DP-396. Antagande PLANOMRÅDE. Detaljplan för. Nacksta industriområde E14, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 16 augusti 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DP-396. Antagande + + + + PLANOMRÅDE. Detaljplan för. Nacksta industriområde E14, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 16 augusti 2013"

Transkript

1 DP-396 Antagande PLANOMRÅDE Detaljplan för Nacksta industriområde E14, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 16 augusti 2013 Kontaktperson: Siv Nordin, telefon Claes Rogander, telefon e-post: Samråd t o m 12 oktober 2012 Utställning t o m 1 november 2013 Antagen av SBN 18 december 2013 Laga kraft 10 januari 2014

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING plankarta med bestämmelser planbeskrivning genomförandebeskrivning samrådsredogörelse utlåtande sändlista fastighetsförteckning Bilaga Dagvattenhantering, PM feb 2011

4

5

6 SBN /48 Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl Nacksta industriområde, Sundsvalls kommun PLANBESKRIVNING Till planen hör - plankarta med bestämmelser - planbeskrivning - genomförandebeskrivning PLANPROCESSEN här är vi nu Samråd - myndigheter, sakägare och andra berörda ges möjlighet att lämna sina synpunkter. Utställning - planförslaget ställs ut. Detta är sista tillfället att påverka. Antagande - kommunfullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. Laga kraft - planen vinner laga kraft ca 1 månad efter antagandet om den inte överklagats. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Bakgrund Vägverket har tidigare haft planer på att räta ut E14 på sträckan som planen omfattar och av den anledningen så är området för vägen planlagt som trafikområde. Trafikverket har nu beslutat att E14 på denna sträcka blir kvar i befintligt läge. Därför behöver området inte längre vara planerat som trafikområde för vägändamål utan kan ges annan markanvändning. Industriområdet sydvästra Nacksta planeras byggas ut ytterligare. I det sammanhanget övervägs också kompletterande vägar till industriområdet, bla genom nu aktuellt planområde. Mitt i planområdet finns Sandbergsbäcken. Dess kvaliteter bedöms väsentligt att säkra. Syfte Planens syfte är mot denna bakgrund: Antagande Planbeskrivning Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde

7 SBN /48 att tillskapa förutsättningar för annan användning av det område som i gällande detaljplaner betecknas trafikområde. Därför sätts ändamålet till detsamma som gäller för intilliggande fastighet Industri, Kontor resp Handel. att ge möjlighet att bygga en väg mellan Bergsgatan och Mejselvägen. att skydda naturmiljön för Sandbergsbäcken genom planområdet. Huvuddrag Området strax söder om Bergsgatan/E14 föreslås bli mark för industri, kontor och handel. En ny väg läggs genom området i nord-sydlig riktning. Sandbergsbäcken blir fortsatt skyddat i planförslaget. Utrymme lämnas längs södra sidan av E14 för gångoch cykelbana samt för möjlighet att skapa en trädrad längs västra infarten till Sundsvall. FÖRENLIGT MED 3,4 OCH 5 KAP MB Vid planering skall miljökvalitetsnormer enligt Miljöbalkens 5 kapitel säkerställas. Miljökvalitetsnormer finns för kvävedioxid, kolmonoxid, ozon, svaveldioxid, bly, partiklar och bensen. Miljökvalitetsnormerna bedöms inte i något fall överskrida gränsvärdena. PLANDATA Områdets läge och areal Planområdet är beläget längs E14:s södra sida mellan Nackstavägen och Montörvägen ca 2,5 km väster om Sundsvalls centrum. Planområdets markareal är ca 7,5 ha. Markägoförhållanden Marken inom planområdet ägs av Sundsvalls kommun samt Jernhusen AB och Högerom Fastighets AB, c/o Galjaden Fastigheter AB. I övrigt är det flera enskilda verksamhetsutövare som står som ägare till fastigheterna.. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer I kommunens översiktplan från 2005 beskrivs riktlinjerna för exploatering av området som: Markresurs för fortsatt utbyggnad av industriverksamhet lager, partihandel mm. Ny bebyggelse bör utformas och placeras för att skapa trivsamma miljöer. Stor vikt bör läggas vid gaturummens utformning och funktion. Andelen hårdgjord yta bör begränsas vid nyexploatering och höga krav bör ställas på lokal hantering av dagvatten. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden För området gäller detaljplanerna S 1386 antagen , med markanvändning Ta - gatutrafik, S 298 antagen , med markanvändning Es transformatorstation, S 263 antagen , med markanvändning J område för industri- Antagande Planbeskrivning Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde

8 SBN /48 ändamål och M område för motortrafikens ändamål samt S 290, antagen , med markanvändning gata eller torg och park eller plantering. Program för planområdet Planförslaget innebär endast små förändringar av den fysiska miljön och överensstämmer med Översiktplanen, därför har inte planprogram bedömts nödvändigt. Miljökonsekvensbeskrivning - MKB Kommunen, bedömer i likhet med länsstyrelsen, att genomförandet av planen inte kan anses innebära sådan betydande miljöpåverkan som avses i PBL 5:18. Att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning är därför inte nödvändigt. Strandskydd Sandbergsbäcken går genom planområdet. I området finns också ett antal diken vilka i olika grad är vattenförande under delar av året. I vilken omfattning hela eller delar av området utöver det strandskyddade området närmast Sandbergsbäcken - berörs av strandskydd kan vara svårt att avgöra. Enligt Miljöbalken kan kommunen genom en planbestämmelse upphäva strandskyddet om särskilda skäl föreligger: 18 c Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, m.fl. Kommunens bedömning är att särskilda skäl för att upphäva strandskyddet föreligger genom att: Området redan har tagits i anspråk för byggnader, upplag, vägar och parkeringar på sådant sätt att området saknar betydelse för strandskyddets syften. För området markerat Natur runt Sandbergsbäcken avses dock strandskyddet gälla. Detaljplanen innebär ingen förändring av den allemansrättsliga tillgängligheten eller förutsättningarna för växt- och djurlivet. Planläggningsbeslut Stadsbyggnadsnämnden uppdrog till stadsbyggnadskontoret att påbörja planändring av detaljplanerna S 290 och S 1386 m fl för att medge ändrad markanvändning. Antagande Planbeskrivning Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde

9 SBN /48 FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Natur Mark och vegetation E14-reservatet är idag en bitvis slybevuxen grönyta som ger ett ovårdat intryck förutom Jernhusens fastighet som är näst intill helt täckt av lövträd. I övrigt är planområdet mestadels bebyggt med mindre industribyggnader. Delar av området i den västra delen utgörs av mer eller mindre välskötta gräsytor. Mitt i området ligger Sandbergsbäcken med en lummig grönska. I närheten av bäcken finns ett antal stigar. Bäckravinen är bitvis även ganska skräpig. Trädrad längs E14 E14 utgör här en infart till Sundsvall. Det är viktigt att infarten kan göras välkomnande och vara en början på stadens karaktär. En del av detta är att E14 ska kunna kantas av en trädrad ev en allé längs dess södra sida. Mark för detta avsätts i planförslaget. Markbeskaffenhet Inom planområdet består de övre jordlagren till största delen av silt eller lera. Leran är lösast och har största mäktigheten på båda sidor om bäckstråket. Längre ut från bäcken har silten och leran oftare torrskorpekaraktär. Längst i väster finns ett moränområde och på några ställen berg i dagen. Översiktligt visas förhållandena på SGU:s jordartskarta Geotekniska förhållanden Mer detaljerat framgår geotekniska förhållanden av en översiktlig geoutredning för dispositionsplan för Nacksta (K- konsult arb. nr ) geoundersökning för Slagan 1 (Herolf Ingenjörsbyrå arb.nr ) geoundersökning för västra delen av Slagan (K-konsult arb.nr ). Förorenad mark - historik För bedömning av detaljplanens användbarhet har äldre markanvändning granskats. Nacksta 5:1, Högom 3:109, 3:17 m fl För berörda delar av fastigheterna Högom 3:109, 3:110, 3:17 och Nacksta 5:1 har ingen särskild information återfunnits i arkivsökning som visar att fastigheterna har använts på sådant sätt att risk skulle föreligga för förorening av marken. Därför bedöms att detaljplanen för dessa fastigheter kan ändras till den föreslagna markanvändningen. Högom 3:115 På fastigheten Högom 3:115 har en omformarstation funnits sedan Marken runt stationen har huvudsakligen använts som jordbruksmark. Antagande Planbeskrivning Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde

10 SBN /48 Eventuellt kan det finnas föroreningar från de tidigare järnvägsspåren in till omformarstationen. Vidare finns det en osäkerhet avseende kablarna i marken utanför omformarstationens staket och ut till järnvägsnätet. Högom 3:105 På fastigheten Högom 3:105 finns för närvarande ett gatukök. Tidigare fanns det en vändplats på fastigheten och dessförinnan användes marken för jordbruksändamål. Sannolikheten att markföroreningar finns på fastigheten bedöms som liten. Högom 3:106 Inom fastigheten Högom 3:106 har verksamhet bedrivits som innebär föroreningsrisk. Ett av de områden där verksamhet har bedrivits med hantering av olja har sanerats, läget för den mobila transformatorn T1. Det andra kända området där hantering av olja har bedrivits, den stationära transformatorn T2 med tillhörande oljegrop, har inte verifierats vara fri från föroreningar. Ovanstående uppgifter gällande markföroreningar är framtagna av Sundsvalls kommun, markavdelningen samt Jernhusen AB. Dessa omständigheter förhindrar ej att föreslagen detaljplan antas för området inom ramen för angiven markanvändning. I detaljplanen anges att krav ställs på varierande markundersökning vid bygglovsprövning. Risken föreligger att fastigheten i nuvarande skick är olämplig för uppförande av byggnader. Radon Radonsäkert utförande rekommenderas för att uppnå nu gällande värde för byggnader (200 Bq/m3) enligt Boverkets byggregler. Mätning i varje byggnad bör ske efter inflyttning. Fornlämningar Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Bebyggelseområden Bostäder Inga bostäder finns eller är planerade inom planområdet. Arbetsplatser, övrig bebyggelse Inom planområdet finns ett antal mindre industrier/företag. Service Med tanke på planområdets centrala läge i Nacksta finns den mesta servicen i planområdets omedelbara närhet. Antagande Planbeskrivning Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde

11 SBN /48 Tillgänglighet Tillgänglighetskraven ska beaktas enligt gällande lagstiftning. Områdets topografi innebär också att det inte bör vara några problem att bygga hus och att anlägga tomtmark så att den blir tillgänglig. Byggnadskultur och gestaltning Då planområdet är ett utpräglat småindustriområde ställs inga särskilda krav på utformning av ev tillkommande byggnationer. Dock bör beaktas att området ligger nära en av infarterna till Sundsvall varför tomter och hus ska ha en ett vårdat och städat utseende. Naturmiljö Genom planområdet rinner Sandbergsbäcken, omgärdad av en tät grönska. Området längs bäcken behöver dock städas från däck och dylikt och verksamhetsutövare får inte använda området intill bäcken som plats för upplag eller som plats för snötippning. Inom området finns även andra grönkvaliteter att bevara såsom ett tallbestånd väster om bäcken, gamla träd mm.grönkorridorer är viktiga att både bevara och tillskapa och i detta fall är den dominerande korridoren Sandbergsbäcken med närmiljö. Vattenområden Se under rubriken Natur. Gator och trafik Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik Planområdet ligger mellan E14 och Axvägen samt Mejselvägen i väster. Ett nytt vägområde läggs ut väster om Sandbergsbäcken för att förbereda för en framtida förbindelse mellan Tegelvägen och Axvägen. Behovet av gatan bedöms uppkomma i samband med en framtida utbyggnad av industriområden i Sydvästra Nacksta. Eftersom denna väg idag inte helt kan preciseras till standard eller när den kommer att byggas, läggs istället för en allmän gata här ett vägområde i detaljplanen. En separat gång- och cykelväg löper längs planområdets norra gräns in mot Sundsvalls centrum. Planen har dimensionerats för att denna GC-väg ska kunna löpa längs hela södra sidan av E14 inom planområdet. Antagande Planbeskrivning Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde

12 SBN /48 Kollektivtrafik Busshållplats Busshållplatser finns placerade på sex platser längs E14 samt två platser längs Axvägen och området försörjs av busstrafik med en turtäthet på 10 minuter dagtid fram till kl Se karta! Parkering, varumottagning, utfarter Parkeringsbehovet skall även fortsättningsvis lösas inom planområdet. Ut- och infart sker från Axvägen resp Mejselvägen Risker/Störningar/buller Planområdet ligger i direkt anslutning till väg E14 som är en rekommenderad transportväg för farligt gods. För närvarande pågår ett arbete som syftar till att flytta ut farligt godstrafiken utanför centrala Sundsvall och alltså på sikt inte passera planområdet. När det gäller prickmarkens bredd kopplat till det byggnadsfria avståndet från E14 kan 20 m från vägområdet accepteras enl Trafikverket. Till grund för denna bedömning ligger att E14 här är en tätortsinfart med befintlig bebyggelse på motstående sida, vägen har bra linjeföring (raksträcka) och den skyltade hastigheten är 70 km/h. Avståndet 20 m från vägområdet (minst 25 m från vägkant) stämmer även överens med det rekommenderade avståndet på 25 m från transportled för farligt gods som anges i översiktsplanen för Sundsvalls kommun I den föreslagna detaljplanen är en 25 m bred förgårdsmark utlagd samt ytterligare en minst 15 m bred zon där endast garage, uthus, förrådsbyggnader samt parkering får uppföras. Detta innebär att kontor, handel och andra potentiellt personalintensiva verksamheter inte ligger närmare än 40 m från vägkant vilket överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen för Sundsvalls kommun. Enligt Länsstyrelsens utredning Riskhantering i detaljplaneprocessen, är det inom ca 50 m från transportled acceptabelt med anläggningar för industri, bilservice, kontor, lager och sällanköpshandel. Trafiken efter E14 orsakar bullerstörningar i första hand för boende längs Bergsgatan öster om planområdet. Enligt Trafikverkets mätningar från 2006 passerar ca fordon efter E14, ca 8 % är tung trafik. Denna trafik orsakar bullernivåer kring 60 Antagande Planbeskrivning Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde

13 SBN /48 dba ekvivalent nivå, 73 dba maximal nivå på 20 meters avstånd från vägen. Eftersom området för detaljplanen endast inrymmer industriell verksamhet behövs emellertid inga skyddsåtgärder för trafikbuller. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Den i planen föreslagna markanvändningen bör kunna genomföras med hänsyn taget till dagvattenhanteringen under förutsättning att nuvarande belastningar på Sandbergsbäcken och befintliga dagvattenkulvertar momentant inte ökas. Alternativt kan flaskhalsar nedströms i systemet byggas bort. Se bilaga, Dagvattenhantering, PM februari 2011 av Jan Hellman. Planområdet påverkas inte direkt av dagvatten från omgivande områden, eftersom dessa områden avvattnas via en dagvattenkulvert som leds genom området. Indirekt påverkas området, genom att ytterligare dagvatten inte kan tillföras dagvattenkulverten utan fördröjningsåtgärder. Planområdet påverkas direkt, i viss utsträckning, via Sandbergsbäcken och vatten från vägdiket utmed Bergsgatan. Selångerån vars flöde är avsevärt större än de flöden som förekommer från planområdet och Sandbergsbäckens avrinningsområde, påverkas inte nämnvärt av förekommande dagvattenflöden från planområdet. Två möjliga vägar finns för att tillgodose säker och hållbar dagvattenhantering för planområdet. Vägval ett är, att skapa och genomföra åtgärder inom området för att förebygga översvämningar och kraftiga tillflöden till befintliga dagvattensystem. Vägval två omfattar åtgärder för att öka kapaciteten på kulvertsystemen som avleder dagvatten från och uppströms planområdet. I samband med arbetet Klimatanpassa Sundsvall uttalades också att kommunens bäckar inte ska användas för dagvattenavrinning från hårdgjorda ytor o dyl. Detta för att på sikt återställa den naturliga bäckmiljön. Mot denna bakgrund införs en bestämmelse i planen som säger att en fördröjning och rening av dagvattnet ska ske. Den del en tredjedel - av fastigheterna som får bebyggas gör det erfarenhetsmässigt möjligt att ordna såväl fördröjning som rening inom fastigheterna. Detta kan ske i öppna dammar eller dammar/magasin under mark. Slutsats Den i planen föreslagna markanvändningen bör kunna genomföras med hänsyn taget till dagvattenhanteringen under förutsättning att nuvarande belastningar på Sandbergsbäcken och befintliga dagvattenkulvertar inte ökas. Alternativt kan flaskhalsar nedströms i systemet byggas bort. Fjärrvärme, elenergi Området är försörjt med fjärrvärme och elenergi. Avfall Avfall ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt enligt kommunens Avfallsplan. Antagande Planbeskrivning Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde

14 SBN /48 Administrativa frågor Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Konsekvenser av planens genomförande Med anledning av planens genomförande kommer området längs E14:s södra sida förhoppningsvis att få ett mer städat utseende vilket är betydelsefullt då detta är en av infarterna till Sundsvall. Marken kommer också att kunna säljas till privata fastighetsägare, företrädesvis de som har fastigheter som i dag gränsar till planområdets södra gräns. Förändringar sedan samrådet Avseende plankartan och planbestämmelserna: Nya planbestämmelser avseende trafik, kiosk samt ändrad lovplikt, lov med villkor. Upplysningsruta med information om att varierande markundersökningar bör utföras i samband med bygglovprövningen. Bestämmelse i detaljplanen som säger att marken ska möjliggöra en fördröjning och rening av dagvattnet innan det släpps ut i befintligt dagvattensystem. Tillägg till Handel (dock ej livsmedel) i planbestämmelserna Avseende planbeskrivningen: Komplettering under rubrikerna Förorenad mark och Teknisk försörjning, vatten och avlopp. STADSBYGGNADSKONTORET Susanne Klockar Öhrnell Planchef Siv Nordin Planingenjör Claes Rogander Planarkitekt Antagande Planbeskrivning Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde

15 SBN /48 Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl Nacksta industriområde Sundsvalls kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Planen beräknas vinna laga kraft fjärde kvartalet Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Kommunen (Stadsbyggnadskontoret) ansvarar för detaljplanens upprättande. Kommuen ansvarar därvid också för de utredningar som erfordras för planens framtagande. Fastighetsägaren bekostar och ansvarar för samtliga utredningar samt den fastighetsbildning som erfordras för planens genomförande. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Kommunen äger gatu- och parkmarksfastigheterna Högom 3:17 och Nacksta 5:1, som före planförslaget utgjort reservat för breddning av E14. Genom fastighetsreglering kan följande åtgärder bli aktuella: Intill E4 belägna industrifastigheter, Slagan 2-7, Slagan 9-10 ges möjlighet att utöka sina fastigheter med markområden från kommunens fastighet Nacksta 5:1. Mark som är belägen inom allmän plats (trafik, natur, gata) skall dels överföras från Slagan 3 till Nacksta 5:1, och dels överföras från Högom 3:105, Högom 3:109 och Högom 3:110 till kommunens fastighet Högom 3:17 Högom 3:105, 3:106 och 3:115 ges möjlighet till ombildning genom fastighetsreglering med områden från Högom 3:17 och 3:110. Del av Högom 3:110 belägen inom kvartersmark bör överföras till Högom 3:199. Antagande Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde Genomförandebeskrivning

16 SBN /48 Rätten till allmänna underjordiska ledningar tryggas genom ledningsrätt eller avtalsservitut enligt ledningshavarens önskemål. Fastighetsplan bedöms för närvarande inte erforderligt. Åtgärder utanför planområdet Del av Högom 3:110 som är belägen inom kvartersmark norr om E14 samt i E14 bör överföras till Högom 3:154 (Saluhallen i Sundsvall AB) samt till gatumarksfastigheten Högom 3:17 Administrativa bestämmelser Tomtindelningar för Kv SLAGAN fastställda för SLAGAN 2, för SLAGAN 3, för SLAGAN 4, för SLAGAN 5, för SLAGAN 6, för SLAGAN 7, 9 och 10, upphävs i sin helhet. Kostnader Möjlighet finns att träffa överenskommelse med lantmäterimyndigheten om fast pris för lantmäteriförrättning. EKONOMISKA FRÅGOR Planekonomi Planarbetskostnader regleras i planavtal mellan stadsbyggnadskontoret och Högerom Fastighets AB, c/o Galjaden Fastigheter AB samt Jernhusen. Planens genomförande Kommunen genomför och bekostar alla åtgärder på allmän plats. Alla åtgärder inom kvartersmark genomförs och bekostas av resp fastighetsägare. TEKNISKA FRÅGOR Tekniska utredningar Utredning för den nya vägen mellan E14 och Axvägen/Mejselvägen görs av kommunen när den vägfrågan är aktuell. STADSBYGGNADSKONTORET Susanne Klockar Öhrnell Planchef Siv Nordin Planingenjör Claes Rogander Planarkitekt Antagande Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde Genomförandebeskrivning

17 SBN Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl Nacksta industriområde Sundsvalls kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE - Samråd Rubricerat detaljplaneförslag har varit föremål för samråd enligt PBL 5:20 (1987:10) under tiden 12 september 10 oktober Svar har inkommit från Statliga myndigheter: Länsstyrelsen Risken för olyckor, översvämning eller erosion: Länsstyrelsen anser att i detaljplanen ska tydliggöras vilka åtgärder som kommer att vidtas, så att en hållbar dagvattenhantering säkerställs. Framtida ökade vattenflöden bör beaktas i val av åtgärder. Kommentar: Se kommentar till Miljöförvaltningen. Farligt gods: I planbeskrivningen framgår att kommunen anser att 50 meter är en acceptabel gräns för anläggningar för industri, bilservice, kontor, lager och sällanköpshandel Länsstyrelsen anser att analys ska göras för exploatering enligt detaljplanen, inom 150 meter, som är ett riskhanteringsavstånd för farligt gods led. Samråd med den lokala räddningstjänsten bör ske och eventuella skyddsåtgärder redovisas i den fortsatta lovprocessen. Kommentar: Se kommentar till Trafikverket. Trafiksäkerhet: I den föreslagna detaljplanen är en 25 meter bred förgårdsmark utlagd, samt ytterligare en minst 15 meter bred zon där endast uthus, förrådsbyggnader samt parkering får uppföras. Detta innebär att kontor, handel och andra potentiellt personalintensiva verksamheter inte ligger närmare än 40 meter från vägkant. Länsstyrelsen anser i likhet Trafikverket att det är ett acceptabelt avstånd just ur trafiksäkerhetssynpunkt. Markföroreningar: Länsstyrelsen har undersökt ett antal punkter inom området och det visar sig att inför en framtida exploatering av fastighet Högom 3:179 behöver en markprovtagning genomföras för att undersöka om eventuella föroreningar finns och dess eventuella omfång. Antagande Samrådsredogörelse del 2 Detaljplan för Nacksta 5:1 mfl, Nacksta industriområde

18 SBN Länsstyrelsen anser vidare att i detaljplanen ska noga framgå att krav på varierande markundersökningar vid bygglovsprövning gäller inom planområdet. Det kan finnas markföroreningar inom planområdet som inte är kända i nuläget. Kommentar: Plankartan har kompletterats med en upplysning om kravet på marksanering. Övrigt: Kommunen bör i sin planering beakta att inte bebyggelsen runt vägar/gator blir för tät och hög, så att bilavgaser stängs in i gaturummet och att framtida problem kan uppstå med partiklar och kväveoxider i luft. Trafikverket Närhet till E14: Utmed denna sträcka på E14 är det byggnadsfria avståndet 40 meter från vägområdet. Dåvarande Vägverket accepterade i yttrande en halvering av detta avstånd, dvs. 20 meter från vägområdet. Till grund för denna bedömning är att E14 är en tätortsinfart med befintlig bebyggelse på motstående sida. Vägen har dessutom en bra linjeföring och den skyltade hastigheten är 70 km/h. I den föreslagna detaljplanen är en 25 meter bred förgårdsmark utlagd, samt ytterligare en minst 15 meter bred zon där endast uthus, förrådsbyggnader samt parkering får uppföras. Detta innebär att kontor, handel och andra potentiellt personalintensiva verksamheter inte ligger närmare än 40 meter från vägkant. Trafikverket anser att det är ett acceptabelt avstånd ur trafiksäkerhetssynpunkt. Farligt gods: I planbeskrivningen skriver man att 50 meter är en acceptabel gräns för anläggningar för industri, bilservice, kontor, lager och sällanköpshandel, enligt Länsstyrelsens policy Riskhantering i detaljplaneprocessen Trafikverket delar inte uppfattningen att policyn medger detta avstånd. En riskhanteringsprocess bör utföras där ställningstagandet och dess motiv framgår tydligt. Den lokala räddningstjänsten bör kontaktas i denna process. Kommentar: E14 går idag längs Bergsgatan och utgör led för farligt gods. Arbete pågår för att flytta ut farligt godstrafiken utanför centrala Sundsvall och alltså på sikt inte passera nedanför planområdet. I förslaget till ny detaljplan så är de 40 metrarna närmast vägkanten endast tillåtna för uthus, garage, parkering och dylikt vilket inte bedöms vara personalintensivt. I samråd med Räddningstjänsten har gjorts bedömningen, att trots närheten till E14 med sina risker, så är de planerade byggnationerna godtagbara. Detta eftersom kontorsbyggnader, handel och industri normalt endast används del av dygnet och att människor inte sover i dem. Denna text förs även in i planbeskrivningen Ny väg/anslutning: Kommunen har ritat in en ny lokalgata som ligger parallellt med Mejselvägen. Lokalgatan slutar vid E14. Generellt vill Trafikverket hålla nere antalet anslutningar till allmän väg och särskilt vid större och trafikerade vägar som E14. Trafikverket anser att det inte finns behov av någon ytterligare lokalgata som ansluter till E14. Befintlig korsning (Mejselvägen) har vänstersvängfält på E14 och bedöms därför Antagande Samrådsredogörelse del 2 Detaljplan för Nacksta 5:1 mfl, Nacksta industriområde

19 SBN som en bra och tillräcklig korsning ur trafiksäkerhetssynpunkt. Utfartsförbud bör därför förläggas mot E14 på den aktuella sträckan. Kommentar: Utfartsförbud gäller längs den aktuella sträckan så länge det inte är aktuellt med den planerade nya lokalgatan. I samband med byggandet av den nya lokalgatan måste detaljplanen ändras. För närvarande innebär planläggningen att marken reserveras för en ev framtida gata. Luftfartsverket, LFV LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen. Försvarsmakten Inga synpunkter. Kommunala myndigheter och bolag: Koncernstaben Bra att GC-väg längs E14 planeras med tanke på framtida vidareutbyggnad av verksamhetsområdet. Hållplatser längs E14s södra sida bör samtidigt ges standard motsvarande trafikverkets riktlinjer och anslutas med gångväg mot Axvägen. Kultur&Fritid Från Kultur & Fritid anses att detaljplanen tar erforderlig hänsyn till möjligheter för människor att gå och cykla och behovet av fortsatt skydd för Sandbergsbäcken. Förvaltningen ser det positivt att västra infarten till Sundsvall kan bli grönare med trädplanteringar och därmed mer välkomnande. Miljöförvaltningen Dagvatten: Stadsbyggnadskontoret har i ett bifogat PM beskrivit dagvattensituationen för området. Den är ansträngd redan idag med dämningar och översvämningar vid höga flöden i Sandbergsbäcken som är recipient för det mesta dagvattnet. Miljökontoret vill betona vikten av hållbara dagvattenslösningar med både utjämning av höga flöden och rening och oljeavskiljning av förorenat dagvatten. Sandbergsbäcken avvattnas mot Selångersån som är riksintresse. Enligt vattenmyndighetens bedömning är Selångersån en vattenförekomst vars vattenkvalitet måste förbättras för att kunna nå god status till 2015/2021 som miljökvalitetsnormen kräver. Kommentar: Mot denna bakgrund införs en bestämmelse i detaljplanen som säger att marken ska möjliggöra en fördröjning och rening av dagvattnet innan det släpps ut i befintligt dagvattensystem. Sandbergsbäcken är kulverterad under Bergsgatan och en bit nedströms. Detta är en av orsakerna till den ansträngda situationen med dämningar och översvämningar. Sandbergsbäcken bör om möjligt lyftas upp i dagen både med hänvisning till risken för dämningar och för bäckens naturvärden. Antagande Samrådsredogörelse del 2 Detaljplan för Nacksta 5:1 mfl, Nacksta industriområde

20 SBN Kommentar: Detta är inte aktuellt i nuläget och regleras inte i denna detaljplan då den kulverterade delen av Sandbergsbäcken ligger utanför aktuellt planområde. Planerad vägförbindelse: I planen föreslås en väg som förbinder Mejselvägen och Bergsgatan i närområdet till Sandbergsbäcken. Miljökontoret anser att vägen ska läggas så långt som möjligt från Sandbergsbäcken så att grönstråket kring bäcken behålls och att dagvatten från vägen ska ledas åt motsatt håll. Detta gäller särskilt i den södra delen av Naturområdet där vägkorridoren behöver flyttas västerut för att upprätthålla en skyddszon mot bäcken. Den dagvattendamm som i planen placerats intill vägen kan vara lämplig att utjämna och rena vatten från vägen och närområdet. Dammen bör utformas som en naturlig damm i grönområdet på fastigheten. Dammen kan behöva flyttas in på fastigheten för att inte förhindra möjligheten till att anlägga en rondell i vägkorsningen E14/Tegelvägen Kommentar: Planavdelningens bedömning är att vägkorridoren lagts så långt västerut från Sandbergsbäcken som möjligt för att den ev nya lokalgatan ska kunna anslutas till Nackstavägen resp Tegelvägen. Området för dammen har utökats västerut för att inte förhindra ett ev rondellbygge i korsningen E14/Tegelvägen. Markföroreningar: När det gäller markföroreningar ingår en översiktlig historisk beskrivning av markanvändningen inom området. Markföroreningar förekommer enligt beskrivningen på två av fastigheterna. I båda fallen krävs fortsatta undersökningar med markprovtagningar och sanering innan detaljplanen kan tas i anspråk. I ett av fallen (Högom 3:106) har miljökontoret ett pågående saneringsärende som ännu inte är avslutat. Miljökontoret anser det nödvändigt att planen kompletteras med en planbestämmelse som anger att markföroreningar måste saneras innan bygglov får ges. En sådan bestämmelse kan dock inte lösa hela frågan om hur markföroreningar ska hanteras. Inom planområdet kommer det att ske markarbeten och vägbyggnad som inte föregås av bygglov eller marklov och som därför inte omfattas av bestämmelsen. Det är viktigt att det finns en strategi för hur och när föroreningar ska undersökas och åtgärdas samt hur ansvaret fördelas mellan olika aktörer. Som minimum bör det av detaljplanen tydligt framgå var det finns misstanke om föroreningar och vilka konsekvenser det kommer att få för detaljplanens genomförande och kommande exploatering. För att underlätta kommande processer är det bra om det i detaljplanen också finns övergripande åtgärdsmål för saneringar. Kommentar: Plankartan är kompletterad med villkorsbestämmelse för sanering av marken. I planbeskrivningen finns en genomgång av fastigheterna där riskerna för markföroreningar framgår och även att ytterligare undersökningar kommer att Antagande Samrådsredogörelse del 2 Detaljplan för Nacksta 5:1 mfl, Nacksta industriområde

21 SBN krävas i samband med bygglov. I detaljplanen har lagts till bestämmelse om att marken ska saneras före bygglov samt en upplysningsruta som poängterar behovet av ytterligare utredningar av markföroreningar i samband med bygglovprövningen. MittSverige Vatten AB Med anledning av Er skrivelse till MittSverige Vatten AB med begäran om yttrande i rubricerat ärende meddelas härmed att från va-teknisk synpunkt så ligger de flesta ledningar inom U-områden (enl tidigare utlåtande inför samrådet) och de ledningar som ev skulle behöva tas hänsyn/läggas om beroende av byggnationer är spillvattenledningen på Högom 3:110>2 samt vattenledningen i södra hörnet av fastigheten Högom 3:115 (osäkert läge). Högom 3:115, 3:106 Vattenförsörjning: Anslutning kan ske till den befintliga vattenledningen i Mejselvägen. Spillvattenledning: Anslutning kan ske till den befintliga spillvattenledningen i Mejselvägen. Dagvattenledning: Det är viktigt att man planerar markhöjder och grönytor så att man i första hand kan ta hand om dagvattnet inom fastigheten. I andra hand skall fördröjning av dagvattnet ske inom fastigheten innan avledning sker till dagvattenledningen i Mejselvägen. Vid eventuella frågeställningar beträffande omhändertagande av dagvatten inom fastigheten kan respektive områdesansvarig kontaktas. Kommentar: Se kommentar Miljöförvaltningen. Sundsvall Energi AB, elnät Elnät ser inga hinder i detaljplaneförslaget utan de flesta ledningar utgör inget hinder för exploatering då det ligger i den befintliga infrastrukturen se bilagor elnätskartor. Dock bör hänsyn tas till de befintliga ledningarna. Elnätet är väl utbyggt i området och det troliga är att endast lågspänningsnätet kommer att behövas byggas ut för att klara av exploateringen. Sundsvall Energi AB, fjärrvärme Om Sundsvall Energis fjärrvärmeledningar inom området tryggas med ledningsrätt har vi inget att erinra. Sundsvall Energi AB, Servanet ServaNet ser inga hinder i detaljplaneförslaget utan hänsyn får tas till befintliga ledningar se bifogade optokartor. För att klara av exploateringen så kommer optonätet att behöva byggas ut. Medelpads Räddningstjänstförbund Inga synpunkter. Jernhusen AB Jernhusen AB har tagit del av planförslaget med följande synpunkter: Antagande Samrådsredogörelse del 2 Detaljplan för Nacksta 5:1 mfl, Nacksta industriområde

22 SBN Högom 3:105 Inom fastigheten finns idag gatukök uppfört. Tillfälligt bygglov i avvaktan på ny detaljplan medgavs för mer än 10 år sedan eftersom den planlagda breda trafikleden redan då var inaktuell. I planen föreslås att markområdet med gatuköksbyggnaden omfattas av byggnadsförbud samt innebär, då marken omedelbart norr om byggnaden föreslås vara allmän plats med utfartsförbud från fastigheten, att den nödvändiga rundkörningen för kunder omöjliggörs. Verksamheten kan således inte drivas vidare. Länsstyrelsens utredning om riskhantering i detaljplaneprocessen redovisar möjlighet för flera verksamheter såsom t.ex. bilservice och sällanköpshandel inom 50 m från transportled. Jernhusen anser att gatuköket måste betraktas som en service riktad mot biltrafikanter som borde kunna medges i detta läge och ges byggrätt för befintlig byggnad. Vidare måste gränsen mot allmän gata flytas norrut mot ge-vägen så att rundkörning medges som idag. Jernhusen är beredd medge att bygg rätten begränsas till nuvarande byggnad så att om den skall ersättas med en ny byggnad t.ex. efter en brand denna flyttas söderut in i föreslaget område med byggrätt för uthus mm (kryssmarkerat). Detta förutsätter att det kryssmarkerade område ersätts med byggrätt för gatuköksverksamhet av de skäl som anges ovan. Därigenom tryggas den framtida verksamheten med de arbetstillfällen som den innebär. Kommentar: Ny byggrätt för gatuköket, söder om den befintliga, har föreslagits på plankartan. Högom 3:115 Byggrätten inom fastigheten begränsas kraftigt i förslaget dels av föreslagna ny lokalgata och dels av föreslagna förslag att träd inte får fällas (n2). Träden är idag ganska gamla och måste snart fällas och saknar värde för närmiljön kring Sandbergsbäcken då lokalgatan avskiljer n2-området från denna. Det är troligt att in- och utfart kommer att ske mot den nya lokalgatan särskilt om fastigheten delas i flera fastigheter med olika verksamheter varvid trädfällningsförbudet begränsar denna möjlighet. Vidare begränsas byggrätten inom den mark som kan tillföras fastigheten närmast E14 genom föreslagna kryssmarkerat område och byggförbudsområde som totalt sett är bredare än den 40 m zon som inte får bebyggas för handel, kontor och industri som rekommenderats i översiktsplanen. Det är märkligt att kommunen ställer större krav på avstånd från transportleden E14 än vad Trafikverket gör särskilt söder om leden än vad relativt nytillkomna byggnader norr om denna har. Där är avståndet till kontor och bilförsäljningslokaler bara m från vägkant. Stora avstånd leder till känsla av trafikled med högre hastigheter medan mindre leder till mera stadskänsla och lägre hastigheter. Det i planen utlagda u-området inom bl.a. Högom 3: 115 kan ju också enligt dagvattenutredningen ändras/flyttas till ett dike som kan förläggas vid fastighetsgräns och därmed ge bättre förutsättningar för val av byggnadslägen. Antagande Samrådsredogörelse del 2 Detaljplan för Nacksta 5:1 mfl, Nacksta industriområde

23 SBN Jernhusen anser därför att n2-området tas bort samt att den utökade kryssmarkerade byggrättszonen tas bort eller begränsas. Kommentar: Det är helt riktigt av hänsyn till Sandbergsbäckens närmiljö som trädfällningsförbudet införs. Kommunens ambition är att på sikt återställa stadens bäckar till deras naturliga tillstånd. Den nya lokalgatan planläggs nu som markreservat för framtida gata. Det betyder att planen måste ändras om en lokalgata ska byggas här. Det planen nu innebär, är att marken fram till dess inte kan användas för andra ändamål, ändamål vilka på sikt kunde väsentligt försvåra anläggandet av en lokalgata här. Det betyder också att fram till dess att en ny lokalgata byggs så måste utfarter riktas mot Mejselvägen. Avgränsningen av byggrätten för fastigheten norrut styrs dels av de 40 metrarna i översiktsplanen och dels av det u-område för ledningar som ligger i anslutning till området. Genomförandebeskrivning För att ta ställning till de planarbetskostnader som skall regleras i planavtal önskar Jernhusen få uppgifter om vad som avses och varför de bara belastar Vattenfall och Jernhusen. Kommentar: Plantaxan baseras på den tillkommande byggrätten i detaljplanen, där även ändrad användning räknas som tillkommande byggrätt. De fastigheter som får förhållandevis stor tillkommande byggrätt är de som ägs av Vattenfall och Jernhusen. Utöver den del av taxan som bygger på byggrätten finns även en grundavgift vilken dock är förhållandevis liten i jämförelse med taxan för byggrätten. Grundavgiften delas lika mellan Vattenfall (numera Högerom Fastighets AB, co Galjaden Fastigheter AB), Jernhusen och Sundsvalls kommun. För de fastigheter som inte ansökt om planändring här kommer en planavgift att tas ut i samband med kommunens försäljning av tomtmark eller i samband med bygglovansökan. Så det finns alltså inte en stor plankostnad som delas mellan Vattenfall och Jernhusen utan plankostnaden för en fastighetsägare baseras i huvudsak på de fördelar i form av tillkommande byggrätt som den enskilda fastigheten får av planändringen. Företag: E.ON Elnät Sverige AB E.ON Elnät Sverige AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra beroende på att ärendet inte ligger inom E.ON Elnäts koncessionsområde TeliaSonera Mobile Networks Har inget att erinra. TS Skanova Access AB Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader Antagande Samrådsredogörelse del 2 Detaljplan för Nacksta 5:1 mfl, Nacksta industriområde

24 SBN som uppkommer i samband med flytt och att detta registreras på planen som ett U-område på 4m. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även bekostar den. Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i telenät till följd av planförslaget kommer att framgå av planhandlingarna. Privatpersoner: Högom 3:109, Anders och Lars Henriksson På sidan 4 i planbeskrivningen finns en trolig felskrivning: Högom 3:309 borde vara Högom 3:109. Kommentar: Planbeskrivningen har ändrats enligt ovanstående påpekande. På sidan 1 i genomförandebeskrivningen anges i tredje stycket nedifrån..."överföras från...högom 3:109...till kommunens fastighet Högom 3:17" Vi ägare av fastigheten Högom 3:109 kan acceptera detta i utbyte mot ersättningsmark. Kommentar: Frågan har vidarebefordrats till Mark- och exploateringsavdelningen. Slagan 6, AD Sverige Förvaltning AB Beträffande Nacksta industriområde diarienr SBN så vill vi från AD Sverige Förvaltning AB anmäla vårt intresse att förvärva angränsande mark till vår fastighet Slagan 6. Kommentar: Frågan har vidarebefordrats till Mark- och exploateringsavdelningen. STADSBYGGNADSKONTORET Susanne Klockar-Öhrnell Planchef Siv Nordin Planingenjör Claes Rogander Planarkitekt Antagande Samrådsredogörelse del 2 Detaljplan för Nacksta 5:1 mfl, Nacksta industriområde

25 SBN Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl Nacksta industriområde Sundsvalls kommun UTLÅTANDE Rubricerat detaljplaneförslag har varit utställt enligt ÄPBL 5:23 under tiden 7 oktober 1 november Svar har inkommit från Statliga myndigheter: Länsstyrelsen Inga synpunkter. Trafikverket Inga synpunkter. Försvarsmakten Inga synpunkter. Kommunala myndigheter och bolag: Barn- och utbildningsförvaltningen Höglunda/Montessori skolområde inga synpunkter. Koncernstaben, Strategisk Planering Bra att GC-väg längs E14 planeras med tanke på framtida vidareutbyggnad av verksamhetsområdet. Hållplatser längs E14s södra sida bör samtidigt ges standard motsvarande trafikverkets riktlinjer och anslutas med gångväg mot Axvägen. I kartan på sid 7 ges intrycket av att bussar trafikerar E 14 med 10-minuterstrafik - observera att detta gäller Axvägen. Den nya vägen i nord-sydlig riktning kan på sikt komma att ingå i en förbindelse till ny bebyggelse i Nackstaskogen, även om vägförbindelser i första hand bör finnas mot centrum. Korsningen med E 14 och dess utformning blir då en viktig fråga. För att skapa hållbara transporter skall det i planen skapas gång och cykelmöjlighet kortaste väg från Nacksta till E14 och industriområdet norr om E14. Kommentar: Planen ger denna möjlighet dels i lokalgatan och dels i naturområdet med tillhörande framtida trafikområde. Antagande Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde Sundsvalls kommun Utlåtande

26 SBN Natur och dagvatten Bäckfåran har konstaterade naturmiljövärden och det är därför tveksamt att den i planen bedömts ha ingen påverkan på växt- och djurlivet, fast växtlighet ersätts med en asfalterad väg inom strandskyddat område. Här bör en mer nyanserad bedömning göras. Denna bäck är betydelsefull också när höga flöden förekommer. Ny bebyggelse i Nackstaskogen kommer att påverka avrinningsområdet och därför är det mycket viktigt att det finns utrymme för bäcken att rymma även höga vattennivåer. Utredningen säger att planen är genomförbar förutsatt att belastningen inte ökar. Dagvattenutredningen visar att delar av området bör avsättas för att ta hand om dagvatten - bl.a. där översvämningar sker redan idag. Klarar denna lilla exploatering i denna detaljplan det andra alternativet som utredningen föreslår rent ekonomiskt; att öka flödeskapaciteten nedströms? Frågan bör klaras ut. Frågan är då åt vilket alternativt håll vatten kan ledas från Nackstaskogen vid en exploatering där. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp så att inte en framtida bebyggelse blir omöjlig - alternativt att det på kort sikt blir fel lösningar som måste göras om inom något eller några år. Viktigt är att bedöma om planen verkligen är genomförbar om det kommer att byggas i Nackstaskogen. Flödeskapaciteten behöver allmänt öka genom ombyggnad under vägar, järnvägar och nya kulvertar och därför bör stadsbyggnadsnämnden redan nu ta hänsyn till detta behov för att en utbyggnad av Nackstaskogen enligt översiktsplan 2021 skall vara möjlig. Kommentar: Stadsbyggnadskontorets bedömning tillsammans med Mittsverige vatten, är att nu aktuell detaljplans exploatering är möjlig men att den kräver åtgäder för dagvattnet. Framförallt fördröjning och rening se vidare MittSverige Vatten AB nedan. Vår bedömning är också att Nackstaskogens exploatering vad gäller dagvatten, inte omöjliggörs genom den nu föreslagna detaljplanen. Den nu aktuella planen orsakar endast marginella förändringar i dagvattenflödena jämfört med vad en exploatering av Nackstaskogen kan komma att göra. Kultur&Fritid Kultur&Fritid har efter övervägande fortsatt positiv syn på de ändringar som föreslagits. Särskilt positivt är återställandet av Sandbergsbäcken och dess stränder då bäcken erbjuder en god livsmiljö för havsöring. Miljöförvaltningen Synpunkterna beträffande vikten av Sandbergsbäcken kvarstår och önskemålet är att den nya vägen läggs så lång västerut i korridoren som möjligt för att möjliggöra en grön skyddszon i förhållande till bäcken. Kommentar: Planavdelningens bedömning är att vägkorridoren lagts så långt västerut från Sandbergsbäcken som möjligt för att den ev nya lokalgatan ska kunna anslutas till Nackstavägen resp Tegelvägen. MittSverige Vatten AB Befintliga ledningar: Antagande Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde Sundsvalls kommun Utlåtande

27 SBN Inom området finns befintliga va-ledningar. Dessa har beaktats tillfredsställande enligt tidigare remissvar från MittSverige Vatten. Dagvatten: Det har tydligt framkommit i planbeskrivningen och i planbestämmelsen att dagvattenhanteringen inom avrinningsområdet för Sandbergsbäcken krävs för fortsatt exploatering och utveckling av området. För er information har ytterligare utredning genomförts under , Ytavrinningsmodell för Sandbergsbäcken, som påvisar att behovet av dagvattenhantering är av största vikt med avseende på bäckens kapacitetsbegränsningar. Sundsvall Energi AB, fjärrvärme Inga synpunkter. Företag: E.ON Inga synpunkter. TeliaSonera TS Skanova Access AB Jernhusen Jernhusen vidhåller att n 2 -området bör tas bort. Träden är idag ganska gamla och kan snart behöva fällas. Kommentar: Området behövs som träddunge för sin närhet till Sandbergsbäcken. Bestämmelsen Träd får inte fällas möjliggör dock både gallring och att gamla träd som innebär en säkerhetsrisk får fällas. STADSBYGGNADSKONTORET Susanne Klockar Öhrnell Planchef Siv Nordin Planingenjör Claes Rogander Planarkitekt Antagande Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde Sundsvalls kommun Utlåtande

28 SBN Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl Nacksta industriområde Sundsvalls kommun SÄNDLISTA Försvarsmakten, HKV, Prod.infra, Lidingövägen 24, STOCKHOLM Swedavia AB, Sundsvall Härnösand Airport, TIMRÅ Transportstyrelsen, Luftfartsavdelningen, NORRKÖPING Länsstyrelsen, Avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad, Sektionen för samhällsplanering, HÄRNÖSAND Länstrafiken, Box 114, KRAMFORS Teliasonera Mobile Networks AB, Mårbackagatan 11, IB5:27, FARSTA Skanova Accessnätsplanering, SUNDSVALL Trafikverket, Box 186, HÄRNÖSAND E.ON, Anläggning, Box 850, SUNDSVALL Sundsvalls Tidning, SUNDSVALL Dagbladet, Box 466, SUNDSVALL SVT Mittnytt, SUNDSVALL TV4 Mitt, Metropol, SUNDSVALL Sveriges Radio Västernorrland, Krönvägen 18, SUNDSVALL Sundsvalls Nyheter, Kyrkogatan 16 B, SUNDSVALL Barn- och utbildningsförvaltningen Koncernstaben Kultur&Fritid Lantmäterikontoret Medelpads Räddningstjänstförbund Miljöförvaltningen Service- och teknikförvaltningen Socialförvaltningen Stadsbyggnadskontoret - byggavdelningen - gatuavdelningen - GIS- och kartavdelning - kollektivtrafik och tillgänglighet - mark- och exploateringsavdelningen - strategisk planering MittSverige Vatten AB REKO Sundsvall Sundsvall Energi AB - fjärrvärme Sundsvall Elnät AB - elnät - Servanet Stadsbyggnadsnämndens ledamöter Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning samt bostadsrättshavare, hyresgäster och intresseföreningar m fl

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Stentrumma Sandbergsbäcken utlopp vid järnväg Nacksta 5:1, 3:17 mfl Dagvattenhantering Jan Hellman PM februari 2011

38 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Bakgrund Syfte Avgränsning Områdesbeskrivning Påverkan Förslag Slutsats...7 Bilagor Plankarta Va-ledningskarta M:\10 Myndighet\21 Detaljplanering\E14 Axvägen\Samråd\Dagvattenutredn J Hellmanl.doc 2(7)

39 Sammanfattning Denna PM är upprättad i syfte att översiktligt beskriva möjliga vägar att hantera dagvatten inom det område som är aktuellt för planåtgärder. Beskrivningen försöker ta hänsyn till vad som framgår av det pågående projektet Klimatanpassa Sundsvall. Det aktuella området ligger till stor del inom Sandbergsbäckens avrinningsområde och påverkas till viss del denna. Eftersom bäcken är kulverterad från Bergsgatan till norr om järnvägen och det vid kulvertintaget sker dämningar vid kraftig nederbörd som kan innebära marköversvämning. Dagvattensystem som skulle kunna vara aktuella för avvattning av området är redan idag högt belastade och klarar inte att avbörda dagvatten vid kraftiga regn. Två möjliga vägar finns för att tillgodose säker och hållbar dagvattenhantering för planområdet. Vägval ett är, att skapa och genomföra åtgärder inom området för att förebygga översvämningar och kraftiga tillflöden till befintliga dagvattensystem. Vägval två omfattar åtgärder för att öka kapaciteten på kulvertsystemen som avleder dagvatten från och uppströms planområdet. Planen kan genomföras under förutsättning att dagvattenfrågorna hanteras så att ytterligare flödesbelastningar inte uppstår på befintliga dagvattenkulvertar alternativt ökas kapaciteten på dessa. Beträffande hanteringen av dagvattenföroreningar som kan tillföras dagvattenanläggningen, finns styrande dokument i form av ABVA som är en lokal bestämmelse för brukande av den allmänna VA-anläggningen och VA-lagen, som visar vilka möjligheter som finns tillhands. 2 Bakgrund I samband med pågående planarbete, har Stadsbyggnadskontorets planavdelning önskat få markavdelningens synpunkter på dagvattenhantering i det aktuella planområdet. Planen syftar till att skapa ett område för småindustri väster om Sandbergsbäcken, mellan Bergsgatan och Mejselvägen. Vidare syftar planen till att ställa för att grönområdet mellan fastigheterna på Axvägen och Bergsgatan kan bli attraktivare. I den nyligen genomförda ansvarsutredningen inom projektet Klimatanpassa Sundsvall, har Stadsbyggnadskontoret pekats ut som samordningsansvarig för Sandbergsbäcken. I ansvaret ingår en samordningsfunktion där det bland annat ingår att bevaka och samordna insatser på viktiga vattendrag inom kommunen. M:\10 Myndighet\21 Detaljplanering\E14 Axvägen\Samråd\Dagvattenutredn J Hellmanl.doc 3(7)

DP-409 + + + + + Kv Gäddan 23 Södermalm Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 25 september 2012. Antagande.

DP-409 + + + + + Kv Gäddan 23 Södermalm Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 25 september 2012. Antagande. DP-409 Antagande Detaljplan för Kv Gäddan 23 Södermalm Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 25 september 2012 Kontaktpersoner: Siv Nordin tel 060-19 19 47 eller Claes Rogander tel 060-19

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Asarum 40:194 m.fl., Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län. Samrådshandling Normalt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Asarum 40:194 m.fl., Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län. Samrådshandling Normalt planförfarande 2015-03-20 Dnr: 2013/2900 Samrådshandling Detaljplan för fastigheten Asarum 40:194 m.fl., Asarum, Karlshamns kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Samrådshandling Normalt planförfarande Samrådbeslut Granskningsbeslut

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan. Normalt planförfarande Dnr: 2012BN0199 Granskning 2014-04-14 --- 2014-05-12

GRANSKNINGSHANDLING. Detaljplan. Normalt planförfarande Dnr: 2012BN0199 Granskning 2014-04-14 --- 2014-05-12 Normalt planförfarande Dnr: 2012BN0199 Granskning 2014-04-14 --- 2014-05-12 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan VÄXJÖ 10:54 M.FL. REGEMENTSSTADEN I VÄXJÖ, VÄXJÖ KOMMUN. Stadsbyggnadskontoret 2014-03-21 Pehr

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2015-11-03 Sida 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott, ordinarie ledamöter Kommundirektören Administrativa chefen Ekonomichefen Personalchefen Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Kommunstyrelsens

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Tillväxtkontoret. 2013-04-26 Dnr 2011-000619

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Tillväxtkontoret. 2013-04-26 Dnr 2011-000619 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (29) Tillväxtkontoret Datum Vår beteckning 2013-04-26 Dnr 2011-000619 Detaljplan för Örnäs 1:9 m.fl. nr 1002 (Stockholm Väst Logistikområde) Kungsängen, Upplands-Bro kommun INNEHÅLL:

Läs mer

Rollsbo Östergård, del av Rollsbo 1:32 m.fl,

Rollsbo Östergård, del av Rollsbo 1:32 m.fl, SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2014-03-06 Detaljplan för Rollsbo Östergård, del av Rollsbo 1:32 m.fl, Kungälvs kommun Detaljplan för Rollsbo Östergård, del av Rollsbo 1:32 m.fl. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Det rubricerade

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

HALMSTAD 3:130 m.fl.

HALMSTAD 3:130 m.fl. PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för HALMSTAD 3:130 m.fl. Karlsrovägen, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN Normalt förfarande, KS 2010/0424 Kommunfullmäktige 2013-05-21 Plan 1046K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Planbeskrivning 2014-09-03

Planbeskrivning 2014-09-03 Handläggare: Fredrik Olausson tfn 0322-61 71 77 Dnr 2012.204 211 Antagandehandling Detaljplan för Alingsås, väg E20 delen Kristineholm-Bälinge och verksamheter Planbeskrivning 2014-09-03 1 Uppdragsnummer

Läs mer

PLANBESTÄMMELSER PLANKARTA ILLUSTRATION GRUNDKARTANS BETECKNINGAR ORIENTERINGSKARTA PLANHANDLINGAR ANTAGANDEHANDLING DP 196

PLANBESTÄMMELSER PLANKARTA ILLUSTRATION GRUNDKARTANS BETECKNINGAR ORIENTERINGSKARTA PLANHANDLINGAR ANTAGANDEHANDLING DP 196 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. GRÄNSBETECKNINGAR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Samariten 2 och 3 m.fl. (Blekingesjukhuset), Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län

Detaljplan för fastigheterna Samariten 2 och 3 m.fl. (Blekingesjukhuset), Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län 2013-10-02 Dnr: 2012/881.214 Samrådshandling Detaljplan för fastigheterna Samariten 2 och 3 m.fl. (Blekingesjukhuset), Karlshamn, Karlshamns kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Samrådshandling Normalt

Läs mer

ILLUSTRATION - Hästby vid Volmsta Gård. Del av Häljum 17:4, Njurunda, Sundsvalls kommun. planområde

ILLUSTRATION - Hästby vid Volmsta Gård. Del av Häljum 17:4, Njurunda, Sundsvalls kommun. planområde ILLUSTRATION - Hästby vid Volmsta Gård Del av Häljum 17:4, Njurunda, Sundsvalls kommun planområde 2008-11-28 06/484 1 Detaljplan för Hästby vid Volmsta Gård Del av HÄLJUM 17:4 Njurunda, Sundsvalls kommun

Läs mer

Tjänsteskrivelse Detaljplan Snickerifabriken omfattande flera fastigheter inom Vallentuna- Mörby - plansamråd

Tjänsteskrivelse Detaljplan Snickerifabriken omfattande flera fastigheter inom Vallentuna- Mörby - plansamråd VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015-01-08 DNR KN 2014.043 ELEONOR ÅBERG SID 1/2 KOMMUNANTIKVARIE 08-587 853 56 ELEONOR.ABERG@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

HERRESTADS-TORP 1:41 och 1:45 m.fl. Uddevalla kommun

HERRESTADS-TORP 1:41 och 1:45 m.fl. Uddevalla kommun Detaljplan för fastigheterna HERRESTADS-TORP 1:41 och 1:45 m.fl. Uddevalla kommun ANTAGANDEHANDLING 2010-11-10. Rev 2012-06-04 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning

Läs mer

Samrådsredogörelse, plansamråd Detaljplan Teckomatorp 9:7, 7:1 m.fl. (Teckomatorpsgården)

Samrådsredogörelse, plansamråd Detaljplan Teckomatorp 9:7, 7:1 m.fl. (Teckomatorpsgården) Dnr: BTRN 2012-161 Samrådsredogörelse, plansamråd Detaljplan Teckomatorp 9:7, 7:1 m.fl. (Teckomatorpsgården) Allmänt Samrådsredogörelsen innehåller en beskrivning av planprocessen, sammanställning av inkomna

Läs mer

Skrängsta 1:27. Samråd 10 mars 2014-28 mars 2014. Detaljplan för

Skrängsta 1:27. Samråd 10 mars 2014-28 mars 2014. Detaljplan för Samråd 10 mars 2014-28 mars 2014 Detaljplan för Skrängsta 1:27 vid Kråkviken Björköfjärden, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 25 februari 2014 Kontaktpersoner: Siv Nordin, telefon 060-19

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan. Normalt planförfarande Dnr: 2012BN0199 VÄXJÖ 10:54 M.FL. REGEMENTSSTADEN I VÄXJÖ, VÄXJÖ KOMMUN.

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan. Normalt planförfarande Dnr: 2012BN0199 VÄXJÖ 10:54 M.FL. REGEMENTSSTADEN I VÄXJÖ, VÄXJÖ KOMMUN. Normalt planförfarande Dnr: 2012BN0199 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan VÄXJÖ 10:54 M.FL. REGEMENTSSTADEN I VÄXJÖ, VÄXJÖ KOMMUN. Stadsbyggnadskontoret 2014-03-21 Pehr Ånelius Planingenjör Reviderad 2014-07-24

Läs mer

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen Arninge i Täby kommun

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen Arninge i Täby kommun D263 Laga kraft 2011-01-21 Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen Arninge i Täby kommun Dnr SBN 10/2009-20 TILL PLANEN HÖRANDE HANDLINGAR Detaljplanekarta med bestämmelser, 2010-10-28

Läs mer

NATUR 1496K-DP 671 PLANKARTA ANTAGANDEHANDLING. Rv 26 GENOMFART GRUNDKARTANS BETECKNINGAR UPPLYSNINGAR. UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING e

NATUR 1496K-DP 671 PLANKARTA ANTAGANDEHANDLING. Rv 26 GENOMFART GRUNDKARTANS BETECKNINGAR UPPLYSNINGAR. UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING e 1496K-DP 671 PLANKARTA ANTAGANDEHANDLING PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning

Läs mer

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/21.313 Dp 26-A-20 Planbeskrivning antagandehandling Planområdets ungefärliga avgränsning med vit kontur, gällande planer med röd och fastighetsgränser

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Stadsarkitektkontoret Isabella Lohse Tfn. 0581-81066 info@bmb.se BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora FÖRSLAG TILL BESLUT Sidan 1 av 2 2015-08-26 Dnr 2014-S339-35

Läs mer

Svanebergs cirkulationsplats, del av Svaneberg 2:10 mfl fastigheter

Svanebergs cirkulationsplats, del av Svaneberg 2:10 mfl fastigheter Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Planenheten Upprättad 2014-09-06 2014-2642 1(29) Emil Stille Senast reviderad 0480 45 03 59 PLANBESKRIVNING Granskningshandling Detaljplan för Svanebergs cirkulationsplats,

Läs mer

PLANBESKRIVNING A 4999

PLANBESKRIVNING A 4999 A 4999 Uppdragsbeslut 2011-05-18 Samrådsbeslut 2011-05-18 Granskningsbeslut 2013-02-12 Antagande (KF) 2013-06-10 Laga kraft 2013-07-09 Detaljplan för SNICKERIET 12 m.fl. fastigheter Centralorten, Oskarshamns

Läs mer

32/03. Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING

32/03. Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING 32/03 Detaljplan för del av Fristad ASKLANDA 4:79 M. FL. (Buxbomen 2) Borås Stad UTSTÄLLNINGSHANDLING Sammanfattning Inom planområdet föreslås 66 nya bostäder fördelat på 37 villor, 13 gruppbyggda småhus,

Läs mer

Planbeskrivning Upprättad oktober 2012 rev. mars 2015 SAMRÅDSHANDLING 2

Planbeskrivning Upprättad oktober 2012 rev. mars 2015 SAMRÅDSHANDLING 2 Detaljplan för del av Mjölby 40:5 Ny infart till Lundby och Sörby industriområden Planbeskrivning Upprättad oktober 2012 rev. mars 2015 Diarienummer: BRN 2010:54-214 SAMRÅDSHANDLING 2 www.mjolby.se/planer

Läs mer

Granskning av detaljplan för Trailern 1 m.fl. Trelleborgs kommun, Skåne län

Granskning av detaljplan för Trailern 1 m.fl. Trelleborgs kommun, Skåne län 1 (3) Datum Diarienummer 2015-03-11 2014PB0227 Eftersom du representerar en myndighet, förvaltning, bor i anslutning till aktuellt planområde, är delägare i en samfällighet och/eller är sakägare får du

Läs mer

Hörningsnäs 1:1 m fl, Ängsnäsområdet

Hörningsnäs 1:1 m fl, Ängsnäsområdet Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2005/7.313 Dp 6-A-21 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Illustrationsplan Detaljplan för

Läs mer