Kallelse Föredragningslista Socialnämnden Elving Andersson. Florence Johansson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-11-13. Elving Andersson. Florence Johansson"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson Ärende Dnr 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering I tur att justera: Nora Åkare alternativt Abshir Macow Beräknad tid: måndagen den 2 december, kl Kvalitetssäkring och utveckling av vård- och omsorgsverksamheter i entreprenad och LOV-verksamhet, år 2013 SN/2013: Revidering av socialnämndens styrkort 2013 SN/2013: Programsamråd från miljö och stadsbyggnad av program till detaljplan för del av fastigheten Resteröds-Strand 1:20, 1:6 m.fl. SN/2013: Uppdragsbeskrivning för valfrihetssystem inom boendestöd SN/2013: Uppdragsbeskrivning för valfrihetssystem inom hemtjänst SN/2013: Medborgarförslag från Ulf Larsson om att öppna Österängen SN/2013: Parkeringsplatser vid Södertulls äldreboende SN/2013: Sammanställning av enkätundersökning rörande behov av boende enligt LSS SN/2013: Utvärdering av Trygg hemgång SN/2013: Information, med anledning av fråga från Ewa Tillander (C), om regler och handläggning gällande färdtjänst och riksfärdtjänst

2 Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2(2) Ärende Dnr 12. Uppsökande verksamhet inom ramen för kommunens informationsansvar för ungdomar mellan år 13. Uppföljning och revidering av servicedeklaration för Kompassen 14. Uppföljning och revidering av servicedeklaration för försörjningsstöd SN/2013:295 SN/2013:299 SN/2013: Hemlöshetskartläggning i Uddevalla 2013 SN/2013: Socialnämndens månadsmått 2013 SN/2013: Redovisning av hanteringen av budgetposten "Centralt avsatta medel/ofördelat sparbeting" SN/2013: Socialnämndens detaljbudget SN/2013: Information om socialtjänstens kvinnofridsarbete 20. Redovisning av arbetsskador och tillbud inom socialtjänsten 21. Anmälan av beslut fattade med stöd av socialnämndens delegation SN/2013:5 22. Anmälan av inkomna skrivelser m.m. 23. Information från förvaltningen 24. Socialnämndens ärendebalanslista november Ev. övriga frågor INDIVIDÄRENDEN ENLIGT SÄRSKILD FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Florence Johansson, tel , eller Lotta Larsson, tel , eller e-post

3 1 (1) Socialnämndens ledamöter och ersättare Ledamöter Ann-Charlott Gustafsson (M) Camilla Josefsson (M) Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Elving Andersson (C), ordförande Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Stefan Skoglund (S), 2:e vice ordförande Lars-Erik Ljungberg (S) Jan-Olof Andersson (S) Nora Åkare (S) Abshir Macow (S) Karin Molander (MP) Ulf Fagerberg (UP) Ersättare Ewa Tillander (C) Gerd Andersson (FP) David Sahlsten (KD) Linnéa Ellström (S) Lidija Beljic (S) Lars-Olof Laxrot (V) Sven Hassler (MP) /FMS

4 Utdrag Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 1 (1) Kvalitetssäkring och utveckling av vård- och omsorgsverksamheter i entreprenad och LOV-verksamhet, år 2013 (SN/2013:310) Sammanfattning Enheten för kvalitetssäkring och utveckling har mellan juni 2013 oktober 2013 kvalitetssäkrat vård- och omsorgsverksamheter i entreprenad och LOV-verksamhet. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse, Socialtjänstens kvalitetsrapport Tesia AB, daterad Socialtjänstens kvalitetsrapport Team Assistans AB, daterad Socialtjänstens kvalitetsrapport Omsorgsföretaget Orkidén AB:s gruppbostäder, daterad Socialtjänstens kvalitetsrapport Skogslyckan hus B, daterad Socialtjänstens kvalitetsrapport Skogslyckan hus D, daterad Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att godkänna informationen i de kvalitetsrapporter som enheten för kvalitetssäkring och utveckling har framställt efter besök i verksamheten. Utdragsbestyrkande

5 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 1 (2) Dnr SN/2013:310 Handläggare Utredare Marita Niemi Telefon Kvalitetssäkring och utveckling av vård- och omsorgsverksamheter i entreprenad och LOV-verksamhet, år 2013 Sammanfattning Enheten för kvalitetssäkring och utveckling har mellan juni 2013 oktober 2013 kvalitetssäkrat vård- och omsorgsverksamheter i entreprenad och LOV-verksamhet. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse, , Socialtjänstens kvalitetsrapport Tesia AB, Socialtjänstens kvalitetsrapport Team Assistans i Göteborg AB, Socialtjänstens kvalitetsrapport Skogslyckan hus B, Socialtjänstens kvalitetsrapport Skogslyckan hus D, Socialtjänstens kvalitetsrapport Aprilvägen, Decembervägen, Agnebergsgatan och Torggatan, Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna informationen i de kvalitetsrapporter som enheten för kvalitetssäkring och utveckling har framställt efter besök i verksamheten Bo Lundgren Socialchef Marita Niemi Utredare Expediera till

6 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 2 (2) Dnr SN/2013:310

7 Rapport 1 (3) Uppföljningsrapport TESIA AB Datum för uppföljningsbesök: Närvarande: Verksamheten Eva-Lee Thörnqvist, enhetschef Björn Lunde Rose-Marie Enheten för kvalitetssäkring och utveckling Ann-Britt Petersson, MAS Christian Andersson, utredare Enheten för kvalitetssäkring och utveckling (EKSU) arbetar för att säkerställa en god kvalitet inom socialtjänstens vård- och omsorgsverksamheter. Enheten har i uppdrag att minst en gång per år kvalitetssäkra alla särskilda boenden (SoL) inklusive tillagningskök och matsal, alla gruppbostäder (LSS), alla hemtjänstgrupper samt all verksamhet som bedrivs i privat regi inom nämnda kategorier. Kvalitetssäkringen innefattar två metoder av besök i verksamheter som bedrivs i privat regi; anmält besök och oanmält besök. Oavsett besöksmetod i verksamheter som bedrivs i privat regi utgör kvalitetskompassen och anbudsunderlag/avtal grunden för kvalitetssäkringen. Samtal/Intervju med brukare/anhöriga sker vid särskilt tillfälle. Anbudsunderlag och avtal skall under avtalsperiod följas och kommer, vid identifierade brister, att föranleda en begäran om att bristerna skall korrigeras. Kvalitetskompassen är ett instrument för att mäta kvalitet och innehåller ett antal påståenden inom grundläggande och betydelsefulla områden. De påståenden som har identifierats utgöra en brist och som inte finns kopplat till avtal står utföraren fritt att åtgärda, dock rekommenderas åtgärd då kvalitetskompassen kommer utgöra grund för kvalitetsjämförelser. Denna rapport är en uppföljning av föregående års kvalitetssäkringsbesök. För föregående års besök hos Tesia hänvisas kvalitetssäkringsrapporten daterat Tesia AB Tesia AB har bedrivit hemtjänst- och boendestödsverksamhet sedan 2010 och har kontorslokaler på Silentzvägen 4. TILLSYNSRAPPORT/CTD Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen E-POST

8 RAPPORT 2 (3) Uppföljningsrapport utifrån föregående års risk-, förbättrings- och utvecklingsområden som avser avtalsinnehåll GENOMFÖRANDEPLAN Vid kvalitetssäkringsbesöket förra året fanns ingen genomförandeplan där det samlat framgår den enskildes individuella behov och önskemål, individuella mål och hur dessa skall uppnås samt datum för upprättande och uppföljningsdatum. Tesia AB använder numera socialtjänstens mall för genomförandeplan. Genomförandeplanen hänvisar också till en arbetsbeskrivning. Vid stickprov uppfyller genomförandeplanerna de krav som ställs. TEAMTRÄFFAR Vid kvalitetssäkringsbesöket förra året fanns inte teamträffar. Tesia AB har numera teamträffar i enskilda ärenden och anser att samarbetet med sjuksköterskor och biståndshandläggare fungerar bra. Däremot är det svårare att avtala tid med sjukgymnaster och arbetsterapeuter. NYCKELHANTERING Vid kvalitetssäkringsbesöket förra året ansågs nyckelhanteringen god och säker. Däremot, när det gällde brukare med läkemedelsövertag, så förvarades nyckeln till brukarens läkemedelsskåp så att personal utan delegation på läkemedel får tillgång till nyckeln till brukarnas läkemedelsskåp. Tesia AB har numera skärpt upp sina rutiner så att personal utan läkemedelsdelegation inte kommer åt brukarnas läkemedelsskåp. MATERIAL HOS BRUKARNA, SÅ ATT PERSONALEN KAN UTFÖRA BASALA HYGIENRUTINER Vid kvalitetssäkringsbesöket förra året framkom att det inte alltid finns engångsförkläden hos alla brukare så att personalen kan följa de basala hygienrutinerna. Tesia AB har numera åtgärdat detta. ÖVRIGT Vid kvalitetssäkringsbesöket förra åretkonstaterades att innehållet i broschyren Personalens hygienrutiner din säkerhet riktat mot brukare, riktlinjer och rutiner för kontaktpersonalens uppgifter samt bemötandepolicy fanns. Synpunkten Enheten för kvalitetssäkring och utveckling hade, var att även dessa skulle delas ut till brukare. Detta har gjorts i ett häfte som nu finns hos brukare. Övriga punkter av vikt som behandlades under kvalitetssäkringsbesöket Frånvarorapportering Tesia AB uppger att det fungerar bra med rutinerna för frånvarorapportering. Det är väldigt sällan som brukare meddelar frånvaro. TES Tesia AB uppger att det fungerar bra med rutinerna för TES. Däremot saknas en kontaktperson avseende registreringssystemet från socialtjänsten. KLARA Tesia AB har inte tidigare använt KLARA. Företaget uppmanas att börja använda systemet då detta TILLSYNSRAPPORT/CTD

9 RAPPORT 3 (3) regleras i avtal. Tesia AB behöver dessutom ytterligare ett användar-id då brukarantalet är stort men hindras av att det kostar extra. Kvalitetsledningssystem Tesia AB har ett kvalitetsledningssystem upprättat efter SOSFS 2011:9. Tesia AB:s punkter som behandlades under kvalitetssäkringsbesöket SAMVERKANSMÖTEN Tesia AB efterfrågar strukturerade samverkansmöten med socialtjänsten där mötena till exempel kan ske två gånger per år och där nyckelpersoner från socialtjänsten alltid är närvarande. Detta leder till ett bättre samarbete mellan socialtjänst och utförare. Enheten för kvalitetssäkring och utveckling har tagit med denna synpunkt till socialtjänstens arbete inom LOV. Omdöme Samtal har genomförts i syfte att få en bild av verksamhetens kvalitetsnivå. Enheten för kvalitetssäkring och utveckling har genomfört avtalsuppföljning och kan konstatera att verksamheten uppfyller avtalets innehåll, med undantag för systemet KLARA. Enligt den bedömning som kunnat göras finns goda ambitioner och en medvetenhet när det gäller innehållet i verksamheten. Vår bedömning är att verksamheten håller en god kvalitet. SOCIALTJÄNSTEN Enheten för kvalitetssäkring och utveckling Ann-Britt Petersson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Christian Andersson Utredare TILLSYNSRAPPORT/CTD

10 Rapport 1 (4) Uppföljningsrapport TEAM ASSISTANS AB Datum för uppföljningsbesök: Närvarande: Verksamheten Siv Rosén, enhetschef Två personal Enheten för kvalitetssäkring och utveckling Ann-Britt Petersson, MAS Christian Andersson, utredare Enheten för kvalitetssäkring och utveckling (EKSU) arbetar för att säkerställa en god kvalitet inom socialtjänstens vård- och omsorgsverksamheter. Enheten har i uppdrag att minst en gång per år kvalitetssäkra alla särskilda boenden (SoL) inklusive tillagningskök och matsal, alla gruppbostäder (LSS), alla hemtjänstgrupper samt all verksamhet som bedrivs i privat regi inom nämnda kategorier. Kvalitetssäkringen innefattar två metoder av besök i verksamheter som bedrivs i privat regi; anmält besök och oanmält besök. Oavsett besöksmetod i verksamheter som bedrivs i privat regi utgör kvalitetskompassen och anbudsunderlag/avtal grunden för kvalitetssäkringen. Samtal/Intervju med brukare/anhöriga sker vid särskilt tillfälle. Anbudsunderlag och avtal skall under avtalsperiod följas och kommer, vid identifierade brister, att föranleda en begäran om att bristerna skall korrigeras. Kvalitetskompassen är ett instrument för att mäta kvalitet och innehåller ett antal påståenden inom grundläggande och betydelsefulla områden. De påståenden som har identifierats utgöra en brist och som inte finns kopplat till avtal står utföraren fritt att åtgärda, dock rekommenderas åtgärd då kvalitetskompassen kommer utgöra grund för kvalitetsjämförelser. Denna rapport är en uppföljning av föregående års kvalitetssäkringsbesök. För föregående års besök hos Team Assistans AB hänvisas kvalitetssäkringsrapporten daterat Team Assistans AB Team Assistans AB har bedrivit hemtjänst- och boendestödsverksamhet sedan 14 mars 2011 och har kontorslokaler på Brattvägen. TILLSYNSRAPPORT/CTD Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen E-POST

11 RAPPORT 2 (4) Uppföljningsrapport utifrån föregående års risk-, förbättrings- och utvecklingsområden som avser avtalsinnehåll NYCKELHANTERING Den generella nyckelhanteringen är fortfarande god och säker. Vid tidigare kvalitetssäkringsbesök hade Team Assistans en brukare med läkemedelsövertag. Nyckeln till brukarens läkemedelsskåp hängde i samma nyckelknippa som brukarens lägenhetsnyckel vilket föranledde att personal med ingen läkemedelsdelegation hade tillgång till läkemedelsskåpet. Team Assistans har vid denna rapports datum ingen brukare med läkemedelsövertag, dock finns nya säkra rutiner kring läkemedelskåpsnycklar som innebär följande: Det finns ett särskilt skåp där läkemedelsskåpsnyckeln till brukare finns. För att hämta ut nyckeln används en särskild signeringslista. Enbart läkemedelsdelegerad personal har tillgång till detta. Denna rutin blir aktuell vid tillfällen då Team Assistans har brukare med läkemedelsövertag. BASALA HYGIENRUTINER Vid tidigare kvalitetssäkringsbesök konstaterades att rutinerna kring basala hygienrutiner inom hemtjänstverksamheten vad goda. Däremot behövdes mer utbildning och information om detta ske inom boendestödsverksamheten. Medicinskt ansvarig sjuksköterska besökte vid slutet av år 2012 Team Assistans för att ge information om basala hygienrutiner. Vid denna rapports datum anses Team Assistans ha kännedom om och följer basala hygienrutiner. GENOMFÖRANDEPLAN Vid tidigare kvalitetssäkringsbesök gjordes ett stickprov på genomförandeplaner både inom hemtjänst- och boendestödsverksamheten. Genomförandeplaner inom hemtjänstverksamheten var välskrivna och tydliga. Inom boendestödsverksamheten saknades dock upprättandedatum och uppföljningsdatum. Vid denna rapports datum anses genomförandeplanerna inom boendestödsverksamheten vara uppdaterade och uppföljda minst var sjätte månad. KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet anses vara uppdaterat i enlighet med socialstyrelsens föreskrift 2011:9. Övriga punkter av vikt som behandlades under kvalitetssäkringsbesöket Frånvarorapportering Team Assistans hemtjänst- och boendestödsverksamhet skall som rutin rapportera brukares frånvaro till socialtjänstens administrativa avdelning. Emellertid kan brukares meddelande om framtida frånvaro till personal inte nå fram till kontoret, som administrerar rapporten innan denna skickas till socialtjänsten. TILLSYNSRAPPORT/CTD

12 RAPPORT 3 (4) Team Assistans uppmanas att påminna personalen om vikten av att meddela brukares frånvaro till kontoret dels då en frånvaro justerar brukarens eventuella vårdavgift för månaden, dels för regleringen av ersättningen till Team Assistans. TES Som regel registrerar personalen sitt besök hos brukaren i sin telefon, men i vissa fall även på papper som sedan manuellt förs in i TES. Team Assistans uppger att det är en del störningar i systemet. Team Assistans påminns om att registrera så mycket besök som möjligt med hjälp av telefonen. KLARA Team Assistans administratör väntar på kortläsare för att kunna logga in på KLARA. För närvarande arbetar inte Team Assistans i detta system. Team Assistans ska arbeta med KLARA. Team Assistans AB:s punkter som behandlades under kvalitetssäkringsbesöket Teamträffar Team Assistans strävar efter och eftersöker teamträffar för att diskutera enskilda brukares behov med mera. Enhetschefen uppger att hon möter på svårigheter att få till stånd dessa träffar från socialtjänstens sida. Enhetschefen begär därför en rutin för hur teamträffar ska gå till, då hon anser att träffarna är av vikt för brukares bästa. I gällande avtal skall enhetschefen kalla till teamträffar. Då socialtjänsten inte kan tillgodose detta kan inte Team Assistans ställas till svar i denna del av avtalet. Enheten för kvalitetssäkring och utveckling har tagit med denna synpunkt till socialtjänstens arbete inom LOV. Samverkansmöten Team Assistans efterfrågar strukturerade samverkansmöten med socialtjänsten där mötena till exempel kan ske två gånger per år och där nyckelpersoner från socialtjänsten alltid är närvarande. Detta leder till ett bättre samarbete mellan socialtjänst och utförare. Team Assistans anser att samarbetet idag kan bli mycket bättre. Enheten för kvalitetssäkring och utveckling har tagit med denna synpunkt till socialtjänstens arbete inom LOV. Omdöme Samtal har genomförts i syfte att få en bild av verksamhetens kvalitetsnivå. Enheten för kvalitetssäkring och utveckling har genomfört avtalsuppföljning och kan konstatera att verksamheten uppfyller avtalets innehåll, med undantag för systemet KLARA. Dessutom ska Team Assistans ta till sig påminnelserna gällande TES och frånvarorapportering. TILLSYNSRAPPORT/CTD

13 RAPPORT 4 (4) Enligt den bedömning som kunnat göras finns goda ambitioner och en medvetenhet när det gäller innehållet i verksamheten. Vår bedömning är att verksamheten håller en god kvalitet. SOCIALTJÄNSTEN Enheten för kvalitetssäkring och utveckling Ann-Britt Petersson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Christian Andersson Utredare TILLSYNSRAPPORT/CTD

14 Rapport 1 (4) Kvalitetsrapport Omsorgsföretaget Orkidén AB:s gruppbostäder Aprilvägen, Decembervägen, Agnebergsgatan och Torggatan i Uddevalla kommun Datum för uppföljningsbesök: Enheten för kvalitetssäkring och utveckling (EKSU) arbetar för att säkerställa en god kvalitet inom socialtjänstens vård- och omsorgsverksamheter. Enheten har i uppdrag att minst en gång per år kvalitetssäkra alla särskilda boenden (SoL) inklusive tillagningskök och matsal, alla gruppbostäder (LSS), alla hemtjänstgrupper samt all verksamhet som bedrivs i privat regi inom nämnda kategorier. Kvalitetssäkringen innefattar två metoder av besök i verksamheter som bedrivs i privat regi; anmält besök och oanmält besök. Oavsett besöksmetod i verksamheter som bedrivs i privat regi utgör kvalitetskompassen och anbudsunderlag/avtal grunden för kvalitetssäkringen. Samtal/Intervju med brukare/anhöriga sker vid särskilt tillfälle. Anbudsunderlag och avtal skall under avtalsperiod följas och kommer, vid identifierade brister, att föranleda en begäran om att bristerna skall korrigeras. Kvalitetskompassen är ett instrument för att mäta kvalitet och innehåller ett antal påståenden inom grundläggande och betydelsefulla områden. De påståenden som har identifierats utgöra en brist och som inte finns kopplat till avtal står utföraren fritt att åtgärda, dock rekommenderas åtgärd då kvalitetskompassen kommer utgöra grund för kvalitetsjämförelser. Denna rapport redogör för förbättringsområden hos alla fyra gruppbostäder. Omsorgsföretaget Orkidén AB Omsorgsföretaget Orkidén AB driver verksamheten på Aprilvägen, Decembervägen, Agnebergsgatan och Torggatan sedan 1 maj Aprilvägen Gruppbostaden är belägen i ett villaområde i nordvästra Uddevalla, närmare 5 kilometer från centrum. Fastigheten där gruppbostaden är belägen ägs av Uddevallahem. Gruppbostaden finns i en enplansfastighet som omfattar sex fullvärdiga lägenheter, enrumslägenheter med pentry och hygienutrymme. I fastigheten finns också personalutrymmen samt gemensamma utrymmen i form av kök, vardagsrum och tvättstuga. Decembervägen Gruppbostaden är belägen i ett villaområde i nordvästra Uddevalla, närmare 5 kilometer från centrum. Bostaden finns i en enplansfastighet som omfattar sex fullvärdiga lägenheter, enrumslägenheter med pentry, hygienutrymme och sovalkov. I fastigheten finns också personalutrymmen samt gemensamma TILLSYNSRAPPORT/CTD Ledning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen E-POST

15 RAPPORT 2 (4) utrymmen i form av kök, vardagsrum och tvättstuga. Fastigheten ägs av Uddevallahem. Agnebergsgatan Gruppbostaden är centralt belägen i Uddevalla. Bostaden finns, sedan år 1998, på bottenplanet i hyresfastigheten och omfattar sex fullvärdiga lägenheter, lägenheter med pentry och hygienutrymme varav fyra med sovalkov och en med sovrum. I samma plan finns personalutrymmen samt gemensamma utrymmen i form av kök, vardagsrum och tvättstuga. Torggatan Gruppbostaden är centralt belägen i Uddevalla. Gruppbostaden finns på andra våningen i en hyresfastighet och omfattar fem fullvärdiga lägenheter i ett våningsplan och en lägenhet i våningsplanet ovanför. I gruppbostaden finns personalutrymmen samt gemensamma utrymmen i form av kök, vardagsrum och tvättstuga. Risk-, förbättrings- och utvecklingsområden NYCKELHANTERING Även om normalt all personal är läkemedelsdelegerad kan det uppstå situationer där personal som inte har läkemedelsdelegation arbetar i verksamheten. I alla verksamheter förutom Agnebergsgatan kan personal som inte är läkemedelsdelegerade skaffa sig tillgång till brukares läkemedelskåp. Detta på grund av att läkemedelsskåpsnyckeln antingen hänger i samma nyckelskåp som andra nycklar eller hänger i samma nyckelknippa med andra nycklar. Verksamheterna, dock ej Agnebergsgatan, ska skilja på nycklarna på ett sådant sätt att personal som inte är läkemedelsdelegerade inte ges tillgång till läkemedelskåpsnycklar. BASALA HYGIENRUTINER I lägenheter där brukare med omvårdnadsbehov bor saknas i några fall personaltvål. Personaltvålen är avsedd att användas av personal efter att ha utfört omvårdnadsinsatser. Det är dessutom angeläget att personal har tillgång till hygieniskt placerade och lätt åtkomliga engångshanddukar alternativt torky. Detta gäller samtliga verksamheter och ska åtgärdas som ett led i basala hygienrutiner. Basala hygienrutiner fungerar generellt sätt bra, men det är viktigt att verksamheterna håller en hög kvalitet och reflekterar över vad som kan förbättras. MUNVÅRDSUTBILDNING Ingen av de besökta verksamheterna har fått munvårdsutbildning de senaste tre åren. Enheten för kvalitetssäkring och utveckling rekommenderar att kontakta Västra Götalandsregionens tandvård för att erhålla kostnadsfri utbildning i munvård. TILLSYNSRAPPORT/CTD

16 RAPPORT 3 (4) Tidsplan för åtgärdande Socialtjänsten anmodar Omsorgsföretaget Orkidén AB om rättelse avseende de nedanstående angivna områdena som identifierats efter genomgång av verksamheterna. Verksamheterna skall upprätta handlingsplan/er som innefattar - Beskrivning av bristen - Åtgärd för att avhjälpa bristen - Tidsplan för genomförande Handlingsplan/er skall omfatta åtgärder av följande områden: Risk-, förbättrings- och utvecklingsområden Datum då fel och brist skall vara åtgärdat Nyckelhantering avseende läkemedelskåpsnycklar 15 september 2013 Basala hygienrutiner 15 september 2013 Felet och bristen har följts upp av (ifylls av socialtjänsten).. Upprättad handlingsplan/er skickas omgående, dock senast 31 augusti 2013, i två exemplar till: Enheten för kvalitetssäkring och utveckling Socialtjänsten, Stadshuset UDDEVALLA Anser enheten att något innehåll i handlingsplanen behöver förtydligas meddelas verksamheten detta snarast. Enheten kommer att följa upp de åtgärder som vidtagits. Övrigt Det är gott samarbete mellan Orkidéns fyra gruppbostäder i Uddevalla. Gemensamma aktiviteter är en naturlig del i verksamheterna. Årligen görs en brukaruppföljning där resultatet visar att man genomgående får ett bra omdöme. Exempelvis ställs frågor avseende trivsel, delaktighet och trygghet på gruppbostäderna. Omdöme Med kvalitetskompass som grund har samtal genomförts i syfte att få en bild av verksamheternas kvalitetsnivå. Enheten för kvalitetssäkring och utveckling har genomfört avtalsuppföljning och kan konstatera att verksamheterna, med något undantag, uppfyller avtalets innehåll. Enligt den bedömning som kunnat göras finns goda ambitioner och en medvetenhet när det gäller TILLSYNSRAPPORT/CTD

17 RAPPORT 4 (4) innehållet i verksamheterna. Vår bedömning är att verksamheten håller en god kvalitet. SOCIALTJÄNSTEN Enheten för kvalitetssäkring och utveckling Brita Havåsen Utredare Ann-Britt Petersson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Christian Andersson Utredare TILLSYNSRAPPORT/CTD

18 RAPPORT 1 (4) Dnr: nr Kvalitetsrapport Skogslyckan hus B Typ av besök: Anmält besök Oanmält besök Inget besök Datum för kvalitetssäkringsbesök: , kompletterande samtal enhetschef Närvarande: Verksamheten Louise Gehandler, enhetschef Vård- och omsorgspersonal Enheten för kvalitetssäkring och utveckling Ann-Britt Petersson, MAS Camilla Karlsson, utredare Marita Niemi, utredare Enheten för kvalitetssäkring och utveckling (EKSU) arbetar för att säkerställa en god kvalitet inom socialtjänstens vård- och omsorgsverksamheter. Enheten har i uppdrag att kvalitetssäkra alla särskilda boenden (SoL) inklusive tillagningskök och matsal, alla gruppbostäder, alla hemtjänstgrupper samt all verksamhet som bedrivs i privat regi inom nämnda kategorier. Kvalitetssäkringen innefattar två metoder av besök i verksamheter som bedrivs i privat regi; anmält besök och oanmält besök. Oavsett besöksmetod i verksamheter som bedrivs i privat regi utgör kvalitetskompassen och anbudsunderlag/avtal grunden för kvalitetssäkringen. Samtal/Intervju med brukare/anhöriga sker vid särskilt tillfälle. Anbudsunderlag och avtal skall under avtalsperiod följas och kommer, vid identifierade brister, att föranleda en anmodan om rättelse. Kvalitetskompassen är ett instrument för att mäta kvalitet och innehåller ett antal påståenden inom grundläggande och betydelsefulla områden. De påståenden som har identifierats utgöra en brist och som inte finns kopplat till avtal står utföraren fritt att åtgärda, dock rekommenderas åtgärd då kvalitetskompassen kommer utgöra grund för kvalitetsjämförelser. Skogslyckan hus B Skogslyckans äldreboende byggdes 1969 och genomgick en totalrenovering Boendet (hus A och hus B) inrymmer 96 bostäder fördelade på sju våningsplan. Bostäderna består av 1 eller 2 rum o kök. En våning är till viss del bemannad med finsktalande personal. På bottenplanet finns samlingssal, kök, matsal, bibliotek, dagverksamheter och expeditioner. I anläggningen finns bastu, gymnastiksal, hårvård och fotvård. Bostäderna är utrustade med toalett, dusch och pentry. På varje enhet finns gemensamhetsutrymmen som kök och matrum, där man äter måltiderna tillsammans. Det finns även ett vardagsrum med TV. Skogslyckan äldreboende är beläget nära Skogslyckans centrum med affärer och vårdcentral. Boendet har en uppvuxen trädgård med goda möjligheter för Socialtjänsten Avdelningen för assistans och rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset, Varvsvägen ddevalla.se E-post

19 2 (4) utomhusvistelser. Boendet drivs av Bräcke Diakoni på uppdrag av kommunen sedan 1 april Risk-, förbättrings- och utvecklingsområden samt anmodan om rättelse avseende fel och brist Bedömningsområdet Dokumentation och information Att förbättra/utveckla bör åtgärdas Dokumentation Genomförandeplaner Vid stickprovskontroll i pärmar för omvårdnadsdokumentation återfanns dokument med inaktuell information och viss oreda bland dokumenten. Inaktuell information bör tas bort Vid stickprovskontroll av genomförandeplaner visar det sig att ett flertal genomförandeplaner inte följts upp som planerat samt att det saknades genomförandeplaner. Rutin tas fram för att säkerställa att uppföljning sker och arbetsätt kring genomförandeplaner följs. Bedömningsområdet Kvalitetskompass för särskilt boende Att förbättra/utveckla bör åtgärdas Basala hygienrutiner Individuell anpassning och delaktighet Nyckelhantering Anhöriga och närstående Vid verksamhetens egenkontroll har iakttagits bristfällig följsamhet till basala hygienrutiner avseende användning av förkläde vid bäddning och möjligheten för vårdpersonal till personaltvål. Förbättringsåtgärderna efter utfallet av egenkontroll av följsamheten till basal hygien skickas in. Checklistorna för sociala aktiviteter är bristfälligt ifyllda och bör kompetteras med information om erbjudande av social aktivitet/ egen tid. Med nuvarande rutin finns möjlighet för personal som inte har läkemedelsdelegation att komma åt läkemedelsskåp. Verksamheten behöver säkerställa att nyckelhanterings rutin så att inte obehöriga har åtkomst till läkemedelskåp. Anhöriga erbjuds inte individuella samtal enligt avtal. Utforma en rutin så att anhöriga erbjuds samtal. Inget att anmärka Bedömningsområdet Avtal Anmodan om rättelse avseende fel och brist - skall åtgärdas

20 3 (4) Tidsplan för åtgärdande av fel och brist Socialtjänsten anmodar Bräcke Diakoni om rättelse avseende de fel och brister som identifierats efter genomgång av verksamheten kopplat till bedömningsområdet avtal. Verksamheten skall upprätta handlingsplan/er som innefattar - Beskrivning av bristen - Åtgärd för att avhjälpa bristen - Tidsplan för genomförande Risk/brist/förbättring Dokumentation Genomförandeplaner Basal hygien rutiner Nyckel rutiner Egen tid/sociala aktiviteter Datum då risk/brist/förbättring skall vara åtgärdat Upprättad handlingsplan/er/ och efterfrågade dokument skickas senast i två exemplar till: Marita Niemi Enheten för kvalitetssäkring och utveckling Socialtjänsten, Stadshuset UDDEVALLA Anser enheten att något innehåll i handlingsplanen behöver förtydligas meddelas verksamheten detta snarast. Enheten kommer att följa upp de åtgärder som vidtagits. Uppföljning av de boendes uppfattning och omvårdnad I anslutning till den genomförda kvalitetsgranskningen kontaktades och intervjuades ett urval av de boende på Skogslyckan hus B för att få ge sin syn på verksamheten. Resultatet av de boendesuppfattning är att omvårdnaden ges på ett professionellt och respektfullt sätt. Läkemedelshanteringen upplevs fungera bra. Detsamma gäller uppfattning av personalens hygienrutiner. Synpunkter från de boende var kring genomförandeplaner, egen tid. De boende känner inte till begreppet egen tid (tid för sociala aktivitet) och efterförklaring av begreppet upplever flera att de inte får något erbjudande eller stöttning vid exempelvis promenader. När det

21 4 (4) gäller genomförandeplaner är inte syftet med genomförandeplaner förankrat hos de intervjuade/boende. Övrigt Tillsyn gällande brandskydd har genomförts av räddningstjänst och bristerna kommer att åtgärdas. Eventuell efterbesiktning utförs av räddningstjänst. Synpunkter har framkommit från både personal och boende gällande ibland bristfälliga språkkunskaper bland personal. Omdöme Med kvalitetskompass som grund har samtal genomförts i syfte att få en bild av verksamhetens kvalitetsnivå. Enheten för kvalitetssäkring och utveckling har genomfört avtalsuppföljning och kan konstatera att verksamheten har i vissa fall bristfälliga kunskaper om avtalets innehåll. Enligt den bedömning som kunnat göras finns goda ambitioner när det gäller innehållet i verksamheten. Vår bedömning är att verksamheten håller en god kvalitet men kan i några viktiga avseenden förbättras. SOCIALTJÄNSTEN Enheten för kvalitetssäkring och utveckling Ann-Britt Petersson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Camilla Karlsson Utredare Marita Niemi Utredare

22 RAPPORT 1 (4) Dnr: nr Kvalitetsrapport Skogslyckan hus D Typ av besök: Anmält besök Oanmält besök Inget besök Datum för kvalitetssäkringsbesök: , kompletterande samtal enhetschef Närvarande: Verksamheten Louise Gehandler, vik enhetschef Kristina Nyckelgård, vik enhetschef Vård och omsorgspersonal Enheten för kvalitetssäkring och utveckling Ann-Britt Petersson, MAS Camilla Karlsson, utredare Marita Niemi, utredare Enheten för kvalitetssäkring och utveckling (EKSU) arbetar för att säkerställa en god kvalitet inom socialtjänstens vård- och omsorgsverksamheter. Enheten har i uppdrag att kvalitetssäkra alla särskilda boenden (SoL) inklusive tillagningskök och matsal, alla gruppbostäder, alla hemtjänstgrupper samt all verksamhet som bedrivs i privat regi inom nämnda kategorier. Kvalitetssäkringen innefattar två metoder av besök i verksamheter som bedrivs i privat regi; anmält besök och oanmält besök. Oavsett besöksmetod i verksamheter som bedrivs i privat regi utgör kvalitetskompassen och anbudsunderlag/avtal grunden för kvalitetssäkringen. Samtal/Intervju med brukare/anhöriga sker vid särskilt tillfälle. Oavsett besöksmetod utgör kvalitetskompassen grunden för kvalitetssäkringen. Vid anmälda besök sker samtal med enhetschef och personal, genomgång av kvalitetskompass samt genomgång av fördjupningsområden. Samtal/Intervju med brukare/anhöriga sker vid särskilt tillfälle. I samband med kvalitetssäkring av entreprenadverksamheter sker dessutom en fördjupad uppföljning med anbudsunderlag som grund. Kvalitetskompassen är ett instrument för att mäta kvalitet och innehåller ett antal påståenden inom grundläggande och betydelsefulla områden. De påståenden som har identifierats utgöra en brist och som inte finns kopplat till avtal står utföraren fritt att åtgärda, dock rekommenderas åtgärd då kvalitetskompassen kommer utgöra grund för kvalitetsjämförelser. Skogslyckan Hus D Skogslyckans äldreboende byggdes 1969 och genomgick en totalrenovering Boendet (hus B och hus D) inrymmer 96 bostäder fördelade på sju våningsplan. Bostäderna består av 1 eller 2 rum o kök. En våning är till viss del bemannad med finsktalande personal. På bottenplanet finns samlingssal, kök, matsal, bibliotek, dagverksamheter och expeditioner. I anläggningen finns bastu, gymnastiksal, hårvård och fotvård. Bostäderna är utrustade med toalett, dusch och pentry. På varje Socialtjänsten Avdelningen för assistans och rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset, Varvsvägen fax E-post

23 2 (4) enhet finns gemensamhetsutrymmen som kök och matrum, där man äter måltiderna tillsammans. Det finns även ett vardagsrum med TV. Skogslyckan äldreboende är beläget nära Skogslyckans centrum med affärer och vårdcentral. Boendet har en uppvuxen trädgård med goda möjligheter för utomhusvistelser. Boendet drivs av Bräcke Diakoni på uppdrag av kommunen sedan 1 april Risk-, förbättrings- och utvecklingsområden samt anmodan om rättelse avseende fel och brist Bedömningsområdet Dokumentation och information Att förbättra/utveckla bör åtgärdas Dokumentation Genomförandeplaner Vid stickprovskontroll i pärmar för omvårdnadsdokumentation återfanns dokument med inaktuell information och viss oreda bland dokumenten. Inaktuell information bör tas bort. Vid stickprovskontroll av genomförandeplaner visar det sig att ett flertal genomförandeplaner inte följts upp som planerat samt att det saknades genomförandeplaner för boende. Orsaken till avsaknad av genomförandeplan är inte dokumenterad. Rutin tas fram för att säkerställa att uppföljning sker och arbetsätt kring genomförandeplaner följs. Bedömningsområdet Kvalitetskompass för särskilt boende Att förbättra/utveckla bör åtgärdas Basala hygienrutiner Nyckelhantering Anhöriga och närstående Individuell anpassning och delaktighet Vid verksamhetens egenkontroll har iakttagits bristfällig följsamhet till basala hygienrutiner avseende användning av förkläde och möjligheten för vårdpersonal till personaltvål. Förbättringsåtgärderna efter utfallet av egenkontroll av följsamheten till basal hygien skickas in. Med nuvarande rutin finns möjlighet för personal som inte har läkemedelsdelegation att komma åt läkemedelsskåp. Verksamheten behöver säkerställa nyckelhanterings rutin så att inte obehöriga har åtkomst till läkemedelskåp Anhöriga erbjuds inte individuella samtal enligt avtal. Utforma en rutin så att anhöriga erbjuds samtal. Checklistorna för sociala aktiviteter är bristfälligt ifyllda och bör kompetteras med information om erbjudande av social aktivitet/ egen tid.

24 3 (4) Inget att anmärka Bedömningsområdet Avtal Anmodan om rättelse avseende fel och brist - skall åtgärdas Tidsplan för risk-, förbättrings- och utvecklingsåtgärder Enligt avtal mellan Bräcke Diakoni och socialnämnden, Uddevalla kommun, skall, om brister upptäcks, ett åtgärdsprogram/handlingsplan utformas av entreprenören som beställaren (kommunen) skall ta del av. För nedanstående förbättringsområden skall Bräcke Diakoni upprätta handlingsplan/er som innefattar Beskrivning av bristen Åtgärd för att avhjälpa bristen Tidsplan för genomförande Risk/brist/förbättring Dokumentation Genomförandeplaner Basal hygien rutiner Nyckel rutiner Egen tid/sociala aktiviteter Datum då risk/brist/förbättring skall vara åtgärdat Upprättad handlingsplan/er/ och efterfrågade dokument skickas senast i två exemplar till: Marita Niemi Enheten för kvalitetssäkring och utveckling Socialtjänsten, Stadshuset UDDEVALLA Anser enheten att något innehåll i handlingsplanen behöver förtydligas meddelas Bräcke Diakoni snarast. Enheten kommer att följa upp de åtgärder som vidtagits.

25 4 (4) Uppföljning av de boendes uppfattning av verksamhet och omvårdnaden I samband med genomförd kvalitetsgranskning genomfördes intervjuer med ett urval av de boende på Skogslyckan hus D. Uppfattningen bland de intervjuade att de bemöts både professionellt och respektfullt. De flesta är medvetna om sina genomförandeplaner. Begreppet egen tid är inte känt bland de intervjuade och efter förklaring av begreppet upplever de inte att man erhåller någon egen tid. Övrigt Tillsyn gällande brandskydd har genomförts av räddningstjänst och bristerna kommer att åtgärdas. Eventuell efterbesiktning utförs av räddningstjänst. Synpunkter har framkommit från både personal och boende gällande ibland bristfälliga språkkunskaper bland personal. Omdöme Med kvalitetskompass som grund har samtal genomförts i syfte att få en bild av verksamhetens kvalitetsnivå. Enheten för kvalitetssäkring och utveckling har genomfört avtalsuppföljning och kan konstatera att verksamheten har i vissa fall bristfälliga kunskaper om avtalets innehåll. Enligt den bedömning som kunnat göras finns goda ambitioner när det gäller innehållet i verksamheten. Vår bedömning är att verksamheten håller en god kvalitet men kan i några viktiga avseenden förbättras. SOCIALTJÄNSTEN Enheten för kvalitetssäkring och utveckling Ann-Britt Petersson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Marita Niemi Utredare Camilla Karlsson Utredare

26 Utdrag Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 1 (1) Revidering av socialnämndens styrkort 2013 (SN/2013:261) Sammanfattning I anvisningarna inför verksamhetsplansarbetet uppmanas nämnderna att beskriva ev. förändringar i styrkort med hänsyn tagen till de ekonomiska förutsättningarna. Socialtjänsten har tagit fram förslag till förändring av uppdrag och mått i socialnämndens styrkort Egna nämndsuppdrag som är genomförda och därför föreslås avslutas är: - aktivt deltagande i kommunens bostadsförsörjningsplan - ta fram en långsiktig plan inom särskild handikappomsorg - ökade utbildningsinsatser till all nattpersonal. Med anledning av socialtjänstens prognostiserade budgetunderskott så föreslås alla nämndsmått 2016 vara på samma nivå som 2015 i socialnämndens styrkort förutom: - uppföljning av prevalensstudier angående basala hygienrutiner som föreslås höjas till 100 % antal inkomna ansökningar PRI-bidrag som föreslås sänkas till på grund av det omfattande kreativitetsarbete som pågår inom socialtjänstens verksamheter t.ex. imedtech och Förnuftiga idéer. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Socialtjänstens förslag till förändring av uppdrag. Socialtjänstens förslag till förändring av mått. Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att godkänna revidering av socialnämndens styrkort enligt socialtjänstens förslag. Utdragsbestyrkande

27 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN 1 (2) Dnr SN/2013:261 Handläggare Utredare Camilla Karlsson Telefon Revidering av socialnämndens styrkort 2013 Sammanfattning I anvisningarna inför verksamhetsplansarbetet uppmanas nämnderna att beskriva ev förändringar i styrkort med hänsyn tagen till de ekonomiska förutsättningarna. Egna nämndsuppdrag som är genomförda och därför föreslås avslutas är, - Aktivt deltagande i kommunens bostadsförsörjningsplan - Ta fram en långsiktig plan inom Särskild handikappomsorg - Ökade utbildningsinsatser till all nattpersonal Reviderade mått i socialnämndens styrkort: Med anledning av socialtjänstens prognostiserade budgetunderskott så föreslås alla nämndsmått 2016 vara på samma nivå som 2015 i socialnämndens styrkort förutom, - uppföljning av prevalensstudier ang. basala hygienrutiner som föreslås höjas till 100 % antal inkomna ansökningar PRI- bidrag som föreslås sänkas till 12 st p.g.a. det omfattande kreativitetsarbete som pågår inom socialtjänstens verksamheter t.ex. imedtech och Förnuftiga idéer Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Socialtjänstens förslag till förändring, uppdrag Socialtjänstens förslag till förändring, mått Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

28 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN 2 (2) Dnr SN/2013:261 att godkänna revidering av socialnämndens styrkort enligt socialtjänstens förslag Bo Lundgren Socialchef Camilla Karlsson Utredare Expediera till Socialtjänstens ledningsgrupp Socialtjänstens utredare

29 Uppdrag Socialnämndens styrkort 2013 Utvecklingsperspektiv -Socialnämnden -Strategisk plan -Flerårsplan -Folkhälsa, -Integration, - Olyckförebyggande handlingsprogram - Miljö Uppdrag Kommentar Startdatum Slutdatum Kund/ Medborgare 3. Säkerställa att samtliga som representerar kommunen bemöter medborgarna med ett serviceinriktat och professionellt förhållningssätt Målet med uppdraget är delvis uppnått genom att socialnämndens verksamheter tydligt blir bättre för varje år, det finns dock stora utvecklingsmöjligheter. Sex servicedeklarationer är sedan hösten 2012 reviderade och i dem har vi lagt till värdighetsgarantier och en text som beskriver hur den nationella värdegrunden i Socialtjänstlagen (värdigt liv och välbefinnande) länkas samman med Uddevalla kommuns värdegrund (Öppenhet, respekt och professionalitet). Detta gäller servicedeklarationerna för hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende, biståndsbedömd dagverksamhet, försörjningsstöd och Kompassen Sedan januari 2013 har projektledaren för värdighetsgarantier varit ute i personalgrupper för att informera om de nya servicedeklarationerna och projektet som pågått sedan sommaren 2012 om lokala värdighetsgarantier. Personal som projektledaren träffat (oftast vid APT) har fått information om nationell värdegrund för äldre och även om Uddevalla kommuns värdegrund och hur dessa hänger ihop. Varje personalgrupp har även fått delta i en övning som handlar om att var och en ska tänka till kring Uddevalla kommuns värdegrund med begreppen Öppenhet, Respekt och Professionalitet utifrån sin yrkesroll. Som avslutning har dessa lästs upp och lämnats till chef med uppmuntran om att ha fortsatta samtal/diskussioner om vad värdegrunden innebär på arbetsplatsen/verksamheten och med fokus på att det gäller mot dels vårdtagare/anhöriga/medborgare och dels medarbetare emellan. Projektledaren har understrukit vikten av hur vårt bemötande är, då detta, enligt de äldre som deltagit i intervjuer/fokusgrupper, är det viktigaste när det gäller värdigt liv och välbefinnande Från januari till juni 2013 har projektet om värdegrundsarbetet träffat ca 800 personal och chefer inom hemtjänst, särskilt boende, biståndsavdelning, rehab, dagverksamhet samt anhörigstöd. Både kommunala och privata utförare. Även socialnämnd, KPR och fackliga organisationer har fått information om projektet och servicedeklarationerna. Fem medarbetare inom socialtjänsten har under våren läst en kurs på 7,5 poäng på Göteborgs Universitet; Att förstå och leda utifrån den nationella värdegrunden för äldre. Fyra medarbetare är anmälda till att gå kursen hösten I de särskilda boendena har reflektionshandledare utbildats med uppgift att tillsammans med enhetschefen ansvara för att regelbunden reflektion genomförs i alla arbetsgrupper. Syftet med detta är att alla medarbetare genom regelbunden reflektion skall utveckla och vidmakthålla ett gott och professionellt arbetssätt och bemötande.

30 Utvecklingsperspektiv Uppdrag Kommentar Startdatum Slutdatum 4. Säkerställa att den offentliga servicen upprätthåller en god tillgänglighet Målet med uppdraget är delvis uppnått genom att socialnämndens verksamheter tydligt blir bättre för varje år, det finns dock stora utvecklingsmöjligheter Slutrapport 6. En dörr in principen ska fortsätta att utvecklas. 10. Kommunen skall utveckla formerna för att ge medborgarna större möjligheter till påverkan och inflytande. 38. Verksamheterna ska arbeta med att öppet jämföra verksamhetsresultat och göra dessa tillgängliga på webben. 12. Aktivt arbeta för förbättrad integration med särskilt fokus på bra språkundervisning, samhällsinformation och allas möjlighet att få arbete. Sedan många år tillbaka finns socialupplysning och rehabupplysning som bidrar till ökad tillgänglighet. Det är viktigt att tillvarata goda exempel som t.ex. "telefonslingan" på sociala avdelningen vilken innebär att samtalet kopplas vidare till en annan handläggare om en handläggare är upptagen i telefon Målet med uppdraget är delvis uppnått genom att socialnämndens verksamheter har regelbundna möten med bl.a. tekniska kontoret, miljö- och stadsbyggnad samt räddningstjänsten, det finns dock ytterligare utvecklingsmöjligheter Arbetet fortgår med implementering av de verktyg som tagits fram samtidigt som fortsatt utveckling pågår om tillvägagångssätt för ökade möjligheter till inflytande och påverkan Målet med uppdraget är delvis uppnått genom att socialnämndens verksamheter tydligt blir bättre för varje år, det finns dock stora utvecklingsmöjligheter. Sociala avdelningen har bestämt en arbetsordning att arbeta med resultaten av öppna jämförelser. När resultat är publicerat sammanställs det och skickas ut till alla sektionschefer. Resultat och förbättringsområden föredras på ledningsgrupp. Prioriterade områden att arbeta med bestäms av ledningsgruppen dessa arbetas det sedan vidare med Slutrapport Målet är uppnått. Socialtjänsten arbetar aktivt med att förbättra integrationen genom olika former av åtgärder som syftar till att personer som saknar sysselsättning kommer ut i arbete, studier eller praktik. Familjecentral med deltagande av öppna förskola, barnhälsovård, barnmorskemottagning samt socialtjänst på Dalaberg med särskilt fokus på invandraföräldrar och integration. Familjecentralen har etablerat sig som en aktiv mötesplats för alla boende på Dalaberg och erbjuder en levande integration Främlingsfientlighet och diskriminering i alla dess former ska motverkas Uppdraget är delvis uppnått genom att alla chefer inom förvaltningen har deltagit på utbildningsdagar om integration och demokrati samt jämställdhet. Under året har alla verksamheter arbetat med värdegrund och bemötande. Förvaltningen medverkar i mötesplatserna på Dalaberg och Tureborg

31 Utvecklingsperspektiv Slutrapport Uppdrag Kommentar Startdatum Slutdatum 20. Frivilligorganisationers insatser inom det sociala området ska uppmuntras och stödjas. 11. Kommunen ska stödja familjer genom förebyggande verksamhet samt erbjuda hjälp vid behov Samarbetet med de frivilliga organisationerna utvecklas inte så mycket. Vi samarbetar med frivilligcentrum, röda korset och pensionärsorganisationerna. Det är svårt att engagera utifrån kommande personer eftersom de känner en svårighet att binda upp sig i regelbundna insatser. Däremot kan enstaka aktiviteter ordnas Slutrapport Målet är uppnått. Socialtjänsten arbetar aktivt med att stödja familjer genom förebyggande verksamhet samt erbjuda hjälp vid behov och det tvärsektoriella folkhälsoarbetet ska prioriteras, med fokus på goda uppväxtvillkor, hälsosamma levnadsvanor samt trygghet och förebyggande av skador. Arbetet med att stödja familjer genom förebyggande verksamhetens öppna förskolor har väsentligt reducerats pga. en kraftig nedskärning av resurser. Två förskolärare har blivit uppsagda vilket inneburit färre tillfällen med öppna grupper för småbarnsföräldrar. Verksamheten på Familjecentralen har prioriterats och nedskärningen har enbart drabbats de båda övriga öppna förskolorna. Familjecentralen på Dalaberg har ett stort och ökande antal besök framförallt av invandrare. Samarbetet sker löpande med vårdcentralen och BVC samt med MVC och delvis även med tandvården. Många familjer som besöker centralen har komplexa behov och befinner sig i en livssituation som kan påverka barnens framtida hälsa. Av den anledningen har socialsekreterartjänsten, trots minskad total budget, på familjecentralen förstärkts med 25% Socialnämnden ska utifrån ett "socialt investeringsperspektiv" utveckla samarbetet med barn- och utbildningsnämnden samt andra samarbetspartners i syfte att förbättra förutsättningarna för barn med särskilda behov Kommentar: Kommunen har under flera år arbetat för att utveckla det generella stödet till föräldrar bla så har man deltagit i ett projekt Föräldrastöd i samverkan och kommunledningen har tydligt angett detta i ovanstående mål. Trots detta så har socialnämnden beslutat om att kraftigt minska det generella föräldrastödet genom att minska budgeten för öppna förskolan med 1 mkr. Ur ett genusperspektiv drabbar denna besparing i högre grad kvinnor eftersom flertalet av besökarna till öppna förskolan är mammor med barn Representanter från sociala och Förebyggande avdelningen samt ekonom har deltagit i utbildning inför att använda Sociala investeringsfonder inom verksamheterna. Beslut från kommunledningen att vakanshålla ekonomtjänst under hösten har kraftigt försvårat möjligheten att använda sig av fonderna

32 Utvecklingsperspektiv Slutrapport Slutrapport Uppdrag Kommentar Startdatum Slutdatum Socialnämnden ska vidareutveckla daglig verksamhet inom LSS med bl a ökad bredd i utbudet Aktivt deltagande i kommunens bostadsförsörjningsplan 18. Aktivt verka för tillskapandet av senior- och trygghetsboenden. Ta fram en långsiktig plan inom Individ och familjeomsorg Arbeta med att ta fram en IFO plan påbörjas Planen ska innehålla utmaningar, prognoser, utveckling, behov och mål etc. Ansvarig: Maria Kullander och Christer Fransson Ta fram en långsiktig plan inom Särskild handikappomsorg Målet är uppnått. Socialnämnden har besvarat remissen angående förslag till Bostadsförsörjningsprogram för Uddevalla kommun - statistik och underlagsdelen 2012 samt Mål och riktlinjer för bostadsbyggande i Uddevalla Arbetet med att omstrukturera Ryttaren från äldreboende till trygghetsboende fortsätter och planeringen är att det skall vara klart tills 21 oktober. Då kommer 57 av lägenheterna att vara trygghetsboende. En hemtjänstgrupp kommer att utgå från Ryttaren för de personer som bor i huset och kringliggande fastigheter. Resterande 11 lägenheter hyr socialförvaltningen till annan verksamhet Arbetet fortgår med att sammanställa planen utifrån de synpunkter, behov mm som inkommit Målet är uppnått. En lättläst och kort version av plan Stöd och service enligt LSS är framtagen och kommer att förmedlas ut i verksamheterna och spridas i adekvata sammanhang Det tvärsektoriella folkhälsoarbetet ska prioriteras, med fokus på goda uppväxtvillkor, hälsosamma levnadsvanor samt trygghet och förebyggande av skador Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet mot de äldre har reducerats och till vissa delar slopats genom kraftiga besparingar. Både funktionen hemvaktmästare och förebyggande hembesök är borttagna likaså balansskolan inom rehab. Familjecentralen på Dalaberg har färdigställt en rapport för 2012 som visar på stort besöksantal framförallt av invandrare. Socialsekreterartjänsten på familjecentralen har förstärkts med 25 %. Projektet Drogfri ungdom har i sin rapport för 2012 beskrivit en väl fungerande verksamhet. För 2013 och framåt har man reviderat sitt uppdrag något vilket har godkänts av socialnämnden och ska upp för godkännande även i övriga

33 Utvecklingsperspektiv Slutrapport Uppdrag Kommentar Startdatum Slutdatum Socialnämnden ska påbörja utvecklandet av ett kriscentrum för barn, unga och vuxna riktat mot bland annat våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Socialnämnden ska utveckla och samordna arbetet mot den ökande alkohol- och droganvändningen bland främst unga i Uddevalla och samverka både med kommunala och externa parter berörda nämnder Slutrapport Kriscentrum är igång sedan oktober 2012 och bedriver verksamheten i enlighet med det uppdrag som lämnats. Kriscentrum som verksamhet är känd och det är ett högt tryck, framför allt på kuratorn som vänder sig till våldsutsatta kvinnor. Kriscentrum samverkar med berörda verksamheter internt, framför allt med IFO och externt med t ex kvinnojouren, polis och åklagare. Samrådsmöten med polis och åklagare när barn utsatts för våld eller övergrepp sker regelbundet. Verksamheten har beviljats ytterligare utvecklingsmedel från Socialstyrelsen, 370 tkr för Skola, socialtjänst och kultur o fritid träffas regelbundet för avstämning av delarna i strategin Drogfri ungdom. EFFEKT skall från hösten fungera som det är tänkt med föräldramöten på alla skolor samt klassdiskussioner. Strategin är uppdaterad och den reviderade versionen godkänd av berörda nämnder. Miljö o stadsbyggnad samt tekniska är inkluderade i strategin. Ett tillägg har gjorts i och med att man inkluderat Uddevalla mot dopning i strategin. Detta för att få en sammanhållen bild av alla delar i ANDT-frågorna. Störa-langningskampanj har genomförts i samband med skolavslutning och student. Bl a affischering samt utskick till föräldrar samt de som fyller 20 år i år. Fältenheten prioriterar arbetet med ungdomar som har drogrelaterad problematik. De redovisar en ökning av antalet individkontakter. God samverkan finns med alla kommunens fristående skolor. Ett förstärkt arbete mot föreningarna är påbörjat i samverkan med SISU samt kultur o fritids föreningsutvecklare. En drogvaneundersökning har genomförts av CAN och resultatet presenteras i oktober En rapport från HUI visar att Uddevalla från att varit bland de sämsta kommunerna i landet nu ligger i topp vad gäller få illegalt sålda cigaretter. Slutrapport 8. Näringslivsklimatet i kommunen ska förbättras med särskild satsning på småföretag Slutrapport Målet är uppnått utifrån Socialnämndens ansvarsområde. Lagen om valfrihet (LOV) är infört. Tillsynsenheten på förebyggandeavdelningen deltar regelbundet i "En-dörr-in" gruppen. Projektet imedtech för att öka kreativiteten i verksamheterna i syfte att stödja produktutveckling har haft en fantastiks utveckling i verksamheterna och kan komma att generera nya uppfinningar, företag och arbete

34 Utvecklingsperspektiv Medarbetare Slutrapport Uppdrag Kommentar Startdatum Slutdatum 14. Verksamheten vid Mötesplats Dalaberg ska utvecklas. Miljötänkande skall prägla alla verksamheter Miljötänkandet skall prägla alla verksamheter genom att samtliga verksamhetskort skall innehålla minst en handlingsplan med ett miljöfokus. Ansvarig är förvaltningschef och avdelningschefer. Ökade utbildningsinsatser till all nattpersonal Målet är delvis uppnått. Socialtjänsten bidrar ekonomiskt till mötesplatsen. Bidrag för tolk/språkservice till mötesplatsen är from 2013 överflyttat till kommunledningskontoret Alla verksamhetskort ska innehålla en handlingsplan med miljöfokus. Årligen genomförs intern miljörevision. Årets revision visade ett gott resultat och flera goda exempel finns i förvaltningen, t ex har ett samarbete med Emaus Björkå lett till ett miljöutbyte med Mocambique Slutrapport Previas uppdrag är genomfört och har avrapporterats, syftet var att skapa en verktygslåda för livsbalans och tillfredsställelse hos nattpersonalen Ökad samverkan genom Erfarenhetsdagar (ERFA-dagar) Alla medarbetare ska ges möjlighet att delta på någon av de arrangerade ERFA-dagarna inom relevant verksamhetsområde. Ansvarig - Avdelningschefer Sociala avdelningen har avbokat vårens ERFA dag med hänsyn tagen till de ekonomiska resurserna Kompetensutveckling som leder till en organisation med nytänkande och alternativa arbetssätt, inkl. en tro på måluppfyllelse Socialnämndens verksamheter har fortsatt fokusera på utveckling av kreativa idéer, dels genom kommunens kreativitetssystem med dess fyra delar men även med imedtech och förnuftiga idéer. Kompetensutveckling har skett till delar av socialtjänstens personal, socialnämnden, facken samt kommunens pensionärsråd, "Om hemtjänstens professionella kompetens från nöjd kund tänkande till för hjälp till eget tänkande" Socialtjänstens chefer har deltagit i en kompetensutveckling i samarbete med Ljungskile folkhögskola som syftar till

35 Utvecklingsperspektiv Uppdrag Kommentar Startdatum Slutdatum att skapa en lärande organisation och utveckla samverkan och lärande i hela arbetsgruppen. En särskild satsning har gjorts på IPS, Individual Placement and Support, ett individuellt anpassat stöd till arbete. Målsättningen med projektet är att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få stöd i att söka, få och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Syftet med projektet är att ge deltagarna chans att närma sig arbetslivet och få känna sig behövd, fylla en funktion och tillhöra ett sammanhang. Syftet är också att lyfta fokus från sjukdom och hinder, till resurser och förmågor. 44. Nytänkande och nya organisationsformer inom den kommunala verksamheten, såsom brukar- och medarbetarkooperativ, ska uppmuntras Uppdraget anses vara svårt att genomföra eftersom kompetens saknas inom socialnämndens verksamheter för att driva detta uppdrag och med rådande budgetomständigheter så finns det inga möjligheter att prioritera nya kompetenser Ekonomi 47. Jämtegrerade budgetar, verksamhetsplaner och årsredovisningar ska successivt införas. Arbete med jämställdhetsintegrerad budget innebär att synliggöra människorna bakom siffrorna. Det kan göras i tre steg: Uppdraget har påbörjats med viss könsuppdelad statistik som bl.a. syns i socialnämndens årsredovisning Könsuppdela individbaserad data 2. Analysera därefter eventuella skillnader i utfallet mellan kvinnor som grupp- män som grupp (flickorpojkar). Vad är lika, vad skiljer? Varför? 3. Tag ställning till om åtgärder behövs i form av omfördelning av resurser för att öka jämställdheten dvs skapa likvärdiga villkor.

36 Utvecklingsperspektiv Uppdrag Kommentar Startdatum Slutdatum Socialtjänstens interkontroll Granskning av institutionsplacerade barn genom stickprov om upprättad rutin följs, kontrollansvarig är sektionschefsgruppen. 2. Nya vägledande bestämmelser för biståndsbeslut genom stickprov av journaler, Procapita, hembesök samt uppföljning av chefer, kontrollansvarig är controller. 3. Rutin för avvikelsehantering inom hälso- och sjukvård genom en ny metod under tre månader som därefter ska utvärderas, kontrollansvarig är medicinskt ansvarig sjuksköterska Fyra verksamheter har provat ny rutin för avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård under 3 månader. Synpunkter från verksamheterna har beaktats och justering av blankett och rutin är gjord. Inväntar beslut om fortsatt implementering Ekonomisk uppföljning genom kartläggning av vilka verktyg som finns för uppföljning och prognoser samt om dessa verktyg är ändamålsenliga för enhetschefernas arbete, kontrollansvarig är ekonomerna och respektive avdelningschef. Prestationsmål för olycksförebyggande verksamhet enligt lag om skydd mot olyckor Säkerhetsmålet för bränder är " inom Uddevalla kommun ska antalet bränder minska och ingen person ska omkomma i samband med brand". Säkerhetsmål för fallolyckor ät "antalet skadade till följd av fallolyckor ska följa en fortsatt nedåtgående trend" Prestationsmål 1 - Andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska ökas genom att brandvarnarkontroll ska genomföras i samband med första hemtjänstbesöket. Prestationsmål 3 - Utbildning i fallprevention ska ges till all personal inom särskilda boenden.

37 Utvecklingsperspektiv Slutrapport Slutrapport Uppdrag Kommentar Startdatum Slutdatum 54. Fler hyresrätter ska byggas, bland annat genom de allmännyttiga bostadsstiftelserna. Såväl billiga som mer exklusiva lägenheter ska produceras, liksom boenden med olika servicenivåer, som exempelvis bostäder speciellt anpassade för ungdomar eller seniorer. Socialnämnden ska genomföra en total genomlysning av den egna förvaltningens organisation för att nå balans i förhållande till kommunbidraget under 2013 Uppdrag till socialnämnden i samband med att flerårsplanen för antogs i kommunfullmäktige i juni Slutrapport Utifrån Socialnämndens ansvarsområde så förselås uppdraget att avslutas då socialnämnden följer SOL 1 kap. 2-3 där socialnämndens uppgifter bl.a. innebär att medverka och samverka i samhällsplaneringen Slutrapport Målet är uppnått. Två olika genomlysningar är genomförda och redovisade under tertial Arbetet fortskrider med genomförande av de uppdrag som är föreslagna i de rapporter som är framtagna i samband med genomlysningarna. Samlat miljöuppdrag Det samlade miljöuppdraget avser 3 av de övergripande miljömål, som kommunfullmäktige beslutat om ska gälla för socialnämnden. Miljömål 1: Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till hållbar utveckling i samverkan och i dialog med medarbetare, medborgare, organisationer och näringsliv. Miljömål 4: Uddevalla kommun ska ställa tydliga miljökrav och etiska krav vid upphandling och vid inköp av varor och tjänster där så är möjligt. Miljömål 6: Uddevalla kommun ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter

38 Mått Socialnämndens styrkort 2013 Utvecklings perspektiv -Strategisk plan -Fyrbodal Mått Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Kund/ Medborgare Fler brukare och medborgare är nöjda med kommunens bemötande Vad? Nöjdhetsundersökning och attitydundersökning. Måttet finns med i de brukarundersökningar som görs inom alla kommunala verksamheter samt i SCB:s medborgarundersökning. Målet är att öka andelen som når målet 90 % nöjdhet med bemötandet. Hur? Genom ovan nämnda brukarundersökningar samt medborgarundersökning. I kommunfullmäktiges styrkort redovisas bemötande både hos brukare och hos medborgare. När? Minst vartannat år. Uppfyllda bemötandemål, personlig assistans Området Bemötande granskas i årets brukarundersökning aggregeras och avrapporteras i procent Uppfyllda bemötandemål, IFO Området Bemötande granskas i årets brukarundersökning aggregeras och avrapporteras i procent Uppfyllda bemötandemål, särskilt boende Området Bemötande granskas i årets brukarundersökning aggregeras och avrapporteras i procent Uppfyllda bemötandemål, hemtjänst Området Bemötande granskas i årets brukarundersökning aggregeras och avrapporteras i procent Uppfyllda bemötandemål, servicebostad LSS Området Bemötande granskas i årets brukarundersökning aggregeras och avrapporteras i procent Uppfyllda tillgänglighetsmål - information, personlig assistans

39 Utvecklings perspektiv Mått Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Området tillgänglighet - information granskas i årets brukarundersökning aggregeras och avrapporteras i procent Uppfyllda tillgänglighetsmål - information, IFO Området tillgänglighet - information granskas i årets brukarundersökning aggregeras och avrapporteras i procent Uppfyllda tillgänglighetsmål - information, särskilt boende Området tillgänglighet - information granskas i årets brukarundersökning aggregeras och avrapporteras i procent Uppfyllda tillgänglighetsmål - information, hemtjänst Området tillgänglighet - information granskas i årets brukarundersökning aggregeras och avrapporteras i procent Uppfyllda tillgänglighetsmål - Information, Servicebostad LSS Området tillgänglighet - information granskas i årets brukarundersökning aggregeras och avrapporteras i procent Särskild handikappomsorgs index (KKIK) Nyckeltal 1-9 ingår i Kommunens kvalitet i korthet (Kkik) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där alla på boendet har möjlighet att äta huvudmålet tillsammans, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende använder egen nyckel till sin bostad, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende får vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl , andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har dagligt inflytande över maten (huvudmålet), andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende har tillgång till egen brevlåda som posten levererar till, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende kan ta emot gäster alla kvällar efter kl , andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende som önskar erbjuds en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där det är möjligt att bli sambo, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där hot eller våld mot brukare inte förekommit på boendet under de sex senaste månaderna, andel (%)

40 Utvecklings perspektiv Mått Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Hemtjänst index (KKIK) Nyckeltal 1-18 ingår i Kommunens kvalitet i korthet (Kkik). Hemtjänsttagaren erbjuds att välja man eller kvinna för personlig hygien Hemtjänsttagaren erbjuds att välja tid för insats Hemtjänsttagaren erbjuds dagligvaruinköp Hemtjänsttagaren erbjuds demensverksamhet vid behov Hemtjänsttagaren erbjuds dusch mer än en gång per vecka Hemtjänsttagaren erbjuds enklare matlagning i bostaden Hemtjänsttagaren erbjuds ledsagarservice Hemtjänsttagaren erbjuds möjligheten att följa med vid dagligvaruinköp Hemtjänsttagaren erbjuds promenader Hemtjänsttagaren erbjuds service som t.ex. gräsklippning, snöskottning eller fixartjänst Hemtjänsttagaren erbjuds social dagverksamhet Hemtjänsttagaren erbjuds städning, frekvens Hemtjänsttagaren erbjuds städning, omfattning Hemtjänsttagaren erbjuds tvätt, frekvens Hemtjänsttagaren erbjuds vid behov trygghetsringning/telefonservice Hemtjänsttagaren erbjuds välja personal som talar hemtjänsttagarens språk Hemtjänsttagaren med syn- och hörselskada med behov erbjuds stöd och rådgivning Personal som en hemtjänsttagare möter antal/14 dagar Äldreomsorgsindex (KKIK) Sammanvägt kvalitetsmått av 11 frågor som har ett tydligt brukarfokus och gäller särskilda boenden inom socialtjänsten. Frågorna handlar om det erbjuds kvälls/nattmål; om den äldre själv kan välja tid då den vill gå upp på morgonen; om den äldre själv kan välja tid för nattvila; tillgång till eget rum/lägenhet med hygienrum; möjlighet till daglig utevistelse; erbjudande om personlig omvårdnad varje vecka; erbjudande om minst två organiserade och gemensamma aktiviteter per dag under vardagar; erbjudande om minst två organiserade aktiviteter under helgen; möjlighet till egen tid utifrån egna önskemål; egen nyckel till rum/lägenhet samt erbjudande om kvarboende i livets slutskede. Kvalitetsmått 10 från KKIK, IFO Kvalitetsmått av fråga från KKIK, fråga 10 Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde Genomsnittligt antal dagar från första kontakten vid nybesök, med socialtjänsten till dess att beslut om försörjningsstöd har fattats. Mätperiod är första halvåret. Källa: Egen undersökning i kommunen

41 Utvecklings perspektiv Mått Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Kvalitetsmått 1 från KKIK, IFO Kvalitetsmått av fråga från KKIK, fråga 1 Ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) Andel (%)ungdomar i åldern år som inte återaktualiserats i socialtjänsten inom ett år efter avslutad utredning eller insats/insatser. Gäller ej ekonomiskt bistånd. Källa: Egen undersökning i kommunen Integrationen ska förbättras i Uddevalla (obs! ny en av fyra faktorer ny fr. o m 2013, se rutiner) Vad? Beskriver hur Uddevallas utanförskap ser ut i förhållande till de stadsdelar i Sverige som tecknat Lokalt utvecklingsavtal. Hur? SCB statistik. När? Varje år. Våra medborgares uppfattning om stöd för utsatta personer (NMI/SCB) Här mäter SCB medborgarnas nöjdhet med stöd för utsatta personer. De mellanår när resultat inte rapporteras beskriver nämnden hur de arbetar för att förbättra resultatet och nå målet till nästa mätning. Fler nöjda brukare i kommunala verksamheter och fler nöjda företagare i kommunen Vad? Nöjdhetsundersökning. Enkätundersökning till alla kommunala verksamheter där respektive målgrupp, t ex brukare, föräldrar, elever, företagare, vårdtagare etc. svarar på hur nöjda de är. Hur? Enkäten utformas enligt kommunens enkätrutiner. Då verksamheten har ett nätverk som genomför mätning, t ex SKL:s företagarmätning, så prioriteras det före kommunens egna rutiner Omräkning av resultatet på helhetsfrågan om nöjdhet sker enligt exemplet under mätmetod (ex vid 10-gradig skala) vid inrapportering av resultatet till kommunfullmäktiges styrkort. I kommunfullmäktiges styrkort redovisas " hur stor andel av kommunens verksamheter som under året nått nöjdhetsmålet som nämnden beslutat". När? Minst vartannat år. Andel fullvärdiga lägenheter i särskilt boende En inventering görs för samtliga lägenheter på särskilt boende ÄO samt LSS. Mätningen avser hur fullvärdigt boendet är. Fullvärdig bostad - I en fullvärdig bostad ska finnas toa och dusch samt kokmöjligheter

42 Utvecklings perspektiv Mått Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Våra medborgares uppfattning om äldreomsorgen (NMI/SCB) Här mäter SCB medborgarnas nöjdhet med äldreomsorg. De mellanår när resultat inte rapporteras beskriver nämnden hur de arbetar för att förbättra resultatet och nå målet till nästa mätning. Uppföljning av familjehemsplacerade barns situation Alla socialsekreterare som har ansvar för de placerade har ansvar för att barn/unga ges möjlighet att svara på enkät, KASAM, i samband med samtal (intervju) vid ett samtalstillfälle under året. Under 2011 skall barn/unga 12-18, som varit placerade under två år, intervjuas/svara på enkäten. Genomförandet har resp. socialsekreterare ansvar för. Uppföljning har sektionschef ansvar för. Upplevd delaktighet hos KPR och KHR Årlig enkät till KPR och KHR, med frågor kring delaktighet m.m. Kvalitet - Utvärdering av besök IFO Årets tillsynsbesök på Athenagården, Stödboendet Fyren och Edingen rapporteras årligen till SN Enheter som registrerar i Senior alert Andel äldreboende enheter som registrerar i Senior alert Uppföljning av prevalensstudier ang. basala hygienrutiner Uppföljning av prevalensstudier ang. basala hygienrutiner. (Lägger till ett självskattningsdokument i "dokument" som delas ut till chefer) Ja Ja Ja Ja Fler Uddevallabor tycker att Uddevalla är en bra plats att bo och leva på Vad? Attitydundersökning. Visar medborgarnas upplevelse av Uddevalla att leva och bo på, vad gäller bl. a boende, kommunikationer, arbete, fritid, kultur och miljö. Hur? Enkätundersökning till urval av medborgare När? Vartannat år. Uddevallabornas förutsättningar för god hälsa på lika villkor ska öka Vad? Folkhälsoindex består av 18 indikatorer för hälsa inom områdena uppväxtvillkor, levnadsvanor och skador. Indexet är förändrat fr.o.m vilket innebär att jämförelser över tid endast kan ske fr.o.m Hur? Sammanvägt index av offentlig statistik. Jämförelser sker med riket utom indikatorn "Fetma 4-åringar" som jämförs med Fyrbodal. När? Varje år.

43 Utvecklings perspektiv Mått Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Fler Uddevallabor upplever sig vara delaktiga och ha inflytande i kommunala beslut Vad? Attitydundersökning. Visar medborgarnas upplevelse av att kunna påverka politiska beslut, få information, tillgänglighet och allmän förtroende. Hur? Enkätundersökning till urval av medborgare. I kommunfullmäktiges styrkort redovisas sammantaget resultat för alla verksamheter. När? Vartannat år. Fler Uddevallabor känner sig trygga i Uddevalla Vad? Attitydundersökning. Visar hur trygga våra medborgare känner sig i hemmet, utomhus samt mot våld i allmänhet. Hur? Enkätundersökning till urval av medborgare. I kommunfullmäktiges styrkort redovisas sammantaget resultat för alla verksamheter. När? Vartannat år. Medarbetare Andel anmälda arbetsskador som rör hot och våld Andel anmälda arbetsskador som rör hot och våld Andel verksamhetskort innehållande handlingsplan med miljöfokus Alla verksamhetskort skall innehålla minst en handlingsplan som har ett miljöfokus. Frisknärvaro Procent av totalt antal anställda som har 0 sjuktillfällen. Sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns medarbetare ska minska Vad? Visar hur stor andel av kommunens alla anställda som har sjukfrånvaro. Hur? Statistik från personalsystemet. När? Varje tertial och år. Andel grupper av anställda med kompetensutvecklingsplan Medarbetarna skall i samband med medarbetarsamtalet få nedskrivet ev. kompetensutvecklingsplaner. Dessa skall tas fram för att säkra kompetens och utveckling. Avrapporteras årligen ,54 41,54 41,54 40,54 6,82 6,32 6,32 6,

44 Utvecklings perspektiv Mått Mål 2013 Mål 2014 Mål 2015 Mål 2016 Sysselsättningsgrad (snitt) Inrapporterat mått är snittet på sysselsättningsgrad (Äo och Säho) Medarbetarna ska erbjudas ökad sysselsättningsgrad. Medarbetarna fattar sedan själva beslut om att anta eller avstå erbjudandet. Antal inkomna ansökningar PRI- bidrag Fler nöjda medarbetare i Uddevalla kommun Vad? Visar personalens uppfattning om Uddevalla kommun som arbetsgivare i form av nöjdmedarbetar-index (NMI). Hur? Enkätundersökning till alla medarbetare. I kommunfullmäktiges styrkort redovisas sammantaget resultat för hela kommunen. När? Vartannat år. Ekonomi Mer jämställd löneutveckling där kvinnornas genomsnittliga lönesumma ska öka i förhållande till männens. Ny definition fr. o m Vad? Visar löneutvecklingen bland kvinnor och män i kommunen i form av kvinnors andel av männens löner. Måttet omfattar tre yrkesgrupper som representerar en mycket stor del av kommunens anställda (ca 2700). Jämförelsen omfattar manliga och kvinnliga löner för lärare, undersköterskor (vårdbiträden) och rektorer. (Att jämföra alla kvinnliga löner mot alla manliga löner beskriver inte om det finns "orättvisa" löner ur ett könsperspektiv på ett objektivt sätt) Hur? Statistik ur personalsystemet. När? Varje år.

45 Utdrag Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 1 (1) Programsamråd från miljö och stadsbyggnad av program till detaljplan för del av fastigheten Resteröds-Strand 1:20, 1:6 m.fl. (SN/2013:276) Sammanfattning Ett program till detaljplan för del av fastigheterna Resteröds-Strand 1:20, 1:6 m.fl. har upprättats och översänts till bl.a. socialtjänsten för programsamråd. I programmet föreslås ca 20 nya villatomter och en lokalväg i ny sträckning som även kommer att betjäna fyrafem befintliga tomter sydost om programområdet. Den befintliga infarten kommer att rustas upp. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Miljö och stadsbyggnads programförslag. Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att som nämndens yttrande till miljö och stadsbyggnad avge socialtjänstens tjänsteskrivelse. Utdragsbestyrkande

46 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN 1 (2) Dnr SN/2013:276 Handläggare Utredare Victoria Call Telefon Programsamråd av program till detaljplan för fastigheten Resteröds- Strand 1:20, 1:6 m fl Sammanfattning En samrådshandling till detaljplan för del av fastigheten Resteröds- Strand har ställts ut för granskning och har översänts till bl a socialtjänsten för ev synpunkter. Förslaget till detaljplan innebär en utveckling av området vid Resteröds- Strand genom att tillskapa 20 st nya villa tomter och en lokalväg i ny sträckning som även kommer att betjäna 4-5 befintliga tomter sydost om programområdet. Den befintliga infarten kommer att rustas upp. Beslutsunderlag Miljö och stadsbyggnads samrådshandlingar till detaljplan. Socialtjänstens tjänsteskrivelse Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att som yttrande till Miljö och stadsbyggnad avge socialtjänstens tjänsteskrivelse. Ärendebeskrivning En samrådshandling till detaljplan för del av fastigheten Resteröds- Strand har ställts ut för granskning och har översänts till bl a socialtjänsten för ev synpunkter. Förslaget till detaljplan innebär en utveckling av området vid Resteröds- Strand genom att tillskapa 20 st nya villa tomter och en lokalväg i ny sträckning som även kommer att betjäna 4-5 befintliga tomter sydost om programområdet. Den befintliga infarten kommer att rustas upp.

47 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN 2 (2) Dnr SN/2013:276 Synpunkter Socialnämnden vill betona viken av att god tillgänglighet för funktionshindrade skall beaktas samt tillgänglighet och närhet till kollektivtrafik. Bussförbindelserna är i dag goda mellan Uddevalla och Ljungskile och fler inflyttande bör ge ett ökat underlag för kollektivtrafik. Det föreslagna programområdet kommer att ge upphov till ökad biltrafik på Ulvesundsvägen, gående och cyklister kommer att behöva ta sig till och från kollektivtrafik på ett säkert sätt. Det blir höjdskillnader i programområdet vilket gör att det är viktigt att eftersträva att gångvägar, vägar och gemensamma utrymmen anpassas så att det blir tillgängligt för funktionshindrade. Bo Lundgren Socialchef Victoria Call Utredare Expediera till Miljö och stadsbyggnad Victoria Call

48 1 (1) Dnr: Arb 536 Handläggare Planarkitekt Mats Windmark Telefon PROGRAMSAMRÅD, eventuellt svar önskas senast Program till detaljplan för del av fastigheten RESTERÖDS- STRAND 1:20, 1:6 m fl Upprättat av Werner Arkitekter Området är beläget på fastlandet nordost om Restenäs Ö. Programmet föreslår att ca 20 villatomter kan avstyckas. Området ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Tillfartsväg över den privatägda fastigheten Resteröds- Strand 1:6 kan eventuellt komma att prövas genom att en fastighetsplan behandlas parallellt med detaljplanen. Programförslaget översänds för programsamråd.det kommer också att finnas på kommunens hemsida: Programsamrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Efter programsamrådet kommer Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden att ta ställning till hur planarbetet ska fortsätta. Eventuella synpunkter skickas till Miljö och Stadsbyggnad, planavdelningen, UDDEVALLA, senast Synpunkter kan också skickas med E-post till vår adress: Nästa gång ärendet behandlas i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedöms bli tidigast i januari Det går att lämna muntliga synpunkter, men eventuella erinringar ska dock vara skriftliga. Miljö och Stadsbyggnads svar på era eventuella synpunkter kommer att återfinnas i den programsamrådsredogörelse som åtföljer planen vid ett kommande plansamråd. MILJÖ OCH STADSBYGGNAD planavdelningen Mats Windmark planarkitekt tel Miljö och Stadsbyggnad Planavdelning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Varvsägen fax E-post Miljö och

49 PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETERNA RESTERÖDS-STRAND 1:20, 1:6 M FL Uddevalla kommun, Västra Götalands län Stefan Werner Arkitekter AB, 24 september , Sven Källfelts gata 203, , Västra Frölunda, Proj nummer 10-09

50 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR... 3 PROGRAMMETS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 3 AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN... 3 Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB... 3 Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB... 4 Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB... 4 Områdesskydd, 7 kap MB... 4 PLANDATA... 5 Lägesbestämning... 5 Areal... 6 Markägoförhållanden... 6 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN... 6 Översiktliga planer... 6 Detaljplaner... 6 Behovsbedömning, MKB... 7 Kommunala beslut i övrigt... 8 FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER... 8 Natur... 8 Bebyggelseområden Friytor Vattenområden Vägar och trafik Störningar Teknisk försörjning Administrativa frågor Fortsatt Arbete MEDVERKANDE I PROGRAMARBETET Resteröds - Strand 1:20 m fl Programhandling Uddevalla Kommun

51 3 HANDLINGAR Handlingar som ingår i detaljplanens programsamråd är följande: Även: Planprogram (denna handling) Arkeologisk bedömning, RIO Kulturkooperativ, Vägutredning, BBK Teknik och Miljökonsulter, Mailkorrespondens med Bullerkonsult, Gärdhagen Akustik AB, Utredning av vägservitut till förmån för Resteröds-strand 1:20, Lantmäterimyndigheten PROGRAMMETS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för en ny bebyggelsegrupp och avstyckning av ca 20st villatomter som är minst 1000kvm vardera. För närvarande består området av oexploaterad skogsmark där en stor del nyligen har avverkats. I områdets närhet ligger ett antal befintliga bostäder, bland annat ett område med ca 10st villor eller fritidshus. Vid genomförande av planen föreslås 20st nya villatomter och en lokalväg i ny sträckning som även kommer att betjäna 4-5 befintliga tomter sydost om programområdet. Den befintliga infarten rustas upp. Ett genomförande av programområdets intentioner bedöms inte ge någon betydande miljöpåverkan. VA och spillvatten ansluts till det kommunala VA-nätet och den kommunala överföringsledningen. Programområdet ingår i en kustzon av riksintresse för natur och kulturvärden. I enighet med ÖP 2010 kommer, i och med programområdet, en förtätning av bostäder ske i detta område. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN Miljöbalken (1998:808), förkortat till MB, består av lagstiftningen inom miljöområdet och är till för att "vi och kommande generationer ska tillförsäkras en god miljö". Det föreslagna programområdet berörs av följande ur Miljöbalken: Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB I miljöbalkens tredje kapitel sägs att mark och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som de är mest lämpade för. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. I Översiktsplan 2010 Uddevalla Kommun (ÖP 2010) är programområdet angivet för användning som bostäder (permanentning och komplettering nära va-ledning) men en del av området ligger också på mark som anges till "gröna korridorer" vilka bör sparas för rekreation, skogsbruk och viltvård. Dessa gränslinjer ska dock inte tolkas exakt enligt ÖP Kartan har dessutom mycket liten skala vilket i sig ger en större tolkningsmån. Rekommendation i ÖP 2010 är värna om grönområden som bl a har till syfte att främja rekreation och friluftsliv samt sammanhållen mark för jord- och skogsbruk. Den aktuella gröna korridoren är omgiven av bostäder åt nästan Utdrag ur ÖP alla håll förutom i norr där den gränsar till öppen åkermark och i Programgräns är markerad med nordost där den genomskärs av en väg. En bebyggelse av det rött (gränslinjer skall inte tolkas Resteröds - Strand 1:20 m fl exakt) Programhandling Uddevalla Kommun

52 4 föreslagna slaget skulle inte ta bort korridoren helt. En något minskad utsträckning av just denna korridor är inte en stor påverkande faktor för området i stort, eller påverkar verksamhet som pågår i korridoren. Då området är mycket attraktivt för nybyggande och omvandling av fritidshus till åretruntbostäder och inte inkräktar på jordbruket på något avgörande sätt bör området överensstämma med att användningen av mark för bostäder medför en från allmän synpunkt god hushållning. I övrigt omfattas inte programområdet specifikt av några bestämmelser enligt 3 kap MB. Särskilda hushållningsbestämmelser, 4 kap MB Programområdet ingår i en kustzon av riksintresse för natur och kulturvärden enligt miljöbalken 4 kap. Väl anpassad kompletteringsbebyggelse medför enligt kommunens uppfattning ingen påtaglig skada på riksintresset enligt 4 kap MB. Bebyggelse inom kustzonen diskuteras ytterligare i denna handling under rubriken "Översiktliga planer". Programområdet strider inte i någon punkt mot bestämmelserna i 4 kap MB. Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB Miljöbalkens 5 kap ska säkerställa att regler som meddelats i förordningen om miljökvalitetsnormer inte överskrids. De normer som är relevanta för Uddevalla kommun gäller föroreningar i utomhusluft och olika parametrar i fisk- och musselvatten. Den dominerande källan till luftföroreningar med ämnen som omfattas av miljökvalitetsnormer är utsläpp från trafiken. Den låga trafikmängden i området och det välventilerade landskapet innebär att ett bebyggande av programområdet inte bidrar till ett överskridande av miljökvalitetsnormen. Miljökvalitetsnormerna rörande fisk och musselvatten som berör Uddevalla kommun reglerar främst kväve och fosforhalter i utsjövatten (vattenflöden från sjöar och vattendrag som kommer ut i havet). Det föreslagna programområdet kommer inte att bidra till att försvåra sänkningen av dessa halter. Områdesskydd, 7 kap MB Befintlig väganslutning, som kommer ingå i programområdet, tangerar strandskyddsområde. Strandskyddets syfte är att säkra allmänhetens tillträde till stränderna, samt att skydda växt- och djurliv på land och i vatten. Detaljplanen strider inte mot områdesskydd enligt 7 kap MB. Resteröds - Strand 1:20 m fl Programhandling Uddevalla Kommun

53 5 PLANDATA Lägesbestämning Det föreslagna programområdet är markerat med röd ring Programområdet ligger mellan Ljungskile och Uddevalla, ca 4km nordväst om Ljungskile centrum och ca 13km sydväst om Uddevalla centrum. Området är beläget på fastlandet nordost om Restenäs Ö och befinner sig nordost om Ulvesundsvägen (väg 675). Programområdet tar i anspråk större delen av fastighet Resteröds-Strand 1:20. Lokalvägen till programområdet föreslås passera igenom Resteröds-Strand 1:6 och koppla till ett villaområde på fastighet Restenäs 2:116 i sydost och även mot väg 675 och Restenäs 2:116 i sydväst. Programområdets avgränsning är baserad på närliggande fastighetsgränser. Lokalväg krävs till programområdet och föreslås, baserat på vägutredning, passera igenom flera andra fastigheter och även serva fastigheterna inom villaområdet Restenäs. Lokalvägen är utformad för att inkräkta så lite som möjligt på närliggande fastigheter. Karta med förslag på programområde markerat med rött och fastighetsgränserna markerat med gult. Relevanta fastigheter är namngivna. Resteröds - Strand 1:20 m fl Programhandling Uddevalla Kommun

54 6 Areal Planområdets totala areal är ca 3,5 hektar. Markägoförhållanden Fastigheten Resteröds-strand 1:20 ägs av en ekonomisk förening. Fastigheterna Resteröds-Strand 1:6 och 1:32 är privatägd. Fastigheten Restenäs 2:116 är privatägd. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer Uddevalla kommun har en kommuntäckande översiktsplan från 2010 (ÖP 2010). I ÖP 2010 framgår att programområdets mark har användning bostäder samt "grön korridor", diskussion kring detta finns i rubrik "Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB" ovan. I ÖP 2010 framgår också att kustzonen (Fräknestranden) som programområdet ingår i är attraktivt för både åretruntboende i nyproduktion eller genom omvandling av fritidshus. Uddevalla Kommun har en målsättning att möjliggöra åretruntboende i Fräknestrandsområdet under förutsättning att vatten och avloppsfrågor kan ges tillfredsställande lösningar. Även under förutsättning att aktsamhet och kunskap präglar placering, formgivning och färgsättning. Uddevalla kommun har även en rekommendation att kompletterande sammanhållen bebyggelse i vissa fall (ex om VA-anslutning finns) kan förläggas till kustområdet mellan Ammenäs och Ljungskile. Bussförbindelserna är redan i dag goda med både Uddevalla och Ljungskile. Fler inflyttade ger ett ökat underlag för kollektivtrafik och service i de här orterna. Det föreslagna programområdet gränsar till allmänt intresse för naturvården och allmänt intresse för friluftsliv på andra sidan Ulvesundsvägen. Programområdet ingår i område med värdefulla bebyggelsemiljöer enligt Uddevalla kommuns Kulturmiljövårdsprogram (Miljö 8:2, Kuststräckan mellan Ulvesund och Ranneberg, sid 119 ff.) Detaljplaner Enligt FÖP Ljungskile 2007 ligger inte området inom detaljplanelagt område. Dock finns det två intilliggande detaljplaner som beskrivs nedan. Bägge saknar genomförandetid. RE 2, 14-RES-489, antagande : Denna detaljplan berör det småhusområde som ligger sydost om programområdet, en del av Ulvesundsvägen och även gångvägen ned till gångbron mot Restenäs ö. Även två bostadstomter på motstående sida av Ulvesundsvägen mot programområdet. Småhusområdet har en tomt mot vägen med en större byggrätt och resterande tomter har en mindre. Den större byggrätten får bebyggas med 150kvm byggnadsyta och huvudhus får uppföras till 5,5m höjd med 45 graders taklutning. Den mindre byggrätten medger 60kvm byggnadsyta + 15kvm för uthus och 3m takhöjd för huvudbyggnad med 30 graders lutning. RE3, 14-RES-536, fastställd : Denna detaljplan berör bostadsområdet som ligger utmed Ulvesundsvägen nordväst om programområdet, ca 400m bort. Här är byggrätterna för det mesta för fristående hus i en våning. Tomterna får inte vara mindre än 1000kvm, byggnadsyta ska vara högst 60kvm + 15kvm uthus och höjder för bostadshus får inte vara högre än 3,3m. Resteröds - Strand 1:20 m fl Programhandling Uddevalla Kommun

55 7 Behovsbedömning, MKB Allmänt Kommunen ska enligt PBL och MB bedöma ifall en detaljplan som upprättas kan antas medföra betydande miljöpåverkan vid genomförande. En så kallad behovsbedömning. Denna bedömning ska göras tidigt under planprocessen och har som syfte att avgöra ifall planen kommer medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Nedan följande behovsbedömning har gjorts för att bedöma detta. Om genomförande av planen kan antas innebära en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivningen upprättas. Miljöpåverkan i korthet Riksintressen Programområdet ingår i en kustzon av riksintresse för natur och kulturvärden, inga övriga riksintressen berörs. Naturmiljö, växt- och djurliv Det föreslagna programområdet innebär att en sedan tidigare oexploaterad skog tas i anspråk för bostäder. Området ligger inom del av sedan tidigare i ÖP 2010 angiven mark för bostäder men tangerar också en så kallad "grön korridor". Programområdet inkräktar inte på den gröna korridoren på något betydande sätt. Hittills finns inga kända naturvärdesobjekt eller naturvårdsintressanta arter inom området. En naturvädersinventering görs i ett senare skede av detaljplanen för att säkerställa detta. Programområdet ligger inom ett område med anmälningsplikt för enskilda vattentäkter. Programområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp och dagvattenhantering kommer ske enligt kommunens riktlinjer. En dagvattenutredning kommer att genomföras i senare skede för att säkerställa detta. Friluftsliv I programområdets närhet finns en del områden som är utpekade som allmänt intresse för friluftslivet. Programområdets eventuella negativa påverkan på det rörliga friluftslivet i närområdet anses begränsat. Programområdet gränsar till men omfattas inte av strandskydd. Landskapsbild och kulturmiljö Landskapsbilden kommer att ändras i och med genomförandet av planen då marken där bostäder planeras idag är oexploaterad. Exploateringen är dock en naturlig förtätning av närliggande befintliga bostadsområden och är i enlighet med planeringen i ÖP 2010 och FÖP Området ingår i kuststräckan som är ett område med värdefulla bebyggelsemiljöer enligt kommunens kulturmiljövårdsprogram, Programområdet skadar inte de värden som anges i kulturmiljöprogrammet. Inga för närvarande kända fornlämningar finns i området. Miljökvalitetsnormer Programområdet bedöms inte medverka till att några miljökvalitetsnormer överskrids. Hälsa och säkerhet Det föreslagna programområdet kommer att ge upphov till ökad biltrafik på Ulvesundsvägen och infarten till området. Gående och cyklister kommer att behöva ta sig till och från kollektivtrafik på ett säkert sätt. Övriga risker inom området kommer att utredas och åtgärder fastställas i senare skeden av planarbetet. Resteröds - Strand 1:20 m fl Programhandling Uddevalla Kommun

56 8 Sammanfattning av miljöpåverkan Programförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i Miljöbalken och Uddevalla ÖP Förslagets exploatering skapar en förtätning och komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse i området. Området medför ingen betydande påverkan på natur-, kultur-, miljö- och rekreationsvärden i området. Förslaget kommer inte innebära ett överskridande av miljökvalitetsnormerna. Förslag till ställningstagande Programmets genomförande kan inte antas ge någon betydande miljöpåverkan och därför behöver inte en särskild miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Kommunala beslut i övrigt, Fastighetsplan Miljö och stadsbyggnadsnämnden fattade ett beslut kring området , beslut innebar att vara beredd att pröva detaljplan för den tänkta exploateringen. Detta under förutsättning att en vägutredning visat att tillfartsvägens lutning understiger 10% och att inriktningen ska vara villabebyggelse på tomter på ca 1000kvm. Det ansågs att föreslagen exploatering var för tät och att programskisserna behövde omarbetas beslöt Miljö och Stadsbyggnadsnämnden enligt tidigare beslut , 334 att vara beredd att pröva program till detaljplan när en vägutredning har visat att tillfartsvägens lutning inte kommer att överstiga 10%, att planprogrammet ska initieras och upprättas genom sökandens försorg och på dennes bekostnad samt att inriktningen ska vara villabebyggelse med tomter på minst 1000kvm. Ytterligare ett beslut fattades , efter att programskisserna hade bearbetats för att uppfylla Miljö och Stadsbyggnadsnämndens beslut , Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslöt att vara beredd att prova fastighetsplan och att i övrigt vidhålla sitt beslut , 352. Exploatören har inte fått tillåtelse från ägare av Resteröds-Strand 1:6 att få bygga den nödvändiga tillfartsvägen. Lagen innehåller en möjlighet att pröva markåtkomst genom att en fastighetsplan upprättas och handläggs parallellt med detaljplanen. FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Natur Mark och vegetation Skogen inom det föreslagna programområdet består mestadels av björk och tall. En stor del av dessa träd har nyligen blivit avverkad. En hel del berg i dagen förekommer. Höjderna i området varierar mellan ca +24 meter över havet (m ö h.) och +43 m ö h. Flera bergsknallar finns i området, främst i sydvästra delen men också i västra delen av programområdet. Som högst är programområdet i norra delen och som lägst i södra. Vägen som planeras fram till programområdet stiger från +5 m ö h till +27 m ö h. Programområdet ligger omgivet av ett varierat landskap bestående av kuperade skogspartier och öppen jordbruksmark, ett kalhygge finns norr om området. Sydväst om området passerar Ulvesundsvägen (väg 675) och förbi den ligger en udde med natur och parkering för besökande bilar till Restenäs ö. En gångbro leder från fastlandet till Restenäs ö. Söder om programområdet ligger Bukilen. Innanför Restenäs ö är den så kallade Fräknestrandsfjorden och på västra sidan av Restenäs ö ligger Orust. En del av programområdet ligger inom en "grön korridor" enligt Översiktsplan 2010 (se rubrik "Grundläggande hushållningsbestämmelser, 3 kap MB" där den diskuteras ytterligare). Resteröds - Strand 1:20 m fl Programhandling Uddevalla Kommun

57 9 Resterande del av programområdet ligger inom område för "bostäder: permanentning och komplettering nära va-ledning". Foton över växtlivet och marken i området. Nere t h syns en del av det avverkade markområdet. En naturvädersinventering görs i ett senare skede av detaljplanen. Geotekniska förhållanden Marken inom programområdet består av flera olika jordarter. Morän, berg och sand utgör största delen av marken. Silt och organiska jordarter utgör en mindre del. Mark där lokalgata föreslås utanför huvudbebyggelsen för programområdet är morän. Silten och de organiska jordarterna gör att det troligtvis kommer krävas en geoteknisk utredning för delar av programområdet i ett senare skede av detaljplanen. T v: Utdrag ur kommunens jordartskarta, programområdet är markerat med gult. Radon Marken inom programområdet bedöms som normalriskområde enligt Ljungskile FÖP Bostadsbyggnader ska utföras som radonskyddade ifall inte särskild utredning görs som påvisar att marken kan klassas som lågriskområde. Resteröds - Strand 1:20 m fl Programhandling Uddevalla Kommun

58 10 Höga vattenstånd Lägsta höjdnivå i det föreslagna programområdet (infarten) är ca +5 m ö h vilket innebär att det inte påverkas av höga vattenstånd (något som berör områden som ligger under +3,7 m ö h inom Uddevalla kommun). Fornlämningar RIO Kulturkooperativ har sett över fornlämningsstatus inom fastigheten 1:20 samt del av ny anslutningsväg. Inom fastigheten Resteröds-Strand 1:20 där villatomterna planeras, finns inga tidigare kända fornlämningar. Inom Resteröds-Strand 1:6 finns en fornlämning i form av fossil åker (Resteröd 145:1) vilken utgörs av ett område med odlingsrösen. I närheten ligger gården Kasen, vilken röjningsröserna troligtvis hör till. Gårdens ålder är inte fastställd och det kan finnas ytterligare lämningar efter bebyggelse eller odling i anslutning till denna gård. Fornlämning Resteröd 145:1 berörs ej av ny vägdragning. I övrigt finns en hel del boplatser registrerade inom de angränsande fastigheterna. Ingen av dessa berörs överhuvudtaget av de föreliggande planerna. Däremot borde det utredas huruvida det finns boplatslämningar även inom de berörda fastigheterna. RIO Kulturkooperativs bedömning är att området borde inventeras efter historiska lämningar i anslutning till Kasen, samt utredas vidare avseende boplatslämningar och andra fornlämningar. Fornlämning Resteröd 145:1 är markerat i rött. Resteröds - Strand 1:20 m fl Programhandling Uddevalla Kommun

59 11 Bebyggelseområden Befintliga Bostäder Befintliga bostäder runtom programområdet består mest av villor i söder och väster, ca 10 av dessa ligger i omedelbar närhet till programgränsen (lokalvägen) i söder. Övrig bebyggelse består av ett bostadshus och garage på fastighet Resteröds-Strand 1:32 och intilliggande verkstadshus, kontor och lagerhus på fastighet Resteröds-Strand 1:6 där verksamhet bedrivs. På höjden inom fastighet Resteröds-Strand 1:6, öster om programområdet finns ett hemman som består av ett bostadshus och en lada invid tidigare odlad, öppen mark som sträcker sig mot sydost. Några foton från området: uppe t v är bostadshus och Fornlämning lada, öster Resteröd om programområdet. Uppe t h skymtas 145:1 ett är av markerat bostadshusen i rött. i området. Nederst syns den föreslagna infarten till området, där lokalgata föreslås börja. Planerade Bostäder På efterföljande sida redovisas en programillustration där det visas hur en exploatering enligt programförslaget skulle kunna se ut. Höjdkurvorna är redovisade med 0,5m ekvidistans och placeringen av hus har blivit studerad så inte höjdskillnaderna mellan lägsta och högsta nivå blir för stora. I nästa skede av planeringsarbetet kommer bland annat plangräns, föreslagna fastighetsgränser och placering av nya byggnader att studeras närmare. I nuläget föreslås ca 20 villatomter som är minst 1000 kvm var. En lokalgata föreslås med infart från Ulvesundsvägen och som stiger till och passerar igenom hela området. Illustrationerna och skisserna för husen, som finns på sidan efter programillustrationen (på sid 13), eftersträvar en grundsättning som smyger på pelare, klättrar över berg och är sparsam med schakt och ingrepp. Dessa hus föreslås ligga på plintgrund som ger förutsättningar för en friare och mer höjdanpassad placering. De illustrerade husens ytor är 65 kvm i bottenvåning och 60 kvm i plan 1 trappa, till husen hör ett utvändigt förråd. Exteriört föreslås husen att vara konsekvent i limträ med grova exteriöra dimensioner. Pelare, balkar, bjälklag och panel föreslås vara i massivträ. Att bygga i trä är fördelaktigt gällande miljö och ekonomi. Den slutliga byggrätten för hus inom programområdet bestäms i ett senare skede av planarbetet och kommer att innefatta en friare byggarea. Resteröds - Strand 1:20 m fl Programhandling Uddevalla Kommun

60 12 Resteröds - Strand 1:20 m fl Programhandling Uddevalla Kommun

61 ~ ~ROGRAMOMRAOESGRÄNS 13 g FÖRESLAGEN TOMTMARK FÖRESLAGEN NATURMARK FÖRESLAGEN VÄGDRAGNING STRANDSKY.DD RESTENÄS 1 :116 Resteröds - Strand 1:20 m fl Programhandling Uddevalla Kommun m

62 14 Skisser och exempel över programområdet. Uppe t v och nederst är flygbilder med illustrationer över hela området och uppe t h är ett skissförslag på hur husen kan komma att se ut. Skisser och exempel över planlösningar för programområdets hus. Resteröds - Strand 1:20 m fl Programhandling Uddevalla Kommun

63 15 Service Boende inom programområdet kan utnyttja service i Ljungskile. Där finns förskola och grundskola till och med högstadiet, medan gymnasiestudenter hänvisas till Uddevalla. Ca 9 kilometer från programområdet finns även Forshällaskolan med förskola och grundskola till och med 6:e klass. Ca 2 kilometer från programområdet finns en fristående förskola vid Åh Stifts- och Konferensgård. I Ljungskile återfinns även annan offentlig service som bibliotek, vårdcentral och äldreboende. Kommersiell service finns i Ljungskile, Uddevalla och i Torps köpcentrum utanför Uddevalla. I programområdets direkta närområde återfinns ingen vare sig kommersiell eller allmän service. En ökad bebyggelse ger ökat underlag för en utbyggnad av kommunal service såsom förskolor, skolor samt kollektivtrafik med pendelparkering. Det gynnar även landsbygdsutvecklingen då det ökar underlag för närodlade och närproducerade produkter. Tillgänglighet Det är av stor betydelse att miljöer och funktioner i samhället, både offentliga och privata, som är avsedda för allmänheten, görs tillgängliga för funktionshindrade i alla åldrar. Enligt 8 kap 6 PBL kan tillgängligheten till ett en- eller tvåbostadshus, om det med hänsyn till terrängen inte är rimligt att uppfylla krav för tillgänglighet och användbarhet, undantas från utformnings- och egenskapskraven för byggnadsverk. P g a höjdskillnaderna i området kan 8 kap 6 PBL tillämpas här, att eftersträva är dock att gångvägar, vägar och gemensamma utrymmen anpassas i så hög grad som är möjligt. Tillgänglighetsanpassning bör ske för bostäder och anlagd tomtmark runt bostäder. Möjlighet ska finnas för den som är funktionsnedsatt eller rörelsehindrad att sig till och från bostaden med hjälp av bil. Bostädernas tillgänglighetsanpassning bevakas vid bygglovsgivning enligt PBL och BBR. Byggnadskultur och gestaltning Kuststräckan mellan Ulvesund och Ranneberg ingår i ett område för värdefulla bebyggelsemiljöer enligt kommunens kulturmiljövårdsprogram, Programområdet ligger inom denna kuststräcka. I kulturmiljövårdsprogrammet framgår att den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i Ljungskile regleras liksom övrig bebyggelse i och kring samhället av de gällande detaljplanerna där sådana finns. För bebyggelsen utanför detaljplanelagt område (såsom programområdet) saknas särskilt bevarandestöd utöver vad som stadgas i plan- och bygglagen. Det finns en hel del kulturhistoriskt värdefulla gårdar och miljöer inom kuststräckan. Restenäs Ö och Strandskogen (programområdets omedelbara närhet) tas endast upp i programmet som exempel på områden med sommarstugor som illustrerar det sena 1800-talets och 1900-talets växande rörlighet och områdets funktion som rekreationsmiljö. Det föreslagna programområdet med bebyggelse skadar inte de värden som anges i kulturmiljöprogrammet. Friytor Lek och rekreation Kustlandskapet erbjuder stora möjligheter till fritid, rekreation och naturupplevelser. Rekreationsområden i form av skogs- och strandområden finns i nära anslutning och Kuststigen (som är en vandringsled mellan Uddevalla och Ljungskile) passerar ca 500m inåt land. Bohusleden passerar längre in i inlandet. Badmöjligheter finns vid kusten och likaså småbåtshamn. Idrotts och fritidsanläggningar samt gästhamn finns inom Ljungskile. Resteröds - Strand 1:20 m fl Programhandling Uddevalla Kommun

64 16 Lekplats finns inte i närområdet, enklare lekområde kan anläggas inom programområdet. Omgivande terräng och natur ger mycket bra möjligheter för lek och utevistelse. Naturmiljö Programområdet gränsar till strandskydd och ligger nära Restenäs Ö som är av allmänt intresse för friluftslivet. I Lyckhem finns ett naturminne och en stor del av ytan runt Ljungskile är område med stora rekreationsvärden och/eller natur- och kulturmiljövärden. Närmsta elbelysta motionsspår och friluftsgård med vandringsleder och skidspår finns 6km öster om programområdet, 4km öster om Ljungskile centrum. Närmsta Golfklubb är Lyckorna golfklubb söder om Ljungskile. Den föreslagna exploateringen påverkar inte naturmiljön negativt och omgivande natur och ger fina möjligheter för rekreation. Vattenområden Väster om Restenäs Ö passerar en farled av riksintresse. Vattenområdet mellan Restenäs Ö och programområdet är ett ekologiskt känsligt område med grundbotten där det finns ålgräs. Rakt väster om programområdet finns en båtbrygga och en gångbro över till Restenäs Ö. Vägar och trafik En vägutredning daterad är gjord av BBK Teknik och Miljökonsulter. För en sträcka av vägen finns två olika alternativ, alt gata A och alt gata B. Av dessa är gata B mest fördelaktig gällande lutningar. Gatans lutning, ifall alt gata B anläggs överstiger inte 10,3%. Vid gata alt. B undviker vägen att inkräkta på fastighet Resteröds-strand 1:32 utan ligger på fastighet 1:6, och Restenäs 2:116. Nedersta delen av tillfartsvägen, gata C, skulle även betjäna 4-5 befintliga tomter i en äldre detaljplan som ligger utanför exploatörens mark. Ägarna till dessa tomter önskar samarbeta med exploatören för att få en ny lokalgata och infart som de kan bruka. Gatan stiger från +5 m ö h till som högst +42 m ö h. Två olika typsektioner finns för området. En för de bredare vägarna A, B och C (5,5m bred med 0,25m diken på var sin sida) och en för de smalare vägarna i området, D och E (5m bred med 0,25m diken på var sin sida). Se illustrationer på efterföljande sida. En stödmur föreslås vid fastighet Restenäs 2:190, i slutet på gata alternativ C. I programillustrationen redovisas vägsträckning alternativ B, ej A. I ett senare skede av planarbetet kommer vägutredningen ses över och vägen utformas för att inte överstiga 10% lutning. Vägutredning BBK Teknik och Miljökonsulter med tillkommande, förtydligande färger. Resteröds - Strand 1:20 m fl Programhandling Uddevalla Kommun

65 17 Typsektion för utredningens vägar A, B och C Typsektion för utredningens vägar D och E Vägnät Förbi programområdet passerar väg 675. Denna väg är en sekundär landsväg, en belagd, statlig väg med en vägbredd på 6m och en hastighetsbegräsning på 70 km/tim. Den befintliga lokalgatan som leder upp mot och igenom programområdet är enskild grusväg. De två andra närmsta vägarna som ligger intill området är också enskilda grusvägar. Sikten vid korsningen som planeras bli programområdets infart är i dagsläget troligtvis något mindre än 175 grader. Då man ska köra ut från området så är det helt fri sikt åt sydost. Sikten åt nordväst är något skymd av en trädridå som bör bli föremål för siktröjning. Programområdet är markerat med gul ring, närliggande busshållplatser och närmsta större parkeringsyta är redovisade. Resteröds - Strand 1:20 m fl Programhandling Uddevalla Kommun

66 18 Gång- och cykelväg En del cykelvägar finns inom Ljungskile centrum. Utmed väg 675 finns varken gång eller cykelväg och eventuella möjligheter för en sådan regleras inte inom detaljplanen. Dock kan infart till området från väg 675 ses över och göras så säker som möjligt för gående och cyklister som är på väg till och från kollektivtrafik. Dessa trafikanter kan även, på grund av föreslagen vägsträckning, välja att passera genom villaområdet sydost om programområdet. Då finns nästan direkt tillträde till busshållplatsen utan att behöva färdas längst den större vägen, väg 675. Detta alternativ höjer säkerheten för gång- och cykeltrafiken. Inom FÖP Ljungskile 2007 står som ställningstagande att gång- och cykelstrukturen ska förstärkas. Det står även att det finns behov av en säkrare gång- och cykelförbindelse från Ljungskile till Ulvesund och norrut mot Råssbyn (förbi programområdet). Diskussion pågår med Trafikverket om möjligheten att anlägga gång- och cykelväg utmed väg 675. Ett gångstråk i terrängen norr om väg 675 är numera en del av Kuststigen. Kollektivtrafik Den närmaste busshållplatsen är Restenäsön vid väg 675 som består av en busskur på ena sidan vägen. Här stannar Västtrafiks bussar 822 och 918 som båda trafikerar sträckan mellan Uddevalla och Ljungskile. Linje 822 kör för närvarande ca 15 turer i vardera riktningen under vardagar, medan linje 918 går betydligt mer sällan. Ett ökat boendeantal i området skulle ge ett ökat underlag för tätare bussturer. Bohusbanan passerar igenom Ljungskile, järnvägen är ett riksintresse. Parkering Parkering ska anordnas på varje fastighet. Uddevallas p-norm för villabesöksplatser är 0,2 platser per villa, därför ska 5 platser för gästparkering anordnas inom programområdet. Placering specificeras i senare skede av detaljplanen. Störningar Buller Kontakt har tagits med bullerkonsult som uttalat sig angående buller för programområdet. Buller från väg 675 är med marginal lägre än riktvärdet 55 dba ekvivalentnivå vid de planerade bostäderna. Ljudnivåer från vindkraftverk berör inte planområdet. Ej heller buller från järnväg, E6, fartygstrafik eller flygbuller. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Dagvatten kan avledas via vägdiken och/eller DSA-dränering. Dagvatten bör om möjligt följa tidigare rinningsvägar mot havet (BBK Teknik och Miljö konsulter ). Förbi programområdet passerar en överföringsledning för VA-nät. VA och spillvatten ansluts till det kommunala VA-nätet genom den kommunala överföringsledningen. Programområdet har anmälningsplikt för enskilda vattentäkter. I ett senare skede av detaljplanen kommer en dagvattenutredning att göras. Värme BBR ska följas angående uppvärmning av bostäder. Uppvärmningsanordning och övrigt relaterat till värme kommer att undersökas i senare skede av planarbetet. Resteröds - Strand 1:20 m fl Programhandling Uddevalla Kommun

67 19 El Uddevalla Energi är ansvariga för elnätet i området. Närliggande elledningar och elnät undersöks i senare skeden av planarbetet. Tele Telenät och eventuella bredbandsmöjligheter bör undersökas i det fortsatta planarbetet. Avfall Uddevalla Energi har hand om renhållningen i Uddevalla Kommun. Närmsta återvinningscentral finns i Aröd, ca 3km rakt öster om det föreslagna programområdet. Det finns även två återvinningsstationer i Ljungskile, en finns i Aröd och en till söder om Ljungskile centrum. Inom programområdet går det att lösa avfallet med antingen enskilda kärl på varje tomt och/eller med en angiven plats för gemensam avfallslösning. Slutlig lösning för avfall inom programområdet och vändmöjligheter för sopbil studeras i ett senare skede av planarbetet. Administrativa frågor Markåtkomst för tänkta vägen på fastighet Resteröds-Strand 1:6 ska prövas genom att en fastighetsplan upprättas och handläggs parallellt med detaljplanen. Mer information angående tillfarten finns i rubriken "Utredning av utfart och servitut" nedan. Kommunen är ej huvudman för allmän plats. Då planarbetet påbörjades innan gäller den äldre PBL. Utredning av utfart och servitut En utredning rörande utfarten för Resteröds-Strand 1:20 beställdes hos Lantmäterimyndigheten, Uddevalla, , då man trodde att det finns ett servitut som ger fastighet 1:20 tillträde över fastigheterna Resteröds- Strand 1:6 och 1:32. Det bedömdes att rättigheten att ta väg över varandras skogsskiften normalt avser transporter för skogens behov men det finns en viss otydlighet i det underliggande materialet som användes i utredningen. I det servitut som finns står det att det avser rätt till utfart, som kan tolkas som utfart för skogens behov eller bostadsutfart. Dock går det inte att tolka ifall det är en av skogsvägarna som finns som avsågs användas för utfart i servitutet. En ansökan om fastighetsbestämning skickades till lantmäteriet i Uddevalla för att få ett rättskraftigt beslut om servitutens bestånd och omfång. Vid sammanträde på lantmäterimyndighetens kontor beslöts att synpunkter på hur utfartsfrågan ska lösas får framföras i planprocessen då innan detta kan hänsyn endast tas till nuvarande förhållanden. Av lantmäterimyndigheten, Uddevalla fastställdes att det servitut som finns är till förmån för Resteröds-Strand 1:20, som belastar Resteröds-Strand 1:6. Detta är ett olokaliserat servitut. En ny rättighet enligt 49 anläggningslagen skapades till förmån för Resteröds-Strand 1:6, 1:2 och 1:32 som belastar Restenäs 2:116, vilken ger rätt att använda och underhålla den befintliga vägen som leder in till området. Fortsatt Arbete Det färdiga föreslagna programmet kommer att ställas ut på programsamråd. Samrådet kommer att ske genom att programförslaget skickas till berörda fastighetsägare, statliga och kommunala instanser, myndigheter m fl. Synpunkter som kommer in kommer att sammanfattas och Resteröds - Strand 1:20 m fl Programhandling Uddevalla Kommun

68 20 sammanställas i en programsamrådsredogörelse. Denna kommer sedan att ligga som grund för beslut om fortsatt planarbete. Ett fortsatt planarbete innebär upprättande av detaljplan som innehåller beskrivningar, relevanta utredningar och en plankarta. Detaljplanen kommer då att vara i samrådsskedet och därefter skickas på samråd, synpunkter som inkommer då sammanfattas i en samrådsredogörelse. Därefter är planen i utställningsskede och blir utställd innan planen kan antas av kommunen. MEDVERKANDE I PROGRAMARBETET Programförslaget har upprättats av Stefan Werner Arkitekter AB. Programförslaget har handlagts av Mats Windmark, Planarkitekt, Miljö- och Stadsbyggnad, Uddevalla Kommun. För övriga medverkade till planarbetet se rubrik "Handlingar" ovan. Stefan Werner, Arkitekt, Stefan Werner Arkitekter AB Anna Kulginova, Stefan Werner Arkitekter AB Resteröds - Strand 1:20 m fl Programhandling Uddevalla Kommun

69 Utdrag Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 1 (1) Uppdragsbeskrivning för valfrihetssystem inom boendestöd (SN/2013:279) Sammanfattning En ny uppdragsbeskrivning för valfrihetssystem inom boendestöd är framtagen. Företag kan som tidigare ansöka om att få bedriva boendestöd. Avtalstiden är från den dag avtal tecknas t.o.m. den 31 mars Uppdragsbeskrivningen ska gälla fr.o.m. den 1 april Alla godkända företag skriver avtal med kommunen. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Socialtjänstens uppdragsbeskrivning med tillhörande bilagor. Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att godkänna socialtjänstens uppdragsbeskrivning för valfrihetssystem inom boendestöd med tillhörande bilagor, att den 3 december 2013 annonsera uppdragsbeskrivningen på en av kammarkollegiets hemsidor Valfrihetswebben, att delegera till nämndsordföranden att besluta om omedelbart tillfälligt upphörande av avtal i brådskande fall, enligt uppdragsbeskrivningens kapitel 4.21, att delegera till förvaltningschefen att besluta om skriftlig anmodan om rättelse, vitesförelägganden och andra åtgärder vid fel och brister samt akuta fel och brister, enligt uppdragsbeskrivningens kapitel 4.18, 4.19 och 4.20, samt att delegera till förvaltningschefen att godkänna inkomna bevis, efter det att underrättelsebeslut till utförare är fattat av socialnämnden. Utdragsbestyrkande

70 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN 1 (3) Dnr SN/2013:279 Handläggare Utredare Victoria Call Telefon Uppdragsbeskrivning för valfrihetssystem inom boendestöd Sammanfattning En ny uppdragsbeskrivning för valfrihetssystem inom boendestöd är framtagen. Företag kan som tidigare ansöka om att få bedriva boendestöd. Avtalstiden är från den dag avtal tecknas till och med 31 mars Uppdragsbeskrivningen ska gälla från och med 1 april Alla godkända företag skriver avtal med kommunen. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse, Socialtjänstens uppdragsbeskrivning för valfrihetssystem inom boendestöd med tillhörande bilagor, Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna socialtjänstens uppdragsbeskrivning för valfrihetssystem inom boendestöd med tillhörande bilagor, att den 3 december 2013 annonsera uppdragsbeskrivningen på en av kammarkollegiets hemsidor Valfrihetswebben, att delegera till nämndsordförande att besluta om omedelbart tillfälligt upphörande av avtal i brådskande fall, enligt uppdragsbeskrivningen kapitel 4.21, att delegera till förvaltningschef att besluta om skriftlig anmodan om rättelse, vitesförelägganden och andra åtgärder vid fel och brister samt akuta fel och brister, enligt uppdragsbeskrivningen kapitel 4.18, 4.19 och 4.20,

71 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN 2 (3) Dnr SN/2013:279 att delegera till förvaltningschef att godkänna inkomna bevis, efter det att underrättelsebeslut till utförare är fattat av socialnämnden. Ärendebeskrivning En ny uppdragsbeskrivning för valfrihetssystem inom boendestöd är framtagen. Företag kan som tidigare ansöka om att få bedriva boendestöd. Avtalstiden är från den dag avtal tecknas till och med 31 mars Uppdragsbeskrivningen ska gälla från och med 1 april Uppdragsbeskrivningen för boendestöd består av fyra delar samt bilagor: Boendestöd kapitel 1 Inbjudan och administrativa föreskrifter Boendestöd kapitel 2 Utförare (formella krav på företaget) Boendestöd kapitel 3 Verksamhetens utförande (krav på hur uppdraget skall utföras samt kvalitetskrav) Boendestöd kapitel 4 Avtal Uppdragsbeskrivningen kommer efter beslut i socialnämnden att publiceras på en av kammarkollegiets hemsidor Valfrihetswebben med en länk till Uddevalla kommuns hemsida. Ansökningsformulär, blanketter och bilagor kommer att komplettera uppdragsbeskrivningen. Alla godkända företag skriver avtal med kommunen. Socialnämnden kommer utifrån ansökningsformulären vid sina sammanträden godkänna/inte godkänna sökande företag som utförare av boendestöd. Därefter skickas ett skriftligt underrättelsebeslut till den sökande. Efter underrättelsebeslutet men innan avtalstecknande krävs ytterligare intyg av företag om företaget är godkänt. När dess har inkommit, kontrollerats och godkänts av tjänstemän bestäms tid för avtalstecknande. De befintliga utförarna behöver inte genomgå en fullständig ansökningsprocess förutom i de delar som är nödvändiga kopplats till innehållet i avtal för respektive uppdragsbeskrivning. Bo Lundgren Socialchef Victoria Call Utredare

72 Tjänsteskrivelse SOCIALTJÄNSTEN 3 (3) Dnr SN/2013:279 Expediera till Bo Lundgren Åsa Håkansson Victoria Call Maria Kullander Karin Sjöbergh Elisabeth Svanberg Jan-Erik Samuelsson Marianne Johansson Carina Ljungqvist Lars Alfredsson Doris Söderman Christer Fransson Annika Hemberg Marita Niemi

73 UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (11) Dnr: 2013:279 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 1 Inbjudan och administrativa föreskrifter Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

74 2 (11) Innehållsförteckning Inbjudan att lämna ansökan... 3 Så här ansöker du om att få utföra boendestöd Administrativa föreskrifter Huvudman Bakgrund och utgångspunkt för valfrihetssystemet Uppdragets omfattning Ickevalsalternativ Avtalstid Ansökningsförfarande Ansökans utformning Sista dag för ansökan och dess giltighetstid Adressering Frågor, kompletteringar eller förtydliganden av uppdragsbeskrivningen Ansökans process från ansökan till avtal Underrättelse om beslut delmoment Slutligt godkännandebesked och avtal delmoment Tidsplan för ansökan Förfarande om ansökan inte godkänts Överprövningsförfarande Upplysningar Definitioner och begreppsförklaringar... 10

75 3 (11) Inbjudan att lämna ansökan Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 9 januari 2008 att införa ett valfrihetssystem genom godkännande av privata utförare. Valfrihetssystemet innebär att personer med psykiska funktionsnedsättningar boende i ordinarie boende, och som har beviljats boendestöd enligt SoL, har rätt att välja vem som ska utföra insatserna. Syftet med valfrihetssystemet är att öka brukarens valfrihet, delaktighet och inflytande. Valet kan göras bland de utförare som socialnämnden har godkänt och tecknat avtal med. De utförare som kommunen tecknat avtal med kommer att konkurrera med varandra och med kommunens egen boendestödsverksamhet. Uddevalla kommuns boendestöd i egen regi är direktkvalificerad. Utförare garanteras inte någon volym eftersom det är brukaren som väljer utförare. Ersättning till utförare är en fast timmersättning och ges efter beviljade insatser. Detta uppdrag genomförs enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Uppdraget enligt LOV innebär bland annat att intresserade utförare kan sända in ansökningar så länge uppdraget annonseras i den nationella databasen på kammarkollegiets internetsidor, valfrihetswebben (www.valfrihetswebben.se). Det innebär också att den ekonomiska ersättningen och kravnivåer är fastställda och beslutade av kommunen. Samtliga sökande som uppfyller kommunens krav blir godkända som utförare. Så här ansöker du om att få utföra boendestöd Uppdragsbeskrivningen består av fyra kapitel, tillhörande bilagor och två ansökningsformulär. Vilket ansökningsformulär du skall använda dig av beror på om ditt företag är befintligt eller nybildat/under bildande. Uppdragsbeskrivningens fyra kapitel beskriver uppdraget och kommunens krav. - Läs först igenom kapitel 1 som ger en introduktion till uppdraget och detaljer om hur ansökningsprocessen går till. Läs kapitel 2, 3 och 4 tillhörande kravkatalogen för boendestöd. - Fyll i ansökningsformuläret (bilaga 1 eller 2). - Granska kravkatalogen Utförare (boendestöd - kapitel 2). - Granska kravkatalogen Verksamhetens utförande (boendestöd - kapitel 3) och fyll i dina svar i rutorna. - Granska avtalet (boendestöd - kapitel 4). - Komplettera ansökan med egna bilagor enligt anvisningarna i ansökningsblanketten. - Därefter är ansökan klar att sända in. Glöm inte att underteckna ansökan. Granskning av inkomna ansökningar påbörjas inom en vecka från den tidpunkt då ansökan kommit socialtjänsten tillhanda. När det formella beslutet har fattats av socialnämnden och resterande bilagor som krävs innan avtalstecknandet har inkommit och godkänts av kommunen, tecknas avtal

76 4 (11) om ansökan har blivit godkänd. Kommunen kompletterar därefter informationsmaterialet som riktas till brukarna med information om den nya utföraren. Brukarna kan därefter börja välja dig som ny utförare. Kommunen kommer regelbundet att följa upp hur nöjda brukarna är med dig som utförare. Kommunen kommer också att följa upp hur du uppfyller kraven och upprätthåller en godkänd kvalitetsnivå. Resultatet av kvalitetsundersökningarna kommer att publiceras på kommunen webbplats som ett stöd för brukarna när de ska välja utförare. Välkommen med din ansökan! Bo Lundgren Socialchef Uddevalla kommun Upplysningar lämnas av: Namn: Lisa Svanberg Titel: Utredare Förvaltning: Socialtjänsten Tfn: E-post:

77 5 (11) Administrativa föreskrifter 1.1 Huvudman Uddevalla kommun Socialnämnden Uddevalla Organisationsnummer: E-post: 1.2 Bakgrund och utgångspunkt för valfrihetssystemet Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 9 januari 2008 att ge socialnämnden möjlighet att införa valfrihetssystem. I samband med att den nya lagen, lag om valfrihetssystem (LOV) antogs i riksdagen, fattade socialnämnden beslut om att införa. Valfrihetssystemet innebär att invånare i Uddevalla kommun som har beviljats boendestöd, enligt socialtjänstlagen, har rätt att välja vem som skall utföra insatserna. Syftet med valfrihetssystemet är att öka brukarens valfrihet, delaktighet och inflytande. 1.3 Uppdragets omfattning Uppdraget omfattar utförandet av biståndsbedömda boendestödsinsatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar boende i ordinarie boende, enligt socialtjänstlagen (SoL). Boendestöd riktar sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Boendestöd är en form av sociala insatser, som syftar till att kompensera den psykiska funktionsnedsättningen. Insatserna skall utföras tillsammans med den enskilde i syfte att öka den enskildes funktionsförmåga, bidra till ökad självständighet och möjlighet att bo kvar i det egna boendet. Insatserna kan i vissa fall vara av samma karaktär som personlig omvårdnad och serviceinsatser. Inom boendestöd kan ledsagarservice enligt SoL förekomma liksom hälso- och sjukvårdsinsatser enligt delegation, instruktion och ordination. Utföraren skall kunna utföra insatserna mellan klockan 07:00 och 22:00 under årets alla dagar. Undantaget är extraordinära hemsjukvårdsinsatser som skall kunna utföras dygnet runt under årets alla dagar. Följande insatser omfattas inte av valfrihetssystemet: Trygghetslarm Mat- och varudistribution Personer som enbart har hemsjukvård Insatser nattetid (kl. 22:00-07:00) (undantaget extraordinära hemsjukvårdsinsatser) Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk tvångsvård Etablering av utförarens boendestödsverksamhet kommer automatiskt att ske inom hela Uddevalla

78 6 (11) kommun. Det är möjligt för utföraren att profilera sig och tydligt framhålla de olika inriktningar och kompetenser som kan erbjudas. Profilområden kan till exempel vara språk och kultur. Utförare som tecknar avtal skall ange ett tak (kapacitetstak) för hur många biståndsbedömda insatser i form av timmar som denne kan åta sig samtidigt per månad. Allt utförande inom verksamheten skall ske evidensbaserat (vetenskapligt grundad eller beprövad erfarenhet) samt vara politiskt och religiöst obundet. Om aktiviteter av politisk eller religiös karaktär erbjuds skall dessa vara helt frivilliga för den enskilde och självständiga i förhållande till verksamhetens utförande. 1.4 Ickevalsalternativ Ickevalsalternativet är kommunen, det vill säga att i de fall brukaren eller dess företrädare inte gör något val utförs insatserna av kommunen. 1.5 Avtalstid Avtalstiden startar från det datum då avtal undertecknas, dock tidigast från och med Avtalstiden slutar Därefter kan nytt avtal tecknas för ett (1) år i taget. För avtalspart, som vid tidpunkten för undertecknande av detta avtal (dnr SN/2013:279), sedan tidigare har avtal med kommunen avseende valfrihetssystem inom boendestöd (dnr: SN/2012:345) gäller detta avtal, SN/2013:279, från och med till och med Därefter kan nytt avtal tecknas för ett (1) år i taget. Utförare kan under avtalstiden säga upp avtalet och har tre (3) månaders uppsägningstid, om inte annat överenskommes. Om nytt avtal skall tecknas skall kommunen meddela detta minst tre (3) månader innan, till de avtalsparter som kommunen avser att fortsätta ett avtalsförhållande med. 1.6 Ansökningsförfarande Utförare kan ansöka så länge som uppdragsbeskrivningen annonseras på en av kammarkollegiets internetsidor, valfrihetswebben (www.valfrihetswebben.se). Utförare har möjlighet att löpande sända in en ansökan baserad på den uppdragsbeskrivning som är aktuell vid den givna tidpunkten. 1.7 Ansökans utformning Uppdragsbeskrivningen och dess bilagor hämtas i digitalform på För befintliga företag skall ansökningsformuläret 1A (bilaga 1) fyllas i. För nybildade företag eller

79 7 (11) företag under bildande skall ansökningsformuläret 1B (bilaga 2) fyllas i. Glöm inte att ange bilagenummer på de bevis som efterfrågas och som ska bifogas. Följande skall skickas in i samband med ansökan: - Ansökningsformulär 1A eller 1B (bilaga 1 eller 2) - Ifylld utförarpresentation (bilaga 5) - Ifylld Kravkatalog verksamhetens utförande (boendestöd - kapitel 3). Samtliga krav måste uppfyllas för att bli godkänd. - Övriga dokument som anges i ansökningsformuläret. - Eventuellt andra bilagor som den sökande önskar åberopa. Den ifyllda kravkatalogen boendestöd - kapitel 3 och dess ingående bilagor kommer att bli en del av avtalet. Utförarens svar i Kravkatalog verksamhetens utförande (boendestöd - kapitel 3) har företräde om utföraren lämnar motstridig information på annan plats i ansökan. Obligatoriska krav kan inte villkoras. Sökande som inte har angivit samtliga begärda uppgifter i ansökan kommer att få komplettera med dessa. Den sökande har 3 månader till förfogande för komplettering från det datum då begäran om komplettering skickas ut. Ansökan anses förverkad om inga kompletteringar har inkommit inom denna tid. En ny ansökan måste då skickas in om inte den sökande väljer att avbryta ansökan. Svenska språket skall tillämpas i tal och skrift i alla frågor. Finner utföraren att uppdragsbeskrivningen i något avseende är otydligt ska förfrågan göras skriftligt via e-post till kontaktperson (se nedan) Sista dag för ansökan och dess giltighetstid Ansökan får lämnas in löpande i enlighet med vid tidpunkten aktuell uppdragsbeskrivning. Sökanden skall vara bunden av sin ansökan i 3 månader från och med inlämningsdagen Adressering Ansökan skickas i förseglat kuvert i två exemplar, ett original och en kopia, märkt och adresserad enligt följande: Ansökan valfrihetssystem inom boendestöd dnr: SN/2013:279 Uddevalla kommun Socialnämnden Uddevalla

80 8 (11) Frågor, kompletteringar eller förtydliganden av uppdragsbeskrivningen Frågor ställs skriftligen till e-postadress Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av kommunen under ansökningstiden är bindande för kommunen och den sökande. Om uppdragsbeskrivningen behöver kompletteras, lämnas skriftlig komplettering till alla som av kommunen skriftligen begärt uppdragsbeskrivningen under den aktuella tidsperioden. Svar och andra uppgifter om uppdraget under ansökningstiden kommer att publiceras på Svar på direkta frågor via e-post skickas också via e-post till frågeställaren. 1.8 Ansökans process från ansökan till avtal Granskning av inkomna ansökningar kommer att genomföras med utgångspunkt från de uppgifter som sökanden har redovisat i sin ansökan. Granskningen genomförs i två delmoment (se kapitel och 1.8.2), av en utvärderingsgrupp, sammansatt av tjänstemän inom kommunen. De ansökningar som inte uppfyller kraven i kravkatalog utförare och kravkatalog verksamhetens utförande kommer inte att bli godkända Underrättelse om beslut delmoment 1 I det första delmomentet av processen går utvärderingsgruppen genom de dokument som skickas in i samband med ansökan. Anser gruppen att något eller några dokument behöver kompletteras skickas en begäran om detta ut. Den sökande har 3 månader till förfogande för komplettering från det datum då begäran om komplettering skickas ut. När handlingarna uppfyller kraven i första delen av processen kan den sökande bjudas in till en intervju för att gå igenom ansökningshandlingarna. Intervjun syftar till att klargöra innehållet i uppdragsbeskrivningen och förståelsen för uppdraget. Intervjun utgör en grund för bedömning av ansökan. Efter intervjun lämnar utvärderingsgruppen ett förslag på beslut till socialnämnden. Beslutet kallas för underrättelse om beslut och fattas av socialnämnden. Samtliga ansökningar som uppfyller de krav som ställs i uppdragsbeskrivningen kommer av socialnämnden att godkännas under förutsättning att den sökande efter underrättelsebeslutet skickar in de begärda bevis som krävs för att ett avtalstecknande skall kunna ske. Se ansökningsformulären 1A och 1B (bilaga 1 och 2) och kapitel 2 vilka bevis som skall skickas in tillsammans med ansökan samt vilka bevis som skall skickas in efter underrättelse om beslut. Om det under tiden mellan underrättelse om beslut och avtalstecknande framkommer att antingen

81 9 (11) den sökande inte uppfyller sina åtaganden enligt samtliga ansökningshandlingar, eller inte fullgör sina lagenliga skyldigheter gentemot samhället gällande betalning avseende skatter och avgifter, kommer kommunen att diskvalificera den aktuella sökanden och fatta nytt beslut. Någon rätt till ekonomisk ersättning för den berörda sökanden uppkommer inte på grund av denna förändring. Underrättelsen om beslut ger upplysningar om skälen för godkännande av utförare. Det skickas i första hand via vanlig post men kan även komma att skickas elektroniskt Slutligt godkännandebesked och avtal delmoment 2 I underrättelsen om beslut meddelas även vilka bevis som skall skickas in i det andra delmomentet av processen. Anser utvärderingsgruppen att något eller några bevis behöver kompletteras skickas en begäran om detta ut. Den sökande har 3 månader till förfogande för komplettering från det datum då begäran om komplettering skickas ut. När de begärda bevisen har inkommit och godkänts skickas ett så kallat slutligt godkännandebesked till den sökande. Tidigast tio dagar efter det slutliga godkännandebeskedet kan avtal tecknas. Avtalskopior (för kännedom innan själva avtalstecknandet) kommer att skickas till den godkända utföraren. Detta sker snarast efter det att det slutliga godkännandebeskedet har fattats. Det skriftliga avtalet baseras på innehållet i denna uppdragsbeskrivning och antagen ansökan. Avtalet ska upprättas i två originalexemplar som utväxlas mellan parterna. Avtalet blir giltigt först efter det att avtal skrivits på av båda parter, förutsatt att ingen överprövning av rättsinstans inletts. Tidpunkten för avtalstecknande kan påverkas om överprövning av rättsinstans har inletts. Vare sig tidsförskjutningar eller andra konsekvenser som beror på rättsinstans hantering av eller dom i ärendet, skall utgöra grund för skadestånd eller annan ersättning. Avtal undertecknas vid överenskommen tid i Uddevalla kommuns stadshus. Resekostnader till plats för avtalstecknande ersätts inte. Ersättning för nedlagt arbete för ansökan utgår inte. 1.9 Tidsplan för ansökan Ansökningsprocess del 1: dagar efter att ansökan har inkommit till socialtjänsten skickas en skriftlig bekräftelse på att ansökan är mottagen - Cirka 2 veckor efter inkommen ansökan genomförs ett intervju med den sökande. - Cirka 4-6 veckor efter inkommen ansökan fattar socialnämnden en underrättelse om beslut. Beslutet kan vara att godkänna eller inte godkänna den sökande. Ansökningsprocess del 2: dagar efter att socialnämnden fattat en underrättelse om beslut skickas detta besked till den sökande. I underrättelsen om beslut begärs bevis inför avtalstecknande in. - Cirka 1 vecka efter att bevisen inför avtalstecknandet har inkommit och godkänns skickas

82 10 (11) ett slutligt godkännandebesked ut till den sökande. - Tidigast 10 dagar efter daterat slutligt godkännandebesked kan avtal tecknas, dock senast inom 3 månader. Tidsplanen på totalt cirka 7-9 veckor förutsätter att inga kompletteringar av ansökan behöver göras. Under juni - augusti sker ingen granskning Förfarande om ansökan inte godkänts Om kommunen har beslutat att inte godkänna en sökande kan denne lämna in ny ansökan. Den nya ansökan ska vara utformad enligt, det vid den aktuella tidpunkten, gällande uppdragsbeskrivning Överprövningsförfarande Behörig rättsinstans vid överprövning är Förvaltningsrätten i Göteborg Upplysningar Namn: Lisa Svanberg Funktion: Utredare Förvaltning: Socialtjänsten Telefon: E-post: 1.13 Definitioner och begreppsförklaringar Biståndsbeslut Brukare Hemsjukvård HSL Kommunen Kravkatalog LOV Leverantör Socialsekreterarnas beslut om och i vilken omfattning hjälp ska utföras. En person som har blivit beviljad boendestöd, enligt socialtjänstlagen och/eller hälso- och sjukvårdslagen. Sjukvårdsinsatser som ges enligt hälso- och sjukvårdslagen i ordinärt boende. Insatserna ges av sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut eller efter delegation/instruktion till undersköterska. Hälso- och sjukvårdslagen. Uddevalla kommun och socialnämnden, är uppdragsgivare och huvudman, dvs ytterst ansvarig för verksamheten. Begreppen kommunen, socialnämnden och huvudman används synonymt. En specifikation över samtliga krav som kommunen ställer på utföraren Lag om valfrihetssystem Den som på marknaden tillhandahåller tjänster aktuella för lagen om valfrihetssystemet. I detta underlag används begreppet utförare som är synonymt med leverantör.

83 11 (11) MAS LSS Måldokument Underrättelse om beslut Parterna SKL Slutligt godkännandebesked SoL SOSFS Sökande Uppdragsbeskrivning Utförare Medicinskt ansvarig sjuksköterska, som har ett övergripande ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ett strategiskt dokument, i vilket socialnämnden formulerar de kvalitetsnivåer som förväntas i verksamheten Kommunen och utförare. Sveriges kommuner och landsting. Ett beslut som fattas efter att begärda bevis har inkommit och godkänts. Tidigast 10 dagar efter det slutliga godkännandebeskedet kan avtal tecknas, dock senast innan 3 månader har passerat. Socialtjänstlagen. Socialstyrelsens författningssamling. Den utförare som ansöker om godkännande att få utföra boendestöd inom kommunen. Ett beslut som socialnämnden fattar och som innebär ett meddelande om den sökande har godkänts/inte har godkänts som utförare under förutsättning att den sökande efter underrättelse om beslutet skickar in de begärda bevis som krävs för att ett avtalstecknande skall kunna ske. Med uppdragsbeskrivning avses det underlag för ansökan om att delta i ett valfrihetssystem som en upphandlande myndighet tillhandahåller. I lagen om valfrihetssystem 2 kap. 1 definieras detta som förfrågningsunderlag. De företag som ingått avtal med kommunen och som utför verksamheten enligt kravkatalogerna

84 UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (7) Dnr: 2013:279 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

85 2 (7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare Krav på juridisk form Uteslutningskrav Sanningsförsäkran Sökandes finansiella ställning Krav på ekonomisk och finansiell ställning Försäkringar Övriga krav på utföraren Bevis för befintliga företag Bevis för nybildade företag eller företag under bildande Tillgång till andra företags kapacitet... 7

86 3 (7) Kravkatalog utförare För att en sökande skall vara kvalificerad måste samtliga krav i detta kapitel vara uppfyllda. Detta kapitel kommer att vara en bilaga till avtalet. 2.1 Krav på juridisk form Enligt LOV 5 kap. 1 kan fysiska eller juridiska personer, var för sig eller tillsammans med andra utförare, lämna en ansökan. Vid inlämnandet av en ansökan ställs inget krav på att sökande skall ha en bestämd juridisk form. Kommunen får dock begära att den sökande skall ha en viss juridisk form när den blivit tilldelad avtalet. Uddevalla kommun kräver att utförare, enligt valfrihetssystemet, har någon av följande juridiska former vid tilldelning av kontrakt: Aktiebolag Ekonomisk förening Handelsbolag Kommanditbolag Stiftelse Ideell förening som driver näringsverksamhet Enskild firma 2.2 Uteslutningskrav En sökande får uteslutas från godkännandeprocessen i enlighet med vad som föreskrivs i LOV 7 kap. 1 om denne: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse. Är sökande en juridisk person, får denne uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i punkt 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkt Sanningsförsäkran Den sökande skall till sin ansökan bifoga en sanningsförsäkran undertecknad av behörig

87 4 (7) person/företrädare. Denna sanningsförsäkran finns i ansökningsformuläret 1A och 1B (bilaga 1 och 2). Med sanningsförsäkran intygas att den sökande inte är föremål för konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. Sanningsförsäkran skall vidare intyga att de personer som, genom sitt delägarskap och anställning i företaget, föreningen eller stiftelsen, har väsentligt inflytande i företaget/föreningen/stiftelsen och har rätt att fatta beslut som rör dess verksamhet, inte är dömda för brott avseende yrkesutövning eller gjort sig skyldiga till allvarliga fel i yrkesutövningen, eller är dömd för andra brott enligt kapitel Sökandes finansiella ställning Den sökande skall ha ekonomisk stabilitet och ekonomiska förutsättningar för att fullgöra avtalet med kommunen. Uddevalla kommun kommer regelbundet att bedöma utförarens förmåga att fullfölja ett avtal av denna storleksordning under avtalsperioden genom att ta in kreditupplysning. För företag, förening och stiftelse under bildande gäller att företag, förening och stiftelse skall vara befintligt vid avtalstecknandet. Uddevalla kommun kommer att inhämta uppgifter kring F-skatt sedel. Företag, förening och stiftelse skall innan avtalstecknandet uppvisa registreringsbevis eller registeruppgift utfärdat av Bolagsverket eller Länsstyrelsen. Ovanstående förfarande är endast tillämpbart i Sverige. Utländsk utförare skall insända dokumentation som intyg på att denna fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar och betalningar av skatter och avgifter. Dessa intyg eller motsvarande skall inte vara äldre än tre månader räknat från ansökningsdagen. 2.4 Krav på ekonomisk och finansiell ställning Sökande skall innan avtalstecknandet ha den ekonomiska kapacitet och finansiella styrka som krävs för att fullgöra uppdraget under gällande avtalstid. Uddevalla kommun kommer att kontrollera den sökandes balansräkning/årsredovisning inklusive revisionsberättelse för redan befintliga företag. Sökande som har ett nybildat företag eller företag under bildande skall, innan avtalstecknandet, visa att företaget har en stabil ekonomisk bas genom att redovisa till exempel aktiekapital, eller på begäran tillhandahålla en finansiell säkerhet (till exempel lämna bankgaranti eller koncerngaranti) samt på begäran kunna redovisa referens till bank eller annan finansiär. Den sökandes ekonomiska ställning godkänns om denne enligt Upplysningscentralens (UC) riskklassificering inte har en lägre riskklass än 3 (riskklassificering enligt UC gäller enbart aktiebolag). För annan företagskonstruktion skall ekonomisk ställning styrkas genom motsvarande betyg enligt annat kreditvärderingsinstitut vid ansökningstillfället. För nybildade företag eller

88 5 (7) företag under bildande godkänns den ekonomiska ställningen, enligt ovanstående stycke, innan avtalstecknandet. 2.5 Försäkringar Sökanden skall teckna och under avtalstiden vidmakthålla en erforderlig ansvarsförsäkring som håller Uddevalla kommun skadelös vid skada. Ansvarsförsäkringen skall omfatta den verksamhet som utföraren bedriver, enligt denna uppdragsbeskrivning, samt dennes eventuella tilläggstjänster. Intyg från försäkringsbolag skall kunna uppvisas innan avtalstecknandet samt vid anmodan under avtalstecknandet. Utföraren skall även i förhållande till kommunen svara för skadestånd som kan komma att behöva utges till tredje man på grund av skada vållad av utföraren eller dennes personal. 2.6 Övriga krav på utföraren Allmänhetens rätt till insyn Enligt kommunallagen 3 kap. 19a skall Uddevalla kommun, som huvudman för verksamheten, försäkra sig om att allmänheten genom socialnämnden tillförsäkras insyn i avtalade verksamheter som bekostas av offentliga medel. Utförare är därför skyldig att lämna sådan information till kommunen så att allmänhetens rätt till insyn säkras. Den information som kommunen hämtar in från utföraren är en allmän handling och kan komma att publiceras på kommunens hemsida. Detta gäller dock ej om uppgiften kan sekretessbeläggas med stöd av lag. Meddelarfrihet Anställda hos utföraren, inklusive underleverantörer, skall omfattas av meddelarfrihet. Utföraren skall därför, men undantag för vad som anges nedan, inte ingripa mot eller efterforska den som lämnat meddelande till författare, utgivare eller motsvarande för offentliggörande i tryckt skrift eller radioprogram eller andra upptagningar. Meddelarfriheten gäller dock inte - för sådana meddelanden som avser företagshemlighet och skyddas av lagen om skydd för företagshemligheter, - för tystnadsplikt för utförarens anställda utanför det område som avtalet omfattar, - i vidare mån än vad som omfattas av meddelarfrihet för offentligt anställda enligt offentlighets- och sekretesslagen. Villkor för arbetstagare inom den avtalade verksamheten Utförare (avtalspart) skall, för den verksamhet avtalet omfattar, tillämpa nedanstående villkor för de anställda avseende grundläggande sociala villkor som motsvarar det aktuella, centrala och rikstäckande kollektivavtal som gäller för vård- och omsorgsbranschen mellan arbetsmarknadens

89 6 (7) parter för respektive yrkeskategori. * minimilöner * arbetstider * semester * arbetsmiljö Utföraren skall, efter anmodan från kommunen under avtalsperioden, kunna redovisa på vilket sätt detta säkerställs. 2.7 Bevis för befintliga företag För att en sökande skall vara kvalificerad måste de krav som ställts ovan vara uppfyllda och de bevis som efterfrågas nedan vara bifogade till ansökningshandlingarna eller innan avtalstecknandet. Sanningsförsäkran Som bevis skall till ansökan bifogas Sanningsförsäkran (ansökningsformuläret, bilaga 1) undertecknad av behörig företrädare. Registrering Som bevis skall till ansökan bifogas Registreringsbevis/registeruppgift utfärdat från bolagsverket eller länsstyrelsen Ekonomisk och finansiell ställning Som bevis skall till ansökan bifogas Senaste balansräkning/årsredovisning inklusive revisionsberättelse Intyg (högst 1 månad gammalt från ansökningsdagen) från UC (gäller enbart aktiebolag) eller genom annat skriftligt bevis styrka en ekonomisk ställning motsvarande detta Försäkringar Som bevis skall innan avtalstecknandet uppvisas Erforderlig, gällande ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen skall omfatta den verksamhet som utföraren bedriver enligt denna uppdragsbeskrivning samt dennes eventuella tilläggstjänster. 2.8 Bevis för nybildade företag eller företag under bildande För att en sökande skall vara kvalificerad måste de krav som ställts vara uppfyllda och de bevis som efterfrågas nedan kunna uppvisas innan avtalstecknandet. Sanningsförsäkran Som bevis skall till ansökan bifogas Sanningsförsäkran (ansökningsformulär 1B (bilaga 2)) undertecknad av behörig person.

90 7 (7) Registrering Som bevis skall det innan avtalstecknandet uppvisas Registreringsbevis/ registeruppgift utfärdat från Bolagsverket eller Länsstyrelsen. Ekonomisk och finansiell ställning Som bevis skall det innan avtalstecknandet uppvisas Aktiekapital eller bank- eller koncerngaranti. På begäran skall företaget kunna redovisa referens till bank eller annan finansiär. Försäkringar Som bevis skall det innan avtalstecknandet uppvisas Erforderlig, gällande ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen skall omfatta den verksamhet som utföraren bedriver enligt denna uppdragsbeskrivning samt dennes eventuella tilläggstjänster. 2.9 Tillgång till andra företags kapacitet Enligt 5 kap. 2 LOV får en sökande vid behov åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet i ansökan (anlita underleverantörer). I sådana fall skall sökanden, genom att tillhandahålla ett åtagande från företag i fråga eller på annat sätt, kunna visa att sökanden kommer att förfoga över nödvändiga resurser när avtalet med kommunen att bedriva boendestöd skall tecknas. Avser utförare att utnyttja underleverantörer för att genomföra vissa delar av uppdraget skall utföraren kontrollera att underleverantören uppfyller alla krav. Utföraren skall även informera Uddevalla kommun om vilka underleverantörer som används så att dessa kan kontrolleras på motsvarande sätt av socialtjänsten.

91 UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (26) Dnr: 2013:279 Valfrihetssystem inom boendestöd Uddevalla kommun Boendestöd - Kapitel 3 Kravkatalog Verksamhetens utförande Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

92 2 (26) Innehållsförteckning 3 Kravkatalog verksamhetens utförande Uppdraget Grundläggande krav på uppdraget Uppdragets innehåll Biståndsbeslut Beskrivning av vissa insatser och rutiner inom boendestöd Tid och geografiskt etableringsområde Kapacitet Profil vid utförandet av boendestödsinsatser Utförarens möjlighet att erbjuda tilläggstjänster Brukarens val Ickevalsalternativ Uppdragets start Byte av utförare Informationsskyldighet om förändring av behov Avslut av uppdrag/inflytt i bostad med särskild service enligt SoL Insatser som inte ingår i uppdraget Information och marknadsföring Kompetenskrav på enhetschef och personal Enhetschef Personal Krav på all personal Dokumentation SoL och HSL Överlämnande av dokumentation vid byte av utförare Förvaring av dokumentation efter avslutad insats Databaserad dokumentation... 14

93 3 (26) Avrapportering Hälso- och sjukvård Ansvar för hälso- och sjukvård Uppdrag inom hälso- och sjukvård Rehabilitering i hemmet Beskrivning av vissa insatser och rutiner inom hälso- och sjukvård Ersättning till utförare Prestation för att erhålla ersättning Timersättningens nivå Vad som ingår i timersättningen Förändring av timersättningen Timersättning vid brukares frånvaro och upphörande av uppdrag Tillfälligt utökade behov ( extrabehov ) Rapportering Fakturering IT-system och IT-utrustning Allmänt Användaridentitet Datakommunikation Servicenivå Support Brukarens avgift Kvalitet, insyn och uppföljning Kvalitet och ledningssystem för kvalitet Vissa områden inom det systematiska kvalitetsarbetet Insyn och uppföljning IT-system för registrering av insatser Underleverantörer tillgång till andra företags kapacitet Krisledningsplan... 26

94 (26)

95 5 (26) Kravkatalog verksamhetens utförande Samtliga krav, som redovisas i detta kapitel, måste uppfyllas för att en utförare skall kunna tilldelas avtal. Ansökan skall innehålla en bekräftelse på att utföraren kommer att uppfylla kraven. Bekräftelsen lämnas genom undertecknande av ansökningsformulär 1A eller 1B (bilaga 1 eller 2). Detta kapitel kommer att vara en bilaga till avtalet. Utförarens svar kommer därför att vara en del av avtalet. 3.1 Uppdraget Grundläggande krav på uppdraget Utföraren skall: ansvara för att verksamheten utförs i enlighet med vid varje tillfälle tillämpliga lagar, föreskrifter och allmänna råd, ha ingående kunskap om målgruppen och målgruppens alla behov. vara väl insatt i de styrdokument, riktlinjer och rutiner som gäller för verksamheten. Verksamhetens utförande skall ske evidensbaserat samt vara politiskt och religiöst obundet. Om aktiviteter av politisk eller religiös karaktär erbjuds skall dessa vara helt frivilliga för den enskilde och självständiga i förhållande till verksamhetens utförande Uppdragets innehåll Uppdraget innebär att utföraren skall kunna utföra boendestödsinsatser i ordinarie boende. Boendestöd riktar sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Boendestöd är en form av sociala insatser, som syftar till att kompensera den psykiska funktionsnedsättningen. Insatserna skall utföras tillsammans med den enskilde i syfte att öka den enskildes funktionsförmåga, bidra till ökad självständighet och möjlighet att bo kvar i det egna boendet. Insatserna kan i vissa fall vara av samma karaktär som personlig omvårdnad och serviceinsatser. Inom boendestöd kan ledsagarservice enligt SoL förekomma liksom hälso- och sjukvårdsinsatser enligt delegation, instruktion och ordination. För boendestöd gäller ett salutogent, habiliterande och rehabiliterande förhållningssätt. Det innebär att utförarens arbetssätt skall öka brukarens självständighet, och att behovet av hjälpen inte ökar. Utföraren skall utföra insatserna tillsammans med brukaren. Utföraren skall, under avtalsperioden, kunna redovisa hur ovanstående arbetssätt genomförs Biståndsbeslut Socialsekreterarens bedömning av den enskildes behov av boendestödsinsatser speglar den enskildes behov för att uppnå skälig levnadsnivå utifrån gällande lagstiftning och vägledande bestämmelser. Ett biståndsbeslut kan bestå i vad kapitel stadgar, och blir uppdraget till utföraren som skall

96 6 (26) utföras i enlighet med denna kravkatalog och avtal. Uppdraget (biståndsbeslutet) skall vara känt för utförarens personal. Ett biståndsbeslut är ett myndighetsbeslut och får inte ändras av utförare Beskrivning av vissa insatser och rutiner inom boendestöd Extraordinära hemsjukvårdsinsatser Behovet av extraordinära hemsjukvårdsinsatser (vak) bedöms alltid av kommunens sjuksköterska utifrån brukarens medicinska tillstånd. Efter beslutet lämnas ett skriftligt uppdrag över till utförarens enhetschef. Extraordinära hemsjukvårdsinsatser innebär vanligen krav på stora personalresurser och skall kunna utföras dygnet runt. Extraordinära hemsjukvårdsinsatser är av akut och kortvarig karaktär. Om förbättring hos brukaren sker avslutas insatserna, dock kan ett nytt beslut fattas vid en ny försämring. Efter utförda extraordinära hemsjukvårdsinsatser ersätts utföraren för den tid som utförts. Detta görs via kommunens blankett Timrapport - Extraordinära hemsjukvårdsinsatser som fylls i av utförarens enhetschef och skickas enligt anvisning på blanketten, se bilaga 3. Kontaktmannaskap Utföraren skall utse minst en kontaktpersonal för varje brukare. Utföraren skall ha skriftliga rutiner för kontaktpersonalens uppgifter. Rutinerna skall vara kända för personalen. Teammöten Utförarens enhetschef skall kalla till regelbundna teammöten (ca var tredje vecka), där förutom enhetschef även boendestödspersonal, socialsekreterare samt berörd legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal deltar för att diskutera brukarärenden. Rutin för nyckelhantering Utföraren skall ha en skriftlig rutin för hantering av brukarens nycklar för att säkerställa en trygg nyckelhantering. Rutinen skall även omfatta individuella medicinskåp i brukarens bostad. Utföraren skall omedelbart redovisa förlust av brukarens nycklar till denne. Utföraren skall stå för eventuella kostnader som drabbar brukaren på grund av låsbyte förorsakat av försumlighet hos utförarens personal. Tillverkning av nycklar för att utförare skall kunna utföra beviljade insatser betalas av brukaren. Rutin för gåvor, mutor, ekonomiska transaktioner och hantering av brukarens egna medel Enhetschef och personal hos utföraren får inte - ta emot pengar eller andra gåvor - låna pengar till brukaren - låna pengar av brukaren - hantera kontantsummor annat än undantagsvis, se nedan.

97 7 (26) Rutinen som helhet finns i bilaga 4 och skall följas av utföraren, dess enhetschef och personal. Brukaren eller dennes närstående/god man skall normalt sköta hanteringen av privata medel. Boendestödspersonal skall aldrig hantera brukarens privata medel. Endast i undantagsfall kan brukares privata medel hanteras men då endast av utförarens enhetschef. Utföraren skall i dessa fall ha skriftliga rutiner för förvaring och redovisning så att en god säkerhet uppnås Tid och geografiskt etableringsområde Tid Uppdraget (boendestödsinsatserna) skall kunna genomföras mellan klockan 07:00 och 22:00 under årets alla dagar i hela Uddevalla kommun. Undantag är extraordinära hemsjukvårdsinsatser som skall kunna genomföras dygnet runt, under årets alla dagar. Geografiskt etableringsområde - boendestödsinsatser Utförare som bedriver boendestödsinsatser kommer automatiskt att tilldelas hela Uddevalla kommun för denna verksamhet. Utförare skall vid bedrivande av boendestödsverksamhet därför utföra denna verksamhet i hela Uddevalla kommun. Val av geografiskt etableringsområde avseende boendestödsinsatser är således inte möjligt Kapacitet Utförare skall ange ett tak för hur många biståndsbedömda insatser i form av timmar, som denne kan åta sig per månad. Om utförare senare vill höja eller sänka taket kan detta ske genom att utföraren anmäler ett nytt kapacitetstak till kommunen genom blankett 1. Vid utökning av kapaciteten träder det nya kapacitetstaket i kraft vid första månadsskiftet 30 dagar efter anmälan. Vid minskning av kapaciteten träder det nya kapacitetstaket i kraft vid första månadsskiftet 60 dagar efter anmälan. Utföraren kan inte tacka nej till utökning av antal timmar till brukare om de redan utför boendestödsinsatser hos den brukaren. Detta gäller även om kapacitetstaket har uppnåtts. Vidare kan inte kommunen ge någon volymgaranti till utföraren. Ange kapacitetstak (timmar per månad): Profil vid utförandet av boendestödsinsatser Det är möjligt för utföraren att profilera sig och tydligt framhålla de olika inriktningar eller kompetenser som kan erbjudas. Profilområden kan till exempel vara språk, kultur. Profilområden genererar inte ersättning utöver grundersättningen men skapar sannolikt en ökad efterfrågan. - Om utföraren väljer att profilera sig skall utföraren tydligt beskriva sina profilområden och omfattningen av dessa i utförarpresentationen. - Om utföraren vill ändra profilområden under avtalstiden skall detta göras genom att fylla i

98 8 (26) utförarpresentationen (bilaga 5) som skickas till kommunen Utförarens möjlighet att erbjuda tilläggstjänster Hushållsnära tjänster som utföraren (eller genom underleverantörer) erbjuder brukare med biståndsbedömda insatser, kallas tilläggstjänster. En tilläggstjänst, enligt denna kravkatalog, är en sådan tjänst, som utförs hos en brukare som har biståndsbedömda insatser, men som inte ingår i biståndsbeslutet. Utöver ett genomförande av insatserna i biståndsbeslutet har utförare alltså rätt att erbjuda så kallade tilläggstjänster, om nedanstående förutsättningar är uppfyllda. Kommunen kan utfärda vitesföreläggande, enligt kapitel 4.20, om något eller några av nedanstående förutsättningar inte är uppfyllda: Utförarens tilläggstjänst skall enbart omfattas av insatser som inte ingår inom ramen för utförandet av ett biståndsbeslut, dock kan insatser som ingår inom ramen för utförandet av ett biståndsbeslut ges oftare som en tilläggstjänst. Utförarens tilläggstjänster skall inte omfatta det som ingår i biståndsbeslutet eller åtagandet enligt avtalet. Utföraren skall göra det tydligt för brukaren att det är en tilläggstjänst som utföraren erbjuder och vad tilläggstjänsten kostar. Utföraren skall göra det tydligt för brukaren att denne inte har någon skyldighet att köpa den valda utförarens tilläggstjänster. Utföraren skall alltid tillse att brukaren har skrivit under en beställningshandling innan tilläggstjänsten utförs. Utförarens tilläggstjänster skall faktureras av utföraren direkt till brukaren och aldrig ske via kontant betalning. Utföraren skall dokumentera alla brukares nyttjande av tilläggstjänster. Om kommunen vid avtalsuppföljning begär det, skall utföraren omgående kunna redovisa för kommunen vilka tilläggstjänster de utfört hos brukarna och tilläggstjänsternas omfattning. Utföraren skall, om utföraren har anlitat en underleverantör för genomförande av tilläggstjänster, ansvara för att underleverantören uppfyller skallkraven enligt detta avsnitt Brukarens val Socialsekreteraren lämnar brukaren eller dess företrädare information om möjliga utförare att välja mellan. Brukaren eller dess företrädare väljer därefter en utförare genom att fylla i en blankett. En person som vistas i kommunen, genom till exempel semester, har samma möjlighet att välja utförare som en folkbokförd person i Uddevalla kommun Ickevalsalternativ Enligt 9 kap. 2 LOV skall kommunen tillhandahålla ett så kallat ickevalsalternativ. Med ickevalsalternativ avses vilken utförare som skall genomföra de biståndsbedömda insatserna om den

99 9 (26) enskilde inte kan eller vill välja utförare. I de fall brukaren eller dess företrädare inte vill eller kan välja utförare skall kommunen utgöra ickevalsalternativet Uppdragets start När en brukare fått ett biståndsbeslut och valt utförare, kontaktar den ansvariga socialsekreteraren utföraren omgående. Socialsekreteraren gör en uppdragsbeställning av de insatser som skall utföras och målet för dessa. - Mottagaren (utföraren) av uppdragsbeställningen skall senast inom ett dygn till socialsekreteraren bekräfta att beställningen är mottagen. - Utföraren skall starta uppdraget hos nya brukare som inte tidigare haft insatser, inom 48 timmar efter att brukare valt utförare. - Kommunen ansvarar för det boendestöd som brukaren behöver från tidpunkten för vårdplaneringen till 48 timmar efter att brukaren har gjort ett val av utförare. Vald utförare kan om möjlighet finns starta uppdraget tidigare än 48 timmar. - Utföraren skall omgående fortsätta uppdraget efter vårdplanering hos befintlig brukare. Om utföraren inte klarar sitt åtagande inom 48 timmar och detta medför att kommunens personal, trots brukarens val av annan utförare, måste genomföra insatserna tills utföraren kan ta emot brukaren, kan ett vitesföreläggande utgå gentemot utföraren enligt kapitel Om utföraren nekar en brukare som valt utföraren, trots att brukaren bor inom utförarens geografiska etableringsområde och att kapacitetstak inte har uppnåtts, kan vitesföreläggande utgå gentemot utföraren enligt kapitel Om utföraren inte klarar sitt åtagande inom 48 timmar och detta medför att betalningsansvar för vistelse på sjukhus inträder under denna tid, skall utförare ersätta denna kostnad. År 2013 uppgår kostnaden till kr/dygn/vårdplats. Utföraren skall medverka vid vårdplanering förutsatt att brukaren redan valt utförare. Utföraren får åberopa andra företags kapacitet (anlita underleverantörer) för att kunna starta uppdrag, dock under förutsättning att kapitel är uppfyllt Byte av utförare Brukaren skall alltid ha rätt att byta utförare. Vid byte av utförare har brukaren en uppsägningstid på 7 dagar. Under denna tid skall den tidigare utföraren fortfarande genomföra insatserna enligt biståndsbeslut. Den brukare som önskar välja en annan utförare skall ta kontakt med sin socialsekreterare. När en ny utförare är vald skall socialsekreteraren omgående meddela den tidigare utföraren att uppdraget avslutas. Den tidigare utföraren skall skriftligen bekräfta uppdragets avslut. Socialsekreteraren skall

100 10 (26) samtidigt göra en uppdragsbeställning till den nya utföraren. Den tidigare utförarens skall överlämna dokumentation till den nya utföraren enligt kapitel Den nya utföraren skall påbörja insatserna hos brukaren dagen efter brukarens sista dag för uppsägningstid. Den tidigare utföraren, den nya utföraren och brukaren som avser att byta utförare kan, om dessa tre parter är överens, åsidosätta uppsägningstiden på 7 dagar, genom att gemensamt bestämma om annan uppsägningstid, dock ej längre än 7 dagar och mindre än 48 timmar. Om utföraren inte klarar sitt åtagande första dagen efter brukarens sista dag för uppsägningstid och detta medför att kommunens personal, trots brukarens val av annan utförare, måste genomföra insatserna tills utföraren kan ta emot brukaren, kan ett vitesföreläggande utgå gentemot utföraren enligt kapitel Om utföraren nekar en brukare som valt utföraren vid nytt val, trots att brukaren bor inom utförarens geografiska etableringsområde och att kapacitetstak inte har uppnåtts, kan ett vitesföreläggande utgå gentemot utföraren enligt kapitel Utföraren får åberopa andra företags kapacitet (anlita underleverantörer) för att genomföra uppdrag, dock under förutsättning att kapitel är uppfyllt Informationsskyldighet om förändring av behov Utföraren skall omgående kontakta socialsekreterare eller ansvarig sjuksköterska om en brukares behov (till exempel behov av insatser, antal besök per vecka och/eller insatsens längd) konsekvent förändras så att biståndsbeslutet eller beslut om hälso- och sjukvårdsinsats behöver omprövas. Förändringen av brukarens behov skall framgå av utförarens dokumentation. Utföraren skall omgående informera socialsekreterare och avgiftshandläggare eller i förekommande fall ansvarig sjuksköterska, om en brukare är inlagd på sjukhus eller har avlidit Avslut av uppdrag/inflytt i bostad med särskild service enligt SoL När brukaren får ett biståndsbeslut om bostad med särskild service kan inflyttning bli aktuellt med mycket kort varsel. Utförarens uppdrag upphör samma dag som inflyttningsdatum i bostad med särskild service. Vid dessa fall gäller inte uppsägningstiden på 7 dagar som vid byte av utförare. 3.2 Insatser som inte ingår i uppdraget Följande insatser omfattas inte av valfrihetssystemet: Trygghetslarm Mat- och varudistribution Personer som enbart har hemsjukvård Insatser nattetid (kl. 22:00-07:00) (undantaget extraordinära hemsjukvårdsinsatser)

101 11 (26) Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk tvångsvård I de fall brukaren har haft boendestödsinsatser som har upphört men fortfarande är inskriven i hemsjukvården och där HSL-insatserna är delegerade till utförarens personal skall utförarens ansvar för brukaren kvarstå. Om HSL-insatserna utförs av kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast övergår ansvaret och utförande till kommunen. Mat- och varudistribution All mat- och varudistribution sköts av kommunen. Matdistributionen avser leverans av kylda maträtter. Varudistributionen omfattar livsmedel och dagligvaror. Utföraren skall ta emot beställningar av kyld mat från brukaren samt förse ansvarigt tillagningskök (Äsperödsköket) med beställningen. Detta gäller i de fall då beställningen inte lämnats direkt av brukaren till mat- och varudistributionen. Utföraren skall vara brukaren behjälplig med ansökan om ett konto hos aktuell livsmedelsaffär, förnärvarande Tempo Jacobs matcenter, gällande varudistributionen. Utföraren skall ta emot beställning av varor och faxa beställningen till mat- och varudistributionen som ansvarar för leveransen av varor till brukaren. Utföraren skall vara brukaren behjälplig vid eventuella avbeställningar gällande mat och varor. Utföraren skall ansvara för att kylda matportioner och varor kommer brukaren tillhanda även i de fall då brukaren av olika skäl inte mottagit dessa. 3.3 Information och marknadsföring Utförarens information och marknadsföring om verksamheten kopplat till detta avtal får inte påbörjas förrän avtal har undertecknats. Information Uddevalla kommun kommer att informera om valfrihetssystemet och de utförare som brukaren kan välja mellan. Informationen kommer att finnas i såväl elektronisk som tryckt form. Det är kommunen som avgör hur informationen skall utformas. Syftet är att ge brukarna information om utförarna och hur valfrihetssystemet fungerar. Informationen skall underlätta jämförelser. Utföraren skall lämna korrekt och saklig information om sin verksamhet till kommunen. De sökande skall fylla i och bifoga en utförarpresentation (bilaga 5). I bilagan framgår vilka uppgifter som kommunen kommer att presentera. - Utföraren skall ansvara för att kommunen kontinuerligt under hela avtalstiden får uppdateringar av informationen så att den hålls aktuell. Uppdateringar skall skickas in genom utförarpresentationen (bilaga 5). - Utföraren och dess personal skall ge objektiv information till brukarna om hur valfrihetssystemet fungerar och hur man kan byta utförare. Det innebär att en kort text om

102 12 (26) detta skall finnas med i allt eget informations- och marknadsföringsmaterial som lämnas till befintliga eller potentiella brukare i Uddevalla kommun. - Utföraren skall delta på olika former av informationsmöten som Uddevalla kommun kallar till. Uteblir utföraren har socialtjänsten företräde avseende eventuell avtalstolkning mot aktuell utförare. Marknadsföring Utförarens resurser och förmåga till egen marknadsföring skall inte vara utslagsgivande för brukarens val. Brukarens val av utförare skall grunda sig i utförarens kvalitet. Utföraren och dess personal har rätt att marknadsföra sin boendestödsverksamhet samt eventuella profileringar och tilläggstjänster först efter att avtal är tecknat. Marknadsföringen skall av utföraren, enhetschef och dess personal utformas på ett etiskt försvarbart sätt och får inte uppfattas som påträngande för brukarna. Utföraren, enhetschef och dess personal får inte försöka värva nya brukare genom hembesök, telefonsamtal, sjukhusbesök eller erbjudanden i form av premier. Vad som sägs i detta avsnitt gäller också för utföraren via andra personer eller via intresseorganisationer utanför utförarens verksamhet. 3.4 Kompetenskrav på enhetschef och personal Utföraren skall i egenskap av arbetsgivare anställa och ansvara för personalen med beaktande av gällande lagar och föreskrifter Enhetschef Utförarens enhetschef inom boendestödsverksamheten skall ha: Relevant högskoleutbildning med inriktning mot beteende-/samhällsvetenskap eller motsvarande där del av utbildningen omfattar psykiatri eller utbildningen kompletterats med psykiatri samt Dokumenterad erfarenhet av arbete inom psykiatri Enhetschefen skall besitta ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd, datorvana samt erforderliga kunskaper i talad och skriven svenska, Enhetschef skall vara driftsansvarig (ansvarig för den avtalsenliga verksamheten) genom att ansvara för att verksamheten utförs enligt avtal, kravkataloger, lagstiftning och föreskrifter med mera, Enhetschef skall vara enkelt nåbar. Bevis innan avtalstecknandet Innan avtalstecknandet skall följande bevis och handlingar gällande enhetschefen uppvisas: Examensbevis för relevant högskoleutbildning Meritförteckning som visar yrkeserfarenhet Referenser: Namn och telefonnummer till minst två personer som kan bekräfta uppgifterna

103 13 (26) om yrkeserfarenhet och bistå med referenser. Personerna som bekräftar uppgifterna och ger referenser får inte tillhöra den organisation som lämnar ansökan ifråga. Kommunen kan även komma att väga in egna erfarenheter av utföraren när det gäller referenser. Intyg som bevisar erfarenheten (dokumenterad erfarenhet) Vid byte av enhetschef under avtalstiden skall även den nya enhetschefen uppfylla ovanstående krav. Utföraren skall till socialtjänsten skicka in bevis och handlingar för den nya enhetschefen enligt detta avsnitt. Efter att dessa bevis och handlingar har godkänts av socialtjänsten kan bytet av enhetschef verkställas Personal Utförarens personal inom boendestödsverksamheten skall arbeta efter kravkatalogen och skall därför ha: omvårdnadsutbildning på gymnasienivå med inriktning psykiatri eller annan utbildning på gymnasienivå inom psykiatri eller som bedöms likvärdig, personalstyrkan skall vara erforderlig, personal skall ha erforderliga kunskaper i talad och skriven svenska eftersom personalen måste kunna ta emot instruktioner, delegationer, samtala med brukaren samt dokumentera insatserna Krav på all personal Ansvar och professionalitet Socialtjänsten arbetar med människor som är i en beroendeställning. Detta innebär att all personal, oavsett utförare, skall ta ett stort moraliskt och etiskt ansvar och uppföra sig på ett korrekt och respektfullt sätt i alla situationer. Enhetschef och all personal hos utföraren skall agera och visa professionalitet i yrkesutövningen. Detta innebär att enhetschef och personal agerar arbetsorienterat gentemot brukarna. Arbetet kan vara personligt men skall aldrig vara av privat natur. Identifikation Utförare skall ansvara för att all personal och eventuella underleverantörer alltid bär en gällande identifikation på ett sådant sätt så att den är synlig för brukaren. Tystnadsplikt Utföraren skall se till att all personal är väl förtrogen med och följer lagstiftningen gällande tystnadsplikt, se bilaga Dokumentation SoL och HSL Utföraren skall ansvara för att dokumentation sker i enlighet med SoL och socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande

104 14 (26) av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS - SOSFS 2006:5. Socialstyrelsens handbok handläggning och dokumentation inom socialtjänsten kan fungera som vägledning vid all social dokumentation. Denna finns att hämta på socialstyrelsens hemsida. För dokumentation inom HSL, se kapitel Överlämnande av dokumentation vid byte av utförare Den nya utföraren skall ansvara för att inhämta dokumentation från den tidigare utföraren. Den tidigare utföraren skall förenkla överlämnande av dokumentation till den nya utföraren. Detta förutsätter att socialsekreterare har fått samtycke av brukaren och att samtycket registrerats i Procapita. Med dokumentation avses genomförandeplan och annan dokumentation enligt kapitel Förvaring av dokumentation efter avslutad insats Dokumentationen kring brukaren skall skyndsamt och på ett betryggande sätt skickas av utföraren till ansvarig socialsekreterare efter det att insatserna avslutats Databaserad dokumentation Utföraren skall under avtalsperioden använda sig av verksamhetsprogrammet Procapita för att hantera ärenden och dokumentation inom SoL. Viss hantering sker via fax. För att kunna fullgöra uppdraget skall utföraren ha fax samt IT-utrustning enligt kapitel 3.8. Utförare skall delta i kostnadsfri grundläggande utbildning i Procapita samt löpande fortbildning och tillämpning av programmet. Utföraren skall ansvara för kostnader inom ramen för fastställd timersättning avseende personal och resor till och från platsen för utbildningen. Kostnadsfri support av Procapita ges under kontorstid, det vill säga helgfri måndag-fredag kl. 08:00-12:00 och 13:00-16:30 av kommunen Avrapportering Utförarens personal skall via fax avrapportera händelser av vikt från dag-/kvällspasset till nattpatrullen. Likaså skall kommunens nattpatrull avrapportera händelser av vikt till utförarens personal via fax. Se bilaga 7 för avrapporteringsmall för natt/larm- och dagpersonal. 3.6 Hälso- och sjukvård Ansvar för hälso- och sjukvård Uddevalla kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinarie boende oavsett utförare. Ansvaret omfattar den hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering och habilitering som ges av kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) anger riktlinjer för hälso- och sjukvården i kommunen enligt 24 hälso- och sjukvårdslagen. MAS utövar sina befogenheter gentemot privata

105 15 (26) och kommunala utförare. Utföraren skall följa de riktlinjer och anvisningar som framställs från MAS i enlighet med dennas författningsreglerade ansvar Uppdrag inom hälso- och sjukvård Utförares personal kan få hälso-och sjukvårdsuppdrag överförda från kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnaster. Det sker enligt gällande författningar och kommunens lokala riktlinjer och innebär att utföraren alltid måste godkänna delegering från kommunen. Utförarens personal skall prövas lämplig att motta delegation i en sådan omfattning som krävs för att kunna genomföra uppdrag enligt avtalet och skall utifrån behovet därför anmäla sin personal till delegationsutbildning. Anmäld personal skall infinna sig på utbildningen. Anmäld personal som inte infinner sig på utbildningen, utan innan meddelad uteblivelse, kan föranleda ett vitesföreläggande enligt kapitel Kommunen tillhandahåller delegationsutbildning kostnadsfritt. Utföraren skall ansvara för kostnader inom ramen för fastställd timersättning avseende personal och resor till och från platsen för utbildningen. För information om delegationsutbildningens omfattning hänvisas till delegeringsansvarig sjuksköterska. Om en utförare inte har personal som kan ta emot delegering och därmed inte kan utföra de enligt avtalet åtagna HSL-uppdragen, kommer kommunens personal att utföra hela HSL-uppdraget hos brukaren. Under denna tid, fram till dess att utföraren fått delegerad personal som kan utföra hela HSL-uppdraget erhålls ingen ersättning för HSL-uppdraget. Därtill kan ett vitesföreläggande utgå gentemot utföraren enligt kapitel Utförarens personal skall även prövas lämplig att kunna utföra hälso- och sjukvård efter instruktion av legitimerad personal. En instruktion fordrar inget beslut om delegation. För information om aktuella lokala riktlinjer gällande delegering kan kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska kontaktas. Om utföraren har sjuksköterska i sin egen organisation Kommunens sjuksköterskor ansvarar för hälso- och sjukvården. HSL uppdrag ska alltid utföras på uppdrag av kommunens sjuksköterskor även om det finns legitimerad personal anställd hos utföraren Rehabilitering i hemmet Kommunen har enligt avtal med Västra Götalandsregionen ansvar för rehabiliteringsinsatser för dem som bor i ordinärt boende. Utföraren skall ha ett vardagsrehabiliterande och förebyggande arbetssätt i sin verksamhet.

106 16 (26) Utförarens personal skall inom ramen för fastställd timersättning: - kontakta hemsjukvårdslaget när det föreligger behov av rehabilitering, personliga hjälpmedel eller om behovet av rehabilitering har förändrats, - delta i upprättandet av arbetsplan om arbetsterapeut eller sjukgymnast så anser, - delta i de kortare utbildningstillfällen som Rehabenhetens personal kan komma att hålla gällande rehabilitering (kommunen erbjuder kostnadsfri utbildningen, dock skall utföraren ansvara för kostnader inom ramen för fastställd timersättning avseende personal och resor till och från platsen för utbildningen.), - arbeta efter hemsjukvårdslagens metoder gällande rehabilitering, - utföra vardagsrehabilitering, - samverka med berörd personal för att nå brukarens uppställda mål, - ha en nära kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast under träningsperiod för brukare samt - initiera och delta på regelbundna team-möten, där socialsekreterare, sjuksköterskor, utförarens personal inklusive enhetschef träffas. - rengöra brukarens hjälpmedel regelbundet samt de som ska återlämnas. Förskrivna hjälpmedel Vid behov av reparation av personligt förskrivet hjälpmedel skall rehabupplysningen eller hjälpmedelscentralen kontaktas. Utanför kontorstid (kvällar, nätter och helger) kontaktas kommunens sjuksköterska. Utföraren skall vara brukaren behjälplig med kontakten om så behövs Beskrivning av vissa insatser och rutiner inom hälso- och sjukvård Basala hygienrutiner Utföraren skall följa basala hygienrutiner i allt hälso- och sjukvårds- samt omvårdnadsarbete enligt socialstyrelsens föreskrift om basal hygien inom hälso- och sjukvården mm (SOSFS 2007:19). Utföraren skall förvissa sig om att all personal har kännedom om och följer givna direktiv i basala hygienrutiner (se bilaga 8 och 9). Utföraren skall också tillhandahålla det material som krävs för att kraven på basala hygienrutiner ska kunna uppfyllas. HSL-dokumentation och läkemedelshantering Utföraren skall ansvara för att dokumentation sker i enlighet med gällande lagstiftning och socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt följa lokala riktlinjer som MAS har fastställt. Utföraren skall säkerställa att all läkemedelshantering sker enligt gällande lagar och föreskrifter samt följa den arbetsordning för läkemedelshantering i hemsjukvården som gäller i Uddevalla kommun. För information om aktuella lokala riktlinjer gällande läkemedelshantering kan kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska kontaktas. Patientsäkerhetsberättelse Enligt 3 kap. 10 patientsäkerhetslagen (2010:659) skall utföraren i egenskap av vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Denna skall senast sista januari varje år skickas till socialtjänstens verksamhetschef enligt HSL (förvaltningschef).

107 17 (26) Tandvård Utföraren skall ha riktlinjer för att all personal samt brukare har kännedom om Västra Götalandsregionens tandvårdsstöd och ha rutiner för hur det erbjuds. SVPL samordnad vårdplanering IT Västra Götalandsregionen har ett webbaserat system KLARA SVPL för samordnad vårdplanering. Utföraren skall ingå i och använda sig av systemet med hänvisning till att alla vårdplaneringar samt informationsöverföring sker i systemet. Utföraren skall delta i kostnadsfri grundläggande utbildning i KLARA SVPL, samt löpande fortbildning och tillämpning av programmet. Utföraren skall ansvara för kostnader inom ramen för fastställd timersättning avseende personal och resor till och från platsen för utbildningen. Se kapitel 3.8 för krav på datautrustning. 3.7 Ersättning till utförare Prestation för att erhålla ersättning Utförarens skall enligt uppdrag utföra de besök och insatser som anges i brukarens individuella biståndsbeslut. Ersättning till utförare ges efter beviljade insatser utifrån biståndsbeslut. Varje insats omräknas till tid endast med syftet att kunna ersätta utföraren Timersättningens nivå Beviljade insatser utefter biståndsbeslut resulterar i följande ersättning: 339 kr per timma för insatser hos brukare med beslut enligt boendestöd SoL Vad som ingår i timersättningen I timersättningen ingår samtliga kostnader för att bedriva boendestöd. Detta innebär att kostnader för följande ingår i ersättningen (inte i biståndsbeslut): - Personalkostnader (lön, utbildningar som krävs enligt avtalet, med mera) - Kostnader för kringtid såsom Resor till/från brukare Planering av verksamheten Samverkan med andra aktörer Övriga åtgärder som krävs för att fullgöra uppdraget enligt biståndsbeslut och kravkatalog, till exempel rehabilitering och teammöten. - Lokaler - Materiel/utrustning som krävs för genomförande av insatserna/uppdraget (biståndsbeslutet) utifrån arbetsmiljösynpunkt (till exempel handskar, handsprit, förkläde eller dylikt) - Transportmedel och nyttoparkeringstillstånd - Övriga driftskostnader

108 18 (26) Förändring av timersättningen Timersättningen kommer att justeras med den lönenivåförändring inklusive lagstadgade arbetsgivaravgifter och övriga kollektivavtalsreglerade avgifter som Uddevalla kommun använder för Kommunals medlemmar motsvarande yrkeskategori. Justering av denna lönekostnadsnivå sker under perioden vid den tidpunkt då lagstadgade arbetsgivaravgifter förändras och vid den tidpunkt då kollektivavtalsförändringar träder i kraft. Under avtalsperioden avser kommunen att justera priserna med hänsyn till eventuella förändringar i kostnadsläget avseende personalkostnader och övriga kostnader, samt ändringar i lagstiftning, ersättningssystem, ersättningsnivåer, löneavtal, regionavtal, politiska beslut med mera. Om kommunen justerar priserna under avtalsperioden kallas samtliga godkända utförare till förhandling. Utföraren kan vid justering av pris välja att säga upp avtalet med tre (3) månaders uppsägning med befintlig ersättning Timersättning vid brukares frånvaro och upphörande av uppdrag Brukaren meddelar sin frånvaro till utföraren. Utföraren skall lämna korrekt angivna uppgifter i frånvarounderlag till debiteringsgruppen, se kapitel Frånvarounderlag kommer att kontrolleras. Avsaknad av, eller felaktigt frånvarounderlag anses som fel och brist enligt avtalet kapitel 4.18 och kan bli skäl för vitesföreläggande. Vid brukares planerade frånvaro som meddelas 7 dagar i förväg, utgår ingen ersättning till utföraren. Vid oplanerad frånvaro (till exempel sjukhusvistelse) utgår ersättning till utföraren de 2 första dagarna av frånvaron. Vid avslutande av uppdrag på grund av dödsfall utgår ingen ersättning efter dödsfallet. Vid brukares vistelse i annan i kommun utgår ingen ersättning till utföraren. Vid byte av utförare utgår ersättning till utföraren under 7 dagar (det vill säga under uppsägningstiden) Tillfälligt utökade behov ( extrabehov ) Om brukaren tillfälligt får utökade behov skall utföraren inom 24 timmar via e-post, fax eller telefon meddela socialsekreterare detta för kännedom. I meddelandet skall det tydligt framgå - vilken insats det extra behovet avses, - utförarens bedömning av hur lång tid det tillfälliga behovet kvarstår (maximala tiden är 14 dagar mellan klockan 07-22) Beslutar socialsekreterare något annat avseende tillfälligt utökade behov skall detta beslut följas. Det tillfälligt utökade behovet skall hos utföraren ha dokumenterats i SoL-dokumentationen och skall rapporteras enligt kapitel I de fall dokumentation gällande tillfälligt utökad behov hos utföraren saknas, kan kommunen återkräva utbetald ersättning för det tillfälliga utökade behovet. Tillfälligt utökade behov kan beviljas endast vid:

109 19 (26) Tillfälligt försämrat allmäntillstånd vid fysisk men framförallt psykisk funktionsnedsättning - Utökade behov i avvaktan på nytt uppdrag efter samråd med socialsekreterare, - Insatsen skall vara tillfällig och inte återkommande, - Permissioner inom boendestöd för brukare med pågående insatser Rapportering Utföraren skall den 1:a varje månad rapportera uppgifter för Tillfälligt utökade behov ( extrabehov se kapitel 3.7.6) Ledsagning Brukares frånvaro och upphörande av uppdrag (frånvarorapportering se kapitel 3.7.5) Extraordinära hemsjukvårdsinsatser (vak), (se kapitel 3.1.4). Uppgifterna skall månatligen rapporteras manuellt, via fax (se faxnummer på respektive blankett), till socialtjänsten via angivna blanketter (se bilaga 3,10, 11, 12). Blanketterna finns även att hämta via kommunens interna hemsida (Inblicken/Utförare/Blanketter utförare LOV). Utföraren skall på respektive blankett fylla i den sammanräknade utförda tiden vars summa sedan läggs till/dras av på fakturaunderlaget. Detta gäller inte Frånvarorapportering (bilaga 12). Inrapportering av denna insatstid skall därefter göras på varje enskild brukare i Procapita innan den 5:e varje månad för att avgiftshandläggare via uttag av listor ska kunna hantera brukares vårdavgift Fakturering Kommunen skickar ett fakturaunderlag månadsvis i efterskott till utföraren. Fakturaunderlaget sammanställer den ersättning som utföraren skall fakturera kommunen. I de fall ett vitesföreläggande är aktuellt kommer kommunen reglera ersättningen med det fastlagda vitesbeloppet, se närmare kapitel Faktureringen sker till Uddevalla kommun. Om faktura för föregående månad inkommer senast dag 10 i efterföljande månad, sker utbetalning dag 25 i denna månad. Senareläggning av dag för utbetalning sker med lika många dagar som fakturan inkommer efter dag 10 i efterföljande månad. Faktureringsavgifter eller liknande accepteras inte. Eventuella dröjsmålsräntor regleras enligt räntelagen (1975:635). Boendestöd som ges i enlighet med socialtjänstlagen är undantagen från skatteplikt eftersom den är att betrakta som social omsorg enligt mervärdesskattelagen (1994:200) 3 kap. 4. Utföraren skall därför fakturera dessa tjänster exklusive moms.

110 20 (26) Fakturaadress är: Uddevalla kommun Box Malmö Fakturan ska märkas med referensnummer IT-system och IT-utrustning Allmänt Beställaren använder för närvarande Tietos verksamhetsprogram Procapita för att hantera ärenden och dokumentation inom SoL, TES för registrering av insatser samt KLARA SVPL för samordnad vårdplanering. Utföraren skall använda sig av samma IT-system som beställaren Användaridentitet För att utföraren skall kunna använda sig av de IT-system som beställaren använder erhålls två användaridentiteter till beställarens nätverk. Behöver utföraren fler än två användaridentiteter tillkommer en årlig avgift om kr per användaridentitet. Arbetsplats Utföraren ansvarar för egen arbetsplatsutrustning i vilket ingår att på egen bekostnad bl.a. anskaffa persondatorer, program, skrivare och datortillbehör. Entreprenörens datorer skall vara försedda med Secure-Card-läsare för säker inloggning med SITHS-kort till KLARA SVPL Utföraren står för egen support av utrustning och program. Utföraren skall vidare ansvara för att egen personal som använder samma IT-system som beställaren har tillgång till arbetsplatsutrustning och datakommunikation som möjliggör användning av de olika IT-systemen. Utföraren bör välja skrivare ur Uddevalla kommuns vid varje tid gällande standardsortiment. I annat fall kommer Windows Universal Driver att användas, vilket kan medföra nedsatt skrivarfunktionalitet. Arbetsplatsutrustning med vilken kommunikation sker med de olika IT-systemen via beställarens nätverk skall vara ansluten till fast datakablage och ha löpande uppdaterat virusskydd. Mobiltelefon för insatsrapportering i TES Utföraren skall använda SmartPhones som stöder NFC-teknik och programvara Android för insatsrapportering i TES. För uppdaterad information om de mobiltelefoner och operativsystem som stödjer användande av TESMobil skall kommunens TES-administratör kontaktas. Utföraren skall för insatsrapportering införskaffa egna mobiltelefoner. Kostnaden för mobiltelefon som uppfyller dessa tekniska krav uppgår till mellan och kronor beroende på modell Datakommunikation Utföraren ansvarar för eget datanät i vilket ingår att på egen bekostnad anskaffa nödvändig

111 21 (26) datakommunikationsutrustning och egen Internetaccess med brandvägg. Inloggning till Uddevalla kommuns nätverk sker via Uddevalla kommuns hemsida Servicenivå Servicenivån för funktionalitet och tillgänglighet för inloggning till IT-system och Uddevalla kommuns nätverk för utföraren är densamma som gäller för Uddevalla kommuns verksamhet Support Support för de olika IT-systemen och för inloggning till Uddevallakommuns nätverk lämnas av den enhet som Uddevallakommun meddelar utföraren. Uddevalla kommun har rätt att ensidigt ändra vilken enhet som lämnar support till utföraren. Tillägg till avtal med entreprenör där deras personal arbetar i beställarens nätverk 1. Uddevalla kommuns särskilt redovisade regler för anställda (t.ex. IT-regler för anställda) gäller även för personal som inte är anställda av Uddevalla kommun men som på uppdrag utför arbete åt Uddevalla kommun och som arbetar i Uddevalla kommuns nätverk. Se bilaga Förutom vad som anges i ovanstående regler skall utförarens personal följa Uddevalla kommuns redovisade säkerhetsföreskrifter. Utförarens personal kan behöva skriva under särskild sekretessförbindelse. 3. Utföraren ansvarar för att deras personal följer de redovisade reglerna. Vid brott mot reglerna kan utförarens personal med omedelbar verkan avstängas från arbete i Uddevalla kommuns nätverk. Utföraren är likväl ansvarig för att aktuell tidplan hålls, och Uddevalla kommuns beslut att avstänga utförarens personal från nätverket påverkar inte eventuell skadeståndstalan för dröjsmål. 4. Uppstår skada för Uddevalla kommun på grund av brott mot reglerna och skadan för Uddevalla kommun som inte är ringa kan skadestånd utkrävas. 3.9 Brukarens avgift Brukarens vårdavgift baseras bland annat på dennes behov av insatser. Behovet av insatser är uppdelat i nivåer. Varje nivå grundar sig i antalet besök per vecka. Brukarens vårdavgift baseras därför på det beviljade antalet besök per vecka. Brukarens avgift för de insatser som ingår i biståndsbeslutet följer kommunfullmäktiges fastställda taxa och tas ut av kommunen. Privata utförare får inte ta ut avgift av brukaren för de insatser som ingår i biståndsbeslutet. Brukaren erlägger sin vårdavgift för insatser direkt till kommunen. Vid sjukhusvistelse blir det avdrag med 1/30 del av avgiften för varje dag brukaren är frånvarande. Övrig frånvaro måste brukaren anmäla till utföraren 7 dagar i förväg för att frånvaroavdrag skall göras. Även vid denna frånvaro blir det avdrag med 1/30 del av avgiften för varje dag brukaren är frånvarande. Utföraren skall lämna korrekt angivna uppgifter i frånvarounderlag till debiteringsgruppen senast den 5:e i varje månad.

112 22 (26) Utföraren ska lämna korrekt timrapport till debiteringsgruppen senast den 5:e i varje månad, för de brukare som tjänar på att betala kommunens självkostnadspris (timtaxa). Debiteringsgruppen har underlag för detta och brukaren ska skriva under timrapporten Kvalitet, insyn och uppföljning Kvalitet och ledningssystem för kvalitet Kommunfullmäktiges mål och budget samt socialnämndens verksamhetsplan, styrkort och måldokument anger målen för kvalitetsarbetet inom Uddevalla kommuns socialtjänst och skall även följas av privata utförare. Enligt 3 kap. 3 SoL skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Som ett stöd för kvalitetsarbetet skall SOSFS 2011:9 användas Vissa områden inom det systematiska kvalitetsarbetet Lex Sara och andra avvikelser Utföraren skall ha egna riktlinjer och rutiner avseende påtaglig risk för missförhållande, enligt lex Sarah. Se SOSFS 2011:5. Rutinen skall beskriva vad, hur, när och vart rapport och utredning skall skickas. Lex Maria Utföraren skall följa kommunens lokala riktlinjer för avvikelsehantering HSL. För information om aktuella lokala riktlinjer gällande avvikelsehantering kan kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska kontaktas. Klagomålshantering Utföraren skall dokumentera och behandla alla inkomna klagomål och synpunkter skriftligt. Utföraren skall arbeta systematiskt med de synpunkter och klagomål som inkommit från brukare och anhöriga. Brukaren skall alltid veta till vem han eller hon skall vända sig för att på ett enkelt sätt lämna synpunkter eller klagomål på utförarens verksamhet. Kommunens blankett ( Säg vad du tycker - Ris och Ros ) gäller för hela Uddevalla kommun och skall därför även gälla utförare. Se bilaga 14. Utföraren skall på begäran av socialnämnden när som helst under avtalstiden skriftligen kunna redovisa vilka synpunkter och klagomål som inkommit och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av dessa Insyn och uppföljning Socialnämndens rätt till insyn Enligt kommunallagen 3 kap. 19a skall Uddevalla kommun, som huvudman för verksamheten, försäkra sig om att allmänheten genom socialnämnden tillförsäkras insyn i avtalade verksamheter som bekostas av offentliga medel. Utförare är därför skyldig att lämna sådan information till

113 23 (26) kommunen så att allmänhetens rätt till insyn säkras. Den information som kommunen hämtar in från utföraren är en allmän handling och kan komma att publiceras på kommunens hemsida. Detta gäller dock ej om uppgiften kan sekretessbeläggas med stöd av lag. Utförarna skall därför acceptera att socialnämnden/socialtjänsten: - Har rätt att ta del av dokumentation som rör enskilda brukare. - Har rätt till att efterfråga synpunkter från enskilda brukare och deras närstående i form av till exempel brukarundersökningar och genomföra undersökningar för att utvärdera verksamheten. Utföraren skall bistå i detta arbete. - Kan utse kontaktpolitiker på samma sätt som för kommunens egna verksamheter. - Ges tillgång till utförarens ekonomiska ställning genom att, vid anfordran, lämna en skriftlig årsredovisning innehållande verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning, eller annat som kommunen bedömer som likvärdigt. - Ges tillgång till utförarens bokföringsunderlag, kvitton och fakturor samt övriga allegat/verifikationshandlingar. - Ges tillgång till personalens anställningsbevis och dokumentation som bevisar personalens kompetens och erfarenhet, till exempel arbets- och utbildningsintyg. - Har rätt att regelbundet kontrollera och följa upp den avtalade verksamheten, få tillgång till uppgifter om den avtalade verksamheten som nämnden anser sig behöva samt ta del av övriga handlingar som har betydelse för uppdragets fullgörande och är relevant för uppföljning av verksamheten. Ovanstående dokument skall vara tillgängliga vid socialtjänstens uppföljnings- och kontrollbesök i verksamheten. Socialtjänsten kan också begära in ett eller flera av ovanstående dokument och skall då vara socialtjänsten tillhanda inom 5 dagar från den dagen då dokumenten begärdes in. Utföraren skall, om socialnämnden anser det nödvändigt, medverka i övergripande utvecklingsprojekt, exempelvis införandet av planerings- och uppföljningssystem eller kommunövergripande kvalitetsprojekt. Ordinarie kvalitetssäkring uppföljning och kontroll Kommunen kommer att följa upp och kontrollera utförarens åtagande enligt avtal och kravkataloger. Uppföljningen kan komma att omfatta nedanstående punkter: Avtalet/skallkrav i kravkatalogerna Kvalitetsnivåer med hjälp av olika självskattnings- och jämförelseinstrument samt olika fördjupningsområden (en fördjupning i ett eller flera kvalitetsområden och som förändras över tid) Brukarintervjuer (enskilt eller grupp) Uppföljning av brukares biståndsbeslut och verkställighet (individuell uppföljning)

114 24 (26) Kvalitetssäkring, uppföljning och kontroll kan ske under de tider utföraren verkar, både anmält och oanmält. Utförarna skall delta i regelbundna samrådsmöten med kommunen. MAS har ansvar för att följa upp att och hur hälso- och sjukvårdsuppgifter utförs. Utförare skall tillse att MAS kan utöva sitt ansvar för tillsyn över hälso- och sjukvården. Särskild kvalitetssäkring uppföljning och kontroll Utöver ordinarie kvalitetssäkring kommer en kvalitetssäkring ske utifrån inkomna lex Sarah, lex Maria, klagomålshantering och övriga inkomna uppgifter. Den särskilda kvalitetssäkringen, uppföljningen och kontrollen kan ske under de tider utföraren verkar, både anmält och oanmält. Fel och brister Vid fel och brister i verksamheten och verksamhetens utförande framkomna i den ordinarie eller särskilda kvalitetssäkringen gäller kapitel Vid akuta fel och brister i verksamheten och verksamhetens utförande framkomna i den ordinarie eller särskilda kvalitetssäkringen gäller kapitel Kvalitetssäkring, uppföljning och kontroll av andra tillsynsorgan Utförarna skall också acceptera att olika tillsynsorgan t ex Inspektionen för vård och omsorg, socialstyrelsen och kommunens revisorer, äger samma rätt som i kommunens verksamhet att kontrollera och utvärdera den avtalade verksamheten. Utföraren skall aktivt medverka och underlätta detta arbete IT-system för registrering av insatser Som ett led i arbetet med kvalitetssäkring och med syftet att säkerställa ett rättssäkert system för brukare använder sig kommunen av IT-systemet TES (Tryggt, Enkelt, Säkert). Utföraren skall använda TES avseende närvaromarkering och insatsrapportering där utförarens boendestödspersonal rapporterar sina besök hemma hos brukaren. Se kapitel 3.8 för krav på datautrustning. Hantering Varje brukare skall ha en RFID-tagg uppsatt i hemmet. När en ny brukare tillkommer till verksamheten skall TES Områdesplanering delges information omgående (ej via mail) om brukarens personuppgifter samt startdatum för uppdraget. TES Områdesplanering ansvarar för att lägga in RFID-tagg för brukaren. Utföraren kvitterar ut cirka 15 RFID-taggar åt gången och scannar av taggen och faxar in det till Områdesplaneringen. Utföraren skall stå för kostnaden för RFIDtaggen, som uppgår till 26 kr/st/brukare (år 2013). Priset kan komma att ändras. När personal från utföraren besöker en brukare skall personalen alltid påbörja besöket genom att närvaromarkera via RFID-tagg. Utförarens personal skall via mobil ange de insatser som utförs.

115 25 (26) Utföraren skall utse två ansvariga tillika kontaktpersoner, som ges behörighet av kommunen till kommunens nätverk, för att kunna korrigera felaktigt rapporterade besök och/eller insatser. Vid efterkorrigeringar skall orsaken till korrigeringen dokumenteras, och kunna redovisas, för att korrigering skall godkännas. Efterkorrigeringar som inte blir dokumenterade, och kan redovisas, anses som fel och brist enligt avtal och kan enligt kapitel 4.18 bli skäl för vitesföreläggande. Utbildning Utföraren får två användaridentiteter till TES och kommunens nätverk. Dessa båda ansvarar för att delge nya anställda hos utföraren information så att personalen kan närvaromarkera besök. Manualer för ändamålet ansvarar TES Områdesplaneringen för. Socialtjänstens TES-administratör kallar de två ansvariga med behörighet till kommunens nätverk till löpande fortbildning och tillämpningar av programmet när socialtjänstens TES-administratör anser det nödvändigt. Utbildningstillfällen för nyanställd personal som skall använda TES i mobil kommer inte att erbjudas. Utbildning är kostnadsfri men utföraren skall ansvara för kostnader inom ramen för fastställd timersättning avseende personal och resor till och från platsen för utbildningen. Support Support via TES Områdesplaneringen finns för utförare och personal måndag fredag :00 samt 13:00-16: Underleverantörer tillgång till andra företags kapacitet Om inte utföraren vid ansökan, enligt kapitel 2.9, om att få bedriva boendestödsverksamhet har angivit att utföraren kommer åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och/eller yrkesmässiga kapacitet (anlita underleverantörer) kan utföraren ändå använda sig utav denna möjlighet under avtalstiden. För att en underleverantör skall kunna anlitas stadigvarande under avtalstiden skall socialtjänsten på förhand informeras och godkänna avtalet innan avtalstecknandet mellan utföraren och underleverantören. Med underleverantör avses leverantör i alla led. Utföraren skall vid byte av underleverantör under avtalstiden informera socialtjänsten och brukarna om detta innan bytet. Socialtjänsten skall godkänna det nya avtalet innan den nya leverantören får användas. Utföraren kan vid akuta och kortvariga behov anlita underleverantör efter ett preliminärt muntligt godkännande från kommunen. Därefter gör kommunen en prövning och lämnar ett slutligt besked skriftligt. Vid sådan situation skall dock utföraren alltid informera kommunen om detta innan anlitandet av underleverantör. Avtal med underleverantör skall skickas in till kommunen även om ett anlitande måste ske omgående på grund av det akuta och kortvariga behovet. Utföraren skall noggrant dokumentera omfattningen (tid och insatser) av underleverantörens arbete. Denna dokumentation skall redovisas för kommunen. Akuta och kortvariga behov avser till exempel brist på personal på grund av sjukdom hos flera av

116 26 (26) utförarens anställda i en sådan omfattning att utföraren inte har tillgång till egen extra personal. Anlitande av underleverantör vid akuta behov skall enbart vara en kortsiktig lösning och inte sträcka sig längre än totalt 7 dagar från den första dagen då underleverantören anlitades. Kravet på totalt 7 dagar gäller inom en period om 3 månader. Utföraren skall ansvara för att samtliga anlitade underleverantörer uppfyller samtliga krav som anges i kravkatalogerna kapitel 2 Utförare samt kapitel 3 Verksamhetens utförande. Om utföraren anlitar underleverantörer för utförande av åtagande enligt avtalet skall utföraren ansvara för underleverantörens åtagande såsom för sitt eget Krisledningsplan Kommunen har en krisledningsplan om extraordinära händelser. Krisledningsplanen gäller förvaltningens beredskap och ledning vid krissituationer eller extraordinära händelser. Om planen utlöses skall utföraren medverka i den del som berör uppdraget enligt denna kravkatalog. Utföraren skall härmed vara införstådd och åta sig att följa socialnämndens anvisningar om en krissituation eller extraordinär händelse skulle inträffa, se bilaga 15.

117 UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (14) Dnr: 2013:279 Valfrihetssystem inom boendestöd Uddevalla kommun Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

118 2 (14) Innehållsförteckning 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Parter Kommunen, socialtjänsten Utförare Omfattning Åtagande och kvalitetskrav Kapacitetstak Geografiskt etableringsområde Handlingarnas inbördes rangordning Tillägg och ändringar av avtal Avtalstid Inför avtalets upphörande Ekonomisk ersättning Publicering av åtaganden och uppföljningsresultat Försäkringar Sekretess Villkor för arbetstagare inom den avtalade verksamheten Lagar och förordningar, riktlinjer och rutiner Samarbete med Skatteverket Ändrade ägarförhållanden Försäljning av verksamheten kopplat till avtalet Överlåtelse av avtal Underleverantörer tillgång till andra företags kapacitet Fel och brister Akuta fel och brister Vitesföreläggande Förtida upphörande/hävning av avtalet Skadeståndsskyldighet Tvist och tillämplig lag Force majeure... 13

119 3 (14) Meddelanden Bilagor Avtalets giltighet/underskrifter... 14

120 4 (14) Avtal för bedrivande av boendestöd 4.1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och utföraren, har följande avtal träffats Kommunen, socialtjänsten Organisation: Uddevalla kommun, socialtjänsten Organisationsnummer: Utdelningsadress (gata, box e.d.): Varvsvägen 1 Postnummer: Postadress: Uddevalla Telefonnummer: (växel) Hemsida: E-postadress: Kontaktperson för Uddevalla kommun, avtal: För- och efternamn: Befattning: Telefonnummer dagtid: Fax: E-postadress: Kontaktperson för Uddevalla kommun, verksamhetsfrågor: För- och efternamn: Befattning: Telefonnummer dagtid: Fax: E-postadress:

121 5 (14) Utförare Företagets namn: Organisationsnummer (personnummer om enskild firma): Utdelningsadress (gata, box e.d.): Postnummer: Postadress: Telefonnummer: Plusgironummer/Bankgiro: Hemsida: E-postadress: Kontaktperson för utföraren, avtalsfrågor: För- och efternamn: Befattning: Telefonnummer dagtid: Fax: E-postadress: Kontaktperson för utföraren, verksamhetsansvarig: För- och efternamn: Befattning: Telefonnummer dagtid: Fax: E-postadress: 4.2 Omfattning Utföraren åtar sig att tillhandahålla boendestöd på det sätt som beskrivs i Uddevalla kommuns kravkatalog kapitel 3, detta avtal och övriga i uppdragsbeskrivningen ingående dokument. Kommunen kan inte garantera någon uppdragsvolym då brukarna gör valet av utförare Åtagande och kvalitetskrav Utföraren åtar sig att följa samtliga skallkrav i Uddevalla kommuns kravkataloger, kapitel 1, 2 och 3 och övriga i uppdragsbeskrivningen ingående dokument.

122 6 (14) Kapacitetstak timmar/månad Förändringar avseende kapacitetstak Utföraren kan förändra sitt val av kapacitetstak under avtalstiden Geografiskt etableringsområde Utföraren åtar sig att utföra samtliga insatser inom boendestöd enligt uppdragsbeskrivningen i hela Uddevalla kommun. Förändringar avseende geografiskt etableringsområde Utföraren kan inte förändra sitt val av geografiskt etableringsområde under avtalstiden. 4.3 Handlingarnas inbördes rangordning Om handlingarna i något avseende skulle visa sig vara motsägelsefulla gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder något annat, sinsemellan i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal 2. Detta avtal med bilagor 3. Kompletteringar till uppdragsbeskrivningen 4. Uppdragsbeskrivningen med bilagor 5. Kompletteringar till ansökan 6. Ansökan 4.4 Tillägg och ändringar av avtal Uppdragsbeskrivningen och avtalsvillkor kan komma att förändras över tid till följd av politiska beslut. Om kommunen ändrar kraven under avtalstiden kallas samtliga godkända utförare till förhandling. Förändringar av lagstiftningskaraktär i uppdragsbeskrivningen och avtalsvillkor skall utan förhandling även gälla den godkända utföraren. Med lagstiftning avses även myndigheters föreskrifter. Utföraren kan dock vid sådana förändringar välja att säga upp avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid. Om kommunen ändrar kraven i avtal och uppdragsbeskrivning inför ny avtalsperiod kan samtliga befintliga utförare få behöva göra om vissa av ansökningsprocessen nödvändiga delar innan nytt avtal kan tecknas. Utföraren måste i denna ansökningsprocess bli godkänd för att nytt avtal skall kunna tecknas.

123 7 (14) Avtalstid Avtalstiden startar från det datum då avtal undertecknas, dock tidigast från och med Avtalstiden slutar Därefter kan nytt avtal tecknas för ett (1) år i taget. För avtalspart, som vid tidpunkten för undertecknande av detta avtal (dnr SN/2013:279), sedan tidigare har avtal med kommunen avseende valfrihetssystem inom boendestöd (dnr: SN/2012:345) gäller detta avtal, SN/2013:279, från och med till och med Därefter kan nytt avtal tecknas för ett (1) år i taget. Utförare kan under avtalstiden säga upp avtalet och har tre (3) månaders uppsägningstid, om inte annat överenskommes. Om nytt avtal skall tecknas inför ny avtalsperiod skall kommunen meddela detta minst tre (3) månader innan till de avtalsparter som kommunen avser att fortsätta avtal med. 4.6 Inför avtalets upphörande Inför avtalets upphörande skall utföraren lämna de uppgifter som kommunen begär. När uppdraget övergår till annan utförare skall den tidigare utföraren medverka till att övergången sker med minsta möjliga olägenhet för brukaren, för kommunen och för berörd personal. Den tidigare utföraren skall samverka med kommunen och den nya utföraren. När uppdraget upphör eller övergår till annan utförare skall brukaren informeras om möjligheten till nytt val av utförare. Vad som sägs i detta kapitel gäller oavsett om avtalet upphör att gälla till följd av att avtalstiden går ut, eller till följd av förtida upphörande. 4.7 Ekonomisk ersättning Den ekonomiska ersättningen regleras i enlighet med vad kapitel 3.7 i Boendestöd kapitel 3 Verksamhetens utförande stadgar. 4.8 Publicering av åtaganden och uppföljningsresultat Kommunen förbehåller sig rätten att på kommunens webbplats publicera utförarnas beskrivningar av sina tjänster och åtaganden liksom resultatet av kvalitetssäkring, avtalsuppföljningar och kontroller av utföraren. Resultaten redovisas per utförare för att underlätta jämförelser. 4.9 Försäkringar Utföraren skall teckna och under avtalstiden vidmakthålla en ansvarsförsäkring och andra erforderliga försäkringar som håller kommunen skadelös vid skada. Erbjuds tilläggstjänster skall försäkringen även gälla dessa. Utföraren förbinder sig att förebygga skador som kan drabba personal, brukare, anhöriga och utomstående.

124 8 (14) Sekretess Utföraren förbinder sig att inte utnyttja sekretessbelagd uppgift för annat ändamål än detta avtals genomförande. Sådan uppgift får inte utan kommunens skriftliga medgivande yppas för tredje man. Detta gäller även efter avtalets upphörande Villkor för arbetstagare inom den avtalade verksamheten Utföraren åtar sig att uppfylla de krav som ställs enligt kapitel 2.6 i uppdragsbeskrivningens kravkatalog Boendestöd kapitel 2 - Utförare avseende villkor för arbetstagare inom den avtalade verksamheten Lagar och förordningar, riktlinjer och rutiner Utföraren ansvarar för att gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och kommunens egna riktlinjer och rutiner som på något sätt berör avtalet följs. Kommunen ansvarar för att tillhandahålla och kontinuerligt uppdatera kommunens riktlinjer och rutiner som hänvisas till i avtalet Samarbete med Skatteverket Kommunen kommer, under avtalstidens gång, löpande lämna och inhämta information till/från Skatteverket gällande utförarens skattesituation. Utföraren skall delta i detta samarbete Ändrade ägarförhållanden Väsentliga förändringar avseende ägarförhållanden hos utföraren, eller hos utförarens eventuella moderbolag, skall utan dröjsmål skriftligen anmälas till kommunen. På begäran av kommunen skall utföraren lämna information om de nya ägarförhållandena, för att säkerställa att de nya ägarförhållandena inte påverkar uppfyllda krav i uppdragsbeskrivningen samt om utföraren har möjlighet att uppfylla det avtal som ingåtts. Om den nya ägarstrukturen medför att ställda krav inte uppfylls kommer kommunen att säga upp avtalet med omedelbar verkan Försäljning av verksamheten kopplat till avtalet Väljer utföraren att sälja sin verksamhet som är kopplat till avtalet, skall kommunen innan försäljningen avge sitt skriftliga godkännande. En verksamhetsförsäljning kräver också överlåtelse av avtal, se kapitel Sker en verksamhetsförsäljning utan att innan ha inhämtat kommunens skriftliga godkännande kommer kommunen att säga upp avtalet med omedelbar verkan Överlåtelse av avtal Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk person eller juridisk person utan kommunens skriftliga godkännande. För att överlåtelsen skall godkännas skall den fysiska eller juridiska personen

125 9 (14) uppfylla de krav som ställs enligt uppdragsbeskrivning Boendestöd kapitel 2 Utförare och dess angivna bilagor. För att kontrollera om den fysiska eller juridiska personen uppfyller kravkatalogernas krav skall således hela kvalificeringsfasen genomgås. Efter överlåtelsen av avtalet åligger det den nya fysiska eller juridiska personen att följa uppdragsbeskrivningens samtliga krav enligt avtal Underleverantörer tillgång till andra företags kapacitet Utföraren åtar sig att uppfylla de krav som ställs enligt kapitel 3.11 i uppdragsbeskrivningen Boendestöd kapitel 3 - Verksamhetens utförande avseende underleverantörer tillgång till andra företags kapacitet Fel och brister Om utföraren inte fullgör sina åtaganden eller missköter uppdraget enligt avtalet meddelas en skriftlig anmodan om rättelse. Fel och brister enligt anmodan om rättelse skall åtgärdas inom den tidsperiod som anges i anmodan om rättelsen. Socialtjänsten gör, vid upptäckta fel och brister, uppföljningsbesök för att kontrollera om fel och brister har åtgärdats. Om fel och brister enligt kapitel 4.18 inte har åtgärdats inom den tidsperiod som anges i anmodan om rättelsen får socialtjänsten utfärda vite enligt kapitel Ett vitesföreläggande pågår till den tidpunkt som socialtjänsten i sina ytterligare uppföljningsbesök kan konstatera att fel och brister är åtgärdade. Om utföraren, vid socialtjänstens tredje uppföljningsbesök för hela eller någon del av samma anmodan om rättelse, inte har åtgärdat fel och brister fullt ut får kommunen med stöd av kapitel 4.23 säga upp avtalet Akuta fel och brister Om utföraren inte fullgör sina åtaganden eller missköter uppdraget enligt avtalet på ett sådant sätt att akuta fel och brister uppstår, meddelas en skriftlig anmodan om rättelse. Akuta fel och brister enligt anmodan om rättelse skall åtgärdas inom tio (10) dagar från anmodans upprättande. Om akuta fel och brister enligt kapitel 4.19 inte blir åtgärdade inom tio (10) dagar från anmodans upprättande får socialtjänsten utfärda vite enligt kapitel Ett vitesföreläggande pågår till den tidpunkt som socialtjänsten i sina ytterligare uppföljningsbesök kan konstatera att akuta fel och brister är åtgärdade. Om utföraren, vid socialtjänstens andra uppföljningsbesök för hela eller någon del av samma anmodan om rättelse, inte har åtgärdat akuta fel och brister fullt ut får kommunen med stöd av kapitel 4.21 säga upp avtalet.

126 10 (14) Vitesföreläggande Vitesföreläggande kan utfärdas av socialtjänsten mot utföraren om följande avsnitt i avtal och uppdragsbeskrivning inte följs av utföraren: Kapitel Orsak Vitesföreläggande utgörs av Om utföraren inte utför de enligt avtalet åtagna uppdragen (hos en eller flera brukare) Om tilläggstjänster inte har dokumenterats genom en av brukaren undertecknad beställningshandling, i vilken tjänstens innehåll och kostnad redovisas, eller om något annat skallkrav i kapitel inte följs Om utföraren inte klarar sitt åtagande inom 48 timmar och detta medför att kommunens personal, trots brukarens val av annan utförare, måste genomföra en del av eller alla insatserna tills utföraren kan ta emot brukaren. Om utföraren nekar en brukare som valt utföraren, trots att kapacitetstak inte har uppnåtts Om nya utföraren inte klarar sitt åtagande första dagen efter brukarens sista dag för uppsägningstid och detta medför att kommunens personal, trots brukarens val av annan utförare, måste genomföra en del av eller alla insatserna tills utföraren kan ta emot brukaren Om utföraren nekar en brukare som valt utföraren vid nytt val, trots att kapacitetstak inte har uppnåtts 10 multiplicerat med timersättningen för boendestöd per dag och per brukare som bristen avser till den dag socialtjänsten kan konstatera att utföraren med sin egen personal fullgör samtliga uppdrag hos brukaren. Det belopp som utgörs av tilläggstjänsten adderat med 10 multiplicerat med timersättningen för boendestöd. 20 multiplicerat med timersättningen för boendestöd per dag och per brukare som bristen avser, oavsett insatstyp, till den dag socialtjänsten kan konstatera att utföraren fullgör insatser hos brukaren 60 multiplicerat med timersättningen för boendestöd per brukare som nekandet avser 20 multiplicerat med timersättningen för boendestöd per dag och per brukare som bristen avser, oavsett insatstyp, till den dag socialtjänsten kan konstatera att utföraren fullgör insatser hos brukaren 60 multiplicerat med timersättningen för boendestöd per brukare som nekandet avser

127 11 (14) Om utföraren inte kan utföra de enligt avtalet åtagna uppdragen (hos en eller flera brukare) som kräver delegerad personal (delegerade HSL-insatser). Om utföraren har anmält personal till delegationsutbildning där personal inte har infunnit sig utan innan meddelad uteblivelse Om en del av eller alla fel och brister enligt kapitel 4.18 inte har åtgärdats inom den tidsperiod som anges i anmodan om rättelsen Om en del av eller alla akuta fel och brister enligt kapitel 4.19 inte blir åtgärdade inom tio (10) dagar från anmodans upprättande. 20 multiplicerat med timersättningen för boendestöd per dag och per brukare som bristen avser, oavsett HSLinsats, till den dag socialtjänsten kan konstatera att utföraren med sin egen personal fullgör samtliga delegerade HSLinsatser hos brukaren. 20 multiplicerat med timersättningen för boendestöd per anmäld person som inte infunnit sig på delegationsutbildningen. 10 multiplicerat med timersättningen för boendestöd per dag från dagen för första uppföljningsbesök till den dag socialtjänsten i ett efterföljande uppföljningsbesök kan konstatera att alla i anmodan om rättelsen angivna fel och brister har åtgärdats full ut. 30 multiplicerat med timersättningen för boendestöd per dag från dagen för första uppföljningsbesök till den dag socialtjänsten i ett efterföljande uppföljningsbesök kan konstatera att alla i anmodan om rättelsen angivna akuta fel brister har åtgärdats fullt ut. I de fall ett vitesföreläggande är aktuellt kommer socialtjänsten månadsvis i fakturaunderlaget till utföraren reglera den månatliga ersättningen med det fastlagda vitesbeloppet. För den del vitesföreläggandet överskrider ersättningen skickas faktura på återstående belopp Förtida upphörande/hävning av avtalet Båda parter får säga upp avtalet till omedelbart upphörande om: den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och

128 12 (14) den andra parten inom 60 dagar inte vidtar rättelse efter skriftlig begäran från den ena parten. Kommunen får säga upp avtalet till omedelbart upphörande om: utföraren kommit på obestånd, inställt sina betalningar, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation eller om fara för obestånd föreligger, utföraren eller någon i dess ledning, enligt den tillsynsmyndighet som granskar utföraren, har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen eller har dömts för brott avseende yrkesutövning, utföraren vid upprepade tillfällen inte fullgjort sina åligganden avseende arbetsgivaravgifter eller skatter och inte vidtagit rättelse inom 30 dagar från skriftligt påpekande från kommunen, utföraren under avtalsperioden förlorar f-skattsedel, utföraren försätts i konkurs ägarförhållandena hos utföraren eller hos dess moderbolag väsentligen förändrats och detta inte skriftligen har godkänts av kommunen, underleverantör har anlitats för tillfälliga och stadigvarande uppdrag inom utförarens avtalsenliga verksamhet och detta inte skriftligen har godkänts av kommunen, försäljning av verksamhet kopplat till avtalet har skett och detta inte skriftligen har godkänts av kommunen, utföraren inom den avtalsenliga verksamheten befinner sig i sådant tillstånd att utföraren inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden, utföraren inte har åtgärdat samtliga av de i anmodan om rättelsen identifierade fel och brister, enligt kapitel 4.18 trots vitesföreläggande och tre (3) uppföljningsbesök eller om utföraren inte har åtgärdat samtliga av de i anmodan om rättelsen identifierade akuta fel och brister, enligt kapitel 4.19 trots vitesföreläggande och två (2) uppföljningsbesök. Kommunen äger rätt att säga upp avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid om politiskt beslut fattas om att upphöra med valfrihetssystemet för privata utförare. Avtalets upphörande, enligt detta avsnitt, kan ske vid en annan tidpunkt än omedelbart, dock ej längre än tre (3) månader från tiden för beslutet om förtida uppsägning. Om avtalet sägs upp på grund av avtalsbrott är den part som brutit mot avtalet skyldig att till den uppsägande parten utge skadestånd i enlighet med allmänna avtalsrättsliga principer. Uppsägning skall alltid ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den uppsägande parten Skadeståndsskyldighet Kommunen har rätt till ersättning för skada kommunen har lidit på grund av utförarens avtalsbrott om skadan är en följd av att utföraren åsidosatt sedvanlig omsorg eller inte visat den

129 13 (14) yrkesskicklighet som förutsätts vara allmän inom branschen. Utföraren skall även i förhållande till kommunen svara för skadestånd som kan komma att behöva utges till tredje man på grund av skada vållad av utföraren eller dennes personal Tvist och tillämplig lag Tvist mellan kommunen och utförare med anledning av detta avtal skall i första instans avgöras av svensk allmän domstol i den ort där kommunen svarar i tvistemål. Tvisten skall avgöras med tillämpning av svensk rätt Force majeure Om part, på grund av myndighets åtgärd, som denne inte kan råda över, är förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, skall denne i nödvändig omfattning vara befriad från detsamma. Föreligger ovan nämnda omständigheter har kommunen rätt att, så länge de består, själv utföra utförarens åtaganden. Ersättningen till utföraren reduceras i förhållande till vilken grad denne inte kan fullgöra sina åtaganden. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. Part som avser att påkalla befrielsegrund enligt ovan skall utan dröjsmål skriftligen meddela den andra parten därom. Part skall vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av befrielsegrund. Part skall återuppta fullgörandet av de förpliktelser som förhindras eller försenats så snart det praktiskt kan ske. För det fall befrielsegrunden varar mer än två månader har den andra parten rätt att skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning har ingen av parterna rätt till ersättning av den andra parten Meddelanden Kommunen kan skicka meddelanden till utföraren, elektroniskt (e-post) eller skriftligt, som gäller avtal eller innehåll i kravkataloger. Utföraren anses ha mottagit det elektroniska eller skriftliga meddelandet senast den andra dagen efter att meddelandet har avsänts. Utföraren kan skicka meddelande till kommunen elektroniskt (e-post) eller skriftligt via brev eller tidsbestämt personligt besök i Stadshuset. Kommunen anses ha mottagit ett elektroniskt meddelande senast följande vardag. Om meddelandet har skickats skriftligt anses kommunen ha fått meddelandet senast den andra dagen efter att meddelandet har avsänts.

130 14 (14) Bilagor Till avtalet hör: Uppdragsbeskrivning kap. 2 Boendestöd kapitel 2 Utförare och dess angivna bilagor. Uppdragsbeskrivning kap. 3 Boendestöd kapitel 3 Verksamhetens utförande och dess angivna bilagor Avtalets giltighet/underskrifter Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, där vardera parten erhållit var sitt efter underskrift. Avtalet blir bindande när båda parter har undertecknat avtalet. Detta förutsätter att kommunen inte är föremål för överprövning av rättsinstans. För kommunen, socialtjänsten Ort och datum: För utföraren Ort och datum: Underskrift: Underskrift: Namnförtydligande: Namnförtydligande: Befattning: Befattning: Verksamhet: Socialtjänsten, Uddevalla kommun Verksamhet:

131 UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (2) Dnr: SN/2013:279 Valfrihetssystem inom boendestöd Uddevalla kommun Boendestöd - Bilageförteckning Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

132 2 (2) Boendestöd - Bilageförteckning 1. Ansökningsformulär för befintliga företag 2. Ansökningsformulär för nybildade företag eller företag under bildande 3. Timrapport Extraordinära hemsjukvårdsinsatser 4. Kortfattat om gåvor, mutor och ekonomiska transaktioner inom socialtjänsten 5. Utförarpresentation 6. Kortfattat om tystnadsplikt och sekretess inom socialtjänsten 7. Avrapporteringsmall mellan larmet/natt- och dagpersonal 8. Kortfattat om basala hygienrutiner inom socialtjänsten 9. Personalens hygienrutiner - din säkerhet 10. Sammanställning tillfälligt utökade behov 11. Sammanställning - utförd tid ledsagning 12. Frånvarorapport hemtjänst och boendestöd 13. It-regler för anställda 14. Säg vad du tycker - Ris- och Ros 15. Socialtjänstens krisledningsmaterial vid extraordinär händelse Blankett 1 Förändring av kapacitetstak

133 ANSÖKAN 1 (6) Dnr: nr Ansökan om att bedriva hemtjänst och boendestöd - befintliga företag Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att dennes information får lagras och bearbetas i register. Den sökande har rätt att begära utdrag och rättelser. Om det under tiden mellan inkommen ansökan och avtalstecknande framkommer styrkt information om att den sökande inte uppfyller sina åtaganden enligt samtliga ansökningshandlingar kommer kommunen att diskvalificera den aktuella sökanden. Uppdragsbeskrivningens diarienummer* (Dnr): Datum* (AAMMDD): 1. Information om den sökande Uppgifter märkta med * är ett krav för att ansökan skall kunna behandlas. 1.1 Sökande företag Företagets namn*: Organisationsnummer*: Utdelningsadress* (gata, box e.d.): Postnummer*: Postadress*: Telefonnummer* (även riktnummer): Plusgironummer/Bankgiro*: Hemsida: E-postadress*: Företagsform*: 1.2 Sökande företags kontaktperson (behörig företrädare) avseende ansökan För- och efternamn*: Befattning: Socialtjänsten Ledning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

134 2 (6) Telefonnummer dagtid* (även riktnummer): Fax: E-postadress*: 1.3 Underrättelse om beslut skickas till Företagets namn*: För- och efternamn*: Utdelningsadress* (gata, box e.d.): Postnummer*: Postadress*: Fax: E-postadress*: 1.4 Sökande företags kontaktperson (behörig företrädare) avseende avtal För- och efternamn*: Befattning: Telefonnummer dagtid* (även riktnummer): Fax: E-postadress*: 1.5 Behörig företrädare i samband med tecknande av avtal För- och efternamn*: Befattning: Telefonnummer dagtid* (även riktnummer): Fax: E-postadress*:

135 3 (6) Krav på utförare 2.1 Krav enligt kapitel 2 i uppdragsbeskrivningen Som utförare uppfyller och accepterar vi samtliga skallkrav, enligt kapitel 2 i uppdragsbeskrivningen. Ja Nej 2.2 Handlingar som bevis Följande handlingar skall bifogas ansökan. Registrering Ja Nej Bilagenummer Registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket Registeruppgift utfärdat av Länsstyrelsen Ekonomisk och finansiell ställning Intyg från UC 1 eller genom annat skriftligt bevis styrka en ekonomisk ställning motsvarande detta Senaste balansräkning/årsredovisning inklusive revisionsberättelse 2.3 Handlingar som bevis vid avtalstecknandet Följande handlingar skall innan avtalstecknandet kunna uppvisas. Försäkringar Erforderlig, gällande ansvarsförsäkring Övriga skallkrav enligt kapitel 2.6 i uppdragsbeskrivningen. Följande skallkrav accepteras och uppfylls. Accepteras och uppfylls Ja Nej Allmänhetens rätt till insyn Meddelarfrihet Villkor för arbetstagare inom den avtalade verksamheten 1 Högst en (1) månad gammalt från ansökningsdagen. UC-intyg gäller enbart aktiebolag. För övriga gäller annat skriftligt bevis styrka en ekonomisk ställning motsvarande ett UC-intyg. 2 Ansvarförsäkringen skall omfatta den verksamhet som utföraren bedriver enligt denna uppdragsbeskrivning samt dennes eventuella tilläggstjänster.

136 4 (6) Krav på utförandet 3.1 Val av verksamhet Välj vilken verksamhet som ansökan avser Ansökan avser Hemtjänst Boendestöd Hemtjänst och boendestöd OBS: Krav på verksamheten och dess utförande avseende hemtjänst och boendestöd finns i respektive uppdragsbeskrivning. 3.2 Krav enligt kapitel 3 i uppdragsbeskrivningen Som utförare uppfyller och accepterar vi samtliga skallkrav, enligt kapitel 3 i uppdragsbeskrivningen (här avses den eller de uppdragsbeskrivningar som är aktuella för vald verksamhet enligt punkt 3.1 ovan). Ja Nej 3.3 Handlingar som bevis Följande handlingar skall bifogas ansökan. Uppdragsbeskrivning Ja Nej Bilagenummer Ifylld kravkatalog (kapitel 3 en för varje vald verksamhet) Ifylld företagspresentation (utförarpresentation bilaga 5) OBS: Övriga bilagor som ni hänvisar till skall hänvisas i kravkatalogen! 3.4 Handlingar som bevis vid avtalstecknandet Följande handlingar skall innan avtalstecknandet kunna uppvisas. Bevis och handlingar gällande enhetschef Examensbevis för relevant högskoleutbildning Meritförteckning som visar yrkeserfarenhet Intyg som bevisar erfarenheten (dokumenterad erfarenhet) Referenser: Namn och telefonnummer till minst två personer som kan bekräfta uppgifterna om yrkeserfarenhet och bistå med referenser. OBS: Kompetenskraven för enhetschef är olika för hemtjänst respektive boendestöd! Se kapitel 3 i respektive kravkatalog!

137 5 (6) Rutiner och riktlinjer Rutiner och riktlinjer för lex Sarah enligt SOSFS 2011:5 3.5 Underleverantörer Vi har redan anlitat en eller flera underleverantörer (i alla led) för att utföra vissa uppgifter enligt avtal. Ja Nej Om ja, bifoga avtalen/avtalet med underleverantörerna. Avtal med underleverantör (i alla led) Ja Nej Bilagenummer Avtal Vi ansvarar för att anlitade underleverantörer uppfyller samtliga krav som anges i kravkatalogerna och verksamhetens utförande. Ja Nej 3.6 Tillgång till andra företags kapacitet Vi åberopar andra företags ekonomiska, tekniska eller yrkesmässiga kapacitet (vi kommer att anlita underleverantör) för att kunna utföra vissa uppgifter enligt avtal. Ja Nej Om ja, bifoga samtliga avtalen/avtalet och/eller andra överenskommelser med dessa företag. Avtal/Överenskommelser gällande tillgång till andra företags kapacitet Avtal/Överenskommelser Ja Nej Bilagenummer OBS: Om ett åberopande av andra företags kapacitet har gjorts skall avtal/överenskommelse om detta ha uppvisats för socialtjänsten innan avtal kan tecknas!

138 6 (6) Avtal för bedrivande av verksamhet Vi har tagit del av Avtal, enligt kapitel 4 i uppdragsbeskrivningen för aktuell verksamhet, och accepterar dessa villkor. Ja Nej OBS: Detta accepterande innebär inte att avtal har ingåtts. Avtal kan tecknas när samtliga bevis och handlingar har kontrollerats och godkänts. 5. Sanningsförsäkran av behörig företrädare Som behörig företrädare intygar jag att informationen i detta formulär, utförarpresentationen och kravkatalogen kapitel 3 är aktuell, sanningsenlig och korrekt, varken jag eller mitt företag är föremål för konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, de personer som, genom sitt delägarskap- och anställning i företaget/förening, har väsentligt inflytande i företaget/föreningen och har rätt att fatta beslut om rör dess verksamhet, inte är dömda för brott avseende yrkesutövning eller gjort sig skyldiga till allvarliga fel i yrkesutövningen, eller är dömd för andra brott enligt kap. 2.2 i uppdragsbeskrivningen. Företagets namn*: Ort och datum*: Underskrift av behörig företrädare*: Namnförtydligande*: Befattning*:

139 ANSÖKAN 1 (6) Dnr: nr Ansökan om att bedriva hemtjänst och boendestöd - nybildade företag eller företag under bildande Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att dennes information får lagras och bearbetas i register. Den sökande har rätt att begära utdrag och rättelser. Om det under tiden mellan inkommen ansökan och avtalstecknande framkommer styrkt information om att den sökande inte uppfyller sina åtaganden enligt samtliga ansökningshandlingar kommer kommunen att diskvalificera den aktuella sökanden. Uppdragsbeskrivningens diarienummer* (Dnr): Datum* (AAMMDD): 1. Information om den sökande Uppgifter märkta med * är ett krav för att ansökan skall kunna behandlas. 1.1 Sökande företag Företagets namn*: Organisationsnummer*: Utdelningsadress* (gata, box e.d.): Postnummer*: Postadress*: Telefonnummer* (även riktnummer): Plusgironummer/Bankgiro*: Hemsida: E-postadress*: Företagsform*: 1.2 Sökande företags kontaktperson (behörig företrädare) avseende ansökan För- och efternamn*: Befattning: Socialtjänsten Ledning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

140 2 (6) Telefonnummer dagtid* (även riktnummer): Fax: E-postadress*: 1.3 Underrättelse om beslut skickas till Företagets namn*: För- och efternamn*: Utdelningsadress* (gata, box e.d.): Postnummer*: Postadress*: Fax: E-postadress*: 1.4 Sökande företags kontaktperson (behörig företrädare) avseende avtal För- och efternamn*: Befattning: Telefonnummer dagtid* (även riktnummer): Fax: E-postadress*: 1.5 Behörig företrädare i samband med tecknande av avtal För- och efternamn*: Befattning: Telefonnummer dagtid* (även riktnummer): Fax: E-postadress*:

141 3 (6) Krav på utförare 2.1 Krav enligt kapitel 2 i uppdragsbeskrivningen Som utförare uppfyller och accepterar vi samtliga skallkrav, enligt kapitel 2 i uppdragsbeskrivningen. Ja Nej 2.2 Handlingar som bevis Följande handlingar skall innan avtalstecknandet kunna uppvisas. Registrering Registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket Registeruppgift utfärdat av Länsstyrelsen Försäkringar Erforderlig, gällande ansvarsförsäkring 1. Ekonomisk och finansiell ställning Aktiekapital eller bank- eller koncerngaranti Övriga skallkrav enligt kapitel 2.6 i uppdragsbeskrivningen. Följande skallkrav accepteras och uppfylls. Accepteras och uppfylls Ja Nej Allmänhetens rätt till insyn Meddelarfrihet Villkor för arbetstagare inom den avtalade verksamheten 1 Ansvarförsäkringen skall omfatta den verksamhet som utföraren bedriver enligt denna uppdragsbeskrivning samt dennes eventuella tilläggstjänster. 2 På begäran skall företaget kunna redovisa till bank eller annan finansiär.

142 4 (6) Krav på utförandet 3.1 Val av verksamhet Välj vilken verksamhet som ansökan avser Ansökan avser Hemtjänst Boendestöd Hemtjänst och boendestöd OBS: Krav på verksamheten och dess utförande avseende hemtjänst och boendestöd finns i respektive uppdragsbeskrivningen. 3.2 Krav enligt kapitel 3 i uppdragsbeskrivningen Som utförare uppfyller och accepterar vi samtliga skallkrav, enligt kapitel 3 i uppdragsbeskrivningen (här avses den eller de uppdragsbeskrivningar som är aktuella för vald verksamhet enligt punkt 3.1 ovan). Ja Nej 3.3 Handlingar som bevis Följande handlingar skall bifogas ansökan. Uppdragsbeskrivning Ja Nej Bilagenummer Ifylld kravkatalog (kapitel 3 en för varje vald verksamhet) Ifylld företagspresentation (utförarpresentation bilaga 5) OBS: Övriga bilagor som ni hänvisar till skall hänvisas i kravkatalogen! 3.4 Handlingar som bevis vid avtalstecknandet Följande handlingar skall innan avtalstecknandet kunna uppvisas. Bevis och handlingar gällande enhetschef Examensbevis för relevant högskoleutbildning Meritförteckning som visar yrkeserfarenhet Intyg som bevisar erfarenheten (dokumenterad erfarenhet) Referenser: Namn och telefonnummer till minst två personer som kan bekräfta uppgifterna om yrkeserfarenhet och bistå med referenser. OBS: Kompetenskraven för enhetschef är olika för hemtjänst respektive boendestöd! Se kapitel 3 i respektive kravkatalog!

143 5 (6) Rutiner och riktlinjer Rutiner och riktlinjer för lex Sarah enligt SOSFS 2011:5 3.5 Underleverantörer Vi har redan anlitat en eller flera underleverantörer (i alla led) för att utföra vissa uppgifter enligt avtal. Ja Nej Om ja, bifoga avtalen/avtalet med underleverantörerna. Avtal med underleverantör (i alla led) Ja Nej Bilagenummer Avtal Vi ansvarar för att anlitade underleverantörer uppfyller samtliga krav som anges i kravkatalogerna och verksamhetens utförande. Ja Nej 3.6 Tillgång till andra företags kapacitet Vi åberopar andra företags ekonomiska, tekniska eller yrkesmässiga kapacitet (vi kommer att anlita underleverantör) för att kunna utföra vissa uppgifter enligt avtal. Ja Nej Om ja, bifoga samtliga avtalen/avtalet och/eller andra överenskommelser med dessa företag. Avtal/Överenskommelser gällande tillgång till andra företags kapacitet Avtal/Överenskommelser Ja Nej Bilagenummer OBS: Om ett åberopande av andra företags kapacitet har gjorts skall avtal/överenskommelse om detta ha uppvisats för socialtjänsten innan avtal kan tecknas!

144 6 (6) Avtal för bedrivande av verksamhet Vi har tagit del av Avtal, enligt kapitel 4 i uppdragsbeskrivningen för aktuell verksamhet, och accepterar dessa villkor. Ja Nej OBS: Detta accepterande innebär inte att avtal har ingåtts. Avtal kan tecknas när samtliga bevis och handlingar har kontrollerats och godkänts. 5. Sanningsförsäkran av behörig företrädare Som behörig företrädare intygar jag att informationen i detta formulär, utförarpresentationen och kravkatalogen kapitel 3 är aktuell, sanningsenlig och korrekt, varken jag eller mitt företag är föremål för konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, de personer som, genom sitt delägarskap- och anställning i företaget/förening, har väsentligt inflytande i företaget/föreningen och har rätt att fatta beslut om rör dess verksamhet, inte är dömda för brott avseende yrkesutövning eller gjort sig skyldiga till allvarliga fel i yrkesutövningen, eller är dömd för andra brott enligt kap. 2.2 i uppdragsbeskrivningen. Företagets namn*: Ort och datum*: Underskrift av behörig företrädare*: Namnförtydligande*: Befattning*:

145 RAPPORTERING UTFÖRD TID EXTRAORDINÄRA HEMSJUKVÅRDSINSATSER Utförare av extraordinära hemsjukvårdsinsatser Hemtjänstgrupp eller extern utförare Ansvar och objekt År och månad Ange tid per dag (anges i timmar och minuter) Namn Namn Vårdtagare Personnummer Personnummer Skickas den 1:e i varje månad till: Enhetschef Hemvårdsavdelningen fax Attest Magnus Jonsson Beställs via kommuntryckeriet ÄO 98

146 Kortfattat om o GA VOR, MUTOR och EKONOMISKA TRANSAKTIONER inom socialtjänsten UDDEVALLA KOJ-AMUN

147 Vårt ansvar Vi inom socialtjänsten arbetar med människor som är i en beroendeställning till oss. Detta ger oss ett stort moraliskt och etiskt ansvar att uppföra oss på ett korrekt och respektfullt sätt, i alla situationer. Ett viktigt område kallas "Gåvor, mutor och ekonomiska transaktioner". Det handlar om hur du som anställd skall förhålla dig till pengar och ekonomi i din roll som anställd inom socialtjänsten och i kontakten med den du arbetar för. Huvudregler Du får inte: ta emot pengar eller andra gåvor ta emot något som testamenterats till dig låna pengar av den du arbetar för köpa något av den du arbetar för åka med på semester, betalat av den du arbetar för göra extra insatser mot betalning hantera större kontantsummor

148 Gåvor Ibland vill någon som du arbetar för skänka pengar, presenter eller till och med testamentera något till dig. Du får inte ta emot gåvor i form av pengar eller presenter, förutom till exempel en blomma vid en högtid. En gåva kan i lagens mening i vissa fall bli en muta. Ekonomiska transaktioner Du får heller inte ha ekonomiska transaktioner med den du arbetar för, till exempel låna pengar eller göra något extra mot betalning. Du får inte heller åka med på semester mot betalning. Hantering av pengar Som anställd skall du inte hantera bankböcker eller större kontantsummor. Du får heller inte utföra andra ekonomiska transaktioner, till exempel betala räkningar. Du skall även undvika att hantera den enskildes bankkort. l de undantagsfall detta ändå sker finns uttalade rutiner om hur detta skall gå till. Fråga din chef om detta.

149 Vad kan hända? Om du bryter mot någon av dessa regler kon det bli arbetsrättsliga följder eller rent utav åtal. Vad göra? Om du ör det minsto osäker på hur du skall göra skall du kontakta din arbetsledare. UDDEVALLA KOMMUN SOCIAlTJÄNSTEN Uddevalla l Telefon (vxl

150 BESKRIVNING 1 (3) Dnr: nr Presentation av utförare till brukare via webb och tryckt papper. Utförarpresentation Företag Företagets namn: Utdelningsadress (gata, box e.d.): Postadress: Postnummer: Telefonnummer (även riktnummer): Telefontid: Hemsida: E-postadress: Verksamhetsansvarig: Kontaktperson som brukaren kontaktar för frågor, synpunkter och klagomål m.m. Kan vara samma person som Verksamhetsansvarig. För- och efternamn: Utdelningsadress (gata, box e.d.): Postadress: Postnummer: Telefonnummer (även riktnummer): Mobiltelefonnummer: Telefontid: E-postadress: Socialtjänsten Hemvårdsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

151 2 (3) Verksamhetsbeskrivning Beskriv i korthet företaget, kvalitetsmål, m.m. (högst 340 tecken): Personal och kompetens Beskriv antal anställda, personalens utbildning, särskild kompetens, om personalen har särskilda språkkunskaper m.m. (högst 340 tecken): Geografiskt etableringsområde Biståndsbedömda hemtjänstinsatser i form av serviceinsatser, personlig omvårdnad, avlösning enligt SoL och ledsagarservice enligt SoL utförs av oss mellan kl. 07:00 och 22:00 under årets alla dagar i följande område(n): Hela Uddevalla kommun Fylls i endast om du avser att bedriva hemtjänst eller boendestöd och hemtjänst. Har du i din ansökan valt att enbart utföra boendestödsverksamhet så kan du bortse från geografiskt etableringsområde. Val av boendestödsverksamhet innebär att du skall genomföra dessa insatser i hela Uddevalla kommun. Område 1 - Centrala Uddevalla Område 2 - Östra Uddevalla Område 3 - Södra Uddevalla Område 4 - Nordöstra Uddevalla Område 5 - Nordvästra Uddevalla Område 6 - Västra Uddevalla Område 7 Ljungskile

152 3 (3) Tilläggstjänster Ange vilka tilläggstjänster som ni eventuellt tillhandahåller (högst 340 tecken): Profilering Beskriv er eventuell profilering genom att framhålla de olika inriktningar eller kompetenser som kan erbjudas utöver hemtjänsten, t ex språk, kultur, demensinriktning, inriktning mot personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med funktionsnedsättning (högst 340 tecken): Övriga upplysningar Ange eventuella övriga upplysningar till brukare (högst 340 tecken): Om ni vill att presentationen till brukare skall finnas på annat språk än svenska står ni själva för översättningen. Presentationerna publiceras på Uddevalla kommuns hemsida och på tryckt papper. Denna utförarpresentation skall bifogas ansökan..

153 Kortfattat om TYSTNADSPLIKT och SEKRETESS inom socialtjänsten UDDEVALLA KOMMUN

154 Vårt ansvar Vi inom socialtjänsten arbetar med människor som är i en beroendeställning till oss. Detta ger oss ett stort moraliskt och etiskt ansvar att uppföra oss på ett korrekt och respektfullt sätt, i alla situationer. Ett av dessa viktiga områden rör tystnadsplikt och sekretess. Huvudregel Alla uppgifter om den enskilde och dess närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten Du får lämna ut uppgifter till annan personal bara om det behövs för arbetets utförande Du får bara i speciella falllämna upplysningar till utomstående. Är du osäker skall du kontakta din arbetsledare sekretesslag Bestämmelsen om tystnadsplikten och sekretessen finns i Offentlighets- och sekretesslagen [2009:400] och ör till för att skydda den enskildes personliga integritet.

155 För vem gäller tystnadsplikt? Tystnadsplikt har alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom socialtjänsten samt inom den kommunala hälso- och sjukvården. Den gäller alltså inte bara vårdpersonal, utan även administrativ personal, tolkar, lokalvårdare, elever med flera. Vad innebär tystnadsplikt och sekretess? Tystnadsplikt innebär att du varken i ord, handling eller skriftligen får informera om något som rör den enskildes personliga förhållanden. Det gäller exempelvis uppgifter om hälsotillstånd, familjesituation, utbildning, yrkesverksamhet, ekonomi samt uppgifter om adresser och telefonnummer. sekretessen gäller alla muntliga och skriftliga personuppgifter, oavsett om de finns på papper, i en dator eller på annat sätt. Tystnadsplikten gäller även när du slutat din tjänst inom socialtjänsten.

156 Vad kan hända? Brott mot tystnadsplikten och sekretessen kan få arbetsrättsliga följder samt ge böter eller fängelse. Vad göra? Om du är det minsta osäker på hur du skall förhålla dig till tystnadsplikten skall du kontakta din arbetsledare. UDDEVALlA KOMMUN SOCIArTJ NSTtN Uddevalla 1 Telefon (vx)

157 Rapport mellan Larmet/natten och utförare inom hemtjänst Utförare Datum Namn Personnummer Adress Rapport från dagen Uppgiftslämnare Rapport från kvällen Rapporterad klockan Uppgiftslämnare Rapport från natten Rapporterad klockan Uppgiftslämnare Rapporterad klockan Händelsen skall föras in av utföraren i vårdtagarens daganteckningar. Larmet/natten, faxnummer Utförare Faxnummer Antal sidor

158 Kortfattat om BASALA HYGIENRUTINER inom socialtjänsten Socialtjänsten UDDEVALL.A. KOMMUN

159 Vårt ansvar Vi inom socialtjänsten arbetar med människor som är i en beroendeställning till oss. Detta ger oss ett stort moraliskt och etiskt ansvar att uppföra oss på ett korrekt och respektfullt sätt, i alla situationer. Ett viktigt område rör de basala hygienrutinerna. Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vårdarbetet. Rutinerna skall därför alltid tillämpas i alla omvårdnadssituationer och av all personal. Tänk på: o God handhygien o Inga smycken eller klockor o Handsprit o Handskar o Kortärmat och kläder som tål tvätt 60 o Långt hår skall vara uppsatt o Omålade naglar, inkluderar även ofärgat noaeliack God handhygien Förutsättningen för god handhygien är att ringar, klockor och armband aldrig skall bäras i vårdarbete. Långa naglar, lösnaglar samt handledsortoser, gips eller annat större förband, kan förutom att samla mikroorganismer också skada vårdtagaren, och skall därför inte förekomma i vården. Handdesinfektion skall göras före rent och efter orent arbete, mellan patienter och efter att handskar använts. Kontaktsmitta Kontaktsmitta är den vanligaste smittvägen och innebär att smitta förs från hand till hand eller från en yta till en annan- direkt eller indirekt. Kontaktsmitta förebyggs genom goda rutiner för handhygien och personalklädsel samt genom rengöring och desinfektion av ytor och föremål.

160 Så här rengör du dina händer -Ta rikligt (2-3 mi) med handsprit. - Gnid in, glöm inte fingertoppar, tumgrepp och vid behov underarmar. - Fortsätt att gnida in handspriten tills händerna är torra. Handtvätt görs när handen är synligt smutsig. Efter handtvätt, torka torrt och desinfektera rikligt med handsprit. Personal med eksem eller sårigheter på händer och/eller underarmar som inte kan sprita sig, skall informera sin chef Engångshandskar Används: -vid kontakt med urin, avföring, kräkning m.m - för att minska risken för blodsmitta t ex vid provtagning Engångshandskarna skall bytas efter varje orent arbete med vårdtagaren och kasseras efter varje tillfälle, ibland oftare mellan olika arbetsmoment. Handdesinfektion skall alltid utföras efter man tagit av sig handskarna eftersom händerna ofta förorenas vid avtagning. Engångshandskar ska aldrig ersätta handsprit. skyddskläder Används vid: - patientnära arbete - hantering av smutsiga föremål -vid bäddning Plastförkläde används för att skydda dina kläder från att bli nedsmutsade av smittförande mikroorganismer. Plastförkläde är engångs och kasseras efter användning. Dina arbetskläder Skall kunna klara tvätt i 60, annars dör inte mikroorganismerna Kortärmad tröja Skall bytas dagligen

161 Vadtycker du? Har du synpunkter på verksamheten? Berätta det för oss. Vi vill ta del av dina tankar, ideer och synpunkter. Det ger oss en chans att förbättra verksamheten. Närmast ansvarig för synpunkter är verksamhetschefen, som nås via kommunens växel Ansvarig för den kommunala hälso- och sjukvården är den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS), som nås på telefon Du kan även använda dig av vår blankett "Säg vad du tycker" fin ns tillgänglig i alla våra verksamheter och på kommunens hemsida UDDEVALLA KOMMUN SOCIAlTJÄNsTEN Uddevalla 1 Telefon(vx)

162 PERSONALENs HYGIENRUTINER - din säkerhet Socialtjänsten UDDEVALLA KOMMUN

163 Varför denna information? Vår omvärld förändras för varje dag som går. Vi reser mer idag än förr. Det finns en del bakteriestammar som blivit motståndskraftiga mot antibiotika. Motståndskraftiga bakterier dör alltså inte vid viss antibiotikabehandling. Hela den svenska sjukvårdsapparaten arbetar intensivt med att stoppa utvecklingen av motståndskraftiga bakterier. Det enda effektiva sättet att begränsa spridningen av dessa bakterier är goda hygienrutiner. Hygienrutiner Det är viktigt för oss att du som brukare av socialtjänstens tjänster, vet vilka hygienrutiner som personalen skall följa och att det är för din säkerhet som hygienrutiner och föreskrifter skall tillämpas. Personalen skall: Bära plastförkläde vid sängbäddning och vid hjälp med den personliga hygienen Ej ha långärmade kläder Ha håret uppsatt om det är långt Ha kortklippta naglar utan nagellack Ej ha lösnaglar Ej ha smycken på händer och underarmar, såsom klocka, ringar, armband Ha plasthandskar på sig vid kontakt med alla typer av kroppsvätskor Personalen skall även- före och efter alla vårdmoment -sprita sina händer och underarmar. Händerna skall spritas innan och efter att handskar använts.

164 Handspriten dödar de bakterier som finns på huden. För att underlätta personalens arbete bör det finnas en flaska handsprit innanför dörren till din bostad. Handsprit, förkläden och handskar bekostas och tillhandahålls av socialtjänsten. Bilden nedan visar handsprit i pumpflaska, handskar och förkläde. Hygienrutinen för din säkerhet Hygienrutinerna är till för din säkerhet och för att inte sprida smitta mellan andra brukare och dig via socialtjänstens personal. På sista sidan av denna broschyr hittar du kontaktuppgifter till socialtjänsten om du har frågor eller synpunkter kring hygienrutinerna.

165 Vad tycker du? Har du synpunkter på verksamheten? Berätta det för oss. Vi vill ta del av dina tankar, ideer och synpunkter. Det ger oss en chans att förbättra verksamheten. Närmast ansvarig för synpunkter är verksamhetschefen, som nås via kommunens växel Ansvarig för den kommunala hälso- och sjukvården är den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS), som nås på telefon Du kan även använda dig av vår blankett "Säg vad du tycker" finns tillgänglig i alla våra verksamheter och på kommunens hemsida l UDDEVALLA KOMMUN SOCIALTJÄNsTEN Uddevalla l Telefon (vx)

166 SAMMANSTÄLLNING UTFÖRD EXTRA TID Hemtjänst År och månad Utförare (kommunen eller namn extern utförare) Organisation Extra tid Ange tid per månad i 100-delar exempel 45 min = 0, Söder Hedegärde Dalaberg Tureborg Stenbacken/Lane Ryr Söder Ljungskile Norgården hemtjänst Centrum Anhörigvårdare Centrum Väst Skogslyckan Norr Skogslyckan Söder Åsen Bokenäs servicebostäder Norgården servicebostäder Strömstadsvägen boendestöd Inskickat av Faxas den 1:e varje månad till: Christina Moyle fax

167 SAMMANSTÄLLNING UTFÖRD TID LEDSAGNING Hemtjänst År och månad Utförare (kommunen eller namn extern utförare) Organisation Ledsagning Ange tid per månad i 100-delar exempel 45 min = 0, Söder Hedegärde Dalaberg Tureborg Stenbacken/Lane Ryr Söder Ljungskile Norgården hemtjänst Centrum Anhörigvårdare Centrum Väst Skogslyckan Norr Skogslyckan Söder Åsen Bokenäs servicebostäder Norgården servicebostäder Strömstadsvägen boendestöd Inskickat av Faxas den 1:e varje månad till: Christina Moyle fax

168 Avser år UDDEVALLA KOMMUN Socialtjänsten FRÅNVARORAPPORT HEMTJÄNST underlag för avgiftsdebitering och resursfördelning Månad Grupp/enhet Namn Vårdtagaren Personnummer Enhetschef Telefon Datum Typ av frånvaro som skall redovisas (även Timavgift hemtjänst) Skickas den 1:e varje månad till: Sjukhusvistelse: Frånvaro anges med ett X från dag ett. Uddevalla kommun Korttidsvård: Frånvaro anges med ett X från dag ett. Debiteringsgruppen fax Meddelad frånvaro (minst 7dagar före): Frånvaro anges med ett M från dag ett. Enhetschef Hemvårdsavdelningen fax Ej meddelad frånvaro: Frånvaro anges med ett E från dag ett. Avslutad: Avslut anges med ett A och resten av månaden stryks. Typ av frånvaro som inte skall redovisas Frånvaro i samband med Växelvård skall inte redovisas. Externa utförare Debiteringsgruppen fax Beställs via tryckeriet - ÄO 91

169 IT-regler för anställda Fastställda av kommunstyrelsen ( 246) UDDEVALLA KOMMUN ADMINISTRATIONEN Innehållsförteckning 1 Allmänt Allmänt Begrepp och förklaringar Allmänna regler Allmänt Lagbrott Administrativt och tekniskt ansvar Användarens ansvar Organisationens ansvar Systemansvarigs ansvar Verksamhetsansvarigs ansvar Regler för elektronisk post Allmänt Adresser m.m Handling Regler...9 Bilagor Bilaga 1 Begrepp och förklaringar 1 Allmänt 1.1 Allmänt Dessa regler utgör riktlinjer för anställdas användning av Uddevalla kommunens datautrustning, nätverk och system. omfattar den del av Uddevalla kommuns organisation som är ansluten till nätverket. gäller både för nätansluten och fristående datautrustning. I Uddevalla kommuns organisation ingår även för närvarande Uddevalla Evenemangs- och Turistforum AB samt Uddevalla Turisttrafik AB. Barn och utbildning, Kultur och fritid samt Näringsliv och arbetsmarknad upprättar fristående gemensamma regler som endast gäller för elever. Separat regler kommer också att finnas för användning av publika terminaler som tillhandahålles till medborgare samt för de företag som på kommunens uppdrag arbetar i nätverket. 1.2 Begrepp och förklaringar Se bilaga 1. r-it-regler.doc 1

170 IT-regler för anställda 2 Allmänna regler 2.1 Allmänt Användarkonto, nätverket, datautrustning, program, system och lagrad information är arbetsverktyg Användarkonto För varje användarkonto ansvarar en användare eller en verksamhetsansvarig. UAnvändare Endast användare får inneha användarkonto i kommunens system. Varje användare skall ha ett personligt användarkonto med undantag för gruppkonto i varje systems BKS som denne behöver ha behörighet till. För att förenkla för användaren tilldelas denne en unik användaridentitet som är ett gemensamt namn för dennes alla användarkonton. Endast Administrationens IT-avdelning har rätt att tilldela användaridentitet. Genom tilldelning av användaridentitet erhålles behörighet till nätverket. UBegränsad rättighet Förtroendevald får användarkonto som endast ger behörighet till Inblicken. Presidier i kommunala styrelser/nämnder kan om särskilda skäl föreligger även ges behörighet till nätverket. Praktikant får ett användarkonto som endast ger behörighet till Inblicken och nätverket. Om särskilda skäl föreligger kan systemansvarig besluta att praktikant får behörighet till systemet. UGrupp Gruppkonto får endast användas då det är avgörande av praktiska skäl för verksamheten. Riskbedömning görs i det enskilda fallet av den verksamhetsansvarige Kopiering Kopiering av dokument, program m.m. får endast ske på sådant sätt att inte upphovsrättsliga intrång uppstår Privat användning Kommunens datautrustning och nätverk får användas i privat bruk i den grad som användarens behörighet tillåter och under förutsättning av att användandet är av ringa omfattning och inte inskränker på arbetet. datautrustning och nätverk inte används i brottslig verksamhet eller på annat sätt inte används i kränkande eller oetiska syften såsom t.ex. pornografiskt material eller för kapacitetskrävande tjänster som t.ex. streamingradio, streamingvideo etc. det klart framgår att användandet t.ex. elektronisk post är privat och inte från myndigheten. privat lagring eller kopiering inte sker. Kommunen ansvarar inte för åtkomst eller tillgänglighet av datautrustning eller nätverk m.m. för privat bruk. I övrigt gäller dessa regler. 2

171 IT-regler för anställda Program Endast program som kommunen äger eller har nyttjanderätt till och har giltig licens för och som används för den kommunala verksamheten får installeras, lagras eller köras i kommunens datautrustning. Endast Administrationens IT-avdelning, Barn och utbildnings IT-enhet eller förvaltningens IT-personal får installera program, drivrutiner m.m Påföljd Följer inte användaren dessa regler har respektive systems systemansvarig rätt att omedelbart spärra användarens användarkonto och förvaltningen rätt att förbjuda användaren att använda kommunens datautrustning. Brott mot reglerna kan också innebära arbetsrättslig påföljd i form av t.ex. varning eller avsked. Användaren kan bli ersättningsskyldig för åtgärder som kommunen kan behöva vidta för att återställa datautrustning m.m. på grund av att användaren inte följt dessa regler eller gällande lagstiftning Registrering och loggning Tilldelning av användaridentitet innebär att användaren godkänner att registreras i berörda BKS och katalogtjänst registreras i gemensamma användarregister som också kan användas för olika typer av sammanställningar in- och utloggningar, registreringar m.m. i respektive system kopplas till användaridentiteten, nätverksadress m.m. och dessa händelser lagras på loggfiler. dessa loggfiler får läsas, sammanställas och skrivas ut på papper eller datafil av respektive systems systemansvarig, Administrationens ITavdelning, Barn och utbildnings IT-enhet och kommunens IT-säkerhetssamordnare. Administrationens IT-avdelning, Barn och utbildnings IT-enhet och förvaltningens IT-personal har behörighet till användarens brevlådor och mappar på persondator och servrar och har rätt att vid misstanke om brott eller avsteg från gällande regler kontrollera innehållet i lagrade filer. Administrationens IT-avdelning och Barn och utbildnings IT-enhet har även rätt att då användarens behörighet ändras eller om särskilda skäl föreligger läsa, kopiera och radera innehållet Tilldelning av användaridentitet Verksamhetsansvarig beställer användaridentitet av Administrationens ITavdelning. Detta sker skriftligt eller via blankett på Inblicken. Användaridentitet för förtroendevalda beställs av kommunstyrelsen då kommunala styrelse/nämnd konstitueras efter varje allmänt val. Användaren tilldelas användaridentitet genom att denna skriftligen kvitteras ut av användaren. Användaridentitet för praktikant- respektive gruppkonto kvitteras skriftligen ut av verksamhetsansvarig och även av användare av gruppkonto. 3

172 IT-regler för anställda Åtkomst och tillgänglighet Åtkomstsätt och tillgänglighet till nätverk och system sker enligt de riktlinjer som utfärdas av Administrationen. 2.2 Lagbrott Det är enligt lag förbjudet att bl.a. ändra eller förstöra filer och inställningar, manipulera datautrustning eller program som ingår i system. medvetet sprida filer med datavirus, sabotageprogram etc. tränga in, hacka sig in i system eller mappar, lokalt eller internationellt och använda eller sabotera andras datorer och datanät. kopiera eller sprida material som innehåller våld, terror, hets mot folkgrupp, rasism, barnpornografi, mobbning i form av, bilder, texter, filer etc. kopiera program som skyddas av upphovsrättslagen eller avtal. obehörigt använda personregister. Vid misstanke om brott sker polisanmälan efter samråd med stadsjuristen. 2.3 Administrativt och tekniskt ansvar För det förvaltningsadministrativa nätverket är Administrationen systemansvarig och för utbildningsnätverket i den kommunala skolan ansvarar Barn och utbildning. Tilldelning av användaridentitet innebär att Administrationens IT-avdelning respektive Barn och utbildnings IT-enhet ansvarar för att registrera och underhålla användarkonton i centrala register vilket innebär att en användare endast behöver ha en användaridentitet till samtliga system. ansvarar för att lägga upp och underhålla användarkonto i gemensamma system som t.ex. nätverkets behörighetskontrollsystem. ansvarar för att efter överenskommelse med respektive systemansvarig lägga upp och underhålla användarkonto på system som Administrationen respektive Barn och utbildnings IT-enhet har driftansvar för. ansvarar för att lagra beställningsblankett för användaridentitet även efter det att detta är borttaget så att det kan identifieras vid ett senare tillfälle även om användaridentiteten tilldelas ny användare. har rätt att ta fram riktlinjer för hanteringen av användaridentiteter och användarkonton. 2.4 Användarens ansvar Tilldelning av användaridentitet innebär att användaren har personligt ansvar för sina användarkonton. skall välja lösenord som är svåra att härleda samt hålla lösenordet hemligt. skall om lösenordet måste bytas t.ex. på grund av glömska följa de riktlinjer som utfärdas av Administrationen och Barn och utbildning. 4

173 IT-regler för anställda ansvarar för att information registreras på ett korrekt sätt utifrån tillgängligt underlag. skall logga ut ur alla system eller spärra persondatorn när arbetsplatsen lämnas. vid arbetsdagens slut skall användaren vara utloggad och persondatorn avstängd. ansvarar för att data lagras på sådant sätt att den säkerhetskopieras. är skyldig att utan dröjsmål anmäla om material som strider mot svensk lagstiftning t.ex. barnpornografi och rasistisk propaganda utan användarens avsikt har lagrats på kommunens datautrustning. Anmälan sker till förvaltningens IT-personal. Materialet kan sedan raderas. inte skall öppna dokument eller filer som hämtas från Internet eller som bifogas elektronisk post och som kan misstänkas innehålla datavirus. är skyldig att tillse att det finns ett fungerande virusskyddsprogram på persondator och att detta om det är en bärbar eller fristående persondator regelbundet uppdateras. är skyldig att ha en struktur på filer och mappar samt kontinuerligt rensa eller arkivera gamla filer. är skyldig att delta i den datautbildning som kommunen bedömer erforderlig. skall använda ett vårdat språk och tänka på att inlägg i den elektroniska kommunikationen företräder kommunens ståndpunkt. får inte ändra systeminställningar som ger upphov till funktions- och prestandaproblem t.ex. kryptering. är skyldig att informera sig om och följa gällande regler. 2.5 Organisationens ansvar Tilldelning av användarkonto innebär att organisationen (för förtroendevald gäller kommunstyrelsens ordförande) ansvarar för användarens anställningsförhållande. att i direkt anslutning till beställning och uppläggning av användaridentitet se till att användaren får introduktionsutbildning enligt checklista. att anmäla till Administrationens IT-avdelning respektive Barn och utbildnings IT-enhet samt respektive systems systemansvarig alla förändringar i användares anställning m.m. som kan påverka dennes behov av åtkomst till system. ansvarar för att användaren ges erforderlig utbildning för använda de system i vilka användaren erhållit användarkonto. Detta skall företrädesvis ske innan användaren använder systemen i sitt arbete. ansvarar för att användaren ges möjlighet att följa de regler som gäller för dennes datoranvändning. 2.6 Systemansvarigs ansvar Systemansvarig ansvarar för systemets BKS. 5

174 IT-regler för anställda Rätten att dela ut behörighet till systemet och besluta om nivå av sådan behörighet åligger exklusivt respektive systems systemansvarig. Systemansvarig gör efter framställning från förvaltning en bedömning om behovet och lämpligheten att dela ut behörighet och nivå av behörighet till den enskilde användaren. 2.7 Verksamhetsansvarigs ansvar Verksamhetsansvarig har användaransvar för de grupp- och praktikantkonton som används inom verksamheten. Detta innebär även att tillse att praktikanter följer gällande regler. 3 Regler för elektronisk post 3.1 Allmänt 3.2 Adresser m.m. Elektronisk post är i första hand ett verktyg för att skicka meddelande av tillfällig betydelse och skall jämföras med ett telefonsamtal. Allmänna handlingar skall i första hand hanteras via funktionsbrevlådor och inte via individuella tjänstebrevlådor. Trots detta kommer allmänna handlingar att skickas via individuella tjänstebrevlådor. Meddelande som tas emot eller sänds måste behandlas enligt de regler som gäller för allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF), sekretesslagen (SL) samt de arkivregler som gäller för vanlig post. Var och en som sänder eller tar emot elektronisk post måste därför självständigt kunna bedöma om ett meddelande är offentlig handling och ha goda kunskaper om hur en handling skall hanteras. Vid tveksamhet kan registrator kontaktas Adresser och brevlådor Varje användare, myndighet m.fl. som använder ett elektroniskt postsystem måste ha en unik adress till sin brevlåda. Administrationen beslutar om namnsättning av funktionsbrevlådor och individuella tjänstebrevlådor Domännamn på Internet Uddevalla kommun har tilldelats ett antal huvuddomäner varav uddevalla.se är en. Användningen av kommunens domäner beslutas Administrationen Elektronisk postadress Den elektroniska postadressen på Internet är unik för varje användare och myndighet. Adressen för anställda i kommunen är förnamn och efternamn med punkt och uddevalla.se. Organisationstillhörighet eller motsvarande anges alltså inte. Undantaget är under en övergångsperiod lärare i den kommunala skolan. 6

175 IT-regler för anställda Funktionsbrevlådornas adress skapas genom att organisationens namn i en form som Administrationen beslutar sätts 3.3 Handling Allmän handling Allmänt Handling är allmän om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten Förvarad Upptagning anses förvarad hos myndighet, om upptagningen är tillgänglig för myndigheten för överföring i sådan form att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Ett meddelande är förvarat i och med att det kan visas på bildskärm eller skrivas ut på skrivare Inkommen Handling anses inkommen till myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda. Ett inkommet meddelande som är ställt personligen till någon mottagare i kommunen anses som allmän handling förutsatt att det rör något som kan anses vara en uppgift för kommunen eller annars rör mottagaren i tjänsten. Ett meddelande är inkommet när det finns tillgängligt i inkorgen. Detta gäller oavsett om det är registrerat eller inte Upprättad Handling anses som upprättad hos myndighet, när den har expedierats. När ett meddelande har sänts till extern adressat och är tillgängligt i utkorgen anses meddelandet som regel expedierat Registrering När allmän handling har inkommit till eller upprättats hos myndighet skall handlingen registreras utan dröjsmål, om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet. I fråga om allmänna handlingar, för vilka sekretess inte gäller, får dock registrering underlåtas om handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om handling har inkommit eller upprättats. Meddelande som skall hållas ordnat Meddelande av typ pressmeddelande, skrivelse som rör medverkan vid sammanträde och kallelser till sammanträde skall hållas ordnade så att det utan svårighet kan fastställas att ett meddelande har inkommit eller upprättats. Meddelande av ringa betydelse Meddelande som bedöms vara av uppenbart ringa betydelse för kommunens verksamhet behöver varken registreras eller hållas ordnade. Som exempel kan nämnas reklamförsändelse, anonym skrivelse, pressklipp, statistiskt meddelande eller meddelande av tillfällig betydelse som ersätter ett telefonsamtal t.ex. fråga om tidpunkt för möte. 7

176 IT-regler för anställda Utlämnande Myndighet skall på begäran av enskild lämna ut allmän handling som förvaras hos myndigheten i den mån hinder inte möter på grund av bestämmelser om sekretess eller av hänsyn till arbetets behöriga gång. Ett meddelande som uppfyller kravet på allmän handling måste vara tillgängligt för allmänheten på samma sätt som traditionella handlingar. När någon begär ett meddelande utlämnat skall det kunna läsas hos myndigheten eller lämnas i utskrift. Ett meddelande som begärs utlämnat skall hållas tillgängligt genast eller så snart det är möjligt. Sekretessprövning skall kunna göras på vanligt sätt innan meddelandet lämnas ut, men huvudregeln är att sekretessärenden inte skall skickas som elektronisk post över huvudtaget. Detta innebär att var och en måste ha en god överblick över vilka meddelanden som finns och hanteras elektroniskt Inte allmän handling Allmänt Meddelande som sänds eller tas emot elektroniskt är inte att betrakta som allmän handling, om det t.ex. är av nedanstående typ: Interna meddelanden inom förvaltningen eller mellan förvaltningar som lyder under samma nämnd/styrelse Utkast, minnesanteckningar, PM och andra anteckningar som görs under beredning av ett ärende och som inte tillför ärendet nya sakuppgifter och inte arkiveras. Under beredning eller samråd kan alltså ett utkast skickas till någon annan myndighet för synpunkter. Lämnas däremot utkastet över som information eller kännedom anses den vara expedierad och blir därmed en allmän handling. Kallelser till sammanträden inom myndigheten, interna PM om olika sakförhållanden, minnesanteckningar från personalmöten m.m. blir allmänna endast om de arkiveras eller skickas någon utanför myndigheten. Meddelande som någon mottar eller sänder i egenskap av ledamot i partistyrelse eller något annat partiorgan eller i en bolagsstyrelse, där meddelandet uteslutande avser mottagaren respektive avsändaren i den egenskapen. Meddelande av privat natur Registering Meddelande som inte är allmän handling behöver varken registreras eller hållas ordnade Offentlig handling Allmänt Endast allmän handling kan bli offentlig. Detta sker genom sekretessprövning i varje enskilt fall. 8

177 IT-regler för anställda Sekretess kan komma i fråga med hänsyn till: rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn intresse för förebygga och beivra brott det allmännas ekonomiska intresse skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden intresset att bevara djur- eller växtart Utlämnande Myndighet skall på begäran av enskild lämna ut (offentliggöra) allmän handling som förvaras hos myndigheten i den mån hinder inte möter på grund av bestämmelser om sekretess eller av hänsyn till arbetets behöriga gång. Ett meddelande som uppfyller kravet på allmän handling måste vara tillgängligt för allmänheten på samma sätt som traditionella handlingar. När någon begär ett meddelande utlämnat skall det kunna läsas hos myndigheten eller lämnas i utskrift. Ett meddelande som begärs utlämnat skall hållas tillgängligt genast eller så snart det är möjligt. Sekretessprövning skall kunna göras på vanligt sätt innan meddelandet lämnas ut men huvudregeln är att sekretessärenden inte skall skickas som elektronisk post över huvudtaget. Sekretessöverprövning sker i samråd med stadsjuristen. 3.4 Regler Allmänt Användare som har en individuell tjänstebrevlåda eller ansvarar för en funktionsbrevlåda måste dagligen kontrollera om det har kommit in meddelanden. Användare som har en individuell tjänstebrevlåda eller ansvarar för en funktionsbrevlåda måste samma dag avgöra om de meddelanden som sänds eller tas emot är att betrakta som allmän handling. Vid frånvaro skall användare antingen skapa en regel för automatsvar som redovisar frånvarons längd eller om den anställde är utsatt för så kallat spam ge fullmakt till lämplig person t.ex. registrator som kan avgöra/åtgärda den inkommande posten i tjänstebrevlådan. För funktionsbrevlåda är förvaltningen skyldig att utse vikarie. Meddelande som kan bli föremål för sekretess eller som innehåller integritetskänsliga uppgifter skall inte hanteras av det elektroniska postsystemet. Inkommer ett sådant meddelande skall denna omedelbart tas ut på papper samt raderas från inkorgen och papperskorgen. Exempel på integritetskänsliga uppgifter kan vara uppgifter som rör information som utgör ett omdöme eller innehåller andra värderande upplysningar om en enskild person Hantering av allmän handling Inkorg och utkorg är att betrakta som allmänna handlingar. 9

178 IT-regler för anställda Bedöms meddelande vara allmän handling gäller följande: Huvudregeln är att meddelande skall tas ut på papper och hållas ordnade genom att de sätts in i pärm i kronologisk ordning. Alternativt kan dessa lagras i en bestämd mapp i det elektroniska postsystemet. Efter det att meddelandet tagits ut på papper kan meddelandet när som helst raderas. Meddelande som skall registreras skall vidarebefordras till registrators funktionsbrevlåda för diarieföring eller tas ut på papper och överlämnas till registrator. Efter det att meddelandet vidarebefordrats till registrator kan meddelandet när som helst raderas. Meddelande som uppenbart är av ringa betydelse för verksamheten behöver varken registreras eller hållas ordnade. Dessa kan när som helst raderas. Om avsändaren angivit eller myndigheten begär att underskriven handling sänds senare, skall den inkomna handlingen tas ut på papper, ankomststämplas, registreras och förvaras i en särskild pärm hos registratorn i väntan på den underskrivna handlingen. Anbud bör inte sändas eller mottas via elektronisk post. Meddelande skall efter sekretessprövning skyndsamt och i läsbar form kunna lämnas ut till den som begär det. Detta gäller oavsett om meddelandet är registrerat eller hålles ordnat på annat sätt. Meddelande av ringa betydelse måste lämnas ut om det inte är raderat. För allmänna handlingar som inte skall bevaras framgår av myndighetens dokumenthanteringsplan när gallring skall ske. Föreligger tveksamheter finns noggrannare anvisningar i Riktlinjer för ärenderegistrering i Uddevalla kommun som förvaras hos förvaltningens registrator. Hos varje myndighet finns funktionsbrevlåda. Registrator ansvarar för myndighetens funktionsbrevlåda samt om inte annat beslutas även för förvaltningens funktionsbrevlåda. Allmänna handlingar skall hanteras via myndighetens funktionsbrevlåda. Meddelande som är adresserad till myndigheten skall skickas direkt till denna brevlåda Rensning Meddelande som uppfyller kravet på allmän handling men som uppenbart är av ringa betydelse för verksamheten kan rensas fortlöpande genom att detta när som helst får raderas. 10

179 IT-regler för anställda Bilaga 1 Begrepp och förklaringar Begrepp Allmän handling Användare Användarkonto Behörighet Behörighetskontrollsystem (BKS) Brevlåda Förklaring Med allmän handling förstås handling som förvaras hos en myndighet och som enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen (TF) är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Med användare avses person som har ett formellt anställningsförhållande med kommunen eller har en anvisning från Arbetsmarknadsverket för någon typ av arbetsmarknadsåtgärd. praktikant som är en person som inte har ett formellt anställningsförhållande med kommunen men som på tillfällig basis arbetar i kommunens verksamhet. förtroendevald som har ordinarie plats i kommunal nämnd/styrelse. Med användarkonto avses ett användarobjekt i ett behörighetskontrollsystem (BKS) eller katalogtjänst. Användarkontot innehåller ett antal uppgifter. Dessa är bl.a. användaridentitet, lösenord och tidsbegränsning. Användaridentiteten är namnet på användarkontot. Varje användaridentitet är unik för användare anslutna till nätverket. Praktikantidentitet är en allmän användaridentitet som används av praktikant och är unik för en bestämd person under viss tid. Gruppidentitet används samtidigt av flera användare inom samma verksamhet. Med behörighet avses av systemansvarig tilldelad rättighet till system. Behörighet kan bestå av olika nivåer som t.ex. endast läsrättighet, rätt att registrera och rätt att radera. Behörigheten kopplas till ett användarkonto. Med behörighetskontrollsystem (BKS) avses ett system som administrerar användarkonton. BKS verifierar behörig användare genom att kontrollera användarens användarkonto och i detta registrerat lösenord mot det lösenord som användaren anger vid inloggning. Exempel på BKS som kan ingå i en användares inloggning är arbetsplatsens, nätverkets, applikationsserverns, databasserverns och databashanterarens BKS. Med brevlåda avses adress i ett elektroniskt postsystem. Till brevlådan finns anslutet inkorg och utkorg för inkommande respektive utgående meddelanden. Dessa korgar är listor över inkommande respektive utgående meddelande i kronologisk ordning. Brevlådor utgörs av funktionsbrevlådor t.ex. för myndigheten eller förvaltningen, individuella tjänstebrevlådor för personer samt en systembrevlåda för tekniskt ansvariga. r-it-regler.doc 1

180 IT-regler för anställda Begrepp Datanätet Datautrustning Extern post Handling Inblicken Loggning Meddelande Myndighet Nätverket Program Regler System Förklaring Med datanätet avses kommunens gemensamma fysiska och logiska datakommunikationssystem för vilket Administrationen är systemansvarigt. Med datautrustning avses persondatorer, CD-spelare, CD-brännare, skrivare, servrar, kommunikationsutrustning m.m. Nätansluten datautrustning är sådan som är ansluten till nätverket. Bärbar persondator kan vara nätansluten men program är lokalt installerade. Fristående datautrustning är inte ansluten till nätverket men kan via modem ha anslutning till t.ex. Internet. Alla program är lokalt installerade. Med extern post avses all kommunikation utanför den egna nämnden/styrelsen oavsett om detta sker inom kommunen eller utanför t.ex. via Internet. Med handling förstås framställning i skrift eller bild eller upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Med Inblicken avses kommunens intranät. Med loggning avses att registrera händelser i kronologisk ordning på en särskild loggfil. Med meddelande i dessa regler avses allt som kan sändas och mottagas via ett elektroniskt postsystem. Begreppet meddelande omfattar vanliga meddelande, uppgifter, bokningar, bilagor i form av dokument mm. Med myndighet avses ur offentlighetssynpunkt en politisk nämnd eller styrelse. Med nätverket avses den tekniska plattformen i vilken ingår datanätet, det gemensamma behörighetskontrollsystemet (edirectory), data- och programservrar, basprogram samt lagrad information. Dessa basprogram utgörs för närvarande bl.a. av MS Office, Novell GroupWise och Webbläsare. Nätverket är uppdelat i det förvaltningsadministrativa nätverket och utbildningsnätverket. Med program avses tillämpningsprogram, operativsystem och eventuell databashanterare. Med regler i dessa regler avses alla regler inom IT-området beslutade av kommunstyrelsen samt av respektive systems systemansvarig, Administrationens ITavdelning, Barn och utbildnings IT-enhet samt kommunens ITsäkerhetssamordnare löpande utfärdade anvisningar och riktlinjer. Dessa finns publicerade på Inblicken. Med system i dessa regler avses den samlade funktionen av program, servrar m.m. till vilken användaren har behörighet genom att ha ett användarkonto registrerat i systemets behörighetskontrollsystem (BKS). 2

181 Säg vad du tycker Ris & Ros Har du synpunkter på verksamheter i Uddevalla kommun? Berätta det för oss! Vi vill ta del av dina tankar ideer och synpunkter. Det ger oss en chans att förbättra verksamheten. Skicka in dina synpunkter på den här blanketten eller fyll i formuläret på UDDeVALLA KOMMUN

182 Säg vad du tycker! Uddevalla kommun arbetar för att skapa en god livskvalitet för kommunens medborgare. Vårt mål är att skapa en säker och trygg kommun. Dina synpunkter är viktiga i detta arbete. Skriv ner dina synpunkter om oss i Uddevalla på denna blankett. Vik ihop, tejpa igen och lägg den på brevlådan. Porto behöver du inte tänka på. Det är redan betalt. Dina synpunkter går vidare till chefen för den enhet som du har synpunkter på. Om du vill kan du skriva till oss utan att lämna namn, men då har vi tyvärr ingen möjlighet att återkomma till dig med hur vi följt upp dina synpunkter. Registrerade personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen PUL, och sekretesslagens bestämmelser. Vilken av våra verksamheter (t ex skola, äldreomsorg, väghållning etc) har du synpunkter på? Jag vill framföra D beröm D förslag/synpunkter D missnöje D Avser skaderisk. Ange tydlig platsangivelse Skriv ned vad du tycker (vid skaderisk ange om olyckstillbud har inträffat tidigare) Tack för hjälpen! Ange om du vill bli kontaktad nej D Namn Adress Postadress Telefon... E-post Kommunens anteckningar Inkommet... Handläggare Åtgärd Avslutad Diarienummer... Sign....

183 Frankeras ej UDDEVALLA KOMMUN : betalar portot D Barn och utbildning D Räddningstjänsten D Kommunledningskontoret D Socialtjänsten D Kultur och fritid D Tekniska kontoret D Miljö och stadsbyggnad D Annat Svarsporto Kundnr Uddevalla l UDDEVAllA KOMMUN Uddevalla Telefon (vx)

184 Socialtjänstens krisledningsmaterial vid extraordinär händelse AVSNITT INNEHÅLL 1 SOCIALTJÄNSTENS KRISLEDNINGSPLAN 2 SAMMANFATTAD RISKANALYS - Socialtjänsten 3 Checklista - FÖRVALTNINGSCHEF 4 Checklista LEDNINGSGRUPP (vid uppstart) 5 Checklista AVDELNINGSCHEF 6 Checklista ENHETSCHEF 7 Checklista UTRYMNING AV SÄRSKILT BOENDE /GRUPPBOENDE 8 Instruktioner för TRYGGHETSLARMET

185 AVSNITT 1 KRISLEDNINGSPLAN SOCIALTJÄNSTEN GRUNDER 1 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH GILTIGHET ANSVAR GRUNDLÄGGANDE INRIKTNING OCH MÅL KRISLEDNINGSORGANISATION LARMLISTOR RAPPORTERINGSVÄGAR OCH UNDERRÄTTELSER SOCIALTJÄNSTENS KRISTEAM KOMMUNIKATIONSMEDEL SAMLINGSPLATSER PERSONALTJÄNST ORGANISATION FÖR MINDRE KRISHÄNDELSER... 6 REF: ÅSA HÅKANSSON, SOC BJÖRN SEGELOD, ADM

186 1 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH GILTIGHET I kommunstyrelsen krisledningsplan framgår att respektive nämnd, styrelse och förvaltning svarar för den egna planläggning som krävs för att lösa den egna verksamheten under påfrestningar. Socialtjänsten ingår som en integrerad del i den kommunala beredskapen. Socialtjänstens plan bygger därför på den av kommunstyrelsen beslutade krisledningsplanen. Socialtjänstens plan avser förvaltningens beredskap och ledning avseende krissituationer eller extraordinära händelser. Planen är en grund för annan planering. Socialtjänstens plan för kriser beslutas av socialnämnden vid varje ny mandatperiod. 2 ANSVAR Socialchefen är ytterst ansvarig för krisberedskapen inom socialtjänstens arbetsområde. I ansvaret ligger att säkerställa att befintlig plan kan utföras samt att planen sprids i organisationen. Socialchefen kan utse samordnare för beredskap och krisrutinerna inom förvaltningen. Denna person har ansvar för intern information och resurslistor. Avdelningscheferna har motsvarande ansvar för krisberedskapen inom respektive verksamhetsområde. Kommunens säkerhetschef kan lösa och ansvara för olika delmoment inom socialtjänstens verksamhetsområde. Detta sker på uppdrag av socialchefen och efter samverkan med kommunchefen. Exempel på uppgifter kan vara övning, samordning och planering. 3 GRUNDLÄGGANDE INRIKTNING OCH MÅL Socialtjänsten skall vid krissituationer eller vid påfrestningar på samhället ha god förmåga att utföra en kvalitetssäkrad socialtjänst Nödvändiga funktioner för ledning, kommunikationer och information skall upprättas och ha lång uthållighet och hög kvalité.

187 4 KRISLEDNINGSORGANISATION I händelse av en krissituation skall socialtjänsten så länge det är möjligt behålla befintlig organisation. Ledningsgrupp för socialtjänstens verksamhet i krissituationer är om inget annat anges ordinarie ledningsgrupp för socialtjänsten. Gruppen leds av förvaltningschefen eller dennes ersättare. I händelse av att ingen ersättare till socialchefen finns utsedd utser jourhavande socialnämndsordförande temporär ersättare till socialchefen. Respektive avdelningschef har även i kris ansvaret för respektive arbetsområde. I händelse av att ingen ersättare till avdelningschefen finns utsedd utser socialchefen ersättare temporär ersättare till avdelningschefen. Ändringar i ledning eller organisation beslutas av socialchefen eller dennes ersättare. Vid behov kan gruppen förstärkas med säkerhetschef, mediarepresentanter eller med annan special kompetens. Förstärkning av gruppen beslutas av förvaltningschefen efter samråd med kommunchefen Ledningsgruppens uppgifter Samordnar socialtjänstens krisledningsarbete. Beslutar om omdisponeringar mellan verksamheter inom socialtjänsten. Rapporterar till kommunens centrala krisledning. Prioritering av resurser inom förvaltningen. Planera för alternativa händelseförlopp i en krissituation Samlingsplats för ledningsgruppen Sammanträdesrummet Sörvik 5 LARMLISTOR Larm- och telefonlistor för att öka beredskapen skall finnas på respektive avdelning. Resurs- och telefonlista bifogas denna plan.

188 6 RAPPORTERINGSVÄGAR OCH UNDERRÄTTELSER 6.1 RAPPORTERING All genomförd verksamhet under ett krisläge ALLTID återrapporteras till socialtjänstens krisledning. Detta gäller även verksamhet som är planerad eller normal. Anställda inom socialtjänsten rapporterar till närmaste ordinarie chef som vidarebefordrar informationen om inte annat anges. 6.2 SAMMANSTÄLLNING AV UNDERRÄTTELSER. Ansvarig för sammanställning av information är socialtjänstens administrativa chef eller dennes ersättare. Uppgiften kan även lösas av yttre resurs från administrationen. 7 SOCIALTJÄNSTENS KRISTEAM Socialtjänstens krisgrupp skall kunna samlas och stödja verksamheter på det psykosociala planet. Krisgruppen skall ha uppdaterad telefonlista. 8 KOMMUNIKATIONSMEDEL 8.1 TELEFON Huvudkommunikationsmedel för socialtjänsten under kris eller extraordinär händelse är telefoner inkopplade i kommunens huvudväxel. Ledningsrum skall vara utrustade för fast telefoni. 8.2 MOBILTELEFON Mobiltelefoner används för kommunikation vid tillfälliga ledningsplatser och för kontakter. Telefonlistor för mobila anslutningar skall även innehålla mobiltelefonnumret och inte bara det fyrställiga anslutningsnumret. 9 SAMLINGSPLATSER 9.1 SAMLINGSPLATS FÖR PERSONAL Stadshuset är samlingsplats för personalen inom socialtjänsten om normala kommunikationer upphör att fungera.

189 10 PERSONALTJÄNST 10.1 NÄRVARO Rapportering av personalläget sker enligt normala rutiner om inte annat anges DISPONERINGSRÄTT AV PERSONAL. Socialchefen har rätt att under en kris omdisponera personal mellan avdelningar. 11 MEDIA Om socialtjänstens krisledningsgrupp är aktiverad skall denna grupp utse ansvarig person för kontakt med och information till media. Om inte en sådan person är utsedd sker mediakontakter enligt normal rutin. Om en person utses som kontakt för media skall detta informeras ut i organisationen. Socialtjänstens krisledningsgrupp kan besluta om informationschef och säkerhetschef skall användas för att lösa denna mediauppgift. Detta sker först efter samråd med kommunledning. 12 ORGANISATION FÖR MINDRE KRISHÄNDELSER Mindre krishändelser uppkommer ständigt inom kommunen. Kommunen måste ibland agera i olika typer av krissituationer där större krisledningssystem är onödiga. Operativt ansvarig inledningsvis för mindre kriser som spänner över flera verksamhetsfält är kommunens säkerhetschef. Säkerhetschefen skall vid mindre kriser som inte innebär att krisledningsorganisationen aktiveras inleda verksamhet för att minska belastningen för medborgare, organisation eller samhället i stort. Om krisfrågan endast berör socialförvaltningen skall socialchefen ta ställning till om förvaltningen behöver stöd från verksamheter utanför eget ansvarsområde.

190 Sammanfattad riskanalys Socialtjänsten. AVSNITT 2 Bilagan är en grundläggande riskanalys för Socialtjänsten i olika typer av större riskscenarios. Riskanalysen görs på Socialtjänsten som helhet och inte på individuella verksamhetsplatser. Den sammantagna risken mäts enligt två begrepp. Sannolikhet och konsekvens. Sannolikhet innebär hur stor risk det är att scenariot eller händelsen kan inträffa. Sannolikheten viktas i 4 steg. Låg Medel Hög Mycket hög Risken bedöms som liten att händelsen/scenariot kan inträffa. Händelsen har dock inträffat på annan plats. Händelsen inträffar med några års mellanrum och/eller har inträffat på någon plats inom kommunen. Händelsen inträffar regelbundet. Händelsen är frekvent och är välkänt av organisationen. Konsekvens innebär hur stor påverkan händelsen har på organisation eller verksamheten. Konsekvens viktas i 4 steg Låg Medel Hög Mycket hög Händelsen stör inte verksamhetens huvudverksamhet men är att betrakta som störande. Händelsen ger visst merarbete men detta kan hanteras i det dagliga arbetet. Händelsen stör verksamheten på ett kännbart sätt och minskar möjligheterna att genomföra verksamheten som planerat. Händelsen ger mycket merarbete som innebär att personal tvingas att omfördelas. Händelsen får den normala verksamheten att avstanna från sin normala rutin. Det är inte längre möjligt att driva verksamheten på samma sätt som förut. Läget är katastrofalt och ingen verksamhet fungerar på avsett sätt. Risken för personskador är överhängande.

191 En hög sannolikhet med en låg konsekvens innebär alltså att händelsen händer ofta men har liten inverkan på verksamheten i stort. Visst merarbete för att rätta till det inträffade är dock nödvändigt. På motsvarande sätt är en händelse med låg sannolikhet men med hög konsekvens en allvarlig händelse som gör socialtjänsten verksamhet omöjlig att genomföra på vanligt sätt.

192 RISKER OCH KONSEKVENSER VID LÅNGVARIGA ELAVBROTT ( > 24 TIMMAR ) Riskerna vid ett långvarit strömbortfall är avsevärda. Många av de system som kommunen har bygger på att man har möjlighet till pålitliga el-leveranser utan avbrott. Enligt elleverantörerna är risken för strömavbrott längre tid än 24 timmar låg. Konsekvenserna av ett långt strömavbrott är dock så stora att de ändå måste analyseras. Risken för att samhället kan komma att få elkraften från- och tillkopplad är dock avsevärt högre. Sverige har vid flera tillfällen varit nära att den nivå där bortkoppling måste ske. Den sammantagna risken för socialtjänsten bedöms som: Sannolikhet : Låg Konsekvens : Mycket hög 12.1PÅVERKAN PÅ LEDNINGSFÖRMÅGAN Möjligheterna till ledning påverkas stark då på lokaler och kommunikationsmedel inte fungerar på det sätt som är avsett. Ett långvarit strömavbrott innebär även stora påfrestningar för den personal som sitter i beslutsfattande ställning. Det finns en risk att personalen snabbt blir uttröttad och att felaktiga beslut fattas. 12.2PÅVERKAN PÅ VÅRD OCH OMSORG Fastigheter som används för vård och omsorg riskerar att bli oanvändbara. Detta får tillföljd att omflyttningar måste genomföras. Vårdtagare som bor i hemmet riskerar liv och hälsa då mindre bostadshus nästan aldrig har alternativa system för el och värme. Medicinsk utrustning kan påverkas genom att elkraft försvinner. 12.3PÅVERKAN PÅ INFORMATIONSHANTERINGEN Möjligheterna till att ge snabb och korrekt information minskar betydligt då telekommunikationer och datakommunikationer slutar att fungera. I detta fall avses att mottagare av informationen saknar elkraft och därigenom har begränsade möjligheter att tillgodogöra sig informationen. 12.4PÅVERKAN PÅ DEN TEKNISKA FÖRSÖRJNINGEN. Uddevalla kommun har reservkraft för större delen av Vattenförsörjningen av staden. Fastigheter har dock normalt ingen reservkraft utom på några få platser. Risk finns att fastigheter för stora ekonomiska värden skadas.

193 12.5SAMMANFATTNING FÖR SOCIALTJÄNSTEN Socialtjänsten påverkas kraftigt under ett långvarigt elbortfall. Verksamheten kan tvingas till stora omflyttningar av boende. Socialtjänsten har dock stora möjligheter att hantera denna situation främst då förvaltningen är personalstark och har stora resurser. Det är dock av vikt att påpeka att vid en större omflyttning måste även andra resurser i kommunen tas i anspråk. 12.6SLUTSATS Socialtjänsten behöver ta fram och underhålla en plan för att kunna genomföra större omflyttningar. Planen kommer dessutom att vara applicerbar på andra typer utrymningar för exempelvis bränder. Då planen för utrymning av exempelvis ett äldreboende är mycket svårt att öva måste tätare övningar i spelform genomföras. Exempelvis en övning varje år.

194 RISKER OCH KONSEKVENSER VID LÅNGVARIGA TELEBORTFALL ( >24 TIMMAR ) Huvuddelen av den kommunikation som finns inom kommunen bygger på olika typer av publika telefonsystem. Om dessa system störs eller upphör att fungera innebär detta med naturlighet att verksamheten som är beroende av dem störs. Stormen Gudrun visade att risken att bli av med telefonförbindelsen under längre tid inte kan anses som försumbar i Sverige. Vid ett större telehaveri är det osäkert när enskild vårdtagare återfår sin telefon. Den sammantagna risken för socialtjänsten bedöms som: Sannolikhet : Medel Konsekvens : Medel 12.7PÅVERKAN PÅ LEDNINGSFÖRMÅGAN Ledningsfunktionerna förhindras om inte möjligheterna till kommunikationer finns. Den största informationsbäraren i kommunen är telefoni. Om centralväxeln slutar att fungera är kommunens krisledningsfunktion kraftigt hämmad av detta. Situationen avseende telebortfall blir allvarligare i Uddevalla än normalt beroende på Stadshusets lokalisering strax utanför centrum på centrala stan. 12.8PÅVERKAN PÅ VÅRD OCH OMSORG Möjligheterna till att kalla på hjälp i nödsituationer påverkas. Detta är speciellt allvarligt i den fall där vårdtagaren befinner sig i det egna hemmet. Trygghetslarm riskerar att slås ut. 12.9PÅVERKAN PÅ INFORMATIONSHANTERINGEN Möjligheterna för medborgarna att söka information minskar drastiskt. Att observera är att Internet inte kan ersätta telefoni som informationskanal. Detta beror på att de flesta uppkopplingar i hemmen sker via uppringda modemförbindelser. Dessa förbindelser fungerar inte utan telekommunikationen.

195 12.10 PÅVERKAN PÅ DEN TEKNISKA FÖRSÖRJNINGEN. Den tekniska försörjningen av samhället hotas inte omedelbart av ett längre teleavbrott. På sikt kan dock kvalité och möjligheterna till service minska kraftigt. Fastighetsövervakningssystem kommer dock inte att fungera på rätt sätt. Fastigheterna kommer dock inte att ta någon skada så länge inte allvarligt fel på själva byggnaden uppstår. Larmet om detta går då inte fram. Driftövervakningen av fastigheter kan lösa med mer frekventa besök. Denna alternativa metod prövades under millennieskiftet med gott resultat FÖLJDVERKAN Telekommunikation styr mycket av den vardagliga servicen i samhället. Det finns risk att så kallande flaskhalsar i telefonorganisationen kan bli förödande för information som sprids. Informationens riktighet kan oförskyld misskrediteras med stora svårigheter att korrigera. Exempel på flaskhalsar är överkopplingar då för många personer överkopplar sina samtal till en ensam person som inte hinner med att svara SAMMANFATTNING Socialtjänsten påverkas märkbart av ett större telebortfall. Framför allt är det möjligheterna att leda verksamheten och trygghetslarmen som påverkas. Eftersom många som har trygghetslarm inte har hemtjänst finns en risk att larm blir obesvarade. Ett telebortfall är ingen händelse som ställer krav på omflyttning eller som med automatik innebär att liv och hälsa står på spel.

196 RISKER OCH KONSEKVENSER VID DATORHAVERIER ( >48 TIMMAR ) Kommunens olika verksamhets system är sedan länge datoriserade. Vanan att använda rent manuella funktioner är liten. Ett större allvarligt datahaveri får främst servicesänkande konsekvenser för kommunen men är på lång sikt en risk i sig. Den sammantagna risken för socialtjänsten bedöms som: Sannolikhet : Medel Konsekvens : Medel PÅVERKAN PÅ LEDNINGSFÖRMÅGAN Ledningen kan försvåras genom att central program och statistikuppgifter inte kan användas. Möjligheter till spridning av beslut påverkas då kontorssystem som och MS-Office program kan vara obrukbara PÅVERKAN PÅ VÅRD OCH OMSORG Påverka på verksamheten sker främst genom att olika bidragsystem inte kan användas på normalt sätt. Manuella rutiner finns dock framtagna sedan tidigare. Vid längre datahaverier kan verksamhetsprogrammet Procapita påverkas så att inte patientdata och journaler blir gripbara från alla verksamhetsställen. Patientdata och journaler kan då behöva hämtas från alternativ plats vilket innebär en lägre servicenivå och tillgänglighet SAMMANFATTNING Socialtjänstens IT-system är främst servicehöjande system. Haverier på dessa system innebär merarbete men kan inte anses som allvarliga om de inte pågår under längre tid.

197 RISKER VID UTRYMNING AV SÄRSKILT BOENDE En utrymning av ett eller flera boenden inom socialtjänsten kan i olika fall vara nödvändigt. Utrymningen kan bero på flera olika saker exempelvis elbortfall och brand. Den sammantagna problemställningen är dock att fastigheten eller platsen inte kan användas och att de boende där måste flyttas i någon omfattning. En större omflyttning är främst en logistisk fråga med stora inslag av vård och omsorg då de som skall förflyttas inte alltid har möjligheten att förflytta sig själv. Den sammantagna risken för socialtjänsten bedöms som: Sannolikhet : Medel Konsekvens : Hög PÅVERKAN PÅ LEDNINGSFÖRMÅGAN En större omflyttning ställer höga krav på ledningsförmågan. Transportkapaciteten som behövs för att flytta ett större boende är avsevärd och måste användas på rätt sätt. Prioriteringar mellan grupper och boenden kan vara nödvändigt. Om inte ledningen fungerar riskerar man att snabbt att hamna i tidsnöd eller att inte kunna använda de resurser man har optimalt PÅVERKAN PÅ VÅRD OCH OMSORG Omvårdnadsfrågorna riskerar att bli lidande vid all typ flyttning. Patienten flyttas från en trygg plats till något som kanske inte håller samma standard PÅVERKAN PÅ IT-VERKSAMHETEN Utrymning av större boenden påverkar inte IT-system då dessa system normalt är centralt serverinstallerade PÅVERKAN PÅ INFORMATIONSHANTERINGEN Anhöriga till patienter som flyttas kommer att behöva information och upplysningar snarast om en flyttning genomförs SAMMANFATTNING Omflyttning av patienter och boende är en komplicerad verksamhet. Det är av vikt att det finns instruktioner hur en sådan skall gå till så att en uppstart går så smidigt som möjligt.

198 12.21 SLUTSATS Socialtjänsten har vana att förflytta patienter och har stora personella resurser. De större anläggningarna är idag eller kommer i närtid att förses med sprinklersystem som gör att omflyttning främst blir en fråga för medelstora och små boenden. Sängar finns idag i organisationen.

199 AVSNITT 3 Checklista för förvaltningschef Förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Detta innebär dock inte att förvaltningschefen i alla situationer måste vara den som har det operativa ansvaret i en krissituation. Förvaltningschefen måste snarast ta ställning till om han/hon skall leda och i vilken omfattning. 1. Oriententera dig om vad som hänt. 2. Kontrollera om det finns en utsedd ansvarig som kan ansvar för den krisdrabbade verksamheten samt om denna person är på plats. Om denne inte finns gripbar utse snarast person som löser denna uppgift. 3. Ta ställning till om du själv eller någon annan skall leda den verksamhet som omfattas av krisen. Var tydlig om du utser någon annan än dig själv att leda krisarbetet. Informera om tillfälliga organisationer så brett som möjligt. 4. Ta ställning till om du behöver samverka eller alarmera någon annan än de som finns i din organisation. Om du finner att detta är nödvändigt eller önskvärt, gör detta direkt. 5. Ta ställning om du behöver samla ledningsgruppen. 6. Ta ställning till om det krävs åtgärder och stöd från hela förvaltningen. 7. Ta ställning till om stöd från övriga delar av kommunorganisationen behövs och vad det stödet skall innehålla. 8. Förbered vilken information som skall gå ut till anhöriga, personal och media. 9. Utse ett bollplank för dig själv att arbeta mot. Bollplanket skall finnas gripbar med kort varsel och inte vara direkt inblandad i krisen. Exempel på bollplank kan vara annan Förvaltningschef eller Säkerhetschef. 10. Orientera och informera personalen ofta. I krissituationer finns risken att information går förlorad beroende på hög stressnivå. Det är inte fel att ta om samma sak flera gånger. 11. Ha kontinuerlig kontakt med dem som är operativ ansvariga. Dessa får inte lämnas ensamma. Har du lagt uppdraget på någon annan måste denna person stödjas hela tiden för att fungera bra. OBS! Ha alltid Resurs- och telefonlistan lättillgänglig

200 AVSNITT 4 Checklista Ledningsgrupp uppstart 1. Orientering - Vad har hänt och hur påverkar det verksamheten? - Vad är det troligaste scenariot utifrån vad som hänt? - Vad är det värsta scenariot utifrån vad som hänt? - Utse sekreterare som för loggbok och dokumenterar slutsatser. 2. Omedelbara åtgärder - Sammankallning ledningsgrupp - Informera hela eller berörda delar av socialtjänsten om att krisläge råder inom förvaltningen - Samverka med Säkerhetschef - Informera Kommunchef 3. Ledningsgruppens användning - Behövs gruppen för att samordna verksamheten? - Finns annan personal som kan leda verksamheten? - Om annan personal leder, hur skall denna personal stödjas? - Kan ledningsgruppen avvecklas? 4. Ledningsplats - Är nuvarande plats användbar? - Behöver gruppen flytta sig för att kunna leda? - Känner övrig personal till var ledningsgruppen befinner sig? - Hur informerar vi verksamheterna om var ledningsgruppen finns. 5. Personalbehov - Behövs extra hjälp? - Vad behöver gruppen hjälp med? - Vilka måste vi samverka med? 6. Övrigt - MEDIA - Utse ansvarig för information till anhöriga, personal och media. - Vilket administrativt stöd kan gruppen behöva?

201 AVSNITT 5 Checklista för avdelningschef När du får information om att extraordinär händelse inträffat inom den egna verksamheten skall följande åtgärdsrutin följas. 1. Informera dig i händelsen av verksamhetschefen. Bege dig ev. till platsen eller delegera ansvar till verksamhetschefen. Dokumentera! 2. Bedöm följande faktorer initialt och vidtag åtgärder: - Utökade personalresurser? Ledningsresurser? - Mat och dryck? - Alternativa lokaler? Omflyttning? - Externa resurser? (Reservkraft, transporter m.m.) - Information till anhöriga och media 3. Är händelsen sådan att socialtjänstens krisledningsorganisation är påkallad eller att du inte kan hantera situationen med egna tillbuds stående resurser? - kontakta förvaltningschefen. 4. Förvaltningschefen kan själv eller via dig anmoda att Säkerhetschefen larmas. 5. Förvaltningschefen kan även besluta om socialtjänstens krisledningsorganisation är påkallad. OBS! Ha alltid Resurs- och telefonlistan lättillgänglig

202 AVSNITT 6 Checklista för enhetschef När du får information om att extraordinär händelse inträffat inom den egna verksamheten skall följande åtgärdsrutin följas. 6. Informera dig i händelsen av personalen. Dokumentera! 7. Ta dig till platsen för händelsen! Är detta inte möjligt kontaktas avdelningschefen som får engagera annan enhetschef till stället. 8. Rapportera vad som hänt till avdelningschefen! 9. På platsen: samråd med personal och eventuellt räddningspersonal och/eller polis om vilka insatser som behövs för att säkerställa vårdtagarnas/brukarnas direkta behov. 10. Kan inte vårdtagarnas/brukarnas behov kortsiktigt tillgodoses med de medel som står tillbuds inom ditt ansvarsområde skall avdelningschefen kontaktas. 11. Tillse att nödvändiga personalresurser mobiliseras samt informera personal och anhöriga. 12. Lämna inte platsen förrän du har försäkrat dig om att situationen är under kontroll. 13. Rapportera händelseutvecklingen till avdelningschefen snarast. OBS! Ha alltid Resurs- och telefonlistan lättillgänglig

203 AVSNITT 7 Checklista för utrymning av särskilt boende I händelse av att ett större krissituation händer inom det särskilda boendet riskera att behöva utrymmas skall följande checklista följas. 1. Vid omedelbar fara skall alltid 112 ringas 2. Gör en första bedömning utifrån följande. - Kan platsen fortfarande användas eller måste boende flyttas? - Vilka resurser behöver tillföras för att platsen skall kunna användas? - Om en flyttning är nödvändig. I. Hur många personer skall flyttas? II. Vilken utrustning måste flyttas med? III. Vilken utrustning måste finnas på destinationen? IV. Hur många kräver säng-, bår- eller ambulanstransport? 3. När du gjort din bedömning att flyttning krävs - Anmäl den till närmast överordnade chef. Beslut om flyttning tas av förvaltningschef eller avdelningschef. 4. Utse ansvarig för flyttningen och dokumentera vart alla flyttas 5. Kontakta vid transportbehov (Se Telefon- och Resurslista) o Ambulanssjukvården o Uddevalla taxi / Västtrafik o Uddevalla omnibuss o Gatukontorets jour 6. Informera säkerhetschefen om flyttningen. 7. Säkerställ att ledning kan ske under hela flyttningen. o Tillse att du har direkt kontakt med de platser dit de boende flyttas. o Ta ställning till varifrån du lättast kan följa upp flytten. 8. När flytten är genomförd. o Kontrollera byggnaden så att ingen glömts kvar eller viktig utrustning glömts. o Anmäl alltid till närmast överordnade chef att flytten är genomförd.

204 AVSNITT 8 Instruktioner för Trygghetslarmet vid extraordinära händelser I händelse av extraordinär händelse (brandtillbud, långvarigt elavbrott m.m.) som inte kan åtgärdas med befintliga resurser skall socialtjänstens krisledningsplan tillämpas. I planen ingår att Trygghetslarmet särskilt skall: 1. Ha mobiltelefon ständigt tillgänglig för samband vid kris. (Enbart Ledningsgruppen och Säkerhetschefen har tillgång till numret enligt krisplanen) 2. Ha Socialtjänstens Resurs och telefonlista lättillgänglig dygnet runt. 3. Bistå andra verksamheter inom socialtjänsten med att: o kontakta annan enhetschef. Detta innebär att om en verksamhet inte kan få kontakt med sin verksamhetschef så bistår Trygghetslarmet med uppringning/kontakt med annan enhetschef inom avdelningen. o i förekommande fall stödja och hjälpa till Tillse att den egna beredskapen är god vid extraordinär händelse. Egna handlingsplaner skall finnas för: o telebortfall i kommunen och trygghetslarmen är utslagna hos brukarna o eget telebortfall o datorhaveri o elbortfall (eget samt i kommunen) PS! Uttalanden till pressen (radio, TV eller tidning) Hänvisa till er enhetschef eller avdelningschef!

205 ANSÖKAN 1 (2) Dnr: nr Ansökan om förändring av kapacitetstak Information förändring av kapacitetstak Om utförare vill höja eller sänka sitt kapacitetstak kan detta ske genom att utföraren anmäler ett nytt kapacitetstak till kommunen genom denna blankett. Vid utökning av kapaciteten träder det nya kapacitetstaket i kraft vid första månadsskiftet 30 dagar efter anmälan. Vid minskning av kapaciteten träder det nya kapacitetstaket i kraft vid första månadsskiftet 60 dagar efter anmälan. Exempel: Anmälan utökning av kapacitetstak som inkommer till kommunen den 15 maj träder i kraft den 1 juli. OBS: Denna blankett, när den är godkänd, ses som en skriftlig ändring av avtalet Avtal för bedrivande av hemtjänst och boendestöd i de delar där kapacitetstak regleras. 1. Uppgifter om företag Uppgifter märkta med * är ett krav för att ansökan om förändring skall kunna behandlas. Företagets namn*: Organisationsnummer*: Utdelningsadress* (gata, box e.d.): Postnummer*: Postadress*: Telefonnummer* (även riktnummer): Hemsida: E-postadress*: 2. Vad förändringen avser Kapacitetstak Höjning Sänkning Med (timmar per månad): Till totalt (timmar per månad): Socialtjänsten Hemvårdsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

206 2 (2) Underskrift Jag försäkrar att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga, samt förbinder mig att så snart någon förändring av ovanstående uppgifter inträffar, skriftligen meddela detta. Ort och datum: Ort och datum: Underskrift (behörig företrädare): Underskrift (verksamhetsansvarig): Namnförtydligande: Namnförtydligande: Bekräftelse (ifylls av socialchef) Ansökan om förändringen är godkänd och träder i kraft för nytt kapacitetstak den.. Ansökan om förändringen är ej fullständig. Ort och datum: Socialchef Namnförtydligande:.

207 Utdrag Protokoll Socialnämndens arbetsutskott 1 (1) Uppdragsbeskrivning för valfrihetssystem inom hemtjänst (SN/2013:195) Sammanfattning En ny uppdragsbeskrivning för valfrihetssystem inom hemtjänst är framtagen. Företag kan som tidigare ansöka om att få bedriva hemtjänst. Avtalstiden är från den dag avtal tecknas t.o.m. den 31 mars Uppdragsbeskrivningen ska gälla fr.o.m. den 1 april Alla godkända företag skriver avtal med kommunen. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse Socialtjänstens uppdragsbeskrivning med tillhörande bilagor. Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att godkänna socialtjänstens uppdragsbeskrivning för valfrihetssystem inom hemtjänst med tillhörande bilagor, att den 3 december 2013 annonsera uppdragsbeskrivningen på en av kammarkollegiets hemsidor Valfrihetswebben, att delegera till nämndsordföranden att besluta om omedelbart tillfälligt upphörande av avtal i brådskande fall, enligt uppdragsbeskrivningens kapitel 4.21, att delegera till förvaltningschefen att besluta om skriftlig anmodan om rättelse, vitesförelägganden och andra åtgärder vid fel och brister samt akuta fel och brister, enligt uppdragsbeskrivningens kapitel 4.18, 4.19 och 4.20, samt att delegera till förvaltningschefen att godkänna inkomna bevis, efter det att underrättelsebeslut till utförare är fattat av socialnämnden. Utdragsbestyrkande

208 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 1 (3) Dnr SN/2013:195 Handläggare Utredare Åsa Håkansson Telefon Uppdragsbeskrivning för valfrihetssystemet inom hemtjänst Sammanfattning En ny uppdragsbeskrivning för valfrihetssystem inom hemtjänst är framtagen. Företag kan som tidigare ansöka om att få bedriva hemtjänst. Avtalstiden är från den dag avtal tecknas till och med 31 mars Uppdragsbeskrivningen ska gälla från och med 1 april Alla godkända företag skriver avtal med kommunen. Beslutsunderlag Socialtjänstens tjänsteskrivelse, Socialtjänstens uppdragsbeskrivning för valfrihetssystem inom hemtjänst med tillhörande bilagor, Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna socialtjänstens uppdragsbeskrivning för valfrihetssystem inom hemtjänst med tillhörande bilagor, att den 3 december 2013 annonsera uppdragsbeskrivningen på en av kammarkollegiets hemsidor Valfrihetswebben, att delegera till nämndsordförande att besluta om omedelbart tillfälligt upphörande av avtal i brådskande fall, enligt uppdragsbeskrivningen kapitel 4.21, att delegera till förvaltningschef att besluta om skriftlig anmodan om rättelse, vitesförelägganden och andra åtgärder vid fel och brister samt akuta fel och brister, enligt uppdragsbeskrivningen kapitel 4.18, 4.19 och 4.20,

209 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 2 (3) Dnr SN/2013:195 att delegera till förvaltningschef att godkänna inkomna bevis, efter det att underrättelsebeslut till utförare är fattat av socialnämnden. Ärendebeskrivning En ny uppdragsbeskrivning för valfrihetssystem inom hemtjänst är framtagen. Företag kan som tidigare ansöka om att få bedriva hemtjänst. Avtalstiden är från den dag avtal tecknas till och med 31 mars Uppdragsbeskrivningen ska gälla från och med 1 april Uppdragsbeskrivningen för hemtjänst består av fyra delar samt bilagor: Hemtjänst kapitel 1 Inbjudan och administrativa föreskrifter Hemtjänst kapitel 2 Utförare (formella krav på företaget) Hemtjänst kapitel 3 Verksamhetens utförande (krav på hur uppdraget skall utföras samt kvalitetskrav) Hemtjänst kapitel 4 Avtal Uppdragsbeskrivningen kommer efter beslut i socialnämnden att publiceras på en av kammarkollegiets hemsidor Valfrihetswebben med en länk till Uddevalla kommuns hemsida. Ansökningsformulär, blanketter och bilagor kommer att komplettera uppdragsbeskrivningen. Alla godkända företag skriver avtal med kommunen. Socialnämnden kommer utifrån ansökningsformulären vid sina sammanträden godkänna/inte godkänna sökande företag som utförare av hemtjänst. Därefter skickas ett skriftligt underrättelsebeslut till den sökande. Efter underrättelsebeslutet men innan avtalstecknande krävs ytterligare intyg av företag om företaget är godkänt. När dess har inkommit, kontrollerats och godkänts av tjänstemän bestäms tid för avtalstecknande. De befintliga utförarna behöver inte genomgå en fullständig ansökningsprocess förutom i de delar som är nödvändiga kopplats till innehållet i avtal för respektive uppdragsbeskrivning. Bo Lundgren Socialchef Åsa Håkansson Utredare

210 Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 3 (3) Dnr SN/2013:195 Expediera till Bo Lundgren Åsa Håkansson Victoria Call Maria Kullander Karin Sjöbergh Elisabeth Svanberg Jan-Erik Samuelsson Doris Söderman Christer Fransson Annica Hemberg Marita Niemi Lars Alfredsson Marianne Johansson Carina Ljungqvist

211 UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (11) Dnr: SN/2013:195 Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun Hemtjänst - Kapitel 1 Inbjudan och administrativa föreskrifter Socialtjänsten Hemvårdsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

212 2 (11) Innehåll Inbjudan att lämna ansökan... 3 Så här ansöker du om att få utföra hemtjänst Administrativa föreskrifter Huvudman Bakgrund och utgångspunkt för valfrihetssystemet Uppdragets omfattning Ickevalsalternativ Avtalstid Ansökningsförfarande Ansökans utformning Sista dag för ansökan och dess giltighetstid Adressering Frågor, kompletteringar eller förtydliganden av uppdragsbeskrivningen Ansökans process från ansökan till avtal Underrättelse om beslut delmoment Slutligt godkännandebesked och avtal delmoment Tidsplan för ansökan Förfarande om ansökan inte godkänts Överprövningsförfarande Upplysningar Definitioner och begreppsförklaringar... 10

213 3 (11) Inbjudan att lämna ansökan Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 9 januari 2008 att införa ett valfrihetssystem genom godkännande av privata utförare. Valfrihetssystemet innebär att äldre personer och personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar boende i ordinärt boende, och som har beviljats hemtjänst enligt SoL, har rätt att välja vem som ska utföra insatserna. Syftet med valfrihetssystemet är att öka brukarens valfrihet, delaktighet och inflytande. Valet kan göras bland de utförare som socialnämnden har godkänt och tecknat avtal med. De utförare som kommunen tecknat avtal med kommer att konkurrera med varandra och med kommunens egen hemtjänstverksamhet. Uddevalla kommuns hemtjänst i egen regi är direktkvalificerad. Utförare garanteras inte någon volym eftersom det är brukaren som väljer utförare. Ersättning till utförare är en fast timersättning och ges efter beviljade insatser. Detta uppdrag genomförs enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Uppdraget enligt LOV innebär bland annat att intresserade utförare kan sända in ansökningar så länge uppdraget annonseras i den nationella databasen på kammarkollegiets internetsidor, valfrihetswebben (www.valfrihetswebben.se). Det innebär också att den ekonomiska ersättningen och kravnivåer är fastställda och beslutade av kommunen. Samtliga sökande som uppfyller kommunens krav blir godkända som utförare. Så här ansöker du om att få utföra hemtjänst Uppdragsbeskrivningen består av fyra kapitel, tillhörande bilagor och två ansökningsformulär. Vilket ansökningsformulär du skall använda dig av beror på om ditt företag är befintligt eller nybildat/under bildande. Uppdragsbeskrivningens fyra kapitel beskriver uppdraget och kommunens krav. Läs först igenom kapitel 1 som ger en introduktion till uppdraget och detaljer om hur ansökningsprocessen går till. Läs kapitel 2, 3 och 4 tillhörande kravkatalogen för hemtjänst. Fyll i ansökningsformuläret (bilaga 1 eller 2). Granska kravkatalogen Utförare (hemtjänst kapitel 2). Granska kravkatalogen Verksamhetens utförande (hemtjänst kapitel 3) och fyll i dina svar i rutorna. Granska avtalet (hemtjänst kapitel 4). Komplettera ansökan med egna bilagor enligt anvisningarna i ansökningsblanketten. Därefter är ansökan klar att sända in. Glöm inte att underteckna ansökan. Granskning av inkomna ansökningar påbörjas inom en vecka från den tidpunkt då ansökan kommit

214 4 (11) socialtjänsten tillhanda. När det formella beslutet har fattats av socialnämnden och resterande bilagor som krävs innan avtalstecknandet har inkommit och godkänts av kommunen, tecknas avtal om ansökan har blivit godkänd. Kommunen kompletterar därefter informationsmaterialet som riktas till brukarna med information om den nya utföraren. Brukarna kan därefter börja välja dig som ny utförare. Kommunen kommer regelbundet att följa upp hur nöjda brukarna är med dig som utförare. Kommunen kommer också att följa upp hur du uppfyller kraven och upprätthåller en godkänd kvalitetsnivå. Resultatet av kvalitetsundersökningarna kommer att publiceras på kommunen webbplats som ett stöd för brukarna när de ska välja utförare. Välkommen med din ansökan! Bo Lundgren Socialchef Uddevalla kommun Upplysningar lämnas av: Namn: Åsa Håkansson Titel: Utredare Förvaltning: Socialtjänsten Tfn: E-post:

215 5 (11) Administrativa föreskrifter 1.1 Huvudman Uddevalla kommun Socialnämnden Uddevalla Organisationsnummer: E-post: 1.2 Bakgrund och utgångspunkt för valfrihetssystemet Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 9 januari 2008 att ge socialnämnden möjlighet att införa valfrihetssystem. I samband med att den nya lagen, lag om valfrihetssystem (LOV) antogs i riksdagen, fattade socialnämnden beslut om att införa valfrihetssystem. Valfrihetssystemet innebär att invånare i Uddevalla kommun som har beviljats hemtjänst, enligt socialtjänstlagen, har rätt att välja vem som skall utföra insatserna. Syftet med valfrihetssystemet är att öka brukarens valfrihet, delaktighet och inflytande. 1.3 Uppdragets omfattning Uppdraget omfattar utförandet av biståndsbedömda hemtjänstsinsatser för äldre personer och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning boende i ordinärt boende, enligt socialtjänstlagen (SoL). Uppdraget innebär att utföraren skall kunna utföra hemtjänstinsatser i ordinärt boende. Insatserna ges i form av: serviceinsatser, personlig omvårdnad, avlösning enligt SoL, ledsagarservice enligt SoL, hälso- och sjukvårdsinsatser samt extraordinära hemsjukvårdsinsatser. Sjukvårdsinsatser efter delegation eller instruktion, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), innefattas också. Utföraren skall kunna utföra insatserna mellan klockan 07:00 och 22:00 under årets alla dagar. Undantaget är extraordinära hemsjukvårdsinsatser som skall kunna utföras dygnet runt under årets alla dagar. Följande insatser omfattas inte av valfrihetssystemet: Trygghetslarm Mat- och varudistribution Personer som enbart har hemsjukvård Insatser nattetid (kl. 22:00-07:00) (undantaget extraordinära hemsjukvårdsinsatser) Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk tvångsvård Etablering är möjligt inom hela Uddevalla kommun eller inom en eller flera geografiska delar av kommunen avseende hemtjänstverksamheten.

216 6 (11) Utföraren skall i ansökan ange i vilket eller vilka områden hemtjänstuppdraget avses utföras. De geografiska etableringsområdena är: 1. Centrala Uddevalla 2. Östra Uddevalla 3. Södra Uddevalla 4. Nordöstra Uddevalla 5. Nordvästra Uddevalla 6. Västra Uddevalla 7. Ljungskile Se bilaga HA och HB för karta över den geografiska områdesindelningen. Det är möjligt för utföraren att profilera sig och tydligt framhålla de olika inriktningar och kompetenser som kan erbjudas. Profilområden kan till exempel vara språk, kultur, demensvård och psykiatri. Utförare som tecknar avtal skall ange ett tak (kapacitetstak) för hur många biståndsbedömda insatser i form av timmar som denne kan åta sig samtidigt per månad. Allt utförande inom verksamheten skall ske evidensbaserat (vetenskapligt grundad eller beprövad erfarenhet) samt vara politiskt och religiöst obundet. Om aktiviteter av politisk eller religiös karaktär erbjuds skall dessa vara helt frivilliga för den enskilde och självständiga i förhållande till verksamhetens utförande. 1.4 Ickevalsalternativ Ickevalsalternativet är kommunen, det vill säga att i de fall brukaren eller dess företrädare inte gör något val utförs insatserna av kommunen. 1.5 Avtalstid Avtalstiden startar från det datum då avtal undertecknas, dock tidigast från och med Avtalstiden slutar Därefter kan nytt avtal tecknas för ett (1) år i taget. För avtalspart, som vid tidpunkten för undertecknande av detta avtal (dnr SN/2013:195), sedan tidigare har avtal med kommunen avseende valfrihetssystem inom hemtjänst (dnr: SN/2012:344) gäller detta avtal, SN/2013:195, från och med till och med Därefter kan nytt avtal tecknas för ett (1) år i taget. Utförare kan under avtalstiden säga upp avtalet och har tre (3) månaders uppsägningstid, om inte annat överenskommes.

217 7 (11) Om nytt avtal skall tecknas skall kommunen meddela detta minst tre (3) månader innan, till de avtalsparter som kommunen avser att fortsätta ett avtalsförhållande med. 1.6 Ansökningsförfarande Utförare kan ansöka så länge som uppdragsbeskrivningen annonseras på en av kammarkollegiets internetsidor, valfrihetswebben (www.valfrihetswebben.se). Utförare har möjlighet att löpande sända in en ansökan baserad på den uppdragsbeskrivning som är aktuell vid den givna tidpunkten. 1.7 Ansökans utformning Uppdragsbeskrivningen och dess bilagor hämtas i digitalform på För befintliga företag skall ansökningsformuläret 1A (bilaga 1) fyllas i. För nybildade företag eller företag under bildande skall ansökningsformuläret 1B (bilaga 2) fyllas i. Glöm inte att ange bilagenummer på de bevis som efterfrågas och som ska bifogas. Följande skall skickas in i samband med ansökan: Ansökningsformulär 1A eller 1B (bilaga 1 eller 2) Ifylld utförarpresentation (bilaga 5) Ifylld Kravkatalog verksamhetens utförande (hemtjänst kapitel 3). Samtliga krav måste uppfyllas för att bli godkänd. Övriga dokument som anges i ansökningsformuläret. Eventuellt andra bilagor som den sökande önskar åberopa. Den ifyllda kravkatalogen hemtjänst kapitel 3 och dess ingående bilagor kommer att bli en del av avtalet. Utförarens svar i Kravkatalog verksamhetens utförande (hemtjänst kapitel 3) har företräde om utföraren lämnar motstridig information på annan plats i ansökan. Obligatoriska krav kan inte villkoras. Sökande som inte har angivit samtliga begärda uppgifter i ansökan kommer att få komplettera med dessa. Den sökande har 3 månader till förfogande för komplettering från det datum då begäran om komplettering skickas ut. Ansökan anses förverkad om inga kompletteringar har inkommit inom denna tid. En ny ansökan måste då skickas in om inte den sökande väljer att avbryta ansökan. Svenska språket skall tillämpas i tal och skrift i alla frågor. Finner utföraren att uppdragsbeskrivningen i något avseende är otydligt ska förfrågan göras skriftligt via e-post till kontaktperson (se nedan).

218 8 (11) Sista dag för ansökan och dess giltighetstid Ansökan får lämnas in löpande i enlighet med vid tidpunkten aktuell uppdragsbeskrivning. Sökanden skall vara bunden av sin ansökan i 3 månader från och med inlämningsdagen Adressering Ansökan skickas i förseglat kuvert i två exemplar, ett original och en kopia, märkt och adresserad enligt följande: Ansökan valfrihetssystem inom hemtjänst dnr: SN/2013:195 Uddevalla kommun Socialnämnden Uddevalla Frågor, kompletteringar eller förtydliganden av uppdragsbeskrivningen Frågor ställs skriftligen till e-postadress Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av kommunen under ansökningstiden är bindande för kommunen och den sökande. Om uppdragsbeskrivningen behöver kompletteras, lämnas skriftlig komplettering till alla som av kommunen skriftligen begärt uppdragsbeskrivningen under den aktuella tidsperioden. Svar och andra uppgifter om uppdraget under ansökningstiden kommer att publiceras på Svar på direkta frågor via e-post skickas också via e-post till frågeställaren. 1.8 Ansökans process från ansökan till avtal Granskning av inkomna ansökningar kommer att genomföras med utgångspunkt från de uppgifter som sökanden har redovisat i sin ansökan. Granskningen genomförs i två delmoment (se kapitel och 1.8.2), av en utvärderingsgrupp, sammansatt av tjänstemän inom kommunen. De ansökningar som inte uppfyller kraven i kravkatalog utförare och kravkatalog verksamhetens utförande kommer inte att bli godkända Underrättelse om beslut delmoment 1 I det första delmomentet av processen går utvärderingsgruppen genom de dokument som skickas in i samband med ansökan. Anser gruppen att något eller några dokument behöver kompletteras skickas en begäran om detta ut. Den sökande har 3 månader till förfogande för komplettering från det datum då begäran om komplettering skickas ut. När handlingarna uppfyller kraven i första delen av processen kan den sökande bjudas in till en intervju för att gå igenom ansökningshandlingarna. Intervjun syftar till att klargöra innehållet i uppdragsbeskrivningen och förståelsen för uppdraget. Intervjun utgör en grund för bedömning av

219 9 (11) ansökan. Efter intervjun lämnar utvärderingsgruppen ett förslag på beslut till socialnämnden. Beslutet kallas för underrättelse om beslut och fattas av socialnämnden. Samtliga ansökningar som uppfyller de krav som ställs i uppdragsbeskrivningen kommer av socialnämnden att godkännas under förutsättning att den sökande efter underrättelsebeslutet skickar in de begärda bevis som krävs för att ett avtalstecknande skall kunna ske. Se ansökningsformulären 1A och 1B (bilaga 1 och 2) och kapitel 2 vilka bevis som skall skickas in tillsammans med ansökan samt vilka bevis som skall skickas in efter underrättelse om beslut. Om det under tiden mellan underrättelse om beslut och avtalstecknande framkommer att antingen den sökande inte uppfyller sina åtaganden enligt samtliga ansökningshandlingar, eller inte fullgör sina lagenliga skyldigheter gentemot samhället gällande betalning avseende skatter och avgifter, kommer kommunen att diskvalificera den aktuella sökanden och fatta nytt beslut. Någon rätt till ekonomisk ersättning för den berörda sökanden uppkommer inte på grund av denna förändring. Underrättelsen om beslut ger upplysningar om skälen för godkännande av utförare. Det skickas i första hand via vanlig post men kan även komma att skickas elektroniskt Slutligt godkännandebesked och avtal delmoment 2 I underrättelsen om beslut meddelas även vilka bevis som skall skickas in i det andra delmomentet av processen. Anser utvärderingsgruppen att något eller några bevis behöver kompletteras skickas en begäran om detta ut. Den sökande har 3 månader till förfogande för komplettering från det datum då begäran om komplettering skickas ut. När de begärda bevisen har inkommit och godkänts skickas ett så kallat slutligt godkännandebesked till den sökande. Tidigast tio dagar efter det slutliga godkännandebeskedet kan avtal tecknas. Avtalskopior (för kännedom innan själva avtalstecknandet) kommer att skickas till den godkända utföraren. Detta sker snarast efter det att det slutliga godkännandebeskedet har fattats. Det skriftliga avtalet baseras på innehållet i denna uppdragsbeskrivning och antagen ansökan. Avtalet ska upprättas i två originalexemplar som utväxlas mellan parterna. Avtalet blir giltigt först efter det att avtal skrivits på av båda parter, förutsatt att ingen överprövning av rättsinstans inletts. Tidpunkten för avtalstecknande kan påverkas om överprövning av rättsinstans har inletts. Vare sig tidsförskjutningar eller andra konsekvenser som beror på rättsinstans hantering av eller dom i ärendet, skall utgöra grund för skadestånd eller annan ersättning. Avtal undertecknas vid överenskommen tid i Uddevalla kommuns stadshus. Resekostnader till plats för avtalstecknande ersätts inte. Ersättning för nedlagt arbete för ansökan utgår inte.

220 10 (11) Tidsplan för ansökan Ansökningsprocess del 1: 1-2 dagar efter att ansökan har inkommit till socialtjänsten skickas en skriftlig bekräftelse på att ansökan är mottagen Cirka 2 veckor efter inkommen ansökan genomförs ett intervju med den sökande. Cirka 4-6 veckor efter inkommen ansökan fattar socialnämnden en underrättelse om beslut. Beslutet kan vara att godkänna eller inte godkänna den sökande. Ansökningsprocess del 2: 1-2 dagar efter att socialnämnden fattat en underrättelse om beslut skickas detta besked till den sökande. I underrättelsen om beslut begärs bevis inför avtalstecknande in. Cirka 1 vecka efter att bevisen inför avtalstecknandet har inkommit och godkänns skickas ett slutligt godkännandebesked ut till den sökande. Tidigast 10 dagar efter daterat slutligt godkännandebesked kan avtal tecknas, dock senast inom 3 månader. Tidsplanen på totalt cirka 7-9 veckor förutsätter att inga kompletteringar av ansökan behöver göras. Under juni - augusti sker ingen granskning Förfarande om ansökan inte godkänts Om kommunen har beslutat att inte godkänna en sökande kan denne lämna in ny ansökan. Den nya ansökan ska vara utformad enligt, det vid den aktuella tidpunkten, gällande uppdragsbeskrivning Överprövningsförfarande Behörig rättsinstans vid överprövning är Förvaltningsrätten i Göteborg Upplysningar Namn: Åsa Håkansson Funktion: Utredare Förvaltning: Socialtjänsten Tfn: E-post: 1.13 Definitioner och begreppsförklaringar Biståndsbeslut Brukare Hemsjukvård Biståndshandläggarnas beslut om och i vilken omfattning hjälp ska utföras. En person som har blivit beviljad vård och omsorg, enligt socialtjänstlagen och/eller hälso- och sjukvårdslagen. Sjukvårdsinsatser som ges enligt hälso- och sjukvårdslagen i ordinärt boende. Insatserna ges av sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut eller efter delegation/instruktion till undersköterska.

221 11 (11) Hemtjänst HSL Kommunen Kravkatalog LOV Leverantör MAS LSS Måldokument Underrättelse om beslut Parterna SKL Slutligt godkännandebesked SoL SOSFS Sökande Uppdragsbeskrivning Utförare En biståndsbedömd insats som ges enligt socialtjänstlagen i ordinärt boende. Hälso- och sjukvårdslagen Uddevalla kommun och socialnämnden, är uppdragsgivare och huvudman, dvs ytterst ansvarig för verksamheten. Begreppen kommunen, socialnämnden och huvudman används synonymt. En specifikation över samtliga krav som kommunen ställer på utföraren. Lag om valfrihetssystem Den som på marknaden tillhandahåller tjänster aktuella för lagen om valfrihetssystemet. I detta underlag används begreppet utförare som är synonymt med leverantör. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, som har ett övergripande ansvar för den kommunala hälso- och sjukvården. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ett strategiskt dokument, i vilket socialnämnden formulerar de kvalitetsnivåer som förväntas i verksamheten. Kommunen och utförare Sveriges kommuner och landsting Ett beslut som fattas efter att begärda bevis har inkommit och godkänts. Tidigast 10 dagar efter det slutliga godkännandebeskedet kan avtal tecknas, dock senast innan 3 månader har passerat. Socialtjänstlagen Socialstyrelsens författningssamling Den utförare som ansöker om godkännande att få utföra hemtjänst inom kommunen. Ett beslut som socialnämnden fattar och som innebär ett meddelande om den sökande har godkänts/inte har godkänts som utförare under förutsättning att den sökande efter underrättelse om beslutet skickar in de begärda bevis som krävs för att ett avtalstecknande skall kunna ske. Med uppdragsbeskrivning avses det underlag för ansökan om att delta i ett valfrihetssystem som en upphandlande myndighet tillhandahåller. I lagen om valfrihetssystem 2 kap. 1 definieras detta som förfrågningsunderlag. De företag som ingått avtal med kommunen och som utför verksamheten enligt kravkatalogerna.

222 UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (7) Dnr: SN/2013:195 Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun Hemtjänst - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Hemvårdsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

223 2 (7) Innehåll 2 Kravkatalog utförare Krav på juridisk form Uteslutningskrav Sanningsförsäkran Sökandes finansiella ställning Krav på ekonomisk och finansiell ställning Försäkringar Övriga krav på utföraren Bevis för befintliga företag Bevis för nybildade företag eller företag under bildande Tillgång till andra företags kapacitet... 7

224 3 (7) Kravkatalog utförare För att en sökande skall vara kvalificerad måste samtliga krav i detta kapitel vara uppfyllda. Detta kapitel kommer att vara en bilaga till avtalet. 2.1 Krav på juridisk form Enligt LOV 5 kap. 1 kan fysiska eller juridiska personer, var för sig eller tillsammans med andra utförare, lämna en ansökan. Vid inlämnandet av en ansökan ställs inget krav på att sökande skall ha en bestämd juridisk form. Kommunen får dock begära att den sökande skall ha en viss juridisk form när den blivit tilldelad avtalet. Uddevalla kommun kräver att utförare, enligt valfrihetssystemet, har någon av följande juridiska former vid tilldelning av kontrakt: Aktiebolag Ekonomisk förening Handelsbolag Kommanditbolag Stiftelse Ideell förening som driver näringsverksamhet Enskild firma 2.2 Uteslutningskrav En sökande får uteslutas från godkännandeprocessen i enlighet med vad som föreskrivs i LOV 7 kap. 1 om denne: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse. Är sökande en juridisk person, får denne uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i punkt 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkt Sanningsförsäkran Den sökande skall till sin ansökan bifoga en sanningsförsäkran undertecknad av behörig

225 4 (7) person/företrädare. Denna sanningsförsäkran finns i ansökningsformuläret 1A och 1B (bilaga 1 och 2). Med sanningsförsäkran intygas att den sökande inte är föremål för konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. Sanningsförsäkran skall vidare intyga att de personer som, genom sitt delägarskap och anställning i företaget, föreningen eller stiftelsen, har väsentligt inflytande i företaget/föreningen/stiftelsen och har rätt att fatta beslut som rör dess verksamhet, inte är dömda för brott avseende yrkesutövning eller gjort sig skyldiga till allvarliga fel i yrkesutövningen, eller är dömd för andra brott enligt kapitel Sökandes finansiella ställning Den sökande skall ha ekonomisk stabilitet och ekonomiska förutsättningar för att fullgöra avtalet med kommunen. Uddevalla kommun kommer regelbundet att bedöma utförarens förmåga att fullfölja ett avtal av denna storleksordning under avtalsperioden genom att ta in kreditupplysning. För företag, förening och stiftelse under bildande gäller att företag, förening och stiftelse skall vara befintligt vid avtalstecknandet. Uddevalla kommun kommer att inhämta uppgifter kring F- skattesedel. Företag, förening och stiftelse skall innan avtalstecknandet uppvisa registeringsbevis eller registeruppgift utfärdat av bolagsverket eller länsstyrelsen. Ovanstående förfarande är endast tillämpbart i Sverige. Utländsk utförare skall insända dokumentation som intyg på att denna fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar och betalningar av skatter och avgifter. Dessa intyg eller motsvarande skall inte vara äldre än tre månader räknat från ansökningsdagen. 2.4 Krav på ekonomisk och finansiell ställning Sökande skall innan avtalstecknandet ha den ekonomiska kapacitet och finansiella styrka som krävs för att fullgöra uppdraget under gällande avtalstid. Uddevalla kommun kommer att kontrollera den sökandes balansräkning/årsredovisning inklusive revisionsberättelse för redan befintliga företag. Sökande som har ett nybildat företag eller företag under bildande skall, innan avtalstecknandet, visa att företaget har en stabil ekonomisk bas genom att redovisa till exempel aktiekapital, eller på begäran tillhandahålla en finansiell säkerhet (till exempel lämna bankgaranti eller koncerngaranti) samt på begäran kunna redovisa referens till bank eller annan finansiär. Den sökandes ekonomiska ställning godkänns om denne enligt Upplysningscentralens (UC) riskklassificering inte har en lägre riskklass än 3 (riskklassificering enligt UC gäller enbart aktiebolag). För annan företagskonstruktion skall ekonomisk ställning styrkas genom motsvarande betyg enligt annat kreditvärderingsinstitut vid ansökningstillfället. För nybildade företag eller

226 5 (7) företag under bildande godkänns den ekonomiska ställningen, enligt ovanstående stycke, innan avtalstecknandet. 2.5 Försäkringar Sökanden skall teckna och under avtalstiden vidmakthålla en erforderlig ansvarsförsäkring som håller Uddevalla kommun skadelös vid skada. Ansvarsförsäkringen skall omfatta den verksamhet som utföraren bedriver, enligt denna uppdragsbeskrivning, samt dennes eventuella tilläggstjänster. Intyg från försäkringsbolag skall kunna uppvisas innan avtalstecknandet samt vid anmodan under avtalstecknandet. Utföraren skall även i förhållande till kommunen svara för skadestånd som kan komma att behöva utges till tredje man på grund av skada vållad av utföraren eller dennes personal. 2.6 Övriga krav på utföraren Allmänhetens rätt till insyn Enligt kommunallagen 3 kap. 19a skall Uddevalla kommun, som huvudman för verksamheten, försäkra sig om att allmänheten genom socialnämnden tillförsäkras insyn i avtalade verksamheter som bekostas av offentliga medel. Utförare är därför skyldig att lämna sådan information till kommunen så att allmänhetens rätt till insyn säkras. Den information som kommunen hämtar in från utföraren är en allmän handling och kan komma att publiceras på kommunens hemsida. Detta gäller dock ej om uppgiften kan sekretessbeläggas med stöd av lag. Meddelarfrihet Anställda hos utföraren, inklusive underleverantörer, skall omfattas av meddelarfrihet. Utföraren skall därför, men undantag för vad som anges nedan, inte ingripa mot eller efterforska den som lämnat meddelande till författare, utgivare eller motsvarande för offentliggörande i tryckt skrift eller radioprogram eller andra upptagningar. Meddelarfriheten gäller dock inte för sådana meddelanden som avser företagshemlighet och skyddas av lagen om skydd för företagshemligheter, för tystnadsplikt för utförarens anställda utanför det område som avtalet omfattar, i vidare mån än vad som omfattas av meddelarfrihet för offentligt anställda enligt offentlighets- och sekretesslagen. Villkor för arbetstagare inom den avtalade verksamheten Utförare (avtalspart) skall, för den verksamhet avtalet omfattar, tillämpa nedanstående villkor för de anställda avseende grundläggande sociala villkor som motsvarar det aktuella, centrala och rikstäckande kollektivavtal som gäller för vård- och omsorgsbranschen mellan arbetsmarknadens

227 6 (7) parter för respektive yrkeskategori. * minimilöner * arbetstider * semester * arbetsmiljö Utföraren skall, efter anmodan från kommunen under avtalsperioden, kunna redovisa på vilket sätt detta säkerställs. 2.7 Bevis för befintliga företag För att en sökande skall vara kvalificerad måste de krav som ställts ovan vara uppfyllda och de bevis som efterfrågas nedan vara bifogade till ansökningshandlingarna eller innan avtalstecknandet. Sanningsförsäkran Som bevis skall till ansökan bifogas Sanningsförsäkran (ansökningsformuläret, bilaga 1) undertecknad av behörig företrädare. Registrering Som bevis skall till ansökan bifogas Registreringsbevis/registeruppgift utfärdat från bolagsverket eller länsstyrelsen Ekonomisk och finansiell ställning Som bevis skall till ansökan bifogas Senaste balansräkning/årsredovisning inklusive revisionsberättelse Intyg (högst 1 månad gammalt från ansökningsdagen) från UC (gäller enbart aktiebolag) eller genom annat skriftligt bevis styrka en ekonomisk ställning motsvarande detta Försäkringar Som bevis skall innan avtalstecknandet uppvisas Erforderlig, gällande ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen skall omfatta den verksamhet som utföraren bedriver enligt denna uppdragsbeskrivning samt dennes eventuella tilläggstjänster. 2.8 Bevis för nybildade företag eller företag under bildande För att en sökande skall vara kvalificerad måste de krav som ställts vara uppfyllda och de bevis som efterfrågas nedan kunna uppvisas innan avtalstecknandet. Sanningsförsäkran Som bevis skall till ansökan bifogas Sanningsförsäkran (ansökningsformulär 1B (bilaga 2)) undertecknad av behörig person.

228 7 (7) Registrering Som bevis skall det innan avtalstecknandet uppvisas Registreringsbevis/registeruppgift utfärdat från bolagsverket eller länsstyrelsen Ekonomisk och finansiell ställning Som bevis skall det innan avtalstecknandet uppvisas Aktiekapital eller bank- eller koncerngaranti. På begäran skall företaget kunna redovisa referens till bank eller annan finansiär. Försäkringar Som bevis skall det innan avtalstecknandet uppvisas Erforderlig, gällande ansvarsförsäkring. Ansvarsförsäkringen skall omfatta den verksamhet som utföraren bedriver enligt denna uppdragsbeskrivning samt dennes eventuella tilläggstjänster. 2.9 Tillgång till andra företags kapacitet Enligt 5 kap. 2 LOV får en sökande vid behov åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet i ansökan (anlita underleverantörer). I sådana fall skall sökanden, genom att tillhandahålla ett åtagande från företag i fråga eller på annat sätt, kunna visa att sökanden kommer att förfoga över nödvändiga resurser när avtalet med kommunen att bedriva hemtjänst skall tecknas. Avser utförare att utnyttja underleverantörer för att genomföra vissa delar av uppdraget skall utföraren kontrollera att underleverantören uppfyller alla krav. Utföraren skall även informera Uddevalla kommun om vilka underleverantörer som används så att dessa kan kontrolleras på motsvarande sätt av socialtjänsten.

229 UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (26) Dnr: SN/2013:195 Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun Hemtjänst - Kapitel 3 Kravkatalog Verksamhetens utförande Socialtjänsten Hemvårdsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

230 2 (26) Innehåll 3 Kravkatalog verksamhetens utförande Uppdraget Grundläggande krav på uppdraget Uppdragets innehåll Servicedeklaration Biståndsbeslut Beskrivning av vissa insatser och rutiner inom hemtjänst Tid och geografiskt etableringsområde Kapacitet Profil vid utförandet av hemtjänstinsatser Utförarens möjlighet att erbjuda tilläggstjänster Brukarens val Ickevalsalternativ Uppdragets start Byte av utförare Informationsskyldighet om förändring av behov Avslut av uppdrag/inflytt på särskilt boende Insatser som inte ingår i uppdraget Information och marknadsföring Kompetenskrav på enhetschef och personal Enhetschef Personal Krav på all personal Dokumentation SoL och HSL Överlämnande av dokumentation vid byte av utförare Förvaring av dokumentation efter avslutad insats Databaserad dokumentation... 14

231 3 (26) Avrapportering Hälso- och sjukvård Ansvar för hälso- och sjukvård Uppdrag inom hälso- och sjukvård Rehabilitering i hemmet Beskrivning av vissa insatser och rutiner inom hälso- och sjukvård Ersättning till utförare Prestation för att erhålla ersättning Timersättningens nivå Vad som ingår i timersättningen Förändring av timersättningen Timersättning vid brukares frånvaro och upphörande av uppdrag Tillfälligt utökade behov ( extrabehov ) Rapportering Fakturering IT-system och IT-utrustning Allmänt Användaridentitet Datakommunikation Servicenivå Support Brukarens avgift Kvalitet, insyn och uppföljning Kvalitet och ledningssystem för kvalitet Vissa områden inom det systematiska kvalitetsarbetet Insyn och uppföljning IT-system för registrering av insatser Underleverantörer tillgång till andra företags kapacitet Krisledningsplan... 26

232 4 (26) Kravkatalog verksamhetens utförande Samtliga krav, som redovisas i detta kapitel, måste uppfyllas för att en utförare skall kunna tilldelas avtal. Ansökan skall innehålla en bekräftelse på att utföraren kommer att uppfylla kraven. Bekräftelsen lämnas genom undertecknande av ansökningsformulär 1A eller 1B (bilaga 1 eller 2). Detta kapitel kommer att vara en bilaga till avtalet. Utförarens svar kommer därför att vara en del av avtalet. 3.1 Uppdraget Grundläggande krav på uppdraget Utföraren skall: ansvara för att verksamheten utförs i enlighet med vid varje tillfälle tillämpliga lagar, föreskrifter och allmänna råd, ha ingående kunskap om målgruppen och målgruppens alla behov vara väl insatt i de styrdokument, riktlinjer och rutiner som gäller för verksamheten. Verksamhetens utförande skall ske evidensbaserat samt vara politiskt och religiöst obundet. Om aktiviteter av politisk eller religiös karaktär erbjuds skall dessa vara helt frivilliga för den enskilde och självständiga i förhållande till verksamhetens utförande Uppdragets innehåll Uppdraget innebär att utföraren skall kunna utföra hemtjänstinsatser i ordinärt boende. Insatserna ges i form av: Serviceinsatser vardagliga sysslor som brukaren själv inte klarar av att utföra t ex städning, tvätt/klädvård. Personlig omvårdnad innebär t ex tillsyn, hjälp med att klara av- och påklädning, hjälp med att klara hygien, promenader. Avlösning enligt SoL insatser till närstående som vårdar anhöriga för att ge viss regelbunden avlösning/vila. Ledsagarservice enligt SoL bistånd till personer som på grund av funktionsnedsättning har svårigheter att själva klara sig till och från aktiviteter. Hälso- och sjukvårdsinsatser uppdrag att utföra genom delegation, instruktion och ordination enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Extraordinära hemsjukvårdsinsatser Ständigt behov av närvarande personal (dygnet runt) där akuta och kortvariga hälso- och sjukvårdsinsatser genomförs (vak). För hemtjänst gäller ett salutogent, habiliterande och rehabiliterande förhållningssätt. Det innebär att utförarens arbetssätt skall öka brukarens självständighet och att behovet av hjälpen inte ökar. Utföraren skall utföra insatserna tillsammans med brukaren.

233 5 (26) Utföraren skall, under avtalsperioden, kunna redovisa hur ovanstående arbetssätt genomförs Servicedeklaration Utföraren skall följa Uddevalla kommuns innehåll i servicedeklarationen för hemtjänst. Häri ingår bland annat värdighetsgarantier utifrån den lagstiftande nationella värdegrunden Biståndsbeslut Biståndshandläggarens bedömning av den enskildes behov av hemtjänstinsatser speglar den enskildes behov för att uppnå skälig levnadsnivå utifrån gällande lagstiftning och vägledande bestämmelser. Ett biståndsbeslut kan bestå i vad kapitel stadgar, och blir uppdraget till utföraren som skall utföras i enlighet med denna kravkatalog och avtal. Uppdraget (biståndsbeslutet) skall vara känt för utförarens personal. Ett biståndsbeslut är ett myndighetsbeslut och får inte ändras av utförare Beskrivning av vissa insatser och rutiner inom hemtjänst Extraordinära hemsjukvårdsinsatser Behovet av extraordinära hemsjukvårdsinsatser (vak) bedöms alltid av kommunens sjuksköterska utifrån brukarens medicinska tillstånd. Efter beslutet lämnas ett skriftligt uppdrag över till utförarens enhetschef. Extraordinära hemsjukvårdsinsatser innebär vanligen krav på stora personalresurser och skall kunna utföras dygnet runt. Extraordinära hemsjukvårdsinsatser är av akut och kortvarig karaktär. Om förbättring hos brukaren sker avslutas insatserna, dock kan ett nytt beslut fattas vid en ny försämring. Efter utförda extraordinära hemsjukvårdsinsatser ersätts utföraren för den tid som utförts. Detta görs via kommunens blankett Timrapport - Extraordinära hemsjukvårdsinsatser som fylls i av utförarens enhetschef och skickas enligt anvisning på blanketten, se bilaga 3. Kontaktmannaskap Utföraren skall utse minst en kontaktpersonal för varje brukare. Utföraren skall ha skriftliga rutiner för kontaktpersonalens uppgifter. Rutinerna skall vara kända för personalen. Teammöten Utförarens enhetschef skall kalla till regelbundna teammöten (ca var tredje vecka), där förutom enhetschef även hemtjänstpersonal, biståndshandläggare samt berörd legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal deltar för att diskutera brukarärenden. Rutin för nyckelhantering Utföraren skall ha en skriftlig rutin för hantering av brukarens nycklar för att säkerställa en trygg nyckelhantering. Rutinen skall även omfatta individuella medicinskåp i brukarens bostad.

234 6 (26) Utföraren skall omedelbart redovisa förlust av brukarens nycklar till denne. Utföraren skall stå för eventuella kostnader som drabbar brukaren på grund av låsbyte förorsakat av försumlighet hos utförarens personal. Tillverkning av nycklar för att utförare skall kunna utföra beviljade insatser betalas av brukaren. Rutin för gåvor, mutor, ekonomiska transaktioner och hantering av brukarens egna medel Enhetschef och personal hos utföraren får inte ta emot pengar eller andra gåvor låna pengar till brukaren låna pengar av brukaren hantera kontantsummor annat än undantagsvis (se nedan) Rutinen som helhet finns i bilaga 4 och skall följas av utföraren, dess enhetschef och personal. Brukaren eller dennes närstående/god man skall normalt sköta hanteringen av privata medel. Hemtjänstpersonal skall aldrig hantera brukarens privata medel. Endast i undantagsfall kan brukares privata medel hanteras men då endast av utförarens enhetschef. Utföraren skall i dessa fall ha skriftliga rutiner för förvaring och redovisning så att en god säkerhet uppnås Tid och geografiskt etableringsområde Tid Uppdraget (hemtjänstinsatser) skall kunna genomföras mellan klockan 07:00 och 22:00 under årets alla dagar i valt geografiskt område. Undantag är extraordinära hemsjukvårdsinsatser som skall kunna genomföras dygnet runt, under årets alla dagar. Geografiskt etableringsområde - hemtjänstinsatser Etableringen kan göras inom hela Uddevalla kommun eller inom en eller flera geografiska delar av kommunen. En kartskiss över de geografiska etableringsområdena kan ses i bilaga HA och HB. Urval av brukare inom ett område är inte tillåtet. Utföraren skall nedan ange inom vilket/vilka geografiska områden som den skall utföra hemtjänstinsatser: Hela Uddevalla kommun (område 1-7) Område 1 - Centrala Uddevalla Område 2 - Östra Uddevalla Område 3 - Södra Uddevalla Område 4 - Nordöstra Uddevalla Område 5 - Nordvästra Uddevalla Område 6 - Västra Uddevalla Område 7 - Ljungskile Förändringar i valt geografiskt etableringsområde

235 7 (26) Utföraren förbinder sig att under hela avtalstiden utföra hemtjänstinsatserna i valda etableringsområden. Utföraren kan således inte förändra sitt val av etableringsområde under avtalstiden Kapacitet Utförare skall ange ett tak för hur många biståndsbedömda insatser i form av timmar, som denne kan åta sig per månad. Om utförare senare vill höja eller sänka taket kan detta ske genom att utföraren anmäler ett nytt kapacitetstak till kommunen genom blankett 1. Vid utökning av kapaciteten träder det nya kapacitetstaket i kraft vid första månadsskiftet 30 dagar efter anmälan. Vid minskning av kapaciteten träder det nya kapacitetstaket i kraft vid första månadsskiftet 60 dagar efter anmälan. Utföraren kan inte tacka nej till utökning av antal timmar till brukare om de redan utför hemtjänstinsatser hos den brukaren. Detta gäller även om kapacitetstaket har uppnåtts. Vidare kan inte kommunen ge någon volymgaranti till utföraren. Ange kapacitetstak (timmar per månad): Profil vid utförandet av hemtjänstinsatser Det är möjligt för utföraren att profilera sig och tydligt framhålla de olika inriktningar eller kompetenser som kan erbjudas. Profilområden kan till exempel vara språk, kultur, demensvård och psykiatri. Profilområden genererar inte ersättning utöver grundersättningen men skapar sannolikt en ökad efterfrågan. Om utföraren väljer att profilera sig skall utföraren tydligt beskriva sina profilområden och omfattningen av dessa i utförarpresentationen. Om utföraren vill ändra profilområden under avtalstiden skall detta göras genom att fylla i utförarpresentationen (bilaga 5) som skickas till kommunen Utförarens möjlighet att erbjuda tilläggstjänster Hushållsnära tjänster som utföraren (eller genom underleverantörer) erbjuder brukare med biståndsbedömda insatser, kallas tilläggstjänster. En tilläggstjänst, enligt denna kravkatalog, är en sådan tjänst, som utförs hos en brukare som har biståndsbedömda insatser, men som inte ingår i biståndsbeslutet. Utöver ett genomförande av insatserna i biståndsbeslutet har utförare alltså rätt att erbjuda så kallade tilläggstjänster, om nedanstående förutsättningar är uppfyllda. Kommunen kan utfärda vitesföreläggande, enligt kapitel 4.20, om något eller några av nedanstående förutsättningar inte är uppfyllda: Utförarens tilläggstjänst skall enbart omfattas av insatser som inte ingår inom ramen för utförandet av ett biståndsbeslut, dock kan insatser som ingår inom ramen för utförandet av

236 8 (26) ett biståndsbeslut ges oftare som en tilläggstjänst. Utförarens tilläggstjänster skall inte omfatta det som ingår i biståndsbeslutet eller åtagandet enligt avtalet. Utföraren skall göra det tydligt för brukaren att det är en tilläggstjänst som utföraren erbjuder och vad tilläggstjänsten kostar. Utföraren skall göra det tydligt för brukaren att denne inte har någon skyldighet att köpa den valda utförarens tilläggstjänster. Utföraren skall alltid tillse att brukaren har skrivit under en beställningshandling innan tilläggstjänsten utförs. Utförarens tilläggstjänster skall faktureras av utföraren direkt till brukaren och aldrig ske via kontant betalning. Utföraren skall dokumentera alla brukares nyttjande av tilläggstjänster. Om kommunen vid avtalsuppföljning begär det, skall utföraren omgående kunna redovisa för kommunen vilka tilläggstjänster de utfört hos brukarna och tilläggstjänsternas omfattning. Utföraren skall, om utföraren har anlitat en underleverantör för genomförande av tilläggstjänster, ansvara för att underleverantören uppfyller skallkraven enligt detta avsnitt Brukarens val Biståndshandläggaren lämnar brukaren eller dess företrädare information om möjliga utförare att välja mellan. Brukaren eller dess företrädare väljer därefter en utförare genom att fylla i en blankett. En person som vistas i kommunen, genom till exempel semester, har samma möjlighet att välja utförare som en folkbokförd person i Uddevalla kommun Ickevalsalternativ Enligt 9 kap. 2 LOV skall kommunen tillhandahålla ett så kallat ickevalsalternativ. Med ickevalsalternativ avses vilken utförare som skall genomföra de biståndsbedömda insatserna om den enskilde inte kan eller vill välja utförare. I de fall brukaren eller dess företrädare inte vill eller kan välja utförare skall kommunen utgöra ickevalsalternativet Uppdragets start När en brukare fått ett biståndsbeslut och valt utförare, kontaktar den ansvariga biståndshandläggaren utföraren omgående. Biståndshandläggaren gör en uppdragsbeställning av de insatser som skall utföras och målet för dessa. Mottagaren (utföraren) av uppdragsbeställningen skall senast inom ett dygn till biståndshandläggaren bekräfta att beställningen är mottagen. Utföraren skall starta uppdraget hos nya brukare som inte tidigare haft insatser, inom 48 timmar efter att brukare valt utförare. Kommunen ansvarar för den vård- och omsorg som brukaren behöver från tidpunkten för vårdplaneringen till 48 timmar efter att brukaren har gjort ett val av utförare. Vald utförare kan om möjlighet finns starta uppdraget tidigare än 48 timmar.

237 9 (26) Utföraren skall starta uppdraget för brukare från trygg hemgång i enlighet med överlämningsrutin (se bilaga 6). Utföraren skall omgående fortsätta uppdraget efter vårdplanering hos befintlig brukare. Om utföraren inte klarar sitt åtagande inom 48 timmar och detta medför att kommunens personal, trots brukarens val av annan utförare, måste genomföra insatserna tills utföraren kan ta emot brukaren, kan ett vitesföreläggande utgå gentemot utföraren enligt kapitel Om utföraren nekar en brukare som valt utföraren, trots att brukaren bor inom utförarens geografiska etableringsområde och att kapacitetstak inte har uppnåtts, kan vitesföreläggande utgå gentemot utföraren enligt kapitel Om utföraren inte klarar sitt åtagande inom 48 timmar och detta medför att betalningsansvar för vistelse på sjukhus inträder under denna tid, skall utförare ersätta denna kostnad. År 2013 uppgår kostnaden till kr/dygn/vårdplats. Utföraren skall medverka vid vårdplanering förutsatt att brukaren redan valt utförare. Utföraren får åberopa andra företags kapacitet (anlita underleverantörer) för att kunna starta uppdrag, dock under förutsättning att kapitel är uppfyllt Byte av utförare Brukaren skall alltid ha rätt att byta utförare. Vid byte av utförare har brukaren en uppsägningstid på 7 dagar. Under denna tid skall den tidigare utföraren fortfarande genomföra insatserna enligt biståndsbeslut. Den brukare som önskar välja en annan utförare skall ta kontakt med sin biståndshandläggare. När en ny utförare är vald skall biståndshandläggaren omgående meddela den tidigare utföraren att uppdraget avslutas. Den tidigare utföraren skall skriftligen bekräfta uppdragets avslut. Biståndshandläggaren skall samtidigt göra en uppdragsbeställning till den nya utföraren. Den tidigare utförarens skall överlämna dokumentation till den nya utföraren enligt kapitel Den nya utföraren skall påbörja insatserna hos brukaren dagen efter brukarens sista dag för uppsägningstid. Den tidigare utföraren, den nya utföraren och brukaren som avser att byta utförare kan, om dessa tre parter är överens, åsidosätta uppsägningstiden på 7 dagar, genom att gemensamt bestämma om annan uppsägningstid, dock ej längre än 7 dagar och mindre än 48 timmar. Om utföraren inte klarar sitt åtagande första dagen efter brukarens sista dag för uppsägningstid och detta medför att kommunens personal, trots brukarens val av annan utförare, måste genomföra insatserna tills utföraren kan ta emot brukaren, kan ett vitesföreläggande utgå gentemot utföraren

238 10 (26) enligt kapitel Om utföraren nekar en brukare som valt utföraren vid nytt val, trots att brukaren bor inom utförarens geografiska etableringsområde och att kapacitetstak inte har uppnåtts, kan ett vitesföreläggande utgå gentemot utföraren enligt kapitel Utföraren får åberopa andra företags kapacitet (anlita underleverantörer) för att genomföra uppdrag, dock under förutsättning att kapitel är uppfyllt Informationsskyldighet om förändring av behov Utföraren skall omgående kontakta biståndshandläggare eller ansvarig sjuksköterska om en brukares behov (till exempel behov av insatser, antal besök per vecka och/eller insatsens längd) konsekvent förändras så att biståndsbeslutet eller beslut om hälso- och sjukvårdsinsats behöver omprövas. Förändringen av brukarens behov skall framgå av utförarens dokumentation. Utföraren skall omgående informera biståndshandläggare och avgiftshandläggare eller i förekommande fall ansvarig sjuksköterska, om en brukare är inlagd på sjukhus eller har avlidit Avslut av uppdrag/inflytt på särskilt boende När brukaren får ett biståndsbeslut om särskilt boende kan inflyttning bli aktuellt med mycket kort varsel. Utförarens uppdrag upphör samma dag som inflyttningsdatum på det särskilda boendet. Vid dessa fall gäller inte uppsägningstiden på 7 dagar som vid byte av utförare. 3.2 Insatser som inte ingår i uppdraget Följande insatser omfattas inte av valfrihetssystemet: Trygghetslarm Mat- och varudistribution Personer som enbart har hemsjukvård Insatser nattetid (kl. 22:00-07:00) (undantaget extraordinära hemsjukvårdsinsatser) Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk tvångsvård I de fall brukaren har haft hemtjänstinsatser som har upphört men fortfarande är inskriven i hemsjukvården och där HSL-insatserna är delegerade till utförarens personal skall utförarens ansvar för brukaren kvarstå. Om HSL-insatserna utförs av kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast övergår ansvar och utförande till kommunen. Mat- och varudistribution All mat- och varudistribution sköts av kommunen. Matdistributionen avser leverans av kylda maträtter. Varudistributionen omfattar livsmedel och dagligvaror.

239 11 (26) Utföraren skall ta emot beställningar av kyld mat från brukaren samt förse ansvarigt tillagningskök (Äsperödsköket) med beställningen. Detta gäller i de fall då beställningen inte lämnats direkt av brukaren till mat- och varudistributionen. Utföraren skall vara brukaren behjälplig med ansökan om ett konto hos aktuell livsmedelsaffär, förnärvarande Tempo Jacobs matcenter, gällande varudistributionen. Utföraren skall ta emot beställning av varor och faxa beställningen till mat- och varudistributionen som ansvarar för leveransen av varor till brukaren. Utföraren skall vara brukaren behjälplig vid eventuella avbeställningar gällande mat och varor. Utföraren skall ansvara för att kylda matportioner och varor kommer brukaren tillhanda även i de fall då brukaren av olika skäl inte mottagit dessa. 3.3 Information och marknadsföring Utförarens information och marknadsföring om verksamheten kopplat till detta avtal får inte påbörjas förrän avtal har undertecknats. Information Uddevalla kommun kommer att informera om valfrihetssystemet och de utförare som brukaren kan välja mellan. Informationen kommer att finnas i såväl elektronisk som tryckt form. Det är kommunen som avgör hur informationen skall utformas. Syftet är att ge brukarna information om utförarna och hur valfrihetssystemet fungerar. Informationen skall underlätta jämförelser. Utföraren skall lämna korrekt och saklig information om sin verksamhet till kommunen. De sökande skall fylla i och bifoga en utförarpresentation (bilaga 5). I bilagan framgår vilka uppgifter som kommunen kommer att presentera. Utföraren skall ansvara för att kommunen kontinuerligt under hela avtalstiden får uppdateringar av informationen så att den hålls aktuell. Uppdateringar skall skickas in genom utförarpresentationen (bilaga 5). Utföraren och dess personal skall ge objektiv information till brukarna om hur valfrihetssystemet fungerar och hur man kan byta utförare. Det innebär att en kort text om detta skall finnas med i allt eget informations- och marknadsföringsmaterial som lämnas till befintliga eller potentiella brukare i Uddevalla kommun. Utföraren skall delta på olika former av informationsmöten som Uddevalla kommun kallar till. Uteblir utföraren har socialtjänsten företräde avseende eventuell avtalstolkning mot aktuell utförare. Marknadsföring Utförarens resurser och förmåga till egen marknadsföring skall inte vara utslagsgivande för brukarens val. Brukarens val av utförare skall grunda sig i utförarens kvalitet.

240 12 (26) Utföraren och dess personal har rätt att marknadsföra sin hemtjänstverksamhet samt eventuella profileringar och tilläggstjänster först efter att avtal är tecknat. Marknadsföringen skall av utföraren, enhetschef och dess personal utformas på ett etiskt försvarbart sätt och får inte uppfattas som påträngande för brukarna. Utföraren, enhetschef och dess personal får inte försöka värva nya brukare genom hembesök, telefonsamtal, sjukhusbesök eller erbjudanden i form av premier. Vad som sägs i detta avsnitt gäller också för utföraren via andra personer eller via intresseorganisationer utanför utförarens verksamhet. 3.4 Kompetenskrav på enhetschef och personal Utföraren skall i egenskap av arbetsgivare anställa och ansvara för personalen med beaktande av gällande lagar och föreskrifter Enhetschef Utförarens enhetschef inom hemtjänstverksamheten skall ha: Relevant högskoleutbildning med inriktning mot beteende-/samhällsvetenskap eller motsvarande samt Dokumenterad erfarenhet av arbete inom äldre- och handikappomsorg Enhetschefen skall besitta ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd, datorvana samt erforderliga kunskaper i talad och skriven svenska, Enhetschef skall vara driftsansvarig (ansvarig för den avtalsenliga verksamheten) genom att ansvara för att verksamheten utförs enligt avtal, kravkataloger, lagstiftning och föreskrifter med mera, Enhetschef skall vara enkelt nåbar. Bevis innan avtalstecknandet Innan avtalstecknandet skall följande bevis och handlingar gällande enhetschefen uppvisas: Examensbevis för relevant högskoleutbildning Meritförteckning som visar yrkeserfarenhet Referenser: Namn och telefonnummer till minst två personer som kan bekräfta uppgifterna om yrkeserfarenhet och bistå med referenser. Personerna som bekräftar uppgifterna och ger referenser får inte tillhöra den organisation som lämnar ansökan ifråga. Kommunen kan även komma att väga in egna erfarenheter av utföraren när det gäller referenser. Intyg som bevisar erfarenheten (dokumenterad erfarenhet) Vid byte av enhetschef under avtalstiden skall även den nya enhetschefen uppfylla ovanstående krav. Utföraren skall till socialtjänsten skicka in bevis och handlingar för den nya enhetschefen enligt detta avsnitt. Efter att dessa bevis och handlingar har godkänts av socialtjänsten kan bytet av enhetschef verkställas.

241 13 (26) Personal Utförarens personal inom hemtjänstverksamheten skall arbeta efter kravkatalogen och skall därför ha: omvårdnadsutbildning på gymnasienivå eller dokumenterad erforderlig kompetens* eller dokumenterad erfarenhet* av liknande omvårdnadsarbete, personalstyrkan skall vara erforderlig, personal skall ha erforderliga kunskaper i talad och skriven svenska eftersom personalen måste kunna ta emot instruktioner, delegationer, samtala med brukaren samt dokumentera insatserna. * Med dokumenterad kompetens/erfarenhet avses ett skriftligt intyg på att personalen besitter erforderlig kompetens/erfarenhet Krav på all personal Ansvar och professionalitet Socialtjänsten arbetar med människor som är i en beroendeställning. Detta innebär att all personal, oavsett utförare, skall ta ett stort moraliskt och etiskt ansvar och uppföra sig på ett korrekt och respektfullt sätt i alla situationer. Enhetschef och all personal hos utföraren skall agera och visa professionalitet i yrkesutövningen. Detta innebär att enhetschef och personal agerar arbetsorienterat gentemot brukarna. Arbetet kan vara personligt men skall aldrig vara av privat natur. Identifikation Utförare skall ansvara för att all personal och eventuella underleverantörer alltid bär en gällande identifikation på ett sådant sätt så att den är synlig för brukaren. Tystnadsplikt Utföraren skall se till att all personal är väl förtrogen med och följer lagstiftningen gällande tystnadsplikt, se bilaga Dokumentation SoL och HSL Utföraren skall ansvara för att dokumentation sker i enlighet med SoL och socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS - SOSFS 2006:5. Socialstyrelsens handbok handläggning och dokumentation inom socialtjänsten kan fungera som vägledning vid all social dokumentation. Denna finns att hämta på socialstyrelsens hemsida. För dokumentation inom HSL, se kapitel

242 14 (26) Överlämnande av dokumentation vid byte av utförare Den nya utföraren skall ansvara för att inhämta dokumentation från den tidigare utföraren. Den tidigare utföraren skall förenkla överlämnande av dokumentation till den nya utföraren. Detta förutsätter att biståndshandläggare har fått samtycke av brukaren och att samtycket registrerats i Procapita. Med dokumentation avses genomförandeplan och annan dokumentation enligt kapitel Förvaring av dokumentation efter avslutad insats Dokumentationen kring brukaren skall skyndsamt och på ett betryggande sätt skickas av utföraren till ansvarig biståndshandläggare efter det att insatserna avslutats Databaserad dokumentation Utföraren skall under avtalsperioden använda sig av verksamhetsprogrammet Procapita för att hantera ärenden och dokumentation inom SoL. Viss hantering sker via fax. För att kunna fullgöra uppdraget skall utföraren ha fax samt IT-utrustning enligt kapitel 3.8. Utförare skall delta i kostnadsfri grundläggande utbildning i Procapita samt löpande fortbildning och tillämpning av programmet. Utförande skall ansvar för kostnader inom ramen för fastställd timersättning avseende personal och resor till och från platsen för utbildning. Kostnadsfri support av Procapita ges under kontorstid, det vill säga helgfri måndag-fredag kl. 08:00-12:00 och 13:00-16:30 av kommunen Avrapportering Utförarens personal skall via fax avrapportera händelser av vikt från dag-/kvällspasset till nattpatrullen. Likaså skall kommunens nattpatrull avrapportera händelser av vikt till utförarens personal via fax. Se bilaga 8 för avrapporteringsmall för natt/larm- och dagpersonal. 3.6 Hälso- och sjukvård Ansvar för hälso- och sjukvård Uddevalla kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende oavsett utförare. Ansvaret omfattar den hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering och habilitering som ges av kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) anger riktlinjer för hälso- och sjukvården i kommunen enligt 24 hälso- och sjukvårdslagen. MAS utövar sina befogenheter gentemot privata och kommunala utförare. Utföraren skall följa de riktlinjer och anvisningar som framställs från MAS i enlighet med dennas författningsreglerade ansvar Uppdrag inom hälso- och sjukvård Utförares personal kan få hälso-och sjukvårdsuppdrag överförda från kommunens sjuksköterskor,

243 15 (26) arbetsterapeuter eller sjukgymnaster. Det sker enligt gällande författningar och kommunens lokala riktlinjer och innebär att utföraren alltid måste godkänna delegering från kommunen. Utförarens personal skall prövas lämplig att motta delegation i en sådan omfattning som krävs för att kunna genomföra uppdrag enligt avtalet och skall utifrån behovet därför anmäla sin personal till delegationsutbildning. Anmäld personal skall infinna sig på utbildningen. Anmäld personal som inte infinner sig på utbildningen, utan innan meddelad uteblivelse, kan föranleda ett vitesföreläggande enligt kapitel Kommunen tillhandahåller delegationsutbildning kostnadsfritt. Utföraren skall ansvara för kostnader inom ramen för fastställd timersättning avseende personal och resor till och från platsen för utbildningen. För information om delegationsutbildningens omfattning hänvisas till delegeringsansvarig sjuksköterska. Om en utförare inte har personal som kan ta emot delegering och därmed inte kan utföra de enligt avtalet åtagna HSL-uppdragen, kommer kommunens personal att utföra hela HSL-uppdraget hos brukaren. Under denna tid, fram till dess att utföraren fått delegerad personal som kan utföra hela HSL-uppdraget erhålls ingen ersättning för HSL-uppdraget. Därtill kan ett vitesföreläggande utgå gentemot utföraren enligt kapitel Utförarens personal skall även prövas lämplig att kunna utföra hälso- och sjukvård efter instruktion av legitimerad personal. En instruktion fordrar inget beslut om delegation. För information om aktuella lokala riktlinjer gällande delegering kan kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska kontaktas. Om utföraren har sjuksköterska i sin egen organisation Kommunens sjuksköterskor ansvarar för hälso- och sjukvården. HSL-uppdrag skall alltid utföras på uppdrag av kommunens sjuksköterskor även om det finns legitimerad personal anställd hos utföraren Rehabilitering i hemmet Kommunen har enligt avtal med Västra Götalandsregionen ansvar för rehabiliteringsinsatser för dem som bor i ordinärt boende. Utföraren skall ha ett vardagsrehabiliterande och förebyggande arbetssätt i sin verksamhet. Utförarens personal skall inom ramen för fastställd timersättning: kontakta hemsjukvårdslaget när det föreligger behov av rehabilitering, personliga hjälpmedel eller om behovet av rehabilitering har förändrats, delta i upprättandet av arbetsplan om arbetsterapeut eller sjukgymnast så anser, delta i de kortare utbildningstillfällen som Rehabenhetens personal kan komma att hålla

244 16 (26) gällande rehabilitering (kommunen erbjuder kostnadsfri utbildning kostnadsfritt, dock skall utföraren ansvara för kostnader inom ramen för fastställd timersättning avseende personal och resor till och från platsen för utbildningen), arbeta efter hemsjukvårdslagens metoder gällande rehabilitering, utföra vardagsrehabilitering, samverka med berörd personal för att nå brukarens uppställda mål, ha en nära kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast under träningsperiod för brukare samt initiera och delta på regelbundna team-möten, där biståndshandläggare, sjuksköterskor, utförarens personal inklusive enhetschef träffas samt rengöra brukarens hjälpmedel regelbundet samt de som ska återlämnas. Förskrivna hjälpmedel Vid behov av reparation av personligt förskrivet hjälpmedel skall rehabupplysningen eller hjälpmedelscentralen kontaktas. Utanför kontorstid (kvällar, nätter och helger) kontaktas kommunens sjuksköterska. Utföraren skall vara brukaren behjälplig med kontakten om så behövs Beskrivning av vissa insatser och rutiner inom hälso- och sjukvård Basala hygienrutiner Utföraren skall följa basala hygienrutiner i allt hälso- och sjukvårds- samt omvårdnadsarbete enligt socialstyrelsens föreskrift om basal hygien inom hälso- och sjukvården mm (SOSFS 2007:19). Utföraren skall förvissa sig om att all personal har kännedom om och följer givna direktiv i basala hygienrutiner (se bilaga 9 och 10). Utföraren skall också tillhandahålla det material som krävs för att kraven på basala hygienrutiner ska kunna uppfyllas. HSL-dokumentation och läkemedelshantering Utföraren skall ansvara för att dokumentation sker i enlighet med gällande lagstiftning och socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt följa lokala riktlinjer som MAS har fastställt. Utföraren skall säkerställa att all läkemedelshantering sker enligt gällande lagar och föreskrifter samt följa den arbetsordning för läkemedelshantering i hemsjukvården som gäller i Uddevalla kommun. För information om aktuella lokala riktlinjer gällande läkemedelshantering kan kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska kontaktas. Patientsäkerhetsberättelse Enligt 3 kap. 10 patientsäkerhetslagen (2010:659) skall utföraren i egenskap av vårdgivare upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Denna skall senast sista januari varje år skickas till socialtjänstens verksamhetschef enligt HSL (förvaltningschef). Tandvård Utföraren skall ha riktlinjer för att all personal samt brukare har kännedom om Västra Götalandsregionens tandvårdsstöd och ha rutiner för hur det erbjuds.

245 17 (26) SVPL samordnad vårdplanering IT Västra Götalandsregionen har ett webbaserat system KLARA SVPL för samordnad vårdplanering. Utföraren skall ingå i och använda sig av systemet med hänvisning till att alla vårdplaneringar samt informationsöverföring sker i systemet. Utföraren skall delta i kostnadsfri grundläggande utbildning i KLARA SVPL, samt löpande fortbildning och tillämpning av programmet. Utföraren skall ansvara för kostnader inom ramen för fastställd timersättning avseende personal och resor till och från platsen för utbildningen. Se kapitel 3.8 för krav på datautrustning. 3.7 Ersättning till utförare Prestation för att erhålla ersättning Utförarens skall enligt uppdrag utföra de besök och insatser som anges i brukarens individuella biståndsbeslut. Ersättning till utförare ges efter beviljade insatser utifrån biståndsbeslut. Varje insats omräknas till tid endast med syftet att kunna ersätta utföraren Timersättningens nivå Beviljade insatser utefter biståndsbeslut resulterar i följande ersättning: 320 kr per timma för insatser hos brukare bosatta inom tätort 344 kr per timma för insatser hos brukare bosatta inom landsbygd Timersättning för tätort respektive landsbygd är differentierad eftersom kostnaderna för transportmedel och kringtid (tid för resor till/från brukare med mera), som ingår i timersättningen, är högre vid insatser utförda inom landsbygd. Timersättning för landsbygd skall därför täcka högre kostnader. Se bilaga HA och HB för kartbilder över vilka geografiska områden i kommunen som är tätort respektive landsbygd Vad som ingår i timersättningen I timersättningen ingår samtliga kostnader för att bedriva hemtjänst. Detta innebär att kostnader för följande ingår i ersättningen (inte i biståndsbeslut): Personalkostnader (lön, utbildningar som krävs enligt avtalet, med mera) Kostnader för kringtid såsom o Resor till/från brukare o Planering av verksamheten o Samverkan med andra aktörer o Övriga åtgärder som krävs för att fullgöra uppdraget enligt biståndsbeslut och kravkatalog, till exempel rehabilitering och teammöten. Lokaler Materiel/utrustning som krävs för genomförande av insatserna/uppdraget (biståndsbeslutet) utifrån arbetsmiljösynpunkt (till exempel handskar, handsprit, förkläde eller dylikt)

246 18 (26) Transportmedel och nyttoparkeringstillstånd Övriga driftskostnader Förändring av timersättningen Timersättningen kommer att justeras med den lönenivåförändring inklusive lagstadgade arbetsgivaravgifter och övriga kollektivavtalsreglerade avgifter som Uddevalla kommun använder för Kommunals medlemmar motsvarande yrkeskategori. Justering av denna lönekostnadsnivå sker under perioden vid den tidpunkt då lagstadgade arbetsgivaravgifter förändras och vid den tidpunkt då kollektivavtalsförändringar träder i kraft. Under avtalsperioden avser kommunen att justera priserna med hänsyn till eventuella förändringar i kostnadsläget avseende personalkostnader och övriga kostnader, samt ändringar i lagstiftning, ersättningssystem, ersättningsnivåer, löneavtal, regionavtal, politiska beslut med mera. Om kommunen justerar priserna under avtalsperioden kallas samtliga godkända utförare till förhandling. Utföraren kan vid justering av pris välja att säga upp avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid med befintlig ersättning Timersättning vid brukares frånvaro och upphörande av uppdrag Brukaren meddelar sin frånvaro till utföraren. Utföraren skall lämna korrekt angivna uppgifter i frånvarounderlag till debiteringsgruppen, se kapitel Frånvarounderlag kommer att kontrolleras. Avsaknad av, eller felaktigt frånvarounderlag anses som fel och brist enligt avtalet kapitel 4.18 och kan bli skäl för vitesföreläggande. Vid brukares planerade frånvaro som meddelas 7 dagar i förväg, utgår ingen ersättning till utföraren. Vid oplanerad frånvaro (till exempel sjukhusvistelse) utgår ersättning till utföraren de 2 första dagarna av frånvaron. Vid avslutande av uppdrag på grund av dödsfall utgår ingen ersättning efter dödsfallet. Vid brukares vistelse i annan i kommun utgår ingen ersättning till utföraren. Vid byte av utförare utgår ersättning till utföraren under 7 dagar (det vill säga under uppsägningstiden) Tillfälligt utökade behov ( extrabehov ) Om brukaren tillfälligt får utökade behov skall utföraren inom 24 timmar via e-post, fax eller telefon meddela biståndshandläggare detta för kännedom. I meddelandet skall det tydligt framgå vilken insats det extra behovet avses, utförarens bedömning av hur lång tid det tillfälliga behovet kvarstår (maximala tiden är 14 dagar mellan klockan 07-22) Beslutar biståndshandläggare något annat avseende tillfälligt utökade behov skall detta beslut följas. Det tillfälligt utökade behovet skall hos utföraren ha dokumenterats i SoL-dokumentationen och

247 19 (26) skall rapporteras enligt kapitel I de fall dokumentation gällande tillfälligt utökad behov hos utföraren saknas, kan kommunen återkräva utbetald ersättning för det tillfälliga utökade behovet. Tillfälligt utökade behov kan beviljas endast vid: Tillfälligt försämrat allmäntillstånd vid fysisk och psykisk funktionsnedsättning, Utökade behov i avvaktan på nytt uppdrag efter samråd med biståndshandläggare, Insatsen skall vara tillfällig och inte återkommande, Rapportering Utföraren skall den 1:a varje månad rapportera uppgifter för Tillfälligt utökade behov ( extrabehov se kapitel 3.7.6) Närståendestöd Ledsagning Brukares frånvaro och upphörande av uppdrag (frånvarorapportering se kapitel 3.7.5) Extraordinära hemsjukvårdsinsatser (vak), (se kapitel 3.1.5). Uppgifterna skall månatligen rapporteras manuellt, via fax (se faxnummer på respektive blankett), till socialtjänsten via angivna blanketter (se bilaga 3, 11, 12, 13, 14). Blanketterna finns även att hämta via kommunens interna hemsida (Inblicken/Utförare/Blanketter utförare LOV). Utföraren skall på respektive blankett fylla i den sammanräknade utförda tiden vars summa sedan läggs till/dras av på fakturaunderlaget. Detta gäller inte Frånvarorapportering (bilaga 14). Inrapportering av denna insatstid skall därefter göras på varje enskild brukare i Procapita innan den 5:e varje månad för att avgiftshandläggare via uttag av listor ska kunna hantera brukares vårdavgift Fakturering Kommunen skickar ett fakturaunderlag månadsvis i efterskott till utföraren. Fakturaunderlaget sammanställer den ersättning som utföraren skall fakturera kommunen. I de fall ett vitesföreläggande är aktuellt kommer kommunen reglera ersättningen med det fastlagda vitesbeloppet, se närmare kapitel Faktureringen sker till Uddevalla kommun. Om faktura för föregående månad inkommer senast dag 10 i efterföljande månad, sker utbetalning dag 25 i denna månad. Senareläggning av dag för utbetalning sker med lika många dagar som fakturan inkommer efter dag 10 i efterföljande månad. Faktureringsavgifter eller liknande accepteras inte. Eventuella dröjsmålsräntor regleras enligt räntelagen (1975:635). Hemtjänst som ges i enlighet med socialtjänstlagen är undantagen från skatteplikt eftersom den är att betrakta som social omsorg enligt mervärdesskattelagen (1994:200) 3 kap. 4. Utföraren skall därför fakturera dessa tjänster exklusive moms.

248 20 (26) Fakturaadress är: Uddevalla kommun Box Malmö Fakturan ska märkas med referensnummer IT-system och IT-utrustning Allmänt Beställaren använder för närvarande Tietos verksamhetsprogram Procapita för att hantera ärenden och dokumentation inom SoL, TES för registrering av insatser samt KLARA SVPL för samordnad vårdplanering. Utföraren skall använda sig av samma IT-system som beställaren Användaridentitet För att utföraren skall kunna använda sig av de IT-system som beställaren använder erhålls två användaridentiteter till beställarens nätverk. Behöver utföraren fler än två användaridentiteter tillkommer en årlig avgift om kr per användaridentitet. Arbetsplats Utföraren ansvarar för egen arbetsplatsutrustning i vilket ingår att på egen bekostnad bl.a. anskaffa persondatorer, program, skrivare och datortillbehör. Entreprenörens datorer skall vara försedda med Secure-Card-läsare för säker inloggning med SITHS-kort till KLARA SVPL Utföraren står för egen support av utrustning och program. Utföraren skall vidare ansvara för att egen personal som använder samma IT-system som beställaren har tillgång till arbetsplatsutrustning och datakommunikation som möjliggör användning av de olika IT-systemen. Utföraren bör välja skrivare ur Uddevalla kommuns vid varje tid gällande standardsortiment. I annat fall kommer Windows Universal Driver att användas, vilket kan medföra nedsatt skrivarfunktionalitet. Arbetsplatsutrustning med vilken kommunikation sker med de olika IT-systemen via beställarens nätverk skall vara ansluten till fast datakablage och ha löpande uppdaterat virusskydd. Mobiltelefon för insatsrapportering i TES Utföraren skall använda SmartPhones som stöder NFC-teknik och programvara Android för insatsrapportering i TES. För uppdaterad information om de mobiltelefoner och operativsystem som stödjer användande av TESMobil skall kommunens TES-administratör kontaktas. Utföraren skall för insatsrapportering införskaffa egna mobiltelefoner. Kostnaden för mobiltelefon som uppfyller dessa tekniska krav uppgår till mellan och kronor beroende på modell.

249 21 (26) Datakommunikation Utföraren ansvarar för eget datanät i vilket ingår att på egen bekostnad anskaffa nödvändig datakommunikationsutrustning och egen Internetaccess med brandvägg. Inloggning till Uddevalla kommuns nätverk sker via Uddevalla kommuns hemsida Servicenivå Servicenivån för funktionalitet och tillgänglighet för inloggning till IT-system och Uddevalla kommuns nätverk för utföraren är densamma som gäller för Uddevalla kommuns verksamhet Support Support för de olika IT-systemen och för inloggning till Uddevalla kommuns nätverk lämnas av den enhet som Uddevalla kommun meddelar utföraren. Uddevalla kommun har rätt att ensidigt ändra vilken enhet som lämnar support till utföraren. Tillägg till avtal med entreprenör där deras personal arbetar i beställarens nätverk 1. Uddevalla kommuns särskilt redovisade regler för anställda (t.ex. IT-regler för anställda) gäller även för personal som inte är anställda av Uddevalla kommun men som på uppdrag utför arbete åt Uddevalla kommun och som arbetar i Uddevalla kommuns nätverk. Se bilaga Förutom vad som anges i ovanstående regler skall utförarens personal följa Uddevalla kommuns redovisade säkerhetsföreskrifter. Utförarens personal kan behöva skriva under särskild sekretessförbindelse. 3. Utföraren ansvarar för att deras personal följer de redovisade reglerna. Vid brott mot reglerna kan utförarens personal med omedelbar verkan avstängas från arbete i Uddevalla kommuns nätverk. Utföraren är likväl ansvarig för att aktuell tidplan hålls, och Uddevalla kommuns beslut att avstänga utförarens personal från nätverket påverkar inte eventuell skadeståndstalan för dröjsmål. 4. Uppstår skada för Uddevalla kommun på grund av brott mot reglerna och skadan för Uddevalla kommun som inte är ringa kan skadestånd utkrävas. 3.9 Brukarens avgift Brukarens vårdavgift baseras bland annat på dennes behov av insatser. Behovet av insatser är uppdelat i nivåer. Varje nivå grundar sig i antalet besök per vecka. Brukarens vårdavgift baseras därför på det beviljade antalet besök per vecka. Brukarens avgift för de insatser som ingår i biståndsbeslutet följer kommunfullmäktiges fastställda taxa och tas ut av kommunen. Privata utförare får inte ta ut avgift av brukaren för de insatser som ingår i biståndsbeslutet. Brukaren erlägger sin vårdavgift för insatser direkt till kommunen. Vid sjukhusvistelse blir det avdrag med 1/30-del av avgiften för varje dag brukaren är frånvarande. Övrig frånvaro måste brukaren anmäla till utföraren 7 dagar i förväg för att frånvaroavdrag ska göras. Även vid denna

250 22 (26) frånvaro blir det avdrag med 1/30-del av avgiften för varje dag brukaren är frånvarande. Utföraren skall lämna korrekt angivna uppgifter i frånvarounderlag till debiteringsgruppen senast den 5:e i varje månad. Utföraren skall lämna korrekt timrapport till debiteringsgruppen senast den 5:e i varje månad, för de brukare som tjänar på att betala kommunens självkostnadspris (timtaxa). Debiteringsgruppen har underlag för detta och brukaren skall skriva under timrapporten Kvalitet, insyn och uppföljning Kvalitet och ledningssystem för kvalitet Kommunfullmäktiges mål och budget samt socialnämndens verksamhetsplan, styrkort och måldokument anger målen för kvalitetsarbetet inom Uddevalla kommuns socialtjänst och skall även följas av privata utförare. Enligt 3 kap. 3 SoL skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Som ett stöd för kvalitetsarbetet skall SOSFS 2011:9 användas Vissa områden inom det systematiska kvalitetsarbetet Lex Sara och andra avvikelser Utföraren skall ha egna riktlinjer och rutiner avseende påtaglig risk för missförhållande, enligt lex Sarah. Se SOSFS 2011:5. Rutinen skall beskriva vad, hur, när och vart rapport och utredning skall skickas. Lex Maria Utföraren skall följa kommunens lokala riktlinjer för avvikelsehantering HSL. För information om aktuella lokala riktlinjer gällande avvikelsehantering kan kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska kontaktas. Klagomålshantering Utföraren skall dokumentera och behandla alla inkomna klagomål och synpunkter skriftligt. Utföraren skall arbeta systematiskt med de synpunkter och klagomål som inkommit från brukare och anhöriga. Brukaren skall alltid veta till vem han eller hon skall vända sig för att på ett enkelt sätt lämna synpunkter eller klagomål på utförarens verksamhet. Kommunens blankett ( Säg vad du tycker - Ris och Ros ) gäller för hela Uddevalla kommun och skall därför även gälla utförare. Se bilaga 16. Utföraren skall på begäran av socialnämnden när som helst under avtalstiden skriftligen kunna redovisa vilka synpunkter och klagomål som inkommit och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av dessa.

251 23 (26) Insyn och uppföljning Socialnämndens rätt till insyn Enligt kommunallagen 3 kap. 19a skall Uddevalla kommun, som huvudman för verksamheten, försäkra sig om att allmänheten genom socialnämnden tillförsäkras insyn i avtalade verksamheter som bekostas av offentliga medel. Utförare är därför skyldig att lämna sådan information till kommunen så att allmänhetens rätt till insyn säkras. Den information som kommunen hämtar in från utföraren är en allmän handling och kan komma att publiceras på kommunens hemsida. Detta gäller dock ej om uppgiften kan sekretessbeläggas med stöd av lag. Utförarna skall därför acceptera att socialnämnden/socialtjänsten: Har rätt att ta del av dokumentation som rör enskilda brukare. Har rätt till att efterfråga synpunkter från enskilda brukare och deras närstående i form av till exempel brukarundersökningar och genomföra undersökningar för att utvärdera verksamheten. Utföraren skall bistå i detta arbete. Kan utse kontaktpolitiker på samma sätt som för kommunens egna verksamheter. Ges tillgång till utförarens ekonomiska ställning genom att, vid anfordran, lämna en skriftlig årsredovisning innehållande verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning, eller annat som kommunen bedömer som likvärdigt. Ges tillgång till utförarens bokföringsunderlag, kvitton och fakturor samt övriga allegat/verifikationshandlingar. Ges tillgång till personalens anställningsbevis och dokumentation som bevisar personalens kompetens och erfarenhet, till exempel arbets- och utbildningsintyg. Har rätt att regelbundet kontrollera och följa upp den avtalade verksamheten, få tillgång till uppgifter om den avtalade verksamheten som nämnden anser sig behöva samt ta del av övriga handlingar som har betydelse för uppdragets fullgörande och är relevant för uppföljning av verksamheten. Ovanstående dokument skall vara tillgängliga vid socialtjänstens uppföljnings- och kontrollbesök i verksamheten. Socialtjänsten kan också begära in ett eller flera av ovanstående dokument och skall då vara socialtjänsten tillhanda inom 5 dagar från den dagen då dokumenten begärdes in. Utföraren skall, om socialnämnden anser det nödvändigt, medverka i övergripande utvecklingsprojekt, exempelvis införandet av planerings- och uppföljningssystem eller kommunövergripande kvalitetsprojekt. Ordinarie kvalitetssäkring uppföljning och kontroll Kommunen kommer att följa upp och kontrollera utförarens åtagande enligt avtal och kravkataloger. Uppföljningen kan komma att omfatta nedanstående punkter: Avtalet/skallkrav i kravkatalogerna

252 24 (26) Kvalitetsnivåer med hjälp av olika självskattnings- och jämförelseinstrument samt olika fördjupningsområden (en fördjupning i ett eller flera kvalitetsområden och som förändras över tid) Brukarintervjuer (enskilt eller grupp) Uppföljning av brukares biståndsbeslut och verkställighet (individuell uppföljning) Kvalitetssäkring, uppföljning och kontroll kan ske under de tider utföraren verkar, både anmält och oanmält. Utförarna skall delta i regelbundna samrådsmöten med kommunen. MAS har ansvar för att följa upp att och hur hälso- och sjukvårdsuppgifter utförs. Utförare skall tillse att MAS kan utöva sitt ansvar för tillsyn över hälso- och sjukvården. Särskild kvalitetssäkring uppföljning och kontroll Utöver ordinarie kvalitetssäkring kommer en kvalitetssäkring ske utifrån inkomna lex Sarah, lex Maria, klagomålshantering och övriga inkomna uppgifter. Den särskilda kvalitetssäkringen, uppföljningen och kontrollen kan ske under de tider utföraren verkar, både anmält och oanmält. Fel och brister Vid fel och brister i verksamheten och verksamhetens utförande framkomna i den ordinarie eller särskilda kvalitetssäkringen gäller kapitel Vid akuta fel och brister i verksamheten och verksamhetens utförande framkomna i den ordinarie eller särskilda kvalitetssäkringen gäller kapitel Kvalitetssäkring, uppföljning och kontroll av andra tillsynsorgan Utförarna skall också acceptera att olika tillsynsorgan, t ex inspektionen för vård och omsorg, socialstyrelsen och kommunens revisorer, äger samma rätt som i kommunens verksamhet att kontrollera och utvärdera den avtalade verksamheten. Utföraren skall aktivt medverka och underlätta detta arbete IT-system för registrering av insatser Som ett led i arbetet med kvalitetssäkring och med syftet att säkerställa ett rättssäkert system för brukare använder sig kommunens av IT-systemet TES (Tryggt, Enkelt, Säkert). Utföraren skall använda TES avseende närvaromarkering och insatsrapportering där utförarens hemtjänstpersonal rapporterar sina besök hemma hos brukaren. Se kapitel 3.8 för krav på datautrustning. Hantering Varje brukare skall ha en RFID-tagg uppsatt i hemmet. När en ny brukare tillkommer till verksamheten skall TES Områdesplanering delges information omgående (ej via mail) om brukarens personuppgifter samt startdatum för uppdraget. TES Områdesplanering ansvarar för att lägga in RFID-tagg för brukaren. Utföraren kvitterar ut cirka 15 RFID-taggar åt gången och scannar

253 25 (26) av taggen och faxar in det till Områdesplaneringen. Utföraren skall stå för kostnaden för RFIDtaggen, som uppgår till 26 kr/st/brukare (år 2013). Priset kan komma att ändras. När personal från utföraren besöker en brukare skall personalen alltid påbörja besöket genom att närvaromarkera via RFID-tagg. Utförarens personal skall via mobil ange de insatser som utförs. Utföraren skall utse två ansvariga tillika kontaktpersoner, som ges behörighet av kommunen till kommunens nätverk, för att kunna korrigera felaktigt rapporterade besök och/eller insatser. Vid efterkorrigeringar skall orsaken till korrigeringen dokumenteras, och kunna redovisas, för att korrigering skall godkännas. Efterkorrigeringar som inte blir dokumenterade, och kan redovisas, anses som fel och brist enligt avtal och kan enligt kapitel 4.18 bli skäl för vitesföreläggande. Utbildning Utföraren får två användaridentiteter till TES och kommunens nätverk. Dessa båda ansvarar för att delge nya anställda hos utföraren information så att personalen kan närvaromarkera besök. Manualer för ändamålet ansvarar TES Områdesplaneringen för. Socialtjänstens TES-administratör kallar de två ansvariga med behörighet till kommunens nätverk till löpande fortbildning och tillämpningar av programmet när socialtjänstens TES-administratör anser det nödvändigt. Utbildningstillfällen för nyanställd personal som skall använda TES i mobil kommer inte att erbjudas. Utbildning är kostnadsfri men utföraren skall ansvara för kostnader inom ramen för fastställd timersättning avseende personal och resor till och från platsen för utbildningen. Support Support via TES Områdesplaneringen finns för utförare och personal måndag fredag 06:45-12:00 samt 13:00-16: Underleverantörer tillgång till andra företags kapacitet Om inte utföraren vid ansökan, enligt kapitel 2.9, om att få bedriva hemtjänstverksamhet har angivit att utföraren kommer åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och/eller yrkesmässiga kapacitet (anlita underleverantörer) kan utföraren ändå använda sig utav denna möjlighet under avtalstiden. För att en underleverantör skall kunna anlitas stadigvarande under avtalstiden skall socialtjänsten på förhand informeras och godkänna avtalet innan avtalstecknandet mellan utföraren och underleverantören. Med underleverantör avses leverantör i alla led. Utföraren skall vid byte av underleverantör under avtalstiden informera socialtjänsten och brukarna om detta innan bytet. Socialtjänsten skall godkänna det nya avtalet innan den nya leverantören får användas. Utföraren kan vid akuta och kortvariga behov anlita underleverantör efter ett preliminärt muntligt godkännande från kommunen. Därefter gör kommunen en prövning och lämnar ett slutligt besked skriftligt. Vid sådan situation skall dock utföraren alltid informera kommunen om detta innan anlitandet av underleverantör. Avtal med underleverantör skall skickas in till kommunen även om

254 26 (26) ett anlitande måste ske omgående på grund av det akuta och kortvariga behovet. Utföraren skall noggrant dokumentera omfattningen (tid och insatser) av underleverantörens arbete. Denna dokumentation skall redovisas för kommunen. Akuta och kortvariga behov avser till exempel brist på personal på grund av sjukdom hos flera av utförarens anställda i en sådan omfattning att utföraren inte har tillgång till egen extra personal. Anlitande av underleverantör vid akuta behov skall enbart vara en kortsiktig lösning och inte sträcka sig längre än totalt 7 dagar från den första dagen då underleverantören anlitades. Kravet på totalt 7 dagar gäller inom en period om 3 månader. Utföraren skall ansvara för att samtliga anlitade underleverantörer uppfyller samtliga krav som anges i kravkatalogerna kapitel 2 Utförare samt kapitel 3 Verksamhetens utförande. Om utföraren anlitar underleverantörer för utförande av åtagande enligt avtalet skall utföraren ansvara för underleverantörens åtagande såsom för sitt eget Krisledningsplan Kommunen har en krisledningsplan om extraordinära händelser. Krisledningsplanen gäller förvaltningens beredskap och ledning vid krissituationer eller extraordinära händelser. Om planen utlöses skall utföraren medverka i den del som berör uppdraget enligt denna kravkatalog. Utföraren skall härmed vara införstådd och åta sig att följa socialnämndens anvisningar om en krissituation eller extraordinär händelse skulle inträffa, se bilaga 17.

255 UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (15) Dnr: SN/2013:195 Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun Hemtjänst - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemtjänst Socialtjänsten Hemvårdsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

256 2 (15) Innehåll 4 Avtal för bedrivande av hemtjänst Parter Kommunen, socialtjänsten Utförare Omfattning Åtagande och kvalitetskrav Kapacitetstak Geografiskt etableringsområde Handlingarnas inbördes rangordning Tillägg och ändringar av avtal Avtalstid Inför avtalets upphörande Ekonomisk ersättning Publicering av åtaganden och uppföljningsresultat Försäkringar Sekretess Villkor för arbetstagare inom den avtalade verksamheten Lagar och förordningar, riktlinjer och rutiner Samarbete med Skatteverket Ändrade ägarförhållanden Försäljning av verksamheten kopplat till avtalet Överlåtelse av avtal Underleverantörer tillgång till andra företags kapacitet Fel och brister Akuta fel och brister Vitesföreläggande Förtida upphörande/hävning av avtalet Skadeståndsskyldighet Tvist och tillämplig lag... 13

257 3 (15) Force majeure Meddelanden Bilagor Avtalets giltighet/underskrifter... 14

258 4 (15) Avtal för bedrivande av hemtjänst 4.1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och utföraren, har följande avtal träffats Kommunen, socialtjänsten Organisation: Uddevalla kommun, socialtjänsten Organisationsnummer: Utdelningsadress (gata, box e.d.): Varvsvägen 1 Postnummer: Postadress: Uddevalla Telefonnummer: (växel) Hemsida: E-postadress: Kontaktperson för Uddevalla kommun, avtal: För- och efternamn: Befattning: Telefonnummer dagtid: Fax: E-postadress: Kontaktperson för Uddevalla kommun, verksamhetsfrågor: För- och efternamn: Befattning: Telefonnummer dagtid: Fax: E-postadress:

259 5 (15) Utförare Företagets namn: Organisationsnummer (personnummer om enskild firma): Utdelningsadress (gata, box e.d.): Postnummer: Postadress: Telefonnummer: Plusgironummer/Bankgiro: Hemsida: E-postadress: Kontaktperson för utföraren, avtalsfrågor: För- och efternamn: Befattning: Telefonnummer dagtid: Fax: E-postadress: Kontaktperson för utföraren, verksamhetsansvarig: För- och efternamn: Befattning: Telefonnummer dagtid: Fax: E-postadress: 4.2 Omfattning Utföraren åtar sig att tillhandahålla hemtjänst på det sätt som beskrivs i Uddevalla kommuns kravkatalog kapitel 3, detta avtal och övriga i uppdragsbeskrivningen ingående dokument. Kommunen kan inte garantera någon uppdragsvolym då brukarna gör valet av utförare Åtagande och kvalitetskrav Utföraren åtar sig att följa samtliga skallkrav i Uddevalla kommuns kravkataloger, kapitel 1, 2 och 3 och övriga i uppdragsbeskrivningen ingående dokument.

260 6 (15) Kapacitetstak timmar/månad Förändringar avseende kapacitetstak Utföraren kan förändra sitt val av kapacitetstak under avtalstiden Geografiskt etableringsområde Följande område/område åtar sig utföraren att utföra samtliga hemtjänstinsatser enligt uppdragsbeskrivningen: Följande område/område åtar sig utföraren att utföra samtliga hemtjänstinsatser enligt uppdragsbeskrivningen: Hela Uddevalla kommun Område 1 - Centrala Uddevalla Område 2 - Östra Uddevalla Område 3 - Södra Uddevalla Område 4 - Nordöstra Uddevalla Område 5 - Nordvästra Uddevalla Område 6 - Västra Uddevalla Område 7 Ljungskile Förändringar avseende geografiskt etableringsområde Utföraren kan inte förändra sitt val av geografiskt etableringsområde under avtalstiden. 4.3 Handlingarnas inbördes rangordning Om handlingarna i något avseende skulle visa sig vara motsägelsefulla gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder något annat, sinsemellan i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal 2. Detta avtal med bilagor 3. Kompletteringar till uppdragsbeskrivningen

261 7 (15) Uppdragsbeskrivningen med bilagor 5. Kompletteringar till ansökan 6. Ansökan 4.4 Tillägg och ändringar av avtal Uppdragsbeskrivningen och avtalsvillkor kan komma att förändras över tid till följd av politiska beslut. Om kommunen ändrar kraven under avtalstiden kallas samtliga godkända utförare till förhandling. Förändringar av lagstiftningskaraktär i uppdragsbeskrivningen och avtalsvillkor skall utan förhandling även gälla den godkända utföraren. Med lagstiftning avses även myndigheters föreskrifter. Utföraren kan dock vid sådana förändringar välja att säga upp avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid. Om kommunen ändrar kraven i avtal och uppdragsbeskrivning inför ny avtalsperiod kan samtliga befintliga utförare få behöva göra om vissa av ansökningsprocessen nödvändiga delar innan nytt avtal kan tecknas. Utföraren måste i denna ansökningsprocess bli godkänd för att nytt avtal skall kunna tecknas. 4.5 Avtalstid Avtalstiden startar från det datum då avtal undertecknas, dock tidigast från och med Avtalstiden slutar Därefter kan nytt avtal tecknas för ett (1) år i taget. För avtalspart, som vid tidpunkten för undertecknande av detta avtal (dnr SN/2013:195), sedan tidigare har avtal med kommunen avseende valfrihetssystem inom hemtjänst (dnr: SN/2012:344) gäller detta avtal, SN/2013:195, från och med till och med Därefter kan nytt avtal tecknas för ett (1) år i taget. Utförare kan under avtalstiden säga upp avtalet och har tre (3) månaders uppsägningstid, om inte annat överenskommes. Om nytt avtal skall tecknas inför ny avtalsperiod skall kommunen meddela detta minst tre (3) månader innan till de avtalsparter som kommunen avser att fortsätta avtal med. 4.6 Inför avtalets upphörande Inför avtalets upphörande skall utföraren lämna de uppgifter som kommunen begär. När uppdraget övergår till annan utförare skall den tidigare utföraren medverka till att övergången sker med minsta möjliga olägenhet för brukaren, för kommunen och för berörd personal. Den tidigare utföraren skall samverka med kommunen och den nya utföraren. När uppdraget upphör eller övergår till annan utförare skall brukaren informeras om möjligheten till nytt val av utförare.

262 8 (15) Vad som sägs i detta kapitel gäller oavsett om avtalet upphör att gälla till följd av att avtalstiden går ut, eller till följd av förtida upphörande. 4.7 Ekonomisk ersättning Den ekonomiska ersättningen regleras i enlighet med vad kapitel 3.7 i Hemtjänst kapitel 3 verksamhetens utförande stadgar. 4.8 Publicering av åtaganden och uppföljningsresultat Kommunen förbehåller sig rätten att på kommunens webbplats publicera utförarnas beskrivningar av sina tjänster och åtaganden liksom resultatet av kvalitetssäkring, avtalsuppföljningar och kontroller av utföraren. Resultaten redovisas per utförare för att underlätta jämförelser. 4.9 Försäkringar Utföraren skall teckna och under avtalstiden vidmakthålla en ansvarsförsäkring och andra erforderliga försäkringar som håller kommunen skadelös vid skada. Erbjuds tilläggstjänster skall försäkringen även gälla dessa. Utföraren förbinder sig att förebygga skador som kan drabba personal, brukare, anhöriga och utomstående Sekretess Utföraren förbinder sig att inte utnyttja sekretessbelagd uppgift för annat ändamål än detta avtals genomförande. Sådan uppgift får inte utan kommunens skriftliga medgivande yppas för tredje man. Detta gäller även efter avtalets upphörande Villkor för arbetstagare inom den avtalade verksamheten Utföraren åtar sig att uppfylla de krav som ställs enligt kapitel 2.6 i uppdragsbeskrivningens kravkatalog Hemtjänst kapitel 2 - Utförare avseende villkor för arbetstagare inom den avtalade verksamheten Lagar och förordningar, riktlinjer och rutiner Utföraren ansvarar för att gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och kommunens egna riktlinjer och rutiner som på något sätt berör avtalet följs. Kommunen ansvarar för att tillhandahålla och kontinuerligt uppdatera kommunens riktlinjer och rutiner som hänvisas till i avtalet Samarbete med Skatteverket Kommunen kommer, under avtalstidens gång, löpande lämna och inhämta information till/från Skatteverket gällande utförarens skattesituation. Utföraren skall delta i detta samarbete.

263 9 (15) Ändrade ägarförhållanden Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos utföraren, eller hos utförarens eventuella moderbolag, skall utan dröjsmål skriftligen anmälas till kommunen. På begäran av kommunen skall utföraren lämna information om de nya ägarförhållandena, för att säkerställa att de nya ägarförhållandena inte påverkar uppfyllda krav i uppdragsbeskrivningen samt om utföraren har möjlighet att uppfylla det avtal som har ingåtts. Om den nya ägarstrukturen medför att ställda krav inte uppfylls kommer kommunen att säga upp avtalet med omedelbar verkan Försäljning av verksamheten kopplat till avtalet Väljer utföraren att sälja sin verksamhet som är kopplat till avtalet, skall kommunen innan försäljningen avge sitt skriftliga godkännande. En verksamhetsförsäljning kräver också överlåtelse av avtal, se kapitel Sker en verksamhetsförsäljning utan att innan ha inhämtat kommunens skriftliga godkännande kommer kommunen att säga upp avtalet med omedelbar verkan Överlåtelse av avtal Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk person eller juridisk person utan kommunens skriftliga godkännande. För att överlåtelsen skall godkännas skall den fysiska eller juridiska personen uppfylla de krav som ställs enligt uppdragsbeskrivning Hemtjänst - kapitel 2 Utförare och dess angivna bilagor. För att kontrollera om den fysiska eller juridiska personen uppfyller kravkatalogernas krav skall således hela kvalificeringsfasen genomgås. Efter överlåtelsen av avtalet åligger det den nya fysiska eller juridiska personen att följa uppdragsbeskrivningens samtliga krav enligt avtal Underleverantörer tillgång till andra företags kapacitet Utföraren åtar sig att uppfylla de krav som ställs enligt kapitel 3.11 i uppdragsbeskrivningen Hemtjänst kapitel 3 - Verksamhetens utförande avseende underleverantörer tillgång till andra företags kapacitet Fel och brister Om utföraren inte fullgör sina åtaganden eller missköter uppdraget enligt avtalet meddelas en skriftlig anmodan om rättelse. Fel och brister enligt anmodan om rättelse skall åtgärdas inom den tidsperiod som anges i anmodan om rättelsen. Socialtjänsten gör, vid upptäckta fel och brister, uppföljningsbesök för att kontrollera om fel och brister har åtgärdats. Om fel och brister enligt kapitel 4.18 inte har åtgärdats inom den tidsperiod som anges i anmodan om rättelsen får socialtjänsten utfärda vite enligt kapitel Ett vitesföreläggande pågår till den tidpunkt som socialtjänsten i sina ytterligare uppföljningsbesök kan konstatera att fel och brister är åtgärdade.

264 10 (15) Om utföraren, vid socialtjänstens tredje uppföljningsbesök för hela eller någon del av samma anmodan om rättelse, inte har åtgärdat fel och brister fullt ut får kommunen med stöd av kapitel 4.23 säga upp avtalet Akuta fel och brister Om utföraren inte fullgör sina åtaganden eller missköter uppdraget enligt avtalet på ett sådant sätt att akuta fel och brister uppstår, meddelas en skriftlig anmodan om rättelse. Akuta fel och brister enligt anmodan om rättelse skall åtgärdas inom tio (10) dagar från anmodans upprättande. Om akuta fel och brister enligt kapitel 4.19 inte blir åtgärdade inom tio (10) dagar från anmodans upprättande får socialtjänsten utfärda vite enligt kapitel Ett vitesföreläggande pågår till den tidpunkt som socialtjänsten i sina ytterligare uppföljningsbesök kan konstatera att akuta fel och brister är åtgärdade. Om utföraren, vid socialtjänstens andra uppföljningsbesök för hela eller någon del av samma anmodan om rättelse, inte har åtgärdat akuta fel och brister fullt ut får kommunen med stöd av kapitel 4.21 säga upp avtalet Vitesföreläggande Vitesföreläggande kan utfärdas av socialtjänsten mot utföraren om följande avsnitt i avtal och uppdragsbeskrivning inte följs av utföraren: Kapitel Orsak Vitesföreläggande utgörs av Om utföraren inte utför de enligt avtalet åtagna uppdragen (hos en eller flera brukare) Om tilläggstjänster inte har dokumenterats genom en av brukaren undertecknad beställningshandling, i vilken tjänstens innehåll och kostnad redovisas, eller om något annat skallkrav i kapitel inte följs. 10 multiplicerat med timersättningen för landsbygd per dag och per brukare som bristen avser till den dag socialtjänsten kan konstatera att utföraren med sin egen personal fullgör samtliga uppdrag hos brukaren. Det belopp som utgörs av tilläggstjänsten adderat med 10 multiplicerat med timersättningen för landsbygd.

265 11 (15) Om utföraren inte klarar sitt åtagande inom 48 timmar och detta medför att kommunens personal, trots brukarens val av annan utförare, måste genomföra en del av eller alla insatserna tills utföraren kan ta emot brukaren. Om utföraren nekar en brukare som valt utföraren, trots att brukaren bor inom ett av utförarens geografiska etableringsområde och att kapacitetstak inte har uppnåtts Om nya utföraren inte klarar sitt åtagande första dagen efter brukarens sista dag för uppsägningstid och detta medför att kommunens personal, trots brukarens val av annan utförare, måste genomföra en del av eller alla insatserna tills utföraren kan ta emot brukaren Om utföraren nekar en brukare som valt utföraren vid nytt val, trots att brukaren bor inom ett av utförarens geografiska etableringsområde och att kapacitetstak inte har uppnåtts Om utföraren inte kan utföra de enligt avtalet åtagna uppdragen (hos en eller flera brukare) som kräver delegerad personal (delegerade HSL-insatser). Om utföraren har anmält personal till delegationsutbildning där personal inte har infunnit sig utan innan meddelad uteblivelse. 20 multiplicerat med timersättningen för landsbygd per dag och per brukare som bristen avser, oavsett insatstyp, till den dag socialtjänsten kan konstatera att utföraren fullgör insatser hos brukaren 60 multiplicerat med timersättningen för landsbygd per brukare som nekandet avser 20 multiplicerat med timersättningen för landsbygd per dag och per brukare som bristen avser, oavsett insatstyp, till den dag socialtjänsten kan konstatera att utföraren fullgör insatser hos brukaren 60 multiplicerat med timersättningen för landsbygd per brukare som nekandet avser 20 multiplicerat med timersättningen för landsbygd per dag och per brukare som bristen avser, oavsett HSLinsats, till den dag socialtjänsten kan konstatera att utföraren med sin egen personal fullgör samtliga delegerade HSLinsatser hos brukaren. 20 multiplicerat med timersättningen för landsbygd per anmäld person som inte infunnit sig på delegationsutbildningen.

266 12 (15) Om en del av eller alla fel och brister enligt kapitel 4.18 inte har åtgärdats inom den tidsperiod som anges i anmodan om rättelsen Om en del av eller alla akuta fel och brister enligt kapitel 4.19 inte blir åtgärdade inom tio (10) dagar från anmodans upprättande. 10 multiplicerat med timersättningen för landsbygd per dag från dagen för första uppföljningsbesök till den dag socialtjänsten i ett efterföljande uppföljningsbesök kan konstatera att alla i anmodan om rättelsen angivna fel och brister har åtgärdats full ut. 30 multiplicerat med timersättningen för landsbygd per dag från dagen för första uppföljningsbesök till den dag socialtjänsten i ett efterföljande uppföljningsbesök kan konstatera att alla i anmodan om rättelsen angivna akuta fel brister har åtgärdats fullt ut. I de fall ett vitesföreläggande är aktuellt kommer socialtjänsten månadsvis i fakturaunderlaget till utföraren reglera den månatliga ersättningen med det fastlagda vitesbeloppet. För den del vitesföreläggandet överskrider ersättningen skickas faktura på återstående belopp Förtida upphörande/hävning av avtalet Båda parter får säga upp avtalet till omedelbart upphörande om: den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och den andra parten inom 60 dagar inte vidtar rättelse efter skriftlig begäran från ena parten. Kommunen får säga upp avtalet till omedelbart upphörande om: utföraren kommit på obestånd, inställt sina betalningar, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation eller om fara för obestånd föreligger, utföraren eller någon i dess ledning, enligt den tillsynsmyndighet som granskar utföraren, har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen eller har dömts för brott avseende yrkesutövning, utföraren vid upprepade tillfällen inte fullgjort sina åligganden avseende arbetsgivaravgifter eller skatter och inte vidtagit rättelse inom 30 dagar från skriftligt påpekande från kommunen, utföraren under avtalsperioden förlorar f-skattesedel utföraren försätts i konkurs ägarförhållandena hos utföraren eller hos dess moderbolag väsentligen förändrats och detta

267 13 (15) inte skriftligen har godkänts av kommunen, underleverantör har anlitats för tillfälliga och stadigvarande uppdrag inom utförarens avtalsenliga verksamhet och detta inte skriftligen har godkänts av kommunen, försäljning av verksamhet kopplat till avtalet har skett och detta inte skriftligen har godkänts av kommunen, utföraren inom den avtalsenliga verksamheten befinner sig i sådant tillstånd att utföraren inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden, utföraren inte har åtgärdat samtliga av de i anmodan om rättelsen identifierade fel och brister, enligt kapitel 4.18 trots vitesföreläggande och tre (3) uppföljningsbesök eller om utföraren inte har åtgärdat samtliga av de i anmodan om rättelsen identifierade akuta fel och brister, enligt kapitel 4.19 trots vitesföreläggande och två (2) uppföljningsbesök. Kommunen äger rätt att säga upp avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid om politiskt beslut fattas om att upphöra med valfrihetssystemet för privata utförare. Avtalets upphörande, enligt detta avsnitt, kan ske vid en annan tidpunkt än omedelbart, dock ej längre än tre (3) månader från tiden för beslutet om förtida uppsägning. Om avtalet sägs upp på grund av avtalsbrott är den part som brutit mot avtalet skyldig att till den uppsägande parten utge skadestånd i enlighet med allmänna avtalsrättsliga principer. Uppsägning skall alltid ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den uppsägande parten Skadeståndsskyldighet Kommunen har rätt till ersättning för skada kommunen har lidit på grund av utförarens avtalsbrott om skadan är en följd av att utföraren åsidosatt sedvanlig omsorg eller inte visat den yrkesskicklighet som förutsätts vara allmän inom branschen. Utföraren skall även i förhållande till kommunen svara för skadestånd som kan komma att behöva utges till tredje man på grund av skada vållad av utföraren eller dennes personal Tvist och tillämplig lag Tvist mellan kommunen och utförare med anledning av detta avtal skall i första instans avgöras av svensk allmän domstol i den ort där kommunen svarar i tvistemål. Tvisten skall avgöras med tillämpning av svensk rätt Force majeure Om part på grund av myndighets åtgärd, som denne inte kan råda över, är förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, skall denne i nödvändig omfattning vara befriad från detsamma. Föreligger ovan nämnda omständigheter har kommunen rätt att, så länge de består, själv utföra

268 14 (15) utförarens åtaganden. Ersättningen till utföraren reduceras i förhållande till vilken grad denne inte kan fullgöra sina åtaganden. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. Part som avser att påkalla befrielsegrund enligt ovan skall utan dröjsmål skriftligen meddela den andra parten därom. Part skall vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av befrielsegrund. Part skall återuppta fullgörandet av de förpliktelser som förhindras eller försenats så snart det praktiskt kan ske. För det fall befrielsegrunden varar mer än två månader har den andra parten rätt att skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning har ingen av parterna rätt till ersättning av den andra parten Meddelanden Kommunen kan skicka meddelanden till utföraren, elektroniskt (e-post) eller skriftligt, som gäller avtal eller innehåll i kravkataloger. Utföraren anses ha mottagit det elektroniska eller skriftliga meddelandet senast den andra dagen efter att meddelandet har avsänts. Utföraren kan skicka meddelande till kommunen elektroniskt (e-post) eller skriftligt via brev eller tidsbestämt personligt besök i Stadshuset. Kommunen anses ha mottagit ett elektroniskt meddelande senast följande vardag. Om meddelandet har skickats skriftligt anses kommunen ha fått meddelandet senast den andra dagen efter att meddelandet har avsänts Bilagor Till avtalet hör: Uppdragsbeskrivning kap. 2 Hemtjänst kapitel 2 Utförare och dess angivna bilagor. Uppdragsbeskrivning kap. 3 Hemtjänst kapitel 3 Verksamhetens utförande och dess angivna bilagor Avtalets giltighet/underskrifter Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, där vardera parten erhållit var sitt efter underskrift. Avtalet blir bindande när båda parter har undertecknat avtalet. Detta förutsätter att kommunen inte är föremål för överprövning av rättsinstans. För kommunen, socialtjänsten För utföraren Ort och datum: Ort och datum:

269 15 (15) Underskrift: Underskrift: Namnförtydligande: Namnförtydligande: Befattning: Befattning: Verksamhet: Socialtjänsten, Uddevalla kommun Verksamhet:

270 UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (2) Dnr: SN/2013:195 Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun Hemtjänst - Bilageförteckning Socialtjänsten Hemvårdsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

271 2 (2) Hemtjänst - Bilageförteckning 1. Ansökningsformulär för befintliga företag 2. Ansökningsformulär för nybildade företag eller företag under bildande 3. Timrapport Extraordinära hemsjukvårdsinsatser 4. Kortfattat om gåvor, mutor och ekonomiska transaktioner inom socialtjänsten 5. Utförarpresentation 6. Överlämningsrutin trygg hemgång 7. Kortfattat om tystnadsplikt och sekretess inom socialtjänsten 8. Avrapporteringsmall mellan larmet/natt- och dagpersonal 9. Kortfattat om basala hygienrutiner inom socialtjänsten 10. Personalens hygienrutiner din säkerhet 11. Sammanställning tillfälligt utökade behov 12. Sammanställning utförd tid närståendestöd 13. Sammanställning utförd tid ledsagning 14. Frånvarorapport hemtjänst och boendestöd 15. It-regler för anställda 16. Säg vad du tycker Ris- och Ros 17. Socialtjänstens krisledningsmaterial vid extraordinär händelse HA. HB. Karta över geografiska etableringsområden Detaljkarta över tätort/landsbygd Blankett 1 Förändring av kapacitetstak

272 ANSÖKAN 1 (6) Dnr: nr Ansökan om att bedriva hemtjänst och boendestöd - befintliga företag Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att dennes information får lagras och bearbetas i register. Den sökande har rätt att begära utdrag och rättelser. Om det under tiden mellan inkommen ansökan och avtalstecknande framkommer styrkt information om att den sökande inte uppfyller sina åtaganden enligt samtliga ansökningshandlingar kommer kommunen att diskvalificera den aktuella sökanden. Uppdragsbeskrivningens diarienummer* (Dnr): Datum* (AAMMDD): 1. Information om den sökande Uppgifter märkta med * är ett krav för att ansökan skall kunna behandlas. 1.1 Sökande företag Företagets namn*: Organisationsnummer*: Utdelningsadress* (gata, box e.d.): Postnummer*: Postadress*: Telefonnummer* (även riktnummer): Plusgironummer/Bankgiro*: Hemsida: E-postadress*: Företagsform*: 1.2 Sökande företags kontaktperson (behörig företrädare) avseende ansökan För- och efternamn*: Befattning: Socialtjänsten Ledning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

273 2 (6) Telefonnummer dagtid* (även riktnummer): Fax: E-postadress*: 1.3 Underrättelse om beslut skickas till Företagets namn*: För- och efternamn*: Utdelningsadress* (gata, box e.d.): Postnummer*: Postadress*: Fax: E-postadress*: 1.4 Sökande företags kontaktperson (behörig företrädare) avseende avtal För- och efternamn*: Befattning: Telefonnummer dagtid* (även riktnummer): Fax: E-postadress*: 1.5 Behörig företrädare i samband med tecknande av avtal För- och efternamn*: Befattning: Telefonnummer dagtid* (även riktnummer): Fax: E-postadress*:

274 3 (6) Krav på utförare 2.1 Krav enligt kapitel 2 i uppdragsbeskrivningen Som utförare uppfyller och accepterar vi samtliga skallkrav, enligt kapitel 2 i uppdragsbeskrivningen. Ja Nej 2.2 Handlingar som bevis Följande handlingar skall bifogas ansökan. Registrering Ja Nej Bilagenummer Registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket Registeruppgift utfärdat av Länsstyrelsen Ekonomisk och finansiell ställning Intyg från UC 1 eller genom annat skriftligt bevis styrka en ekonomisk ställning motsvarande detta Senaste balansräkning/årsredovisning inklusive revisionsberättelse 2.3 Handlingar som bevis vid avtalstecknandet Följande handlingar skall innan avtalstecknandet kunna uppvisas. Försäkringar Erforderlig, gällande ansvarsförsäkring Övriga skallkrav enligt kapitel 2.6 i uppdragsbeskrivningen. Följande skallkrav accepteras och uppfylls. Accepteras och uppfylls Ja Nej Allmänhetens rätt till insyn Meddelarfrihet Villkor för arbetstagare inom den avtalade verksamheten 1 Högst en (1) månad gammalt från ansökningsdagen. UC-intyg gäller enbart aktiebolag. För övriga gäller annat skriftligt bevis styrka en ekonomisk ställning motsvarande ett UC-intyg. 2 Ansvarförsäkringen skall omfatta den verksamhet som utföraren bedriver enligt denna uppdragsbeskrivning samt dennes eventuella tilläggstjänster.

275 4 (6) Krav på utförandet 3.1 Val av verksamhet Välj vilken verksamhet som ansökan avser Ansökan avser Hemtjänst Boendestöd Hemtjänst och boendestöd OBS: Krav på verksamheten och dess utförande avseende hemtjänst och boendestöd finns i respektive uppdragsbeskrivning. 3.2 Krav enligt kapitel 3 i uppdragsbeskrivningen Som utförare uppfyller och accepterar vi samtliga skallkrav, enligt kapitel 3 i uppdragsbeskrivningen (här avses den eller de uppdragsbeskrivningar som är aktuella för vald verksamhet enligt punkt 3.1 ovan). Ja Nej 3.3 Handlingar som bevis Följande handlingar skall bifogas ansökan. Uppdragsbeskrivning Ja Nej Bilagenummer Ifylld kravkatalog (kapitel 3 en för varje vald verksamhet) Ifylld företagspresentation (utförarpresentation bilaga 5) OBS: Övriga bilagor som ni hänvisar till skall hänvisas i kravkatalogen! 3.4 Handlingar som bevis vid avtalstecknandet Följande handlingar skall innan avtalstecknandet kunna uppvisas. Bevis och handlingar gällande enhetschef Examensbevis för relevant högskoleutbildning Meritförteckning som visar yrkeserfarenhet Intyg som bevisar erfarenheten (dokumenterad erfarenhet) Referenser: Namn och telefonnummer till minst två personer som kan bekräfta uppgifterna om yrkeserfarenhet och bistå med referenser. OBS: Kompetenskraven för enhetschef är olika för hemtjänst respektive boendestöd! Se kapitel 3 i respektive kravkatalog!

276 5 (6) Rutiner och riktlinjer Rutiner och riktlinjer för lex Sarah enligt SOSFS 2011:5 3.5 Underleverantörer Vi har redan anlitat en eller flera underleverantörer (i alla led) för att utföra vissa uppgifter enligt avtal. Ja Nej Om ja, bifoga avtalen/avtalet med underleverantörerna. Avtal med underleverantör (i alla led) Ja Nej Bilagenummer Avtal Vi ansvarar för att anlitade underleverantörer uppfyller samtliga krav som anges i kravkatalogerna och verksamhetens utförande. Ja Nej 3.6 Tillgång till andra företags kapacitet Vi åberopar andra företags ekonomiska, tekniska eller yrkesmässiga kapacitet (vi kommer att anlita underleverantör) för att kunna utföra vissa uppgifter enligt avtal. Ja Nej Om ja, bifoga samtliga avtalen/avtalet och/eller andra överenskommelser med dessa företag. Avtal/Överenskommelser gällande tillgång till andra företags kapacitet Avtal/Överenskommelser Ja Nej Bilagenummer OBS: Om ett åberopande av andra företags kapacitet har gjorts skall avtal/överenskommelse om detta ha uppvisats för socialtjänsten innan avtal kan tecknas!

277 6 (6) Avtal för bedrivande av verksamhet Vi har tagit del av Avtal, enligt kapitel 4 i uppdragsbeskrivningen för aktuell verksamhet, och accepterar dessa villkor. Ja Nej OBS: Detta accepterande innebär inte att avtal har ingåtts. Avtal kan tecknas när samtliga bevis och handlingar har kontrollerats och godkänts. 5. Sanningsförsäkran av behörig företrädare Som behörig företrädare intygar jag att informationen i detta formulär, utförarpresentationen och kravkatalogen kapitel 3 är aktuell, sanningsenlig och korrekt, varken jag eller mitt företag är föremål för konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, de personer som, genom sitt delägarskap- och anställning i företaget/förening, har väsentligt inflytande i företaget/föreningen och har rätt att fatta beslut om rör dess verksamhet, inte är dömda för brott avseende yrkesutövning eller gjort sig skyldiga till allvarliga fel i yrkesutövningen, eller är dömd för andra brott enligt kap. 2.2 i uppdragsbeskrivningen. Företagets namn*: Ort och datum*: Underskrift av behörig företrädare*: Namnförtydligande*: Befattning*:

278 ANSÖKAN 1 (6) Dnr: nr Ansökan om att bedriva hemtjänst och boendestöd - nybildade företag eller företag under bildande Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att dennes information får lagras och bearbetas i register. Den sökande har rätt att begära utdrag och rättelser. Om det under tiden mellan inkommen ansökan och avtalstecknande framkommer styrkt information om att den sökande inte uppfyller sina åtaganden enligt samtliga ansökningshandlingar kommer kommunen att diskvalificera den aktuella sökanden. Uppdragsbeskrivningens diarienummer* (Dnr): Datum* (AAMMDD): 1. Information om den sökande Uppgifter märkta med * är ett krav för att ansökan skall kunna behandlas. 1.1 Sökande företag Företagets namn*: Organisationsnummer*: Utdelningsadress* (gata, box e.d.): Postnummer*: Postadress*: Telefonnummer* (även riktnummer): Plusgironummer/Bankgiro*: Hemsida: E-postadress*: Företagsform*: 1.2 Sökande företags kontaktperson (behörig företrädare) avseende ansökan För- och efternamn*: Befattning: Socialtjänsten Ledning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

279 2 (6) Telefonnummer dagtid* (även riktnummer): Fax: E-postadress*: 1.3 Underrättelse om beslut skickas till Företagets namn*: För- och efternamn*: Utdelningsadress* (gata, box e.d.): Postnummer*: Postadress*: Fax: E-postadress*: 1.4 Sökande företags kontaktperson (behörig företrädare) avseende avtal För- och efternamn*: Befattning: Telefonnummer dagtid* (även riktnummer): Fax: E-postadress*: 1.5 Behörig företrädare i samband med tecknande av avtal För- och efternamn*: Befattning: Telefonnummer dagtid* (även riktnummer): Fax: E-postadress*:

280 3 (6) Krav på utförare 2.1 Krav enligt kapitel 2 i uppdragsbeskrivningen Som utförare uppfyller och accepterar vi samtliga skallkrav, enligt kapitel 2 i uppdragsbeskrivningen. Ja Nej 2.2 Handlingar som bevis Följande handlingar skall innan avtalstecknandet kunna uppvisas. Registrering Registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket Registeruppgift utfärdat av Länsstyrelsen Försäkringar Erforderlig, gällande ansvarsförsäkring 1. Ekonomisk och finansiell ställning Aktiekapital eller bank- eller koncerngaranti Övriga skallkrav enligt kapitel 2.6 i uppdragsbeskrivningen. Följande skallkrav accepteras och uppfylls. Accepteras och uppfylls Ja Nej Allmänhetens rätt till insyn Meddelarfrihet Villkor för arbetstagare inom den avtalade verksamheten 1 Ansvarförsäkringen skall omfatta den verksamhet som utföraren bedriver enligt denna uppdragsbeskrivning samt dennes eventuella tilläggstjänster. 2 På begäran skall företaget kunna redovisa till bank eller annan finansiär.

281 4 (6) Krav på utförandet 3.1 Val av verksamhet Välj vilken verksamhet som ansökan avser Ansökan avser Hemtjänst Boendestöd Hemtjänst och boendestöd OBS: Krav på verksamheten och dess utförande avseende hemtjänst och boendestöd finns i respektive uppdragsbeskrivningen. 3.2 Krav enligt kapitel 3 i uppdragsbeskrivningen Som utförare uppfyller och accepterar vi samtliga skallkrav, enligt kapitel 3 i uppdragsbeskrivningen (här avses den eller de uppdragsbeskrivningar som är aktuella för vald verksamhet enligt punkt 3.1 ovan). Ja Nej 3.3 Handlingar som bevis Följande handlingar skall bifogas ansökan. Uppdragsbeskrivning Ja Nej Bilagenummer Ifylld kravkatalog (kapitel 3 en för varje vald verksamhet) Ifylld företagspresentation (utförarpresentation bilaga 5) OBS: Övriga bilagor som ni hänvisar till skall hänvisas i kravkatalogen! 3.4 Handlingar som bevis vid avtalstecknandet Följande handlingar skall innan avtalstecknandet kunna uppvisas. Bevis och handlingar gällande enhetschef Examensbevis för relevant högskoleutbildning Meritförteckning som visar yrkeserfarenhet Intyg som bevisar erfarenheten (dokumenterad erfarenhet) Referenser: Namn och telefonnummer till minst två personer som kan bekräfta uppgifterna om yrkeserfarenhet och bistå med referenser. OBS: Kompetenskraven för enhetschef är olika för hemtjänst respektive boendestöd! Se kapitel 3 i respektive kravkatalog!

282 5 (6) Rutiner och riktlinjer Rutiner och riktlinjer för lex Sarah enligt SOSFS 2011:5 3.5 Underleverantörer Vi har redan anlitat en eller flera underleverantörer (i alla led) för att utföra vissa uppgifter enligt avtal. Ja Nej Om ja, bifoga avtalen/avtalet med underleverantörerna. Avtal med underleverantör (i alla led) Ja Nej Bilagenummer Avtal Vi ansvarar för att anlitade underleverantörer uppfyller samtliga krav som anges i kravkatalogerna och verksamhetens utförande. Ja Nej 3.6 Tillgång till andra företags kapacitet Vi åberopar andra företags ekonomiska, tekniska eller yrkesmässiga kapacitet (vi kommer att anlita underleverantör) för att kunna utföra vissa uppgifter enligt avtal. Ja Nej Om ja, bifoga samtliga avtalen/avtalet och/eller andra överenskommelser med dessa företag. Avtal/Överenskommelser gällande tillgång till andra företags kapacitet Avtal/Överenskommelser Ja Nej Bilagenummer OBS: Om ett åberopande av andra företags kapacitet har gjorts skall avtal/överenskommelse om detta ha uppvisats för socialtjänsten innan avtal kan tecknas!

283 6 (6) Avtal för bedrivande av verksamhet Vi har tagit del av Avtal, enligt kapitel 4 i uppdragsbeskrivningen för aktuell verksamhet, och accepterar dessa villkor. Ja Nej OBS: Detta accepterande innebär inte att avtal har ingåtts. Avtal kan tecknas när samtliga bevis och handlingar har kontrollerats och godkänts. 5. Sanningsförsäkran av behörig företrädare Som behörig företrädare intygar jag att informationen i detta formulär, utförarpresentationen och kravkatalogen kapitel 3 är aktuell, sanningsenlig och korrekt, varken jag eller mitt företag är föremål för konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, de personer som, genom sitt delägarskap- och anställning i företaget/förening, har väsentligt inflytande i företaget/föreningen och har rätt att fatta beslut om rör dess verksamhet, inte är dömda för brott avseende yrkesutövning eller gjort sig skyldiga till allvarliga fel i yrkesutövningen, eller är dömd för andra brott enligt kap. 2.2 i uppdragsbeskrivningen. Företagets namn*: Ort och datum*: Underskrift av behörig företrädare*: Namnförtydligande*: Befattning*:

284 RAPPORTERING UTFÖRD TID EXTRAORDINÄRA HEMSJUKVÅRDSINSATSER Utförare av extraordinära hemsjukvårdsinsatser Hemtjänstgrupp eller extern utförare Ansvar och objekt År och månad Ange tid per dag (anges i timmar och minuter) Namn Namn Vårdtagare Personnummer Personnummer Skickas den 1:e i varje månad till: Enhetschef Hemvårdsavdelningen fax Attest Magnus Jonsson Beställs via kommuntryckeriet ÄO 98

285 Kortfattat om o GA VOR, MUTOR och EKONOMISKA TRANSAKTIONER inom socialtjänsten UDDEVALLA KOJ-AMUN

286 Vårt ansvar Vi inom socialtjänsten arbetar med människor som är i en beroendeställning till oss. Detta ger oss ett stort moraliskt och etiskt ansvar att uppföra oss på ett korrekt och respektfullt sätt, i alla situationer. Ett viktigt område kallas "Gåvor, mutor och ekonomiska transaktioner". Det handlar om hur du som anställd skall förhålla dig till pengar och ekonomi i din roll som anställd inom socialtjänsten och i kontakten med den du arbetar för. Huvudregler Du får inte: ta emot pengar eller andra gåvor ta emot något som testamenterats till dig låna pengar av den du arbetar för köpa något av den du arbetar för åka med på semester, betalat av den du arbetar för göra extra insatser mot betalning hantera större kontantsummor

287 Gåvor Ibland vill någon som du arbetar för skänka pengar, presenter eller till och med testamentera något till dig. Du får inte ta emot gåvor i form av pengar eller presenter, förutom till exempel en blomma vid en högtid. En gåva kan i lagens mening i vissa fall bli en muta. Ekonomiska transaktioner Du får heller inte ha ekonomiska transaktioner med den du arbetar för, till exempel låna pengar eller göra något extra mot betalning. Du får inte heller åka med på semester mot betalning. Hantering av pengar Som anställd skall du inte hantera bankböcker eller större kontantsummor. Du får heller inte utföra andra ekonomiska transaktioner, till exempel betala räkningar. Du skall även undvika att hantera den enskildes bankkort. l de undantagsfall detta ändå sker finns uttalade rutiner om hur detta skall gå till. Fråga din chef om detta.

288 Vad kan hända? Om du bryter mot någon av dessa regler kon det bli arbetsrättsliga följder eller rent utav åtal. Vad göra? Om du ör det minsto osäker på hur du skall göra skall du kontakta din arbetsledare. UDDEVALLA KOMMUN SOCIAlTJÄNSTEN Uddevalla l Telefon (vxl

289 BESKRIVNING 1 (3) Dnr: nr Presentation av utförare till brukare via webb och tryckt papper. Utförarpresentation Företag Företagets namn: Utdelningsadress (gata, box e.d.): Postadress: Postnummer: Telefonnummer (även riktnummer): Telefontid: Hemsida: E-postadress: Verksamhetsansvarig: Kontaktperson som brukaren kontaktar för frågor, synpunkter och klagomål m.m. Kan vara samma person som Verksamhetsansvarig. För- och efternamn: Utdelningsadress (gata, box e.d.): Postadress: Postnummer: Telefonnummer (även riktnummer): Mobiltelefonnummer: Telefontid: E-postadress: Socialtjänsten Hemvårdsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen fax E-post

290 2 (3) Verksamhetsbeskrivning Beskriv i korthet företaget, kvalitetsmål, m.m. (högst 340 tecken): Personal och kompetens Beskriv antal anställda, personalens utbildning, särskild kompetens, om personalen har särskilda språkkunskaper m.m. (högst 340 tecken): Geografiskt etableringsområde Biståndsbedömda hemtjänstinsatser i form av serviceinsatser, personlig omvårdnad, avlösning enligt SoL och ledsagarservice enligt SoL utförs av oss mellan kl. 07:00 och 22:00 under årets alla dagar i följande område(n): Hela Uddevalla kommun Fylls i endast om du avser att bedriva hemtjänst eller boendestöd och hemtjänst. Har du i din ansökan valt att enbart utföra boendestödsverksamhet så kan du bortse från geografiskt etableringsområde. Val av boendestödsverksamhet innebär att du skall genomföra dessa insatser i hela Uddevalla kommun. Område 1 - Centrala Uddevalla Område 2 - Östra Uddevalla Område 3 - Södra Uddevalla Område 4 - Nordöstra Uddevalla Område 5 - Nordvästra Uddevalla Område 6 - Västra Uddevalla Område 7 Ljungskile

291 3 (3) Tilläggstjänster Ange vilka tilläggstjänster som ni eventuellt tillhandahåller (högst 340 tecken): Profilering Beskriv er eventuell profilering genom att framhålla de olika inriktningar eller kompetenser som kan erbjudas utöver hemtjänsten, t ex språk, kultur, demensinriktning, inriktning mot personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med funktionsnedsättning (högst 340 tecken): Övriga upplysningar Ange eventuella övriga upplysningar till brukare (högst 340 tecken): Om ni vill att presentationen till brukare skall finnas på annat språk än svenska står ni själva för översättningen. Presentationerna publiceras på Uddevalla kommuns hemsida och på tryckt papper. Denna utförarpresentation skall bifogas ansökan..

292 ÖVERLÄMNINGSRUTIN 1 (2) DNR: UDDEVALLA KOMMUN SOCIALTJÄNSTEN HANDLÄGGARE Enhetschef Magnus Jonsson TELEFON Överlämningsrutin från Trygg Hemgång till privat hemtjänst *Om Trygg Hemgång börjar arbeta med en vårdtagare som sedan tidigare har valt en privat utförare för sin hemtjänst, meddelas detta till den aktuella utföraren. Även när en vårdtagare under tiden som denne har hjälp av Trygg Hemgång väljer en privat utförare för sin framtida hemtjänst meddelas detta till det valda företaget. Detta kommuniceras av biståndshandläggaren via meddelandefunktionen i Procapita. Trygg Hemgång kommer att ha vårdtagaren i sin verksamhet i upp till 14 dagar. *När Trygg Hemgång bedömer att vårdtagaren kan överlämnas till vald hemtjänstgrupp sker följande: - Biståndshandläggaren i Trygg Hemgång bokar ett uppföljningsmöte hemma hos vårdtagaren. Uppföljningsmötet utförs av biståndshandläggaren i Trygg Hemgång, usk som är kontaktperson samt den legitimerad personal i Trygg Hemgång som ev. anses vara nödvändig för uppföljningen. I samband med uppföljningen fastställs det uppdrag som skall föras över till vald hemtjänst. Detta uppdrag levereras på samma sätt som idag, via Procapita. - I samband med bokningen av uppföljningsmötet, bokas även ett överlämningsmöte. Överlämningsmötet bokas av biståndshandläggaren via meddelandefunktionen i Procapita. Kallelsen går till mottagande enhetschef och dess hemtjänstgrupp, samt till Rehabenheten. Datumet för överlämningsmötet skrivs även in i uppdraget som går till hemtjänstgruppen. *Överlämningsmötet sker på fastställda dagar och tider, tisdagar och torsdagar kl och kl.13.30, och äger rum i vårdtagarens hem. Där möter usk och rehabpersonal från Trygg Hemgång usk från övertagande hemtjänstgrupp, samt den rehabpersonal som är kopplad till denna grupp. *Trygg Hemgångs sista besök hos vårdtagaren blir vid överlämningsmötet, som således blir övertagande hemtjänstgrupps första besök. Hemvårdsavdelningen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX UDDEVALLA Strömstadsvägen fax E-POST

293 ÖVERLÄMNINGSRUTIN 2 (2) DNR: UDDEVALLA KOMMUN SOCIALTJÄNSTEN *Sjuksköterskornas överlämning sker antingen via Procapita eller vid specifika ärenden via ett separat inbokat överlämningsmöte i vårdtagarens hem. /

294 Kortfattat om TYSTNADSPLIKT och SEKRETESS inom socialtjänsten UDDEVALLA KOMMUN

295 Vårt ansvar Vi inom socialtjänsten arbetar med människor som är i en beroendeställning till oss. Detta ger oss ett stort moraliskt och etiskt ansvar att uppföra oss på ett korrekt och respektfullt sätt, i alla situationer. Ett av dessa viktiga områden rör tystnadsplikt och sekretess. Huvudregel Alla uppgifter om den enskilde och dess närstående omfattas av sekretess hos socialtjänsten Du får lämna ut uppgifter till annan personal bara om det behövs för arbetets utförande Du får bara i speciella falllämna upplysningar till utomstående. Är du osäker skall du kontakta din arbetsledare sekretesslag Bestämmelsen om tystnadsplikten och sekretessen finns i Offentlighets- och sekretesslagen [2009:400] och ör till för att skydda den enskildes personliga integritet.

296 För vem gäller tystnadsplikt? Tystnadsplikt har alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom socialtjänsten samt inom den kommunala hälso- och sjukvården. Den gäller alltså inte bara vårdpersonal, utan även administrativ personal, tolkar, lokalvårdare, elever med flera. Vad innebär tystnadsplikt och sekretess? Tystnadsplikt innebär att du varken i ord, handling eller skriftligen får informera om något som rör den enskildes personliga förhållanden. Det gäller exempelvis uppgifter om hälsotillstånd, familjesituation, utbildning, yrkesverksamhet, ekonomi samt uppgifter om adresser och telefonnummer. sekretessen gäller alla muntliga och skriftliga personuppgifter, oavsett om de finns på papper, i en dator eller på annat sätt. Tystnadsplikten gäller även när du slutat din tjänst inom socialtjänsten.

297 Vad kan hända? Brott mot tystnadsplikten och sekretessen kan få arbetsrättsliga följder samt ge böter eller fängelse. Vad göra? Om du är det minsta osäker på hur du skall förhålla dig till tystnadsplikten skall du kontakta din arbetsledare. UDDEVALlA KOMMUN SOCIArTJ NSTtN Uddevalla 1 Telefon (vx)

298 Rapport mellan Larmet/natten och utförare inom hemtjänst Utförare Datum Namn Personnummer Adress Rapport från dagen Uppgiftslämnare Rapport från kvällen Rapporterad klockan Uppgiftslämnare Rapport från natten Rapporterad klockan Uppgiftslämnare Rapporterad klockan Händelsen skall föras in av utföraren i vårdtagarens daganteckningar. Larmet/natten, faxnummer Utförare Faxnummer Antal sidor

299 Kortfattat om BASALA HYGIENRUTINER inom socialtjänsten Socialtjänsten UDDEVALL.A. KOMMUN

300 Vårt ansvar Vi inom socialtjänsten arbetar med människor som är i en beroendeställning till oss. Detta ger oss ett stort moraliskt och etiskt ansvar att uppföra oss på ett korrekt och respektfullt sätt, i alla situationer. Ett viktigt område rör de basala hygienrutinerna. Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vårdarbetet. Rutinerna skall därför alltid tillämpas i alla omvårdnadssituationer och av all personal. Tänk på: o God handhygien o Inga smycken eller klockor o Handsprit o Handskar o Kortärmat och kläder som tål tvätt 60 o Långt hår skall vara uppsatt o Omålade naglar, inkluderar även ofärgat noaeliack God handhygien Förutsättningen för god handhygien är att ringar, klockor och armband aldrig skall bäras i vårdarbete. Långa naglar, lösnaglar samt handledsortoser, gips eller annat större förband, kan förutom att samla mikroorganismer också skada vårdtagaren, och skall därför inte förekomma i vården. Handdesinfektion skall göras före rent och efter orent arbete, mellan patienter och efter att handskar använts. Kontaktsmitta Kontaktsmitta är den vanligaste smittvägen och innebär att smitta förs från hand till hand eller från en yta till en annan- direkt eller indirekt. Kontaktsmitta förebyggs genom goda rutiner för handhygien och personalklädsel samt genom rengöring och desinfektion av ytor och föremål.

301 Så här rengör du dina händer -Ta rikligt (2-3 mi) med handsprit. - Gnid in, glöm inte fingertoppar, tumgrepp och vid behov underarmar. - Fortsätt att gnida in handspriten tills händerna är torra. Handtvätt görs när handen är synligt smutsig. Efter handtvätt, torka torrt och desinfektera rikligt med handsprit. Personal med eksem eller sårigheter på händer och/eller underarmar som inte kan sprita sig, skall informera sin chef Engångshandskar Används: -vid kontakt med urin, avföring, kräkning m.m - för att minska risken för blodsmitta t ex vid provtagning Engångshandskarna skall bytas efter varje orent arbete med vårdtagaren och kasseras efter varje tillfälle, ibland oftare mellan olika arbetsmoment. Handdesinfektion skall alltid utföras efter man tagit av sig handskarna eftersom händerna ofta förorenas vid avtagning. Engångshandskar ska aldrig ersätta handsprit. skyddskläder Används vid: - patientnära arbete - hantering av smutsiga föremål -vid bäddning Plastförkläde används för att skydda dina kläder från att bli nedsmutsade av smittförande mikroorganismer. Plastförkläde är engångs och kasseras efter användning. Dina arbetskläder Skall kunna klara tvätt i 60, annars dör inte mikroorganismerna Kortärmad tröja Skall bytas dagligen

302 Vadtycker du? Har du synpunkter på verksamheten? Berätta det för oss. Vi vill ta del av dina tankar, ideer och synpunkter. Det ger oss en chans att förbättra verksamheten. Närmast ansvarig för synpunkter är verksamhetschefen, som nås via kommunens växel Ansvarig för den kommunala hälso- och sjukvården är den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS), som nås på telefon Du kan även använda dig av vår blankett "Säg vad du tycker" fin ns tillgänglig i alla våra verksamheter och på kommunens hemsida UDDEVALLA KOMMUN SOCIAlTJÄNsTEN Uddevalla 1 Telefon(vx)

303 PERSONALENs HYGIENRUTINER - din säkerhet Socialtjänsten UDDEVALLA KOMMUN

304 Varför denna information? Vår omvärld förändras för varje dag som går. Vi reser mer idag än förr. Det finns en del bakteriestammar som blivit motståndskraftiga mot antibiotika. Motståndskraftiga bakterier dör alltså inte vid viss antibiotikabehandling. Hela den svenska sjukvårdsapparaten arbetar intensivt med att stoppa utvecklingen av motståndskraftiga bakterier. Det enda effektiva sättet att begränsa spridningen av dessa bakterier är goda hygienrutiner. Hygienrutiner Det är viktigt för oss att du som brukare av socialtjänstens tjänster, vet vilka hygienrutiner som personalen skall följa och att det är för din säkerhet som hygienrutiner och föreskrifter skall tillämpas. Personalen skall: Bära plastförkläde vid sängbäddning och vid hjälp med den personliga hygienen Ej ha långärmade kläder Ha håret uppsatt om det är långt Ha kortklippta naglar utan nagellack Ej ha lösnaglar Ej ha smycken på händer och underarmar, såsom klocka, ringar, armband Ha plasthandskar på sig vid kontakt med alla typer av kroppsvätskor Personalen skall även- före och efter alla vårdmoment -sprita sina händer och underarmar. Händerna skall spritas innan och efter att handskar använts.

305 Handspriten dödar de bakterier som finns på huden. För att underlätta personalens arbete bör det finnas en flaska handsprit innanför dörren till din bostad. Handsprit, förkläden och handskar bekostas och tillhandahålls av socialtjänsten. Bilden nedan visar handsprit i pumpflaska, handskar och förkläde. Hygienrutinen för din säkerhet Hygienrutinerna är till för din säkerhet och för att inte sprida smitta mellan andra brukare och dig via socialtjänstens personal. På sista sidan av denna broschyr hittar du kontaktuppgifter till socialtjänsten om du har frågor eller synpunkter kring hygienrutinerna.

306 Vad tycker du? Har du synpunkter på verksamheten? Berätta det för oss. Vi vill ta del av dina tankar, ideer och synpunkter. Det ger oss en chans att förbättra verksamheten. Närmast ansvarig för synpunkter är verksamhetschefen, som nås via kommunens växel Ansvarig för den kommunala hälso- och sjukvården är den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS), som nås på telefon Du kan även använda dig av vår blankett "Säg vad du tycker" finns tillgänglig i alla våra verksamheter och på kommunens hemsida l UDDEVALLA KOMMUN SOCIALTJÄNsTEN Uddevalla l Telefon (vx)

307 SAMMANSTÄLLNING UTFÖRD EXTRA TID Hemtjänst År och månad Utförare (kommunen eller namn extern utförare) Organisation Extra tid Ange tid per månad i 100-delar exempel 45 min = 0, Söder Hedegärde Dalaberg Tureborg Stenbacken/Lane Ryr Söder Ljungskile Norgården hemtjänst Centrum Anhörigvårdare Centrum Väst Skogslyckan Norr Skogslyckan Söder Åsen Bokenäs servicebostäder Norgården servicebostäder Strömstadsvägen boendestöd Inskickat av Faxas den 1:e varje månad till: Christina Moyle fax

308 SAMMANSTÄLLNING UTFÖRD TID NÄRSTÅENDESTÖD Hemtjänst År och månad Utförare (kommunen eller namn extern utförare) Organisation Närståendestöd Ange tid per månad i 100-delar exempel 45 min = 0, Söder Hedegärde Dalaberg Tureborg Stenbacken/Lane Ryr Söder Ljungskile Norgården hemtjänst Centrum Anhörigvårdare Centrum Väst Skogslyckan Norr Skogslyckan Söder Åsen Bokenäs servicebostäder Norgården servicebostäder Strömstadsvägen boendestöd Inskickat av Faxas den 1:e varje månad till: Christina Moyle fax

309 SAMMANSTÄLLNING UTFÖRD TID LEDSAGNING Hemtjänst År och månad Utförare (kommunen eller namn extern utförare) Organisation Ledsagning Ange tid per månad i 100-delar exempel 45 min = 0, Söder Hedegärde Dalaberg Tureborg Stenbacken/Lane Ryr Söder Ljungskile Norgården hemtjänst Centrum Anhörigvårdare Centrum Väst Skogslyckan Norr Skogslyckan Söder Åsen Bokenäs servicebostäder Norgården servicebostäder Strömstadsvägen boendestöd Inskickat av Faxas den 1:e varje månad till: Christina Moyle fax

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2013-05-08. Socialnämnden. Elving Andersson. Charlotte Larsson

KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2013-05-08. Socialnämnden. Elving Andersson. Charlotte Larsson KALLELSE Föredragningslista 1 (2) 2013-05-08 UDDEVALLA KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDE Socialnämnden PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Bäve, 2013-05-15 kl. 8:30 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Elving Andersson Charlotte

Läs mer

~;~~a ~.~f?=... f. ~.. ff~~... l..<v,. ~.f!ltl..~-<c,..- Stef~ Sk1.'J. o ~gl%d Lars-Olof LaxlOt (I 129)

~;~~a ~.~f?=... f. ~.. ff~~... l..<v,. ~.f!ltl..~-<c,..- Stef~ Sk1.'J. o ~gl%d Lars-Olof LaxlOt (I 129) Sammanträde Plats och tid Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-15.30 Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V) tjänstgörande ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving

Läs mer

Särskilda boenden. Socialtjänsten

Särskilda boenden. Socialtjänsten Särskilda boenden Socialtjänsten November 2013 Vad är ett särskilt boende? I Uddevalla består det särskilda boendet av äldreboenden och servicebostäder. Omvårdnadsbehovet styr valet av äldreboende och

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21 Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-08-21 Sammanträde Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg (SN) Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl 09.00-12.00 torsdagen den 03 september

Läs mer

Protokoll. stadshuset, lokal Bäve, kl ,

Protokoll. stadshuset, lokal Bäve, kl , Sammanträde Plats och tid stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.00, 13.00-14.40 Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-O l of Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice

Läs mer

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Rolf Samuelsson (MP) 2011-02-04 ordförande Till socialnämnden Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt

Läs mer

Protokoll. stadshuset, lokal Bäve kl. 8:00-11:55

Protokoll. stadshuset, lokal Bäve kl. 8:00-11:55 Sammanträde Plats och tid Ledamöter stadshuset, lokal Bäve kl. 8:00-11:55 Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), l :e vice ordförande Stefan Skoglund (S), 2:e vice ordförande Ann-Charlott Gustafsson

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Protokoll. Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.00

Protokoll. Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.00 Sammanträde Plats och tid Ledamöter Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.00 Stefan Skoglund (S), ordforande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving Andersson (C), 2:e vice ordförande Said Olsson

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

Socialtjänsten, Stadshuset

Socialtjänsten, Stadshuset SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-04 1 (5)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-04 1 (5) 1 (5) PLATS OCH TID Stadshuset, Bäve sammanträdesrum, kl. 09.00-11.30 NÄRVARANDE LEDAMÖTER Arne Lindh, PRO Mauritz Eliasson, PRO Lennart Johansson, PRO Stig Axelsson, SPF Viken Sten Sävland, SPRF avd 44

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Rapport internkontroll av efterlevnad av lagstiftningen lex Sarah

Rapport internkontroll av efterlevnad av lagstiftningen lex Sarah Protokoll Sammanträdesdatum 2015-10-08 Sida 15(21) Socialnämndens arbetsutskott SNau 127 Rapport internkontroll av efterlevnad av lagstiftningen lex Sarah Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009 RAPPORT 1 (7) HANDLÄGGARE Utvecklingssekreterare Brita Havåsen TELEFON 0522-69 70 52 brita.havasen@uddevalla.se Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild 2009 Bakgrund Socialnämnden har i sitt måldokument

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-04 Dnr: 2014/124-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-04 Dnr: 2014/124-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-04 Dnr: 2014/124-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Ulf Johansson, proaros Helene Öhrling,

Läs mer

Tillsyn AB Dungens boende enligt LSS 9:8 samt tillsyn AB Dungens korttidshem enligt LSS 9:6

Tillsyn AB Dungens boende enligt LSS 9:8 samt tillsyn AB Dungens korttidshem enligt LSS 9:6 ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR STÖD OCH SERVICE TILL PER SONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.3.-028/2010 SID 1 (5) 2010-01-19 Handläggare: Annalena Hellmin

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott. Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05. Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott. Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05. Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Sammanträde Plats och tid Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05 Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving

Läs mer

Protokoll. Arbetsutskottets beslut Socialnämndens arbetsutskott antar Barnbokslut 2014.

Protokoll. Arbetsutskottets beslut Socialnämndens arbetsutskott antar Barnbokslut 2014. Protokoll Sammanträdesdatum 2015-10-08 Sida 16(21) Socialnämndens arbetsutskott SNau 128 Arbetsutskottets beslut Socialnämndens arbetsutskott antar. Sammanfattning Barnbokslutet innehåller beskrivning

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2013-03-21 22 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 17.10 kl 13.15 16.20 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Börje Wahlund

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Genomförandeplan Äldre i Degerfors kommun med sociala omsorgs- och vårdinsatser ska få en individuell genomförandeplan upprättad. Tidsaspekten för upprättandet ser olika ut,

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

F~;;;~~:a7' "~...~... ~tm<l... :5 :og;u~~

F~;;;~~:a7' ~...~... ~tm<l... :5 :og;u~~ Sammanträde Plats och tid Ledamöter Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-14.15 Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving Andersson (C), 2:e vice ordförande Said Olsson

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30 11:45 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER Äldreomsorg, Vadstena Kommun Antagen av socialnämnden den 16 oktober 2012, 117 Dnr 2012/100-730, 2012.1036 INNEHÅLL Bakgrund... 3 Nationellt... 3 Vadstena... 4 Värdegrund för

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

f~:j~4~7('. n :=c...

f~:j~4~7('. n :=c... Sammanträde Plats och tid stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.30 Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving Andersson (C), 2:e vice ordförande, kl. 13.30-16.25

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Skärlundagatan 8 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Skärlundagatan 8! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Tjänsteutlåtande Uppföljning av hälso- och sjukvården på gruppbostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning SN 2009/0149

Tjänsteutlåtande Uppföljning av hälso- och sjukvården på gruppbostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning SN 2009/0149 15 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2009-11-24 1(5) SN 2009/0149 Socialnämnden 2009-12-15 Uppföljning av hälso- och sjukvården på gruppbostäder för personer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun

Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre i Håbo Kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Britt-Louise Thorberg, utvecklingsledare 0171-525 56 britt-louise.thorberg@habo.se Plan för införandet av lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska personalen

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131119 International AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och dokumentation. Företagets representanter: Simin Torkzadeh Sammanfattande

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS 2013-09-23 SN-2013/2907.726 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt

Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt Verksamhetsuppföljning Skillinge Vård- och omsorgdistrikt 2014-09-26 2014-09-29 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Skillinge Vård-

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta kommun för period 2, maj aug 2012 SN-2012/321

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta kommun för period 2, maj aug 2012 SN-2012/321 Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2012-10-02 SN-2012/321 Socialnämnden Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Oxelgatan 2013-08-23

Verksamhetsuppföljning Oxelgatan 2013-08-23 Verksamhetsuppföljning Oxelgatan 2013-08-23 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Oxelgatans gruppboende ligger

Läs mer

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 2014-10-29 SID 1 (5) Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende drivs av Attendo Care. Frösunda har 44 lägenheter uppdelade på fyra

Läs mer

Anne Saaristo, socialchef Inger Kjellerby-Åberg, anhörigfrågor David Matscheck, utredare Siw Lillhannus, förvaltningssekreterare

Anne Saaristo, socialchef Inger Kjellerby-Åberg, anhörigfrågor David Matscheck, utredare Siw Lillhannus, förvaltningssekreterare Socialnämnden 2009-11-17 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 17 november 2009, kl 18.30. Genomgång av handlingar

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

2012-03-09. Kolabacken, kommunhuset

2012-03-09. Kolabacken, kommunhuset 1(15) 2012-03-09 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Torsdag 7 mars 2013, kl 18.30 (OBS: Demokraticafé kl 18.00) Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Guldsmedsgårdens servicebostads Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Servicebostaden

Läs mer

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-01-27 Författare Hans-Lennart Stenqvist Innehållsförteckning Uppdraget... 3 Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

att föreslå socialnämnden att inte längre godkänna Jakob Care AB som utförare av hemtjänst för service och omvårdnad, samt

att föreslå socialnämnden att inte längre godkänna Jakob Care AB som utförare av hemtjänst för service och omvårdnad, samt Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-13 55 Hävning av avtal med hemtjänstutförare Jakob Care AB SN-2015/300 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att inte längre

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Lunden i Lidköping.

BESLUT. Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Lunden i Lidköping. BESLUT Inspektionen vård och omsorg 2016-06-16 Dnr 8.4.2-1268/2016-21 1(6) Avdelning sydväst Karin Nyqvist Karin.Nyqvist@ivo.se Lidköpings kommun Social- och arbetsmarknadsnämnden 531 88 Lidköping [LIDKÖPINGS

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 2016-01-18 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 Sammanfattning Staben för kvalitetsutveckling genomför årliga uppföljningar av verksamheten på stadens vård- och omsorgsboenden. Syftet med

Läs mer

Uppföljning av särskilt boende - funktionshinderområdet, egen regi

Uppföljning av särskilt boende - funktionshinderområdet, egen regi SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-09 SN-2015/1620.722 1 (5) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Judith Berntsson Nilsson 08-535 378 18 judith.berntsson@huddinge.se

Läs mer

Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371

Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-19 52 Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371 Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden att

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden

Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2014-02-27 Sida 10(23) Socialnämnden SN Punkt 9 SNau 22 Sn/2014:55/021 Behovsanpassad bemanning på särskilda boenden Förslag till beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131114 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: Carina Andersson, Bito Tengroth

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott. stadshuset, lokal Kasen, kl Stefan Skoglund (S), ordförande

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott. stadshuset, lokal Kasen, kl Stefan Skoglund (S), ordförande Sammanträde Plats och tid Ledamöter stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05 Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordforande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset. Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder enligt LOV

Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset. Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder enligt LOV sida 1 (6) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Kvalitetsuppföljning Falkenbergs Fontänhuset Ekonomisk sammanställning av sysselsättning för personer

Läs mer