Regionala utvecklingsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionala utvecklingsnämnden"

Transkript

1 Regionala utvecklingsnämnden PROTOKOLL Datum (11) Protokoll från regionala utvecklingsnämndens sammanträde Tid: , klockan 09:00 15:00 Plats: Hotell Statt, Hässleholm Beslutande Mätta Ivarsson (MP), Ordförande Ilmar Reepalu (S), 1:e vice ordförande, samt Vilmer Andersen (V), tjänstgörande ersättare för Ilmar Reepalu (S), 51 samt Pontus Lindberg (M), 2:e vice ordförande Kristina Bendz (M) Anders Karlsson (S), tjänstgörande ersättare för Katja Larsson (S) Niclas Nilsson (SD) Mats Helmfrid (M) Jörgen Bjerknäs (MP), tjänstgörande ersättare för Carina Svensson (S) Inger Tolsved Rosenkvist (FP), tjänstgörande ersättare för Tina Acketoft (FP) Cecilia Magnusson-Svärd (S) Karl-Erik Innala (S) Michael Rosenberg (SD) Anna Jähnke (M) Thomas Hansson (MP) Patrik Holmberg (C) Ersättare Linda Allansson Wester (M) Lars-Johan Hallgren (SD) Fredrik Axelsson (M) Fredrik Ottesen (SD) Andreas Bruzelius (M) Josef Ander (KD) Övriga Mikael Stamming, utvecklingsdirektör Daniel Persson, stabschef Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (11) Bodil Rosvall Jönsson, näringslivschef Therese Andersson, enhetschef Bengt Nilsson, enhetschef kollektivtrafikmyndigheten Jerker Bjurnemark, samhällsplaneringschef Richard Gullstrand, stf samhällsplaneringschef Carin Daal, enhetschef Gustav Öhrvik, controller Christian Lindell, analytiker 50 Bassem Nasr, politisk sekreterare (MP) Emma Bruce, politisk sekreterare (S) Nova-Jeanette Nilsson, politisk sekreterare (C) Ralf Rittner, facklig representant, SACO Benny Carlson, professor Lunds universitet 54 Kenny Nilsson, koncernstab kansli, sekreterare Mötets tema: Ökad tillgänglighet för Skåne infrastrukturplanering & Sverigeförhandlingen. På förmiddagen hölls följande presentationer: - Framtidens Hässleholm, Lena Wallentheim (S), ordförande i kommunstyrelsen Hässleholms kommun samt Bengt-Arne Persson, Kommunchef/förvaltningschef, Hässleholms kommun - Ökad tillgänglighet hur arbetar vi med detta? Therese Andersson, - Trafikförsörjningsprogrammet så funkar det! Bengt Nilsson, Region Skåne - Sverigeförhandlingen vad sker nu och hur ser det fortsatta arbetet ut, Sven-Åke Eriksson, utredningssekreterare Sverigeförhandlingen - Sverigeförhandlingen - så arbetar vi i Skåne, Stina Nilsson, Region Skåne 48 Val av justeringsperson Pontus Lindberg (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 49 Delegationsbeslut regionala utvecklingsnämnden Diarienummer lägger i sammanställingen upptagna ärenden till handlingarna. Delegationsbeslut sedan föregående nämndsmöte. 1. Beslutsförslag

3 Datum (11) 50 Verksamhetsinformation Diarienummer lägger informationen till handlingarna. Utvecklingsdirektör Mikael Stamming informerar om aktuella frågor inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. 1. Beslutsförslag Resultatrapport s fria medel Konjunktur och arbetsmarknad - Rapport 51 Intern kontrollplan 2015 Diarienummer fastställer föreliggande plan för god hushållning och intern kontroll för ska i enlighet med beslut i regionfullmäktige fastställa plan för god hushållning och intern kontroll. Förslag till plan för hushållning och intern kontroll år 2015 har tagits fram för regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. Planen innehåller obligatoriska kontroller samt kontroller som baseras på identifierade risker och gjorda väsentlighetsbedömningar i verksamheten. 1. Beslutsförslag Intern kontrollplan regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde Regionala Serviceprogrammet Skåne ; avrapportering Tillväxtverket 2014 Diarienummer lägger informationen till handlingarna.

4 Datum (11) ansvarar för framtagande och genomförande av det regionala serviceprogrammet. Nuvarande program omfattar åren och innehåller tre insatsområden kopplade till mål och prioriterade områden. Genomförda insatser avrapporteras årligen till Tillväxtverket för sammanställning och vidare rapportering till Näringsdepartementet. 1. Beslutsförslag Regionala Serviceprogrammet Skåne Avrapportering till Tillväxtverket avseende år 2014 av Regionalt Serviceprogram Skåne Jobbkommission Skåne Diarienummer anslår kronor för 2015 från nämndens fria medel, ansvar 30010, för att, inom ramen för Kompetenssamverkan Skåne - KoSS, etablera Jobbkommission Skåne. 2. anslår totalt kronor för åren 2016 och 2017 med en årlig fördelning på kronor, under förutsättning att regionfullmäktige beslutar i enlighet med rambudget. 3. Senast i juni 2016 återkommer ärendet till regionala utvecklingsnämnden för precisering av vilka mål som är kommissionens huvuduppdrag och grund för utvärdering, som ska ske i december Protokollsanteckning Vilmer Andersen (V) gör bifogad protokollsanteckning. vill föreslå en Jobbkommission med syftet att inom ramen för Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) skapa en bredare plattform för konkreta satsningar inom utbildning och arbetsmarknadsområdet - främst kopplat till unga. Dagens arbetsmarknad är på många sätt regional. Gymnasiekompetensen är starkt sammanlänkad med ungdomarnas framtida försörjnings- och etableringsmöjligheter. Det är angeläget att ta problematiken med avsaknad av fullbordad gymnasieutbildning på allvar ur ett regionalt perspektiv. Jobbkommission Skåne är en del i s statliga uppdrag att arbeta med regional kompetensförsörjning och utveckling. Jobbkommissionen ska långsiktigt bidra till målet i Skånes regionala utvecklingsstrategi. I målbilden för 2030 ingår bland annat att stärka Skåne som innovationsregion, förbättra matchningen på arbetsmarknaden och bygga en stark utbildningsregion.

5 Datum (11) Yrkanden Pontus Lindberg (M) yrkar bifall till förslaget med tillägget att ärendet, senast i juni 2016, återkommer till regionala utvecklingsnämnden för precisering av vilka mål som är kommissionens huvuduppdrag och grund för utvärdering, som ska ske i december Ordförande Mätta Ivarsson (MP) samt Ilmar Reepalu (S) och Niclas Nilsson (SD) instämmer i tilläggsyrkandet. 1. Beslutsförslag Rapporten: En utbildningsgaranti - möjligheter på regional nivå 54 Somali information and Business Center Diarienummer anslår kronor för 2015 från ansvar 30010, fria medel till projektet Somali Information and Business Center i Skåne under förutsättningar att övriga finansiärer fullföljer sina åtaganden. 2. anslår totalt 4,5 miljoner kronor för åren med en årlig fördelning på 1,5 miljon kronor, under förutsättning att regionfullmäktige beslutar i enlighet med rambudget och under förutsättning att övriga finansiärer fullföljer sina åtaganden samt att projektet har uppnått goda resultat i enlighet med projektansökan. Reservation Samtliga närvarande ledamöter för sverigedemokraterna reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation. Somali Information and Business Center (SIBC) är en satsning som ska möjliggöra för fler somalier att komma i arbete eller starta eget företag i Skåne. avser att medfinansiera SIBC under 3,5 år för att driva och utveckla centret samt för att möjliggöra nytt ägarskap av centrat av den somaliska paraplyorganisationen. Yrkanden Ordföranden Mätta Ivarsson (MP) yrkar, med instämmande av Pontus Lindberg (M) och Ilmar Reepalu (S), att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt beslutsförslaget. Niclas Nilsson (SD) yrkar avslag på beslutsförslaget. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

6 Datum (11) 1. Beslutsförslag Ansökan om medfinansiering till Somali Information and Business Center i Skåne, från Herbert Felixinstitutet i Eslöv. 3. Utvärdering av ESF-projektet Somali Information and Business Center. 55 Remiss. Policy för s internationella arbete Diarienummer Med tillägget att det, efter första meningen i fjärde stycket, i yttrandet inskjuts: För strategiskt viktiga länder som Tyskland och Kina finns skäl att behålla och vid behov uppdatera landsspecifika strategier. Policyn för internationellt arbete kan fungera som ett komplement, men bör inte ersätta dessa. Där det är motiverat kan de även kompletteras med enstaka nya strategier. översänder regionala utvecklingsnämnden föreliggande yttrande till gemensamma presidiet för internationella relationer och intressebevakning. Förslaget till ny policy för s internationella arbete ersätter den policy för internationellt och interregionalt arbete som Regionfullmäktige antog , 100. I det omarbetade förslag till policy som nu föreligger föreslås att inriktningen för det internationella arbetet ska ingå i regionstyrelsens årliga planeringsdirektiv inför förslag till budget och verksamhetsplan. Det övergripande syftet med policyn är att slå fast var i politiska beslut om internationellt arbete fattas och att de insatser som genomförs ska vara förankrade i den regionala utvecklingsstrategin. I förslaget anges också att det Gemensamma presidiet för internationella frågor och intressebevakning, GP, ska bereda inriktningen av det internationella arbetet till regionstyrelsen. Yrkanden Pontus Lindberg (M) yrkar bifall till förslaget med tillägget att det, efter första meningen i fjärde stycket, i yttrandet inskjuts: För strategiskt viktiga länder som Tyskland och Kina finns skäl att behålla och vid behov uppdatera landsspecifika strategier. Policyn för internationellt arbete kan fungera som ett komplement, men bör inte ersätta dessa. Där det är motiverat kan de även kompletteras med enstaka nya strategier. Ordförande Mätta Ivarsson (MP) samt Ilmar Reepalu (S) instämmer i tilläggsyrkandet. 1. Beslutsförslag

7 Datum (11) 2. Yttrande över förslag till policy för s internationella arbete Förslag Policy för s internationella arbete Remiss. Gemensam planstrategi för Helsingborg och Helsingör Diarienummer översänder föreliggande yttrande till Helsingborgs stad. har beretts möjlighet att lämna synpunkter på samrådshandlingarna för Gemensam planstrategi för Helsingborg och Helsingör. 1. Beslutsförslag Yttrande En gränslös region. Gemensam planstrategi för Helsingborg och Helsingör. Remissversion februari Remissbrev Remiss. Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun Diarienummer översänder föreliggande yttrande till Trelleborgs kommun. har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning i Trelleborgs kommun. 1. Beslutsförslag Yttrande Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning 58 Samarbetsavtal för Spårvagnar i Skåne (SPIS) Diarienummer föreslår regionstyrelsen följande

8 Datum (11) 1. Regionstyrelsen godkänner nytt samarbetsavtal för Spårvagn i Skåne - SPIS Reservation Samtliga närvarande ledamöter för sverigedemokraterna reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation. ingår i SPIS-projektet i syfte att samordna utbyggnaden av spårvagn i Helsingborg, Lund och Malmö. Projektperioden avslutas i april Därefter föreslås ansvara för att projektet drivs vidare med alla inblandade parter, kommunerna Lund, Malmö och Helsingborg. Yrkanden Ordföranden Mätta Ivarsson (MP) yrkar, med instämmande av Pontus Lindberg (M), att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt beslutsförslaget. Niclas Nilsson (SD) yrkar avslag på beslutsförslaget. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att regionala utvecklingsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 1. Beslutsförslag SPIS-avtal nytt Framtidens belysning Diarienummer anslår 2 miljoner kronor år 2015 från ansvar 30010, fria medel, till satsningen på Framtidens belysning och ger utvecklingsdirektören i uppdrag att genomföra utvecklingssatsningen. 2. anslår totalt 4 miljoner kronor för åren 2016 och 2017 med en årlig fördelning på 2 miljoner kronor för fortsatt utveckling av framtidens belysning, under förutsättning att regionfullmäktige beslutar i enlighet med rambudget och under förutsättning att övriga finansiärer fullföljer sina åtaganden. 3. beslutar att ingår som part i den Öresundsövergripande Interreg-ansökan som beskrivs i detta ärende (samt i bilaga 2). Skåne har i sina lärosäten, sina forskningsanläggningar och näringsliv påtaglig potential att bli världsledande inom framtidens belysning. En belysning som både minskar energiförbrukningen och ökar välbefinnandet. Det som nu krävs är att kraftsamla och kordinera en sådan satsning, vilken spänner över många branscher och discipliner.

9 Datum (11) 1. Beslutsförslag Bilaga 1. Forsknings- och Innovationsagenda: Det Digitala samhällets nya levande ljus - En radikal affärsmöjlighet för Sverige 3. Bilaga 2. Projektskiss Interreg-ansökan: Lighting Metropolis 60 Regional handlingsplan för läkemedel och miljö - miljöstrategiska insatser 2015 Diarienummer anslår kronor 2015 från ansvar 30010, fria medel, till insatser för genomförande av Regional handlingsplan för läkemedel och miljö. Föreliggande ärende tar upp finansieringen av vissa miljöstrategiska insatser under 2015 i den regionala handlingsplanen för läkemedel och miljö. 1. Beslutsförslag Aktivitetsplan läkemedel och miljö, Medverkan i projektet Next Move II Diarienummer anslår kronor 2015 för delfinansiering av Interreg V A projektet Next Move II från ansvar 30010, fria medel, under förutsättning att övriga finansiärer fullföljer sina åtaganden och under förutsättning att projektet beviljas EUmedel. 2. För anslås en total budget på kronor med en årlig fördelning på kronor under förutsättningen att regionfullmäktige beslutar i enighet med rambudget. 3. erhåller uppföljning genom ordinarie verksamhetsuppföljning och slutredovisning av projektet senast Interreg V A projektet Next Move II är en gränsöverskridande satsning på användning och spridning av vätgas för transporter i Öresund - Kattegatt - Skagerrak-regionen (ÖKS-regionen). Projektet kommer att bidra till att öka användningen av vätgas som bränsle inom nya områden, att utveckla affärsmodeller för infrastruktur och ökad produktion som ligger till grund för dessa.

10 Datum (11) 1. Beslutsförslag Utkast ansökan NM II PM-Next Move II Uppdrag till Stiftelsen Skånska Landskap gällande Skåneleden 2015 Diarienummer anslår 1,2 miljoner kronor 2015, ansvar aktivitet 3624, till Stiftelsen Skånska landskap för drift och underhåll av Skåneleden enligt föreliggande avtal och budget. 2. anslår kronor, 2015, ansvar aktivitet 3678, till Stiftelsen Skånska landskap för att bistå i arbetet med utveckling av Skåneleden enligt s åtgärdsplan för Skåneleden. och Stiftelsen Skånska landskap uppdaterade år 2015 uppdraget till Stiftelsen Skånska landskap gällande drift och underhåll för Skåneleden, vilket enligt avtalet årligen ska kostnadssättas i en gemensamt framtagen budget. har dessutom identifierat Stiftelsen Skånska landskap som en viktig resurs i det utvecklingsarbete för Skåneleden som för närvarande pågår. 1. Beslutsförslag Överenskommelse om drift och underhåll av Skåneleden_ Budget för drift och underhåll Skåneleden 2015 Vid protokollet Kenny Nilsson Sekreterare Justerat Mätta Ivarsson Ordförande Pontus Lindberg 2:e vice ordförande

11 Datum (11) Justering har genom anslag tillkännagivits på Rådhus Skånes anslagstavla, Kristianstad, Ann-Louise Olsson Administratör

12 Protokollsanteckning s sammanträde , ärende 6 Jobbkommission Skåne Syftet med Jobbkommission Skåne är att skapa en samarbetsarena för konkreta satsningar på arbetsmarknadsområdet - främst riktad mot unga, för att minska ungdomsarbetslösheten. Glappet mellan Skåne och andra delar av landet är stort när det gäller ungas arbetslöshet. Av ärendebeskrivningen framgår att kampen mot ungdomsarbetslösheten förutsätter en bred mobilisering och samverkan med bl.a. arbetsmarknadens parter, kommuner och landsting/regioner, utbildning, det privata näringslivet och det civila samhällets organisationer. Hur dessa aktörer ska agera tillsammans och handlingsinriktad för att nå de uppsatta målen redovisas tyvärr inte - jobbkommissionens organisation saknas helt i ärendebeskrivningen och det är oklart om kommissionen ska ledas av en politisk styrgrupp eller om arbetet uteslutande ligger inom tjänstemannaorganisationen. Vänsterpartiets uppfattning är att insatsen mot ungdomsarbetslösheten kräver maximan kraftsamling ut över vanlig samverkan. Dessutom bör jobbsatsningarna omfatta hela arbetsstyrkan och inte bara ungdomarna. Det är också nödvändigt att skapa en gemensam agenda för alla aktörer för att rikta de olika insatserna mot samma gemensamma mål. Som ärendet beskrivs kommer de 3 miljoner kronor som nämnden beslutade om att användas inom ramen för Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) - en verksamhet som har funnits sedan 2010, inte har utvärderats och som fram till i dag inte har visat sig tillräcklig för på ett markant sätt reducera ungdomsarbetslösheten i Skåne. Därför behövs nya organisatoriska och politiska satsningar - mera pengar och resurser är välbehövliga, men långt ifrån tillräckliga. För Vänsterpartiet Vilmer Andersen

13 Reservation ärende 7 Somali business center Vi Sverigedemokrater är emot satsningar/projekt som riktar sig till enskilda etniska grupper. Den oansvariga invandrings- och flyktingpolitiken har lett till stora problem i samhället, inte minst hög arbetslöshet och stort utanförskap. Dessa problem löses i huvudsak genom att snarast kraftigt begränsa mottagandet av invandrare och flyktingar. Därigenom skulle situationen på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden snabbt förbättras. Landets ekonomi skulle också snabbt förbättras då behovet att låna pengar för att finansiera den oansvariga invandringspolitiken också upphör. Vi anser också att de problem som den oansvariga invandrings och flyktingpolitiken medför skall finansieras av straten då det är regeringen som bestämmer omfattningen av denna politik. Då vårt yrkande på avslag inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet. För Sverigedemokraterna Niclas Nilsson (SD) Michael Rosenberg (SD) Sverigedemokraterna Rådhus Skåne Kristianstad Tel: E-post: Hemsida:

14 Reservation ärende 11 SPIS Vi Sverigedemokrater anser att spårvagnsprojektet SPIS är för dyrt och att det istället skall satsas på att utveckla superbusskonceptet för stadstrafik. Det sker nu en snabb teknikutveckling när det gäller elektrifiering av bussar för stadstrafik. Inom en snar framtid kommer det sannolikt att finnas elektrifierade busskoncept som är miljömässigt likvärdiga med spårvagnar till ett mycket lägre pris. Redan idag har vi miljövänliga superbussar i Malmös stadstrafik som driv av miljövänlig biogas. Det är dessutom mycket enklare och billigare att ändra linjedragningarna för bussar än spårvagnar. Sannolikt är också risken för olyckor mindre med bussar då dessa inte kan spåra ur som spårvagnar. Elektrifierade bussar kommer sannolikt också att bullra mindre än spårvagnar. svis ser vi inte vitsen med att välja spårvagnar före superbussar. Vi valde därför att yrka att skall avsluta sammarbetet i projektet SPIS. Då vårt yrkande inte vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet. För Sverigedemokraterna Niclas Nilsson (SD) Michael Rosenberg (SD) Sverigedemokraterna Rådhus Skåne Kristianstad Tel: E-post: Hemsida:

Datum 2014-02-27. Protokoll från regionstyrelsens sammanträde

Datum 2014-02-27. Protokoll från regionstyrelsens sammanträde PROTOKOLL 1 39 Datum 2014-02-27 1 (28) Protokoll från regionstyrelsens sammanträde Tid: 2014-02-27 kl. 13.00 14.35 Plats: Skånetrafiken, Hässleholm Beslutande Katarina Erlingson (C), tjg ordförande Rikard

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-10-08 10:00-13:50 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Olof Björkmarker

Läs mer

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500175 1 (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-05-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-05-11 1(45) Plats och tid Rinmansalen, klockan 13:30-14:00 ande Ersättare Utses att justera Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 13 juni 2012 kl 09.00 Kaffe serveras från kl 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 13 juni 2012 kl 09.00 Kaffe serveras från kl 08. 2012-06-01 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 13 juni 2012 kl 09.00 Kaffe serveras från kl

Läs mer

Datum 2010-06-22 Dnr 0902324. Region Skånes organisation för forskning, utveckling och utbildning. Beskrivning av ärendet och skälen till förslaget

Datum 2010-06-22 Dnr 0902324. Region Skånes organisation för forskning, utveckling och utbildning. Beskrivning av ärendet och skälen till förslaget Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-06-22 Dnr 0902324 1 (3) s organisation för forskning, utveckling och utbildning Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen beslutar att från den 1 juli 2010 etablera

Läs mer

Nyheter i korthet: Förtydligad policy för gömda flyktingar Region Skåne startar kundtjänst Samarbetsavtal kring spårvagnar godkändes Region Skåne

Nyheter i korthet: Förtydligad policy för gömda flyktingar Region Skåne startar kundtjänst Samarbetsavtal kring spårvagnar godkändes Region Skåne Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 7 april 2011 På Region Skånes webbplats www.skane.se/rs110407 finns handlingarna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-03 Blad 1 (30)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-03 Blad 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-03 Blad 1 (30) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Björken, kl. 08.00-15.40 Karin Stierna (c), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Lennart Oscarsson

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen måndagen den 19 november 2012, kl. 9-ca 12 i Leja, kommunhuset, Lindesberg Ledamot som

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Protokoll 2013-06-19 Styrelsen. Onsdagen den 19 juni 2013, kl 09.00-13.50 Beslutande Lars Blomberg ordförande

Protokoll 2013-06-19 Styrelsen. Onsdagen den 19 juni 2013, kl 09.00-13.50 Beslutande Lars Blomberg ordförande 59 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Gränsö Slott, Västervik Onsdagen den 19 juni 2013, kl 09.00-13.50 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson vice ordförande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Innehåll. Protokoll 1 (51)

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Innehåll. Protokoll 1 (51) Protokoll 1 (51) Mötesdatum Innehåll 72 Val av justerare samt tid och plats för justering 73 Anställning av förvaltningschef för serviceförvaltningen 74 Trelleborg Green Room - rapport 75 Val av representanter

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 7 oktober 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 7 oktober 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2015-09-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 7 oktober 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Region Skåne har delat ut bidrag till lokala folkhälsosatsningarna sedan 2009. (Ärende 10)

Region Skåne har delat ut bidrag till lokala folkhälsosatsningarna sedan 2009. (Ärende 10) Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 7 maj 2015. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-09-16 1 (60)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-09-16 1 (60) 2011-09-16 1 (60) Tid Fredagen den 16 september kl.10.00 13.45 med ajournering kl. 12.05 12.35 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 08 21

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 08 21 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 08 21 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 08 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 46 Aktuell information... 5 47 Medfinansiering av Filmkommission och manusförfattare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 43/2014. Datum: 2014-06-17 Klockan: 14:15-14:50 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 43/2014. Datum: 2014-06-17 Klockan: 14:15-14:50 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 43/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-06-17 Klockan: 14:15-14:50 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Fisun Yavas (S) Thomas

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll. Protokoll 1 (57)

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunfullmäktige. Innehåll. Protokoll 1 (57) Protokoll 1 (57) Mötesdatum Innehåll 28 Val av justerare och dag för justering av protokollet 29 Cykelväg mellan Klagstorp och Trelleborg, väg 667 - medborgarförslag 30 Cykelväg mellan Trelleborg och Kämpinge

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 730/2011. Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 730/2011 Kommunstyrelsen Datum: 2011-09-20 Klockan: 14:00-15:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Kent Persson (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 360/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-12-06 Klockan: 13:00-17:40 Plats: Praktikcentrum Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Kenneth Nilsson (S) Britta Bjelle

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2013-08-26 Dnr 1301617. Remiss. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 (Dnr N2013/2942/TE)

YTTRANDE. Datum 2013-08-26 Dnr 1301617. Remiss. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 (Dnr N2013/2942/TE) Regionstyrelsen Mats Petersson Enhetschef 044-309 33 01 mats.petersson@skane.se YTTRANDE Datum 2013-08-26 Dnr 1301617 1 (13) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm UTKAST Remiss. Förslag till nationell

Läs mer

Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall kl 09.00-12.00, 13.00 14.50, Rådhussalen, Kulturhuset Glada Hudik kl 15.00 16-40

Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall kl 09.00-12.00, 13.00 14.50, Rådhussalen, Kulturhuset Glada Hudik kl 15.00 16-40 Protokoll 1 (53) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall kl 09.00-12.00, 13.00 14.50, Rådhussalen, Kulturhuset Glada Hudik kl 15.00 16-40 Förtroendevalda: Beslutande: Jonas Holm (M), ordf. 125-131,

Läs mer

Protokoll. Tid Tisdagen den 18 mars 2008 kl. 15.00-15.45

Protokoll. Tid Tisdagen den 18 mars 2008 kl. 15.00-15.45 Tid Tisdagen den 18 mars 2008 kl. 15.00-15.45 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Staffan Werme (FP), ordförande Inger Högström-Westerling (M) Lars Elamson (M) Lotta Olsson (M) Lennart Bondeson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Regionstyrelsen beslutade att satsa 750 000 för laddstolpar till elbilar på Region Skånes sjukhusområden.

Regionstyrelsen beslutade att satsa 750 000 för laddstolpar till elbilar på Region Skånes sjukhusområden. Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 5 februari 2015. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2012 04 26, Gullvivan, Regionförbundets lokaler

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2012 04 26, Gullvivan, Regionförbundets lokaler Protokoll REGIONSTYRELSEN 2012 04 26, Gullvivan, Regionförbundets lokaler REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2012 04 26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 29 Aktuell information... 5 30 Regionförbundets

Läs mer