METALLS AVD 158 LINDÅS UTDRAG UR AVDELNINGSHISTORIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "METALLS AVD 158 LINDÅS UTDRAG UR AVDELNINGSHISTORIK 1916 1966"

Transkript

1 DEL 7 På följande sidor är ett utdrag ur boken Lindås Från by till samhälle Fortsättning från Del 6 (att tänka på när du läser dessa avsnitt, är att boken skrevs ) Sida 1

2 METALLS AVD 158 LINDÅS UTDRAG UR AVDELNINGSHISTORIK Den första fackliga organisationen i Lindås tillkom år Då hade ett par medlemmar från Järn & Metall i Kalmar bildat en filial i Lindås med 12 medlemmar och nämnes då Axel Rubin som ordf och Aug Nordström som kassör. Denna filial bestod endast 1 år. Flera agitationsresor företogs av styrelsemedlemmar från Metalls avd i Kalmar för att ånyo organisera järnarbetarna här, utan resultat. År 1898 gick det bättre ty då bildades avd 61 av Järn & Metall den 30 januari. Det var vid denna tid vanligt, att skickliga yrkesarbetare luffade till och från olika orter och tog arbete någon tid. Två bröder, A och D Gillström, som var organiserade, var nu drivfjädern till den nya organisationen, som samlade gjutare och järnarbetare tillsammans. Den första styrelsen bestod av: D Gillström, ordf, A Gillström, v ordf, F O Lindström, sekr, Köhl, v sekr, samt C Hultgren, kassör. Efter något år flyttade C Hultgren till Kosta och därefter anslöt sig arbetarna på järnvägsverkstaden i Kosta till avd nr 61 i Lindås. Gjutarna däremot bildade egen avd med anslutning till Gjutareförbundet. Då avd nr 61 var ny hölls möten varannan söndag. Enär medlemsantalet höll sig omkring 20, antecknades de frånvarande i protokollen. Sedermera ändrades mötestiden till en gång i månaden, dessutom tillkom ofta extra möten emellan, då det ofta förekom tvister av olika slag. NÅGRA UTDRAG UR GAMLA PROTOKOLL Många protokoll finns bevarade, men dock ej alla från avd 61-ans verksamhet. De som finns är intressanta att läsa, trots att en del protokoll kan vara kortfattade och svåra att tolka. Men man kan bilda sig en uppfattning om, att det även var andra problem än rent fackliga, som diskuterades på 61-ans möten. Sida 2

3 Sida 3

4 Några utdrag ur protokollen: Aug Nordström rep avd 61 vid 1902 års kongress Gotth Ahlberg rep avd 61 vid 1904 års kongress, Frans Johansson rep avd 61 vid 1909 års kongress. Den 7/ tillsattes en kommitté med uppdrag att utreda frågan om bildandet av en Koop Förening. Den 3/ beslutades att anskaffa en fana, priset utgjorde 74 kronor. Samma dag beslutades att göra en framställning till Träarb fackförening i Emmaboda om att gemensamt bilda en arbetarekommun. Den 3/ diskuterades frågan om att bilda en sjukkassa. Man beslutade utlysa ett allmänt möte för att diskutera sjukkassefrågan. En skrivelse från Kosta-medlemmarna föredrogs vari medd att en medlem begärt, att få utträda ur avd på grund av felande existensmedel. Den 2/ beslutades om en uttaxering av 5 öre per vecka och medlem för att därmed anskaffa medel till att bygga en dansbana. Vidare beslöts, att införa en plikt à 25 öre för varje medlem, som utan laga förfall uteblev från avd möten, att gälla tillsvidare. Pliktavgiften skulle tillfalla dansbanefonden. Den 6/ föredrogs ett cirkulär om att kontigenten sänkts från 50 till 40 öre per vecka. Frans Johansson framställde frågan om medlemmarna var villiga att tillsammans med Godtemplarlogen diskutera bildandet av en Folkets Hus Förening. Denna fråga besvarades med enhälligt Ja. På extra möte den 20/ medd att ingenjör Bjurström, hos fabrikör Stenberg, avskedat en svarvare (J Engström) därför att han vägrat arbeta längre än till klockan 18. Den 16/ beslutades, att medd ingenjör Bjurström, att om ej Engström omedelbart blir återanställd och får sin plats tillbaka kommer arbetet att nedläggas vid verkstaden. Detta skulle ske med eller utan förbundets tillåtelse, men skulle förbundsstyrelsen meddelas om beslutet. En kommitté på 3 personer tillsattes, som även skulle medd partipressen om förhållandet på arbetsplatsen. Sida 4

5 Den 2/ medd att förbundsstyrelsen lämnade konfliktfrågan fri, att själva på eget ansvar avgöra densamma. Den 7/ beslöts om kollektiv anslutning till Emmaboda Arbetarekommun. Den första maj skulle ledighet begäras och en uppmaning ställdes att de som kunde skulle resa till Kalmar för att deltaga i första maj demonstration med fana. 2 ordningsmän valdes. Den 13/ Förbundssekr Th Johansson hade infunnit sig för att söka bilägga den uppkomna konflikten. Överenskommelse träffades, att Engström skulle återintagas och de strejkande skulle återuppta arbetet den 15/4 kl 9. Den 19/ fastställdes lön för avd-kassören för år 1907 till 5 kr. Den 3/ rapporterade dansbanekommitén, att en tomt för dansbana anskaffats. Ett anslag på 75 kr beviljades till dansbanan, vidare skulle NOV-logen dela omkostnaden. Den 6/ rapporterades att hr Nilsson från Malmö tillsammans med underhandlingskommittén träffat uppgörelse vid Gullbergs om 3 öre förhöjning per timma, samt arbetstidens förkortning från 62 till 57 timmar per vecka. Den 4/ rapporterades att avd tillsammans med NOV-666 Aktiv hållit 2 fester under sommaren, som tillhopa gav ett netto för avdelningen med 46,37 kr. Den 10/ beslutades att utträda ur Emmaboda Arbetarekommun men om medl personligen ansluter sig till kommunen har avd ej något emot. Den 18/ beslutades att gemensamt med NOV-logen inköpa ett dragspel för 22 kr. Samt teckna 10 andelar i Föreningen Folkets Hus. Under år 1909 diskuterades frågan om Parlamentarism eller generalstrejk på flera avd möten. Under hösten förekom en extra uttaxering à 2 kr per vecka under 10 veckor. Sida 5

6 Det sista protokollförda mötet i avd 61 är daterat den 13 mars 1910 och då diskuterades frågan: Har vi något nytta av våra nuvarande fackliga organisationer? Frågan behandlades för att åter upptagas på nästa möte. Något nästa möte kom troligen ej tillstånd, det finns i varje fall ej något protokoll med senare datum. Alltså sattes punkt för avd 61-ans verksamhet den 13 mars I den sista redovisningsrapporten till förbundet upptogs endast 2 medlemmar. LOKAL SAMORGANISATION BILDAS Organisationstanken fanns dock och man ville nu pröva en ny organisationsform och den 5 juli 1910 beslutades, att bilda en lokal samorganisation, sedan hr Karl Flodin, Helsingborg, i ett långt anförande klargjort den nya organisationens uppgift, antecknade sig 17 personer som medlemmar. Till styrelse valdes: G Lindström, ordf, Hj Lindberg, v ordf, Frans Karlsson, sekr, Axel Svensson, v sekr och Frans Johansson, kassör. Denna organisation var i verksamhet t o m den 17/ , då den upplöstes och kassan, kr uppdelades med hälften var till tidningen Syndikalisten och Brands utgivningsfond. Den 23/ återupptogs den lokala samorganisationen och man valde en styrelse: John Svensson, ordf, J A Lindqvist, v ordf, J Knutsson, sekr, H Samuelsson, v sekr och Karl Ottosson, kassör. Hur lång tid den nu återupptagna organisationen var i verksamhet är obekant enär protokoll saknas. Sida 6

7 METALLS AVDELNING 158 BILDADES På sommaren 1916, under trycket av ständigt ökade livsmedelspriser, blev frågan om att bilda en fackförening åter aktuell. Den 20/ hade intresserade sammankallat metallarbetarna till ett möte, efter ett anförande av Gustav L Johansson, Kalmar, beslutades att bilda en egen avd med anslutning till Sv Metallindustriarbetareförbundet fr o m 1/ metallarbetare var närvarande vid mötet och samtliga antecknade sig för medlemskap i avd, som tilldelades nr 158. De personer som blev medlemmar från starten var: Gunnar Lindström, Melker Karlsson, Karl Högberg, Frans Johansson, Janne Knutsson, Oskar Karlsson, Gunnar Johansson, Harald Dahlman, Albert Nilsson, Mårten Karlsson, Anton Svensson, J A Lindkvist, Axel Berg, Axel Lundell, Sture Alfredsson, Oskar Sjökvist, Karl Karlsson, (Månsson) Alb Augustsson. Den första styrelsen: Gunnar Lindström, ordf, Karl Högberg, sekr, Melker Karlsson, kassör samt Axel Lundell och Harald Dahlman. Revisorer: Frans Johansson, Oskar Karlsson och Axel Berg. Sida 7

8 LÖNERÖRELSER Redan i slutet av år 1916 beslutades, att hos Lindås Gjuteri & Formfabriks AB och Gullbergs Maskinfabriks AB, begära förhandlingar om löneförhöjning. Avd 158 kontaktade gjutarnas avd 98 och ett gemensamt förslag till lönelistor upprättades, vilka inlämnades till respektive arbetsgivare på nyåret I februari träffades överenskommelse och resultatet blev att timlönerna ökades från 4 till 14 öre. I juni månad 1917 gjordes en gemensam framställning om att erhålla semester. Denna underhandling resulterade i att en veckas semester med full avlöning beviljades i samband med midsommarhelgen Varupriserna steg fortfarande mycket kraftigt och som följd härav måste nya löneframställningar med ganska korta mellanrum. År 1918 resulterade den förda lönerörelsen i en ökning av timlönerna med ca 20 öre. År 1919 gick metallarbetarna och gjutarna återigen med gemensamma krav på såväl timlöneförhöjning, = 26 öre per timma, som 1 veckas semester samt 8 timmars arbetsdag. Från tidigare tillfällen gjorda erfarenheter, att det icke går så lätt att få begärda krav godkända, så beslutades att göra hemställan hos förbundsstyrelsen om att få vidtaga erforderliga åtgärder för att få framförda krav godkända. Förhållandet utvecklade sig så, att öppen konflikt, med förbundets godkännande utbröt. Hos Gullbergs Maskinfabrik började konflikten den 14 maj Då strejken pågått till den 29 juli 1919 beslutade även de anställda vid Lindås Gjuteri & Formfabriks AB, att hos förbundsstyrelsen begära tillstånd till sympatiåtgärd och nedlägga arbetet även vid detta företag. Förbundsstyrelsen biföll denna begäran och konflikten vid Lindås Gjuteri & Formfabriks AB utbröt den 7/ Strejk var nu ett faktum vid bägge företagen i Lindås. Vid Gullbergs Maskinfabrik hade underhandlingar förts vid flera tillfällen under sommaren, men först den 18/9 träffades uppgörelse och arbetet återupptogs den 22/ Strejken hade då pågått i ca 5 månader. Sida 8

9 Vid Lindås Gjuteri & Formfabriks AB träffades uppgörelse den 29 september och arbetet återupptogs den 30 september Strejken hade då här pågått ca 2 månader. Resultatet av striden, i stort sett tillfredsställande; högsta timlön för yrkesarbetare höjdes till 95 öre per timma, förkortning av arbetstiden till 8 timmar per dag samt semester i enlighet med verkstadsavtalet. Avd medlemmar hade med stor enighet utkämpat sin första konflikt mot arbetsgivarna vilket med tillfredsställelse noteras. De strejkande metallarbetarna erhöll samtidigt kr i strejkunderstöd från förbundet. DEPRESSIONSTID Endast några månader efter den segslitna uppgörelsen, eller i början av år 1920, gjordes ånyo en framställning om förhöjda timlöner. Resultatet av denna begäran blev 15 öres förhöjning, till 1.10 per timma. Under hösten 1920 började tecken på en annalkande depressionstid göra sig gällande. Som en följd härav minskades arbetstiden kraftigt. År 1921 var den inskränkt till 4 dagar i veckan, en del av året var arbetstillgången så dålig att arbete ej kunde beredas för mer än 4 dagar varannan vecka. Sida 9

10 Lönereduceringskrav framställdes då från arbetsgivarna på ej mindre än 20%. Detta reduceringskrav lyckades avd medl avvärja men en kort tid därefter gjordes en ny framstöt med krav på 12% reducering. Nu godkändes detta reduceringskrav mot löfte av arbetsgivarna, att de skulle göra stora ansträngningar för att skaffa arbetstillfällen och därmed utöka arbetstiden, helst till full arbetsvecka. I början av år 1922 fick avd medl åter reduceringskrav. Då avd medl under rådande förhållande icke ansåg sig kunna bjuda det motstånd, som hade varit önskvärt, godkändes nu en reducering på 23%. Man beslutade att godkänna reduceringen tillfälligt för 2 månader, ifall det skulle ljusna på arbetsmarknaden. Timlönen var nu nere i 75 öre. Under år 1923 blev arbetstillgången bättre och arbete kunde då beredas till full arbetsvecka. En löneframställning resulterade i 5 öres förhöjning per timma samt fyra dagars semester. Någon semester hade nämligen inte utgått under depressionsåren. AVDELNINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE UTVIDGAS Metall-158-ans verksamhetsområde hade åren fram till 1922 endast omfattat två metallindustrier i Lindås, nämligen: Lindås Gjuteri & Formfabriks AB och Gullbergs Maskinfabriks AB. Då nya industrier inom metall, även bil, rör eller smidesbranschen startade inom samhället, eller inom en viss radie, hade avdstyrelsen sig förelagt att söka organisera arbetarna vid dessa företag inom området. Styrelsen hade noga sökt att fullgöra sitt uppdrag. På hösten 1922 hade styrelsen sammankallat arbetarna vid AB E J Carlström & son Velocipedfabrik i Emmaboda för att organisera dessa i en verkstadsklubb sorterande under avd 158. Den 24 november bildades denna klubb, som vid starten fick 8 medlemmar. Sida 10

11 Redan den 1 januari 1923 inlämnade klubben en framställning till arbetsgivarna om löneförhöjning. Denna framställning resulterade i att timlönerna ökades med 5 öre samt ackordspriserna med 10-15%. HÖGKONJUNKTUR Åren förflöt i stort sett utan anmärkning för avd vidkommande, med rätt god arbetstillgång, frånsett någon mindre säsongsarbetslöshet vid Carlströms och Gullbergs. Även betecknas som relativt goda och lugna år för avd medl. Arbetstillgången var särskilt god på samtliga tre arbetsplatser och avd tillfördes under tiden nya medl. Det första skriftliga avtalet under avd verksamhet upprättades detta år mellan avd samt Lindås Gjuteri & Formfabriks AB. Avtalet innebar avsevärda förbättringar, särskilt för de yngre kollegorna var också ett gynnsamt år. Medlemsantalet hade stadigt ökats och medlemsantalet hade nu passerat etthundragränsen. Under året uppsades från avd sida ett gällande lokalavtal mellan Carlströms verkstadsklubb och AB E J Carlström & son Velocipedfabrik i Emmaboda. Samtidigt inlämnades ett nytt förslag till kollektivavtal. Arbetsgivarna vägrade att underhandla om detta, de ville som hittills betala individuella löner. Enighet kunde icke uppnås i denna avtalsfråga. Bolaget ingick då som medlem i Sv Verkstadsföreningen och som en följd därav kom verkstadsavtalet att ligga till grund för underhandlingar mellan berörda parter. NY FANA INKÖPTES Under år 1929 inköpte avd sin fana från firma Lindblad, Örebro, för ett pris av 280 kr. År 1930 var även lugnt enär inga tvister förekom gentemot arbetsgivarna vid någon av de tre arbetsplatserna. Sida 11

12 ÅTER EN NY VERKSTADSKLUBB Den 1 augusti 1931 organiserades arbetarna vid E R Johansson Bilverkstad i Emmaboda. Klubben fick vid starten 9 nya medlemmar. Av okänd anledning upplöstes klubben efter 1 år, men återupptogs år ÅTER DEPRESSIONSPERIOD var arbetstillgången mindre god, varvid inskränkt arbetstid måste tillämpas vissa tider. Arbetstillgången var sämst vid Gullbergs. År 1932 uppsades avtalet mellan avd och Lindås Gjuteri & Formfabriks AB som varit gällande sedan år Uppsägningen skedde från bolagets sida enär de fr o m 1 juli ingått som medlem i Sv Verkstadsföreningen. Genom underhandling enades man om att avtalet skulle gälla till årets utgång och därefter skulle verkstadsavtalet tillämpas. Enär det syntes vara svårt att helt följa verkstadsavtalet fördes underhandlingar för att ernå rättelse. Förbundets ombudsman Anton Zetterling ledde förhandlingar för Carlströms och Lindås Gjuteri & Formfabriks AB som resulterade i i stort sett gynnsamma resultat för berörda medl. RÖRARBETARNA ORGANISERAS Under år 1934 organiserades rörarbetarna vid rörledningsfirman Värme & Sanitet, innehavare var rörledningsentreprenör Oskar Franzén, Lindås. Ett lokalavtal upprättades och godkändes med betydande löneförbättringar för berörda rörarbetare har arbetsförhållandena varit goda på samtliga arbetsplatser. Inga tvistigheter av betydelse har förekommit. Avd har haft en förhållandevis lugn period. BIL- OCH SMIDESARBETARE ORGANISERADES Genom styrelsens åtgärder har en mycket omfattande agitation för att organisera arbetarna vid de nya företagen under år 1936 förekommit. Sida 12

13 Sålunda har arbetarna vid tre arbetsplatser under året blivit organiserade: nämligen vid E R Johanssons bilverkstad i Emmaboda där arbetarna förut varit organiserade, men efter en kort tid föll ifrån. Vidare hos Helmer Dahlströms smidesfirma i Emmaboda samt hos smidesfirman Sven Franzén i Lindås. Avtal upprättades och godkändes vid Helmer Dahlströms smidesverkstad. Vid E R Johanssons bilverkstad fördes förhandlingar och firman lovade att tillämpa verkstadsavtalet. Förhållandet vid smidesfirman Sven Franzén i Lindås utvecklades sig så, att de hos honom anställda arbetarna permitterades strax efter det att smidesavtalet undertecknades av arbetsgivaren, varför arbetsplatsen blev blockerad för ny arbetskraft. Då arbetsgivaren icke kunde förmås att följa det ingångna avtalet och ej heller återanställa de permitterade arbetarna, blev blockaden bestående intill dess att rörelsen upphörde och firman avregistrerades. Under år 1937 organiserades arbetarna hos 2 rörledningsentreprenörer, nämligen: Emmaboda Rörledningsverkstad, Persson & Söner samt Vatten & Värme innehavare var rörledningsentreprenör Gösta Petersson. Avtal upprättades vid bägge företagen. Under åren har det i stort sett varit gynnsamt för avd och medl har haft god arbetstillgång vid samtliga arbetsplatser inom avd verksamhetsområde. Några tvistigheter av betydelse förekom icke. Genom underhandlingar löste man i allmänhet de ärenden, som var aktuella. Rörarbetareklubben vid firman Värme & Sanitet i Lindås, upplöstes sedan firmans innehavare avlidit. Gullbergs Maskinfabriks AB ingick som medlem i Sv Verkstadsföreningen och därmed kom verkstadsavtalet att tillämpas även vid denna arbetsplats. Åren kan jämföras med föregående 4-årsperiod, utom hos AB E J Carlström & son Velocipedfabrik där en del av arbetarna blev permitterade en tid under år 1944 till följd av materialbrist. Verkstadsavtalet var nu gällande vid 3 arbetsplatser och därmed förekom underhandlingar för att ernå rättelse i mindre detaljfrågor, samt även söka erhålla tillägg på utgående löner för timavlönade arbetare. Resultatet blev i stort sett tillfredsställande. Sida 13

14 Under år 1944 fördes förhandlingar hos Lindås Gjuteri & Formfabriks AB samt Gullbergs Maskinfabriks AB, om att resp företag borde avsätta medel i en pensionsfond och att därigenom kunna utbetala pension till sina anställda vid uppnådd pensionsålder eller vid avgång dessförinnan till följd av sjukdom. Resp företag lovade att beakta framställningen samt avsätta medel till en pensionsstiftelse. Löftet om pensionsstiftelser fullföljdes och pension har därefter utbetalats till dem som vid uppnådd pensionsålder slutat sin anställning. På övriga arbetsplatser förnyades lokalavtalen i närläge med verkstads-avtalet. VERKSTADKONFLIKTEN År 1945 var 3 arbetsplatser indragna i verkstadskonflikten nämligen: arbetarna vid Lindås Gjuteri & Formfabriks AB, Gullbergs Maskinfabriks AB samt AB E J Carlström & son Velocipedfabrik. Denna konflikt pågick som bekant i över 5 månader med början den 5 februari Sammanhållningen var god under hela konflikten. Samtliga strejkmöten var mycket talrikt besökta. Under året bildades en lokal hjälpsjukkassa inom avd avsedd för medlemmarna vid arbetsplatserna i Lindås. Till kassan utgår fastställd uttaxering. Kassan får anlitas av medlemmar som drabbas av långvarig sjukdom. FLERA NYA FÖRETAG STARTAS INOM AVD VERKSAMHETSOMRÅDE Åren tillfördes avd ett stort medlemstillskott. Flera nya industrier hade startats och styrelsen såg till att organisatoriskt bevaka de nya arbetsplatserna. En del avd-medlemmar hade övergått från de stora äldre företagen till de nya. De nytillkomna arbetarna var därför mycket lätta att vinna för medlemsskap. Styrelsen hade även att förelägga resp företag avtalsförslag, som också godtagits av samtliga parter. Under denna 5-års period har följande industrier startat: Lindås Verktyg AB, Maskinfirman Jon Stenberg AB, Lindström & Co, Firma Lindberg & Nilsson samt Lindås Detaljer AB, samtliga i Lindås. Bilcentralen, Firma Bil & Cykeltjänst och Gustav Karlssons smidesverkstad i Emmaboda. Rörarbetarna har under denna period övergått till Byggnadsarbetareförbundet. Sida 14

15 Under 5-årsperioden hade arbetarna vid 2 nya företag organiserats, nämligen: Nya AB Ducke i Eriksmåla samt Skruvs Smidesverkstad i Skruv. Den förstnämnda firman godkände Riksavtalet för verkstadsindustrin och den andra, Lokalavtalet med anslutning till rikssmidesavtalet. Vid de bägge största industrierna i Lindås, nämligen Stenbergs och Gullbergs, hade av en tillfällig konjunkturavmattning, 4-dagarsvecka tillämpats en tid men fr o m maj månad var åter arbetstiden normal. Carlströms i Emmaboda hade årligen återkommande säsongspermitteringar för en del arbetare i cykelbranschen. Bilarbetarna vid företaget hade full sysselsättning och riksavtalet för bilreparatörer hade godkänts av berörda parter. Avd medlemsantal ökade under denna 5-årsperiod med 45. Under 5-årsperioden hade avd en mycket uppmärksammad utvecklingsperiod. Medlemsantalet ökade under denna period med ej mindre än 95. Avd medlemsantal var den 31/ , 427, därav 14 kvinnor. Inom avd verksamhetsområde hade industrierna expanderat kraftigt och många nya företag startades. En del av företagen hade visserligen varit i verksamhet under många år, men under de första åren helt drivits som familjeföretag och i anledning därav hade avd-styrelsen icke tidigare haft möjlighet att organisera dem, som arbetat i dessa firmor förrän utomstående arbetare anställts. I följande nya företag hade alltså under denna 5-årsperiod, avdstyrelsen organiserat arbetarestammen, nämligen: Ahliqvists Mek Verkstad i Lindås, AB Svits & Smide, Linde-Smide, AB Br Hansson, Emmaboda Bleck & Plåtslageri, AB Emmaboda Vulkaniseringsverkstad, Runes Bilservice samt Bil AB Ole Carlströms, samtliga i Emmaboda, Långasjö-Eriksson AB och J A Johansson Bilverkstad i Långasjö, samt Firma Vissefjärda Biltjänst i Vissefjärda. Styrelsen hade för flertalet av de nyorganiserade medl upprättat lokalavtal och vid dessa förhandlingar hade ombudsmän från förbundet deltagit. Sedan avd nu vuxit sig stor hade en särskild avdelningsexpedition anskaffats i Föreningen Folkets Hus lokaler. Tidigare hade i allmänhet kassören i sin bostad upplåtit expeditionslokal, utom vid förekommande konflikt eller vid större arbetslöshetsperioder, då tillfällig lokal anlitades i Folkets Hus. Den nya expeditionslokalen användes även för avd mycket omfattande studiearbete. Sida 15

16 5-årsperioden, , har för avd varit en mäktig stabiliserings- period med god arbetstillgång för huvudparten av medlemskåren. Då nu avd verksamhetsområde omspänner ett tjugofemtal arbetsplatser har därmed styrelsen ett stort ansvar sig förelagt. Det åligger då främst på ordf att bevaka avtalsfronten, se till att ingångna och godkända avtal respekteras samt se till att underhandlingar vid behov blir verkställda. Då det gäller så stort antal arbetsplatser uppstår det alltid något problem, som fordrar underhandlingar mellan parterna. Sålunda har även denna period många problem uppseglat, både på de stora och de mindre arbetsplatserna men numera leder underhandlingar i allmänhet till antagbara resultat. Om mera betydelsefulla tvistigheter uppkommer, anlitas någon av förbundets ombudsmän. Under denna period har följande arbetsplatser tillkommit: Fa Thorsten Ahlqvist Bilservice, Lindås, AB Liljas Bil, Nybro, (filial i Emmaboda), Auto-Service i Emmaboda AB, Emmaboda, Vissefjärda-Smide, Vissefjärda, W Carlssons Cykelaffär & Reparations Verkstad, Broakulla samt AB Skruvia, Skruv. Under samma tid har följande firmor upphört: E R Johanssons Bilverkstad AB i Emmaboda, AB E J Carlström & son Velocipedfabrik i Emmaboda samt Emmaboda Smidesverkstad, (G Karlsson) Emmaboda. I följande företag har nya firmanamn antagits: Lindås Gjuteri & Formfabriks AB, Lindås = Stenbergs-Flugt AB, Lindås, AB Nya Ducke, Eriksmåla = AB Metall & Belysning, Eriksmåla samt Fa Lindberg & Nilsson, Lindås, = FAKO Mek-Verkstad, Lindås. ETT GAMMALT FÖRETAG AVVECKLAS I och med att AB E J Carlström & son Velocipedfabrik avvecklat sin rörelse har en av Emmaboda köpings äldsta firmor gått till historien. Fabrikör Carlström inflyttade till Emmaboda omkring sekelskiftet. Han var urmakare samt även återförsäljare av cyklar av märket Nordstjärnan och utförde även cykelreparationer. Snart kom egen tillverkning igång i mindre omfattning, men utökades efterhand och då tillverkningen på höjdpunkten monterades cyklar per år. Firmamärket var Original I och II. Sida 16

17 I början på 1920-talet hade även försäljning och reparation av bilar tillkommit och år 1922 organiserade sig arbetarna vid företaget. Denna arbetsplats var således den tredje, där arbetarna anslöt sig till Metalls avd 158. Förteckning över gällande avtal och firmor där de anställda är medlemmar i Metalls avd 158, vid utgången av år 1965: Riksavtal för verkstadsindustrin. Stenbergs-Flygt AB, Lindås Gullbers Maskinfabriks AB, Lindås AB Lindås Verktyg, Lindås AB Lindås Detaljer, Lindås Maskinfirman Jon Stenberg AB, Lindås AB Metall & Belysning, Eriksmåla Lokalavtal med anslutning till verkstadsindustris riksavtal Ahlqvists Mek Verkstad, Lindås Lindström & Co Mek Verkstad, Lindås FAKO Mek Verkstad, Lindås AB Skruvia, Skruv Riksavtal för bilrepationer AB Liljas Bil Nybro, filial i Emmaboda Auto-Service i Emmaboda Lokalavtalet med anslutning till bilreparatörernas riksavtal Bilcentralen H Dahlström, Emmaboda Bil AB Ole Carlström, Emmaboda Fa Thorsten Ahlqvist Bilservice, Lindås Fa Vissefjärda Biltjänst, Vissefjärda Sida 17

18 Lokalavtal med anslutning till smidesarbetarnas riksavtal AB H Dahlströms Smidesverkstad, Emmaboda Linde-Smide, Emmaboda Svets & Smide, Emmaboda Skruvs Smidesverkstad, Skruv Vissefjärda-Smide, Vissefjärda Lokalavtal med anslutning till cykel- och motorreparatörernas riksavtal W Carlssons Cykelaffär Rep Verkstad, Broakulla GJUTARNA ÖVERGÅR TILL METALL Vid Gjutareförbundets kongress våren 1963, fattades beslut om en sammanslagning av dessa förbund och Metallindustriarbetareförbundet samt dess erkända arbetslöshetskassa fr o m 1 januari Förbundets lokala organisationer skulle också sammanföras senast den 1 januari 1964 men hinder förelåg ej för ett samgående vid en tidigare tidpunkt. Lokala förhandlingar upptogs med Gjutareförbundets avd nr 98 i Lindås för ett samgående, som gav till resultat, att fr o m den 1 november 1963 överfördes dess medlemmar; 49 st, till Metalls avd 158. Vid övergången den 1 november erhöll gjutareavd medlemmar representation i såväl avdelningsstyrelsen som i klubbstyrelserna till Gullbergs och Stenberg-Flygt, i företagsnämnder och skyddskomittéer av förut utsedda ledamöter vid de bägge arbetsplatserna. De ekonomiska tillgodohavandena har överförts, dels till hjälpsjukkassan och dels direkt till kassan i avd 158. I samband med överföring har förbundets revisor Stanley Sjö granskat gjutareavd ekonomiska handlingar och funnit, att allt var i god ordning. En i Landsorganisationen mycket debatterad fråga om samgående i ett förbund har nu blivit verklighet. Gjutareförbundets avd 98 har därmed upplösts efter ca 50-års verksamhet, som självständig organisation för gjuteriarbetarna i Lindås. Sida 18

19 I början av denna historik omnämnes att järnarbetare och gjutare tillsammans bildade avd 61 år 1898 och att gjutarna något år senare utbröt sig och bildade egen avd med anslutning till Gjutareförbundet. Denna avd avsomnade, liksom många andra efter storstrejkåret, men återupptogs på nytt år Sedan Metalls avd 158 tillkom har de bägge fackorganisationerna samarbetat i bästa sämja och nu efter mer än 60 år har cirkeln slutits, gjutare och metallarbetare är återförenade i en organisation. MEDLEMSANTALETS FÖRÄNDRING UNDER 50 ÅR Vid avd start den 1 oktober 1916 var 17 nyingångna medl samt 1 överflyttad från avd 34 i Kalmar; 18 medl. 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/ = = = = = = = = = = = = medlemmar Medlemsantalets förändring under år 1965: Den 1januari = 504 helbetalande + 62 halvbetalande =566 Nyingångna under året Överflyttade från andra org...29 Inflyttade från andra org Summa tillk medl 155 Avflyttade till andra avd...18 Avflyttade till andra org...45 Beviljade utträde...14 Uteslutna...36 Avlidna... 2 Summa avg medl 115 Sida 19

20 Medlemsantalet den 31 december 1965 Helbetalande Halvbetalande...67 = 606 Avd inkomster och utgifter har under år 1965 balanserat på kr och hjälpsjukkassan kr därav utbetalt sjukhjälp kr. Kollektivanslutningen till SAP innebär att 390 medl är kollektivanslutna och reservanternas antal utgjorde 216 den 31 december Under de gångna 50 åren har följande 7 personer fungerat som ordförande: Gunnar Lindström, från starten t o m år 1917 Gustav Qvist, under åren Albin Thomelius, under åren Janne Knutsson, under åren samt under åren Oskar Karlsson, under åren Frits Johansson, under åren Fr o m 1955, Sven Melin Följande 6 personer har innehaft kassörsbefattningen: Melker Karlsson, från starten t o m 1917, Oskar Karlsson, under år 1918, Frans Johansson, fr o m år 1919 till sin hastiga bortgång den 18/7 1930, Oskar Karlsson, för andra gången t o m år 1938, Francis Lindström, under åren , Ernst Carlsson, under åren , samt fr o m 1961, Frits Johansson. Sida 20

21 Till hedersmedlemmar har följande personer blivit korade: Janne Knutsson, Gustav A Carlsson, Martin Lindqvist, Frits Johansson, Gunnar Johansson och Otto Franzén. Vid 50-års jubileet korades ytterligare tre medlemmar: Ernst Carlsson, Selfrid Engström och Hans Sunebring. Studieorganisatör: Åke Fransson, kassör för hjälpsjukkassan, Nils Ahlberg, revisorer: Lennart Wulf Karl Johansson. Studiekommittéledamöter: Lennart Wulf, Ove Söderberg, Rune Haraldsson, Erik Augustsson, Bengt Berg och Karl Stolpe. Den 1 april redovisades att 102 medl innehade sammanlagt 146 uppdrag inom avd 158. Att i kort sammandrag beskriva en avd 50 års verksamhet, kan ju endast bli några utplock av vad som under tiden sig tilldragit. Skulle huvudparten av det som protokollen förtäljer delgivas, fordras för detta utrymme en diger volym. Avd uppgift har ju även bl a varit att understödja och främja studieverksamheten bland medlemmarna. Inom studieverksamheten kan förtjäna nämnas att Janne Knutsson varit en pådrivande kraft då det gällt studier och studiecirkelarbete inom Metalls avd 158. Förutom att Janne Knutsson är hedersmedlem, till följd av mera än 25 års uppdrag inom avd och därav 17 år som avd ordf har han även några år varit ledamot i förbundets överstyrelse. Sida 21

22 En på sin tid mycket anlitad man inom avd var Frans Johansson. Från avd start t o m 1918 var han revisor och sedan innehade han kassörssysslan fr o m 1919 till sin bortgång som utan föregående sjukdom timade på arbetsplatsen Gullbergs den 18 juli Johansson hade tidigare under ca 10 år varit kassör i avd 61 och i övrigt mycket verksam inom olika organisationer. Han var nämligen den som i avd 61 väckte förslag om att bilda en Folkets Hus Föreningen och blev vald till ledamot i den kommitté som skulle arbeta för att lösa frågan. Resultatet blev att Folkets Husföreningen bildades den 4 april Johansson, som blev utsedd till föreningens kassör och föreståndare, var en av de två som tillhandlade sig den tomtmark där Folkets Park anlades. Medl i avd 61 satte omedelbart igång med stenbrytning och röjningsarbete samt även dansbana, allt som frivilligt arbete. Efter några år byggdes en danspaviljong samt andra erforderliga byggnader, som ansågs vara behövliga i en folkpark. År 1926 byggdes Folkets Hus på för ändamålet inköpt tomt och därmed var äntligen lokalfrågan för samhället löst. Kassörsbefattningen innehade Johansson till sin bortgång. Johansson var även under de senaste levnadsåren intresserad kommunalman, han var vid sitt frånfälle bl a kommunalfullmäktig, ledamot i kommunalnämnden med flera uppdrag. Till följd av uppdragens mångfald fick han äretiteln, Borgmästaren. På årsdagen efter hans bortgång avtäcktes en gravgård, som organisationerna i Lindås rest på hans grav i samband med en minnesstund på den vackra kyrkogården i Vissefjärda, varvid representanterna för organisationerna i Lindås var församlade. En annan medlem, som bör nämnas var Axel Lindeberg. Han ingick som medlem i avd 61 i Lindås den 1 april Gullbergs var då hans arbetsplats under några år. I avdelning 61 var han dels sekreterare och dels ordf under det första decenniet efter sekelskiftet. Han flyttade till Kosta och arbetade där något år men var fortfarande medlem i avdelning 61. På våren 1910 då det blev aktuellt att nedlägga avdelning 61 tog han sin medlemsbok och överlämnade den till avdelning 74 i Växjö. År 1910 återkom L till Lindås samt tog då anställning hos Lindås Gjuteri & Formfabrik AB. Han var då en tid den ende som var organiserad i Metall. Då L tillfrågades om att övergå till avdelning 158 då den bildades, svarade han: Jag är medlem i avdelning 74 i Växjö, jag vill först se om den nya organisationen blir stabil innan jag övergår. L stod kvar i Växjö till början av år Sida 22

23 Han stod kvar vid sin svarv på verkstaden till början av 1950talet. L var en mycket skicklig yrkesman, tillika en mycket punktlig medlem i Metall. Medlemskap hade i en löpande följd fortgått sedan år 1899 till dess att det av den obeveklige liemannen avbröts år Ett 64-årigt medlemskap är nog ganska unikt under den tidsperiod, som här ovan angivits. Gustav A Carlsson tillhörde dem som korats till hedersmedlem till följd av innehavda uppdrag inom avdelningen i mer än 25 års tid. Han kom till Lindås år 1918, blev medlem i Metall den 9 juni. Ett år senare finner vi honom som sekr i avdelningen. I ABF och dess studieverksamhet var Carlsson tillsammans med Janne Knutsson och Oskar Karlsson, under många år en av de ledande krafterna. Som sekr hade han inte bara avdelning 158 och ABF, utan vi finner honom som protokollförare bl a i föreningen Folkets Hus, Lindås Arbetarekommun samt Koopertiva Föreningen Fram i Lindås, där han senare under ca ett kvarts sekel var revisor. Under 30-talet var han även mycket verksam för partipressens spridning bland medlemmar och övriga partivänner. Kommunalt intresserad var Carlsson bl a kommunalfullmäktige under ett par perioder. Carlsson arbetade sista dagen, lördagen den 26/1 1957, blev efter hemkomsten hastigt sjuk och avled samma kväll. Ett år efter hans bortgång reste organisationerna i Lindås en gravvård på den plats där han fått sitt vilorum på Vissefjärda kyrkogård. De medlemmar inom avd 158 vilka uppnått pensionsålder är till antalet 31. Av dessa har Martin Gustavsson den längsta medlemstiden. Han ingick som medlem i avd 196 Ankarsrum den 1/2ooch har alltså i en oavbruten följd varit medlem i Metall i över 58 år. Den 1 oktober 1966 har följande personer uppnått 50-årigt medlemskap i avdelning 158: Janne Knutsson, Gunnar Johansson, Mårten Karlsson och Anton Svensson. Av de 18 som i augusti 1916 bildade avd 158 har de fyra sistnämnda i oavbruten följd varit medlemmar i avd och en har återkommit. För sex har medlemskapet upphört till följd av dödsfall. Av de övriga har en del flyttat till annan ort eller beviljats utträde. Av de som ingått i förbundet genom avd 61 i Lindås, finns nu oss veterligen icke någon som lever. Sida 23

24 AVSLUTNING Det har inte alltid varit frid och endräkt i avd sedan den bildades. Många tvisteämnen har dykt upp och ibland har stridens vågor gått höga. Men det har också funnits sammanhållning och vid konflikter eller andra allvarliga svårigheter har alltid kamplusten varit stor. Där har medlemmarna vetat sin plats och aldrig har kampsången ljudit starkare än då. PS Oskar Karlsson har nedtecknat Metalls historik och nedlagt ett stort jobb. Hoppas att Du som läst detsamma har funnit den avkoppling och det intresse för vad en fackförening har till uppgift att arbeta med. DS FORTSÄTTNING FÖLJER I DEL 8 Föreningen Folkets Hus Musikkåren ABF:s studiecirkel, Bibliotek och avd 325 (del 8 kommer att finnas på hemsidan i mitten av februari 2015) Sida 24

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen AVDELNINGEN 1 Avdelningen är ansluten till fackförbundet TULL-KUST Avdelningen skall i enlighet

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Normalstadgar för officersförening

Normalstadgar för officersförening Normalstadgar för officersförening Fastställt av Förbundsmötet 2014 Normalstadgar för officersförening Inom Officersförbundet Fastställda av förbundsmötet 2014 Stadgarna utgör en minimireglering av föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar följande samfällighet: Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1974-12-17 (dnr AB2 132/73).

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar följande samfällighet: Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1974-12-17 (dnr AB2 132/73). Söra Södra Samfällighetsförening Stadgar (inkluderande de ändringar som gjorts enligt stämmobeslut 1976, 1977, 1995, 2004 och 2005) för samfällighetsföreningen, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

4 MEDLEM Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet

4 MEDLEM Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet Tegefjälls Samfällighetsförening Åre Org nr STADGAR Sammanträdesdatum 716414-9507 1986-03-04 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Stadgar för PTC User Sweden

Stadgar för PTC User Sweden 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är PTC User Sweden. Dess postadress ska vara ordförandens företagsadress. Dess firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig samt av övriga ordinarie styrelseledamöter,

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar följande samfällighet; Rotebro GA:2 och GA:2

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar följande samfällighet; Rotebro GA:2 och GA:2 2007-06-25 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagen bestämmer om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Styrelse- och Revisionsberättelse för år 1971

Styrelse- och Revisionsberättelse för år 1971 Göteborgs Hamnarbetarefackförening Sekt. 1 Stuveriarbetarna Styrelse- och Revisionsberättelse för år 1971 /Y J l l STYRELSEBERÄTTELSE Styrelse: Ordförande: Kurt Lundberg Vice Ordförande: Bert Svensson

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige I Föreningens uppgift 1 Brandskyddsföreningen Sverige, som är en ideell förening, ska verka för ett säkrare Sverige, med särskild inriktning på brandskydd. Föreningen

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

Stadgar SAS Group Club Sweden 2016

Stadgar SAS Group Club Sweden 2016 Stadgar SAS Group Club Sweden 2016 Denna upplaga ersätter SAS Group Club Swedens tidigare utgåvor. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄNDAMÅL... 2 2 MEDLEMSKAP... 2 3 ÅRSAVGIFT... 2 4 VERKSAMHETSÅR... 2 5 STYRELSE...

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

Normalstadgar för avdelningar

Normalstadgar för avdelningar Normalstadgar för avdelningar 2016-03-02 Normalstadgar för avdelningar syftar till att utgöra ett stöd för avdelningens egna stadgar och förbundets stadgar är överordnade avdelningens stadgar. Dessa reviderade

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Astronomen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar.

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar. Bostadsrättsföreningen Mineralen i Eskilstuna Stadgar A Allmänna bestämmelser 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Mineralen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING Antagna vid ordinarie föreningsmöte den 16 mars 1970. Ändrade vid ordinarie föreningsmöte den 9 december 1999. Nuvarande lydelse beslutad för andra gången

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Onsdagen den 22 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Onsdagen den 22 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå Västernorrlands Försvarsutbildningsförening Ordinarie Årsstämma Onsdagen den 22 februari 2012 Kl. 19.00 Hotell Appelbergs Storgatan 51, Sollefteå KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VÄSTERNORRLANDS

Läs mer

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm 1 (5) STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm Stadgarna antogs vid ordinarie allmänt sammanträde den 26 april 2016 1 Militärsällskapets ändamål Militärsällskapet i Stockholm skall främja stärkt försvarsvilja,

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 1 FIRMA Föreningens firma är Särö Villaägareförening, (org. nr. 849400 7076) 2 ÄNDAMÅL Föreningen har till

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter STADGAR för Ideell förening med årsavgifter 1 NAMN Föreningens namn är Grängsbo Bygdegårdsförening 1 2 ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011

Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening. Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 Stadgeändring, förslag till årsmötet 27 april 2011 1 Nuvarande lydelse Stadgar för Västerleds Trädgårdsstadsförening fastställda vid föreningens sammanträde den 4 december 1967, den 29 maj 1968, den 10

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå Västernorrlands Försvarsutbildningsförening Ordinarie Årsstämma Måndagen den 17 februari 2014 Kl. 19.00 Hotell Appelbergs Storgatan 51, Sollefteå KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VÄSTERNORRLANDS

Läs mer

Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen.

Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen. MENSENS stadgar 1 Namn Föreningen heter MENSEN Forum för menstruation (MENSEN). Hädanefter kallad föreningen. 2 Ändamål 2.1 Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden demokratisk och feministisk

Läs mer

Stadgar. 1 FIRMA Föreningens firma är Olsgårdens samfällighetsförening

Stadgar. 1 FIRMA Föreningens firma är Olsgårdens samfällighetsförening Stadgar 1988-03- 21 Stadgar för samfällighetsförening. bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inget annat framgår av

Läs mer

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb 2 Varför starta mc-klubb? Att starta en mc-klubb innebär att man samlas runt det gemensamma intresset motorcykeln. En SMC-klubb visar genom

Läs mer

Föreningens firma är Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening

Föreningens firma är Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening Sida 1 (8) Aktbilaga ST1 STADGAR Sammanträdesdatum 2013-02-27 Sammanträdesledare Per Hansson Ärende Stadgar för Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN OCH DESS UTVECKLINGEN INOM LINDÅS SAMHÄLLE

EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN OCH DESS UTVECKLINGEN INOM LINDÅS SAMHÄLLE DEL 6 På följande sidor är ett utdrag ur boken Lindås Från by till samhälle Fortsättning från Del 5 (att tänka på när du läser dessa avsnitt, är att boken skrevs 1980-83) Sida 1 EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

STADGAR FÖR VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING

STADGAR FÖR VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING 1 STADGAR FÖR VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING Lantmäterimyndigheten Stockholms län 2002-01-20 registrerade i protokoll 2001-05-10 intagna beslut om ändring av stadgar för Värmdöviks vägförening Stadgar för Värmdöviks

Läs mer

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening)

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening) Stadgar för MejDej-kooperativet (Ideell förening) 1 FÖRENINGENS NAMN MM Föreningens namn är MejDej-kooperativet, med säte i Kristianstads kommun och verksamhet på 15 mils radie från Kristianstad. MejDej-kooperativet

Läs mer

SVENSKA HOTELLPORTIERFÖRENINGEN

SVENSKA HOTELLPORTIERFÖRENINGEN STADGAR FÖRENINGENS FIRMA 1 Föreningens namn är Svenska Hotell Portier Föreningen FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål är att verka för sammanslutning av inom Sverige arbetande hotellportierer/concierger

Läs mer

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980.

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Ändringen är i kursiv stil under respektive paragraf Firma 1 Föreningens firma är Svedala företagsgrupp ekonomisk förening. Föreningens firma är Svedala

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

STADGAR Föräldraföreningen Sebran. Uppdaterad: 2012-04-25

STADGAR Föräldraföreningen Sebran. Uppdaterad: 2012-04-25 STADGAR Föräldraföreningen Sebran Uppdaterad: 2012-04-25 1 Stadgar för Föräldraföreningen Sebran 1 Firma Föreningens firma är Föräldraföreningen Sebran, ekonomisk förening. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012 Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012 Inledning Denna broschyr kan vara bra att ha när du behöver uppgifter om vår organisation, till exempel medlemsstatistik, avgifter etc. Uppgifterna

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Stadgar. för Riksbyggens lokalförening i [ ]

Stadgar. för Riksbyggens lokalförening i [ ] Stadgar för Riksbyggens lokalförening i [ ] 1 Organisationsnummer: Stadgarna antogs vid årsmöte den: / - 1 FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningen är ideell och dess firma är Riksbyggens lokalförening

Läs mer

Kommun: Värmdö Stockholm. Föreningens firma är Kungsdalens Samfällighetsförening(SKÄRMARÖ GA:3) Föreningen förvaltar Skärmarö GA:3.

Kommun: Värmdö Stockholm. Föreningens firma är Kungsdalens Samfällighetsförening(SKÄRMARÖ GA:3) Föreningen förvaltar Skärmarö GA:3. Sida 1 (10) STADGAR Sammanträdesdatum 2005-06-11 Sammanträdesledare Sven G Nilsson Ärende Kungsdalens Samfällighetsförening Organisationsnummer:716417-2673 2006-01-04 Registrerades i protokoll 2005-06-11

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 Svenska Russavelsföreningen Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 1 Namn. 2 Säte 3 Ändamål. 4 Lokalförening 5 Medlemskap Föreningens namn är "Svenska Russavelsföreningen"

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Normalstadgar för lokalavdelning och Instruktion för kontaktman

Normalstadgar för lokalavdelning och Instruktion för kontaktman Normalstadgar för lokalavdelning och Instruktion för kontaktman Dessa normalstadgar för lokalavdelning och denna instruktion för kontaktman är fastställda av förbundsstyrelsen med utgångspunkt i förbundets

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014 STADGAR för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE Antagna den 16 juni 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Firma Föreningens svenska namn är Internet Society:s svenska avdelning (ISOC-SE). Föreningens

Läs mer

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS T(R) 135 Västerås FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS Stadgar för lokalavdelningen Flottans Män i Västerås 1 Ändamål Flottans Män i Västerås är en av f.n. 24 lokalavdelningar i Sverige underställda Riksförbundet Flottans

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer