VERKSAMHETSPRESENTATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPRESENTATION"

Transkript

1 VERKSAMHETSPRESENTATION 08

2 INNEHÅLL 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, mål och strategier 6 Marknad med miljöbilar i fokus 8 Bilia rustar inför framtiden 10 Marknadens drivkrafter 12 Fokus på kunden 14 Bilias kärnvärden 15 Bilia Academy stärker varumärket 16 Ekonomisk översikt 17 Koncernöversikt 22 Aktien och ägarna Detta är Bilia VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategier Avvaktande marknad med miljöbilar i fokus Bilia rustar inför framtiden Marknadens drivkrafter Fokus på kunden Kundtillfredsställelse Bilias kärna Bilia Academy stärker varumärket Ekonomisk översikt Koncernöversikt Aktien och ägarna

3 DETTA ÄR BILIA ÅRET I KORTHET08 Med 101 anläggningar i Sverige, Norge och Danmark samt Netbil på webben är Bilia Nordens största bilkedja, med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Våra kunder ska alltid uppleva mötet med oss på Bilia som positivt. Vi vill vara branschens bästa servicebolag. Bilias mål är att ha de mest nöjda kunderna i bilhall, verkstad och butik. Våra kärnvärden är Tillgänglighet, Intresse och Enkelt bilägande. Dessa förstärker vår vilja att underlätta för våra kunder att välja, köpa och äga bil. Våra anläggningar är moderna, har bra lägen och generösa öppettider det är enkelt att besöka oss. Våra kunder erbjuds ett enklare bilägande med våra tilläggstjänster inom finansiering, försäkring, verkstadstjänster, tillbehör och drivmedel. Vi känner ett genuint intresse för våra kunder och vill vara ett stöd inför, under och mellan bilköp. Bilias kultur präglas av servicevilja nöjda kunder är vår starkaste konkurrensfördel. I Sverige ligger våra anläggningar runt de tre storstadsregionerna, i Mälardalen samt i Skaraborg. I Norge är vi etablerade i den sydöstra delen med koncentration till Osloområdet samt Stavanger. I Danmark finns vi i och runt Köpenhamn. Vår storlek ger oss konkurrensfördelar i fråga om priser, utbud och enhetligt uppträdande samtidigt som vårt stora antal anläggningar gör att vi finns nära våra kunder. Vår Serviceaffär omfattar verkstadstjänster, reservdelar, butiksförsäljning och försäljning av drivmedel. Nya tjänster och servicekoncept som förenklar bilägandet utvecklas kontinuerligt. Bilaffären omfattar försäljning av nya och begagnade personbilar, transportbilar, kundfinansiering och tilläggstjänster. Vi säljer personbilar från Volvo, Renault, Ford, Hyundai, Nissan, Honda och BMW samt transportbilar från Renault, Ford, Hyundai och Nissan. Under 2008 omsatte vi 14 miljarder kronor och vid årets slut var vi anställda. Biliaaktien är sedan 1984 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Finansiellt Bilias nettoomsättning sjönk med 7 procent till Mkr (15 402). Rörelseresultatet uppgick till 57 Mkr (169). Operativt Bilia vidtog tidigt under året åtgärder för att reducera kostnadsnivån och kapitalbindningen. Bilia förvärvade samtliga aktier i Bilforum AS och Bilforum Finans AS som representerar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Under året sålde Bilia fastigheter i Sverige och Danmark till ett värde av 780 Mkr, vilket gav en vinst efter skatt på 124 Mkr. Bilias dotterföretag Säfveån vann den 20 februari en mångårig tvist i Göteborgs Tingsrätt. Motparten, Pacta, överklagade domen den 11 mars till hovrätten för västra Sverige. Marknadsdomstolen fällde Bilia och sju andra Volvoåterförsäljare i Skåne och Blekinge för överträdelse av konkurrensregler. Bilia ålades att betala konkurrensskadeavgift med 6 Mkr. Ursprungligt krav uppgick till 156 Mkr. Konkurrensskadeavgiften om 6 Mkr har belastat resultatet Nyemission tillförde Bilia 87 Mkr före emissionskostnader om 6 Mkr. 1

4 VD HAR ORDET ÅTGÄRDSPROGRAMMEN STÄRKER OSS FÖR FRAMTIDEN Ett mer aktivt försäljningsarbete har ökat vår andel nöjda kunder har varit ett utmanande år som krävt flexibilitet och handlingskraft. I denna turbulens har vi lyckats stärka vårt serviceerbjudande och ökat vår andel nöjda kunder. Vi vidtog åtgärder tidigt under året för att reducera kostnader och kapitalbindning och har därför en bra grund för att klara ett mycket tufft 2009.

5 Bilia har under 2008 upplevt den snabbaste förändringen av efterfrågan under bolagets historia. Oktober 2007 var den enskilt bästa försäljningsmånaden i bolagets historia. Ett år senare, i oktober 2008, redovisade Bilia den enskilt sämsta. I början av 2008 anade vi vad vi hade framför oss och började med kostnadsbesparingar och lagerminskningar. Då nedgången var kraftigare än väntat fick vi efter sommaren sätta in ett mer omfattande åtgärdsprogram. Målsättningen med besparingsprogrammen har varit tydlig: Vi ska komma igenom krisen. Vi ska ha en finansiell beredskap genom en bantad balansräkning och ett positivt kassaflöde. Under året har vi minskat våra lager och kundfordringar samt sålt fastigheter i Sverige och Danmark med en realisationsvinst motsvarande strukturkost naderna. Vi har genom dessa åtgärder klarat likviditetskrisen, trots att bankerna stramat åt kreditgivningen. Under 2009 planerar vi ytterligare en åtgärdsplan med nya kostnads besparingar. Nu ska vi ta oss igenom den här perioden med bibehållet erbjudande. Vi är en långsiktig aktör med långsiktiga ägare. Det har varit ett turbulent år i Danmark, där vi under 2008 minskat antalet anläggningar från 12 till 8. Förändringar i anläggningsstrukturen som beräknats ta ett par år genomfördes under ett halvår. Åtgärderna har varit nödvändiga då den danska servicemarknaden har minskat kraftigt under året. Bilia i Norge har under året effektiviserat sin anläggningsstruktur. Nu är alla varumärken samlade under samma tak. Antalet varumärken är efter en neddragning mer optimalt i förhållande till verksamhet och identitet. Ett mer aktivt försäljningsarbete har utvecklat vårt serviceerbjudande och ökat vår andel nöjda kunder. Merförsäljning av tilläggstjänster och serviceavtal har givit resultat. I tider av låg nybilsförsäljning är service något som bilägare över tiden inte kan välja bort utan att riskera att värden går förlorade. Vårt attraktiva erbjudande inom begagnat kommer att vara en styrka under 2009 då efterfrågan på ett par år gamla bilar troligtvis kommer att öka jämfört med En stark euro och lägre utbud av inbytesbilar talar för begagnat och vi tror på både ökad efter frågan och ökade marginaler. Vi kan glädja oss åt nya anläggningar i Kungsbacka och Drammen som invigdes i början av Målen för 2009 innehåller inga fantasiresultat utan bygger på att Bilia ska ta sig in i nästa period med ett starkt erbjudande av bilservice, bilförsäljning och tilläggstjänster som ger kunderna ett varaktigt mervärde. Bilia är en bättre affär. Med en ökande andel nöjda kunder tar vi oss närmare visionen om att bli branschens bästa servicebolag. Göteborg i februari 2009 Jan Pettersson VD och koncernchef 3

6 AFFÄRSIDÉ, VISION, MÅL OCH STRATEGIER 4 Vi erbjuder En bättre affär, med tydligt fokus på kundnytta. Med nöjda kunder som tar del av hela vårt erbjudande kan vi behålla vår starka position på marknaden, bli lönsamma igen och därigenom åter skapa värde för våra aktieägare.

7 FINANSIELLA MÅL Affärsidé Vår affärsidé är att erbjuda bilservice, bilförsäljning och tilläggstjänster som ger kunderna ett varaktigt mervärde. Vision Vår vision är att bli branschens bästa servicebolag. Övergripande strategi Vår övergripande strategi är att skapa tillväxt med lönsamhet. Den övergripande strategin vilar i sin tur på ett antal delstrategier, som tillsammans är avgörande för att stärka lönsamheten: Ökad kundfokusering. Fortsatt utveckling av ledarskap och personal. Minskad kapitalbindning. Kostnadssänkande åtgärdsprogram. Ny affärsmodell för att driva begagnataffären. Effektivare utnyttjande av stordriftsfördelar. Stärka varumärket Bilia. Kontinuerligt ökad effektivitet i verkstäderna. Fortsatt utveckling av nya servicekoncept. Konkurrensfördelar Vi har följande konkurrensfördelar som fungerar som en bas för att vidareutveckla verksamheten: Vi har tydligt kundfokus och utvecklar vår service kontinuerligt. Våra medarbetare är kompetenta och villiga att utvecklas för att ge kunderna bästa möjliga service. Vår storlek skapar förutsättningar för att utnyttja stordriftsfördelar inom bland annat administration, inköp och logistik. Bilia är ett starkt varumärke och vi har tillgång till starka produktprogram och varumärken i både Serviceaffären och Bilaffären. Vi har sälj- och serviceanläggningar med hög tillgänglighet och starka positioner i varje marknad. Bilias övergripande finansiella mål är att uppnå en rörelsemarginal på minst 2,2 procent, en avkastning på sysselsatt kapital på minst 14 procent och en avkastning på eget kapital på minst 15 procent. Under 2008 var rörelsemarginalen 0,4 procent, avkastning på sysselsatt kapital 0,6 procent och avkastningen på eget kapital 8,0 procent. Rörelsemarginal Procent 3 Målet är att uppnå en rörelsemarginal på 2,2 procent. Under försämrades rörelsemarginalen jämfört med 2007 från 1,1 till 0,4 procent Avkastningen på sysselsatt kapital blev under ,6 procent, jämfört med 7,8 procent året innan. Bilias mål är att uppnå en avkastning på 14 procent. Målet är att uppnå en avkastning på eget kapital på 15 procent. Avkastningen under 2008 blev 8,0 procent, jämfört med 6,3 procent året innan. Procent Mål 2,2 % Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på eget kapital Procent Mål 14,0 % Mål 15,0 %

8 MARKNAD MED MILJÖBILAR I FOKUS har varit ett tufft år för nybilsförsäljningen. Marknaden har präglats av minskade volymer och av prispress. Under året har miljöbilarna tagit ett fast grepp om nybilsmarknaden i Sverige. Nybilsregistreringen har sjunkit med 17 procent under Miljöbilarnas andel av nybilsregistreringen ökade med 16 procentenheter till 33 procent.

9 Stort intresse för miljöbilar i Sverige Miljöbilarnas andel av bilförsäljningen har ökat markant. Var tredje såld bil under 2008 var en miljöbil, vilket är en fördubbling jämfört med Debatten i Sverige om miljöbilar och framtida drift har skapat en viss osäkerhet hos bilköparna och många avvaktar med beslut om att köpa ny bil. Till denna osäkerhet kommer finansiell oro, svag konjunktur och varsel på arbetsmarknaden. I Norge och Danmark talar man inte om miljöbilar men tillämpar liksom i Sverige fordonsbeskattning baserad på koldioxidutsläpp. I Danmark diskuterades dessa beskattningsregler i december 2008, vilket hämmade nybilsförsäljningen ytterligare. Under 2010 kommer ett nytt gruppundantag från EUs konkurrensregler. Men det finns även en möjlighet att nuvarande gruppundantag förlängs. Det nuvarande grupp undantaget trädde i kraft under 2003 och innebar ökad konkurrens och lägre priser för konsumenterna både på service och bilar genom att öppna en tidigare hårt reglerad marknad. Reglerna har gjort flervarumärkesrepresen tation möjlig inom både service och försäljning. Det har även blivit möjligt att köpa en större andel reservdelar från andra leverantörer än biltillverkarna. Däremot har biltillverkarna möjlighet att fritt starta nya återförsäljare. SERVICEAFFÄREN BILAFFÄREN Prispressad marknad med medvetna kunder Den hårda konkurrensen om bilköparna har drivit fram en prispress både på nya och begagnade bilar. Konkurrensen är störst i storstäderna. Trenden med ökad konsolidering av branschen håller i sig, då prispressen leder till utslagningar och möjligheter för större aktörer att förvärva mindre återförsäljare. Även på servicesidan har konkurrensen ökat, med ökad prispress som dock är mindre än på bilsidan. Vid försäljning av service kan erfarenhet och ett starkt varumärke minska effekterna av priskonkurrens. Dagens bil- och servicekunder är inte lika trogna mot vare sig märke eller återförsäljare som tidigare. De är medvetna, aktiva och söker information själva, framför allt via webben. Åtta av tio som kommer in i bilhallen har först varit i kontakt med oss via webben. Dessa kunder är mer pålästa och frågar efter driftsekonomi och utsläppsnivåer i större utsträckning än tidigare. Webben utgör även en växande försäljningskanal, främst för begagnade bilar. Bilköpare är medvetna kunder som eftersträvar total kvalitet i förhållande till kostnaderna. 7

10 BILIA RUSTAR INFÖR FRAMTIDEN 8 Under 2008 minskade försäljningen på grund av ytterligare försvagad marknad för nya bilar till en, ur ett tioårsperspektiv, mer normal nivå. Nu anpassar vi verksamheten genom att minska kostnaderna och kapitalbindningen samt fokuserar på att stärka begagnataffären. När bilförsäljningen faller står sig Bilias serviceerbjudande starkt med högre kundnöjdhet än snittet i branschen.

11 ÅTGÄRDSPROGRAM Under 2008 registrerades ( ) antal personbilar i Norden, varav Bilia levererade (32 282). Med stor osäkerhet i de finansiella marknaderna och varsel hos flera större arbetsgivare räknar vi inte med att konjunkturen vänder under Nybilregistreringen förväntas minska med 30 procent på två år. Bilia anpassar sig till dessa lägre nivåer framför allt genom de åtgärds program som genomförts under året vilka sammantaget innebär att vi går in i 2009 med cirka 180 Mkr lägre kostnader. Vi arbetar för att minska kapitalbindningen genom effektiv lagerhållning och indrivning av kundfordringar. Under 2008 har vi sålt fastigheter för 780 Mkr, vilket har genererat ett positivt kassaflöde med 345 Mkr och en vinst på 124 Mkr. Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till 581 Mkr ( 590). Med i Sverige gemensam marknadsföring, central löneadministration, gemensamma lagersystem och samordnade inköp för alla de tre länderna utnyttjar Bilia detaljhandelskedjans stordriftsfördelar. Gemen samma inköp har redan efter två år reducerat kostnaderna med cirka 50 Mkr per år. Under 2008 inleddes ett åtgärdsprogram för att anpassa sig till den försämrade marknads situationen. Resultateffekten blir totalt 272 Mkr per år, varav 62 Mkr påverkade 2008 och 239 Mkr beräknas ge effekt under Programmet innebär besparingar genom: Personalminskningar Minskning av antalet anläggningar. Kostnaderna för att genomföra åtgärds programmet belastade resultatet 2008 med cirka 124 Mkr. Ytterligare vidtagna åtgärder: Fastigheter har sålts med ett positivt kassaflöde på 345 Mkr. Rörelsekapitalet har minskats med 309 Mkr. Proaktiva säljinsatser Bilia arbetar med flera försäljningsorien terade insatser för ett starkare resultat: Proaktiv försäljning, uppsökande av kunder för ny- och merförsäljning. Fokus på kundtillfredsställelse. Ny affärsmodell för begagnade bilar. Försäljning av tilläggsprodukter och serviceavtal. Förbättrad verkstadseffektivitet. Ökad andel personliga servicetekniker. Starkt finansieringserbjudande, med Volvokort, försäkring och finansiering, som förbättrar relationen med kunden. Ny försäljningsorienterad webbplats. Röd avgång på service. 9

12 MARKNADENS DRIVKRAFTER 10 Nedgången i den globala ekonomin är, tillsammans med osäkerhet om miljöbilar och framtida drivmedel, orsaker till att bil försäljningen viker och ändrar karaktär.

13 Intresset för miljöbilar med lägre miljöbelastning är starkt. Övergången till miljöbilar har påskyndats genom skatteförändringar och subventioner. Allt eftersom miljöbilarna etablerar sig på marknaden försvinner subventionerna och debatten om vad som är långsiktigt hållbara drivmedel fortgår. Osäkerheten om framtiden har inneburit att många bilägare avvaktar med beslutet att byta bil. Efter etanol och diesel lutar opinionen åt elhybrider och elbilar som framtidens miljöbilar. I dagsläget har ett fåtal tillverkare hybrider i sitt sortiment. Volvo forskar inom hybridteknik, men har ännu inte någon modell i sitt sortiment. Även om driftsekonomi och koldioxidutsläpp är allt viktigare parametrar vid valet av bil, är säkerhet och pris fortfarande starka argument vid bilköp. De politiska incitamenten för miljöbilar är många såsom prisrabatter, befrielse från trängselskatt och fri parkering. Även tjänstebilsmarknaden påverkas av politiska beslut. Inställningen till att köpa tjänster har förändrats efter att avdragsrätt för hushållsnära tjänster infördes. Politiska beslut som berör servicemarknaden kan komma att påverka i vilken grad bilägarna anlitar verk städer. Den finansiella oron har ökat kostnaderna för kapitalbindning. Prispressen på nya bilar har även sänkt prisnivån på begagnade bilar vilket har haft en negativ påverkan på marginalen. Nytt förslag på gruppundantag kommer om två år och ersätter det nuvarande från 2003 som i stor utsträckning avreglerade bilbranschen och ökade konkurrensen. Bilkedjan stärker affären I en pressad marknad med hård konkurrens blir varumärket allt viktigare. Kedjornas stordriftsfördelar får större betydelse och mindre aktörer riskerar utslagning. Bilias inriktning att arbeta som en detaljhandelskedja har inneburit att marknadsföring, löner, lager och inköp centraliseras vilket har resulterat i minskade kostnader och ökad effektivitet. Den centrala marknadsföringen med samordnade kampanjer har stärkt Bilias varumärke och ökat tydligheten i erbjudandet. 11

14 FOKUS PÅ KUNDEN 12 Bilias paketerbjudande där bilförsäljning och finansiering kompletteras med försäljning av verkstadstjänster, tillbehör, försäkring och drivmedel är unikt på marknaden. Kundernas prioriteringar förändras och pris och prestanda har fått stå tillbaka för driftsekonomi och utsläppsinformation i marknadsföringen.

15 HELNÖJDA KUNDER Att Bilias kunder blir allt mer nöjda är ett resultat av vår egen RACE metodik. Under 2008 har vi även börjat arbeta med RACE för att öka merförsäljningen av tilläggsarbeten till verkstadskunder och serviceavtal till bilkunder. Teknikerna har idag en mer säljande roll än tidigare och utbildas i kundkommunikation. Vi tar nu proaktiv kontakt med kunderna via exempelvis telefonförsäljning. För att förbättra verkstadseffektiviteten har vi under 2008 erbjudit våra kunder en så kallad Röd avgång, som är ett erbjudande om billigare service vid låg beläggning. En viktig del i Bilias arbete för ökad kund tillfredsställelse är de personliga servicetek nikerna. Genom att den personliga serviceteknikern utvecklar en relation med kunden och löser dennes problem vinner vi kundernas förtroende. Av Bilias cirka 650 mekaniker i Sverige är cirka 60 procent personliga servicetekniker. Hemsidan är en allt viktigare försäljnings kanal. Bilköpare använder sig i hög grad av internet för att samla beslutsunderlag vid ett bilköp. Bilias hemsida omarbetas med syfte att bli mer försäljningsorienterad. För detta arbete har Bilia valt en extern leverantör, som har tagit över Bilias egen organisation för webbutveckling. I Norge finns konceptet e-dialog, där det ända fram till klockan tio på kvällen går att chatta med Bilias personal om allt som har med bilägandet att göra. Netbil är Bilias auktionssajt på internet och en viktig kanal för att komplettera Bilias begagnataffär. Som enda aktör i Sverige erbjuder Netbil privatpersoner att till ett fast pris auktionera ut sin bil på internet. Alla bilar som säljs via Netbil är grundligt testade och bilens beskrivna skick garanteras, liksom kvaliteten på tester och prissättning då vi bygger varumärket Netbil. Netbil är medlem i Motorbranschens Riksförbund. Detta innebär att vi följer alla de regler och krav detta för med sig gällande garantier och etiska regler. Under 2008 förmedlade Netbil bilförsäljningar. Graferna visar andelen helnöjda kunder. Helnöjda kunder är de som angett en fyra eller en femma på en femgradig skala. Verkstadsradar Procent Procent Nybilsradar 08 Bilia (Volvo, Renault) Övrig Volvohandel Bilia (Volvo, Renault) Övrig Volvohandel Bilia mäter kundnöjdhet varje dag. Vi vill ha våra kunders förtroende och har därför ett hundraprocentigt fokus på kundtillfredsställelse. Under 2008 gav arbetet resultat våra kunder blir allt mer nöjda. 13

16 BILIAS KÄRNVÄRDEN Intresse Tillgänglighet Enkelt Bilägande 14 Bilias kärnvärden ska genomsyra processerna i verksamheten och är till för att stärka varumärkeslöftet En bättre affär. Vi har en strävan att alltid utveckla och säkerställa kraften i våra kärnvärden.

17 Bilias varumärkeslöfte är att vara En bättre affär för kunden. För att säkerställa varumärkeslöftet har vi skapat tre kärnvärden som strategiska byggstenar. Vår ambition är att våra kärnvärden ska genomsyra vår verksamhet och dess processer. De tre kärnvärdena är: Intresse Tillgänglighet Enkelt Bilägande. Kärnvärdet Intresse är direkt hänförligt till bolagets vision om att bli branschens bästa servicebolag. För att säkerställa att vi når våra högt uppställda mål, mäter vi kundtillfredsställelse varje dag. Här får vi direkt och viktig återkoppling i vår strävan att alltid bli bättre. Kärnvärdet Tillgänglighet innebär att vi alltid vill finnas nära våra kunder och vara tillgängliga i kontakterna med dem. Genom vårt servicenät har vi Nordens tätaste nät av serviceverkstäder. Utöver de fysiska mötena med kunderna satsar vi mycket på att vara bäst i branschen med hjälp av digitala medier. Vår hemsida gene rerar cirka besök varje dag i våra nordiska länder, där kunderna bland annat kan chatta, söka och konfigurera bilar samt boka sitt verkstadsbesök on-line. Vi mäter också regelbundet vår tillgänglighet på telefon. Den sista byggstenen är att skapa ett Enkelt Bilägande för kunderna. Vi vill göra det enkelt för kunderna att äga sin bil och erbjuda en bred portfölj av varor och tjänster. Genom att segmentera våra kunder och utifrån deras behov ta fram slagkraftiga paketeringar, blir vi unika i våra kunderbjudanden. Exempel på dessa är Bilia Lease, Bilia Premium Serviceavtal, Bilia Däckhotell, Bilia Maxitrygg med flera. BILIA ACADEMY STÄRKER VARUMÄRKET Medarbetarna är Bilias viktigaste resurs. Genom att satsa på våra medarbetares kompetensutveckling kan vi öka vår försäljning, förtjäna våra kunders förtroende och stärka varumärket Bilia. Bilia Academy är Bilias egen utbildningsenhet som fortlöpande stämmer av utbildningsbehovet och skräddarsyr utbildningspaket för våra medarbetare och ledare. Samtliga utbildningar har utgångspunkt i Bilias kärnvärden. Bilia Academy bidrar också med att skapa en samsyn om mål och strategier, förstärka Biliakulturen och skapa kontaktnät mellan med arbetare för att stimulera utbyte av nya idéer. 15

18 EKONOMISK ÖVERSIKT Resultatredovisning Mkr Under 2008 försämrades rörelseresultatet till 57 Mkr (169). Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Årets resultat från kvarvarande verksamheter Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt Årets resultat Årets resultat uppgick till 110 Mkr (100) och resultat per aktie till 5:35 kronor (4:75). Resultat per aktie, kr 5:35 4:90 4:35 Antal aktier vid periodens utgång, 000-tal Resultat per aktie, kr 5:35 4:75 4:15 Vägt genomsnittligt antal aktier, 000-tal Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 0,6 procent (7,8). Nyckeltal Avkastningen på eget kapital uppgick till 8,0 procent (6,3). Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2008 (8:00). Rörelsemarginal, % 0,4 1,1 0,8 Avkastning på sysselsatt kapital, % 0,6 7,8 6,2 Avkastning på eget kapital, % 8,0 6,3 6,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr Soliditet, % 22,7 21,4 27,8 Eget kapital per aktie, kr 60:10 73:65 78:45 Utdelning per aktie, kr* 8:00 8:00 Antal anställda den 31 december *År 2008 avser ingen föreslagen utdelning 16

19 KONCERNÖVERSIKT Vi har under året upplevt en vikande nybilsmarknad såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Även efterfrågan på service minskade under året. Bilia måste ställa om till denna lägre efterfrågan för att åter bli lönsamt. Under 2008 levererade vi totalt nya bilar, en minskning med 20 procent jämfört med Förvärv för att stärka Bilias ställning på marknaden har under året genomförts i Norge. Bilia förvärvade samtliga aktier i Bil forum AS och Bilforum Finans AS, som rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Bilia har under året avyttrat fastig heter som ingått i tidigare förvärvade bilverksamheter. Sex fastigheter i Köpenhamn och åtta fastigheter i Sverige har sålts under året. 17

20 18 SVERIGE I Sverige har Bilia 71 anläggningar i regionerna Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Malmö och Skaraborg. Vi säljer och utför service på bilar från Volvo, Renault, Ford och Hyundai. Den svenska marknaden för nya bilar sjönk med 17 procent under 2008 till totalt bilar ( ). Bilia är Sveriges största bilåterförsäljare med en marknadsandel på nya personbilar om 6,9 procent (7,1). Under året levererade vi nya personbilar (21 923), begagnade personbilar (19 031), nya transportbilar (1 413) och begagnade transport bilar (820). Bilia Sverige initierade ett sparprogram på 20 Mkr redan vid inledningen av Under slutet av året har ytterligare ett sparprogram på knappt 100 Mkr genomförts. Det är framför allt personalkost naderna som blir lägre. Personalstyrkan minskar med cirka 180 personer genom vanliga avgångar, pensioneringar samt att erbjuda förtidspension till anställda över 60 år. Som sista åtgärd har även uppsägningar genomförts i vissa regioner. Bilias inriktning att bli en ledande detaljhandelskedja innebär att vi utnyttjar vår storlek och möjligheter till besparingar genom centralisering av marknadsföring, löner, inköp och lager. I Sverige har Bilia en ny organisation med varumärkesansvariga för Volvo, Renault, Ford och Hyundai. Syftet med dessa nya funktioner är att garantera expertkunskap inom de olika produktvarumärkena. Under 2008 minskade nettoomsättningen i Sverige till Mkr (9 774), vilket motsvarar 61 procent av koncernens totala nettoomsättning. Rörelseresultatet uppgick till 103 Mkr (220). Avvikelsen mot föregående år är hänförlig till betydligt lägre försäljning av nya och begagnade bilar samt till lägre marginaler vid försäljning av begagnade bilar. Volvos ambition att hålla uppe nybilsvolymen har resulterat i stora lager av nyare begagnade bilar som pressar lönsamheten i Bilias och övrig Volvohandels begagnataffär. Resultatet belastades med 13 Mkr i värdejustering av bilar i lager och i en ökad reservering för bilar som tidigare sålts med garanterade restvärden. Serviceaffären redovisar ett resultat som är högre jämfört med föregående år. Förbättringen är hänförlig till en lägre kostnadsnivå. ANLÄGGNINGAR NYA PERSONBILAR SVERIGE Totalmarknad Antal Bilias försäljning Antal Bilias marknadsandel Procent

21 19

22 NORGE ANLÄGGNINGAR Bilia har 20 anläggningar i sydöstra Norge med koncentration till Osloområdet och 2 anläggningar i Stavangerområdet. Vi säljer och utför service på bilar från Volvo, Renault, Ford, Nissan, Honda och BMW. Under 2008 har fokus varit att utveckla affären för kärnmärkena Volvo, Ford och BMW. Under 2008 har våra kontrakt på Land Rover, Nissan och Honda sagts upp samt våra försäljningskontrakt för Renault förutom i Stavanger. Vi avvecklar också vår försäljning av Mini. Den norska marknaden för nya bilar minskade under året med 14 procent till bilar ( ). Bilia är en av Norges största bilåterförsäljare med en marknadsandel på nya personbilar på 4,9 procent (4,5). Under året levererade vi nya personbilar (5 782), begagnade personbilar (5 301) och 498 nya transportbilar (677). För att anpassa kostnaderna till den lägre försäljningen startade ett sparprogram på 20 Mkr under våren Detta kompletterades under det andra halvåret med ytterligare ett på 30 Mkr. Programmen innebär personalneddragningar, lägre kostnader och minskade lager. Arbetet med att minska kapitalbindningen i bolaget är mycket intensivt. Under 2008 ökade nettoomsättningen i Norge till Mkr (3 548), vilket motsvarar 27 procent av koncernens totala nettoomsättning. Rörelseresultatet uppgick till 28 Mkr (15). Serviceaffären utvecklades väl och resultatet var betydligt bättre jämfört med föregående år. Bilaffären är pressad och redovisar lägre omsättning och marginal vid försäljning av nya och begagnade bilar. NYA PERSONBILAR NORGE Totalmarknad Antal Bilias försäljning Antal Bilias marknadsandel Procent

23 DANMARK ANLÄGGNINGAR Bilias verksamhet i Danmark omfattar 8 anläggningar i Köpenhamnsområdet. Bilia säljer och utför service på bilar från Volvo, Renault och Ford. Under 2008 minskade den danska marknaden för nya personbilar med 7 procent till personbilar ( ). Bilia är en av Danmarks största bilåterförsäljare med en marknadsandel på nya personbilar på 2,3 procent (2,9). Under året levererade vi nya personbilar (4 577), begagnade personbilar (3 280), nya transportbilar (2 142) och 266 begagnade transportbilar (313). För att möta den minskade efterfrågan kommer den danska verksamheten att spara 70 Mkr genom minskade kostnader, framför allt genom personalneddragningar och färre anläggningar. Under året har Bilia förändrat anläggningsstrukturen och minskat från 12 till 8 anläggningar i Köpenhamnsområdet. Två av dessa är enbart serviceanläggningar. Under året minskade nettoomsättningen i Danmark till Mkr (2 065), vilket var 12 procent av koncernens totala nettoomsättning. Rörelseresultatet uppgick till 49 Mkr ( 7). Försämringen är hänförlig till lägre försäljning av nya bilar och ett lägre resultat inom Serviceaffären. Åtgärdsprogrammet har givit resultat och kostnaderna var cirka 4 procent lägre jämfört med föregående år. NYA PERSONBILAR DANMARK Totalmarknad Antal Bilias försäljning Antal Bilias marknadsandel Procent

24 AKTIEN OCH ÄGARNA Bilias A-aktie är sedan 1984 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Aktien handlas under namnet BILI A och ingår i indexet SX 25, Sällanköpsvaror och -tjänster. En börspost är 100 aktier. Vid utgången av 2008 hade Bilia aktieägare (25 282). Utdelningspolicy Bilias utdelning ska, över en konjunkturcykel, ge aktieägarna en konkurrenskraftig direktavkastning i jämförelse med likartade börsnoterade företag. Vidare ska en god utdelningstillväxt eftersträvas. Styrelsen har fattat beslut om att utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av årets resultat. Vid bestämmandet av utdelningens storlek ska även Bilias uthålliga resultatförmåga, kassaflöde, investeringsbehov och finansiella ställning i övrigt beaktas. Strävan ska också vara att Bilia vid var tid ska ha en optimal kapitalstruktur. Bilia har ingått avtal med HQ Bank AB om att HQ Bank AB ska agera likviditetsgarant i bolagets aktie inom ramen för NASDAQ OMX Stockholms system för likviditetsgarant från och med den 17 oktober Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien. 22

25 Bilia-aktiens utveckling Årets högsta notering var 104:00 kronor den 8 januari, och den lägsta var 14:90 kr den 22 december. A-Aktien, kr OMX Stockholm PI Omsatt antal aktier tal (inklusive efteranmälda) Källa: NASDAQ OMX Totalavkastning Biliaaktien har sedan april 2008 legat under SIX Return Index A-Aktien, kr OMX Stockholm PI Källa: NASDAQ OMX 23

26 Ägarfördelning på kategorier vid utgången av 2008, % Öresund, 26 (25) Svenska privata > 500, 25 (23) Svenska privata < 500, 10 (9) Svenska fondbolag, 10 (13) Utländska ägare, 10 (15) Svenska institutioner, 19 (15) Bilias största ägare 2008, % 1. Investment AB Öresund 26,5 2. Mats Qviberg med familj 6,6 3. HQ fonder 6,6 4. Bilia AB återköpta egna aktier 4,7 5. Lannebo fonder 3,1 6. AB Traction 3,0 7. Arne Bergström 3,0 8. Andra AP-fonden 1,5 9. SEB Private Bank S.A. NQI 1,1 10. CBNY-DFA-INT SML CAP V (fd Citibank) 1,1 ÅRSSTÄMMA 2009 Årsstämman 2009 kommer att hållas klockan torsdagen den 16 april 2009 på Bilias anläggning i Haga Norra, Frösundaleden 4 i Stockholm. Kallelsen annon seras i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri. Mer information om stämman finns även under Bolagsstyrningsdelen på Anmälan kan ske via e-post, VIKTIGA DATUM Årsstämma 2009: Rapport för de tre första månaderna 2009: Rapport för de sex första månaderna 2009: Rapport för de nio första månaderna 2009: 16 april 5 maj 29 juli 23 oktober 24

27 III

28 BILIA EN BÄTTRE AFFÄR Bilia AB (publ) Box 9003, Göteborg Telefon Fax Solberg Tryck: Strokirk-Landströms Foto: Anna Hult och Alexander von Sydow.

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet.

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Koncernöversikt Vi har under året upplevt en vikande nybilsmarknad såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Även efterfrågan på service minskade under året. Bilia måste ställa om till denna lägre efterfrågan

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE:

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE: KUNDCASE: 17 KONCERNÖVERSIKT Marknaden för nya personbilar fortsätter att öka i såväl Sverige som Norge och Danmark. Under året har arbetet med att fusionera förvärvade verksamheter fortlöpt enligt plan

Läs mer

verksamhetspresentation 2006

verksamhetspresentation 2006 verksamhetspresentation 26 innehåll. 1 Vi är service 3 Vi finns nära kunderna 5 Nordens största bilkedja 6 Vår affärsidé, vår vision och vårt mål 8 Vi har marknadens bredaste utbud 1 Våra medarbetare kan

Läs mer

VERKSAMHETSPRESENTATION 2007

VERKSAMHETSPRESENTATION 2007 VERKSAMHETSPRESENTATION 20 INNEHÅLL 1 2 4 6 8 10 16 17 23 Nordens största bilkedja VD har ordet Vision, affärsidé, mål och strategier Marknad med hård konkurrens Marknadens bredaste service- och bilerbjudanden

Läs mer

ÅRET I KORTHET 2009. Innehåll

ÅRET I KORTHET 2009. Innehåll VERKSAMHETS- PRESENTATION 29 ÅRET I KORTHET 29 Finansiellt Nettoomsättningen uppgick till 13 7 Mkr (14 28). Årets resultat uppgick till 114 Mkr ( 11). Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till

Läs mer

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE 10 VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE Efter att det tidigare gruppundantaget från EUs konkurrensregler avskaffades hösten 2003 har bilbranschen genomgått en omstöpning. En bransch som tidigare var hårt reglerad

Läs mer

Verksamhetspresentation 2010

Verksamhetspresentation 2010 Verksamhetspresentation 21 innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Hela Vägen 1 Kunderna 12 Marknad & Miljö Året i korthet Finansiellt

Läs mer

Verksamhetspresentation 2011

Verksamhetspresentation 2011 Verksamhetspresentation 211 Innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordetet 4 affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Kunderna 1 Marknad & Miljö 12 Serviceaffären Året i korthet

Läs mer

Verksamhetspresentation. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 212 Allt som rör bilen. Och lite till. Innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Kunderna 1 Marknad & Miljö

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Marknadens utveckling. Allmänt om verksamheten. Viktiga händelser under året. Ägarförhållanden. Nyckeltal. Koncernen och moderbolaget

Marknadens utveckling. Allmänt om verksamheten. Viktiga händelser under året. Ägarförhållanden. Nyckeltal. Koncernen och moderbolaget Förvaltningsberättelse Koncernen och moderbolaget Styrelsen och verkställande direktören i Bilia AB (publ), organisationsnummer 6112-69, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255)

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255) Gunnebo bokslutskommuniké 2009 Per Borgvall, VD och koncernchef Stockholm den 11 februari 2010 VDs kommentarer till 2009 Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan Starkt operativt kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Verksamhetspresentation 2013. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation 2013. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 213 Allt som rör bilen. Och lite till. Detta är Bilia Innehåll Detta är Bilia 2 Affärsmodell 4 VD har ordet 6 Vision, affärsidé, strategi och framgångsfaktorer 8 Kärnvärden 1 Miljö

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Per Borgvall, VD och koncernchef Telefonkonferens 27 april 2010 VDs kommentarer till första kvartalet 2010 Marknadsutvecklingen har under kvartalet varit fortsatt

Läs mer

Mekonomen Group. Januari december februari 2017

Mekonomen Group. Januari december februari 2017 Mekonomen Group Januari december 2016 15 februari 2017 Sammanfattning helåret 2016 2 2016 har präglats av svag utveckling i Mekonomen Sweden Stabil utveckling i MECA och Sørensen og Balchen God försäljningsökning

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 214 Allt som rör bilen. Och lite till. Affärsmodell Innehåll 2 4 6 8 B 1 12 14 16 17 18 2 22 24 Affärsmodell VD har ordet Vision och affärsidé Kärnvärden Hållbar utveckling Serviceaffären

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160)

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160) 1 Andra kvartalet 2014 Intäkter: 1 534 MSEK (1 591) EBITA: 184 MSEK (195) EBITA-marginal: 12 procent (12) Rörelseresultat: 157 MSEK (166) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Mekonomen Group. Januari juni augusti 2016

Mekonomen Group. Januari juni augusti 2016 Mekonomen Group Januari juni 2016 26 augusti 2016 Sammanfattning Q2 2016 2 Svagt rörelseresultat i Mekonomen God underliggande tillväxt i Q2 2016 Förutsättningar för en växande totalmarknad Försäljning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader

Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader pressinformation 27 oktober 2005 Rapport för tredje kvartalet 2005 och årets första nio månader Tredje kvartalet Rörelseresultatet uppgick till 76 Mkr (82). Resultatet före skatter uppgick till 68 Mk (75)

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

MED HÅLLBARHET I TANKEN.

MED HÅLLBARHET I TANKEN. ÅRSBERÄTTELSE 2015 MED HÅLLBARHET I TANKEN. FORIAs övergripande miljömål är att minska verksamhetens klimatpåverkan. Under 2015 har vi fortsatt att jobba aktivt med att öka användningen av förnybara drivmedel,

Läs mer

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern Posten Norden Bokslut 2010 Extern Förbättring av rörelseresultatet trots vikande volymer Resultat i sammandrag Rörelseresultatet uppgick till 1 375 (284) MSEK. Exklusive strukturoch valutaförändring ökade

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Delårsrapport januariseptember. 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januariseptember. 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januariseptember 2010 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari september 2010 Under Q3 ökade försäljningen med 16% och vinsten före skatt med 28% Nettoomsättning

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

pressinformation Rapport för första halvåret 2007

pressinformation Rapport för första halvåret 2007 pressinformation 1 augusti 2007 Rapport för första halvåret 2007 Första halvåret Nettoomsättningen uppgick till 7.165 Mkr (7.079). Resultat före skatt uppgick till 86 Mkr (29). Nettoresultatet uppgick

Läs mer