VERKSAMHETSPRESENTATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPRESENTATION"

Transkript

1 VERKSAMHETSPRESENTATION 08

2 INNEHÅLL 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, mål och strategier 6 Marknad med miljöbilar i fokus 8 Bilia rustar inför framtiden 10 Marknadens drivkrafter 12 Fokus på kunden 14 Bilias kärnvärden 15 Bilia Academy stärker varumärket 16 Ekonomisk översikt 17 Koncernöversikt 22 Aktien och ägarna Detta är Bilia VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategier Avvaktande marknad med miljöbilar i fokus Bilia rustar inför framtiden Marknadens drivkrafter Fokus på kunden Kundtillfredsställelse Bilias kärna Bilia Academy stärker varumärket Ekonomisk översikt Koncernöversikt Aktien och ägarna

3 DETTA ÄR BILIA ÅRET I KORTHET08 Med 101 anläggningar i Sverige, Norge och Danmark samt Netbil på webben är Bilia Nordens största bilkedja, med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Våra kunder ska alltid uppleva mötet med oss på Bilia som positivt. Vi vill vara branschens bästa servicebolag. Bilias mål är att ha de mest nöjda kunderna i bilhall, verkstad och butik. Våra kärnvärden är Tillgänglighet, Intresse och Enkelt bilägande. Dessa förstärker vår vilja att underlätta för våra kunder att välja, köpa och äga bil. Våra anläggningar är moderna, har bra lägen och generösa öppettider det är enkelt att besöka oss. Våra kunder erbjuds ett enklare bilägande med våra tilläggstjänster inom finansiering, försäkring, verkstadstjänster, tillbehör och drivmedel. Vi känner ett genuint intresse för våra kunder och vill vara ett stöd inför, under och mellan bilköp. Bilias kultur präglas av servicevilja nöjda kunder är vår starkaste konkurrensfördel. I Sverige ligger våra anläggningar runt de tre storstadsregionerna, i Mälardalen samt i Skaraborg. I Norge är vi etablerade i den sydöstra delen med koncentration till Osloområdet samt Stavanger. I Danmark finns vi i och runt Köpenhamn. Vår storlek ger oss konkurrensfördelar i fråga om priser, utbud och enhetligt uppträdande samtidigt som vårt stora antal anläggningar gör att vi finns nära våra kunder. Vår Serviceaffär omfattar verkstadstjänster, reservdelar, butiksförsäljning och försäljning av drivmedel. Nya tjänster och servicekoncept som förenklar bilägandet utvecklas kontinuerligt. Bilaffären omfattar försäljning av nya och begagnade personbilar, transportbilar, kundfinansiering och tilläggstjänster. Vi säljer personbilar från Volvo, Renault, Ford, Hyundai, Nissan, Honda och BMW samt transportbilar från Renault, Ford, Hyundai och Nissan. Under 2008 omsatte vi 14 miljarder kronor och vid årets slut var vi anställda. Biliaaktien är sedan 1984 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Finansiellt Bilias nettoomsättning sjönk med 7 procent till Mkr (15 402). Rörelseresultatet uppgick till 57 Mkr (169). Operativt Bilia vidtog tidigt under året åtgärder för att reducera kostnadsnivån och kapitalbindningen. Bilia förvärvade samtliga aktier i Bilforum AS och Bilforum Finans AS som representerar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Under året sålde Bilia fastigheter i Sverige och Danmark till ett värde av 780 Mkr, vilket gav en vinst efter skatt på 124 Mkr. Bilias dotterföretag Säfveån vann den 20 februari en mångårig tvist i Göteborgs Tingsrätt. Motparten, Pacta, överklagade domen den 11 mars till hovrätten för västra Sverige. Marknadsdomstolen fällde Bilia och sju andra Volvoåterförsäljare i Skåne och Blekinge för överträdelse av konkurrensregler. Bilia ålades att betala konkurrensskadeavgift med 6 Mkr. Ursprungligt krav uppgick till 156 Mkr. Konkurrensskadeavgiften om 6 Mkr har belastat resultatet Nyemission tillförde Bilia 87 Mkr före emissionskostnader om 6 Mkr. 1

4 VD HAR ORDET ÅTGÄRDSPROGRAMMEN STÄRKER OSS FÖR FRAMTIDEN Ett mer aktivt försäljningsarbete har ökat vår andel nöjda kunder har varit ett utmanande år som krävt flexibilitet och handlingskraft. I denna turbulens har vi lyckats stärka vårt serviceerbjudande och ökat vår andel nöjda kunder. Vi vidtog åtgärder tidigt under året för att reducera kostnader och kapitalbindning och har därför en bra grund för att klara ett mycket tufft 2009.

5 Bilia har under 2008 upplevt den snabbaste förändringen av efterfrågan under bolagets historia. Oktober 2007 var den enskilt bästa försäljningsmånaden i bolagets historia. Ett år senare, i oktober 2008, redovisade Bilia den enskilt sämsta. I början av 2008 anade vi vad vi hade framför oss och började med kostnadsbesparingar och lagerminskningar. Då nedgången var kraftigare än väntat fick vi efter sommaren sätta in ett mer omfattande åtgärdsprogram. Målsättningen med besparingsprogrammen har varit tydlig: Vi ska komma igenom krisen. Vi ska ha en finansiell beredskap genom en bantad balansräkning och ett positivt kassaflöde. Under året har vi minskat våra lager och kundfordringar samt sålt fastigheter i Sverige och Danmark med en realisationsvinst motsvarande strukturkost naderna. Vi har genom dessa åtgärder klarat likviditetskrisen, trots att bankerna stramat åt kreditgivningen. Under 2009 planerar vi ytterligare en åtgärdsplan med nya kostnads besparingar. Nu ska vi ta oss igenom den här perioden med bibehållet erbjudande. Vi är en långsiktig aktör med långsiktiga ägare. Det har varit ett turbulent år i Danmark, där vi under 2008 minskat antalet anläggningar från 12 till 8. Förändringar i anläggningsstrukturen som beräknats ta ett par år genomfördes under ett halvår. Åtgärderna har varit nödvändiga då den danska servicemarknaden har minskat kraftigt under året. Bilia i Norge har under året effektiviserat sin anläggningsstruktur. Nu är alla varumärken samlade under samma tak. Antalet varumärken är efter en neddragning mer optimalt i förhållande till verksamhet och identitet. Ett mer aktivt försäljningsarbete har utvecklat vårt serviceerbjudande och ökat vår andel nöjda kunder. Merförsäljning av tilläggstjänster och serviceavtal har givit resultat. I tider av låg nybilsförsäljning är service något som bilägare över tiden inte kan välja bort utan att riskera att värden går förlorade. Vårt attraktiva erbjudande inom begagnat kommer att vara en styrka under 2009 då efterfrågan på ett par år gamla bilar troligtvis kommer att öka jämfört med En stark euro och lägre utbud av inbytesbilar talar för begagnat och vi tror på både ökad efter frågan och ökade marginaler. Vi kan glädja oss åt nya anläggningar i Kungsbacka och Drammen som invigdes i början av Målen för 2009 innehåller inga fantasiresultat utan bygger på att Bilia ska ta sig in i nästa period med ett starkt erbjudande av bilservice, bilförsäljning och tilläggstjänster som ger kunderna ett varaktigt mervärde. Bilia är en bättre affär. Med en ökande andel nöjda kunder tar vi oss närmare visionen om att bli branschens bästa servicebolag. Göteborg i februari 2009 Jan Pettersson VD och koncernchef 3

6 AFFÄRSIDÉ, VISION, MÅL OCH STRATEGIER 4 Vi erbjuder En bättre affär, med tydligt fokus på kundnytta. Med nöjda kunder som tar del av hela vårt erbjudande kan vi behålla vår starka position på marknaden, bli lönsamma igen och därigenom åter skapa värde för våra aktieägare.

7 FINANSIELLA MÅL Affärsidé Vår affärsidé är att erbjuda bilservice, bilförsäljning och tilläggstjänster som ger kunderna ett varaktigt mervärde. Vision Vår vision är att bli branschens bästa servicebolag. Övergripande strategi Vår övergripande strategi är att skapa tillväxt med lönsamhet. Den övergripande strategin vilar i sin tur på ett antal delstrategier, som tillsammans är avgörande för att stärka lönsamheten: Ökad kundfokusering. Fortsatt utveckling av ledarskap och personal. Minskad kapitalbindning. Kostnadssänkande åtgärdsprogram. Ny affärsmodell för att driva begagnataffären. Effektivare utnyttjande av stordriftsfördelar. Stärka varumärket Bilia. Kontinuerligt ökad effektivitet i verkstäderna. Fortsatt utveckling av nya servicekoncept. Konkurrensfördelar Vi har följande konkurrensfördelar som fungerar som en bas för att vidareutveckla verksamheten: Vi har tydligt kundfokus och utvecklar vår service kontinuerligt. Våra medarbetare är kompetenta och villiga att utvecklas för att ge kunderna bästa möjliga service. Vår storlek skapar förutsättningar för att utnyttja stordriftsfördelar inom bland annat administration, inköp och logistik. Bilia är ett starkt varumärke och vi har tillgång till starka produktprogram och varumärken i både Serviceaffären och Bilaffären. Vi har sälj- och serviceanläggningar med hög tillgänglighet och starka positioner i varje marknad. Bilias övergripande finansiella mål är att uppnå en rörelsemarginal på minst 2,2 procent, en avkastning på sysselsatt kapital på minst 14 procent och en avkastning på eget kapital på minst 15 procent. Under 2008 var rörelsemarginalen 0,4 procent, avkastning på sysselsatt kapital 0,6 procent och avkastningen på eget kapital 8,0 procent. Rörelsemarginal Procent 3 Målet är att uppnå en rörelsemarginal på 2,2 procent. Under försämrades rörelsemarginalen jämfört med 2007 från 1,1 till 0,4 procent Avkastningen på sysselsatt kapital blev under ,6 procent, jämfört med 7,8 procent året innan. Bilias mål är att uppnå en avkastning på 14 procent. Målet är att uppnå en avkastning på eget kapital på 15 procent. Avkastningen under 2008 blev 8,0 procent, jämfört med 6,3 procent året innan. Procent Mål 2,2 % Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på eget kapital Procent Mål 14,0 % Mål 15,0 %

8 MARKNAD MED MILJÖBILAR I FOKUS har varit ett tufft år för nybilsförsäljningen. Marknaden har präglats av minskade volymer och av prispress. Under året har miljöbilarna tagit ett fast grepp om nybilsmarknaden i Sverige. Nybilsregistreringen har sjunkit med 17 procent under Miljöbilarnas andel av nybilsregistreringen ökade med 16 procentenheter till 33 procent.

9 Stort intresse för miljöbilar i Sverige Miljöbilarnas andel av bilförsäljningen har ökat markant. Var tredje såld bil under 2008 var en miljöbil, vilket är en fördubbling jämfört med Debatten i Sverige om miljöbilar och framtida drift har skapat en viss osäkerhet hos bilköparna och många avvaktar med beslut om att köpa ny bil. Till denna osäkerhet kommer finansiell oro, svag konjunktur och varsel på arbetsmarknaden. I Norge och Danmark talar man inte om miljöbilar men tillämpar liksom i Sverige fordonsbeskattning baserad på koldioxidutsläpp. I Danmark diskuterades dessa beskattningsregler i december 2008, vilket hämmade nybilsförsäljningen ytterligare. Under 2010 kommer ett nytt gruppundantag från EUs konkurrensregler. Men det finns även en möjlighet att nuvarande gruppundantag förlängs. Det nuvarande grupp undantaget trädde i kraft under 2003 och innebar ökad konkurrens och lägre priser för konsumenterna både på service och bilar genom att öppna en tidigare hårt reglerad marknad. Reglerna har gjort flervarumärkesrepresen tation möjlig inom både service och försäljning. Det har även blivit möjligt att köpa en större andel reservdelar från andra leverantörer än biltillverkarna. Däremot har biltillverkarna möjlighet att fritt starta nya återförsäljare. SERVICEAFFÄREN BILAFFÄREN Prispressad marknad med medvetna kunder Den hårda konkurrensen om bilköparna har drivit fram en prispress både på nya och begagnade bilar. Konkurrensen är störst i storstäderna. Trenden med ökad konsolidering av branschen håller i sig, då prispressen leder till utslagningar och möjligheter för större aktörer att förvärva mindre återförsäljare. Även på servicesidan har konkurrensen ökat, med ökad prispress som dock är mindre än på bilsidan. Vid försäljning av service kan erfarenhet och ett starkt varumärke minska effekterna av priskonkurrens. Dagens bil- och servicekunder är inte lika trogna mot vare sig märke eller återförsäljare som tidigare. De är medvetna, aktiva och söker information själva, framför allt via webben. Åtta av tio som kommer in i bilhallen har först varit i kontakt med oss via webben. Dessa kunder är mer pålästa och frågar efter driftsekonomi och utsläppsnivåer i större utsträckning än tidigare. Webben utgör även en växande försäljningskanal, främst för begagnade bilar. Bilköpare är medvetna kunder som eftersträvar total kvalitet i förhållande till kostnaderna. 7

10 BILIA RUSTAR INFÖR FRAMTIDEN 8 Under 2008 minskade försäljningen på grund av ytterligare försvagad marknad för nya bilar till en, ur ett tioårsperspektiv, mer normal nivå. Nu anpassar vi verksamheten genom att minska kostnaderna och kapitalbindningen samt fokuserar på att stärka begagnataffären. När bilförsäljningen faller står sig Bilias serviceerbjudande starkt med högre kundnöjdhet än snittet i branschen.

11 ÅTGÄRDSPROGRAM Under 2008 registrerades ( ) antal personbilar i Norden, varav Bilia levererade (32 282). Med stor osäkerhet i de finansiella marknaderna och varsel hos flera större arbetsgivare räknar vi inte med att konjunkturen vänder under Nybilregistreringen förväntas minska med 30 procent på två år. Bilia anpassar sig till dessa lägre nivåer framför allt genom de åtgärds program som genomförts under året vilka sammantaget innebär att vi går in i 2009 med cirka 180 Mkr lägre kostnader. Vi arbetar för att minska kapitalbindningen genom effektiv lagerhållning och indrivning av kundfordringar. Under 2008 har vi sålt fastigheter för 780 Mkr, vilket har genererat ett positivt kassaflöde med 345 Mkr och en vinst på 124 Mkr. Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till 581 Mkr ( 590). Med i Sverige gemensam marknadsföring, central löneadministration, gemensamma lagersystem och samordnade inköp för alla de tre länderna utnyttjar Bilia detaljhandelskedjans stordriftsfördelar. Gemen samma inköp har redan efter två år reducerat kostnaderna med cirka 50 Mkr per år. Under 2008 inleddes ett åtgärdsprogram för att anpassa sig till den försämrade marknads situationen. Resultateffekten blir totalt 272 Mkr per år, varav 62 Mkr påverkade 2008 och 239 Mkr beräknas ge effekt under Programmet innebär besparingar genom: Personalminskningar Minskning av antalet anläggningar. Kostnaderna för att genomföra åtgärds programmet belastade resultatet 2008 med cirka 124 Mkr. Ytterligare vidtagna åtgärder: Fastigheter har sålts med ett positivt kassaflöde på 345 Mkr. Rörelsekapitalet har minskats med 309 Mkr. Proaktiva säljinsatser Bilia arbetar med flera försäljningsorien terade insatser för ett starkare resultat: Proaktiv försäljning, uppsökande av kunder för ny- och merförsäljning. Fokus på kundtillfredsställelse. Ny affärsmodell för begagnade bilar. Försäljning av tilläggsprodukter och serviceavtal. Förbättrad verkstadseffektivitet. Ökad andel personliga servicetekniker. Starkt finansieringserbjudande, med Volvokort, försäkring och finansiering, som förbättrar relationen med kunden. Ny försäljningsorienterad webbplats. Röd avgång på service. 9

12 MARKNADENS DRIVKRAFTER 10 Nedgången i den globala ekonomin är, tillsammans med osäkerhet om miljöbilar och framtida drivmedel, orsaker till att bil försäljningen viker och ändrar karaktär.

13 Intresset för miljöbilar med lägre miljöbelastning är starkt. Övergången till miljöbilar har påskyndats genom skatteförändringar och subventioner. Allt eftersom miljöbilarna etablerar sig på marknaden försvinner subventionerna och debatten om vad som är långsiktigt hållbara drivmedel fortgår. Osäkerheten om framtiden har inneburit att många bilägare avvaktar med beslutet att byta bil. Efter etanol och diesel lutar opinionen åt elhybrider och elbilar som framtidens miljöbilar. I dagsläget har ett fåtal tillverkare hybrider i sitt sortiment. Volvo forskar inom hybridteknik, men har ännu inte någon modell i sitt sortiment. Även om driftsekonomi och koldioxidutsläpp är allt viktigare parametrar vid valet av bil, är säkerhet och pris fortfarande starka argument vid bilköp. De politiska incitamenten för miljöbilar är många såsom prisrabatter, befrielse från trängselskatt och fri parkering. Även tjänstebilsmarknaden påverkas av politiska beslut. Inställningen till att köpa tjänster har förändrats efter att avdragsrätt för hushållsnära tjänster infördes. Politiska beslut som berör servicemarknaden kan komma att påverka i vilken grad bilägarna anlitar verk städer. Den finansiella oron har ökat kostnaderna för kapitalbindning. Prispressen på nya bilar har även sänkt prisnivån på begagnade bilar vilket har haft en negativ påverkan på marginalen. Nytt förslag på gruppundantag kommer om två år och ersätter det nuvarande från 2003 som i stor utsträckning avreglerade bilbranschen och ökade konkurrensen. Bilkedjan stärker affären I en pressad marknad med hård konkurrens blir varumärket allt viktigare. Kedjornas stordriftsfördelar får större betydelse och mindre aktörer riskerar utslagning. Bilias inriktning att arbeta som en detaljhandelskedja har inneburit att marknadsföring, löner, lager och inköp centraliseras vilket har resulterat i minskade kostnader och ökad effektivitet. Den centrala marknadsföringen med samordnade kampanjer har stärkt Bilias varumärke och ökat tydligheten i erbjudandet. 11

14 FOKUS PÅ KUNDEN 12 Bilias paketerbjudande där bilförsäljning och finansiering kompletteras med försäljning av verkstadstjänster, tillbehör, försäkring och drivmedel är unikt på marknaden. Kundernas prioriteringar förändras och pris och prestanda har fått stå tillbaka för driftsekonomi och utsläppsinformation i marknadsföringen.

15 HELNÖJDA KUNDER Att Bilias kunder blir allt mer nöjda är ett resultat av vår egen RACE metodik. Under 2008 har vi även börjat arbeta med RACE för att öka merförsäljningen av tilläggsarbeten till verkstadskunder och serviceavtal till bilkunder. Teknikerna har idag en mer säljande roll än tidigare och utbildas i kundkommunikation. Vi tar nu proaktiv kontakt med kunderna via exempelvis telefonförsäljning. För att förbättra verkstadseffektiviteten har vi under 2008 erbjudit våra kunder en så kallad Röd avgång, som är ett erbjudande om billigare service vid låg beläggning. En viktig del i Bilias arbete för ökad kund tillfredsställelse är de personliga servicetek nikerna. Genom att den personliga serviceteknikern utvecklar en relation med kunden och löser dennes problem vinner vi kundernas förtroende. Av Bilias cirka 650 mekaniker i Sverige är cirka 60 procent personliga servicetekniker. Hemsidan är en allt viktigare försäljnings kanal. Bilköpare använder sig i hög grad av internet för att samla beslutsunderlag vid ett bilköp. Bilias hemsida omarbetas med syfte att bli mer försäljningsorienterad. För detta arbete har Bilia valt en extern leverantör, som har tagit över Bilias egen organisation för webbutveckling. I Norge finns konceptet e-dialog, där det ända fram till klockan tio på kvällen går att chatta med Bilias personal om allt som har med bilägandet att göra. Netbil är Bilias auktionssajt på internet och en viktig kanal för att komplettera Bilias begagnataffär. Som enda aktör i Sverige erbjuder Netbil privatpersoner att till ett fast pris auktionera ut sin bil på internet. Alla bilar som säljs via Netbil är grundligt testade och bilens beskrivna skick garanteras, liksom kvaliteten på tester och prissättning då vi bygger varumärket Netbil. Netbil är medlem i Motorbranschens Riksförbund. Detta innebär att vi följer alla de regler och krav detta för med sig gällande garantier och etiska regler. Under 2008 förmedlade Netbil bilförsäljningar. Graferna visar andelen helnöjda kunder. Helnöjda kunder är de som angett en fyra eller en femma på en femgradig skala. Verkstadsradar Procent Procent Nybilsradar 08 Bilia (Volvo, Renault) Övrig Volvohandel Bilia (Volvo, Renault) Övrig Volvohandel Bilia mäter kundnöjdhet varje dag. Vi vill ha våra kunders förtroende och har därför ett hundraprocentigt fokus på kundtillfredsställelse. Under 2008 gav arbetet resultat våra kunder blir allt mer nöjda. 13

16 BILIAS KÄRNVÄRDEN Intresse Tillgänglighet Enkelt Bilägande 14 Bilias kärnvärden ska genomsyra processerna i verksamheten och är till för att stärka varumärkeslöftet En bättre affär. Vi har en strävan att alltid utveckla och säkerställa kraften i våra kärnvärden.

17 Bilias varumärkeslöfte är att vara En bättre affär för kunden. För att säkerställa varumärkeslöftet har vi skapat tre kärnvärden som strategiska byggstenar. Vår ambition är att våra kärnvärden ska genomsyra vår verksamhet och dess processer. De tre kärnvärdena är: Intresse Tillgänglighet Enkelt Bilägande. Kärnvärdet Intresse är direkt hänförligt till bolagets vision om att bli branschens bästa servicebolag. För att säkerställa att vi når våra högt uppställda mål, mäter vi kundtillfredsställelse varje dag. Här får vi direkt och viktig återkoppling i vår strävan att alltid bli bättre. Kärnvärdet Tillgänglighet innebär att vi alltid vill finnas nära våra kunder och vara tillgängliga i kontakterna med dem. Genom vårt servicenät har vi Nordens tätaste nät av serviceverkstäder. Utöver de fysiska mötena med kunderna satsar vi mycket på att vara bäst i branschen med hjälp av digitala medier. Vår hemsida gene rerar cirka besök varje dag i våra nordiska länder, där kunderna bland annat kan chatta, söka och konfigurera bilar samt boka sitt verkstadsbesök on-line. Vi mäter också regelbundet vår tillgänglighet på telefon. Den sista byggstenen är att skapa ett Enkelt Bilägande för kunderna. Vi vill göra det enkelt för kunderna att äga sin bil och erbjuda en bred portfölj av varor och tjänster. Genom att segmentera våra kunder och utifrån deras behov ta fram slagkraftiga paketeringar, blir vi unika i våra kunderbjudanden. Exempel på dessa är Bilia Lease, Bilia Premium Serviceavtal, Bilia Däckhotell, Bilia Maxitrygg med flera. BILIA ACADEMY STÄRKER VARUMÄRKET Medarbetarna är Bilias viktigaste resurs. Genom att satsa på våra medarbetares kompetensutveckling kan vi öka vår försäljning, förtjäna våra kunders förtroende och stärka varumärket Bilia. Bilia Academy är Bilias egen utbildningsenhet som fortlöpande stämmer av utbildningsbehovet och skräddarsyr utbildningspaket för våra medarbetare och ledare. Samtliga utbildningar har utgångspunkt i Bilias kärnvärden. Bilia Academy bidrar också med att skapa en samsyn om mål och strategier, förstärka Biliakulturen och skapa kontaktnät mellan med arbetare för att stimulera utbyte av nya idéer. 15

18 EKONOMISK ÖVERSIKT Resultatredovisning Mkr Under 2008 försämrades rörelseresultatet till 57 Mkr (169). Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Årets resultat från kvarvarande verksamheter Resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt Årets resultat Årets resultat uppgick till 110 Mkr (100) och resultat per aktie till 5:35 kronor (4:75). Resultat per aktie, kr 5:35 4:90 4:35 Antal aktier vid periodens utgång, 000-tal Resultat per aktie, kr 5:35 4:75 4:15 Vägt genomsnittligt antal aktier, 000-tal Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 0,6 procent (7,8). Nyckeltal Avkastningen på eget kapital uppgick till 8,0 procent (6,3). Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2008 (8:00). Rörelsemarginal, % 0,4 1,1 0,8 Avkastning på sysselsatt kapital, % 0,6 7,8 6,2 Avkastning på eget kapital, % 8,0 6,3 6,3 Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr Soliditet, % 22,7 21,4 27,8 Eget kapital per aktie, kr 60:10 73:65 78:45 Utdelning per aktie, kr* 8:00 8:00 Antal anställda den 31 december *År 2008 avser ingen föreslagen utdelning 16

19 KONCERNÖVERSIKT Vi har under året upplevt en vikande nybilsmarknad såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Även efterfrågan på service minskade under året. Bilia måste ställa om till denna lägre efterfrågan för att åter bli lönsamt. Under 2008 levererade vi totalt nya bilar, en minskning med 20 procent jämfört med Förvärv för att stärka Bilias ställning på marknaden har under året genomförts i Norge. Bilia förvärvade samtliga aktier i Bil forum AS och Bilforum Finans AS, som rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Bilia har under året avyttrat fastig heter som ingått i tidigare förvärvade bilverksamheter. Sex fastigheter i Köpenhamn och åtta fastigheter i Sverige har sålts under året. 17

20 18 SVERIGE I Sverige har Bilia 71 anläggningar i regionerna Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Malmö och Skaraborg. Vi säljer och utför service på bilar från Volvo, Renault, Ford och Hyundai. Den svenska marknaden för nya bilar sjönk med 17 procent under 2008 till totalt bilar ( ). Bilia är Sveriges största bilåterförsäljare med en marknadsandel på nya personbilar om 6,9 procent (7,1). Under året levererade vi nya personbilar (21 923), begagnade personbilar (19 031), nya transportbilar (1 413) och begagnade transport bilar (820). Bilia Sverige initierade ett sparprogram på 20 Mkr redan vid inledningen av Under slutet av året har ytterligare ett sparprogram på knappt 100 Mkr genomförts. Det är framför allt personalkost naderna som blir lägre. Personalstyrkan minskar med cirka 180 personer genom vanliga avgångar, pensioneringar samt att erbjuda förtidspension till anställda över 60 år. Som sista åtgärd har även uppsägningar genomförts i vissa regioner. Bilias inriktning att bli en ledande detaljhandelskedja innebär att vi utnyttjar vår storlek och möjligheter till besparingar genom centralisering av marknadsföring, löner, inköp och lager. I Sverige har Bilia en ny organisation med varumärkesansvariga för Volvo, Renault, Ford och Hyundai. Syftet med dessa nya funktioner är att garantera expertkunskap inom de olika produktvarumärkena. Under 2008 minskade nettoomsättningen i Sverige till Mkr (9 774), vilket motsvarar 61 procent av koncernens totala nettoomsättning. Rörelseresultatet uppgick till 103 Mkr (220). Avvikelsen mot föregående år är hänförlig till betydligt lägre försäljning av nya och begagnade bilar samt till lägre marginaler vid försäljning av begagnade bilar. Volvos ambition att hålla uppe nybilsvolymen har resulterat i stora lager av nyare begagnade bilar som pressar lönsamheten i Bilias och övrig Volvohandels begagnataffär. Resultatet belastades med 13 Mkr i värdejustering av bilar i lager och i en ökad reservering för bilar som tidigare sålts med garanterade restvärden. Serviceaffären redovisar ett resultat som är högre jämfört med föregående år. Förbättringen är hänförlig till en lägre kostnadsnivå. ANLÄGGNINGAR NYA PERSONBILAR SVERIGE Totalmarknad Antal Bilias försäljning Antal Bilias marknadsandel Procent

21 19

22 NORGE ANLÄGGNINGAR Bilia har 20 anläggningar i sydöstra Norge med koncentration till Osloområdet och 2 anläggningar i Stavangerområdet. Vi säljer och utför service på bilar från Volvo, Renault, Ford, Nissan, Honda och BMW. Under 2008 har fokus varit att utveckla affären för kärnmärkena Volvo, Ford och BMW. Under 2008 har våra kontrakt på Land Rover, Nissan och Honda sagts upp samt våra försäljningskontrakt för Renault förutom i Stavanger. Vi avvecklar också vår försäljning av Mini. Den norska marknaden för nya bilar minskade under året med 14 procent till bilar ( ). Bilia är en av Norges största bilåterförsäljare med en marknadsandel på nya personbilar på 4,9 procent (4,5). Under året levererade vi nya personbilar (5 782), begagnade personbilar (5 301) och 498 nya transportbilar (677). För att anpassa kostnaderna till den lägre försäljningen startade ett sparprogram på 20 Mkr under våren Detta kompletterades under det andra halvåret med ytterligare ett på 30 Mkr. Programmen innebär personalneddragningar, lägre kostnader och minskade lager. Arbetet med att minska kapitalbindningen i bolaget är mycket intensivt. Under 2008 ökade nettoomsättningen i Norge till Mkr (3 548), vilket motsvarar 27 procent av koncernens totala nettoomsättning. Rörelseresultatet uppgick till 28 Mkr (15). Serviceaffären utvecklades väl och resultatet var betydligt bättre jämfört med föregående år. Bilaffären är pressad och redovisar lägre omsättning och marginal vid försäljning av nya och begagnade bilar. NYA PERSONBILAR NORGE Totalmarknad Antal Bilias försäljning Antal Bilias marknadsandel Procent

23 DANMARK ANLÄGGNINGAR Bilias verksamhet i Danmark omfattar 8 anläggningar i Köpenhamnsområdet. Bilia säljer och utför service på bilar från Volvo, Renault och Ford. Under 2008 minskade den danska marknaden för nya personbilar med 7 procent till personbilar ( ). Bilia är en av Danmarks största bilåterförsäljare med en marknadsandel på nya personbilar på 2,3 procent (2,9). Under året levererade vi nya personbilar (4 577), begagnade personbilar (3 280), nya transportbilar (2 142) och 266 begagnade transportbilar (313). För att möta den minskade efterfrågan kommer den danska verksamheten att spara 70 Mkr genom minskade kostnader, framför allt genom personalneddragningar och färre anläggningar. Under året har Bilia förändrat anläggningsstrukturen och minskat från 12 till 8 anläggningar i Köpenhamnsområdet. Två av dessa är enbart serviceanläggningar. Under året minskade nettoomsättningen i Danmark till Mkr (2 065), vilket var 12 procent av koncernens totala nettoomsättning. Rörelseresultatet uppgick till 49 Mkr ( 7). Försämringen är hänförlig till lägre försäljning av nya bilar och ett lägre resultat inom Serviceaffären. Åtgärdsprogrammet har givit resultat och kostnaderna var cirka 4 procent lägre jämfört med föregående år. NYA PERSONBILAR DANMARK Totalmarknad Antal Bilias försäljning Antal Bilias marknadsandel Procent

24 AKTIEN OCH ÄGARNA Bilias A-aktie är sedan 1984 noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Aktien handlas under namnet BILI A och ingår i indexet SX 25, Sällanköpsvaror och -tjänster. En börspost är 100 aktier. Vid utgången av 2008 hade Bilia aktieägare (25 282). Utdelningspolicy Bilias utdelning ska, över en konjunkturcykel, ge aktieägarna en konkurrenskraftig direktavkastning i jämförelse med likartade börsnoterade företag. Vidare ska en god utdelningstillväxt eftersträvas. Styrelsen har fattat beslut om att utdelningen ska uppgå till minst 50 procent av årets resultat. Vid bestämmandet av utdelningens storlek ska även Bilias uthålliga resultatförmåga, kassaflöde, investeringsbehov och finansiella ställning i övrigt beaktas. Strävan ska också vara att Bilia vid var tid ska ha en optimal kapitalstruktur. Bilia har ingått avtal med HQ Bank AB om att HQ Bank AB ska agera likviditetsgarant i bolagets aktie inom ramen för NASDAQ OMX Stockholms system för likviditetsgarant från och med den 17 oktober Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien. 22

25 Bilia-aktiens utveckling Årets högsta notering var 104:00 kronor den 8 januari, och den lägsta var 14:90 kr den 22 december. A-Aktien, kr OMX Stockholm PI Omsatt antal aktier tal (inklusive efteranmälda) Källa: NASDAQ OMX Totalavkastning Biliaaktien har sedan april 2008 legat under SIX Return Index A-Aktien, kr OMX Stockholm PI Källa: NASDAQ OMX 23

26 Ägarfördelning på kategorier vid utgången av 2008, % Öresund, 26 (25) Svenska privata > 500, 25 (23) Svenska privata < 500, 10 (9) Svenska fondbolag, 10 (13) Utländska ägare, 10 (15) Svenska institutioner, 19 (15) Bilias största ägare 2008, % 1. Investment AB Öresund 26,5 2. Mats Qviberg med familj 6,6 3. HQ fonder 6,6 4. Bilia AB återköpta egna aktier 4,7 5. Lannebo fonder 3,1 6. AB Traction 3,0 7. Arne Bergström 3,0 8. Andra AP-fonden 1,5 9. SEB Private Bank S.A. NQI 1,1 10. CBNY-DFA-INT SML CAP V (fd Citibank) 1,1 ÅRSSTÄMMA 2009 Årsstämman 2009 kommer att hållas klockan torsdagen den 16 april 2009 på Bilias anläggning i Haga Norra, Frösundaleden 4 i Stockholm. Kallelsen annon seras i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri. Mer information om stämman finns även under Bolagsstyrningsdelen på Anmälan kan ske via e-post, VIKTIGA DATUM Årsstämma 2009: Rapport för de tre första månaderna 2009: Rapport för de sex första månaderna 2009: Rapport för de nio första månaderna 2009: 16 april 5 maj 29 juli 23 oktober 24

27 III

28 BILIA EN BÄTTRE AFFÄR Bilia AB (publ) Box 9003, Göteborg Telefon Fax Solberg Tryck: Strokirk-Landströms Foto: Anna Hult och Alexander von Sydow.

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet.

rep resenterar Volvo och Renault i Stavangerområdet. Koncernöversikt Vi har under året upplevt en vikande nybilsmarknad såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Även efterfrågan på service minskade under året. Bilia måste ställa om till denna lägre efterfrågan

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE:

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE: KUNDCASE: 17 KONCERNÖVERSIKT Marknaden för nya personbilar fortsätter att öka i såväl Sverige som Norge och Danmark. Under året har arbetet med att fusionera förvärvade verksamheter fortlöpt enligt plan

Läs mer

verksamhetspresentation 2006

verksamhetspresentation 2006 verksamhetspresentation 26 innehåll. 1 Vi är service 3 Vi finns nära kunderna 5 Nordens största bilkedja 6 Vår affärsidé, vår vision och vårt mål 8 Vi har marknadens bredaste utbud 1 Våra medarbetare kan

Läs mer

VERKSAMHETSPRESENTATION 2007

VERKSAMHETSPRESENTATION 2007 VERKSAMHETSPRESENTATION 20 INNEHÅLL 1 2 4 6 8 10 16 17 23 Nordens största bilkedja VD har ordet Vision, affärsidé, mål och strategier Marknad med hård konkurrens Marknadens bredaste service- och bilerbjudanden

Läs mer

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE

VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE 10 VARUMÄRKET ALLT VIKTIGARE Efter att det tidigare gruppundantaget från EUs konkurrensregler avskaffades hösten 2003 har bilbranschen genomgått en omstöpning. En bransch som tidigare var hårt reglerad

Läs mer

Verksamhetspresentation 2011

Verksamhetspresentation 2011 Verksamhetspresentation 211 Innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordetet 4 affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Kunderna 1 Marknad & Miljö 12 Serviceaffären Året i korthet

Läs mer

Verksamhetspresentation. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 212 Allt som rör bilen. Och lite till. Innehåll 1 Detta är Bilia 2 VD har ordet 4 Affärsidé, vision, strategier och finansiella mål 6 Bilias kärnvärden 8 Kunderna 1 Marknad & Miljö

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Verksamhetspresentation 2013. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation 2013. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 213 Allt som rör bilen. Och lite till. Detta är Bilia Innehåll Detta är Bilia 2 Affärsmodell 4 VD har ordet 6 Vision, affärsidé, strategi och framgångsfaktorer 8 Kärnvärden 1 Miljö

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 214 Allt som rör bilen. Och lite till. Affärsmodell Innehåll 2 4 6 8 B 1 12 14 16 17 18 2 22 24 Affärsmodell VD har ordet Vision och affärsidé Kärnvärden Hållbar utveckling Serviceaffären

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning 2005. Service är vårt jobb

Årsredovisning 2005. Service är vårt jobb Årsredovisning 2005 Service är vårt jobb Innehåll Årsredovisning 2005 1 2005 i korthet 2 VD har ordet Förvaltningsberättelse 5 Bilia ledande i Norden 6 Erbjudande med varaktigt mervärde 6 Kunder med höga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

KINDWALLS BIL AB (PUBL)

KINDWALLS BIL AB (PUBL) KINDWALLS BIL AB (PUBL) Org. nr 556088-5849 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN Januari December 2011 PERIODEN I SAMMANDRAG (Koncernen) Omsättningen uppgick till 398,4 (431,8) MSEK en minskning med 8%. Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Stark kundtillväxt Tredje kvartalet > Intäkterna ökade med 23 procent till 15,8 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 4,2 (3,6) MSEK. > Rörelsemarginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) DELÅRSRAPPORT juli - september 2009 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 Mkr (12,8). Rörelseresultat blev 0,4 Mkr (0,5). Resultat efter finansiella poster 0,4 Mkr (0,6)

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD ENIRO VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA NETTOSKULDEN En av de långivande bankerna i konsortiet har erbjudit Eniro förtida återbetalning av ett

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 31 maj 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 23 april 2003 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick till 7.956 Mkr (7.990), en minskning med 0,4 %. Justerat för påskförsäljningen

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari-december 2011 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2011 Under fjärde kvartalet ökade Byggmax rörelseintäkterna med 12,6 procent

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Om oss Dedicare, ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen

Om oss Dedicare, ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen Om oss Dedicare, ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen Den allvarliga personalbristen är ett hot mot tillgänglighet och vårdkvalitet över hela landet Vi tillför vården nödvändig personal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL ANDRA KVARTALET Nettoomsättning 18,8 (23,9) MSEK. EBIT -9,0 (0,1) MSEK. EBIT före engångskostnader -4,2 MSEK. Resultat efter finansiella poster

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Innehåll. Denna information har avlämnats enligt lag om Värdepappersmarknaden den 23 mars 2010.

Innehåll. Denna information har avlämnats enligt lag om Värdepappersmarknaden den 23 mars 2010. BILIA ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Rapport över totalresultat för koncernen 7 Rapport över finansiell ställning för koncernen 9 Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen

Läs mer

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare!

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare! Stockholm i mars 2007 Bästa aktieägare! I N F O R M AT I O N O M F O N D E M I S S I O N AV A - A K T I E R Inför beslutet på Electrolux årsstämma i april 2006 att dela ut aktierna i Husqvarna till Electrolux

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 213 12 februari 214 Per Strömberg, VD Merlin Poljak, tf CFO Strategiska prioriteringar ger effekt Fortsatt positiv utveckling under Q4 Nettoomsättningen ökade med 1,5%* EBIT exklusive

Läs mer