DP-396. Antagande PLANOMRÅDE. Detaljplan för. Nacksta industriområde E14, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 16 augusti 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DP-396. Antagande + + + + PLANOMRÅDE. Detaljplan för. Nacksta industriområde E14, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 16 augusti 2013"

Transkript

1 DP-396 Antagande PLANOMRÅDE Detaljplan för Nacksta industriområde E14, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 16 augusti 2013 Kontaktperson: Siv Nordin, telefon Claes Rogander, telefon e-post: Samråd t o m 12 oktober 2012 Utställning t o m 1 november 2013 Antagen av SBN 18 december 2013 Laga kraft 10 januari 2014

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING plankarta med bestämmelser planbeskrivning genomförandebeskrivning samrådsredogörelse utlåtande sändlista fastighetsförteckning Bilaga Dagvattenhantering, PM feb 2011

4

5

6 SBN /48 Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl Nacksta industriområde, Sundsvalls kommun PLANBESKRIVNING Till planen hör - plankarta med bestämmelser - planbeskrivning - genomförandebeskrivning PLANPROCESSEN här är vi nu Samråd - myndigheter, sakägare och andra berörda ges möjlighet att lämna sina synpunkter. Utställning - planförslaget ställs ut. Detta är sista tillfället att påverka. Antagande - kommunfullmäktige eller stadsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. Laga kraft - planen vinner laga kraft ca 1 månad efter antagandet om den inte överklagats. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Bakgrund Vägverket har tidigare haft planer på att räta ut E14 på sträckan som planen omfattar och av den anledningen så är området för vägen planlagt som trafikområde. Trafikverket har nu beslutat att E14 på denna sträcka blir kvar i befintligt läge. Därför behöver området inte längre vara planerat som trafikområde för vägändamål utan kan ges annan markanvändning. Industriområdet sydvästra Nacksta planeras byggas ut ytterligare. I det sammanhanget övervägs också kompletterande vägar till industriområdet, bla genom nu aktuellt planområde. Mitt i planområdet finns Sandbergsbäcken. Dess kvaliteter bedöms väsentligt att säkra. Syfte Planens syfte är mot denna bakgrund: Antagande Planbeskrivning Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde

7 SBN /48 att tillskapa förutsättningar för annan användning av det område som i gällande detaljplaner betecknas trafikområde. Därför sätts ändamålet till detsamma som gäller för intilliggande fastighet Industri, Kontor resp Handel. att ge möjlighet att bygga en väg mellan Bergsgatan och Mejselvägen. att skydda naturmiljön för Sandbergsbäcken genom planområdet. Huvuddrag Området strax söder om Bergsgatan/E14 föreslås bli mark för industri, kontor och handel. En ny väg läggs genom området i nord-sydlig riktning. Sandbergsbäcken blir fortsatt skyddat i planförslaget. Utrymme lämnas längs södra sidan av E14 för gångoch cykelbana samt för möjlighet att skapa en trädrad längs västra infarten till Sundsvall. FÖRENLIGT MED 3,4 OCH 5 KAP MB Vid planering skall miljökvalitetsnormer enligt Miljöbalkens 5 kapitel säkerställas. Miljökvalitetsnormer finns för kvävedioxid, kolmonoxid, ozon, svaveldioxid, bly, partiklar och bensen. Miljökvalitetsnormerna bedöms inte i något fall överskrida gränsvärdena. PLANDATA Områdets läge och areal Planområdet är beläget längs E14:s södra sida mellan Nackstavägen och Montörvägen ca 2,5 km väster om Sundsvalls centrum. Planområdets markareal är ca 7,5 ha. Markägoförhållanden Marken inom planområdet ägs av Sundsvalls kommun samt Jernhusen AB och Högerom Fastighets AB, c/o Galjaden Fastigheter AB. I övrigt är det flera enskilda verksamhetsutövare som står som ägare till fastigheterna.. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer I kommunens översiktplan från 2005 beskrivs riktlinjerna för exploatering av området som: Markresurs för fortsatt utbyggnad av industriverksamhet lager, partihandel mm. Ny bebyggelse bör utformas och placeras för att skapa trivsamma miljöer. Stor vikt bör läggas vid gaturummens utformning och funktion. Andelen hårdgjord yta bör begränsas vid nyexploatering och höga krav bör ställas på lokal hantering av dagvatten. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden För området gäller detaljplanerna S 1386 antagen , med markanvändning Ta - gatutrafik, S 298 antagen , med markanvändning Es transformatorstation, S 263 antagen , med markanvändning J område för industri- Antagande Planbeskrivning Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde

8 SBN /48 ändamål och M område för motortrafikens ändamål samt S 290, antagen , med markanvändning gata eller torg och park eller plantering. Program för planområdet Planförslaget innebär endast små förändringar av den fysiska miljön och överensstämmer med Översiktplanen, därför har inte planprogram bedömts nödvändigt. Miljökonsekvensbeskrivning - MKB Kommunen, bedömer i likhet med länsstyrelsen, att genomförandet av planen inte kan anses innebära sådan betydande miljöpåverkan som avses i PBL 5:18. Att upprätta en särskild miljökonsekvensbeskrivning är därför inte nödvändigt. Strandskydd Sandbergsbäcken går genom planområdet. I området finns också ett antal diken vilka i olika grad är vattenförande under delar av året. I vilken omfattning hela eller delar av området utöver det strandskyddade området närmast Sandbergsbäcken - berörs av strandskydd kan vara svårt att avgöra. Enligt Miljöbalken kan kommunen genom en planbestämmelse upphäva strandskyddet om särskilda skäl föreligger: 18 c Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, m.fl. Kommunens bedömning är att särskilda skäl för att upphäva strandskyddet föreligger genom att: Området redan har tagits i anspråk för byggnader, upplag, vägar och parkeringar på sådant sätt att området saknar betydelse för strandskyddets syften. För området markerat Natur runt Sandbergsbäcken avses dock strandskyddet gälla. Detaljplanen innebär ingen förändring av den allemansrättsliga tillgängligheten eller förutsättningarna för växt- och djurlivet. Planläggningsbeslut Stadsbyggnadsnämnden uppdrog till stadsbyggnadskontoret att påbörja planändring av detaljplanerna S 290 och S 1386 m fl för att medge ändrad markanvändning. Antagande Planbeskrivning Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde

9 SBN /48 FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Natur Mark och vegetation E14-reservatet är idag en bitvis slybevuxen grönyta som ger ett ovårdat intryck förutom Jernhusens fastighet som är näst intill helt täckt av lövträd. I övrigt är planområdet mestadels bebyggt med mindre industribyggnader. Delar av området i den västra delen utgörs av mer eller mindre välskötta gräsytor. Mitt i området ligger Sandbergsbäcken med en lummig grönska. I närheten av bäcken finns ett antal stigar. Bäckravinen är bitvis även ganska skräpig. Trädrad längs E14 E14 utgör här en infart till Sundsvall. Det är viktigt att infarten kan göras välkomnande och vara en början på stadens karaktär. En del av detta är att E14 ska kunna kantas av en trädrad ev en allé längs dess södra sida. Mark för detta avsätts i planförslaget. Markbeskaffenhet Inom planområdet består de övre jordlagren till största delen av silt eller lera. Leran är lösast och har största mäktigheten på båda sidor om bäckstråket. Längre ut från bäcken har silten och leran oftare torrskorpekaraktär. Längst i väster finns ett moränområde och på några ställen berg i dagen. Översiktligt visas förhållandena på SGU:s jordartskarta Geotekniska förhållanden Mer detaljerat framgår geotekniska förhållanden av en översiktlig geoutredning för dispositionsplan för Nacksta (K- konsult arb. nr ) geoundersökning för Slagan 1 (Herolf Ingenjörsbyrå arb.nr ) geoundersökning för västra delen av Slagan (K-konsult arb.nr ). Förorenad mark - historik För bedömning av detaljplanens användbarhet har äldre markanvändning granskats. Nacksta 5:1, Högom 3:109, 3:17 m fl För berörda delar av fastigheterna Högom 3:109, 3:110, 3:17 och Nacksta 5:1 har ingen särskild information återfunnits i arkivsökning som visar att fastigheterna har använts på sådant sätt att risk skulle föreligga för förorening av marken. Därför bedöms att detaljplanen för dessa fastigheter kan ändras till den föreslagna markanvändningen. Högom 3:115 På fastigheten Högom 3:115 har en omformarstation funnits sedan Marken runt stationen har huvudsakligen använts som jordbruksmark. Antagande Planbeskrivning Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde

10 SBN /48 Eventuellt kan det finnas föroreningar från de tidigare järnvägsspåren in till omformarstationen. Vidare finns det en osäkerhet avseende kablarna i marken utanför omformarstationens staket och ut till järnvägsnätet. Högom 3:105 På fastigheten Högom 3:105 finns för närvarande ett gatukök. Tidigare fanns det en vändplats på fastigheten och dessförinnan användes marken för jordbruksändamål. Sannolikheten att markföroreningar finns på fastigheten bedöms som liten. Högom 3:106 Inom fastigheten Högom 3:106 har verksamhet bedrivits som innebär föroreningsrisk. Ett av de områden där verksamhet har bedrivits med hantering av olja har sanerats, läget för den mobila transformatorn T1. Det andra kända området där hantering av olja har bedrivits, den stationära transformatorn T2 med tillhörande oljegrop, har inte verifierats vara fri från föroreningar. Ovanstående uppgifter gällande markföroreningar är framtagna av Sundsvalls kommun, markavdelningen samt Jernhusen AB. Dessa omständigheter förhindrar ej att föreslagen detaljplan antas för området inom ramen för angiven markanvändning. I detaljplanen anges att krav ställs på varierande markundersökning vid bygglovsprövning. Risken föreligger att fastigheten i nuvarande skick är olämplig för uppförande av byggnader. Radon Radonsäkert utförande rekommenderas för att uppnå nu gällande värde för byggnader (200 Bq/m3) enligt Boverkets byggregler. Mätning i varje byggnad bör ske efter inflyttning. Fornlämningar Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Bebyggelseområden Bostäder Inga bostäder finns eller är planerade inom planområdet. Arbetsplatser, övrig bebyggelse Inom planområdet finns ett antal mindre industrier/företag. Service Med tanke på planområdets centrala läge i Nacksta finns den mesta servicen i planområdets omedelbara närhet. Antagande Planbeskrivning Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde

11 SBN /48 Tillgänglighet Tillgänglighetskraven ska beaktas enligt gällande lagstiftning. Områdets topografi innebär också att det inte bör vara några problem att bygga hus och att anlägga tomtmark så att den blir tillgänglig. Byggnadskultur och gestaltning Då planområdet är ett utpräglat småindustriområde ställs inga särskilda krav på utformning av ev tillkommande byggnationer. Dock bör beaktas att området ligger nära en av infarterna till Sundsvall varför tomter och hus ska ha en ett vårdat och städat utseende. Naturmiljö Genom planområdet rinner Sandbergsbäcken, omgärdad av en tät grönska. Området längs bäcken behöver dock städas från däck och dylikt och verksamhetsutövare får inte använda området intill bäcken som plats för upplag eller som plats för snötippning. Inom området finns även andra grönkvaliteter att bevara såsom ett tallbestånd väster om bäcken, gamla träd mm.grönkorridorer är viktiga att både bevara och tillskapa och i detta fall är den dominerande korridoren Sandbergsbäcken med närmiljö. Vattenområden Se under rubriken Natur. Gator och trafik Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik Planområdet ligger mellan E14 och Axvägen samt Mejselvägen i väster. Ett nytt vägområde läggs ut väster om Sandbergsbäcken för att förbereda för en framtida förbindelse mellan Tegelvägen och Axvägen. Behovet av gatan bedöms uppkomma i samband med en framtida utbyggnad av industriområden i Sydvästra Nacksta. Eftersom denna väg idag inte helt kan preciseras till standard eller när den kommer att byggas, läggs istället för en allmän gata här ett vägområde i detaljplanen. En separat gång- och cykelväg löper längs planområdets norra gräns in mot Sundsvalls centrum. Planen har dimensionerats för att denna GC-väg ska kunna löpa längs hela södra sidan av E14 inom planområdet. Antagande Planbeskrivning Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde

12 SBN /48 Kollektivtrafik Busshållplats Busshållplatser finns placerade på sex platser längs E14 samt två platser längs Axvägen och området försörjs av busstrafik med en turtäthet på 10 minuter dagtid fram till kl Se karta! Parkering, varumottagning, utfarter Parkeringsbehovet skall även fortsättningsvis lösas inom planområdet. Ut- och infart sker från Axvägen resp Mejselvägen Risker/Störningar/buller Planområdet ligger i direkt anslutning till väg E14 som är en rekommenderad transportväg för farligt gods. För närvarande pågår ett arbete som syftar till att flytta ut farligt godstrafiken utanför centrala Sundsvall och alltså på sikt inte passera planområdet. När det gäller prickmarkens bredd kopplat till det byggnadsfria avståndet från E14 kan 20 m från vägområdet accepteras enl Trafikverket. Till grund för denna bedömning ligger att E14 här är en tätortsinfart med befintlig bebyggelse på motstående sida, vägen har bra linjeföring (raksträcka) och den skyltade hastigheten är 70 km/h. Avståndet 20 m från vägområdet (minst 25 m från vägkant) stämmer även överens med det rekommenderade avståndet på 25 m från transportled för farligt gods som anges i översiktsplanen för Sundsvalls kommun I den föreslagna detaljplanen är en 25 m bred förgårdsmark utlagd samt ytterligare en minst 15 m bred zon där endast garage, uthus, förrådsbyggnader samt parkering får uppföras. Detta innebär att kontor, handel och andra potentiellt personalintensiva verksamheter inte ligger närmare än 40 m från vägkant vilket överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen för Sundsvalls kommun. Enligt Länsstyrelsens utredning Riskhantering i detaljplaneprocessen, är det inom ca 50 m från transportled acceptabelt med anläggningar för industri, bilservice, kontor, lager och sällanköpshandel. Trafiken efter E14 orsakar bullerstörningar i första hand för boende längs Bergsgatan öster om planområdet. Enligt Trafikverkets mätningar från 2006 passerar ca fordon efter E14, ca 8 % är tung trafik. Denna trafik orsakar bullernivåer kring 60 Antagande Planbeskrivning Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde

13 SBN /48 dba ekvivalent nivå, 73 dba maximal nivå på 20 meters avstånd från vägen. Eftersom området för detaljplanen endast inrymmer industriell verksamhet behövs emellertid inga skyddsåtgärder för trafikbuller. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Den i planen föreslagna markanvändningen bör kunna genomföras med hänsyn taget till dagvattenhanteringen under förutsättning att nuvarande belastningar på Sandbergsbäcken och befintliga dagvattenkulvertar momentant inte ökas. Alternativt kan flaskhalsar nedströms i systemet byggas bort. Se bilaga, Dagvattenhantering, PM februari 2011 av Jan Hellman. Planområdet påverkas inte direkt av dagvatten från omgivande områden, eftersom dessa områden avvattnas via en dagvattenkulvert som leds genom området. Indirekt påverkas området, genom att ytterligare dagvatten inte kan tillföras dagvattenkulverten utan fördröjningsåtgärder. Planområdet påverkas direkt, i viss utsträckning, via Sandbergsbäcken och vatten från vägdiket utmed Bergsgatan. Selångerån vars flöde är avsevärt större än de flöden som förekommer från planområdet och Sandbergsbäckens avrinningsområde, påverkas inte nämnvärt av förekommande dagvattenflöden från planområdet. Två möjliga vägar finns för att tillgodose säker och hållbar dagvattenhantering för planområdet. Vägval ett är, att skapa och genomföra åtgärder inom området för att förebygga översvämningar och kraftiga tillflöden till befintliga dagvattensystem. Vägval två omfattar åtgärder för att öka kapaciteten på kulvertsystemen som avleder dagvatten från och uppströms planområdet. I samband med arbetet Klimatanpassa Sundsvall uttalades också att kommunens bäckar inte ska användas för dagvattenavrinning från hårdgjorda ytor o dyl. Detta för att på sikt återställa den naturliga bäckmiljön. Mot denna bakgrund införs en bestämmelse i planen som säger att en fördröjning och rening av dagvattnet ska ske. Den del en tredjedel - av fastigheterna som får bebyggas gör det erfarenhetsmässigt möjligt att ordna såväl fördröjning som rening inom fastigheterna. Detta kan ske i öppna dammar eller dammar/magasin under mark. Slutsats Den i planen föreslagna markanvändningen bör kunna genomföras med hänsyn taget till dagvattenhanteringen under förutsättning att nuvarande belastningar på Sandbergsbäcken och befintliga dagvattenkulvertar inte ökas. Alternativt kan flaskhalsar nedströms i systemet byggas bort. Fjärrvärme, elenergi Området är försörjt med fjärrvärme och elenergi. Avfall Avfall ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt enligt kommunens Avfallsplan. Antagande Planbeskrivning Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde

14 SBN /48 Administrativa frågor Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Konsekvenser av planens genomförande Med anledning av planens genomförande kommer området längs E14:s södra sida förhoppningsvis att få ett mer städat utseende vilket är betydelsefullt då detta är en av infarterna till Sundsvall. Marken kommer också att kunna säljas till privata fastighetsägare, företrädesvis de som har fastigheter som i dag gränsar till planområdets södra gräns. Förändringar sedan samrådet Avseende plankartan och planbestämmelserna: Nya planbestämmelser avseende trafik, kiosk samt ändrad lovplikt, lov med villkor. Upplysningsruta med information om att varierande markundersökningar bör utföras i samband med bygglovprövningen. Bestämmelse i detaljplanen som säger att marken ska möjliggöra en fördröjning och rening av dagvattnet innan det släpps ut i befintligt dagvattensystem. Tillägg till Handel (dock ej livsmedel) i planbestämmelserna Avseende planbeskrivningen: Komplettering under rubrikerna Förorenad mark och Teknisk försörjning, vatten och avlopp. STADSBYGGNADSKONTORET Susanne Klockar Öhrnell Planchef Siv Nordin Planingenjör Claes Rogander Planarkitekt Antagande Planbeskrivning Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde

15 SBN /48 Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl Nacksta industriområde Sundsvalls kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Planen beräknas vinna laga kraft fjärde kvartalet Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Kommunen (Stadsbyggnadskontoret) ansvarar för detaljplanens upprättande. Kommuen ansvarar därvid också för de utredningar som erfordras för planens framtagande. Fastighetsägaren bekostar och ansvarar för samtliga utredningar samt den fastighetsbildning som erfordras för planens genomförande. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Kommunen äger gatu- och parkmarksfastigheterna Högom 3:17 och Nacksta 5:1, som före planförslaget utgjort reservat för breddning av E14. Genom fastighetsreglering kan följande åtgärder bli aktuella: Intill E4 belägna industrifastigheter, Slagan 2-7, Slagan 9-10 ges möjlighet att utöka sina fastigheter med markområden från kommunens fastighet Nacksta 5:1. Mark som är belägen inom allmän plats (trafik, natur, gata) skall dels överföras från Slagan 3 till Nacksta 5:1, och dels överföras från Högom 3:105, Högom 3:109 och Högom 3:110 till kommunens fastighet Högom 3:17 Högom 3:105, 3:106 och 3:115 ges möjlighet till ombildning genom fastighetsreglering med områden från Högom 3:17 och 3:110. Del av Högom 3:110 belägen inom kvartersmark bör överföras till Högom 3:199. Antagande Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde Genomförandebeskrivning

16 SBN /48 Rätten till allmänna underjordiska ledningar tryggas genom ledningsrätt eller avtalsservitut enligt ledningshavarens önskemål. Fastighetsplan bedöms för närvarande inte erforderligt. Åtgärder utanför planområdet Del av Högom 3:110 som är belägen inom kvartersmark norr om E14 samt i E14 bör överföras till Högom 3:154 (Saluhallen i Sundsvall AB) samt till gatumarksfastigheten Högom 3:17 Administrativa bestämmelser Tomtindelningar för Kv SLAGAN fastställda för SLAGAN 2, för SLAGAN 3, för SLAGAN 4, för SLAGAN 5, för SLAGAN 6, för SLAGAN 7, 9 och 10, upphävs i sin helhet. Kostnader Möjlighet finns att träffa överenskommelse med lantmäterimyndigheten om fast pris för lantmäteriförrättning. EKONOMISKA FRÅGOR Planekonomi Planarbetskostnader regleras i planavtal mellan stadsbyggnadskontoret och Högerom Fastighets AB, c/o Galjaden Fastigheter AB samt Jernhusen. Planens genomförande Kommunen genomför och bekostar alla åtgärder på allmän plats. Alla åtgärder inom kvartersmark genomförs och bekostas av resp fastighetsägare. TEKNISKA FRÅGOR Tekniska utredningar Utredning för den nya vägen mellan E14 och Axvägen/Mejselvägen görs av kommunen när den vägfrågan är aktuell. STADSBYGGNADSKONTORET Susanne Klockar Öhrnell Planchef Siv Nordin Planingenjör Claes Rogander Planarkitekt Antagande Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde Genomförandebeskrivning

17 SBN Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl Nacksta industriområde Sundsvalls kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE - Samråd Rubricerat detaljplaneförslag har varit föremål för samråd enligt PBL 5:20 (1987:10) under tiden 12 september 10 oktober Svar har inkommit från Statliga myndigheter: Länsstyrelsen Risken för olyckor, översvämning eller erosion: Länsstyrelsen anser att i detaljplanen ska tydliggöras vilka åtgärder som kommer att vidtas, så att en hållbar dagvattenhantering säkerställs. Framtida ökade vattenflöden bör beaktas i val av åtgärder. Kommentar: Se kommentar till Miljöförvaltningen. Farligt gods: I planbeskrivningen framgår att kommunen anser att 50 meter är en acceptabel gräns för anläggningar för industri, bilservice, kontor, lager och sällanköpshandel Länsstyrelsen anser att analys ska göras för exploatering enligt detaljplanen, inom 150 meter, som är ett riskhanteringsavstånd för farligt gods led. Samråd med den lokala räddningstjänsten bör ske och eventuella skyddsåtgärder redovisas i den fortsatta lovprocessen. Kommentar: Se kommentar till Trafikverket. Trafiksäkerhet: I den föreslagna detaljplanen är en 25 meter bred förgårdsmark utlagd, samt ytterligare en minst 15 meter bred zon där endast uthus, förrådsbyggnader samt parkering får uppföras. Detta innebär att kontor, handel och andra potentiellt personalintensiva verksamheter inte ligger närmare än 40 meter från vägkant. Länsstyrelsen anser i likhet Trafikverket att det är ett acceptabelt avstånd just ur trafiksäkerhetssynpunkt. Markföroreningar: Länsstyrelsen har undersökt ett antal punkter inom området och det visar sig att inför en framtida exploatering av fastighet Högom 3:179 behöver en markprovtagning genomföras för att undersöka om eventuella föroreningar finns och dess eventuella omfång. Antagande Samrådsredogörelse del 2 Detaljplan för Nacksta 5:1 mfl, Nacksta industriområde

18 SBN Länsstyrelsen anser vidare att i detaljplanen ska noga framgå att krav på varierande markundersökningar vid bygglovsprövning gäller inom planområdet. Det kan finnas markföroreningar inom planområdet som inte är kända i nuläget. Kommentar: Plankartan har kompletterats med en upplysning om kravet på marksanering. Övrigt: Kommunen bör i sin planering beakta att inte bebyggelsen runt vägar/gator blir för tät och hög, så att bilavgaser stängs in i gaturummet och att framtida problem kan uppstå med partiklar och kväveoxider i luft. Trafikverket Närhet till E14: Utmed denna sträcka på E14 är det byggnadsfria avståndet 40 meter från vägområdet. Dåvarande Vägverket accepterade i yttrande en halvering av detta avstånd, dvs. 20 meter från vägområdet. Till grund för denna bedömning är att E14 är en tätortsinfart med befintlig bebyggelse på motstående sida. Vägen har dessutom en bra linjeföring och den skyltade hastigheten är 70 km/h. I den föreslagna detaljplanen är en 25 meter bred förgårdsmark utlagd, samt ytterligare en minst 15 meter bred zon där endast uthus, förrådsbyggnader samt parkering får uppföras. Detta innebär att kontor, handel och andra potentiellt personalintensiva verksamheter inte ligger närmare än 40 meter från vägkant. Trafikverket anser att det är ett acceptabelt avstånd ur trafiksäkerhetssynpunkt. Farligt gods: I planbeskrivningen skriver man att 50 meter är en acceptabel gräns för anläggningar för industri, bilservice, kontor, lager och sällanköpshandel, enligt Länsstyrelsens policy Riskhantering i detaljplaneprocessen Trafikverket delar inte uppfattningen att policyn medger detta avstånd. En riskhanteringsprocess bör utföras där ställningstagandet och dess motiv framgår tydligt. Den lokala räddningstjänsten bör kontaktas i denna process. Kommentar: E14 går idag längs Bergsgatan och utgör led för farligt gods. Arbete pågår för att flytta ut farligt godstrafiken utanför centrala Sundsvall och alltså på sikt inte passera nedanför planområdet. I förslaget till ny detaljplan så är de 40 metrarna närmast vägkanten endast tillåtna för uthus, garage, parkering och dylikt vilket inte bedöms vara personalintensivt. I samråd med Räddningstjänsten har gjorts bedömningen, att trots närheten till E14 med sina risker, så är de planerade byggnationerna godtagbara. Detta eftersom kontorsbyggnader, handel och industri normalt endast används del av dygnet och att människor inte sover i dem. Denna text förs även in i planbeskrivningen Ny väg/anslutning: Kommunen har ritat in en ny lokalgata som ligger parallellt med Mejselvägen. Lokalgatan slutar vid E14. Generellt vill Trafikverket hålla nere antalet anslutningar till allmän väg och särskilt vid större och trafikerade vägar som E14. Trafikverket anser att det inte finns behov av någon ytterligare lokalgata som ansluter till E14. Befintlig korsning (Mejselvägen) har vänstersvängfält på E14 och bedöms därför Antagande Samrådsredogörelse del 2 Detaljplan för Nacksta 5:1 mfl, Nacksta industriområde

19 SBN som en bra och tillräcklig korsning ur trafiksäkerhetssynpunkt. Utfartsförbud bör därför förläggas mot E14 på den aktuella sträckan. Kommentar: Utfartsförbud gäller längs den aktuella sträckan så länge det inte är aktuellt med den planerade nya lokalgatan. I samband med byggandet av den nya lokalgatan måste detaljplanen ändras. För närvarande innebär planläggningen att marken reserveras för en ev framtida gata. Luftfartsverket, LFV LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen. Försvarsmakten Inga synpunkter. Kommunala myndigheter och bolag: Koncernstaben Bra att GC-väg längs E14 planeras med tanke på framtida vidareutbyggnad av verksamhetsområdet. Hållplatser längs E14s södra sida bör samtidigt ges standard motsvarande trafikverkets riktlinjer och anslutas med gångväg mot Axvägen. Kultur&Fritid Från Kultur & Fritid anses att detaljplanen tar erforderlig hänsyn till möjligheter för människor att gå och cykla och behovet av fortsatt skydd för Sandbergsbäcken. Förvaltningen ser det positivt att västra infarten till Sundsvall kan bli grönare med trädplanteringar och därmed mer välkomnande. Miljöförvaltningen Dagvatten: Stadsbyggnadskontoret har i ett bifogat PM beskrivit dagvattensituationen för området. Den är ansträngd redan idag med dämningar och översvämningar vid höga flöden i Sandbergsbäcken som är recipient för det mesta dagvattnet. Miljökontoret vill betona vikten av hållbara dagvattenslösningar med både utjämning av höga flöden och rening och oljeavskiljning av förorenat dagvatten. Sandbergsbäcken avvattnas mot Selångersån som är riksintresse. Enligt vattenmyndighetens bedömning är Selångersån en vattenförekomst vars vattenkvalitet måste förbättras för att kunna nå god status till 2015/2021 som miljökvalitetsnormen kräver. Kommentar: Mot denna bakgrund införs en bestämmelse i detaljplanen som säger att marken ska möjliggöra en fördröjning och rening av dagvattnet innan det släpps ut i befintligt dagvattensystem. Sandbergsbäcken är kulverterad under Bergsgatan och en bit nedströms. Detta är en av orsakerna till den ansträngda situationen med dämningar och översvämningar. Sandbergsbäcken bör om möjligt lyftas upp i dagen både med hänvisning till risken för dämningar och för bäckens naturvärden. Antagande Samrådsredogörelse del 2 Detaljplan för Nacksta 5:1 mfl, Nacksta industriområde

20 SBN Kommentar: Detta är inte aktuellt i nuläget och regleras inte i denna detaljplan då den kulverterade delen av Sandbergsbäcken ligger utanför aktuellt planområde. Planerad vägförbindelse: I planen föreslås en väg som förbinder Mejselvägen och Bergsgatan i närområdet till Sandbergsbäcken. Miljökontoret anser att vägen ska läggas så långt som möjligt från Sandbergsbäcken så att grönstråket kring bäcken behålls och att dagvatten från vägen ska ledas åt motsatt håll. Detta gäller särskilt i den södra delen av Naturområdet där vägkorridoren behöver flyttas västerut för att upprätthålla en skyddszon mot bäcken. Den dagvattendamm som i planen placerats intill vägen kan vara lämplig att utjämna och rena vatten från vägen och närområdet. Dammen bör utformas som en naturlig damm i grönområdet på fastigheten. Dammen kan behöva flyttas in på fastigheten för att inte förhindra möjligheten till att anlägga en rondell i vägkorsningen E14/Tegelvägen Kommentar: Planavdelningens bedömning är att vägkorridoren lagts så långt västerut från Sandbergsbäcken som möjligt för att den ev nya lokalgatan ska kunna anslutas till Nackstavägen resp Tegelvägen. Området för dammen har utökats västerut för att inte förhindra ett ev rondellbygge i korsningen E14/Tegelvägen. Markföroreningar: När det gäller markföroreningar ingår en översiktlig historisk beskrivning av markanvändningen inom området. Markföroreningar förekommer enligt beskrivningen på två av fastigheterna. I båda fallen krävs fortsatta undersökningar med markprovtagningar och sanering innan detaljplanen kan tas i anspråk. I ett av fallen (Högom 3:106) har miljökontoret ett pågående saneringsärende som ännu inte är avslutat. Miljökontoret anser det nödvändigt att planen kompletteras med en planbestämmelse som anger att markföroreningar måste saneras innan bygglov får ges. En sådan bestämmelse kan dock inte lösa hela frågan om hur markföroreningar ska hanteras. Inom planområdet kommer det att ske markarbeten och vägbyggnad som inte föregås av bygglov eller marklov och som därför inte omfattas av bestämmelsen. Det är viktigt att det finns en strategi för hur och när föroreningar ska undersökas och åtgärdas samt hur ansvaret fördelas mellan olika aktörer. Som minimum bör det av detaljplanen tydligt framgå var det finns misstanke om föroreningar och vilka konsekvenser det kommer att få för detaljplanens genomförande och kommande exploatering. För att underlätta kommande processer är det bra om det i detaljplanen också finns övergripande åtgärdsmål för saneringar. Kommentar: Plankartan är kompletterad med villkorsbestämmelse för sanering av marken. I planbeskrivningen finns en genomgång av fastigheterna där riskerna för markföroreningar framgår och även att ytterligare undersökningar kommer att Antagande Samrådsredogörelse del 2 Detaljplan för Nacksta 5:1 mfl, Nacksta industriområde

21 SBN krävas i samband med bygglov. I detaljplanen har lagts till bestämmelse om att marken ska saneras före bygglov samt en upplysningsruta som poängterar behovet av ytterligare utredningar av markföroreningar i samband med bygglovprövningen. MittSverige Vatten AB Med anledning av Er skrivelse till MittSverige Vatten AB med begäran om yttrande i rubricerat ärende meddelas härmed att från va-teknisk synpunkt så ligger de flesta ledningar inom U-områden (enl tidigare utlåtande inför samrådet) och de ledningar som ev skulle behöva tas hänsyn/läggas om beroende av byggnationer är spillvattenledningen på Högom 3:110>2 samt vattenledningen i södra hörnet av fastigheten Högom 3:115 (osäkert läge). Högom 3:115, 3:106 Vattenförsörjning: Anslutning kan ske till den befintliga vattenledningen i Mejselvägen. Spillvattenledning: Anslutning kan ske till den befintliga spillvattenledningen i Mejselvägen. Dagvattenledning: Det är viktigt att man planerar markhöjder och grönytor så att man i första hand kan ta hand om dagvattnet inom fastigheten. I andra hand skall fördröjning av dagvattnet ske inom fastigheten innan avledning sker till dagvattenledningen i Mejselvägen. Vid eventuella frågeställningar beträffande omhändertagande av dagvatten inom fastigheten kan respektive områdesansvarig kontaktas. Kommentar: Se kommentar Miljöförvaltningen. Sundsvall Energi AB, elnät Elnät ser inga hinder i detaljplaneförslaget utan de flesta ledningar utgör inget hinder för exploatering då det ligger i den befintliga infrastrukturen se bilagor elnätskartor. Dock bör hänsyn tas till de befintliga ledningarna. Elnätet är väl utbyggt i området och det troliga är att endast lågspänningsnätet kommer att behövas byggas ut för att klara av exploateringen. Sundsvall Energi AB, fjärrvärme Om Sundsvall Energis fjärrvärmeledningar inom området tryggas med ledningsrätt har vi inget att erinra. Sundsvall Energi AB, Servanet ServaNet ser inga hinder i detaljplaneförslaget utan hänsyn får tas till befintliga ledningar se bifogade optokartor. För att klara av exploateringen så kommer optonätet att behöva byggas ut. Medelpads Räddningstjänstförbund Inga synpunkter. Jernhusen AB Jernhusen AB har tagit del av planförslaget med följande synpunkter: Antagande Samrådsredogörelse del 2 Detaljplan för Nacksta 5:1 mfl, Nacksta industriområde

22 SBN Högom 3:105 Inom fastigheten finns idag gatukök uppfört. Tillfälligt bygglov i avvaktan på ny detaljplan medgavs för mer än 10 år sedan eftersom den planlagda breda trafikleden redan då var inaktuell. I planen föreslås att markområdet med gatuköksbyggnaden omfattas av byggnadsförbud samt innebär, då marken omedelbart norr om byggnaden föreslås vara allmän plats med utfartsförbud från fastigheten, att den nödvändiga rundkörningen för kunder omöjliggörs. Verksamheten kan således inte drivas vidare. Länsstyrelsens utredning om riskhantering i detaljplaneprocessen redovisar möjlighet för flera verksamheter såsom t.ex. bilservice och sällanköpshandel inom 50 m från transportled. Jernhusen anser att gatuköket måste betraktas som en service riktad mot biltrafikanter som borde kunna medges i detta läge och ges byggrätt för befintlig byggnad. Vidare måste gränsen mot allmän gata flytas norrut mot ge-vägen så att rundkörning medges som idag. Jernhusen är beredd medge att bygg rätten begränsas till nuvarande byggnad så att om den skall ersättas med en ny byggnad t.ex. efter en brand denna flyttas söderut in i föreslaget område med byggrätt för uthus mm (kryssmarkerat). Detta förutsätter att det kryssmarkerade område ersätts med byggrätt för gatuköksverksamhet av de skäl som anges ovan. Därigenom tryggas den framtida verksamheten med de arbetstillfällen som den innebär. Kommentar: Ny byggrätt för gatuköket, söder om den befintliga, har föreslagits på plankartan. Högom 3:115 Byggrätten inom fastigheten begränsas kraftigt i förslaget dels av föreslagna ny lokalgata och dels av föreslagna förslag att träd inte får fällas (n2). Träden är idag ganska gamla och måste snart fällas och saknar värde för närmiljön kring Sandbergsbäcken då lokalgatan avskiljer n2-området från denna. Det är troligt att in- och utfart kommer att ske mot den nya lokalgatan särskilt om fastigheten delas i flera fastigheter med olika verksamheter varvid trädfällningsförbudet begränsar denna möjlighet. Vidare begränsas byggrätten inom den mark som kan tillföras fastigheten närmast E14 genom föreslagna kryssmarkerat område och byggförbudsområde som totalt sett är bredare än den 40 m zon som inte får bebyggas för handel, kontor och industri som rekommenderats i översiktsplanen. Det är märkligt att kommunen ställer större krav på avstånd från transportleden E14 än vad Trafikverket gör särskilt söder om leden än vad relativt nytillkomna byggnader norr om denna har. Där är avståndet till kontor och bilförsäljningslokaler bara m från vägkant. Stora avstånd leder till känsla av trafikled med högre hastigheter medan mindre leder till mera stadskänsla och lägre hastigheter. Det i planen utlagda u-området inom bl.a. Högom 3: 115 kan ju också enligt dagvattenutredningen ändras/flyttas till ett dike som kan förläggas vid fastighetsgräns och därmed ge bättre förutsättningar för val av byggnadslägen. Antagande Samrådsredogörelse del 2 Detaljplan för Nacksta 5:1 mfl, Nacksta industriområde

23 SBN Jernhusen anser därför att n2-området tas bort samt att den utökade kryssmarkerade byggrättszonen tas bort eller begränsas. Kommentar: Det är helt riktigt av hänsyn till Sandbergsbäckens närmiljö som trädfällningsförbudet införs. Kommunens ambition är att på sikt återställa stadens bäckar till deras naturliga tillstånd. Den nya lokalgatan planläggs nu som markreservat för framtida gata. Det betyder att planen måste ändras om en lokalgata ska byggas här. Det planen nu innebär, är att marken fram till dess inte kan användas för andra ändamål, ändamål vilka på sikt kunde väsentligt försvåra anläggandet av en lokalgata här. Det betyder också att fram till dess att en ny lokalgata byggs så måste utfarter riktas mot Mejselvägen. Avgränsningen av byggrätten för fastigheten norrut styrs dels av de 40 metrarna i översiktsplanen och dels av det u-område för ledningar som ligger i anslutning till området. Genomförandebeskrivning För att ta ställning till de planarbetskostnader som skall regleras i planavtal önskar Jernhusen få uppgifter om vad som avses och varför de bara belastar Vattenfall och Jernhusen. Kommentar: Plantaxan baseras på den tillkommande byggrätten i detaljplanen, där även ändrad användning räknas som tillkommande byggrätt. De fastigheter som får förhållandevis stor tillkommande byggrätt är de som ägs av Vattenfall och Jernhusen. Utöver den del av taxan som bygger på byggrätten finns även en grundavgift vilken dock är förhållandevis liten i jämförelse med taxan för byggrätten. Grundavgiften delas lika mellan Vattenfall (numera Högerom Fastighets AB, co Galjaden Fastigheter AB), Jernhusen och Sundsvalls kommun. För de fastigheter som inte ansökt om planändring här kommer en planavgift att tas ut i samband med kommunens försäljning av tomtmark eller i samband med bygglovansökan. Så det finns alltså inte en stor plankostnad som delas mellan Vattenfall och Jernhusen utan plankostnaden för en fastighetsägare baseras i huvudsak på de fördelar i form av tillkommande byggrätt som den enskilda fastigheten får av planändringen. Företag: E.ON Elnät Sverige AB E.ON Elnät Sverige AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra beroende på att ärendet inte ligger inom E.ON Elnäts koncessionsområde TeliaSonera Mobile Networks Har inget att erinra. TS Skanova Access AB Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader Antagande Samrådsredogörelse del 2 Detaljplan för Nacksta 5:1 mfl, Nacksta industriområde

24 SBN som uppkommer i samband med flytt och att detta registreras på planen som ett U-område på 4m. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova generellt att den part som initierar åtgärden även bekostar den. Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i telenät till följd av planförslaget kommer att framgå av planhandlingarna. Privatpersoner: Högom 3:109, Anders och Lars Henriksson På sidan 4 i planbeskrivningen finns en trolig felskrivning: Högom 3:309 borde vara Högom 3:109. Kommentar: Planbeskrivningen har ändrats enligt ovanstående påpekande. På sidan 1 i genomförandebeskrivningen anges i tredje stycket nedifrån..."överföras från...högom 3:109...till kommunens fastighet Högom 3:17" Vi ägare av fastigheten Högom 3:109 kan acceptera detta i utbyte mot ersättningsmark. Kommentar: Frågan har vidarebefordrats till Mark- och exploateringsavdelningen. Slagan 6, AD Sverige Förvaltning AB Beträffande Nacksta industriområde diarienr SBN så vill vi från AD Sverige Förvaltning AB anmäla vårt intresse att förvärva angränsande mark till vår fastighet Slagan 6. Kommentar: Frågan har vidarebefordrats till Mark- och exploateringsavdelningen. STADSBYGGNADSKONTORET Susanne Klockar-Öhrnell Planchef Siv Nordin Planingenjör Claes Rogander Planarkitekt Antagande Samrådsredogörelse del 2 Detaljplan för Nacksta 5:1 mfl, Nacksta industriområde

25 SBN Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl Nacksta industriområde Sundsvalls kommun UTLÅTANDE Rubricerat detaljplaneförslag har varit utställt enligt ÄPBL 5:23 under tiden 7 oktober 1 november Svar har inkommit från Statliga myndigheter: Länsstyrelsen Inga synpunkter. Trafikverket Inga synpunkter. Försvarsmakten Inga synpunkter. Kommunala myndigheter och bolag: Barn- och utbildningsförvaltningen Höglunda/Montessori skolområde inga synpunkter. Koncernstaben, Strategisk Planering Bra att GC-väg längs E14 planeras med tanke på framtida vidareutbyggnad av verksamhetsområdet. Hållplatser längs E14s södra sida bör samtidigt ges standard motsvarande trafikverkets riktlinjer och anslutas med gångväg mot Axvägen. I kartan på sid 7 ges intrycket av att bussar trafikerar E 14 med 10-minuterstrafik - observera att detta gäller Axvägen. Den nya vägen i nord-sydlig riktning kan på sikt komma att ingå i en förbindelse till ny bebyggelse i Nackstaskogen, även om vägförbindelser i första hand bör finnas mot centrum. Korsningen med E 14 och dess utformning blir då en viktig fråga. För att skapa hållbara transporter skall det i planen skapas gång och cykelmöjlighet kortaste väg från Nacksta till E14 och industriområdet norr om E14. Kommentar: Planen ger denna möjlighet dels i lokalgatan och dels i naturområdet med tillhörande framtida trafikområde. Antagande Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde Sundsvalls kommun Utlåtande

26 SBN Natur och dagvatten Bäckfåran har konstaterade naturmiljövärden och det är därför tveksamt att den i planen bedömts ha ingen påverkan på växt- och djurlivet, fast växtlighet ersätts med en asfalterad väg inom strandskyddat område. Här bör en mer nyanserad bedömning göras. Denna bäck är betydelsefull också när höga flöden förekommer. Ny bebyggelse i Nackstaskogen kommer att påverka avrinningsområdet och därför är det mycket viktigt att det finns utrymme för bäcken att rymma även höga vattennivåer. Utredningen säger att planen är genomförbar förutsatt att belastningen inte ökar. Dagvattenutredningen visar att delar av området bör avsättas för att ta hand om dagvatten - bl.a. där översvämningar sker redan idag. Klarar denna lilla exploatering i denna detaljplan det andra alternativet som utredningen föreslår rent ekonomiskt; att öka flödeskapaciteten nedströms? Frågan bör klaras ut. Frågan är då åt vilket alternativt håll vatten kan ledas från Nackstaskogen vid en exploatering där. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp så att inte en framtida bebyggelse blir omöjlig - alternativt att det på kort sikt blir fel lösningar som måste göras om inom något eller några år. Viktigt är att bedöma om planen verkligen är genomförbar om det kommer att byggas i Nackstaskogen. Flödeskapaciteten behöver allmänt öka genom ombyggnad under vägar, järnvägar och nya kulvertar och därför bör stadsbyggnadsnämnden redan nu ta hänsyn till detta behov för att en utbyggnad av Nackstaskogen enligt översiktsplan 2021 skall vara möjlig. Kommentar: Stadsbyggnadskontorets bedömning tillsammans med Mittsverige vatten, är att nu aktuell detaljplans exploatering är möjlig men att den kräver åtgäder för dagvattnet. Framförallt fördröjning och rening se vidare MittSverige Vatten AB nedan. Vår bedömning är också att Nackstaskogens exploatering vad gäller dagvatten, inte omöjliggörs genom den nu föreslagna detaljplanen. Den nu aktuella planen orsakar endast marginella förändringar i dagvattenflödena jämfört med vad en exploatering av Nackstaskogen kan komma att göra. Kultur&Fritid Kultur&Fritid har efter övervägande fortsatt positiv syn på de ändringar som föreslagits. Särskilt positivt är återställandet av Sandbergsbäcken och dess stränder då bäcken erbjuder en god livsmiljö för havsöring. Miljöförvaltningen Synpunkterna beträffande vikten av Sandbergsbäcken kvarstår och önskemålet är att den nya vägen läggs så lång västerut i korridoren som möjligt för att möjliggöra en grön skyddszon i förhållande till bäcken. Kommentar: Planavdelningens bedömning är att vägkorridoren lagts så långt västerut från Sandbergsbäcken som möjligt för att den ev nya lokalgatan ska kunna anslutas till Nackstavägen resp Tegelvägen. MittSverige Vatten AB Befintliga ledningar: Antagande Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde Sundsvalls kommun Utlåtande

27 SBN Inom området finns befintliga va-ledningar. Dessa har beaktats tillfredsställande enligt tidigare remissvar från MittSverige Vatten. Dagvatten: Det har tydligt framkommit i planbeskrivningen och i planbestämmelsen att dagvattenhanteringen inom avrinningsområdet för Sandbergsbäcken krävs för fortsatt exploatering och utveckling av området. För er information har ytterligare utredning genomförts under , Ytavrinningsmodell för Sandbergsbäcken, som påvisar att behovet av dagvattenhantering är av största vikt med avseende på bäckens kapacitetsbegränsningar. Sundsvall Energi AB, fjärrvärme Inga synpunkter. Företag: E.ON Inga synpunkter. TeliaSonera TS Skanova Access AB Jernhusen Jernhusen vidhåller att n 2 -området bör tas bort. Träden är idag ganska gamla och kan snart behöva fällas. Kommentar: Området behövs som träddunge för sin närhet till Sandbergsbäcken. Bestämmelsen Träd får inte fällas möjliggör dock både gallring och att gamla träd som innebär en säkerhetsrisk får fällas. STADSBYGGNADSKONTORET Susanne Klockar Öhrnell Planchef Siv Nordin Planingenjör Claes Rogander Planarkitekt Antagande Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl, Nacksta industriområde Sundsvalls kommun Utlåtande

28 SBN Detaljplan för Nacksta 5:1 m fl Nacksta industriområde Sundsvalls kommun SÄNDLISTA Försvarsmakten, HKV, Prod.infra, Lidingövägen 24, STOCKHOLM Swedavia AB, Sundsvall Härnösand Airport, TIMRÅ Transportstyrelsen, Luftfartsavdelningen, NORRKÖPING Länsstyrelsen, Avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad, Sektionen för samhällsplanering, HÄRNÖSAND Länstrafiken, Box 114, KRAMFORS Teliasonera Mobile Networks AB, Mårbackagatan 11, IB5:27, FARSTA Skanova Accessnätsplanering, SUNDSVALL Trafikverket, Box 186, HÄRNÖSAND E.ON, Anläggning, Box 850, SUNDSVALL Sundsvalls Tidning, SUNDSVALL Dagbladet, Box 466, SUNDSVALL SVT Mittnytt, SUNDSVALL TV4 Mitt, Metropol, SUNDSVALL Sveriges Radio Västernorrland, Krönvägen 18, SUNDSVALL Sundsvalls Nyheter, Kyrkogatan 16 B, SUNDSVALL Barn- och utbildningsförvaltningen Koncernstaben Kultur&Fritid Lantmäterikontoret Medelpads Räddningstjänstförbund Miljöförvaltningen Service- och teknikförvaltningen Socialförvaltningen Stadsbyggnadskontoret - byggavdelningen - gatuavdelningen - GIS- och kartavdelning - kollektivtrafik och tillgänglighet - mark- och exploateringsavdelningen - strategisk planering MittSverige Vatten AB REKO Sundsvall Sundsvall Energi AB - fjärrvärme Sundsvall Elnät AB - elnät - Servanet Stadsbyggnadsnämndens ledamöter Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning samt bostadsrättshavare, hyresgäster och intresseföreningar m fl

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Stentrumma Sandbergsbäcken utlopp vid järnväg Nacksta 5:1, 3:17 mfl Dagvattenhantering Jan Hellman PM februari 2011

38 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Bakgrund Syfte Avgränsning Områdesbeskrivning Påverkan Förslag Slutsats...7 Bilagor Plankarta Va-ledningskarta M:\10 Myndighet\21 Detaljplanering\E14 Axvägen\Samråd\Dagvattenutredn J Hellmanl.doc 2(7)

39 Sammanfattning Denna PM är upprättad i syfte att översiktligt beskriva möjliga vägar att hantera dagvatten inom det område som är aktuellt för planåtgärder. Beskrivningen försöker ta hänsyn till vad som framgår av det pågående projektet Klimatanpassa Sundsvall. Det aktuella området ligger till stor del inom Sandbergsbäckens avrinningsområde och påverkas till viss del denna. Eftersom bäcken är kulverterad från Bergsgatan till norr om järnvägen och det vid kulvertintaget sker dämningar vid kraftig nederbörd som kan innebära marköversvämning. Dagvattensystem som skulle kunna vara aktuella för avvattning av området är redan idag högt belastade och klarar inte att avbörda dagvatten vid kraftiga regn. Två möjliga vägar finns för att tillgodose säker och hållbar dagvattenhantering för planområdet. Vägval ett är, att skapa och genomföra åtgärder inom området för att förebygga översvämningar och kraftiga tillflöden till befintliga dagvattensystem. Vägval två omfattar åtgärder för att öka kapaciteten på kulvertsystemen som avleder dagvatten från och uppströms planområdet. Planen kan genomföras under förutsättning att dagvattenfrågorna hanteras så att ytterligare flödesbelastningar inte uppstår på befintliga dagvattenkulvertar alternativt ökas kapaciteten på dessa. Beträffande hanteringen av dagvattenföroreningar som kan tillföras dagvattenanläggningen, finns styrande dokument i form av ABVA som är en lokal bestämmelse för brukande av den allmänna VA-anläggningen och VA-lagen, som visar vilka möjligheter som finns tillhands. 2 Bakgrund I samband med pågående planarbete, har Stadsbyggnadskontorets planavdelning önskat få markavdelningens synpunkter på dagvattenhantering i det aktuella planområdet. Planen syftar till att skapa ett område för småindustri väster om Sandbergsbäcken, mellan Bergsgatan och Mejselvägen. Vidare syftar planen till att ställa för att grönområdet mellan fastigheterna på Axvägen och Bergsgatan kan bli attraktivare. I den nyligen genomförda ansvarsutredningen inom projektet Klimatanpassa Sundsvall, har Stadsbyggnadskontoret pekats ut som samordningsansvarig för Sandbergsbäcken. I ansvaret ingår en samordningsfunktion där det bland annat ingår att bevaka och samordna insatser på viktiga vattendrag inom kommunen. M:\10 Myndighet\21 Detaljplanering\E14 Axvägen\Samråd\Dagvattenutredn J Hellmanl.doc 3(7)

Ormen 11 Södermalm, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret feb mars Detaljplan för. Dnr SBN

Ormen 11 Södermalm, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret feb mars Detaljplan för. Dnr SBN DP-# 13 feb 2015-6 mars 2015 Detaljplan för Ormen 11 Södermalm, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 2015-02-10 Kontaktperson: Olof Lindstrand, telefon 060-19 14 64 e-post: stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Läs mer

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683

Samråd 10 april 2015-8 maj 2015. Tillägg till Detaljplan för. Dnr SBN-2013-00683 Samråd 10 april 2015-8 maj 2015 Tillägg till Detaljplan för Malmen 1 Skönsberg, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 2015-04-07 Kontaktperson: Helene Swang telefon 060-19 1588 e-post: stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se

Läs mer

+ + Granskning 24/1-7/ Upphävande av del av detaljplan i samband med. e-post: Dnr SBN

+ + Granskning 24/1-7/ Upphävande av del av detaljplan i samband med. e-post: Dnr SBN DP- Granskning 24/1-7/2 2017 del av Granlo 3:178 Upprättad av stadsbyggnadskontoret 2016-11-30 Kontaktperson: Georg Börlin telefon 060-19 13 56 e-post: stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se + + Samråd t o

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

DP-411 Antagande + + + + Bilverkstad i Vattjom. Detaljplan för

DP-411 Antagande + + + + Bilverkstad i Vattjom. Detaljplan för DP-411 Antagande Detaljplan för Bilverkstad i Vattjom Vattjom 2:65 m fl Matfors, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 20 oktober 2014 Kontaktpersoner: Siv Nordin, telefon 060-19 19 47 Olof

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/13.318 Dp 1-C-0:8 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Norra Kajen, detaljplan 1B för del av Norrmalm 3: 18 (DP 376) Granskning 20 november - 1 december Ändring av detaljplan för

Norra Kajen, detaljplan 1B för del av Norrmalm 3: 18 (DP 376) Granskning 20 november - 1 december Ändring av detaljplan för Granskning 20 november - 1 december 2017 Ändring av detaljplan för Norra Kajen, detaljplan 1B för del av Norrmalm 3: 18 (DP 376) Sundsvall, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 2 oktober

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs Emma Nordstrand 0474 0474-470 68 emma.nordstrand@uppvidinge.se 2015-01-21 Dnr: 2014-0150 1(5) GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1 Plan 7/16 2016-11-10 Detaljplan för del av fastigheten 2016-11-10 GRANSKNING Stadsbyggnadsförvaltningen 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 sb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2014-08-25 Dnr KS2013/307 1(7) Detaljplan för Rymningen 15:25 med flera Enköpings kommun - enkelt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, karta i ett blad innehållande detaljplan samt genomförandebeskrivning. PLANENS SYFTE På den för industriändamål

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLA ING Dnr: 10BMN340 FYSISK PLANER. Tfn (vx) se

PLA ING Dnr: 10BMN340 FYSISK PLANER. Tfn (vx) se PLA N- OCH GENOMFÖRANDEBES KRIVNII NG 2010-10-26 Dnr: 10BMN340 Handläggare: Sari Svedjeholm Antagen av BMN: 2010-12-14 Laga kraft: 2011-01-07 Del av Väster 4:18, Kv Carlsborg (del av), Gävle Sjukhus Detaljplan

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [7] Plannummer: 10-38x Referens Åsa Hansson LAGA KRAFT den 2015-07-16 Botkyrka kommun Stadsbyggnadsenheten DETALJPLAN FÖR Yrkesskolan 2 och del av 3 m.fl. Tumba, Botkyrka kommun... GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

DETALJPLAN DEL AV LJUSDALS-VIK 3:13 M.FL., Samhällsbyggnadsförvaltningen UTVIDGNING AV BRÄNTA INDUSTRIOMRÅDE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN

DETALJPLAN DEL AV LJUSDALS-VIK 3:13 M.FL., Samhällsbyggnadsförvaltningen UTVIDGNING AV BRÄNTA INDUSTRIOMRÅDE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2010-02-15 Dnr SN 55/08 Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV LJUSDALS-VIK 3:13 M.FL., UTVIDGNING AV BRÄNTA INDUSTRIOMRÅDE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN SAMRÅD UTSTÄLLNING GODKÄNNANDE/

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte och huvuddrag PLANBESKRIVNING Samrådshandling 1(5) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2012-04-11 2012-0128 Sara Norlin Detaljplan för del av Djurängen 2:4 m.fl. (cirkulationsplats

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för Timotejen 17 m.m. i stadsdelarna Midsommarkransen och Västberga i Stockholm, Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för Timotejen 17 m.m. i stadsdelarna Midsommarkransen och Västberga i Stockholm, Dp STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR 2009-00533-54 Torbjörn Johansson 2012-08-28 Tfn 08-508 273 52 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för Timotejen 17 m.m. i stadsdelarna Midsommarkransen och

Läs mer

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Läderlappen 5 m.fl. i Eslöv, Eslövs kommun, Skåne län Rektangel markerar planområdets läge PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

Utökad uppställningsyta vid Northcar

Utökad uppställningsyta vid Northcar DP-400 Antagande planområde Detaljplan för Utökad uppställningsyta vid Northcar Del av Bydalen 1:1 Skön, Sundsvalls kommun Upprättad av stadsbyggnadskontoret 8 april 2014 Rev 23 april 2014 Kontaktperson:

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Anna Steinwandt 0455-06 PLAN 09/ 05-0-6 Datum Detaljplan för GÄNGLETORP 5:0 M FL., KARLSKRONA KOMMUN, BLEKINGE LÄN Granskningshandling 05-0-6 KONSEKVENSER

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Förslag till bostäder Hamn 1:203 Njurunda - Planprogram

Förslag till bostäder Hamn 1:203 Njurunda - Planprogram Förslag till bostäder Hamn 1:203 Njurunda - Planprogram N Program till detaljplan för Hamn 1:203, Sundsvalls kommun Upprättad på Stadsbyggnadskontoret 2014-08-20 Detaljplan 2281K-NJU-25 PROGRAMSAMRÅD Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer