KOMMUNSTYRELSEN Godkännande av dagordningen. Beslutsärenden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN 2004-11-24. Godkännande av dagordningen. Beslutsärenden"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Godkännande av dagordningen Beslutsärenden KS 1 Nytt medborgarförslag 2 Avvikelserapport per , KS 3 Verksamhetsplan , KS 4 Program inför detaljplanering för golfbana i Olstorp 5 Yttrande, samrådshandling detaljplan Grindvaktaren 8 och 9 6 Yttrande över förslag till risk- och sårbarhetsanalys 7 Optionsavtal, Hjältevadshus 8 Den offentliga finansieringen av Leader+ 9 Administrativa avslutningen av Leader-programmet 10 Hantering av kommunens pensionsskuld 11 Förslag till pensionsutredning 12 Försäkring av pensionsåtaganden 13 Delegationsärenden 14 Meddelanden KF 15 Avvikelserapport per Verksamhetsplan Va-taxa år Renhållningstaxa Höjning av taxor, kultur- och fritid 20 Taxa för kopiering i färg 21 Svar på motion, intern sammanträdeslokal för kommunfullmäktige 22 Svar på motion, cykelväg Vårgårda-Lagmansholm 23 Yttrande, Sjuhärads kommunalförbunds verksamhetsplan och budget 2005 Beredning/Information 1. Måldiskussion, utbildningsnämnden 2. Information, Västgötalandet 3. Information, pensioner 4. Information, kravspecifikation 5. Rapport företagsbesök

2 Kommunstyrelsen (32) Plats och tid Kommunkontoret,Vårgårda, onsdag kl Beslutande Stig-Olov Tingbratt (c), ordförande1 Christer Forsmark (s)1 Aina Andersson (s) 1 Klas-Göran Olsson (s), , , , 176, Leif Carlsson (c)1 Olof Rydler (fp)1 Arne Olsson (kd)1 Inga-Lena Tellström (kd)1 Eija Tofangchiha (v) 1 Mattias Olsson (m) , Annelie Fischer, utbildningschef 176 Anders Lennermo, ordf. utbildningsnämnden 176 Eva-Britt Filipsson, Västgötalandet, 177 Ann-Britt Martinsson, Västgötalandet, 177 Övriga deltagande Sven-Åke Mökander, förvaltningschef, 1771 Agnetha Jonsson, turistchef, 1771 Stefan Carlsson, KPA, 1781 Anders Stoltz, ekonomichef, 167, 168, 178 Margareta Rehn, personalchef, 178 Kjell Karlsson, kommunchef Gunilla Richardsson, sekreterare Utses att justera Aina Andersson1 Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Vårgårda, måndag kl Underskrifter 1 Sekreterare Gunilla Richardsson1 Paragrafer Ordförande Justerande Stig-Olov Tingbratt Aina Andersson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Vårgårda1 Underskrift Gunilla Richardsson

3 Kommunstyrelsen Ks 152 Föregående protokoll Mattias Olsson (m) frågar om kommunstyrelsens beslut i 147/04, att kommunens revisorer skall göra en revision med inriktning på processen i förvaltningen. Kommunstyrelsen kan inte besluta vad revisorerna skall utföra för revision. För framtiden är det viktigt att observera att revisionen själv avgör vilka uppdrag man skall genomföra. Självklart kan däremot förslag på granskningsuppdrag lämnas till revisionen.

4 Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Ks 153 Dnr KS04/109 Nytt medborgarförslag Beslut har tagits att nya motioner och medborgarförslag skall behandlas på nästa kommunstyrelsesammanträde för att avgöra vidare beredning. Nytt medborgarförslag från Inga Eliasson om asfaltering. Kommunstyrelsens beslut Förslaget remitteras till tekniska förvaltningen.

5 Kommunstyrelsen Ks 154 Dnr KS04/57 Avvikelserapport , kommunstyrelsen Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en avvikelserapport beträffande prognostiserat årsresultat för kommunstyrelsens verksamhetsområde Avvikelserapporten för oktober pekar på ett beräknat överskott uppgående till tkr. Jämfört med september månads ekonomiuppföljning är avvikelsen marginell. Då redovisades det beräknade överskottet till tkr. Kommunstyrelsens förväntade överskott redovisas enligt följande: Tkr Polisisk verksamhet Kommunövergripande verksamhet 0 Samhällsbetalda resor Kansliavdelningen 0 Personalavdelningen Ekonomiavdelningen IT-avdelningen 0 Arbetsmarknadsavdelningen Invandrarbyrån Summa Någon budgetavvikelse beträffande kommunstyrelsens kontors- och datainvesteringar förväntas ej att ske. Kommunstyrelsens beslut Godkänna rapporten och överlämna den till kommunfullmäktige.

6 Kommunstyrelsen Ks 155 Dnr KS04/113 Verksamhetsplan , kommunstyrelsen Kommunledningskontoret lämnar här förslag till budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsens verksamhet år Kommunstyrelsens övergripande mål samt kommunbidraget fastställdes av kommunfullmäktige och 57. Kommunstyrelsens budget 2005 innehåller: övergripande mål samt resultatmål avdelningarnas/enheternas verksamhetsbeskrivningar och budgetar resultat- och investeringsbudget Inga-Lena Tellström (kd) yrkar att under rubriken önskvärt resultat sid. 3 ändras till kommunens årsresultat ska uppgå till 2,5 mkr eller mer Planerat resultat %. Ändringen gäller alla nämnder. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Inga-Lena Tellströms ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens beslut Godkänna verksamhetsplanen och överlämna den till kommunfullmäktige. Under rubriken önskvärt resultat sid. 3 ändras till kommunens årsresultat ska uppgå till 2,5 mkr eller mer Planerat resultat %. Ändringen gäller alla nämnder.

7 Kommunstyrelsen Miljönämnden Ks 156 Dnr KS03/52 Program inför detaljplanering för golfbana i Olstorp Kommunstyrelsen yttrade sig, , över program för golfbana i Olstorp. I yttrandet påpekas att en golfbana på Olstorp är av stor betydelse för satsningen på Tånga-området. Miljöförvaltningen skall ha yttrandena senast , därefter sammanställs programmet. Kommunstyrelsen informeras om att länsstyrelsen skall yttra sig först innan beslut tas. Ärendet tas upp igen när länsstyrelsen har yttrat sig.

8 Kommunstyrelsen Miljönämnden Ks 157 Dnr KS04/195 Yttrande, samrådshandling detaljplan Grindvaktaren 8 och 9 Markanvändningen på fastigheterna anges i fördjupad översiktsplan från 1998 samt detaljplan 1983 till bostadsändamål för befintliga bostäder. Göran Svenssons Bilverkstad bedrivs idag på fastigheterna och markägarna önskar säkerställa markanvändningen i området dels för bilservice och dels bostäder. Syftet med detaljplan är också att fastställa pågående markanvändning. Kommunstyrelsen beslutade att kommunen skall arbeta aktivt för att bilverkstaden skall kunna bedrivas på fastigheterna i framtiden. Samrådsmöte med grannar hölls där de närvarande var positiva till att verkstaden får vara kvar i området. Planprogram för området har upprättats av FB Engineering AB på uppdrag av miljöförvaltningen. Markanvändningen för fastigheterna ändras till bilservice och bostäder. Fortsatt planläggning beräknas kunna ske med enkelt planförfarande. Planläggningen bekostas av fastighetsägaren. Samråd på planprogrammet sker under november Därefter kan planförfarandet påbörjas. Beredningsförslag Kommunstyrelsen beslutar Tillstyrka upprättat planprogram för Grindvaktaren 8 och 9. Uppdraga åt miljönämnden att om möjligt genomföra planläggning för området genom enkelt planförfarande. Planläggningen skall genomföras omgående efter det att planprogrammet godkänts.

9 Kommunstyrelsen forts. Ks 157 Kommunstyrelsens beslut Enligt beredningsförslaget.

10 Kommunstyrelsen Sara Brodin Ks 158 Dnr KS04/190 Yttrande över förslag till risk- och sårbarhetsanalys Båda lagen om extraordinära händelser i fredstid och lagen om skydd mot olyckor säger att en kommuns planering och förebyggande arbete för skydd mot olyckor och extraordinära händelser ska grunda sig på en aktuell riskoch sårbarhetsanalys. I förslaget till risk- och sårbarhetsanalys för Vårgårda kommun ges en övergripande bild av kommunens risker, såväl verksamhetsmässiga som inom kommunens geografiska område. I analysen ges även förslag till åtgärder och strategier för att minska riskerna. Planeringssekreterare Jofridur Gudmundsdottir har tillsammans med utredningssekreterare Sara Brolin yttrat sig över förslaget. Beredningsförslag Kommunstyrelsen antar yttrandet, , som sitt eget. I kommunstyrelsen Inga-Lena Tellström (kd) föreslår att yttrandet kompletteras med att en plan tas fram för att införa automatiska brandlarm där det saknas. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Inga-Lena Tellström förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens beslut Godkänna yttrandet, , med tillägget att yttrandet kompletteras med att en plan tas fram för att införa automatiska brandlarm där det saknas.

11 Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Ks 159 Dnr KS04/197 Optionsavtal, Hjältevadshus Hjältevadshus har begärt att få option på 2 tomter inom detaljplaneområdet Västra Tånga hed. Företaget skall ombesörja och bekosta de marknadsundersökningar och marknadsinsatser som erfordras. Villkoren för optionen finns reglerat i förslag till optionsavtal upprättat Tekniska nämnden har behandlat ärendet Mattias Olsson (m) föreslår avslag på optionen. Christer Forsmark (s) tillstyrker Mattias Olssons förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på om optionen skall tillstyrkas eller avslås och finner att kommunstyrelsen bifaller avslag. Kommunstyrelsens beslut Avslå optionen.

12 Kommunstyrelsen Leader+ Kjell Karlsson Ks 160 Dnr KS04/146 Den offentliga finansieringen av Leader+, Kärnan i Västra Götaland Leader-kansliet har tillskrivit kommunstyrelserna i det s k Kärnan-området ang. den offentliga medfinansieringen av Leader-projekt. Om inte denna finansiering kan höjas kommer delar av tilldelade EU-medlen att frysa inne alternativt förflyttas till något annat Leader-område. Leader-kansliet och LAG (styrelsen) önskar att kommunerna ökar sina budgeterade medel till Leader+ samt lägger denna medfinansiering i en pott. Kommunchef Kjell Karlssons yttrande Kommunstyrelsens beslut Anta Kjell Karlssons yttrande, , som sitt eget.

13 Kommunstyrelsen Leader+ Kjell Karlsson Ks 161 Dnr KS04/163 Administrativa avslutningen av Leader-programmet Kansliet för Leader-programmet har tillskrivit samtliga kommunstyrelser i det s k Kärnan-området ang. avslutningen av Leader-programmet år Slutdatum för stödberättigade utgifter är fastställt till Formellt beslut om insatser inom Leader+ skall vara fattade senast Alla Leader-finansierade projekt skall vara avslutade och slutredovisade i skälig tid före den 30 juni Glesbygdsverket kräver att Leader-kansliet skall vara bemannat 2007 och 2008 för att avslut projekt, utvärdera och sprida resultat och erfarenheter som gjorts. Kärnan i Västra Götaland har i skrivelse tillfrågat kommunerna om man är beredd att vara med i finansieringen av de avslutande åren Frågan har diskuterats på ett möte mellan kommunledningarna och LAG (styrelsen för Leader+) i oktober Beredningsförslag Vårgårda kommun är beredd att vara med i finansieringen. Kostnaderna bör finansieras via ordinarie anslag från kommunen under tidsperioden Kommunstyrelsens beslut Enligt beredningsförslaget.

14 Kommunstyrelsen Anders Stoltz Stig-Olov Tingbratt Christer Forsmark Inga-Lena Tellström Ks 162 Dnr KS04/203 Hantering av kommunens pensionsskuld Idag har kommunen en pensionsskuld som 2003 uppgick till 107,9 mkr inklusive särskild löneskatt. Denna skuld förväntas komma att öka under närmsta åren. I samband med 40-talisternas pensionsavgångar kommer pensionsutbetalningarna att öka markant, vilket kommer att leda till finansiella påfrestningar. Idag är pensionsskulden inte medtagen i den ordinarie redovisningen utan är noterat inom linjen. Detta medför att de krav som lagstiftningen och praxis företräder vad gäller rättvisande bild inte kan infrias. Föreslås att en arbetsgrupp tillsätts för att utifrån ett finansiellt samt ett redovisningsmässigt perspektiv lämna förslag till hur kommunens pensionsskuld (ansvarsförbindelse) i framtiden skall hanteras. Kommunstyrelsens beslut En arbetsgrupp tillsätts för att utifrån ett finansiellt samt ett redovisningsmässigt perspektiv lämna förslag till hur kommunens pensionsskuld (ansvarsförbindelse) i framtiden skall hanteras. Arbetsgrupp bestående av Stig-Olov Tingbratt (c), Christer Forsmark (s) och Inga-Lena Tellström (kd) samt tjänstemän från kommunstyrelseförvaltningen.

15 Kommunstyrelsen Anders Stoltz Ks 163 Dnr KS04/204 Förslag till pensionsutredning Möjligheter finns att utifrån nuvarande pensionsavtal erbjuda förvaltningschefer alternativa pensionslösningar vad gäller den kompletterande ålderspensionen. Möjligheter finns även att erbjuda personalen löneväxling innebärande att del av lönen växlas in för t.ex. pensionssparande. Föreslår att kommunstyrelsen lämnar uppdrag till Margareta Rehn och Anders Stoltz att återkomma med förslag till alternativ pensionslösning, s. k. alternativ PFA, samt till löneväxling av bruttolön till förmån för tjänstepension, samt belysa dess konsekvenser för arbetsgivare och anställda. Kommunstyrelsens beslut Uppdrag till Margareta Rehn och Anders Stoltz att återkomma med förslag till alternativ pensionslösning, s. k. alternativ PFA, samt till löneväxling av bruttolön till förmån för tjänstepension, samt belysa dess konsekvenser för arbetsgivare och anställda

16 Kommunstyrelsen Anders Stoltz Ks 164 Dnr KS04/205 Försäkring av pensionsåtaganden Den kompletterande ålderspensionen från och med 1998 redovisas löpande i bokföringen. I ställer för att som idag skuldföra denna intjänade pensionsförmån, finns alternativet att försäkra bort den. Många kommuner har idag valt denna lösning. Föreslår kommunstyrelsen lämnar uppdrag till Anders Stoltz att pröva en försäkringslösning utifrån gjord upphandling som kan omfatta kompletterande ålderspension, efterlevnadspension och premiebefrielse. Kommunstyrelsens beslut Lämnar uppdrag till Anders Stoltz att pröva en försäkringslösning utifrån gjord upphandling som kan omfatta kompletterande ålderspension, efterlevnadspension och premiebefrielse.

17 Kommunstyrelsen Ks 165 Delegationsärenden Anmäles delegationsbeslut enligt nedan: Förköpsärenden nr Nyanställningar och lönesättningar Tjänstepension och efterlevandepension Färdtjänst september och oktober 2004 Kjell Karlsson nr 7 Anmäles och lägges till handlingarna.

18 Kommunstyrelsen Ks 166 Meddelanden Dnr KS04/184 Sv. förbundet för koloniträdgårdar och fritidsbyars uttalande , kolonilotten är en trädgård för alla. Dnr KS04/154 Sv. cykelförbundets skrivelse ang. utdelning av Gösta Fåglums stipendium i Vårgårda. Dnr KS04/194 Tore Noréns information om exploatering av markområde mellan Fridhemsgatan och Kyllingsån. Dnr KS04/99 Vårgårda Bredband AB protokoll Dnr KS04/182 Miljöförvaltningens ansökan om bidrag till arkeologiska kostnader i kv. Hallonet. Meddelas och lägges till handlingarna.

19 Kommunstyrelsen Ks 167 Dnr KS04/57 Avvikelserapport Utifrån kommunens ekonomiska utfall redovisat per den 31 oktober 2004 är kommunens årsresultat prognostiserat och är beräknat till + 2,5 mkr. Jämfört med budgeterat årsresultat som uppgår till 3,1 mkr är resultatet 0,6 mkr sämre. Positiva förändringar i årsprognosen är att: förvaltningarna lämnar överskott med ca 3 mkr planenliga avskrivningar understiger budgeten med 0,2 mkr räntenettot blir 1,2 mkr bättre än budgeten Negativt är att: skatteintäkterna understiger budgeten med 5 mkr. Nettoinvesteringarna är prognostiserade till 37,7 mkr vilket är ca 1,3 mkr under årets budget. Den höga investeringsnivån innebär att kommunen inte kommer att klara av att självfinansiera årets investeringar. En stor andel av investeringarna får finansieras via externa medel. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Godkänna rapporten.

20 Kommunstyrelsen Ks 168 Dnr KS04/113 Verksamhetsplan Kommunfullmäktige har och 57 fastställt delar av 2005 års budget nämligen kommunbidraget storlek och fördelning, investeringsbudgeten, skattesatsen samt övergripande målsättningar för de olika nämnderna. Utifrån kommunfullmäktiges ovan nämnda beslut har kommunledningskontoret sammanställt nämndernas budgetar som också innehåller verksamhetsplaner och fastställda resultatmål. Denna handling utgör kommunens budget för 2005 med utblick mot planperioden Christer Forsmark (s) yrkar att alla tjänster som utannonseras skall vara heltidstjänster. Stig-Olov Tingbratt (c) yrkar under investeringsbudgeten läggs 2 objekt till som särskild prövning. Aina Andersson (s) föreslår att under samtliga nämnder införs att medarbetare som så önskar erbjuds heltid inom kommunens totala verksamhet. Christer Forsmark (s) yrkar att alla nämnder skall ha sin organisationsplan med i verksamhetsplanen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Christer Forsmarks yrkande att alla tjänster som utannonseras skall vara heltid. Kommunstyrelsen avslår detta. Ordföranden ställer därefter proposition på övriga yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.

21 Kommunstyrelsen forts. Ks 168 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Under investeringsbudgeten läggs 2 objekt till som särskild prövning. Under samtliga nämnder införs att medarbetare som så önskar erbjuds heltid inom kommunens totala verksamhet. Alla nämnder skall ha sin organisationsplan med i verksamhetsplanen. I övrigt godkänna verksamhetsplanerna för

22 Kommunstyrelsen Ks 169 Dnr KS04/187 VA-taxa år 2005 VA-verket har valt att bibehålla nuvarande taxemodell, men föreslår en ökning av brukningsavgifterna generellt med 5 %, samt en förändrad fast avgift på parallellkopplade vattenmätare. Anläggningsavgiften höjs generellt med 15 %. Dessutom införs nya avgifter. VA-taxans samtliga priser indexjusteras kalenderårsvis med konsumentprisindex fr. o m Tekniska nämnden har behandlat ärendet Mattias Olsson (m) yrkar att VA-taxan inte skall indexjusteras. Samtliga partier tillstyrker Mattias Olssons förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Taxan skall ej indexjusteras. I övrigt godkänna förslaget.

23 Kommunstyrelsen Ks 170 Dnr KS04/188 Renhållningstaxa år 2005 Allt strängare krav ställs på avfallshanteringen i sin helhet vilket medför att ökade krav också ställs på anläggningens utformning, säkerhet samt skötsel av denna. En del av de ökade driftkostnaderna är all elektronik som ökat. Det är också angeläget att dagens avfallslämnare får bära sin del av sluttäckningskostnaden. Förslaget till renhållningstaxan innebär en generell höjning av avgifterna med 3 % med undantag för slamhanteringen 4. Tekniska nämnden har behandlat ärendet Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta tekniska nämndens förslag till renhållningstaxa Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

24 Kommunstyrelsen Ks 171 Dnr KS04/199 Höjning av taxor, kultur och fritid Kultur och fritidsnämnden föreslår prishöjning fr. o m Vandrarhemsavgiften Campingavgiften Sporthallens A-hall B-hall Kulturen nivå 2 nivå 3 Massage rygg/nacke 150 kr per person och natt 110 kr utan el/natt 140 kr med el/natt 100 kr/tim 65 kr/tim kr kr 200 kr Kultur och fritidsnämnden har behandlat ärendet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Vandrarhemsavgiften Campingavgiften Sporthallens A-hall B-hall Kulturen nivå 2 nivå 3 Massage rygg/nacke 150 kr per person och natt 110 kr utan el/natt 140 kr med el/natt 100 kr/tim 65 kr/tim kr kr 200 kr Prishöjningen gäller fr. o m

25 Kommunstyrelsen Ks 172 Dnr KS04/201 Taxa för kopiering i färg Vårgårda kommun har införskaffat en kopiator som kan kopiera i färg. Tidigare beslut från , 109 avser endast taxa för kopiering i svart/vitt. Följande taxa föreslås för kopiering i färg: Allmänheten Ideella och politiska föreningar 4 kronor per färgkopia 2 kronor per färgkopia Ovanstående priser gäller för papperstorlek A4, enkelsidiga utskrifter. Övriga format beräknas utifrån ovan föreslagna priser. Förslag till beslut: Allmänheten Ideella och politiska föreningar 4 kronor per färgkopia 2 kronor per färgkopia Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

26 Kommunstyrelsen Ks 173 Dnr KS04/85 Svar på motion, intern sammanträdeslokal för kommunfullmäktige Socialdemokraterna i Vårgårda har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de önskar att en utredning görs kring olika interna lokalalternativ för kommunfullmäktiges sammanträden samt visar vilka besparingseffekter ett lokalbyte medför. Motionären menar att samtliga kommunala förvaltningar måste anstränga sig i att åstadkomma en god verksamhet med en budget i balans. Mot denna bakgrund föreslår socialdemokraterna att möjligheten till att förlägga kommunfullmäktiges sammanträden i egna lokaler utreds. Utredning av lämpliga interna lokaler för kommunfullmäktiges sammanträden har genomförts. Det finns några få lämpliga interna lokaler. Dock innebär ett byte till interna lokaler att kostnaden för kommunfullmäktiges sammanträden ökar. Beredningsförslag Mot bakgrund av utredningen föreslås att kommunfullmäktiges sammanträden fortsätter att hållas i församlingssalen, Vårgårda Missionsförsamling. Motionen anses därmed besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

27 Kommunstyrelsen Ks 174 Dnr KS04/150 Svar på motion, cykelväg Vårgårda-Lagmansholm Berth Ottosson (m) har inlämnat en motion om en cykelväg Vårgårda- Lagmansholm. En överföringsledning för vatten och avlopp skall läggas mellan Vårgårda och Lagmansholm och motionären föreslår att en cykelväg byggs på den aktuella sträckan. Tekniska nämnden har yttrat sig, , och avstyrker fortsatt utredning om cykelväg. Beredningsförslag Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att avslå motionen. Motionen anses därmed besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

28 Kommunstyrelsen Ks 175 Dnr KS04/196 Verksamhetsplan och budget 2005, Sjuhärads kommunalförbund Sjuhärads kommunalförbund har upprättat förslag till verksamhetsplan och budget för Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Förslaget skall senast under november godkännas av respektive medlemskommun. Beredningsförslag Godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget för Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

29 Kommunstyrelsen Ks 176 Måldiskussion, utbildningsnämnden Utbildningschef Annelie Fischer och utbildningsnämndens ordförande Anders Lennermo presenterar angelägna målområden inom bildningsnämnden.

30 Kommunstyrelsen Ks 177 Information, Västgötalandet Ann-Britt Martinsson och Eva-Britt Filipsson informerar om projektet Västgötalandet.

31 Kommunstyrelsen Ks 178 Information, pensioner Stefan Carlsson från KPA, kommunens pensionsförvaltare, Anders Stoltz och Margareta Rehn informerar om frågor kring pensioner.

32 Kommunstyrelsen Ks 179 Information, kravspecifikation Vårgårda Bostäder AB nuvarande VD Erik Kjellberg har sagt upp sig från sin tjänst. Ordföranden inhämtar synpunkter på kravspecifikation som framtagits för Vårgårda Bostäders VD.

33 Kommunstyrelsen Ks 180 Rapport företagsbesök Ledamöterna i kommunstyrelsen skall göra tre företagsbesök vardera i kommunen och sedan redovisa detta för kommunstyrelsen. Vid dagens möte redovisades från tre företagsbesök.

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

KF 8 Föreningsbidrag för kultur- och fritidsnämnden 9 Kvalitetsredovisning 2003, utbildningsnämnden

KF 8 Föreningsbidrag för kultur- och fritidsnämnden 9 Kvalitetsredovisning 2003, utbildningsnämnden KOMMUNSTYRELSEN 2004-04-21 Godkännande av dagordningen Beslutsärenden KS 1 Projekt Utväg Södra Älvsborg 2 Kommunens arbete med övergripande risk- och sårbarhetsanalys 3 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

KF 7 Svar på motion ang. åtgärder för att göra vägkorsningen i Ljurhalla säkrare

KF 7 Svar på motion ang. åtgärder för att göra vägkorsningen i Ljurhalla säkrare KOMMUNSTYRELSEN 2002-06-19 Beslutsärenden KS 1 Yttrande, garnisonsplan Skövde-Kvarn 2 Mall för kommunal ledningsplats 3 Budgetprocessen hösten 2002 4 Svar på skrivelse ang. staket i Lagmansholm 5 Delegationsärenden

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2002-12-18. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2002-12-18. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2002-12-18 Beslutsärenden KS 1 Yttrande, buller- och vibrationsutredning för järnvägsnära bostäder 2 Tillsvidareanställning, utbildningschef 3 Arrendekontrakt skidbacke m m 4 Remissvar

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-10-22 Beslutsärenden KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Undertecknande av handlingar 7 Alkohol- och drogpolitiskt

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-06-20

KOMMUNSTYRELSEN 2001-06-20 KOMMUNSTYRELSEN 2001-06-20 1 Budget 2002, kommunstyrelsen 2 Försäkringsupphandling 3 Yttrande över strategisk plan för Borås 4 Internationell strategi för Vårgårda kommun 5 Yttrande, skyddsplan samt skyddsområdesföreskifter

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-04-25

KOMMUNSTYRELSEN 2001-04-25 KOMMUNSTYRELSEN 2001-04-25 KS 1 Yttrande, detaljplan Västra Degrabo 2 Yttrande, detaljplan kv Hantverkaren 3 Yttrande, detaljplan del av V Tångahed Hägrunga 10:1 4 Uppdrag att revidera lednings- och informationsplan

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-06-13 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-06-13 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Vår vision... 7 15 Ekonomiuppföljning per den 30 april, tertialrapport... 8 16 Budget 2015 och ramar

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27 Beslutsärenden KS 1 Samrådsyttrande för detaljplaner för bostäder m m vid Kyllingsån 2 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2003-2005 3 Upphandling finansiella tjänster inkl. koncernkontosystem

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-12 1(11)

Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-12 1(11) Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-12 1(11) Plats och tid Lektionslokalen, Tånga hed, tisdag 2001-06-12, kl. 17.30-20.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Klas-Göran Olsson (s)1 Per Johansson (s)

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2003-08-20. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2003-08-20. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2003-08-20 Beslutsärenden KS 1 Medborgarförslag 2 Yttrande, förslag till skolplan 3 Projekt Utväg samverkan för kvinnofrid 4 Vänortssamarbete Pölva 5 Åtgärder kommunal ledningsplats 6 Bostadsbyggnation

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 1 Avskrivning av skuld 2 Hemställan om övertagande av lån 3 Revisionsrapport, intern kontroll 4 Inköp av vattentankar 5 Överklagan färdtjänstbeslut 6 Verksamhetsuppföljning per

Läs mer

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9)

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Plats och tid Fritidsgården, Gullhögskolan, tisdag 2002-10-15, kl. 17.30-20.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Per Johansson (s)1 Klas-Göran Olsson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

KS 1 Klimp-ansökan 2 Handlingsplan för förorenade områden i kommunen 3 Slutrapport, Kungskapslyftet 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Klimp-ansökan 2 Handlingsplan för förorenade områden i kommunen 3 Slutrapport, Kungskapslyftet 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-04-23 Beslutsärenden KS 1 Klimp-ansökan 2 Handlingsplan för förorenade områden i kommunen 3 Slutrapport, Kungskapslyftet 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Administrativt pålägg,

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2008-05-07 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.25 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (5) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden

KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden KF 5 Halvårsrapport 2002 6 Taxa, färdtjänst

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-11-29 2 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågstund ställs frågor till kommunstyrelsens ordf. Monica Widnemark Vaktmästarfrågan i Lessebo Sporthall Återställning av vägen

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT Tid Omfattning KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-11-20 220 Tid 8.00-11.00 Plats Stadshuset Omfattning 219-225 ande Johan Persson (s) 219-222 Göran Häggfors (m) 219-222 Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2008-02-27 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-09.15 Beslutande Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Kommunchef Johan Eriksson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Omsorgsnämnden (11)

Omsorgsnämnden (11) Omsorgsnämnden 2007-03-22 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 22 mars 2007, kl. 17.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Kommunstyrelsen 2012-02-06 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-02-06 10.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C) Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Landström (M) Malin Svensson (M) Ing-Britt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00, 13.15-15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S), ej 25 och

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Kommunkontoret måndag 2006-10-23, kl. 16.00

Kommunkontoret måndag 2006-10-23, kl. 16.00 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 2006-10-16 1(12 Plats och tid Folkets hus måndag 2006-10-16, kl. 17.30-20.30 Beslutande Berth Ottosson (m) Karin Johansson (kd) Marielle Palm (s) Margareta Johansson (s) Jan Smok

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-13:30 ande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie Wahlström (S) Övriga deltagande Christina

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2013-02-15 1-6

Protokoll. Förbundsdirektionen 2013-02-15 1-6 Förbundsdirektionen 1-6 Förbundsdirektionen sammanträde 1. Godkännande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson 3. Årsredovisning och bokslut per den 31 december 2012 4. Attestförteckning år 2013,

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (14)

Barn- och Utbildningsnämnden (14) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-09-24 1 (14) Plats och tid Hjortviken, kl. 15.00 16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c), ordförande Ingridh Anderén (m) Margaretha Malmsjö

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 Plats och tid Konferensrummet, Norrtull kl 09.00-11.50 Beslutande Gösta Nilsson (c), ordf Leif Aronsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer