hem för miljoner: bilaga 1 begreppsförklaringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hem för miljoner: bilaga 1 begreppsförklaringar"

Transkript

1 hem för miljoner: bilaga 1 begreppsförklaringar Kommuninvest Kommuninvest tillhandahåller gemensam finansiering till Sveriges kommuner. Alla kommuner anses som kreditvärdiga och har samma kapitalkostnader genom Kommuninvest, dock är det billigare att låna stora volymer på grund av lägre omkostnader. Räntenivån ligger med vissa svängningar ungefär i nivå med Stibor. En del större kommuner med bostadsbolag har valt att ställa sig utanför Kommuninvest på grund av oro att de svagare kommunerna drar ner kreditvärdigheten. De anser sig kunna låna billigare på egen hand. Enligt Allvillutredningen kommer Kommuninvests utlåning i konflikt med EG-rätten. Den är en form av otillåtet statsstöd. Sveriges kommuner och landsting, SKL, anser emellertid att problemen kan lösas genom att Kommuninvest ger lån till kommunens internbank som i sin tur ger bostadsföretaget lån på marknadsmässiga villkor. Det innebär att lånekostnaden för bostadsföretagen kommer att öka och i synnerhet för mindre företag på vikande marknader. Internbank Många kommuner använder idag en internbank för sin finansiering. Med en internbank kan kommunen minska sitt totala lånebehov genom att balansera överskott mot underskott. Det kvarvarande gemensamma lånebehovet lånas upp centralt av internbanken vilket ger stordriftsfördelar som kan omsättas i lägre räntenivåer. Internbanker drivs på kommersiella villkor och tar ut en avgift för sin verksamhet av användarna. Om det kommunala bostadsbolaget ingår i internbanksystemet lånar man av den kommunala banken till sin verksamhet vilket i praktiken är samma sak som att ha kommunal borgen för lånen. Av samma skäl som anförts beträffande kommunal borgen och Kommuninvests utlåning är det tveksamt om det är förenligt med EG-rätten att låna ut pengar till kommunala bostadsföretag till en lägre kostnad än marknaden erbjuder. Företagscertifikat Ett företagscertifikat är ett löpande innehavarskuldebrev. Vanliga löptider är dagar men löptider upp till ett år kan förekomma. I ett avtal mellan låntagaren och emissionsinstituten specificeras rambeloppet för certifikatprogrammet. Emissionsinstituten åtar sig att fungera som återförsäljare och tillhandahålla information om köp- och säljkurser på andrahandsmarknaden. Emission av ett företagscertifikat sker genom att låntagaren, emittenten, vänder sig till de banker, emissionsinstitut, som åtagit sig att förmedla certifikaten till investerare. Man kommer överens om belopp, löptid och ränta. Vanligtvis är emissionerna av certifikat inte garanterade och det krävs heller inga säkerheter. För att investerare ska kunna bedöma risken brukar många emittenter låta ett ratinginstitut granska programmet och sätta ett kreditvärderingsbetyg, en så kallad rating. Eftersom certifikaten har kort löptid, vanligen tre månader, innebär omsättningarna en förhöjd refinansieringsrisk. Därför kräver ratinginstituten att emittenten har bekräftade lånelöften från bank som säkerhet. Lånelöftena bör minst motsvara utnyttjad del av certifikatprogrammet. För låntagaren är certifikatupplåning en flexibel och kostnadseffektiv upplåningsform. Användandet av certifikat ger lägre kostnader om bolaget har god ekonomi och därmed en hög rating. Allmännyttiga bolag med bra rating som lånar via certifikatmarknaden betalar en ränta som för närvarande (maj 2009) ligger cirka 6 10 punkter under Stibor 3 månader. För de mindre företagen med svag ekonomi är företagscertifikat inte något alternativ. 1

2 Stöd via bostadskreditnämnden Den kommun som anser sig behöva hjälp för att rekonstruera eller omstrukturera sitt bostadsföretag kan ansöka om stöd hos BKN. Målet med ett sådant stöd är att ge de kommunala bostadsföretagen långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar för en kostnadseffektiv bostadsförvaltning. Stödet får bara lämnas om kommunen själv inte kan bära kostnaden för rekonstruktionen och om andra åtgärder inte är tillräckligt. Man fordrar också att kommunen bidrar med en andel av kostnaden. I rekonstruktionspaket ingår normalt rekapitalisering, rivning av delar av det kommunala bostadsbeståndet, och åtgärder för att få ned driftkostnaderna. BKN har identifierat cirka 100 kommuner som varit föremål för stödåtgärder eller kan komma att få behov av rekonstruktionsstöd. Det är kommuner med svag arbetsmarknad och negativ befolkningstillväxt. I de kommuner som fått stöd har vakansgraden minskat från 23 procent till 7 procent genom rivningsåtgärder. I en SABO-rapport, Analys av BKNs rapport, Bostadsföretag på vikande marknader, pekas bland annat på svårigheterna att klara underhåll och upprustning inom ramen för det stöd som BKN förmedlar. BKNs schabloner för underhåll täcker inte de verkliga kostnaderna. EUs strukturfonder År 2008 beslutade EU kommissionen att det ska vara tillåtet för samtliga medlemsländer att använda medel ur strukturfonderna för energieffektiviseringsåtgärder riktade mot bostadssektorn. Beslutet måste godkännas av medlemsstaterna för att vinna giltighet. Stödet ska användas till åtgärder för att minska energiförbrukningen i bostäder och till åtgärder för att öka användningen av förnyelsebara energikällor. Stödberättigade projekt kan startas på statlig, regional, eller lokal nivå. Exempel på åtgärder är: ny isolering, fönsterbyte, solpaneler, utbyte av panna. Ett krav som ställs är att stödet endast går till bostadsområden av låginkomsttyp. Definitionen av låg inkomst är den lokala definitionen i det enskilda landet. I BKNs rapport om upprustning av miljonprogrammet visar man att boende i allmännyttans miljonprogram har den lägsta medelinkomsten i landet. 2

3 hem för miljoner: bilaga 2 hissinstallation och samhällsekonomisk lönsamhet Ett sätt att se om en hissinstallation är samhällsekonomiskt lönsam är att göra en alternativkostnadskalkyl över hissens livscykel. I detta beräkningsexempel antas en hiss ha en livslängd på cirka 30 år. Kostnaden för en hiss sätts till 1,2 miljoner kronor och underhållskostnaden till kronor/år. Den samhällsekonomiska besparingspotentialen sätts till kostnaden för särskilt boende. Kalkylen utgår ifrån annuitetsbetalning på månadsbasis under investeringens livstid. Beräkningsförutsättningar Investeringskostnad per hiss: Underhållskostnad per hiss ca: Kostnad för särskilt boende per år: Kostnad för hemtjänst vid kvarboende per år: Åtgärdens förväntade livslängd: kronor kronor/år kronor per plats kronor per lägenhet 30 år Kalkylränta: 4,0 % Annuitetsfaktor (4,0 %/12, 30 år = 360 perioder): 0, Alternativkostnadskalkyl med och utan hissinstallation: LCC kalkyl kr/år Kostnader utan hissinstallation per år Kostnader med hissinstallation per år Investeringskostnad 0 kr/år kr/år Kostnad särskilt boende kr/år 0 kr/år Kostnad hemtjänst 0 kr/år kr/år Underhållskostnader 0 kr/år kr/år Förväntad livslängd 30 år 30 år Livscykelkostnad (LCC) efter 30 år Vinst/förlust kr kr kr Annuitetskalkyl, 30 år, 4 % ränta, månadsbetalning. Äldrevårdstatistik från SCB för år 2006 Kalkylen visar en samhällsekonomisk vinst om minst en lägenhet börjar användas kontinuerligt till kvarboende istället för att personen flyttar till särskilt boende. 3

4 hem för miljoner: Bilaga 3 Nedan ges ett utdrag ur SABOs ekonomiska statistik 2008 för orts- och storleksgrupper. NYCKELTAL, kr/m² bostads- och lokalarea Riket > Stor-Sthlm Stor-Gbg Stor-Malmö < inv > inv NYCKelTal 1 Antal bostäder 31 dec Area bostäder 31 dec Area lokaler 31 dec Area för bostäder och lokaler (mv) Genomsnittlig area per lgh 31 dec 64,97 64,69 64,03 64,15 65,36 66,03 64,50 69,36 64,35 68,62 63,63 63,87 64,68 Andel lägenheters värdeår 6 t o m ,7% 20,1% 21,3% 22,2% 22,8% 21,6% 24,1% 18,2% 26,3% 31,4% 23,5% 22,2% 20,5% ,8% 36,9% 35,9% 38,0% 36,3% 37,4% 36,3% 44,4% 35,3% 32,1% 36,3% 35,6% 37,4% ,3% 18,5% 18,5% 15,0% 15,7% 18,1% 18,5% 16,8% 15,8% 19,3% 16,2% 16,4% 19,7% ,2% 22,7% 20,1% 20,8% 20,5% 17,4% 15,4% 17,1% 17,0% 10,5% 20,6% 20,5% 16,5% ,1% 1,9% 4,3% 4,0% 4,7% 5,5% 5,8% 3,6% 5,5% 6,7% 3,3% 5,3% 6,0% 11 Medelvärdeår Marknadsmässiga nyckeltal 12 Flyttningsfrekvens 20,1% 24,0% 23,5% 23,8% 20,4% 19,4% 18,1% 14,8% 14,3% 12,5% 25,1% 22,3% 22,5% 13 Varav omflyttningar inom beståndet 3,5% 4,4% 3,9% 4,0% 3,1% 3,1% 3,8% 2,6% 3,3% 0,9% 4,2% 3,2% 4,9% 14 Hyresbortfall % bostäder 1,7% 3,9% 3,4% 3,3% 2,1% 1,2% 0,7% 0,6% 0,4% 0,4% 3,9% 2,4% 1,1% 15 Hyresbortfall % lokaler 3,4% 3,3% 3,6% 3,5% 3,1% 2,4% 5,0% 3,6% 3,0% 4,5% 4,0% 2,9% 3,2% 16 Fastighetsskatt / Taxvärde 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 17 Taxeringsvärde kr/m² Finansiell balans kort sikt 18 Likviditet 32,7% 80,2% 60,4% 75,4% 35,0% 58,6% 10,5% 57,0% 10,1% 75,0% 73,6% 38,0% 16,5% 19 Räntetäckningsgrad 127,8% 81,0% 94,2% 119,3% 120,3% 145,3% 133,1% 186,9% 125,7% 125,2% 98,8% 115,5% 134,3% 20 Skuldtäckningsgrad 116,4% 87,9% 96,3% 112,1% 111,8% 127,3% 118,5% 151,9% 113,5% 114,3% 99,2% 109,2% 120,8% Finansiell balans lång sikt 21 Soliditet, synlig 20,2% 11,5% 11,2% 12,9% 19,5% 20,8% 25,6% 24,7% 27,4% 25,8% 11,8% 16,4% 21,4% 22 Skuldsättningsgrad 3,9 7,7 7,9 6,8 4,1 3,8 2,9 3,0 2,6 2,9 7,5 5,1 3,7 23 Belåningsgrad fastigheter 80,2% 93,3% 90,1% 89,6% 80,7% 81,0% 72,4% 80,7% 67,3% 72,4% 90,7% 83,6% 79,6% 24 Likvidationskvot 4,7 4,0 3,1 4,0 6,4 4,4 4,8 3,1 26,0 2,2 3,3 6,5 4,6 25 Avskrivning % av produktionskostnad 2,0% 1,8% 1,8% 1,8% 2,1% 1,9% 2,2% 2,0% 2,5% 2,2% 1,8% 2,0% 1,9% Lönsamhet 26 Avkastning på totalt kapital 4,1% 2,9% 3,4% 4,2% 3,9% 4,7% 4,0% 5,8% 3,5% 3,7% 3,5% 3,9% 4,4% 27 Avkastning på eget kapital 3,9% -6,0% -1,3% 4,6% 2,7% 5,8% 3,7% 9,6% 2,7% 2,0% -0,5% 2,7% 4,3% 28 Avkastning på sysselsatt kapital 4,4% 3,2% 3,6% 4,4% 4,2% 5,0% 4,4% 6,1% 3,9% 4,1% 3,8% 4,2% 4,7% 29 Direktavkastning fastigheter, bokfört värde 7,1% 6,7% 6,7% 6,9% 6,9% 7,3% 7,1% 7,6% 6,8% 6,5% 6,9% 6,9% 7,4% 30 Överskottsgrad 33,1% 28,5% 31,5% 32,5% 32,1% 34,1% 34,0% 34,3% 35,8% 31,3% 31,4% 31,6% 34,4% Finansiering/kapitalanskaffning 31 Genomsnittlig skuldränta 4,1% 4,1% 4,1% 4,0% 4,0% 4,1% 4,0% 4,1% 3,9% 4,0% 4,0% 4,1% 4,1% 32 Låneränta, räntebärande skulder 4,2% 4,4% 4,3% 4,3% 4,1% 4,0% 4,5% 4,2% 4,1% 4,4% 4,3% 4,1% 4,4% Operativa nyckeltal 33 Driftnetto, kr/m² 280,26 215,72 250,23 261,26 269,06 296,71 294,87 315,79 322,65 285,20 245,83 257,08 291,75 34 Förbrukningskostnader(värme,vatten,el), kr/m² -169,20-197,31-193,04-183,63-174,91-164,04-155,49-175,16-158,07-157,88-188,54-170,77-158,35 35 Central administration, kr/m² - 33,80-29,15-36,57-29,89-30,48-38,99-33,73-44,14-28,78-13,05-29,99-33,73-39,75 36 Fastighetsanknuten administration, kr/m² -47,69-38,57-47,86-45,48-40,91-54,36-48,88-69,27-49,76-58,28-43,89-41,28-43,48 37 Fastighetsskötsel inklusive städning, kr/m² -74,14-78,32-76,02-74,37-76,86-73,25-72,18-78,23-82,71-76,24-77,04-72,17-66,77 38 Reparationer och underhållskostnader, kr/m² -205,45-170,23-160,63-176,26-212,20-213,98-219,69-217,07-218,91-250,22-162,05-206,30-213,17 Räntebindningstid 39 inom 1 år 44,0% 56,9% 46,6% 42,8% 43,8% 41,0% 45,9% 41,1% 32,4% 62,1% 45,3% 42,9% 47,7% 40 längre än 1 år men inom 2 år 13,2% 14,1% 15,6% 13,7% 14,0% 10,9% 13,6% 12,2% 20,2% 6,0% 14,6% 11,7% 12,0% 41 längre än 2 år men inom 3 år 13,1% 8,4% 11,9% 12,3% 13,1% 12,4% 14,7% 15,2% 16,2% 14,7% 10,7% 11,7% 13,3% 42 längre än 3 år men inom 4 år 8,9% 8,5% 7,8% 9,7% 9,3% 9,2% 8,0% 8,2% 11,1% 3,7% 9,1% 10,1% 7,5% 43 längre än 4 år men inom 5 år 6,7% 5,1% 5,8% 3,5% 6,2% 6,4% 9,4% 6,3% 13,3% 6,3% 4,3% 6,4% 5,2% 44 längre än 5 år 14,3% 7,0% 12,3% 17,9% 13,6% 20,2% 8,4% 17,0% 6,8% 7,2% 16,0% 17,3% 14,3% 4

5 RESULTATRÄKNING, kr/m² bostads- och lokalarea Riket > Stor-Sthlm Stor-Gbg Stor-Malmö < inv > inv INTÄKTER 45 Bruttohyra inkl värme, bostäder 837,23 762,34 794,74 806,22 832,45 854,25 853,72 889,42 879,48 872,96 794,03 812,82 837,90 46 Bruttohyra inkl värme, lokaler 854,57 835,45 846,20 859,30 884,12 853,00 820,59 884,21 914,83 950,22 823,26 853,47 815,29 47 Intäkter garage o parkeringspl. 18,51 11,45 11,03 14,42 18,90 19,27 21,63 26,59 23,89 14,79 12,27 17,37 18,54 48 Hyresrabatter -9,37-8,33-6,32-8,52-9,27-9,90-10,02-6,72-12,04-6,78-8,87-10,99-8,29 49 Hyresbortfall, bostäder -14,19-30,01-26,96-26,77-17,63-10,62-5,73-4,98-3,84-3,11-30,99-19,50-9,01 50 Hyresbortfall, lokaler -29,10-27,70-30,27-30,20-27,39-20,78-41,00-31,63-27,82-42,70-33,19-24,66-25,80 51 Hyresbortfall, totalt -18,65-32,30-29,67-29,74-21,35-14,40-11,52-11,18-8,98-10,23-33,82-22,67-13,42 52 Hyresintäkter totalt netto 833,66 748,80 781,99 795,01 831,49 852,80 855,16 901,66 889,93 883,66 772,35 805,68 835,82 53 Andra intäkter från hyresgäster 12,17 9,11 13,12 9,69 6,59 18,09 12,68 19,90 10,68 26,23 9,48 8,15 12,40 54 Förvaltningsintäkter 845,82 757,91 795,11 804,70 838,08 870,88 867,84 921,56 900,60 909,90 781,83 813,83 848,23 KOSTNADER Driftkostnader 55 Fastighetsskötsel o städning -74,14-78,32-76,02-74,37-76,86-73,25-72,18-78,23-82,71-76,24-77,04-72,17-66,77 56 Reparationer -51,44-44,48-42,65-51,22-53,31-53,08-51,17-66,45-36,98-44,13-47,17-55,14-52,69 57 Fastighetsel -36,56-43,76-37,70-37,87-37,06-37,26-34,33-41,77-33,48-27,77-38,00-37,26-35,95 58 Vattenförbrukning -30,66-34,59-38,57-36,67-33,62-28,33-25,62-27,48-27,09-27,43-38,03-33,98-25,37 59 Sophämtning -20,28-20,53-19,59-19,18-18,84-20,67-21,64-21,34-21,22-19,26-19,41-19,65-20,89 60 Uppvärmning -101,97-118,96-116,77-109,09-104,24-98,45-95,54-105,91-97,50-102,68-112,50-99,53-97,03 61 Fastighetsförsäkringar -5,45-6,10-5,67-5,45-5,61-5,97-4,85-4,40-7,55-5,77-5,90-5,75-4,01 62 Avskrivna hyres- o kundfordringar -2,09-1,50-2,44-2,57-1,54-1,93-2,34-1,98-2,08-2,15-2,33-2,20-1,82 63 Fastighetsanknuten administration -47,69-38,57-47,86-45,48-40,91-54,36-48,88-69,27-49,76-58,28-43,89-41,28-43,48 64 Medel till hyresgästorganisation -3,73-2,84-3,08-3,31-3,82-3,97-3,87-3,17-3,84-4,03-3,26-4,14-3,75 65 Övriga driftkostnader -18,43-14,39-23,38-18,10-17,73-12,65-22,86-8,07-13,76-28,79-20,15-17,57-23,40 66 Driftkostnader totalt -392,44-404,04-413,74-403,31-393,53-389,92-383,28-428,07-375,97-396,54-407,68-388,67-375,15 Underhållskostnader 67 Lägenhetsunderhåll -73,51-82,31-66,66-69,38-65,07-77,58-78,58-61,89-100,81-93,14-64,24-61,78-79,64 68 Underhållskostnader totalt -154,01-125,75-117,98-125,04-158,90-160,90-168,52-150,63-181,93-206,09-114,88-151,16-160,48 69 Markavgifter -1,54-0,14-0,81-1,11-0,62-3,47-1,14-6,82-0,63-1,07-0,39-0,81-1,26 Fastighetsskatt 70 Fastighetsskatt bostäder - 16,62-12,02-12,22-13,41-15,53-18,49-18,43-17,05-18,28-19,77-12,51-15,78-18,64 71 Fastighetsskatt lokaler - 24,33-13,48-13,00-16,90-18,80-29,14-39,55-47,44-29,27-29,17-15,76-18,30-27,52 72 Fastighetsskatt totalt -17,57-12,25-12,35-13,99-15,98-19,90-20,04-20,26-19,43-21,00-13,05-16,10-19,59 73 DRIFTNETTO 280,26 215,72 250,23 261,26 269,06 296,71 294,87 315,79 322,65 285,20 245,83 257,08 291,75 5

6 RESULTATRÄKNING FORTSÄTTNING, kr/m² bostads- och lokalarea Riket > Stor-Sthlm Stor-Gbg Stor-Malmö < inv > inv Övrig förvaltning 74 Övriga förvaltningsintäkter 28,11 26,08 91,84 70,24 31,84 6,94 8,64 12,35 4,24 11,06 80,05 30,11 11,11 75 Övriga förvaltningskostnader -20,04-17,69-62,68-59,45-28,08-0,62-1,79-1,26-2,44-10,27-62,66-24,01-4,04 Avskrivningar 76 Avskrivningar immateriella anläggningst. -0,11-0,87-0,99-0,03-0,13 0,00 0,00-0,16 0,00 0,00-0,46-0,03 0,00 77 Avskrivningar byggnader och markanläggn. -97,60-76,12-83,24-86,83-98,28-96,41-107,65-101,16-131,49-108,68-82,82-92,68-91,21 78 Avskrivningar maskiner o inventarier -5,67-6,65-7,92-6,43-5,84-5,88-4,50-4,49-5,90-4,39-6,99-6,30-4,68 79 Förändring av balanslåneposter -0,56-0,50-1,10-0,15-0,79-0,71-0,38-1,10-0,49-0,39-0,33-0,55-0,56 80 Avskrivningar totalt -103,95-84,14-93,26-93,44-105,03-103,01-112,53-106,91-137,88-113,46-90,61-99,56-96,45 81 Nedskrivningar -5,00-16,37-21,70-0,08-3,58-3,17-5,74 3,49-7,61 0,00-7,29-5,18-7,14 82 BRUTTORESULTAT 179,39 123,61 164,42 178,54 164,21 196,85 183,46 223,45 178,96 172,54 165,32 158,44 195,23 83 Central administration - 33,80-29,15-36,57-29,89-30,48-38,99-33,73-44,14-28,78-13,05-29,99-33,73-39,75 84 Vinst(+)/ förlust(-) vid försäljning av AT 15,77 1,65 12,27-0,80 16,47 20,16 21,63 34,12 18,66 2,14 0,11 15,68 20,60 85 Övriga rörelseintäkter 3,29 2,28 2,07 2,72 6,74 1,47 2,88 1,59 1,78 2,01 8,08 3,44 1,43 86 Övriga rörelsekostnader -4,04-2,60-6,27-5,49-8,51-0,79-2,37-4,27-1,77-0,07-11,93-3,66-0,53 87 Resultat av oberoende rörelsegrenar -0,03 3,68-6,58 0,48 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00-1,75 0,20 0,99 88 RÖRELSERESULTAT 160,58 99,46 129,33 145,56 148,42 179,65 171,87 210,75 168,86 163,56 129,83 140,38 177,96 Finansiella poster 89 Räntebidrag 3,18 1,72 2,62 2,77 2,91 3,70 3,37 2,27 3,08 4,21 2,33 3,26 4,01 90 Resultat värdepapper, aktier o andelar 9,53 0,61 0,00 18,27 8,26 20,30 0,21 54,14 5,41 0,08 0,06 8,44 0,16 91 Övriga finansiella intäkter 6,89 5,94 6,94 8,33 5,33 8,02 6,47 13,29 3,89 11,22 6,54 4,86 6,96 92 Räntekostnader -134,87-132,55-145,90-145,08-129,19-132,43-133,69-141,67-132,94-139,85-139,22-126,14-138,41 93 Övriga finansiella kostnader -6,14-0,39-1,53-1,50-7,94-13,21-2,95-8,38-11,20-3,15-1,28-9,71-2,36 94 Finansiella poster netto -121,41-124,67-137,87-117,20-120,63-113,62-126,60-80,34-131,76-127,50-131,58-119,29-129,64 95 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 39,17-25,21-8,53 28,36 27,79 66,04 45,27 130,41 37,10 36,07-1,75 21,09 48,32 96 Netto extraordinära poster 0,07 0,00 0,00 0,14 0,13 0,08 0,00 0,00 0,01 0,00 0,11 0,17 0,00 97 Netto koncernbidrag -0,06 0,00 0,29 0,30-2,48 2,38-0,51 3,26 0,00 0,00 0,48-1,19-0,84 98 Netto bokslutsdispositioner 2,21 4,97 0,29 2,29 10,33-1,99-0,03-6,13 4,79-2,74 2,32 8,21-1,05 99 Inkomstskatt -5,20-0,04 2,51-3,32-5,60-11,43-2,86-15,20 0,92-10,83-0,52-3,08-8, ÅRETS RESULTAT 36,20-20,28-5,44 27,78 30,16 55,08 41,88 112,34 42,82 22,49 0,63 25,20 38,11 6

7 NYCKELTAL, kr/m² bostads- och lokalarea Riket > Stor-Sthlm Stor-Gbg Stor-Malmö < inv > inv TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 101 Immateriella anläggningstillgångar 0,24 0,47 0,57 0,07 0,42 0,39 0,00 0,30 0,00 0,00 0,19 0,61 0, Byggnader anskaffningsvärde 4 879, , , , , , , , , , , , , Ackumulerade avskrivningar , , , , , , , , , , , , , Ackumulerade uppskrivningar 169,13 37,25 37,01 68,20 58,17 52,90 422,44 47,49 567,62 620,74 67,88 39,41 125, Ackumulerade nedskrivningar -147,53-225,95-135,14-193,46-97,68-149,95-155,36-166,78-136,39-223,50-203,33-138,36-91, Byggnader bokfört värde 3 599, , , , , , , , , , , , , Mark och markanläggningar 370,17 284,25 302,56 290,00 341,99 375,23 444,58 462,88 504,40 386,13 288,74 321,60 364, Pågående nyanläggningar inkl förskott 141,61 150,37 33,56 114,85 124,53 121,79 203,33 191,60 204,76 187,40 97,56 100,23 152, Balanslåneposter 4,80 4,72 10,17 1,17 4,78 2,66 7,19 18,64 2,80 1,96 4,63 2,83 2, Inventarier, bilar mm 20,14 42,86 43,19 22,41 18,72 18,13 15,49 16,87 16,23 11,02 28,54 21,17 18, Finansiella anläggningstillgångar 82,14 28,12 47,68 51,72 51,28 116,35 102,48 180,33 29,61 4,60 42,97 51,06 150, Anläggningstillgångar totalt 4 218, , , , , , , , , , , , ,27 Omsättningstillgångar 113 Hyres- och kundfordringar 8,80 16,29 27,08 8,59 8,25 7,19 6,39 11,69 3,50 7,46 15,12 7,08 7, Kortfristiga placeringar 13,37 12,63 8,73 5,27 9,55 35,37 3,84 60,45 10,59 0,00 5,47 8,98 5, Likvida medel 69,99 125,66 106,13 121,18 78,83 75,95 23,05 108,80 25,50 160,23 100,82 69,39 28, Övriga omsättningstillgångar 51,32 98,04 40,70 74,54 32,98 66,64 39,89 104,78 55,29 37,24 68,27 33,76 33, Omsättningstillgångar totalt 143,48 252,62 182,64 209,59 129,61 185,15 73,17 285,73 94,89 204,93 189,69 119,21 75, SUMMA TILLGÅNGAR 4 362, , , , , , , , , , , , ,95 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital 119 Aktiekapital eller grundfond 186,06 107,11 144,63 135,14 129,35 215,23 241,58 385,71 53,89 552,70 140,82 101,07 202, Överkursfond 2,55 9,35 3,65 5,46 6,04 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 6,90 4,55 0, Uppskrivningsfond 22,61 23,51 26,31 18,77 20,80 4,17 39,36 49,52 0,13 13,31 24,42 10,41 37, Reservfond eller värdesäkringsfond 241,87 122,64 146,44 161,97 304,58 245,87 261,04 139,92 387,75 219,39 150,77 306,98 209, Koncernbidrag, netto erhållna (+) lämnade (-) -12,15-0,39-0,96-1,55-7,10-13,18-23,13-29,95-12,31-4,61-1,18-5,94-21, Erhållna akiteägartillskott 22,96 4,85 55,81 14,83 22,03 23,89 21,46 56,89 5,28 3,32 31,97 18,19 19, Balanserad vinst 350,40 171,62 61,86 146,59 296,51 350,06 558,26 445,75 891,10 382,74 92,64 161,18 417, Årets resultat 36,20-20,28-5,44 27,78 30,16 55,08 41,88 112,34 42,82 22,49 0,63 25,20 38, Eget kapital totalt 850,49 418,41 432,30 508,99 802,37 881, , , , ,35 446,98 621,65 903,08 Obeskattade reserver 128 Periodiseringsfonder 19,34 3,60 11,85 11,37 18,62 34,08 14,79 20,58 37,03 60,16 7,26 18,68 8, Ackumulerade överavskrivningar 16,59 3,26 17,46 24,92 11,69 23,60 11,15 5,29 0,82 0,31 14,24 28,04 23, Övriga obeskattade reserver 6,92 0,00 2,28 7,08 1,87 19,81 1,71 35,55 8,20 0,00 0,78 1,36 4, Obeskattade reserver totalt 42,85 6,86 31,59 43,38 32,19 77,48 27,65 61,42 46,05 60,47 22,29 48,09 36, Avsättningar (pensioner mm) 61,64 11,85 17,08 20,91 43,59 18,38 140,29 58,12 230,52 103,56 15,08 21,06 42, Långfristiga skulder 2 969, , , , , , , , , , , , ,45 Kortfristiga skulder 134 Kortfristiga räntebärande skulder 213,61 56,99 94,04 58,03 169,11 78,91 460,71 279,96 676,15 9,25 45,37 101,26 237, Kortfristiga icke räntebärande skulder 224,59 258,09 208,14 219,84 201,56 237,10 234,41 220,95 260,19 264,09 212,20 212,07 220, Kortfristiga skulder totalt 438,20 315,08 302,18 277,87 370,68 316,01 695,12 500,90 936,34 273,34 257,57 313,33 458, S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL 4 362, , , , , , , , , , , , ,95 7

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 2005-01-01 2005-06-30

Delårsrapport 2005-01-01 2005-06-30 Delårsrapport 2005-01-01 2005-06-30 VALBOHEM AB 2(2) DRIFT Kostnaderna för drift har ökat sedan föregående år. Ökningen ligger huvudsakligen på pellets och olja, Exempelvis har kostnaden för olja ökat

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 Page 1 of 7 Standard 2008-05-27 10:06 AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 AAA Högsta kreditvärdighet Limit

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Innehåll Företagsfakta för Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB 213-5-3. Innehåller heltäckande information om företagets ekonomiska situation. GRUNDINFORMATION

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr 2012-08-22 08:47 FÖRETAGSRAPPORT Interaktiv Säkerhet Norden AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Interaktiv Säkerhet Norden AB Adress: Norrgatan 10 Postnummer/Ort: Säte 432 41 Varberg Varbergs kommun Telefon:

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Factoryprice Europe AB

Factoryprice Europe AB 2012-08-22 08:46 FÖRETAGSRAPPORT Factoryprice Europe AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Factoryprice Europe AB Organisationsnummer: 556690-6789 Adress: Postnummer/Ort: Säte Telefon: Företagsform: Norrgatan

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929 Standard 2013-08-13 09:35 John Sandberg VALLENTUNA, VÄRME, VVS AB BERGVÄGEN 17, 186 41 VALLENTUNA, SVERIGE ORG.NR. 556700-1929 D&B D-U-N-S NR. 77-458-7450 TELNR. 073-5959296 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 Standard 2013-05-16 15:07 Carl Efvergren KYLMONTAGE I RAMLÖSA AB BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Titania El-Service AB - 5567406326

Titania El-Service AB - 5567406326 Standard 2015-02-26 09:39 Hans-Göran Grännby TITANIA EL-SERVICE AB POSTADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE BESÖKSADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE ORG.NR.

Läs mer

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Kassaflödesanalys finansieringssektorn Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Finansieringssektorn är knuten till eget kapital (exkl. årets resultat) resp. långfristiga

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Bostadsföreningen. Kättingen upa Styrelsen. Org nr 702001-2477. Årsredovisning

Bostadsföreningen. Kättingen upa Styrelsen. Org nr 702001-2477. Årsredovisning Bostadsföreningen Kättingen upa Styrelsen Bostadsföreningen Kättingen upa Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsföreningen Kättingen upa får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek)

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek) SenseAir delårsrapport jan-mars 2008 1 (7) Delårsrapport januari mars 2008 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir minskade med 36 % och uppgick till 17 421 ksek (23 663 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB Företagsbeskrivning Einar Nilssons Järnhandel AB 1 Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31 HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256 Budget -2008 Avseende perioden -09-01 -- 2008-08-31 Datum: -09-26 Upprättad av: Adelaide Yamoah, tfn: 040-35 77 75 Innehållsförteckning Sidan Förutsättningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hur går det för vår bostadsrättsförening?

Hur går det för vår bostadsrättsförening? Hur går det för vår bostadsrättsförening? EN ÖVERSIKT OM HUR DU LÄSER ÅRSREDOVISNINGEN Läs bokslutet det handlar om dina pengar Varje år lämnar styrelsen i bostadsrättsföreningen inför ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. BRFDalen

Årsredovisning. BRFDalen Årsredovisning för BRFDalen Räkenskapsåret 2011 1(11 ) Styrelsen för BRF Dalen får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Arsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011

ÅRSREDOVISNING  2011 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2011 1 Brf Vallen i Malmö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 0 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 5 Underskrifter:... 7 Revisionsberättelse...

Läs mer

BRF VÄXJÖHUS NR 4. Årsredovisning för 729500-3136. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

BRF VÄXJÖHUS NR 4. Årsredovisning för 729500-3136. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF VÄXJÖHUS NR 4 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Trend (De två senaste åren)

Trend (De två senaste åren) Företagets namn : Organisationsnummer : 5560249558 Frans Svanström & Co Aktiebolag Dagens datum : 2009-10-21 Företagets namn Frans Svanström & Co Aktiebolag Juridisk form Privat aktiebolag Organisationsnummer

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2004 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004 01 01-2004

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer