Självvärdering som underlag för egen kompetensutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Självvärdering som underlag för egen kompetensutveckling"

Transkript

1 Självvärdering som underlag för egen kompetensutveckling rolf attström, nikolaos mattheos och martin schittek janda Självvärdering För tillfället går självvärdering sitt segertåg över västvärlden. I alla verksamheter, från universitet till regeringars webbdokument, sker självvärderingar enligt mer eller mindre strukturerade formulär. Frekvent sker det i form av så kallade SWOT-analyser som står för genomgång av strengths, weaknesses, options och threats (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) för den aktuella verksamheten. Resultatet av självvärderingen analyseras ofta av en extern expertgrupp. Vid en sökning i Google maj 2005 på begreppet self-evaluation svarar sökmaskinen med ca dokument som publicerats på Internet under de senaste 6 månaderna. Sökning på strängen self-evaluation dentistry ger svar och läggs postgraduate till som sökord blir antalet dokument 666. Genomgång av några av dokumenten tyder på att självvärdering av kunskaper och färdigheter är högt prioriterat både i odontologisk grund- och specialistutbildning. Nyligen har tandläkarutbildningen i Sverige utvärderats av en expertgrupp som gick genom utbildningarna i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå mot bakgrund av en självvärdering som respektive fakultet genomfört. För individen syftar självvärderingen främst till att söka klarlägga på vilken nivå kunskaper och färdigheter befinner sig i ett givet område och i vilken utsträckning kompetensutveckling kan vara önskvärd. Odontologi 2006 Munksgaard Danmark, København

2 Kompetensutveckling Kompetensutveckling i klinisk odontologi innebär att lära, att kunna göra samt att kunna ta beslut om diagnostik och behandling baserat på en reflektiv bearbetning av de kunskaper och färdigheter man känner behov av att utveckla. Odontologi har genomgått en stark utveckling under de senaste 20 åren och kraven på att som professionell odontolog följa med i utvecklingen är stora. Nya behandlingstekniker och material har införts såsom behandling med osseo-integrerade implantat och komplicerade metoder vid användning av composit material. Dessa nya behandlingar har skapat en situation som alla tandläkare måste hantera varsamt för att bevara systemets och sina patienters förtroende. Dagens kompetensutveckling försiggår oftast genom traditionella kurser i olika ämnen med föreläsningar och ibland praktiska övningar i t.ex. installation av implantat på konstgjorda käkar eller uppbyggnad av framtandsfyllningar i plast. Att lära är en utpräglad dialektisk process mellan den lärande och de resurser (personer, litteratur, film, etc.) som användes för att uppnå ett givet inlärningsmål 1,2,3. Under de ca 13 år som Internet funnits har det skett en explosiv ökning av möjligheterna att lära över Internet. Internet och informationsteknologi (IT) har skapat ett system för bekväm åtkomst av resurser för att lära. Tillkomsten av sökbara databaser med information, t.ex. Medline (via t.ex. PubMed) har varit en av förutsättningarna för utvecklingen av evidensbaserad medicin och odontologi. Denna artikel redovisar möjligheterna till kompetensutveckling i odontologi baserat på en kombination av självvärdering och användning Computer Assisted Learning, CAL. Självvärdering av klinisk kompetens I vissa länder har myndigheterna eller tandläkarorganisationer infört krav om dokumenterad efterutbildning av tandläkare i 204

3 t.ex. England, Belgien, Schweiz & USA. Myndighet eller tandläkarorganisation definierar kraven som antal kurstimmar per år av i regel på förhand godkända kurser. Det föreligger såvitt bekant inga krav på vilka ämnen som tandläkaren skall välja för sin kompetensutveckling. Krav på att tandläkaren skall dokumentera de nya kunskaperna och färdigheterna finns inte, utan den bedömningen överlåts i allmänhet till den enskilde. I Skandinavien har obligatorisk efterutbildning diskuterats. Ett sådant krav har avvisats med argumentet att detta skulle leda till ett kontrollbehov som skulle vara svårt att tillgodose inom ramen för den professionella kultur som är gällande i Skandinavien. Tandläkarorganisationerna och sociala myndigheter har därför ställt sig positiva till ett frivilligt system som administreras av tandläkarna själva. I pedagogiska sammanhang utvärderas effekten av utbildning och lärande enligt två principer den formativa och den summativa 4 : 1. Formativ utvärdering genomförs under utbildningens gång för att kunna tillrättalägga undervisningen bäst möjligt för den lärande. 2. Summativ utvärdering, vanligen kallad examination, genomförs för att bestämma nivå av kunskaper och färdigheter efter att utbildningen i ett givet ämne avslutats. Den formativa utvärderingen är en interaktiv process mellan lärare/systemet och den lärande, medan den summativa utvärderingen oftast är en envägsprocess som inte anses vara en del av lärandet utan mer en kontroll av utbildningsresultatet. Den moderna professionella miljön fodrar, utöver att vara en kompetent yrkesutövare, också att individen behärskar den ständigt ökande mängden av information och kan identifiera sitt behov för lärande under hela sitt professionella liv. Livslångt lärande är en dynamisk process som bör ingå som en naturlig del i vardagens kliniska arbete. Basen för vardagens lärande är behandlarens för- 205

4 måga att kontinuerligt utvärdera utfallet av sin diagnos och behandling och följaktligen själv uppmärksamma sitt behov att lära. Med andra ord att sörja för att dagligen genomföra en formativ utvärdering av sin professionella verksamhet 5. Information och kommunikationsteknologi vid kompetensutveckling Utvecklingen av information och kommunikationsteknologi (IKT) under de senaste 10 åren har skapat helt nya möjligheter till kommunikation och lärande via Internet och CAL. CD-ROM och DVD har dock inte nått den popularitet som förväntats och effekten på lärandet från dessa media har ifrågasatts 3. De flesta hemsidor för tandläkarföreningar, dentalfirmor och tandläkarskolor är ofta kommersiella sidor som beskriver egna tjänster och produkter och har ett begränsat värde för tandvårdpersonalens lärande. Information som är fritt tillgänglig över Internet är i allmänhet inte kvalitetssäkrad. Vidare tyder aktuell forskning på att innehåll på webbsidor som ger hälsoinformation ofta kan vara missvisande eller irrelevanta och ibland till och med skadliga 6. Kvalitet av dokument på Internet dokumenteras främst genom att en väletablerad resursperson eller institution tar ansvar för den information som lämnas. Fria och avgiftsbelagda databaser, som kan nås via Internet, förmedlar information och beslutsstöd för att utveckla den teoretiska och kliniska kompetensen. Tidskriftsförlagen ger möjlighet för online-åtkomst av publikationer, där tandläkarföreningar och professionella organisationer världen över publicerar artiklar och översikter som behandlar aktuell klinisk problematik. Online-konsultation med resurspersoner i givna kliniska situationer ger behandlaren möjlighet att få beslutsstöd av specialist för att lösa komplicerade fall. 206

5 Verktyg för att lära via Internet Content Learning System (CLS) synonymt med Learning Management System (LMS). Tidigt efter Internets tillkomst utvecklades så kallade webboards. I sin enklaste form gav webboard möjlighet till att skapa diskussionstrådar för dem som hade tillgång till webbadressen. Idag finns mer än 100 CLS/LMS tillgängliga, de flesta kommersiella (Blackboard, WebCt, First Class, Luvit etc.) varav ett antal är shareware eller freeware. Alla dessa verktyg har mer eller mindre samma funktioner. Det är huvudsakligen utformningen av skärmytan mot användaren som varierar mellan verktygen. Ett modernt CLS/LMS bör innehålla följande funktioner: en huvudsida kalender anslagstavla för korta meddelanden forum för diskussion av ämnen medlemslista e-postlista publikation av dokument länklista litteraturlista chat audio/video konferens möjligheter för online föreläsningar. Dessa funktioner skall vara redigerbara för administratören av utbildningen. Komplexiteten av de kommersiella LMS verktygen är ofta stor och användaren blir av och till förvirrad av alla möjligheter som är tillgängliga i verktyget. En till en kommunikation med ljud och bild finns som freeware, exempelvis MSN Messenger och Yahoo Messenger. En till många är vanligen kommersiell mjukvara som är relativt dyr. 207

6 Figur 1. Schematisk illustration av möjligheterna till kommunikation via Internet. Kommunikation en till en finns som gratisprogram t.ex. MSN Messenger och Yahoo Messenger. Vid synkron kommunikation en till många används i allmänhet kommersiella programvaror t.ex. Centra (www.centra.com). Av de asynkrona metoderna för kommunikation är e-post den viktigaste. Verktygen för kontakt mellan resurser och den lärande kan grovt delas in i synkrona (tidsberoende) och asynkrona (tidsoberoende) (Figur 1). E-post är det vanligaste och viktigaste asynkrona verktyget som ger möjlighet för både en till en och en till många kommunikation 7. Online föreläsningar kan således ges synkront eller asynkront, varvid den lärande kan ta del av föreläsning vid den tidpunkt som passar henne/honom. Den ökade bandbredden på Internet har även skapat möjligheter för att använda video vid instruktion i kliniska åtgärder. Nyligen genomförda studier tyder på att video illustration har en god effekt på lärande av psykomotoriska färdigheter i odontologi 3,8. 208

7 Självvärdering och kvalitetsarbete med IKT I Danmark har Dansk Tandläkarförening för ca 10 år sedan tagit initiativ till bildandet av kvalitetscirklar i klinisk odontologi. En kvalitetscirkel består av 7-10 tandläkare som verkar inom samma region. Tandläkarna träffas regelbundet för att diskutera olika kliniska problemställningar och försöka identifiera i vilka avseenden de har behov att stärka sin kompetens. I diskussionens form stimuleras kritiskt tänkande och självvärdering. Under hösten 2004 startades försöksverksamhet i en kvalitetscirkel i Danmark med Internetförmedlade kliniska fall som diskuterades i kvalitetscirkeln. Efter att diskussionen avslutats publicerade resurspersonen vilken diagnos och behandling som utförts i fallet. Medlemmarna i kvalitetscirkeln ombads att jämföra sina egna förslag med resurspersonens och identifiera i vilka avseenden det fanns behov att utveckla sin kompetens. Jämförelsen mellan det egna svaret och resurspersonens är på inget vis att jämföra med en examination, utan tjänar främst som en bas för att skapa intresse och självstyrt lärande i de kliniska aspekter som fallet belyser. För kommunikationen mellan resurspersonerna och kvalitetscirkelns medlemmar användes verktyget Webzone, som är en plattform för projektarbete och distanslärande vid Malmö Högskola. Detta verktyg innehåller bl.a. komponenter såsom anslagstavla, forum, medlemslista, e-postlista och funktion för publicering av dokument. Verktyget ger möjlighet för stor flexibilitet i användningen och är lätt att lära och administrera. Erfarenheterna hittills tyder på att medlemmarna i kvalitetscirkeln har uppskattat den stimulans till diskussion som de kliniska fallen skapat. Emellertid har några av de valda fallen antingen varit alltför komplexa eller enkla för att alla medlemmar i cirkeln skulle uppleva fallen som relevanta för den egna kliniska verksamheten. Tekniska frågor såsom Internetanslutning och kompetens i användning av dator har också skapat problem för enstaka av cirkelns medlemmar. 209

8 Självvärdering som bas för lärande och kompetensutveckling Ökad insikt i lärandets mekanismer under de senaste 20 åren har satt fokus på självvärderingen som instrument för att identifiera eget inlärningsbehov vid en given problematik. Genom diskussion med kolleger i grupp aktiverar den lärande det egna kunnandet i ämnet samt identifierar tillsammans med gruppmedlemmarna eget inlärningsbehov i relation till en given frågeställning eller problem. Pedagogiken som används vid självvärdering påminner om principerna för problembaserat lärande (Tabell 1). I denna metodik presenteras ett problem som analyseras tillsammans med 6-8 individer i grupp. Hypoteser om orsakssammanhang formuleras och testas. Idéerna om problemet arrangeras systematiskt och inlärningsbehov identifieras. Deltagarna har möjlighet att kontakta resurser såsom lärare, litteratur etc. och diskussion med kolleger används för att föreslå en lösning på problemet. Principen är enkel i teorin men svår i praktiken och kräver god vana i att systematiskt analysera och reflektera över en given problematik. Tabell 1. De grundläggande principerna för problembaserat lärande (PBL). Arbetet sker med fördel i form av gruppdiskussion med en lärare närvarande vid diskussionen. Läraren deltar inte aktivt i diskussionen utan observerar och söker genom frågor leda gruppen i rätt riktning. I processen sker en aktiv värdering av kunskaper och färdigheter som redan finns bland gruppmedlemmarna i det kunskapsområde som problemet behandlar. PBL s sju steg 1 Klargör termer och begrepp 2 Formulera problem 3 Generera hypoteser 4 Systematisera inventeringen 5 Formulera inlärningsbehov 6 Inhämta kunskap i relation till inlärningsbehoven 7 Syntetisera den nya kunskapen 210

9 Självvärderingen av kompetens kan ske i grupp eller individuellt. Denna värdering är svårast när den sker individuellt utan tillgång till den stimulans som kommer av att delta i gruppdiskussion. Den viktigaste delen av processen är att individen medvetet aktiverar och använder den kunskap och erfarenhet som redan finns om problemet. Lärande sker alltid i relation till de kunskaper och färdigheter som individen redan har 4. Denna referensram bildar bakgrunden till både problemanalys och identifiering av vad som behöver läras för att behandla ett kliniskt problem bäst möjligt enligt vetenskap och beprövad praxis. Lärande sker också alltid i interaktion med resurser såsom lärare och olika läromedel (publikationer, video, informationsteknologi etc. 9 ). Metodiken med en kombination av självvärdering och feedback på den egna värderingen har använts i grundutbildningen i parodontologi och allmän vuxentandvård vid Malmö tandvårdshögskola. De studerande och lärare har deltagit i denna undervisning med stort engagemang trots att aktiviteterna var tidskrävande för båda parter. Undervisningen har skett via Internet och projektverktyget Webzone (se ovan). De studerandes självvärdering genomfördes med kliniska fall med tillhörande frågor. Dessa frågor besvarades skriftligt. Först när alla studerande hade besvarat frågorna publicerades lärarens svar med illustrationer. De studerande hade därefter ett par dagar på sig att skriva en jämförelse mellan eget svar och lärarsvaret varvid de identifierade vad som behövde läras. Detta strukturerade system lämpar sig för grundutbildning, men kan inte appliceras direkt på efterutbildning. Principen kan dock användas och ett program har designats som är anpassat till efterutbildningens förhållanden. (Figur 2, 3a og 3b) Verktyget bygger på samma princip som interaktivt lärande, men ger automatiskt feedback till användaren. Ett problem eller kliniskt fall med frågor presenteras för användaren. Frågorna besvaras skriftligt. Programmet returnerar lärarens svar på frågorna med hänvisning till aktuell kunskap för den givna problematiken. På datorskärmen har nu användaren sitt eget svar, lärarens svar och en ruta där användaren ombeds att skriva en jämförelse 211

10 Figur 2. Schematisk illustration av automatiserad interaktion mellan användare och dator. Datorn presenterar ett problem för användaren. Användaren skriver ett svar och datorn returnerar automatiskt lärarens svar på problemet. Användare jämför sitt eget svar med lärarens och ombeds av programmet att identifiera sitt inlärningsbehov i kunskapsområdet. Denna analys sänds per e-post till läraren som svarar och ger anvisning om resurser för att lära i problemområdet. mellan sitt eget svar och lärarens svar samt att identifiera eget inlärningsbehov (se screen dump). Användaren kan nu välja att skicka sin jämförelse till den lärare som ansvarar för fallet/frågorna och be om anvisning av trovärdig resurs för att lära. Fördelen med självvärdering via kommunikation med server är att deltagarens anonymitet bevaras. Aktiv värdering av kompetens via personlig kontakt med resursperson kan lätt utvecklas till att bli en genant upplevelse för båda parter. Anonym självvärdering av kompetens via Internet är sannolikt den enda framkomliga vägen för att skapa en efterutbildning som vilar på ett identifierat behov hos den utbildningssökande. Studier visar att viktiga faktorer vid nätburen CAL är nätverkssäkerhet, konstruktiv feedback till 212

11 Figur 3a. Skärmutskrift från utvecklad mjukvara SELF för självvärdering av kompetens i teoretisk och klinisk odontologi. I övre delen av skärmen presenteras problemet/frågan med illustrationer. Till vänster på skärmens nedre del skriver användaren sitt svar på frågan och till höger lämnas anvisning om resurser som behandlar problemkretsen. Användaren kan välja att spara sitt svar för fortsatt bearbetning eller att sända det till servern. de lärande, smidig e-postfunktion samt möjlighet till utskrift av dokument och illustrationer. Vidare är deltagarnas förtrolighet med användning av dator av stor betydelse vid användning av online learning principen 10. Betydelse av Interaktivt Lärande Vid principen interaktivt lärande presenteras för användaren ett kliniskt fall. Individuellt eller i gruppdiskussion analyseras fallet med användning av Content Management System. Deltagarna använder ett forum/e-post/chatprogram i LMS för publicering av 213

12 Figur 3b. Skärmutskrift från utvecklad mjukvara SELF för självvärdering av kompetens i teoretisk och klinisk odontologi. Denna skärmbild kommer fram när användaren sänt sitt svar till servern. Se Figur 3a. Till vänster i övre delen av skärmen återges användarens svar. Till höger i den övre deln av skärmen redovisas lärarens svar. Till vänster i den undre delen av skärmen skriver användaren sin jämförelse mellan eget svar och lärarens svar. Denna jämförelse sänds per e-post till läraren som ansvarar för frågan. Läraren ger feedback per e-post och anvisar resurser för att lära. sina synpukter på fallet. Resurspersonen publicerar sin analys av fallet och användaren reflekterar över egna synpunkter på fallet. Denna reflektion resulterar i bedömning av eget behov för kompetensutveckling och resurser för lärande identifieras. Systemet lämpar sig för både synkron och asynkron användning, såväl som för kollaborativt lärande. Det kollaborativa lärandet bygger på att en grupp av personer lär tillsammans i ett givet ämne. Gruppdiskussionen kring frågeställningar i ämnet har visats ge en effektivare läroprocess jämfört med individuell studieform (Figur 4). Professionella organisationer förväntas arrangera med de resurser som behövs för behovsanpassat lärande. Klara regler och 214

13 Figur 4. Schematisk illustration för Interaktivt Lärande i efterutbildning. Användaren presenteras ett kliniskt fall med användning av ett Learning Management System LMS se sid 207. Fallet diskuteras i grupp av kolleger via e-post, forum i LMS samt vid möte i gruppen. När fallet färdigdiskuterats av gruppen publiceras diagnostik samt den behandling som utfördes. I gruppen diskuteras vid personligt möte samt över Internet likheter och skillnader i diagnos och terapi mellan gruppens medlemmar och den resursperson som ansvarat för det kliniska fallet. Under kommunikationen med medlemmarna i gruppen anvisas resurser som belyser diagnostik och behandling i det aktuella fallet. principer behöver utvecklas för hur tandläkaren dokumenterar sitt deltagande i kompetensutveckling genom självvärdering och interaktion med resurser för att lära. Det är tydligt att framtidens kompetensutveckling kommer att innebära en ökad användning av IKT för att identifiera behovet för kunskaps- och färdighetsutveckling av odontologisk personal. Tandvårdspersonalens kompetens i användning av datorer är avgörande för att kunna tillgodogöra sig den kunskapsutveckling som sker i odontologi. Användaren måste ha en rimlig insikt och kompetens i filhantering, e-post och LMS. Vidare bör anslutningen till internet vara via bredband

14 Konklusion Den medvetna formativa utvärdering av kunskaper och färdigheter som tandläkaren själv genomför kommer sannolikt att resultera i yrkesutövare som kontinuerligt utvecklar sin kompetens och som kommer att kunna ge patienten en god vård med stabil förankring i evidensbaserad tandvård. Den vård som patienten erhåller i slutändan kan ses som den summativa värderingen av tandläkarens kompetens. Självvärdering av egen kompetens kommer sannolikt att styra vilket utbud av efterutbildning som kommer att erbjudas skandinaviska tandläkare i framtiden. Användning av informations- och kommunikationsteknologier kommer att vara centrala element i denna utbildning 11. Selekterade resurser på Internet JAN.pdf litteratur 1 Lyon HC Jr, Healy JC, Bell JR, O Donnell JF, Shultz EK, Moore-West M, Wigton RS, Hirai F, Beck JR. PlanAlyzer, an interactive computer-assisted program to teach clinical problem solving in diagnosing anemia and coronary artery disease. Acad Med 1992; 67: Cravener PA. Faculty experience with providing on-line courses: Thorns among the roses. Comput Nurs: 1999;17: Schittek Janda, M. Studies on the design of free text communication and video components in Computer Assisted Learning. Doctoral Thesis. Centre for Oral Health Sciences, Malmö University, Roos B. ICT and formative assessment in the learning society. Doctoral Thesis. Department of Education, Umeå University,

15 5 Mattheos N, Nattestad A, Falk-Nilsson E, Attstrom R. The interactive examination: assessing students self-assessment ability. Med Educ 2004;38: Fallis D, Fricke M. Indicators of accuracy of consumer health information on the Internet: a study of indicators relating to information for managing fever in children in the home. J Am Med Inform Assoc 2002 ;9: Nattestad A, Attström R. Dental Education In The 21 st Century. The Future is now. The Nordic Dental Calender, Quintessence, Berlin Botticelli AT, Schittek Janda M, Botticelli D, Mattheos M, Attström R. The effectiveness of a video support in the teaching of manual skills related to initial periodontal therapy tested on phantoms. International Journal of Computerized Dentistry, in press Schittek M, Mattheos N, Lyon H C, Attström R. Computer assisted learning. A Review. Eur J Dent Educ 2001;5: Mattheos N, Schittek MJ, Nattestad A, Shanley D, Attstrom R. A comparative evaluation of computer literacy amongst dental educators and students. Eur J Dent Educ 2005;9: Deleuran P. Tandlægeskolens nye systematiske efteruddannelse. Tandlægebladet 2004;108:

16

Rapport. Projektledare: Inger Österholm Nätburen examination

Rapport. Projektledare: Inger Österholm Nätburen examination Rapport 5 5 Projektledare: Inger Österholm Nätburen examination Abstract... 2 Inledning... 2 Uppdraget... 2 Teoretisk bakgrund... 3 Reformering av den högre utbildningen... 3 Lärande och examination...

Läs mer

Framtidens lärande, i dagens skola?

Framtidens lärande, i dagens skola? Rapport 2010:1 Framtidens lärande, i dagens skola? internationell forskningsöversikt kring IKT och skola Framtidens lärande, i dagens skola? internationell forskningsöversikt kring IKT och skola 1 Förord

Läs mer

Bilder av framtiden. Malmö högskola. Konst, kultur och kommunikation. Interaktionsteknologi 120p. Examensprojekt 20p VT2006

Bilder av framtiden. Malmö högskola. Konst, kultur och kommunikation. Interaktionsteknologi 120p. Examensprojekt 20p VT2006 Malmö högskola Konst, kultur och kommunikation Interaktionsteknologi 120p Examensprojekt 20p VT2006 Bilder av framtiden Utveckling inom distansutbildningsområdet Författare: Torbjörn Jönsson IT99 Handledare:

Läs mer

Principer för datorbaserat lärande

Principer för datorbaserat lärande Principer för datorbaserat lärande En litteraturöversikt LISA NILSSON FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling

Läs mer

Kursvärderingar. - en del i kvalitetsarbetet. och andra utbildningsutvärderingar. Tredje upplagan

Kursvärderingar. - en del i kvalitetsarbetet. och andra utbildningsutvärderingar. Tredje upplagan Kursvärderingar och andra utbildningsutvärderingar - en del i kvalitetsarbetet Tredje upplagan Enheten för kvalitet och utvärdering Uppsala universitet INNEHÅLL Förord till tredje upplagan Riktlinjer

Läs mer

Förord. Tor Söderström Pernilla Westerberg Umeå, september 2005

Förord. Tor Söderström Pernilla Westerberg Umeå, september 2005 Förord På uppdrag av Myndigheten för Sveriges nätuniversitet har Centrum för utvärderingsforskning (UCER) vid Umeå universitet utvärderat lärarerfarenheter av IT-stödda distanskurser. UCER har även myndighetens

Läs mer

Samarbete i lärande via nätet

Samarbete i lärande via nätet Samarbete i lärande via nätet Juni 2004 Britt Bäckström Marianne Hillström Karin Josefsson Åsa Lindström Helen Persson Förord Projektgruppen för beskrivning av samarbete via nätet, har bestått av fem representanter

Läs mer

CME - Centre for Medical Education at the department of LIME. Journal of Scholarship of Teaching and Learning in Medical Education

CME - Centre for Medical Education at the department of LIME. Journal of Scholarship of Teaching and Learning in Medical Education CME - Centre for Medical Education at the department of LIME Journal of Scholarship of Teaching and Learning in Medical Education Volume 2, 2011 1 Välkommen att läsa det andra numret av Journal of Scholarship

Läs mer

Interaktiv video Ett bättre inlärningssätt!

Interaktiv video Ett bättre inlärningssätt! C-UPPSATS 2006:086 Interaktiv video Ett bättre inlärningssätt! MARIA JAKOBSSON MEDIEDESIGN Luleå tekniska universitet Musik och medier 2006:086 ISSN: 1402-1773 ISRN: LTU - CUPP - - 06/86 - - SE Interaktiv

Läs mer

Elektroniska enkäter Aspekter på teknik och kursutvärdering

Elektroniska enkäter Aspekter på teknik och kursutvärdering School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Elektroniska enkäter Aspekter på teknik och kursutvärdering Andreas Lestander Jun 2006 MSI Report 06097 Växjö University

Läs mer

Miljöledningssystemet ISO 14001

Miljöledningssystemet ISO 14001 Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Jessica Larsson Johanna Levin Miljöledningssystemet ISO 14001 - från ledningsbeslut till certifiering The Environmental management system ISO 14001 - from management

Läs mer

RIKTAT STÖD I FÖRÄLDRASKAPET

RIKTAT STÖD I FÖRÄLDRASKAPET Hälsa och samhälle RIKTAT STÖD I FÖRÄLDRASKAPET EN MÅLUPPFYLLELSEUTVÄRDERING PÅ FÖRÄLDRACENTRUM CECILIA CERVIN MARIA LÖNN MCDANIEL Socialt arbete D-uppsats Socionomprogrammet, verksamhetsutveckling 05

Läs mer

Interaktiva skrivtavlor och lärares interaktion

Interaktiva skrivtavlor och lärares interaktion Interaktiva skrivtavlor och lärares interaktion En studie i hur lärare lär sig att använda och använder interaktiva skrivtavlor i undervisningen SANNA JOHANSSON och MALIN SANGELL Examensarbete Stockholm,

Läs mer

Dan Johansson, LTU Skellefteå/Systemteknik, Luleå tekniska universitet Agneta Bränberg, Tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet

Dan Johansson, LTU Skellefteå/Systemteknik, Luleå tekniska universitet Agneta Bränberg, Tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet Hur startar man ett helt nätbaserat utbildningsprogram? Datoranvändning/e-learning som exempel på en första kurs på ett program. Tankar bakom, hur kursen utvecklats och resultat från kursen. Dan Johansson,

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Examensarbete i ämnet företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: En studie av ekonomikursers struktur på plattformen Blackboard ur studerande synvinkel Författare: Karolin Karlström och Hanna Mattila Handledare: Lars Torsten Eriksson

Läs mer

KI Digital Commons på Karolinska Institutet

KI Digital Commons på Karolinska Institutet KI Digital Commons på Karolinska Institutet En rapport från KIB till Styrelsen för Utbildning 5 februari 2010 Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell- IngaBearbetningar

Läs mer

Gemensam problemlösning vid Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Gerd Zachrisson, Bitte Rydeman & Eva Björck-Åkesson

Gemensam problemlösning vid Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Gerd Zachrisson, Bitte Rydeman & Eva Björck-Åkesson Gemensam problemlösning vid Alternativ och Kompletterande Kommunikation Gerd Zachrisson, Bitte Rydeman & Eva Björck-Åkesson 2001 Förord Den här skriften handlar om hur man genom samarbete kan komma fram

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

@TTITYDER EN KVANTITATIV STUDIE KRING TILLGÅNG, ANVÄNDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING INOM IKT I FÖRSKOLANS VERKSAMHET. Kandidat

@TTITYDER EN KVANTITATIV STUDIE KRING TILLGÅNG, ANVÄNDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING INOM IKT I FÖRSKOLANS VERKSAMHET. Kandidat @TTITYDER EN KVANTITATIV STUDIE KRING TILLGÅNG, ANVÄNDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING INOM IKT I FÖRSKOLANS VERKSAMHET Kandidat Examensarbetet i lärarprogrammet Helena Buller Ida Josefsson 2013 INSTITUTIONEN

Läs mer

Pedagogik, Kollaboration och Teknik

Pedagogik, Kollaboration och Teknik Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 2003-06-04 Pedagogik, Kollaboration och Teknik tre främjande faktorer inom distansutbildning Abstrakt Under senare tid har distansutbildning

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Socialt lärande vid distansutbildningar

Socialt lärande vid distansutbildningar Örebro universitet Handelshögskolan Informatik C Handledare: Johan Aderud Examinator: Karin Hedström ht10-2011-01-30 Socialt lärande vid distansutbildningar Förmedling av kunskap genom synkrona utbildningsplattformar

Läs mer

Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande

Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande Akademin för hälsa, vård och välfärd Pedagogiska strategier och nätbaserade hjälpmedel för lärande Rapport från ett pedagogiskt utvecklingsprojekt Lena Stangvik 2014-11-29 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

Att bryta isoleringen - sociala faktorer i nätbaserad distansutbildning

Att bryta isoleringen - sociala faktorer i nätbaserad distansutbildning IT-kommissionens rapporter Att bryta isoleringen - sociala faktorer i nätbaserad distansutbildning Peeter Horm Sarah Olofsson Rapport 53/2002 Förord Stora förhoppningar har knutits till informationsteknikens

Läs mer

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet www.tankesmedjan.nu rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

DISTANSUTBILDNING VIA LÄRPLATTFORM -EN ÖVERLEVNADSSTRATEGI?

DISTANSUTBILDNING VIA LÄRPLATTFORM -EN ÖVERLEVNADSSTRATEGI? INSTITUTIONEN FÖR BETEENDEVETENSKAP 581 83 Linköping 013-281000 DISTANSUTBILDNING VIA LÄRPLATTFORM -EN ÖVERLEVNADSSTRATEGI? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier Malin Seeger Annika Åström D-uppsats

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Förstudie kompetensbehov informationssäkerhet

Förstudie kompetensbehov informationssäkerhet Förstudie kompetensbehov informationssäkerhet 2014 Författare Kontakt Rose- Mharie Åhlfeldt (HiS) Simone Fischer Hübner (KaU) Urban Carlén (HiS) Annelie Andersén (HiS) Nomie Eriksson (HiS) Fredrik Björck

Läs mer

IT-ANVÄNDANDET I DISTRIBUERADE PROJEKT

IT-ANVÄNDANDET I DISTRIBUERADE PROJEKT IT-ANVÄNDANDET I DISTRIBUERADE PROJEKT THE USE OF INFORMATIONTECHNOLOGY IN DISTRIBUTED PROJECTS Jenny Johansson, Maria Nielsen, Martin Persson Institutionen för informatik och matematik EXAMENSARBETE FÖR

Läs mer