LOKAL SAMHÄLLSUTVECKLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKAL SAMHÄLLSUTVECKLING"

Transkript

1 RAPPORT LOKAL SAMHÄLLSUTVECKLING I MALEXANDER 2012 Sammanställd av Anna Jamieson, Therese Leufvén och Solveig Agnevik

2 Innehåll: 1. Sammanfattning sida Projektbeskrivning sida Inledning 2.2 Målsättning för projektet 3. Projektarbetet sida Arbetsgruppen 3.2 Arbetet med LEA 4. Lokalsamhället sida Historisk bild Befolkning Fastigheter Inkomster Förvärvsarbetande Arbetsställen 4.2 Beskrivning av lokalsamhället Malexander som turistort Malexander för åretruntboende Föreningslivet i Malexander Malexander som arbetsställe 5. Analys med slutsatser och möjligheter sida Analys sida 5.2 Verksamhetsidéer 6. Tänkbara åtgärder sida Hemservice 6.2 Samköpsförening 6.3 Lokal Pub 7. Källmaterial sida 18 Bilagor: 1) Karta över Malexander sida 19 2) Befolkning Malexander sida 20 3) Befolkningspyramid Malexander 2006 och 2010 sida 21 4) Förvärvsarbetande sida 22 5) Arbetstillfällen sida 23 6) Så spenderar Malexanderborna sina pengar sida 24 7) Statistiska centralbyråns statistik gällande Malexander 2

3 1. Sammanfattning WINNET Östergötland arbetar för att synliggöra villkoren för kvinnor som entreprenörer och innovatörer. Under riktas särskilda insatser för att skapa kunskap, dialoger, mötesplatser och analyser kring jämställdhet i Östergötland. Genom LEA Lokal-Ekonomisk Analys ska de lokala marknaderna analyseras. I Malexander har det inom Malexanders Byalag tillskapats en arbetsgrupp för att genomföra LEA och lämna en rapport som kan utgöra underlag för konkreta insatser för en ökad lokal marknad i Malexander med inriktning mot kvinnligt företagande. Följande målsättning har arbetsgruppen satt upp för projektet: Projektet ska redovisa saknade tjänster och yrkesgrupper med särskild inriktning mot kvinnligt företagande för att skapa ett underlag för nyetablering i Malexander. Inom Malexander socken är det idag ett mycket stort läckage från den lokala marknaden. Åretruntbefolkningen använder ca 80 % av sin ekonomiska kapacitet utanför Malexander. Totalt har de åretruntboende invånarna i Malexander ett årligt konsumtionsutrymme på 31, 6 mkr. Därav satsas 6,5 mkr i Malexander och resterande 25,1 mkr konsumeras utanför Malexander och utgör således ett läckage från den lokala marknaden. 25,1 6,5 Lokal marknad Läckage Detta läckage kan minskas genom att den lokala marknaden förstärks. Den stora andelen fritidsboendes resurser ska ses som en stor tillgång för den framtida lokala marknaden i Malexander. Av den ekonomiska analys arbetsgruppen har sammanställt framgår med stor tydlighet att i Malexander socken finns goda möjligheter att utveckla den lokala marknaden inom framförallt servicesektorn, turistnäringen och lokala livsmedelsproduktionen. Det finns förutsättningar för att upprätta världsvid kommunikation via fiberkabel. Att erbjuda storartade naturupplevelser året om finns också de bästa förutsättningar för. Låga fastighetspriser kan positivt bidra till att förbättra konkurrenskraften gentemot storstadsområdena. Lokal produktion av livsmedel och förädling av livsmedel kan utgöra grund för flera företag. Att skapa en Malexandersymbol en souvenir som är typisk för Malexander skapar både företagaranda och marknadsföring. Att bevara och utveckla lokal hemslöjd är också en viktig uppgift. 3

4 Genomförbara idéer: Tre områden har arbetsgruppen valt att särskilt fokusera på: 1. Hemservice 2. Samköpsförening 3. Lokal pub Dessa företagsidéer är de områden som man i första hand bör försöka genomföra för att utveckla Malexanderbygden anser arbetsgruppen. Det finns många positiva möjligheter som redovisas i denna rapport. Det ska dock påpekas att rapporten utgör endast ett underlag för att börja jobba konkret mot målet att öka Malexanders attraktionskraft, förbättra servicenivån lokalt och utveckla möjligheter för lokala företag. Det gäller att göra Malexander synligt! Genom samarbete lokalt maximeras utnyttjandet av resurserna för allas bästa. Det ska också påpekas att det går inte att ändra tiden bakåt. Visionen om att återgå till något som har varit är helt orealistisk. Idag och imorgon är det nya förutsättningar som gäller. Vi måste alla i Malexander våga fånga tillfällena och utveckla de möjligheter som redan finns. 4

5 2. Projektbeskrivning 2.1 Inledning WINNET Östergötland arbetar för att synliggöra villkoren för kvinnor som entreprenörer och innovatörer. Under riktas särskilda insatser för att skapa kunskap, dialoger, mötesplatser och analyser kring jämställdhet i Östergötland. Arbetet sker via samverkan mellan Länsstyrelsen i Östergötland, urval av länets kommuner, lokala resurscentra och Länsbygderådet i Östergötland. Verksamheten finansieras av Tillväxtverket. Länsbygderådet bidrar med en analys från den riktigt lokala nivån under rubriken Läcker ditt lokalsamhälle? Den Lokal-Ekonomiska Analysen (LEA) är ett verktyg som visar på vad medvetna val av den lokala befolkningen kan göra för att skapa sysselsättning och lokal tillväxt i den egna bygden. För att kunna se var utvecklingspotentialerna finns behöver man känna till vilka pengar som finns och hur mycket som konsumeras av varor och tjänster. Analysen utförs i samarbete med SCB och ger bland annat svar på: * Hur många bor i byn, vilka företag finns och vilka arbetsplatser finns? * Hur stora är våra samlade inkomster? * Hur stora är våra samlade utgifter? * Vad konsumeras det för varor och tjänster? * Hur mycket av konsumtionen sker i lokalsamhället? * Hur mycket läcker från lokalsamhället? 2.2 Målsättning för projektet Malexanders LEA-projekt har satt upp följande målsättning: Projektet ska redovisa saknade tjänster och yrkesgrupper med särskild inriktning mot kvinnligt företagande för att skapa ett underlag för nyetablering i Malexander. 5

6 3. Projektarbetet 3.1 Arbetsgruppen En Lokal Ekonomisk Analys LEA är ett verktyg som visar på vad medvetna val av den lokala befolkningen kan göra för att skapa sysselsättning och lokal tillväxt i den egna bygden. Malexanders Byalag fick hösten 2011, i egenskap av Lokal Utvecklingsgrupp, ett erbjudande från WINNET Östergötland om att genomföra en LEA med särskilt fokus på kvinnors företagande. Inom Byalaget nappade trion Anna Jamieson, Therese Leufvén och Solveig Agnevik på arbetsuppgiften. Alla tre är byalagsmedlemmar och fastboende i Malexander. Trion är av blandad ålder, har egna lokala företag och anställning utanför lokalsamhället och har bott olika länge i bygden. Gruppen speglar på så vis på ett bra sätt hur den kvinnliga befolkningen är sammansatt. Arbetsgruppen har under ett par månader bearbetat statistik och insamlat underlag från myndigheter och företag för att få ett bra utgångsläge för analysen. Rapport om det pågående arbetet har lämnats vid årsmötet för Kvinnor i Malexanderbygd den 13 februari och vid Byalagets årsmöte den 26 februari. Önskemål har också förts fram att redovisa LEA vid Byalagets öppna medlemsmöte i sommar vilket skulle vara ett ypperligt tillfälle att nå ut med LEAn och diskutera Malexanders utveckling med sommarbefolkningen. Denna rapport utgör slutresultatet av arbetsgruppens insats. Gruppen målsättning med LEA-arbetet är i första hand att på ett begripligt sätt redovisa i bygden sakande tjänster och yrkesgrupper som en möjlighet för utveckling och nyetablering av lokala företag. Ett särskilt fokus läggs i analysen på att redovisa genusaspekter på lokalt företagande. Hur ser könsfördelningen ut i de lokala företagen? Skiljer sig sysselsättningsgraden mellan könen eller arbetspendlingens omfattning? Slutligen hoppas arbetsgruppen att LEA-n kommer att bli ett kraftfullt och användbart verktyg för kommande utvecklingsarbete i Malexander! 3.2 Arbetet med Malexanders LEA I en lokal ekonomisk analys utgår man från siffror som arbetsgruppen får från SCB Statistiska centralbyrån. Siffrorna består av befolkningsstatistik och befolkningsförändringar, inkomststatistik i medeltal för olika åldersgrupper och disponibel inkomst per familj, utbildningsnivå, köns-och åldersfördelning, vilka som arbetar på hemorten och vilka som arbetspendlar in eller ut, vilka företag som finns m.m. Dessa siffror är specifika för just vårt område och de människor som är skrivna på orten. Samtliga dessa tabeller redovisas i tabellbilagan. Helg- och sommarboende som är skrivna på annan ort kommer inte med i denna statistik. Däremot är de i en så säsongspåverkad ort som Malexander i allra högsta grad medräknade i analysen av möjliga utvecklingsvägar för Malexanders näringsliv. På grund av att vårt geografiska område, gamla Malexander socken, är så litet och har så låg befolkning, har vi däremot inte kunnat få konsumtionssiffror som är specifika för just oss. När det gäller uppskattningen av vad vi spenderar våra pengar på - och i vilken omfattning denna konsumtion görs hos lokala företag har vi därför fått lov att jobba på ett lite annorlunda sätt. SCB har försett oss med siffror på den genomsnittliga konsumtionen av olika varor för hushåll boende på landsbygden. Vi har lagt en hel del tid på att gå igenom dessa siffror och 6

7 fundera på vilken relevans de hade som underlag för vår LEA. Efter en del tankearbete kom vi fram till att vi här i Malexander faktiskt är tillräckligt lika andra landsbygdsbor för att siffrorna ska vara användbara. Den disponibla inkomsten var t.ex. mycket lika i både SCB:s landsbygdsgrupp och befolkningen i Malexander. Vi rannsaka också oss själva och jämförde våra egna hushållsutgifter med SCB:s siffror. Med reservation för att siffrorna är ett medelvärde, med den vingelmån som alltid medföljer sådana, baserar vi vår analys på SCB:s uppskattning av vad ett landsbygdshushåll spenderar sina pengar på. Att komma fram till hur mycket av dessa pengar som spenderas utanför Malexanders lokala ekonomi fick bli ytterligare ett kvalificerat gissningsarbete. Vi har kännedom om vilka de lokala företagen är och vilket utbud de har. För varje större utgiftsklass i statistiken har vi sedan uppskattat hur stor del av utgifterna som läggs på de lokala företagen. I vissa fall kläder t.ex. är det lätt att sätta en mycket låg siffra. För andra produkter livsmedel t.ex. blir tankearbetet lite mer omfattande. Att fråga Axet Lanthandel om försäljningssiffrorna hjälper inte, eftersom det vi primärt är intresserade av hur stor del av sina livsmedelsinköp den fasta befolkningen lägger i den butiken. Att det sedan är helt avgörande för Axet att semesterfolket handlar i butiken är en annan sak som vi lägger in i analysen av hela Malexanders näringsliv. Med hjälp av intervjuer av bofasta invånare och företagare har vi kommit fram till vilket läckage vårt lokalsamhälle har. Och det är naturligtvis omfattande - konstigt vore det annars. Men just i det stora läckaget ligger också de stora utvecklingsmöjligheterna. Hur kan vi förflytta en del av dessa pengar så att de kommer det lokala näringslivet till nytta? Den frågan hoppas vi att en framtida utvecklingsgrupp ska sätta tänderna i! Sommaskep vid Sommens strand i Malexander 7

8 4. Lokalsamhället 4.1 Historisk bild Malexander socken är en bygd i södra Östergötland med mycket skog och sjöar men även jordbruksmark. Tillhör från 1971 Boxholms kommun. Under perioden ingick Malexander i Södra Göstrings kommun tillsammans med Åsbo socken och Blåviks socken. Dessförinnan var Malexander egen kommun. Se bilaga 1. Det är en gammal kulturbygd som finns omnämnd i historien långt tillbaka. Med sitt läge intill den stora klarvattensjön Sommen har bygden under det historiska skedet utvecklats i takt med att naturresursernas utnyttjande. För hundra år sedan var Malexander en bygd med drygt 1000 invånare. Under 1900-talets första del utvecklades det lokala affärslivet positivt. Det fanns två livsmedelsbutiker, post, bensinstation, café, taxi, ålderdomshem och skola. Många andra verksamheter fanns också. Från 1950-talet började den förändring av befolkningsutvecklingen i socknen som vi idag ser resultatet av. Utflyttning av arbetskraft började och påverkade den lokala arbetsmarknaden negativt. Det var framförallt arbetsmöjligheter för män inom skogsbruket som drastiskt minskade när Boxholms Bruk slutade använda kol i sina processer. I takt med att befolkningen minskat har närservicen minskat. Idag bor det 247 personer året runt, varav 132 män och 115 kvinnor. Naturliga mötesplatser inom socknen har minskat genom den förändring som skett. Det rika föreningslivets betydelse har därigenom ökat genom att bli lokala mötesplatser. Den vackra naturen med rika möjligheter till rekreation och naturupplevelser är en tillgång vars värde mer och mer uppskattas av åretruntboende, fritidsboende och turister Befolkningsutveckling Under de senaste tio åren har befolkningen minskat från 272 till 247. Se bilaga 2. År Män Kvinnor Skolan i Malexander lades ner 2004 på grund av för lite barn. Tyvärr togs inte några initiativ från kommunens sida i tid för att förändra utvecklingen. Detta har medfört att antalet barnfamiljer har minskat. Ålderspyramiden har därför en märklig utveckling. Se bilaga 3. Befolkningssammansättningen har blivit något av en ursäkt att inte göra något för att förändra Malexander. Men genom att fokusera på olika insatser för utveckling så kommer det att ändras långsiktigt. Andelen fritidsboende har från 1950-talet fram till idag hela tiden ökat. Det betyder att under framförallt sommarmånaderna överstiger befolkningen 1000 personer som vistas i Malexander. Man kan säga att på somrarna är Malexander som för hundra år sedan. Några nya fritidshus byggs också i Malexander varje år. Utvecklingen idag är att andelen fritidsboende ökar samt tiden de tillbringar i Malexander ökar. 8

9 4.1.2 Fastigheter Antalet fastigheter i Malexander är 517 stycken. Endast 103 av dem är bebodda året runt. Fastighetstyp år 2010 Totalt antal fastigheter därav bebodda fastigheter obebodda fastigheter Lantbruksfastigheter Småhus exkl.fritidshus Fritidshus Hyreshusfastigheter Övriga fastigheter Totalt antal fastigheter Inkomster Medianinkomsten bland Malexanders invånare ligger under riksmedianinkomsten. Både män och kvinnor ligger under riksmedianvärdet totalt, men det finns några varierande värden. Medianinkomst i Malexander jämfört med Sverige i tusentals kronor (tkr) 2009 Ålder totalt Män i Malexander Kvinnor i Malexander Totalt i Malexander Män i Sverige Kvinnor i Sverige Totalt i Sverige Den disponibla inkomsten, nettoinkomsten, i Malexander skiljer stort mellan män och kvinnor. Cirka kr mer per år disponerar männen. Inkomstnivå Män Kvinnor Totalt Låg inkomst (< kr) Medellåg inkomst ( kr) Medelhög inkomst ( kr) Hög inkomst (> kr) Totalt antal personer Medianinkomsten (disponibel inkomst) i Malexander

10 I Malexander finns 125 familjer. Medianinkomsten per familj är 243 tkr. Det är 5 tkr över medianinkomsten per familj i Sverige. För övriga grupper i samhället ligger medianinkomsten i Malexander lägre än motsvarande värde för Sverige. Medianinkomst tkr I Malexander I Sverige Familjer Gifta/Sammanboende Ensamboende män Ensamboende kvinnor Förvärvsarbetande Totalt av invånarna i Malexander är 106 personer förvärvsarbetande, varav 62 män och 44 kvinnor. Den helt dominerande sektorn är privat företagande, totalt 75 personer. Även här dominerar männen och ännu tydligare: 55 män och 20 kvinnor arbetar inom privata sektorn. Förändringen under senaste femårsperioden är totalt marginell, men minskningen av förvärvsarbetande inom privata sektorn med 9 personer (från 84 till 75) är anmärkningsvärd eftersom samtidigt antalet i åldersgruppen över 65 år ökat med 7 personer. Se bilaga Arbetsställen Totalt finns 42 arbetsställen registrerade i Malexander. 39 av dessa har inga anställda utan drivs som ensamföretag. De 4 arbetsställen som har anställda har mellan 1-4 personer anställda. Största antalet arbetsställen återfinns inom jordbruk och skogsbruk. Hela listan över arbetsställen finns på bilaga Beskrivning av lokalsamhället För att rätt kunna beskriva Malexanders lokala ekonomi måste man beakta samhället ur ett säsongsanpassat perspektiv. Under turistsäsongen är den lokala ekonomin en helt annan än under icke turistsäsong. I vår lokalekonomiska analys försöker vi att behålla detta tvådelade perspektiv i både beskrivning, analys och framtida möjligheter. Vi hoppas att vårt samhälle, genom att på ett bra sätt utnyttja fritidsbefolkningens potential, ska kunna stärkas och kunna utvecklas i service och näringsliv även under årets övriga delar Malexander som turistort Under sommarhalvåret vistas minst 1000 personer i området vilket är en fem-dubbling gentemot den bofasta befolkningen. Sommarbefolkningen består av sommargäster med ägda hus, korttidshyrande sommargäster och lång- och korttidsgäster på Malexander Camping samt boende på Gjestgifveri Sommarhagen, Hotell Fem rum och kök och Malexanders Vandrarhem. Många av sommargästerna som äger hus i byn har en lång historia och stark 10

11 anknytning till orten genom familjeband. Antalet passerande dagsturister saknar vi uppgifter om, men vi tror att den siffran inte är så stor ännu men har en enorm utvecklingspotential. Tack vare sommarbefolkningen har Malexander juni-augusti tre restauranger med fulla rättigheter, en livsmedelsbutik, några kontsnärsbodar, en antik/kuriosabutik, uthyrning av kanoter, vindsurfingbrädor och cyklar. Av de tre restaurangerna håller bara Sommarhagen öppet året runt. Några företag i Malexander arbetar med aktiviteter för turister: - Gjestgifveri Sommarhagen har anlagt vandringsleder och arrangerar temahelger året runt t.ex Ladies Spa, Operahelg osv. - Malexander Turism arrangerar läger för sportklubbar, familjepaket med fiske osv. - Malexander Segel med urhyrning av segelbrädor, båtar, segelutbildning m.m. - Tumbo Adventures har turridning och andra hästrelaterade aktiviteter samt uthyrning av kajak med guide. I övrigt saknas specifika aktivitetsarrangemang för sommargäster. Tack vare ångbåtsbryggan kan Malexanderborna åka med på de regelbundna ångbåtsturerna med Boxholm II-an, t.ex. Torgturen till Tranås och natur- och fågelturer på Sommen. Säsongen i Malexander är mycket kort. Den sträcker sig i princip från midsommar till den 20 augusti. Att kunna förlänga turistsäsongen vore mycket positivt för Malexanders lokala ekonomi. Under sommarmånaderna finns således en betydligt större potential för en lokal marknad. Det stora antal fritidsboende utgör ett mycket framträdande inslag under den korta tid av året de finns i Malexander. Strävan bör helt naturligt vara att öka Malexanders attraktionsförmåga så att de fritidsboendes vistelsetid utökas, turistströmmen ökas och flera fritidsboende och åretruntboende kommer till orten Malexander för åretruntboende Under icke turistsäsong krymper det lokala utbudet av varor och tjänster. Kvar under höstvinter-vår-säsongen finns - bensinmacken som är en automatstation, - Enshults Möbler som har öppet lördagar och söndagar året runt, - Gjestgifveri Sommarhagen, - Tumbo Adventures med satsning på hästar och natur, - de lokala hantverks- och serviceföretagen inom mark- och byggsektorn framförallt, - ett antal mindre företag såsom en juristbyrå, en skrivbyrå, ett kroppsterapiföretag m.m. Alla inköp av livsmedels- och förbrukningsvaror görs vintertid utanför lokalsamhället. Det finns ingen lokal omsorg vare sig för barn eller äldre och inget lokalt transportföretag. Kommunen har genom utbyggnad av det digitala kommunikationsnätet skapat goda förutsättningar för framtida kommunikationer. Genom att fiberuppkoppling är möjlig ända från ansluten kund finns inga begränsningar av kapacitet i nätet i tätorten och i huvudsak längs genomfartsvägen i socknen. Efterfrågan styr den fortsatta utbyggnaden av nätet. 11

12 4.2.3 Föreningslivet i Malexander Malexander har ett mycket rikt föreningsliv. Inte mindre än 10 föreningar med verksamheter som fiske, båt, hembygd, byalag, syförening, föreningshus, idrottsförening, jakt med mera är registrerade. På de ca 250 bofasta personerna är det en imponerande siffra och naturligtvis är många med och arbetar i flera olika föreningar. Sommarbefolkningen deltar också till viss del i föreningslivet men de bärande positionerna i föreningarna innehas oftast av permanentboende Malexander som arbetsställe Den övervägande delen av de lokala företagen som finns med i statistiken för Malexander är enmans jord- och skogsföretag med stor övervikt på skogsföretag hade 39 av 43 företag i Malexander inga anställda alls och de övriga 4 hade mellan 1-4 anställda. Under sommarhalvåret sker det en viss arbetsinpendling till Malexander. Det handlar främst om säsongsanställda på turistföretagen i byn. De flesta företagen är dock av familjekaraktär och antalet säsongsanställda i byn är inte fler än arbetspendlade 79 personer ut från Malexander medan 27 personer både bodde och arbetade på orten. Arbetspendlarna fördelar sig relativt jämnt mellan könen medan de på orten yrkesverksamma till största delen var män. Kvinnor Män Totalt Arbetspendlar ut från Malexander Arbetar i Malexander

13 5. Analys med slutsatser och möjligheter 5.1 Analys 1. Läckaget från Malexanders lokalmarknad är mycket stort. Det finns inget konsumtionsområde som hushållen helt kan tillgodose i Malexander. 2. Lokalmarknaden i Malexander varierar mycket mellan höst-vinter-vår och sommarmånaderna. Befolkningen är fyra gånger större under somrarna beroende på det stora antalet fritidsboende. 3. Lokala mötesplatser i Malexander minskar genom att affärer och aktiviteter är få. Det innebär en begränsning för utvecklingsförmågan för bygden var ska goda eller galna idéer luftas och bollas? Var ska erfarenheter och nytänkande mötas? 4. Antalet kvinnliga företagare i Malexander är lågt. De flesta kvinnorna i arbetsför ålder arbetspendlar ut från bygden. De män som arbetar på orten har ofta mycket traditionella yrken som skogs- och lantbruk. 5. Naturtillgångarna med skog, vildmark och vatten lämpar sig väl för att utveckla fritidsaktiviteter året runt. Orörd natur och avsaknaden av ljus- och ljudföroreningar är en stor tillgång som efterfrågas allt med på den internationella turistmarknaden. Genom paketlösningar som innehåller allt, som kan åstadkommas genom samarbete mellan olika aktörer, skulle det kunna underlättas för intresserade att hitta intressanta upplevelser. 6. Det finns många lokala tillgångar som kan användas för att förädla produkter. - De små jordbruksområdena kan utvecklas med specialodlingar, - Odlade bär och frukt samt bär och svamp i skogarna kan förädlas till konsumentprodukter, - Jakt och fiske ger många värdefulla produkter som kan förädlas till konsumentprodukter. Detta utvecklingsområde behöver kvinnliga företagare för att utvecklas bra. 7. Genom den struktur som finns i Malexander med en liten grupp åretruntboende och en växande stor grupp fritidsboende finns goda möjligheter att utveckla olika företag som kan vara till god nytta för åretruntboende men framförallt tillgodose behov som de fritidsboende har. 8. Inom servicesektorn finns stort behov av många olika hushållsnära tjänster, vilket bör tilltala kvinnliga företagare. 9. De fritidsboende utgör en stor resurs för aktiviteter, företagande och konsumtion i Malexander. Ju bättre lokalmarknaden utvecklas i Malexander desto bättre trivs de fritidsboende. 10. De goda internetförbindelser som finns i Malexander utgör en grund för att starta internetföretag med varor och tjänster. 11. Bostadsmarknaden har relativt låga priser, vilket är en fördel för nyetablering. 13

14 12. Det omfattande föreningslivet är en stor tillgång när det gäller förankring, marknadsföring och genomförande av projektsatsningar. 13. Samarbetet med Boxholms kommun måste fördjupas för att utgöra ett aktivt stöd för utveckling av kommundelen Malexander. 14. Malexander måste göra sig synligt skapa en symbol, som kan användas i många sammanhang. 15. Vi måste utnyttja samordna all kapacitet som finns i Malexander. Tillsammans blir vi bäst. Samarbete mellan företag, föreningar och befolkning är en grundförutsättning för att maximera resursutnyttjandet för allas bästa. Olika aktiviteter bör skapas för att synliggöra detta, t.ex. workshop i Malexander. Får på Uddebo 14

15 5.2 Verksamhetsidéer: Under arbetet med LEA är det lätt att svepas med i ett kreativt flöde av möjligheter. Det drabbade nog denna arbetsgrupp också, men efter att ha diskuterat och försökt förankra idéerna i verkligheten så redovisar vi utifrån analysen följande verksamhetsidéer, som vuxit fram: 1. Företagsidé: Hemservice Det finns ett antal saker som alla vill och behöver ha hjälp med. Det kan vara allt från att byta lampa till städa vinden. Det kan också vara att se till huset när det står tomt - att värmen fungerar, att hantverkare kan komma in, att postlådan töms, att snön skottas etc. Företaget kan med fördel bedrivas tillsammans med annan verksamhet. Någon speciell utbildning krävs ej. God kännedom om Malexander är en stor fördel. Passar både kvinnor och män. 2. Företagsidé: Samköpsförening Möjligheten att ha en fullvärdig livsmedelsbutik året om i Malexander är obefintliga. Men de som är åretruntboende består till största delen av människor som pendlar ut och människor som är i pensionsåldern. Det borde finnas möjlighet att starta en kooperativ förening med uppgift att se till att beställda livsmedel kan hämtas lokalt i Malexander. Passar både kvinnor och män. 3. Företagsidé: Upplevelser Den otroligt vackra orörda naturen med skog och vatten med växter och djur i är en tillgång som bör utnyttjas. Dessutom finns det tystnad i obegränsade mängder. Upplevelsepaket bör skapas som tillvaratar de resurser som finns lokalt både inom olika turistföretag och kompletterande aktiviteter och företag. Kurser och konferenser med upplevelse inlagt som ett moment kan bli ett bra koncept. Passar både kvinnor och män. 4. Företagsidé: Hantverksföretag Olika kompetenser inom hantverksyrken behövs i Malexander, t.ex. byggmästare för reparationer och små ombyggnader, bilservice, vvs-företagare, elektriker, trädgårdsservice/anläggande. Passar både kvinnor och män. 5. Företagsidé: Förädla vad naturen ger Företag som tillvaratar bär, svamp, fisk, viltkött och skapar förädlade konsumentprodukter. Passar särskilt väl kvinnor. 6. Företagsidé: Internetföretag Företag som utnyttjar Internet för service, försäljning finns goda förutsättningar för. Kan kompletteras med liten lokal försäljning som då bidrar till utökad lokal marknad. Passar både kvinnor och män. 15

16 7. Företagsidé: Malexanderhemslöjd Att skapa typiska Malexander-hemslöjdsprodukter kan utvecklas till en företagsidé kanske tillsammans med någon annan aktivitet. Ligger väl till för kvinnors goda förmåga att utveckla konsthantverk. 8. Företagsidé: En lokal Pub För att skapa en lokal mötesplats dit alla är välkomna skulle en lokal PUB öppnas, som arrangerar olika aktiviteter året om. Kan bli en riktigt bra mötesplats för både åretruntboende och fritidsboende. Passar både kvinnor och män. 9. Företagsidé: Varubåt i Sommen Utnyttja Sommens många småhamnar för att få underlag för en varubåt i Sommen, som säljer dagligvaror. Passar både kvinnor och män. 10. Företagsidé: Samåkningscentral Starta samåkningscentral via Internet kan bidra till att hålla ner reskostnaderna för alla i Malexanderbygden. Alla som ska åka någonstans med sin egen bil anmäler om det finns plats i bilen. Den som vill åka med kontaktar före visst klockslag bilägaren. Fastställd km-taxa betalas direkt vid medåkning. Datasystem finns utarbetade. Programservice och personlig service med telefonkontakter etc. kan bli en del i ett företag. Passar både kvinnor och män. Sommasik siklöjor fångade i Sommen. 16

17 6. Tänkbara åtgärder Utav de i kapitel 5 uppräknade verksamhetsidéerna har arbetsgruppen beslutat att titta närmare på några av dem för att planera hur de ska kunna bli verklighet. 6.1 Hemservice Det finns ett antal saker som alla vill och behöver ha hjälp med. Det kan vara allt från att byta lampa till städa vinden. Det kan också vara att se till huset när det står tomt - att värmen fungerar, att hantverkare kan komma in, att postlådan töms, att snön skottas etc. Företaget kan med fördel bedrivas tillsammans med annan verksamhet. Någon speciell utbildning krävs ej. God kännedom om Malexander är en stor fördel. Passar både kvinnor och män. Detta företag skulle ha en stor funktion att fylla året om. Åretruntboende befolkningen har hög medelålder och kommer att behöva hjälp med olika dagliga funktioner för att kunna bo kvar när de blir äldre. Antalet fritidshus är cirka 300 och ökar varje år. Hemservicetjänster efterfrågas året om även av dessa. För att få en bra bild över efterfrågan skulle en enkel enkät kunna utformas för de fritidsboende att besvara. 6.2 Samköpsförening Möjligheten att ha en fullvärdig livsmedelsbutik året om i Malexander är obefintliga. Men de som är åretruntboende består till största delen av människor som pendlar ut och människor som är i pensionsåldern. Det borde finnas möjlighet att starta en kooperativ förening med uppgift att se till att beställda livsmedel kan hämtas lokalt i Malexander. Passar både kvinnor och män. Grundtanken är att var och en gör upp en inköpslista över basvaror som de önskar få levererade varje vecka att avhämtas i Malexander. Betalning kan ske via internetkonto etc så ingen penninghantering behöver ske. Även för de som arbetspendlar bör det vara av intresse att slippa bära på mjölk, mjöl, gryn, dricka etc. På samma sätt kan fritidsboende beställa vad de vill ha levererat till Malexander. Den livsmedelsbutik som sommartid finns borde kunna utnyttjas eller annan lokal anskaffas. Inledande kontakt bör tas med Axet för att försöka utforma tankarna kring en samköpsförening. 6.3 En lokal Pub För att skapa en lokal mötesplats dit alla är välkomna skulle en lokal pub öppnas, som arrangerar olika aktiviteter året om. Kan bli en riktigt bra mötesplats för både åretruntboende och fritidsboende. Passar både kvinnor och män. Idag träffas vissa av malexanderborna ofta och i olika sammanhang. Andra möts aldrig och vet väldigt lite om varandra. För att alla ska känna sig hemma i Malexander behövs en mötesplats som inte ställer några krav på de som kommer alla är alltid välkomna. Olika aktiviteter kan öka intresset året om. För att öka gemenskapen kan kvällens berättare skifta mellan åretruntboende och fritidsboende. Befintliga näringsställen utgör naturligtvis i första hand intressegruppen för att kunna genomföra idén. 17

18 7. Källmaterial - Statistiskt material från Statistiska Centralbyrån - Malexanderboken - Foton: Kantareller Sara Bergagård Roos Äpplen och Sommaskep Håkan Jutterdal Fiske och vinter - Solveig Agnevik Får Therese Leufvén 18

Lokalekonomisk analys av Västra Hargs socken i Östergötlands län

Lokalekonomisk analys av Västra Hargs socken i Östergötlands län Lokalekonomisk analys av Västra Hargs socken i Östergötlands län Västra Hargs byalag 2015 INNEHÅLL 2 1 Västra Hargs bakgrund och historia 3 2 Lokal ekonomisk analys 3 2.1 Fungerar LEA för en liten bygd

Läs mer

Delårsboende i norra Bohuslän

Delårsboende i norra Bohuslän Delårsboende i norra Bohuslän Rapport från en intervjustudie Lars Larsson Louise Robertsson GERUM kulturgeografisk arbetsrapport 2012-12-04 Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet

Läs mer

ION-Fakta. Inflyttare och nybyggare i Herrljunga kommun. Faktadelen. Per Florén, Ny Dinau, Catrin Lang, Carla Lindberg Maj 2013 (v08)

ION-Fakta. Inflyttare och nybyggare i Herrljunga kommun. Faktadelen. Per Florén, Ny Dinau, Catrin Lang, Carla Lindberg Maj 2013 (v08) ION-Fakta Inflyttare och nybyggare i Herrljunga kommun Faktadelen Per Florén, Ny Dinau, Catrin Lang, Carla Lindberg Maj 2013 (v08) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Om rapporten... 3 DEL I

Läs mer

Yttrande på remiss angående Landsbygdsprogram för Motala kommun, remissversion 2, diarienummer: 06/KS0389

Yttrande på remiss angående Landsbygdsprogram för Motala kommun, remissversion 2, diarienummer: 06/KS0389 Motala 2008-06-01 Till: Motala kommun MOTALA KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Att: Carin Elf Personalntmnden 591 86 Motala flfi iuuu AI «, -UD- u t Från: Diarienr..,,,.,,. Folkpartiet liberalerna

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun. Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun. Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Antagen av kommunfullmäktige den 23 april 2009 Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Programmets

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Gemensamt utvecklingsprogram

Gemensamt utvecklingsprogram Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Småland 2030 Utvecklingsprogrammet är ett samarbete mellan: Samrådsversion Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 5 Områdesbeskrivning...

Läs mer

Sociala förhållanden i Stockholms skärgård

Sociala förhållanden i Stockholms skärgård Sociala förhållanden i Stockholms skärgård Förord I Regionplane- och trafikkontorets (RTK) Regional utvecklingsplan för Stockholms län 2000 (RUFS) föreslås att förhållandena i skärgården blir föremål för

Läs mer

Några idéer för Sigtunahalvön och 240 miljoner kronor att utveckla dem för

Några idéer för Sigtunahalvön och 240 miljoner kronor att utveckla dem för Några idéer för Sigtunahalvön och 240 miljoner kronor att utveckla dem för Lokalekonomisk analys för en hållbar framtid Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Läs mer

LEADER Norra Mälarstranden 2007-2013

LEADER Norra Mälarstranden 2007-2013 LEADER Norra Mälarstranden 2007-2013 Strategidokument Godkänt av Länsstyrelsen i Västmanland 2008-02-15 Sammanfattning Leader har funnits som arbetsmetod inom EU sedan 1991 och är en förkortning på franska

Läs mer

PROGRAM FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING

PROGRAM FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING PROGRAM FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING I MUNKEDALS KOMMUN 2004-2007 Landsbygdsprogram för Munkedals kommun 2004-2007. Dnr KS 03/248-140 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Innehåll...

Läs mer

Förutsättningar för turismföretag i Sverige. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för turismföretag i Sverige. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för turismföretag i Sverige Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för turismföretag i Sverige Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Välkommen till Prata Landsbygd!

Välkommen till Prata Landsbygd! Välkommen till Prata Landsbygd! Sverige har under senare år upplevt en kraftig urbanisering. Det innebär att befolkning, näringsliv och andra samhällsfunktioner har koncentrerats i större städer. Befolkningen

Läs mer

2 Syftet med en LUP Det övergripande målet för LUP är att vara ett viktigt instrument i processen att åstadkomma en positiv utveckling för en ort.

2 Syftet med en LUP Det övergripande målet för LUP är att vara ett viktigt instrument i processen att åstadkomma en positiv utveckling för en ort. 1 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Syftet med en LUP... 3 3 Processarbetet... 3 3.1 Stormöte som inledning på arbetet... 3 3.2 Temakväller... 4 3.3 Möten i arbetsgruppen... 4 3.4 LUP presenterades på avslutande

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län

Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Slutrapport 2013-10-31 Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län Deltagande orter i projektet Sidan 2 av 23 Innehållsförteckning Deltagande

Läs mer

Landsbygdsprogram för Örebro kommun

Landsbygdsprogram för Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Landsbygdsprogram för Örebro kommun Remissversion Örebro kommun 2015-09-14 Ln 30/2015 orebro.se 2 LANDSBYGDSPROGRAM FÖR ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

STJÄRNSUND. framtiden. Skolan. Landsbygdsutveckling i. Hedemora Kommun

STJÄRNSUND. framtiden. Skolan. Landsbygdsutveckling i. Hedemora Kommun STJÄRNSUND & framtiden Skolan Landsbygdsutveckling i Hedemora Kommun Stjärnsund, framtiden och skolan: Landsbygdsutveckling i Hedemora Kommun Utgiven av Stjärnsundsbygdens biblioteksförening april 2011

Läs mer

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10 Innehållsförteckning Uppdraget 3 Inledning 4 Omvärld och framtid för landsbygden 6 Katrineholms landsbygd 10 Demokrati och förankring 12 KS resa på landsbygden Service 15 Skola Butik på landet Äldreboenden

Läs mer

En Sverıgeberättelse på dıalekt. Rapport om attraktıonskraft och platsmarknadsförıng på lokal och regıonal nıvå.

En Sverıgeberättelse på dıalekt. Rapport om attraktıonskraft och platsmarknadsförıng på lokal och regıonal nıvå. En Sverıgeberättelse på dıalekt. Rapport om attraktıonskraft och platsmarknadsförıng på lokal och regıonal nıvå. 1 (14) Sammanfattning: behoven och möjligheterna är gemensamma Ett av Svenska institutets

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Service- och varuförsörjningsplan. Hultsfreds kommun 2007-2010

Service- och varuförsörjningsplan. Hultsfreds kommun 2007-2010 1 (28) Service- och varuförsörjningsplan för Hultsfreds kommun 2007-2010 Antagen av kommunfullmäktige 71, 2 (28) Innehållsförteckning 2 1. Lägesbeskrivning 3 A Lägesbeskrivning av kommunen 3 B Lägesbeskrivning

Läs mer

Program för landsbygdsutveckling i Katrineholms kommun

Program för landsbygdsutveckling i Katrineholms kommun Program för landsbygdsutveckling i Katrineholms kommun 2005-08-23/C Björk 2005-09-14 2005-10-06 2005-10-31 2005-11-07 2005-11-14 2005-11-17 2005-11-22 2005-11-29 2005-12-01 2 Innehållsförteckning Uppdraget

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Jonas Arnberg Carin Blom Per Hortlund HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Slutrapport. Unga entreprenörer för tillväxt i sydöstra Skåne. Från vision till verklighet i samma projekt!

Slutrapport. Unga entreprenörer för tillväxt i sydöstra Skåne. Från vision till verklighet i samma projekt! Slutrapport Över projekt Unga entreprenörer för tillväxt i sydöstra Skåne. Från vision till verklighet i samma projekt! En förstudie finansierad av Europeiska Socialfonden Utförd av Artes Liberales AB

Läs mer

Regional Bredbandsstrategi för Halland

Regional Bredbandsstrategi för Halland Utkast till Regional Bredbandsstrategi för Halland 2015-2020 Remissversion augusti 2015 Region Halland 1 Innehåll Bredband för ett attraktivt Halland... 3 Halland behöver en bredbandsstrategi... 4 Vad

Läs mer

Förstudie FöretagsArena Sotenäs. Resultatredovisning och analys av en enkätundersökning

Förstudie FöretagsArena Sotenäs. Resultatredovisning och analys av en enkätundersökning Förstudie FöretagsArena Sotenäs Resultatredovisning och analys av en enkätundersökning Författare: Martina Johansson, augusti 2012 Sammanfattning Den här rapporten avser lägga en första kunskapsgrund vid

Läs mer

Utveckla Ulrika! Michael Nydén AO Statistik & Utredningar

Utveckla Ulrika! Michael Nydén AO Statistik & Utredningar Utveckla Ulrika! Michael Nydén AO Statistik & Utredningar Utveckla Ulrika! 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...4 1 Bakgrund...5 2 Utgångspunkter...7 2.1 Nollsummespel...7 2.2

Läs mer