DP-396. Antagande PLANOMRÅDE. Detaljplan för. Nacksta industriområde E14, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 16 augusti 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DP-396. Antagande + + + + PLANOMRÅDE. Detaljplan för. Nacksta industriområde E14, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 16 augusti 2013"

Transkript

1 DP-396 Antagande PLANOMRÅDE Detaljplan för Nacksta industriområde E14, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 16 augusti 2013 Kontaktperson: Siv Nordin, telefon Claes Rogander, telefon e-post: Samråd t o m 12 oktober 2012 Utställning t o m 1 november 2013 Antagen av SBN 18 december 2013 Laga kraft 10 januari 2014

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING plankarta med bestämmelser planbeskrivning genomförandebeskrivning samrådsredogörelse utlåtande sändlista fastighetsförteckning Bilaga Dagvattenhantering, PM feb 2011

4

5

6 SBN /48 Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl Nacksta industriområde, Sundsvalls kommun PLANBESKRIVNING Till planen hör - plankarta med bestämmelser - planbeskrivning - genomförandebeskrivning PLANPROCESSEN här är vi nu Samråd - myndigheter, sakägare och andra berörda ges möjlighet att lämna sina synpunkter. Utställning - planförslaget ställs ut. Detta är sista tillfället att påverka. Antagande - kommunfullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. Laga kraft - planen vinner laga kraft ca 1 månad efter antagandet om den inte överklagats. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Bakgrund Vägverket har tidigare haft planer på att räta ut E14 på sträckan som planen omfattar och av den anledningen så är området för vägen planlagt som trafikområde. Trafikverket har nu beslutat att E14 på denna sträcka blir kvar i befintligt läge. Därför behöver området inte längre vara planerat som trafikområde för vägändamål utan kan ges annan markanvändning. Industriområdet sydvästra Nacksta planeras byggas ut ytterligare. I det sammanhanget övervägs också kompletterande vägar till industriområdet, bla genom nu aktuellt planområde. Mitt i planområdet finns Sandbergsbäcken. Dess kvaliteter bedöms väsentligt att säkra. Syfte Planens syfte är mot denna bakgrund: Antagande Planbeskrivning Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde

7 SBN /48 att tillskapa förutsättningar för annan användning av det område som i gällande detaljplaner betecknas trafikområde. Därför sätts ändamålet till detsamma som gäller för intilliggande fastighet Industri, Kontor resp Handel. att ge möjlighet att bygga en väg mellan Bergsgatan och Mejselvägen. att skydda naturmiljön för Sandbergsbäcken genom planområdet. Huvuddrag Området strax söder om Bergsgatan/E14 föreslås bli mark för industri, kontor och handel. En ny väg läggs genom området i nord-sydlig riktning. Sandbergsbäcken blir fortsatt skyddat i planförslaget. Utrymme lämnas längs södra sidan av E14 för gångoch cykelbana samt för möjlighet att skapa en trädrad längs västra infarten till Sundsvall. FÖRENLIGT MED 3,4 OCH 5 KAP MB Vid planering skall miljökvalitetsnormer enligt Miljöbalkens 5 kapitel säkerställas. Miljökvalitetsnormer finns för kvävedioxid, kolmonoxid, ozon, svaveldioxid, bly, partiklar och bensen. Miljökvalitetsnormerna bedöms inte i något fall överskrida gränsvärdena. PLANDATA Områdets läge och areal Planområdet är beläget längs E14:s södra sida mellan Nackstavägen och Montörvägen ca 2,5 km väster om Sundsvalls centrum. Planområdets markareal är ca 7,5 ha. Markägoförhållanden Marken inom planområdet ägs av Sundsvalls kommun samt Jernhusen AB och Högerom Fastighets AB, c/o Galjaden Fastigheter AB. I övrigt är det flera enskilda verksamhetsutövare som står som ägare till fastigheterna.. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer I kommunens översiktplan från 2005 beskrivs riktlinjerna för exploatering av området som: Markresurs för fortsatt utbyggnad av industriverksamhet lager, partihandel mm. Ny bebyggelse bör utformas och placeras för att skapa trivsamma miljöer. Stor vikt bör läggas vid gaturummens utformning och funktion. Andelen hårdgjord yta bör begränsas vid nyexploatering och höga krav bör ställas på lokal hantering av dagvatten. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden För området gäller detaljplanerna S 1386 antagen , med markanvändning Ta - gatutrafik, S 298 antagen , med markanvändning Es transformatorstation, S 263 antagen , med markanvändning J område för industri- Antagande Planbeskrivning Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde

8 SBN /48 ändamål och M område för motortrafikens ändamål samt S 290, antagen , med markanvändning gata eller torg och park eller plantering. Program för planområdet Planförslaget innebär endast små förändringar av den fysiska miljön och överensstämmer med Översiktplanen, därför har inte planprogram bedömts nödvändigt. Miljökonsekvensbeskrivning - MKB Kommunen, bedömer i likhet med länsstyrelsen, att genomförandet av planen inte kan anses innebära sådan betydande miljöpåverkan som avses i PBL 5:18. Att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning är därför inte nödvändigt. Strandskydd Sandbergsbäcken går genom planområdet. I området finns också ett antal diken vilka i olika grad är vattenförande under delar av året. I vilken omfattning hela eller delar av området utöver det strandskyddade området närmast Sandbergsbäcken - berörs av strandskydd kan vara svårt att avgöra. Enligt Miljöbalken kan kommunen genom en planbestämmelse upphäva strandskyddet om särskilda skäl föreligger: 18 c Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, m.fl. Kommunens bedömning är att särskilda skäl för att upphäva strandskyddet föreligger genom att: Området redan har tagits i anspråk för byggnader, upplag, vägar och parkeringar på sådant sätt att området saknar betydelse för strandskyddets syften. För området markerat Natur runt Sandbergsbäcken avses dock strandskyddet gälla. Detaljplanen innebär ingen förändring av den allemansrättsliga tillgängligheten eller förutsättningarna för växt- och djurlivet. Planläggningsbeslut Stadsbyggnadsnämnden uppdrog till stadsbyggnadskontoret att påbörja planändring av detaljplanerna S 290 och S 1386 m fl för att medge ändrad markanvändning. Antagande Planbeskrivning Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde

9 SBN /48 FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Natur Mark och vegetation E14-reservatet är idag en bitvis slybevuxen grönyta som ger ett ovårdat intryck förutom Jernhusens fastighet som är näst intill helt täckt av lövträd. I övrigt är planområdet mestadels bebyggt med mindre industribyggnader. Delar av området i den västra delen utgörs av mer eller mindre välskötta gräsytor. Mitt i området ligger Sandbergsbäcken med en lummig grönska. I närheten av bäcken finns ett antal stigar. Bäckravinen är bitvis även ganska skräpig. Trädrad längs E14 E14 utgör här en infart till Sundsvall. Det är viktigt att infarten kan göras välkomnande och vara en början på stadens karaktär. En del av detta är att E14 ska kunna kantas av en trädrad ev en allé längs dess södra sida. Mark för detta avsätts i planförslaget. Markbeskaffenhet Inom planområdet består de övre jordlagren till största delen av silt eller lera. Leran är lösast och har största mäktigheten på båda sidor om bäckstråket. Längre ut från bäcken har silten och leran oftare torrskorpekaraktär. Längst i väster finns ett moränområde och på några ställen berg i dagen. Översiktligt visas förhållandena på SGU:s jordartskarta Geotekniska förhållanden Mer detaljerat framgår geotekniska förhållanden av en översiktlig geoutredning för dispositionsplan för Nacksta (K- konsult arb. nr ) geoundersökning för Slagan 1 (Herolf Ingenjörsbyrå arb.nr ) geoundersökning för västra delen av Slagan (K-konsult arb.nr ). Förorenad mark - historik För bedömning av detaljplanens användbarhet har äldre markanvändning granskats. Nacksta 5:1, Högom 3:109, 3:17 m fl För berörda delar av fastigheterna Högom 3:109, 3:110, 3:17 och Nacksta 5:1 har ingen särskild information återfunnits i arkivsökning som visar att fastigheterna har använts på sådant sätt att risk skulle föreligga för förorening av marken. Därför bedöms att detaljplanen för dessa fastigheter kan ändras till den föreslagna markanvändningen. Högom 3:115 På fastigheten Högom 3:115 har en omformarstation funnits sedan Marken runt stationen har huvudsakligen använts som jordbruksmark. Antagande Planbeskrivning Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde

10 SBN /48 Eventuellt kan det finnas föroreningar från de tidigare järnvägsspåren in till omformarstationen. Vidare finns det en osäkerhet avseende kablarna i marken utanför omformarstationens staket och ut till järnvägsnätet. Högom 3:105 På fastigheten Högom 3:105 finns för närvarande ett gatukök. Tidigare fanns det en vändplats på fastigheten och dessförinnan användes marken för jordbruksändamål. Sannolikheten att markföroreningar finns på fastigheten bedöms som liten. Högom 3:106 Inom fastigheten Högom 3:106 har verksamhet bedrivits som innebär föroreningsrisk. Ett av de områden där verksamhet har bedrivits med hantering av olja har sanerats, läget för den mobila transformatorn T1. Det andra kända området där hantering av olja har bedrivits, den stationära transformatorn T2 med tillhörande oljegrop, har inte verifierats vara fri från föroreningar. Ovanstående uppgifter gällande markföroreningar är framtagna av Sundsvalls kommun, markavdelningen samt Jernhusen AB. Dessa omständigheter förhindrar ej att föreslagen detaljplan antas för området inom ramen för angiven markanvändning. I detaljplanen anges att krav ställs på varierande markundersökning vid bygglovsprövning. Risken föreligger att fastigheten i nuvarande skick är olämplig för uppförande av byggnader. Radon Radonsäkert utförande rekommenderas för att uppnå nu gällande värde för byggnader (200 Bq/m3) enligt Boverkets byggregler. Mätning i varje byggnad bör ske efter inflyttning. Fornlämningar Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Bebyggelseområden Bostäder Inga bostäder finns eller är planerade inom planområdet. Arbetsplatser, övrig bebyggelse Inom planområdet finns ett antal mindre industrier/företag. Service Med tanke på planområdets centrala läge i Nacksta finns den mesta servicen i planområdets omedelbara närhet. Antagande Planbeskrivning Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde

11 SBN /48 Tillgänglighet Tillgänglighetskraven ska beaktas enligt gällande lagstiftning. Områdets topografi innebär också att det inte bör vara några problem att bygga hus och att anlägga tomtmark så att den blir tillgänglig. Byggnadskultur och gestaltning Då planområdet är ett utpräglat småindustriområde ställs inga särskilda krav på utformning av ev tillkommande byggnationer. Dock bör beaktas att området ligger nära en av infarterna till Sundsvall varför tomter och hus ska ha en ett vårdat och städat utseende. Naturmiljö Genom planområdet rinner Sandbergsbäcken, omgärdad av en tät grönska. Området längs bäcken behöver dock städas från däck och dylikt och verksamhetsutövare får inte använda området intill bäcken som plats för upplag eller som plats för snötippning. Inom området finns även andra grönkvaliteter att bevara såsom ett tallbestånd väster om bäcken, gamla träd mm.grönkorridorer är viktiga att både bevara och tillskapa och i detta fall är den dominerande korridoren Sandbergsbäcken med närmiljö. Vattenområden Se under rubriken Natur. Gator och trafik Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik Planområdet ligger mellan E14 och Axvägen samt Mejselvägen i väster. Ett nytt vägområde läggs ut väster om Sandbergsbäcken för att förbereda för en framtida förbindelse mellan Tegelvägen och Axvägen. Behovet av gatan bedöms uppkomma i samband med en framtida utbyggnad av industriområden i Sydvästra Nacksta. Eftersom denna väg idag inte helt kan preciseras till standard eller när den kommer att byggas, läggs istället för en allmän gata här ett vägområde i detaljplanen. En separat gång- och cykelväg löper längs planområdets norra gräns in mot Sundsvalls centrum. Planen har dimensionerats för att denna GC-väg ska kunna löpa längs hela södra sidan av E14 inom planområdet. Antagande Planbeskrivning Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde

12 SBN /48 Kollektivtrafik Busshållplats Busshållplatser finns placerade på sex platser längs E14 samt två platser längs Axvägen och området försörjs av busstrafik med en turtäthet på 10 minuter dagtid fram till kl Se karta! Parkering, varumottagning, utfarter Parkeringsbehovet skall även fortsättningsvis lösas inom planområdet. Ut- och infart sker från Axvägen resp Mejselvägen Risker/Störningar/buller Planområdet ligger i direkt anslutning till väg E14 som är en rekommenderad transportväg för farligt gods. För närvarande pågår ett arbete som syftar till att flytta ut farligt godstrafiken utanför centrala Sundsvall och alltså på sikt inte passera planområdet. När det gäller prickmarkens bredd kopplat till det byggnadsfria avståndet från E14 kan 20 m från vägområdet accepteras enl Trafikverket. Till grund för denna bedömning ligger att E14 här är en tätortsinfart med befintlig bebyggelse på motstående sida, vägen har bra linjeföring (raksträcka) och den skyltade hastigheten är 70 km/h. Avståndet 20 m från vägområdet (minst 25 m från vägkant) stämmer även överens med det rekommenderade avståndet på 25 m från transportled för farligt gods som anges i översiktsplanen för Sundsvalls kommun I den föreslagna detaljplanen är en 25 m bred förgårdsmark utlagd samt ytterligare en minst 15 m bred zon där endast garage, uthus, förrådsbyggnader samt parkering får uppföras. Detta innebär att kontor, handel och andra potentiellt personalintensiva verksamheter inte ligger närmare än 40 m från vägkant vilket överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen för Sundsvalls kommun. Enligt Länsstyrelsens utredning Riskhantering i detaljplaneprocessen, är det inom ca 50 m från transportled acceptabelt med anläggningar för industri, bilservice, kontor, lager och sällanköpshandel. Trafiken efter E14 orsakar bullerstörningar i första hand för boende längs Bergsgatan öster om planområdet. Enligt Trafikverkets mätningar från 2006 passerar ca fordon efter E14, ca 8 % är tung trafik. Denna trafik orsakar bullernivåer kring 60 Antagande Planbeskrivning Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde

13 SBN /48 dba ekvivalent nivå, 73 dba maximal nivå på 20 meters avstånd från vägen. Eftersom området för detaljplanen endast inrymmer industriell verksamhet behövs emellertid inga skyddsåtgärder för trafikbuller. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Den i planen föreslagna markanvändningen bör kunna genomföras med hänsyn taget till dagvattenhanteringen under förutsättning att nuvarande belastningar på Sandbergsbäcken och befintliga dagvattenkulvertar momentant inte ökas. Alternativt kan flaskhalsar nedströms i systemet byggas bort. Se bilaga, Dagvattenhantering, PM februari 2011 av Jan Hellman. Planområdet påverkas inte direkt av dagvatten från omgivande områden, eftersom dessa områden avvattnas via en dagvattenkulvert som leds genom området. Indirekt påverkas området, genom att ytterligare dagvatten inte kan tillföras dagvattenkulverten utan fördröjningsåtgärder. Planområdet påverkas direkt, i viss utsträckning, via Sandbergsbäcken och vatten från vägdiket utmed Bergsgatan. Selångerån vars flöde är avsevärt större än de flöden som förekommer från planområdet och Sandbergsbäckens avrinningsområde, påverkas inte nämnvärt av förekommande dagvattenflöden från planområdet. Två möjliga vägar finns för att tillgodose säker och hållbar dagvattenhantering för planområdet. Vägval ett är, att skapa och genomföra åtgärder inom området för att förebygga översvämningar och kraftiga tillflöden till befintliga dagvattensystem. Vägval två omfattar åtgärder för att öka kapaciteten på kulvertsystemen som avleder dagvatten från och uppströms planområdet. I samband med arbetet Klimatanpassa Sundsvall uttalades också att kommunens bäckar inte ska användas för dagvattenavrinning från hårdgjorda ytor o dyl. Detta för att på sikt återställa den naturliga bäckmiljön. Mot denna bakgrund införs en bestämmelse i planen som säger att en fördröjning och rening av dagvattnet ska ske. Den del en tredjedel - av fastigheterna som får bebyggas gör det erfarenhetsmässigt möjligt att ordna såväl fördröjning som rening inom fastigheterna. Detta kan ske i öppna dammar eller dammar/magasin under mark. Slutsats Den i planen föreslagna markanvändningen bör kunna genomföras med hänsyn taget till dagvattenhanteringen under förutsättning att nuvarande belastningar på Sandbergsbäcken och befintliga dagvattenkulvertar inte ökas. Alternativt kan flaskhalsar nedströms i systemet byggas bort. Fjärrvärme, elenergi Området är försörjt med fjärrvärme och elenergi. Avfall Avfall ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt enligt kommunens Avfallsplan. Antagande Planbeskrivning Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde

14 SBN /48 Administrativa frågor Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Konsekvenser av planens genomförande Med anledning av planens genomförande kommer området längs E14:s södra sida förhoppningsvis att få ett mer städat utseende vilket är betydelsefullt då detta är en av infarterna till Sundsvall. Marken kommer också att kunna säljas till privata fastighetsägare, företrädesvis de som har fastigheter som i dag gränsar till planområdets södra gräns. Förändringar sedan samrådet Avseende plankartan och planbestämmelserna: Nya planbestämmelser avseende trafik, kiosk samt ändrad lovplikt, lov med villkor. Upplysningsruta med information om att varierande markundersökningar bör utföras i samband med bygglovprövningen. Bestämmelse i detaljplanen som säger att marken ska möjliggöra en fördröjning och rening av dagvattnet innan det släpps ut i befintligt dagvattensystem. Tillägg till Handel (dock ej livsmedel) i planbestämmelserna Avseende planbeskrivningen: Komplettering under rubrikerna Förorenad mark och Teknisk försörjning, vatten och avlopp. STADSBYGGNADSKONTORET Susanne Klockar Öhrnell Planchef Siv Nordin Planingenjör Claes Rogander Planarkitekt Antagande Planbeskrivning Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde

15 SBN /48 Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl Nacksta industriområde Sundsvalls kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Planen beräknas vinna laga kraft fjärde kvartalet Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Kommunen (Stadsbyggnadskontoret) ansvarar för detaljplanens upprättande. Kommuen ansvarar därvid också för de utredningar som erfordras för planens framtagande. Fastighetsägaren bekostar och ansvarar för samtliga utredningar samt den fastighetsbildning som erfordras för planens genomförande. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Kommunen äger gatu- och parkmarksfastigheterna Högom 3:17 och Nacksta 5:1, som före planförslaget utgjort reservat för breddning av E14. Genom fastighetsreglering kan följande åtgärder bli aktuella: Intill E4 belägna industrifastigheter, Slagan 2-7, Slagan 9-10 ges möjlighet att utöka sina fastigheter med markområden från kommunens fastighet Nacksta 5:1. Mark som är belägen inom allmän plats (trafik, natur, gata) skall dels överföras från Slagan 3 till Nacksta 5:1, och dels överföras från Högom 3:105, Högom 3:109 och Högom 3:110 till kommunens fastighet Högom 3:17 Högom 3:105, 3:106 och 3:115 ges möjlighet till ombildning genom fastighetsreglering med områden från Högom 3:17 och 3:110. Del av Högom 3:110 belägen inom kvartersmark bör överföras till Högom 3:199. Antagande Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde Genomförandebeskrivning

16 SBN /48 Rätten till allmänna underjordiska ledningar tryggas genom ledningsrätt eller avtalsservitut enligt ledningshavarens önskemål. Fastighetsplan bedöms för närvarande inte erforderligt. Åtgärder utanför planområdet Del av Högom 3:110 som är belägen inom kvartersmark norr om E14 samt i E14 bör överföras till Högom 3:154 (Saluhallen i Sundsvall AB) samt till gatumarksfastigheten Högom 3:17 Administrativa bestämmelser Tomtindelningar för Kv SLAGAN fastställda för SLAGAN 2, för SLAGAN 3, för SLAGAN 4, för SLAGAN 5, för SLAGAN 6, för SLAGAN 7, 9 och 10, upphävs i sin helhet. Kostnader Möjlighet finns att träffa överenskommelse med lantmäterimyndigheten om fast pris för lantmäteriförrättning. EKONOMISKA FRÅGOR Planekonomi Planarbetskostnader regleras i planavtal mellan stadsbyggnadskontoret och Högerom Fastighets AB, c/o Galjaden Fastigheter AB samt Jernhusen. Planens genomförande Kommunen genomför och bekostar alla åtgärder på allmän plats. Alla åtgärder inom kvartersmark genomförs och bekostas av resp fastighetsägare. TEKNISKA FRÅGOR Tekniska utredningar Utredning för den nya vägen mellan E14 och Axvägen/Mejselvägen görs av kommunen när den vägfrågan är aktuell. STADSBYGGNADSKONTORET Susanne Klockar Öhrnell Planchef Siv Nordin Planingenjör Claes Rogander Planarkitekt Antagande Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde Genomförandebeskrivning

17 SBN Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl Nacksta industriområde Sundsvalls kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE - Samråd Rubricerat detaljplaneförslag har varit föremål för samråd enligt PBL 5:20 (1987:10) under tiden 12 september 10 oktober Svar har inkommit från Statliga myndigheter: Länsstyrelsen Risken för olyckor, översvämning eller erosion: Länsstyrelsen anser att i detaljplanen ska tydliggöras vilka åtgärder som kommer att vidtas, så att en hållbar dagvattenhantering säkerställs. Framtida ökade vattenflöden bör beaktas i val av åtgärder. Kommentar: Se kommentar till Miljöförvaltningen. Farligt gods: I planbeskrivningen framgår att kommunen anser att 50 meter är en acceptabel gräns för anläggningar för industri, bilservice, kontor, lager och sällanköpshandel Länsstyrelsen anser att analys ska göras för exploatering enligt detaljplanen, inom 150 meter, som är ett riskhanteringsavstånd för farligt gods led. Samråd med den lokala räddningstjänsten bör ske och eventuella skyddsåtgärder redovisas i den fortsatta lovprocessen. Kommentar: Se kommentar till Trafikverket. Trafiksäkerhet: I den föreslagna detaljplanen är en 25 meter bred förgårdsmark utlagd, samt ytterligare en minst 15 meter bred zon där endast uthus, förrådsbyggnader samt parkering får uppföras. Detta innebär att kontor, handel och andra potentiellt personalintensiva verksamheter inte ligger närmare än 40 meter från vägkant. Länsstyrelsen anser i likhet Trafikverket att det är ett acceptabelt avstånd just ur trafiksäkerhetssynpunkt. Markföroreningar: Länsstyrelsen har undersökt ett antal punkter inom området och det visar sig att inför en framtida exploatering av fastighet Högom 3:179 behöver en markprovtagning genomföras för att undersöka om eventuella föroreningar finns och dess eventuella omfång. Antagande Samrådsredogörelse del 2 Detaljplan för Nacksta 5:1 mfl, Nacksta industriområde

18 SBN Länsstyrelsen anser vidare att i detaljplanen ska noga framgå att krav på varierande markundersökningar vid bygglovsprövning gäller inom planområdet. Det kan finnas markföroreningar inom planområdet som inte är kända i nuläget. Kommentar: Plankartan har kompletterats med en upplysning om kravet på marksanering. Övrigt: Kommunen bör i sin planering beakta att inte bebyggelsen runt vägar/gator blir för tät och hög, så att bilavgaser stängs in i gaturummet och att framtida problem kan uppstå med partiklar och kväveoxider i luft. Trafikverket Närhet till E14: Utmed denna sträcka på E14 är det byggnadsfria avståndet 40 meter från vägområdet. Dåvarande Vägverket accepterade i yttrande en halvering av detta avstånd, dvs. 20 meter från vägområdet. Till grund för denna bedömning är att E14 är en tätortsinfart med befintlig bebyggelse på motstående sida. Vägen har dessutom en bra linjeföring och den skyltade hastigheten är 70 km/h. I den föreslagna detaljplanen är en 25 meter bred förgårdsmark utlagd, samt ytterligare en minst 15 meter bred zon där endast uthus, förrådsbyggnader samt parkering får uppföras. Detta innebär att kontor, handel och andra potentiellt personalintensiva verksamheter inte ligger närmare än 40 meter från vägkant. Trafikverket anser att det är ett acceptabelt avstånd ur trafiksäkerhetssynpunkt. Farligt gods: I planbeskrivningen skriver man att 50 meter är en acceptabel gräns för anläggningar för industri, bilservice, kontor, lager och sällanköpshandel, enligt Länsstyrelsens policy Riskhantering i detaljplaneprocessen Trafikverket delar inte uppfattningen att policyn medger detta avstånd. En riskhanteringsprocess bör utföras där ställningstagandet och dess motiv framgår tydligt. Den lokala räddningstjänsten bör kontaktas i denna process. Kommentar: E14 går idag längs Bergsgatan och utgör led för farligt gods. Arbete pågår för att flytta ut farligt godstrafiken utanför centrala Sundsvall och alltså på sikt inte passera nedanför planområdet. I förslaget till ny detaljplan så är de 40 metrarna närmast vägkanten endast tillåtna för uthus, garage, parkering och dylikt vilket inte bedöms vara personalintensivt. I samråd med Räddningstjänsten har gjorts bedömningen, att trots närheten till E14 med sina risker, så är de planerade byggnationerna godtagbara. Detta eftersom kontorsbyggnader, handel och industri normalt endast används del av dygnet och att människor inte sover i dem. Denna text förs även in i planbeskrivningen Ny väg/anslutning: Kommunen har ritat in en ny lokalgata som ligger parallellt med Mejselvägen. Lokalgatan slutar vid E14. Generellt vill Trafikverket hålla nere antalet anslutningar till allmän väg och särskilt vid större och trafikerade vägar som E14. Trafikverket anser att det inte finns behov av någon ytterligare lokalgata som ansluter till E14. Befintlig korsning (Mejselvägen) har vänstersvängfält på E14 och bedöms därför Antagande Samrådsredogörelse del 2 Detaljplan för Nacksta 5:1 mfl, Nacksta industriområde

19 SBN som en bra och tillräcklig korsning ur trafiksäkerhetssynpunkt. Utfartsförbud bör därför förläggas mot E14 på den aktuella sträckan. Kommentar: Utfartsförbud gäller längs den aktuella sträckan så länge det inte är aktuellt med den planerade nya lokalgatan. I samband med byggandet av den nya lokalgatan måste detaljplanen ändras. För närvarande innebär planläggningen att marken reserveras för en ev framtida gata. Luftfartsverket, LFV LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen. Försvarsmakten Inga synpunkter. Kommunala myndigheter och bolag: Koncernstaben Bra att GC-väg längs E14 planeras med tanke på framtida vidareutbyggnad av verksamhetsområdet. Hållplatser längs E14s södra sida bör samtidigt ges standard motsvarande trafikverkets riktlinjer och anslutas med gångväg mot Axvägen. Kultur&Fritid Från Kultur & Fritid anses att detaljplanen tar erforderlig hänsyn till möjligheter för människor att gå och cykla och behovet av fortsatt skydd för Sandbergsbäcken. Förvaltningen ser det positivt att västra infarten till Sundsvall kan bli grönare med trädplanteringar och därmed mer välkomnande. Miljöförvaltningen Dagvatten: Stadsbyggnadskontoret har i ett bifogat PM beskrivit dagvattensituationen för området. Den är ansträngd redan idag med dämningar och översvämningar vid höga flöden i Sandbergsbäcken som är recipient för det mesta dagvattnet. Miljökontoret vill betona vikten av hållbara dagvattenslösningar med både utjämning av höga flöden och rening och oljeavskiljning av förorenat dagvatten. Sandbergsbäcken avvattnas mot Selångersån som är riksintresse. Enligt vattenmyndighetens bedömning är Selångersån en vattenförekomst vars vattenkvalitet måste förbättras för att kunna nå god status till 2015/2021 som miljökvalitetsnormen kräver. Kommentar: Mot denna bakgrund införs en bestämmelse i detaljplanen som säger att marken ska möjliggöra en fördröjning och rening av dagvattnet innan det släpps ut i befintligt dagvattensystem. Sandbergsbäcken är kulverterad under Bergsgatan och en bit nedströms. Detta är en av orsakerna till den ansträngda situationen med dämningar och översvämningar. Sandbergsbäcken bör om möjligt lyftas upp i dagen både med hänvisning till risken för dämningar och för bäckens naturvärden. Antagande Samrådsredogörelse del 2 Detaljplan för Nacksta 5:1 mfl, Nacksta industriområde

20 SBN Kommentar: Detta är inte aktuellt i nuläget och regleras inte i denna detaljplan då den kulverterade delen av Sandbergsbäcken ligger utanför aktuellt planområde. Planerad vägförbindelse: I planen föreslås en väg som förbinder Mejselvägen och Bergsgatan i närområdet till Sandbergsbäcken. Miljökontoret anser att vägen ska läggas så långt som möjligt från Sandbergsbäcken så att grönstråket kring bäcken behålls och att dagvatten från vägen ska ledas åt motsatt håll. Detta gäller särskilt i den södra delen av Naturområdet där vägkorridoren behöver flyttas västerut för att upprätthålla en skyddszon mot bäcken. Den dagvattendamm som i planen placerats intill vägen kan vara lämplig att utjämna och rena vatten från vägen och närområdet. Dammen bör utformas som en naturlig damm i grönområdet på fastigheten. Dammen kan behöva flyttas in på fastigheten för att inte förhindra möjligheten till att anlägga en rondell i vägkorsningen E14/Tegelvägen Kommentar: Planavdelningens bedömning är att vägkorridoren lagts så långt västerut från Sandbergsbäcken som möjligt för att den ev nya lokalgatan ska kunna anslutas till Nackstavägen resp Tegelvägen. Området för dammen har utökats västerut för att inte förhindra ett ev rondellbygge i korsningen E14/Tegelvägen. Markföroreningar: När det gäller markföroreningar ingår en översiktlig historisk beskrivning av markanvändningen inom området. Markföroreningar förekommer enligt beskrivningen på två av fastigheterna. I båda fallen krävs fortsatta undersökningar med markprovtagningar och sanering innan detaljplanen kan tas i anspråk. I ett av fallen (Högom 3:106) har miljökontoret ett pågående saneringsärende som ännu inte är avslutat. Miljökontoret anser det nödvändigt att planen kompletteras med en planbestämmelse som anger att markföroreningar måste saneras innan bygglov får ges. En sådan bestämmelse kan dock inte lösa hela frågan om hur markföroreningar ska hanteras. Inom planområdet kommer det att ske markarbeten och vägbyggnad som inte föregås av bygglov eller marklov och som därför inte omfattas av bestämmelsen. Det är viktigt att det finns en strategi för hur och när föroreningar ska undersökas och åtgärdas samt hur ansvaret fördelas mellan olika aktörer. Som minimum bör det av detaljplanen tydligt framgå var det finns misstanke om föroreningar och vilka konsekvenser det kommer att få för detaljplanens genomförande och kommande exploatering. För att underlätta kommande processer är det bra om det i detaljplanen också finns övergripande åtgärdsmål för saneringar. Kommentar: Plankartan är kompletterad med villkorsbestämmelse för sanering av marken. I planbeskrivningen finns en genomgång av fastigheterna där riskerna för markföroreningar framgår och även att ytterligare undersökningar kommer att Antagande Samrådsredogörelse del 2 Detaljplan för Nacksta 5:1 mfl, Nacksta industriområde

21 SBN krävas i samband med bygglov. I detaljplanen har lagts till bestämmelse om att marken ska saneras före bygglov samt en upplysningsruta som poängterar behovet av ytterligare utredningar av markföroreningar i samband med bygglovprövningen. MittSverige Vatten AB Med anledning av Er skrivelse till MittSverige Vatten AB med begäran om yttrande i rubricerat ärende meddelas härmed att från va-teknisk synpunkt så ligger de flesta ledningar inom U-områden (enl tidigare utlåtande inför samrådet) och de ledningar som ev skulle behöva tas hänsyn/läggas om beroende av byggnationer är spillvattenledningen på Högom 3:110>2 samt vattenledningen i södra hörnet av fastigheten Högom 3:115 (osäkert läge). Högom 3:115, 3:106 Vattenförsörjning: Anslutning kan ske till den befintliga vattenledningen i Mejselvägen. Spillvattenledning: Anslutning kan ske till den befintliga spillvattenledningen i Mejselvägen. Dagvattenledning: Det är viktigt att man planerar markhöjder och grönytor så att man i första hand kan ta hand om dagvattnet inom fastigheten. I andra hand skall fördröjning av dagvattnet ske inom fastigheten innan avledning sker till dagvattenledningen i Mejselvägen. Vid eventuella frågeställningar beträffande omhändertagande av dagvatten inom fastigheten kan respektive områdesansvarig kontaktas. Kommentar: Se kommentar Miljöförvaltningen. Sundsvall Energi AB, elnät Elnät ser inga hinder i detaljplaneförslaget utan de flesta ledningar utgör inget hinder för exploatering då det ligger i den befintliga infrastrukturen se bilagor elnätskartor. Dock bör hänsyn tas till de befintliga ledningarna. Elnätet är väl utbyggt i området och det troliga är att endast lågspänningsnätet kommer att behövas byggas ut för att klara av exploateringen. Sundsvall Energi AB, fjärrvärme Om Sundsvall Energis fjärrvärmeledningar inom området tryggas med ledningsrätt har vi inget att erinra. Sundsvall Energi AB, Servanet ServaNet ser inga hinder i detaljplaneförslaget utan hänsyn får tas till befintliga ledningar se bifogade optokartor. För att klara av exploateringen så kommer optonätet att behöva byggas ut. Medelpads Räddningstjänstförbund Inga synpunkter. Jernhusen AB Jernhusen AB har tagit del av planförslaget med följande synpunkter: Antagande Samrådsredogörelse del 2 Detaljplan för Nacksta 5:1 mfl, Nacksta industriområde

22 SBN Högom 3:105 Inom fastigheten finns idag gatukök uppfört. Tillfälligt bygglov i avvaktan på ny detaljplan medgavs för mer än 10 år sedan eftersom den planlagda breda trafikleden redan då var inaktuell. I planen föreslås att markområdet med gatuköksbyggnaden omfattas av byggnadsförbud samt innebär, då marken omedelbart norr om byggnaden föreslås vara allmän plats med utfartsförbud från fastigheten, att den nödvändiga rundkörningen för kunder omöjliggörs. Verksamheten kan således inte drivas vidare. Länsstyrelsens utredning om riskhantering i detaljplaneprocessen redovisar möjlighet för flera verksamheter såsom t.ex. bilservice och sällanköpshandel inom 50 m från transportled. Jernhusen anser att gatuköket måste betraktas som en service riktad mot biltrafikanter som borde kunna medges i detta läge och ges byggrätt för befintlig byggnad. Vidare måste gränsen mot allmän gata flytas norrut mot ge-vägen så att rundkörning medges som idag. Jernhusen är beredd medge att bygg rätten begränsas till nuvarande byggnad så att om den skall ersättas med en ny byggnad t.ex. efter en brand denna flyttas söderut in i föreslaget område med byggrätt för uthus mm (kryssmarkerat). Detta förutsätter att det kryssmarkerade område ersätts med byggrätt för gatuköksverksamhet av de skäl som anges ovan. Därigenom tryggas den framtida verksamheten med de arbetstillfällen som den innebär. Kommentar: Ny byggrätt för gatuköket, söder om den befintliga, har föreslagits på plankartan. Högom 3:115 Byggrätten inom fastigheten begränsas kraftigt i förslaget dels av föreslagna ny lokalgata och dels av föreslagna förslag att träd inte får fällas (n2). Träden är idag ganska gamla och måste snart fällas och saknar värde för närmiljön kring Sandbergsbäcken då lokalgatan avskiljer n2-området från denna. Det är troligt att in- och utfart kommer att ske mot den nya lokalgatan särskilt om fastigheten delas i flera fastigheter med olika verksamheter varvid trädfällningsförbudet begränsar denna möjlighet. Vidare begränsas byggrätten inom den mark som kan tillföras fastigheten närmast E14 genom föreslagna kryssmarkerat område och byggförbudsområde som totalt sett är bredare än den 40 m zon som inte får bebyggas för handel, kontor och industri som rekommenderats i översiktsplanen. Det är märkligt att kommunen ställer större krav på avstånd från transportleden E14 än vad Trafikverket gör särskilt söder om leden än vad relativt nytillkomna byggnader norr om denna har. Där är avståndet till kontor och bilförsäljningslokaler bara m från vägkant. Stora avstånd leder till känsla av trafikled med högre hastigheter medan mindre leder till mera stadskänsla och lägre hastigheter. Det i planen utlagda u-området inom bl.a. Högom 3: 115 kan ju också enligt dagvattenutredningen ändras/flyttas till ett dike som kan förläggas vid fastighetsgräns och därmed ge bättre förutsättningar för val av byggnadslägen. Antagande Samrådsredogörelse del 2 Detaljplan för Nacksta 5:1 mfl, Nacksta industriområde

23 SBN Jernhusen anser därför att n2-området tas bort samt att den utökade kryssmarkerade byggrättszonen tas bort eller begränsas. Kommentar: Det är helt riktigt av hänsyn till Sandbergsbäckens närmiljö som trädfällningsförbudet införs. Kommunens ambition är att på sikt återställa stadens bäckar till deras naturliga tillstånd. Den nya lokalgatan planläggs nu som markreservat för framtida gata. Det betyder att planen måste ändras om en lokalgata ska byggas här. Det planen nu innebär, är att marken fram till dess inte kan användas för andra ändamål, ändamål vilka på sikt kunde väsentligt försvåra anläggandet av en lokalgata här. Det betyder också att fram till dess att en ny lokalgata byggs så måste utfarter riktas mot Mejselvägen. Avgränsningen av byggrätten för fastigheten norrut styrs dels av de 40 metrarna i översiktsplanen och dels av det u-område för ledningar som ligger i anslutning till området. Genomförandebeskrivning För att ta ställning till de planarbetskostnader som skall regleras i planavtal önskar Jernhusen få uppgifter om vad som avses och varför de bara belastar Vattenfall och Jernhusen. Kommentar: Plantaxan baseras på den tillkommande byggrätten i detaljplanen, där även ändrad användning räknas som tillkommande byggrätt. De fastigheter som får förhållandevis stor tillkommande byggrätt är de som ägs av Vattenfall och Jernhusen. Utöver den del av taxan som bygger på byggrätten finns även en grundavgift vilken dock är förhållandevis liten i jämförelse med taxan för byggrätten. Grundavgiften delas lika mellan Vattenfall (numera Högerom Fastighets AB, co Galjaden Fastigheter AB), Jernhusen och Sundsvalls kommun. För de fastigheter som inte ansökt om planändring här kommer en planavgift att tas ut i samband med kommunens försäljning av tomtmark eller i samband med bygglovansökan. Så det finns alltså inte en stor plankostnad som delas mellan Vattenfall och Jernhusen utan plankostnaden för en fastighetsägare baseras i huvudsak på de fördelar i form av tillkommande byggrätt som den enskilda fastigheten får av planändringen. Företag: E.ON Elnät Sverige AB E.ON Elnät Sverige AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra beroende på att ärendet inte ligger inom E.ON Elnäts koncessionsområde TeliaSonera Mobile Networks Har inget att erinra. TS Skanova Access AB Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader Antagande Samrådsredogörelse del 2 Detaljplan för Nacksta 5:1 mfl, Nacksta industriområde

24 SBN som uppkommer i samband med flytt och att detta registreras på planen som ett U-område på 4m. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även bekostar den. Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i telenät till följd av planförslaget kommer att framgå av planhandlingarna. Privatpersoner: Högom 3:109, Anders och Lars Henriksson På sidan 4 i planbeskrivningen finns en trolig felskrivning: Högom 3:309 borde vara Högom 3:109. Kommentar: Planbeskrivningen har ändrats enligt ovanstående påpekande. På sidan 1 i genomförandebeskrivningen anges i tredje stycket nedifrån..."överföras från...högom 3:109...till kommunens fastighet Högom 3:17" Vi ägare av fastigheten Högom 3:109 kan acceptera detta i utbyte mot ersättningsmark. Kommentar: Frågan har vidarebefordrats till Mark- och exploateringsavdelningen. Slagan 6, AD Sverige Förvaltning AB Beträffande Nacksta industriområde diarienr SBN så vill vi från AD Sverige Förvaltning AB anmäla vårt intresse att förvärva angränsande mark till vår fastighet Slagan 6. Kommentar: Frågan har vidarebefordrats till Mark- och exploateringsavdelningen. STADSBYGGNADSKONTORET Susanne Klockar-Öhrnell Planchef Siv Nordin Planingenjör Claes Rogander Planarkitekt Antagande Samrådsredogörelse del 2 Detaljplan för Nacksta 5:1 mfl, Nacksta industriområde

25 SBN Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl Nacksta industriområde Sundsvalls kommun UTLÅTANDE Rubricerat detaljplaneförslag har varit utställt enligt ÄPBL 5:23 under tiden 7 oktober 1 november Svar har inkommit från Statliga myndigheter: Länsstyrelsen Inga synpunkter. Trafikverket Inga synpunkter. Försvarsmakten Inga synpunkter. Kommunala myndigheter och bolag: Barn- och utbildningsförvaltningen Höglunda/Montessori skolområde inga synpunkter. Koncernstaben, Strategisk Planering Bra att GC-väg längs E14 planeras med tanke på framtida vidareutbyggnad av verksamhetsområdet. Hållplatser längs E14s södra sida bör samtidigt ges standard motsvarande trafikverkets riktlinjer och anslutas med gångväg mot Axvägen. I kartan på sid 7 ges intrycket av att bussar trafikerar E 14 med 10-minuterstrafik - observera att detta gäller Axvägen. Den nya vägen i nord-sydlig riktning kan på sikt komma att ingå i en förbindelse till ny bebyggelse i Nackstaskogen, även om vägförbindelser i första hand bör finnas mot centrum. Korsningen med E 14 och dess utformning blir då en viktig fråga. För att skapa hållbara transporter skall det i planen skapas gång och cykelmöjlighet kortaste väg från Nacksta till E14 och industriområdet norr om E14. Kommentar: Planen ger denna möjlighet dels i lokalgatan och dels i naturområdet med tillhörande framtida trafikområde. Antagande Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde Sundsvalls kommun Utlåtande

26 SBN Natur och dagvatten Bäckfåran har konstaterade naturmiljövärden och det är därför tveksamt att den i planen bedömts ha ingen påverkan på växt- och djurlivet, fast växtlighet ersätts med en asfalterad väg inom strandskyddat område. Här bör en mer nyanserad bedömning göras. Denna bäck är betydelsefull också när höga flöden förekommer. Ny bebyggelse i Nackstaskogen kommer att påverka avrinningsområdet och därför är det mycket viktigt att det finns utrymme för bäcken att rymma även höga vattennivåer. Utredningen säger att planen är genomförbar förutsatt att belastningen inte ökar. Dagvattenutredningen visar att delar av området bör avsättas för att ta hand om dagvatten - bl.a. där översvämningar sker redan idag. Klarar denna lilla exploatering i denna detaljplan det andra alternativet som utredningen föreslår rent ekonomiskt; att öka flödeskapaciteten nedströms? Frågan bör klaras ut. Frågan är då åt vilket alternativt håll vatten kan ledas från Nackstaskogen vid en exploatering där. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp så att inte en framtida bebyggelse blir omöjlig - alternativt att det på kort sikt blir fel lösningar som måste göras om inom något eller några år. Viktigt är att bedöma om planen verkligen är genomförbar om det kommer att byggas i Nackstaskogen. Flödeskapaciteten behöver allmänt öka genom ombyggnad under vägar, järnvägar och nya kulvertar och därför bör stadsbyggnadsnämnden redan nu ta hänsyn till detta behov för att en utbyggnad av Nackstaskogen enligt översiktsplan 2021 skall vara möjlig. Kommentar: Stadsbyggnadskontorets bedömning tillsammans med Mittsverige vatten, är att nu aktuell detaljplans exploatering är möjlig men att den kräver åtgäder för dagvattnet. Framförallt fördröjning och rening se vidare MittSverige Vatten AB nedan. Vår bedömning är också att Nackstaskogens exploatering vad gäller dagvatten, inte omöjliggörs genom den nu föreslagna detaljplanen. Den nu aktuella planen orsakar endast marginella förändringar i dagvattenflödena jämfört med vad en exploatering av Nackstaskogen kan komma att göra. Kultur&Fritid Kultur&Fritid har efter övervägande fortsatt positiv syn på de ändringar som föreslagits. Särskilt positivt är återställandet av Sandbergsbäcken och dess stränder då bäcken erbjuder en god livsmiljö för havsöring. Miljöförvaltningen Synpunkterna beträffande vikten av Sandbergsbäcken kvarstår och önskemålet är att den nya vägen läggs så lång västerut i korridoren som möjligt för att möjliggöra en grön skyddszon i förhållande till bäcken. Kommentar: Planavdelningens bedömning är att vägkorridoren lagts så långt västerut från Sandbergsbäcken som möjligt för att den ev nya lokalgatan ska kunna anslutas till Nackstavägen resp Tegelvägen. MittSverige Vatten AB Befintliga ledningar: Antagande Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde Sundsvalls kommun Utlåtande

27 SBN Inom området finns befintliga va-ledningar. Dessa har beaktats tillfredsställande enligt tidigare remissvar från MittSverige Vatten. Dagvatten: Det har tydligt framkommit i planbeskrivningen och i planbestämmelsen att dagvattenhanteringen inom avrinningsområdet för Sandbergsbäcken krävs för fortsatt exploatering och utveckling av området. För er information har ytterligare utredning genomförts under , Ytavrinningsmodell för Sandbergsbäcken, som påvisar att behovet av dagvattenhantering är av största vikt med avseende på bäckens kapacitetsbegränsningar. Sundsvall Energi AB, fjärrvärme Inga synpunkter. Företag: E.ON Inga synpunkter. TeliaSonera TS Skanova Access AB Jernhusen Jernhusen vidhåller att n 2 -området bör tas bort. Träden är idag ganska gamla och kan snart behöva fällas. Kommentar: Området behövs som träddunge för sin närhet till Sandbergsbäcken. Bestämmelsen Träd får inte fällas möjliggör dock både gallring och att gamla träd som innebär en säkerhetsrisk får fällas. STADSBYGGNADSKONTORET Susanne Klockar Öhrnell Planchef Siv Nordin Planingenjör Claes Rogander Planarkitekt Antagande Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde Sundsvalls kommun Utlåtande

28 SBN Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl Nacksta industriområde Sundsvalls kommun SÄNDLISTA Försvarsmakten, HKV, Prod.infra, Lidingövägen 24, STOCKHOLM Swedavia AB, Sundsvall Härnösand Airport, TIMRÅ Transportstyrelsen, Luftfartsavdelningen, NORRKÖPING Länsstyrelsen, Avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad, Sektionen för samhällsplanering, HÄRNÖSAND Länstrafiken, Box 114, KRAMFORS Teliasonera Mobile Networks AB, Mårbackagatan 11, IB5:27, FARSTA Skanova Accessnätsplanering, SUNDSVALL Trafikverket, Box 186, HÄRNÖSAND E.ON, Anläggning, Box 850, SUNDSVALL Sundsvalls Tidning, SUNDSVALL Dagbladet, Box 466, SUNDSVALL SVT Mittnytt, SUNDSVALL TV4 Mitt, Metropol, SUNDSVALL Sveriges Radio Västernorrland, Krönvägen 18, SUNDSVALL Sundsvalls Nyheter, Kyrkogatan 16 B, SUNDSVALL Barn- och utbildningsförvaltningen Koncernstaben Kultur&Fritid Lantmäterikontoret Medelpads Räddningstjänstförbund Miljöförvaltningen Service- och teknikförvaltningen Socialförvaltningen Stadsbyggnadskontoret - byggavdelningen - gatuavdelningen - GIS- och kartavdelning - kollektivtrafik och tillgänglighet - mark- och exploateringsavdelningen - strategisk planering MittSverige Vatten AB REKO Sundsvall Sundsvall Energi AB - fjärrvärme Sundsvall Elnät AB - elnät - Servanet Stadsbyggnadsnämndens ledamöter Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning samt bostadsrättshavare, hyresgäster och intresseföreningar m fl

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Stentrumma Sandbergsbäcken utlopp vid järnväg Nacksta 5:1, 3:17 mfl Dagvattenhantering Jan Hellman PM februari 2011

38 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Bakgrund Syfte Avgränsning Områdesbeskrivning Påverkan Förslag Slutsats...7 Bilagor Plankarta Va-ledningskarta M:\10 Myndighet\21 Detaljplanering\E14 Axvägen\Samråd\Dagvattenutredn J Hellmanl.doc 2(7)

39 Sammanfattning Denna PM är upprättad i syfte att översiktligt beskriva möjliga vägar att hantera dagvatten inom det område som är aktuellt för planåtgärder. Beskrivningen försöker ta hänsyn till vad som framgår av det pågående projektet Klimatanpassa Sundsvall. Det aktuella området ligger till stor del inom Sandbergsbäckens avrinningsområde och påverkas till viss del denna. Eftersom bäcken är kulverterad från Bergsgatan till norr om järnvägen och det vid kulvertintaget sker dämningar vid kraftig nederbörd som kan innebära marköversvämning. Dagvattensystem som skulle kunna vara aktuella för avvattning av området är redan idag högt belastade och klarar inte att avbörda dagvatten vid kraftiga regn. Två möjliga vägar finns för att tillgodose säker och hållbar dagvattenhantering för planområdet. Vägval ett är, att skapa och genomföra åtgärder inom området för att förebygga översvämningar och kraftiga tillflöden till befintliga dagvattensystem. Vägval två omfattar åtgärder för att öka kapaciteten på kulvertsystemen som avleder dagvatten från och uppströms planområdet. Planen kan genomföras under förutsättning att dagvattenfrågorna hanteras så att ytterligare flödesbelastningar inte uppstår på befintliga dagvattenkulvertar alternativt ökas kapaciteten på dessa. Beträffande hanteringen av dagvattenföroreningar som kan tillföras dagvattenanläggningen, finns styrande dokument i form av ABVA som är en lokal bestämmelse för brukande av den allmänna VA-anläggningen och VA-lagen, som visar vilka möjligheter som finns tillhands. 2 Bakgrund I samband med pågående planarbete, har Stadsbyggnadskontorets planavdelning önskat få markavdelningens synpunkter på dagvattenhantering i det aktuella planområdet. Planen syftar till att skapa ett område för småindustri väster om Sandbergsbäcken, mellan Bergsgatan och Mejselvägen. Vidare syftar planen till att ställa för att grönområdet mellan fastigheterna på Axvägen och Bergsgatan kan bli attraktivare. I den nyligen genomförda ansvarsutredningen inom projektet Klimatanpassa Sundsvall, har Stadsbyggnadskontoret pekats ut som samordningsansvarig för Sandbergsbäcken. I ansvaret ingår en samordningsfunktion där det bland annat ingår att bevaka och samordna insatser på viktiga vattendrag inom kommunen. M:\10 Myndighet\21 Detaljplanering\E14 Axvägen\Samråd\Dagvattenutredn J Hellmanl.doc 3(7)

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683 Samråd 10 april 2015-8 maj 2015 Tillägg till Detaljplan för Malmen 1 Skönsberg, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 2015-04-07 Kontaktperson: Helene Swang telefon 060-19 1588 e-post: stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning Detaljplan för Kvarteret Skruven m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28 Planbeskrivning Planområdet Handlingar Till planförslaget har följande handlingar

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Organisatoriska frågor

Organisatoriska frågor ANTAGANDEHANDLING 1 (5) DNR: ARB 494 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING till detaljplan för del av HÖGÅS-TORP 1:4 m.fl. Högås församling, Uddevalla kommun Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 20 augusti 2009.

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2008-09-04 Dnr: KS 2006.0884 MSB 2007.1728 1 (5) Detaljplan för del av Vist 10:2 industriområde etapp 3 i Ulricehamns stad, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING Karlstad SWECO FFNS Arkitekter AB Stefan Jonsson Uppdragsnummer 3330.785.000 SWECO FFNS SAMHÄLLSPLANERING

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län.

2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING. DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. Emmy Wallmark 0477 442 23 emmy.wallmark@tingsryd.se 2013-09-17 Dnr: 2011-2660-211 1(13) ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för Ryd 1: 178 Ryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. PLANBESKRIVNING Planbeskrivningen

Läs mer

Fridhem verksamhetsområde

Fridhem verksamhetsområde 1 (7) 2015 03 06 DIARIENR: 2014/105 GRANSKNINGSHANDLING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Planering och utveckling Detaljplan för Fridhem verksamhetsområde Sala kommun, Västmanlands län Normalt planförfarande

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora)

UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN. för. DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) UTSTÄLLNINGSHANDLING DETALJPLAN för DEL AV KV. NORSEN Norsen 9 och Hedemora 6:1 (intill riksväg 70 i centrala Hedemora) i Hedemora stad, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad 24 april 2015 SAMRÅDET

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-03-01 SBN2011/0113 Detaljplan för Liden 2:3, Lidköpings kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Detaljplanen är upprättad i januari 2012 och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(12) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING PÄ 25/2006a 1281K-P22 Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) Upprättad 2011-09-30 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN

STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN Datum Dnr 2012-09-27 KS 275/12 Samhällsutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN STENHAMRE 13:3 PARKERING PÅ FÖRE DETTA STATOILTOMTEN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Flygfoto över del av Ljusdal. Förvaltningshuset

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

Detaljplan för del av kv Bävern m m

Detaljplan för del av kv Bävern m m Detaljplan för del av kv Bävern m m Upprättad i september 2003 dnr 2002.0354 obj nr 507 073 1(9) Innehållsförteckning PLANBESKRIVNING... 3 HANDLINGAR... 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 3 PLANDATA... 3

Läs mer

Upprättad i juni 2012, reviderad i mars 2013 av Plan- och byggavdelningen Dnr 24/12

Upprättad i juni 2012, reviderad i mars 2013 av Plan- och byggavdelningen Dnr 24/12 Detaljplan för Pumpen 8 i Tranås stad Upprättad i juni 2012, reviderad i mars 2013 av Plan- och byggavdelningen Dnr 24/12 Planområde Antagen av bygg- och miljönämnden 2013-05-15 Laga kraft 2013-06-13 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Miljö- och byggnämnden antog den 11 december 2013 212, detaljplan för Del av Flattinge 3:4 med flera i Ljungby kommun.

Miljö- och byggnämnden antog den 11 december 2013 212, detaljplan för Del av Flattinge 3:4 med flera i Ljungby kommun. LAGA KRAFTBEVIS Miljö- och byggnämnden antog den 11 december 2013 212, detaljplan för Del av Flattinge 3:4 med flera i Ljungby kommun. Miljö- och byggnämndens beslut överklagades den 7 januari 2014. Länsstyrelsen

Läs mer

Granskningsutlåtande antagandehandling

Granskningsutlåtande antagandehandling KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Granskningsutlåtande antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04 Innehåll

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN Klippans kommun, Plan- och byggkontoret, 264 80 KLIPPAN tel 0435-28000, fax 0435-18460 e-mail plan-o-byggkontoret@klippan.

PLAN- OCH BYGGNÄMNDEN Klippans kommun, Plan- och byggkontoret, 264 80 KLIPPAN tel 0435-28000, fax 0435-18460 e-mail plan-o-byggkontoret@klippan. 201-10-06 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne län Lantmäterimyndigheten i Ängelholm berörda sakägare Samråd Detaljplan för Ljungby :1 m fl Strädesvägen, Ljungbyhed i Klippans kommun, Skåne län

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2013-05-23 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-12-13 har varit ute på samråd under tiden 2013-02-25-2013-03-18. Annons om samråd

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING Älvsbyns kommun Norrbottens län Tillägg till planbeskrivning HANDLINGAR - plankarta med bestämmelser - planbeskrivning (denna handling) - Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Del av Kristina 4:14 P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G. Detaljplan för

Del av Kristina 4:14 P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G. Detaljplan för KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Dnr 2009/284 Samrådshandling 2010-02-10 1(7) Detaljplan för Del av Kristina 4:14 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande P L A N - O C H G E N O M F Ö R A N D

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Under samrådstiden har sju remissinstanser och fem berörda fastighetsägare framfört synpunkter/erinringar.

Under samrådstiden har sju remissinstanser och fem berörda fastighetsägare framfört synpunkter/erinringar. 1(9) Diarienr: 2013-000320 Miljöreda: 12/1139c Upprättad: 2014-09-17 Samrådsredogörelse Detaljplan för Del av Klockarebolet m.fl. Vårgårda tätort, Västra Götaland Handläggning Handläggning av planen sker

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer