hem för miljoner: bilaga 1 begreppsförklaringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hem för miljoner: bilaga 1 begreppsförklaringar"

Transkript

1 hem för miljoner: bilaga 1 begreppsförklaringar Kommuninvest Kommuninvest tillhandahåller gemensam finansiering till Sveriges kommuner. Alla kommuner anses som kreditvärdiga och har samma kapitalkostnader genom Kommuninvest, dock är det billigare att låna stora volymer på grund av lägre omkostnader. Räntenivån ligger med vissa svängningar ungefär i nivå med Stibor. En del större kommuner med bostadsbolag har valt att ställa sig utanför Kommuninvest på grund av oro att de svagare kommunerna drar ner kreditvärdigheten. De anser sig kunna låna billigare på egen hand. Enligt Allvillutredningen kommer Kommuninvests utlåning i konflikt med EG-rätten. Den är en form av otillåtet statsstöd. Sveriges kommuner och landsting, SKL, anser emellertid att problemen kan lösas genom att Kommuninvest ger lån till kommunens internbank som i sin tur ger bostadsföretaget lån på marknadsmässiga villkor. Det innebär att lånekostnaden för bostadsföretagen kommer att öka och i synnerhet för mindre företag på vikande marknader. Internbank Många kommuner använder idag en internbank för sin finansiering. Med en internbank kan kommunen minska sitt totala lånebehov genom att balansera överskott mot underskott. Det kvarvarande gemensamma lånebehovet lånas upp centralt av internbanken vilket ger stordriftsfördelar som kan omsättas i lägre räntenivåer. Internbanker drivs på kommersiella villkor och tar ut en avgift för sin verksamhet av användarna. Om det kommunala bostadsbolaget ingår i internbanksystemet lånar man av den kommunala banken till sin verksamhet vilket i praktiken är samma sak som att ha kommunal borgen för lånen. Av samma skäl som anförts beträffande kommunal borgen och Kommuninvests utlåning är det tveksamt om det är förenligt med EG-rätten att låna ut pengar till kommunala bostadsföretag till en lägre kostnad än marknaden erbjuder. Företagscertifikat Ett företagscertifikat är ett löpande innehavarskuldebrev. Vanliga löptider är dagar men löptider upp till ett år kan förekomma. I ett avtal mellan låntagaren och emissionsinstituten specificeras rambeloppet för certifikatprogrammet. Emissionsinstituten åtar sig att fungera som återförsäljare och tillhandahålla information om köp- och säljkurser på andrahandsmarknaden. Emission av ett företagscertifikat sker genom att låntagaren, emittenten, vänder sig till de banker, emissionsinstitut, som åtagit sig att förmedla certifikaten till investerare. Man kommer överens om belopp, löptid och ränta. Vanligtvis är emissionerna av certifikat inte garanterade och det krävs heller inga säkerheter. För att investerare ska kunna bedöma risken brukar många emittenter låta ett ratinginstitut granska programmet och sätta ett kreditvärderingsbetyg, en så kallad rating. Eftersom certifikaten har kort löptid, vanligen tre månader, innebär omsättningarna en förhöjd refinansieringsrisk. Därför kräver ratinginstituten att emittenten har bekräftade lånelöften från bank som säkerhet. Lånelöftena bör minst motsvara utnyttjad del av certifikatprogrammet. För låntagaren är certifikatupplåning en flexibel och kostnadseffektiv upplåningsform. Användandet av certifikat ger lägre kostnader om bolaget har god ekonomi och därmed en hög rating. Allmännyttiga bolag med bra rating som lånar via certifikatmarknaden betalar en ränta som för närvarande (maj 2009) ligger cirka 6 10 punkter under Stibor 3 månader. För de mindre företagen med svag ekonomi är företagscertifikat inte något alternativ. 1

2 Stöd via bostadskreditnämnden Den kommun som anser sig behöva hjälp för att rekonstruera eller omstrukturera sitt bostadsföretag kan ansöka om stöd hos BKN. Målet med ett sådant stöd är att ge de kommunala bostadsföretagen långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar för en kostnadseffektiv bostadsförvaltning. Stödet får bara lämnas om kommunen själv inte kan bära kostnaden för rekonstruktionen och om andra åtgärder inte är tillräckligt. Man fordrar också att kommunen bidrar med en andel av kostnaden. I rekonstruktionspaket ingår normalt rekapitalisering, rivning av delar av det kommunala bostadsbeståndet, och åtgärder för att få ned driftkostnaderna. BKN har identifierat cirka 100 kommuner som varit föremål för stödåtgärder eller kan komma att få behov av rekonstruktionsstöd. Det är kommuner med svag arbetsmarknad och negativ befolkningstillväxt. I de kommuner som fått stöd har vakansgraden minskat från 23 procent till 7 procent genom rivningsåtgärder. I en SABO-rapport, Analys av BKNs rapport, Bostadsföretag på vikande marknader, pekas bland annat på svårigheterna att klara underhåll och upprustning inom ramen för det stöd som BKN förmedlar. BKNs schabloner för underhåll täcker inte de verkliga kostnaderna. EUs strukturfonder År 2008 beslutade EU kommissionen att det ska vara tillåtet för samtliga medlemsländer att använda medel ur strukturfonderna för energieffektiviseringsåtgärder riktade mot bostadssektorn. Beslutet måste godkännas av medlemsstaterna för att vinna giltighet. Stödet ska användas till åtgärder för att minska energiförbrukningen i bostäder och till åtgärder för att öka användningen av förnyelsebara energikällor. Stödberättigade projekt kan startas på statlig, regional, eller lokal nivå. Exempel på åtgärder är: ny isolering, fönsterbyte, solpaneler, utbyte av panna. Ett krav som ställs är att stödet endast går till bostadsområden av låginkomsttyp. Definitionen av låg inkomst är den lokala definitionen i det enskilda landet. I BKNs rapport om upprustning av miljonprogrammet visar man att boende i allmännyttans miljonprogram har den lägsta medelinkomsten i landet. 2

3 hem för miljoner: bilaga 2 hissinstallation och samhällsekonomisk lönsamhet Ett sätt att se om en hissinstallation är samhällsekonomiskt lönsam är att göra en alternativkostnadskalkyl över hissens livscykel. I detta beräkningsexempel antas en hiss ha en livslängd på cirka 30 år. Kostnaden för en hiss sätts till 1,2 miljoner kronor och underhållskostnaden till kronor/år. Den samhällsekonomiska besparingspotentialen sätts till kostnaden för särskilt boende. Kalkylen utgår ifrån annuitetsbetalning på månadsbasis under investeringens livstid. Beräkningsförutsättningar Investeringskostnad per hiss: Underhållskostnad per hiss ca: Kostnad för särskilt boende per år: Kostnad för hemtjänst vid kvarboende per år: Åtgärdens förväntade livslängd: kronor kronor/år kronor per plats kronor per lägenhet 30 år Kalkylränta: 4,0 % Annuitetsfaktor (4,0 %/12, 30 år = 360 perioder): 0, Alternativkostnadskalkyl med och utan hissinstallation: LCC kalkyl kr/år Kostnader utan hissinstallation per år Kostnader med hissinstallation per år Investeringskostnad 0 kr/år kr/år Kostnad särskilt boende kr/år 0 kr/år Kostnad hemtjänst 0 kr/år kr/år Underhållskostnader 0 kr/år kr/år Förväntad livslängd 30 år 30 år Livscykelkostnad (LCC) efter 30 år Vinst/förlust kr kr kr Annuitetskalkyl, 30 år, 4 % ränta, månadsbetalning. Äldrevårdstatistik från SCB för år 2006 Kalkylen visar en samhällsekonomisk vinst om minst en lägenhet börjar användas kontinuerligt till kvarboende istället för att personen flyttar till särskilt boende. 3

4 hem för miljoner: Bilaga 3 Nedan ges ett utdrag ur SABOs ekonomiska statistik 2008 för orts- och storleksgrupper. NYCKELTAL, kr/m² bostads- och lokalarea Riket > Stor-Sthlm Stor-Gbg Stor-Malmö < inv > inv NYCKelTal 1 Antal bostäder 31 dec Area bostäder 31 dec Area lokaler 31 dec Area för bostäder och lokaler (mv) Genomsnittlig area per lgh 31 dec 64,97 64,69 64,03 64,15 65,36 66,03 64,50 69,36 64,35 68,62 63,63 63,87 64,68 Andel lägenheters värdeår 6 t o m ,7% 20,1% 21,3% 22,2% 22,8% 21,6% 24,1% 18,2% 26,3% 31,4% 23,5% 22,2% 20,5% ,8% 36,9% 35,9% 38,0% 36,3% 37,4% 36,3% 44,4% 35,3% 32,1% 36,3% 35,6% 37,4% ,3% 18,5% 18,5% 15,0% 15,7% 18,1% 18,5% 16,8% 15,8% 19,3% 16,2% 16,4% 19,7% ,2% 22,7% 20,1% 20,8% 20,5% 17,4% 15,4% 17,1% 17,0% 10,5% 20,6% 20,5% 16,5% ,1% 1,9% 4,3% 4,0% 4,7% 5,5% 5,8% 3,6% 5,5% 6,7% 3,3% 5,3% 6,0% 11 Medelvärdeår Marknadsmässiga nyckeltal 12 Flyttningsfrekvens 20,1% 24,0% 23,5% 23,8% 20,4% 19,4% 18,1% 14,8% 14,3% 12,5% 25,1% 22,3% 22,5% 13 Varav omflyttningar inom beståndet 3,5% 4,4% 3,9% 4,0% 3,1% 3,1% 3,8% 2,6% 3,3% 0,9% 4,2% 3,2% 4,9% 14 Hyresbortfall % bostäder 1,7% 3,9% 3,4% 3,3% 2,1% 1,2% 0,7% 0,6% 0,4% 0,4% 3,9% 2,4% 1,1% 15 Hyresbortfall % lokaler 3,4% 3,3% 3,6% 3,5% 3,1% 2,4% 5,0% 3,6% 3,0% 4,5% 4,0% 2,9% 3,2% 16 Fastighetsskatt / Taxvärde 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 17 Taxeringsvärde kr/m² Finansiell balans kort sikt 18 Likviditet 32,7% 80,2% 60,4% 75,4% 35,0% 58,6% 10,5% 57,0% 10,1% 75,0% 73,6% 38,0% 16,5% 19 Räntetäckningsgrad 127,8% 81,0% 94,2% 119,3% 120,3% 145,3% 133,1% 186,9% 125,7% 125,2% 98,8% 115,5% 134,3% 20 Skuldtäckningsgrad 116,4% 87,9% 96,3% 112,1% 111,8% 127,3% 118,5% 151,9% 113,5% 114,3% 99,2% 109,2% 120,8% Finansiell balans lång sikt 21 Soliditet, synlig 20,2% 11,5% 11,2% 12,9% 19,5% 20,8% 25,6% 24,7% 27,4% 25,8% 11,8% 16,4% 21,4% 22 Skuldsättningsgrad 3,9 7,7 7,9 6,8 4,1 3,8 2,9 3,0 2,6 2,9 7,5 5,1 3,7 23 Belåningsgrad fastigheter 80,2% 93,3% 90,1% 89,6% 80,7% 81,0% 72,4% 80,7% 67,3% 72,4% 90,7% 83,6% 79,6% 24 Likvidationskvot 4,7 4,0 3,1 4,0 6,4 4,4 4,8 3,1 26,0 2,2 3,3 6,5 4,6 25 Avskrivning % av produktionskostnad 2,0% 1,8% 1,8% 1,8% 2,1% 1,9% 2,2% 2,0% 2,5% 2,2% 1,8% 2,0% 1,9% Lönsamhet 26 Avkastning på totalt kapital 4,1% 2,9% 3,4% 4,2% 3,9% 4,7% 4,0% 5,8% 3,5% 3,7% 3,5% 3,9% 4,4% 27 Avkastning på eget kapital 3,9% -6,0% -1,3% 4,6% 2,7% 5,8% 3,7% 9,6% 2,7% 2,0% -0,5% 2,7% 4,3% 28 Avkastning på sysselsatt kapital 4,4% 3,2% 3,6% 4,4% 4,2% 5,0% 4,4% 6,1% 3,9% 4,1% 3,8% 4,2% 4,7% 29 Direktavkastning fastigheter, bokfört värde 7,1% 6,7% 6,7% 6,9% 6,9% 7,3% 7,1% 7,6% 6,8% 6,5% 6,9% 6,9% 7,4% 30 Överskottsgrad 33,1% 28,5% 31,5% 32,5% 32,1% 34,1% 34,0% 34,3% 35,8% 31,3% 31,4% 31,6% 34,4% Finansiering/kapitalanskaffning 31 Genomsnittlig skuldränta 4,1% 4,1% 4,1% 4,0% 4,0% 4,1% 4,0% 4,1% 3,9% 4,0% 4,0% 4,1% 4,1% 32 Låneränta, räntebärande skulder 4,2% 4,4% 4,3% 4,3% 4,1% 4,0% 4,5% 4,2% 4,1% 4,4% 4,3% 4,1% 4,4% Operativa nyckeltal 33 Driftnetto, kr/m² 280,26 215,72 250,23 261,26 269,06 296,71 294,87 315,79 322,65 285,20 245,83 257,08 291,75 34 Förbrukningskostnader(värme,vatten,el), kr/m² -169,20-197,31-193,04-183,63-174,91-164,04-155,49-175,16-158,07-157,88-188,54-170,77-158,35 35 Central administration, kr/m² - 33,80-29,15-36,57-29,89-30,48-38,99-33,73-44,14-28,78-13,05-29,99-33,73-39,75 36 Fastighetsanknuten administration, kr/m² -47,69-38,57-47,86-45,48-40,91-54,36-48,88-69,27-49,76-58,28-43,89-41,28-43,48 37 Fastighetsskötsel inklusive städning, kr/m² -74,14-78,32-76,02-74,37-76,86-73,25-72,18-78,23-82,71-76,24-77,04-72,17-66,77 38 Reparationer och underhållskostnader, kr/m² -205,45-170,23-160,63-176,26-212,20-213,98-219,69-217,07-218,91-250,22-162,05-206,30-213,17 Räntebindningstid 39 inom 1 år 44,0% 56,9% 46,6% 42,8% 43,8% 41,0% 45,9% 41,1% 32,4% 62,1% 45,3% 42,9% 47,7% 40 längre än 1 år men inom 2 år 13,2% 14,1% 15,6% 13,7% 14,0% 10,9% 13,6% 12,2% 20,2% 6,0% 14,6% 11,7% 12,0% 41 längre än 2 år men inom 3 år 13,1% 8,4% 11,9% 12,3% 13,1% 12,4% 14,7% 15,2% 16,2% 14,7% 10,7% 11,7% 13,3% 42 längre än 3 år men inom 4 år 8,9% 8,5% 7,8% 9,7% 9,3% 9,2% 8,0% 8,2% 11,1% 3,7% 9,1% 10,1% 7,5% 43 längre än 4 år men inom 5 år 6,7% 5,1% 5,8% 3,5% 6,2% 6,4% 9,4% 6,3% 13,3% 6,3% 4,3% 6,4% 5,2% 44 längre än 5 år 14,3% 7,0% 12,3% 17,9% 13,6% 20,2% 8,4% 17,0% 6,8% 7,2% 16,0% 17,3% 14,3% 4

5 RESULTATRÄKNING, kr/m² bostads- och lokalarea Riket > Stor-Sthlm Stor-Gbg Stor-Malmö < inv > inv INTÄKTER 45 Bruttohyra inkl värme, bostäder 837,23 762,34 794,74 806,22 832,45 854,25 853,72 889,42 879,48 872,96 794,03 812,82 837,90 46 Bruttohyra inkl värme, lokaler 854,57 835,45 846,20 859,30 884,12 853,00 820,59 884,21 914,83 950,22 823,26 853,47 815,29 47 Intäkter garage o parkeringspl. 18,51 11,45 11,03 14,42 18,90 19,27 21,63 26,59 23,89 14,79 12,27 17,37 18,54 48 Hyresrabatter -9,37-8,33-6,32-8,52-9,27-9,90-10,02-6,72-12,04-6,78-8,87-10,99-8,29 49 Hyresbortfall, bostäder -14,19-30,01-26,96-26,77-17,63-10,62-5,73-4,98-3,84-3,11-30,99-19,50-9,01 50 Hyresbortfall, lokaler -29,10-27,70-30,27-30,20-27,39-20,78-41,00-31,63-27,82-42,70-33,19-24,66-25,80 51 Hyresbortfall, totalt -18,65-32,30-29,67-29,74-21,35-14,40-11,52-11,18-8,98-10,23-33,82-22,67-13,42 52 Hyresintäkter totalt netto 833,66 748,80 781,99 795,01 831,49 852,80 855,16 901,66 889,93 883,66 772,35 805,68 835,82 53 Andra intäkter från hyresgäster 12,17 9,11 13,12 9,69 6,59 18,09 12,68 19,90 10,68 26,23 9,48 8,15 12,40 54 Förvaltningsintäkter 845,82 757,91 795,11 804,70 838,08 870,88 867,84 921,56 900,60 909,90 781,83 813,83 848,23 KOSTNADER Driftkostnader 55 Fastighetsskötsel o städning -74,14-78,32-76,02-74,37-76,86-73,25-72,18-78,23-82,71-76,24-77,04-72,17-66,77 56 Reparationer -51,44-44,48-42,65-51,22-53,31-53,08-51,17-66,45-36,98-44,13-47,17-55,14-52,69 57 Fastighetsel -36,56-43,76-37,70-37,87-37,06-37,26-34,33-41,77-33,48-27,77-38,00-37,26-35,95 58 Vattenförbrukning -30,66-34,59-38,57-36,67-33,62-28,33-25,62-27,48-27,09-27,43-38,03-33,98-25,37 59 Sophämtning -20,28-20,53-19,59-19,18-18,84-20,67-21,64-21,34-21,22-19,26-19,41-19,65-20,89 60 Uppvärmning -101,97-118,96-116,77-109,09-104,24-98,45-95,54-105,91-97,50-102,68-112,50-99,53-97,03 61 Fastighetsförsäkringar -5,45-6,10-5,67-5,45-5,61-5,97-4,85-4,40-7,55-5,77-5,90-5,75-4,01 62 Avskrivna hyres- o kundfordringar -2,09-1,50-2,44-2,57-1,54-1,93-2,34-1,98-2,08-2,15-2,33-2,20-1,82 63 Fastighetsanknuten administration -47,69-38,57-47,86-45,48-40,91-54,36-48,88-69,27-49,76-58,28-43,89-41,28-43,48 64 Medel till hyresgästorganisation -3,73-2,84-3,08-3,31-3,82-3,97-3,87-3,17-3,84-4,03-3,26-4,14-3,75 65 Övriga driftkostnader -18,43-14,39-23,38-18,10-17,73-12,65-22,86-8,07-13,76-28,79-20,15-17,57-23,40 66 Driftkostnader totalt -392,44-404,04-413,74-403,31-393,53-389,92-383,28-428,07-375,97-396,54-407,68-388,67-375,15 Underhållskostnader 67 Lägenhetsunderhåll -73,51-82,31-66,66-69,38-65,07-77,58-78,58-61,89-100,81-93,14-64,24-61,78-79,64 68 Underhållskostnader totalt -154,01-125,75-117,98-125,04-158,90-160,90-168,52-150,63-181,93-206,09-114,88-151,16-160,48 69 Markavgifter -1,54-0,14-0,81-1,11-0,62-3,47-1,14-6,82-0,63-1,07-0,39-0,81-1,26 Fastighetsskatt 70 Fastighetsskatt bostäder - 16,62-12,02-12,22-13,41-15,53-18,49-18,43-17,05-18,28-19,77-12,51-15,78-18,64 71 Fastighetsskatt lokaler - 24,33-13,48-13,00-16,90-18,80-29,14-39,55-47,44-29,27-29,17-15,76-18,30-27,52 72 Fastighetsskatt totalt -17,57-12,25-12,35-13,99-15,98-19,90-20,04-20,26-19,43-21,00-13,05-16,10-19,59 73 DRIFTNETTO 280,26 215,72 250,23 261,26 269,06 296,71 294,87 315,79 322,65 285,20 245,83 257,08 291,75 5

6 RESULTATRÄKNING FORTSÄTTNING, kr/m² bostads- och lokalarea Riket > Stor-Sthlm Stor-Gbg Stor-Malmö < inv > inv Övrig förvaltning 74 Övriga förvaltningsintäkter 28,11 26,08 91,84 70,24 31,84 6,94 8,64 12,35 4,24 11,06 80,05 30,11 11,11 75 Övriga förvaltningskostnader -20,04-17,69-62,68-59,45-28,08-0,62-1,79-1,26-2,44-10,27-62,66-24,01-4,04 Avskrivningar 76 Avskrivningar immateriella anläggningst. -0,11-0,87-0,99-0,03-0,13 0,00 0,00-0,16 0,00 0,00-0,46-0,03 0,00 77 Avskrivningar byggnader och markanläggn. -97,60-76,12-83,24-86,83-98,28-96,41-107,65-101,16-131,49-108,68-82,82-92,68-91,21 78 Avskrivningar maskiner o inventarier -5,67-6,65-7,92-6,43-5,84-5,88-4,50-4,49-5,90-4,39-6,99-6,30-4,68 79 Förändring av balanslåneposter -0,56-0,50-1,10-0,15-0,79-0,71-0,38-1,10-0,49-0,39-0,33-0,55-0,56 80 Avskrivningar totalt -103,95-84,14-93,26-93,44-105,03-103,01-112,53-106,91-137,88-113,46-90,61-99,56-96,45 81 Nedskrivningar -5,00-16,37-21,70-0,08-3,58-3,17-5,74 3,49-7,61 0,00-7,29-5,18-7,14 82 BRUTTORESULTAT 179,39 123,61 164,42 178,54 164,21 196,85 183,46 223,45 178,96 172,54 165,32 158,44 195,23 83 Central administration - 33,80-29,15-36,57-29,89-30,48-38,99-33,73-44,14-28,78-13,05-29,99-33,73-39,75 84 Vinst(+)/ förlust(-) vid försäljning av AT 15,77 1,65 12,27-0,80 16,47 20,16 21,63 34,12 18,66 2,14 0,11 15,68 20,60 85 Övriga rörelseintäkter 3,29 2,28 2,07 2,72 6,74 1,47 2,88 1,59 1,78 2,01 8,08 3,44 1,43 86 Övriga rörelsekostnader -4,04-2,60-6,27-5,49-8,51-0,79-2,37-4,27-1,77-0,07-11,93-3,66-0,53 87 Resultat av oberoende rörelsegrenar -0,03 3,68-6,58 0,48 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00-1,75 0,20 0,99 88 RÖRELSERESULTAT 160,58 99,46 129,33 145,56 148,42 179,65 171,87 210,75 168,86 163,56 129,83 140,38 177,96 Finansiella poster 89 Räntebidrag 3,18 1,72 2,62 2,77 2,91 3,70 3,37 2,27 3,08 4,21 2,33 3,26 4,01 90 Resultat värdepapper, aktier o andelar 9,53 0,61 0,00 18,27 8,26 20,30 0,21 54,14 5,41 0,08 0,06 8,44 0,16 91 Övriga finansiella intäkter 6,89 5,94 6,94 8,33 5,33 8,02 6,47 13,29 3,89 11,22 6,54 4,86 6,96 92 Räntekostnader -134,87-132,55-145,90-145,08-129,19-132,43-133,69-141,67-132,94-139,85-139,22-126,14-138,41 93 Övriga finansiella kostnader -6,14-0,39-1,53-1,50-7,94-13,21-2,95-8,38-11,20-3,15-1,28-9,71-2,36 94 Finansiella poster netto -121,41-124,67-137,87-117,20-120,63-113,62-126,60-80,34-131,76-127,50-131,58-119,29-129,64 95 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 39,17-25,21-8,53 28,36 27,79 66,04 45,27 130,41 37,10 36,07-1,75 21,09 48,32 96 Netto extraordinära poster 0,07 0,00 0,00 0,14 0,13 0,08 0,00 0,00 0,01 0,00 0,11 0,17 0,00 97 Netto koncernbidrag -0,06 0,00 0,29 0,30-2,48 2,38-0,51 3,26 0,00 0,00 0,48-1,19-0,84 98 Netto bokslutsdispositioner 2,21 4,97 0,29 2,29 10,33-1,99-0,03-6,13 4,79-2,74 2,32 8,21-1,05 99 Inkomstskatt -5,20-0,04 2,51-3,32-5,60-11,43-2,86-15,20 0,92-10,83-0,52-3,08-8, ÅRETS RESULTAT 36,20-20,28-5,44 27,78 30,16 55,08 41,88 112,34 42,82 22,49 0,63 25,20 38,11 6

7 NYCKELTAL, kr/m² bostads- och lokalarea Riket > Stor-Sthlm Stor-Gbg Stor-Malmö < inv > inv TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 101 Immateriella anläggningstillgångar 0,24 0,47 0,57 0,07 0,42 0,39 0,00 0,30 0,00 0,00 0,19 0,61 0, Byggnader anskaffningsvärde 4 879, , , , , , , , , , , , , Ackumulerade avskrivningar , , , , , , , , , , , , , Ackumulerade uppskrivningar 169,13 37,25 37,01 68,20 58,17 52,90 422,44 47,49 567,62 620,74 67,88 39,41 125, Ackumulerade nedskrivningar -147,53-225,95-135,14-193,46-97,68-149,95-155,36-166,78-136,39-223,50-203,33-138,36-91, Byggnader bokfört värde 3 599, , , , , , , , , , , , , Mark och markanläggningar 370,17 284,25 302,56 290,00 341,99 375,23 444,58 462,88 504,40 386,13 288,74 321,60 364, Pågående nyanläggningar inkl förskott 141,61 150,37 33,56 114,85 124,53 121,79 203,33 191,60 204,76 187,40 97,56 100,23 152, Balanslåneposter 4,80 4,72 10,17 1,17 4,78 2,66 7,19 18,64 2,80 1,96 4,63 2,83 2, Inventarier, bilar mm 20,14 42,86 43,19 22,41 18,72 18,13 15,49 16,87 16,23 11,02 28,54 21,17 18, Finansiella anläggningstillgångar 82,14 28,12 47,68 51,72 51,28 116,35 102,48 180,33 29,61 4,60 42,97 51,06 150, Anläggningstillgångar totalt 4 218, , , , , , , , , , , , ,27 Omsättningstillgångar 113 Hyres- och kundfordringar 8,80 16,29 27,08 8,59 8,25 7,19 6,39 11,69 3,50 7,46 15,12 7,08 7, Kortfristiga placeringar 13,37 12,63 8,73 5,27 9,55 35,37 3,84 60,45 10,59 0,00 5,47 8,98 5, Likvida medel 69,99 125,66 106,13 121,18 78,83 75,95 23,05 108,80 25,50 160,23 100,82 69,39 28, Övriga omsättningstillgångar 51,32 98,04 40,70 74,54 32,98 66,64 39,89 104,78 55,29 37,24 68,27 33,76 33, Omsättningstillgångar totalt 143,48 252,62 182,64 209,59 129,61 185,15 73,17 285,73 94,89 204,93 189,69 119,21 75, SUMMA TILLGÅNGAR 4 362, , , , , , , , , , , , ,95 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital 119 Aktiekapital eller grundfond 186,06 107,11 144,63 135,14 129,35 215,23 241,58 385,71 53,89 552,70 140,82 101,07 202, Överkursfond 2,55 9,35 3,65 5,46 6,04 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 6,90 4,55 0, Uppskrivningsfond 22,61 23,51 26,31 18,77 20,80 4,17 39,36 49,52 0,13 13,31 24,42 10,41 37, Reservfond eller värdesäkringsfond 241,87 122,64 146,44 161,97 304,58 245,87 261,04 139,92 387,75 219,39 150,77 306,98 209, Koncernbidrag, netto erhållna (+) lämnade (-) -12,15-0,39-0,96-1,55-7,10-13,18-23,13-29,95-12,31-4,61-1,18-5,94-21, Erhållna akiteägartillskott 22,96 4,85 55,81 14,83 22,03 23,89 21,46 56,89 5,28 3,32 31,97 18,19 19, Balanserad vinst 350,40 171,62 61,86 146,59 296,51 350,06 558,26 445,75 891,10 382,74 92,64 161,18 417, Årets resultat 36,20-20,28-5,44 27,78 30,16 55,08 41,88 112,34 42,82 22,49 0,63 25,20 38, Eget kapital totalt 850,49 418,41 432,30 508,99 802,37 881, , , , ,35 446,98 621,65 903,08 Obeskattade reserver 128 Periodiseringsfonder 19,34 3,60 11,85 11,37 18,62 34,08 14,79 20,58 37,03 60,16 7,26 18,68 8, Ackumulerade överavskrivningar 16,59 3,26 17,46 24,92 11,69 23,60 11,15 5,29 0,82 0,31 14,24 28,04 23, Övriga obeskattade reserver 6,92 0,00 2,28 7,08 1,87 19,81 1,71 35,55 8,20 0,00 0,78 1,36 4, Obeskattade reserver totalt 42,85 6,86 31,59 43,38 32,19 77,48 27,65 61,42 46,05 60,47 22,29 48,09 36, Avsättningar (pensioner mm) 61,64 11,85 17,08 20,91 43,59 18,38 140,29 58,12 230,52 103,56 15,08 21,06 42, Långfristiga skulder 2 969, , , , , , , , , , , , ,45 Kortfristiga skulder 134 Kortfristiga räntebärande skulder 213,61 56,99 94,04 58,03 169,11 78,91 460,71 279,96 676,15 9,25 45,37 101,26 237, Kortfristiga icke räntebärande skulder 224,59 258,09 208,14 219,84 201,56 237,10 234,41 220,95 260,19 264,09 212,20 212,07 220, Kortfristiga skulder totalt 438,20 315,08 302,18 277,87 370,68 316,01 695,12 500,90 936,34 273,34 257,57 313,33 458, S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL 4 362, , , , , , , , , , , , ,95 7

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av miljonprogrammet rekordårens bostäder sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av miljonprogrammet rekordårens bostäder sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av miljonprogrammet rekordårens bostäder sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven

Läs mer

AB Övikshem i korthet

AB Övikshem i korthet ÅRSREDOVISNING 2013 AB Övikshem i korthet Omsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning 218,7 Mkr 20,4 Mkr 957,8 Mkr Soliditet 14,5 % Investeringar 68,9 Mkr Uthyrningsgrad bostäder 99,2 % Antal

Läs mer

Innehållsförteckning Sid

Innehållsförteckning Sid ÅRSREDOVISNING 2004 Innehållsförteckning Sid Vd har ordet 1 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 12 Flerårsöversikt och

Läs mer

År 2014 Ett händelserikt år

År 2014 Ett händelserikt år Årsredovisning 2014 INNEHÅLL År 2014 Ett händelserikt år...3 Förvaltningsberättelse...4 Resultaträkning...6 Balansräkning...7 Kassaflödesanalys...9 Tilläggsupplysningar...11 Noter...14 Flerårsöversikt...22

Läs mer

Nordmalingshus AB 2010. Kullenutbyggnationen med 12 st. lgh i Nordmaling, inflyttningsklara 1 december 2010.

Nordmalingshus AB 2010. Kullenutbyggnationen med 12 st. lgh i Nordmaling, inflyttningsklara 1 december 2010. 2010 Kullenutbyggnationen med 12 st. lgh i Nordmaling, inflyttningsklara 1 december 2010. ÅRSREDOVISNING 2010 2010 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. År 2014 i korthet

ÅRSREDOVISNING 2014. År 2014 i korthet ÅRSREDOVISNING 2014 År 2014 i korthet Ökande efterfrågan på bostäder i kommunen. Fortsatt mycket få lediga lägenheter. Stora delar av ROT-programmet är nu genomförda en etapp återstår. Stora förvärv i

Läs mer

Burlövs Bostäder AB ÅRSREDOVISNING 2011

Burlövs Bostäder AB ÅRSREDOVISNING 2011 Burlövs Bostäder AB ÅRSREDOVISNING Innehåll 3 VD har ordet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 9 Noter till resultat- och balansräkning 5 Revisionsberättelse

Läs mer

Pajalabostäder AB Org nr 556 365-4648. Årsredovisning 2010

Pajalabostäder AB Org nr 556 365-4648. Årsredovisning 2010 Pajalabostäder AB Org nr 556 365-4648 Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning VD har ordet...2 Verksamhetsanalys...3 Det ekonomiska utfallet...4 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst...4

Läs mer

VD har ordet...3 Fem år i sammandrag...4 verksamhetsområden med synergieffekter...5 Nya bostäder...8 Kommunala Fastighetsprojekt...

VD har ordet...3 Fem år i sammandrag...4 verksamhetsområden med synergieffekter...5 Nya bostäder...8 Kommunala Fastighetsprojekt... Årsredovisning 2012 VD har ordet...3 Fem år i sammandrag...4 verksamhetsområden med synergieffekter...5 Nya bostäder...8 Kommunala Fastighetsprojekt... 10 11...Förvaltningsberättelse 14...Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(36) AB Ljusdalshem Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

VÄSTERVIKS BOSTAD AB

VÄSTERVIKS BOSTAD AB VÄSTERVIKS BOSTAD AB 2 INNEHÅLL 04 06 08 10 12 16 18 20 22 24 26 29 30 32 33 42 43 44 45 46 VD-ORD ORGANISATION OCH STYRNING LÅNGSIKTIGA MÅL VERKSAMHETSBERÄTTELSEN ÄGDA BOSTÄDER & ÄGDA LOKALER UNDERHÅLL

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

VD har ordet. Genomförda och pågående mera omfattande projekt. Årets ekonomiska utfall

VD har ordet. Genomförda och pågående mera omfattande projekt. Årets ekonomiska utfall Innehåll VD har ordet... 2 Styrelse, revisorer... och ledningsgrupp... 4 Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 11 Balansräkning... 12 Kassaflödesanalys... 14 Flerårsöversikt... 15 Noter och tilläggsupplysningar...

Läs mer

BOLLNÄS BOSTÄDER. Rum för utveckling. Årsredovisning

BOLLNÄS BOSTÄDER. Rum för utveckling. Årsredovisning BOLLNÄS BOSTÄDER Rum för utveckling 2011 Årsredovisning VD har ordet Inledning Bolaget har under året utökat bostadsinnehavet genom nyproduktion av 20 lägenheter i kvarteret Predikanten i Bollnäs. Samtliga

Läs mer

KONCERNEN 2010 2009 2008 2007 2006. Hyresintäkter 2 578 3 011 3 308 3 363 3 208 Övriga förvaltningsintäkter 65 57 59 51 37

KONCERNEN 2010 2009 2008 2007 2006. Hyresintäkter 2 578 3 011 3 308 3 363 3 208 Övriga förvaltningsintäkter 65 57 59 51 37 56 Ekonomi Femårsöversikt KONCERNEN 2010 2009 2008 2007 2006 RESULTATRÄKNINGAR, Hyresintäkter 2 578 3 011 3 308 3 363 3 208 Övriga förvaltningsintäkter 65 57 59 51 37 Nettoomsättning 2 643 3 068 3 367

Läs mer

Årsredovisning BOLLNÄS BOSTÄDER

Årsredovisning BOLLNÄS BOSTÄDER Årsredovisning 2014 BOLLNÄS BOSTÄDER 2 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 2014 Innehåll 2 Vd har ordet 4 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp VD har ordet Bollnäs Bostäder för alla 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Viktig information VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Real Holding i Sverige AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

Sammanfattning & Nyckeltal

Sammanfattning & Nyckeltal Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Året i korthet 5-9 Förvaltningsberättelse 10-12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14-15 Kassaflödesanalys 16 Noter & Kommentarer

Läs mer

Årsredovisning 2011 SSSB. Redaktion SSSB. Foto Sid 2: Kim Hellström Övriga bilder: Birgitta Godske. Repro och tryck Tryckerigruppen AB

Årsredovisning 2011 SSSB. Redaktion SSSB. Foto Sid 2: Kim Hellström Övriga bilder: Birgitta Godske. Repro och tryck Tryckerigruppen AB ÅRSREDOVISNING 2011 Årsredovisning 2011 SSSB Redaktion SSSB Foto Sid 2: Kim Hellström Övriga bilder: Birgitta Godske Repro och tryck Tryckerigruppen AB Original Maria Fernsten Innehåll VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002 Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2002 Gårdstensbostäder Årsredovisning 2002 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

2008 g in visn o rsred Å

2008 g in visn o rsred Å Årsredovisning 2008 Årsredrsredovisning 2008 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder 2 Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder Org nr 864500-0459 Årsredovisning för Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder för räkenskapsåret

Läs mer

Ekonomi. Ekonomisk utveckling

Ekonomi. Ekonomisk utveckling 46 Ekonomi Basen i bolagets stabila finansiella position är en stark balansräkning med en för branschen hög soliditet. Betydande övervärden i fastighetsportföljen och låg skuldsättningsgrad ger ytterligare

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Charlotte Enges Tjänsteutlåtande 214-3-11 Sidan 1 av 2 Dnr 214/145 KS-1 Diariekod: 21 Kommunstyrelsen Instruktion till kommunens ombud inför årsstämma 214 med AB

Läs mer

Utredningen om allmännyttans villkor, konsekvenser för företag på svaga bostadsmarknader

Utredningen om allmännyttans villkor, konsekvenser för företag på svaga bostadsmarknader UPPDRAG 1 2008-09-26 Dnr 17-66/08 Till Regeringen Finansdepartementet Utredningen om allmännyttans villkor, konsekvenser för företag på svaga bostadsmarknader Sammanfattning av BKN:s slutsatser BKN har

Läs mer

Samverkan inom den offentliga sektorn

Samverkan inom den offentliga sektorn PM Dnr 2009/469 2009-03-05 Samverkan inom den offentliga sektorn 1. Sammanfattning Riksgälden föreslår att ett utökat samarbete påbörjas inom den offentliga sektorn inom områdena finansiering och upphandling

Läs mer

BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2006

BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2006 BOLLNÄS BOSTÄDER ÅRSREDOVISNING 2006 VD har ordet Vi erbjuder trygghet i en god boendemiljö med utrymme för gemenskap VD har ordet...2 Styrelse Revisorer Ledningsgrupp...4 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...5

Läs mer

AB NYNÄSHAMNSBOSTÄDER Årsredovisning 2010

AB NYNÄSHAMNSBOSTÄDER Årsredovisning 2010 AB NYNÄSHAMNSBOSTÄDER Årsredovisning 2010 1 4 6 8 10 INNEHÅLL VD HAR ORDET 2010 tog Nynäshamnsbostäders styrelse beslut om en ny affärsplan... ÅRET SOM VARIT Vi började året med den traditionsbundna julgransplundringen...

Läs mer