Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, , kl. 08:30 16:10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10"

Transkript

1 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, , kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson (S) Eric Sahlvall (S) Jim Brithén (EP) Ola Carlsson (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg (M) Christina Hanstål (M) Liss Böcker Sellgren (C) Lennart Engström (KD) Patrik Ohlsson (SD) Ersättare: Övriga närvarande: Eva-Lotta Friberg (S) Sten Carlsson (S) Claes Svensson (EP) Anne Viljevik (EP) Anders Bengtsson (EP) Freddy Jönsson (EP) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Sven Bergman (FP) Göran Larsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) Jasna Martinsson (M) Tomas Fjellner (M) Lennart Nilsson (C) Linda Persson (KD) Johan Wifralius (SD) Lilian Eriksson (Kommundirektör) Stefan Marthinsson (ekonomichef) Mats Ulfwinger (enhetschef kansliet) Cecilia Thell (förvaltningssekreterare) 1

2 Utses att justera: Åsa Larsson (S), Patrik Ohlsson (SD) Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Cecilia Thell _ Lars Nyander _ Åsa Larsson (S), Patrik Ohlsson (SD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kansliet Underskrift Cecilia Thell 2

3 Innehållsförteckning 99 Val av justerare Föredragningslistan Information från regeringens nationella samordnare för EUmigranter EU-Projektanalys i Ängelholms kommun 2015/ Information om flytt från Åsboskolan Bokslut och personalredovisning för / Ombudgetering av anslag från 2014 till / Förvärv av Ängelholm 5:46 inom Fridhemsområdet 2015/ Motion från Sven Bergman (FP) om att förbättra analyserna av kommunens vattendrag 108 Motion från Sven Bergman (FP) om att premiera insats i att värna kommunens vattendrag 109 Motion från Liss Böcker Sellgren (C) om att ge våra äldre i äldreomsorgen guldkant på tillvaron 110 Antagande av detaljplan för Munka Ljungby 8:4,(Lunnagårdens förskola), Ängelholms kommun 111 Antagande av detaljplan för Klockaren 5, Kungshaga vårdboende, Gamla Kungsgården, Ängelholms kommun 112 Antagande av detaljplan för Magnarp 58:56 m.fl, Magnarp, Ängelholms kommun 2014/ / / / / / Hälsostaden - projekt gränslös vård: anmälan av utfall / Svar på remiss om gemensam planstrategi för Helsingborg och Helsingör 2015/ Nominering av lekmannarevisor till AV Media Skåne 2014/

4 116 Val av representanter till Europakorridoren för perioden / Val av ersättare (EP) till kommunala handikapprådet 2014/ Anmälningsärende - Protokoll från kollektivtrafikgrupp Skåne Nordväst Återupptagande av planprogram- och detaljplaneprocess för Stationsområdet 2014/ /

5 KS 99 Val av justerare Åsa Larsson (S) och Patrik Ohlsson (SD) utses till att justera protokollet. 5

6 KS 100 Föredragningslistan Yrkanden Robin Holmberg (M) yrkar att ärende angående återupptagande av planprogram- och detaljplaneprocess för Stationsområdet tas upp på dagens sammanträde. Skrivelse lämnas med förslag till beslut. I yrkandet instämmer Ola Carlsson (M), Stig Andersson (EP) och Liss Böcker Sellgren (C). Lars Nyander, Christer Hansson, Arne Jönsson, Åsa Larsson (samtliga S) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar avslag på Robin Holmbergs yrkande. Propositioner och omröstning Ordföranden ställer proposition på förslagen och bedömer att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för avslag till Robin Holmbergs yrkande och Nej-röst för bifall. Omröstningen utfaller med 7 Ja-röster och 8 Nejröster vilket innebär att ärendet tas upp på dagens sammanträde. Namn Ja Nej Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson (S) Eric Sahlvall (S) Jim Brithén (EP) Ola Carlsson (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg (M) Christina Hanstål (M) Liss Böcker Sellgren (C) Lennart Engström (KD) Patrik Ohlsson (SD) Lars Nyander (S) Summa 7 8 6

7 Beslut Ärenden som tillkommer: Ärendet Val av ersättare (EP) till kommunala handikapprådet kompletteras med val av ersättare även i pensionärsrådet. Återupptagande av planprogram- och detaljplaneprocess för Stationsområdet Ärende som utgår: Omfördelning av investeringsbudgeten 2015 skattefinansierad verksamhet inom huvudområdet samhällsutveckling godkänner i övrigt föredragningslistan. 7

8 KS 101 Information från regeringens nationella samordnare för EUmigranter Martin Valfridsson är utsedd av regeringen till nationell samordnare för utsatta EUmedborgare. I uppdraget ingår att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisationer som möter utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Samordnaren ska skapa förutsättningar för en förbättrad samverkan mellan aktörer som möter socialt utsatta EES-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige. En del av uppdraget är att besöka kommuner för att samla in information och samtala om arbetet med målgruppen. 8

9 KS 102 Dnr KS 2015/339 EU-Projektanalys i Ängelholms kommun Sofia Floreby från Kommunförbundet Skåne berättar om EPA-analysen som tagits fram för Ängelholms kommun. Analysen är genomförd på dokumenten: Kraftsamling Ängelholm Vision 2020, En agil utvecklings-och servicekommun och Översiktsplan Syftet med analysen är att peka på relevanta program för möjlig EU-finansiering kopplat till kommunens ställningstaganden och målsättningar. Analysen relateras till EU:s nya programperiod

10 KS 103 Information om flytt från Åsboskolan Administrative chefen Jonas Trulsson redogör för planerna för evakuering av Åsboskolan pga otjänliga lokaler. Lokalerna inrymmer idag verksamheterna Vuxenutbildning, Arbetsmarknad samt Competenseum. 10

11 KS 104 Dnr KS 2015/124 Bokslut och personalredovisning för 2014 Servicestödet har sammanställt årsredovisning och personalredovisning för Årets årsredovisning för 2014 landade på 10,1 milj. Utgifterna ökar mer än inkomsterna för kommunen. Beslutsunderlag Årsredovisning för 2014 Personalredovisning för 2014 Ekonomichef Stefan Marthinsson redogör för bokslutet. Yrkanden Arne Jönsson (S), Robin Holmberg (M), Stig Andersson (EP) och Liss Böcker Sellgren (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning och personalredovisning. beslutar för egen del att överlämna årsredovisning och personalredovisning till kommunfullmäktige och revisorerna. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Kommunrevisionen 11

12 KS 105 Dnr KS 2014/325 Ombudgetering av anslag från 2014 till 2015 Servicestödet har sammanställt framställningar från huvuduppdragen om ombudgetering av ej förbrukade anslag i 2014 års budget. För driftbudgeten uppgår förslaget avseende ombudgetering till tkr och avser fem ändamål. Det största enskilda beloppet avser tilläggsanslaget för En dator per elev, där totalt tkr ej förbrukats under Kommunledningens förslag är att inga budgetöverföringar görs beträffande driftanslagen med hänvisning till att ekonomiskt utrymme saknas. Inom investeringsbudgeten uppgår framställningarna till totalt tkr och omfattar 83 olika projekt. Kommunledningen föreslår att samtliga framställningar utom återstående anslag för Ny vägförbindelse över Rönneå, tkr, överförs till 2015 års investeringsbudget. Fördelningen blir därmed tkr inom den skattefinansierade verksamheten och tkr inom va-verksamheten. Godkänns framställningarna om ombudgetering så omsluter investeringsbudgeten för 2015 totalt 303,3 mnkr, fördelat på skattefinansierad verksamhet med 205,7 mnkr och vaverksamhet med 97,6 mnkr. Upplåningen till investeringarna föreslås samtidigt ökas med 105 mnkr avseende den skattefinansierade verksamheten och med 49 mnkr avseende den avgiftsfinansierade verksamheten. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Framställningar från nämnder/förvaltningar Yrkanden Arne Jönsson (S) och Stig Andersson (EP) yrkar bifall till förslag till beslut. 12

13 Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå framställningarna om ombudgetering inom driftbudgeten, att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med sammanlagt tkr, varav tkr inom va-verksamheten, att under år 2015 ta upp långfristiga lån på sammanlagt tkr (budget 0 tkr och ombudgetering tkr) för finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten, samt att under år 2015 ta upp långfristiga lån på sammanlagt tkr (budget tkr, ombudgetering tkr) för finansiering av investeringar inom vatten- och avloppsverksamheten, samt att resterande del av ombudgeteringarna finansieras av befintligt rörelsekapital. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige 13

14 KS 106 Dnr KS 2015/48 Förvärv av Ängelholm 5:46 inom Fridhemsområdet All mark inom Fridhemsområdet ägs av kommunen och Melin Förvaltnings AB. Detaljplanen för den första byggetappen är ute på granskning och kommer att antas under vårens lopp. I första etappen är Melin Förvaltnings AB den dominerande markägaren. Efter att detaljplanen är antagen måste avsevärda investeringar ske i gatu- och VA-system innan byggrätter kan avyttras på marknaden. Melin Förvaltnings AB ser det som en för tung investering i förhållande till bolagets storlek. En förhandling har ägt rum som innebär att kommunen köper hela Melins innehav. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande samt överenskommelse om fastighetsreglering mellan Ängelholm 5:46 och 5:53 Exploateringschef Lars-Gunnar Ludvigsson redogör för ärendet. Yrkanden Arne Jönsson (S), Robin Holmberg (M), Stig Andersson (EP), Liss Böcker Sellgren (C), Lennart Engström (KD) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering innebärande köp av hela Ängelholm 5:46, samt att finansiering sker genom att ianspråkta medel ur kommunstyrelsens anslag för allmän markreserv. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige (+ 3 avtal) 14

15 KS 107 Dnr KS 2014/333 Motion från Sven Bergman (FP) om att förbättra analyserna av kommunens vattendrag Sven Bergman anser att mätningar bör göras i varje vattendrag på ett antal platser i vattendragen med lämpliga mellanrum. Mätteknikerna kan finansieras via kommunala medel, alternativt via sponsring. Han föreslår att frågan om lämpliga mätplatser inom kommunen utreds och beslutas om samt att "omvärlden" informeras om möjligheten att sponsra någon eller några av dessa mätplatser. Motionen har remitterats till miljönämnden som den 18 november beslutade att överlämna miljökontorets synpunkter som svar på remissen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kansliet den 18 februari 2015 Vattenkontrollprogram Rönneå Rönneå Vattenråd Provpunkter Ängelholm karta Protokollsutdrag miljönämnden den 18 november 2014, 68 Tjänsteutlåtande miljökontoret den 30 oktober 2015 Motion från Sven Bergman (FP) om att förbättra analyserna av kommunens vattendrag Yrkanden Åsa Larsson (S) och Lennart Engström (KD) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige 15

16 KS 108 Dnr KS 2014/335 Motion från Sven Bergman (FP) om att premiera insats i att värna kommunens vattendrag Sven Bergman föreslår att kommunen ska premiera insatser för att värna kommunens vattendrag, genom att instifta ett miljöpris med inriktning på vatten. Han vill att frågan om ett årligt "miljöpris" med inriktning på våra vattendrag utreds, att "omvärlden" informeras om möjligheten att sponsra ett årligt miljöpris med inriktning på att förbättra vattendrag i kommunen samt att lämpligt informationssätt för detta analyseras och föreslås. Motionen har remitterats till miljönämnden som den 18 november beslutade att överlämna miljökontorets synpunkter som svar på remissen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kansliet den 19 februari 2015 Yrkanden Christer Hansson (S) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige 16

17 KS 109 Dnr KS 2014/109 Motion från Liss Böcker Sellgren (C) om att ge våra äldre i äldreomsorgen guldkant på tillvaron Liss Böcker Sellgren har lämnat en motion om att ge äldre i äldreomsorgen guldkant på tillvaron. Ung omsorg är ett företag som anställer ungdomar främst höstadieelever med uppdraget att sätta guldkant på tillvaron för de äldre. Hon föreslår att kommunen inför budgetarbetet 2015 utreder hur ett sådant koncept kan se ut och kostnaden för densamma. Motionen har remitterats till socialnämnden som den 12 augusti 2014, 148, föreslog avslag på motionen med motivering i enlighet med socialförvaltningens tjänsteutlåtande. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kansliet den 27 februari 2015 Protokollsutdrag KF den 26 januari 2015, 18 Protokollsutdrag SN den 12 augusti 2014, 148 Tjänsteutlåtande socialförvaltningen den 10 juni 2014 Motion från Liss Böcker Sellgren om att ge våra äldre i äldreomsorgen guldkant på tillvaron Beslut beslutar att återremittera ärendet för ytterligare utredning med fokus på att engagera ungdomar i högstadieålder (ej ungdomar i arbetsmarknadsåtgärd, gymnasieålder eller arbetssökanden). Beslutet expedieras till: SercicestödKansliet 17

18 KS 110 Dnr KS 2014/163 Antagande av detaljplan för Munka Ljungby 8:4,(Lunnagårdens förskola), Ängelholms kommun Syftet med detaljplanen är att genom ändrad användning, (gällande användning är i huvudsak A, vilket är en ålderdomlig beteckning), göra det möjligt att överföra kommunala verksamhetsfastigheter till kommunalt bolag (Ängelholmslokaler). Inom planområdet anpassas samtidigt användningsgräns mellan kvartersmark och naturområdet till den befintliga dragningen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande samhällsutveckling den 12 februari 2015 Granskningsutlåtande den 12 februari 2015 Plankarta med bestämmelser den 12 februari 2015 Planbeskrivning den 12 februari 2015 Samrådsredogörelse den 12 september 2014 Yrkanden Åsa Larsson (S), Stig Andersson (EP) och Robin Holmberg (M) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige 18

19 KS 111 Dnr KS 2014/587 Antagande av detaljplan för Klockaren 5, Kungshaga vårdboende, Gamla Kungsgården, Ängelholms kommun Byggnadsnämnden beslutade att godkänna förslaget till detaljplan för samråd samt att uppdra åt stadsarkitektkontoret att ställa ut förslaget för samråd. Förslaget var sedan utställt för samråd mellan den 22 december 2014 och den 2 februari De synpunkter som kom in under samrådet har inte föranlett några förändringar av planhandlingarna. Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande och eftersom inga betydande ändringar gjorts kan förslaget föras direkt till antagande. Syftet med detaljplanen är att ändra användningen för fastigheten Klockaren 5 från allmänt ändamål till kvartersmark vård och flerbostadshus. Samtidigt planläggs också befintlig parkering på Ängelholm 6:47 som kvartersmark och gällande tomtindelning för Klockaren 5 upphävs. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande samhällsutveckling den 12 februari 2015 Plankarta med planbestämmelser den 12 februari 2015 Planbeskrivning den 11 februari 2015 Samrådsredogörelse den 11 februari 2015 Yrkanden Åsa Larsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut beslutar att anta detaljplanen. Beslutet expedieras till: Lantmäteriet, Länsstyrelsen Samhällsutveckling 19

20 KS 112 Dnr KS 2014/321 Antagande av detaljplan för Magnarp 58:56 m.fl, Magnarp, Ängelholms kommun Byggnadsnämnden beslutade den 24 juni att uppdra åt stadsarkitektkontoret att pröva planläggning av området i detaljplan samt att arbetet bedrivs med enkelt förfarande. Förslaget till detaljplan har därefter varit utställt för samråd och granskning. Byggnadsnämnden beslutade den 16 december 2014 att delegera till ordföranden att anta planen den 29 december Planen antogs genom delegeringsbeslut D , den 29 december Beslutet att anta detaljplanen överklagades till Länsstyrelsen som upphävde beslutet den 12 februari Skälet för upphävandet var att planen inte tillkommit i laga ordning då det inte är möjligt att delegera till nämndsordförande att anta en detaljplan. Detaljplanen måste därför antas igen. Eftersom planen endast upphävdes på grund av att den inte tillkommit i laga ordning finns inget behov av att revidera planhandlingarna utan planen kan föras direkt till antagande. Planhandlingarna bedöms föreligga i det skick att detaljplanen kan antas. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av par-/radhus inom gällande detaljplan B 594 som anger friliggande enbostadshus. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande samhällsutveckling den 17 februari 2015 Plankarta med planbestämmelser den 17 februari 2015 Planbeskrivning den 17 februari 2015 Underrättelse efter samråd den 18 november 2014 Granskningsutlåtande den 17 februari 2015 Yrkanden Åsa Larsson (S), Robin Holmberg (M) och Stig Andersson (EP) yrkar bifall till förslag till beslut. 20

21 Beslut beslutar att anta detaljplanen. Beslutet expedieras till: Lantmäteriet, Länsstyrelsen Besvärsanvisning Samhällsutveckling 21

22 KS 113 Dnr KS 2013/273 Hälsostaden - projekt gränslös vård: anmälan av utfall 2014 Region Skåne och Ängelholms kommun har tecknat samarbetsavtal om viss hälso- och sjukvård. Projekttiden är Målsättningen är ökad tillgänglighet, möjlighet att erbjuda vård/omsorg på rätt nivå samt förbättrade patientflöden mellan sjukhus, primärvård och kommun. Antal anställda i projektet är ca 580. Kommunens andel av verksamheten uppgår till ca 3 %. Avsikten är dock att utöka samarbetet. Det ekonomiska resultatet för hela projektet 2014 är minus 25 mkr. Granskningsrapport av KPMG pekar på flera anledningar till underskottet, t ex: ej verkställt sparbeting, åtgärder har vidtagits men inte realiserats i förväntade kostnadsminskningar, osäkerhet i kostnadsbilden. Verksamhetsberättelse och granskningsrapport anmäls härmed till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 25 februari Verksamhetsberättelse januari december Granskningsrapport av bokslut Aktivitetsplan Yrkanden Susanne Jönsson (S), Robin Holmberg (M), Liss Böcker Sellgren (C) och Lennart Engström (KD) yrkar bifall till förslag till beslut. Stig Andersson (EP) instämmer i ovan samt yrkar att kommunstyrelsen bjuder in företrädare för att presentera uppföljning omfattande hela verksamheten inklusive ekonomisk information. Samtliga instämmer i sistnämnda yrkande. Beslut beslutar att lägga verksamhetsberättelse och granskningsrapport till handlingarna, samt att bjuda in företrädare för att presentera uppföljning omfattande hela verksamheten inklusive ekonomisk information. 22

23 Beslutet expedieras till: Lena Tebring Sergio Garay 23

24 KS 114 Dnr KS 2015/340 Svar på remiss om gemensam planstrategi för Helsingborg och Helsingör Helsingborgs stad och Helsingörs kommun har tagit fram gemensam planstrategi för planläggning av gemensamma intressen. Planstrategin lyfter fram de områden och frågor som städerna tillsammans ska utveckla, eller som den ena staden kompletterar den andra med, för att stärka den långsiktiga utvecklingen. Planstrategin har sänts på remiss och Ängelholms kommun har getts möjlighet att yttra sig. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningen den 24 februari 2015 Yttrande över gemensam planstrategi för Helsingborg och Helsingör Remiss av gemensam planstrategi för Helsingborg och Helsingör, daterad 18 februari Yrkanden Åsa Larsson (S), Robin Holmberg (M) och Stig Andersson (EP) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut beslutar att godkänna yttrandet och att översända det till Helsingborgs stad. Beslutet expedieras till: 24

25 KS 115 Dnr KS 2014/358 Nominering av lekmannarevisor till AV Media Skåne utsåg den 14 januari, 15, BrittMarie Hansson (S) till ledamot och Sven- Ingvar Borgquist (M) till ersättare till kommunalförbundet AV-Medias förbundsdirektion. AV Media har återkommit om att även en lekmannarevisor behöver nomineras. Kommunrevisorerna föreslår att Ingemar Olsson (C) nomineras. Beslutsunderlag Brev från AV Media inkommet Yrkanden Robin Holmberg (M), Arne Jönsson (S), Liss Böcker Sellgren (C) och Stig Andersson (EP) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut beslutar att nominera Ingemar Olsson (C) till uppdrag som lekmannarevisor i Av Media Skåne. Beslutet expedieras till: Ingemar Olsson FMS 25

26 KS 116 Dnr KS 2015/347 Val av representanter till Europakorridoren för perioden Europakorridoren är en ideell förening som består av kommuner, län och andra företrädare i Sverige, Danmark och Tyskland för utbyggnad av höghastighetståg med Europabanan på sträckan Stockholm-Jönköping-Köpenhamn-Hamburg samt Götalandsbanan på sträckan Stockholm-Göteborg. De svenska intressenterna äger tillsammans Europakorridoren AB. Beslutsunderlag Mejl från Europakorridoren, daterat 25 februari Yrkanden Arne Jönsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut föreslås besluta: att utse Lars Nyander (S) till ordinarie och Robin Holmberg (M) till ersättare i Europakorridorens styrelse. Beslutet expedieras till: Lars Nyander Robin Holmberg 26

27 KS 117 Dnr KS 2014/376 Val av ersättare (EP) till kommunala handikapprådet och pensionärsrådet väljer vart fjärde år representanter från kommunstyrelsen till ledamöter och ersättare i det kommunala handikapprådet och pensionärsrådet. Den 28 januari 2015, 48 utsågs Carl-Axel Andersson (EP) till ersättare i handikapprådet och pensionärsrådet men eftersom han inte är ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen behöver omval göras. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KS den 28 januari 2015 Entledigande från Carl-Axel Andersson Beslut beslutar att entlediga Carl-Axel Andersson (EP) från uppdragen som ersättare i handikapprådet och pensionärsrådet, att utse Freddy Jönsson (EP) till ersättare i handikapprådet, samt att utse Anne Viljevik (EP) till ersättare i pensionärsrådet. Beslutet expedieras till: Carl-Axel Andersson Anne Viljevik FMS Sekr, handikapprådet och pensionärsrådet 27

28 KS 118 Dnr KS 2014/275 Anmälningsärende A Protokoll från kollektivtrafikgrupp Skåne Nordväst /275 28

29 KS 119 Dnr KS 2015/384 Återupptagande av planprogram- och detaljplaneprocess för Stationsområdet Enligt föredragningslistans beslut behandlas ärende gällande återupptagande av planprogramoch detaljplaneprocessen för Stationsområdet på dagens sammanträde. Treklövern anser att processen med att skapa nya bostäder inom Stationsområdet ska återupptas så snart som möjligt. För att styra processen och se till att det finns god politisk förankring bör även en politisk styrgrupp bör tillsättas. Treklövern föreslår kommunstyrelsen besluta att ge huvuduppdrag Samhällsutveckling i uppdrag att återuppta planprogram- och detaljplaneprocessen för Stationsområdet, att utse en politisk styrgrupp bestående av åtta ledamöter, att ge styrgruppen i uppdrag att ta fram en plan för hur medborgardialog för Stationsområdets utveckling ska genomföras. Beslutsunderlag Skrivelse från Treklövern inkommen den 11 mars 2015 Yrkanden Robin Holmberg (M), Lennart Engström (KD), Liss Böcker Sellgren (C) och Stig Andersson yrkar bifall till Treklöverns förslag. Åsa Larsson (S) och Christer Hansson (S) yrkar avslag. Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till att-sats ett och tre i förslaget samt att styrgruppen bör bestå av fem ledamöter istället för åtta. Propositioner och omröstning Ordföranden ställer inledningsvis proposition på dels bifall, dels avslag på att-satserna ett och tre. Han bedömer att kommunstyrelsen avslår förslag till beslut gällande att-satserna ett och tre. 29

30 Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för avslag till attsatserna ett och tre och Nej-röst för bifall. Omröstningen utfaller med 6 Ja-röster och 9 Nejröster. Namn Ja Nej Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson (S) Eric Sahlvall (S) Jim Brithén (EP) Ola Carlsson (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg (M) Christina Hanstål (M) Liss Böcker Sellgren (C) Lennart Engström (KD) Patrik Ohlsson (SD) Lars Nyander (S) Summa 6 9 Därefter ställer ordföranden proposition på Treköverns förslag om åtta ledamöter och Patrik Ohlssons förslag om fem ledamöter. Han bedömer att kommunstyrelsen bifaller Treköverns förslag. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för avslag till Patrik Ohlssons förslag och Nej-röst för bifall. Omröstningen utfaller med 14 Ja-röster och 1 Nej-röst vilket innebär att styrgruppen beslutas bestå av åtta ledamöter. Namn Ja Nej Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson (S) Eric Sahlvall (S) Jim Brithén (EP) Ola Carlsson (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg (M) Christina Hanstål (M) Liss Böcker Sellgren (C) Lennart Engström (KD) 30

31 Patrik Ohlsson (SD) Lars Nyander (S) Summa 14 1 Sammanträdet ajourneras fem minuter för nomineringar till styrgruppen. När sammanträdet återupptas nomineras följande till ledamöter till styrgruppen: Lars Nyander (S), tillika ordförande Åsa Larsson (S) Eric Sahlvall (S) Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) Lennart Engström (KD) Jim Brithén (EP) Stig Andersson (EP) Beslut beslutar att ge huvuduppdrag Samhällsutveckling i uppdrag att återuppta planprogram- och detaljplaneprocessen för Stationsområdet, att utse en politisk styrgrupp bestående av åtta ledamöter enligt nominering ovan, att ge styrgruppen i uppdrag att ta fram en plan för hur medborgardialog för Stationsområdets utveckling ska genomföras. Reservationer Lars Nyander, Arne Jönsson, Christer Hansson, Åsa Larsson, Susanne Jönsson och Eric Sahlvall (samtliga S) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Ledamöterna i Arbetarepartiet Socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet om att ge huvuduppdrag Samhällsutveckling i uppdrag att återuppta planprogramoch detaljplaneprocessen för Stationsområdet, att utse en politisk styrgrupp bestående av åtta ledamöter samt att ge styrgruppen i uppdrag att ta fram en plan för hur medborgardialog för stationsområdets utveckling ska genomföras. Inledningsvis anser vi att ärenden till kommunstyrelsen ska skickas ut till ledamöterna, fem dagar innan sammanträdet, enligt kommunstyrelsens reglemente, och inte tas upp på sittande sammanträde. Detta ärende var inte av en så brådskande karaktär att det inte hade kunnat vänta till nästa ordinarie möte med kommunstyrelsen. Utvecklingen av området kring stationen är viktigt. Därför bör frågorna kring området hanteras i rätt ordning. För att kunna fortsätta arbetet med planprogram och detaljplaner, så behöver trafikfrågan först lösas för området. Vi anser att man ska avvakta med fortsatt planarbete tills den kommunfullmäktigeberedning som arbetar med trafikfrågan och har medborgardialog i frågan har fullgjort sitt uppdrag. Det är inte s 31

32 uppdrag att föregå Kommunfullmäktiges beslut. I allt planarbete ingår att ge berörda och övriga intresserade möjlighet att komma med synpunkter. Det finns med i lagstiftningen i Plan-och bygglagen. Därför tycker vi att syftet med medborgardialog redan uppfylls i planprocessen och att särskild medborgardialog inte behövs. Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Sverigedemokraterna tycker det koncept treklövern föreslagit är intressant och värt att pröva, som alternativ till att ge frågan till en beredning. Vi stödjer därmed att-satserna 1 och 3 i förslaget. Däremot är vi kritiska till antalet ledamöter som föreslås i att-sats 2. 8 ledamöter kunde möjligen motiverats om det inneburit en god politisk förankring, men eftersom endast 5 av 8 kommunfullmäktigepartier kommer ha ledamöter i styrgruppen, så anser vi att 5 ledamöter räcker. Beslutet expedieras till: Huvuduppdrag Samhällsutveckling Styrgruppen FMS 32

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 20 maj 2015 kl. 17:00 19:45 Plats Kommundelssalen, kommundelskontoret Ljungbyholm Omfattning 81-102 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammansatta justitie- och socialutskottets betänkande 2007/08:JuSoU1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Sammanfattning

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-04-15, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson

Läs mer

Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering

Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering 1(20) Revisionsrapport Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering Kalmar kommun Februari 2009 Olle Nilsson Pär Sturesson 2(20) 2009-02-24 Olle Nilsson Senior Manger Pär Sturesson Certifierad

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer