Självvärdering som underlag för egen kompetensutveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Självvärdering som underlag för egen kompetensutveckling"

Transkript

1 Självvärdering som underlag för egen kompetensutveckling rolf attström, nikolaos mattheos och martin schittek janda Självvärdering För tillfället går självvärdering sitt segertåg över västvärlden. I alla verksamheter, från universitet till regeringars webbdokument, sker självvärderingar enligt mer eller mindre strukturerade formulär. Frekvent sker det i form av så kallade SWOT-analyser som står för genomgång av strengths, weaknesses, options och threats (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) för den aktuella verksamheten. Resultatet av självvärderingen analyseras ofta av en extern expertgrupp. Vid en sökning i Google maj 2005 på begreppet self-evaluation svarar sökmaskinen med ca dokument som publicerats på Internet under de senaste 6 månaderna. Sökning på strängen self-evaluation dentistry ger svar och läggs postgraduate till som sökord blir antalet dokument 666. Genomgång av några av dokumenten tyder på att självvärdering av kunskaper och färdigheter är högt prioriterat både i odontologisk grund- och specialistutbildning. Nyligen har tandläkarutbildningen i Sverige utvärderats av en expertgrupp som gick genom utbildningarna i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå mot bakgrund av en självvärdering som respektive fakultet genomfört. För individen syftar självvärderingen främst till att söka klarlägga på vilken nivå kunskaper och färdigheter befinner sig i ett givet område och i vilken utsträckning kompetensutveckling kan vara önskvärd. Odontologi 2006 Munksgaard Danmark, København

2 Kompetensutveckling Kompetensutveckling i klinisk odontologi innebär att lära, att kunna göra samt att kunna ta beslut om diagnostik och behandling baserat på en reflektiv bearbetning av de kunskaper och färdigheter man känner behov av att utveckla. Odontologi har genomgått en stark utveckling under de senaste 20 åren och kraven på att som professionell odontolog följa med i utvecklingen är stora. Nya behandlingstekniker och material har införts såsom behandling med osseo-integrerade implantat och komplicerade metoder vid användning av composit material. Dessa nya behandlingar har skapat en situation som alla tandläkare måste hantera varsamt för att bevara systemets och sina patienters förtroende. Dagens kompetensutveckling försiggår oftast genom traditionella kurser i olika ämnen med föreläsningar och ibland praktiska övningar i t.ex. installation av implantat på konstgjorda käkar eller uppbyggnad av framtandsfyllningar i plast. Att lära är en utpräglad dialektisk process mellan den lärande och de resurser (personer, litteratur, film, etc.) som användes för att uppnå ett givet inlärningsmål 1,2,3. Under de ca 13 år som Internet funnits har det skett en explosiv ökning av möjligheterna att lära över Internet. Internet och informationsteknologi (IT) har skapat ett system för bekväm åtkomst av resurser för att lära. Tillkomsten av sökbara databaser med information, t.ex. Medline (via t.ex. PubMed) har varit en av förutsättningarna för utvecklingen av evidensbaserad medicin och odontologi. Denna artikel redovisar möjligheterna till kompetensutveckling i odontologi baserat på en kombination av självvärdering och användning Computer Assisted Learning, CAL. Självvärdering av klinisk kompetens I vissa länder har myndigheterna eller tandläkarorganisationer infört krav om dokumenterad efterutbildning av tandläkare i 204

3 t.ex. England, Belgien, Schweiz & USA. Myndighet eller tandläkarorganisation definierar kraven som antal kurstimmar per år av i regel på förhand godkända kurser. Det föreligger såvitt bekant inga krav på vilka ämnen som tandläkaren skall välja för sin kompetensutveckling. Krav på att tandläkaren skall dokumentera de nya kunskaperna och färdigheterna finns inte, utan den bedömningen överlåts i allmänhet till den enskilde. I Skandinavien har obligatorisk efterutbildning diskuterats. Ett sådant krav har avvisats med argumentet att detta skulle leda till ett kontrollbehov som skulle vara svårt att tillgodose inom ramen för den professionella kultur som är gällande i Skandinavien. Tandläkarorganisationerna och sociala myndigheter har därför ställt sig positiva till ett frivilligt system som administreras av tandläkarna själva. I pedagogiska sammanhang utvärderas effekten av utbildning och lärande enligt två principer den formativa och den summativa 4 : 1. Formativ utvärdering genomförs under utbildningens gång för att kunna tillrättalägga undervisningen bäst möjligt för den lärande. 2. Summativ utvärdering, vanligen kallad examination, genomförs för att bestämma nivå av kunskaper och färdigheter efter att utbildningen i ett givet ämne avslutats. Den formativa utvärderingen är en interaktiv process mellan lärare/systemet och den lärande, medan den summativa utvärderingen oftast är en envägsprocess som inte anses vara en del av lärandet utan mer en kontroll av utbildningsresultatet. Den moderna professionella miljön fodrar, utöver att vara en kompetent yrkesutövare, också att individen behärskar den ständigt ökande mängden av information och kan identifiera sitt behov för lärande under hela sitt professionella liv. Livslångt lärande är en dynamisk process som bör ingå som en naturlig del i vardagens kliniska arbete. Basen för vardagens lärande är behandlarens för- 205

4 måga att kontinuerligt utvärdera utfallet av sin diagnos och behandling och följaktligen själv uppmärksamma sitt behov att lära. Med andra ord att sörja för att dagligen genomföra en formativ utvärdering av sin professionella verksamhet 5. Information och kommunikationsteknologi vid kompetensutveckling Utvecklingen av information och kommunikationsteknologi (IKT) under de senaste 10 åren har skapat helt nya möjligheter till kommunikation och lärande via Internet och CAL. CD-ROM och DVD har dock inte nått den popularitet som förväntats och effekten på lärandet från dessa media har ifrågasatts 3. De flesta hemsidor för tandläkarföreningar, dentalfirmor och tandläkarskolor är ofta kommersiella sidor som beskriver egna tjänster och produkter och har ett begränsat värde för tandvårdpersonalens lärande. Information som är fritt tillgänglig över Internet är i allmänhet inte kvalitetssäkrad. Vidare tyder aktuell forskning på att innehåll på webbsidor som ger hälsoinformation ofta kan vara missvisande eller irrelevanta och ibland till och med skadliga 6. Kvalitet av dokument på Internet dokumenteras främst genom att en väletablerad resursperson eller institution tar ansvar för den information som lämnas. Fria och avgiftsbelagda databaser, som kan nås via Internet, förmedlar information och beslutsstöd för att utveckla den teoretiska och kliniska kompetensen. Tidskriftsförlagen ger möjlighet för online-åtkomst av publikationer, där tandläkarföreningar och professionella organisationer världen över publicerar artiklar och översikter som behandlar aktuell klinisk problematik. Online-konsultation med resurspersoner i givna kliniska situationer ger behandlaren möjlighet att få beslutsstöd av specialist för att lösa komplicerade fall. 206

5 Verktyg för att lära via Internet Content Learning System (CLS) synonymt med Learning Management System (LMS). Tidigt efter Internets tillkomst utvecklades så kallade webboards. I sin enklaste form gav webboard möjlighet till att skapa diskussionstrådar för dem som hade tillgång till webbadressen. Idag finns mer än 100 CLS/LMS tillgängliga, de flesta kommersiella (Blackboard, WebCt, First Class, Luvit etc.) varav ett antal är shareware eller freeware. Alla dessa verktyg har mer eller mindre samma funktioner. Det är huvudsakligen utformningen av skärmytan mot användaren som varierar mellan verktygen. Ett modernt CLS/LMS bör innehålla följande funktioner: en huvudsida kalender anslagstavla för korta meddelanden forum för diskussion av ämnen medlemslista e-postlista publikation av dokument länklista litteraturlista chat audio/video konferens möjligheter för online föreläsningar. Dessa funktioner skall vara redigerbara för administratören av utbildningen. Komplexiteten av de kommersiella LMS verktygen är ofta stor och användaren blir av och till förvirrad av alla möjligheter som är tillgängliga i verktyget. En till en kommunikation med ljud och bild finns som freeware, exempelvis MSN Messenger och Yahoo Messenger. En till många är vanligen kommersiell mjukvara som är relativt dyr. 207

6 Figur 1. Schematisk illustration av möjligheterna till kommunikation via Internet. Kommunikation en till en finns som gratisprogram t.ex. MSN Messenger och Yahoo Messenger. Vid synkron kommunikation en till många används i allmänhet kommersiella programvaror t.ex. Centra (www.centra.com). Av de asynkrona metoderna för kommunikation är e-post den viktigaste. Verktygen för kontakt mellan resurser och den lärande kan grovt delas in i synkrona (tidsberoende) och asynkrona (tidsoberoende) (Figur 1). E-post är det vanligaste och viktigaste asynkrona verktyget som ger möjlighet för både en till en och en till många kommunikation 7. Online föreläsningar kan således ges synkront eller asynkront, varvid den lärande kan ta del av föreläsning vid den tidpunkt som passar henne/honom. Den ökade bandbredden på Internet har även skapat möjligheter för att använda video vid instruktion i kliniska åtgärder. Nyligen genomförda studier tyder på att video illustration har en god effekt på lärande av psykomotoriska färdigheter i odontologi 3,8. 208

7 Självvärdering och kvalitetsarbete med IKT I Danmark har Dansk Tandläkarförening för ca 10 år sedan tagit initiativ till bildandet av kvalitetscirklar i klinisk odontologi. En kvalitetscirkel består av 7-10 tandläkare som verkar inom samma region. Tandläkarna träffas regelbundet för att diskutera olika kliniska problemställningar och försöka identifiera i vilka avseenden de har behov att stärka sin kompetens. I diskussionens form stimuleras kritiskt tänkande och självvärdering. Under hösten 2004 startades försöksverksamhet i en kvalitetscirkel i Danmark med Internetförmedlade kliniska fall som diskuterades i kvalitetscirkeln. Efter att diskussionen avslutats publicerade resurspersonen vilken diagnos och behandling som utförts i fallet. Medlemmarna i kvalitetscirkeln ombads att jämföra sina egna förslag med resurspersonens och identifiera i vilka avseenden det fanns behov att utveckla sin kompetens. Jämförelsen mellan det egna svaret och resurspersonens är på inget vis att jämföra med en examination, utan tjänar främst som en bas för att skapa intresse och självstyrt lärande i de kliniska aspekter som fallet belyser. För kommunikationen mellan resurspersonerna och kvalitetscirkelns medlemmar användes verktyget Webzone, som är en plattform för projektarbete och distanslärande vid Malmö Högskola. Detta verktyg innehåller bl.a. komponenter såsom anslagstavla, forum, medlemslista, e-postlista och funktion för publicering av dokument. Verktyget ger möjlighet för stor flexibilitet i användningen och är lätt att lära och administrera. Erfarenheterna hittills tyder på att medlemmarna i kvalitetscirkeln har uppskattat den stimulans till diskussion som de kliniska fallen skapat. Emellertid har några av de valda fallen antingen varit alltför komplexa eller enkla för att alla medlemmar i cirkeln skulle uppleva fallen som relevanta för den egna kliniska verksamheten. Tekniska frågor såsom Internetanslutning och kompetens i användning av dator har också skapat problem för enstaka av cirkelns medlemmar. 209

8 Självvärdering som bas för lärande och kompetensutveckling Ökad insikt i lärandets mekanismer under de senaste 20 åren har satt fokus på självvärderingen som instrument för att identifiera eget inlärningsbehov vid en given problematik. Genom diskussion med kolleger i grupp aktiverar den lärande det egna kunnandet i ämnet samt identifierar tillsammans med gruppmedlemmarna eget inlärningsbehov i relation till en given frågeställning eller problem. Pedagogiken som används vid självvärdering påminner om principerna för problembaserat lärande (Tabell 1). I denna metodik presenteras ett problem som analyseras tillsammans med 6-8 individer i grupp. Hypoteser om orsakssammanhang formuleras och testas. Idéerna om problemet arrangeras systematiskt och inlärningsbehov identifieras. Deltagarna har möjlighet att kontakta resurser såsom lärare, litteratur etc. och diskussion med kolleger används för att föreslå en lösning på problemet. Principen är enkel i teorin men svår i praktiken och kräver god vana i att systematiskt analysera och reflektera över en given problematik. Tabell 1. De grundläggande principerna för problembaserat lärande (PBL). Arbetet sker med fördel i form av gruppdiskussion med en lärare närvarande vid diskussionen. Läraren deltar inte aktivt i diskussionen utan observerar och söker genom frågor leda gruppen i rätt riktning. I processen sker en aktiv värdering av kunskaper och färdigheter som redan finns bland gruppmedlemmarna i det kunskapsområde som problemet behandlar. PBL s sju steg 1 Klargör termer och begrepp 2 Formulera problem 3 Generera hypoteser 4 Systematisera inventeringen 5 Formulera inlärningsbehov 6 Inhämta kunskap i relation till inlärningsbehoven 7 Syntetisera den nya kunskapen 210

9 Självvärderingen av kompetens kan ske i grupp eller individuellt. Denna värdering är svårast när den sker individuellt utan tillgång till den stimulans som kommer av att delta i gruppdiskussion. Den viktigaste delen av processen är att individen medvetet aktiverar och använder den kunskap och erfarenhet som redan finns om problemet. Lärande sker alltid i relation till de kunskaper och färdigheter som individen redan har 4. Denna referensram bildar bakgrunden till både problemanalys och identifiering av vad som behöver läras för att behandla ett kliniskt problem bäst möjligt enligt vetenskap och beprövad praxis. Lärande sker också alltid i interaktion med resurser såsom lärare och olika läromedel (publikationer, video, informationsteknologi etc. 9 ). Metodiken med en kombination av självvärdering och feedback på den egna värderingen har använts i grundutbildningen i parodontologi och allmän vuxentandvård vid Malmö tandvårdshögskola. De studerande och lärare har deltagit i denna undervisning med stort engagemang trots att aktiviteterna var tidskrävande för båda parter. Undervisningen har skett via Internet och projektverktyget Webzone (se ovan). De studerandes självvärdering genomfördes med kliniska fall med tillhörande frågor. Dessa frågor besvarades skriftligt. Först när alla studerande hade besvarat frågorna publicerades lärarens svar med illustrationer. De studerande hade därefter ett par dagar på sig att skriva en jämförelse mellan eget svar och lärarsvaret varvid de identifierade vad som behövde läras. Detta strukturerade system lämpar sig för grundutbildning, men kan inte appliceras direkt på efterutbildning. Principen kan dock användas och ett program har designats som är anpassat till efterutbildningens förhållanden. (Figur 2, 3a og 3b) Verktyget bygger på samma princip som interaktivt lärande, men ger automatiskt feedback till användaren. Ett problem eller kliniskt fall med frågor presenteras för användaren. Frågorna besvaras skriftligt. Programmet returnerar lärarens svar på frågorna med hänvisning till aktuell kunskap för den givna problematiken. På datorskärmen har nu användaren sitt eget svar, lärarens svar och en ruta där användaren ombeds att skriva en jämförelse 211

10 Figur 2. Schematisk illustration av automatiserad interaktion mellan användare och dator. Datorn presenterar ett problem för användaren. Användaren skriver ett svar och datorn returnerar automatiskt lärarens svar på problemet. Användare jämför sitt eget svar med lärarens och ombeds av programmet att identifiera sitt inlärningsbehov i kunskapsområdet. Denna analys sänds per e-post till läraren som svarar och ger anvisning om resurser för att lära i problemområdet. mellan sitt eget svar och lärarens svar samt att identifiera eget inlärningsbehov (se screen dump). Användaren kan nu välja att skicka sin jämförelse till den lärare som ansvarar för fallet/frågorna och be om anvisning av trovärdig resurs för att lära. Fördelen med självvärdering via kommunikation med server är att deltagarens anonymitet bevaras. Aktiv värdering av kompetens via personlig kontakt med resursperson kan lätt utvecklas till att bli en genant upplevelse för båda parter. Anonym självvärdering av kompetens via Internet är sannolikt den enda framkomliga vägen för att skapa en efterutbildning som vilar på ett identifierat behov hos den utbildningssökande. Studier visar att viktiga faktorer vid nätburen CAL är nätverkssäkerhet, konstruktiv feedback till 212

11 Figur 3a. Skärmutskrift från utvecklad mjukvara SELF för självvärdering av kompetens i teoretisk och klinisk odontologi. I övre delen av skärmen presenteras problemet/frågan med illustrationer. Till vänster på skärmens nedre del skriver användaren sitt svar på frågan och till höger lämnas anvisning om resurser som behandlar problemkretsen. Användaren kan välja att spara sitt svar för fortsatt bearbetning eller att sända det till servern. de lärande, smidig e-postfunktion samt möjlighet till utskrift av dokument och illustrationer. Vidare är deltagarnas förtrolighet med användning av dator av stor betydelse vid användning av online learning principen 10. Betydelse av Interaktivt Lärande Vid principen interaktivt lärande presenteras för användaren ett kliniskt fall. Individuellt eller i gruppdiskussion analyseras fallet med användning av Content Management System. Deltagarna använder ett forum/e-post/chatprogram i LMS för publicering av 213

12 Figur 3b. Skärmutskrift från utvecklad mjukvara SELF för självvärdering av kompetens i teoretisk och klinisk odontologi. Denna skärmbild kommer fram när användaren sänt sitt svar till servern. Se Figur 3a. Till vänster i övre delen av skärmen återges användarens svar. Till höger i den övre deln av skärmen redovisas lärarens svar. Till vänster i den undre delen av skärmen skriver användaren sin jämförelse mellan eget svar och lärarens svar. Denna jämförelse sänds per e-post till läraren som ansvarar för frågan. Läraren ger feedback per e-post och anvisar resurser för att lära. sina synpukter på fallet. Resurspersonen publicerar sin analys av fallet och användaren reflekterar över egna synpunkter på fallet. Denna reflektion resulterar i bedömning av eget behov för kompetensutveckling och resurser för lärande identifieras. Systemet lämpar sig för både synkron och asynkron användning, såväl som för kollaborativt lärande. Det kollaborativa lärandet bygger på att en grupp av personer lär tillsammans i ett givet ämne. Gruppdiskussionen kring frågeställningar i ämnet har visats ge en effektivare läroprocess jämfört med individuell studieform (Figur 4). Professionella organisationer förväntas arrangera med de resurser som behövs för behovsanpassat lärande. Klara regler och 214

13 Figur 4. Schematisk illustration för Interaktivt Lärande i efterutbildning. Användaren presenteras ett kliniskt fall med användning av ett Learning Management System LMS se sid 207. Fallet diskuteras i grupp av kolleger via e-post, forum i LMS samt vid möte i gruppen. När fallet färdigdiskuterats av gruppen publiceras diagnostik samt den behandling som utfördes. I gruppen diskuteras vid personligt möte samt över Internet likheter och skillnader i diagnos och terapi mellan gruppens medlemmar och den resursperson som ansvarat för det kliniska fallet. Under kommunikationen med medlemmarna i gruppen anvisas resurser som belyser diagnostik och behandling i det aktuella fallet. principer behöver utvecklas för hur tandläkaren dokumenterar sitt deltagande i kompetensutveckling genom självvärdering och interaktion med resurser för att lära. Det är tydligt att framtidens kompetensutveckling kommer att innebära en ökad användning av IKT för att identifiera behovet för kunskaps- och färdighetsutveckling av odontologisk personal. Tandvårdspersonalens kompetens i användning av datorer är avgörande för att kunna tillgodogöra sig den kunskapsutveckling som sker i odontologi. Användaren måste ha en rimlig insikt och kompetens i filhantering, e-post och LMS. Vidare bör anslutningen till internet vara via bredband

14 Konklusion Den medvetna formativa utvärdering av kunskaper och färdigheter som tandläkaren själv genomför kommer sannolikt att resultera i yrkesutövare som kontinuerligt utvecklar sin kompetens och som kommer att kunna ge patienten en god vård med stabil förankring i evidensbaserad tandvård. Den vård som patienten erhåller i slutändan kan ses som den summativa värderingen av tandläkarens kompetens. Självvärdering av egen kompetens kommer sannolikt att styra vilket utbud av efterutbildning som kommer att erbjudas skandinaviska tandläkare i framtiden. Användning av informations- och kommunikationsteknologier kommer att vara centrala element i denna utbildning 11. Selekterade resurser på Internet JAN.pdf litteratur 1 Lyon HC Jr, Healy JC, Bell JR, O Donnell JF, Shultz EK, Moore-West M, Wigton RS, Hirai F, Beck JR. PlanAlyzer, an interactive computer-assisted program to teach clinical problem solving in diagnosing anemia and coronary artery disease. Acad Med 1992; 67: Cravener PA. Faculty experience with providing on-line courses: Thorns among the roses. Comput Nurs: 1999;17: Schittek Janda, M. Studies on the design of free text communication and video components in Computer Assisted Learning. Doctoral Thesis. Centre for Oral Health Sciences, Malmö University, Roos B. ICT and formative assessment in the learning society. Doctoral Thesis. Department of Education, Umeå University,

15 5 Mattheos N, Nattestad A, Falk-Nilsson E, Attstrom R. The interactive examination: assessing students self-assessment ability. Med Educ 2004;38: Fallis D, Fricke M. Indicators of accuracy of consumer health information on the Internet: a study of indicators relating to information for managing fever in children in the home. J Am Med Inform Assoc 2002 ;9: Nattestad A, Attström R. Dental Education In The 21 st Century. The Future is now. The Nordic Dental Calender, Quintessence, Berlin Botticelli AT, Schittek Janda M, Botticelli D, Mattheos M, Attström R. The effectiveness of a video support in the teaching of manual skills related to initial periodontal therapy tested on phantoms. International Journal of Computerized Dentistry, in press Schittek M, Mattheos N, Lyon H C, Attström R. Computer assisted learning. A Review. Eur J Dent Educ 2001;5: Mattheos N, Schittek MJ, Nattestad A, Shanley D, Attstrom R. A comparative evaluation of computer literacy amongst dental educators and students. Eur J Dent Educ 2005;9: Deleuran P. Tandlægeskolens nye systematiske efteruddannelse. Tandlægebladet 2004;108:

16

MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerutbildningarna Introduktionskursen, 2011

MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerutbildningarna Introduktionskursen, 2011 MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerutbildningarna Introduktionskursen, 2011 Kursplan för TANDHYGIENISTUTBILDNINGEN TANDLÄKARUTBILDNINGEN TANDTEKNIKERUTBILDNINGEN

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet

Utbildningsplan för tandläkarprogrammet Dnr 3-2831/2014 Utbildningsplan för tandläkarprogrammet 2TL13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-12 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-09-22

Läs mer

Utveckling av en ny utmaningsbaserad kurs i laboratoriemedicinsk diagnostik (18 hp) för blivande biomedicinska analytiker studenter

Utveckling av en ny utmaningsbaserad kurs i laboratoriemedicinsk diagnostik (18 hp) för blivande biomedicinska analytiker studenter Utveckling av en ny utmaningsbaserad kurs i laboratoriemedicinsk diagnostik (18 hp) för blivande biomedicinska analytiker studenter Tove.sandberg@mah.se Anna.gustafsson@mah.se Gabriela.enggren@mah.se Bakgrund

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30-12.00 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens

Läs mer

PBL-guiden. Handbok i problembaserat lärande för studenter och lärare vid Medicinska fakulteten

PBL-guiden. Handbok i problembaserat lärande för studenter och lärare vid Medicinska fakulteten PBL-guiden Handbok i problembaserat lärande för studenter och lärare vid Medicinska fakulteten Vision Linköpings universitet har som vision att vara ett universitet med internationell lyskraft - där människor

Läs mer

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet

Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet Utbildningsplan för tandhygienistprogrammet 1TH13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-11-16 Sid 2 (8) 1. Basdata 1.1. Programkod 1TH13 1.2. Programmets

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Rapport - pedagogiskt utvecklingsprojekt

Rapport - pedagogiskt utvecklingsprojekt Rapport - pedagogiskt utvecklingsprojekt Projektnamn: Bedömning i flexibla lärandemiljöer Ansvariga: Marie Leijon och Elisabeth Söderquist, Fakulteten för Lärande och samhälle. Projektets pedagogiska idé

Läs mer

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng

Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng Dnr 5867/2008-400 Utbildningsplan för Tandläkarprogrammet 200 poäng Study programme in Dentistry 200 credits (=300 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2006-05-17 Senast reviderad av Styrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng

Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng Dnr G 2016/146 Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng Complementary Programme for Dentists with a dental

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Bakgrund och uppdrag Skollagen 1 kap. 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10 Utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk från land utanför EU/EES och Schweiz 7KT10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2010-03-12 Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Pedagogik för digitaliserad undervisning

Pedagogik för digitaliserad undervisning Pedagogik för digitaliserad undervisning Per Andersson Pedagogisk utvecklare UPL, Umeå universitet http://www.upl.umu.se/pdkmedfak Pedagogik för digitaliserad undervisning UPL Läget på Umeå universitet

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

PBL-som pedagogisk metod på en nätkurs

PBL-som pedagogisk metod på en nätkurs PBL-som pedagogisk metod på en nätkurs Hur är kursen uppbyggd? Kursens mål, innehåll och arbetsformer Utvärdering Hur är kursen uppbyggd? Innan närstudieträffen bör den studerande ha klart för sig kursens

Läs mer

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Madeleine du Toit bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola E-post: madeleine.du. toit@mah.se Helena Rydberg bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn:.. Personnummer:... Kurs:. Vårdenhet:.. Tidsperiod:.. Halvtidsdiskussion den: Avslutande bedömningsdiskussion

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken.

Läs mer

ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ. Tandvårdshögskolan Malmö

ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ. Tandvårdshögskolan Malmö ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ Tandvårdshögskolan Malmö Hygienansvarig/Tandsköterska Ingegärd Lundgren Svensson Malmö högskola, odontologiska fakulteten avd för oral protetik 205 06 Malmö Tel: 040 665 85 10

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Audiology, Supervision and Evaluation in Workplace Education,

Läs mer

Obstetrik och gynekologi

Obstetrik och gynekologi Obstetrik och gynekologi Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Utvärdering av vårdens metoder inom medicin och odontologi 11 18/11 2007

Utvärdering av vårdens metoder inom medicin och odontologi 11 18/11 2007 Utvärdering av vårdens metoder inom medicin och odontologi 11 18/11 2007 Curomed Utbildning AB 1 Utvärdering av vårdens metoder inom medicin och odontologi 9-18/11 2007 Kursgivare: Bo Freyschuss, MD, Överläkare,

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet?

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? En skarp skollagsskrivning Skollagen 1 kap 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng UTBILDNINGSPLAN Tandhygienistexamen Kandidatexamen i oral hälsa 120 poäng Study Programme in Oral Health Dnr. 473/333-01 Fastställd i institutionsstyrelsen HV 2001-04-04, rev 2005-01-12 Tandhygienistprogrammet

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer

En kritisk genomgång av formativ bedömning

En kritisk genomgång av formativ bedömning En kritisk genomgång av formativ bedömning - på väg mot verkningsfull tillämpning Niklas Gustafson niklas.gustafson@mah.se 1 Formative assessment: a critical review Randy Elliot Bennett Online publication

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

Utbildningsplan för påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik

Utbildningsplan för påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik Utbildningsplan för påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik 1OD11 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-12-16 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod

Läs mer

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Socialmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för

Läs mer

Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Bakgrund och uppdrag Skollagen 1 kap. 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med det menas både undervisning

Läs mer

Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning. Pedagogiska krav och supportorganisation

Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning. Pedagogiska krav och supportorganisation Malmö högskolas plattform för nätbaserad utbildning Pedagogiska krav och supportorganisation Oktober 2004 Bakgrund... 2 Nätbaserad utbildning... 2 Sammanställning av pedagogiska krav på LMS för Malmö högskola

Läs mer

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR NATURVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-640/2007 Sida 1 (7) GLOBALA EKOSYSTEM OCH HÄLSA, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Global Ecosystems and Health, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat och

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande

Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande KaPitel 3 Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande Det är svårt att i den vetenskapliga litteraturen hitta stöd för att individuella kompetensutvecklingsinsatser i form av några föreläsningar

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN HPE301, Breddad lärarkompetens: Engelska som undervisningsspråk i högre utbildning, 7,5 högskolepoäng Professional Teaching Skills: English as the Medium of Instruction

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH OMSORG UTBILDNINGSPLAN RÖNTGENSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 120/160 poäng Diagnostic Radiology Nursing Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR KOST- OCH IDROTTSVETENSKAP L9ID10 Idrott och hälsa, 15 högskolepoäng Physical education and health, 15 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Med inriktning mot grupphandledning i psykosocialt arbete ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Handleda professionella

Läs mer

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination 1-2 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod: 1-forskningsprocessen och informationssökning 2-deskriptiv statistik 3-epidemiologisk forskning 4 -mätmetoder

Läs mer

Klinisk baskurs 1, inriktning medicin

Klinisk baskurs 1, inriktning medicin Medicinska fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 Läkarprogrammet www.umu.se Kursplan Dnr 513-1592-12 Sid 1 (5) Klinisk baskurs 1, inriktning medicin Clinical sciences 1, medicine

Läs mer

IKT i AUO. Carina Olsson Kaj Jönsson Johan Boman. På initiativ av LUR1

IKT i AUO. Carina Olsson Kaj Jönsson Johan Boman. På initiativ av LUR1 IKT i AUO Carina Olsson Kaj Jönsson Johan Boman På initiativ av LUR1 Handlingsplanens konsekvenser på integrering av IT i allmänt utbildningsområde i lärarutbildningen vid Göteborgs universitet Prioriterad

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Progressionstrappa i vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetodik för biomedicinska analytiker programmet

Progressionstrappa i vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetodik för biomedicinska analytiker programmet Progressionstrappa i vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetodik för biomedicinska analytiker Pernilla Lång Institutionen för laboratoriemedicin, Reviderad 2012-03-29, 2012-04-11 Antagen av programnämnden

Läs mer

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom Skaraborg har utbildning hög kvalitet

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

Grupparbete om PBL Problembaserat Lärande

Grupparbete om PBL Problembaserat Lärande TÄRNA FOLKHÖGSKOLA Grupparbete om PBL Problembaserat Lärande 2009-09-18 - 2 - Innehåll Bakgrund... - 3 - Syfte... - 4 - Metod... - 4 - Fakta... - 5 - Resultat... - 7 - Diskussion... - 9 - Referenser...-

Läs mer

Motiverande Samtal - MI

Motiverande Samtal - MI Motiverande Samtal - MI Odontologiska fakulteten Malmö högskola 2012 Björn Axtelius*, Dan Ericson**, Sven Persson*** Prof vid Malmö högskola: *Samhällsodontologi, **Kariologi, ***Pedagogik Lärandemål tandläkarutbildningen

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KL09

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KL09 Utbildningsplan för kompletterande utbildning för läkare med utländsk från land utanför EU/EES och Schweiz 7KL09 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-02-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-02-24

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI INSTITUTIONEN FÖR ODONTOLOGI THKN40 Klinisk praktik IV, 17 högskolepoäng Clinical Practice IV, 17 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén för odontologi 2008-11-10

Läs mer

Kursplan. HI1015 Historia II med didaktisk inriktning. 30 högskolepoäng, Grundnivå 1. History II for Teacher Students

Kursplan. HI1015 Historia II med didaktisk inriktning. 30 högskolepoäng, Grundnivå 1. History II for Teacher Students Kursplan HI1015 Historia II med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 History II for Teacher Students 30 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Målet med kursen är att den studerande

Läs mer

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 KURSPLAN Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Handleda studenter som studerar till psykoterapeuter samt

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

KURSINFORMATION och KURSPLAN

KURSINFORMATION och KURSPLAN KURSINFORMATION och KURSPLAN Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2017-2018 februari 2017 maj 2018 sammanlagt 3 terminer. -. - affektfokuserat-, - SAPU har ett samarbete med OCTC

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

Mänsklig kommunikation ur medicinskt, psykologiskt och språkligt perspektiv I, 30.0 hp

Mänsklig kommunikation ur medicinskt, psykologiskt och språkligt perspektiv I, 30.0 hp 8LOG12 Mänsklig kommunikation ur medicinskt, psykologiskt och språkligt perspektiv I, 30.0 hp Human Communication from Medical, Psychological and Linguistic Perspectives I Programkurs Medicinska fakulteten

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet vid läraranställning

Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet vid läraranställning Högskolepedagogisk utveckling Fastställd genom beslut i Lärarförslagsnämnden 131218 77.7 Gäller fr om 2014-01-01 Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet vid läraranställning Enligt Högskoleförordningens

Läs mer

Anpassning av undervisning till målgruppen Pedagogiskt docenturarbete

Anpassning av undervisning till målgruppen Pedagogiskt docenturarbete Anpassning av undervisning till målgruppen Pedagogiskt docenturarbete Thomas Davidson DATUM 2015-05-19 MEDICINSKA FAKULTETEN Bakgrund Jag har hållit föreläsningar inom ämnet hälsoekonomiska utvärderingar

Läs mer

Positiva och negativa aspekter på konferenssystem med och utan videoapplikation

Positiva och negativa aspekter på konferenssystem med och utan videoapplikation Karl-Oskar Streith och Robert Andersson Distanspedagogik, Ht 02 Datapedagogiska programmet 2002-09-27 Positiva och negativa aspekter på konferenssystem med och utan videoapplikation Högskolan i Skövde

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits

MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

Anne Persson, Professor anne.persson@his.se

Anne Persson, Professor anne.persson@his.se FÖRUTSÄTTNINGAR OCH STRUKTUR FÖR ATT HANTERA KUNSKAP OCH KUNSKAPSUTVECKLING Anne Persson, Professor anne.persson@his.se Bild 1 AGENDA Kunskapsarbete i verksamheter en kort introduktion Hur kan en kunskapsportal

Läs mer

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi.

Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Sökplan TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi Detta dokument innehåller anvisningar för upprättande av en sökplan i kursen TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi. Anvisningar Sökplanen påbörjas

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGS- TJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGS- TJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING SPECIALISTTANDVÅRDEN 2012-09-01 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGS- TJÄNSTGÖRING I ORAL PROTETIK SPECIALISTTANDVÅRDEN TANDLÄKARHÖGSKOLAN 901 85 UMEÅ Innehållsförteckning ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Kursplan. IK1024 Kommunikation, gruppdynamik och etjänster. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Communication, Group Dynamics and eservices

Kursplan. IK1024 Kommunikation, gruppdynamik och etjänster. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Communication, Group Dynamics and eservices Kursplan IK1024 Kommunikation, gruppdynamik och etjänster 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Communication, Group Dynamics and eservices 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål De övergripande

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

PSYKIATRI. Ämnets syfte

PSYKIATRI. Ämnets syfte PSYKIATRI Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Pedagogisk portfölj Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Ann-Charlotte Falk Leg. Sjuksköterska, Docent, Omvårdnadsansvarig PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H

Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Sjukgymnastprogrammet Bedömning, Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, primärvård, S0044H Verksamhet Tidsperiod som VFU omfattat Studerande, personnummer Studerande, namn Bemötande, kommunikation, förhållningssätt

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-514/2006. Sida 1 (10) METODER INOM MEDICINSK DIAGNOSTIK, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Utbildningsplan Dnr CF 52-514/2006. Sida 1 (10) METODER INOM MEDICINSK DIAGNOSTIK, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR KLINISK MEDICIN Utbildningsplan Dnr CF 52-514/2006 Sida 1 (10) METODER INOM MEDICINSK DIAGNOSTIK, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Methods in Medical Diagnostics, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen)

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Inledning av handledningen och handledningsöverenskommelse Det är viktigt med en god relation med ST-läkaren. Ta därför god tid i början att lära känna

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

CERTIFIERINGSTJÄNSTGÖRING I CARIOLOGI

CERTIFIERINGSTJÄNSTGÖRING I CARIOLOGI Utbildningsplan för CERTIFIERINGSTJÄNSTGÖRING I CARIOLOGI för att erhålla kompetensbevis som certifieringstandläkare i cariologi utfärdat av Svensk Förening för Cariologi. Svensk Förening för Cariologi

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1899 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY Kursplanen är

Läs mer

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG527 Förskolebarns språkutveckling och lärande i matematik, 15 högskolepoäng Young children s language development and learning in mathematics, 15 higher education

Läs mer

Design To Improve Life Education i modulen Didaktik och Inlärningsprocesser

Design To Improve Life Education i modulen Didaktik och Inlärningsprocesser Design To Improve Life Education i modulen Didaktik och Inlärningsprocesser Design to Improve Life Education är ett förslag till ett helhetsorienterat och kreativt undervisningskoncept som försöker balansera

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Studiehandledning till PBL på IT för användare

Studiehandledning till PBL på IT för användare ÖREBRO UNIVERSITET ESI-Informatik Anders Avdic, Ulrika Sandberg, Magnus Österman, Jenny Lagsten 2003-08-25; 2004-03-30; 2004-08-25; 2005-01-17, 2005-08-24, 2006-01-16 Studiehandledning till PBL på IT för

Läs mer

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa Studiehandledning Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa December 2012 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdragets olika delar... 3 Upplägg... 5 Utbildningens upplägg... 7 Stödresurser...

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

BEDÖMNING AV PROFESSIONELL KOMPETENS GENOM AUTENTISKA UPPGIFTER. Anders Jönsson Högskolan Kristianstad

BEDÖMNING AV PROFESSIONELL KOMPETENS GENOM AUTENTISKA UPPGIFTER. Anders Jönsson Högskolan Kristianstad BEDÖMNING AV PROFESSIONELL KOMPETENS GENOM AUTENTISKA UPPGIFTER Anders Jönsson Högskolan Kristianstad Utgångspunkter: Ny utbildnings- och examensstruktur i juli 2007 med ett resultatbaserat perspektiv

Läs mer

Institutionen för hälsovetenskap Kurskod VMD903. Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre, 7.5 högskolepoäng

Institutionen för hälsovetenskap Kurskod VMD903. Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre, 7.5 högskolepoäng KURSPLAN Kursens mål Efter genomgången kurs skall studenten: Kunskap och förståelse kunna analysera olika vetenskapliga metoders användning och värdera deras relevans i forskning och utveckling av kunskap

Läs mer

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola.

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Förskollärarprogrammet på distans. Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. 1 Innehåll INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR I

Läs mer

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet, 60 poäng (90 högskolepoäng)

Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet, 60 poäng (90 högskolepoäng) Utbildningsplan för psykoterapeutprogrammet, 60 poäng (90 högskolepoäng) Psychotherapy Training Programme, 60 credits (=90 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 1999-02-23 Reviderad av Styrelsen

Läs mer

Vetenskaplig kommunikation på engelska: skrivfärdigheter, 7,5 hp

Vetenskaplig kommunikation på engelska: skrivfärdigheter, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Vetenskaplig kommunikation på engelska: skrivfärdigheter, 7,5 hp Scientific Communication in English: Writing Skills, 7.5 credits 35PS050, Kurskod 35PS051 och 35PS052

Läs mer

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-654/2008 Sida 1 (6) MAGISTERPROGRAM I UTBILDNINGSLEDNING, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Programme in Educational Management and Leadership,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Hälso- och sjukvård för barn och ungdom I, 40 poäng (HSBU1, HSBU3)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Hälso- och sjukvård för barn och ungdom I, 40 poäng (HSBU1, HSBU3) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Hälso- och sjukvård för barn och ungdom I, 40 poäng (HSBU1, HSBU3) Graduate Diploma in Pediatric Care Specialist

Läs mer