IT ger nya möjligheter för personer med funktionshinder PTS bredbandsförsök

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT ger nya möjligheter för personer med funktionshinder PTS bredbandsförsök"

Transkript

1 IT ger nya möjligheter för personer med funktionshinder PTS bredbandsförsök Information från Post- och telestyrelsen

2 PTS sju bredbandsförsök Bredbandstekniken har blivit tillgänglig för en allt större andel av befolkningen i Sverige. Med hjälp av snabbare dataöverföring har det blivit möjligt att skicka och ta emot stora mängder information via datanäten. Möjligheterna till kommunikation har breddats med e-post, chatt och videokommunikation i realtid. Det har blivit lättare att välja det sätt att kommunicera som passar den enskilde individen bäst. För personer som på grund av funktionshinder begränsas i sina möjligheter att kommunicera kan IT-tekniken i allmänhet och bredband i synnerhet underlätta mycket. Post- och telestyrelsen, PTS, fick i december 2001 i uppdrag av regeringen att bedriva ett antal försök där bredbandstekniken utnyttjas för att skapa nya tjänster för personer med funktionshinder. En viktig fråga var hur den nya tekniken kunde användas och målgruppsanpassas för dessa grupper. Av totalt sju försök är sex avslutade: Servicecentral för dövblinda Bredband för intellektuellt funktionshindrade daglig information och kommunikation Utbildning på distans för personer med lätt afasi Bredband för läshandikappade och synskadade distribution av digitala talböcker till högskolestudenter Distansutbildning på teckenspråk Vinnande kommunikation vägledning på distans Ett sjunde försök Mobil videokommunikation för döva, startade under våren Försöket inleddes senare än de övriga eftersom 3G-tekniken först då lanserades i större skala. Gemensamt för försöken är att standardiserad teknik har använts i så stor utsträckning som möjligt. Genom att där det går utnyttja befintliga hjälpmedel och standardutrustning som webbkameror och vanliga persondatorer blir lösningarna mer kostnadseffektiva för samhälle och användare. En samhällsekonomisk utvärdering av försökstjänsterna sker med hjälp av Linköpings universitet, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi. Som utvärderingsmodell används den så kallade ICF-modellen (International Classification of Disability, Functioning and Health). Mer information om bredband: På PTS webbplats finns information om bredband, prisjämförelser och goda råd inför val av bredbandsleverantör. Broschyren Frågor och svar om bredband kan beställas eller laddas ned från webbplatsen.

3 Servicecentral för dövblinda Att vara dövblind innebär speciella problem i vardagen, till exempel att läsa på ett matpaket, leta efter något borttappat som rent faktiskt ligger synligt, eller helt enkelt se efter om man är snyggt och propert klädd. Att kommunicera med andra är ett allmänt problem för dövblinda. Detta kan ibland lösas med hjälp av en seende person, en personlig assistent, en anhörig eller någon annan som kan finnas till hands och som kan kommunicera med en dövblind person. Försöket Servicecentral för dövblinda syftade till att ta fram ett komplement till detta, där en dövblind person kan ta tekniken till hjälp i de fall som det passar sig. Många situationer kan lösas snabbt och lätt med fjärrservice. Det innebär att den dövblinda inte blir så beroende av hjälp från sin direkta omgivning. I försöket som drivits av Föreningen Sveriges Dövblinda, FSDB, utvecklades en tjänst som innebär att man som dövblind kan kommunicera med en bemannad servicecentral. Med hjälp av en datorbaserad terminal med kameror kan den dövblinda via bredband kontakta servicecentralen. Konversationen sker med bild, text och tal i den kombination som är mest lämplig för den dövblinda. Den vanligaste typen av konversation består av att den dövblinda användaren använder teckenspråk för att prata med servicecentralen, som svarar med text. Användaren läser texten med hjälp av en punktdisplay som är kopplad till datorn. Har användaren rester av syn eller hörsel kan servicecentralen även teckna eller prata. Styrinformation kan också ges i annan form, till exempel genom vibrator som användaren kan känna av på sin kropp. Med hjälp av kameror kan användaren visa upp sig själv eller ett föremål i hemmet som servicecentralen kan se. En rörlig, zoombar kamera används för att visa olika delar av rummet till exempel för att hitta ett speciellt föremål eller för att läsa texten på en burk. Under försöksperioden inrättades en servicecentral som bemannades måndag till fredag 8-17 av personal med bakgrund som teckenspråkstolkar. Försöket har mottagits positivt av de fyra dövblinda personer som använt tjänsten. Bedömningen är att kommunikationsmetoden ger nya möjligheter för dövblinda att kommunicera med alla och att servicecentralens tjänster är viktiga och nyttiga. Även synskadade bedöms kunna ha nytta av en liknande servicecentral. Teknik: Bredbandsansluten dator med programvara för total kommunikation (Allan ec), skärmläsarprogram och talsyntes. Punktdisplay, en stationär analog videokamera för kommunikation och en rörlig, zoombar och fjärrstyrd kamera ansluten till en videoserver för presentation. Målgrupp: FSDB har 400 dövblinda medlemmar, men det finns dövblinda som inte är medlemmar. Även synskadade är en potentiell målgrupp. Antal användare: Fyra Projekttid: Februari 2003 mars 2004 Kontaktperson: Susanne Hodosi-Ewerman, FSDB - 1 -

4 Utbildning på distans för personer med lätt afasi Det är allt svårare att motivera boende på en annan ort att delta i folkhögskolornas internatbaserade kurser. Genom distanskurser kan man fortsätta att bo hemma medan man studerar, vilket är ekonomiskt och ofta socialt fördelaktigt. Har man dessutom ett funktionshinder förstärks behovet av att kunna vara kvar i hemmiljön samtidigt som behovet av omvärldskontakt behöver tillfredsställas. Afatiker drabbas ofta av en kombination av funktionshinder, främst svårigheter till kommunikation, såväl talad som skriven, samt vissa motoriska hinder. Syftet med distansutbildningsförsöket var i första hand att pröva anpassade former för distansundervisning med bästa möjliga tillgängliga bredbandsteknik. Visionen var att utveckla och bredda arbetet inom distansutbildning så att personer med lätt afasi ges nya möjligheter till utbildning och personlig utveckling. Detta ger deltagarna en möjlighet att uppnå en förhöjd livskvalitet och i vissa fall återgång till arbetslivet. För gruppen personer med lätt afasi är möjligheten att kombinera tal med bilder viktig för att kommunikationen ska bli så bra som möjligt. Att dela dokument, använda sig av en whiteboard och göra presentationer via datorn var vanliga inslag i undervisningen. Karlskoga Folkhögskola, som ansvarat för projektets genomförande, har lång erfarenhet av undervisning för afatiker. De har i försöket bedrivit distansutbildning på schemalagd tid i bland annat svenska och presentationsteknik. Åtta deltagare på olika platser i landet har deltagit i försöket. Undervisning har skett regelbundet tre gånger i veckan med positiva resultat och deltagarna har också utnyttjat möjligheterna till ljud- och bildkontakt med varandra för egen konversation. Den sociala aspekten av att kunna kommunicera med andra afatiker även utanför undervisningen via videokonferens har varit mycket uppskattad av deltagarna i försöksprojektet. Försöket ökar tillgängligheten till effektiv vuxenutbildning och gör att de kurser som utarbetats också enkelt kan återanvändas. Teknik: Bredbandsansluten dator med webbkamera och headset, programvara för videokonferens (Click-to-Meet). Målgrupp: Personer med afasi Antal användare: 8 Projekttid: Juli 2002 december 2003 Kontaktperson: Anders Fritzson, Karlskoga Folkhögskola - 2 -

5 Digital distribution av talböcker till högskolestudenter Högskolestuderande med läshandikapp synskadade, dyslektiker och rörelsehindrade har möjlighet att få sin kurslitteratur som talböcker. Studenten beställer talboken som sedan skickas via post från Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB, i Stockholm. Förutom den tid själva försändelsen tar, är låntagaren beroende av att boken finns inne, det vill säga att ingen annan har lånat den. Eftersom talböcker numera är digitala finns dock möjligheter till annan hantering. Det aktuella försöket är en bredbandstjänst som ger läshandikappade studenter tillgång till talböcker via digital distribution. Ett centralt digitalt talboksarkiv, som omfattar cirka titlar, byggs upp hos TPB där all inläst högskolelitteratur görs tillgänglig för nedladdning. Målsättningen är att genom bredbandstekniken ge den läshandikappade studenten tillgång till litteratur på samma villkor som andra studenter. Projektet har drivits av TPB som är den myndighet som ansvarar för att synskadades och andra läshandikappades behov tillgodoses med litteratur i form av talböcker, punktskriftsböcker och elektroniska medier. De fyra högskolebibliotek som medverkat i försöket har genom SUNET, universitetens datanätverk, tillgång till bredband med hög överföringskapacitet. Den genomsnittliga talboken är 225 MB stor och högskoleböcker är ofta dubbelt så stora, vilket ställer krav på snabb uppkoppling för en acceptabel nedladdningstid. Utrustning för nedladdning och bränning av cd-rom-skivor finns utplacerad på biblioteken. När studenten kommer till högskolebiblioteket för att låna kurslitteratur laddar bibliotekarien enkelt ned talboken från talboksarkivet och överför den till en cd-romskiva som studenten lånar hem. Systemet är enkelt att använda och talböckerna i arkivet är alltid tillgängliga vilket innebär att det inte blir någon kötid. I projektet har även två delprojekt med delleveranser och så kallad strömmande läsning testats. Om boken är under inläsning kan den laddas ned till studenten bit för bit allt eftersom inläsningen fortskrider. Ibland kan detta vara avgörande för att hinna med att läsa en kurs. Strömmande läsning av talböcker över Internet innebär att studenten själv kan koppla upp sig hemifrån och läsa de böcker som är intressanta, utan att behöva gå till det lokala biblioteket för att ladda ned talboken. De försökspersoner som deltagit i projektet har flitigt utnyttjat möjligheten att ladda ned talböcker och högskolebiblioteken har visat stort intresse, även de som inte medverkat i försöket. Utöver de försökspersoner och de högskolebibliotek som medverkade i projektet har ytterligare cirka 100 studenter nyttjat tjänsten och 13 nya högskolebibliotek har fått tillgång till arkivet. Bredbandstjänsten är redan på väg att etableras som en reguljär tjänst. Teknik: Högskolebibliotek: Dator med snabb bredbandsuppkoppling och CD-brännare. Vid strömmande läsning användes läsprogrammet EaseReaderOnline. Målgrupp: Läshandikappade (till exempel synskadade, dyslektiker, rörelsehindrade) Antal användare: 49 Projekttid: Juni 2002 maj 2004 Kontaktperson: Torbjörn Dahlander, Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB - 3 -

6 - 4 -

7 Bredband för intellektuellt funktionshindrade Intellektuellt funktionshinder innebär bland annat att det är svårt att hantera abstrakta begrepp och sammanhang, till exempel tid, kvalitet, kvantitet, orsak och rumsliga samband. En följd av detta är att de funktionshindrade begränsas i förmågan att kommunicera med varandra på distans, till exempel via telefon. Om personerna kan se varandra, och på så sätt uppfatta kroppsspråk, uttal och betoning hos den de talar med, underlättas kommunikationen betydligt. Att kunna kontrollera sin egen vardag, till exempel att inhämta och förstå allmän information, nyheter, dela fritidsintressen med andra, handla, sköta sin ekonomi, skriva till myndigheter och vänner, är väsentliga aktiviteter för att vara delaktig i samhället och avgörande för ett självständigt liv. För många personer med intellektuellt funktionshinder är delaktigheten och möjligheten till ett självständigt liv mycket begränsad. En bredbandsuppkopplad dator ger möjligheter till ökad delaktighet och självständighet. I försöket Bredband för intellektuellt funktionshindrade är en dubbelriktad videokommunikation med hög kvalitet på både ljud och bild en viktig förutsättning för att kommunikation på distans ska fungera. Försöket har genomförts i samarbete med Bollnäs Kommun, Föreningen Grunden i Göteborg och Höghammarskolan i Bollnäs. Försökets syfte var att ta reda på nyttan av bredband för personer med intellektuellt funktionshinder. Att kommunicera och samarbeta individuellt eller i grupp med hjälp av dubbelriktad videokommunikation över Internet var ett viktigt syfte. Ett annat syfte var att testa möjligheterna för den intellektuellt funktionshindrade att nyttja tjänster på Internet, till exempel bank, e-handel med mera. Utöver dessa aktiviteter har syftet även varit att ge deltagarna möjlighet att hitta egna användningar och nytta av bredband. Medlemmar från föreningen Grunden i Göteborg och elever på Höghammarskolan i Bollnäs har deltagit i försöket. De har till exempel testat olika tjänster på Internet och samarbetat kring sina erfarenheter för att lära sig mer om Internet som ett verktyg i vardagen. Ofta har videokommunikationen skett från flera till flera, det vill säga mellan grupper. Arbetsgrupperna har också tagit fram en webbtidning tillsammans där resultat och erfarenheter i försöket publicerats. Erfarenheterna från försöket är att användarna snabbt tagit till sig det nya sättet att kommunicera och upplevt både nytta och glädje vid användningen. Internet och videostödd kommunikation kan underlätta kommunikation på distans. Särskilt gäller detta möjligheterna till nya kontakter utanför den egna kretsen av funktionshindrade. Detta är mycket betydelsefullt eftersom många personer med intellektuellt funktionshinder upplever hinder som begränsar dem att möta andra människor. Teknik: Studios (Göteborg och Bollnäs): Bredbandsuppkopplad dator, storbildsskärm, videokonferensprogram (Click-to-Meet), webbkamera, digital videokamera för bättre kvalitet och dokumentering. Hemmiljö: Bredbandsuppkopplad dator, videokonferensprogram (Click-to-Meet), webbkamera, headset. Målgrupp: Personer med intellektuella funktionshinder Antal användare: 6 personer på Grunden Media i Göteborg och 5 elever på Höghammarskolan i Bollnäs. Projekttid: Juli 2002 maj 2004 Kontaktpersoner: Peter Mattsson, Föreningen Grunden i Göteborg, Hans Persson, Höghammarskolan i Bollnäs

8 Distansutbildning på teckenspråk Det är viktigt att döva personer kan få tillgång till utbildning på teckenspråk eftersom teckenspråket är dövas förstaspråk. De vuxenutbildningar för döva på teckenspråk som idag erbjuds, är ofta förlagda på internat långt hemifrån. Behovet och intresset av utbildning på distans är därför stort. Syftet med projektet var att i en flexibel utbildning skapa möjlighet till en teckenspråkig interaktion mellan kursledare och deltagare. Kommunikationen sker med hjälp av video över Internet, antingen som direktkommunikation eller genom att deltagarna laddar ned videofiler eller skickar videomeddelanden. Projektet utfördes av Sveriges Dövas Riksförbund i samarbete med Västanviks folkhögskola i Leksand. I projektet användes i huvudsak tre kommunikationsmetoder för interaktion mellan lärare och deltagare: - Videofiler med kursmaterial och arbetsövningar på teckenspråk, som deltagarna tar del av via Internet. - Deltagarna återkopplar till läraren på teckenspråk via inspelade videomeddelanden. - Lärarna och deltagarna träffas för schemalagda lektioner i virtuella klassrum på Internet genom videokonferens. Utbildningen ska vara lättillgänglig, genom ett användarvänligt gränssnitt och en rimlig kostnad för den enskilda användaren, utan att ge avkall på kvaliteten. Förmedlingen av högkvalitativ video över Internet ställer stora krav på hög bandbredd, men den utrustning som deltagaren behöver är en standarddator, webbkamera och programvara. Utbildningens metoder kan också vara till nytta för personer som är i behov av läppavläsning eller tecken som stöd för förståelsen. Erfarenheterna från försöket är att tekniken har fungerat över förväntan och eleverna är mycket positiva till möjligheten att kommunicera på sitt eget förstaspråk på distans. Härlig kontakt på 20 mils avstånd!, som en deltagare uttryckte det. Teknik: Bredbandsansluten dator med webbkamera, programvara för videokonferens (Click-to-Meet). Målgrupp: Döva och hörselskadade med teckenspråk som förstaspråk Antal användare: 13 Projekttid: Juli 2002 april 2004 Kontaktperson: Roger Jämtdal, Sveriges Dövas Riksförbund, SDR - 6 -

9 Vinnande kommunikation vägledning på distans För att kunna ge personer med funktionshinder effektiv vägledning, till exempel i arbetsmarknadsfrågor, behövs en hel del resurser. Till exempel är tillgången på specialister på arbetsmarknadsvägledning för döva samt på teckentolkar begränsande faktorer. Resurserna är också ojämnt spridda över landet, vilket gör att det kan ta lång tid för personen med funktionshinder att få träffa dessa specialister för vägledning. Syftet med försöksprojektet som kallas Vinnande Kommunikation var att utveckla metoder för att använda videokommunikation i det ordinarie arbetet på arbetsförmedlingen. De primära målen var att underlätta för gruppen arbetssökande med funktionshinder att snabbare få kontakt med specialister på arbetsförmedlingen och därmed öka deras möjligheter att få ett arbete. Samtidigt skulle kostnader för resor och restid kunna minskas. Vägledningen sker individuellt eller till grupper. När handläggaren tillsammans med den sökande identifierat servicebehovet och beslutat vilken metod som är lämplig har den sökande erbjudits att träffa en expert på distans. Den sökande har tillsammans med sin handläggare träffat till exempel psykolog, hörselpedagog, dövpedagog, synkonsulent, arbetsterapeut eller annan expertis via videokommunikation. Kommunikationen sker med hjälp av bild, text och tal och vägledaren kan visa dokument och hemsidor. Den tekniska utrustningen finns installerad på tio arbetsförmedlingar i Uppsala och Västmanlands län, vilket gör att den funktionshindrade kan besöka sin närmaste arbetsförmedling. Erfarenheterna från försöket är mycket positiva. Tio arbetsförmedlingskontor har deltagit och vägledning har skett såväl individuellt som till grupper på upp till fem personer. Under försöksperioden integrerades distansvägledningen i den ordinarie verksamheten. Mötena upplevs som effektiva och det finns få begränsningar för konceptets användningsområden. Projektet ger också förutsättningar för utökat samarbete och effektivare kompetensöverföring mellan personal inom arbetsförmedlingarna som arbetar med funktionshindrade. Försöket har varit förlagt till Länsarbetsnämnden i Uppsala län och samfinansierats med Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS. Metoder för att ge vägledning på distans för döva har tillämpats i Uppsala under ett par års tid med mycket goda resultat. I och med att vägledning på distans integrerats i den ordinarie verksamheten kommer verksamheten att fortsätta även efter försöksprojektets avslutande. Teknik: Bredbandsansluten dator med videokamera, mikrofon och programvara för videokommunikation (Marratech). Målgrupp: Rörelsehindrade, döva, hörselskadade, synskadade, psykiskt arbetshandikappade, sökande med astma/allergi, dyslexi, hjärt- och/ eller lungsjukdom och övriga somatiskt relaterade arbetshandikapp. Antal användare: 37 Projekttid: juli 2002 juni 2004 Kontaktperson: Gun-Britt Brynolfsdotter, Länsarbetsnämnden i Uppsala län - 7 -

10 Mobil videokommunikation för döva Videosamtal via mobiltelefoner har alla förutsättningar att innebära en revolution för döva personers möjlighet att kommunicera. Redan idag är SMS ett viktigt kommunikationssätt för döva, trots att det är dövas andraspråk, svenska, som används. Videosamtal ger förutsättningar för döva att använda sitt förstaspråk, teckenspråket, för mobil kommunikation. Den tredje generationens mobiltelefoni, 3G, har en hög kapacitet och klarar av att överföra rörliga bilder, vilket är en förutsättning för att kunna använda teckenspråket i mobilen. Försöksprojektet Mobil videokommunikation för döva syftar till att undersöka hur döva kan använda 3G-telefoner för att kommunicera på teckenspråk. Försöksgruppen genomför videosamtal i realtid, samt skickar videomeddelanden till varandra. 3G-teknikens möjligheter undersöks och utvärderas genom att olika terminaler och 3G-nät testas. Dessutom ska en förmedlings- och en tolktjänst testas där en döv person kan kontakta en teckenspråkstolk som tolkar mellan teckenspråk och tal. På så sätt kan en döv person kommunicera direkt med en hörande. Det kan exempelvis handla om en distanstolkning, till exempel vid ett besök på banken eller i ett spontant möte. Det kan också handla om ett förmedlat samtal, till exempel när den döva vill ringa ett samtal till en hörande eller vice versa. Därmed blir den döva mindre beroende av fysisk tillgång till tolkresursen och att behöva boka denne i god tid, vilket skapar möjligheter till en mer spontan kommunikation. Detta försök startade under våren 2004, det vill säga senare än de övriga bredbandsförsöken. Detta beror på att 3G-tekniken först då ansågs tillräckligt mogen. Teknik: 3G-teknik och telefoner med videofunktionalitet Målgrupp: Döva och hörselskadade med teckenspråk som förstaspråk Antal användare: Cirka 30 Projekttid: Maj 2004 februari 2005 Kontaktperson: Roger Jämtdal, Sveriges Dövas Riksförbund, SDR - 8 -

11 PTS upphandlar och utvecklar kommunikationstjänster PTS har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post finns tillgängliga för personer med funktionshinder. PTS driver dessutom ett antal projekt med syfte att utveckla nya tjänster så att funktionshindrades möjligheter till kommunikation förbättras. Utsträckt post- och kassaservice. Tjänsten innebär att äldre och funktionshindrade i glesbygd dagligen får post levererad till sin bostad. Portofria blindskriftsförsändelser. Blindskrift främst taltidningar, talböcker och punktskrift skickas portofritt. Aktuella tjänster Nummerupplysning. Personer som har svårt att använda en vanlig pappersburen telefonkatalog kan få kostnadsfri nummerupplysning. Bildtelefoni. PTS ansvarar för en förmedlingstjänst för bildtelefoni där samtal mellan tal och teckenspråk förmedlas. Texttelefoni. Tal- och hörselskadade personer kan använda den tjänst för förmedling av samtal mellan tal- och texttelefoni som PTS ansvarar för. Stöd till talskadade. PTS driver en försökstjänst där en förmedlare stödjer talsamtal, till exempel genom att repetera svårförståeligt tal. Informationstjänster genom databasnät. Genom två databaser kan döva, dövblinda och synskadade få tillgång till information med mera. Sjukvårdsupplysning på texttelefon. Via texttelefon kan hörselskadade, döva och talhandikappade få hjälp i medicinska frågor. Tjänsteutveckling PTS följer utvecklingen och utvärderar fortlöpande nya tjänster som kan vara av betydelse för personer med funktionshinder. Exempel på tjänster som utvecklas av PTS är IP-access till bildtelefoniförmedlingen, Internetportal för texttelefoniförmedlingen samt en tjänst som gör det möjligt för döva, hörselskadade och talskadade att kontakta nödnumret 112 med hjälp av SMS. Utredningar PTS har undersökt tillgängligheten till vissa samhällsviktiga tjänster på Internet för personer med funktionshinder. Syftet är att ta reda på om funktionshindrade kan följa med i samhällsutvecklingen, medverka i e-demokrati, kommunicera och uträtta ärenden på Internet i samma utsträckning som övriga medborgare. Mer information På PTS webbplats finns mer information om PTS arbete med funktionshinderfrågor. Där finns också omfattande konsumentinriktad information inom området elektronisk kommunikation, till exempel goda råd inför val av tele- och Internetoperatör, prisjämförelser med mera.

12 PTS verkar för att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. POSTADRESS Box 5398, Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 16, Stockholm TELEFON FAX E-POST WEBBADRESS Illustrationer: Illustrationsbolaget Form: Yami Tryck: Danagårds Grafi ska

Redovisning av försöksverksamhet. funktionshindrade. Årlig återrapportering till regeringen. 4 februari 2004 PTS-ER-2004:5 ISSN 1650-9862

Redovisning av försöksverksamhet. funktionshindrade. Årlig återrapportering till regeringen. 4 februari 2004 PTS-ER-2004:5 ISSN 1650-9862 DATUM RAPPORTNUMMER 4 februari 2004 PTS-ER-2004:5 ISSN 1650-9862 Redovisning av försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade Årlig återrapportering till regeringen FÖRFATTARE Patrik Bystedt Förord

Läs mer

Redovisning av en försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade

Redovisning av en försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade DATUM RAPPORTNUMMER 19 februari 2003 PTS-ER-2003:17 ISSN 1650-9862 Redovisning av en försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade FÖRFATTARE Lillian Eikeland Innehåll 1 Inledning... 1 2 Uppdraget...

Läs mer

Distansutbildning. av Anders Andersson. Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter

Distansutbildning. av Anders Andersson. Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter Distansutbildning av Anders Andersson Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter VRC är en ek. förening bildad av: Sveriges Dövas Riksförbund Sveriges Dövas Ungdomsförbund Västanviks folkhögskola Dalarnas

Läs mer

Förmedlingstjänst för bildtelefoni

Förmedlingstjänst för bildtelefoni DATUM VÅR REFERENS 2007-01-31 06-10551 Förmedlingstjänst för bildtelefoni Bilaga 2.1. Statistik POSTADRESS Box 5398, 102 49 Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 16 TELEFON 08-678 55 00 FAX 08-678 55

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation Bilaga 2 Datum 2011-10-26 Bilaga 2, Kravspecifikation Diarienummer 11-9515 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Post- och telestyrelsen 2 Innehåll 1 Portofri

Läs mer

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund tel. 046-35 59 90 folkbiblioteken@lund.se ÖPPET: sept - april mån - to 10-20 fre 10-19 lör 10-16 sön 13-17 maj

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS)

Post- och telestyrelsen (PTS) och försöksprojekt som nu upphandlas av myndigheten (PTS) 1(300) Post- och telestyrelsen (PTS) Inventering av behov av tjänster för funktionshindrade och en jämförande utvärdering av de tjänster och försöksprojekt

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Med nationella pekpinnar menar Susanne sånt som pekar ut den väg vi ska gå när det gäller arbetet med tillgänglighet för funktionshindrade.

Med nationella pekpinnar menar Susanne sånt som pekar ut den väg vi ska gå när det gäller arbetet med tillgänglighet för funktionshindrade. Anteckningar från konferensen,7rfkixqnwlrqvklqghu±phgirnxvsneduqrfkxqjd Arrangerad av Kärnhusgruppen, 18-19 maj, Göteborg Mer information om Kärnhusgruppen finns på www.appelhyllan.se 1DWLRQHOOD SHNSLQQDU

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBANDSTELEFONI och andra nya sätt att ringa I dag finns

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni.

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. INNEHÅLL Det här är Texttelefoni 3 Vad kostar det att ringa? 4 Tips inför ditt samtal 4 Ring med texttelefon 6 Ring från taltelefon till

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund Våra medier Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Kravspecifikation Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende

Läs mer

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information.

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information. Checklista för att göra informationen tillgänglig När du kommunicerar och tar fram information finns det mycket du kan göra för att alla ska kunna ta del av dina budskap. För att informationen ska vara

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni.

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. INNEHÅLL Det här är Texttelefoni 3 Vad kostar det att ringa? 4 Tips inför ditt samtal 4 Ring med texttelefon 6 Ring från taltelefon till

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband 2.0

10 frågor och svar om. bredband 2.0 10 frågor och svar om bredband 2.0 Bredband var för ett par år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. Sedan en tid pågår dock bredbandsuppkopplingen av hushåll och företag för fullt.

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Mobil videokommunikation för döva

Mobil videokommunikation för döva DATUM RAPPORTNUMMER 26 april 2005 PTS-ER-2005:14 ISSN 1650-9862 Mobil videokommunikation för döva Redovisning av försöksverksamhet med bredband för personer med funktionshinder Förord Förord Post- och

Läs mer

Att ringa med datorn. Lär dig mer och våga prova!

Att ringa med datorn. Lär dig mer och våga prova! Lär dig mer och våga prova! På dvd:n finns (ljudlösa) filmer som visar hur det kan se ut när du: Installerar Skype Lägger till en kontakt i Skype Ringer upp med Skype Chattar skriver meddelande med Skype

Läs mer

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation

Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer. Anslutningsenheter till telenätet. Programvara för telekommunikation ANVISNINGAR FÖR HÖRHJÄLPMEDEL 21 36 Telefoner och telefoneringshjälpmedel Texttelefoner Bildtelefoner Telex- och telefaxmaskiner Ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer Telefonförstärkare Anslutningsenheter

Läs mer

Test av Allan ec och MMX med punktskriftsdisplay

Test av Allan ec och MMX med punktskriftsdisplay Test av Allan ec och MMX med punktskriftsdisplay Test av Allan ec och MMX med punktskriftsdisplay Andreas Richter och Jane Eriksen Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Andreas Richter och Jane

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

Användartest av 3G-telefoner. utifrån döva, hörselskadade och dövblinda personers behov

Användartest av 3G-telefoner. utifrån döva, hörselskadade och dövblinda personers behov Användartest av 3G-telefoner utifrån döva, hörselskadade och dövblinda personers behov Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2007 Ansvarig handläggare: Andreas Richter, HI Ansvarig informatör: Camilla Axelsson,

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER Sverige ska vara en ledande biblioteksnation Välkomna! MTM Statlig myndighet sedan 1980 Huvudman är Kulturdepartementet Uppdrag och medel från Utbildningsdepartementet Antal

Läs mer

Fakta om E-böckEr Specialpedagogiska skolmyndigheten För information: www.sit.se

Fakta om E-böckEr Specialpedagogiska skolmyndigheten För information: www.sit.se Fakta om E-böcker Fakta om e-böcker 2008, Specialpedagogiska skolmyndigheten Projektledare: Maritha Angermund Manus: Maritha Angermund Illustrationer: Per Matsson Formgivning: Plan 2 Tryck: Edita 2008

Läs mer

om bredband ==== == 1 I Om bredband

om bredband ==== == 1 I Om bredband om bredband ==== == 1 I Om bredband GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBAND Med bredband kan du hämta och skicka stora mängder information

Läs mer

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni

1 I Om mobiltelefoni. om mobiltelefoni 1 I Om mobiltelefoni om mobiltelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM MOBILTELEFONI Det finns många erbjudanden och lösningar för dig som

Läs mer

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf TIPS Här får du tips på litteratur, hemsidor, rapporter, CD och videofilmer som du kan använda dig av i kursen. Det finns även förslag på diskussionsfrågor och olika övningar. Dessutom hittar du här information

Läs mer

Riktlinjer för att göra informationen tillgänglig

Riktlinjer för att göra informationen tillgänglig Riktlinjer för att göra informationen tillgänglig Alla människor ska kunna kommunicera med myndigheten och ta del av dess information. Detta avsnitt beskriver vilka krav som ställs inom sex områden: skriftlig

Läs mer

»Det funkar« - att studera med funktionshinder

»Det funkar« - att studera med funktionshinder »Det funkar«- att studera med funktionshinder Hur då? Det funkar! Karolinska Institutet ett universitet för alla önskar dig välkommen! Är du student eller forskarstuderande med en funktionsnedsättning

Läs mer

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten

Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Ur behovsanalys Mina sidor: De gemensamma behoven kan till stor del mötas med gemensamma tjänstemoduler enhetligare möten Hypoteser om vilken lösning det finns behov av Stor andel gemensamma generella

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22 Information för VFU-samordnare Maria Perényi 11-09-22 Innehåll Allmän presentation av biblioteket Om bibliotekets undervisning på officersprogrammet Bibliotekets stöd till fack- och funktionsskolor Visning

Läs mer

Bibliotek för alla! Bibliotekets särskilda tjänster till äldre och funktionshindrade. Alvesta Bibliotek 2004-05-24 Kristina Kallenskog Margareta Nyd

Bibliotek för alla! Bibliotekets särskilda tjänster till äldre och funktionshindrade. Alvesta Bibliotek 2004-05-24 Kristina Kallenskog Margareta Nyd Bibliotek för alla! Bibliotekets särskilda tjänster till äldre och funktionshindrade Alvesta Bibliotek 2004-05-24 Kristina Kallenskog Margareta Nyd 1 %LEOLRWHNHWVVlUVNLOGDWMlQVWHU Bibliotekschef Lars-Göran

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matris över tillämpningar 2013-12-13 Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matrisen ger en kortare sammanställning av några frågor om hur man kan använda 17 upphovsrättslagen. Svaren reflekterar

Läs mer

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva 1 Broschyren är framtagen av Sveriges Dövas Riksförbund TEXTREDIGERING: Helena Fremnell Ståhl ILLUSTRATIONER: Jacob Lind LAYOUT: Birgitta Orström

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift

1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri befordran av blindskrift Frågor Frågor och svar Datum Vår referens Sida 2012-01-11 Dnr: 11-9515 1(8) Konsumentmarknadsavdelningen Elin Emsheimer 08-678 55 61 elin.emsheimer@pts.se 1 Begäran om förtydligande i upphandling portofri

Läs mer

Västanviks folkhögskola

Västanviks folkhögskola UTBILDNINGAR läsåret 2015/2016 Västanviks folkhögskola Det som skiljer Västanviks folkhögskola från andra folkhögskolor är att skolan erbjuder en teckenspråkig miljö där alla använder teckenspråk. Skolans

Läs mer

Alternativ telefoni 2012-2014

Alternativ telefoni 2012-2014 Redovisning av ett regeringsuppdrag Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Så används alternativ telefoni 2014 Myndigheten för delaktighet serie A 2015:8 (diarienummer 2014/0117)

Läs mer

Bredband för personer med funktionshinder

Bredband för personer med funktionshinder DATUM RAPPORTNUMMER 28 september 2004 PTS-ER-2004:33 ISSN 1650-9862 Bredband för personer med funktionshinder Redovisning av försöksverksamhet Förord Förord Post- och telestyrelsen har av regeringen i

Läs mer

PROMEMORIA 2010-11-01 1(7) UTKASTV.

PROMEMORIA 2010-11-01 1(7) UTKASTV. PROMEMORIA Datum Sida 2010-11-01 1(7) Bredbandsforums kansli Patrik Sandgren 08-678 57 13 UTKASTV. DISKUSSIONSMATERIAL patrik.sandgren@pts.se Konceptet Bredband Sammanfattning Bredband kan definieras som

Läs mer

Hela landsbygden ska med!

Hela landsbygden ska med! Hela landsbygden ska med! När elen drogs in i stugorna på 50-talet var det ingen som kunde förutse hur mycket den kan användas till...... och idag vet vi att nya tjänster och användningsområden är på väg!

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-03-25 Dnr: 10-2324-5 Bilaga 1 1(5) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan till PTS innovationstävling ska fyllas i. Projekttitel: Er benämning

Läs mer

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen i Munkedals kommun Sammanfattning Den demografiska utvecklingen innebär att andelen äldre med omsorgsbehov kommer att öka, samtidigt som det kommer att bli svårt och

Läs mer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer

070 0XXXXXX, 076 0XXXXXX, 076 9XXXXXX Samtliga med 0+9 siffrors nummerlängd vilket ger 3 miljoner nummer BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Ann-Charlotte Bejerskog Nätsäkerhetsavdelningen + 46 8 678 55 37 ann-charlotte.bejerskog@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 oktober 2007 dnr 07-11203-9 Saken

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Yttrande om slutbetänkandet av Litteraturutredningen "Läsandets kultur" (SOU 2012:65)

Yttrande om slutbetänkandet av Litteraturutredningen Läsandets kultur (SOU 2012:65) 2013-02-25 Ert diarienummer: Ku20 121 1 478/KO Vårt diarienummer: 54/2013 Till: Kul turdepartementet >DR -=-- SVERIGES OOVAS RIKSFÖRBUND Yttrande om slutbetänkandet av Litteraturutredningen "Läsandets

Läs mer

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en Rapportnummer PTS-ER-2012:5 Datum 2012-03-06 PTS genomförande av funktionshinderspolitik en PTS redovisning av uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande

Läs mer

om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk

om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM TRÅDLÖSA NÄTVERK Trådlösa nätverk blir allt vanligare i hemmen.

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta

Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta Manual för Stockholms stadsbiblioteks talbokslåntagare STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK den 18 januari 2013 Framtagen av: Stockholms stadsbibliotek Ladda ner en

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r

Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Ö ppna svar MTM Taktila Barnbö cker 7-12 a r Innehåll Utveckla gärna varför ni inte tycker att "Punktskriftsböcker som innehåller punktskrift och svällpappersbilder" är bra, vad kan göras för att förbättra

Läs mer

Surfa säkrare. Goda råd om säkerhet på Internet. Information från Post- och telestyrelsen

Surfa säkrare. Goda råd om säkerhet på Internet. Information från Post- och telestyrelsen Surfa säkrare Goda råd om säkerhet på Internet Information från Post- och telestyrelsen Goda råd för att surfa säkrare Stäng av datorn när den inte används Riskerna du utsätter dig för på Internet är beroende

Läs mer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Webbmöte Pratar du med kunder och kollegor via Skype, Microsoft OSC eller andra kommunikationsverktyg i datorn? Använd Konftel som ljudkälla. Möte via mobilen Anslut din mobiltelefon

Läs mer

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013?

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Åsa Lindskog Konsumentmarknadsavdelningen Post- och telestyrelsen Johnny Leidegren Leidegren Consulting Projektledare, storskaliga projektet i Sjuhärad

Läs mer

Bildtelefoni. Test av 18 gratisprogram

Bildtelefoni. Test av 18 gratisprogram Bildtelefoni Test av 18 gratisprogram Bildtelefoni Test av 18 gratisprogram Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Testare: Eirik Langjord, Jesper Persson, Dataresurscenter för Kommunikation

Läs mer

Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB

Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB År 2008 UTREDNINGSINSTITUTET Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB En undersökning med fokus på teknik, läsvana och läsupplevelse bland talbokslåntagare på folkbibliotek, länstaltidningsprenumeranter

Läs mer

Socialtjänsten Stöd och omsorg vid funktionsnedsättning

Socialtjänsten Stöd och omsorg vid funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd och omsorg vid funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns till dig som har en funktionsnedsättning Denna broschyr är uppdaterad i augusti 2014. Du kan också lyssna på

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat?

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Messa med symboler Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Margret Buchholz, Specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg vid DART Kommunikationsoch dataresurscenter. margret.buchholz@vgregion.se,

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om fast telefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Traditionell telefoni och bredbandstelefoni Den här broschyren handlar

Läs mer

Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning. Pedagogiska krav och supportorganisation

Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning. Pedagogiska krav och supportorganisation Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning Pedagogiska krav och supportorganisation Oktober 2004 Bakgrund... 2 Nätbaserad utbildning... 2 Sammanställning av pedagogiska krav på LMS för Malmö högskola

Läs mer

Variabelförteckning fr.o.m. 2014

Variabelförteckning fr.o.m. 2014 Variabelförteckning fr.o.m. Variabel Folkhögskola, skolkod Radnummer Kursnummer Förklaring Unik kod tilldelas skolan av SCB Varje skola avgör själv i vilken löpande ordning man numrerar sina kurser. Kursnumret

Läs mer

Människa-Dator Interaktion

Människa-Dator Interaktion Människa-Dator Interaktion Uppgift 1, Datainsamling Utbildningsföretag vill ha programvara (Håkan Johansson) Produkter på marknaden: 3 st gratisprogram för elearning/webkonferans: Yugma Låter dig köra

Läs mer

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA Layout: Kommunikationsavd., Örebro universitet. Tryck: Trio Tryck, Örebro 11/2013_1.000 Studera med funktionshinder vid Örebro universitet Lika villkor Universitetets målsättning är att du som student

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Landstingsgemensam strategi för utveckling, inköp, användning och avveckling. All IT är i grunden en miljöbelastning i form av tillverkning och energiförbrukning.

Läs mer

AKK i skolan. Britt Claesson. Innehåll föreläsning

AKK i skolan. Britt Claesson. Innehåll föreläsning AKK i skolan Britt Claesson Förskollärare Talpedagog på habiliteringen i Alingsås 1991-2008 AKK-pedagog vid DART - kommunikationsoch dataresurscenter i Göteborg britt.claesson@vgregion.se DART Västra Sveriges

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Utredningen I Sverige finns tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den här utredningen har tagit reda

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp; SFS 2000:630 Utkom från trycket den 11 juli 2000 utfärdad den 29 juni 2000. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Dnr 11-3053

Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Dnr 11-3053 Datum 2011-03-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Dnr 11-3053 Upphandling av förmedlingstjänsten Bildtelefoni Diarienummer 11-3053 Författare Caroline Sandlin Post-

Läs mer

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist

Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist Helena Nordqvist 1 Den här timmen Varför talböcker? Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Egen nedladdning Hitta på legimus.se Demokonto Ur

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni Den här broschyren handlar om mobiltelefoni. Det finns

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-11-09 Dnr: 10-9712-5 1(14) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan ska fyllas i beroende på om ansökan avser utvecklingsprojekt, forskningsprojekt

Läs mer

TILLGÄNGLIGA MEDIER PÅ GYMNASIEBIBLIOTEKET OCH MTM:S ROLL. Helena Nordqvist Pia Hasselrot

TILLGÄNGLIGA MEDIER PÅ GYMNASIEBIBLIOTEKET OCH MTM:S ROLL. Helena Nordqvist Pia Hasselrot TILLGÄNGLIGA MEDIER PÅ GYMNASIEBIBLIOTEKET OCH MTM:S ROLL Helena Nordqvist Pia Hasselrot Tillgängliga medier på gymnasiebiblioteket och MTM:s roll Att arbeta med tillgängliga medier Ur elevens perspektiv

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

Undervisa tillgängligt Lathund för lärare vid Högskolan Kristianstad

Undervisa tillgängligt Lathund för lärare vid Högskolan Kristianstad Lathund för lärare vid Högskolan Kristianstad Lathund för tillgänglig undervisning Distansstudier Öppna distansföreläsningar även för campusstudenter. Det ger möjlighet för campusstudenter att ta del av

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Team för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) Team Munkhättan

Team för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) Team Munkhättan Team för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) Team Munkhättan Bakgrund Vid Team Munkhättan finns cirka 40 elever. Många av eleverna har tal-, språk- och kommunikationssvårigheter. Ungefär

Läs mer

Väck lusten att lära hos dem som har svårt att läsa

Väck lusten att lära hos dem som har svårt att läsa Väck lusten att lära hos dem som har svårt att läsa www.inlasningstjanst.se Telefon: 08-556 115 50 3 Kunskap för alla Idag finns 126 000 elever i grund- och gymnasieskolan i Sverige som har svårt att ta

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner?

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner? Hagaskolans IT-plan På Hagaskolan är IT ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten. Eleverna i årskurserna F-5 använder både datorer och ipads för att lära sig läsa och skriva, för att stimulera

Läs mer