VA-gruppens analys av förslaget Kommunal VA med LTA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VA-gruppens analys av förslaget Kommunal VA med LTA"

Transkript

1 VA-gruppens analys av förslaget Kommunal VA med LTA Sammanställning enligt årsstämmans uppdrag: 1 Översiktlig beskrivning av anläggningen ( ) Detta förslag är ett kommunalt VA-system med LTA-teknik (LättTryckAvlopp) för Årsta Havsbad (ÅH) med kommunen som huvudman för installation och drift. Vårt område ansluts till en punkt på militärt område vid Flottans Plan. Därifrån pumpas avloppet till Fors reningsverk medan dricksvattnet är Mälarvatten. En huvudledning dras utmed Årsta havsbadsvägen och ledningar dras grunt i vidgade befintliga gravar i vägarna inom området. Det blir en förbindelsepunkt vid varje tomt för denna betalas en anläggningsavgift (beroende på tomtstorlek, om fördyrande s.k. särtaxa beslutas och dagspriset vid drifttagning) plus ev. lån- och räntekostnad. Ett mindre antal större pumpstationer byggs i området och tillfälliga s.k. etableringsytor (materialupplag mm) anordnas i områdets båda ändar. Arbetet kommer att pågå året om, men undviks under sommaren på Årsta Havsbadsvägen. Från förbindelsepunkten skall ledning för dricksvatten dras till huset. Ledning för spillvatten (klosett- och BDT-vatten (Bad Disk Tvätt)) dras till en c:a 1,5 meter djup plastbrunn med avfallskvarn och avloppspump (kommunens ansvarsområde) inne på tomten så nära förbindelsepunkten som möjligt. Bygganmälan, kvalitetsgranskning och installation utförs och bekostas helt av fastighetsägaren. ( kr av anläggningsavgiften skall användas för installation av pumpbrunnen) Ledningarna isoleras och hålls frostfria med värmekabel. Elförbrukning för pump och värmekabel på tomt bekostas av fastighetsägaren. För elen i vägnätet finns reservkraft - förbrukningskostnaden ingår i kommuns taxa. Alla får alltså betala för tillgång till åretruntvatten och WC, men tvingas inte installera WC. Sommarboende kan till viss kostnad låta tömma, koppla av och på ledningarna från huset för att minska elkostnad vintertid (lönsamt?). Pump och värmekabel för ledningen till förbindelsepunkten måste dock alltid vara ansluten till el. Vattenmätaren kan placeras i frostfri brunn. Det är möjligt att koppla några få fastigheter till en gemensam brunn oenighet om vem/vad som orsakat t.ex. pumphaveri riskeras. Frågan om sommarvattennät och vintertappställen om och i så fall när det skall tas ur drift - äger samfälligheten. Vattenförbrukningen för varje fastighet mäts och bestämmer kostnaden. Förmodad byggstart är hösten 2013 etappvis och att det är klart i mitten av Samfällighetens fastigheter, restauranger och butiker skall också anslutas till LTA på samma villkor en betydande kostnad. Enkla sommarhus utan indraget vatten betalar reducerad anläggningsavgift utan krav på inkoppling. HSB betalar arrendatorernas anslutning enligt tidigare beslut. De med egen brunn får vattenmätare monterad på denna och betalar reducerad anläggnings- och förbrukningsavgift. 2 Installationsfrågor 2.1 Summering installationsfrågor En huvudledning dras utmed Årsta Havsbadsvägen, men man undviker att göra det under månaderna juni, juli och augusti. Inom området skall arbetet utföras

2 året om. För arbetet behövs etableringsytor för material i närheten av områdets båda ändar och så nära Årsta Havsbadsvägen som möjligt. I området öppnas befintliga ledningsgravar och de vidgas så att en isolerad låda med VA-ledningar kan placeras bredvid samfällighetens befintliga ledningar, och ev. nytt dagvattenrör. Sprängning i berg måste utföras här och var. Eventuellt läggs också tomrör för bredband och fast telefoni i graven. Samtidigt med installation av LTA kan dagvattensystemet i området förbättras. Arbetet utförs under två år i fyra etapper med början i områdets västra del. På egna tomten dras ledningar i samråd med kommunen fram till en pumpbrunn. Denna skall placeras så nära vägen som möjligt. Ledningar mellan pumpbrunn och förbindelsepunkten läggs i en isolerad låda som fylls med sand av hållfastsskäl och som också tjänar som värmemagasin vid strömavbrott. Lådan grävs och/eller sprängs ner till c:a 0,5 meters djup, alternativt läggs på mark i en förstärkt låda. Husets utlopp och vattenledning frostskyddas och ansluts till brunnen - utloppsröret med självfall 1 %, inte mer och det kan bli långt. En pump kan behövas i kuperad mark för att få spillvattnet till pumpbrunnen. Ett elskåp med larm- och styrkretsar samt eluttag för värmekabel installeras vid pumpbrunnen, och en larmdosa sätts i boningshuset. Vattenmätaren kan placeras inomhus eller i en speciell frostskyddad brunn intill pumpbrunnen. De som vill tömma systemet vintertid måste installera anordningar för detta. Sommarvattnet skall kunna användas under hela installationstiden och årsstämman beslutar vad som skall göras därefter någon synpunkt från kommunen om detta finns inte Infrastruktur Vägarna inom området där arbetet utförs måste hållas framkomliga för arbetsfordon och transporter till och från arbetsplatsen under installationstiden. Framkomligheten för biltrafik blir begränsad där grävning och sprängning sker Tidsåtgång för installation Den totala tidsåtgången för kommunala installationsarbetet i området beräknas till två år. Planering pågår och upphandling sker efter överklagandetidens utgång. Ledningsdragningen görs i fyra etapper med början i väster och drifttagning görs vartefter. Tid för ledningsdragning på tomt kommer säkert att variera en del beroende på svårighetsgrad för grävning och/eller sprängning någon vecka per fastighet. Till det kommer tid för bygganmälan, upphandling och granskning av LTA. Behövs tillbyggnad för hygienutrymme tillkommer tid för bygglov. Det är inte känt hur lång tidsfrist fastighetsägaren har för att bli färdig för anslutning av tekniska skäl måste dock pumpen anslutas till el då den har installerats.

3 2.1.3 Realiserbarhet Geografiska frågor Förutsättningarna i ÅH kräver anpassningar, men LTA har installerats i liknande områden och erfarenhet finns alltså Topografiska frågor Områdets växlande topografiska förutsättningar kan hanteras vid installation av LTA i hela området Juridiska frågor Ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare, samfällighet och kommun ska regleras så att det klargörs vem som är part vid eventuella skador vid installation, framtida underhåll och reparationer. Fastighetsägaren ansvarar för att installation inom tomtgräns görs och att den utförs enligt anvisade krav. Fastighetsägaren ansvarar även för att systemet genomgår granskningar och sköts enligt anvisningar. Kommunen ansvarar för pumpbrunnens funktion och underhåll dock inte för felaktig användning. Länsstyrelsen ansvarar för dricksvattenreserver. 3 Miljöaspekt 3.1 Summering miljöaspekt BDT- och klosettvatten transporteras bort i samma ledning till det kommunala reningsverket Fors, som naturligen inte kan rena allt fullständigt och någon gång måste släppa ut orenat vatten. Efter processen går vattnet ut i recipienten Vitsån som mynnar i Horsfjärden strax väster om badplatsen Sjövretens brygga. Ån kan sägas vara ett biologiskt slutsteg i reningsprocessen. En del skadliga ämnen, bl.a. gödningsämnen, hormoner och bakterier når Horsfjärden, påverkar vårt badvattens kvalitet och bidrar till Östersjöns övergödning och skador på havsorganismer. Åns vatten kontrolleras och mätvärdena dokumenteras regelbundet enligt myndighetskrav, men man vet först i efterhand om något skadligt kommit ut. Reningsverkets slam är numera certifierat enligt REVAQ. Kemikalieinspektionen m.fl. har invändningar mot denna certifiering och LRF förordar sorterande avloppslösningar, främst åtgärder vid källan, och efterlyser mer forskning om lämpligheten för slam som gödning av åkermark. Energigröda och livsmedel ställer olika krav och man anser att varje jordbrukare själv får besluta i frågan, men slammet bör vara certifierat. Fors är godkänt för anslutna personer och nu är c:a anslutna, men måste ändå åtgärdas för anslutning av ÅH. Verkets framtid skall diskuteras i år antingen byggs det ut för personer, eller läggs ner och blir en pumpstation för vidarebefordran till Jordbro, och därefter till Henriksdal.

4 3.1.1 Miljöpåverkan vid installation Störande större markarbeten, inklusive sprängningar krävs på hela områdets vägnät. Även på respektive tomt kan markarbetet bli omfattande. Stundtals kommer biltrafik på vägar i området att vara omöjligt, och även i övrigt vara svårframkomliga. Det kan alltså bli en hel del störande buller och skador på växter, staket och säkerligen på sommarvattennätet Miljöpåverkan vid drift Hela LTA-systemet kräver elenergi, c:a kwh, orsakar 130 ton CO 2 per år för ÅH (källa: Vattenfall och Svanen miljömärkning), mest vintertid då ledningar och pumpbrunn måste värmas för att inte vattnet skall frysa. Ungefärliga beräkningar visar att en fastighet vintertid förbrukar 260 kwh el (fastboende ytterligare 100 kwh) för LTA. För att hålla ett mindre rum vid +15 grader (försäkringsvillkor för påkopplat vatten) kwh, och 5 10 ggr mer för normal temperatur i hela huset. EU:s mål är att till år 2020 ha minskat energianvändning och utsläpp av växthusgaser med 20 % jämfört med nivåerna år Eftersom spillvattnet pumpas bort blir dess miljöpåverkan i området noll, eventuellt dålig lukt ibland och översvämmad pumpbrunn på tomt. Vid drift kan långvarigt strömavbrott orsaka att pumpbrunnen överfylls om inte magnetventil installeras på vattenledningen. Miljöpåverkan på vattendrag får inte försämras och Fors reningsförmåga skall alltså förbättras vid anslutning av ÅH. Vitsåns vattenkvalitet påverkar Horsfjärden, d.v.s. miljön i ÅH och Östersjön. LTA är en storskalig, tekniskt omfattande lösning och risk för komponenthaveri finns alltid. Det vore möjligt att med tre ledningar till Fors separera klosettvatten eller urin, men det anses vara för kostsamt och en organisation för omhändertagande saknas. Kunskapen är otillräcklig om läkemedelproblemet, sortering kan krävas för att destruera urin o/e utvinna näringsämnen. 4 Ekonomiska frågor 4.1 Summering ekonomiska frågor Varje fastighetsägare skall betala en anläggningsavgift, som för en 800 kvm tomt är kr i dagsläget plus ev. lån- och räntekostnad. Det går inte att säga vad priset blir vid inkopplingstillfället, eventuellt tas också en fördyrande s.k. särtaxa ut. Genom vattenmätare bestäms fastighetens förbrukning, normalt c:a 70 kbm/person och år, i dagens prisläge c:a kr. För en tvåbarnsfamilj c:a kr, plus fast avgift 700 kr. Till det kommer kostnad för eluppvärmning av ledningar och pump på tomten, för pumpen c:a 55 kwh/år och värmekabeln för sommarboende c:a 240 kwh/år och för åretruntboende knappt det dubbla. Sommarvattnet ger idag i genomsnitt 300 l/dygn och fastighet för c:a 600 kr för hela sommarsäsongen. Samma volym kommunalt vatten kostar idag c:a kr - på sikt antas denna kostnad stiga. Oavsett om man ansluter sig till kommunala

5 nätet eller inte är nätet för sommarvatten lönsamt, men dess status bör utredas. För anslutning av LTA skall fastighetsägaren bekosta installation på egna tomten och i huset. Den kostnaden blir förstås helt individuell beroende på tomtens beskaffenhet och egna önskemål om hygienstandard, eventuell tillbyggnad mm. Markarbeten, ev. sprängning kan kosta allt från till kr. Till det kommer kostnad för bygganmälan, kvalitetsgranskning, ledningar, isolerlåda, värmekabel, installation av VA och el, elskåp samt ett ev. högre taxeringsvärde LCC (Life Cycle Cost) Beror på om anläggningen används även vintertid eller endast på sommaren, samt tomtens förutsättningar för installation. Erfarenhetsmässigt så behöver avloppspumpen på tomten bytas efter 12 år genomsnittligt beror på skötsel och handhavande. Större avloppspumpar i området kräver tillsyn och underhåll, reningsverket likaså. Framtida miljökrav kan medföra stora investeringar i kommunala reningsverk. Allt skall bekostas via VA-avgiften, som alltså kan förändras. Osäkert är också om Fors reningsverk behålls Initialkostnader Planering och ritning av ledningsdragningar samt framtagning av regelverk och avtal kostar, liksom upphandling. 5 Drift och underhåll 5.1 Summering av drift och underhåll LTA-pumpen på tomt skall användas enligt anvisningar och vara säkert ansluten till el.värmekabeln måste vintertid bara vara ansluten till el mellan pumpbrunn och förbindelsepunkt om ingående ledningar till pumpen från huset är tömda på vatten. Kommunen ansvarar för installationerna i vägnätet och för pumpbrunnen, som får regelbunden översyn. Elförsörjningen till pumpens elskåp får aldrig brytas, det skall styra pumpen och förse värmekabel med ström även då ingen bebor stugan, också vintertid. Ett fabrikats pump körs automatiskt några sekunder med 91 timmars mellanrum för att motionera den, och för att säkra att vatten som läcker in inte fyller pumpbrunnen. Här kan finnas skillnader mellan olika fabrikat upphandlingen avgör alltså. Före pumpen finns en kvarn som mal sönder fasta partiklar, men t.ex. en strumpbyxa kan få kvarn och pump att stanna reparationen faktureras fastighetsägaren. Vid långvarigt strömavbrott riskerar pumpbrunnen att fyllas helt och översvämma ut på tomten - kommunalt vatten finns ju trots strömavbrott. Ett sätt att minska risken är att förse inloppet med en magnetventil som stänger vid strömavbrott, men då har man förstås inget vatten. Vattenmätaren kan placeras i en speciell isolerad brunn intill pumpbrunnen där den enkelt kan monteras bort eller hållas frostfri sommarboende behöver alltså inte ha stugan uppvärmd vintertid av detta skäl.

6 6 Risker 6.1 Summering av risker Långvarigt strömavbrott kan orsaka störningar på tomt och i vägnätet, tillgången på vatten kan upphöra, eller tvärtom överfylla pumpbrunnen. Det kan bli driftstörningar i reningsverket som orsakar att orenat vatten kortvarigt släpps ut i Vitsån. Komponenter i systemet kan haverera och orsaka problem för alla anslutna. Sannolikheten är väl inte stor för allt, reserver kan finnas. Det finns reservkraft för ledningarna i vägnätet, men inte för dem på tomt som alltså riskerar att frysa Miljörisker vid installation En del ingrepp är ganska stora och med risk att något går fel, t.ex. vid sprängning eller borrning i berg Miljörisker vid drift Komponenter kan vara felaktiga eller installerats på fel sätt och orsaka störningar initialt. Vid långvarigt strömavbrott kan pumpbrunnar överfyllas om tillgång till vatten finns kvar. Ledningar och kopplingar kan frysa sönder. Mätmetoden för analys av Vitsåns vatten innebär att man först i efterhand kan veta om gifter läckt ut och då kan det vara för sent för åtgärder Miljörisker vid framtida ombyggnad, modifiering eller avveckling. Kan jämföras med risk vid installation Ekonomiska risker Kostnaden för installation på tomt är svårbedömd. Det går inte att säga vad priset för anslutning blir vid inkopplingstillfället, eventuellt tas också en fördyrande s.k. särtaxa ut. Förbättring av framkomligheten kan krävas på några ställen i vägnätet. Framtida krav på kommunala reningsverk kan bli stora och orsaka kostsamma investeringar som ger en förhöjd VA-taxa. Vid prissättning av husen har det sedan en tid förutsetts att kommunalt vatten och avlopp installeras, varför nyblivna husägare inte kan räkna med ytterligare värdestegring då byggrätterna inte ökar. Det kan innebära att låneutrymmet är intecknat hos många och det kan bli svårt med lån till kommunalt vatten och avlopp.

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Vid det informationsmöte som kommunen ordnade om införande av kommunalt avlopp i Lennheden den 11 februari 2015 ställdes ett

Läs mer

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN ALLMÄNT - BAKGRUND Vem har beslutat att Hemlunda ska ha kommunalt vatten och avlopp och vad innebär det? Kommunfullmäktige i Piteå beslutade

Läs mer

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde www.sevab.com Kommunalt vatten och avlopp en investering för miljön och fastighetsvärdet Under perioden 2011-2020 finns det sju prioriterade

Läs mer

Råd & Anvisningar. Råd och anvisningar till Kungsbacka kommuns ABVA

Råd & Anvisningar. Råd och anvisningar till Kungsbacka kommuns ABVA Råd & Anvisningar Råd och anvisningar till Kungsbacka kommuns ABVA ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från 1 juli 2009 Olika sorters

Läs mer

RÅD ANVISNINGAR till Färgelanda Kommuns ABVA 1 januari 2009 Munkedal Kommuns ABVA 1 juni 2009 Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011

RÅD ANVISNINGAR till Färgelanda Kommuns ABVA 1 januari 2009 Munkedal Kommuns ABVA 1 juni 2009 Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 RÅD ANVISNINGAR till Färgelanda Kommuns ABVA 1 januari 2009 Munkedal Kommuns ABVA 1 juni 2009 Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna

Läs mer

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen RÅD & ANVISNINGAR Till LEVA i Lysekils ABVA Ver. 1.5 2013-05-28 Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen Information och råd till fastighetsägare i Lysekils kommun. Foto:Kärnsjön LEVA i Lysekils

Läs mer

Råd & anvisningar. till Härryda kommuns ABVA 2009. ABVA Allmänna bestämmelser för vattentjänster i Härryda kommun

Råd & anvisningar. till Härryda kommuns ABVA 2009. ABVA Allmänna bestämmelser för vattentjänster i Härryda kommun Råd & anvisningar till Härryda kommuns ABVA 2009 ABVA Allmänna bestämmelser för vattentjänster i Härryda kommun Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för

Läs mer

Frågor och Svar? Detaljplanefrågor

Frågor och Svar? Detaljplanefrågor Frågor och Svar? Detaljplanefrågor Till vilken adress skickas inbjudningar och handlingar ut? Alla handlingar skickas till den adress där man är skriven. Kommunen tar alltid ut en fastighetsägarförteckning

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning.

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. RÅD OCH ANVISNINGAR till Partille kommuns ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. Stadsbyggnadskontorets arbetsgrupp Björn Marklund, stadsbyggnadschef

Läs mer

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Värmdö kommun!... 3 Detta får du som VA-abonnent...

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

RÅD och ANVISNINGAR. Till Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuners ABVA. ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av kommunens allmänna

RÅD och ANVISNINGAR. Till Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuners ABVA. ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av kommunens allmänna RÅD och ANVISNINGAR Till Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuners ABVA ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av kommunens allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar 1 Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning

Läs mer

RÅD ANVISNINGAR. till Vänersborg kommuns ABVA januari 2009

RÅD ANVISNINGAR. till Vänersborg kommuns ABVA januari 2009 RÅD ANVISNINGAR till Vänersborg kommuns ABVA januari 2009 ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av Vänersborg kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning

Läs mer

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 RÅD ANVISNINGAR till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av Uddevalla kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

Råd & Anvisningar till ABVA 2009

Råd & Anvisningar till ABVA 2009 Råd & Anvisningar till ABVA 2009 INLEDNING Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. Gatukontoret ansvarar för att producera och

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

RÅD ANVISNINGAR. till Allmänna bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster för Trollhättans kommun ABVA

RÅD ANVISNINGAR. till Allmänna bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster för Trollhättans kommun ABVA RÅD ANVISNINGAR till Allmänna bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster för Trollhättans kommun ABVA Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande

Läs mer

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp.

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Nyköpings kommun 3 Detta får du som VA-abonnent

Läs mer

För rent vatten idag och imorgon

För rent vatten idag och imorgon För rent vatten idag och imorgon Vi värnar om vatten Tillgång på vatten av god kvalitet är en förutsättning för en bra livskvalitet. Genom att leverera dricksvatten av hög kvalitet och genom att rena avloppsvatten

Läs mer

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 1 INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 2 INLEDNING Vattenförsörjning och avloppsrening är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för att producera och

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 63 December 2012

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 63 December 2012 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 63 December 2012 Solnedgång över stranden i Årsta Havsbad, nyårsafton 2011. Foto: Sten Norin Årsta Havsbads

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 A LE KOMMUN VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 Ale. En stark del av Göteborg VIKTIGA TELEFONNUMMER Driftstörningar Om fel uppstått på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar utanför

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Möte 16 oktober mellan Årsta havsbads samfällighets styrelse, Fastighetsägareföreningens styrelse, Bevarandegruppens

Möte 16 oktober mellan Årsta havsbads samfällighets styrelse, Fastighetsägareföreningens styrelse, Bevarandegruppens Stadsbyggnadsförvaltningen VA-avdelningen Möte 16 oktober mellan Årsta havsbads samfällighets styrelse, Fastighetsägareföreningens styrelse, Bevarandegruppens styrelse och VA-avdelningen, minnesanteckningar

Läs mer

Frågor och svar kring kommunalt VA på Norrlandet

Frågor och svar kring kommunalt VA på Norrlandet Datum 2010-08-24 Frågor och svar kring kommunalt VA på Norrlandet Frågor som har ställts vid Öppet-Hus i samband med utställning av översiktsplan för Norrlandet under maj och juni 2010. Gästrike Vatten

Läs mer

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE KUNGSÖR 2012 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt

Läs mer

Gemensam avloppsreningsanläggning i Larsbo LOVA-projekt

Gemensam avloppsreningsanläggning i Larsbo LOVA-projekt Gemensam avloppsreningsanläggning i Larsbo LOVA-projekt Slutredovisning till Länsstyrelsen i Dalarnas län - september 2011 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggkontoret Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Produktblad och att tänka på

Produktblad och att tänka på Produktblad och att tänka på inför Din anslutning till kommunalt vatten och avloppsnät PRESENTATION AV ALLENT AB Allent ab är ett familjeföretag som drivs av far och son. Att starta ett företag i markentreprenad

Läs mer