Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Expertfunktionens år Sammanfattning Suicidprevention i Väst har under året blivit alltmer medveten om den kompetens organisationen har tillägnat sig under sina femton år som organisation. Trots motgångar att få erkännande och regionalt ekonomiskt stöd, kommer efterfrågan på Suicidprevention i Västs specifika kompetens från en rad andra håll såsom olika funktioner inom kommuner i och utanför vår region, institutioner som Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet i Stockholm, Statens institutionsstyrelse (SiS), Trafikverket, POSOMgrupper, psykiatrin och första linjens vård samt en rad ideella organisationer. Även flera teatergrupper ville ha vårt stöd i samband med föreställningar. En rad ideella insatser har utförts under året både av dem som arbetat med vår marknadsföring, föreläsningar, experthjälp på Livlinan och av dem som bidragit med egna berättelser om att vara efterlevande eller självupplevd suicidalitet. Till dem vill vi rikta ett stort tack, vi är så glada att de finns. Vi tackar också för mottagande av del av vinst för försålda suicidpreventiva krokar, enskilda gåvor, stora och mindre insamlingar exempelvis från strandhotellet i Mellbystrand och från Glädjeresan samt några församlingskollekter. Suicidpreventionen börjar i mötet mellan två människor, därför tackar vi också den som för vidare den kunskap hen tillägnat sig från Suicidprevention i Väst, i mötet med en medmänniska. Medlemmar, styrelse, personal Suicidprevention i Väst hade vid årets slut 197 medlemmar, en nedgång med 21 personer, varav 19 betalande. Vid årsmötet 2012 togs beslutet att medlemsavgiften 100 kr, ska vara frivillig, vilket kan vara en trolig orsak till att intäkter för medlemsavgifter minskat från 68 till 19 betalande år SPIV hade ett medlemsmöte, utöver årsmötet, då organisationen hade 15-årsjubileum med föreläsning av journalisten Alfred Skogberg samt professor Jan Beskow. Styrelsen har haft sex styrelsemöten under året. Styrelsens sammansättning: Else-Marie Törnberg ordförande, övriga styrelsemedlemmar var Jan Beskow vice ordförande, Christina Andersson kassör, Ingvor Blom och Ingela Skärsäter. Suppleanter var Anna Palm Jonasson, Zelma Fors och Karin Omsén. Revisorer var yrkesrevisor Kerstin Nordenham Murby och ordinarie föreningsrevisor Lars-Åke Johansson samt revisorssuppleant Daniel Noelle. Valberedningen bestod av Monica Wennblom, Evert Eggelind och Anna-Maria Nilsson. Suicidprevention i Väst har under året haft totalt fem anställda och en tjänstledig. Else-Marie Törnberg, Ingvor Blom, Mikael Romild, Lovisa Bengtsson, Filippa Ahlberg Gagnér. Tjänstledig Sonny Wåhlstedt. Mikael Romild slutade sin anställning under maj månad. Senare under året anställdes Filippa Ahlberg Gagnér folkhälsovetare, dels på konsultuppdrag, dels som vikarie för Ingvor Blom som var sjukskriven under hösten. Livlinan 1

2 I januari 2012 startades hemsidan Livlinan, en stödsida som riktar sig till unga som lever nära någon med psykisk ohälsa. Sidan lanserades efter en tids förarbete och till en början ägnades mycket tid åt att gå igenom sidan, uppdatera den och att berätta om sidan både i föreläsningssammanhang och i intervjuer för radio och tidning. Under året har SPIV besökt flera organisationer som arbetar med unga och skrivit om dem på sajten. Löpande har också frågor kommit in till Livlinan som har besvarats av Suicidprevention i Väst eller med hjälp av vår expertpanel som består av tolv personer. MHFA-utbildningar MHFA-utbildningarna har pågått även under våren 2012 och har arrangerats för bl a Angeredsgymnasiet, Västkompetens och för RFSU. I samband med detta har också slutrapporteringen av projektet genomförts och skickats till NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa). I slutet av januari överlämnades alla enkäter till CEPI (Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser) i Lund som skall sammanställa och vetenskapligt utvärdera utbildningen i en rapport till regeringen i början av I juni anordnades en återträff för alla MHFA-instruktörer där NASP var på plats och gick igenom vad som kunde förbättras. Med på denna återträff var Britta Alin Åkerman från NASP. Kurser i Psykisk Livräddning Under året har Else-Marie och Lovisa hållit ett 60-tal kurser i Psykisk Livräddning tillsammans. Under mars och april åkte de runt bland tio vårdcentraler i Södra Bohuslän och höll föreläsningar. Utbildningar i Psykisk Livräddning har arrangerats för bla Katrinelundsgymnasiet, Mariestad i deras suicidpreventiva samarbete med Töreboda och Gullspång, Arbetsförmedlingen Gbg, Medborgarskolan Borås, Hulebäcksgymnasiet, Tjejzonen, POSOM Öckerö samt i Öckerö församlingshem, GFS, Lindome församling, Evidens forskning och utveckling AB i Gbg, förskole- och skolpersonal i Kungälv, personal för akutboende i Mölndal, flyktingförläggning i Nyköping samt öppna föreläsningar i SPIV:s lokaler och SÄS i Borås. Andra utbildningar om suicidprevention har arrangerats för BUP SU, Medborgarskolan Borås, SIS, på Stadsbiblioteket, för psykiatrin i Sundsvall, i Umeå, i Partille, för Sahlgrenska universitetssjukhuset, Hälsoteket Västra Frölunda, BUP Örebro, i Falköping på elevhälsans nationella utvecklingsdag, på Ad Sapiens samt på pensionärsföreningarnas distriktsmöte i Vara. Kongress och konferens I mars var SPIV med på psykiatrikongressen i Göteborg. I juni var SPIV på plats och pratade om MHFA i Falköping på en internationell konferens om Säker och trygg kommun. Suicidprevention i Väst hade även talare på elevhälsans nationella utvecklingsdag i Göteborg. Jan Beskows kurser Jan Beskow höll i april två utbildningsdagar i Partille för skolpersonal, där Else-Marie och Lovisa var med och berättade kort om SPIV i anslutning till Jans föreläsning. Utöver detta har Jan Beskow och Astrid Palm Beskow lett och föreläst på tre stycken sex dagars specialistkurs de skapat Suicidprevention ur ett kognitivt systemteoretiskt perspektiv. Den riktar sig till psykiatrer och andra läkare, psykoterapeuter, kuratorer och andra som i sitt arbete har kontakt med suicidala patienter eller arbetar för att utveckla suicidprevention. Kursen är Ipuls certifierad (läkarnas organisation för kvalitetsbedömning). Den är godkänd som del i specialistkurs i psykologi. En förkortad femdagars specialistkurs har också genomförts. Denna i samarbete med projekt Västkometens för personal inom socialt arbete och på vårdcentraler. I samband med dessa 2

3 har Suicidprevention i Väst också arbetat med annonsering och med att ta emot anmälningar. Jan har också tillsammans med Annika Sehlstam Grundén gett stöd till psykistriska kliniken i Eskilstuna. Där bidrar de till utveckling av suicidprevention utifrån kognitiv systemteoretiskt perspektiv. Liknande stöd har Jan utfört för BUP i Örebro samt Skellefteå och Umeå. Jan Beskow medverkar regelbundet i kurs om Prevention vid Folkhälsovetarprogrammet, GU. Suicidpreventiv krok I april träffade Suicidprevention i Väst Franz James och Jacob Thedin som tidigare haft kontakt med Ingvor Blom och SPES Västra Krets. De presentade sin produkt som är en suicidpreventiv krok. Nu har produktionen startats och ett avtal har tecknats som innebär att 5 procent av intäkterna från försäljningen går till SPIV. Suicidpreventiva dagen Under våren har flera planeringsmöten hållits med den stora och den lilla planeringsgruppen i Nätverket för kyrka Suicidprevention (ett samarbete mellan SPES, Suicidprevention i Väst, Sensus och Svenska kyrkan) som har planerat arrangemanget kring den suicidpreventiva dagen. Lovisa har ansvarat för pressutskick i samband med dagen, Ingvor, Lovisa och Else-Marie har suttit i den lilla gruppen som hållit i planering av det praktiska genomförandet. Det var två programpunkter; en manifestation på Nordstan med musik och information om dagen samt en ljuständning i Domkyrkan på kvällen. Jan och Filippa m.fl. pratade på torget i Nordstan och Else-Marie intervjuade Christer Olsson i Domkyrkan i samband med ljuständningen. I anslutning till 10 september var SPIV även i Falköping och i Borås och föreläste. Kris och sorgestöd Ingvor Blom har hållit i kris- och sorgestödsverksamheten inom Suicidprevention i Väst och i genomsnitt tagit emot två samtal per vecka. Under hennes sjukdom har övriga på kontoret tagit emot dessa samtal eller hänvisat vidare till kontaktpersoner som Ingvor fört upp på en lista, samt till SPES jourtelefon. Else-Marie har hållit en kurs i Psykisk Livräddning på en av samtalsträffarna som SPES arrangerar en gång per månad. En person från SPES Västra kretsen, Nils Wikander har under året representerat denna förening när Ingvor Blom inte kunnat. Marknadsföringsgruppen Helena, Jonas och Johan arbetar ideellt för Suicidprevention i Väst och utformar broschyrer, tackbrev, visitkort m.m. Suicidprevention i Väst träffar marknadsföringsgruppen ett par gånger per termin för att dryfta idéer och utveckla samarbetet. I våras initierade Johan ett projekt med en KYutbildning i Göteborg där studenterna läste till grafiker, copywriters och fotografer. I ett två veckor långt projekt fick de ta fram material för Livlinan och resultatet var mycket lyckat. Från en av grupperna beställde Suicidprevention i Väst en folder och en affisch. Fredrik Olsson som arbetar med sökoptimering i Skövde, gav Suicidprevention i Väst kostnadsfritt goda råd för hur vår hemsida kommer högre upp i sökmotorerna Google, Bing m fl. Han tog också fram en favicon till vår hemsida (den lilla bilden längst upp till vänster vid hemsidans webbadress). Konsultuppdrag för VGR till EUREGENAS - Litteraturreferenslista och goda exempel Det europeiska suicidpreventiva nätverket EUREGENAS har uppdragit åt Västra Götalandsregionens Enhet för folkhälsofrågor att framställa två Excel listor, speglande dels goda exempel dels referenser, som beskriver suicidprevention i Sverige. För detta uppdrag har Enheten för folkhälsofrågor anlitat Filippa och Jan från Suicidprevention i Väst. Datainsamlingen bygger på av Suicidprevention i Väst kända projekt samt kompletteringar efter talrika telefonsamtal och mail till nyckelpersoner inom suicidpreventionen i Sverige. Dessutom har sökningar gjorts på webben, bl a 3

4 på relevanta hemsidor, t ex NASP, Socialstyrelsen och MSB. Listorna har sammanställts och sammanfattningar har formulerats på både svenska och på engelska. Referensgrupp för suicidprevention i VGR Representanter för Suicidprevention i Väst sitter i VGR:s referensgrupp för befolkningsinriktad suicidprevention. Under året har målet varit att skapa en mötesplats för de organisationer i kommunerna i VGR som vill arbeta med suicidprevention. Gruppen har uppdraget utbyta erfarenheter samt att komma med förslag på innehåll till två konferenser per år. Den första var den 17 oktober Kunskap- och nätverksdag för befolkningsinriktad suicidprevention. Till denna dag kom Britta Alin Åkerman och berättade om MHFA samt MHFA för personer som möter ungdomar, mycket uppskattat. Suicidprevention i Väst var här även VGR behjälpliga med framtagandet av suicidstatistik. Gruppsamtal runt småbord då frågor om framtida behov formulerades och skrevs ner. Dessa ligger till grund för innehåll vid nästa nätverksdag våren Konsultuppdrag för NSPHiG i projekt Brukarrevision I juni gav NSPHiG Suicidprevention i Väst i uppdrag att arbeta med utformningen av projekt Brukarrevision. Projektet bedrivs i samarbete med delar av den psykiatriska omsorgen i Härryda kommun. I arbetet ingår processbeskrivning, att kalla till möten, att utforma en utbildningsplan samt framtagandet av lämpligt material och broschyrer. För Suicidprevention i Väst arbetar Filippa deltid med detta projekt. Konsultuppdrag för NSPHiG i projekt IPS I juni började arbetat med IPS-projektet där Filippa och Lovisa är aktiva på deltid. Förkortningen står för Individual Placement and Support (IPS). Målet är en väg till arbete för personer med psykiskt funktionshinder, genom brukarcoacher. Projektet har kommit i gång i liten utsträckning och möten hålls med regelbunden basis. Projektet pågår till och med 2012, men troligtvis kommer projekttiden att förlängas och medel har sökts för det. Arbetsuppgifterna täcker bl a kommunikation, utformningen av broschyrer, processbeskrivning samt utbildning till arbetsplatserna. Filippa kommer även att utvärdera projektet i samarbete med FoU Väst. Den största delen med utvärderingsarbetet kommer att förläggas till efter årsskiftet 2012/2013. Konsultuppdrag för Trafikverket Jan Beskow har under året varit ett vetenskapligt stöd för Trafikverket och den grupp som arbetar med suicidklassning av vägtrafikolyckor. Representation i Västra Götalandsregionens och Örebro läns landstings regionala kunskapsnod för självskadebeteende Filippa från Suicidprevention i Väst sitter med som representant i Västra Götalandsregionens och Örebro läns landstings regionala kunskapsnod för självskadebeteende tillsammans med flertalet kliniker från olika delar av Västra Götaland och Örebro. Häri sker ett erfarenhetsutbyte i ämnet. Man gör även en inventering av nuvarande forskningsläge och praktik kring självskadebeteende. I detta ingår att se vad som görs i behandlingsväg och vad som kan göras för att bättre behandla och förebygga insjuknande för denna patientgrupp. Suicidprevention i Väst får i denna grupp en möjlighet att profilera sig. Referensgrupp för webbstödet för suicidprevention för Kunskapscentrum för psykisk hälsa Som ett led uppföljningen av den regionala utvecklingsplanen i psykiatri arbetar Nils Sjöström, Jörgen Bergman och Ingela Heimann på uppdrag av VGR med att utveckla ett regionalt webbaserat beslutsstöd för omhändertagande av suicidala patienter. Till detta kunskapsstöd bjöds 4

5 Suicidprevention i Väst och SPES västra kretsen, in till ett utvecklingsmöte. Jan, Filippa, Lovisa och Else-Marie deltog från SPIV och Nils Wikander från SPES Västra kretsen. Ett uppföljande möte kommer att hållas. Kompetenshöjning Under året har Suicidprevention i Väst varit på olika föreläsningar och konferenser relaterade till arbetet vi bedriver, bl.a. tre olika föreläsningar anordnade av BRIS, en utvecklingsdag anordnad av Skolkyrkan om mötet med unga i förorten, en nationell konferens om självskadebeteende, VGR:s dialogmöte - om jämlik hälsa, fortbildning i Psykiatriforum, fortbildning för Hjärnkollsambassadörer, fortbildning om ledarskap i ideell organisation, ledarcoaching av företagspsykolog samt en konferens i Stockholm om webbstöd för unga. Lovisa och Filippa påbörjade en kurs i Stockholm Samverkan i mötet med den suicidnära patienten (SAMS) en sexdagarskurs i tre delar, ledd av Anna-Karin Nyberg psykiater, kompetensteamet Stockholms psykiatri. Från Suicidprevention i Väst har Else-Marie och Jan varit närvarande under Stefan Wiktorssons disputation Attempted suicide in late life a prospective study. Övrig verksamhetsutveckling Som ideell organisation har Suicidprevention i Väst även arbetat med ansökan till Allmänna Arvsfonden, VGR och Göteborgs kommun, varit på informationsmöte i Stockholm om 90-konto, arbetat med budget, haft styrelsemöten och gjort förberedelsearbete inför dessa. Övrigt BUP vid Sahlgrenska universitetssjukhuset bjöd in NSPHiG: s organisationer till ett brukarrådsmöte i ett led att förbättra verksamheten. Suicidprevention i Väst medverkade under detta. Kontinuerlig medverkan och uppföljning på NSPHiG: s möten med andra brukar- och närståendeorganisationer. Medverkan under Hjärnkollskampanjen på Kungsportsplatsen. Studenter från New York kom på studiebesök till Suicidprevention i Väst och fick veta mer om verksamheten. Föreläsning och samtalsstöd för en invandrarförening i Hjällbo där en ung man veckorna innan tagit sitt liv. Möte med Eva-Maria Haugerud Landsforeningen for prevention av selvskading och suicid i Norge. Intervjuer i bl.a. GP, P4 och Malmö lokalradio. Suicidprevention i Väst har genomfört och utvärderat en enkät för VGR till EUREGENAS. Göteborg den 13 mars 2013 Else-Marie Törnberg, ordförande 5

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 o Tydliggörandets år - verksamhet och kommunikation mot en tydligare inriktning Inledning När vi summerar 2013, ser på det vi gjort utifrån vår förenings uppgift och den plan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011. - Glädjeresans år. Nationellt

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011. - Glädjeresans år. Nationellt VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 - Glädjeresans år Nationellt MHFA År 2011 var året då suicidpreventionen gjorde en Glädjeresa i dubbelt motto både nationellt och på hemmaplan. SPIV startade ett intensivt samarbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse NSPHiG 2012

Verksamhetsberättelse NSPHiG 2012 Verksamhetsberättelse NSPHiG 2012 Inledning NSPHiGs kansli har under verksamhetsåret fortsatt med uppdraget att för de 17 medlemsorganisationerna driva arbetet för ökat gemensamt inflytande inom politik,

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 x INNEHÅLL RIKSFÖRBUNDET SPES 2014 I. Årets förbundsstyrelser och deras sammansättning 2. Ungdomssektionen 3. Utbildningar, konferenser, möten

Läs mer

Verksamhetsberättelse NSPHiG 2011

Verksamhetsberättelse NSPHiG 2011 Verksamhetsberättelse NSPHiG 2011 Allmän inriktning NSPHiG har under året fortsatt med uppdraget att för de ingående organisationerna driva arbetet för ökat inflytande och tillgänglighet inom till exempel

Läs mer

Slutrapport. Pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län

Slutrapport. Pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län 1 NSPH i Jönköpings län 2014 11 19 Slutrapport Pilotprojektet YMHFA, Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med fokus på unga, i Jönköpings län Styrgruppen för pilotprojektet i Jönköpings län Projektledare

Läs mer

Brukarcoacher Ett erfarenhetsbaserat stöd

Brukarcoacher Ett erfarenhetsbaserat stöd Brukarcoacher Ett erfarenhetsbaserat stöd Utvärdering av ett sysselsättningsprojekt för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Göteborgs Stad 2012-2013 Filippa Ahlberg Gagnér/NSPHiG 2014-02-28

Läs mer

Förslag till Strategisk plan för att minska suicid i Göteborg

Förslag till Strategisk plan för att minska suicid i Göteborg Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-05-30 Diarienummer 0576/13 Repronummer 175/13 Stadsledningsstaben Avdelningen Utbildning, Folkhälsa, Barn och ungdom Marianne Bernhardtz Telefon 031-368 11 85 E-post: marianne.bernhardtz@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

PRIO-uppdrag 2014 och 2015 2015-05-22

PRIO-uppdrag 2014 och 2015 2015-05-22 PRIO-uppdrag 2014 och 2015 2015-05-22 Filippa Ahlberg Gagnér, Elisabeth Hurtado Lundberg och Sonny Wåhlstedt Bakgrund Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan, PRIO plan för riktade insatser

Läs mer

Svenska OCD-förbundet Ananke

Svenska OCD-förbundet Ananke Svenska OCD-förbundet Ananke VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 1 Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke, med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor

Läs mer

Svenska OCD-förbundet

Svenska OCD-förbundet Svenska OCD-förbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Sammanfattning Svenska OCD-förbundet med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd

Läs mer

Länsövergripande handlingsprogram för suicidförebyggande åtgärder

Länsövergripande handlingsprogram för suicidförebyggande åtgärder Uppdrag 14/15 Länsövergripande handlingsprogram för suicidförebyggande åtgärder Sammanfattning Att arbeta med förebyggande åtgärder gällande suicid eller suicidförsök är ett omfattande område. Osäkerhet

Läs mer

DEN FJÄRDE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION ETT SJÄLVMORDSFRITT SVERIGE

DEN FJÄRDE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION ETT SJÄLVMORDSFRITT SVERIGE 2004 Rapport nr 1 DEN FJÄRDE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION ETT SJÄLVMORDSFRITT SVERIGE Att satsa på psykisk hälsa förebygga självmord och självmordsförsök NASP - 2004 Nationellt

Läs mer

Nationella självskadeprojektet

Nationella självskadeprojektet DELRAPPORT TILL SOCIALDEPARTEMENTET Nationella självskadeprojektet 2013-10-15 1 Nationella självskadeprojektet Ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om vården av unga med självskadebeteende Under

Läs mer

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Verksamhetsberättelse 2013

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Verksamhetsberättelse 2013 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll FoU Välfärd Värmland... 3 Verksamhet... 4 Grundutbildning... 5 Forskarutbildning... 5 Forskning... 5 Seminarieverksamhet...

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Verksamhetsberättelse. RFSU Malmö 2014

Verksamhetsberättelse. RFSU Malmö 2014 Verksamhetsberättelse RFSU Malmö 2014 Ordförande har ordet Ännu ett år har gått. 2014 var året då vi fyllde 80 år som lokalförening. Det gör oss till en av de äldsta lokalföreningarna! Under året har vi

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Regional utvecklingsplan för psykiatri. Rapport från arbetsgrupp PATIENTER MED HÖG SUICIDRISK IRIUUAT COMMODO REDOLO

Regional utvecklingsplan för psykiatri. Rapport från arbetsgrupp PATIENTER MED HÖG SUICIDRISK IRIUUAT COMMODO REDOLO Regional utvecklingsplan för psykiatri MINIM, INSATSER CONSEQUATILL COMMODO SJÄLVMORDSNÄRA DUIS DELENIT, EPIDEMIOLOGI EXERCI PATIENTER/ DOLORE IRIUUAT COMMODO REDOLO PATIENTER MED HÖG SUICIDRISK Rapport

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2013 HOPP Stockholm 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Verksamhetsutveckling... 8 6. Projekt...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 ENTRUAA FÖR IDEELLT ARBETE

Verksamhetsberättelse 2013 ENTRUAA FÖR IDEELLT ARBETE l.oi Verksamhetsberättelse 2013 ENTRUAA FÖR IDEELLT ARBETE 2 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2013 1 Sammanfattning verksamhetsåret 2013 4 1. Bakgrund 5 2. Organisation 6 2.1 Organisationsskiss

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

Till Socialdepartementet

Till Socialdepartementet 15 december 2014 Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik ( LIME) Nationellt centrum för suicidforskning ochprevention av psykisk ohälsa (NASP) Till Socialdepartementet REDOVISNING AV

Läs mer

Kartläggning av självmordsförebyggande arbete utanför hälso- och sjukvården

Kartläggning av självmordsförebyggande arbete utanför hälso- och sjukvården RAPPORT Dnr 5734/2009-010 2009-11-26 Lena Mobrandt NASP Kartläggning av självmordsförebyggande arbete utanför hälso- och sjukvården Sammanfattning Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa (NASP)

Läs mer

Fem år. mot våld 2009-2014. Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer

Fem år. mot våld 2009-2014. Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer Fem år mot våld Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer 2009-2014 Fem år med VKV Det första fröet till VKV såddes 2007, när Regionfullmäktige efter en motion beslutade om att

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(11) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli-september 2012 Inledning Socialfonden

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt

ÅRSREDOVISNING 2012. Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt ÅRSREDOVISNING 212 Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt INNEHÅLL Inledning 4 Organisation 5 Utveckling av riksföreningen under 212 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 212 Verksamhet 7 Stödjande verksamhet 7 Arbete

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV 2006 Rapport nr 1 Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök NASP 2006, 2007

Läs mer