Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, , kl. 08:30 16:10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10"

Transkript

1 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, , kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson (S) Eric Sahlvall (S) Jim Brithén (EP) Ola Carlsson (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg (M) Christina Hanstål (M) Liss Böcker Sellgren (C) Lennart Engström (KD) Patrik Ohlsson (SD) Ersättare: Övriga närvarande: Eva-Lotta Friberg (S) Sten Carlsson (S) Claes Svensson (EP) Anne Viljevik (EP) Anders Bengtsson (EP) Freddy Jönsson (EP) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Sven Bergman (FP) Göran Larsson (M) Sven-Ingvar Borgqvist (M) Jasna Martinsson (M) Tomas Fjellner (M) Lennart Nilsson (C) Linda Persson (KD) Johan Wifralius (SD) Lilian Eriksson (Kommundirektör) Stefan Marthinsson (ekonomichef) Mats Ulfwinger (enhetschef kansliet) Cecilia Thell (förvaltningssekreterare) 1

2 Utses att justera: Åsa Larsson (S), Patrik Ohlsson (SD) Paragrafer: Sekreterare Ordförande Justerare _ Cecilia Thell _ Lars Nyander _ Åsa Larsson (S), Patrik Ohlsson (SD) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kansliet Underskrift Cecilia Thell 2

3 Innehållsförteckning 99 Val av justerare Föredragningslistan Information från regeringens nationella samordnare för EUmigranter EU-Projektanalys i Ängelholms kommun 2015/ Information om flytt från Åsboskolan Bokslut och personalredovisning för / Ombudgetering av anslag från 2014 till / Förvärv av Ängelholm 5:46 inom Fridhemsområdet 2015/ Motion från Sven Bergman (FP) om att förbättra analyserna av kommunens vattendrag 108 Motion från Sven Bergman (FP) om att premiera insats i att värna kommunens vattendrag 109 Motion från Liss Böcker Sellgren (C) om att ge våra äldre i äldreomsorgen guldkant på tillvaron 110 Antagande av detaljplan för Munka Ljungby 8:4,(Lunnagårdens förskola), Ängelholms kommun 111 Antagande av detaljplan för Klockaren 5, Kungshaga vårdboende, Gamla Kungsgården, Ängelholms kommun 112 Antagande av detaljplan för Magnarp 58:56 m.fl, Magnarp, Ängelholms kommun 2014/ / / / / / Hälsostaden - projekt gränslös vård: anmälan av utfall / Svar på remiss om gemensam planstrategi för Helsingborg och Helsingör 2015/ Nominering av lekmannarevisor till AV Media Skåne 2014/

4 116 Val av representanter till Europakorridoren för perioden / Val av ersättare (EP) till kommunala handikapprådet 2014/ Anmälningsärende - Protokoll från kollektivtrafikgrupp Skåne Nordväst Återupptagande av planprogram- och detaljplaneprocess för Stationsområdet 2014/ /

5 KS 99 Val av justerare Åsa Larsson (S) och Patrik Ohlsson (SD) utses till att justera protokollet. 5

6 KS 100 Föredragningslistan Yrkanden Robin Holmberg (M) yrkar att ärende angående återupptagande av planprogram- och detaljplaneprocess för Stationsområdet tas upp på dagens sammanträde. Skrivelse lämnas med förslag till beslut. I yrkandet instämmer Ola Carlsson (M), Stig Andersson (EP) och Liss Böcker Sellgren (C). Lars Nyander, Christer Hansson, Arne Jönsson, Åsa Larsson (samtliga S) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar avslag på Robin Holmbergs yrkande. Propositioner och omröstning Ordföranden ställer proposition på förslagen och bedömer att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för avslag till Robin Holmbergs yrkande och Nej-röst för bifall. Omröstningen utfaller med 7 Ja-röster och 8 Nejröster vilket innebär att ärendet tas upp på dagens sammanträde. Namn Ja Nej Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson (S) Eric Sahlvall (S) Jim Brithén (EP) Ola Carlsson (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg (M) Christina Hanstål (M) Liss Böcker Sellgren (C) Lennart Engström (KD) Patrik Ohlsson (SD) Lars Nyander (S) Summa 7 8 6

7 Beslut Ärenden som tillkommer: Ärendet Val av ersättare (EP) till kommunala handikapprådet kompletteras med val av ersättare även i pensionärsrådet. Återupptagande av planprogram- och detaljplaneprocess för Stationsområdet Ärende som utgår: Omfördelning av investeringsbudgeten 2015 skattefinansierad verksamhet inom huvudområdet samhällsutveckling godkänner i övrigt föredragningslistan. 7

8 KS 101 Information från regeringens nationella samordnare för EUmigranter Martin Valfridsson är utsedd av regeringen till nationell samordnare för utsatta EUmedborgare. I uppdraget ingår att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisationer som möter utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Samordnaren ska skapa förutsättningar för en förbättrad samverkan mellan aktörer som möter socialt utsatta EES-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige. En del av uppdraget är att besöka kommuner för att samla in information och samtala om arbetet med målgruppen. 8

9 KS 102 Dnr KS 2015/339 EU-Projektanalys i Ängelholms kommun Sofia Floreby från Kommunförbundet Skåne berättar om EPA-analysen som tagits fram för Ängelholms kommun. Analysen är genomförd på dokumenten: Kraftsamling Ängelholm Vision 2020, En agil utvecklings-och servicekommun och Översiktsplan Syftet med analysen är att peka på relevanta program för möjlig EU-finansiering kopplat till kommunens ställningstaganden och målsättningar. Analysen relateras till EU:s nya programperiod

10 KS 103 Information om flytt från Åsboskolan Administrative chefen Jonas Trulsson redogör för planerna för evakuering av Åsboskolan pga otjänliga lokaler. Lokalerna inrymmer idag verksamheterna Vuxenutbildning, Arbetsmarknad samt Competenseum. 10

11 KS 104 Dnr KS 2015/124 Bokslut och personalredovisning för 2014 Servicestödet har sammanställt årsredovisning och personalredovisning för Årets årsredovisning för 2014 landade på 10,1 milj. Utgifterna ökar mer än inkomsterna för kommunen. Beslutsunderlag Årsredovisning för 2014 Personalredovisning för 2014 Ekonomichef Stefan Marthinsson redogör för bokslutet. Yrkanden Arne Jönsson (S), Robin Holmberg (M), Stig Andersson (EP) och Liss Böcker Sellgren (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisning och personalredovisning. beslutar för egen del att överlämna årsredovisning och personalredovisning till kommunfullmäktige och revisorerna. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Kommunrevisionen 11

12 KS 105 Dnr KS 2014/325 Ombudgetering av anslag från 2014 till 2015 Servicestödet har sammanställt framställningar från huvuduppdragen om ombudgetering av ej förbrukade anslag i 2014 års budget. För driftbudgeten uppgår förslaget avseende ombudgetering till tkr och avser fem ändamål. Det största enskilda beloppet avser tilläggsanslaget för En dator per elev, där totalt tkr ej förbrukats under Kommunledningens förslag är att inga budgetöverföringar görs beträffande driftanslagen med hänvisning till att ekonomiskt utrymme saknas. Inom investeringsbudgeten uppgår framställningarna till totalt tkr och omfattar 83 olika projekt. Kommunledningen föreslår att samtliga framställningar utom återstående anslag för Ny vägförbindelse över Rönneå, tkr, överförs till 2015 års investeringsbudget. Fördelningen blir därmed tkr inom den skattefinansierade verksamheten och tkr inom va-verksamheten. Godkänns framställningarna om ombudgetering så omsluter investeringsbudgeten för 2015 totalt 303,3 mnkr, fördelat på skattefinansierad verksamhet med 205,7 mnkr och vaverksamhet med 97,6 mnkr. Upplåningen till investeringarna föreslås samtidigt ökas med 105 mnkr avseende den skattefinansierade verksamheten och med 49 mnkr avseende den avgiftsfinansierade verksamheten. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad Framställningar från nämnder/förvaltningar Yrkanden Arne Jönsson (S) och Stig Andersson (EP) yrkar bifall till förslag till beslut. 12

13 Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå framställningarna om ombudgetering inom driftbudgeten, att medge framställningarna om ombudgetering inom investeringsbudgeten med sammanlagt tkr, varav tkr inom va-verksamheten, att under år 2015 ta upp långfristiga lån på sammanlagt tkr (budget 0 tkr och ombudgetering tkr) för finansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten, samt att under år 2015 ta upp långfristiga lån på sammanlagt tkr (budget tkr, ombudgetering tkr) för finansiering av investeringar inom vatten- och avloppsverksamheten, samt att resterande del av ombudgeteringarna finansieras av befintligt rörelsekapital. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige 13

14 KS 106 Dnr KS 2015/48 Förvärv av Ängelholm 5:46 inom Fridhemsområdet All mark inom Fridhemsområdet ägs av kommunen och Melin Förvaltnings AB. Detaljplanen för den första byggetappen är ute på granskning och kommer att antas under vårens lopp. I första etappen är Melin Förvaltnings AB den dominerande markägaren. Efter att detaljplanen är antagen måste avsevärda investeringar ske i gatu- och VA-system innan byggrätter kan avyttras på marknaden. Melin Förvaltnings AB ser det som en för tung investering i förhållande till bolagets storlek. En förhandling har ägt rum som innebär att kommunen köper hela Melins innehav. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande samt överenskommelse om fastighetsreglering mellan Ängelholm 5:46 och 5:53 Exploateringschef Lars-Gunnar Ludvigsson redogör för ärendet. Yrkanden Arne Jönsson (S), Robin Holmberg (M), Stig Andersson (EP), Liss Böcker Sellgren (C), Lennart Engström (KD) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering innebärande köp av hela Ängelholm 5:46, samt att finansiering sker genom att ianspråkta medel ur kommunstyrelsens anslag för allmän markreserv. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige (+ 3 avtal) 14

15 KS 107 Dnr KS 2014/333 Motion från Sven Bergman (FP) om att förbättra analyserna av kommunens vattendrag Sven Bergman anser att mätningar bör göras i varje vattendrag på ett antal platser i vattendragen med lämpliga mellanrum. Mätteknikerna kan finansieras via kommunala medel, alternativt via sponsring. Han föreslår att frågan om lämpliga mätplatser inom kommunen utreds och beslutas om samt att "omvärlden" informeras om möjligheten att sponsra någon eller några av dessa mätplatser. Motionen har remitterats till miljönämnden som den 18 november beslutade att överlämna miljökontorets synpunkter som svar på remissen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kansliet den 18 februari 2015 Vattenkontrollprogram Rönneå Rönneå Vattenråd Provpunkter Ängelholm karta Protokollsutdrag miljönämnden den 18 november 2014, 68 Tjänsteutlåtande miljökontoret den 30 oktober 2015 Motion från Sven Bergman (FP) om att förbättra analyserna av kommunens vattendrag Yrkanden Åsa Larsson (S) och Lennart Engström (KD) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige 15

16 KS 108 Dnr KS 2014/335 Motion från Sven Bergman (FP) om att premiera insats i att värna kommunens vattendrag Sven Bergman föreslår att kommunen ska premiera insatser för att värna kommunens vattendrag, genom att instifta ett miljöpris med inriktning på vatten. Han vill att frågan om ett årligt "miljöpris" med inriktning på våra vattendrag utreds, att "omvärlden" informeras om möjligheten att sponsra ett årligt miljöpris med inriktning på att förbättra vattendrag i kommunen samt att lämpligt informationssätt för detta analyseras och föreslås. Motionen har remitterats till miljönämnden som den 18 november beslutade att överlämna miljökontorets synpunkter som svar på remissen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kansliet den 19 februari 2015 Yrkanden Christer Hansson (S) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige 16

17 KS 109 Dnr KS 2014/109 Motion från Liss Böcker Sellgren (C) om att ge våra äldre i äldreomsorgen guldkant på tillvaron Liss Böcker Sellgren har lämnat en motion om att ge äldre i äldreomsorgen guldkant på tillvaron. Ung omsorg är ett företag som anställer ungdomar främst höstadieelever med uppdraget att sätta guldkant på tillvaron för de äldre. Hon föreslår att kommunen inför budgetarbetet 2015 utreder hur ett sådant koncept kan se ut och kostnaden för densamma. Motionen har remitterats till socialnämnden som den 12 augusti 2014, 148, föreslog avslag på motionen med motivering i enlighet med socialförvaltningens tjänsteutlåtande. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kansliet den 27 februari 2015 Protokollsutdrag KF den 26 januari 2015, 18 Protokollsutdrag SN den 12 augusti 2014, 148 Tjänsteutlåtande socialförvaltningen den 10 juni 2014 Motion från Liss Böcker Sellgren om att ge våra äldre i äldreomsorgen guldkant på tillvaron Beslut beslutar att återremittera ärendet för ytterligare utredning med fokus på att engagera ungdomar i högstadieålder (ej ungdomar i arbetsmarknadsåtgärd, gymnasieålder eller arbetssökanden). Beslutet expedieras till: SercicestödKansliet 17

18 KS 110 Dnr KS 2014/163 Antagande av detaljplan för Munka Ljungby 8:4,(Lunnagårdens förskola), Ängelholms kommun Syftet med detaljplanen är att genom ändrad användning, (gällande användning är i huvudsak A, vilket är en ålderdomlig beteckning), göra det möjligt att överföra kommunala verksamhetsfastigheter till kommunalt bolag (Ängelholmslokaler). Inom planområdet anpassas samtidigt användningsgräns mellan kvartersmark och naturområdet till den befintliga dragningen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande samhällsutveckling den 12 februari 2015 Granskningsutlåtande den 12 februari 2015 Plankarta med bestämmelser den 12 februari 2015 Planbeskrivning den 12 februari 2015 Samrådsredogörelse den 12 september 2014 Yrkanden Åsa Larsson (S), Stig Andersson (EP) och Robin Holmberg (M) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen. Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige 18

19 KS 111 Dnr KS 2014/587 Antagande av detaljplan för Klockaren 5, Kungshaga vårdboende, Gamla Kungsgården, Ängelholms kommun Byggnadsnämnden beslutade att godkänna förslaget till detaljplan för samråd samt att uppdra åt stadsarkitektkontoret att ställa ut förslaget för samråd. Förslaget var sedan utställt för samråd mellan den 22 december 2014 och den 2 februari De synpunkter som kom in under samrådet har inte föranlett några förändringar av planhandlingarna. Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande och eftersom inga betydande ändringar gjorts kan förslaget föras direkt till antagande. Syftet med detaljplanen är att ändra användningen för fastigheten Klockaren 5 från allmänt ändamål till kvartersmark vård och flerbostadshus. Samtidigt planläggs också befintlig parkering på Ängelholm 6:47 som kvartersmark och gällande tomtindelning för Klockaren 5 upphävs. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande samhällsutveckling den 12 februari 2015 Plankarta med planbestämmelser den 12 februari 2015 Planbeskrivning den 11 februari 2015 Samrådsredogörelse den 11 februari 2015 Yrkanden Åsa Larsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut beslutar att anta detaljplanen. Beslutet expedieras till: Lantmäteriet, Länsstyrelsen Samhällsutveckling 19

20 KS 112 Dnr KS 2014/321 Antagande av detaljplan för Magnarp 58:56 m.fl, Magnarp, Ängelholms kommun Byggnadsnämnden beslutade den 24 juni att uppdra åt stadsarkitektkontoret att pröva planläggning av området i detaljplan samt att arbetet bedrivs med enkelt förfarande. Förslaget till detaljplan har därefter varit utställt för samråd och granskning. Byggnadsnämnden beslutade den 16 december 2014 att delegera till ordföranden att anta planen den 29 december Planen antogs genom delegeringsbeslut D , den 29 december Beslutet att anta detaljplanen överklagades till Länsstyrelsen som upphävde beslutet den 12 februari Skälet för upphävandet var att planen inte tillkommit i laga ordning då det inte är möjligt att delegera till nämndsordförande att anta en detaljplan. Detaljplanen måste därför antas igen. Eftersom planen endast upphävdes på grund av att den inte tillkommit i laga ordning finns inget behov av att revidera planhandlingarna utan planen kan föras direkt till antagande. Planhandlingarna bedöms föreligga i det skick att detaljplanen kan antas. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av par-/radhus inom gällande detaljplan B 594 som anger friliggande enbostadshus. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande samhällsutveckling den 17 februari 2015 Plankarta med planbestämmelser den 17 februari 2015 Planbeskrivning den 17 februari 2015 Underrättelse efter samråd den 18 november 2014 Granskningsutlåtande den 17 februari 2015 Yrkanden Åsa Larsson (S), Robin Holmberg (M) och Stig Andersson (EP) yrkar bifall till förslag till beslut. 20

21 Beslut beslutar att anta detaljplanen. Beslutet expedieras till: Lantmäteriet, Länsstyrelsen Besvärsanvisning Samhällsutveckling 21

22 KS 113 Dnr KS 2013/273 Hälsostaden - projekt gränslös vård: anmälan av utfall 2014 Region Skåne och Ängelholms kommun har tecknat samarbetsavtal om viss hälso- och sjukvård. Projekttiden är Målsättningen är ökad tillgänglighet, möjlighet att erbjuda vård/omsorg på rätt nivå samt förbättrade patientflöden mellan sjukhus, primärvård och kommun. Antal anställda i projektet är ca 580. Kommunens andel av verksamheten uppgår till ca 3 %. Avsikten är dock att utöka samarbetet. Det ekonomiska resultatet för hela projektet 2014 är minus 25 mkr. Granskningsrapport av KPMG pekar på flera anledningar till underskottet, t ex: ej verkställt sparbeting, åtgärder har vidtagits men inte realiserats i förväntade kostnadsminskningar, osäkerhet i kostnadsbilden. Verksamhetsberättelse och granskningsrapport anmäls härmed till kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 25 februari Verksamhetsberättelse januari december Granskningsrapport av bokslut Aktivitetsplan Yrkanden Susanne Jönsson (S), Robin Holmberg (M), Liss Böcker Sellgren (C) och Lennart Engström (KD) yrkar bifall till förslag till beslut. Stig Andersson (EP) instämmer i ovan samt yrkar att kommunstyrelsen bjuder in företrädare för att presentera uppföljning omfattande hela verksamheten inklusive ekonomisk information. Samtliga instämmer i sistnämnda yrkande. Beslut beslutar att lägga verksamhetsberättelse och granskningsrapport till handlingarna, samt att bjuda in företrädare för att presentera uppföljning omfattande hela verksamheten inklusive ekonomisk information. 22

23 Beslutet expedieras till: Lena Tebring Sergio Garay 23

24 KS 114 Dnr KS 2015/340 Svar på remiss om gemensam planstrategi för Helsingborg och Helsingör Helsingborgs stad och Helsingörs kommun har tagit fram gemensam planstrategi för planläggning av gemensamma intressen. Planstrategin lyfter fram de områden och frågor som städerna tillsammans ska utveckla, eller som den ena staden kompletterar den andra med, för att stärka den långsiktiga utvecklingen. Planstrategin har sänts på remiss och Ängelholms kommun har getts möjlighet att yttra sig. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande från kommunledningen den 24 februari 2015 Yttrande över gemensam planstrategi för Helsingborg och Helsingör Remiss av gemensam planstrategi för Helsingborg och Helsingör, daterad 18 februari Yrkanden Åsa Larsson (S), Robin Holmberg (M) och Stig Andersson (EP) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut beslutar att godkänna yttrandet och att översända det till Helsingborgs stad. Beslutet expedieras till: 24

25 KS 115 Dnr KS 2014/358 Nominering av lekmannarevisor till AV Media Skåne utsåg den 14 januari, 15, BrittMarie Hansson (S) till ledamot och Sven- Ingvar Borgquist (M) till ersättare till kommunalförbundet AV-Medias förbundsdirektion. AV Media har återkommit om att även en lekmannarevisor behöver nomineras. Kommunrevisorerna föreslår att Ingemar Olsson (C) nomineras. Beslutsunderlag Brev från AV Media inkommet Yrkanden Robin Holmberg (M), Arne Jönsson (S), Liss Böcker Sellgren (C) och Stig Andersson (EP) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut beslutar att nominera Ingemar Olsson (C) till uppdrag som lekmannarevisor i Av Media Skåne. Beslutet expedieras till: Ingemar Olsson FMS 25

26 KS 116 Dnr KS 2015/347 Val av representanter till Europakorridoren för perioden Europakorridoren är en ideell förening som består av kommuner, län och andra företrädare i Sverige, Danmark och Tyskland för utbyggnad av höghastighetståg med Europabanan på sträckan Stockholm-Jönköping-Köpenhamn-Hamburg samt Götalandsbanan på sträckan Stockholm-Göteborg. De svenska intressenterna äger tillsammans Europakorridoren AB. Beslutsunderlag Mejl från Europakorridoren, daterat 25 februari Yrkanden Arne Jönsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Beslut föreslås besluta: att utse Lars Nyander (S) till ordinarie och Robin Holmberg (M) till ersättare i Europakorridorens styrelse. Beslutet expedieras till: Lars Nyander Robin Holmberg 26

27 KS 117 Dnr KS 2014/376 Val av ersättare (EP) till kommunala handikapprådet och pensionärsrådet väljer vart fjärde år representanter från kommunstyrelsen till ledamöter och ersättare i det kommunala handikapprådet och pensionärsrådet. Den 28 januari 2015, 48 utsågs Carl-Axel Andersson (EP) till ersättare i handikapprådet och pensionärsrådet men eftersom han inte är ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen behöver omval göras. Beslutsunderlag Protokollsutdrag KS den 28 januari 2015 Entledigande från Carl-Axel Andersson Beslut beslutar att entlediga Carl-Axel Andersson (EP) från uppdragen som ersättare i handikapprådet och pensionärsrådet, att utse Freddy Jönsson (EP) till ersättare i handikapprådet, samt att utse Anne Viljevik (EP) till ersättare i pensionärsrådet. Beslutet expedieras till: Carl-Axel Andersson Anne Viljevik FMS Sekr, handikapprådet och pensionärsrådet 27

28 KS 118 Dnr KS 2014/275 Anmälningsärende A Protokoll från kollektivtrafikgrupp Skåne Nordväst /275 28

29 KS 119 Dnr KS 2015/384 Återupptagande av planprogram- och detaljplaneprocess för Stationsområdet Enligt föredragningslistans beslut behandlas ärende gällande återupptagande av planprogramoch detaljplaneprocessen för Stationsområdet på dagens sammanträde. Treklövern anser att processen med att skapa nya bostäder inom Stationsområdet ska återupptas så snart som möjligt. För att styra processen och se till att det finns god politisk förankring bör även en politisk styrgrupp bör tillsättas. Treklövern föreslår kommunstyrelsen besluta att ge huvuduppdrag Samhällsutveckling i uppdrag att återuppta planprogram- och detaljplaneprocessen för Stationsområdet, att utse en politisk styrgrupp bestående av åtta ledamöter, att ge styrgruppen i uppdrag att ta fram en plan för hur medborgardialog för Stationsområdets utveckling ska genomföras. Beslutsunderlag Skrivelse från Treklövern inkommen den 11 mars 2015 Yrkanden Robin Holmberg (M), Lennart Engström (KD), Liss Böcker Sellgren (C) och Stig Andersson yrkar bifall till Treklöverns förslag. Åsa Larsson (S) och Christer Hansson (S) yrkar avslag. Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till att-sats ett och tre i förslaget samt att styrgruppen bör bestå av fem ledamöter istället för åtta. Propositioner och omröstning Ordföranden ställer inledningsvis proposition på dels bifall, dels avslag på att-satserna ett och tre. Han bedömer att kommunstyrelsen avslår förslag till beslut gällande att-satserna ett och tre. 29

30 Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för avslag till attsatserna ett och tre och Nej-röst för bifall. Omröstningen utfaller med 6 Ja-röster och 9 Nejröster. Namn Ja Nej Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson (S) Eric Sahlvall (S) Jim Brithén (EP) Ola Carlsson (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg (M) Christina Hanstål (M) Liss Böcker Sellgren (C) Lennart Engström (KD) Patrik Ohlsson (SD) Lars Nyander (S) Summa 6 9 Därefter ställer ordföranden proposition på Treköverns förslag om åtta ledamöter och Patrik Ohlssons förslag om fem ledamöter. Han bedömer att kommunstyrelsen bifaller Treköverns förslag. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för avslag till Patrik Ohlssons förslag och Nej-röst för bifall. Omröstningen utfaller med 14 Ja-röster och 1 Nej-röst vilket innebär att styrgruppen beslutas bestå av åtta ledamöter. Namn Ja Nej Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson (S) Eric Sahlvall (S) Jim Brithén (EP) Ola Carlsson (M) Elisabeth Sandberg Kullenberg (M) Christina Hanstål (M) Liss Böcker Sellgren (C) Lennart Engström (KD) 30

31 Patrik Ohlsson (SD) Lars Nyander (S) Summa 14 1 Sammanträdet ajourneras fem minuter för nomineringar till styrgruppen. När sammanträdet återupptas nomineras följande till ledamöter till styrgruppen: Lars Nyander (S), tillika ordförande Åsa Larsson (S) Eric Sahlvall (S) Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) Lennart Engström (KD) Jim Brithén (EP) Stig Andersson (EP) Beslut beslutar att ge huvuduppdrag Samhällsutveckling i uppdrag att återuppta planprogram- och detaljplaneprocessen för Stationsområdet, att utse en politisk styrgrupp bestående av åtta ledamöter enligt nominering ovan, att ge styrgruppen i uppdrag att ta fram en plan för hur medborgardialog för Stationsområdets utveckling ska genomföras. Reservationer Lars Nyander, Arne Jönsson, Christer Hansson, Åsa Larsson, Susanne Jönsson och Eric Sahlvall (samtliga S) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Ledamöterna i Arbetarepartiet Socialdemokraterna i kommunstyrelsen reserverar sig mot beslutet om att ge huvuduppdrag Samhällsutveckling i uppdrag att återuppta planprogramoch detaljplaneprocessen för Stationsområdet, att utse en politisk styrgrupp bestående av åtta ledamöter samt att ge styrgruppen i uppdrag att ta fram en plan för hur medborgardialog för stationsområdets utveckling ska genomföras. Inledningsvis anser vi att ärenden till kommunstyrelsen ska skickas ut till ledamöterna, fem dagar innan sammanträdet, enligt kommunstyrelsens reglemente, och inte tas upp på sittande sammanträde. Detta ärende var inte av en så brådskande karaktär att det inte hade kunnat vänta till nästa ordinarie möte med kommunstyrelsen. Utvecklingen av området kring stationen är viktigt. Därför bör frågorna kring området hanteras i rätt ordning. För att kunna fortsätta arbetet med planprogram och detaljplaner, så behöver trafikfrågan först lösas för området. Vi anser att man ska avvakta med fortsatt planarbete tills den kommunfullmäktigeberedning som arbetar med trafikfrågan och har medborgardialog i frågan har fullgjort sitt uppdrag. Det är inte s 31

32 uppdrag att föregå Kommunfullmäktiges beslut. I allt planarbete ingår att ge berörda och övriga intresserade möjlighet att komma med synpunkter. Det finns med i lagstiftningen i Plan-och bygglagen. Därför tycker vi att syftet med medborgardialog redan uppfylls i planprocessen och att särskild medborgardialog inte behövs. Patrik Ohlsson (SD) reserverar sig mot beslutet enligt följande: Sverigedemokraterna tycker det koncept treklövern föreslagit är intressant och värt att pröva, som alternativ till att ge frågan till en beredning. Vi stödjer därmed att-satserna 1 och 3 i förslaget. Däremot är vi kritiska till antalet ledamöter som föreslås i att-sats 2. 8 ledamöter kunde möjligen motiverats om det inneburit en god politisk förankring, men eftersom endast 5 av 8 kommunfullmäktigepartier kommer ha ledamöter i styrgruppen, så anser vi att 5 ledamöter räcker. Beslutet expedieras till: Huvuduppdrag Samhällsutveckling Styrgruppen FMS 32

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-09-18 kl 12:45-13:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Jasna Martinsson (M) tjg. ersättare för

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande.

Kommunfullmäktige. Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare. Sekreterare. Ordförande. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-12-14, kl. 18:00 19:45 ande: Se lista nedan Ersättare: Se lista nedan Övriga närvarande: Lena Tebring, kommunjurist Gaelle Syde, förvaltningssekreterare Utses

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, , kl. 13:30-13:50 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-06-17, kl. 13:30-13:50 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Karin Hyberts (M) tj ersättare för Nils-Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 10:35

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 10:35 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2014-10-29, kl. 09:00 10:35 Beslutande: Ersättare: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Göran Larsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-08-21 kl 08:30-09:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-01-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: 429, 2015-01-14, kl. 09:00-15:30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-01-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: 429, 2015-01-14, kl. 09:00-15:30 Plats och tid: 429, 2015-01-14, kl. 09:00-15:30 ande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson (S) Eva-Lotta Friberg

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: 429, 2013-12-04 Kl. 08:30-09:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Robin Holmberg (M) Ola Carlsson

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-21, kl. 13:15-14:55 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) ej 421 p.g.a. jäv Gun-Inger

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-11-23, kl. 16:00 21:35

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-11-23, kl. 16:00 21:35 Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-11-23, kl. 16:00 21:35 Beslutande: Se nästa sida Ersättare: Se nästa sida Övriga närvarande: Mats Ulfwinger, enhetschef kansli Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, , kl. 09:00-11:40 Plats och tid: Rum 364, Stadshuset, 2016-06-16, kl. 09:00-11:40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-28, kl. 13:15-14:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, 429, 2015-04-15, kl. 09:00 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, 429, 2015-04-15, kl. 09:00 16:10 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2015-04-15, kl. 09:00 16:10 ande: Ersättare: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson (S) Eric Sahlvall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: 429, , kl. 08:00 11:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: 429, , kl. 08:00 11:30 Plats och tid: 429, 2015-05-13, kl. 08:00 11:30 ande: Ersättare: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) 200-208, 210-213 Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-09-09, kl. 09:00

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-09-09, kl. 09:00 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-09-09, kl. 09:00 ande: Ersättare: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset Ängelholm, , kl. 09:00 13:00

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Rum 364, Stadshuset Ängelholm, , kl. 09:00 13:00 Plats och tid: Rum 364, Stadshuset Ängelholm, 2017-05-11, kl. 09:00 13:00 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Roy Ekstrand

Läs mer

Utses att justera: Ingela Sylwander, Marie Wifralius Paragrafer:

Utses att justera: Ingela Sylwander, Marie Wifralius Paragrafer: Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-11-20, kl. 14:00-15:50 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-09-03, kl. 09:00-12.30 ande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Eva

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429 (BUDGET), kl 13:30-15:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429 (BUDGET), kl 13:30-15:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429 (BUDGET), 2012-10-31 kl 13:30-15:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-10-14, kl. 09:00 16:05

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-10-14, kl. 09:00 16:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-10-14, kl. 09:00 16:05 ande: Ersättare: Lars Nyander (S), ordförande Stig Andersson (EP) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Tony Mufics rum, stadshuset Ängelholm, 2015-02-05, kl. 09:00-12:00

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Tony Mufics rum, stadshuset Ängelholm, 2015-02-05, kl. 09:00-12:00 Plats och tid: Tony Mufics rum, stadshuset Ängelholm, 2015-02-05, kl. 09:00-12:00 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, , kl. 09:00-12:40

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, , kl. 09:00-12:40 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 364, 2015-12-03, kl. 09:00-12:40 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförande Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-04-17, kl 13:15-14:20 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Tony Asp (S) tjänstgörande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-02-28, kl 13:15-14:20 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tj ersättare för Jan-Olof Sewring

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer:

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, , kl 13:15-15:15. Utses att justera: Katarina Nilsson Paragrafer: 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-07-26, kl 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Elisabeth Sandberg

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-11-25, kl. 09:00 15:40

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-11-25, kl. 09:00 15:40 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-11-25, kl. 09:00 15:40 ande: Ersättare: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) 427-431, 433-444 Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Välfärdsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-09-04, kl. 09:00

Välfärdsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-09-04, kl. 09:00 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-09-04, kl. 09:00 Beslutande: BrittMarie Hansson (S), ordförane Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Barbro Widell (S) Jenny Lindblom (S) Sonny

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2016-04-27, kl. 09:00 16:00

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2016-04-27, kl. 09:00 16:00 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2016-04-27, kl. 09:00 16:00 ande: Lars Nyander (S) 144 148, 150-174 Stig Andersson (EP) 144 148, 150-174 Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) 144-145 Christer

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-02-23, kl. 19:00 21:15. Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-02-23, kl. 19:00 21:15. Cecilia Thell, förvaltningssekreterare Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2015-02-23, kl. 19:00 21:15 ande: Se nästa sida Ersättare: Se nästa sida Övriga närvarande: Mats Ulfwinger, enhetschef Kansli Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20 Plats och tid: Förvaltningschefens rum, stadshuset, 2015-01-15, kl. 09:00-11:20 Beslutande: BrittMarie Hansson (S) Anne Viljevik (EP) Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

Handikapprådet. Plats och tid: Grå Rummet, stadshuset Ängelholm, , kl. 17:

Handikapprådet. Plats och tid: Grå Rummet, stadshuset Ängelholm, , kl. 17: Plats och tid: Grå Rummet, stadshuset Ängelholm, 2015-03-05, kl. 17:00-18.20 ande: Ersättare: Susanne Jönsson, ordförande Elisabeth Sandberg Kullenberg Anders Bengtsson BrittMarie Hansson Conny Jansson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 346, 2015-12-10, kl. 09:00-12:10

Välfärdsnämndens utskott. Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 346, 2015-12-10, kl. 09:00-12:10 Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 346, 2015-12-10, kl. 09:00-12:10 Beslutande: BrittMarie Hansson (S) ordförande Sven-Ingvar Borgquist (M) Lars Carlsson (S) Ann Hörnebrant-Sturesson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 15:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, , kl. 09:00 15:30 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2016-08-31, kl. 09:00 15:30 ande: Stig Andersson (EP), ordförande Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) 322 Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Sida 1 (7) Plats och tid Kvarnkullen, 4 september 2014, kl. 15:00-15:30 Beslutande Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande Miguel Odhner (S) 2:e vice ordförande Mikael Wintell

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-11-02, kl. 13:30-15:00 ande: Susanne Jönsson, ordförande, ledamot kommunstyrelsen Elisabeth Sandberg Kullenberg, ledamot kommunstyrelsen Hans Bengtsson,

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

KALLELSE 2015-08-12. Kommunstyrelsen 2015-08-12. Kallelse

KALLELSE 2015-08-12. Kommunstyrelsen 2015-08-12. Kallelse KS Kallelse Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429,, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Besök: Jonas Henriksson, ärende 3, 09:10 Lars Nyander Ordförande Mats Ulfwinger Sekreterare

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Fastighet. Margaretetorp 2:21

Fastighet. Margaretetorp 2:21 D vir löt 1, 424- Förteckning över fastigheter som föreslås överlåtas Overforing Obj id Objektnamn Fastighet (1/R) 1066 Margaretetorps fd skola Margaretetorp 2:21 L 1100 Rebbelberga skola Magistern 5 R

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-07 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-07 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-07 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare

Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Frida Persson, sekreterare Plats och tid: Grön, 2014-03-27, kl. 13:15-16:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennarth Svensson (FP) Ersättare: Övriga närvarande: Lena Östblom,

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, , kl. 19:00 19:50

Kommunfullmäktige. Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, , kl. 19:00 19:50 Plats och tid: Hörsalen Stadsbiblioteket, 2014-09-29, kl. 19:00 19:50 ande: Se nästa sida Ersättare: Se nästa sida Övriga närvarande: Mats Ulfwinger, kommunsekreterare Cecilia Thell, förvaltningssekreterare

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-08-30, kl 13:15-15:25 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tj ersättare för Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 1(6) Tid och plats 2014-06-17 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammaträdesrum 429, kl 13:30-15:00

Plats och tid: Stadshuset, sammaträdesrum 429, kl 13:30-15:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammaträdesrum 429, 2011-10-24 kl 13:30-15:00 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) tjg ersättare för Göran

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer