Svenska Kvinnoförbundets valprogram feminism ger. frihet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Kvinnoförbundets valprogram 2015. feminism ger. frihet"

Transkript

1 Svenska Kvinnoförbundets valprogram 2015 feminism ger frihet

2 ÖPPNA ÖGONEN FÖR ETT FEMINISTISKT SAMHÄLLE Svenska Kvinnoförbundets mål är ett samhälle fritt från våld där kön inte spelar någon roll för en människas möjligheter att förverkliga sig själv. Vi arbetar för ett jämställt och rättvist samhälle där kvinnor och män har fler valmöjligheter än de stereotypa. Därför säger vi ja till fler pappamånader, effektivare åtgärder för att avskaffa könsrelaterat våld och lönejämställdhet mellan könen. För oss handlar liberalfeminism om kampen för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter samt frihet att forma samhället och sina egna liv. Vi vill bygga ett jämställt samhälle där varje människa är fri att göra sina egna val utan att styras av begränsande och könsbundna normer. Därför sätter vi fokus på lika villkor på arbetsmarknaden, en jämn fördelning av familjeledigheterna och jämställdhet inom utbildningen och småbarnsfostran. Feministiska perspektiv behövs i allt politiskt arbete. Det feministiska förändringsarbetet måste bedrivas genom lagstiftning mot olika former av diskriminering, men också genom struktur- och attitydförändringar. En väl fungerande demokrati förutsätter att makten är jämnt fördelad i samhället. Vår vision är ett samhälle där kvinnor deltar på alla nivåer och inom alla områden av beslutsfattandet. Med oss i riksdagen genomsyrar jämställdhetsperspektivet allt politiskt beslutsfattande. Här kan du läsa om vår syn på ett feministiskt Finland. Rösta på en av Svenska Kvinnoförbundets (SFP) kandidater! Förhandsröstning Valdag

3 Ditt kön ska inte avgöra om du får ett jobb eller vilken lön du har. FEMINISM GER EN SMART EKONOMI Liberalfeminism utgår från ett ekonomiskt oberoende som ger kvinnor frihet att forma sina liv. Nu är det dags att frigöra denna feminism i Finland. Att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden är ett utmärkt verktyg för att få ekonomin att växa. Vår målsättning är att nästa regering tar kampen för jämställdhet på allvar. En förutsättning för det är att den ekonomiska politiken tillförs ett konsekvent feministiskt perspektiv. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och förutsättningar i fråga om tillgången till arbete, anställnings- och lönevillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Det behövs effektivare åtgärder mot diskriminering av kvinnor vid rekrytering och lönesättning. Därtill behövs målinriktade åtgärder för att integrera kvinnor med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. De delar av välfärdssamhället som underlättar för kvinnor att förvärvsarbeta får inte nedmonteras, utan måste så snabbt som möjligt stärkas. Främst handlar det om barnomsorg, faderskapsledighet och äldreomsorg. Det är hög tid att ta itu med de strukturer som upprätthåller löneskillnaden mellan kvinnor och män. Lönediskrimineringen kan inte avskaffas utan de fackliga organisationernas aktiva medverkan. Därför vill vi se en fortsättning på regeringens och arbetsmarknadsorganisationernas likalönsprogram. Likalönsprogrammet bör innehålla konkreta åtgärder och tidsbundna mål. Dessutom måste det vara bindande för samarbetsparterna. Såväl inom offentlig som privat sektor måste arbetsgivare ta sitt ansvar för

4 jämställda löner. Det behövs också en ökad lönetransparens för att utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Finland behöver fler nya och konkurrenskraftiga företag. Kvinnor ska ha samma möjligheter som män att driva företag som kan växa, skapa arbetsplatser och generera en inkomst. Vi anser att en av de viktigaste åtgärderna för att öka kvinnors företagande är att förbättra trygghetssystemen för företagare. Därför behövs det bland annat barnomsorg även för de barn vars föräldrar arbetar kvällar, helger och nätter. Vi vill att de kostnader som uppstår för arbetsgivarna till följd av föräldraskap fördelas jämnt mellan arbetsgivarna. Arbetet med att bana väg för fler kvinnor i styrelserum och högre chefspositioner måste bli betydligt mer systematiskt och ambitiöst i Finland. Med mer jämställda ledningar skulle jämställdhetsperspektivet på alla nivåer bli starkare. Vi lyfter fram frågan om könskvoter i börsnoterade bolagsstyrelser som ett alternativ för att öka andelen kvinnor i styrelserna. Kvinnor och män arbetar till stor del inom olika sektorer, på olika nivåer och med olika arbetsuppgifter. Kvinnor är överrepresenterade i låglöneyrken medan män är överrepresenterade i yrken som har höga löner. Den största anledningen till att kvinnor tjänar mindre än män är att flera kvinnodominerade yrkesgrupper idag är felavlönade i förhållande till den utbildning och det ansvar som krävs i yrket. Skillnaderna mellan mäns och kvinnors utbildningsval på gymnasie- och högskolenivå är fortfarande stora. Vi vill bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden, bland annat genom satsningar för att förändra normativa könsmönster vid Vi vill skapa bättre förutsättningar för att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor.

5 utbildningsvalen. Pensionerna är en direkt spegling av ett ojämställt arbets- och familjeliv. Jämställda familjeledigheter, löner och arbetsvillkor är avgörande för jämställda pensioner. Den ekonomiska tryggheten för äldre kvinnor måste stärkas. Därför kräver vi att pensionsreformens könskonsekvenser bedöms noggrant och pensionssystemet blir jämställt. Ensamboende ska inte vara en fattigdomsrisk. Antalet singelhushåll i Finland uppgår i dag till över en miljon. Ensamboende bör tas i beaktande när boende, sociala tjänster och vårdtjänster planeras. Vi efterlyser en statlig utredning om de ensamboendes situation i Finland. Den ekonomiska krisen, inbesparingar och stimulansåtgärder påverkar könen olika. Det är viktigt att redan i planeringsskedet analysera effekterna av olika reformer. Alla ekonomisk-politiska åtgärder måste könskonsekvensbedömas, även vårdreformen. I samband med vårdreformen vill vi se mer resurser till sjukvård på jämställda villkor. Även uppnådda jämställdhetspolitiska mål kan raseras. Det är viktigt att aktivt bevaka politiken ur ett jämställdhetsperspektiv. FÖRÄLDRASKAP PÅ LIKA VILLKOR En familj kan se ut på många olika sätt. Det ska inte spela någon roll vilken sexuell läggning du har eller om du är en kvinna eller man som blir förälder. I dag framställs det som att föräldraledighet är en valmöjlighet för män, medan det är en självklarhet för kvinnor. Det här får stora konsekvenser för mäns aktiva föräldraskap och för kvinnors situation på arbetsmarknaden. Vi arbetar för lika rättigheter och möjligheter när det kommer till föräldraskap och familjeliv.

6 Rättigheter och förmåner förknippade med föräldraskap bör utvidgas till att jämlikt omfatta familjer där föräldrarna är av samma kön. I dag är den öronmärkta föräldraledighetsperioden för papporna betydligt kortare än för mammorna. Dessutom använder kvinnorna merparten av både föräldraledigheten och vårdledigheten. Detta avspeglas i kvinnors löner, karriärutveckling och pensioner, samt att visstidsanställningar är vanligare bland kvinnor. Papporna använder främst den ledighet som är öronmärkt för dem. Vi arbetar för att föräldraledigheten förlängs till 18 månader och delas i tre sex månaders perioder (6+6+6). I modellen har vardera föräldern rätt till en föräldraledighetsperiod på sex månader och en period kan delas så som föräldrarna kommer överens om. Ledigheterna skulle kunna användas tills barnet fyller tre år. Största andelen av de ensamstående vårdnadshavarna i Finland är kvinnor. Det behövs en utredning över de ekonomiska följderna av skilsmässa, speciellt för ensamstående mammor. Det är viktigt med olika ekonomiska styrmedel för att främja jämställdhet kring föräldraskapet. Vi vill bevara den subjektiva rätten till dagvård. Det är en nyckelfaktor i den finländska familjepolitiken och kvinnornas höga sysselsättningsgrad. Universella rättigheter främjar jämlikheten genom att erbjuda lika rättigheter till alla. De minskar effektivt på fattigdomen och de sociala ojämlikheterna mellan barn. Eftersom de finländska barnen börjar skolan senare än i många andra länder är småbarnsfostran av särskild betydelse hos oss. Mångfalden av familjeformer måste tas i beaktande när familjeledigheterna förnyas. Rättsskyddet för barn i regnbågsfamiljer måste förbättras. Förfarandet för erkännande av föräldraskap bör tillämpas på samma sätt för sam- och olikkönade par. Kvinnopar bör utan adoption inom familjen

7 kunna bekräfta att de är förälder till barn som deras partner föder. Diskrimineringen av regnbågsfamiljer i tillgången till fertilitetsbehandlingar måste ta slut. Vi kräver att assisterad befruktning ges icke-diskriminerande och på lika villkor i hela landet. GENUSMEDVETENHET I DAGVÅRD & SKOLA Ett jämställt utbildningssystem är grunden för barns och ungdomars frihet och lika möjligheter att välja utbildning och yrke utan könsstereotypa begränsningar. Därför vill vi satsa på genuspedagogik i småbarnsfostran och utbildning. Barn och ungdomar behandlas olika utifrån kön och det sker ofta omedvetet. Därför behövs ett strukturerat arbete för att motverka stereotypa könsroller på daghem, förskolor och skolor. Vi vill att både daghem och skolor ska arbeta aktivt med att främja jämställdhet och utmana snäva könsroller. Kurser med jämställdhets- och genusperspektiv bör utgöra en obligatorisk del av utbildningen för lärare och barnträdgårdslärare. Skyldigheten att utarbeta en operativ jämställdhetsplan omfattar för tillfället inte småbarnsfostran. Främjande av jämställdhet i småbarnsfostran kräver planering och engagemang, och en operativ jämställdhetsplan skulle stöda detta nya sätt att arbeta. Genom att utvidga planeringsskyldigheten kan vi stärka vikten av genussensitivitet som en bestående del av småbarnsfostran. Samtidigt får alla utrymme att förverkliga sig själva som individer utan de begränsningar som könsstereotyper skapar. Genusmedveten småbarnspedagogik erbjuder alla barn samma rättigheter och möjligheter.

8 ETT LIV fritt från VÅLD Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet. Alla ska ha rätt att leva ett liv fritt från våld, oberoende av könsidentitet, sexuell läggning, funktionsförmåga, utseende eller etnicitet. Våld i nära relationer handlar i huvudsak om mäns våld mot kvinnor och är ett omfattande samhällsproblem i Finland. Det krävs både förebyggande arbete och omfattande stödåtgärder till våldsutsatta. Vi anser att staten ska ta det övergripande ansvaret för arbetet mot våld mot kvinnor. Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen) är det första juridiskt bindande dokumentet på europeisk nivå som syftar till att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor, skydda offren samt ställa våldsutövarna inför rätta. Genom att ratificera och implementera Istanbulkonventionen tar Finland sitt ansvar i kampen mot våld mot kvinnor. Det behövs också en realistisk och bindande helhetsplan för hur alla nödvändiga åtgärder förverkligas och tilldelas resurser. Finland måste skapa servicepunkter med låg tröskel som varje kvinna som upplevt våld har obehindrat tillträde till. Tjänsterna ska vara tillgängliga också för kvinnor med funktionshinder. Antalet skyddshemsplatser måste utökas till att motsvara internationella rekommendationer. Det behövs flera hemliga skyddshem och en avgiftsfri 24 h hjälptelefon för offer för våld mot kvinnor och våld i hemmet. Dessutom bör det inrättas ett koordinerande organ för arbetet mot våld som är fungerande och har tillräckliga resurser. Medling är en ytterst problematisk metod för att lösa våld i när- och parrelationer. Det finns en stor risk att medlingssituationen snarare blir en del av våldsdynamiken än en lösning på våldet. Medling av våld i när- och parförhållanden bör förbjudas i lagen om medling vid brott och i vissa tvister. Bland annat FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor, CEDAW-kommittén, har uttryckt sitt bekymmer över medlingspraxis, bland annat på grund av risken för att offrens rättsskydd inte tryggas. Vi vill se ökade satsningar på professionella kriscenter för män och andra satsningar där män kan få stöd att förändra ett våldsamt beteendemönster. Vi vill även se att större resurser riktas till behandling och stöd för barn som upplevt våld i familjen. Våld i hemmet måste tas i beaktande vid fastställandet av umgängesrätt och vårdnad om barn. Dessutom måste vi i Finland bli bättre på att känna igen våld mot äldre, att bryta våldet och att ge offren den vård och det stöd de behöver. Sexuella relationer ska bygga på frivillighet och detta ska också vara grunden för sexualbrottslagstiftningen. Lagstiftningen gällande sexualbrott bör förnyas i enlighet med internationella människorättsnormer så att våldtäkt definieras som frånvaro av samtycke. Myndigheterna bör utbildas i att identifiera och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck samt tvångsäktenskap. Vi arbetar för en kriminalisering av tvångsäktenskap och möjligheten att äktenskap som ingåtts genom tvång ska kunna upphävas, ogiltigförklaras eller upplösas. Stympning av kvinnors könsorgan måste definieras som våld mot kvinnor. Denna brottsbenämning bör införas i strafflagen.

9 Nätverket av tjänster till kvinnor som utsatts för våld bör utvidgas, göras riksomfattande och ges tillräckliga resurser.

10 Trafficking måste betraktas som ett samhällsproblem som kräver insatser, prioriteringar och resurser. DAGS FÖR ETT NORDISKT SEXKÖPSFÖRBUD Vi vill förbjuda köp av sex. Finland har förbundit sig att vidta nödvändiga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att bekämpa alla former av våld mot kvinnor, människohandel och utnyttjande av kvinnor i prostitution. Vårt mål är att Finland ska gå med i ett gemensamt nordiskt sexköpsförbud. Vi ser prostitution som ett uttryck för mäns våld mot kvinnor. Att köpa sig tillgång till en annan människas kropp handlar om att utnyttja någon som befinner sig i en beroendeställning eller ett maktunderläge. Systemet med prostitution förstärker objektifieringen av kvinnor och deras kroppar i samhället. Den nuvarande lagstiftningen tar inte effektivt itu med efterfrågan på prostitution. Därför arbetar vi för att ett totalförbud mot sexköp införs i Finland. Det behövs ett förbättrat stöd till de som vill lämna prostitutionen. Resurser för exittjänster bör tryggas. Vi vill se satsningar på att förebygga att unga hamnar i prostitution. Det behövs också förebyggande arbete som hindrar unga från att bli sexköpare, speciellt med fokus på pojkar och normer för maskulinitet. Prostitution kan inte behandlas separat från frågan om trafficking, eftersom en central del av människohandeln är kopplad till sexuellt utnyttjande. Människohandel med sexuella förtecken identifieras exceptionellt lite i Finland jämfört med andra länder. Myndigheterna bör utbildas i att identifiera offer för människohandel och i att vägleda offer för människohandel in i hjälpsystemet. Eventuella offer för männis-

11 kohandel får inte avvisas på grund av att de har tvingats sälja sex i Finland. Utlänningslagen bör ändras så att försäljning av sexuella tjänster inte utgör en avvisningsgrund. Det behövs ett handlingsprogram för förebyggande av människohandel. FÖR EN GLOBAL FEMINISM Det feministiska förändringsarbetet behöver lyftas och sammanlänkas på en global nivå. Världen över påverkar och påverkas kvinnor och män olika mycket av miljö- och klimatförändringar på grund av olika livsval och livsstilar, som ofta är förknippade med stereotypa könsroller och ojämställda förhållanden. Kvinnor bör vara representerade på alla områden och nivåer i beslutsfattandet för en hållbar utveckling. Kvinnor måste vara med och definiera behoven och diskutera lösningar. Forskning om och konsekvenser av klimatförändringar för kvinnor måste prioriteras högre. Jämställdhet är en förutsättning för ökad tillväxt och minskad fattigdom. Därför är det viktigt att allt finskt bistånd har ett jämställdhetsperspektiv. Vi vill att Finland lever upp till målsättningen att ge 0,7 procent av bruttonationalinkomsten i bistånd och att jämställdheten inom biståndet utvärderas. Minst hälften av biståndspengarna ska gå till världens fattiga flickor och kvinnor. Vi stöder arbetet för att förverkliga FN:s säkerhetsråds resolution 1325 och efterföljande resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet. Verkställandet av dessa resolutioner måste effektiveras. Det behövs en systematisk implementering av 1325 i det Klimatfrågan är en jämställdhetsfråga både lokalt och globalt.

12 Vi vill se ett stärkt könsperspektiv i migrationspolitiken. politiska beslutsfattandet på riksnivå. Finland bör ge fortsatt stöd för att stärka kvinnors ställning i utvecklingsländernas politiska processer, konfliktförebyggande och fredsförmedlingsarbete. I internationella sammanhang är Finland känt för jämställdhet och för sina fredsbevarande insatser, speciellt med fokus på kvinnors roll i fredsprocesser. Det är viktigt att även fundera på hur den finländska militärtjänstgöringen och värnpliktssystemet kunde utvecklas i en mer jämställd riktning. Finland har i internationella avtal förbundit sig vid att öka kvinnornas antal i fredsbevarande insatser. För att få fler kvinnor till krishanteringsuppgifter behöver fler kvinnor göra militärtjänst. Vi vill att kallelse till uppbåd skickas till alla kvinnor och män i Finland. Informationen som riktar sig till unga kvinnor som är intresserade av militärtjänstgöring måste bli mer lättillgänglig och motiverande. Vi vill att Finland är ett föregångarland i att skydda kvinnor genom tydliga genussensitiva anvisningar om kvinnors asylskäl. Det är viktigt att vi känner igen att kvinnor söker asyl av olika orsaker, så som förföljelse på grund av sitt kön och på grund av att de krävt sina grundläggande mänskliga rättigheter. Dessutom behövs ytterligare insatser för att avskaffa diskrimineringen av invandrar-, flykting- och minoritetskvinnor. Myndigheterna bör förbättra integration och utbildning av utlandsfödda kvinnor. Jämställdhet mellan könen bör betonas i integrationen av såväl kvinnor som män. Det tar i snitt längre tid för invandrarkvinnor att integreras i det finländska samhället än för invandrarmän. Därför behövs nya arbetssätt att följa upp och genomföra de individuella integrationsplanerna. Det här är speciellt viktigt för unga vuxna som kommer till Finland utan ett grundskolebetyg och för invandrar-

13 kvinnor som står utanför arbetslivet. För att nå en lyckad integration är lågtröskelverksamhet så som integrationsgrupper och mentorskap viktiga. För oss är det viktigt att säkra invandrares rätt och möjligheter att integreras även på svenska i Finland. MÅNGFALD & VÄLMÅENDE Vi vill säkra tillgång till normkritisk sexualundervisning, tillgängliga och trygga preventivmedel, samt kvinnors rätt till abort. En väl fungerande sex- och samlevnadsundervisning förebygger sexuella trakasserier, sexuellt våld och diskriminering. Tillgången till preventivmedel och rätten till abort är en förutsättning för ett jämställt samhälle. Ett effektivt sätt att minska antalet oönskade graviditeter bland unga är att subventionera preventivmedel. Finland ska höra till de ledande länderna när det gäller att fullfölja sexuella minoriteters och könsminoriteters mänskliga rättigheter. Vi vill se konkreta åtgärder för att främja likabehandling och mänskliga rättigheter för sexuella minoriteter och könsminoriteter. Interkönade barns kroppsliga integritet bör skyddas och de bör få rätt att senare själva definiera sin könstillhörlighet. Finland bör frångå könsbestämmande kirurgiska ingrepp som görs på interkönade barn då det inte finns vägande medicinska orsaker till ingreppen. Vi vill att det görs en utvärdering av interkönade barns behandlingar och att det ges enhetliga, människorättsbaserade riktlinjer. En reform av translagen är något som Finland bör ta itu med genast. De nuva- Det bör vara en grundläggande rättighet att själv kunna bestämma över sin kropp, sin könsidentitet och reproduktion.

14 Finland behöver större jämlikhet och jämställdhet i hälsa och idrott. rande villkoren för att få sitt juridiska kön bekräftat kränker transpersoners grundläggande mänskliga rättigheter. Finland måste uppfylla transkönades rätt till jämlikhet, fysisk integritet och familjeliv. Kravet på att vara ogift och avsaknad av fortplantningsförmåga måste avskaffas som villkor för fastställandet av könstillhörigheten. Vi kräver självbestämmanderätt över sin egen kropp och könsidentitet för alla. Ett genus- och normkritiskt perspektiv bör integreras i all politik som rör idrott och annan fritidssysselsättning, inklusive budgetering och resursfördelning. Vår målsättning för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnors och mäns samt flickors och pojkars idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt. Myndigheterna ska i sin verksamhet främja jämställdhet vid beviljande av förmåner, understöd och stipendier. Principen om jämställdhet bör omfatta också allokeringen av statsunderstöd till idrottsgrenar. Samhället måste investera mera i grenar där majoriteten av utövarna är flickor och kvinnor. Våra förutsättningar för att må bra påverkas till stor del av sociala föreställningar om kön samt av en ojämn fördelning av makt och resurser i samhället. Ett aktivt jämställdhetsarbete skulle innebära en ökad hälsa för både kvinnor och män. Hälsofrämjande och förebyggande insatser ska utgå från den enskilda individen och hens behov.

15 FEMINISMI VAPAUTTAA Haluamme rakentaa tasa-arvoisen yhteiskunnan, jossa jokainen on vapaa tekemään omia valintojaan ilman, että rajoittavat sukupuolisidonnaiset normit ohjaavat meitä. Meidän on keskityttävä samoihin ehtoihin työmarkkinoilla, perhevapaiden tasaisempaan jakamiseen sekä purkamaan ammattiin opiskelun sukupuolittumista. Kaikilla politiikan alueilla on tilaa feministiselle näkökulmalle. Feministisen muutostyön on tapahduttava säätämällä lakeja erilaista syrjintää vastaan, mutta myös tekemällä työtä Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys rakenteiden ja asenteiden muuttamiseksi. Hyvin toimiva demokratia edellyttää, että valta on jaettu tasa-arvoisesti yhteiskunnassa. Rakennamme yhteiskuntaa, jossa naiset osallistuvat päätöksentekoon kaikilla tasoilla ja kaikilla yhteiskunta-alueilla. Meidän avullamme eduskunnassa edistetään tasa-arvoa kaikilla politiikan tasoilla ja kaikessa päätöksenteossa. Varmista liberaalifeministisiä ääniä eduskunnassa. Äänestä Svenska Kvinnoförbundetin (RKP) ehdokasta! Svenska Kvinnoförbundetin tavoite on väkivallasta vapaa yhteiskunta, jossa sukupuoli ei rajoita ihmisen mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Teemme työtä liberaalifeministisestä näkökulmasta tasa-arvoisemman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta, jossa naisilla ja miehillä on enemmän valinnanvapautta. Siksi ajamme pidempiä isyysvapaita, tehokkaampia toimia perhe- ja lähisuhdeväkivallan poistamiseksi ja konkreettisia tekoja sukupuolten välisen palkkaeron kaventamiseksi. Liberaalifeminismi antaa yksilölle vapauden valita koulutuksensa, uransa ja puolisonsa omien henkilökohtaisten kykyjensä ja kiinnostustensa mukaan rajoittavista sukupuolinormeista riippumatta.

16 FEMINISM GIVES FREEDOM We want to build a society where everyone is free to make their own choices without being restricted by gendered norms. We must put focus on equal conditions of employment, equally shared parental leave and reduced differences in educational choices based on gender. There is room for feminist perspectives in all areas of politics. The feminist work for change must be done through legislation against different forms of discrimination, as well as through actions to change normative Election Day 19 April 2015 Advance voting 8 to 14 April 2015 structures and attitudes. A prerequisite for a well functioning democracy is equally shared power. We are building a society where women participate at all levels and in all areas of decision-making. With us in Parliament, a gender perspective will be included in all areas of political decision-making. Ensure that liberal feminist voices are heard in Parliament! Vote for a candidate from the Women s Organisation of the Swedish People s Party in Finland (RKP). The goal of our liberal feminist politics is to have a society free from violence, where gender does not limit your choices or opportunities. The Women s Organisation of the Swedish People s Party in Finland (RKP) works for gender equality, equal opportunities and a society where women and men have more choices than the stereotypical ones. Therefore we say yes to longer paternity leave, effective actions to eliminate genderbased violence and concrete targets to achieve equal pay. Liberal feminism is about the fight for equal rights and opportunities for both women and men, and the freedom to shape society and one s own life.

17

Jämställdhet i siffror

Jämställdhet i siffror Jämställdhet i siffror En förändring är möjlig Finland ligger på andra plats på listan över jämställda länder. Men följande jämställdhetssiffror visar att det fortfarande behövs ett aktivt förändringsarbete

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu

Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu Frågor till riksdagspartierna skickades ut under sommaren 2012, med följande introduktion: Jämställ.nu är en webbportal som samlar information om arbetet

Läs mer

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN, 2014-2016 BAKGRUND Länsstyrelsen har sedan 1994 ett uppdrag att bidra till att

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som

Här presenteras resultatet av väggtidningarna som TÄNK OM OCH GÖR DET JÄMT en dag om jämställdhet 11 oktober 2006 Här presenteras resultatet av väggtidningarna som arbetades fram vid grupparbetet under konferensen om jämställdhet 11 oktober på Borgen.

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Motion 19. Äldreråden. Partidagen beslöt

Motion 19. Äldreråden. Partidagen beslöt Motion 19. Äldreråden SFP: representanter i kommunernas beslutande organ aktivt verkar för en uppföljning av äldrerådens uppgifter SFP:s representanter i kommunernas beslutande organ verkar för Äldreråden

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020

Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Strateg Ann-Sofie Lagercrantz 2014-06-16 1 (7) Jämställdhetsprogram för Kalmar kommun 2014-2020 Kalmar kommuns jämställdhetsprogram

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Jämställt föräldraskap

Jämställt föräldraskap Jämställt föräldraskap Monica Lidbeck Psykolog Centrala Barnhälsovårdsenheten Göteborg & Södra Bohuslän Centrala Mödrahälsovårdsenheten, Södra Bohuslän monica.lidbeck@vgregion.se, 0727-213670 Doktorand

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Jämställdhetspussel ÖVNING: Så gör ni:

Jämställdhetspussel ÖVNING: Så gör ni: Självklart! ÖVNING: Jämställdhetspussel Jämställdhetsarbete lönar sig; det har hänt mycket de senaste 100 åren. Men när tog sig kvinnor egentligen in i politiken och hur ser det ut med fördelningen av

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck

Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck 1 [11] Stöd och utvecklingsenheten 2010-05-26 Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck En form av patriarkalt våld och förtryck Antagna av kommunfullmäktige 2010-06-17 SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka

Läs mer

Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Ett material från:

Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Ett material från: Basutbildning i jämställdhet och jämställdhetsintegrering Ett material från: Sveriges jämställdhetspolitik 1972 jämställdhet ett eget politikområde, då under Olof Palme 1994 tydligt (feministiskt) maktperspektiv

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Jämställdhet och mångfald - en förutsättning för hållbar utveckling. Kicki Borhammar, EDCS

Jämställdhet och mångfald - en förutsättning för hållbar utveckling. Kicki Borhammar, EDCS Jämställdhet och mångfald - en förutsättning för hållbar utveckling Kicki Borhammar, EDCS Uppdrag: att bidra till jämställd utveckling processtöd till projekt inom tillväxtarbetet processtöd till företag

Läs mer

Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat vid årsmötet 2013-04-21

Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat vid årsmötet 2013-04-21 Pipersgatan 33 112 28 Stockholm 08-17 82 00 info@mfj.se www.mfj.se Org nr 802407-2160 Plusgiro 590517-9 Idéplattform Idéplattformen är ett levande dokument för Män för Jämställdhet och senast reviderat

Läs mer

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna!

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Europaportalens särtryck av Feministiskt initiativs EU-valplattform 2014 i sin helhet. Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga rättigheter,

Läs mer

Kvinnor och män Jämställdhetsprogram antaget av SEKOs kongress 2006

Kvinnor och män Jämställdhetsprogram antaget av SEKOs kongress 2006 Jämställdhetsprogram antaget av SEKOs kongress 2006 Vi är alla olika men har lika värde och rätt Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Alla människor har rätt att, oberoende av

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009 Människovärdets okränkbarhet, individens frihet, alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män är väsentliga

Läs mer

När hände det? Likabehandlingspussel

När hände det? Likabehandlingspussel När hände det? Likabehandlingspussel Spelet om jämställdhetens och likabehandlingens historia i Sverige Ett spel om händelserna som gjort Sverige mer jämlikt och jämställt. Så här gör ni: Dela in er i

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Fortsatt förälder om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull, SOU 2011:51

Fortsatt förälder om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull, SOU 2011:51 Skapat den Sveavägen 59 Box 350, SE-101 26 Stockholm, Sweden Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter The Swedish federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010 JÄMSTÄLLDHETSPLAN Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010 Inom idrottsrörelsen har det pågått ett medvetet jämställdhetsarbete sedan Riksidrottsförbundets (RF:s) stämma

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer

Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer Beslutad av kommunfullmäktige den 26 april 2010, 39. Inledning Mäns våld mot kvinnor har erkänts som ett grundläggande brott mot mänskliga

Läs mer

Feminism. Från ord till handling

Feminism. Från ord till handling Feminism Från ord till handling Grafisk form Ida Sandborg Illustration Sara Granér Tryck 2014 Lenanders Grafiska AB (Skriftserien Folkviljan) Vänsterpartiet Malmö www.vmalmo.se KKvinnor och män har inte

Läs mer

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete Mång falds check underlag för ett normkreativt arbete Inledning Vi förhåller oss alla dagligen (o)medvetet till normer. Eftersom normer oftast är outtalade är de svåra att se. De är ännu svårare att se

Läs mer

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon

Manifest, värdegrund och policy. för Unizon Manifest, värdegrund och policy för Unizon Unizon samlar kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger

Läs mer

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors mål Europaparlamentsvalet 7 juni 2009

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors mål Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors mål Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 Kvinnornas Europa S-kvinnors mål Den 7 juni går vi till valurnorna för att rösta till Europaparlamentet, det är inget oviktigt val eller

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv 2013-2015 Gäller från 2013 t.o.m. 2015 Dnr CK 2012-0246 Ansvarig HR-direktör Innehåll 1. Syfte och mål 2. Bakgrund 3. Definitioner och begrepp 4. Samverkan

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

livspusslet Foto: Andy Prhat

livspusslet Foto: Andy Prhat livspusslet Foto: Andy Prhat 2 TCO och livspusslet TCO driver livspusselfrågorna eftersom vi vill se ett arbetsliv som går att kombinera med familjeliv, utan att någotdera behöver stå i skuggan av det

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Jämställdhetspolicy på lika villkor

Jämställdhetspolicy på lika villkor Jäms spo t e h d l täl på lika villkor licy PÅ LIKA VILLKOR Jämställdhetspolicy INNEHÅLLSförteckning Strategisk arbetsgivarpolitik Varför Jämställdhetspolicy? Bakgrund Innehållet i arbetet med jämställdhet

Läs mer

EN JÄMSTÄLLD VÄRLD ÄR MÖJLIG!

EN JÄMSTÄLLD VÄRLD ÄR MÖJLIG! EN JÄMSTÄLLD VÄRLD ÄR MÖJLIG! S-KVINNORS POLITISKA PLATTFORM 2013-2015 S-KVINNORS POLITISKA PLATTFORM, 2013-2015 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Både mammor och pappor är föräldrar

Både mammor och pappor är föräldrar Både mammor och pappor är föräldrar Foto: Scanpix Föräldraförsäkringen Frågan om föräldraförsäkringen engagerar många. Föräldraförsäkringen finns till för att barnen ska få en trygg start i livet och kunna

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor antogs

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo.

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFV-2014-1512 Sammanfattning

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län

Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid i Örebro län Mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel Titel: Överenskommelse om samverkan för Kvinnofrid

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun

Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Våld i nära relationer 2009-2010 Tjörns kommun Tjörn Möjligheternas ö Inledning Att slippa utsättas för våld och övergrepp är en förutsättning mänskliga rättigheter. FN:s deklaration om avskaffande av

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt

Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt 1(6) Dnr 2007-00467 Vägledning till jämställdhetsintegrering en utgångspunkt Socialfondsprojekt ska enligt det operativa programmet 1 jämställdhetsintegreras. Denna vägledning har tagits fram som ett stöd

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Stor blandning - lika behandling. Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling

Stor blandning - lika behandling. Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling Stor blandning - lika behandling Svenska Innebandyförbundets strategi för likabehandling Inledning Den här strategin borde inte behövas. En strategi för att säkerställa det självklara att alla som är involverade

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Makt, sårbarhet och skilda villkor

Makt, sårbarhet och skilda villkor Makt, sårbarhet och skilda villkor perspektiv från utredningen om män och jämställdhet Niclas Järvklo, utredningssekreterare Utredningen om män och jämställdhet Vårt uppdrag beskriva och analysera - mäns

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till?

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till? Genus i praktiken Vad fostrar vi våra barn till? AGENDA - Presentation - Vad är genus - Genussystemet - Värderingsövning - Genus i praktiken - vår förändringsprocess - Styrdokument - Film med diskussionsgrupper

Läs mer

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna

2013-045.17. Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland, Polismyndigheten, Kriminalvården, Kommunerna Dokumentnamn: Mäns våld mot kvinnor Dokumentnummer: Version: Dnr:801-2961-12 Datum: VKL:s diarienummer: 2013-045.17 Gäller fr o m: Gäller t o m: 2012 2014 Parter: Länsstyrelsen i Västmanlands län Handläggare:

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Clary Krekula Karlstads universitet När regnbågen grånar en konferens om hbtq och åldrande Göteborg 25/10 2012 De demografiska förskjutningarna

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Jämställt jamstallt.se

Jämställt jamstallt.se Jämställdhetspussel Hur gör vi? Klipp ut alla lappar med händelser och blanda dem väl. Uppdraget är sen att lägga in lapparna under rätt årtionden. Under varje årtionde står det hur många lappar som ska

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

Trygghetsplan. Vår förskola skall vara trygg och fri från Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Trygghetsplan. Vår förskola skall vara trygg och fri från Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Trygghetsplan Vår förskola skall vara trygg och fri från Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Kårstaängen och Skogsbrynets förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Visioner

Läs mer