Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, , kl. 08:30 16:10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10"

Transkript

1 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, , kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson (S) Eric Sahlvall (S) Jim Brithén (EP) Ola Carlsson (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg (M) Christina Hanstål (M) Liss Böcker Sellgren (C) Lennart Engström (KD) Patrik Ohlsson (SD) Ersättare: Övriga närvarande: Eva-Lotta Friberg (S) Sten Carlsson (S) Claes Svensson (EP) Anne Viljevik (EP) Anders Bengtsson (EP) Freddy Jönsson (EP) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Sven Bergman (FP) Göran Larsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) Jasna Martinsson (M) Tomas Fjellner (M) Lennart Nilsson (C) Linda Persson (KD) Johan Wifralius (SD) Lilian Eriksson (Kommundirektör) Stefan Marthinsson (ekonomichef) Mats Ulfwinger (enhetschef kansliet) Cecilia Thell (förvaltningssekreterare) 1

2 Utses att justera: Åsa Larsson (S), Patrik Ohlsson (SD) Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Cecilia Thell _ Lars Nyander _ Åsa Larsson (S), Patrik Ohlsson (SD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kansliet Underskrift Cecilia Thell 2

3 Innehållsförteckning 99 Val av justerare Föredragningslistan Information från regeringens nationella samordnare för EUmigranter EU-Projektanalys i Ängelholms kommun 2015/ Information om flytt från Åsboskolan Bokslut och personalredovisning för / Ombudgetering av anslag från 2014 till / Förvärv av Ängelholm 5:46 inom Fridhemsområdet 2015/ Motion från Sven Bergman (FP) om att förbättra analyserna av kommunens vattendrag 108 Motion från Sven Bergman (FP) om att premiera insats i att värna kommunens vattendrag 109 Motion från Liss Böcker Sellgren (C) om att ge våra äldre i äldreomsorgen guldkant på tillvaron 110 Antagande av detaljplan för Munka Ljungby 8:4,(Lunnagårdens förskola), Ängelholms kommun 111 Antagande av detaljplan för Klockaren 5, Kungshaga vårdboende, Gamla Kungsgården, Ängelholms kommun 112 Antagande av detaljplan för Magnarp 58:56 m.fl, Magnarp, Ängelholms kommun 2014/ / / / / / Hälsostaden - projekt gränslös vård: anmälan av utfall / Svar på remiss om gemensam planstrategi för Helsingborg och Helsingör 2015/ Nominering av lekmannarevisor till AV Media Skåne 2014/

4 116 Val av representanter till Europakorridoren för perioden / Val av ersättare (EP) till kommunala handikapprådet 2014/ Anmälningsärende - Protokoll från kollektivtrafikgrupp Skåne Nordväst Återupptagande av planprogram- och detaljplaneprocess för Stationsområdet 2014/ /

5 KS 99 Val av justerare Åsa Larsson (S) och Patrik Ohlsson (SD) utses till att justera protokollet. 5

6 KS 100 Föredragningslistan Yrkanden Robin Holmberg (M) yrkar att ärende angående återupptagande av planprogram- och detaljplaneprocess för Stationsområdet tas upp på dagens sammanträde. Skrivelse lämnas med förslag till beslut. I yrkandet instämmer Ola Carlsson (M), Stig Andersson (EP) och Liss Böcker Sellgren (C). Lars Nyander, Christer Hansson, Arne Jönsson, Åsa Larsson (samtliga S) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar avslag på Robin Holmbergs yrkande. Propositioner och omröstning Ordföranden ställer proposition på förslagen och bedömer att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för avslag till Robin Holmbergs yrkande och Nej-röst för bifall. Omröstningen utfaller med 7 Ja-röster och 8 Nejröster vilket innebär att ärendet tas upp på dagens sammanträde. Namn Ja Nej Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson (S) Eric Sahlvall (S) Jim Brithén (EP) Ola Carlsson (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg (M) Christina Hanstål (M) Liss Böcker Sellgren (C) Lennart Engström (KD) Patrik Ohlsson (SD) Lars Nyander (S) Summa 7 8 6

7 Beslut Ärenden som tillkommer: Ärendet Val av ersättare (EP) till kommunala handikapprådet kompletteras med val av ersättare även i pensionärsrådet. Återupptagande av planprogram- och detaljplaneprocess för Stationsområdet Ärende som utgår: Omfördelning av investeringsbudgeten 2015 skattefinansierad verksamhet inom huvudområdet samhällsutveckling godkänner i övrigt föredragningslistan. 7

8 KS 101 Information från regeringens nationella samordnare för EUmigranter Martin Valfridsson är utsedd av regeringen till nationell samordnare för utsatta EUmedborgare. I uppdraget ingår att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisationer som möter utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Samordnaren ska skapa förutsättningar för en förbättrad samverkan mellan aktörer som möter socialt utsatta EES-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige. En del av uppdraget är att besöka kommuner för att samla in information och samtala om arbetet med målgruppen. 8

9 KS 102 Dnr KS 2015/339 EU-Projektanalys i Ängelholms kommun Sofia Floreby från Kommunförbundet Skåne berättar om EPA-analysen som tagits fram för Ängelholms kommun. Analysen är genomförd på dokumenten: Kraftsamling Ängelholm Vision 2020, En agil utvecklings-och servicekommun och Översiktsplan Syftet med analysen är att peka på relevanta program för möjlig EU-finansiering kopplat till kommunens ställningstaganden och målsättningar. Analysen relateras till EU:s nya programperiod

10 KS 103 Information om flytt från Åsboskolan Administrative chefen Jonas Trulsson redogör för planerna för evakuering av Åsboskolan pga otjänliga lokaler. Lokalerna inrymmer idag verksamheterna Vuxenutbildning, Arbetsmarknad samt Competenseum. 10

11 KS 104 Dnr KS 2015/124 Bokslut och personalredovisning för 2014 Servicestödet har sammanställt årsredovisning och personalredovisning för Årets årsredovisning för 2014 landade på 10,1 milj. Utgifterna ökar mer än inkomsterna för kommunen. Beslutsunderlag Årsredovisning för 2014 Personalredovisning för 2014 Ekonomichef Stefan Marthinsson redogör för bokslutet. Yrkanden Arne Jönsson (S), Robin Holmberg (M), Stig Andersson (EP) och Liss Böcker Sellgren (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning och personalredovisning. beslutar för egen del att överlämna årsredovisning och personalredovisning till kommunfullmäktige och revisorerna. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Kommunrevisionen 11

12 KS 105 Dnr KS 2014/325 Ombudgetering av anslag från 2014 till 2015 Servicestödet har sammanställt framställningar från huvuduppdragen om ombudgetering av ej förbrukade anslag i 2014 års budget. För driftbudgeten uppgår förslaget avseende ombudgetering till tkr och avser fem ändamål. Det största enskilda beloppet avser tilläggsanslaget för En dator per elev, där totalt tkr ej förbrukats under Kommunledningens förslag är att inga budgetöverföringar görs beträffande driftanslagen med hänvisning till att ekonomiskt utrymme saknas. Inom investeringsbudgeten uppgår framställningarna till totalt tkr och omfattar 83 olika projekt. Kommunledningen föreslår att samtliga framställningar utom återstående anslag för Ny vägförbindelse över Rönneå, tkr, överförs till 2015 års investeringsbudget. Fördelningen blir därmed tkr inom den skattefinansierade verksamheten och tkr inom va-verksamheten. Godkänns framställningarna om ombudgetering så omsluter investeringsbudgeten för 2015 totalt 303,3 mnkr, fördelat på skattefinansierad verksamhet med 205,7 mnkr och vaverksamhet med 97,6 mnkr. Upplåningen till investeringarna föreslås samtidigt ökas med 105 mnkr avseende den skattefinansierade verksamheten och med 49 mnkr avseende den avgiftsfinansierade verksamheten. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Framställningar från nämnder/förvaltningar Yrkanden Arne Jönsson (S) och Stig Andersson (EP) yrkar bifall till förslag till beslut. 12

13 Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå framställningarna om ombudgetering inom driftbudgeten, att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med sammanlagt tkr, varav tkr inom va-verksamheten, att under år 2015 ta upp långfristiga lån på sammanlagt tkr (budget 0 tkr och ombudgetering tkr) för finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten, samt att under år 2015 ta upp långfristiga lån på sammanlagt tkr (budget tkr, ombudgetering tkr) för finansiering av investeringar inom vatten- och avloppsverksamheten, samt att resterande del av ombudgeteringarna finansieras av befintligt rörelsekapital. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige 13

14 KS 106 Dnr KS 2015/48 Förvärv av Ängelholm 5:46 inom Fridhemsområdet All mark inom Fridhemsområdet ägs av kommunen och Melin Förvaltnings AB. Detaljplanen för den första byggetappen är ute på granskning och kommer att antas under vårens lopp. I första etappen är Melin Förvaltnings AB den dominerande markägaren. Efter att detaljplanen är antagen måste avsevärda investeringar ske i gatu- och VA-system innan byggrätter kan avyttras på marknaden. Melin Förvaltnings AB ser det som en för tung investering i förhållande till bolagets storlek. En förhandling har ägt rum som innebär att kommunen köper hela Melins innehav. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande samt överenskommelse om fastighetsreglering mellan Ängelholm 5:46 och 5:53 Exploateringschef Lars-Gunnar Ludvigsson redogör för ärendet. Yrkanden Arne Jönsson (S), Robin Holmberg (M), Stig Andersson (EP), Liss Böcker Sellgren (C), Lennart Engström (KD) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering innebärande köp av hela Ängelholm 5:46, samt att finansiering sker genom att ianspråkta medel ur kommunstyrelsens anslag för allmän markreserv. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige (+ 3 avtal) 14

15 KS 107 Dnr KS 2014/333 Motion från Sven Bergman (FP) om att förbättra analyserna av kommunens vattendrag Sven Bergman anser att mätningar bör göras i varje vattendrag på ett antal platser i vattendragen med lämpliga mellanrum. Mätteknikerna kan finansieras via kommunala medel, alternativt via sponsring. Han föreslår att frågan om lämpliga mätplatser inom kommunen utreds och beslutas om samt att "omvärlden" informeras om möjligheten att sponsra någon eller några av dessa mätplatser. Motionen har remitterats till miljönämnden som den 18 november beslutade att överlämna miljökontorets synpunkter som svar på remissen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kansliet den 18 februari 2015 Vattenkontrollprogram Rönneå Rönneå Vattenråd Provpunkter Ängelholm karta Protokollsutdrag miljönämnden den 18 november 2014, 68 Tjänsteutlåtande miljökontoret den 30 oktober 2015 Motion från Sven Bergman (FP) om att förbättra analyserna av kommunens vattendrag Yrkanden Åsa Larsson (S) och Lennart Engström (KD) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige 15

16 KS 108 Dnr KS 2014/335 Motion från Sven Bergman (FP) om att premiera insats i att värna kommunens vattendrag Sven Bergman föreslår att kommunen ska premiera insatser för att värna kommunens vattendrag, genom att instifta ett miljöpris med inriktning på vatten. Han vill att frågan om ett årligt "miljöpris" med inriktning på våra vattendrag utreds, att "omvärlden" informeras om möjligheten att sponsra ett årligt miljöpris med inriktning på att förbättra vattendrag i kommunen samt att lämpligt informationssätt för detta analyseras och föreslås. Motionen har remitterats till miljönämnden som den 18 november beslutade att överlämna miljökontorets synpunkter som svar på remissen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kansliet den 19 februari 2015 Yrkanden Christer Hansson (S) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige 16

17 KS 109 Dnr KS 2014/109 Motion från Liss Böcker Sellgren (C) om att ge våra äldre i äldreomsorgen guldkant på tillvaron Liss Böcker Sellgren har lämnat en motion om att ge äldre i äldreomsorgen guldkant på tillvaron. Ung omsorg är ett företag som anställer ungdomar främst höstadieelever med uppdraget att sätta guldkant på tillvaron för de äldre. Hon föreslår att kommunen inför budgetarbetet 2015 utreder hur ett sådant koncept kan se ut och kostnaden för densamma. Motionen har remitterats till socialnämnden som den 12 augusti 2014, 148, föreslog avslag på motionen med motivering i enlighet med socialförvaltningens tjänsteutlåtande. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kansliet den 27 februari 2015 Protokollsutdrag KF den 26 januari 2015, 18 Protokollsutdrag SN den 12 augusti 2014, 148 Tjänsteutlåtande socialförvaltningen den 10 juni 2014 Motion från Liss Böcker Sellgren om att ge våra äldre i äldreomsorgen guldkant på tillvaron Beslut beslutar att återremittera ärendet för ytterligare utredning med fokus på att engagera ungdomar i högstadieålder (ej ungdomar i arbetsmarknadsåtgärd, gymnasieålder eller arbetssökanden). Beslutet expedieras till: SercicestödKansliet 17

18 KS 110 Dnr KS 2014/163 Antagande av detaljplan för Munka Ljungby 8:4,(Lunnagårdens förskola), Ängelholms kommun Syftet med detaljplanen är att genom ändrad användning, (gällande användning är i huvudsak A, vilket är en ålderdomlig beteckning), göra det möjligt att överföra kommunala verksamhetsfastigheter till kommunalt bolag (Ängelholmslokaler). Inom planområdet anpassas samtidigt användningsgräns mellan kvartersmark och naturområdet till den befintliga dragningen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande samhällsutveckling den 12 februari 2015 Granskningsutlåtande den 12 februari 2015 Plankarta med bestämmelser den 12 februari 2015 Planbeskrivning den 12 februari 2015 Samrådsredogörelse den 12 september 2014 Yrkanden Åsa Larsson (S), Stig Andersson (EP) och Robin Holmberg (M) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige 18

19 KS 111 Dnr KS 2014/587 Antagande av detaljplan för Klockaren 5, Kungshaga vårdboende, Gamla Kungsgården, Ängelholms kommun Byggnadsnämnden beslutade att godkänna förslaget till detaljplan för samråd samt att uppdra åt stadsarkitektkontoret att ställa ut förslaget för samråd. Förslaget var sedan utställt för samråd mellan den 22 december 2014 och den 2 februari De synpunkter som kom in under samrådet har inte föranlett några förändringar av planhandlingarna. Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande och eftersom inga betydande ändringar gjorts kan förslaget föras direkt till antagande. Syftet med detaljplanen är att ändra användningen för fastigheten Klockaren 5 från allmänt ändamål till kvartersmark vård och flerbostadshus. Samtidigt planläggs också befintlig parkering på Ängelholm 6:47 som kvartersmark och gällande tomtindelning för Klockaren 5 upphävs. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande samhällsutveckling den 12 februari 2015 Plankarta med planbestämmelser den 12 februari 2015 Planbeskrivning den 11 februari 2015 Samrådsredogörelse den 11 februari 2015 Yrkanden Åsa Larsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut beslutar att anta detaljplanen. Beslutet expedieras till: Lantmäteriet, Länsstyrelsen Samhällsutveckling 19

20 KS 112 Dnr KS 2014/321 Antagande av detaljplan för Magnarp 58:56 m.fl, Magnarp, Ängelholms kommun Byggnadsnämnden beslutade den 24 juni att uppdra åt stadsarkitektkontoret att pröva planläggning av området i detaljplan samt att arbetet bedrivs med enkelt förfarande. Förslaget till detaljplan har därefter varit utställt för samråd och granskning. Byggnadsnämnden beslutade den 16 december 2014 att delegera till ordföranden att anta planen den 29 december Planen antogs genom delegeringsbeslut D , den 29 december Beslutet att anta detaljplanen överklagades till Länsstyrelsen som upphävde beslutet den 12 februari Skälet för upphävandet var att planen inte tillkommit i laga ordning då det inte är möjligt att delegera till nämndsordförande att anta en detaljplan. Detaljplanen måste därför antas igen. Eftersom planen endast upphävdes på grund av att den inte tillkommit i laga ordning finns inget behov av att revidera planhandlingarna utan planen kan föras direkt till antagande. Planhandlingarna bedöms föreligga i det skick att detaljplanen kan antas. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av par-/radhus inom gällande detaljplan B 594 som anger friliggande enbostadshus. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande samhällsutveckling den 17 februari 2015 Plankarta med planbestämmelser den 17 februari 2015 Planbeskrivning den 17 februari 2015 Underrättelse efter samråd den 18 november 2014 Granskningsutlåtande den 17 februari 2015 Yrkanden Åsa Larsson (S), Robin Holmberg (M) och Stig Andersson (EP) yrkar bifall till förslag till beslut. 20

21 Beslut beslutar att anta detaljplanen. Beslutet expedieras till: Lantmäteriet, Länsstyrelsen Besvärsanvisning Samhällsutveckling 21

22 KS 113 Dnr KS 2013/273 Hälsostaden - projekt gränslös vård: anmälan av utfall 2014 Region Skåne och Ängelholms kommun har tecknat samarbetsavtal om viss hälso- och sjukvård. Projekttiden är Målsättningen är ökad tillgänglighet, möjlighet att erbjuda vård/omsorg på rätt nivå samt förbättrade patientflöden mellan sjukhus, primärvård och kommun. Antal anställda i projektet är ca 580. Kommunens andel av verksamheten uppgår till ca 3 %. Avsikten är dock att utöka samarbetet. Det ekonomiska resultatet för hela projektet 2014 är minus 25 mkr. Granskningsrapport av KPMG pekar på flera anledningar till underskottet, t ex: ej verkställt sparbeting, åtgärder har vidtagits men inte realiserats i förväntade kostnadsminskningar, osäkerhet i kostnadsbilden. Verksamhetsberättelse och granskningsrapport anmäls härmed till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 25 februari Verksamhetsberättelse januari december Granskningsrapport av bokslut Aktivitetsplan Yrkanden Susanne Jönsson (S), Robin Holmberg (M), Liss Böcker Sellgren (C) och Lennart Engström (KD) yrkar bifall till förslag till beslut. Stig Andersson (EP) instämmer i ovan samt yrkar att kommunstyrelsen bjuder in företrädare för att presentera uppföljning omfattande hela verksamheten inklusive ekonomisk information. Samtliga instämmer i sistnämnda yrkande. Beslut beslutar att lägga verksamhetsberättelse och granskningsrapport till handlingarna, samt att bjuda in företrädare för att presentera uppföljning omfattande hela verksamheten inklusive ekonomisk information. 22

23 Beslutet expedieras till: Lena Tebring Sergio Garay 23

24 KS 114 Dnr KS 2015/340 Svar på remiss om gemensam planstrategi för Helsingborg och Helsingör Helsingborgs stad och Helsingörs kommun har tagit fram gemensam planstrategi för planläggning av gemensamma intressen. Planstrategin lyfter fram de områden och frågor som städerna tillsammans ska utveckla, eller som den ena staden kompletterar den andra med, för att stärka den långsiktiga utvecklingen. Planstrategin har sänts på remiss och Ängelholms kommun har getts möjlighet att yttra sig. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningen den 24 februari 2015 Yttrande över gemensam planstrategi för Helsingborg och Helsingör Remiss av gemensam planstrategi för Helsingborg och Helsingör, daterad 18 februari Yrkanden Åsa Larsson (S), Robin Holmberg (M) och Stig Andersson (EP) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut beslutar att godkänna yttrandet och att översända det till Helsingborgs stad. Beslutet expedieras till: 24

25 KS 115 Dnr KS 2014/358 Nominering av lekmannarevisor till AV Media Skåne utsåg den 14 januari, 15, BrittMarie Hansson (S) till ledamot och Sven- Ingvar Borgquist (M) till ersättare till kommunalförbundet AV-Medias förbundsdirektion. AV Media har återkommit om att även en lekmannarevisor behöver nomineras. Kommunrevisorerna föreslår att Ingemar Olsson (C) nomineras. Beslutsunderlag Brev från AV Media inkommet Yrkanden Robin Holmberg (M), Arne Jönsson (S), Liss Böcker Sellgren (C) och Stig Andersson (EP) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut beslutar att nominera Ingemar Olsson (C) till uppdrag som lekmannarevisor i Av Media Skåne. Beslutet expedieras till: Ingemar Olsson FMS 25

26 KS 116 Dnr KS 2015/347 Val av representanter till Europakorridoren för perioden Europakorridoren är en ideell förening som består av kommuner, län och andra företrädare i Sverige, Danmark och Tyskland för utbyggnad av höghastighetståg med Europabanan på sträckan Stockholm-Jönköping-Köpenhamn-Hamburg samt Götalandsbanan på sträckan Stockholm-Göteborg. De svenska intressenterna äger tillsammans Europakorridoren AB. Beslutsunderlag Mejl från Europakorridoren, daterat 25 februari Yrkanden Arne Jönsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut föreslås besluta: att utse Lars Nyander (S) till ordinarie och Robin Holmberg (M) till ersättare i Europakorridorens styrelse. Beslutet expedieras till: Lars Nyander Robin Holmberg 26

27 KS 117 Dnr KS 2014/376 Val av ersättare (EP) till kommunala handikapprådet och pensionärsrådet väljer vart fjärde år representanter från kommunstyrelsen till ledamöter och ersättare i det kommunala handikapprådet och pensionärsrådet. Den 28 januari 2015, 48 utsågs Carl-Axel Andersson (EP) till ersättare i handikapprådet och pensionärsrådet men eftersom han inte är ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen behöver omval göras. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KS den 28 januari 2015 Entledigande från Carl-Axel Andersson Beslut beslutar att entlediga Carl-Axel Andersson (EP) från uppdragen som ersättare i handikapprådet och pensionärsrådet, att utse Freddy Jönsson (EP) till ersättare i handikapprådet, samt att utse Anne Viljevik (EP) till ersättare i pensionärsrådet. Beslutet expedieras till: Carl-Axel Andersson Anne Viljevik FMS Sekr, handikapprådet och pensionärsrådet 27

28 KS 118 Dnr KS 2014/275 Anmälningsärende A Protokoll från kollektivtrafikgrupp Skåne Nordväst /275 28

29 KS 119 Dnr KS 2015/384 Återupptagande av planprogram- och detaljplaneprocess för Stationsområdet Enligt föredragningslistans beslut behandlas ärende gällande återupptagande av planprogramoch detaljplaneprocessen för Stationsområdet på dagens sammanträde. Treklövern anser att processen med att skapa nya bostäder inom Stationsområdet ska återupptas så snart som möjligt. För att styra processen och se till att det finns god politisk förankring bör även en politisk styrgrupp bör tillsättas. Treklövern föreslår kommunstyrelsen besluta att ge huvuduppdrag Samhällsutveckling i uppdrag att återuppta planprogram- och detaljplaneprocessen för Stationsområdet, att utse en politisk styrgrupp bestående av åtta ledamöter, att ge styrgruppen i uppdrag att ta fram en plan för hur medborgardialog för Stationsområdets utveckling ska genomföras. Beslutsunderlag Skrivelse från Treklövern inkommen den 11 mars 2015 Yrkanden Robin Holmberg (M), Lennart Engström (KD), Liss Böcker Sellgren (C) och Stig Andersson yrkar bifall till Treklöverns förslag. Åsa Larsson (S) och Christer Hansson (S) yrkar avslag. Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till att-sats ett och tre i förslaget samt att styrgruppen bör bestå av fem ledamöter istället för åtta. Propositioner och omröstning Ordföranden ställer inledningsvis proposition på dels bifall, dels avslag på att-satserna ett och tre. Han bedömer att kommunstyrelsen avslår förslag till beslut gällande att-satserna ett och tre. 29

30 Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för avslag till attsatserna ett och tre och Nej-röst för bifall. Omröstningen utfaller med 6 Ja-röster och 9 Nejröster. Namn Ja Nej Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson (S) Eric Sahlvall (S) Jim Brithén (EP) Ola Carlsson (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg (M) Christina Hanstål (M) Liss Böcker Sellgren (C) Lennart Engström (KD) Patrik Ohlsson (SD) Lars Nyander (S) Summa 6 9 Därefter ställer ordföranden proposition på Treköverns förslag om åtta ledamöter och Patrik Ohlssons förslag om fem ledamöter. Han bedömer att kommunstyrelsen bifaller Treköverns förslag. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för avslag till Patrik Ohlssons förslag och Nej-röst för bifall. Omröstningen utfaller med 14 Ja-röster och 1 Nej-röst vilket innebär att styrgruppen beslutas bestå av åtta ledamöter. Namn Ja Nej Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson (S) Eric Sahlvall (S) Jim Brithén (EP) Ola Carlsson (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg (M) Christina Hanstål (M) Liss Böcker Sellgren (C) Lennart Engström (KD) 30

31 Patrik Ohlsson (SD) Lars Nyander (S) Summa 14 1 Sammanträdet ajourneras fem minuter för nomineringar till styrgruppen. När sammanträdet återupptas nomineras följande till ledamöter till styrgruppen: Lars Nyander (S), tillika ordförande Åsa Larsson (S) Eric Sahlvall (S) Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) Lennart Engström (KD) Jim Brithén (EP) Stig Andersson (EP) Beslut beslutar att ge huvuduppdrag Samhällsutveckling i uppdrag att återuppta planprogram- och detaljplaneprocessen för Stationsområdet, att utse en politisk styrgrupp bestående av åtta ledamöter enligt nominering ovan, att ge styrgruppen i uppdrag att ta fram en plan för hur medborgardialog för Stationsområdets utveckling ska genomföras. Reservationer Lars Nyander, Arne Jönsson, Christer Hansson, Åsa Larsson, Susanne Jönsson och Eric Sahlvall (samtliga S) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Ledamöterna i Arbetarepartiet Socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet om att ge huvuduppdrag Samhällsutveckling i uppdrag att återuppta planprogramoch detaljplaneprocessen för Stationsområdet, att utse en politisk styrgrupp bestående av åtta ledamöter samt att ge styrgruppen i uppdrag att ta fram en plan för hur medborgardialog för stationsområdets utveckling ska genomföras. Inledningsvis anser vi att ärenden till kommunstyrelsen ska skickas ut till ledamöterna, fem dagar innan sammanträdet, enligt kommunstyrelsens reglemente, och inte tas upp på sittande sammanträde. Detta ärende var inte av en så brådskande karaktär att det inte hade kunnat vänta till nästa ordinarie möte med kommunstyrelsen. Utvecklingen av området kring stationen är viktigt. Därför bör frågorna kring området hanteras i rätt ordning. För att kunna fortsätta arbetet med planprogram och detaljplaner, så behöver trafikfrågan först lösas för området. Vi anser att man ska avvakta med fortsatt planarbete tills den kommunfullmäktigeberedning som arbetar med trafikfrågan och har medborgardialog i frågan har fullgjort sitt uppdrag. Det är inte s 31

32 uppdrag att föregå Kommunfullmäktiges beslut. I allt planarbete ingår att ge berörda och övriga intresserade möjlighet att komma med synpunkter. Det finns med i lagstiftningen i Plan-och bygglagen. Därför tycker vi att syftet med medborgardialog redan uppfylls i planprocessen och att särskild medborgardialog inte behövs. Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Sverigedemokraterna tycker det koncept treklövern föreslagit är intressant och värt att pröva, som alternativ till att ge frågan till en beredning. Vi stödjer därmed att-satserna 1 och 3 i förslaget. Däremot är vi kritiska till antalet ledamöter som föreslås i att-sats 2. 8 ledamöter kunde möjligen motiverats om det inneburit en god politisk förankring, men eftersom endast 5 av 8 kommunfullmäktigepartier kommer ha ledamöter i styrgruppen, så anser vi att 5 ledamöter räcker. Beslutet expedieras till: Huvuduppdrag Samhällsutveckling Styrgruppen FMS 32

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-01-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: 429, 2015-01-14, kl. 09:00-15:30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-01-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: 429, 2015-01-14, kl. 09:00-15:30 Plats och tid: 429, 2015-01-14, kl. 09:00-15:30 ande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson (S) Eva-Lotta Friberg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, 429, 2015-04-15, kl. 09:00 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, 429, 2015-04-15, kl. 09:00 16:10 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2015-04-15, kl. 09:00 16:10 ande: Ersättare: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson (S) Eric Sahlvall

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 20 maj 2009 klockan 08.30-11.00 Beslutande: Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20 Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20 Beslutande: BrittMarie Hansson (S) Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

KALLELSE 2015-08-12. Kommunstyrelsen 2015-08-12. Kallelse

KALLELSE 2015-08-12. Kommunstyrelsen 2015-08-12. Kallelse KS Kallelse Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429,, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Besök: Jonas Henriksson, ärende 3, 09:10 Lars Nyander Ordförande Mats Ulfwinger Sekreterare

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anne Marie Lindén (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Johan Wifralius (SD) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare)

Kommunstyrelsen. Anne Marie Lindén (MP) Christer Hansson (S) Claes Svensson (EP) Johan Wifralius (SD) Mats Ulfwinger (kommunsekreterare) Plats och tid: 429, 2014-11-12, kl. 09:00-10:00 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) tjg ersättare för Jasna L. Martinsson

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Beslutande: Övriga närvarande: Adjungerade: Susanne Jönsson, ordförande Elisabeth Sandberg Kullenberg, ledamot, kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Kommunfullmäktige. Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2013-05-27 kl 19:00-21:30 Beslutande: Se nästa sida Övriga närvarande: Lena Tebring, kanslichef Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Torsdagen den 27 september 2012, kl. 13.00-15.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Välfärdsnämnden. BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson. Barbro Widell (S) Eva Hårdvall (MP)

Välfärdsnämnden. BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson. Barbro Widell (S) Eva Hårdvall (MP) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-03-19, kl. 14:00-15.40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Barbro Widell (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-10-25, kl 13:15-15:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-10-25, kl 13:15-15:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-10-25, kl 13:15-15:10 Beslutande: Liselott Perlhagen (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-02-04, kl. 18:00-19:30

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-02-04, kl. 18:00-19:30 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-02-04, kl. 18:00-19:30 ande: Tomas Fjellner, ordf. (M) Martin Märgelbrink (FP) tjg. ersättare för Charlotte Engblom (FP) Eva-Lena Lindell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 21 oktober 2009 klockan 13.00-16.00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00 ande: Åsa Herbst (M) ( 1-3, 19) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) ( 1-12, 19, 21) Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01

Ann-Christin Jarl Iréne Alm. Socialkontoret 2006-03-01 1 (15) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 09.00 12.10 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 1:e vice ordförande 09.00 12.05 Lars Ottosson (s), ej tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: Eva Kullenberg BrittMarie Hansson Paragrafer: 118-140. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: Eva Kullenberg BrittMarie Hansson Paragrafer: 118-140. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-15 kl 09:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) tjg. ersättare för Robin Holmberg (M) Göran

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer