Markanvisningstävling för Kyrkoherdens fiskevatten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Markanvisningstävling för Kyrkoherdens fiskevatten"

Transkript

1 1 (8) Dnr TF 2008/611 Kungsgatan Enköping Tfn e-post: Markanvisningstävling för Kyrkoherdens fiskevatten Teknikförvaltningen bjuder härmed in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse inom en etapp på Kyrkoherdens fiskevatten i Enköping. Anbud kan lämnas dels för hyresrätt, dels för bostadsrätt. Anbudsförfarandet innebär att den exploatör som lämnar det högsta priset för byggrätten, uttryckt i kr/kvm ljus BTA för hyresrätt respektive bostadsrätt och som i sitt anbud uppfyller de krav som ingår i tävlingsförutsättningarna får träffa markanvisningsavtal med kommunen. Tävlingsförutsättningarna redovisas sist i denna anbudsinbjudan. Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av lämnade anbud. Anbud som inte följer tävlingsförutsättningarna kommer inte att prövas. Kyrkoherdens fiskevatten Figur 1: Kyrkoherdens fiskevatten är beläget norr om järnvägsstationen i Enköping. Lantmäteriet/ Enköpings kommun. Kyrkoherdens fiskevatten är beläget strax norr om järnvägsstationen i Enköping och ägs av Enköpings kommun. Huvuddelen av området består av jungfrulig mark och angränsar i väster mot Myrans verksamhetsområde. Myranområdet är huvudsakligen planlagt för industri, bilservice och handel. Utvecklingen där går mot ett allt större inslag av handelsetableringar. Främst bedrivs sällanköpshandel men även detaljhandel. Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan ENKÖPING E-post:

2 2 (8) Nord och nordost om programområdet finns Enköpings Ledningsregemente med övningsområden. Området är delvis öppet för allmänheten, exempelvis passerar Upplandsleden genom det och delar är därför av rekreativt intresse för stadens invånare. Figur 2: Ortofoto med området markerat. Enköpings kommun. Detaljplanearbete I den fördjupade översiktsplanen för Enköpings tätort anges att Kyrkoherdens fiskevatten är intressant för bostadsbebyggelse med tanke på bl a närheten till järnvägsstationen. Av de riktlinjer som formulerats för området framgår att området bör ha en hög exploatering med lägenheter i flerbostadshus, markförhållanden, mikroklimat och dagvattenfrågor behöver studeras närmare, hänsyn ska tas till det näraliggande riksintresset för försvaret, gröna stråk ska planeras inom området och rekreativa värden och naturvärden ska beaktas. Området ligger inom yttre skyddszon för vattenskyddsområdet. Under våren 2010 inleddes planläggning av området genom ett för hela området gemensam program. Syftet med programmet var att utreda möjligheten att bebygga området med bostäder och förlänga Mästergatan med avsikt att förbinda Salavägen med Stockholmsvägen för att på så sätt avlasta delar av det befintliga gatunätet. Planprogrammet omfattade även pendlarparkering vid järnvägsstationen samt ytor för rekreation och dagvattenhantering. Planläggningen har sedan dess gått vidare med en detaljplan för Mästergatan vilken antogs av Kommunfullmäktige i maj i år.

3 3 (8) Figur 3: Program för Kyrkoherdens fiskevatten, Miljö- och stadsbyggnad Nya bostäder på Kyrkoherdens fiskevatten Läget intill järnvägsstationens resecentrum ger föreslagna bostäder mycket god tillgänglighet, både med tåg, buss och bil. Bostadsområdet kommer även ha gångavstånd till stora rekreationsytor och dagligvaruhandel. Avståndet till Enköpings centrum (torget) är omkring 2 km. Området är i sin helhet ca kvm och bedöms kunna inrymma omkring 600 lägenheter ( kvm BTA). Bostadsområdet riskerar att vara utsatt för störningar, framförallt från Mästergatan men även i viss mån från järnvägen och E18 samt från industrierna på Myranområdet. Vilken grad av störning det rör sig om och hur detta skall hanteras skall studeras närmare inför upprättandet av planförslag i samrådsskedet. Inom området råder komplicerade grundläggningsförhållanden med sättningsrisker och stort djup till fast botten varför kohesions/friktionspålning kommer att krävas för all bebyggelse. Särskild utformning av till bebyggelsen anslutande ledningar i mark kommer sannolikt att krävas. Anvisningsområdet Markanvisningsområdet ligger norr om Mästergatans förlängning. Området är markerat med 1 a+b på kartan nedan (Figur 4). Avgränsningen av området är preliminär och kan komma att ändras under det fortsatta planarbetet. Anvisningsområdet är ca kvm och bedöms kunna inrymma ca 150 lägenheter. Inom anvisningsområdet kommer ca kvm anvisas för hyresrätt (1a) och ca kvm för bostadsrätt (1b). Etappindelningen nedan ska ses som en illustration av en indelning inom området, inte ett färdigt utformningsförslag. Den slutliga omfattningen av byggrätten beror av planprocessen och kan komma att avvika från de nu givna förutsättningarna. I de

4 4 (8) fall då planprocessen resulterar i en större avvikelse kan priset bli föremål för justering. Bland annat kan avståndet till Myrans verksamhetsområde behöva utökas för att eventuella störningar. En av etapperna är genom beslut i kommunstyrelsen anvisad till RFB Förvaltning AB. Figur 4, anvisningsområdet markerat med 1. Enligt detaljplaneförslaget för Mästergatan kommer infarten till bostadsområdet att ske vid en punkt genom en cirkulationsplats.

5 5 (8) Figur 5, illustration för Mästergatan, utdrag ur detaljplan för Mästergatan antagen av Kommunfullmäktige den 8 maj. Tävlingsförutsättningar - Anbud ska lämnas uttryckt i kr/kvm ljus BTA, bostäder. Anbud kan lämnas för hyresrätt och/eller bostadsrätt. Den slutliga omfattningen av byggrätten beror på planprocessen och kan komma att avvika från de nu givna förutsättningarna. - Anbudet ska lämnas i prisnivå per den 1 juni 2012 (värdetidpunkt) och skall regleras uppåt eller nedåt fram till tillträdesdagen i relation till förändringar i konsumentprisindex. - Anbudsförfarandet innebär att den exploatör som lämnar det högsta priset för byggrätten för hyresrätt respektive bostadsrätt uttryckt i kr/kvm ljus BTA och som i sitt anbud uppfyller de krav som ingår i tävlingsförutsättningarna får träffa markanvisningsavtal med kommunen. - Samtliga anslutningsavgifter för exempelvis vatten och avlopp samt fjärrvärme erläggs av den som förvärvar den aktuella fastigheten. - Exploatören ansöker om förrättning hos Lantmäteriet och svarar för förrättningskostnaden samt svarar för lagfarts- och inskrivningskostnader i samband med kommande förvärv. - Markanvisning sker genom att markanvisningsavtal tecknas med kommunen. Markanvisning förutsätter att beslut om markanvisningen fattas av kommunstyrelsen. Se villkor för markanvisning nedan. - Överenskommelse om exploatering ska träffas så snart planarbetet kommit så långt att detta kan ske. En förutsättning för att projektet ska kunna genomföras är att detaljplaneförslaget vinner laga kraft och att kommunstyrelsen fattar de beslut som krävs. Ersättning utgår inte om någon överenskommelse om exploatering inte kan träffas.

6 6 (8) Övriga förutsättningar - Tävlingsförslag får följas av situationsplan, skisser och sektioner, men det innebär inte någon garanti för utformningen av den kommande exploateringen. Slutlig utformning av bebyggelsen beror av utfallet av planprocessen. - Huvudvägnätet (gata, gc-stråk) inom området har kommunalt huvudmannaskap. Infartsgator till bostadsfastigheterna kommer att planläggas som kvartersgator och är därmed exploatörens ansvar. - Parkeringstal fastställs i kommande detaljplanearbete. Parkeringsbehovet måste lösas helt inom fastigheten. - Eventuell hantering av markföroreningar ingår i exploatörens ansvar. - Renhållning ska ske i enlighet med de råd och anvisningar för utrymmen och transportvägar framtagna av Teknikförvaltningen. - Anslutningspunkt för VA kommer att finnas i näraliggande gata. Omhändertagande av dagvatten sker i kommunens regi. - Exploatören ska pröva utformningsalternativ genom parallella uppdrag. Arkitekter för dessa uppdrag utses i samråd med kommunen. - Exploatören står för samtliga projekterings- och utredningskostnader som krävs för att planarbetet och för att en överenskommelse om exploatering ska kunna träffas mellan exploatören och kommunen. Exploatören står också för samtliga plankostnader och framtagande av gestaltningsprogram. - Exploatören ska ansvara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom kvartersmark inklusive anslutning till omgivande allmän platsmark och övriga kvarter i samråd med kommunen och övriga exploatörer. Inlämning av anbud Inlämnade anbud ska innehålla följande uppgifter: - Anbudslämnande företag - Organisationsnummer - Kontaktperson avseende anbudet - Kontaktuppgifter; adress, e-post och telefonnummer till kontaktperson - Aktuellt registreringsbevis/f-skattebevis - Anbudssumma kr/kvm ljus BTA angiven i SEK för bostadsrätt och/eller Anbudssumma kr/kvm ljus BTA angiven i SEK för hyresrätt. Anbud skall ha inkommit till Teknikförvaltningen senast Anbud skall märkas Markanvisningstävling för Kyrkoherdens fiskevatten, etapp 1, Dnr TF 2008/611, och skickas till Enköpings kommun, Teknikförvaltningen Enköping. Förfrågningar beträffande markanvisningstävlingen ställs till Ange ref: Markanvisningstävling i ärenderaden. Samtliga svar kommer publiceras på fr o m 14 augusti.

7 7 (8) Kvalificerings- och Utvärderingsmodell De inkomna anbuden kommer att utvärderas utifrån erbjudet pris i kronor per kvadratmeter ljus BTA bostadsyta. Därtill kommer en bedömning att göras av anbudslämnarens betalningsförmåga och genomförandeförmåga. Teknikförvaltningen kommer att ta ut kreditupplysning på de företag som kan komma att bli aktuella att tilldelas markanvisning. Den byggherre som lämnar det högsta budet och därtill bedöms besitta betalnings- och genomförandeförmåga för projektets genomförande kommer att erbjudas markanvisning. Villkor för markanvisning a) En markanvisning är tidsbegränsad till två år från kommunstyrelsens beslut. Om en bindande överenskommelse om exploatering inte kan träffas inom denna tid kan kommunen göra en ny markanvisning. Teknikförvaltningen kan medge förlängning. En förutsättning för förlängning är att exploatören aktivt 1 drivit projektet och förseningen inte beror på exploatören. Kommunen har rätt att återta en markanvisning under den angivna perioden om det är uppenbart att exploatören inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen. Återtagen markanvisning ger inte exploatören rätt till ersättning. b) Exploatören står för all ekonomisk risk i samband med detaljplanearbetet. Projektering i samband med detaljplanearbetet ska göras i samråd med kommunen. c) Projekt som avbryts till följd av beslut under detaljplaneprocessen eller i det fall kommunen beslutar att inte genomföra exploateringen ger ej rätt till ersättning eller ny markanvisning som kompensation. d) Markanvisning får ej överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande. Detta gäller även överlåtelse till närstående företag. Villkor för försäljning 1. Försäljning sker när detaljplanen för Kyrkoherdens fiskevatten vunnit laga kraft. 2. Byggnation ska påbörjas inom sex månader från det att detaljplanen vunnit laga kraft. Uppfylls inte detta villkor har säljaren rätt att häva köpet och/eller ta ut ett vite motsvarande halva köpeskillingen. 3. Fastigheten får inte utan säljarens godkännande överlåtas inom 2 år från den dag köpeavtal slutits. Uppfylls inte detta villkor har säljaren rätt att häva köpet och/eller ta ut ett vite motsvarande halva köpeskillingen. 4. Inom område som anvisats för hyresrätt ska de blivande bostäderna upplåtas med hyresrätt. Avgäldsräntan vid tomträttsupplåtelse är 3,5%. Avgäldsreglering sker vart 10:e år och regleringen följer den förändring som skett av markens taxeringsvärde. 1 Med aktivt avses att exploatören ser till att underlag till detaljplaneprocessen kommer fram i tid och med tillräcklig kvalitet samt att projektering och detaljprojektering sker så att byggstart är möjlig när detaljplanen vunnit laga kraft.

8 8 (8) Handlingar - Denna inbjudan till markanvisningstävling för bostäder inom fastigheten Kyrkoherdens fiskevatten. - Detaljplaneprogram - Anvisningsområde - PM geoteknik Mästergatan - Trafikbullerutredning - Råd och anvisningar för utrymmen och transportvägar för avfallshantering. - Detaljplan för Mästergatan Samtliga handlingar finns att ladda ner på Tävlingens genomförande Inbjudan till markanvisningstävlingen finns på kommunens hemsida (www.enkoping.se) med länkar till de handlingar som utgör underlag för tävlingen. När kommunstyrelsen fattat beslut om markanvisning kommer resultatet av tävlingen att redovisas, dels i tjänsteutlåtande som ligger till grund för kommunstyrelsens beslut och dels på kommunens hemsida. Med vänlig hälsning Kent Gullberg

Markanvisningstävling för ny bowling på Korsängsfältet

Markanvisningstävling för ny bowling på Korsängsfältet 2014-05-20 1 (7) KS2014/263 Kungsgatan 42 745 80 Enköping Isabell Lundberg Tfn 0171-62 50 28 e-post isabell.lundberg@enkoping.se Markanvisningstävling för ny bowling på Korsängsfältet 1. Syfte Tävlingen

Läs mer

Markanvisningstävling för bostäder i Snösätra i Rågsved.

Markanvisningstävling för bostäder i Snösätra i Rågsved. Katarina Johansson 08-508 264 20 Katarina.i.johansson@stockholm.se Markanvisningstävling för bostäder i Snösätra i Rågsved. Exploateringskontoret bjuder in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse

Läs mer

Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station

Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station Markanvisningstävling för bostäder och kontor/hotell vid Älvsjö station Exploateringskontoret bjuder härmed in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse resp mark för kontor/hotell eller liknande

Läs mer

NYA GATAN. del av centrala Nacka Markanvisning med upplåtelseform hyresrätt Maj 2015. Läs mer på nacka.se/stad eller dela på # NackaStad VIKDALSVÄGEN

NYA GATAN. del av centrala Nacka Markanvisning med upplåtelseform hyresrätt Maj 2015. Läs mer på nacka.se/stad eller dela på # NackaStad VIKDALSVÄGEN NYA GATAN del av centrala Nacka Markanvisning med upplåtelseform hyresrätt Maj 2015 KDALSVÄGEN Läs mer på nacka.se/stad eller dela på # NackaStad NU BYGGER NACKA STAD Under de senaste 20 åren har bebyggelsen

Läs mer

MARKANSVISNINGSTÄVLING FÖR TINGSTORGET I ALBY

MARKANSVISNINGSTÄVLING FÖR TINGSTORGET I ALBY MARKANSVISNINGSTÄVLING FÖR TINGSTORGET I ALBY Botkyrka kommun bjuder in till markanvisningstävling med särskilt fokus på social hållbarhet och gestaltning vid Tingstorget i Alby Innehåll Vad innebär en

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2014-04-17 Dnr KS2013/74 1(1) Detaljplan för Del av Romberga 23:14 m fl, Kyrkoherdens fiskevatten Enköpings kommun - normalt planförfarande PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Orienteringsbild

Läs mer

MARKANVISNINGS- POLICY

MARKANVISNINGS- POLICY MARKANVISNINGS- POLICY - riktlinjer avseende tilldelning av mark för bostäder och verksamheter TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN INLEDNING Karlstads kommuns markanvisningspolicy fastställdes ursprungligen

Läs mer

"Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum"

Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum Dnr: 0155/14 Markanvisningsutlysning CW Borgs väg / Snippen Maj 2015 "Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum" Bostäder, handel och kontor Stenungsunds

Läs mer

Dnr KK15/99 RIKTLINJER. Riktlinjer för markanvisning och riktlinjer för exploateringsavtal

Dnr KK15/99 RIKTLINJER. Riktlinjer för markanvisning och riktlinjer för exploateringsavtal Dnr KK15/99 RIKTLINJER Riktlinjer för markanvisning och riktlinjer för exploateringsavtal Antagen av kommunstyrelsen 2015 Dnr KK15/99 2/5 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Bakgrundsanalys och överväganden...

Läs mer

Björskogsgatan Markanvisning för bostäder

Björskogsgatan Markanvisning för bostäder Datum 2015-05-21 Västerås Stad Fastighetskontoret Stadshuset 721 87 Västerås www.vasteras.se Björskogsgatan Markanvisning för bostäder VÄSTERÅS STAD 2 (9) Inbjudan På uppdrag av Fastighetsnämnden bjuder

Läs mer

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y

M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y STADSBYGGNADSKONTORET M A R K F Ö R S Ä L J N I N G S P O L I C Y för Täby kommuns och Täby Fastighets AB:s obebyggda markinnehav Antagen av kommunstyrelsen i Täby kommun och Täby Fastighets AB:s styrelse

Läs mer

Markanvisningspolicy. för bostadsmark

Markanvisningspolicy. för bostadsmark Markanvisningspolicy för bostadsmark INNEHÅLLSFÖRTECKNING Planering för dagens och morgondagens västeråsare 3 Vad innebär markanvisning? 4 Hur gör jag för att få en markanvisning? 5 Ansökan om markanvisning

Läs mer

Botkyrka kommun bjuder in till inlämning av intresseanmälan om markanvisning för ungdomsbostäder på del av fastigheten Tullinge 19:282.

Botkyrka kommun bjuder in till inlämning av intresseanmälan om markanvisning för ungdomsbostäder på del av fastigheten Tullinge 19:282. R Ö F G L V Ä T G V A K MAR D V R E D Ä T O B M UGDO E G L L U T E G Ä V E K L O Botkyrka kommun bjuder in till inlämning av intresseanmälan om markanvisning för ungdomsbostäder på del av fastigheten Tullinge

Läs mer

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun

Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Marktilldelning av bostäder inom Linköping kommun Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2010-05-26 M a r k t i l l d e l n i n g a v b o s t ä d e r i n o m L i n k ö p i n g k o m m u n Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6

Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2014/541.214 Ramavtal mellan Huddinge kommun och Veidekke Bostad AB, Sångfågeln 2 Mark AB (HSB

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Policy för markanvisning i Sollentuna Antagen av fullmäktige 20120613, 59 Innehållsförteckning 1. Markanvisning i Sollentuna... 2 2. Sollentuna växer... 2 3. Sollentuna kommuns markanvisningspolicy...

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

MARKANVISNINGSPOLICY

MARKANVISNINGSPOLICY MARKANVISNINGSPOLICY UDDEVALLA VÄXER! Uddevalla är en expansiv kommun. Precis som i övriga delar av landet är trenden att människor söker sig mot det urbana samhället. Goda kommunikationer, tillgång till

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Markanvisning i Sollentuna

Markanvisning i Sollentuna Markanvisning i Sollentuna www.sollentuna.se Sollentuna växer Sollentuna kommun har en vision om ett långsiktigt hållbart samhälle och översiktsplanen ger vägledning om hur visionen ska förverkligas. I

Läs mer

Inbjudan till anbudsanvisning Silfwerbrandshöjden

Inbjudan till anbudsanvisning Silfwerbrandshöjden Inbjudan till anbudsanvisning Silfwerbrandshöjden Inbjudan till anbudsanvisning Silfwerbrandshöjden Gällivare kommun står inför stora utmaningar i och med samhällsomvandlingen. Nästan hela Malmberget kommer

Läs mer

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun

Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun Markpolicy och markanvisningspolicy - för Stenungsunds kommun 12-03-06 1 Markpolicy och markanvisningspolicy.... 3 1.1 Övergripande syfte... 3 1.1.1 Allmänt om kommunal markreserv... 3 2 Politiska inriktningsmål...

Läs mer

2014-02-07 Rev 2014-02-13

2014-02-07 Rev 2014-02-13 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-07 Rev 2014-02-13 KS-2014/247.214 1 (11) HANDLÄGGARE Wastesson, Gunilla 0853531381 Gunilla.Wastesson@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

F. HUSBYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR INOM KVARTERSMARK

F. HUSBYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR INOM KVARTERSMARK Exploatören ansvarar för och bekostar tillsammans med övriga exploatörer inom detaljplaneområdet, för iordningställande av lekplats med belysning på kvartersmark samt belysning till ovan beskrivna besöksparkering.

Läs mer

Kommunstyrelsen 17 februari 2014 13

Kommunstyrelsen 17 februari 2014 13 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 februari 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/247.214 Avtal om ändring och tillägg till exploateringsavtal avseende fastigheten Generatorn

Läs mer

Incheckning för närvaro för förtroendevalda sker vid presidiet mellan kl. 17:00-17:25. 82 Svar på interpellation - Antibiotikafri skollunch (C)

Incheckning för närvaro för förtroendevalda sker vid presidiet mellan kl. 17:00-17:25. 82 Svar på interpellation - Antibiotikafri skollunch (C) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-05-13 Tid 2015-05-28, kl. 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesalen Incheckning för närvaro för förtroendevalda sker vid presidiet mellan kl. 17:00-17:25. Ärenden

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 8 juni 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-16:40 Sekreterare

Läs mer

Exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Akademiska Hus AB för del av fastigheten Embryot 1 inom kommundelen Flemingsberg

Exploateringsavtal mellan Huddinge kommun och Akademiska Hus AB för del av fastigheten Embryot 1 inom kommundelen Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-05 KS-2014/614.214 1 (4) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Exploateringsavtal mellan Huddinge

Läs mer

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen

Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 1 (2) Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 maj 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 17 Avtal

Läs mer