LOKAL SAMHÄLLSUTVECKLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKAL SAMHÄLLSUTVECKLING"

Transkript

1 RAPPORT LOKAL SAMHÄLLSUTVECKLING I MALEXANDER 2012 Sammanställd av Anna Jamieson, Therese Leufvén och Solveig Agnevik

2 Innehåll: 1. Sammanfattning sida Projektbeskrivning sida Inledning 2.2 Målsättning för projektet 3. Projektarbetet sida Arbetsgruppen 3.2 Arbetet med LEA 4. Lokalsamhället sida Historisk bild Befolkning Fastigheter Inkomster Förvärvsarbetande Arbetsställen 4.2 Beskrivning av lokalsamhället Malexander som turistort Malexander för åretruntboende Föreningslivet i Malexander Malexander som arbetsställe 5. Analys med slutsatser och möjligheter sida Analys sida 5.2 Verksamhetsidéer 6. Tänkbara åtgärder sida Hemservice 6.2 Samköpsförening 6.3 Lokal Pub 7. Källmaterial sida 18 Bilagor: 1) Karta över Malexander sida 19 2) Befolkning Malexander sida 20 3) Befolkningspyramid Malexander 2006 och 2010 sida 21 4) Förvärvsarbetande sida 22 5) Arbetstillfällen sida 23 6) Så spenderar Malexanderborna sina pengar sida 24 7) Statistiska centralbyråns statistik gällande Malexander 2

3 1. Sammanfattning WINNET Östergötland arbetar för att synliggöra villkoren för kvinnor som entreprenörer och innovatörer. Under riktas särskilda insatser för att skapa kunskap, dialoger, mötesplatser och analyser kring jämställdhet i Östergötland. Genom LEA Lokal-Ekonomisk Analys ska de lokala marknaderna analyseras. I Malexander har det inom Malexanders Byalag tillskapats en arbetsgrupp för att genomföra LEA och lämna en rapport som kan utgöra underlag för konkreta insatser för en ökad lokal marknad i Malexander med inriktning mot kvinnligt företagande. Följande målsättning har arbetsgruppen satt upp för projektet: Projektet ska redovisa saknade tjänster och yrkesgrupper med särskild inriktning mot kvinnligt företagande för att skapa ett underlag för nyetablering i Malexander. Inom Malexander socken är det idag ett mycket stort läckage från den lokala marknaden. Åretruntbefolkningen använder ca 80 % av sin ekonomiska kapacitet utanför Malexander. Totalt har de åretruntboende invånarna i Malexander ett årligt konsumtionsutrymme på 31, 6 mkr. Därav satsas 6,5 mkr i Malexander och resterande 25,1 mkr konsumeras utanför Malexander och utgör således ett läckage från den lokala marknaden. 25,1 6,5 Lokal marknad Läckage Detta läckage kan minskas genom att den lokala marknaden förstärks. Den stora andelen fritidsboendes resurser ska ses som en stor tillgång för den framtida lokala marknaden i Malexander. Av den ekonomiska analys arbetsgruppen har sammanställt framgår med stor tydlighet att i Malexander socken finns goda möjligheter att utveckla den lokala marknaden inom framförallt servicesektorn, turistnäringen och lokala livsmedelsproduktionen. Det finns förutsättningar för att upprätta världsvid kommunikation via fiberkabel. Att erbjuda storartade naturupplevelser året om finns också de bästa förutsättningar för. Låga fastighetspriser kan positivt bidra till att förbättra konkurrenskraften gentemot storstadsområdena. Lokal produktion av livsmedel och förädling av livsmedel kan utgöra grund för flera företag. Att skapa en Malexandersymbol en souvenir som är typisk för Malexander skapar både företagaranda och marknadsföring. Att bevara och utveckla lokal hemslöjd är också en viktig uppgift. 3

4 Genomförbara idéer: Tre områden har arbetsgruppen valt att särskilt fokusera på: 1. Hemservice 2. Samköpsförening 3. Lokal pub Dessa företagsidéer är de områden som man i första hand bör försöka genomföra för att utveckla Malexanderbygden anser arbetsgruppen. Det finns många positiva möjligheter som redovisas i denna rapport. Det ska dock påpekas att rapporten utgör endast ett underlag för att börja jobba konkret mot målet att öka Malexanders attraktionskraft, förbättra servicenivån lokalt och utveckla möjligheter för lokala företag. Det gäller att göra Malexander synligt! Genom samarbete lokalt maximeras utnyttjandet av resurserna för allas bästa. Det ska också påpekas att det går inte att ändra tiden bakåt. Visionen om att återgå till något som har varit är helt orealistisk. Idag och imorgon är det nya förutsättningar som gäller. Vi måste alla i Malexander våga fånga tillfällena och utveckla de möjligheter som redan finns. 4

5 2. Projektbeskrivning 2.1 Inledning WINNET Östergötland arbetar för att synliggöra villkoren för kvinnor som entreprenörer och innovatörer. Under riktas särskilda insatser för att skapa kunskap, dialoger, mötesplatser och analyser kring jämställdhet i Östergötland. Arbetet sker via samverkan mellan Länsstyrelsen i Östergötland, urval av länets kommuner, lokala resurscentra och Länsbygderådet i Östergötland. Verksamheten finansieras av Tillväxtverket. Länsbygderådet bidrar med en analys från den riktigt lokala nivån under rubriken Läcker ditt lokalsamhälle? Den Lokal-Ekonomiska Analysen (LEA) är ett verktyg som visar på vad medvetna val av den lokala befolkningen kan göra för att skapa sysselsättning och lokal tillväxt i den egna bygden. För att kunna se var utvecklingspotentialerna finns behöver man känna till vilka pengar som finns och hur mycket som konsumeras av varor och tjänster. Analysen utförs i samarbete med SCB och ger bland annat svar på: * Hur många bor i byn, vilka företag finns och vilka arbetsplatser finns? * Hur stora är våra samlade inkomster? * Hur stora är våra samlade utgifter? * Vad konsumeras det för varor och tjänster? * Hur mycket av konsumtionen sker i lokalsamhället? * Hur mycket läcker från lokalsamhället? 2.2 Målsättning för projektet Malexanders LEA-projekt har satt upp följande målsättning: Projektet ska redovisa saknade tjänster och yrkesgrupper med särskild inriktning mot kvinnligt företagande för att skapa ett underlag för nyetablering i Malexander. 5

6 3. Projektarbetet 3.1 Arbetsgruppen En Lokal Ekonomisk Analys LEA är ett verktyg som visar på vad medvetna val av den lokala befolkningen kan göra för att skapa sysselsättning och lokal tillväxt i den egna bygden. Malexanders Byalag fick hösten 2011, i egenskap av Lokal Utvecklingsgrupp, ett erbjudande från WINNET Östergötland om att genomföra en LEA med särskilt fokus på kvinnors företagande. Inom Byalaget nappade trion Anna Jamieson, Therese Leufvén och Solveig Agnevik på arbetsuppgiften. Alla tre är byalagsmedlemmar och fastboende i Malexander. Trion är av blandad ålder, har egna lokala företag och anställning utanför lokalsamhället och har bott olika länge i bygden. Gruppen speglar på så vis på ett bra sätt hur den kvinnliga befolkningen är sammansatt. Arbetsgruppen har under ett par månader bearbetat statistik och insamlat underlag från myndigheter och företag för att få ett bra utgångsläge för analysen. Rapport om det pågående arbetet har lämnats vid årsmötet för Kvinnor i Malexanderbygd den 13 februari och vid Byalagets årsmöte den 26 februari. Önskemål har också förts fram att redovisa LEA vid Byalagets öppna medlemsmöte i sommar vilket skulle vara ett ypperligt tillfälle att nå ut med LEAn och diskutera Malexanders utveckling med sommarbefolkningen. Denna rapport utgör slutresultatet av arbetsgruppens insats. Gruppen målsättning med LEA-arbetet är i första hand att på ett begripligt sätt redovisa i bygden sakande tjänster och yrkesgrupper som en möjlighet för utveckling och nyetablering av lokala företag. Ett särskilt fokus läggs i analysen på att redovisa genusaspekter på lokalt företagande. Hur ser könsfördelningen ut i de lokala företagen? Skiljer sig sysselsättningsgraden mellan könen eller arbetspendlingens omfattning? Slutligen hoppas arbetsgruppen att LEA-n kommer att bli ett kraftfullt och användbart verktyg för kommande utvecklingsarbete i Malexander! 3.2 Arbetet med Malexanders LEA I en lokal ekonomisk analys utgår man från siffror som arbetsgruppen får från SCB Statistiska centralbyrån. Siffrorna består av befolkningsstatistik och befolkningsförändringar, inkomststatistik i medeltal för olika åldersgrupper och disponibel inkomst per familj, utbildningsnivå, köns-och åldersfördelning, vilka som arbetar på hemorten och vilka som arbetspendlar in eller ut, vilka företag som finns m.m. Dessa siffror är specifika för just vårt område och de människor som är skrivna på orten. Samtliga dessa tabeller redovisas i tabellbilagan. Helg- och sommarboende som är skrivna på annan ort kommer inte med i denna statistik. Däremot är de i en så säsongspåverkad ort som Malexander i allra högsta grad medräknade i analysen av möjliga utvecklingsvägar för Malexanders näringsliv. På grund av att vårt geografiska område, gamla Malexander socken, är så litet och har så låg befolkning, har vi däremot inte kunnat få konsumtionssiffror som är specifika för just oss. När det gäller uppskattningen av vad vi spenderar våra pengar på - och i vilken omfattning denna konsumtion görs hos lokala företag har vi därför fått lov att jobba på ett lite annorlunda sätt. SCB har försett oss med siffror på den genomsnittliga konsumtionen av olika varor för hushåll boende på landsbygden. Vi har lagt en hel del tid på att gå igenom dessa siffror och 6

7 fundera på vilken relevans de hade som underlag för vår LEA. Efter en del tankearbete kom vi fram till att vi här i Malexander faktiskt är tillräckligt lika andra landsbygdsbor för att siffrorna ska vara användbara. Den disponibla inkomsten var t.ex. mycket lika i både SCB:s landsbygdsgrupp och befolkningen i Malexander. Vi rannsaka också oss själva och jämförde våra egna hushållsutgifter med SCB:s siffror. Med reservation för att siffrorna är ett medelvärde, med den vingelmån som alltid medföljer sådana, baserar vi vår analys på SCB:s uppskattning av vad ett landsbygdshushåll spenderar sina pengar på. Att komma fram till hur mycket av dessa pengar som spenderas utanför Malexanders lokala ekonomi fick bli ytterligare ett kvalificerat gissningsarbete. Vi har kännedom om vilka de lokala företagen är och vilket utbud de har. För varje större utgiftsklass i statistiken har vi sedan uppskattat hur stor del av utgifterna som läggs på de lokala företagen. I vissa fall kläder t.ex. är det lätt att sätta en mycket låg siffra. För andra produkter livsmedel t.ex. blir tankearbetet lite mer omfattande. Att fråga Axet Lanthandel om försäljningssiffrorna hjälper inte, eftersom det vi primärt är intresserade av hur stor del av sina livsmedelsinköp den fasta befolkningen lägger i den butiken. Att det sedan är helt avgörande för Axet att semesterfolket handlar i butiken är en annan sak som vi lägger in i analysen av hela Malexanders näringsliv. Med hjälp av intervjuer av bofasta invånare och företagare har vi kommit fram till vilket läckage vårt lokalsamhälle har. Och det är naturligtvis omfattande - konstigt vore det annars. Men just i det stora läckaget ligger också de stora utvecklingsmöjligheterna. Hur kan vi förflytta en del av dessa pengar så att de kommer det lokala näringslivet till nytta? Den frågan hoppas vi att en framtida utvecklingsgrupp ska sätta tänderna i! Sommaskep vid Sommens strand i Malexander 7

8 4. Lokalsamhället 4.1 Historisk bild Malexander socken är en bygd i södra Östergötland med mycket skog och sjöar men även jordbruksmark. Tillhör från 1971 Boxholms kommun. Under perioden ingick Malexander i Södra Göstrings kommun tillsammans med Åsbo socken och Blåviks socken. Dessförinnan var Malexander egen kommun. Se bilaga 1. Det är en gammal kulturbygd som finns omnämnd i historien långt tillbaka. Med sitt läge intill den stora klarvattensjön Sommen har bygden under det historiska skedet utvecklats i takt med att naturresursernas utnyttjande. För hundra år sedan var Malexander en bygd med drygt 1000 invånare. Under 1900-talets första del utvecklades det lokala affärslivet positivt. Det fanns två livsmedelsbutiker, post, bensinstation, café, taxi, ålderdomshem och skola. Många andra verksamheter fanns också. Från 1950-talet började den förändring av befolkningsutvecklingen i socknen som vi idag ser resultatet av. Utflyttning av arbetskraft började och påverkade den lokala arbetsmarknaden negativt. Det var framförallt arbetsmöjligheter för män inom skogsbruket som drastiskt minskade när Boxholms Bruk slutade använda kol i sina processer. I takt med att befolkningen minskat har närservicen minskat. Idag bor det 247 personer året runt, varav 132 män och 115 kvinnor. Naturliga mötesplatser inom socknen har minskat genom den förändring som skett. Det rika föreningslivets betydelse har därigenom ökat genom att bli lokala mötesplatser. Den vackra naturen med rika möjligheter till rekreation och naturupplevelser är en tillgång vars värde mer och mer uppskattas av åretruntboende, fritidsboende och turister Befolkningsutveckling Under de senaste tio åren har befolkningen minskat från 272 till 247. Se bilaga 2. År Män Kvinnor Skolan i Malexander lades ner 2004 på grund av för lite barn. Tyvärr togs inte några initiativ från kommunens sida i tid för att förändra utvecklingen. Detta har medfört att antalet barnfamiljer har minskat. Ålderspyramiden har därför en märklig utveckling. Se bilaga 3. Befolkningssammansättningen har blivit något av en ursäkt att inte göra något för att förändra Malexander. Men genom att fokusera på olika insatser för utveckling så kommer det att ändras långsiktigt. Andelen fritidsboende har från 1950-talet fram till idag hela tiden ökat. Det betyder att under framförallt sommarmånaderna överstiger befolkningen 1000 personer som vistas i Malexander. Man kan säga att på somrarna är Malexander som för hundra år sedan. Några nya fritidshus byggs också i Malexander varje år. Utvecklingen idag är att andelen fritidsboende ökar samt tiden de tillbringar i Malexander ökar. 8

9 4.1.2 Fastigheter Antalet fastigheter i Malexander är 517 stycken. Endast 103 av dem är bebodda året runt. Fastighetstyp år 2010 Totalt antal fastigheter därav bebodda fastigheter obebodda fastigheter Lantbruksfastigheter Småhus exkl.fritidshus Fritidshus Hyreshusfastigheter Övriga fastigheter Totalt antal fastigheter Inkomster Medianinkomsten bland Malexanders invånare ligger under riksmedianinkomsten. Både män och kvinnor ligger under riksmedianvärdet totalt, men det finns några varierande värden. Medianinkomst i Malexander jämfört med Sverige i tusentals kronor (tkr) 2009 Ålder totalt Män i Malexander Kvinnor i Malexander Totalt i Malexander Män i Sverige Kvinnor i Sverige Totalt i Sverige Den disponibla inkomsten, nettoinkomsten, i Malexander skiljer stort mellan män och kvinnor. Cirka kr mer per år disponerar männen. Inkomstnivå Män Kvinnor Totalt Låg inkomst (< kr) Medellåg inkomst ( kr) Medelhög inkomst ( kr) Hög inkomst (> kr) Totalt antal personer Medianinkomsten (disponibel inkomst) i Malexander

10 I Malexander finns 125 familjer. Medianinkomsten per familj är 243 tkr. Det är 5 tkr över medianinkomsten per familj i Sverige. För övriga grupper i samhället ligger medianinkomsten i Malexander lägre än motsvarande värde för Sverige. Medianinkomst tkr I Malexander I Sverige Familjer Gifta/Sammanboende Ensamboende män Ensamboende kvinnor Förvärvsarbetande Totalt av invånarna i Malexander är 106 personer förvärvsarbetande, varav 62 män och 44 kvinnor. Den helt dominerande sektorn är privat företagande, totalt 75 personer. Även här dominerar männen och ännu tydligare: 55 män och 20 kvinnor arbetar inom privata sektorn. Förändringen under senaste femårsperioden är totalt marginell, men minskningen av förvärvsarbetande inom privata sektorn med 9 personer (från 84 till 75) är anmärkningsvärd eftersom samtidigt antalet i åldersgruppen över 65 år ökat med 7 personer. Se bilaga Arbetsställen Totalt finns 42 arbetsställen registrerade i Malexander. 39 av dessa har inga anställda utan drivs som ensamföretag. De 4 arbetsställen som har anställda har mellan 1-4 personer anställda. Största antalet arbetsställen återfinns inom jordbruk och skogsbruk. Hela listan över arbetsställen finns på bilaga Beskrivning av lokalsamhället För att rätt kunna beskriva Malexanders lokala ekonomi måste man beakta samhället ur ett säsongsanpassat perspektiv. Under turistsäsongen är den lokala ekonomin en helt annan än under icke turistsäsong. I vår lokalekonomiska analys försöker vi att behålla detta tvådelade perspektiv i både beskrivning, analys och framtida möjligheter. Vi hoppas att vårt samhälle, genom att på ett bra sätt utnyttja fritidsbefolkningens potential, ska kunna stärkas och kunna utvecklas i service och näringsliv även under årets övriga delar Malexander som turistort Under sommarhalvåret vistas minst 1000 personer i området vilket är en fem-dubbling gentemot den bofasta befolkningen. Sommarbefolkningen består av sommargäster med ägda hus, korttidshyrande sommargäster och lång- och korttidsgäster på Malexander Camping samt boende på Gjestgifveri Sommarhagen, Hotell Fem rum och kök och Malexanders Vandrarhem. Många av sommargästerna som äger hus i byn har en lång historia och stark 10

11 anknytning till orten genom familjeband. Antalet passerande dagsturister saknar vi uppgifter om, men vi tror att den siffran inte är så stor ännu men har en enorm utvecklingspotential. Tack vare sommarbefolkningen har Malexander juni-augusti tre restauranger med fulla rättigheter, en livsmedelsbutik, några kontsnärsbodar, en antik/kuriosabutik, uthyrning av kanoter, vindsurfingbrädor och cyklar. Av de tre restaurangerna håller bara Sommarhagen öppet året runt. Några företag i Malexander arbetar med aktiviteter för turister: - Gjestgifveri Sommarhagen har anlagt vandringsleder och arrangerar temahelger året runt t.ex Ladies Spa, Operahelg osv. - Malexander Turism arrangerar läger för sportklubbar, familjepaket med fiske osv. - Malexander Segel med urhyrning av segelbrädor, båtar, segelutbildning m.m. - Tumbo Adventures har turridning och andra hästrelaterade aktiviteter samt uthyrning av kajak med guide. I övrigt saknas specifika aktivitetsarrangemang för sommargäster. Tack vare ångbåtsbryggan kan Malexanderborna åka med på de regelbundna ångbåtsturerna med Boxholm II-an, t.ex. Torgturen till Tranås och natur- och fågelturer på Sommen. Säsongen i Malexander är mycket kort. Den sträcker sig i princip från midsommar till den 20 augusti. Att kunna förlänga turistsäsongen vore mycket positivt för Malexanders lokala ekonomi. Under sommarmånaderna finns således en betydligt större potential för en lokal marknad. Det stora antal fritidsboende utgör ett mycket framträdande inslag under den korta tid av året de finns i Malexander. Strävan bör helt naturligt vara att öka Malexanders attraktionsförmåga så att de fritidsboendes vistelsetid utökas, turistströmmen ökas och flera fritidsboende och åretruntboende kommer till orten Malexander för åretruntboende Under icke turistsäsong krymper det lokala utbudet av varor och tjänster. Kvar under höstvinter-vår-säsongen finns - bensinmacken som är en automatstation, - Enshults Möbler som har öppet lördagar och söndagar året runt, - Gjestgifveri Sommarhagen, - Tumbo Adventures med satsning på hästar och natur, - de lokala hantverks- och serviceföretagen inom mark- och byggsektorn framförallt, - ett antal mindre företag såsom en juristbyrå, en skrivbyrå, ett kroppsterapiföretag m.m. Alla inköp av livsmedels- och förbrukningsvaror görs vintertid utanför lokalsamhället. Det finns ingen lokal omsorg vare sig för barn eller äldre och inget lokalt transportföretag. Kommunen har genom utbyggnad av det digitala kommunikationsnätet skapat goda förutsättningar för framtida kommunikationer. Genom att fiberuppkoppling är möjlig ända från ansluten kund finns inga begränsningar av kapacitet i nätet i tätorten och i huvudsak längs genomfartsvägen i socknen. Efterfrågan styr den fortsatta utbyggnaden av nätet. 11

12 4.2.3 Föreningslivet i Malexander Malexander har ett mycket rikt föreningsliv. Inte mindre än 10 föreningar med verksamheter som fiske, båt, hembygd, byalag, syförening, föreningshus, idrottsförening, jakt med mera är registrerade. På de ca 250 bofasta personerna är det en imponerande siffra och naturligtvis är många med och arbetar i flera olika föreningar. Sommarbefolkningen deltar också till viss del i föreningslivet men de bärande positionerna i föreningarna innehas oftast av permanentboende Malexander som arbetsställe Den övervägande delen av de lokala företagen som finns med i statistiken för Malexander är enmans jord- och skogsföretag med stor övervikt på skogsföretag hade 39 av 43 företag i Malexander inga anställda alls och de övriga 4 hade mellan 1-4 anställda. Under sommarhalvåret sker det en viss arbetsinpendling till Malexander. Det handlar främst om säsongsanställda på turistföretagen i byn. De flesta företagen är dock av familjekaraktär och antalet säsongsanställda i byn är inte fler än arbetspendlade 79 personer ut från Malexander medan 27 personer både bodde och arbetade på orten. Arbetspendlarna fördelar sig relativt jämnt mellan könen medan de på orten yrkesverksamma till största delen var män. Kvinnor Män Totalt Arbetspendlar ut från Malexander Arbetar i Malexander

13 5. Analys med slutsatser och möjligheter 5.1 Analys 1. Läckaget från Malexanders lokalmarknad är mycket stort. Det finns inget konsumtionsområde som hushållen helt kan tillgodose i Malexander. 2. Lokalmarknaden i Malexander varierar mycket mellan höst-vinter-vår och sommarmånaderna. Befolkningen är fyra gånger större under somrarna beroende på det stora antalet fritidsboende. 3. Lokala mötesplatser i Malexander minskar genom att affärer och aktiviteter är få. Det innebär en begränsning för utvecklingsförmågan för bygden var ska goda eller galna idéer luftas och bollas? Var ska erfarenheter och nytänkande mötas? 4. Antalet kvinnliga företagare i Malexander är lågt. De flesta kvinnorna i arbetsför ålder arbetspendlar ut från bygden. De män som arbetar på orten har ofta mycket traditionella yrken som skogs- och lantbruk. 5. Naturtillgångarna med skog, vildmark och vatten lämpar sig väl för att utveckla fritidsaktiviteter året runt. Orörd natur och avsaknaden av ljus- och ljudföroreningar är en stor tillgång som efterfrågas allt med på den internationella turistmarknaden. Genom paketlösningar som innehåller allt, som kan åstadkommas genom samarbete mellan olika aktörer, skulle det kunna underlättas för intresserade att hitta intressanta upplevelser. 6. Det finns många lokala tillgångar som kan användas för att förädla produkter. - De små jordbruksområdena kan utvecklas med specialodlingar, - Odlade bär och frukt samt bär och svamp i skogarna kan förädlas till konsumentprodukter, - Jakt och fiske ger många värdefulla produkter som kan förädlas till konsumentprodukter. Detta utvecklingsområde behöver kvinnliga företagare för att utvecklas bra. 7. Genom den struktur som finns i Malexander med en liten grupp åretruntboende och en växande stor grupp fritidsboende finns goda möjligheter att utveckla olika företag som kan vara till god nytta för åretruntboende men framförallt tillgodose behov som de fritidsboende har. 8. Inom servicesektorn finns stort behov av många olika hushållsnära tjänster, vilket bör tilltala kvinnliga företagare. 9. De fritidsboende utgör en stor resurs för aktiviteter, företagande och konsumtion i Malexander. Ju bättre lokalmarknaden utvecklas i Malexander desto bättre trivs de fritidsboende. 10. De goda internetförbindelser som finns i Malexander utgör en grund för att starta internetföretag med varor och tjänster. 11. Bostadsmarknaden har relativt låga priser, vilket är en fördel för nyetablering. 13

14 12. Det omfattande föreningslivet är en stor tillgång när det gäller förankring, marknadsföring och genomförande av projektsatsningar. 13. Samarbetet med Boxholms kommun måste fördjupas för att utgöra ett aktivt stöd för utveckling av kommundelen Malexander. 14. Malexander måste göra sig synligt skapa en symbol, som kan användas i många sammanhang. 15. Vi måste utnyttja samordna all kapacitet som finns i Malexander. Tillsammans blir vi bäst. Samarbete mellan företag, föreningar och befolkning är en grundförutsättning för att maximera resursutnyttjandet för allas bästa. Olika aktiviteter bör skapas för att synliggöra detta, t.ex. workshop i Malexander. Får på Uddebo 14

15 5.2 Verksamhetsidéer: Under arbetet med LEA är det lätt att svepas med i ett kreativt flöde av möjligheter. Det drabbade nog denna arbetsgrupp också, men efter att ha diskuterat och försökt förankra idéerna i verkligheten så redovisar vi utifrån analysen följande verksamhetsidéer, som vuxit fram: 1. Företagsidé: Hemservice Det finns ett antal saker som alla vill och behöver ha hjälp med. Det kan vara allt från att byta lampa till städa vinden. Det kan också vara att se till huset när det står tomt - att värmen fungerar, att hantverkare kan komma in, att postlådan töms, att snön skottas etc. Företaget kan med fördel bedrivas tillsammans med annan verksamhet. Någon speciell utbildning krävs ej. God kännedom om Malexander är en stor fördel. Passar både kvinnor och män. 2. Företagsidé: Samköpsförening Möjligheten att ha en fullvärdig livsmedelsbutik året om i Malexander är obefintliga. Men de som är åretruntboende består till största delen av människor som pendlar ut och människor som är i pensionsåldern. Det borde finnas möjlighet att starta en kooperativ förening med uppgift att se till att beställda livsmedel kan hämtas lokalt i Malexander. Passar både kvinnor och män. 3. Företagsidé: Upplevelser Den otroligt vackra orörda naturen med skog och vatten med växter och djur i är en tillgång som bör utnyttjas. Dessutom finns det tystnad i obegränsade mängder. Upplevelsepaket bör skapas som tillvaratar de resurser som finns lokalt både inom olika turistföretag och kompletterande aktiviteter och företag. Kurser och konferenser med upplevelse inlagt som ett moment kan bli ett bra koncept. Passar både kvinnor och män. 4. Företagsidé: Hantverksföretag Olika kompetenser inom hantverksyrken behövs i Malexander, t.ex. byggmästare för reparationer och små ombyggnader, bilservice, vvs-företagare, elektriker, trädgårdsservice/anläggande. Passar både kvinnor och män. 5. Företagsidé: Förädla vad naturen ger Företag som tillvaratar bär, svamp, fisk, viltkött och skapar förädlade konsumentprodukter. Passar särskilt väl kvinnor. 6. Företagsidé: Internetföretag Företag som utnyttjar Internet för service, försäljning finns goda förutsättningar för. Kan kompletteras med liten lokal försäljning som då bidrar till utökad lokal marknad. Passar både kvinnor och män. 15

16 7. Företagsidé: Malexanderhemslöjd Att skapa typiska Malexander-hemslöjdsprodukter kan utvecklas till en företagsidé kanske tillsammans med någon annan aktivitet. Ligger väl till för kvinnors goda förmåga att utveckla konsthantverk. 8. Företagsidé: En lokal Pub För att skapa en lokal mötesplats dit alla är välkomna skulle en lokal PUB öppnas, som arrangerar olika aktiviteter året om. Kan bli en riktigt bra mötesplats för både åretruntboende och fritidsboende. Passar både kvinnor och män. 9. Företagsidé: Varubåt i Sommen Utnyttja Sommens många småhamnar för att få underlag för en varubåt i Sommen, som säljer dagligvaror. Passar både kvinnor och män. 10. Företagsidé: Samåkningscentral Starta samåkningscentral via Internet kan bidra till att hålla ner reskostnaderna för alla i Malexanderbygden. Alla som ska åka någonstans med sin egen bil anmäler om det finns plats i bilen. Den som vill åka med kontaktar före visst klockslag bilägaren. Fastställd km-taxa betalas direkt vid medåkning. Datasystem finns utarbetade. Programservice och personlig service med telefonkontakter etc. kan bli en del i ett företag. Passar både kvinnor och män. Sommasik siklöjor fångade i Sommen. 16

17 6. Tänkbara åtgärder Utav de i kapitel 5 uppräknade verksamhetsidéerna har arbetsgruppen beslutat att titta närmare på några av dem för att planera hur de ska kunna bli verklighet. 6.1 Hemservice Det finns ett antal saker som alla vill och behöver ha hjälp med. Det kan vara allt från att byta lampa till städa vinden. Det kan också vara att se till huset när det står tomt - att värmen fungerar, att hantverkare kan komma in, att postlådan töms, att snön skottas etc. Företaget kan med fördel bedrivas tillsammans med annan verksamhet. Någon speciell utbildning krävs ej. God kännedom om Malexander är en stor fördel. Passar både kvinnor och män. Detta företag skulle ha en stor funktion att fylla året om. Åretruntboende befolkningen har hög medelålder och kommer att behöva hjälp med olika dagliga funktioner för att kunna bo kvar när de blir äldre. Antalet fritidshus är cirka 300 och ökar varje år. Hemservicetjänster efterfrågas året om även av dessa. För att få en bra bild över efterfrågan skulle en enkel enkät kunna utformas för de fritidsboende att besvara. 6.2 Samköpsförening Möjligheten att ha en fullvärdig livsmedelsbutik året om i Malexander är obefintliga. Men de som är åretruntboende består till största delen av människor som pendlar ut och människor som är i pensionsåldern. Det borde finnas möjlighet att starta en kooperativ förening med uppgift att se till att beställda livsmedel kan hämtas lokalt i Malexander. Passar både kvinnor och män. Grundtanken är att var och en gör upp en inköpslista över basvaror som de önskar få levererade varje vecka att avhämtas i Malexander. Betalning kan ske via internetkonto etc så ingen penninghantering behöver ske. Även för de som arbetspendlar bör det vara av intresse att slippa bära på mjölk, mjöl, gryn, dricka etc. På samma sätt kan fritidsboende beställa vad de vill ha levererat till Malexander. Den livsmedelsbutik som sommartid finns borde kunna utnyttjas eller annan lokal anskaffas. Inledande kontakt bör tas med Axet för att försöka utforma tankarna kring en samköpsförening. 6.3 En lokal Pub För att skapa en lokal mötesplats dit alla är välkomna skulle en lokal pub öppnas, som arrangerar olika aktiviteter året om. Kan bli en riktigt bra mötesplats för både åretruntboende och fritidsboende. Passar både kvinnor och män. Idag träffas vissa av malexanderborna ofta och i olika sammanhang. Andra möts aldrig och vet väldigt lite om varandra. För att alla ska känna sig hemma i Malexander behövs en mötesplats som inte ställer några krav på de som kommer alla är alltid välkomna. Olika aktiviteter kan öka intresset året om. För att öka gemenskapen kan kvällens berättare skifta mellan åretruntboende och fritidsboende. Befintliga näringsställen utgör naturligtvis i första hand intressegruppen för att kunna genomföra idén. 17

18 7. Källmaterial - Statistiskt material från Statistiska Centralbyrån - Malexanderboken - Foton: Kantareller Sara Bergagård Roos Äpplen och Sommaskep Håkan Jutterdal Fiske och vinter - Solveig Agnevik Får Therese Leufvén 18

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Vår lokala ekonomi En presentation av den lokala ekonomin i Gunnarsbyområdet.

Vår lokala ekonomi En presentation av den lokala ekonomin i Gunnarsbyområdet. Vår lokala ekonomi En presentation av den lokala ekonomin i Gunnarsbyområdet. 1 Den lokala ekonomin grunden för vårt välstånd Utställningen: Den Lokala ekonomin grunden för vårt välstånd; handlar om ett

Läs mer

Sysselsättning inom hotell och restaurang

Sysselsättning inom hotell och restaurang Sysselsättning inom hotell och restaurang I det här avsnittet ser vi på dem som lagar den mat vi äter ute: på restaurang och i storkök. I Jordbruksstatistisk årsbok 2010 kan man ta del av statistik från

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Några idéer för Sigtunahalvön och 240 miljoner kronor att utveckla dem för

Några idéer för Sigtunahalvön och 240 miljoner kronor att utveckla dem för Några idéer för Sigtunahalvön och 240 miljoner kronor att utveckla dem för Lokalekonomisk analys för en hållbar framtid Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden

Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden Leader Falun-Borlänge Slutrapport för projekt Båtmöjlighet i Rämenbygden 1. STÖDMOTTAGARE Sökande: Rämshyttans bygdegårdsförening Postadress: Rämshyttan 364, 781 99 Idkerberget Organisationsnummer: 802433-3570

Läs mer

UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG 2010 UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG

UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG 2010 UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG Utförd av Resurs AB Hans Remvig Juni 2011 SAMMANFATTNING Av Kronobergs läns 11 900 fritidshus som ägs drygt 4 900 av boende utomlands.av dessa 4 900 fritidshus

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 fakta Om Sveriges glesoch landsbygder 1 Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 Innehåll Vad är gles- och landsbygd? Glesbygdsverkets definition 3 Karta gles- och landsbygder 4 Befolkning Befolkning

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning i Sverige Fakta & statistik 2008 ÅrSbokSluT För SvenSk TuriSm och TuriSTnäring 2008 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Hela Vellinge kommun ska leva

Hela Vellinge kommun ska leva Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1 Inledning Vellinge

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan

Lokal Utvecklingsplan Lokal Utvecklingsplan Svanskogs-bygden Säffle kommun, Värmlands län Juni 2011 Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid, men det är en stor utmaning för oss alla som bor i bygden. Och arbetet

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Fastighetsmarknaden LTH Våren 2011 Fastighetsmarknaden Fastighetsmarknaden påverkas kontinuerligt av omvärldsfaktorer. Fastighetsmarknaden är inte en självständig och oberoende marknadsplats för dess aktörer

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

DIF Samhällsekonomiskt bidrag. April 2014

DIF Samhällsekonomiskt bidrag. April 2014 DIF Samhällsekonomiskt bidrag April 214 Bakgrund, definitioner och avgränsningar Det samhällsekonomiska bidraget är definierat som de ökade arbetstillfällen samt skatteintäkter som genereras av DIF Hockeys

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Välkommen som värd i Bo på Lantgård

Välkommen som värd i Bo på Lantgård Välkommen som värd i Bo på Lantgård Organisationen Bo på Lantgård (BpL) är en ideell förening med över 200 landsbygdsföretagare vars syfte är att stödja medlemmarnas utveckling inom boendeturism på landsbygden.

Läs mer

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012 DANSKE TORPARE Notat Köpenhamn i juni 2012 Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar Det finns cirka 11 700 danskar registrerade som ägare till fritidshus i Sverige. I delar av södra Sverige utgör

Läs mer

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text]

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Frida Wahlström, Tfn 021-39 13 55 StatistikInfo

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län 2015-04-28 Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag Underlag Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län Detta material har tagits fram av Helena Antman Molin, studentmedarbetare på Regionförbundet

Läs mer

GRUMS Kommun i Värmland

GRUMS Kommun i Värmland GRUMS Kommun i Värmland www.grums.se ATT BO I GRUMS Grums är centralt beläget mellan städerna Stockholm, Göteborg och Oslo. Här finns också knutpunkten mellan de båda Europavägarna E 18 och E 45. Vår kommun

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

NÄR DU VILL VETA VILKA DINA KUNDER ÄR

NÄR DU VILL VETA VILKA DINA KUNDER ÄR U R B A N I S E R I N G VA R B O R M A N? NÄR DU VILL VETA VILKA DINA KUNDER ÄR Consumer classification PA R 1 PAR ingår i Bisnodekoncernen Bisnode är en av Europas största leverantörer av digital affärsinformation.

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Lokal plan för Eggvena till framtiden!

Lokal plan för Eggvena till framtiden! Lokal plan för Eggvena till framtiden! 1 Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen 2 Vem har tagit fram planen och hur 3 Beskrivning av Eggvena 4 Vad är det bästa med Eggvena? 5 Slogan för Eggvena

Läs mer

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN

#02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 EN RAPPORT FRÅN #02 TILLVÄXTVÄRK? Kartläggning av kompetensbehovet inom hotelloch restaurangbranschen till år 2023 2014 EN RAPPORT FRÅN 2 / TILLVÄXTVÄRK? INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 1/ INLEDNING 5 2/ BRANSCHEN OCH OMVÄRLDEN

Läs mer

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck

Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Leaderkontorets anteckningar Ankomstdatum Diarienummer: 2011-080 O Ansökan avseende Natur- och landskapscheck Toarpsdals Ovalbana / Staket Checkens (projektets) namn Fakúr islandshästförening Sökande (namn/förening)

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

En levande landsbygd - Stavsjö

En levande landsbygd - Stavsjö En levande landsbygd - Stavsjö En fö rstudie Stavsjö augusti 2013 Gunnar Casserstedt 073-068 3700, e-post gunnarcasserstedt@hotmail.com Kiladalens Intresseförening Den föreliggande rapporten är en kortfattad

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Anvisningar till mallen för Lokala planer

Anvisningar till mallen för Lokala planer Försättssidan Det ska vara samhällets/ortens plan! Inte en enskild plan för en grupp. Det är en grupp som tar fram planen men den ska gälla för utvecklingen av orten och där ingår ju t ex byalaget! Ett

Läs mer

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Redovisning av processarbete den 26 februari 2009 Arrangör: Uppsala Läns Bygdegårdsdistrikt Syfte: Processarbetet utgick från frågeställningarna Vad vill vi åstadkomma?

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-05-22 Diarienummer:2008-001 AA Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bondens marknad & antikviteternas

Läs mer

Vattenfall Inlandskraft AB

Vattenfall Inlandskraft AB Vattenfall Inlandskraft AB S-E Åkerlind 3 juni 2009 Bakgrund Vattenfall är beroende av fungerande samhällen i Norrlands inland och har arbetat med näringslivsutveckling i detta område under många år. För

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid EM i Konståkning Ericsson Globe Arena, 26 januari - februari 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Gesebols fiber Datum: 2015-04-08 Diarienummer: 2014-149 S Projekttid: 20141110-20150408 Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Landsbygdsdepartementet (2011) Konkurrenskraft kräver jämställdhet

Landsbygdsdepartementet (2011) Konkurrenskraft kräver jämställdhet Andelen kvinnliga skogsägare i Sverige idag uppgår till 38%. Fortfarande är dock skogsnäringen av tradition en manlig domän som utgår från att det är mannens uppgift att äga och sköta skog (Regeringskansliet

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021

Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021 Ekonomiska och sociala drivkrafter i vattendistrikten fram till år 2021 Kompletterad med branschspecifika kommentarer Uppdragsnummer 1178014000 Uppdrag Del av arbetet med att nå god status för alla vattenförekomster

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank

Agenda. Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank Agenda Ekonomiskt hållbar utveckling J A K Lokalekonomisk utveckling och omställning JAK Medlemsbank J Jord alla naturresurser A Arbete skapande, kunnande och arbetsförmåga K Kapital produkten av jord

Läs mer

Sysselsättningen i jordbruket Ungefär en procent av dem som arbetar registreras i statistiken på jordbruket: ungefär 50 000 personer, varav 10 000 är

Sysselsättningen i jordbruket Ungefär en procent av dem som arbetar registreras i statistiken på jordbruket: ungefär 50 000 personer, varav 10 000 är Sysselsättningen i jordbruket Ungefär en procent av dem som arbetar registreras i statistiken på jordbruket: ungefär 50 000 personer, varav 10 000 är kvinnor (20 %). Det finns flera siffermaterial att

Läs mer

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor

Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor NLC En politiskt oberoende ideell förening för näringslivet i Lysekil Samarbete med kommunen Driver infrastruktur- och näringslivsfrågor Ledstjärna: Den positiva attityden! Tillsammans kan vi! NLC anser

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Vänliga positiva människor MÖJLIGHETER

Vänliga positiva människor MÖJLIGHETER STYRKOR Aktivt, rikt och utbrett föreningsliv som samverkar o Skateparker Aktiv by o Bydagar o Julskyltning mm Billigt att bo Besöksmål o Hembygdsparken o Medeltidskyrka o Golfbana o Kulturteater Bra o

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer