KOMMUNSTYRELSEN Godkännande av dagordningen. Beslutsärenden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN 2004-11-24. Godkännande av dagordningen. Beslutsärenden"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN Godkännande av dagordningen Beslutsärenden KS 1 Nytt medborgarförslag 2 Avvikelserapport per , KS 3 Verksamhetsplan , KS 4 Program inför detaljplanering för golfbana i Olstorp 5 Yttrande, samrådshandling detaljplan Grindvaktaren 8 och 9 6 Yttrande över förslag till risk- och sårbarhetsanalys 7 Optionsavtal, Hjältevadshus 8 Den offentliga finansieringen av Leader+ 9 Administrativa avslutningen av Leader-programmet 10 Hantering av kommunens pensionsskuld 11 Förslag till pensionsutredning 12 Försäkring av pensionsåtaganden 13 Delegationsärenden 14 Meddelanden KF 15 Avvikelserapport per Verksamhetsplan Va-taxa år Renhållningstaxa Höjning av taxor, kultur- och fritid 20 Taxa för kopiering i färg 21 Svar på motion, intern sammanträdeslokal för kommunfullmäktige 22 Svar på motion, cykelväg Vårgårda-Lagmansholm 23 Yttrande, Sjuhärads kommunalförbunds verksamhetsplan och budget 2005 Beredning/Information 1. Måldiskussion, utbildningsnämnden 2. Information, Västgötalandet 3. Information, pensioner 4. Information, kravspecifikation 5. Rapport företagsbesök

2 Kommunstyrelsen (32) Plats och tid Kommunkontoret,Vårgårda, onsdag kl Beslutande Stig-Olov Tingbratt (c), ordförande1 Christer Forsmark (s)1 Aina Andersson (s) 1 Klas-Göran Olsson (s), , , , 176, Leif Carlsson (c)1 Olof Rydler (fp)1 Arne Olsson (kd)1 Inga-Lena Tellström (kd)1 Eija Tofangchiha (v) 1 Mattias Olsson (m) , Annelie Fischer, utbildningschef 176 Anders Lennermo, ordf. utbildningsnämnden 176 Eva-Britt Filipsson, Västgötalandet, 177 Ann-Britt Martinsson, Västgötalandet, 177 Övriga deltagande Sven-Åke Mökander, förvaltningschef, 1771 Agnetha Jonsson, turistchef, 1771 Stefan Carlsson, KPA, 1781 Anders Stoltz, ekonomichef, 167, 168, 178 Margareta Rehn, personalchef, 178 Kjell Karlsson, kommunchef Gunilla Richardsson, sekreterare Utses att justera Aina Andersson1 Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Vårgårda, måndag kl Underskrifter 1 Sekreterare Gunilla Richardsson1 Paragrafer Ordförande Justerande Stig-Olov Tingbratt Aina Andersson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Vårgårda1 Underskrift Gunilla Richardsson

3 Kommunstyrelsen Ks 152 Föregående protokoll Mattias Olsson (m) frågar om kommunstyrelsens beslut i 147/04, att kommunens revisorer skall göra en revision med inriktning på processen i förvaltningen. Kommunstyrelsen kan inte besluta vad revisorerna skall utföra för revision. För framtiden är det viktigt att observera att revisionen själv avgör vilka uppdrag man skall genomföra. Självklart kan däremot förslag på granskningsuppdrag lämnas till revisionen.

4 Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Ks 153 Dnr KS04/109 Nytt medborgarförslag Beslut har tagits att nya motioner och medborgarförslag skall behandlas på nästa kommunstyrelsesammanträde för att avgöra vidare beredning. Nytt medborgarförslag från Inga Eliasson om asfaltering. Kommunstyrelsens beslut Förslaget remitteras till tekniska förvaltningen.

5 Kommunstyrelsen Ks 154 Dnr KS04/57 Avvikelserapport , kommunstyrelsen Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en avvikelserapport beträffande prognostiserat årsresultat för kommunstyrelsens verksamhetsområde Avvikelserapporten för oktober pekar på ett beräknat överskott uppgående till tkr. Jämfört med september månads ekonomiuppföljning är avvikelsen marginell. Då redovisades det beräknade överskottet till tkr. Kommunstyrelsens förväntade överskott redovisas enligt följande: Tkr Polisisk verksamhet Kommunövergripande verksamhet 0 Samhällsbetalda resor Kansliavdelningen 0 Personalavdelningen Ekonomiavdelningen IT-avdelningen 0 Arbetsmarknadsavdelningen Invandrarbyrån Summa Någon budgetavvikelse beträffande kommunstyrelsens kontors- och datainvesteringar förväntas ej att ske. Kommunstyrelsens beslut Godkänna rapporten och överlämna den till kommunfullmäktige.

6 Kommunstyrelsen Ks 155 Dnr KS04/113 Verksamhetsplan , kommunstyrelsen Kommunledningskontoret lämnar här förslag till budget och verksamhetsplan för kommunstyrelsens verksamhet år Kommunstyrelsens övergripande mål samt kommunbidraget fastställdes av kommunfullmäktige och 57. Kommunstyrelsens budget 2005 innehåller: övergripande mål samt resultatmål avdelningarnas/enheternas verksamhetsbeskrivningar och budgetar resultat- och investeringsbudget Inga-Lena Tellström (kd) yrkar att under rubriken önskvärt resultat sid. 3 ändras till kommunens årsresultat ska uppgå till 2,5 mkr eller mer Planerat resultat %. Ändringen gäller alla nämnder. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Inga-Lena Tellströms ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens beslut Godkänna verksamhetsplanen och överlämna den till kommunfullmäktige. Under rubriken önskvärt resultat sid. 3 ändras till kommunens årsresultat ska uppgå till 2,5 mkr eller mer Planerat resultat %. Ändringen gäller alla nämnder.

7 Kommunstyrelsen Miljönämnden Ks 156 Dnr KS03/52 Program inför detaljplanering för golfbana i Olstorp Kommunstyrelsen yttrade sig, , över program för golfbana i Olstorp. I yttrandet påpekas att en golfbana på Olstorp är av stor betydelse för satsningen på Tånga-området. Miljöförvaltningen skall ha yttrandena senast , därefter sammanställs programmet. Kommunstyrelsen informeras om att länsstyrelsen skall yttra sig först innan beslut tas. Ärendet tas upp igen när länsstyrelsen har yttrat sig.

8 Kommunstyrelsen Miljönämnden Ks 157 Dnr KS04/195 Yttrande, samrådshandling detaljplan Grindvaktaren 8 och 9 Markanvändningen på fastigheterna anges i fördjupad översiktsplan från 1998 samt detaljplan 1983 till bostadsändamål för befintliga bostäder. Göran Svenssons Bilverkstad bedrivs idag på fastigheterna och markägarna önskar säkerställa markanvändningen i området dels för bilservice och dels bostäder. Syftet med detaljplan är också att fastställa pågående markanvändning. Kommunstyrelsen beslutade att kommunen skall arbeta aktivt för att bilverkstaden skall kunna bedrivas på fastigheterna i framtiden. Samrådsmöte med grannar hölls där de närvarande var positiva till att verkstaden får vara kvar i området. Planprogram för området har upprättats av FB Engineering AB på uppdrag av miljöförvaltningen. Markanvändningen för fastigheterna ändras till bilservice och bostäder. Fortsatt planläggning beräknas kunna ske med enkelt planförfarande. Planläggningen bekostas av fastighetsägaren. Samråd på planprogrammet sker under november Därefter kan planförfarandet påbörjas. Beredningsförslag Kommunstyrelsen beslutar Tillstyrka upprättat planprogram för Grindvaktaren 8 och 9. Uppdraga åt miljönämnden att om möjligt genomföra planläggning för området genom enkelt planförfarande. Planläggningen skall genomföras omgående efter det att planprogrammet godkänts.

9 Kommunstyrelsen forts. Ks 157 Kommunstyrelsens beslut Enligt beredningsförslaget.

10 Kommunstyrelsen Sara Brodin Ks 158 Dnr KS04/190 Yttrande över förslag till risk- och sårbarhetsanalys Båda lagen om extraordinära händelser i fredstid och lagen om skydd mot olyckor säger att en kommuns planering och förebyggande arbete för skydd mot olyckor och extraordinära händelser ska grunda sig på en aktuell riskoch sårbarhetsanalys. I förslaget till risk- och sårbarhetsanalys för Vårgårda kommun ges en övergripande bild av kommunens risker, såväl verksamhetsmässiga som inom kommunens geografiska område. I analysen ges även förslag till åtgärder och strategier för att minska riskerna. Planeringssekreterare Jofridur Gudmundsdottir har tillsammans med utredningssekreterare Sara Brolin yttrat sig över förslaget. Beredningsförslag Kommunstyrelsen antar yttrandet, , som sitt eget. I kommunstyrelsen Inga-Lena Tellström (kd) föreslår att yttrandet kompletteras med att en plan tas fram för att införa automatiska brandlarm där det saknas. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Inga-Lena Tellström förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Kommunstyrelsens beslut Godkänna yttrandet, , med tillägget att yttrandet kompletteras med att en plan tas fram för att införa automatiska brandlarm där det saknas.

11 Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Ks 159 Dnr KS04/197 Optionsavtal, Hjältevadshus Hjältevadshus har begärt att få option på 2 tomter inom detaljplaneområdet Västra Tånga hed. Företaget skall ombesörja och bekosta de marknadsundersökningar och marknadsinsatser som erfordras. Villkoren för optionen finns reglerat i förslag till optionsavtal upprättat Tekniska nämnden har behandlat ärendet Mattias Olsson (m) föreslår avslag på optionen. Christer Forsmark (s) tillstyrker Mattias Olssons förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på om optionen skall tillstyrkas eller avslås och finner att kommunstyrelsen bifaller avslag. Kommunstyrelsens beslut Avslå optionen.

12 Kommunstyrelsen Leader+ Kjell Karlsson Ks 160 Dnr KS04/146 Den offentliga finansieringen av Leader+, Kärnan i Västra Götaland Leader-kansliet har tillskrivit kommunstyrelserna i det s k Kärnan-området ang. den offentliga medfinansieringen av Leader-projekt. Om inte denna finansiering kan höjas kommer delar av tilldelade EU-medlen att frysa inne alternativt förflyttas till något annat Leader-område. Leader-kansliet och LAG (styrelsen) önskar att kommunerna ökar sina budgeterade medel till Leader+ samt lägger denna medfinansiering i en pott. Kommunchef Kjell Karlssons yttrande Kommunstyrelsens beslut Anta Kjell Karlssons yttrande, , som sitt eget.

13 Kommunstyrelsen Leader+ Kjell Karlsson Ks 161 Dnr KS04/163 Administrativa avslutningen av Leader-programmet Kansliet för Leader-programmet har tillskrivit samtliga kommunstyrelser i det s k Kärnan-området ang. avslutningen av Leader-programmet år Slutdatum för stödberättigade utgifter är fastställt till Formellt beslut om insatser inom Leader+ skall vara fattade senast Alla Leader-finansierade projekt skall vara avslutade och slutredovisade i skälig tid före den 30 juni Glesbygdsverket kräver att Leader-kansliet skall vara bemannat 2007 och 2008 för att avslut projekt, utvärdera och sprida resultat och erfarenheter som gjorts. Kärnan i Västra Götaland har i skrivelse tillfrågat kommunerna om man är beredd att vara med i finansieringen av de avslutande åren Frågan har diskuterats på ett möte mellan kommunledningarna och LAG (styrelsen för Leader+) i oktober Beredningsförslag Vårgårda kommun är beredd att vara med i finansieringen. Kostnaderna bör finansieras via ordinarie anslag från kommunen under tidsperioden Kommunstyrelsens beslut Enligt beredningsförslaget.

14 Kommunstyrelsen Anders Stoltz Stig-Olov Tingbratt Christer Forsmark Inga-Lena Tellström Ks 162 Dnr KS04/203 Hantering av kommunens pensionsskuld Idag har kommunen en pensionsskuld som 2003 uppgick till 107,9 mkr inklusive särskild löneskatt. Denna skuld förväntas komma att öka under närmsta åren. I samband med 40-talisternas pensionsavgångar kommer pensionsutbetalningarna att öka markant, vilket kommer att leda till finansiella påfrestningar. Idag är pensionsskulden inte medtagen i den ordinarie redovisningen utan är noterat inom linjen. Detta medför att de krav som lagstiftningen och praxis företräder vad gäller rättvisande bild inte kan infrias. Föreslås att en arbetsgrupp tillsätts för att utifrån ett finansiellt samt ett redovisningsmässigt perspektiv lämna förslag till hur kommunens pensionsskuld (ansvarsförbindelse) i framtiden skall hanteras. Kommunstyrelsens beslut En arbetsgrupp tillsätts för att utifrån ett finansiellt samt ett redovisningsmässigt perspektiv lämna förslag till hur kommunens pensionsskuld (ansvarsförbindelse) i framtiden skall hanteras. Arbetsgrupp bestående av Stig-Olov Tingbratt (c), Christer Forsmark (s) och Inga-Lena Tellström (kd) samt tjänstemän från kommunstyrelseförvaltningen.

15 Kommunstyrelsen Anders Stoltz Ks 163 Dnr KS04/204 Förslag till pensionsutredning Möjligheter finns att utifrån nuvarande pensionsavtal erbjuda förvaltningschefer alternativa pensionslösningar vad gäller den kompletterande ålderspensionen. Möjligheter finns även att erbjuda personalen löneväxling innebärande att del av lönen växlas in för t.ex. pensionssparande. Föreslår att kommunstyrelsen lämnar uppdrag till Margareta Rehn och Anders Stoltz att återkomma med förslag till alternativ pensionslösning, s. k. alternativ PFA, samt till löneväxling av bruttolön till förmån för tjänstepension, samt belysa dess konsekvenser för arbetsgivare och anställda. Kommunstyrelsens beslut Uppdrag till Margareta Rehn och Anders Stoltz att återkomma med förslag till alternativ pensionslösning, s. k. alternativ PFA, samt till löneväxling av bruttolön till förmån för tjänstepension, samt belysa dess konsekvenser för arbetsgivare och anställda

16 Kommunstyrelsen Anders Stoltz Ks 164 Dnr KS04/205 Försäkring av pensionsåtaganden Den kompletterande ålderspensionen från och med 1998 redovisas löpande i bokföringen. I ställer för att som idag skuldföra denna intjänade pensionsförmån, finns alternativet att försäkra bort den. Många kommuner har idag valt denna lösning. Föreslår kommunstyrelsen lämnar uppdrag till Anders Stoltz att pröva en försäkringslösning utifrån gjord upphandling som kan omfatta kompletterande ålderspension, efterlevnadspension och premiebefrielse. Kommunstyrelsens beslut Lämnar uppdrag till Anders Stoltz att pröva en försäkringslösning utifrån gjord upphandling som kan omfatta kompletterande ålderspension, efterlevnadspension och premiebefrielse.

17 Kommunstyrelsen Ks 165 Delegationsärenden Anmäles delegationsbeslut enligt nedan: Förköpsärenden nr Nyanställningar och lönesättningar Tjänstepension och efterlevandepension Färdtjänst september och oktober 2004 Kjell Karlsson nr 7 Anmäles och lägges till handlingarna.

18 Kommunstyrelsen Ks 166 Meddelanden Dnr KS04/184 Sv. förbundet för koloniträdgårdar och fritidsbyars uttalande , kolonilotten är en trädgård för alla. Dnr KS04/154 Sv. cykelförbundets skrivelse ang. utdelning av Gösta Fåglums stipendium i Vårgårda. Dnr KS04/194 Tore Noréns information om exploatering av markområde mellan Fridhemsgatan och Kyllingsån. Dnr KS04/99 Vårgårda Bredband AB protokoll Dnr KS04/182 Miljöförvaltningens ansökan om bidrag till arkeologiska kostnader i kv. Hallonet. Meddelas och lägges till handlingarna.

19 Kommunstyrelsen Ks 167 Dnr KS04/57 Avvikelserapport Utifrån kommunens ekonomiska utfall redovisat per den 31 oktober 2004 är kommunens årsresultat prognostiserat och är beräknat till + 2,5 mkr. Jämfört med budgeterat årsresultat som uppgår till 3,1 mkr är resultatet 0,6 mkr sämre. Positiva förändringar i årsprognosen är att: förvaltningarna lämnar överskott med ca 3 mkr planenliga avskrivningar understiger budgeten med 0,2 mkr räntenettot blir 1,2 mkr bättre än budgeten Negativt är att: skatteintäkterna understiger budgeten med 5 mkr. Nettoinvesteringarna är prognostiserade till 37,7 mkr vilket är ca 1,3 mkr under årets budget. Den höga investeringsnivån innebär att kommunen inte kommer att klara av att självfinansiera årets investeringar. En stor andel av investeringarna får finansieras via externa medel. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Godkänna rapporten.

20 Kommunstyrelsen Ks 168 Dnr KS04/113 Verksamhetsplan Kommunfullmäktige har och 57 fastställt delar av 2005 års budget nämligen kommunbidraget storlek och fördelning, investeringsbudgeten, skattesatsen samt övergripande målsättningar för de olika nämnderna. Utifrån kommunfullmäktiges ovan nämnda beslut har kommunledningskontoret sammanställt nämndernas budgetar som också innehåller verksamhetsplaner och fastställda resultatmål. Denna handling utgör kommunens budget för 2005 med utblick mot planperioden Christer Forsmark (s) yrkar att alla tjänster som utannonseras skall vara heltidstjänster. Stig-Olov Tingbratt (c) yrkar under investeringsbudgeten läggs 2 objekt till som särskild prövning. Aina Andersson (s) föreslår att under samtliga nämnder införs att medarbetare som så önskar erbjuds heltid inom kommunens totala verksamhet. Christer Forsmark (s) yrkar att alla nämnder skall ha sin organisationsplan med i verksamhetsplanen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Christer Forsmarks yrkande att alla tjänster som utannonseras skall vara heltid. Kommunstyrelsen avslår detta. Ordföranden ställer därefter proposition på övriga yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.

21 Kommunstyrelsen forts. Ks 168 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Under investeringsbudgeten läggs 2 objekt till som särskild prövning. Under samtliga nämnder införs att medarbetare som så önskar erbjuds heltid inom kommunens totala verksamhet. Alla nämnder skall ha sin organisationsplan med i verksamhetsplanen. I övrigt godkänna verksamhetsplanerna för

22 Kommunstyrelsen Ks 169 Dnr KS04/187 VA-taxa år 2005 VA-verket har valt att bibehålla nuvarande taxemodell, men föreslår en ökning av brukningsavgifterna generellt med 5 %, samt en förändrad fast avgift på parallellkopplade vattenmätare. Anläggningsavgiften höjs generellt med 15 %. Dessutom införs nya avgifter. VA-taxans samtliga priser indexjusteras kalenderårsvis med konsumentprisindex fr. o m Tekniska nämnden har behandlat ärendet Mattias Olsson (m) yrkar att VA-taxan inte skall indexjusteras. Samtliga partier tillstyrker Mattias Olssons förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Taxan skall ej indexjusteras. I övrigt godkänna förslaget.

23 Kommunstyrelsen Ks 170 Dnr KS04/188 Renhållningstaxa år 2005 Allt strängare krav ställs på avfallshanteringen i sin helhet vilket medför att ökade krav också ställs på anläggningens utformning, säkerhet samt skötsel av denna. En del av de ökade driftkostnaderna är all elektronik som ökat. Det är också angeläget att dagens avfallslämnare får bära sin del av sluttäckningskostnaden. Förslaget till renhållningstaxan innebär en generell höjning av avgifterna med 3 % med undantag för slamhanteringen 4. Tekniska nämnden har behandlat ärendet Beredningsförslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta tekniska nämndens förslag till renhållningstaxa Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

24 Kommunstyrelsen Ks 171 Dnr KS04/199 Höjning av taxor, kultur och fritid Kultur och fritidsnämnden föreslår prishöjning fr. o m Vandrarhemsavgiften Campingavgiften Sporthallens A-hall B-hall Kulturen nivå 2 nivå 3 Massage rygg/nacke 150 kr per person och natt 110 kr utan el/natt 140 kr med el/natt 100 kr/tim 65 kr/tim kr kr 200 kr Kultur och fritidsnämnden har behandlat ärendet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Vandrarhemsavgiften Campingavgiften Sporthallens A-hall B-hall Kulturen nivå 2 nivå 3 Massage rygg/nacke 150 kr per person och natt 110 kr utan el/natt 140 kr med el/natt 100 kr/tim 65 kr/tim kr kr 200 kr Prishöjningen gäller fr. o m

25 Kommunstyrelsen Ks 172 Dnr KS04/201 Taxa för kopiering i färg Vårgårda kommun har införskaffat en kopiator som kan kopiera i färg. Tidigare beslut från , 109 avser endast taxa för kopiering i svart/vitt. Följande taxa föreslås för kopiering i färg: Allmänheten Ideella och politiska föreningar 4 kronor per färgkopia 2 kronor per färgkopia Ovanstående priser gäller för papperstorlek A4, enkelsidiga utskrifter. Övriga format beräknas utifrån ovan föreslagna priser. Förslag till beslut: Allmänheten Ideella och politiska föreningar 4 kronor per färgkopia 2 kronor per färgkopia Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

26 Kommunstyrelsen Ks 173 Dnr KS04/85 Svar på motion, intern sammanträdeslokal för kommunfullmäktige Socialdemokraterna i Vårgårda har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de önskar att en utredning görs kring olika interna lokalalternativ för kommunfullmäktiges sammanträden samt visar vilka besparingseffekter ett lokalbyte medför. Motionären menar att samtliga kommunala förvaltningar måste anstränga sig i att åstadkomma en god verksamhet med en budget i balans. Mot denna bakgrund föreslår socialdemokraterna att möjligheten till att förlägga kommunfullmäktiges sammanträden i egna lokaler utreds. Utredning av lämpliga interna lokaler för kommunfullmäktiges sammanträden har genomförts. Det finns några få lämpliga interna lokaler. Dock innebär ett byte till interna lokaler att kostnaden för kommunfullmäktiges sammanträden ökar. Beredningsförslag Mot bakgrund av utredningen föreslås att kommunfullmäktiges sammanträden fortsätter att hållas i församlingssalen, Vårgårda Missionsförsamling. Motionen anses därmed besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

27 Kommunstyrelsen Ks 174 Dnr KS04/150 Svar på motion, cykelväg Vårgårda-Lagmansholm Berth Ottosson (m) har inlämnat en motion om en cykelväg Vårgårda- Lagmansholm. En överföringsledning för vatten och avlopp skall läggas mellan Vårgårda och Lagmansholm och motionären föreslår att en cykelväg byggs på den aktuella sträckan. Tekniska nämnden har yttrat sig, , och avstyrker fortsatt utredning om cykelväg. Beredningsförslag Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att avslå motionen. Motionen anses därmed besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

28 Kommunstyrelsen Ks 175 Dnr KS04/196 Verksamhetsplan och budget 2005, Sjuhärads kommunalförbund Sjuhärads kommunalförbund har upprättat förslag till verksamhetsplan och budget för Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Förslaget skall senast under november godkännas av respektive medlemskommun. Beredningsförslag Godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget för Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt beredningsförslaget.

29 Kommunstyrelsen Ks 176 Måldiskussion, utbildningsnämnden Utbildningschef Annelie Fischer och utbildningsnämndens ordförande Anders Lennermo presenterar angelägna målområden inom bildningsnämnden.

30 Kommunstyrelsen Ks 177 Information, Västgötalandet Ann-Britt Martinsson och Eva-Britt Filipsson informerar om projektet Västgötalandet.

31 Kommunstyrelsen Ks 178 Information, pensioner Stefan Carlsson från KPA, kommunens pensionsförvaltare, Anders Stoltz och Margareta Rehn informerar om frågor kring pensioner.

32 Kommunstyrelsen Ks 179 Information, kravspecifikation Vårgårda Bostäder AB nuvarande VD Erik Kjellberg har sagt upp sig från sin tjänst. Ordföranden inhämtar synpunkter på kravspecifikation som framtagits för Vårgårda Bostäders VD.

33 Kommunstyrelsen Ks 180 Rapport företagsbesök Ledamöterna i kommunstyrelsen skall göra tre företagsbesök vardera i kommunen och sedan redovisa detta för kommunstyrelsen. Vid dagens möte redovisades från tre företagsbesök.

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-10-22 Beslutsärenden KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Undertecknande av handlingar 7 Alkohol- och drogpolitiskt

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27 Beslutsärenden KS 1 Samrådsyttrande för detaljplaner för bostäder m m vid Kyllingsån 2 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2003-2005 3 Upphandling finansiella tjänster inkl. koncernkontosystem

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30

KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 KOMMUNSTYRELSEN 2001-05-30 1 Avskrivning av skuld 2 Hemställan om övertagande av lån 3 Revisionsrapport, intern kontroll 4 Inköp av vattentankar 5 Överklagan färdtjänstbeslut 6 Verksamhetsuppföljning per

Läs mer

KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden

KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KS 1 Yttrande, föreningsbidrag för ungdomsverksamhet 2 Regionalt avfallssamverkan i Sjuhäradsbygden 3 Delegationsärenden 4 Meddelanden KF 5 Halvårsrapport 2002 6 Taxa, färdtjänst

Läs mer

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9)

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Plats och tid Fritidsgården, Gullhögskolan, tisdag 2002-10-15, kl. 17.30-20.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Per Johansson (s)1 Klas-Göran Olsson (s)

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-02-14 1-5

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-02-14 1-5 Förbundsdirektionen 1-5 2 1 Godkännande av dagordning... 5 2 Utseende av justeringsperson... 6 3 Årsredovisning och bokslut 2013... 7 4 Samverkan Övning Kommunikation SÖK 2013... 8 5 Delegationsärenden...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15

org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 org. nr. 22 20 00-1917 2006-11-14 Sid 1 av 12 Plats och tid Torparummet, kommunkontoret, Tranemo kl 09.00-11.15 Beslutande Alva Hjärth, ordförande Kerstin Berggren-Nilsson, vice ordförande Birgitta Wichne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 12 november 2001. Värmlandstrafik AB, förslag till strategisk plan. Försäkring av pensionsförmåner i PFA 98

Protokoll Kommunstyrelsen 12 november 2001. Värmlandstrafik AB, förslag till strategisk plan. Försäkring av pensionsförmåner i PFA 98 Protokoll Kommunstyrelsen 12 november 2001 Ks 137 Dnr KS01/316 531 Värmlandstrafik AB, förslag till strategisk plan Värmlandstrafik AB har berett Arvika kommun tillfälle att yttra sig över förslag till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) (c) Gösta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby omedelbar justering. Sekreterare Paragrafer 148-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Heby brandstation, Heby kl 09:00-15:10 Beslutande Marie Wilen(C) ordf. David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan Andersson (S) 148-149 Anne-Charlotte

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Östanå Wärdshus kl. 13.00-15.00 Beslutande Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Ersättare Nils-Erik Johansson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00

PROTOKOLL 1(17) Revisionen Sammanträdesdatum: 2013-11-13. Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 PROTOKOLL 1(17) Plats och tid Hövdingasalen, kl 8:30: - 12:00 Närvarande ledamöter Övriga Irene Hellekant (S), ordförande Kjell Stensson (S) Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson (C) Uno

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Utbildningsförvaltningen 070123

Utbildningsförvaltningen 070123 UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-01-16 1(9) Plats och tid Sundlergymnasiets konferensrum, 16.00-19.35 Beslutande Ingamaj Wallertz-Olsson (m) Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer