Självvärdering som underlag för egen kompetensutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Självvärdering som underlag för egen kompetensutveckling"

Transkript

1 Självvärdering som underlag för egen kompetensutveckling rolf attström, nikolaos mattheos och martin schittek janda Självvärdering För tillfället går självvärdering sitt segertåg över västvärlden. I alla verksamheter, från universitet till regeringars webbdokument, sker självvärderingar enligt mer eller mindre strukturerade formulär. Frekvent sker det i form av så kallade SWOT-analyser som står för genomgång av strengths, weaknesses, options och threats (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) för den aktuella verksamheten. Resultatet av självvärderingen analyseras ofta av en extern expertgrupp. Vid en sökning i Google maj 2005 på begreppet self-evaluation svarar sökmaskinen med ca dokument som publicerats på Internet under de senaste 6 månaderna. Sökning på strängen self-evaluation dentistry ger svar och läggs postgraduate till som sökord blir antalet dokument 666. Genomgång av några av dokumenten tyder på att självvärdering av kunskaper och färdigheter är högt prioriterat både i odontologisk grund- och specialistutbildning. Nyligen har tandläkarutbildningen i Sverige utvärderats av en expertgrupp som gick genom utbildningarna i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå mot bakgrund av en självvärdering som respektive fakultet genomfört. För individen syftar självvärderingen främst till att söka klarlägga på vilken nivå kunskaper och färdigheter befinner sig i ett givet område och i vilken utsträckning kompetensutveckling kan vara önskvärd. Odontologi 2006 Munksgaard Danmark, København

2 Kompetensutveckling Kompetensutveckling i klinisk odontologi innebär att lära, att kunna göra samt att kunna ta beslut om diagnostik och behandling baserat på en reflektiv bearbetning av de kunskaper och färdigheter man känner behov av att utveckla. Odontologi har genomgått en stark utveckling under de senaste 20 åren och kraven på att som professionell odontolog följa med i utvecklingen är stora. Nya behandlingstekniker och material har införts såsom behandling med osseo-integrerade implantat och komplicerade metoder vid användning av composit material. Dessa nya behandlingar har skapat en situation som alla tandläkare måste hantera varsamt för att bevara systemets och sina patienters förtroende. Dagens kompetensutveckling försiggår oftast genom traditionella kurser i olika ämnen med föreläsningar och ibland praktiska övningar i t.ex. installation av implantat på konstgjorda käkar eller uppbyggnad av framtandsfyllningar i plast. Att lära är en utpräglad dialektisk process mellan den lärande och de resurser (personer, litteratur, film, etc.) som användes för att uppnå ett givet inlärningsmål 1,2,3. Under de ca 13 år som Internet funnits har det skett en explosiv ökning av möjligheterna att lära över Internet. Internet och informationsteknologi (IT) har skapat ett system för bekväm åtkomst av resurser för att lära. Tillkomsten av sökbara databaser med information, t.ex. Medline (via t.ex. PubMed) har varit en av förutsättningarna för utvecklingen av evidensbaserad medicin och odontologi. Denna artikel redovisar möjligheterna till kompetensutveckling i odontologi baserat på en kombination av självvärdering och användning Computer Assisted Learning, CAL. Självvärdering av klinisk kompetens I vissa länder har myndigheterna eller tandläkarorganisationer infört krav om dokumenterad efterutbildning av tandläkare i 204

3 t.ex. England, Belgien, Schweiz & USA. Myndighet eller tandläkarorganisation definierar kraven som antal kurstimmar per år av i regel på förhand godkända kurser. Det föreligger såvitt bekant inga krav på vilka ämnen som tandläkaren skall välja för sin kompetensutveckling. Krav på att tandläkaren skall dokumentera de nya kunskaperna och färdigheterna finns inte, utan den bedömningen överlåts i allmänhet till den enskilde. I Skandinavien har obligatorisk efterutbildning diskuterats. Ett sådant krav har avvisats med argumentet att detta skulle leda till ett kontrollbehov som skulle vara svårt att tillgodose inom ramen för den professionella kultur som är gällande i Skandinavien. Tandläkarorganisationerna och sociala myndigheter har därför ställt sig positiva till ett frivilligt system som administreras av tandläkarna själva. I pedagogiska sammanhang utvärderas effekten av utbildning och lärande enligt två principer den formativa och den summativa 4 : 1. Formativ utvärdering genomförs under utbildningens gång för att kunna tillrättalägga undervisningen bäst möjligt för den lärande. 2. Summativ utvärdering, vanligen kallad examination, genomförs för att bestämma nivå av kunskaper och färdigheter efter att utbildningen i ett givet ämne avslutats. Den formativa utvärderingen är en interaktiv process mellan lärare/systemet och den lärande, medan den summativa utvärderingen oftast är en envägsprocess som inte anses vara en del av lärandet utan mer en kontroll av utbildningsresultatet. Den moderna professionella miljön fodrar, utöver att vara en kompetent yrkesutövare, också att individen behärskar den ständigt ökande mängden av information och kan identifiera sitt behov för lärande under hela sitt professionella liv. Livslångt lärande är en dynamisk process som bör ingå som en naturlig del i vardagens kliniska arbete. Basen för vardagens lärande är behandlarens för- 205

4 måga att kontinuerligt utvärdera utfallet av sin diagnos och behandling och följaktligen själv uppmärksamma sitt behov att lära. Med andra ord att sörja för att dagligen genomföra en formativ utvärdering av sin professionella verksamhet 5. Information och kommunikationsteknologi vid kompetensutveckling Utvecklingen av information och kommunikationsteknologi (IKT) under de senaste 10 åren har skapat helt nya möjligheter till kommunikation och lärande via Internet och CAL. CD-ROM och DVD har dock inte nått den popularitet som förväntats och effekten på lärandet från dessa media har ifrågasatts 3. De flesta hemsidor för tandläkarföreningar, dentalfirmor och tandläkarskolor är ofta kommersiella sidor som beskriver egna tjänster och produkter och har ett begränsat värde för tandvårdpersonalens lärande. Information som är fritt tillgänglig över Internet är i allmänhet inte kvalitetssäkrad. Vidare tyder aktuell forskning på att innehåll på webbsidor som ger hälsoinformation ofta kan vara missvisande eller irrelevanta och ibland till och med skadliga 6. Kvalitet av dokument på Internet dokumenteras främst genom att en väletablerad resursperson eller institution tar ansvar för den information som lämnas. Fria och avgiftsbelagda databaser, som kan nås via Internet, förmedlar information och beslutsstöd för att utveckla den teoretiska och kliniska kompetensen. Tidskriftsförlagen ger möjlighet för online-åtkomst av publikationer, där tandläkarföreningar och professionella organisationer världen över publicerar artiklar och översikter som behandlar aktuell klinisk problematik. Online-konsultation med resurspersoner i givna kliniska situationer ger behandlaren möjlighet att få beslutsstöd av specialist för att lösa komplicerade fall. 206

5 Verktyg för att lära via Internet Content Learning System (CLS) synonymt med Learning Management System (LMS). Tidigt efter Internets tillkomst utvecklades så kallade webboards. I sin enklaste form gav webboard möjlighet till att skapa diskussionstrådar för dem som hade tillgång till webbadressen. Idag finns mer än 100 CLS/LMS tillgängliga, de flesta kommersiella (Blackboard, WebCt, First Class, Luvit etc.) varav ett antal är shareware eller freeware. Alla dessa verktyg har mer eller mindre samma funktioner. Det är huvudsakligen utformningen av skärmytan mot användaren som varierar mellan verktygen. Ett modernt CLS/LMS bör innehålla följande funktioner: en huvudsida kalender anslagstavla för korta meddelanden forum för diskussion av ämnen medlemslista e-postlista publikation av dokument länklista litteraturlista chat audio/video konferens möjligheter för online föreläsningar. Dessa funktioner skall vara redigerbara för administratören av utbildningen. Komplexiteten av de kommersiella LMS verktygen är ofta stor och användaren blir av och till förvirrad av alla möjligheter som är tillgängliga i verktyget. En till en kommunikation med ljud och bild finns som freeware, exempelvis MSN Messenger och Yahoo Messenger. En till många är vanligen kommersiell mjukvara som är relativt dyr. 207

6 Figur 1. Schematisk illustration av möjligheterna till kommunikation via Internet. Kommunikation en till en finns som gratisprogram t.ex. MSN Messenger och Yahoo Messenger. Vid synkron kommunikation en till många används i allmänhet kommersiella programvaror t.ex. Centra (www.centra.com). Av de asynkrona metoderna för kommunikation är e-post den viktigaste. Verktygen för kontakt mellan resurser och den lärande kan grovt delas in i synkrona (tidsberoende) och asynkrona (tidsoberoende) (Figur 1). E-post är det vanligaste och viktigaste asynkrona verktyget som ger möjlighet för både en till en och en till många kommunikation 7. Online föreläsningar kan således ges synkront eller asynkront, varvid den lärande kan ta del av föreläsning vid den tidpunkt som passar henne/honom. Den ökade bandbredden på Internet har även skapat möjligheter för att använda video vid instruktion i kliniska åtgärder. Nyligen genomförda studier tyder på att video illustration har en god effekt på lärande av psykomotoriska färdigheter i odontologi 3,8. 208

7 Självvärdering och kvalitetsarbete med IKT I Danmark har Dansk Tandläkarförening för ca 10 år sedan tagit initiativ till bildandet av kvalitetscirklar i klinisk odontologi. En kvalitetscirkel består av 7-10 tandläkare som verkar inom samma region. Tandläkarna träffas regelbundet för att diskutera olika kliniska problemställningar och försöka identifiera i vilka avseenden de har behov att stärka sin kompetens. I diskussionens form stimuleras kritiskt tänkande och självvärdering. Under hösten 2004 startades försöksverksamhet i en kvalitetscirkel i Danmark med Internetförmedlade kliniska fall som diskuterades i kvalitetscirkeln. Efter att diskussionen avslutats publicerade resurspersonen vilken diagnos och behandling som utförts i fallet. Medlemmarna i kvalitetscirkeln ombads att jämföra sina egna förslag med resurspersonens och identifiera i vilka avseenden det fanns behov att utveckla sin kompetens. Jämförelsen mellan det egna svaret och resurspersonens är på inget vis att jämföra med en examination, utan tjänar främst som en bas för att skapa intresse och självstyrt lärande i de kliniska aspekter som fallet belyser. För kommunikationen mellan resurspersonerna och kvalitetscirkelns medlemmar användes verktyget Webzone, som är en plattform för projektarbete och distanslärande vid Malmö Högskola. Detta verktyg innehåller bl.a. komponenter såsom anslagstavla, forum, medlemslista, e-postlista och funktion för publicering av dokument. Verktyget ger möjlighet för stor flexibilitet i användningen och är lätt att lära och administrera. Erfarenheterna hittills tyder på att medlemmarna i kvalitetscirkeln har uppskattat den stimulans till diskussion som de kliniska fallen skapat. Emellertid har några av de valda fallen antingen varit alltför komplexa eller enkla för att alla medlemmar i cirkeln skulle uppleva fallen som relevanta för den egna kliniska verksamheten. Tekniska frågor såsom Internetanslutning och kompetens i användning av dator har också skapat problem för enstaka av cirkelns medlemmar. 209

8 Självvärdering som bas för lärande och kompetensutveckling Ökad insikt i lärandets mekanismer under de senaste 20 åren har satt fokus på självvärderingen som instrument för att identifiera eget inlärningsbehov vid en given problematik. Genom diskussion med kolleger i grupp aktiverar den lärande det egna kunnandet i ämnet samt identifierar tillsammans med gruppmedlemmarna eget inlärningsbehov i relation till en given frågeställning eller problem. Pedagogiken som används vid självvärdering påminner om principerna för problembaserat lärande (Tabell 1). I denna metodik presenteras ett problem som analyseras tillsammans med 6-8 individer i grupp. Hypoteser om orsakssammanhang formuleras och testas. Idéerna om problemet arrangeras systematiskt och inlärningsbehov identifieras. Deltagarna har möjlighet att kontakta resurser såsom lärare, litteratur etc. och diskussion med kolleger används för att föreslå en lösning på problemet. Principen är enkel i teorin men svår i praktiken och kräver god vana i att systematiskt analysera och reflektera över en given problematik. Tabell 1. De grundläggande principerna för problembaserat lärande (PBL). Arbetet sker med fördel i form av gruppdiskussion med en lärare närvarande vid diskussionen. Läraren deltar inte aktivt i diskussionen utan observerar och söker genom frågor leda gruppen i rätt riktning. I processen sker en aktiv värdering av kunskaper och färdigheter som redan finns bland gruppmedlemmarna i det kunskapsområde som problemet behandlar. PBL s sju steg 1 Klargör termer och begrepp 2 Formulera problem 3 Generera hypoteser 4 Systematisera inventeringen 5 Formulera inlärningsbehov 6 Inhämta kunskap i relation till inlärningsbehoven 7 Syntetisera den nya kunskapen 210

9 Självvärderingen av kompetens kan ske i grupp eller individuellt. Denna värdering är svårast när den sker individuellt utan tillgång till den stimulans som kommer av att delta i gruppdiskussion. Den viktigaste delen av processen är att individen medvetet aktiverar och använder den kunskap och erfarenhet som redan finns om problemet. Lärande sker alltid i relation till de kunskaper och färdigheter som individen redan har 4. Denna referensram bildar bakgrunden till både problemanalys och identifiering av vad som behöver läras för att behandla ett kliniskt problem bäst möjligt enligt vetenskap och beprövad praxis. Lärande sker också alltid i interaktion med resurser såsom lärare och olika läromedel (publikationer, video, informationsteknologi etc. 9 ). Metodiken med en kombination av självvärdering och feedback på den egna värderingen har använts i grundutbildningen i parodontologi och allmän vuxentandvård vid Malmö tandvårdshögskola. De studerande och lärare har deltagit i denna undervisning med stort engagemang trots att aktiviteterna var tidskrävande för båda parter. Undervisningen har skett via Internet och projektverktyget Webzone (se ovan). De studerandes självvärdering genomfördes med kliniska fall med tillhörande frågor. Dessa frågor besvarades skriftligt. Först när alla studerande hade besvarat frågorna publicerades lärarens svar med illustrationer. De studerande hade därefter ett par dagar på sig att skriva en jämförelse mellan eget svar och lärarsvaret varvid de identifierade vad som behövde läras. Detta strukturerade system lämpar sig för grundutbildning, men kan inte appliceras direkt på efterutbildning. Principen kan dock användas och ett program har designats som är anpassat till efterutbildningens förhållanden. (Figur 2, 3a og 3b) Verktyget bygger på samma princip som interaktivt lärande, men ger automatiskt feedback till användaren. Ett problem eller kliniskt fall med frågor presenteras för användaren. Frågorna besvaras skriftligt. Programmet returnerar lärarens svar på frågorna med hänvisning till aktuell kunskap för den givna problematiken. På datorskärmen har nu användaren sitt eget svar, lärarens svar och en ruta där användaren ombeds att skriva en jämförelse 211

10 Figur 2. Schematisk illustration av automatiserad interaktion mellan användare och dator. Datorn presenterar ett problem för användaren. Användaren skriver ett svar och datorn returnerar automatiskt lärarens svar på problemet. Användare jämför sitt eget svar med lärarens och ombeds av programmet att identifiera sitt inlärningsbehov i kunskapsområdet. Denna analys sänds per e-post till läraren som svarar och ger anvisning om resurser för att lära i problemområdet. mellan sitt eget svar och lärarens svar samt att identifiera eget inlärningsbehov (se screen dump). Användaren kan nu välja att skicka sin jämförelse till den lärare som ansvarar för fallet/frågorna och be om anvisning av trovärdig resurs för att lära. Fördelen med självvärdering via kommunikation med server är att deltagarens anonymitet bevaras. Aktiv värdering av kompetens via personlig kontakt med resursperson kan lätt utvecklas till att bli en genant upplevelse för båda parter. Anonym självvärdering av kompetens via Internet är sannolikt den enda framkomliga vägen för att skapa en efterutbildning som vilar på ett identifierat behov hos den utbildningssökande. Studier visar att viktiga faktorer vid nätburen CAL är nätverkssäkerhet, konstruktiv feedback till 212

11 Figur 3a. Skärmutskrift från utvecklad mjukvara SELF för självvärdering av kompetens i teoretisk och klinisk odontologi. I övre delen av skärmen presenteras problemet/frågan med illustrationer. Till vänster på skärmens nedre del skriver användaren sitt svar på frågan och till höger lämnas anvisning om resurser som behandlar problemkretsen. Användaren kan välja att spara sitt svar för fortsatt bearbetning eller att sända det till servern. de lärande, smidig e-postfunktion samt möjlighet till utskrift av dokument och illustrationer. Vidare är deltagarnas förtrolighet med användning av dator av stor betydelse vid användning av online learning principen 10. Betydelse av Interaktivt Lärande Vid principen interaktivt lärande presenteras för användaren ett kliniskt fall. Individuellt eller i gruppdiskussion analyseras fallet med användning av Content Management System. Deltagarna använder ett forum/e-post/chatprogram i LMS för publicering av 213

12 Figur 3b. Skärmutskrift från utvecklad mjukvara SELF för självvärdering av kompetens i teoretisk och klinisk odontologi. Denna skärmbild kommer fram när användaren sänt sitt svar till servern. Se Figur 3a. Till vänster i övre delen av skärmen återges användarens svar. Till höger i den övre deln av skärmen redovisas lärarens svar. Till vänster i den undre delen av skärmen skriver användaren sin jämförelse mellan eget svar och lärarens svar. Denna jämförelse sänds per e-post till läraren som ansvarar för frågan. Läraren ger feedback per e-post och anvisar resurser för att lära. sina synpukter på fallet. Resurspersonen publicerar sin analys av fallet och användaren reflekterar över egna synpunkter på fallet. Denna reflektion resulterar i bedömning av eget behov för kompetensutveckling och resurser för lärande identifieras. Systemet lämpar sig för både synkron och asynkron användning, såväl som för kollaborativt lärande. Det kollaborativa lärandet bygger på att en grupp av personer lär tillsammans i ett givet ämne. Gruppdiskussionen kring frågeställningar i ämnet har visats ge en effektivare läroprocess jämfört med individuell studieform (Figur 4). Professionella organisationer förväntas arrangera med de resurser som behövs för behovsanpassat lärande. Klara regler och 214

13 Figur 4. Schematisk illustration för Interaktivt Lärande i efterutbildning. Användaren presenteras ett kliniskt fall med användning av ett Learning Management System LMS se sid 207. Fallet diskuteras i grupp av kolleger via e-post, forum i LMS samt vid möte i gruppen. När fallet färdigdiskuterats av gruppen publiceras diagnostik samt den behandling som utfördes. I gruppen diskuteras vid personligt möte samt över Internet likheter och skillnader i diagnos och terapi mellan gruppens medlemmar och den resursperson som ansvarat för det kliniska fallet. Under kommunikationen med medlemmarna i gruppen anvisas resurser som belyser diagnostik och behandling i det aktuella fallet. principer behöver utvecklas för hur tandläkaren dokumenterar sitt deltagande i kompetensutveckling genom självvärdering och interaktion med resurser för att lära. Det är tydligt att framtidens kompetensutveckling kommer att innebära en ökad användning av IKT för att identifiera behovet för kunskaps- och färdighetsutveckling av odontologisk personal. Tandvårdspersonalens kompetens i användning av datorer är avgörande för att kunna tillgodogöra sig den kunskapsutveckling som sker i odontologi. Användaren måste ha en rimlig insikt och kompetens i filhantering, e-post och LMS. Vidare bör anslutningen till internet vara via bredband

14 Konklusion Den medvetna formativa utvärdering av kunskaper och färdigheter som tandläkaren själv genomför kommer sannolikt att resultera i yrkesutövare som kontinuerligt utvecklar sin kompetens och som kommer att kunna ge patienten en god vård med stabil förankring i evidensbaserad tandvård. Den vård som patienten erhåller i slutändan kan ses som den summativa värderingen av tandläkarens kompetens. Självvärdering av egen kompetens kommer sannolikt att styra vilket utbud av efterutbildning som kommer att erbjudas skandinaviska tandläkare i framtiden. Användning av informations- och kommunikationsteknologier kommer att vara centrala element i denna utbildning 11. Selekterade resurser på Internet JAN.pdf litteratur 1 Lyon HC Jr, Healy JC, Bell JR, O Donnell JF, Shultz EK, Moore-West M, Wigton RS, Hirai F, Beck JR. PlanAlyzer, an interactive computer-assisted program to teach clinical problem solving in diagnosing anemia and coronary artery disease. Acad Med 1992; 67: Cravener PA. Faculty experience with providing on-line courses: Thorns among the roses. Comput Nurs: 1999;17: Schittek Janda, M. Studies on the design of free text communication and video components in Computer Assisted Learning. Doctoral Thesis. Centre for Oral Health Sciences, Malmö University, Roos B. ICT and formative assessment in the learning society. Doctoral Thesis. Department of Education, Umeå University,

15 5 Mattheos N, Nattestad A, Falk-Nilsson E, Attstrom R. The interactive examination: assessing students self-assessment ability. Med Educ 2004;38: Fallis D, Fricke M. Indicators of accuracy of consumer health information on the Internet: a study of indicators relating to information for managing fever in children in the home. J Am Med Inform Assoc 2002 ;9: Nattestad A, Attström R. Dental Education In The 21 st Century. The Future is now. The Nordic Dental Calender, Quintessence, Berlin Botticelli AT, Schittek Janda M, Botticelli D, Mattheos M, Attström R. The effectiveness of a video support in the teaching of manual skills related to initial periodontal therapy tested on phantoms. International Journal of Computerized Dentistry, in press Schittek M, Mattheos N, Lyon H C, Attström R. Computer assisted learning. A Review. Eur J Dent Educ 2001;5: Mattheos N, Schittek MJ, Nattestad A, Shanley D, Attstrom R. A comparative evaluation of computer literacy amongst dental educators and students. Eur J Dent Educ 2005;9: Deleuran P. Tandlægeskolens nye systematiske efteruddannelse. Tandlægebladet 2004;108:

16

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Bakgrund och uppdrag Skollagen 1 kap. 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Genus och migrations-och etnicitets perspektiven i tandläkarutbildningen

Genus och migrations-och etnicitets perspektiven i tandläkarutbildningen Genus och migrations-och etnicitets perspektiven i tandläkarutbildningen Cecilia Franzén 1 och Christina Lindh 2 Doktorand 1 respektive lektor 2 vid Odontologiska fakulteten cecilia.franzén@od.mah.se christina.lindh@od.mah.se

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken.

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet?

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? En skarp skollagsskrivning Skollagen 1 kap 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad

Läs mer

Motiverande Samtal - MI

Motiverande Samtal - MI Motiverande Samtal - MI Odontologiska fakulteten Malmö högskola 2012 Björn Axtelius*, Dan Ericson**, Sven Persson*** Prof vid Malmö högskola: *Samhällsodontologi, **Kariologi, ***Pedagogik Lärandemål tandläkarutbildningen

Läs mer

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström.

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström. Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Studiehandledningen utgår från boken Samhällsbaserad psykiatri 2012 Studiehandledningen får kopieras. För mer information kontakta: Anja

Läs mer

Om Sigtunaboxen BFL+IKT+SUA = SANT! www.sigtuna.se

Om Sigtunaboxen BFL+IKT+SUA = SANT! www.sigtuna.se Om Sigtunaboxen BFL+IKT+SUA = SANT! www.sigtuna.se Ingredienser FÖRHÅLLNINGSSÄTTET = BFL Bedömning för lärande VERKTYGET = IKT Informations- och kommunikationsteknik FÖRUTSÄTTNING = SUA Språkutvecklande

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier ns kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Glocal Classroom Workshop 2014 webbaserat lärande. Webbaserat lärande Erfarenheter från comdev

Glocal Classroom Workshop 2014 webbaserat lärande. Webbaserat lärande Erfarenheter från comdev Webbaserat lärande Erfarenheter från comdev Webbaserad undervisning Information och instruktion via LMS Asynkron kommunikation Kommunikation via diskussionsforum Synkron kommunikation via videokonferens

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

PBL på distans. Hälsouniversitetets erfarenheter av basgruppsarbete över nät. Presentation på Netlearning 2006. Arne Rehnsfeldt Christine Persson

PBL på distans. Hälsouniversitetets erfarenheter av basgruppsarbete över nät. Presentation på Netlearning 2006. Arne Rehnsfeldt Christine Persson PBL på distans Hälsouniversitetets erfarenheter av basgruppsarbete över nät. Presentation på Netlearning 2006 Arne Rehnsfeldt Christine Persson Anne- Problembaserat lärande Information Kommunikation Kunskap

Läs mer

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng

Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng KAROLINSKA INSTITUTET Dnr: 6243/02-415 Utbildningsplan för Tandteknikerprogrammet, 120 poäng Study programme in Dental Technology, 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG?

EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG? EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG? Bildspel: www.steinberg.se www.facebook.com/ johnsteinberg1 www.kvartssamtal.se JOHN STEINBERG JOHN STEINBERG USA, bosatt i Sverige

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

PSYKIATRI. Ämnets syfte

PSYKIATRI. Ämnets syfte PSYKIATRI Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks.

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks. Framtidens lärande En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ Konferens arrangerad av: DIU Skolverket SKL KK-stiftelsen m.fl http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.skl.se/

Läs mer

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för Claes Johannesson Rektorsträff 23 maj 2014 It-strategi för ett bättre lärande med 12 målbilder 1 Förbättrad digital kompetens hos alla 1.1 Förtrogenhet

Läs mer

Bakgrund Vad säger forskningen? Att levandegöra nätet Vad tyckte studenterna. Nästa steg. Lärandemiljön. spelar den någon roll?

Bakgrund Vad säger forskningen? Att levandegöra nätet Vad tyckte studenterna. Nästa steg. Lärandemiljön. spelar den någon roll? Lärandemiljön spelar den någon roll? Kursen Utvecklingsarbete Syfte Mål Bakgrunden Kursen Utvecklingsarbete Syfte Mål Kursen Sociologi helt på nätet, nivå A-D Inga möten på campus Textbaserad, ingen variation

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning

campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning campus.borlänge Förstudie - Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning En rapport från CATD-projektet, januari-2001 1 2 Förstudie Beslutsstöd för operativ tågtrafikstyrning Bakgrund Bland de grundläggande

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Checklistor från boken, Gothia Fortbildning 2014 Kapitel 2. Pedagogisk grundsyn På en skala från 1 10 (där tio är bäst), hur långt tycker

Läs mer

Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER

Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Pristagare av IADR:s stora internationella kariespris 2007 Dowen Birkhed Sahlgrenska akademin Ann-Marie

Läs mer

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa?

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Birgitta Åkesdotter Gustafsson Leg. Sjuksköt. Spec. Sjuksköt Operationssjukvård, Fil. Mag.

Läs mer

Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014

Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014 Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014 Peppi Taalas, docent Språkcentret Jyväskylä universitet peppi.taalas@jyu.fi Teman i dag

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits

Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng. Computer Engineering Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 1048/2007-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom matematik, naturvetenskap och teknik Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, 180 högskolepoäng Computer Engineering Programme,

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik

Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik Att visa kunskap genom argumentation Muntlig examination inom etik och logik Kristina von Hausswolff senior universitetsadjunkt i datavetenskap, fil kand. datalogi, ämneslärare i filosofi och matematik,

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om FEBRUARI 2011 Svensk sjuksköterskeförening om Evidensbaserad vård och omvårdnad Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04.

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04. 2012 Översikt av SRS Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein Sør-Trøndelag University College 17.04.2012 Innehåll Inledning 3 Vad är ett studentresponssystem

Läs mer

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM Här redovisas den muntliga redovisningen, antecknat av Rolf B. Frågeställningar i fet stil. ST-läkarnas delmål 20 - vilka lär-möjligheter kan vara till hjälp? Att ha en kvalitetsdel

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Personalenkäten, En elev en dator, gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013.

Personalenkäten, En elev en dator, gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013. Personalenkäten, En elev en dator, gymnasieskolan i Botkyrka kommun, besvaras senast fredagen den 1 februari 2013. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en till en projektet

Läs mer

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Social bakgrund har visat sig ha stor betydelse för elevers läsande i ett flertal studier. Social bakgrund är komplext att mäta då det

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Atea Skola Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Inom Atea ser vi tre områden som måste fungera för att det ska bli riktigt bra när man satsar på IKT i skola och förskola, tre områden

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Linköping University Electronic Press Håkan Andersson Linköpings universitetsbibliotek Liu E-press och Diva LiU E-press OA förlag inom Linköping universitet

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

får Office att göra mer

får Office att göra mer CALENDAR BROWSER ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION... 2 2 KOMMA IGÅNG MED CALENDAR BROWSER... 2 2.1 HITTA CALENDAR BROWSER I OUTLOOK... 2 2.2 INSTALLERA CALENDAR BROWSER-KLIENTEN... 3

Läs mer

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet en potential för skolan men vad är det och hur kan man göra?

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet en potential för skolan men vad är det och hur kan man göra? Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet en potential för skolan men vad är det och hur kan man göra? En skarp skollagsskrivning Skollagen 1 kap 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad

Läs mer

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan Vallhovskolan IT-handlingsplan för Vallhovskolan Övergripande information Under läsåret 12-13 sker flera förändringar i skolans IT-arbete. First Class systemet Källan som alla elever och lärare använt

Läs mer

Utmaning. Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning

Utmaning. Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning Dagens innehåll Utmaning Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning Aktivitetsplan- mer i detalj. Starkt önskemål om en ökad integrering

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND

PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND Publikationer i vetenskapliga tidskrifter tillhör hörnstenarna i forskningsverksamhet

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Mål och visioner för IT vid Uppsala universitet. Vår vision. Målsättningar 1 (5) 2003-02-19 Dnr: UFV 2002/1475

Mål och visioner för IT vid Uppsala universitet. Vår vision. Målsättningar 1 (5) 2003-02-19 Dnr: UFV 2002/1475 1 (5) 2003-02-19 Dnr: UFV 2002/1475 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Lars-Elve Larsson Telefon: 018-471 72 70 Telefax: 018-471 71 00 www.uu.se Lars-Elve.Larsson@uadm.uu.se

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR april 2015 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1 Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen

Introduktion till informationssökning. Lotta Janson Lotta Mathiesen Introduktion till informationssökning Lotta Janson Lotta Mathiesen Dagens innehåll Om projektet Introduktion till medicinsk informationssökning Vad är en vetenskaplig artikel Sökresurser (vetenskapliga

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Hoppa till... Exportera till Excel

Hoppa till... Exportera till Excel Hoppa till... Startsida TFEMoodle Forskning Samverkan Om universitetet TFEMoodle LinSA, del 3 Återkopplingar Återkoppling HT11 Uppdatera Återkoppling Översikt Redigera komponenter Mallar Analys Visa inlägg

Läs mer

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö!

kurskatalog vt-13 Tänk på vår miljö! kurskatalog vt-13 SIKTA står för Skolans IKT- Arbete i Lund. Det är en fortbildning som erbjuds kommunens pedagoger och skolledare. I fortbildningspaketet kan man välja bland kurser som på olika sän visar

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent. Universitetsadjunkt. Övriga: Daniel Bengmark Sekreterare. Ärende Beslut eller annan åtgärd

Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent. Universitetsadjunkt. Övriga: Daniel Bengmark Sekreterare. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(5) Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Dekanus Ordförande EwaCarin Ekberg Studierektor FUN Krister Nilner Ing-Marie Redmo-Emanuelsson Fo Assistent Klara Rangne Forskarstuderande Gunnel Svensäter Björn

Läs mer