METALLS AVD 158 LINDÅS UTDRAG UR AVDELNINGSHISTORIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "METALLS AVD 158 LINDÅS UTDRAG UR AVDELNINGSHISTORIK 1916 1966"

Transkript

1 DEL 7 På följande sidor är ett utdrag ur boken Lindås Från by till samhälle Fortsättning från Del 6 (att tänka på när du läser dessa avsnitt, är att boken skrevs ) Sida 1

2 METALLS AVD 158 LINDÅS UTDRAG UR AVDELNINGSHISTORIK Den första fackliga organisationen i Lindås tillkom år Då hade ett par medlemmar från Järn & Metall i Kalmar bildat en filial i Lindås med 12 medlemmar och nämnes då Axel Rubin som ordf och Aug Nordström som kassör. Denna filial bestod endast 1 år. Flera agitationsresor företogs av styrelsemedlemmar från Metalls avd i Kalmar för att ånyo organisera järnarbetarna här, utan resultat. År 1898 gick det bättre ty då bildades avd 61 av Järn & Metall den 30 januari. Det var vid denna tid vanligt, att skickliga yrkesarbetare luffade till och från olika orter och tog arbete någon tid. Två bröder, A och D Gillström, som var organiserade, var nu drivfjädern till den nya organisationen, som samlade gjutare och järnarbetare tillsammans. Den första styrelsen bestod av: D Gillström, ordf, A Gillström, v ordf, F O Lindström, sekr, Köhl, v sekr, samt C Hultgren, kassör. Efter något år flyttade C Hultgren till Kosta och därefter anslöt sig arbetarna på järnvägsverkstaden i Kosta till avd nr 61 i Lindås. Gjutarna däremot bildade egen avd med anslutning till Gjutareförbundet. Då avd nr 61 var ny hölls möten varannan söndag. Enär medlemsantalet höll sig omkring 20, antecknades de frånvarande i protokollen. Sedermera ändrades mötestiden till en gång i månaden, dessutom tillkom ofta extra möten emellan, då det ofta förekom tvister av olika slag. NÅGRA UTDRAG UR GAMLA PROTOKOLL Många protokoll finns bevarade, men dock ej alla från avd 61-ans verksamhet. De som finns är intressanta att läsa, trots att en del protokoll kan vara kortfattade och svåra att tolka. Men man kan bilda sig en uppfattning om, att det även var andra problem än rent fackliga, som diskuterades på 61-ans möten. Sida 2

3 Sida 3

4 Några utdrag ur protokollen: Aug Nordström rep avd 61 vid 1902 års kongress Gotth Ahlberg rep avd 61 vid 1904 års kongress, Frans Johansson rep avd 61 vid 1909 års kongress. Den 7/ tillsattes en kommitté med uppdrag att utreda frågan om bildandet av en Koop Förening. Den 3/ beslutades att anskaffa en fana, priset utgjorde 74 kronor. Samma dag beslutades att göra en framställning till Träarb fackförening i Emmaboda om att gemensamt bilda en arbetarekommun. Den 3/ diskuterades frågan om att bilda en sjukkassa. Man beslutade utlysa ett allmänt möte för att diskutera sjukkassefrågan. En skrivelse från Kosta-medlemmarna föredrogs vari medd att en medlem begärt, att få utträda ur avd på grund av felande existensmedel. Den 2/ beslutades om en uttaxering av 5 öre per vecka och medlem för att därmed anskaffa medel till att bygga en dansbana. Vidare beslöts, att införa en plikt à 25 öre för varje medlem, som utan laga förfall uteblev från avd möten, att gälla tillsvidare. Pliktavgiften skulle tillfalla dansbanefonden. Den 6/ föredrogs ett cirkulär om att kontigenten sänkts från 50 till 40 öre per vecka. Frans Johansson framställde frågan om medlemmarna var villiga att tillsammans med Godtemplarlogen diskutera bildandet av en Folkets Hus Förening. Denna fråga besvarades med enhälligt Ja. På extra möte den 20/ medd att ingenjör Bjurström, hos fabrikör Stenberg, avskedat en svarvare (J Engström) därför att han vägrat arbeta längre än till klockan 18. Den 16/ beslutades, att medd ingenjör Bjurström, att om ej Engström omedelbart blir återanställd och får sin plats tillbaka kommer arbetet att nedläggas vid verkstaden. Detta skulle ske med eller utan förbundets tillåtelse, men skulle förbundsstyrelsen meddelas om beslutet. En kommitté på 3 personer tillsattes, som även skulle medd partipressen om förhållandet på arbetsplatsen. Sida 4

5 Den 2/ medd att förbundsstyrelsen lämnade konfliktfrågan fri, att själva på eget ansvar avgöra densamma. Den 7/ beslöts om kollektiv anslutning till Emmaboda Arbetarekommun. Den första maj skulle ledighet begäras och en uppmaning ställdes att de som kunde skulle resa till Kalmar för att deltaga i första maj demonstration med fana. 2 ordningsmän valdes. Den 13/ Förbundssekr Th Johansson hade infunnit sig för att söka bilägga den uppkomna konflikten. Överenskommelse träffades, att Engström skulle återintagas och de strejkande skulle återuppta arbetet den 15/4 kl 9. Den 19/ fastställdes lön för avd-kassören för år 1907 till 5 kr. Den 3/ rapporterade dansbanekommitén, att en tomt för dansbana anskaffats. Ett anslag på 75 kr beviljades till dansbanan, vidare skulle NOV-logen dela omkostnaden. Den 6/ rapporterades att hr Nilsson från Malmö tillsammans med underhandlingskommittén träffat uppgörelse vid Gullbergs om 3 öre förhöjning per timma, samt arbetstidens förkortning från 62 till 57 timmar per vecka. Den 4/ rapporterades att avd tillsammans med NOV-666 Aktiv hållit 2 fester under sommaren, som tillhopa gav ett netto för avdelningen med 46,37 kr. Den 10/ beslutades att utträda ur Emmaboda Arbetarekommun men om medl personligen ansluter sig till kommunen har avd ej något emot. Den 18/ beslutades att gemensamt med NOV-logen inköpa ett dragspel för 22 kr. Samt teckna 10 andelar i Föreningen Folkets Hus. Under år 1909 diskuterades frågan om Parlamentarism eller generalstrejk på flera avd möten. Under hösten förekom en extra uttaxering à 2 kr per vecka under 10 veckor. Sida 5

6 Det sista protokollförda mötet i avd 61 är daterat den 13 mars 1910 och då diskuterades frågan: Har vi något nytta av våra nuvarande fackliga organisationer? Frågan behandlades för att åter upptagas på nästa möte. Något nästa möte kom troligen ej tillstånd, det finns i varje fall ej något protokoll med senare datum. Alltså sattes punkt för avd 61-ans verksamhet den 13 mars I den sista redovisningsrapporten till förbundet upptogs endast 2 medlemmar. LOKAL SAMORGANISATION BILDAS Organisationstanken fanns dock och man ville nu pröva en ny organisationsform och den 5 juli 1910 beslutades, att bilda en lokal samorganisation, sedan hr Karl Flodin, Helsingborg, i ett långt anförande klargjort den nya organisationens uppgift, antecknade sig 17 personer som medlemmar. Till styrelse valdes: G Lindström, ordf, Hj Lindberg, v ordf, Frans Karlsson, sekr, Axel Svensson, v sekr och Frans Johansson, kassör. Denna organisation var i verksamhet t o m den 17/ , då den upplöstes och kassan, kr uppdelades med hälften var till tidningen Syndikalisten och Brands utgivningsfond. Den 23/ återupptogs den lokala samorganisationen och man valde en styrelse: John Svensson, ordf, J A Lindqvist, v ordf, J Knutsson, sekr, H Samuelsson, v sekr och Karl Ottosson, kassör. Hur lång tid den nu återupptagna organisationen var i verksamhet är obekant enär protokoll saknas. Sida 6

7 METALLS AVDELNING 158 BILDADES På sommaren 1916, under trycket av ständigt ökade livsmedelspriser, blev frågan om att bilda en fackförening åter aktuell. Den 20/ hade intresserade sammankallat metallarbetarna till ett möte, efter ett anförande av Gustav L Johansson, Kalmar, beslutades att bilda en egen avd med anslutning till Sv Metallindustriarbetareförbundet fr o m 1/ metallarbetare var närvarande vid mötet och samtliga antecknade sig för medlemskap i avd, som tilldelades nr 158. De personer som blev medlemmar från starten var: Gunnar Lindström, Melker Karlsson, Karl Högberg, Frans Johansson, Janne Knutsson, Oskar Karlsson, Gunnar Johansson, Harald Dahlman, Albert Nilsson, Mårten Karlsson, Anton Svensson, J A Lindkvist, Axel Berg, Axel Lundell, Sture Alfredsson, Oskar Sjökvist, Karl Karlsson, (Månsson) Alb Augustsson. Den första styrelsen: Gunnar Lindström, ordf, Karl Högberg, sekr, Melker Karlsson, kassör samt Axel Lundell och Harald Dahlman. Revisorer: Frans Johansson, Oskar Karlsson och Axel Berg. Sida 7

8 LÖNERÖRELSER Redan i slutet av år 1916 beslutades, att hos Lindås Gjuteri & Formfabriks AB och Gullbergs Maskinfabriks AB, begära förhandlingar om löneförhöjning. Avd 158 kontaktade gjutarnas avd 98 och ett gemensamt förslag till lönelistor upprättades, vilka inlämnades till respektive arbetsgivare på nyåret I februari träffades överenskommelse och resultatet blev att timlönerna ökades från 4 till 14 öre. I juni månad 1917 gjordes en gemensam framställning om att erhålla semester. Denna underhandling resulterade i att en veckas semester med full avlöning beviljades i samband med midsommarhelgen Varupriserna steg fortfarande mycket kraftigt och som följd härav måste nya löneframställningar med ganska korta mellanrum. År 1918 resulterade den förda lönerörelsen i en ökning av timlönerna med ca 20 öre. År 1919 gick metallarbetarna och gjutarna återigen med gemensamma krav på såväl timlöneförhöjning, = 26 öre per timma, som 1 veckas semester samt 8 timmars arbetsdag. Från tidigare tillfällen gjorda erfarenheter, att det icke går så lätt att få begärda krav godkända, så beslutades att göra hemställan hos förbundsstyrelsen om att få vidtaga erforderliga åtgärder för att få framförda krav godkända. Förhållandet utvecklade sig så, att öppen konflikt, med förbundets godkännande utbröt. Hos Gullbergs Maskinfabrik började konflikten den 14 maj Då strejken pågått till den 29 juli 1919 beslutade även de anställda vid Lindås Gjuteri & Formfabriks AB, att hos förbundsstyrelsen begära tillstånd till sympatiåtgärd och nedlägga arbetet även vid detta företag. Förbundsstyrelsen biföll denna begäran och konflikten vid Lindås Gjuteri & Formfabriks AB utbröt den 7/ Strejk var nu ett faktum vid bägge företagen i Lindås. Vid Gullbergs Maskinfabrik hade underhandlingar förts vid flera tillfällen under sommaren, men först den 18/9 träffades uppgörelse och arbetet återupptogs den 22/ Strejken hade då pågått i ca 5 månader. Sida 8

9 Vid Lindås Gjuteri & Formfabriks AB träffades uppgörelse den 29 september och arbetet återupptogs den 30 september Strejken hade då här pågått ca 2 månader. Resultatet av striden, i stort sett tillfredsställande; högsta timlön för yrkesarbetare höjdes till 95 öre per timma, förkortning av arbetstiden till 8 timmar per dag samt semester i enlighet med verkstadsavtalet. Avd medlemmar hade med stor enighet utkämpat sin första konflikt mot arbetsgivarna vilket med tillfredsställelse noteras. De strejkande metallarbetarna erhöll samtidigt kr i strejkunderstöd från förbundet. DEPRESSIONSTID Endast några månader efter den segslitna uppgörelsen, eller i början av år 1920, gjordes ånyo en framställning om förhöjda timlöner. Resultatet av denna begäran blev 15 öres förhöjning, till 1.10 per timma. Under hösten 1920 började tecken på en annalkande depressionstid göra sig gällande. Som en följd härav minskades arbetstiden kraftigt. År 1921 var den inskränkt till 4 dagar i veckan, en del av året var arbetstillgången så dålig att arbete ej kunde beredas för mer än 4 dagar varannan vecka. Sida 9

10 Lönereduceringskrav framställdes då från arbetsgivarna på ej mindre än 20%. Detta reduceringskrav lyckades avd medl avvärja men en kort tid därefter gjordes en ny framstöt med krav på 12% reducering. Nu godkändes detta reduceringskrav mot löfte av arbetsgivarna, att de skulle göra stora ansträngningar för att skaffa arbetstillfällen och därmed utöka arbetstiden, helst till full arbetsvecka. I början av år 1922 fick avd medl åter reduceringskrav. Då avd medl under rådande förhållande icke ansåg sig kunna bjuda det motstånd, som hade varit önskvärt, godkändes nu en reducering på 23%. Man beslutade att godkänna reduceringen tillfälligt för 2 månader, ifall det skulle ljusna på arbetsmarknaden. Timlönen var nu nere i 75 öre. Under år 1923 blev arbetstillgången bättre och arbete kunde då beredas till full arbetsvecka. En löneframställning resulterade i 5 öres förhöjning per timma samt fyra dagars semester. Någon semester hade nämligen inte utgått under depressionsåren. AVDELNINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE UTVIDGAS Metall-158-ans verksamhetsområde hade åren fram till 1922 endast omfattat två metallindustrier i Lindås, nämligen: Lindås Gjuteri & Formfabriks AB och Gullbergs Maskinfabriks AB. Då nya industrier inom metall, även bil, rör eller smidesbranschen startade inom samhället, eller inom en viss radie, hade avdstyrelsen sig förelagt att söka organisera arbetarna vid dessa företag inom området. Styrelsen hade noga sökt att fullgöra sitt uppdrag. På hösten 1922 hade styrelsen sammankallat arbetarna vid AB E J Carlström & son Velocipedfabrik i Emmaboda för att organisera dessa i en verkstadsklubb sorterande under avd 158. Den 24 november bildades denna klubb, som vid starten fick 8 medlemmar. Sida 10

11 Redan den 1 januari 1923 inlämnade klubben en framställning till arbetsgivarna om löneförhöjning. Denna framställning resulterade i att timlönerna ökades med 5 öre samt ackordspriserna med 10-15%. HÖGKONJUNKTUR Åren förflöt i stort sett utan anmärkning för avd vidkommande, med rätt god arbetstillgång, frånsett någon mindre säsongsarbetslöshet vid Carlströms och Gullbergs. Även betecknas som relativt goda och lugna år för avd medl. Arbetstillgången var särskilt god på samtliga tre arbetsplatser och avd tillfördes under tiden nya medl. Det första skriftliga avtalet under avd verksamhet upprättades detta år mellan avd samt Lindås Gjuteri & Formfabriks AB. Avtalet innebar avsevärda förbättringar, särskilt för de yngre kollegorna var också ett gynnsamt år. Medlemsantalet hade stadigt ökats och medlemsantalet hade nu passerat etthundragränsen. Under året uppsades från avd sida ett gällande lokalavtal mellan Carlströms verkstadsklubb och AB E J Carlström & son Velocipedfabrik i Emmaboda. Samtidigt inlämnades ett nytt förslag till kollektivavtal. Arbetsgivarna vägrade att underhandla om detta, de ville som hittills betala individuella löner. Enighet kunde icke uppnås i denna avtalsfråga. Bolaget ingick då som medlem i Sv Verkstadsföreningen och som en följd därav kom verkstadsavtalet att ligga till grund för underhandlingar mellan berörda parter. NY FANA INKÖPTES Under år 1929 inköpte avd sin fana från firma Lindblad, Örebro, för ett pris av 280 kr. År 1930 var även lugnt enär inga tvister förekom gentemot arbetsgivarna vid någon av de tre arbetsplatserna. Sida 11

12 ÅTER EN NY VERKSTADSKLUBB Den 1 augusti 1931 organiserades arbetarna vid E R Johansson Bilverkstad i Emmaboda. Klubben fick vid starten 9 nya medlemmar. Av okänd anledning upplöstes klubben efter 1 år, men återupptogs år ÅTER DEPRESSIONSPERIOD var arbetstillgången mindre god, varvid inskränkt arbetstid måste tillämpas vissa tider. Arbetstillgången var sämst vid Gullbergs. År 1932 uppsades avtalet mellan avd och Lindås Gjuteri & Formfabriks AB som varit gällande sedan år Uppsägningen skedde från bolagets sida enär de fr o m 1 juli ingått som medlem i Sv Verkstadsföreningen. Genom underhandling enades man om att avtalet skulle gälla till årets utgång och därefter skulle verkstadsavtalet tillämpas. Enär det syntes vara svårt att helt följa verkstadsavtalet fördes underhandlingar för att ernå rättelse. Förbundets ombudsman Anton Zetterling ledde förhandlingar för Carlströms och Lindås Gjuteri & Formfabriks AB som resulterade i i stort sett gynnsamma resultat för berörda medl. RÖRARBETARNA ORGANISERAS Under år 1934 organiserades rörarbetarna vid rörledningsfirman Värme & Sanitet, innehavare var rörledningsentreprenör Oskar Franzén, Lindås. Ett lokalavtal upprättades och godkändes med betydande löneförbättringar för berörda rörarbetare har arbetsförhållandena varit goda på samtliga arbetsplatser. Inga tvistigheter av betydelse har förekommit. Avd har haft en förhållandevis lugn period. BIL- OCH SMIDESARBETARE ORGANISERADES Genom styrelsens åtgärder har en mycket omfattande agitation för att organisera arbetarna vid de nya företagen under år 1936 förekommit. Sida 12

13 Sålunda har arbetarna vid tre arbetsplatser under året blivit organiserade: nämligen vid E R Johanssons bilverkstad i Emmaboda där arbetarna förut varit organiserade, men efter en kort tid föll ifrån. Vidare hos Helmer Dahlströms smidesfirma i Emmaboda samt hos smidesfirman Sven Franzén i Lindås. Avtal upprättades och godkändes vid Helmer Dahlströms smidesverkstad. Vid E R Johanssons bilverkstad fördes förhandlingar och firman lovade att tillämpa verkstadsavtalet. Förhållandet vid smidesfirman Sven Franzén i Lindås utvecklades sig så, att de hos honom anställda arbetarna permitterades strax efter det att smidesavtalet undertecknades av arbetsgivaren, varför arbetsplatsen blev blockerad för ny arbetskraft. Då arbetsgivaren icke kunde förmås att följa det ingångna avtalet och ej heller återanställa de permitterade arbetarna, blev blockaden bestående intill dess att rörelsen upphörde och firman avregistrerades. Under år 1937 organiserades arbetarna hos 2 rörledningsentreprenörer, nämligen: Emmaboda Rörledningsverkstad, Persson & Söner samt Vatten & Värme innehavare var rörledningsentreprenör Gösta Petersson. Avtal upprättades vid bägge företagen. Under åren har det i stort sett varit gynnsamt för avd och medl har haft god arbetstillgång vid samtliga arbetsplatser inom avd verksamhetsområde. Några tvistigheter av betydelse förekom icke. Genom underhandlingar löste man i allmänhet de ärenden, som var aktuella. Rörarbetareklubben vid firman Värme & Sanitet i Lindås, upplöstes sedan firmans innehavare avlidit. Gullbergs Maskinfabriks AB ingick som medlem i Sv Verkstadsföreningen och därmed kom verkstadsavtalet att tillämpas även vid denna arbetsplats. Åren kan jämföras med föregående 4-årsperiod, utom hos AB E J Carlström & son Velocipedfabrik där en del av arbetarna blev permitterade en tid under år 1944 till följd av materialbrist. Verkstadsavtalet var nu gällande vid 3 arbetsplatser och därmed förekom underhandlingar för att ernå rättelse i mindre detaljfrågor, samt även söka erhålla tillägg på utgående löner för timavlönade arbetare. Resultatet blev i stort sett tillfredsställande. Sida 13

14 Under år 1944 fördes förhandlingar hos Lindås Gjuteri & Formfabriks AB samt Gullbergs Maskinfabriks AB, om att resp företag borde avsätta medel i en pensionsfond och att därigenom kunna utbetala pension till sina anställda vid uppnådd pensionsålder eller vid avgång dessförinnan till följd av sjukdom. Resp företag lovade att beakta framställningen samt avsätta medel till en pensionsstiftelse. Löftet om pensionsstiftelser fullföljdes och pension har därefter utbetalats till dem som vid uppnådd pensionsålder slutat sin anställning. På övriga arbetsplatser förnyades lokalavtalen i närläge med verkstads-avtalet. VERKSTADKONFLIKTEN År 1945 var 3 arbetsplatser indragna i verkstadskonflikten nämligen: arbetarna vid Lindås Gjuteri & Formfabriks AB, Gullbergs Maskinfabriks AB samt AB E J Carlström & son Velocipedfabrik. Denna konflikt pågick som bekant i över 5 månader med början den 5 februari Sammanhållningen var god under hela konflikten. Samtliga strejkmöten var mycket talrikt besökta. Under året bildades en lokal hjälpsjukkassa inom avd avsedd för medlemmarna vid arbetsplatserna i Lindås. Till kassan utgår fastställd uttaxering. Kassan får anlitas av medlemmar som drabbas av långvarig sjukdom. FLERA NYA FÖRETAG STARTAS INOM AVD VERKSAMHETSOMRÅDE Åren tillfördes avd ett stort medlemstillskott. Flera nya industrier hade startats och styrelsen såg till att organisatoriskt bevaka de nya arbetsplatserna. En del avd-medlemmar hade övergått från de stora äldre företagen till de nya. De nytillkomna arbetarna var därför mycket lätta att vinna för medlemsskap. Styrelsen hade även att förelägga resp företag avtalsförslag, som också godtagits av samtliga parter. Under denna 5-års period har följande industrier startat: Lindås Verktyg AB, Maskinfirman Jon Stenberg AB, Lindström & Co, Firma Lindberg & Nilsson samt Lindås Detaljer AB, samtliga i Lindås. Bilcentralen, Firma Bil & Cykeltjänst och Gustav Karlssons smidesverkstad i Emmaboda. Rörarbetarna har under denna period övergått till Byggnadsarbetareförbundet. Sida 14

15 Under 5-årsperioden hade arbetarna vid 2 nya företag organiserats, nämligen: Nya AB Ducke i Eriksmåla samt Skruvs Smidesverkstad i Skruv. Den förstnämnda firman godkände Riksavtalet för verkstadsindustrin och den andra, Lokalavtalet med anslutning till rikssmidesavtalet. Vid de bägge största industrierna i Lindås, nämligen Stenbergs och Gullbergs, hade av en tillfällig konjunkturavmattning, 4-dagarsvecka tillämpats en tid men fr o m maj månad var åter arbetstiden normal. Carlströms i Emmaboda hade årligen återkommande säsongspermitteringar för en del arbetare i cykelbranschen. Bilarbetarna vid företaget hade full sysselsättning och riksavtalet för bilreparatörer hade godkänts av berörda parter. Avd medlemsantal ökade under denna 5-årsperiod med 45. Under 5-årsperioden hade avd en mycket uppmärksammad utvecklingsperiod. Medlemsantalet ökade under denna period med ej mindre än 95. Avd medlemsantal var den 31/ , 427, därav 14 kvinnor. Inom avd verksamhetsområde hade industrierna expanderat kraftigt och många nya företag startades. En del av företagen hade visserligen varit i verksamhet under många år, men under de första åren helt drivits som familjeföretag och i anledning därav hade avd-styrelsen icke tidigare haft möjlighet att organisera dem, som arbetat i dessa firmor förrän utomstående arbetare anställts. I följande nya företag hade alltså under denna 5-årsperiod, avdstyrelsen organiserat arbetarestammen, nämligen: Ahliqvists Mek Verkstad i Lindås, AB Svits & Smide, Linde-Smide, AB Br Hansson, Emmaboda Bleck & Plåtslageri, AB Emmaboda Vulkaniseringsverkstad, Runes Bilservice samt Bil AB Ole Carlströms, samtliga i Emmaboda, Långasjö-Eriksson AB och J A Johansson Bilverkstad i Långasjö, samt Firma Vissefjärda Biltjänst i Vissefjärda. Styrelsen hade för flertalet av de nyorganiserade medl upprättat lokalavtal och vid dessa förhandlingar hade ombudsmän från förbundet deltagit. Sedan avd nu vuxit sig stor hade en särskild avdelningsexpedition anskaffats i Föreningen Folkets Hus lokaler. Tidigare hade i allmänhet kassören i sin bostad upplåtit expeditionslokal, utom vid förekommande konflikt eller vid större arbetslöshetsperioder, då tillfällig lokal anlitades i Folkets Hus. Den nya expeditionslokalen användes även för avd mycket omfattande studiearbete. Sida 15

16 5-årsperioden, , har för avd varit en mäktig stabiliserings- period med god arbetstillgång för huvudparten av medlemskåren. Då nu avd verksamhetsområde omspänner ett tjugofemtal arbetsplatser har därmed styrelsen ett stort ansvar sig förelagt. Det åligger då främst på ordf att bevaka avtalsfronten, se till att ingångna och godkända avtal respekteras samt se till att underhandlingar vid behov blir verkställda. Då det gäller så stort antal arbetsplatser uppstår det alltid något problem, som fordrar underhandlingar mellan parterna. Sålunda har även denna period många problem uppseglat, både på de stora och de mindre arbetsplatserna men numera leder underhandlingar i allmänhet till antagbara resultat. Om mera betydelsefulla tvistigheter uppkommer, anlitas någon av förbundets ombudsmän. Under denna period har följande arbetsplatser tillkommit: Fa Thorsten Ahlqvist Bilservice, Lindås, AB Liljas Bil, Nybro, (filial i Emmaboda), Auto-Service i Emmaboda AB, Emmaboda, Vissefjärda-Smide, Vissefjärda, W Carlssons Cykelaffär & Reparations Verkstad, Broakulla samt AB Skruvia, Skruv. Under samma tid har följande firmor upphört: E R Johanssons Bilverkstad AB i Emmaboda, AB E J Carlström & son Velocipedfabrik i Emmaboda samt Emmaboda Smidesverkstad, (G Karlsson) Emmaboda. I följande företag har nya firmanamn antagits: Lindås Gjuteri & Formfabriks AB, Lindås = Stenbergs-Flugt AB, Lindås, AB Nya Ducke, Eriksmåla = AB Metall & Belysning, Eriksmåla samt Fa Lindberg & Nilsson, Lindås, = FAKO Mek-Verkstad, Lindås. ETT GAMMALT FÖRETAG AVVECKLAS I och med att AB E J Carlström & son Velocipedfabrik avvecklat sin rörelse har en av Emmaboda köpings äldsta firmor gått till historien. Fabrikör Carlström inflyttade till Emmaboda omkring sekelskiftet. Han var urmakare samt även återförsäljare av cyklar av märket Nordstjärnan och utförde även cykelreparationer. Snart kom egen tillverkning igång i mindre omfattning, men utökades efterhand och då tillverkningen på höjdpunkten monterades cyklar per år. Firmamärket var Original I och II. Sida 16

17 I början på 1920-talet hade även försäljning och reparation av bilar tillkommit och år 1922 organiserade sig arbetarna vid företaget. Denna arbetsplats var således den tredje, där arbetarna anslöt sig till Metalls avd 158. Förteckning över gällande avtal och firmor där de anställda är medlemmar i Metalls avd 158, vid utgången av år 1965: Riksavtal för verkstadsindustrin. Stenbergs-Flygt AB, Lindås Gullbers Maskinfabriks AB, Lindås AB Lindås Verktyg, Lindås AB Lindås Detaljer, Lindås Maskinfirman Jon Stenberg AB, Lindås AB Metall & Belysning, Eriksmåla Lokalavtal med anslutning till verkstadsindustris riksavtal Ahlqvists Mek Verkstad, Lindås Lindström & Co Mek Verkstad, Lindås FAKO Mek Verkstad, Lindås AB Skruvia, Skruv Riksavtal för bilrepationer AB Liljas Bil Nybro, filial i Emmaboda Auto-Service i Emmaboda Lokalavtalet med anslutning till bilreparatörernas riksavtal Bilcentralen H Dahlström, Emmaboda Bil AB Ole Carlström, Emmaboda Fa Thorsten Ahlqvist Bilservice, Lindås Fa Vissefjärda Biltjänst, Vissefjärda Sida 17

18 Lokalavtal med anslutning till smidesarbetarnas riksavtal AB H Dahlströms Smidesverkstad, Emmaboda Linde-Smide, Emmaboda Svets & Smide, Emmaboda Skruvs Smidesverkstad, Skruv Vissefjärda-Smide, Vissefjärda Lokalavtal med anslutning till cykel- och motorreparatörernas riksavtal W Carlssons Cykelaffär Rep Verkstad, Broakulla GJUTARNA ÖVERGÅR TILL METALL Vid Gjutareförbundets kongress våren 1963, fattades beslut om en sammanslagning av dessa förbund och Metallindustriarbetareförbundet samt dess erkända arbetslöshetskassa fr o m 1 januari Förbundets lokala organisationer skulle också sammanföras senast den 1 januari 1964 men hinder förelåg ej för ett samgående vid en tidigare tidpunkt. Lokala förhandlingar upptogs med Gjutareförbundets avd nr 98 i Lindås för ett samgående, som gav till resultat, att fr o m den 1 november 1963 överfördes dess medlemmar; 49 st, till Metalls avd 158. Vid övergången den 1 november erhöll gjutareavd medlemmar representation i såväl avdelningsstyrelsen som i klubbstyrelserna till Gullbergs och Stenberg-Flygt, i företagsnämnder och skyddskomittéer av förut utsedda ledamöter vid de bägge arbetsplatserna. De ekonomiska tillgodohavandena har överförts, dels till hjälpsjukkassan och dels direkt till kassan i avd 158. I samband med överföring har förbundets revisor Stanley Sjö granskat gjutareavd ekonomiska handlingar och funnit, att allt var i god ordning. En i Landsorganisationen mycket debatterad fråga om samgående i ett förbund har nu blivit verklighet. Gjutareförbundets avd 98 har därmed upplösts efter ca 50-års verksamhet, som självständig organisation för gjuteriarbetarna i Lindås. Sida 18

19 I början av denna historik omnämnes att järnarbetare och gjutare tillsammans bildade avd 61 år 1898 och att gjutarna något år senare utbröt sig och bildade egen avd med anslutning till Gjutareförbundet. Denna avd avsomnade, liksom många andra efter storstrejkåret, men återupptogs på nytt år Sedan Metalls avd 158 tillkom har de bägge fackorganisationerna samarbetat i bästa sämja och nu efter mer än 60 år har cirkeln slutits, gjutare och metallarbetare är återförenade i en organisation. MEDLEMSANTALETS FÖRÄNDRING UNDER 50 ÅR Vid avd start den 1 oktober 1916 var 17 nyingångna medl samt 1 överflyttad från avd 34 i Kalmar; 18 medl. 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/ = = = = = = = = = = = = medlemmar Medlemsantalets förändring under år 1965: Den 1januari = 504 helbetalande + 62 halvbetalande =566 Nyingångna under året Överflyttade från andra org...29 Inflyttade från andra org Summa tillk medl 155 Avflyttade till andra avd...18 Avflyttade till andra org...45 Beviljade utträde...14 Uteslutna...36 Avlidna... 2 Summa avg medl 115 Sida 19

20 Medlemsantalet den 31 december 1965 Helbetalande Halvbetalande...67 = 606 Avd inkomster och utgifter har under år 1965 balanserat på kr och hjälpsjukkassan kr därav utbetalt sjukhjälp kr. Kollektivanslutningen till SAP innebär att 390 medl är kollektivanslutna och reservanternas antal utgjorde 216 den 31 december Under de gångna 50 åren har följande 7 personer fungerat som ordförande: Gunnar Lindström, från starten t o m år 1917 Gustav Qvist, under åren Albin Thomelius, under åren Janne Knutsson, under åren samt under åren Oskar Karlsson, under åren Frits Johansson, under åren Fr o m 1955, Sven Melin Följande 6 personer har innehaft kassörsbefattningen: Melker Karlsson, från starten t o m 1917, Oskar Karlsson, under år 1918, Frans Johansson, fr o m år 1919 till sin hastiga bortgång den 18/7 1930, Oskar Karlsson, för andra gången t o m år 1938, Francis Lindström, under åren , Ernst Carlsson, under åren , samt fr o m 1961, Frits Johansson. Sida 20

21 Till hedersmedlemmar har följande personer blivit korade: Janne Knutsson, Gustav A Carlsson, Martin Lindqvist, Frits Johansson, Gunnar Johansson och Otto Franzén. Vid 50-års jubileet korades ytterligare tre medlemmar: Ernst Carlsson, Selfrid Engström och Hans Sunebring. Studieorganisatör: Åke Fransson, kassör för hjälpsjukkassan, Nils Ahlberg, revisorer: Lennart Wulf Karl Johansson. Studiekommittéledamöter: Lennart Wulf, Ove Söderberg, Rune Haraldsson, Erik Augustsson, Bengt Berg och Karl Stolpe. Den 1 april redovisades att 102 medl innehade sammanlagt 146 uppdrag inom avd 158. Att i kort sammandrag beskriva en avd 50 års verksamhet, kan ju endast bli några utplock av vad som under tiden sig tilldragit. Skulle huvudparten av det som protokollen förtäljer delgivas, fordras för detta utrymme en diger volym. Avd uppgift har ju även bl a varit att understödja och främja studieverksamheten bland medlemmarna. Inom studieverksamheten kan förtjäna nämnas att Janne Knutsson varit en pådrivande kraft då det gällt studier och studiecirkelarbete inom Metalls avd 158. Förutom att Janne Knutsson är hedersmedlem, till följd av mera än 25 års uppdrag inom avd och därav 17 år som avd ordf har han även några år varit ledamot i förbundets överstyrelse. Sida 21

22 En på sin tid mycket anlitad man inom avd var Frans Johansson. Från avd start t o m 1918 var han revisor och sedan innehade han kassörssysslan fr o m 1919 till sin bortgång som utan föregående sjukdom timade på arbetsplatsen Gullbergs den 18 juli Johansson hade tidigare under ca 10 år varit kassör i avd 61 och i övrigt mycket verksam inom olika organisationer. Han var nämligen den som i avd 61 väckte förslag om att bilda en Folkets Hus Föreningen och blev vald till ledamot i den kommitté som skulle arbeta för att lösa frågan. Resultatet blev att Folkets Husföreningen bildades den 4 april Johansson, som blev utsedd till föreningens kassör och föreståndare, var en av de två som tillhandlade sig den tomtmark där Folkets Park anlades. Medl i avd 61 satte omedelbart igång med stenbrytning och röjningsarbete samt även dansbana, allt som frivilligt arbete. Efter några år byggdes en danspaviljong samt andra erforderliga byggnader, som ansågs vara behövliga i en folkpark. År 1926 byggdes Folkets Hus på för ändamålet inköpt tomt och därmed var äntligen lokalfrågan för samhället löst. Kassörsbefattningen innehade Johansson till sin bortgång. Johansson var även under de senaste levnadsåren intresserad kommunalman, han var vid sitt frånfälle bl a kommunalfullmäktig, ledamot i kommunalnämnden med flera uppdrag. Till följd av uppdragens mångfald fick han äretiteln, Borgmästaren. På årsdagen efter hans bortgång avtäcktes en gravgård, som organisationerna i Lindås rest på hans grav i samband med en minnesstund på den vackra kyrkogården i Vissefjärda, varvid representanterna för organisationerna i Lindås var församlade. En annan medlem, som bör nämnas var Axel Lindeberg. Han ingick som medlem i avd 61 i Lindås den 1 april Gullbergs var då hans arbetsplats under några år. I avdelning 61 var han dels sekreterare och dels ordf under det första decenniet efter sekelskiftet. Han flyttade till Kosta och arbetade där något år men var fortfarande medlem i avdelning 61. På våren 1910 då det blev aktuellt att nedlägga avdelning 61 tog han sin medlemsbok och överlämnade den till avdelning 74 i Växjö. År 1910 återkom L till Lindås samt tog då anställning hos Lindås Gjuteri & Formfabrik AB. Han var då en tid den ende som var organiserad i Metall. Då L tillfrågades om att övergå till avdelning 158 då den bildades, svarade han: Jag är medlem i avdelning 74 i Växjö, jag vill först se om den nya organisationen blir stabil innan jag övergår. L stod kvar i Växjö till början av år Sida 22

23 Han stod kvar vid sin svarv på verkstaden till början av 1950talet. L var en mycket skicklig yrkesman, tillika en mycket punktlig medlem i Metall. Medlemskap hade i en löpande följd fortgått sedan år 1899 till dess att det av den obeveklige liemannen avbröts år Ett 64-årigt medlemskap är nog ganska unikt under den tidsperiod, som här ovan angivits. Gustav A Carlsson tillhörde dem som korats till hedersmedlem till följd av innehavda uppdrag inom avdelningen i mer än 25 års tid. Han kom till Lindås år 1918, blev medlem i Metall den 9 juni. Ett år senare finner vi honom som sekr i avdelningen. I ABF och dess studieverksamhet var Carlsson tillsammans med Janne Knutsson och Oskar Karlsson, under många år en av de ledande krafterna. Som sekr hade han inte bara avdelning 158 och ABF, utan vi finner honom som protokollförare bl a i föreningen Folkets Hus, Lindås Arbetarekommun samt Koopertiva Föreningen Fram i Lindås, där han senare under ca ett kvarts sekel var revisor. Under 30-talet var han även mycket verksam för partipressens spridning bland medlemmar och övriga partivänner. Kommunalt intresserad var Carlsson bl a kommunalfullmäktige under ett par perioder. Carlsson arbetade sista dagen, lördagen den 26/1 1957, blev efter hemkomsten hastigt sjuk och avled samma kväll. Ett år efter hans bortgång reste organisationerna i Lindås en gravvård på den plats där han fått sitt vilorum på Vissefjärda kyrkogård. De medlemmar inom avd 158 vilka uppnått pensionsålder är till antalet 31. Av dessa har Martin Gustavsson den längsta medlemstiden. Han ingick som medlem i avd 196 Ankarsrum den 1/2ooch har alltså i en oavbruten följd varit medlem i Metall i över 58 år. Den 1 oktober 1966 har följande personer uppnått 50-årigt medlemskap i avdelning 158: Janne Knutsson, Gunnar Johansson, Mårten Karlsson och Anton Svensson. Av de 18 som i augusti 1916 bildade avd 158 har de fyra sistnämnda i oavbruten följd varit medlemmar i avd och en har återkommit. För sex har medlemskapet upphört till följd av dödsfall. Av de övriga har en del flyttat till annan ort eller beviljats utträde. Av de som ingått i förbundet genom avd 61 i Lindås, finns nu oss veterligen icke någon som lever. Sida 23

24 AVSLUTNING Det har inte alltid varit frid och endräkt i avd sedan den bildades. Många tvisteämnen har dykt upp och ibland har stridens vågor gått höga. Men det har också funnits sammanhållning och vid konflikter eller andra allvarliga svårigheter har alltid kamplusten varit stor. Där har medlemmarna vetat sin plats och aldrig har kampsången ljudit starkare än då. PS Oskar Karlsson har nedtecknat Metalls historik och nedlagt ett stort jobb. Hoppas att Du som läst detsamma har funnit den avkoppling och det intresse för vad en fackförening har till uppgift att arbeta med. DS FORTSÄTTNING FÖLJER I DEL 8 Föreningen Folkets Hus Musikkåren ABF:s studiecirkel, Bibliotek och avd 325 (del 8 kommer att finnas på hemsidan i mitten av februari 2015) Sida 24

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN OCH DESS UTVECKLINGEN INOM LINDÅS SAMHÄLLE

EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN OCH DESS UTVECKLINGEN INOM LINDÅS SAMHÄLLE DEL 6 På följande sidor är ett utdrag ur boken Lindås Från by till samhälle Fortsättning från Del 5 (att tänka på när du läser dessa avsnitt, är att boken skrevs 1980-83) Sida 1 EN ÅTERBLICK PÅ SKOLAN

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA

STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA Med personlig assistans förstås i dessa stadgar insatsen personlig assistans i enlighet med lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

STADGAR Föräldraföreningen Sebran. Uppdaterad: 2012-04-25

STADGAR Föräldraföreningen Sebran. Uppdaterad: 2012-04-25 STADGAR Föräldraföreningen Sebran Uppdaterad: 2012-04-25 1 Stadgar för Föräldraföreningen Sebran 1 Firma Föreningens firma är Föräldraföreningen Sebran, ekonomisk förening. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

STADGAR för Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar ekonomisk förening (FGK)

STADGAR för Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar ekonomisk förening (FGK) STADGAR för Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar ekonomisk förening (FGK) Fastställda av årsmötena 2013-03-25 och 2014-03-24. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar,

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Resten av de insamlade medlen kr 6.57 beslöt Avd. att anslå till hjelp till festen

Resten av de insamlade medlen kr 6.57 beslöt Avd. att anslå till hjelp till festen Protokoll fört vid Avd no 33 s ordn möte Söndagen den 14 Jan 1917..1 Mötet öppnades kl 11 f. m. av Ordf O, W. Andersson..2 Föregående mötes prot föredrogs o godkändes.3 Den bordlagda frågan, om ersättning

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås

Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gränsta Koloniträdgårdsförening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Gränsta koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005.

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Närvarande aktieägare: Se bilagda förteckning. 1 Stämman öppnades av Stefan Persson. Advokat Sven

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

- Syskon till barn som har plats i föreningens daghem har förtur till plats i daghemmet, såvida inte ramavtal med Nacka kommun säger annat.

- Syskon till barn som har plats i föreningens daghem har förtur till plats i daghemmet, såvida inte ramavtal med Nacka kommun säger annat. STADGAR för FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BARKBÅTEN (Senaste ändringar antagna vid ordinarie föreningsstämma 2009-04-16) 1 Firma Föreningens firma är Föräldrakooperativet Barkbåten. 2 Ändamål Föreningen har till

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015

Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015 Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015 STADGAR för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET (STF) 1 Förbundets ändamål Svenska Tandsköterskeförbundet

Läs mer

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980.

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Ändringen är i kursiv stil under respektive paragraf Firma 1 Föreningens firma är Svedala företagsgrupp ekonomisk förening. Föreningens firma är Svedala

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Skånska Travsällskapet

Stadgar för Skånska Travsällskapet Stadgar för Skånska Travsällskapet Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Skånska Travsällskapet Föreningens ändamål 2 Föreningens ändamål är särskilt: anordna travtävlingar verka för

Läs mer

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. STADGAR 1 Ändamål Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), nedan kallat Förbundet, är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. Förbundets

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Opera Estrads Föreningsstadgar

Opera Estrads Föreningsstadgar 1 Namn och säte Föreningens namn är : Opera Estrad Föreningen har sitt säte i Västra Götaland och främst i Göteborg. 2 Mål & Syfte Föreningen Opera Estrad är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar September 2005 Reviderad februari 2012 2 INNEHÅLL: sid Viktiga paragrafer i MBL... 3 Information.. 4 Informationsmottagning 4-5 Begäran om förhandling 5 Kallelse till förhandling..

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

Stadgar för Mässföreningen Trianon

Stadgar för Mässföreningen Trianon Stadgar för Mässföreningen Trianon antagna vid årsmöte 2013-03-14 för interimistisk användning fram till slutligt fastställande vid. MÄSSFÖRENINGEN TRIANON STADGAR 2013 Sida 2(7) Stadgar för Mässföreningen

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) är en ideell förening som har till ändamål : att vara branschorganisation för

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer