KOMMUNSTYRELSEN Godkännande av dagordningen. Beslutsärenden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN 2004-11-24. Godkännande av dagordningen. Beslutsärenden"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Godkännande av dagordningen Beslutsärenden KS 1 Nytt medborgarförslag 2 Avvikelserapport per , KS 3 Verksamhetsplan , KS 4 Program inför detaljplanering för golfbana i Olstorp 5 Yttrande, samrådshandling detaljplan Grindvaktaren 8 och 9 6 Yttrande över förslag till risk- och sårbarhetsanalys 7 Optionsavtal, Hjältevadshus 8 Den offentliga finansieringen av Leader+ 9 Administrativa avslutningen av Leader-programmet 10 Hantering av kommunens pensionsskuld 11 Förslag till pensionsutredning 12 Försäkring av pensionsåtaganden 13 Delegationsärenden 14 Meddelanden KF 15 Avvikelserapport per Verksamhetsplan Va-taxa år Renhållningstaxa Höjning av taxor, kultur- och fritid 20 Taxa för kopiering i färg 21 Svar på motion, intern sammanträdeslokal för kommunfullmäktige 22 Svar på motion, cykelväg Vårgårda-Lagmansholm 23 Yttrande, Sjuhärads kommunalförbunds verksamhetsplan och budget 2005 Beredning/Information 1. Måldiskussion, utbildningsnämnden 2. Information, Västgötalandet 3. Information, pensioner 4. Information, kravspecifikation 5. Rapport företagsbesök

2 Kommunstyrelsen (32) Plats och tid Kommunkontoret,Vårgårda, onsdag kl Beslutande Stig-Olov Tingbratt (c), ordförande1 Christer Forsmark (s)1 Aina Andersson (s) 1 Klas-Göran Olsson (s), , , , 176, Leif Carlsson (c)1 Olof Rydler (fp)1 Arne Olsson (kd)1 Inga-Lena Tellström (kd)1 Eija Tofangchiha (v) 1 Mattias Olsson (m) , Annelie Fischer, utbildningschef 176 Anders Lennermo, ordf. utbildningsnämnden 176 Eva-Britt Filipsson, Västgötalandet, 177 Ann-Britt Martinsson, Västgötalandet, 177 Övriga deltagande Sven-Åke Mökander, förvaltningschef, 1771 Agnetha Jonsson, turistchef, 1771 Stefan Carlsson, KPA, 1781 Anders Stoltz, ekonomichef, 167, 168, 178 Margareta Rehn, personalchef, 178 Kjell Karlsson, kommunchef Gunilla Richardsson, sekreterare Utses att justera Aina Andersson1 Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Vårgårda, måndag kl Underskrifter 1 Sekreterare Gunilla Richardsson1 Paragrafer Ordförande Justerande Stig-Olov Tingbratt Aina Andersson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Vårgårda1 Underskrift Gunilla Richardsson

3 Kommunstyrelsen Ks 152 Föregående protokoll Mattias Olsson (m) frågar om kommunstyrelsens beslut i 147/04, att kommunens revisorer skall göra en revision med inriktning på processen i förvaltningen. Kommunstyrelsen kan inte besluta vad revisorerna skall utföra för revision. För framtiden är det viktigt att observera att revisionen själv avgör vilka uppdrag man skall genomföra. Självklart kan däremot förslag på granskningsuppdrag lämnas till revisionen.

4 Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Ks 153 Dnr KS04/109 Nytt medborgarförslag Beslut har tagits att nya motioner och medborgarförslag skall behandlas på nästa kommunstyrelsesammanträde för att avgöra vidare beredning. Nytt medborgarförslag från Inga Eliasson om asfaltering. Kommunstyrelsens beslut Förslaget remitteras till tekniska förvaltningen.

5 Kommunstyrelsen Ks 154 Dnr KS04/57 Avvikelserapport , kommunstyrelsen Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en avvikelserapport beträffande prognostiserat årsresultat för kommunstyrelsens verksamhetsområde Avvikelserapporten för oktober pekar på ett beräknat överskott uppgående till tkr. Jämfört med september månads ekonomiuppföljning är avvikelsen marginell. Då redovisades det beräknade överskottet till tkr. Kommunstyrelsens förväntade överskott redovisas enligt följande: Tkr Polisisk verksamhet Kommunövergripande verksamhet 0 Samhällsbetalda resor Kansliavdelningen 0 Personalavdelningen Ekonomiavdelningen IT-avdelningen 0 Arbetsmarknadsavdelningen Invandrarbyrån Summa Någon budgetavvikelse beträffande kommunstyrelsens kontors- och datainvesteringar förväntas ej att ske. Kommunstyrelsens beslut Godkänna rapporten och överlämna den till kommunfullmäktige.

6 Kommunstyrelsen Ks 155 Dnr KS04/113 Verksamhetsplan , kommunstyrelsen Kommunledningskontoret lämnar här förslag till budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsens verksamhet år Kommunstyrelsens övergripande mål samt kommunbidraget fastställdes av kommunfullmäktige och 57. Kommunstyrelsens budget 2005 innehåller: övergripande mål samt resultatmål avdelningarnas/enheternas verksamhetsbeskrivningar och budgetar resultat- och investeringsbudget Inga-Lena Tellström (kd) yrkar att under rubriken önskvärt resultat sid. 3 ändras till kommunens årsresultat ska uppgå till 2,5 mkr eller mer Planerat resultat %. Ändringen gäller alla nämnder. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Inga-Lena Tellströms ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens beslut Godkänna verksamhetsplanen och överlämna den till kommunfullmäktige. Under rubriken önskvärt resultat sid. 3 ändras till kommunens årsresultat ska uppgå till 2,5 mkr eller mer Planerat resultat %. Ändringen gäller alla nämnder.

7 Kommunstyrelsen Miljönämnden Ks 156 Dnr KS03/52 Program inför detaljplanering för golfbana i Olstorp Kommunstyrelsen yttrade sig, , över program för golfbana i Olstorp. I yttrandet påpekas att en golfbana på Olstorp är av stor betydelse för satsningen på Tånga-området. Miljöförvaltningen skall ha yttrandena senast , därefter sammanställs programmet. Kommunstyrelsen informeras om att länsstyrelsen skall yttra sig först innan beslut tas. Ärendet tas upp igen när länsstyrelsen har yttrat sig.

8 Kommunstyrelsen Miljönämnden Ks 157 Dnr KS04/195 Yttrande, samrådshandling detaljplan Grindvaktaren 8 och 9 Markanvändningen på fastigheterna anges i fördjupad översiktsplan från 1998 samt detaljplan 1983 till bostadsändamål för befintliga bostäder. Göran Svenssons Bilverkstad bedrivs idag på fastigheterna och markägarna önskar säkerställa markanvändningen i området dels för bilservice och dels bostäder. Syftet med detaljplan är också att fastställa pågående markanvändning. Kommunstyrelsen beslutade att kommunen skall arbeta aktivt för att bilverkstaden skall kunna bedrivas på fastigheterna i framtiden. Samrådsmöte med grannar hölls där de närvarande var positiva till att verkstaden får vara kvar i området. Planprogram för området har upprättats av FB Engineering AB på uppdrag av miljöförvaltningen. Markanvändningen för fastigheterna ändras till bilservice och bostäder. Fortsatt planläggning beräknas kunna ske med enkelt planförfarande. Planläggningen bekostas av fastighetsägaren. Samråd på planprogrammet sker under november Därefter kan planförfarandet påbörjas. Beredningsförslag Kommunstyrelsen beslutar Tillstyrka upprättat planprogram för Grindvaktaren 8 och 9. Uppdraga åt miljönämnden att om möjligt genomföra planläggning för området genom enkelt planförfarande. Planläggningen skall genomföras omgående efter det att planprogrammet godkänts.

9 Kommunstyrelsen forts. Ks 157 Kommunstyrelsens beslut Enligt beredningsförslaget.

10 Kommunstyrelsen Sara Brodin Ks 158 Dnr KS04/190 Yttrande över förslag till risk- och sårbarhetsanalys Båda lagen om extraordinära händelser i fredstid och lagen om skydd mot olyckor säger att en kommuns planering och förebyggande arbete för skydd mot olyckor och extraordinära händelser ska grunda sig på en aktuell riskoch sårbarhetsanalys. I förslaget till risk- och sårbarhetsanalys för Vårgårda kommun ges en övergripande bild av kommunens risker, såväl verksamhetsmässiga som inom kommunens geografiska område. I analysen ges även förslag till åtgärder och strategier för att minska riskerna. Planeringssekreterare Jofridur Gudmundsdottir har tillsammans med utredningssekreterare Sara Brolin yttrat sig över förslaget. Beredningsförslag Kommunstyrelsen antar yttrandet, , som sitt eget. I kommunstyrelsen Inga-Lena Tellström (kd) föreslår att yttrandet kompletteras med att en plan tas fram för att införa automatiska brandlarm där det saknas. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Inga-Lena Tellström förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens beslut Godkänna yttrandet, , med tillägget att yttrandet kompletteras med att en plan tas fram för att införa automatiska brandlarm där det saknas.

11 Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Ks 159 Dnr KS04/197 Optionsavtal, Hjältevadshus Hjältevadshus har begärt att få option på 2 tomter inom detaljplaneområdet Västra Tånga hed. Företaget skall ombesörja och bekosta de marknadsundersökningar och marknadsinsatser som erfordras. Villkoren för optionen finns reglerat i förslag till optionsavtal upprättat Tekniska nämnden har behandlat ärendet Mattias Olsson (m) föreslår avslag på optionen. Christer Forsmark (s) tillstyrker Mattias Olssons förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på om optionen skall tillstyrkas eller avslås och finner att kommunstyrelsen bifaller avslag. Kommunstyrelsens beslut Avslå optionen.

12 Kommunstyrelsen Leader+ Kjell Karlsson Ks 160 Dnr KS04/146 Den offentliga finansieringen av Leader+, Kärnan i Västra Götaland Leader-kansliet har tillskrivit kommunstyrelserna i det s k Kärnan-området ang. den offentliga medfinansieringen av Leader-projekt. Om inte denna finansiering kan höjas kommer delar av tilldelade EU-medlen att frysa inne alternativt förflyttas till något annat Leader-område. Leader-kansliet och LAG (styrelsen) önskar att kommunerna ökar sina budgeterade medel till Leader+ samt lägger denna medfinansiering i en pott. Kommunchef Kjell Karlssons yttrande Kommunstyrelsens beslut Anta Kjell Karlssons yttrande, , som sitt eget.

13 Kommunstyrelsen Leader+ Kjell Karlsson Ks 161 Dnr KS04/163 Administrativa avslutningen av Leader-programmet Kansliet för Leader-programmet har tillskrivit samtliga kommunstyrelser i det s k Kärnan-området ang. avslutningen av Leader-programmet år Slutdatum för stödberättigade utgifter är fastställt till Formellt beslut om insatser inom Leader+ skall vara fattade senast Alla Leader-finansierade projekt skall vara avslutade och slutredovisade i skälig tid före den 30 juni Glesbygdsverket kräver att Leader-kansliet skall vara bemannat 2007 och 2008 för att avslut projekt, utvärdera och sprida resultat och erfarenheter som gjorts. Kärnan i Västra Götaland har i skrivelse tillfrågat kommunerna om man är beredd att vara med i finansieringen av de avslutande åren Frågan har diskuterats på ett möte mellan kommunledningarna och LAG (styrelsen för Leader+) i oktober Beredningsförslag Vårgårda kommun är beredd att vara med i finansieringen. Kostnaderna bör finansieras via ordinarie anslag från kommunen under tidsperioden Kommunstyrelsens beslut Enligt beredningsförslaget.

14 Kommunstyrelsen Anders Stoltz Stig-Olov Tingbratt Christer Forsmark Inga-Lena Tellström Ks 162 Dnr KS04/203 Hantering av kommunens pensionsskuld Idag har kommunen en pensionsskuld som 2003 uppgick till 107,9 mkr inklusive särskild löneskatt. Denna skuld förväntas komma att öka under närmsta åren. I samband med 40-talisternas pensionsavgångar kommer pensionsutbetalningarna att öka markant, vilket kommer att leda till finansiella påfrestningar. Idag är pensionsskulden inte medtagen i den ordinarie redovisningen utan är noterat inom linjen. Detta medför att de krav som lagstiftningen och praxis företräder vad gäller rättvisande bild inte kan infrias. Föreslås att en arbetsgrupp tillsätts för att utifrån ett finansiellt samt ett redovisningsmässigt perspektiv lämna förslag till hur kommunens pensionsskuld (ansvarsförbindelse) i framtiden skall hanteras. Kommunstyrelsens beslut En arbetsgrupp tillsätts för att utifrån ett finansiellt samt ett redovisningsmässigt perspektiv lämna förslag till hur kommunens pensionsskuld (ansvarsförbindelse) i framtiden skall hanteras. Arbetsgrupp bestående av Stig-Olov Tingbratt (c), Christer Forsmark (s) och Inga-Lena Tellström (kd) samt tjänstemän från kommunstyrelseförvaltningen.

15 Kommunstyrelsen Anders Stoltz Ks 163 Dnr KS04/204 Förslag till pensionsutredning Möjligheter finns att utifrån nuvarande pensionsavtal erbjuda förvaltningschefer alternativa pensionslösningar vad gäller den kompletterande ålderspensionen. Möjligheter finns även att erbjuda personalen löneväxling innebärande att del av lönen växlas in för t.ex. pensionssparande. Föreslår att kommunstyrelsen lämnar uppdrag till Margareta Rehn och Anders Stoltz att återkomma med förslag till alternativ pensionslösning, s. k. alternativ PFA, samt till löneväxling av bruttolön till förmån för tjänstepension, samt belysa dess konsekvenser för arbetsgivare och anställda. Kommunstyrelsens beslut Uppdrag till Margareta Rehn och Anders Stoltz att återkomma med förslag till alternativ pensionslösning, s. k. alternativ PFA, samt till löneväxling av bruttolön till förmån för tjänstepension, samt belysa dess konsekvenser för arbetsgivare och anställda

16 Kommunstyrelsen Anders Stoltz Ks 164 Dnr KS04/205 Försäkring av pensionsåtaganden Den kompletterande ålderspensionen från och med 1998 redovisas löpande i bokföringen. I ställer för att som idag skuldföra denna intjänade pensionsförmån, finns alternativet att försäkra bort den. Många kommuner har idag valt denna lösning. Föreslår kommunstyrelsen lämnar uppdrag till Anders Stoltz att pröva en försäkringslösning utifrån gjord upphandling som kan omfatta kompletterande ålderspension, efterlevnadspension och premiebefrielse. Kommunstyrelsens beslut Lämnar uppdrag till Anders Stoltz att pröva en försäkringslösning utifrån gjord upphandling som kan omfatta kompletterande ålderspension, efterlevnadspension och premiebefrielse.

17 Kommunstyrelsen Ks 165 Delegationsärenden Anmäles delegationsbeslut enligt nedan: Förköpsärenden nr Nyanställningar och lönesättningar Tjänstepension och efterlevandepension Färdtjänst september och oktober 2004 Kjell Karlsson nr 7 Anmäles och lägges till handlingarna.

18 Kommunstyrelsen Ks 166 Meddelanden Dnr KS04/184 Sv. förbundet för koloniträdgårdar och fritidsbyars uttalande , kolonilotten är en trädgård för alla. Dnr KS04/154 Sv. cykelförbundets skrivelse ang. utdelning av Gösta Fåglums stipendium i Vårgårda. Dnr KS04/194 Tore Noréns information om exploatering av markområde mellan Fridhemsgatan och Kyllingsån. Dnr KS04/99 Vårgårda Bredband AB protokoll Dnr KS04/182 Miljöförvaltningens ansökan om bidrag till arkeologiska kostnader i kv. Hallonet. Meddelas och lägges till handlingarna.

19 Kommunstyrelsen Ks 167 Dnr KS04/57 Avvikelserapport Utifrån kommunens ekonomiska utfall redovisat per den 31 oktober 2004 är kommunens årsresultat prognostiserat och är beräknat till + 2,5 mkr. Jämfört med budgeterat årsresultat som uppgår till 3,1 mkr är resultatet 0,6 mkr sämre. Positiva förändringar i årsprognosen är att: förvaltningarna lämnar överskott med ca 3 mkr planenliga avskrivningar understiger budgeten med 0,2 mkr räntenettot blir 1,2 mkr bättre än budgeten Negativt är att: skatteintäkterna understiger budgeten med 5 mkr. Nettoinvesteringarna är prognostiserade till 37,7 mkr vilket är ca 1,3 mkr under årets budget. Den höga investeringsnivån innebär att kommunen inte kommer att klara av att självfinansiera årets investeringar. En stor andel av investeringarna får finansieras via externa medel. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Godkänna rapporten.

20 Kommunstyrelsen Ks 168 Dnr KS04/113 Verksamhetsplan Kommunfullmäktige har och 57 fastställt delar av 2005 års budget nämligen kommunbidraget storlek och fördelning, investeringsbudgeten, skattesatsen samt övergripande målsättningar för de olika nämnderna. Utifrån kommunfullmäktiges ovan nämnda beslut har kommunledningskontoret sammanställt nämndernas budgetar som också innehåller verksamhetsplaner och fastställda resultatmål. Denna handling utgör kommunens budget för 2005 med utblick mot planperioden Christer Forsmark (s) yrkar att alla tjänster som utannonseras skall vara heltidstjänster. Stig-Olov Tingbratt (c) yrkar under investeringsbudgeten läggs 2 objekt till som särskild prövning. Aina Andersson (s) föreslår att under samtliga nämnder införs att medarbetare som så önskar erbjuds heltid inom kommunens totala verksamhet. Christer Forsmark (s) yrkar att alla nämnder skall ha sin organisationsplan med i verksamhetsplanen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Christer Forsmarks yrkande att alla tjänster som utannonseras skall vara heltid. Kommunstyrelsen avslår detta. Ordföranden ställer därefter proposition på övriga yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.

21 Kommunstyrelsen forts. Ks 168 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Under investeringsbudgeten läggs 2 objekt till som särskild prövning. Under samtliga nämnder införs att medarbetare som så önskar erbjuds heltid inom kommunens totala verksamhet. Alla nämnder skall ha sin organisationsplan med i verksamhetsplanen. I övrigt godkänna verksamhetsplanerna för

22 Kommunstyrelsen Ks 169 Dnr KS04/187 VA-taxa år 2005 VA-verket har valt att bibehålla nuvarande taxemodell, men föreslår en ökning av brukningsavgifterna generellt med 5 %, samt en förändrad fast avgift på parallellkopplade vattenmätare. Anläggningsavgiften höjs generellt med 15 %. Dessutom införs nya avgifter. VA-taxans samtliga priser indexjusteras kalenderårsvis med konsumentprisindex fr. o m Tekniska nämnden har behandlat ärendet Mattias Olsson (m) yrkar att VA-taxan inte skall indexjusteras. Samtliga partier tillstyrker Mattias Olssons förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Taxan skall ej indexjusteras. I övrigt godkänna förslaget.

23 Kommunstyrelsen Ks 170 Dnr KS04/188 Renhållningstaxa år 2005 Allt strängare krav ställs på avfallshanteringen i sin helhet vilket medför att ökade krav också ställs på anläggningens utformning, säkerhet samt skötsel av denna. En del av de ökade driftkostnaderna är all elektronik som ökat. Det är också angeläget att dagens avfallslämnare får bära sin del av sluttäckningskostnaden. Förslaget till renhållningstaxan innebär en generell höjning av avgifterna med 3 % med undantag för slamhanteringen 4. Tekniska nämnden har behandlat ärendet Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta tekniska nämndens förslag till renhållningstaxa Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

24 Kommunstyrelsen Ks 171 Dnr KS04/199 Höjning av taxor, kultur och fritid Kultur och fritidsnämnden föreslår prishöjning fr. o m Vandrarhemsavgiften Campingavgiften Sporthallens A-hall B-hall Kulturen nivå 2 nivå 3 Massage rygg/nacke 150 kr per person och natt 110 kr utan el/natt 140 kr med el/natt 100 kr/tim 65 kr/tim kr kr 200 kr Kultur och fritidsnämnden har behandlat ärendet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Vandrarhemsavgiften Campingavgiften Sporthallens A-hall B-hall Kulturen nivå 2 nivå 3 Massage rygg/nacke 150 kr per person och natt 110 kr utan el/natt 140 kr med el/natt 100 kr/tim 65 kr/tim kr kr 200 kr Prishöjningen gäller fr. o m

25 Kommunstyrelsen Ks 172 Dnr KS04/201 Taxa för kopiering i färg Vårgårda kommun har införskaffat en kopiator som kan kopiera i färg. Tidigare beslut från , 109 avser endast taxa för kopiering i svart/vitt. Följande taxa föreslås för kopiering i färg: Allmänheten Ideella och politiska föreningar 4 kronor per färgkopia 2 kronor per färgkopia Ovanstående priser gäller för papperstorlek A4, enkelsidiga utskrifter. Övriga format beräknas utifrån ovan föreslagna priser. Förslag till beslut: Allmänheten Ideella och politiska föreningar 4 kronor per färgkopia 2 kronor per färgkopia Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

26 Kommunstyrelsen Ks 173 Dnr KS04/85 Svar på motion, intern sammanträdeslokal för kommunfullmäktige Socialdemokraterna i Vårgårda har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de önskar att en utredning görs kring olika interna lokalalternativ för kommunfullmäktiges sammanträden samt visar vilka besparingseffekter ett lokalbyte medför. Motionären menar att samtliga kommunala förvaltningar måste anstränga sig i att åstadkomma en god verksamhet med en budget i balans. Mot denna bakgrund föreslår socialdemokraterna att möjligheten till att förlägga kommunfullmäktiges sammanträden i egna lokaler utreds. Utredning av lämpliga interna lokaler för kommunfullmäktiges sammanträden har genomförts. Det finns några få lämpliga interna lokaler. Dock innebär ett byte till interna lokaler att kostnaden för kommunfullmäktiges sammanträden ökar. Beredningsförslag Mot bakgrund av utredningen föreslås att kommunfullmäktiges sammanträden fortsätter att hållas i församlingssalen, Vårgårda Missionsförsamling. Motionen anses därmed besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

27 Kommunstyrelsen Ks 174 Dnr KS04/150 Svar på motion, cykelväg Vårgårda-Lagmansholm Berth Ottosson (m) har inlämnat en motion om en cykelväg Vårgårda- Lagmansholm. En överföringsledning för vatten och avlopp skall läggas mellan Vårgårda och Lagmansholm och motionären föreslår att en cykelväg byggs på den aktuella sträckan. Tekniska nämnden har yttrat sig, , och avstyrker fortsatt utredning om cykelväg. Beredningsförslag Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att avslå motionen. Motionen anses därmed besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

28 Kommunstyrelsen Ks 175 Dnr KS04/196 Verksamhetsplan och budget 2005, Sjuhärads kommunalförbund Sjuhärads kommunalförbund har upprättat förslag till verksamhetsplan och budget för Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Förslaget skall senast under november godkännas av respektive medlemskommun. Beredningsförslag Godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget för Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

29 Kommunstyrelsen Ks 176 Måldiskussion, utbildningsnämnden Utbildningschef Annelie Fischer och utbildningsnämndens ordförande Anders Lennermo presenterar angelägna målområden inom bildningsnämnden.

30 Kommunstyrelsen Ks 177 Information, Västgötalandet Ann-Britt Martinsson och Eva-Britt Filipsson informerar om projektet Västgötalandet.

31 Kommunstyrelsen Ks 178 Information, pensioner Stefan Carlsson från KPA, kommunens pensionsförvaltare, Anders Stoltz och Margareta Rehn informerar om frågor kring pensioner.

32 Kommunstyrelsen Ks 179 Information, kravspecifikation Vårgårda Bostäder AB nuvarande VD Erik Kjellberg har sagt upp sig från sin tjänst. Ordföranden inhämtar synpunkter på kravspecifikation som framtagits för Vårgårda Bostäders VD.

33 Kommunstyrelsen Ks 180 Rapport företagsbesök Ledamöterna i kommunstyrelsen skall göra tre företagsbesök vardera i kommunen och sedan redovisa detta för kommunstyrelsen. Vid dagens möte redovisades från tre företagsbesök.

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27 Beslutsärenden KS 1 Samrådsyttrande för detaljplaner för bostäder m m vid Kyllingsån 2 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2003-2005 3 Upphandling finansiella tjänster inkl. koncernkontosystem

Läs mer

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-10-22 Beslutsärenden KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Undertecknande av handlingar 7 Alkohol- och drogpolitiskt

Läs mer

KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden

KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden KF 5 Halvårsrapport 2002 6 Taxa, färdtjänst

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-01-24

KOMMUNSTYRELSEN 2001-01-24 KOMMUNSTYRELSEN 2001-01-24 1 Anställning, socialchef 2 Detaljplan för kv. Hantverkaren 3 Försäljning Hantverkaren 11 och 14 4 Upphandling arbetsledarutbildning 5 Riktlinjer arbetsmarknadsavdelningen 6

Läs mer

Kenth Hulth (s), tj g ersättare 200. Anita Holmer Persson, utredn sekr 192 Erik Lidberg, kommunchef Kerstin Hellman, sekreterare

Kenth Hulth (s), tj g ersättare 200. Anita Holmer Persson, utredn sekr 192 Erik Lidberg, kommunchef Kerstin Hellman, sekreterare 1(40) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Stig-Olov Tingbratt (c), ordförande Christer Forsmark (s) Sirpa Bergenstoff (s) Anneli Hermansson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 1 Avskrivning av skuld 2 Hemställan om övertagande av lån 3 Revisionsrapport, intern kontroll 4 Inköp av vattentankar 5 Överklagan färdtjänstbeslut 6 Verksamhetsuppföljning per

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 8 september 2003 kl 18.00 19.45

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 8 september 2003 kl 18.00 19.45 Kommunstyrelsen 8 september 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 8 september 2003 kl 18.00 19.45 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-07 1 (70)

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-07 1 (70) 2007-03-07 1 (70) Plats och tid Rådhuset, kl 13.00-15.30, 17.00-18.40, 18.50-19.50 (studieresa kl 08.30-12.00) Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Chefsekonom Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 augusti 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen

Läs mer

Datum 2012-04-25. Kommunhuset, Vårgårda den 2 maj kl 08:00. 82-91, 93-107 ( 92 Omedelbar justering)

Datum 2012-04-25. Kommunhuset, Vårgårda den 2 maj kl 08:00. 82-91, 93-107 ( 92 Omedelbar justering) 1(37) Plats och tid Vårgårda Wärdshus Onsdagen den 25 april 2012 kl 08:30-15:45 Fika: 09:35-10:05 Lunch 12:00-13:00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Mattias Olsson (M), ordf Åsa Mukhopadhyay

Läs mer

348 Kommunstyrelsens ärendelista. 349 Rapportering enligt internkontrollplan. 350 Uppföljning av skoldemokratiplan 2014. 354 Bemanningscentral

348 Kommunstyrelsens ärendelista. 349 Rapportering enligt internkontrollplan. 350 Uppföljning av skoldemokratiplan 2014. 354 Bemanningscentral 2014-10-06 Paragrafer 348 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 349 Rapportering enligt internkontrollplan 350 Uppföljning av skoldemokratiplan 2014 351 Regional EU-ansökan för kompetensutveckling

Läs mer

Del 1 Inledning Inledning 1 Samhällsekonomiska utvecklingen 1 God ekonomisk hushållning 3. Mål Verksamhetsmål 3 Finansiella mål 5

Del 1 Inledning Inledning 1 Samhällsekonomiska utvecklingen 1 God ekonomisk hushållning 3. Mål Verksamhetsmål 3 Finansiella mål 5 Innehållsförteckning Del 1 Inledning Inledning 1 Samhällsekonomiska utvecklingen 1 God ekonomisk hushållning 3 Mål Verksamhetsmål 3 Finansiella mål 5 Ekonomi Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Finansieringsanalys

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-12-14 1(27) Tid och plats: kl. 17.30 21.00 (ajournering 19.05 19.35), Tunet, Folkets Hus BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Roland Halvarsson (V) Annika Engebrektsson (S) Franz Maretta (S) Peter

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning

Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2010-05-31 26 Information - Genomlysning av organisation för hemtjänsten i kommunen. 27 Information

Läs mer

Rådhuset, kl. 13.00-14.20, 15.20-16.10. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl. 13.00-14.20, 15.20-16.10. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-08-12 1 (81) Plats och tid Rådhuset, kl. 13.00-14.20, 15.20-16.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) deltar inte under 500 Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) deltar inte under 500 Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2011-12-14 1 (45) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 15.30 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) deltar inte under 500 Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp) Birgit Svärd (s) Anders Härnbro (s) Conny Eriksson (s) Peter Fransson (s) Carin Löfgren (m) 521 samt fr.o.m.

Larseric Ramlöv (fp) Birgit Svärd (s) Anders Härnbro (s) Conny Eriksson (s) Peter Fransson (s) Carin Löfgren (m) 521 samt fr.o.m. Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 16.05 2008-12-01 1 (42) Beslutande Denny Lawrot (c), ordförande Elisabet Rehn (v) Stig Andersson (s) Inge Jacobsson (m) Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 531 Leif Jonsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 2012-02-08 29 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 14.00-16.50 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Lars

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-06-17 (37) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 13.30 21.20 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Anela Lennartsson, utredningssekreterare Camilla Verngren, ekonomichef 51-54 Lars Henström, samhällsbyggnadschef 56-57

Gert Norell, kommundirektör Anela Lennartsson, utredningssekreterare Camilla Verngren, ekonomichef 51-54 Lars Henström, samhällsbyggnadschef 56-57 Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.40 (Ajournering klockan 16.25 16.40) Beslutande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S), 37-38 Alexandra Gustafsson (S)

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-06-05

Kommunstyrelsens protokoll 2013-06-05 Datum: Onsdagen den 5 juni 2013 Tid: kl 08.00 14.45 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 10 juni, klockan 08.00 Paragrafer: 58-79 Utses att justera: Peder Engdahl (M)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-05-30 125-141

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-05-30 125-141 Kommunstyrelsen 125-141 Kommunstyrelsen sammanträde 125. Svar på motion om spolplatta vid båttvätt Leif Hansson (S) och Birgit Börjesson (S) 126. Ny översiktsplan för Alingsås kommun 127. Begäran om tilläggsanslag

Läs mer