hem för miljoner: bilaga 1 begreppsförklaringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hem för miljoner: bilaga 1 begreppsförklaringar"

Transkript

1 hem för miljoner: bilaga 1 begreppsförklaringar Kommuninvest Kommuninvest tillhandahåller gemensam finansiering till Sveriges kommuner. Alla kommuner anses som kreditvärdiga och har samma kapitalkostnader genom Kommuninvest, dock är det billigare att låna stora volymer på grund av lägre omkostnader. Räntenivån ligger med vissa svängningar ungefär i nivå med Stibor. En del större kommuner med bostadsbolag har valt att ställa sig utanför Kommuninvest på grund av oro att de svagare kommunerna drar ner kreditvärdigheten. De anser sig kunna låna billigare på egen hand. Enligt Allvillutredningen kommer Kommuninvests utlåning i konflikt med EG-rätten. Den är en form av otillåtet statsstöd. Sveriges kommuner och landsting, SKL, anser emellertid att problemen kan lösas genom att Kommuninvest ger lån till kommunens internbank som i sin tur ger bostadsföretaget lån på marknadsmässiga villkor. Det innebär att lånekostnaden för bostadsföretagen kommer att öka och i synnerhet för mindre företag på vikande marknader. Internbank Många kommuner använder idag en internbank för sin finansiering. Med en internbank kan kommunen minska sitt totala lånebehov genom att balansera överskott mot underskott. Det kvarvarande gemensamma lånebehovet lånas upp centralt av internbanken vilket ger stordriftsfördelar som kan omsättas i lägre räntenivåer. Internbanker drivs på kommersiella villkor och tar ut en avgift för sin verksamhet av användarna. Om det kommunala bostadsbolaget ingår i internbanksystemet lånar man av den kommunala banken till sin verksamhet vilket i praktiken är samma sak som att ha kommunal borgen för lånen. Av samma skäl som anförts beträffande kommunal borgen och Kommuninvests utlåning är det tveksamt om det är förenligt med EG-rätten att låna ut pengar till kommunala bostadsföretag till en lägre kostnad än marknaden erbjuder. Företagscertifikat Ett företagscertifikat är ett löpande innehavarskuldebrev. Vanliga löptider är dagar men löptider upp till ett år kan förekomma. I ett avtal mellan låntagaren och emissionsinstituten specificeras rambeloppet för certifikatprogrammet. Emissionsinstituten åtar sig att fungera som återförsäljare och tillhandahålla information om köp- och säljkurser på andrahandsmarknaden. Emission av ett företagscertifikat sker genom att låntagaren, emittenten, vänder sig till de banker, emissionsinstitut, som åtagit sig att förmedla certifikaten till investerare. Man kommer överens om belopp, löptid och ränta. Vanligtvis är emissionerna av certifikat inte garanterade och det krävs heller inga säkerheter. För att investerare ska kunna bedöma risken brukar många emittenter låta ett ratinginstitut granska programmet och sätta ett kreditvärderingsbetyg, en så kallad rating. Eftersom certifikaten har kort löptid, vanligen tre månader, innebär omsättningarna en förhöjd refinansieringsrisk. Därför kräver ratinginstituten att emittenten har bekräftade lånelöften från bank som säkerhet. Lånelöftena bör minst motsvara utnyttjad del av certifikatprogrammet. För låntagaren är certifikatupplåning en flexibel och kostnadseffektiv upplåningsform. Användandet av certifikat ger lägre kostnader om bolaget har god ekonomi och därmed en hög rating. Allmännyttiga bolag med bra rating som lånar via certifikatmarknaden betalar en ränta som för närvarande (maj 2009) ligger cirka 6 10 punkter under Stibor 3 månader. För de mindre företagen med svag ekonomi är företagscertifikat inte något alternativ. 1

2 Stöd via bostadskreditnämnden Den kommun som anser sig behöva hjälp för att rekonstruera eller omstrukturera sitt bostadsföretag kan ansöka om stöd hos BKN. Målet med ett sådant stöd är att ge de kommunala bostadsföretagen långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar för en kostnadseffektiv bostadsförvaltning. Stödet får bara lämnas om kommunen själv inte kan bära kostnaden för rekonstruktionen och om andra åtgärder inte är tillräckligt. Man fordrar också att kommunen bidrar med en andel av kostnaden. I rekonstruktionspaket ingår normalt rekapitalisering, rivning av delar av det kommunala bostadsbeståndet, och åtgärder för att få ned driftkostnaderna. BKN har identifierat cirka 100 kommuner som varit föremål för stödåtgärder eller kan komma att få behov av rekonstruktionsstöd. Det är kommuner med svag arbetsmarknad och negativ befolkningstillväxt. I de kommuner som fått stöd har vakansgraden minskat från 23 procent till 7 procent genom rivningsåtgärder. I en SABO-rapport, Analys av BKNs rapport, Bostadsföretag på vikande marknader, pekas bland annat på svårigheterna att klara underhåll och upprustning inom ramen för det stöd som BKN förmedlar. BKNs schabloner för underhåll täcker inte de verkliga kostnaderna. EUs strukturfonder År 2008 beslutade EU kommissionen att det ska vara tillåtet för samtliga medlemsländer att använda medel ur strukturfonderna för energieffektiviseringsåtgärder riktade mot bostadssektorn. Beslutet måste godkännas av medlemsstaterna för att vinna giltighet. Stödet ska användas till åtgärder för att minska energiförbrukningen i bostäder och till åtgärder för att öka användningen av förnyelsebara energikällor. Stödberättigade projekt kan startas på statlig, regional, eller lokal nivå. Exempel på åtgärder är: ny isolering, fönsterbyte, solpaneler, utbyte av panna. Ett krav som ställs är att stödet endast går till bostadsområden av låginkomsttyp. Definitionen av låg inkomst är den lokala definitionen i det enskilda landet. I BKNs rapport om upprustning av miljonprogrammet visar man att boende i allmännyttans miljonprogram har den lägsta medelinkomsten i landet. 2

3 hem för miljoner: bilaga 2 hissinstallation och samhällsekonomisk lönsamhet Ett sätt att se om en hissinstallation är samhällsekonomiskt lönsam är att göra en alternativkostnadskalkyl över hissens livscykel. I detta beräkningsexempel antas en hiss ha en livslängd på cirka 30 år. Kostnaden för en hiss sätts till 1,2 miljoner kronor och underhållskostnaden till kronor/år. Den samhällsekonomiska besparingspotentialen sätts till kostnaden för särskilt boende. Kalkylen utgår ifrån annuitetsbetalning på månadsbasis under investeringens livstid. Beräkningsförutsättningar Investeringskostnad per hiss: Underhållskostnad per hiss ca: Kostnad för särskilt boende per år: Kostnad för hemtjänst vid kvarboende per år: Åtgärdens förväntade livslängd: kronor kronor/år kronor per plats kronor per lägenhet 30 år Kalkylränta: 4,0 % Annuitetsfaktor (4,0 %/12, 30 år = 360 perioder): 0, Alternativkostnadskalkyl med och utan hissinstallation: LCC kalkyl kr/år Kostnader utan hissinstallation per år Kostnader med hissinstallation per år Investeringskostnad 0 kr/år kr/år Kostnad särskilt boende kr/år 0 kr/år Kostnad hemtjänst 0 kr/år kr/år Underhållskostnader 0 kr/år kr/år Förväntad livslängd 30 år 30 år Livscykelkostnad (LCC) efter 30 år Vinst/förlust kr kr kr Annuitetskalkyl, 30 år, 4 % ränta, månadsbetalning. Äldrevårdstatistik från SCB för år 2006 Kalkylen visar en samhällsekonomisk vinst om minst en lägenhet börjar användas kontinuerligt till kvarboende istället för att personen flyttar till särskilt boende. 3

4 hem för miljoner: Bilaga 3 Nedan ges ett utdrag ur SABOs ekonomiska statistik 2008 för orts- och storleksgrupper. NYCKELTAL, kr/m² bostads- och lokalarea Riket > Stor-Sthlm Stor-Gbg Stor-Malmö < inv > inv NYCKelTal 1 Antal bostäder 31 dec Area bostäder 31 dec Area lokaler 31 dec Area för bostäder och lokaler (mv) Genomsnittlig area per lgh 31 dec 64,97 64,69 64,03 64,15 65,36 66,03 64,50 69,36 64,35 68,62 63,63 63,87 64,68 Andel lägenheters värdeår 6 t o m ,7% 20,1% 21,3% 22,2% 22,8% 21,6% 24,1% 18,2% 26,3% 31,4% 23,5% 22,2% 20,5% ,8% 36,9% 35,9% 38,0% 36,3% 37,4% 36,3% 44,4% 35,3% 32,1% 36,3% 35,6% 37,4% ,3% 18,5% 18,5% 15,0% 15,7% 18,1% 18,5% 16,8% 15,8% 19,3% 16,2% 16,4% 19,7% ,2% 22,7% 20,1% 20,8% 20,5% 17,4% 15,4% 17,1% 17,0% 10,5% 20,6% 20,5% 16,5% ,1% 1,9% 4,3% 4,0% 4,7% 5,5% 5,8% 3,6% 5,5% 6,7% 3,3% 5,3% 6,0% 11 Medelvärdeår Marknadsmässiga nyckeltal 12 Flyttningsfrekvens 20,1% 24,0% 23,5% 23,8% 20,4% 19,4% 18,1% 14,8% 14,3% 12,5% 25,1% 22,3% 22,5% 13 Varav omflyttningar inom beståndet 3,5% 4,4% 3,9% 4,0% 3,1% 3,1% 3,8% 2,6% 3,3% 0,9% 4,2% 3,2% 4,9% 14 Hyresbortfall % bostäder 1,7% 3,9% 3,4% 3,3% 2,1% 1,2% 0,7% 0,6% 0,4% 0,4% 3,9% 2,4% 1,1% 15 Hyresbortfall % lokaler 3,4% 3,3% 3,6% 3,5% 3,1% 2,4% 5,0% 3,6% 3,0% 4,5% 4,0% 2,9% 3,2% 16 Fastighetsskatt / Taxvärde 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 17 Taxeringsvärde kr/m² Finansiell balans kort sikt 18 Likviditet 32,7% 80,2% 60,4% 75,4% 35,0% 58,6% 10,5% 57,0% 10,1% 75,0% 73,6% 38,0% 16,5% 19 Räntetäckningsgrad 127,8% 81,0% 94,2% 119,3% 120,3% 145,3% 133,1% 186,9% 125,7% 125,2% 98,8% 115,5% 134,3% 20 Skuldtäckningsgrad 116,4% 87,9% 96,3% 112,1% 111,8% 127,3% 118,5% 151,9% 113,5% 114,3% 99,2% 109,2% 120,8% Finansiell balans lång sikt 21 Soliditet, synlig 20,2% 11,5% 11,2% 12,9% 19,5% 20,8% 25,6% 24,7% 27,4% 25,8% 11,8% 16,4% 21,4% 22 Skuldsättningsgrad 3,9 7,7 7,9 6,8 4,1 3,8 2,9 3,0 2,6 2,9 7,5 5,1 3,7 23 Belåningsgrad fastigheter 80,2% 93,3% 90,1% 89,6% 80,7% 81,0% 72,4% 80,7% 67,3% 72,4% 90,7% 83,6% 79,6% 24 Likvidationskvot 4,7 4,0 3,1 4,0 6,4 4,4 4,8 3,1 26,0 2,2 3,3 6,5 4,6 25 Avskrivning % av produktionskostnad 2,0% 1,8% 1,8% 1,8% 2,1% 1,9% 2,2% 2,0% 2,5% 2,2% 1,8% 2,0% 1,9% Lönsamhet 26 Avkastning på totalt kapital 4,1% 2,9% 3,4% 4,2% 3,9% 4,7% 4,0% 5,8% 3,5% 3,7% 3,5% 3,9% 4,4% 27 Avkastning på eget kapital 3,9% -6,0% -1,3% 4,6% 2,7% 5,8% 3,7% 9,6% 2,7% 2,0% -0,5% 2,7% 4,3% 28 Avkastning på sysselsatt kapital 4,4% 3,2% 3,6% 4,4% 4,2% 5,0% 4,4% 6,1% 3,9% 4,1% 3,8% 4,2% 4,7% 29 Direktavkastning fastigheter, bokfört värde 7,1% 6,7% 6,7% 6,9% 6,9% 7,3% 7,1% 7,6% 6,8% 6,5% 6,9% 6,9% 7,4% 30 Överskottsgrad 33,1% 28,5% 31,5% 32,5% 32,1% 34,1% 34,0% 34,3% 35,8% 31,3% 31,4% 31,6% 34,4% Finansiering/kapitalanskaffning 31 Genomsnittlig skuldränta 4,1% 4,1% 4,1% 4,0% 4,0% 4,1% 4,0% 4,1% 3,9% 4,0% 4,0% 4,1% 4,1% 32 Låneränta, räntebärande skulder 4,2% 4,4% 4,3% 4,3% 4,1% 4,0% 4,5% 4,2% 4,1% 4,4% 4,3% 4,1% 4,4% Operativa nyckeltal 33 Driftnetto, kr/m² 280,26 215,72 250,23 261,26 269,06 296,71 294,87 315,79 322,65 285,20 245,83 257,08 291,75 34 Förbrukningskostnader(värme,vatten,el), kr/m² -169,20-197,31-193,04-183,63-174,91-164,04-155,49-175,16-158,07-157,88-188,54-170,77-158,35 35 Central administration, kr/m² - 33,80-29,15-36,57-29,89-30,48-38,99-33,73-44,14-28,78-13,05-29,99-33,73-39,75 36 Fastighetsanknuten administration, kr/m² -47,69-38,57-47,86-45,48-40,91-54,36-48,88-69,27-49,76-58,28-43,89-41,28-43,48 37 Fastighetsskötsel inklusive städning, kr/m² -74,14-78,32-76,02-74,37-76,86-73,25-72,18-78,23-82,71-76,24-77,04-72,17-66,77 38 Reparationer och underhållskostnader, kr/m² -205,45-170,23-160,63-176,26-212,20-213,98-219,69-217,07-218,91-250,22-162,05-206,30-213,17 Räntebindningstid 39 inom 1 år 44,0% 56,9% 46,6% 42,8% 43,8% 41,0% 45,9% 41,1% 32,4% 62,1% 45,3% 42,9% 47,7% 40 längre än 1 år men inom 2 år 13,2% 14,1% 15,6% 13,7% 14,0% 10,9% 13,6% 12,2% 20,2% 6,0% 14,6% 11,7% 12,0% 41 längre än 2 år men inom 3 år 13,1% 8,4% 11,9% 12,3% 13,1% 12,4% 14,7% 15,2% 16,2% 14,7% 10,7% 11,7% 13,3% 42 längre än 3 år men inom 4 år 8,9% 8,5% 7,8% 9,7% 9,3% 9,2% 8,0% 8,2% 11,1% 3,7% 9,1% 10,1% 7,5% 43 längre än 4 år men inom 5 år 6,7% 5,1% 5,8% 3,5% 6,2% 6,4% 9,4% 6,3% 13,3% 6,3% 4,3% 6,4% 5,2% 44 längre än 5 år 14,3% 7,0% 12,3% 17,9% 13,6% 20,2% 8,4% 17,0% 6,8% 7,2% 16,0% 17,3% 14,3% 4

5 RESULTATRÄKNING, kr/m² bostads- och lokalarea Riket > Stor-Sthlm Stor-Gbg Stor-Malmö < inv > inv INTÄKTER 45 Bruttohyra inkl värme, bostäder 837,23 762,34 794,74 806,22 832,45 854,25 853,72 889,42 879,48 872,96 794,03 812,82 837,90 46 Bruttohyra inkl värme, lokaler 854,57 835,45 846,20 859,30 884,12 853,00 820,59 884,21 914,83 950,22 823,26 853,47 815,29 47 Intäkter garage o parkeringspl. 18,51 11,45 11,03 14,42 18,90 19,27 21,63 26,59 23,89 14,79 12,27 17,37 18,54 48 Hyresrabatter -9,37-8,33-6,32-8,52-9,27-9,90-10,02-6,72-12,04-6,78-8,87-10,99-8,29 49 Hyresbortfall, bostäder -14,19-30,01-26,96-26,77-17,63-10,62-5,73-4,98-3,84-3,11-30,99-19,50-9,01 50 Hyresbortfall, lokaler -29,10-27,70-30,27-30,20-27,39-20,78-41,00-31,63-27,82-42,70-33,19-24,66-25,80 51 Hyresbortfall, totalt -18,65-32,30-29,67-29,74-21,35-14,40-11,52-11,18-8,98-10,23-33,82-22,67-13,42 52 Hyresintäkter totalt netto 833,66 748,80 781,99 795,01 831,49 852,80 855,16 901,66 889,93 883,66 772,35 805,68 835,82 53 Andra intäkter från hyresgäster 12,17 9,11 13,12 9,69 6,59 18,09 12,68 19,90 10,68 26,23 9,48 8,15 12,40 54 Förvaltningsintäkter 845,82 757,91 795,11 804,70 838,08 870,88 867,84 921,56 900,60 909,90 781,83 813,83 848,23 KOSTNADER Driftkostnader 55 Fastighetsskötsel o städning -74,14-78,32-76,02-74,37-76,86-73,25-72,18-78,23-82,71-76,24-77,04-72,17-66,77 56 Reparationer -51,44-44,48-42,65-51,22-53,31-53,08-51,17-66,45-36,98-44,13-47,17-55,14-52,69 57 Fastighetsel -36,56-43,76-37,70-37,87-37,06-37,26-34,33-41,77-33,48-27,77-38,00-37,26-35,95 58 Vattenförbrukning -30,66-34,59-38,57-36,67-33,62-28,33-25,62-27,48-27,09-27,43-38,03-33,98-25,37 59 Sophämtning -20,28-20,53-19,59-19,18-18,84-20,67-21,64-21,34-21,22-19,26-19,41-19,65-20,89 60 Uppvärmning -101,97-118,96-116,77-109,09-104,24-98,45-95,54-105,91-97,50-102,68-112,50-99,53-97,03 61 Fastighetsförsäkringar -5,45-6,10-5,67-5,45-5,61-5,97-4,85-4,40-7,55-5,77-5,90-5,75-4,01 62 Avskrivna hyres- o kundfordringar -2,09-1,50-2,44-2,57-1,54-1,93-2,34-1,98-2,08-2,15-2,33-2,20-1,82 63 Fastighetsanknuten administration -47,69-38,57-47,86-45,48-40,91-54,36-48,88-69,27-49,76-58,28-43,89-41,28-43,48 64 Medel till hyresgästorganisation -3,73-2,84-3,08-3,31-3,82-3,97-3,87-3,17-3,84-4,03-3,26-4,14-3,75 65 Övriga driftkostnader -18,43-14,39-23,38-18,10-17,73-12,65-22,86-8,07-13,76-28,79-20,15-17,57-23,40 66 Driftkostnader totalt -392,44-404,04-413,74-403,31-393,53-389,92-383,28-428,07-375,97-396,54-407,68-388,67-375,15 Underhållskostnader 67 Lägenhetsunderhåll -73,51-82,31-66,66-69,38-65,07-77,58-78,58-61,89-100,81-93,14-64,24-61,78-79,64 68 Underhållskostnader totalt -154,01-125,75-117,98-125,04-158,90-160,90-168,52-150,63-181,93-206,09-114,88-151,16-160,48 69 Markavgifter -1,54-0,14-0,81-1,11-0,62-3,47-1,14-6,82-0,63-1,07-0,39-0,81-1,26 Fastighetsskatt 70 Fastighetsskatt bostäder - 16,62-12,02-12,22-13,41-15,53-18,49-18,43-17,05-18,28-19,77-12,51-15,78-18,64 71 Fastighetsskatt lokaler - 24,33-13,48-13,00-16,90-18,80-29,14-39,55-47,44-29,27-29,17-15,76-18,30-27,52 72 Fastighetsskatt totalt -17,57-12,25-12,35-13,99-15,98-19,90-20,04-20,26-19,43-21,00-13,05-16,10-19,59 73 DRIFTNETTO 280,26 215,72 250,23 261,26 269,06 296,71 294,87 315,79 322,65 285,20 245,83 257,08 291,75 5

6 RESULTATRÄKNING FORTSÄTTNING, kr/m² bostads- och lokalarea Riket > Stor-Sthlm Stor-Gbg Stor-Malmö < inv > inv Övrig förvaltning 74 Övriga förvaltningsintäkter 28,11 26,08 91,84 70,24 31,84 6,94 8,64 12,35 4,24 11,06 80,05 30,11 11,11 75 Övriga förvaltningskostnader -20,04-17,69-62,68-59,45-28,08-0,62-1,79-1,26-2,44-10,27-62,66-24,01-4,04 Avskrivningar 76 Avskrivningar immateriella anläggningst. -0,11-0,87-0,99-0,03-0,13 0,00 0,00-0,16 0,00 0,00-0,46-0,03 0,00 77 Avskrivningar byggnader och markanläggn. -97,60-76,12-83,24-86,83-98,28-96,41-107,65-101,16-131,49-108,68-82,82-92,68-91,21 78 Avskrivningar maskiner o inventarier -5,67-6,65-7,92-6,43-5,84-5,88-4,50-4,49-5,90-4,39-6,99-6,30-4,68 79 Förändring av balanslåneposter -0,56-0,50-1,10-0,15-0,79-0,71-0,38-1,10-0,49-0,39-0,33-0,55-0,56 80 Avskrivningar totalt -103,95-84,14-93,26-93,44-105,03-103,01-112,53-106,91-137,88-113,46-90,61-99,56-96,45 81 Nedskrivningar -5,00-16,37-21,70-0,08-3,58-3,17-5,74 3,49-7,61 0,00-7,29-5,18-7,14 82 BRUTTORESULTAT 179,39 123,61 164,42 178,54 164,21 196,85 183,46 223,45 178,96 172,54 165,32 158,44 195,23 83 Central administration - 33,80-29,15-36,57-29,89-30,48-38,99-33,73-44,14-28,78-13,05-29,99-33,73-39,75 84 Vinst(+)/ förlust(-) vid försäljning av AT 15,77 1,65 12,27-0,80 16,47 20,16 21,63 34,12 18,66 2,14 0,11 15,68 20,60 85 Övriga rörelseintäkter 3,29 2,28 2,07 2,72 6,74 1,47 2,88 1,59 1,78 2,01 8,08 3,44 1,43 86 Övriga rörelsekostnader -4,04-2,60-6,27-5,49-8,51-0,79-2,37-4,27-1,77-0,07-11,93-3,66-0,53 87 Resultat av oberoende rörelsegrenar -0,03 3,68-6,58 0,48 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00-1,75 0,20 0,99 88 RÖRELSERESULTAT 160,58 99,46 129,33 145,56 148,42 179,65 171,87 210,75 168,86 163,56 129,83 140,38 177,96 Finansiella poster 89 Räntebidrag 3,18 1,72 2,62 2,77 2,91 3,70 3,37 2,27 3,08 4,21 2,33 3,26 4,01 90 Resultat värdepapper, aktier o andelar 9,53 0,61 0,00 18,27 8,26 20,30 0,21 54,14 5,41 0,08 0,06 8,44 0,16 91 Övriga finansiella intäkter 6,89 5,94 6,94 8,33 5,33 8,02 6,47 13,29 3,89 11,22 6,54 4,86 6,96 92 Räntekostnader -134,87-132,55-145,90-145,08-129,19-132,43-133,69-141,67-132,94-139,85-139,22-126,14-138,41 93 Övriga finansiella kostnader -6,14-0,39-1,53-1,50-7,94-13,21-2,95-8,38-11,20-3,15-1,28-9,71-2,36 94 Finansiella poster netto -121,41-124,67-137,87-117,20-120,63-113,62-126,60-80,34-131,76-127,50-131,58-119,29-129,64 95 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 39,17-25,21-8,53 28,36 27,79 66,04 45,27 130,41 37,10 36,07-1,75 21,09 48,32 96 Netto extraordinära poster 0,07 0,00 0,00 0,14 0,13 0,08 0,00 0,00 0,01 0,00 0,11 0,17 0,00 97 Netto koncernbidrag -0,06 0,00 0,29 0,30-2,48 2,38-0,51 3,26 0,00 0,00 0,48-1,19-0,84 98 Netto bokslutsdispositioner 2,21 4,97 0,29 2,29 10,33-1,99-0,03-6,13 4,79-2,74 2,32 8,21-1,05 99 Inkomstskatt -5,20-0,04 2,51-3,32-5,60-11,43-2,86-15,20 0,92-10,83-0,52-3,08-8, ÅRETS RESULTAT 36,20-20,28-5,44 27,78 30,16 55,08 41,88 112,34 42,82 22,49 0,63 25,20 38,11 6

7 NYCKELTAL, kr/m² bostads- och lokalarea Riket > Stor-Sthlm Stor-Gbg Stor-Malmö < inv > inv TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 101 Immateriella anläggningstillgångar 0,24 0,47 0,57 0,07 0,42 0,39 0,00 0,30 0,00 0,00 0,19 0,61 0, Byggnader anskaffningsvärde 4 879, , , , , , , , , , , , , Ackumulerade avskrivningar , , , , , , , , , , , , , Ackumulerade uppskrivningar 169,13 37,25 37,01 68,20 58,17 52,90 422,44 47,49 567,62 620,74 67,88 39,41 125, Ackumulerade nedskrivningar -147,53-225,95-135,14-193,46-97,68-149,95-155,36-166,78-136,39-223,50-203,33-138,36-91, Byggnader bokfört värde 3 599, , , , , , , , , , , , , Mark och markanläggningar 370,17 284,25 302,56 290,00 341,99 375,23 444,58 462,88 504,40 386,13 288,74 321,60 364, Pågående nyanläggningar inkl förskott 141,61 150,37 33,56 114,85 124,53 121,79 203,33 191,60 204,76 187,40 97,56 100,23 152, Balanslåneposter 4,80 4,72 10,17 1,17 4,78 2,66 7,19 18,64 2,80 1,96 4,63 2,83 2, Inventarier, bilar mm 20,14 42,86 43,19 22,41 18,72 18,13 15,49 16,87 16,23 11,02 28,54 21,17 18, Finansiella anläggningstillgångar 82,14 28,12 47,68 51,72 51,28 116,35 102,48 180,33 29,61 4,60 42,97 51,06 150, Anläggningstillgångar totalt 4 218, , , , , , , , , , , , ,27 Omsättningstillgångar 113 Hyres- och kundfordringar 8,80 16,29 27,08 8,59 8,25 7,19 6,39 11,69 3,50 7,46 15,12 7,08 7, Kortfristiga placeringar 13,37 12,63 8,73 5,27 9,55 35,37 3,84 60,45 10,59 0,00 5,47 8,98 5, Likvida medel 69,99 125,66 106,13 121,18 78,83 75,95 23,05 108,80 25,50 160,23 100,82 69,39 28, Övriga omsättningstillgångar 51,32 98,04 40,70 74,54 32,98 66,64 39,89 104,78 55,29 37,24 68,27 33,76 33, Omsättningstillgångar totalt 143,48 252,62 182,64 209,59 129,61 185,15 73,17 285,73 94,89 204,93 189,69 119,21 75, SUMMA TILLGÅNGAR 4 362, , , , , , , , , , , , ,95 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital 119 Aktiekapital eller grundfond 186,06 107,11 144,63 135,14 129,35 215,23 241,58 385,71 53,89 552,70 140,82 101,07 202, Överkursfond 2,55 9,35 3,65 5,46 6,04 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 6,90 4,55 0, Uppskrivningsfond 22,61 23,51 26,31 18,77 20,80 4,17 39,36 49,52 0,13 13,31 24,42 10,41 37, Reservfond eller värdesäkringsfond 241,87 122,64 146,44 161,97 304,58 245,87 261,04 139,92 387,75 219,39 150,77 306,98 209, Koncernbidrag, netto erhållna (+) lämnade (-) -12,15-0,39-0,96-1,55-7,10-13,18-23,13-29,95-12,31-4,61-1,18-5,94-21, Erhållna akiteägartillskott 22,96 4,85 55,81 14,83 22,03 23,89 21,46 56,89 5,28 3,32 31,97 18,19 19, Balanserad vinst 350,40 171,62 61,86 146,59 296,51 350,06 558,26 445,75 891,10 382,74 92,64 161,18 417, Årets resultat 36,20-20,28-5,44 27,78 30,16 55,08 41,88 112,34 42,82 22,49 0,63 25,20 38, Eget kapital totalt 850,49 418,41 432,30 508,99 802,37 881, , , , ,35 446,98 621,65 903,08 Obeskattade reserver 128 Periodiseringsfonder 19,34 3,60 11,85 11,37 18,62 34,08 14,79 20,58 37,03 60,16 7,26 18,68 8, Ackumulerade överavskrivningar 16,59 3,26 17,46 24,92 11,69 23,60 11,15 5,29 0,82 0,31 14,24 28,04 23, Övriga obeskattade reserver 6,92 0,00 2,28 7,08 1,87 19,81 1,71 35,55 8,20 0,00 0,78 1,36 4, Obeskattade reserver totalt 42,85 6,86 31,59 43,38 32,19 77,48 27,65 61,42 46,05 60,47 22,29 48,09 36, Avsättningar (pensioner mm) 61,64 11,85 17,08 20,91 43,59 18,38 140,29 58,12 230,52 103,56 15,08 21,06 42, Långfristiga skulder 2 969, , , , , , , , , , , , ,45 Kortfristiga skulder 134 Kortfristiga räntebärande skulder 213,61 56,99 94,04 58,03 169,11 78,91 460,71 279,96 676,15 9,25 45,37 101,26 237, Kortfristiga icke räntebärande skulder 224,59 258,09 208,14 219,84 201,56 237,10 234,41 220,95 260,19 264,09 212,20 212,07 220, Kortfristiga skulder totalt 438,20 315,08 302,18 277,87 370,68 316,01 695,12 500,90 936,34 273,34 257,57 313,33 458, S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL 4 362, , , , , , , , , , , , ,95 7

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet Finansiell analys Utförs t ex för att: en långivare behöver underlag för att kunna besluta om han ska bevilja företaget ytterligare lån en aktieägare vill veta hur företaget har utvecklats för att få underlag

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Herden 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 13 514 324 11

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2008 2007 2006 1) Nettoomsättning 1) m2 5 086 3 236 2 601 Kostnader för sålda varor och tjänster 669 368 285 Bruttoresultat 4 417 2 868 2 316 Försäljningskostnader

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT 030101 020101 RESULTATRÄKNING NOT -031231-021231 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Årsavgifter 3 531 696 3 528 696 Hyresintäkter 401 198 382 813 Övriga rörelseintäkter 765 585 Summa nettoomsättning 3

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Tranebergsvägen 38 769622-2541 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45

Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Årsredovisning 2014 Brf Linnégatan 41-45 Ekonomisk ordlista Årsredovisning Den redovisning styrelsen avger över ett avslutat räkenskapsår och som ska behandlas av ordinarie föreningsstämma. Den ska omfatta

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2011, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Frithiof 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Frithiof 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Vallentuna, Värme, VVS AB

Vallentuna, Värme, VVS AB Vallentuna, Värme, VVS AB Grundinformation Vallentuna, Värme, VVS AB Besöksadress: Bergvägen 7 Postadress: Bergvägen 7, 86 4 VALLENTUNA Organisationsnummer: 5567 929 D&B D-U-N-S nummer: 77-458-745 Telefonnummer:

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Brf Trädgården 2 Org. nr 716422-3450 7(11) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2014 Not 2013 Årsavgifter 388 146 388 146 Hyresintäkter 910 692 1 298 838 1 901 440 1 289 586 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231

20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Brf Kylskåpet 3 4. 20120101 20110101 RESULTATRÄKNING NOT 20121231 20111231 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 220 418 1 205 520 Hyresintäkter bostäder 0 31 920 Summa intäkter 1 220 418 1 237 440 Kostnader

Läs mer

Delårsrapport 2005-01-01 2005-06-30

Delårsrapport 2005-01-01 2005-06-30 Delårsrapport 2005-01-01 2005-06-30 VALBOHEM AB 2(2) DRIFT Kostnaderna för drift har ökat sedan föregående år. Ökningen ligger huvudsakligen på pellets och olja, Exempelvis har kostnaden för olja ökat

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 6 901

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1996-01-01-1995-01-01 - 1996-12-31 1995-12-31 INTÄKTER Avgifter 2 242 950 2 185 224 Hyresintäkter 169 712 171 336 Övriga intäkter 278 857 78 148 S:A INTÄKTER

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, KONCERNENS RESULTATRÄKNING Delårsrapport 3, 2006-2007 2007 2006 2006-2007 2005-2006 2005-2006 Tkr jan-mars jan-mars juli-mars juli-mars juli-juni Lokaluthyrning 822 733 2 312 2 027 2 686 Fastighetsunderhåll

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Brf Geten Räkenskapsåret Årsredovisning för Brf Geten 25 Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Ny Rubrik Ny Rubrik 2 , Geten 5(14) Resultaträkning Belopp i kr Not 2010-01-01-2009-01-01- 2010-12-31 2009-12-31 Nettoomsättning 1 13

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

NOTER Kkr Not

NOTER Kkr Not 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 118 882 117 159 Lokaler 124 066 118 323 Bilplatser 1 341 578 Avgår outhyrda objekt Bostäder -130-95 Lokaler -2 819-1 450 Bilplatser -22-21 Avgår rabatter mm -4 075-2

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

NOTER Kkr Not Omsättning

NOTER Kkr Not Omsättning 1 Omsättning Hyresintäkter Bostäder 113 736 112 015 Lokaler 106 649 98 328 Bilplatser 506 514 Avgår outhyrda objekt Bostäder -36 - Lokaler -2 922-3 867 Bilplatser - -1 Avgår rabatter mm -3 904-4 258 Summa

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009

RESULTATRÄKNING Not 2010 2009 Org nr 76963-9168 RESULTATRÄKNING Not 21 29 Nettoomsättning Årsavgifter från medlemmar Hyresintäkter Ersättning fastighetsskatt Övriga intäkter 1 1 213 326 1 245 859 744 493 744 982 6 346 48 198 9 819

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport 1 (9) Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport Årsrapporten gäller tre olika verksamheter Naturgasverksamheten delas upp i fyra verksamheter; transmission,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Resultaträkning 2013-12-31 2012-12-31 Nettoomsättning Not 1 8 132

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm

Bokslut för BRF Morkullan HSB Stockholm Bokslut för BRF Morkullan 2003-01-01-2003-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 03-01 - 03-12 01-09 -02-12 Nettoomsättning Not 1 8 277 115 11 221 143 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 206 588-5 506 617 Planerat

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer