MR, Geraerts I, Truijen S, Smeets A, Leunen K, et al. Effect of manual lymph drainage in addition to guidelines and exercise therapy on arm lymphoedema related to breast cancer: randomised controlled trial. BMJ 2011;343:d Hayes SC, Reul-Hirche H, Turner J. Exercise and secondary lymphedema: safety, potential benefits, and research issues. Med Sci Sports Exerc 2009;41(3): Johansson K, Tibe K, Weibull A, Newton RC. Low intensity resistance exercise for breast cancer patients with arm lymphedema with or without compression sleeve. Lymphology 2005;38(4):

17 35. Karadibak D, Yurdalan SU, Saydam S, Arican Z. The comparison of two different physiotherapy methods in treatment of lymphedema after breast surgery. Breast Cancer Res Treat 2005;93: Kilbreath SL, Refshauge KM, Beith JM, Ward LC, Lee M, Simpson JM, et al. Upper limb progressive resistance training and stretching exercises following surgery for early breast cancer: a randomized controlled trial. Breast Cancer Res Treat 2012;133(2): Kim do S, Sim YJ, Jeong HJ, Kim GC. Effect of active resistive exercise on breast cancer-related lymphedema: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil 2010;91(12): McClure MK, McClure RJ, Day R, Brufsky AM. Randomized controlled trial of the Breast Cancer Recovery Program for women with breast cancer-related lymphedema. Am J Occup Ther 2010;64(1): Sagen A, Karesen R, Risberg MA. Physical activity for the affected limb and arm lymphedema after breast cancer surgery. A prospective, randomized controlled trial with two years follow-up. Acta Oncol 2009;48(8): Schmitz KH, Ahmed RL, Troxel A, Cheville A, Smith R, Lewis-Grant L, et al. Weight lifting in women with breast-cancer-related lymphedema. N Engl J Med 2009;361(7): Schmitz KH, Ahmed RL, Troxel AB, Cheville A, Lewis-Grant L, Smith R, et al. Weight lifting for women at risk for breast cancer-related lymphedema: a randomized trial. JAMA 2010;304(24): Todd J, Scally A, Dodwell D, Horgan K, Toppig A. A randomised controlled trial of two programmes of shoulder exercise following axillary node dissection for invasive breast cancer. Physiotherapy 2008;94: SBU. [homepage on the Internet] [cited Available from: 44. Kilbreath SL, Refshauge KM, Beith JM, Ward LC, Simpson JM, Hansen RD. Progressive resistance training and stretching following surgery for breast cancer: study protocol for a randomised controlled trial. BMC Cancer 2006;6: Torres Lacomba M, Yuste Sanchez MJ, Zapico Goni A, Prieto Merino D, Mayoral del Moral O, Cerezo Tellez E, et al. Effectiveness of early physiotherapy to prevent lymphoedema after surgery for breast cancer: randomised, single blinded, clinical trial. BMJ 2010;340:b

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Ann-Charlotte Grahn Kronhed, Inger Hallberg, Lars Ödkvist, Margareta Möller Syfte: Att utvärdera

Läs mer

forskning pågår Sjukgymnastisk behandling av lymfödem tidiga insatser betydelsefulla Sammanfattning

forskning pågår Sjukgymnastisk behandling av lymfödem tidiga insatser betydelsefulla Sammanfattning forskning pågår Vetenskaplig red. Birgit Rösblad Sjukgymnastisk behandling av lymfödem tidiga insatser betydelsefulla KARIN JOHANSSON Sammanfattning Lymfödem är ett kroniskt tillstånd och en relativt vanlig

Läs mer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Lungtransplantation öppenvård

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Lungtransplantation öppenvård Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Lungtransplantation öppenvård Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Behandling övriga konservativa

Behandling övriga konservativa Behandling övriga konservativa MANUELLT LYMFDRÄNAGE Sammanfattning Det saknas övertygande evidens för effekt av MLD vid behandling av extremitetslymfödem både på kort och på lång sikt. Eventuellt kan vissa

Läs mer

Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär

Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär En sammanställning av det vetenskapliga underlaget Mars 2007 Ansvariga: Georg Lohse, Jenny Forsberg Uppdraget Hälsokansliet har under 2006 på uppdrag

Läs mer

Träning som en del av vardagen. Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Träning som en del av vardagen. Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Träning som en del av vardagen Ulrika Einarsson Sjukgymnastikkliniken Karolinska Universitetssjukhuset 25 min senare Rekommendationer finns om träning/fysisk aktivitet för personer med MS Rekommendationer

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås?

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Anita Wisén Forskargruppen sjukgymnastik Institutionen för hälsa, vård och samhälle Vad är fysisk aktivitet och träning? Intensitet

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning vid cancersjukdom

Fysisk aktivitet och träning vid cancersjukdom Forskning pågår Redaktör: Birgit Rösblad birgit.rosblad@lsr.se sammanfattning Kunskapen om de negativa följderna av ett fysiskt inaktivt liv har ibland jämförts med det ohälsosamma beteende som rökning

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Bröstcanceroperation och skulderfunktion - Underlag till sjukgymnastiskt vårdprogram

Bröstcanceroperation och skulderfunktion - Underlag till sjukgymnastiskt vårdprogram Vårdprogram 1(8) Bröstcanceroperation och Sjukgymnastiken CSK Godkänd av: Maria Klint Utarbetad av: Eva Eliasson Sjukgymnast CSK Revisionsansvarig: Maria Klässbo Utgåva: 1 2008-03-01 2010-03-01 Reviderad:

Läs mer

Activation Grip. Träning & Rehabilitering. RMJ Health AB Telefon: 0708-51 72 61 E-post: kontakt@rmjhealth.com

Activation Grip. Träning & Rehabilitering. RMJ Health AB Telefon: 0708-51 72 61 E-post: kontakt@rmjhealth.com Activation Grip Träning & Rehabilitering RMJ Health AB Telefon: 0708-51 72 61 E-post: kontakt@rmjhealth.com Activation Grip ger dig en möjlighet att utvecklas genom att träna de muskler och rörelser som

Läs mer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Proximala humerusfrakturer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Proximala humerusfrakturer Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Proximala humerusfrakturer Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat Från ax till limpa: de första stegen mot en systematisk översikt Evidensbasering Masterprogram Göteborgs Universitet 2014-01-19 Annika Strandell Jenny Kindblom HTA-centrum E B M Att arbeta evidensbaserat

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier Studiedesign eller, hur vet vi egentligen det vi vet? MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? Disposition Bakgrund Experiment Observationsstudier Studiedesign Experiment Observationsstudier

Läs mer

Akupunkturbehandling vid bäcken- och ländryggssmärta hos gravida kvinnor en sammanställning av vetenskapligt underlag November 2006

Akupunkturbehandling vid bäcken- och ländryggssmärta hos gravida kvinnor en sammanställning av vetenskapligt underlag November 2006 Akupunkturbehandling vid bäcken- och ländryggssmärta hos gravida kvinnor en sammanställning av vetenskapligt underlag November 2006 Ansvariga: Ylva Nilsagård, Christina Holmdahl, Kerstin Nilsson Frågeställning:

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Leg.sjukgymnast,MSc, doktorand Centrum för Allmänmedicin Karolinska Instiutet Ökad fysisk aktivitet efter 50 lönar sig! 2 205 50-åriga män, följdes

Läs mer

Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys

Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys Håkan Geijer 1,2 och Lars Breimer 1,3 1 Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

"Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr

Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna? Lars-Eric Olsson Fil. Dr "Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård Personer är vi

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

Effekt av akupunktur på insomni/sömnstörning

Effekt av akupunktur på insomni/sömnstörning Effekt av akupunktur på insomni/sömnstörning En randomiserad kontrollerad studie Handledare:Lina Bunketorp Käll, Fil.dr.Leg.sjukgymnast Gaby Bader Docent, Leg.läkare Den kliniska vardagen Kliniska sömnstörningar

Läs mer

interventions- respektive kontrollgrupp Bortfall 116 patienter PICC: 24 CVK: 83 Venport: 72 Bortfall: okänt

interventions- respektive kontrollgrupp Bortfall 116 patienter PICC: 24 CVK: 83 Venport: 72 Bortfall: okänt Tillägg till bilaga 4. Sammanfattning av 9 studier som graderades som låg kvalitet. Författare År, Land Kim HJ et al 2010 SydKorea Studiedesign Prospektiv kohortstudie med er Onkologi Ej vedertagen DVTdefinition

Läs mer

Preoperativa ljumskbråcksbesvär

Preoperativa ljumskbråcksbesvär Kirurgkliniken Västerås Preoperativa ljumskbråcksbesvär, Johanna Sigurdardottir Bakgrund Många drabbas av ljumsksmärta efter sin ljumskbråcksoperation 50-60% får någon form av besvär efter sin ljumskbråcksoperation

Läs mer

Fysisk aktivitet i psykiatrin?

Fysisk aktivitet i psykiatrin? Stockholm 081010 Fysisk aktivitet i psykiatrin? Jill Taube FaR i Stockholms Läns L Landsting Centrum för f r allmänmedicin, Stockholms Läns L Landsting och Karolinska Institutet FaR i SLL Jill Taube Ing-Mari

Läs mer

Fysisk aktivitet icke farmakologisk metod

Fysisk aktivitet icke farmakologisk metod Fysisk aktivitet icke farmakologisk metod Betydelsen för äldre Gerthi Persson leg. sjukgymnast, Karlskrona Rehabcenter doktorand Lunds universitet FaR -samordnare Ryggmärgsskada Schizofreni Brist på fysisk

Läs mer

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study)

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) Carl-Erik Flodmark Barnöverviktsenheten Region Skåne Stockholm 18 mars 213 Vad var AMOS? Kirugisk interventionsstudie med svår fetma Syfte Finns det några

Läs mer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Axelledsluxation

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Axelledsluxation Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Axelledsluxation Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Vårdprogrammen

Läs mer

fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling

fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling Vad är fysisk aktivitet? All typ av kroppsrörelse som ger en energiomsättning fysisk aktivitet på recept en medicinsk behandling Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast FaR-teamet HSN 5 Göteborg c/v All typ av

Läs mer

Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär

Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär Metoder för framgångsrik rehabilitering av muskuloskeletala besvär Mats Djupsjöbacka Centrum för belastningsskadeforskning Högskolan i Gävle Översikt Perspektiv på problemet Vad säger vetenskapen om metoder

Läs mer

Artrosskola i praktiken

Artrosskola i praktiken Artrosskola i praktiken Thérése Olsson, Leg. sjukgymnast Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus -Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Vad kan vi göra åt artrosen? Få Några Alla Zhang

Läs mer

Skillnaden kan också uttryckas som en kvot när man mäter bioimpedans eller tissue dielectric constant.

Skillnaden kan också uttryckas som en kvot när man mäter bioimpedans eller tissue dielectric constant. MÄTMETODER Storleken på lymfödemet uttrycks oftast i en skillnad mellan den ödematösa och friska extremiteten (pletysmografi, volymberäkning via omkretsmätningar, perometri). Skillnaden kan anges i ml

Läs mer

Lymfödem kräver holistiskt förhållningssätt

Lymfödem kräver holistiskt förhållningssätt Lymfödem kräver holistiskt förhållningssätt Vi behöver ha ett holistiskt förhållningsätt som tar hänsyn till hela patientens situation, sade Professor Neil Piller på SÖFs medlemskonferens i september.

Läs mer

Svensk förening för lymfologi 2013-04-05 INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM

Svensk förening för lymfologi 2013-04-05 INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM Lymfsystemet Anatomi Det finns två kärlsystem i kroppen, blodsystemet och lymfsystemet. Lymfsystemet består av lymfkärl och lymfatisk vävnad. Lymfatisk vävnad innefattar

Läs mer

Fysisk aktivitet och Motion vid Kronisk hjärtsvikt Evidens?Hinder? Motivatorer?

Fysisk aktivitet och Motion vid Kronisk hjärtsvikt Evidens?Hinder? Motivatorer? Fysisk aktivitet och Motion vid Kronisk hjärtsvikt Evidens?Hinder? Motivatorer? Harshida Patel Fil.Dr., Leg. Sjuksköterska och lärare Inst. Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Läs mer

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods.

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag BORIS dagen 20 Nov 2014 Methods Interview derived data (at 5 yrs) from Göteborg and Malmö AMOS

Läs mer

Motion och fysisk aktivitet vid hjärtsvikt

Motion och fysisk aktivitet vid hjärtsvikt Motion och fysisk aktivitet vid hjärtsvikt NATIONELLA UTB DAGAR I HJÄRTSVIKT Göteborg 101029 Mats Börjesson, Docent. Överläkare, univ lektor Sahlgrenska Univ Sjukhuset/Östra, Göteborg Symtom vid hjärtsvikt

Läs mer

Bilaga 7. Mall för kvalitetsgranskning av empiriska hälsoekonomiska studier

Bilaga 7. Mall för kvalitetsgranskning av empiriska hälsoekonomiska studier Bilaga 7. Mall för kvalitetsgranskning av empiriska hälsoekonomiska studier reviderad 2014 SBU:s granskningsmall för empiriska hälsoekonomiska studier bygger på tidigare checklistor [1 3] men har bearbetats

Läs mer

Nack-specifikt träningsprogram

Nack-specifikt träningsprogram Nack-specifikt träningsprogram Beskrivning av det nack-specifika träningsprogram som använts av Maria Landén Ludvigsson, Anneli Peolsson och Gunnel Peterson i en randomiserad forskningsstudie som jämfört

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer Arbetsdokument Nationella riktlinjer Sammanfattning för raden Radnummer: C127a Godkänd för prioritering: 2011-03-10 Uppdaterad: 2011-03-16 Rad C127a Tillstånd/ Åtgärd Nyinsättning av antikoagulantia inför

Läs mer

Screening för cancer i tjock- och ändtarm (kolorektal cancer) med flexibelt sigmoideoskop

Screening för cancer i tjock- och ändtarm (kolorektal cancer) med flexibelt sigmoideoskop Detta är en uppdatering av ett svar från SBU:s. Denna uppdatering färdigställdes 20:e juni 2013. SBU:s svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför

Läs mer

Fysisk aktivitet til personer med Reumatoid Artrit Hvordan og hvor meget?

Fysisk aktivitet til personer med Reumatoid Artrit Hvordan og hvor meget? Fysisk aktivitet til personer med Reumatoid Artrit Hvordan og hvor meget? Leg. Fysioterapeut, Med Dr Sektionen för Fysioterapi Karolinska Institutet Sverige Reumatiska sjukdomar Inflammatoriska ledsjukdomar

Läs mer

FFT Funktionell familjeterapi

FFT Funktionell familjeterapi Texten nedan är hämtade från riktlinjerna för missbruk- och beroendevård som uppdaterats med en preliminär version 2014-03-31. FFT Funktionell familjeterapi Tillstånd: Användning, missbruk eller beroende

Läs mer

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser?

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Anna Nordenskjöld, Helena Fohlin, Erik Holmberg, Chaido Chamalidou, Per Karlsson, Bo Nordenskjöld,

Läs mer

19 maj Tog bara toppen av smärtberget Fick ambulans och taxi till akuten tog bara toppen av smärtberget

19 maj Tog bara toppen av smärtberget Fick ambulans och taxi till akuten tog bara toppen av smärtberget 19 maj Anitha ramlade och fick fraktur på L4 Sjukgymnastik, träningsprogram att ha hemma, akupunktur och ultraljudsbehandling Morfinliknande preparat samt Alvedon Tog bara toppen av smärtberget Fick Diskbråck

Läs mer

Nack- och ryggrehabilitering - hjälper det?

Nack- och ryggrehabilitering - hjälper det? Nack- och ryggrehabilitering - hjälper det? Eva Kristoffersson Leg läk, spec allm med Företagsläkare Lunds Kommun Handledare: Britt Larsson Leg läk, spec yrkes- och miljömed Yrkes- och miljömedicinska

Läs mer

Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat?

Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat? Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat? Carl-Erik Flodmark 1 Docent i Pediatrik vid Lunds universitet Barnmedicin Skånes Universitetssjukhus 2015-01-05 Företräder ej Socialstyrelsen eller

Läs mer

Ett exempel på ett framgångsrikt utbildningsprogram vid typ 2-diabetes

Ett exempel på ett framgångsrikt utbildningsprogram vid typ 2-diabetes Ett exempel på ett framgångsrikt utbildningsprogram vid typ 2-diabetes Åsa Hörnsten Universitetslektor Institutionen för omvårdnad Umeå universitet Vad är framgång? DIVA Diabetesintervention i Västerbotten

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

Mindre risk för fettbildning och fibros om lymfödem behandlas i tid

Mindre risk för fettbildning och fibros om lymfödem behandlas i tid Artur Tenenbaum, överläkare, Mösseberg Rehabiliteringscenter, Falköping, Hälsan och arbetslivet, Västra Götalandsregionen artur.tenenbaum@vgregion.se Håkan Brorson, med dr, överläkare, plastikkirurgiska

Läs mer

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund OBESITAS OCH KNÄPROTESKIRURGI Extremt ökad risk för artros i knäled vid högre grader av obesitas.

Läs mer

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

När ändrar jag till en ny behandlingsform?

När ändrar jag till en ny behandlingsform? Varför använder vi i Göteborg sällan HDF? SVAR: I Göteborg använder vi nya tekniker och metoder om: Vi deltar/utför egen forskningsstudie för att utvärdera om tekniken är bättre och säkrare än redan etablerad

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Behandling av långvarig smärta Psykologiska behandlingsmetoder Marianne Kristiansson spec anestesiologi, spec smärtlindring, spec rättspsykiatri med dr, adj lektor inst klin neurovetenskap, KI chefsöverläkare

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Karin Kjellgren, Hälsouniversitetet, Linköping Resultat från två avhandlingar Margaretha Jerlock Annika Janson Fagring Sahlgrenska Akademin, Göteborg Oförklarad

Läs mer

Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515.

Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515. Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515. Övervikt och fetma i Sverige För tio år sedan var en av tio svenska sjuåringar överviktig Idag har minst var fjärde sjuåring övervikt Prognos; Åtta av tio förblir

Läs mer

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 Agneta Öjehagen Professor, leg.psykoterapeut, socionom Sakkunnig uppgradering

Läs mer

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser The Cochrane Library Vad är The Cochrane Library? Cochrane-bibliotekets syfte är att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av olika behandlingar. Cochrane-biblioteket

Läs mer

Forskningsöversikt av cannabispreventiva metoder

Forskningsöversikt av cannabispreventiva metoder Forskningsöversikt av cannabispreventiva metoder Stockholm 21 maj 2014 Eva Skärstrand Cannabisanvändning i Sverige 2004-2013 30 25 20 15 10 5 Andel som någon gång använt cannabis 0 2004 2005 2006 2007

Läs mer

HTA. Health Technology Assessment- Verktyg att evidensbasera vården. Christina Bergh

HTA. Health Technology Assessment- Verktyg att evidensbasera vården. Christina Bergh HTA Health Technology Assessment- Verktyg att evidensbasera vården Christina Bergh HTA-centrum Permanent enhet 2011 Består av 7 HTA-experter 20-70% Bibliotekarie Projektsamordnare Bistår med kontakt till

Läs mer

Artrosskola för ett. Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson

Artrosskola för ett. Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson Artrosskola för ett Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson Leg sjukgymnast, Dr Med Vet Registeransvarig BOA-registret Registercentrum VGR Att komma ihåg Artros är en sjukdom

Läs mer

Måltidersättning och viktreduktion

Måltidersättning och viktreduktion Stockholms Obesitasdagar 12-13 maj 2011 Måltidersättning och viktreduktion Anna Hägg Leg. Dietist Överviktscentrum Definitoner av och regler kring Livsmedel för viktminskning Studier om måltidsersättning

Läs mer

Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier

Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier Bilaga 8. Mall för kvalitetsgranskning av hälsoekonomiska modellstudier reviderad 2014 SBU:s granskningsmall för hälsoekonomiska modellstudier bygger på tidigare checklistor [1 4] men har bearbetats och

Läs mer

Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp

Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp Rev Nov 2013 SCHEMA vt 2014 Vecka 4-6 * Kolla att Cambro fungerar

Läs mer

Hur vanligt är det med prostatacancer?

Hur vanligt är det med prostatacancer? PROSTATACANCER Hur vanligt är det med prostatacancer? Ålder Cancer 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 2% 29% 32% 55% 64% Sakr et al. In Vivo 1994; 8: 439-43. Prostatacancer i Sverige Nya fall 9263 1 nytt fall

Läs mer

Behandling med Mekanisk In-Exsufflation (MI-E) Kliniska erfarenheter och evidens

Behandling med Mekanisk In-Exsufflation (MI-E) Kliniska erfarenheter och evidens Behandling med Mekanisk In-Exsufflation (MI-E) Kliniska erfarenheter och evidens Åsa Björkgren leg Sjukgymnast Sofia Broman Specialistsjukgymnast Cecilia Lindström Specialistsjukgymnast Helena Sandin Specialistsjukgymnast

Läs mer

Diagnostik och bedömning

Diagnostik och bedömning Diagnostik och bedömning Sekundära lymfödem med uppenbar orsak erbjuder sällan några diagnostiska svårigheter. Primära lymfödem kan feltolkas och leda till långdragna utredningar och ett försenat omhändertagande.

Läs mer

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset PET/CT Innehåll Vanligaste onkologiska indikationerna Inflammation och infektion

Läs mer

MIRA- Musslor, Inflammation och Reumatoid Artrit

MIRA- Musslor, Inflammation och Reumatoid Artrit MIRA- Musslor, Inflammation och Reumatoid Artrit Kunskapen om specifik kost för personer med reumatism är idag mycket begränsad. Därför hänvisas man till generella kostråd. MIRA-studien syftar till att

Läs mer

Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy

Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy Dapoxetine, under varumärkesnamnet Priligy, har godkänts för behandling av för tidig utlösning (PE) hos män i åldern 18-64

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Varför r skall vi arbeta med fysisk aktivitet/ FaR och andra levnadsvanor? Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast Medicinska, hälsoskäl

Läs mer

Står du inför prostatacancer?

Står du inför prostatacancer? Teknologin som gör detta möjligt: da Vinci kirurgisystem Din läkare ingår bland det växande antal kirurger över hela jorden som erbjuder da Vinci-kirurgi för en rad komplicerade tillstånd. da Vinci kirurgisystem

Läs mer

Strokekurs ett nytt arbetssätt. Teamrehab i Lidköping

Strokekurs ett nytt arbetssätt. Teamrehab i Lidköping Strokekurs ett nytt arbetssätt Teamrehab i Lidköping Bakgrund Stroketeamkonferens 2010 Fast i gamla hjulspår Gåskoleverksamhet Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009 Tillstånd:

Läs mer

2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING 2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING 1 Fetma problem och åtgärder 2002 (li+eratursökning 2001) Förebyggande av fetma (uppdaterad 2005) Kostbehandling Specialkost Beteendeterapi Fysisk

Läs mer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Fysisk aktivitet vid cancersjukdom

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Fysisk aktivitet vid cancersjukdom Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Fysisk aktivitet vid cancersjukdom Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken, Karolinska universitetssjukhuset.

Läs mer

Skelettmuskelförädringar & fysisk aktivitet hos KOL patienter

Skelettmuskelförädringar & fysisk aktivitet hos KOL patienter Skelettmuskelförädringar & fysisk aktivitet hos KOL patienter Gabriella Eliason Leg BMA Universitetslektor Institutionen för hälsovetenskap och medicin Örebro Universitet 2014-10-15 1 Kronisk obstruktiv

Läs mer

Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion

Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion Rehabilitering efter ASD och ev. klavikelresektion Vid varje rörelse i axelleden sker ett intimt samarbete mellan skulderbladet och axelleden. Av den rörlighet som uppnås då man sträcker armen rakt uppåt

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Robotkirurgi vid operation för prostatacancer

Robotkirurgi vid operation för prostatacancer Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst 27 februari 2009. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten

Läs mer

ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER. Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011

ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER. Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011 ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011 Disposition Introduktion Strålbehandling Cytostatika Kortfattat om onkologisk

Läs mer

Aeroba tester (Vo2max, Nyttjandegrad & Arbetsekonomi)

Aeroba tester (Vo2max, Nyttjandegrad & Arbetsekonomi) PRISLISTA TJÄNSTER - FYSTESTER (INDIVID) Hälsotester inkl. rådgivning Blodtrycksmätning Mätning av hemoglobinkoncentration (blodvärde) inkl. råd Muskel och Fettmätning - bioimpedans Muskel, Fett & Ämnesomsättningstest

Läs mer

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta?

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Johan Holm, Lund Marfans syndrom Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion Science, Vol 332, April 2011 Akut aortadissektion

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser Undernäring är vanligt bland äldre personer inom hela vård- och omsorgssektorn. Med en åldrande befolkning kan denna problematik komma att öka under de kommande decennierna.

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning. Dokumentet har använts som underlag vid bedömning av screening för bröstcancer. (Läs

Läs mer

Äldre och alkoholberoende Uppsala 2015-01-21

Äldre och alkoholberoende Uppsala 2015-01-21 Äldre och alkoholberoende Uppsala 2015-01-21 Agneta Öjehagen Professor, socionom, leg.psykoterapeut Avdelningen psykiatri Institutionen kliniska vetenskaper - Lund Äldre och alkoholberoende Riskbruk beroendeutveckling

Läs mer

Sjukgymnastisk rehabilitatering efter rotatorcuffsutur

Sjukgymnastisk rehabilitatering efter rotatorcuffsutur Sjukgymnastisk rehabilitatering efter rotatorcuffsutur (artroskopisk eller öppen op) Ingrid Hultenheim Klintberg, RPT, PhD Sahlgrenska Universitetssjukhuset & Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet

Läs mer

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Studie I-IV I. Increased carotid intima thickness and decreased media thickness

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast Primärvården Göteborg HSN 5 225 000 invånare 50 primärvårdsenheter Varför r skall vi arbeta med

Läs mer

Evidensbaserad medicin (EBM)

Evidensbaserad medicin (EBM) Evidensbaserad medicin (EBM) En guide för brukare Inge Axelsson november 2007 Östersunds sjukhus och Mittuniversitetet www.peditop.com EBM - en guide för brukare 1 Definition av evidensbaserad medicin

Läs mer

Sjukgymnastisk behandling vid subakromiell smärta

Sjukgymnastisk behandling vid subakromiell smärta Sjukgymnastisk behandling vid subakromiell smärta Fredrikstad, Norge 20110926 Ingrid Hultenheim Klintberg, RPT, PhD Sahlgrenska Universitetssjukhuset & Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet Impingement

Läs mer

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen.

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Upprätthåller din hunds rörlighet för att få ut det mesta av livet. En guide från din veterinär och Nestlé Purina. Ledmobilitet GAD (dog UPPRÄTTHÅLLER HÄLSAN

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer