IT ger nya möjligheter för personer med funktionshinder PTS bredbandsförsök

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT ger nya möjligheter för personer med funktionshinder PTS bredbandsförsök"

Transkript

1 IT ger nya möjligheter för personer med funktionshinder PTS bredbandsförsök Information från Post- och telestyrelsen

2 PTS sju bredbandsförsök Bredbandstekniken har blivit tillgänglig för en allt större andel av befolkningen i Sverige. Med hjälp av snabbare dataöverföring har det blivit möjligt att skicka och ta emot stora mängder information via datanäten. Möjligheterna till kommunikation har breddats med e-post, chatt och videokommunikation i realtid. Det har blivit lättare att välja det sätt att kommunicera som passar den enskilde individen bäst. För personer som på grund av funktionshinder begränsas i sina möjligheter att kommunicera kan IT-tekniken i allmänhet och bredband i synnerhet underlätta mycket. Post- och telestyrelsen, PTS, fick i december 2001 i uppdrag av regeringen att bedriva ett antal försök där bredbandstekniken utnyttjas för att skapa nya tjänster för personer med funktionshinder. En viktig fråga var hur den nya tekniken kunde användas och målgruppsanpassas för dessa grupper. Av totalt sju försök är sex avslutade: Servicecentral för dövblinda Bredband för intellektuellt funktionshindrade daglig information och kommunikation Utbildning på distans för personer med lätt afasi Bredband för läshandikappade och synskadade distribution av digitala talböcker till högskolestudenter Distansutbildning på teckenspråk Vinnande kommunikation vägledning på distans Ett sjunde försök Mobil videokommunikation för döva, startade under våren Försöket inleddes senare än de övriga eftersom 3G-tekniken först då lanserades i större skala. Gemensamt för försöken är att standardiserad teknik har använts i så stor utsträckning som möjligt. Genom att där det går utnyttja befintliga hjälpmedel och standardutrustning som webbkameror och vanliga persondatorer blir lösningarna mer kostnadseffektiva för samhälle och användare. En samhällsekonomisk utvärdering av försökstjänsterna sker med hjälp av Linköpings universitet, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi. Som utvärderingsmodell används den så kallade ICF-modellen (International Classification of Disability, Functioning and Health). Mer information om bredband: På PTS webbplats finns information om bredband, prisjämförelser och goda råd inför val av bredbandsleverantör. Broschyren Frågor och svar om bredband kan beställas eller laddas ned från webbplatsen.

3 Servicecentral för dövblinda Att vara dövblind innebär speciella problem i vardagen, till exempel att läsa på ett matpaket, leta efter något borttappat som rent faktiskt ligger synligt, eller helt enkelt se efter om man är snyggt och propert klädd. Att kommunicera med andra är ett allmänt problem för dövblinda. Detta kan ibland lösas med hjälp av en seende person, en personlig assistent, en anhörig eller någon annan som kan finnas till hands och som kan kommunicera med en dövblind person. Försöket Servicecentral för dövblinda syftade till att ta fram ett komplement till detta, där en dövblind person kan ta tekniken till hjälp i de fall som det passar sig. Många situationer kan lösas snabbt och lätt med fjärrservice. Det innebär att den dövblinda inte blir så beroende av hjälp från sin direkta omgivning. I försöket som drivits av Föreningen Sveriges Dövblinda, FSDB, utvecklades en tjänst som innebär att man som dövblind kan kommunicera med en bemannad servicecentral. Med hjälp av en datorbaserad terminal med kameror kan den dövblinda via bredband kontakta servicecentralen. Konversationen sker med bild, text och tal i den kombination som är mest lämplig för den dövblinda. Den vanligaste typen av konversation består av att den dövblinda användaren använder teckenspråk för att prata med servicecentralen, som svarar med text. Användaren läser texten med hjälp av en punktdisplay som är kopplad till datorn. Har användaren rester av syn eller hörsel kan servicecentralen även teckna eller prata. Styrinformation kan också ges i annan form, till exempel genom vibrator som användaren kan känna av på sin kropp. Med hjälp av kameror kan användaren visa upp sig själv eller ett föremål i hemmet som servicecentralen kan se. En rörlig, zoombar kamera används för att visa olika delar av rummet till exempel för att hitta ett speciellt föremål eller för att läsa texten på en burk. Under försöksperioden inrättades en servicecentral som bemannades måndag till fredag 8-17 av personal med bakgrund som teckenspråkstolkar. Försöket har mottagits positivt av de fyra dövblinda personer som använt tjänsten. Bedömningen är att kommunikationsmetoden ger nya möjligheter för dövblinda att kommunicera med alla och att servicecentralens tjänster är viktiga och nyttiga. Även synskadade bedöms kunna ha nytta av en liknande servicecentral. Teknik: Bredbandsansluten dator med programvara för total kommunikation (Allan ec), skärmläsarprogram och talsyntes. Punktdisplay, en stationär analog videokamera för kommunikation och en rörlig, zoombar och fjärrstyrd kamera ansluten till en videoserver för presentation. Målgrupp: FSDB har 400 dövblinda medlemmar, men det finns dövblinda som inte är medlemmar. Även synskadade är en potentiell målgrupp. Antal användare: Fyra Projekttid: Februari 2003 mars 2004 Kontaktperson: Susanne Hodosi-Ewerman, FSDB - 1 -

4 Utbildning på distans för personer med lätt afasi Det är allt svårare att motivera boende på en annan ort att delta i folkhögskolornas internatbaserade kurser. Genom distanskurser kan man fortsätta att bo hemma medan man studerar, vilket är ekonomiskt och ofta socialt fördelaktigt. Har man dessutom ett funktionshinder förstärks behovet av att kunna vara kvar i hemmiljön samtidigt som behovet av omvärldskontakt behöver tillfredsställas. Afatiker drabbas ofta av en kombination av funktionshinder, främst svårigheter till kommunikation, såväl talad som skriven, samt vissa motoriska hinder. Syftet med distansutbildningsförsöket var i första hand att pröva anpassade former för distansundervisning med bästa möjliga tillgängliga bredbandsteknik. Visionen var att utveckla och bredda arbetet inom distansutbildning så att personer med lätt afasi ges nya möjligheter till utbildning och personlig utveckling. Detta ger deltagarna en möjlighet att uppnå en förhöjd livskvalitet och i vissa fall återgång till arbetslivet. För gruppen personer med lätt afasi är möjligheten att kombinera tal med bilder viktig för att kommunikationen ska bli så bra som möjligt. Att dela dokument, använda sig av en whiteboard och göra presentationer via datorn var vanliga inslag i undervisningen. Karlskoga Folkhögskola, som ansvarat för projektets genomförande, har lång erfarenhet av undervisning för afatiker. De har i försöket bedrivit distansutbildning på schemalagd tid i bland annat svenska och presentationsteknik. Åtta deltagare på olika platser i landet har deltagit i försöket. Undervisning har skett regelbundet tre gånger i veckan med positiva resultat och deltagarna har också utnyttjat möjligheterna till ljud- och bildkontakt med varandra för egen konversation. Den sociala aspekten av att kunna kommunicera med andra afatiker även utanför undervisningen via videokonferens har varit mycket uppskattad av deltagarna i försöksprojektet. Försöket ökar tillgängligheten till effektiv vuxenutbildning och gör att de kurser som utarbetats också enkelt kan återanvändas. Teknik: Bredbandsansluten dator med webbkamera och headset, programvara för videokonferens (Click-to-Meet). Målgrupp: Personer med afasi Antal användare: 8 Projekttid: Juli 2002 december 2003 Kontaktperson: Anders Fritzson, Karlskoga Folkhögskola - 2 -

5 Digital distribution av talböcker till högskolestudenter Högskolestuderande med läshandikapp synskadade, dyslektiker och rörelsehindrade har möjlighet att få sin kurslitteratur som talböcker. Studenten beställer talboken som sedan skickas via post från Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB, i Stockholm. Förutom den tid själva försändelsen tar, är låntagaren beroende av att boken finns inne, det vill säga att ingen annan har lånat den. Eftersom talböcker numera är digitala finns dock möjligheter till annan hantering. Det aktuella försöket är en bredbandstjänst som ger läshandikappade studenter tillgång till talböcker via digital distribution. Ett centralt digitalt talboksarkiv, som omfattar cirka titlar, byggs upp hos TPB där all inläst högskolelitteratur görs tillgänglig för nedladdning. Målsättningen är att genom bredbandstekniken ge den läshandikappade studenten tillgång till litteratur på samma villkor som andra studenter. Projektet har drivits av TPB som är den myndighet som ansvarar för att synskadades och andra läshandikappades behov tillgodoses med litteratur i form av talböcker, punktskriftsböcker och elektroniska medier. De fyra högskolebibliotek som medverkat i försöket har genom SUNET, universitetens datanätverk, tillgång till bredband med hög överföringskapacitet. Den genomsnittliga talboken är 225 MB stor och högskoleböcker är ofta dubbelt så stora, vilket ställer krav på snabb uppkoppling för en acceptabel nedladdningstid. Utrustning för nedladdning och bränning av cd-rom-skivor finns utplacerad på biblioteken. När studenten kommer till högskolebiblioteket för att låna kurslitteratur laddar bibliotekarien enkelt ned talboken från talboksarkivet och överför den till en cd-romskiva som studenten lånar hem. Systemet är enkelt att använda och talböckerna i arkivet är alltid tillgängliga vilket innebär att det inte blir någon kötid. I projektet har även två delprojekt med delleveranser och så kallad strömmande läsning testats. Om boken är under inläsning kan den laddas ned till studenten bit för bit allt eftersom inläsningen fortskrider. Ibland kan detta vara avgörande för att hinna med att läsa en kurs. Strömmande läsning av talböcker över Internet innebär att studenten själv kan koppla upp sig hemifrån och läsa de böcker som är intressanta, utan att behöva gå till det lokala biblioteket för att ladda ned talboken. De försökspersoner som deltagit i projektet har flitigt utnyttjat möjligheten att ladda ned talböcker och högskolebiblioteken har visat stort intresse, även de som inte medverkat i försöket. Utöver de försökspersoner och de högskolebibliotek som medverkade i projektet har ytterligare cirka 100 studenter nyttjat tjänsten och 13 nya högskolebibliotek har fått tillgång till arkivet. Bredbandstjänsten är redan på väg att etableras som en reguljär tjänst. Teknik: Högskolebibliotek: Dator med snabb bredbandsuppkoppling och CD-brännare. Vid strömmande läsning användes läsprogrammet EaseReaderOnline. Målgrupp: Läshandikappade (till exempel synskadade, dyslektiker, rörelsehindrade) Antal användare: 49 Projekttid: Juni 2002 maj 2004 Kontaktperson: Torbjörn Dahlander, Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB - 3 -

6 - 4 -

7 Bredband för intellektuellt funktionshindrade Intellektuellt funktionshinder innebär bland annat att det är svårt att hantera abstrakta begrepp och sammanhang, till exempel tid, kvalitet, kvantitet, orsak och rumsliga samband. En följd av detta är att de funktionshindrade begränsas i förmågan att kommunicera med varandra på distans, till exempel via telefon. Om personerna kan se varandra, och på så sätt uppfatta kroppsspråk, uttal och betoning hos den de talar med, underlättas kommunikationen betydligt. Att kunna kontrollera sin egen vardag, till exempel att inhämta och förstå allmän information, nyheter, dela fritidsintressen med andra, handla, sköta sin ekonomi, skriva till myndigheter och vänner, är väsentliga aktiviteter för att vara delaktig i samhället och avgörande för ett självständigt liv. För många personer med intellektuellt funktionshinder är delaktigheten och möjligheten till ett självständigt liv mycket begränsad. En bredbandsuppkopplad dator ger möjligheter till ökad delaktighet och självständighet. I försöket Bredband för intellektuellt funktionshindrade är en dubbelriktad videokommunikation med hög kvalitet på både ljud och bild en viktig förutsättning för att kommunikation på distans ska fungera. Försöket har genomförts i samarbete med Bollnäs Kommun, Föreningen Grunden i Göteborg och Höghammarskolan i Bollnäs. Försökets syfte var att ta reda på nyttan av bredband för personer med intellektuellt funktionshinder. Att kommunicera och samarbeta individuellt eller i grupp med hjälp av dubbelriktad videokommunikation över Internet var ett viktigt syfte. Ett annat syfte var att testa möjligheterna för den intellektuellt funktionshindrade att nyttja tjänster på Internet, till exempel bank, e-handel med mera. Utöver dessa aktiviteter har syftet även varit att ge deltagarna möjlighet att hitta egna användningar och nytta av bredband. Medlemmar från föreningen Grunden i Göteborg och elever på Höghammarskolan i Bollnäs har deltagit i försöket. De har till exempel testat olika tjänster på Internet och samarbetat kring sina erfarenheter för att lära sig mer om Internet som ett verktyg i vardagen. Ofta har videokommunikationen skett från flera till flera, det vill säga mellan grupper. Arbetsgrupperna har också tagit fram en webbtidning tillsammans där resultat och erfarenheter i försöket publicerats. Erfarenheterna från försöket är att användarna snabbt tagit till sig det nya sättet att kommunicera och upplevt både nytta och glädje vid användningen. Internet och videostödd kommunikation kan underlätta kommunikation på distans. Särskilt gäller detta möjligheterna till nya kontakter utanför den egna kretsen av funktionshindrade. Detta är mycket betydelsefullt eftersom många personer med intellektuellt funktionshinder upplever hinder som begränsar dem att möta andra människor. Teknik: Studios (Göteborg och Bollnäs): Bredbandsuppkopplad dator, storbildsskärm, videokonferensprogram (Click-to-Meet), webbkamera, digital videokamera för bättre kvalitet och dokumentering. Hemmiljö: Bredbandsuppkopplad dator, videokonferensprogram (Click-to-Meet), webbkamera, headset. Målgrupp: Personer med intellektuella funktionshinder Antal användare: 6 personer på Grunden Media i Göteborg och 5 elever på Höghammarskolan i Bollnäs. Projekttid: Juli 2002 maj 2004 Kontaktpersoner: Peter Mattsson, Föreningen Grunden i Göteborg, Hans Persson, Höghammarskolan i Bollnäs

8 Distansutbildning på teckenspråk Det är viktigt att döva personer kan få tillgång till utbildning på teckenspråk eftersom teckenspråket är dövas förstaspråk. De vuxenutbildningar för döva på teckenspråk som idag erbjuds, är ofta förlagda på internat långt hemifrån. Behovet och intresset av utbildning på distans är därför stort. Syftet med projektet var att i en flexibel utbildning skapa möjlighet till en teckenspråkig interaktion mellan kursledare och deltagare. Kommunikationen sker med hjälp av video över Internet, antingen som direktkommunikation eller genom att deltagarna laddar ned videofiler eller skickar videomeddelanden. Projektet utfördes av Sveriges Dövas Riksförbund i samarbete med Västanviks folkhögskola i Leksand. I projektet användes i huvudsak tre kommunikationsmetoder för interaktion mellan lärare och deltagare: - Videofiler med kursmaterial och arbetsövningar på teckenspråk, som deltagarna tar del av via Internet. - Deltagarna återkopplar till läraren på teckenspråk via inspelade videomeddelanden. - Lärarna och deltagarna träffas för schemalagda lektioner i virtuella klassrum på Internet genom videokonferens. Utbildningen ska vara lättillgänglig, genom ett användarvänligt gränssnitt och en rimlig kostnad för den enskilda användaren, utan att ge avkall på kvaliteten. Förmedlingen av högkvalitativ video över Internet ställer stora krav på hög bandbredd, men den utrustning som deltagaren behöver är en standarddator, webbkamera och programvara. Utbildningens metoder kan också vara till nytta för personer som är i behov av läppavläsning eller tecken som stöd för förståelsen. Erfarenheterna från försöket är att tekniken har fungerat över förväntan och eleverna är mycket positiva till möjligheten att kommunicera på sitt eget förstaspråk på distans. Härlig kontakt på 20 mils avstånd!, som en deltagare uttryckte det. Teknik: Bredbandsansluten dator med webbkamera, programvara för videokonferens (Click-to-Meet). Målgrupp: Döva och hörselskadade med teckenspråk som förstaspråk Antal användare: 13 Projekttid: Juli 2002 april 2004 Kontaktperson: Roger Jämtdal, Sveriges Dövas Riksförbund, SDR - 6 -

9 Vinnande kommunikation vägledning på distans För att kunna ge personer med funktionshinder effektiv vägledning, till exempel i arbetsmarknadsfrågor, behövs en hel del resurser. Till exempel är tillgången på specialister på arbetsmarknadsvägledning för döva samt på teckentolkar begränsande faktorer. Resurserna är också ojämnt spridda över landet, vilket gör att det kan ta lång tid för personen med funktionshinder att få träffa dessa specialister för vägledning. Syftet med försöksprojektet som kallas Vinnande Kommunikation var att utveckla metoder för att använda videokommunikation i det ordinarie arbetet på arbetsförmedlingen. De primära målen var att underlätta för gruppen arbetssökande med funktionshinder att snabbare få kontakt med specialister på arbetsförmedlingen och därmed öka deras möjligheter att få ett arbete. Samtidigt skulle kostnader för resor och restid kunna minskas. Vägledningen sker individuellt eller till grupper. När handläggaren tillsammans med den sökande identifierat servicebehovet och beslutat vilken metod som är lämplig har den sökande erbjudits att träffa en expert på distans. Den sökande har tillsammans med sin handläggare träffat till exempel psykolog, hörselpedagog, dövpedagog, synkonsulent, arbetsterapeut eller annan expertis via videokommunikation. Kommunikationen sker med hjälp av bild, text och tal och vägledaren kan visa dokument och hemsidor. Den tekniska utrustningen finns installerad på tio arbetsförmedlingar i Uppsala och Västmanlands län, vilket gör att den funktionshindrade kan besöka sin närmaste arbetsförmedling. Erfarenheterna från försöket är mycket positiva. Tio arbetsförmedlingskontor har deltagit och vägledning har skett såväl individuellt som till grupper på upp till fem personer. Under försöksperioden integrerades distansvägledningen i den ordinarie verksamheten. Mötena upplevs som effektiva och det finns få begränsningar för konceptets användningsområden. Projektet ger också förutsättningar för utökat samarbete och effektivare kompetensöverföring mellan personal inom arbetsförmedlingarna som arbetar med funktionshindrade. Försöket har varit förlagt till Länsarbetsnämnden i Uppsala län och samfinansierats med Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS. Metoder för att ge vägledning på distans för döva har tillämpats i Uppsala under ett par års tid med mycket goda resultat. I och med att vägledning på distans integrerats i den ordinarie verksamheten kommer verksamheten att fortsätta även efter försöksprojektets avslutande. Teknik: Bredbandsansluten dator med videokamera, mikrofon och programvara för videokommunikation (Marratech). Målgrupp: Rörelsehindrade, döva, hörselskadade, synskadade, psykiskt arbetshandikappade, sökande med astma/allergi, dyslexi, hjärt- och/ eller lungsjukdom och övriga somatiskt relaterade arbetshandikapp. Antal användare: 37 Projekttid: juli 2002 juni 2004 Kontaktperson: Gun-Britt Brynolfsdotter, Länsarbetsnämnden i Uppsala län - 7 -

10 Mobil videokommunikation för döva Videosamtal via mobiltelefoner har alla förutsättningar att innebära en revolution för döva personers möjlighet att kommunicera. Redan idag är SMS ett viktigt kommunikationssätt för döva, trots att det är dövas andraspråk, svenska, som används. Videosamtal ger förutsättningar för döva att använda sitt förstaspråk, teckenspråket, för mobil kommunikation. Den tredje generationens mobiltelefoni, 3G, har en hög kapacitet och klarar av att överföra rörliga bilder, vilket är en förutsättning för att kunna använda teckenspråket i mobilen. Försöksprojektet Mobil videokommunikation för döva syftar till att undersöka hur döva kan använda 3G-telefoner för att kommunicera på teckenspråk. Försöksgruppen genomför videosamtal i realtid, samt skickar videomeddelanden till varandra. 3G-teknikens möjligheter undersöks och utvärderas genom att olika terminaler och 3G-nät testas. Dessutom ska en förmedlings- och en tolktjänst testas där en döv person kan kontakta en teckenspråkstolk som tolkar mellan teckenspråk och tal. På så sätt kan en döv person kommunicera direkt med en hörande. Det kan exempelvis handla om en distanstolkning, till exempel vid ett besök på banken eller i ett spontant möte. Det kan också handla om ett förmedlat samtal, till exempel när den döva vill ringa ett samtal till en hörande eller vice versa. Därmed blir den döva mindre beroende av fysisk tillgång till tolkresursen och att behöva boka denne i god tid, vilket skapar möjligheter till en mer spontan kommunikation. Detta försök startade under våren 2004, det vill säga senare än de övriga bredbandsförsöken. Detta beror på att 3G-tekniken först då ansågs tillräckligt mogen. Teknik: 3G-teknik och telefoner med videofunktionalitet Målgrupp: Döva och hörselskadade med teckenspråk som förstaspråk Antal användare: Cirka 30 Projekttid: Maj 2004 februari 2005 Kontaktperson: Roger Jämtdal, Sveriges Dövas Riksförbund, SDR - 8 -

11 PTS upphandlar och utvecklar kommunikationstjänster PTS har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post finns tillgängliga för personer med funktionshinder. PTS driver dessutom ett antal projekt med syfte att utveckla nya tjänster så att funktionshindrades möjligheter till kommunikation förbättras. Utsträckt post- och kassaservice. Tjänsten innebär att äldre och funktionshindrade i glesbygd dagligen får post levererad till sin bostad. Portofria blindskriftsförsändelser. Blindskrift främst taltidningar, talböcker och punktskrift skickas portofritt. Aktuella tjänster Nummerupplysning. Personer som har svårt att använda en vanlig pappersburen telefonkatalog kan få kostnadsfri nummerupplysning. Bildtelefoni. PTS ansvarar för en förmedlingstjänst för bildtelefoni där samtal mellan tal och teckenspråk förmedlas. Texttelefoni. Tal- och hörselskadade personer kan använda den tjänst för förmedling av samtal mellan tal- och texttelefoni som PTS ansvarar för. Stöd till talskadade. PTS driver en försökstjänst där en förmedlare stödjer talsamtal, till exempel genom att repetera svårförståeligt tal. Informationstjänster genom databasnät. Genom två databaser kan döva, dövblinda och synskadade få tillgång till information med mera. Sjukvårdsupplysning på texttelefon. Via texttelefon kan hörselskadade, döva och talhandikappade få hjälp i medicinska frågor. Tjänsteutveckling PTS följer utvecklingen och utvärderar fortlöpande nya tjänster som kan vara av betydelse för personer med funktionshinder. Exempel på tjänster som utvecklas av PTS är IP-access till bildtelefoniförmedlingen, Internetportal för texttelefoniförmedlingen samt en tjänst som gör det möjligt för döva, hörselskadade och talskadade att kontakta nödnumret 112 med hjälp av SMS. Utredningar PTS har undersökt tillgängligheten till vissa samhällsviktiga tjänster på Internet för personer med funktionshinder. Syftet är att ta reda på om funktionshindrade kan följa med i samhällsutvecklingen, medverka i e-demokrati, kommunicera och uträtta ärenden på Internet i samma utsträckning som övriga medborgare. Mer information På PTS webbplats finns mer information om PTS arbete med funktionshinderfrågor. Där finns också omfattande konsumentinriktad information inom området elektronisk kommunikation, till exempel goda råd inför val av tele- och Internetoperatör, prisjämförelser med mera.

12 PTS verkar för att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. POSTADRESS Box 5398, Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 16, Stockholm TELEFON FAX E-POST WEBBADRESS Illustrationer: Illustrationsbolaget Form: Yami Tryck: Danagårds Grafi ska

Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning

Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning PTS tjänster underlättar vardagen Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk

Läs mer

Redovisning av försöksverksamhet. funktionshindrade. Årlig återrapportering till regeringen. 4 februari 2004 PTS-ER-2004:5 ISSN 1650-9862

Redovisning av försöksverksamhet. funktionshindrade. Årlig återrapportering till regeringen. 4 februari 2004 PTS-ER-2004:5 ISSN 1650-9862 DATUM RAPPORTNUMMER 4 februari 2004 PTS-ER-2004:5 ISSN 1650-9862 Redovisning av försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade Årlig återrapportering till regeringen FÖRFATTARE Patrik Bystedt Förord

Läs mer

Redovisning av en försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade

Redovisning av en försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade DATUM RAPPORTNUMMER 19 februari 2003 PTS-ER-2003:17 ISSN 1650-9862 Redovisning av en försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade FÖRFATTARE Lillian Eikeland Innehåll 1 Inledning... 1 2 Uppdraget...

Läs mer

Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning

Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning PTS tjänster - underlättar vardagen Kommunikationsmyndigheten PTS har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk

Läs mer

Distansutbildning. av Anders Andersson. Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter

Distansutbildning. av Anders Andersson. Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter Distansutbildning av Anders Andersson Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter VRC är en ek. förening bildad av: Sveriges Dövas Riksförbund Sveriges Dövas Ungdomsförbund Västanviks folkhögskola Dalarnas

Läs mer

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga 2 Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga I dagens samhälle bygger mycket på kommunikation. Det gäller såväl arbete och utbildning

Läs mer

Förmedlingstjänst för bildtelefoni

Förmedlingstjänst för bildtelefoni DATUM VÅR REFERENS 2007-01-31 06-10551 Förmedlingstjänst för bildtelefoni Bilaga 2.1. Statistik POSTADRESS Box 5398, 102 49 Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 16 TELEFON 08-678 55 00 FAX 08-678 55

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

21 februari 2002 02-507. 2001-12-20 N2000/9893/ITFoU N2001/5963/ITFoU N2001/6671/ITFoU N2001/11502/ ITFoU. Näringsdepartementet.

21 februari 2002 02-507. 2001-12-20 N2000/9893/ITFoU N2001/5963/ITFoU N2001/6671/ITFoU N2001/11502/ ITFoU. Näringsdepartementet. DATUM VÅR REFERENS 21 februari 2002 02-507 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Alf Tengström Samhällsåtaganden tel 08-678 5626 alf.tengstrom@pts.se ERT DATUM ER REFERENS 2001-12-20 N2000/9893/ITFoU

Läs mer

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation Bilaga 2 Datum 2011-10-26 Bilaga 2, Kravspecifikation Diarienummer 11-9515 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Post- och telestyrelsen 2 Innehåll 1 Portofri

Läs mer

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund tel. 046-35 59 90 folkbiblioteken@lund.se ÖPPET: sept - april mån - to 10-20 fre 10-19 lör 10-16 sön 13-17 maj

Läs mer

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBANDSTELEFONI och andra nya sätt att ringa I dag finns

Läs mer

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Kravspecifikation Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS)

Post- och telestyrelsen (PTS) och försöksprojekt som nu upphandlas av myndigheten (PTS) 1(300) Post- och telestyrelsen (PTS) Inventering av behov av tjänster för funktionshindrade och en jämförande utvärdering av de tjänster och försöksprojekt

Läs mer

Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar

Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar 1 MTMI 0017 Broschyr bibliotek.indd 1 2017-01-09 15:30 Jag gjorde det, kom in på drömgymnasiet! För mig hoppar orden runt. Jag kan

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

Bilaga till Protokoll MTM:s brukarråd

Bilaga till Protokoll MTM:s brukarråd Datum Vår ref 2016-01-13 Pia Hasselrot Bilaga till Protokoll MTM:s brukarråd Afasiförbundet Afasi Hjärnskador varierande funktion. Svårt att tala, förstå, oftast läsa och skriva. En del har svårt med siffror

Läs mer

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Var vänlig och återsänd besvarad enkät tillsammans med aktuell prislista senast den 16 juni 2006 till: Kungl. biblioteket/bibsam

Läs mer

Strategier för TPB:s taktila verksamhet 2012-2016

Strategier för TPB:s taktila verksamhet 2012-2016 Strategier för TPB:s taktila verksamhet 2012-2016 En strategisk plan med inriktning på att utöka användarnas tillgång till och användning av TPB:s taktila produkter och tjänster Innehåll 1. Uppdrag och

Läs mer

1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net

1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Bilaga 1. Definitioner Datum Vår referens Sida 2011-03-28 Dnr: 11-3053 1(5) 1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Bilaga 1. Definitioner Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress:

Läs mer

Med nationella pekpinnar menar Susanne sånt som pekar ut den väg vi ska gå när det gäller arbetet med tillgänglighet för funktionshindrade.

Med nationella pekpinnar menar Susanne sånt som pekar ut den väg vi ska gå när det gäller arbetet med tillgänglighet för funktionshindrade. Anteckningar från konferensen,7rfkixqnwlrqvklqghu±phgirnxvsneduqrfkxqjd Arrangerad av Kärnhusgruppen, 18-19 maj, Göteborg Mer information om Kärnhusgruppen finns på www.appelhyllan.se 1DWLRQHOOD SHNSLQQDU

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni.

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. INNEHÅLL Det här är Texttelefoni 3 Vad kostar det att ringa? 4 Tips inför ditt samtal 4 Ring med texttelefon 6 Ring från taltelefon till

Läs mer

enspr k h tec Barn oc

enspr k h tec Barn oc Barn och teckenspråk Uppbyggnaden sker utifrån den information om språket som individen möter och kan ta till sig i kommunikation med andra. Språk och språkutveckling Denna broschyr vänder sig till föräldrar

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund Våra medier Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni.

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. INNEHÅLL Det här är Texttelefoni 3 Vad kostar det att ringa? 4 Tips inför ditt samtal 4 Ring med texttelefon 6 Ring från taltelefon till

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband 2.0

10 frågor och svar om. bredband 2.0 10 frågor och svar om bredband 2.0 Bredband var för ett par år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. Sedan en tid pågår dock bredbandsuppkopplingen av hushåll och företag för fullt.

Läs mer

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade Tolkcentralen erbjuder olika typer av tolkservice. Här är en sammanfattning av den tolkservice som erbjuds. - Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning innebär

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

MTM:s arbete med taltidningar Ida Löfman och Tobias Willstedt

MTM:s arbete med taltidningar Ida Löfman och Tobias Willstedt MTM:s arbete med taltidningar MTM:s uppdrag Producera Distribuera Användarstöd Vad är en taltidning? Oavkortad version av papperstidningen Fler än 120 dagstidningar finns som taltidning Talsyntes Vem får

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information.

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information. Checklista för att göra informationen tillgänglig När du kommunicerar och tar fram information finns det mycket du kan göra för att alla ska kunna ta del av dina budskap. För att informationen ska vara

Läs mer

TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland

TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland 1 2 TALBOKSPLAN 2008 för biblioteken på Gotland 3 Innehåll Målsättning... 5 Policy... 5 Vad är talböcker och vad är ljudböcker?... 5 Talboksverksamheten på Gotland... 6 Ansvarsfördelning... 6 Från förskola

Läs mer

om bredband ==== == 1 I Om bredband

om bredband ==== == 1 I Om bredband om bredband ==== == 1 I Om bredband GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBAND Med bredband kan du hämta och skicka stora mängder information

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Mobil videokommunikation för döva

Mobil videokommunikation för döva DATUM RAPPORTNUMMER 26 april 2005 PTS-ER-2005:14 ISSN 1650-9862 Mobil videokommunikation för döva Redovisning av försöksverksamhet med bredband för personer med funktionshinder Förord Förord Post- och

Läs mer

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni 1 I Om mobiltelefoni om mobiltelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM MOBILTELEFONI Det finns många erbjudanden och lösningar för dig som

Läs mer

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför? PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-03-21 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Teresia Widigs Ahlin teresia.widigs-ahlin@pts.se Bilaga 3 PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

Läs mer

Tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionshinder

Tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionshinder DATUM RAPPORTNUMMER 1 juni 2005 PTS-ER-2005:22 ISSN 1650-9862 Tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionshinder Utvärdering av tjänster och försöksprojekt som PTS tillhandahåller

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder

Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder HALLSTAHAMMARS KOMMUN Kultur & Fritid 2006-03-06 F Ö R S L A G Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder BAKGRUND Handikapplan för Hallstahammar kommun

Läs mer

Vi ger alla möjlighet att läsa. Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar

Vi ger alla möjlighet att läsa. Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar Vi ger alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar Jag gjorde det, kom in på drömgymnasiet! För mig hoppar orden runt. Jag kan behöva läsa om sidor tre gånger för att förstå. Med

Läs mer

Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken

Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken Av Ida Norberg Hela rapporten kan hämtas här, PDF Något om förutsättningarna inför rapportskrivandet: Byte av författare Tidsperspektivet Digital delaktighet:

Läs mer

Att ringa med datorn. Lär dig mer och våga prova!

Att ringa med datorn. Lär dig mer och våga prova! Lär dig mer och våga prova! På dvd:n finns (ljudlösa) filmer som visar hur det kan se ut när du: Installerar Skype Lägger till en kontakt i Skype Ringer upp med Skype Chattar skriver meddelande med Skype

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation ANVISNINGAR FÖR HÖRHJÄLPMEDEL 21 36 Telefoner och telefoneringshjälpmedel Texttelefoner Bildtelefoner Telex- och telefaxmaskiner Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer Telefonförstärkare Anslutningsenheter

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Hypoteser om vilken lösning det finns behov av Stor andel gemensamma generella

Läs mer

E-hemtjänst - ökad trygghet och stopp för kostnadsökningar

E-hemtjänst - ökad trygghet och stopp för kostnadsökningar E-hemtjänst - ökad trygghet och stopp för kostnadsökningar Sammanfattning Västerås stads föregångssatsning på att införa e-hemtjänst som stöd till personer som beviljats hemtjänst eller boendestöd har

Läs mer

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning Liberaliseringen av den svenska telekommunikationsmarknaden har bidragit till att öka konkurrensen inom branschen. Den ökade konkurrensen har i sin tur inneburit betydande prissänkningar på många teletjänster.

Läs mer

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se

AUTISMFORUM. Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd. www.autismforum.se AUTISMFORUM Ett kunskapscenter för autism, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd www.autismforum.se Autism och Aspergers syndrom Autism och Aspergers syndrom är funktionsnedsättningar som

Läs mer

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf TIPS Här får du tips på litteratur, hemsidor, rapporter, CD och videofilmer som du kan använda dig av i kursen. Det finns även förslag på diskussionsfrågor och olika övningar. Dessutom hittar du här information

Läs mer

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER Sverige ska vara en ledande biblioteksnation Välkomna! MTM Statlig myndighet sedan 1980 Huvudman är Kulturdepartementet Uppdrag och medel från Utbildningsdepartementet Antal

Läs mer

Ansökan för samverkansprojektet "Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum"

Ansökan för samverkansprojektet Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum Ansökan för samverkansprojektet "Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum" (En politik för tillväxt och livskraft i hela landet 2001/2002:4) Alla offentliga bibliotek i Värmland kan samverka Länsbiblioteket

Läs mer

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift Frågor Frågor och svar Datum Vår referens Sida 2012-01-11 Dnr: 11-9515 1(8) Konsumentmarknadsavdelningen Elin Emsheimer 08-678 55 61 elin.emsheimer@pts.se 1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri

Läs mer

It-politik Fakta i korthet

It-politik Fakta i korthet På denna sida av datorn syns inte min dövblindhet. Tala i telefon är nästintill omöjligt, men tack vare hjälpprogram på min dator kan jag kommunicera obehindrat med min omvärld på annat sätt. Citat ur

Läs mer

Talboken kommer utvärdering med testpersoner i Uppsala

Talboken kommer utvärdering med testpersoner i Uppsala December 2016 Avdelningen för Utveckling och IT Talboken kommer utvärdering med testpersoner i Uppsala Utvärderingen av projektet Talboken Kommer för taltidningsläsare visar att testpersonerna är mycket

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00

Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00 Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00 Välkommen! Välkommen till kursen Distansutbildning 5p. Under hösten kommer vi att träffas vid ett tillfälle och detta tillfälle är obligatoriskt. Tidpunkt: Fredag

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22 Information för VFU-samordnare Maria Perényi 11-09-22 Innehåll Allmän presentation av biblioteket Om bibliotekets undervisning på officersprogrammet Bibliotekets stöd till fack- och funktionsskolor Visning

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Olika sätt att läsa, om Legimus talböcker och lättlästa böcker -

Olika sätt att läsa, om Legimus talböcker och lättlästa böcker - Olika sätt att läsa, om Legimus talböcker och lättlästa böcker - för dig som möter barn och ungdomar som har dyslexi Dysleximässan 2017-10-20 Helena Nordqvist 1 MTM Vårt uppdrag är att ge människor möjlighet

Läs mer

Dyslexiprojektet Allt genast. Förstudie Nollanalys

Dyslexiprojektet Allt genast. Förstudie Nollanalys 3 augusti 2010 Dyslexiprojektet Allt genast Förstudie Nollanalys 1. Inledning bakgrund I högre grad än tidigare används talböcker och anpassade medier också av personer med läsoch skrivsvårigheter. Man

Läs mer

Fakta om E-böckEr Specialpedagogiska skolmyndigheten För information: www.sit.se

Fakta om E-böckEr Specialpedagogiska skolmyndigheten För information: www.sit.se Fakta om E-böcker Fakta om e-böcker 2008, Specialpedagogiska skolmyndigheten Projektledare: Maritha Angermund Manus: Maritha Angermund Illustrationer: Per Matsson Formgivning: Plan 2 Tryck: Edita 2008

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

Dir nr: Dir. 2001:65 Departement: Utbildningsdepartementet

Dir nr: Dir. 2001:65 Departement: Utbildningsdepartementet Dir nr: Dir. 2001:65 Departement: Utbildningsdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-08-16 Utredning om läromedel för barn, elever och vuxenstuderande med funktionshinder Sammanfattning av

Läs mer

Pratmakaren. TiVOLi. Uppläsning av textremsor med talsyntes. Teckeninlärning via datorspel och lekfull interaktion

Pratmakaren. TiVOLi. Uppläsning av textremsor med talsyntes. Teckeninlärning via datorspel och lekfull interaktion Pratmakaren Uppläsning av textremsor med talsyntes TiVOLi Teckeninlärning via datorspel och lekfull interaktion Sandra Derbring, datalingvist Maria Olsson, logoped 2011-11-24 Projekt via PTS Två projekt

Läs mer

Bredband för personer med funktionshinder

Bredband för personer med funktionshinder DATUM RAPPORTNUMMER 28 september 2004 PTS-ER-2004:33 ISSN 1650-9862 Bredband för personer med funktionshinder Redovisning av försöksverksamhet Förord Förord Post- och telestyrelsen har av regeringen i

Läs mer

Har ni CODA i er verksamhet?

Har ni CODA i er verksamhet? Har ni CODA i er verksamhet? CODA = Children Of Deaf Adults CODA-barn som bokstaverar C-O-D-A på teckenspråk. Bildarkiv: Project Coda orebro.se Har ni CODA i er verksamhet? CODA är en förkortning av det

Läs mer

BIG PAD Rätta känslan som penna på papper

BIG PAD Rätta känslan som penna på papper BIG PAD Rätta känslan som penna på papper Med bättre samarbetsmöjligheter för medarbetarna lyfter din verksamhet /This is Why du behöver Sharps BIG PAD för större mötesupplevelser. Inledning Du vill göra

Läs mer

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad

Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst. baserat på erfarenheter från Västerås stad Kort om välfärdsteknologi och e-hemtjänst baserat på erfarenheter från Västerås stad Denna skrift är en kort version av Att införa e-hemtjänst erfarenheter från Västerås stad, art.nr 12366. Ladda ner den

Läs mer

Beställningsportal Tolkcentralen i Örebro Version 1.0

Beställningsportal Tolkcentralen i Örebro Version 1.0 Beställningsportal Tolkcentralen i Örebro Version 1.0 http://portal.bokatolk.se 1(av 8) Logga in För att logga in anger du de inloggningsuppgifter du fått från Tolkcentralen. Klicka sedan på Logga in.

Läs mer

Tips till dig som är förälder till ett barn med hörselskada

Tips till dig som är förälder till ett barn med hörselskada Tips till dig som är förälder till ett barn med hörselskada Tvåspråkighet en väg till fullständig kommunikation Barn med hörselskada som går integrerat i hemskolan erbjuds vanligtvis inte att lära sig

Läs mer

Test av Allan ec och MMX med punktskriftsdisplay

Test av Allan ec och MMX med punktskriftsdisplay Test av Allan ec och MMX med punktskriftsdisplay Test av Allan ec och MMX med punktskriftsdisplay Andreas Richter och Jane Eriksen Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Andreas Richter och Jane

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Användartest av 3G-telefoner. utifrån döva, hörselskadade och dövblinda personers behov

Användartest av 3G-telefoner. utifrån döva, hörselskadade och dövblinda personers behov Användartest av 3G-telefoner utifrån döva, hörselskadade och dövblinda personers behov Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2007 Ansvarig handläggare: Andreas Richter, HI Ansvarig informatör: Camilla Axelsson,

Läs mer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Webbmöte Pratar du med kunder och kollegor via Skype, Microsoft OSC eller andra kommunikationsverktyg i datorn? Använd Konftel som ljudkälla. Möte via mobilen Anslut din mobiltelefon

Läs mer

Riktlinjer för att göra informationen tillgänglig

Riktlinjer för att göra informationen tillgänglig Riktlinjer för att göra informationen tillgänglig Alla människor ska kunna kommunicera med myndigheten och ta del av dess information. Detta avsnitt beskriver vilka krav som ställs inom sex områden: skriftlig

Läs mer

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matris över tillämpningar 2013-12-13 Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matrisen ger en kortare sammanställning av några frågor om hur man kan använda 17 upphovsrättslagen. Svaren reflekterar

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni Den här broschyren handlar om mobiltelefoni. Det finns

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om fast telefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Traditionell telefoni och bredbandstelefoni Den här broschyren handlar

Läs mer

Beskrivning av biblioteksorganisationen: Bibliotek: Adress: Kontaktperson/samordnare: Telefonnummer: E-post: Antal filialer: Antal anställda:

Beskrivning av biblioteksorganisationen: Bibliotek: Adress: Kontaktperson/samordnare: Telefonnummer: E-post: Antal filialer: Antal anställda: Detta är en bearbetad version av Kulturrådets Handledning inför arbetet med Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice för personer med funktionshinder. Ambitionen är att alla kulturinstitutioner

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Fältstudier. Torsdagen den 13 november K2. Ann Lantz Sinna Lindqvist

Fältstudier. Torsdagen den 13 november K2. Ann Lantz Sinna Lindqvist Fältstudier Torsdagen den 13 november 15-17 K2 Ann Lantz alz@nada.kth.se Sinna Lindqvist Sinna@nada.kth.se Fältstudier Fält Målgrupp Funktionshinder Design för alla 24-timmars myndigheten Web Accessibility

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Jenny Sjöberg September 2013 Dnr Son 2013/658 2013-09-11 1 (8) Innehåll 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATTFRID I JÄRFÄLLA...

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel.

Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel. Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel. Man 29 år På grund av min sjukdom har min sociala värld minskat

Läs mer

Vill du lära dig ungerska?

Vill du lära dig ungerska? Vill du lära dig ungerska? Du kan läsa ungerska som distanskurs på nätet vid Uppsala universitet, kurserna arrangeras av Institutionen för moderna språk. I höst startar en ny distanskurs på nätet i Ungerska

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna Särvux

Särskild utbildning för vuxna Särvux SALA2000, v 1.0, 2010-06-09 1 (12) UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Enheten för vuxnas lärande Särskild utbildning för vuxna Särvux Kurskatalog 2010/11 SALA KOMMUN Box 304 733 25 Sala Besöksadress:

Läs mer

Vårdguiden kommunikation och tillgänglighet

Vårdguiden kommunikation och tillgänglighet Vårdguiden kommunikation och tillgänglighet Vårdguidens grunduppdrag Avsändare för den övergripande informationen om hälsa, vård och omsorg för invånarna i Stockholms län Den första ingången till vården,

Läs mer

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat?

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Messa med symboler Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Margret Buchholz, Specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg vid DART Kommunikationsoch dataresurscenter. margret.buchholz@vgregion.se,

Läs mer

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast 2011-03-30 Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast Projektets syfte Syftet med projektet är att främja läsning med fokus på barn och ungdomar med dyslexi. Vi vill intensifiera informera,

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

Lathund. Talböcker från Legimus. Vad är en talbok? Vad är en ljudbok? sida 3. Information Hitta till talböckerna sida 3

Lathund. Talböcker från Legimus. Vad är en talbok? Vad är en ljudbok? sida 3. Information Hitta till talböckerna sida 3 Lathund Talböcker från Legimus Innehåll: Vad är MTM och Legimus? sida 2 Vem får låna? sida 3 Vad är en talbok? Vad är en ljudbok? sida 3 Information Hitta till talböckerna sida 3 Inloggningskonto Legimus

Läs mer