Scandinavian Horseland Häst i Fjellregionen och Dalarna. Erfarenheter från Interreg-projekten Scandinavian Heartland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Scandinavian Horseland Häst i Fjellregionen och Dalarna. Erfarenheter från Interreg-projekten Scandinavian Heartland 2008 2011"

Transkript

1 Scandinavian Horseland Häst i Fjellregionen och Dalarna Erfarenheter från Interreg-projekten Scandinavian Heartland

2 Sammanfattning och resultat Marit Ragnarsson Cathrine Fodstad Om prosjektet Scandinavian Heartland er et av tre grenseregionale samarbeid innen Interreg Sverige-Norge Samarbeidet omfatter Dalarna i Sverige og Fjellregionen i Norge. Prosjektet har som mål å bidra til økonomisk vekst og attraktive livsmiljø på landsbygden med fokus på å øke antall fastboende og besøkende. Dette skal skje gjennom kompetanseutvikling, metodeutvikling og praktisk tilrettelegging. Prosjektet skal bidra til erfaringsutveksling over landegrensen og resultere i stabile grenseregionale nettverk innen offentlig, privat og frivillig sektor. På bakgrunn av en forstudie som kartla regionenes behov ble hovedinnsatsområdene for Scandinavian Heartland utarbeidet. Innsatsområdene omfatter Småskala Besøksnæring og Levende Landsbygder. Under begge disse temaområdene har det blitt satset på hest. Omslagsbilden: Ingeborg Steinsdottir rir islandshest med Tronfjellet i bakgrunnen. Foto: Lianhester. 2 Häst i Fjellregionen och Dalarna Scandinavian heartland

3 förord Helheten skapar attraktiva hästbygder og økonomisk vekst Scandinavian Horseland är ett arbetsnamn för den satsning på hästsektorn som gjorts inom projektet Scandinavian Heartland. En satsning som bestått i att stödja utvecklingen av hästförtag, infrastruktur för hästar och ryttare, utvikle turismprodukter kopplat till häst och möjligheter till hästnära boende. Antallet hester øker i Sverige og Norge. Med mekaniseringen i landbruket falt antall hester til et bunnivå på tallet. I Norge fantes kun hester på denne tiden. Siden har antallet hester økt voldsomt. Per i dag er det hester i Sverige, mens det i Norge finnes om lag stykker. I Norge genererer trav- og galoppsporten 600 mill. i årlige inntekter, tar man med annen hesterelatert næring er dette tallet sannsynligvis doblet. I følge en analyse Hestenæringens Nationella Stiftelse (HNS) gjorde i 2002 genererer svensk hestehold 46 milliarder kroner i året, hvorav 20 milliarder anses være direkte effekter, 10 milliarder indirekte effekter og 16 milliarder ringvirkninger. Som tommelfingerregel kan man om ikke annet anslå at 10 hester generer ett årsverk. Dette støttes av en nylig rapport fra HNS som dokumenterer at mennesker er direkte sysselsatt innen hestenæringen i Sverige, i tillegg kom- mer en rekke arbeidsplasser som leverer varer og tjenester til næringen. Hesten har dessuten blitt et viktig beitedyr og kulturlandskaps pleier, og ikke minst en viktig årsak til at mange velger å bosette seg på landsbygden. Båda Fjellregionen och Dalarna har mycket goda förutsättningar att ta vara på dessa möjligheter. Det finns många likheter, men också olikheter mellan hästsektorn i Dalarna och Fjellregionen. Exempelvis är det i Norge mycket vanligare att män driver turridningsföretag medan det i Sverige finns betydligt fler ridhus och annan infrastruktur för häst. Därmed finns det mycket att vinna på samarbete och erfarenhetsutbyte. Vi har under projektet blivit positivt överraskade av det engagemang som finns. I takt med hästnäringens tillväxt ökar behovet av kunskap och dialog med kommunens och andra organisationers företrädare. Det är vår förhoppning av denna dokumentation över insatser och erfarenheter genom 3 års arbete inom häst i Skandinavien Heartland ska bidra till detta. Kommuner behöver arbeta vidare för att ta med hästen i samhällsplaneringen och ge hästföretagen plats i olika näringslivsforum. Offentliga aktörer kan också pröva möjligheten att låta hästen vara ett alternativ i omsorgen. För att profilera sig som hästkommun och attrahera inflyttare som har häst som sitt stora intresse krävs en helhet med tomter eller gårdar för hästnära boende, goda ridleder och ridhus, föreningsliv, hästaktiviteter. Projektet har därför arbetat med alla dessa delar. Vi vill samtidigt passa på att rikta ett stort TACK till alla som varit aktiva i projektet. Det har vært en stor glede å jobbe med dere alle. Gjennom samarbeidet har det blitt knyttet varige grenseregionale bånd. Vi anser mulighetene for videre positiv utvikling av hestesektoren i Dalarna og Fjellregionen som meget gode. Sammen kan vi skape Scandianvian Horesland! Projektledarna Cathrine Fodstad och Marit Ragnarsson Scandinavian heartland Häst i Fjellregionen och Dalarna 3

4 Inventering och kunskap om hästläget Hästar fyller tomrumet efter kor i landskapet Vi ser en utveckling där stadsbor flyttar ut på landet och skaffar häst vilket är mycket positivt för landsbygden... Hans Lillpers Hästen är en symbol som starkt förknippas med Dalarna genom den världskända Dalahästen. Men det är inte bara den träsnidade springaren som är populär i länet. Under de senaste sex åren har antalet hästar i Dalarna ökat med 50 procent, från till Vi ser en utveckling där stadsbor flyttar ut på landet och skaffar häst vilket är mycket positivt för landsbygden genom en ökad aktivitet och möjlighet att upprätthålla service i bygderna, men även att vi kan få hit nya företagare, säger Hans Lillpers som är enhetschef Jordbrukarstöd vid Länsstyrelsen i Dalarna. Att landskapet hålls öppet är ytterligare en positiv effekt av att antalet hästar ökar i länet, det som hjälper fram ett öppet landskap är foderproduktion till djuren samt användningen av betesmarker. Vi var oroliga när mjölkorna minskar men vi ser hittills att ökningen av hästar fyller det tomrummet. Idag står hästarna för 25 procent av det öppna landskapet, vilket är en lika stor del som mjölkkorna, säger Lillpers. Det finns flera förklaringar till att många hästar aldrig får gå på bete. En av anledningarna är att hästägarna inte alltid är markägare. De som äger marken är heller inte alltid intresserade av att ha hästar betandes där. Det finns en uppfattning om att hästar betar för hårt, gnager bort barken på stora träd och trampar sönder markerna. Men som vid all betesgång måste antalet djur förstås anpassas till markens storlek, förklarar Lillpers. Det ökande antalet hästar i Dalarna innebär nu att hästsektorn också står för 25 % av hela jordbrukets omsättning. Avslutningsvis menar Hans Lillpers att det i länet finns många duktiga uppfödare och hästhållare men att det är av stor vikt med information till både hästfolk och markägare för att hästen ska vinna acceptans som betesdjur. På Länsstyrelsen Dalarnas hemsida finns vidare information gällande hästhållning. Omsättning för lantbruk i Dalarna 2010 Avsalugröda och träda Mjölkkor och slaktdjur från dem Hästar Hästgårdar i Dalarna År 2004: hästar År 2010: hästar Får och lamm Dikor och slaktdjur från dem 4 Häst i Fjellregionen och Dalarna Scandinavian heartland

5 Inventering och kunskap om hästläget Hest er viktig for befolkningsvekst og sysselsetting på landsbygden! Det har gjennom Scandinavian Heartland blitt gjennomført en spørreundersøkelse om hestehold i Fjellregionen. Undersøkelsen dokumenterer at et stort antall kvinner og tilflyttere driver med hest og at hestehold er en viktig næringsvei i regionen. 54 % av de som svarte var tilflyttere og 82 % var kvinner. Undersøkelsen avdekket at det finnes minst 1055 hester i regionen og at så mye som 40 % av hesteholderne har hest som næring. Som en kuriositet kan det nevnes at 75 % av de næringsdrivende med hest er tilflyttere og at det i snitt er 7 hester per hesteperson. Av næringsveier stod oppdrett, beite, besøksnæring og»annet«for de største næringene. Videre ble det avdekket stor etterspørsel etter ridehall og betalingsvilje blant potensielle brukere. En intern kartlegging dokumenterer at 61 hestepersoner inkl. famille har flyttet til regionen de siste 6 årene. Denne tilflyttingen har resultert i 10 etablert bedrifter og 15 arbeidsplasser tilknyttet hest. Til Frankrike med resultater I kjølevannet av undersøkelsene ble Interregs hestesatsning og Prosjekt Hest i Fjellregionen utvalgt blant 30 andre forslag til å bli presentert og debattert på PADIMAs 2011 konferanse i Frankrike. PADIMA står for Policies Against Depopulation In Mountain Areas. Hestesatsing mot avfolkning vakte begeistring, oppmerksomhet og nysgjerrighet blant et 100 talls deltagere fra 8 av Europas fjellområder. Dette er et stort skritt på veien mot en lenge etterlengtet annerkjennelse av at hestehold er viktig for befolkningsvekst og næringsutvikling på landsbygden. Er du tilflytter? Har du hest som næring? Nei 60 % Ja 40 % Hva er ditt kjønn? 20 % Kvinne 0 % Ja oppdrett Ja besøksnæring Ja kurs/undervisning Ja oppstalling/beite Ja trening av ridehester Ja trening av kjøre/trav hester Ja annet Ja Mann Scandinavian heartland Häst i Fjellregionen och Dalarna 5

6 Bygder som profilerar sig inom häst Behov att samla hästsektorn i Dalarna Under projektets gång har det framkommit behov av en samlad kraft för företag och föreningar inom hästnäringen även i Dalarna. En sådan organisation skulle kunna ha kompetens, underlätta kontakter mellan aktörer och driva utvecklingsinsatser. Bedömningen är att detta nav även skulle underlätta för kommuner och andra offentliga aktörer i sitt arbete att ta vara på hästsektorns möjligheter. Projektet har inte arbetat vidare med idén, men ser att Rättvik och gymnasiet där skulle kunna användas som bas och att LRF borde kunna vara en naturlig samlande organisation för näringen Hesteriket Hesteriket er en interesseorganisasjon for hestemiljøene Fjellregionen som ble stiftet våren Berit Grindflek, Martin Kjønnsberg og Trond Leet bidro til stiftelsen etter en studietur til Falkenberg hestekommune i Sverige. Hesteriket fungerer som en paraplyorganisasjon for regionens ride/kjøre klubber og avlslag. Som medlem av en lokal hesteforening blir man automatisk medlem i Hesteriket, forutsatt at foreningen er medlem av Hesteriket. Man kan også bli direkte medlem som enkeltperson eller som næringsmedlem. Organisasjonens mål er å fremme hestens posisjon som miljøskaper og å bidra til næringsutvikling tilknyttet hest. Organisasjonen er en viktig plattform og møteplass for hestefolk, som gir et viktig nettverk på tvers av grener og raser. Hesteriket har bidratt til at hest har blitt et satsingsområde i form av et treårig prosjekt kalt Prosjekt Hest i Fjellregionen. Prosjektet er finansiert med egen innsats og midler fra Hedmark Fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, Tolga, Rendalen, Alvdal og Tynset kommuner. Scandinavia Heartland har samarbeidet med Hesteriket og Prosjekt Hest i Fjellregionen bla gjennom innsatser rettet mot rideleder og bedriftsutvikling. Hesteriket har en hjemmeside som sprer nyheter om regionens hestehold og profilerer hest som livsstil og næring. Se mer på 6 Häst i Fjellregionen och Dalarna Scandinavian heartland

7 Bygder som profilerar sig inom häst Gagnef profilerar sig som hästkommun Möjligheten att kunna ha häst är ett starkt bidragande motiv till att många idag väljer att flytta ut på landsbygden. Det så kallade hästnära boende har blivit ett begrepp, och nybyggnationer planeras på många håll runt om i Sverige. Bland annat i Gagnef kommun. Här har man under två år aktivt arbetat med möjligheten till livsstilsboende med häst i framtida planarbeten. Kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2010 att man aktivt vill medverka till att profilera och göra Gagnef känd som bland annat en hästkommun för att stärka attraktionskraften för inflyttning och besökare. Det känns viktigt att kommunen bemöter den typen av förfrågningar positivt och att vi drar upp riktlinjer för hur vi ska samverka och planera framöver, förklarar Sofia Jarl, kommunalråd i Gagnef. Gagnefs kommun vill locka fler hästintresserade till Gagnef. Fr v Lars-Ove Blomqvist, markägare, Lill Karin Gustavsson, entreprenör, Per-Erik Andersson, entreprenör, Carina Berglöf, Gagnefs ridklubb, Marit Ragnarsson, Lässtyrelsen och Agneta Granat, Gagnefs kommun. Sittande Eva Hammerz, hästägare. Foto: Karin Grahn Wetter Öje by satsar på hästar Det sjuder av idéer i Öje, Malung-Sälens kommun. Jonas Helmersson, styrelseledamot i den lokala utvecklingsgruppen, berättar varför byn med blott 180 invånare valt att satsa på hästnäringen. Vi behövde få fart på inflyttningen och letade efter nya sätt att locka hit folk. Våra fina omgivningar är ett stort plus, därför valde vi att satsa på djur och natur för ökad trivsel och högre livskvalitet. Genom samarbetet med Scandinavian Heartland kunde vi ta det stora hästintresset i byn till en ny nivå. Planeringsarbetet som utvecklingsgruppen utförde i samarbete med byns entreprenörer resulterade i en ridbana finansierad av Leader Dalälvarna. Invigningen är planerad till våren 2012 och för ridbanans skötsel har man startat hästföreningen»häst i Öje«. Ridbanan utgör grunden för allt, vi kände att det var viktigt att ha en bas att utgå från, säger Jonas. Ridbanans strategiska placering skapar möjligheter att utnyttja folkparkens lokaler till föreläsningar och workshops. I framtiden önskar man utöka banans kapacitet i form av läktare, inomhuslokaler för fika och mat samt bygga boxar så att man kan erbjuda Bed and Box. Man vill även skapa ridleder vilka saknas idag. Vi har haft enorm nytta av Scandinavian Heartland, konstaterar Jonas. Sam arbetet har varit fantastiskt inspirerande och motiverande. Vi har fått tillgång till ett nätverk och lärt oss vikten av att samarbeta, kombinera och paketera. Projektet har gett många bybor ny kraft, även om byn är liten så är dess möjligheter stora. Ett exempel är paret Joachim och Veronica Berglund som har planer på att starta ett hästföretag hemma på gården. Vi vill satsa på hästar och äventyr och erbjuda grupper ridturer med övernattningar, berättar Veronica. Vi har redan provat en westerntur med övernattning i skogskoja. Resultatet blev mycket lyckat. Tack vare Scandinavian Heartland har vi också fått upp ögonen för företag som jobbar med hästar i vården och erbjuder ridturer till bland annat funktionshindrade. Avslutningsvis en kommentar från landsbygdsutvecklaren i Malung-Sälens kommun, Ture Olsson: Hästintresset i landet ökar lavinartat och det är glädjande att kommunens hästföretag utvecklas i positiv riktning. Det är otroligt roligt att se de satsningar som görs i Öje, utvecklingsgruppen är mycket aktiv. Scandinavian heartland Häst i Fjellregionen och Dalarna 7

8 Ridleder Tillgången till naturliga ridleder är en styrka i vår region. Behov finns dock av att göra dessa mer tillgängliga för ryttare. Flera satsningar har gjorts för att märka ut lederna. Projektet har fått erfarenheter om när detta är nödvändigt och när det kan räcka med att istället ta fram en karta över ridleder. Att märka eller inte märka ut ridleder En ridled kan ha olika syften; för turridningsföretag, för fritidshästägare på orten eller som en egen produkt att marknadsföra för turister. Eller som en kombination av dessa. Beroende på vad man väljer för syfte så blir utformningen av lederna olika. Leder för turridningsföretag behöver inte märkas ut i fält. Turledaren hittar i terrängen. Istället handlar det ofta om ett behov av att komma överens med markägare om att få tillstånd att rida på dennes mark i kommersiellt syfte och det kan ofta vara lättare att komma överens med markägaren om det inte innebär att leder ska skyltas upp. För leder för fritidsryttare med egen häst finns större behov av att märka upp lederna. Det är ju ryttare som kan vara okända i terrängen som med hjälp av markerade leder får nya intressanta ridvägar att tillgå. Uppmärkning av leder innebär dock en hel del skötselarbete förutom att man även här måste komma överens med markägare. Allemansrätten ger dock ryttare rätt att rida på annans mark förutsatt att hänsyn enligt lagen följs. Leder för hitresta turister med egen häst ställer stora krav på tydlig märkning och väl underhållna leder. Ett alternativ till uppmärkning i skogen är att rita in lämpliga ridleder på en karta och göra tillgänglig för ryttare som papperskarta eller som app i mobilen. Avtal med markägare om nyttjande är en central och många gånger tidsödande arbete. Inte minst i Dalarna med splittrat ägande. Avtalet bör klargöra att det är den som anlagt ridleden som har ansvar för att underhålla den. En farlig led som leder till en ridolycka får inte innebära att markägaren kan bli ansvarig. Det kan även behövas avtal i nästa led för att fördela skötselansvaret för leden på olika parter med den förening som anlagt leden. Ridled Gagnef I Gagnefs kommun finns ca 1000 hästar. Hästföretagare, Gagnefs ridklubb, privatpersoner m fl har varit aktiva i projektet för att tillskapa bättre ridleder i kommunen. Idag saknas uppmärkta leder. Kommunen har under flera år arbetat för att få till en bra dialog med de föreningar som idag nyttjar skogen och naturen i sin verksamhet som exempel skoterklubben, friluftsfrämjandet, naturskyddsföreningen, vägföreningar och inte minst markägare. Det har varit värdefullt att få lyssna på hur andra arbetar med ridleder, säger landsbygdsutvecklarna Agneta Granath. Det är väldigt viktigt att det finns en förening som engagerar sig och driver detta, men som vi från kommunen kan stötta. Det krävs en fungerande samverkan mellan alla intressenter. En led ska också skötas i framtiden. Ett förslag som man arbetat med är en buffringsväg från Bodarna till Grånsbodarna som också skulle kunna bli en ridled, vilket fäbodlaget ställde sig väldigt postiv till. Man såg en möjlighet till utveckling i fäboden med flera aktiviteter, servering av kaffe, fäbodlunch m.m. Privatpersoner som gillar att rida i skog och mark har sammanställt»sina«bästa tips på ridleder, med tanke på att det skulle kunna bli en karta för alla. Efter att ett förslag på sträckning för ridled tagits fram, lämnades detta till samhällsbyggnadskontoret för att få fram uppgifter om markägare. Arbetet med markägarfrågor visade sig dock omfattande och den del av kommunen som ej omarronderats uteslöts helt. Reaktionerna från markägare har varit blandade. Det finns en fara i att vi som kommun kan uppfattas som ansvarig för leden. Projektet har skapat samarbete mellan ridtjejerna och vi ser hellre att det bildas en förening som driver detta vidare, säger Agneta Granath. 8 Häst i Fjellregionen och Dalarna Scandinavian heartland

9 Ridleder Ridled Siljan Ridled genom Rättvik Ridled Siljan är en nästan 30 mil lång led som går runt Siljan och Orsasjön i Mora, Orsa, Rättviks och Leksands kommuner. Längs ridleden kan man rida i egen takt och övernatta på så kallade värdgårdar där ryttarna får kost och logi och hästarna plats i stall eller hage. Projektets huvudsakliga mål har varit att göra Siljansbygden mer känd på den globala marknaden, att utöka aktivitetsutbudet och öka småföretagandet i området. I Rättvik har föreningen Hästliv Siljan utvecklat den del av leden som löper inom kommungränsen. Hästliv Siljans projektledare Anders Klasson, hur viktig är ridleden för kommunens utveckling av hästnäringen? Mycket viktig! Rättvik har en tydlig profilering kring hästen och den är sedan länge är ett naturligt inslag eftersom vi har många gårdar i våra byar. I Rättvik finns trav, skola/utbildning, ridklubbar, körhus, klinikverksamhet, privata stall med mera. Ridled Siljan är ett bra komplement till denna mångfald. Utvecklingspotentialen inom hästnäringen bedöms som mycket stor. Genom att samordna olika intressegrupper (företagare, föreningar, kommun, och privatpersoner) finner vi nyckeln till positiv utveckling. Hur arbetar ni för att utveckla ridleden? Efter dialog med markägare och ridintresserade har vi dragit om leden på vissa sträckor för att göra leden mer lättillgänglig för både häst och ryttare. Den ekonomiska föreningen Ridled Siljan, som samlar många aktörer inom hästturism, samarbetar med Siljan Turism vad gäller paketering av produkten Ridled Siljan. I anslutning till leden finns flera besöksmål och värdgårdar vilka vi visar på en digitaliserad karta. Hur får ni till en hållbar organisation kring skötsel av leden? På många sträckor följer ridleden Siljansleden som är en led för vandrare och cyklister. Vi hoppas på samordnad skötsel, men i nuläget är det inte klart vem som ska ansvara för den. Förhoppningsvis kan vi hitta en lösning inom en snar framtid. Ridled Ovansiljan Ridled Ovansiljan gick för cirka två år sedan samman med Ridled Siljan. Totalt finns det idag 30 mil av stigar och vägar för den hästburne runt det slående vackra landskapet. Ändå är det få som använder lederna. Intresset bland lokala hästägaren verkar inte så stort och det är inte så att folk tar med sig egen häst på semestern. Tror att det skulle behövas aktiviteter som kopplades på längs vägen, som hästuthyrning, säger Kristina Sundin, en av eldsjälarna bakom ridleden. Bra ridleder fungera som en kraftfull möjlighet för Siljansregionens besöksnäring och är en grundförutsättning för hästturismen. Både gällande de hästnäringar som har en direkt anknytning och övriga företag inom besöksnäringen. Vi har skyltar uppe och Siljan Turism har markerat ut ridlederna på deras karta som de distribuerar, plus att vi har så kallade värdgårdar för övernattning efter hela leden. Scandinavian heartland Häst i Fjellregionen och Dalarna 9

10 Ridleder Overnatting med hest i Grimsdalen. Foto: Ingrid Eide Bed & Box i Fjellregionen Prosjekt Hest i Fjellregionen har kartlagt ride/kjøre leder med overnattingsteder i 7 kommuner. Kartleggingen har skjedd gjennom lokale grupper bestående av representanter fra hestemiljøene. Totalt har det blitt kartlagt 300 km ride og kjøreled. Leden omfatter 30 overnattingssteder som kan ta i mot hester. Gjennom Scandinavian Heartland har en hjemmeside med kart og klikkbare overnattingssteder blitt finansiert. Denne er under utvikling, men kan besøkes på Bed & Box konseptet gir muligheter for å utvikle tilbud i flere standard- og prisklasser, samt å kombinere rideturismen med andre attraksjoner og produkter i regionen. Med tanke på bevaring av et levende kulturlandskap med dets fordums ferdselsårer er dette et viktig ledd i arbeidet for å sikre at regionen kan tilby bærekraftige og unike reiselivsprodukter. Bed & Box kan også gi tilleggs inntekter til allerede eksisterende turoperatører gjennom hesteutleie, kløving, guiding og overnatting. Ridled Falubygden När föreningen Ridled Falubygden bildades hade man som mål att etablera, utveckla och driva en rid- och vandringsled runt hela Falun kommun. Inom visionen låg även planer på att utveckla en hemsida med bokning och marknadsföring. Malin Ordeus var en av drivkrafterna bakom projektet. En erfarenhet som hon har kunnat dela med sig är svårigheten att upprätta avtal med markägare. Responsen var till en början bra, men efter att en del markägare satt sig på tvären gav vi upp tanken om att skylta upp leden. Idag rider man istället på informella ridleder där markägare gett sitt tillstånd.»dä ska va gött å leva«är devisen från Tänger Tull som gärna tar emot ridande besökare och bjuder på både mat och boende vid sjön Tångran. Att efter en dag på hästryggen kunna sjunka ned i tullens restaurang och lyssna till levande folkmusik ger en helhetsupplevelse. Den ekonomiska föreningen Hästliv Siljan verkar för att främja hästnäringens utveckling i Siljansbygden. Föreningen har arrangerat träffar för hästföretag och hästintresserade ungdomar samt utvecklat Ridled Siljans sträckning genom kommunen. Föreningens hemsida samlar regionens företagare och föreningar inom hästnäringen och under tre somrar ( ) har man arrangerat eventet Hästliv Siljan med uppvisningar, utställningar, träningar, tävlingar, föredrag, prova-på aktiviteter, öppet hus med mera. Ordförande i föreningen är Rättviks kommunalråd, Annette Riesbeck. Vårt mål från dag ett har varit att jobba mycket professionellt, berättar Annette. Till en början har det varit många aktörer som visat stort intresse och engagemang, men när de insett vad som krävs i tid och pengar har de dragit sig ur. I framtiden hoppas jag att allt fler kommer inse nyttan av att jobba under Hästliv Siljans flagg. Vi når ut till omvärlden och syns i media. Annette vill även jobba för att få fler sponsorer till eventet Hästliv Siljan så att sommarevenemanget kan utvecklas. Hon vill även skapa året-runt-aktiviteter. Jag ser också stora utvecklingsmöjligheter med vår satsning på unga tävlingsryttare under namnet Team Hästliv, säger Annette och berättar att föreningen haft mycket stor nytta av Scandinavian Heartland. Tillskjutna medel har möjliggjort evenemang och aktiviteter som man annars inte kunnat genomföra. Som kommun har Rättvik mycket att vinna på satsningar inom hästnäringen. Dels bidrar det till att hålla vårt landskap öppet, dels ser jag stora möjligheter till affärsutveckling då vi har en väl utbyggd infrastruktur kring hästen. Och förhoppningsvis kommer vi att kunna locka fler att flytta hit. 10 Häst i Fjellregionen och Dalarna Scandinavian heartland

11 Hästföretagande Häst som näring I regionen finns en mängd beundransvärda hästföretagare med turridning eller annan hästverksamhet som lägger många timmar i sitt företag. Att nå ökad lönsamhet är en viktig utmaning. Drivkraften är ofta ett brinnande intresse för häst och viljan att»leva sin dröm«projektet har genomfört seminarier med professionella föredragshållare, studieresor och affärsutveckling för att hjälpa de företag som vill att gå från hobby till näringsverksamhet som är kommersiellt bärkraftigt. Regionen har goda förutsättningar för ökad lönsamhet. Företagen har goda hästkunskaper men behöver stöd i produktutveckling och företagande. Säsongen behöver även förlängas med fler produkter och det gäller att hitta kapital till nödvändiga investeringar. Svenska deltagare har fått massor av inspiration genom en tvådagars studieresa till Fjellregionen med besök hos regionens främsta hästföretag, vilka kommit långt i utvecklingen. Norska deltagare har i sin tur inspirerats från satsningen på hästexport inom Sweden Horse Riding. Projektet har knutit till sig kompetenta resurspersoner för utveckling av häst och naturbaserade turism. Anna Widstrand, Olle Forsell och Maria Kjellström representerar hästföretag som inom Sweden Horse Riding utvecklat högkvalitativa hästprodukter och fört ut dem på den internationella marknaden. Den metod och den kunskap som de därigenom skaffat sig har projektet använt sig av. Projektet har även haft stor hjälp av Wendy Hofstee, initiativtagare till Unicorn Trails som är världens störste bokningssällskap för internationella ridresor. Metoden inom Sweden Horse Riding visar att det går att lyfta en hel bransch inom naturbaserad turism med tämligen små medel genom processstöd till den enskilda företagaren och genom samarbete mellan företag. Slutsatsen för bättre lönsamhet handlar om att i första hand vända sig till en betalningsvillig internationell marknad med produkter av högsta kvalitet. Detta inkluderar boende, måltider och värdskap, de delar som själva upplevelsen vilar på, utöver själva ridäventyret. Den svenska marknaden är ännu inte mogen att betala ett lika högt pris för samma upplevelse. Marknadsföring har bl a skett i form av gemensam medverkan på reselivsmässor och genom att bjuda in agenter till besök på företagen. De företag som kommit längst i sin exportmonad kan gynna hela branschen både som förebilder och genom att lära av varandra. Goda förutsättningar för internationell hästturism Foto: Ketil Plassgård Projektet konstaterar att det finns ett stort potensiale i næringsutvikling av turridningsprodukter, særlig rettet inn mot internasjonale hesteturismesegment. Av de nordiska länderna har Island den mest utvecklade internasjonale hästturismen. Frankrike, Spania, Portugal, Bulgaria og Ungarn er eksempler på andre europeiske land er populære destinasjoner på det internasjonale rideferie markedet. På dette markedet er det mye å hente også for Norge og Sverige. Ericsson & Mejdell oppsummerte i 2007 situasjonen i Norge. Hoved konklusjonene er som følger: Hesteturistnæringen er i Norge liten, svakt organisert og spredt lokalisert. Bedriftene har små ressurser til organisasjons arbeid og markedsføring. Utviklingen er dermed avhengig av enkelte ildsjeler. Tall fra Norge og andre land indikerer at det er markedspotensial tilstede. Forutsetninger for å utvikle dette er at produktene er kvalitetsmessig gode, ferdig pakket og at markedsføringsarbeid profesjonaliseres og intensiveres. Norges kvaliteter passer godt til det hesteturistene vektlegger på slik som naturlandskap og autentisitet. Produktene passer også godt inn i Norges profileringsarbeid innen reiseliv med fokus på natur, renhet og kulturarv. I dag 4 år senere glimrer Norge fortsatt med sitt fravær på det internasjonale rideferie kartet. Dette ønsker vi gjøre noe med! Scandinavian heartland Häst i Fjellregionen och Dalarna 11

12 Hästföretagande Reiseskildring»Hest som Livsstil og Næring i Fjellregionen«Scandinavian Heartland arrangerte i oktober 2010 en studiereise med teamet Hest som Livsstil og Næring i Fjellregionen. Over 50 personer deltok på turen og i løpet av to hektiske dager ble 12 bedrifter besøkt. Deltagerne var i all hovedsak privatpersoner som driver hestebasert næring, men reiselivet og offentlig sektor var også representert. Vi var så heldige å få med oss Olle Forsell fra Saga Adventures på reisen. Han har lang erfaring med å gjøre turridningsbedrifter modne for det internasjonale markedet. Et av hovedbudskapene til Olle var følgende: Hver bedrift må finne sitt drifts optimum. Dette kan være å øke antall besøkende eller å tilby noe unikt til færre besøkende som betaler mer. Turen gikk fra Rendalen, via Sollia i Stor-Elvdal, til Folldal med avslutning på Savalen i Tynset. Innovative bedrifter langs Turistvei Rondane Fylkesveien gjennom Sollia har fått utmerkelse som en av Norges 18 Nasjonale Turistveier, noe som gir en gylden mulighet for besøksnæringen. Ellen Engh, prosjektleder for turistvei Rondane kunne fortelle at målet med turistveiene er å gjøre Norge til et mer attraktivt reisemål for vegfarende. Det har blitt bygget flotte rasteplasser og utsiktspunkt langs veien, og totalt 50 bedrifter sørger for at tilreisende har et rikt og variert tilbud. På Rondane Gjestegård som er en av medlemsbedrifter i prosjektet ble vi traktert etter alle kunstens regler. Stedet vertinne fortalte om sommerens besøk av hestefølger. Hun leker nå med tanken om å etablere et bed & box tilbud. Full fart i Folldal Høyt oppe i grenda Dalholen fant vi fram til Kvistli Islandshestgård hvor Anne Ma og Morten Sæterhaug tilbyr fjellriding med islandshester, oppdrett, kursvirksomhet og trening av hest. På Kvistli har de vært opptatt av å kunne tilby tematurer. Ved å ta med små grupper på spesielle opplevelser skiller man seg fra andre som tilbyr ridning i fjellet. Et steinkast lenger opp dalen, på 1000 m.o.h finner vi Hjerkinn Fjellstue som er Norges eldste familiebedrift. 13. generasjon driver nå hotell, konferanselokale Projektdeltagare på studieresa i Fjellregionen. og camping. Det tilbys sledehundturer, kiting, kanoturer og turridning med 50 islandshester. Olle Forsell fra Saga Adventures så straks uante muligheter i denne bedriftens nisjeprodukt; nemlig moskussafari fra hesteryggen: «Dette er en opplevelse som bør løftes frem på det internasjonale markedet og tas skikkelig betalt for!» Fokus på norske raser I Folldal fikk vi også besøke Roar Wangs Rondeblikk aktivitetsgård. En besøksgård som også er beredskapshjem for barnevernet. Roar driver oppdrett av Nordlands- Ridetur med Savalen Hestesenter. 12 Häst i Fjellregionen och Dalarna Scandinavian heartland

13 Hästföretagande hester, noe som vakte stor entusiasme hos deltagerne. Nordlandshesten er den mest sjeldne av de norske rasene per i dag. I 2008 telte bestanden ca dyr. Bestanden omfatter ca 300 avlshopper og om lag 60 godkjente avlshingster. Etter besøket hos de sjarmerende nordlandshestene gikk turen til Kvebergsøya Gård. Fra å være et falleferdig gårdsanlegg fra 1600-tallet, er stedet blitt en eksklusiv besøksgård med gjester fra hele Europa. Hestehold og god hjemmelaget mat er en viktig ingrediens i besøksnæringen. Det avles fjordhester og dølahester som brukes til kjøring med gjestene. Innehaverne Martin Kjønsberg og Eris Davids tilbyr også kurs i bruk av hest i tradisjonelt gårdsarbeid. Samarbeid på Savalen På Savalen besøkte vi Savalen Hestesenter, Savalen Fjellhotell og Savalbete. Tre bedrifter med ulike tilbud, som samarbeider for å kunne tilby noe ekstra til sine gjester. Ridning og kanefart ved Savalen Hestesenter er et viktig tilbud til Savalens overnattingsgjester, sommer som vinter. Ved den nybygde stallen har det blitt lagt ekstra omtanke på salrom og toaletter. Hestesenteret omfatter dessuten et stort gjestehus som kan huse tilreisende med hester så vel som rideleirdeltagere. Daglig leder for Hestesenteret, Jan Klemmetvold, kan fortelle at de norske rasene står hans hjerte nærmest spesielt den norske kaldblodshesten, også kalt kaldblods traver. De er utholdende og tar seg flott ut i tospann, også foran bryllups-vogna. Ikke langt unna finner vi Lian Gård, som har markert seg internasjonalt med Stallen på Savalen Hestesenter har flotte salrom og toaletter. Dette er viktige rom for besøkende. Ved å legge litt flid her oppleves stedet som mer eksklusivt og komfortabelt medgir Olle Forsell. sine islandshester. På gården fødes det hvert år 15 føll, som nyter godt av optimale oppvekstvillkår i fjellet. Mange hester derifra har høstet premier i internasjonale sport og avlsklasser. Gården har også en besetning av gammelnorsk spælsau og boergeiter. Geit, lam, vilt, skogsopp og bær serveres på gårdens serveringssted Savalbete. «Jeg driver egentlig med avl og salg av islandshester, men ettersom barna mine er aktive på hestefronten, samt at vi har to ansatte, bruker jeg mye av min tid til å fangste og tilberede mat av egne råvarer til Savalbete». Sier innehaver Stein Sorknes. Gjennom samarbeid med Savalen Hestesenter kan jeg nå tilby kanefart til Savalbete. En tur med hest og slede gjør måltidet til noe ekstra minneverdig. Det er som å reise tilbake i tid, ingen biler, ingen TV eller internett, kun nydelig mat, drikke og gode venner, samlet til et gilde i trivelige og autentiske omgivelser, Avslutter Stein som stortrives med sin livsstil i Fjellregionen. Avslutningen på Savalbete oppsummerte på mange måter reisens budskap. Ved å framelske det man selv er god på, og ved å samarbeide med andre kan man tilby unike opplevelser. Nätverk bakom lyckad hingstvisning Den 21 maj genomfördes en unik hingstvisning i Lunån utanför Falun. Bakom initiativet stod ett nystartat nätverket av småföretagare verksamma inom hästhållning. En av grundarna till nätverket är hingsthållaren Sofia Berglund, hon berättar hur idén till samverkan uppkom. Som hingsthållare arbetar jag ständigt för att marknadsföra min häst. Det är svår att nå ut och man konkurrera med många, idag kan man köpa fryst sperma från elithästar över hela världen utan att det behöver kosta så mycket mer än en naturlig betäckning, menar Sofia. Via Shagya-arabföreningen kom hon i kontakt med Lena Zetterlund från Våmhus och Duttan Mattsson Älvdalen som också är hingsthållare. Vi insåg att vi hade samma behov av att marknadsföra våra hingstar och att vi skulle tjäna på att samarbeta. Vi bestämde oss för att arrangera en hingstvisning då tre av Sveriges fem Shagyaaraber faktiskt kommer från Dalarna! Programmet förlades på Stora Lunån Gårdsmejeri eftersom det ingår i deras marknadsföringsstrategi att anordna aktiviteter som förstärker besökarens upplevelse. Fler hästföretag anslöt som alla såg nyttan av samverkan. När karavanen av bilar började anlända på den stora dagen förstod de att det skulle bli någonting stort! Mellan 150 och 200 besökare räknades in under evenemanget som växt i omfång och köerna ringlade långa till gårdscafét. Det blev mycket lyckat och jag är övertygad om vi kommer arrangera någon liknande aktivitet framöver, säger Sofia Berglund. Scandinavian heartland Häst i Fjellregionen och Dalarna 13

14 Hästföretagande»Fra hobby til Næring«seminar på tradisjonsrike Vauldalen I starten av prosjektperioden ble det arrangert et stort oppstartseminar 2 3 april 2009 på Vauldalen Fjellhotell med tema»fra Hobby til Næring«. Her deltok totalt 80 personer og 11 foredragsholdere. Tradisjonsrike Vauldalen Det er ikke tilfeldig at Vauldalen ble valgt som åsted for seminaret. Det som i dag er et fjellhotell på riksgrensen til Sverige har en lang historie som ferdasgård for lasskjørere mellom Sverige og Røros. Dagens innehavere er levende interesserte i den gamle tradisjonen og har etablert et eget forbondmuseum. De har også bygget en egen serveringskoie. Ankomst og avreise med hester gjør måtidene der til en minneverdig opplevelse. Videre arrangeres to-dagers forbondturer til Røros med hest og slede for gjester som vil oppleve noe helt spesielt. Nettverksbygging viktig Målet med seminaret var å gi et innblikk i ulike muligheter innen hestebasert næring. Det ble også tid til gruppearbeid og nettverksbygging. På denne måten ønsket man å inspirere og støtte utviklingen av hestebasert næring i vår region. Svært viktig er dannelsen av nettverk for videre arbeid innen livsstilsboende, arrangementutvikling og bedriftsutvikling med hest, også etter at prosjektet er avsluttet. Individuelle utviklingsplaner Alle deltagerne måtte ved påmelding si hvorfor de ville delta på seminaret og på hvilken måte de ville utvikle sin heste virksomhet. Ut i fra dette jobbet deltagerne med hver sine individuelle utviklingsplaner. Dette fungerte veldig fint i forhold til å støtte opp om individuelt utbytte av seminaret. Både foredragsholdere og deltagere gjorde en meget god innsats i løpet av to intense og morsomme dager på Vauldalen. Ikke minst er vi svært fornøyde med den brede deltagelsen blant ungdommer. Dette lover godt for framtida! Vauldalen Fjellhotell tilbyr sledeturer med hest. Foto: Røros Design Hästföre tagande i Rättvik Som ett led i utvecklingen av hästföretagandet i Rättviks kommun har Hästliv Siljan valt att satsa på nätverksträffar för inbjudna företagare från Dalarna. Den första träffen ägde rum den 19 november på Hotell Lerdalshöjden. De 21 deltagarna fick lyssna på föreläsningar av bland andra Olle Forsell från Atur AB och Jan Klemmetvold från Savalen Hestesenter i Norge och gavs tillfälle till diskussioner. Vi hade såväl den svenska som den internationella marknaden i fokus, berättar projektledare Anders Klasson. Det ställs helt andra krav på den internationella marknaden, därför ska man inte dra sig för att jobba med agenter. Vi pratade även mycket om paketering och att det gäller att kvalitetssäkra sina tjänster. Att det går att ta mer betalt av utländska gäster var också en viktig lärdom. Deltagarna representerade en mängd olika verksamheter varav vissa drev sina verksamheter på hobbynivå. Deltagarna kom från Hästliv Siljan, Silver Hill Stable, Sör Sellnäs Islandshästar, CL Sporthästar, Springkällans Ryttarsällskap, Rättviks Ungdomstravklubb/Travskolan, Djur & Kultur, Spikgårdarnas Lantbruk, Botäkts Islandshästar, Stiernhööksgymnasiet och Scandisports AB. På plats fanns även veterinärer, blivande företagare samt en nyinflyttad holländare som tror på framtiden för hästföretagare i Rättviks kommun. Träffen blev mycket lyckad. Vi fick bra respons och nu ser vi fram emot ytterligare träffar. Jag ska vara dyrast, men också bäst! var ett av många minnesvärda citat från träffen. Rättviks kommuns näringslivschef, Marcus Svensson, ser hästföretagande som en potentiell inkomstkälla för bygdens många duktiga hästmänniskor. Rättvik är en kommun vars invånare i århundraden använt häst, därmed har vi en rotad tradition och nedärvd kunskap, säger Marcus. Dessutom är hästintresset numera stort och infrastrukturen med travbana, körhus, ridleder med mera, väl utbyggd. Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter utveckla förutsättningarna för detta, fortsätter han. Därför har jag varit med i styrelsen för Hästliv Siljan samt tidigare även Ridled Siljan. Det finns ett stort behov av kompetensutveckling, nätverksträffar och liknande som kan ge människor med affärsidéer kring häst en skjuts framåt. Hästturism i alla former är en potentiell näring i kommunen och vi skulle verkligen må bra av riktade stödinsatser. 14 metodhandbok FÖR LANDSBygDSUTVECKLING Scandinavian heartland

15 Hästföretagande Interreg prosjektet Scandinavian Heartland har gjennomført et utviklings program for hestebedrifter som ønsker å satse internasjonalt. 12 bedrifter fra Dalarna og Fjellregionen har deltatt ved programmet som omfatter analyse, produktutvikling og markedsføring. Verkstedene har funnet sted på Savalen Hestesenter, Rondane Gjestegård og Olle Forsells Kalvefall, i Sverige. Målet har vært at bedriftene skal bli rustet til komme inn på det internasjonale markedet gjennom kontrakter med booking selskap og agenter. Produktutvikling mot det internasjonale markedet Ungdomar med gränslöst intresse för häst Många ungdomar satsar på häst. Här åtta ungdomar som deltog vid hästseminariet i Vauldalen april Det internasjonale markedet stiller store krav til fasiliteter, hester, utstyr, guider, bevertning og ikke minst opplevelsens genuinitet. På den annen side er inntjenings mulighetene større enn ved tradisjonell turridning. Tenk måltider og opplevelser fremfor aktiviteter og mat! I løpet av prosjektperioden har vi fokusert mye på kvalitet. Deltagere har analysert egne bedrifter med fokus på bevertning, service og overnattings fasiliteter. Soverom med eget bad mangler hos de fleste turoperatørene i dag. Eget bad er et krav som stilles internasjonalt. Unntaket er feltturer hvor standarden selvsagt må bli en annen, men målet her bør i det minste være å tilby ensuite bedroom ved ankomst og avreise. Er man av de mange som synes dette er en dyr investering kan løsningen være å bruke vertshus eller små hoteller som holder tilstrekkelig standard. Videre kan ferskpresset appelsinjuice, smakstomater, varme rundstykker og god kaffe løfte en frokost fra standard til eksklusiv uten at dette koster så veldig mye mere. Råvarene blir noe dyrere i innkjøp, men tiden som brukes på tilberedning er den samme. Vårt prosjektområde bugner dessuten av eksotisk vilt, lokal produsert kjøtt, ost, sopp, bær og fjellurter for å nevne noe. Ved å ta disse råvarene i bruk og fortelle om dem løftes reiselivsproduktene til en høyere standard som også koster mer. Som prikken over I`en vil en misjon og ridning i små grupper på godt trente kvalitets hester løfte produktet ytterligere. I denne sammenhengen er nasjonale hesteraser og ekte aktiviteter tilknyttet for eksempel landbruk, jakt, naturoppsyn, viltobservasjon, kulturhistorie eller seterdrift en absolutt fordel. Det er her klinten skilles fra hveten og det er også her etterspørselen ligger i følge Wendy Hofstee fra Unicorn Trails. Hun har de siste årene opplevd at etterspørselen etter internasjonale rideferier har økt, på tross av at bunnlinjen i markedet har falt bort. De som har dårlig råd dropper heller rideferien og leier seg en hytte, mens de betalingsvillige ønsker bedre kvalitet på sine ferier enn før. Min jobb er å se til at denne gruppen for det de ønsker, derfor er kriteriene strenge for å komme inn i min portefølje. I samarbeid med Wendy Hofstee og Olle Forsell har det blitt utviklet 7 ulike produkter som har potensiale til å nå dette markedet. Vi ser nå frem mot besøk av Wendy Hofstee sommeren 2012 og videre samarbeid med Sweden Horseriding om markedsføring av Skandinaviske hestebaserte reiselivsprodukter. Foto: Ketil Plassgård Scandinavian heartland metodhandbok FÖR LANDSBygDSUTVECKLING 15

16 Hästföretagande I Norge har spesielt to bedrifter vekket oppmerksomhet. Det er Berit Grindfleks Rendalen Fjellridning og Tina Mareen Buddebergs Drømmedal. Fjellridning med det lille ekstra I den lille grenda Unset, som ligger i Sør-Norges største og minst befolkede kommune, Rendalen, driver Berit Grindflek rideskole og fjellridning. Bedriften hennes, Rendalen Fjellridning, er godkjent gjennom Kvalitetsikringsprogrammet Hest i Turistnæring. Berit som har hestefagbrev, er i tillegg utdannet rideinstruktør og natur og kunnskaps guide. I en grend med om lag 100 innbyggere er vintersesongen forholdsvis rolig. I denne perioden settes de fleste hestene bort på fòr, men noe undervisning, kursvirksomhet og kanefart blir det. I tillegg tas det inn hester til temming og trening. Over sommeren arrangeres rideleire og fjellturer til hest. Mange av gjestene er ungdommer og så å si alle er nordmenn. Rendalen Fjellridning samarbeider med Romenstad gård om overnatting, og kan på denne måten tilby sine gjester høyfjellsopphold på tradisjonelle setre i verdensklasse rideterreng. Ikke skader det at det beiter en reinsflokk i fjellene. Gjennom Scandinavian Heartland har Berit fått åpnet øynene for hva som utmerker hennes tilbud fra andre ridetilbud og med noe spissing av hennes nåværende produkt kan hun nå ut på det internasjonale markedet. Gjennom produkt-utviklings-verkstedene har vi fått mange nyttige innspill til hvordan vi kan videreutvikle bedriften. Når spurt om nytten av deltagelse i Scandinavian Hearland er svaret at kunnskap om det internasjonale markedet har vært kjempespennende. Denne innsatsen bør absolutt videreføres, for her har regionens bedrifter et stort og ubrukt potensiale, sier Berit. Videre har det å treffe andre bedrifter i samme bransje gitt læring og nye impulser. 90 stp Høyskoleutdanning innen Natur og Kunnskapsturisme, hvorav 30 stp fortellerkunst blir trukkes frem som en nyttig utdanning med faglig godt innhold og høy bedriftsrelevans. Dette er en utdanning alle som jobber med besøksnæring kan dra nytte av. Å arrangere utdanningen gjennom et Interreg prosjekt fungerte veldig fint og gav en ekstra merverdi i form av bedriftsnettverk også over grensen. Særlig det å knytte kontakter og dele erfaringer på tvers av landegrensen, har vært meget positivt, avslutter Berit. Rendalen Fjellridning Med Rendalen Fjellridning kan du oppleve villmarka fra hesteryggen. 16 Häst i Fjellregionen och Dalarna Scandinavian heartland Opplev villmarka fra hesteryggen

17 Hästföretagande Fra produktutvikling på Rondane gjestegård, Kalvefall og Savalen Hestesenter. Her fikk deltagere inspirasjon og veiledning av bla Wendy Hofstee fra Unicorn Trails. Foto Tore Rasmussen Østlendingen. Drømmedalen ved Rondane Tina Mareen Buddeberg, er opprinnelig fra Munchen og utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo. I Sollia, en vakker dal ved foten av Rondane, har Tina funnet sitt paradis. Hennes konsept er en unik kombinasjon av kunst, hester og nærvær med naturen. Jeg vil arrangere seminarer i kunst, hestekommunikasjon, flokkobservarsjoner og naturlig hestehold. Rideferier for mindre grupper som vil lære om en fredelig måte å være med hester på står også på programmet, sier Tina. I tillegg kommer yogaøvelser, ridning, landskapsmaleri, meditasjon og harmonisk kommunikasjon mellom artene. Tina ønsker at Dreamvalley skal være sted for velvære for både mennesker og hester. God nytte av Scandinavian Heartland Deltagelsen i prosjektet har vært meget nyttig for å tilspisse produktet mitt. Jeg har blitt mer bevisst på hva som er unikt med det jeg har å tilby og jeg har fått større selvtillit når det gjelder formidling av min vei med hester. Det har bidratt til mer mot og pågangsvilje! sier Tina. Hun synes det har vært flott å møte kolleger med helt andre tilnærmingsmåter enn seg selv, og se at man kan samarbeide på tvers av forskjellige holdninger til hest. Jeg føler det har bidratt til at vi har ett nettverk også etter prosjektets slutt, sier Tina. Produktutvikling og planer for framtiden Jeg ble med på produktuviklings programmet for å finne ut hvordan jeg kan finansiere 15 hesters liv og for å utvikle et produkt som kan nå et internasjonalt marked. Dessuten var jeg nysgjerrig på hva de andre i bransjen driver med. I 2012 begynner byggingen av»dreamvalley Paddock Paradise«. Dette blir en ny og spennende fase. Det har tatt 10 år å utvikle konseptet, samle erfaringer og alt dette har ført fram mot dagens etablering av Drømmedalen som forretningskonsept, sier Tina. Tina Mareen Buddeberg rir helst barfot, uten sal og hodelag. Foto: Matti Bauer Scandinavian heartland Häst i Fjellregionen och Dalarna 17

18 Hästföretagande Foton: Silverhillstable.se Silverhill och Heros Ungefär en tredjedel av alla invånare i Sverige har på något sätt kontakt med hästar och Sverige beräknas ha bland den högsta hästtätheten per invånare i Europa. Hästen har blivit en livsstil och en upplevelse för allt fler och olika hästaktiviteter efterfrågas allt mer. I Dalarna finns flera företagare som är verksamma inom hästnäringen, bland annat inom turridning, uppfödning och trav. Här får ni möta två hästföretagare som delar med sig av sina erfarenheter och framtida möjligheter. Bertil Hansson i Silverberg driver sedan sju år tillbaka Silverhill Stable, belägen i Boda Kyrkby, strax utanför Rättvik. En stockholmare som efter ett långt yrkesliv bakom ett skrivbord vågade sadla om och satsa på westernridning och utflykter i Dalaskogarna. Intresset för hästar fanns från barnsben men Bertil hamnade på en hästrygg första gången som 40-åring. Där och då blev han hästbiten. Rejält. Jag är pensionär nu men jag driver före taget vidare för det har blivit en livsstil, att ha hästar och få rida, att möta positiva människor och kunna erbjuda dem den upplevelsen, säger Bertil som tidigare jobbat inom data- och turistnäring. Men, att vara egenföretagare är inte bara en dans på rosor utan innebär också hårt arbete. Bertil driver sitt Silverhill Stable på heltid och helt själv, men får stor hjälp av sin fru Lotta med marknadsföringen och annat. Fördelarna med att driva hästföretag är fler än nackdelarna. Mest positivt är friheten och kontakten med hästarna, även om de kräver tillsyn dygnets alla timmar och årets alla dagar. Återigen handlar det om en livsstil, annars hade man inte orkat, det tror jag är gemensamt för oss som driver hästföretag, säger Bertil som är utbildad färdledare men självlärd ryttare. Enligt Bertil består hindren av att de finns olika regler gällande momssatser och skatteregler beroende vart i landet verksamheten bedrivs. Det vore bra om vi aktörer genom Hästföretagarna som är en nybildad nationell branschorganisation kan få till ett nätverk och jobba för samma regler i hela landet. Därtill att allemansrätten är uppe för en översyn och där markägarna ska få mer bestämmanderätt. Jag har bra samarbete med markägarna häromkring men vet att många har problem med att få till avtal och så vidare, avslutar Bertil som tycker att projektet Scandinavian Heartland varit till stor hjälp 18 Häst i Fjellregionen och Dalarna Scandinavian heartland

19 Hästföretagande För mig kommer hästarna och deras omsorg alltid i första rum. För mig handlar det också om att kunna ge våra kunder en avkopplande naturupplevelse på hästryggen och att utbilda och lära hästägare hur djuren fungerar... Monica Olsson Wedekind i att se på utvecklingen av nya produkter i företagandet. Även för Monica Olsson Wedekind som driver Heros Hästar i Lima har hästföretagandet gått från hobby via livsstil till livskraftigt företagande. Efter en kurs via Scandinavian Heartland 2009 blåste hon liv i sin man Rogers nedlagda företag och började med turridning och slädturer. Det i kombination med lektioner i Parelli Method of Natural Horsemanship. För mig kommer hästarna och deras omsorg alltid i första rum. För mig handlar det också om att kunna ge våra kunder en avkopplande naturupplevelse på hästryggen och att utbilda och lära hästägare hur djuren fungerar och vad de reagerar på, förklarar Monica som fick sin första egna ponny som sexåring. Vid sidan av Heros driver hon även en liten restaurang där hon arbetar som kock. Till sin hjälp på stallbacken med de tio hästarna har hon en tjej som arbetstränar. På gården finns även möjlighet att övernatta och ha konferens. Kunderna är många gånger skidåkare som återkommer under sommaren för att rida och vandra i naturen. Utvecklingsmöjligheterna ser god ut inom Monicas specialområde med lektionerna i hästpsykologi, både på marken och i sadeln. Fler och fler kunder med egen häst anmäler sig till kurserna, ibland under en helg i kombination med turridning där vi får chans att letar problem att träna på efter stigarna, säger Monica som hyr mark av Lima besparingsskog. Om markägaren har Monica bara gott att säga: Totalt kan vi förflytta oss över hektar och vi får sätta upp rastplatser utan problem, avslutar Monica som om hon ska lyfta fram ett problem som hästföretagare nämnder krångliga momsregler. Men, Monica är inte typen som ser problem, hon väljer att se möjligheterna. Framförallt när det handlar om hästar. Scandinavian heartland Häst i Fjellregionen och Dalarna 19

20 Hästföretagande Framgångsrik utveckling kräver mer kunskap Det finns mange felles kjennetegn for bedrifter i hesteturistnæringen i Sverige og Norge, men også forskjeller. Norge ser innenfor enkelte områder ut til å ha kommet lengre i praksis, og på andre områder leder Sverige ann med en hestelengde. Situationen när det gäller forskning på området är likartad, den saknas till stor del i båda land. Det vil derfor være klare synergieffekter av å utvikle et kunnskapsgrunnlag på tvers av landegrensa, som kan trekke veksler på at de to landende er strukturelt like men likevel har spisset ulike deler av hestenæringen. I Sverige tar enkelte publikasjoner opp temaer om bedriftsutveckling i hestebedrifter och enkelte forskningsansatser ger viss oversikt over hestenæring. Svantesson konstaterar 2009 i»tradition och passion kartläggning av hästforskning och hästföretagande«att det»från samhällets sida och alla de som vill bedriva lönsamt hästföretagande i en mer konkurrensutsatt omvärld behövs mer kunskap och forskning med fokus på affärsnytta inom ämnesområden som i dag inte dominerar och som därmed är otraditionella för hästrelaterad forskning«. Tidligere forskning i Norge konkluderer med at»det kan virke paradoksalt at hesteturistbedriftene ikke har en mer framtredende plass i norsk turistnæring enn de har i dag«. Projektet har upprättat samarbete mellan Dalarnas forskningsråd och Østlandsforskning för att söka vägar att finansiera forskning om förutsättningar för utveckling och internationalisering av hästturism i Sverige och Norge. Prosjektet har med egen innsats og nettverk, støttet Høyskolen i Hedmark til å søke om milder til kartlegging av hvordan kundene opplever turbaserte hestebedrifter. Dette er innsater som vi håper at vil bære frukter på sikt. Jan Klemmetvold, Maren Kirkebøen, Marianne Dahlstrøen og Gunhild Sem besøker Lian Gård under områdekunnskapsturne Områdekunnskapsturne I løpet av prosjektperioden har vi på norsk side arrangert en»områdekunnskapsturne«for hestebedrifter og hestefolk. Disse har artet seg som uformelle gruppebesøk hos ulike aktører i regionens hestenæring. Formålet har vært å knytte kontakter, finne inspirasjon og berede grunnen for fremtidig samarbeid. Ved å tenke høyt og vise fram håper vi at våre deltagere har fått inspirasjon til å stå på videre. Å skape møteplasser og arenaer for nettverksbygging er viktig for å unngå en følelese av å stå alene i en til tider tøff bransje. Det er viktig å gjøre hverandre gode! 4 bedrifter har til nå blitt besøkt og grunnen lagt for at dette skal bli en tradisjon som skal leve videre. Kvalitetssikring av hestebedrifter Sverige har kommet langt i arbeidet med kvalitetssikring av hestebedrifter, som framfor alt er rettet mot drift og markedsføring. Godkänd hästgård för turism er et kvalitetssystem basert på hesteturistbedriftens egengodkjennelse etter et sett med gitte kriterier. Hovedmålet er å bedre lønnsomhet, øke tilgjengeligheten og profesjonalisere næringen. Naturens bästa er en kvalitetsmerking for økoturismearrangement, som også inkluderer hesteturistbedrifter. I Fjellregionen har vi organisasjonen Hesteriket som er en paraplyorganisasjon for lokale rideklubber, næringsdrivende med hest og hesteentusiaster. Organisasjonen fremmer hestehold og samarbeid gjennom nettsiden www. hesteriket.no og er arrangør av regionens årlige Hestival. Hest i Turistnæringen (HiT) er en landsdekkende organisasjon for bedrifter som driver med hest som næring. Kun de bedriftene som er godkjent gjennom HiTs omfattende godkjenningsregler blir med på felles markedsføring. Erfaringene viser at hestefolk har alt å tjene på å organisere seg og samarbeide, men at veien til en levedyktig og profesjonell organisasjon krever samhold og identifisering av felles problemer og muligheter på tvers av raser og grener. 20 Häst i Fjellregionen och Dalarna Scandinavian heartland

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och vill delta lite mer i idrottsaktiviteter. Idrottens behov av ledare är tillgodosett,

Läs mer

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema Del dine erfaringer med rektorer i Norge og Sverige Utdanningsdirektoratet og Skolverket i Sverige har invitert seksti skoleledere som har gjennomført rektorutdanning til et Benchlearningsamarbeid. Målet

Läs mer

Informationsmöten Oktober 2012

Informationsmöten Oktober 2012 Informationsmöten Oktober 2012 Föreningen Hästriket Roslagen driver projektet med samma namn, vilket pågår tom 2013 Finansieras av Leader UROSS Anknytning till Norrtälje kommun konkret genom att ett antal

Läs mer

Pannrumssafari. Samarbetspartners

Pannrumssafari. Samarbetspartners Pannrumssafari Samarbetspartners 1 Citat från pannrumssafarin:»rätt i tiden. En kall vinter och stigande energipriser svider i plånboken.lagom omfattande med fyra träffarroligt att åka runt på olika ställen,

Läs mer

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och kan delta lite mer i idrottsaktiviteter. Där idrottens behov av ledare är

Läs mer

Infokiosk infoplats i landsbygdsbutiken

Infokiosk infoplats i landsbygdsbutiken Infokiosk infoplats i landsbygdsbutiken Öppnar för nya servicefunktioner i den lokala mataffären, förbättrad service på landsbygden och en attraktivare butik. Infokiosk infoplats i landsbygdsbutiken Scandinavian

Läs mer

Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM DET VAR MIN TUR N.R.3 SOM EN GOD VENN,MED SAMME ROM OG MINE FAVEORITTHESTER SOM VAR RESEVERT KUN MEG.

Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM DET VAR MIN TUR N.R.3 SOM EN GOD VENN,MED SAMME ROM OG MINE FAVEORITTHESTER SOM VAR RESEVERT KUN MEG. Namn: JENS SKJERDAL Resa: MEXIKO Datum: 1601 TIL 2701 2013 Kommentar mottagande: - Kommentar boende: - Kommentar maten: - Kommentar om ridningen: - Kommentar om hästarna: - Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-38-08

DIARIENUMMER G30441-38-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-38-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Siv Andersson Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt: DESME

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet? Namn: Kirsti Paajanen Resa: Rom-Tuscia Datum: 140419-26 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: Urgammal, superartig man som hade bemödat sig lära namnen på oss alla. Fint!

Läs mer

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: mycket bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet?

8. Vad tyckte du om informationsmaterialet från Häst & Sport Resor?: mycket bra Finns det något vi borde förbättra i informationsmaterialet? Namn: Tone Resa: Spanien - Barcelona - Weekend Datum: 23.-25. mai 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -ble møtt av hyggelige representanter på flyplassen til avtalt

Läs mer

Välkommen! Nu skapar vi Skara Hästland! Informationsmöte 31 oktober, Axevalla Travbana. www.skarahastland.se

Välkommen! Nu skapar vi Skara Hästland! Informationsmöte 31 oktober, Axevalla Travbana. www.skarahastland.se Välkommen! Nu skapar vi Skara Hästland! Informationsmöte 31 oktober, Axevalla Travbana Vid februarimötet framkom En arena för stora hästevenemang En modern rid- och träningsanläggning på Skålltorp En plats

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-58-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads Universitet Att: P-O Norell Universitetsgatan 2 651 88 Karlstad

Läs mer

Oslo den 30 oktober 2014

Oslo den 30 oktober 2014 Oslo den 30 oktober 2014 Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat.

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Hur är länsstyrelsen involverad i Landsbygden och hästnäringen? God djurhållning

Läs mer

Kundutvärdering (Helena Håkansson)

Kundutvärdering (Helena Håkansson) Kundutvärdering (Helena Håkansson) Avresedatum: 2016 07 10 Destination: Spanien, Ronda Dressyr intensiv, vecka Hur blev du mottagen vid ankomsten? Hur var boendet jämfört med dina förväntningar? Hur var

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Blåsta blåbär Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 10 jenter og 4 gutter. Vi representerer Klockarskolan Type

Läs mer

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Problemlösarna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 10 jenter og 12 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Läs mer

HÄSTPOLICY. Beslutad av kommunstyrelsen

HÄSTPOLICY. Beslutad av kommunstyrelsen HÄSTPOLICY Beslutad av kommunstyrelsen 2011-10-03 Hästpolicyns syfte Syftet med en kommunal hästpolicy är att tydliggöra hästens betydelse och positiva effekter för människor, samhällsekonomi och levande

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

BAKGRUND HÄSTEN OCH RIDSPORTEN I SVERIGE

BAKGRUND HÄSTEN OCH RIDSPORTEN I SVERIGE ÅRE HÄSTSPORTARENA BAKGRUND HÄSTEN OCH RIDSPORTEN I SVERIGE 70 000 hästar under 1970-talet och idag ca 360 000 hästar (fler än det finns kor och älgar) i Sverige, näst hästtätaste landet i Europa. En ökning

Läs mer

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västra Götalands län Att: Andreas Bäckstrand 462 82 VÄNERSBORG

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter... 5 4. Indikatorer... 8 5.

Läs mer

Sammanställning Sölvesborgs kommun Projektledare Maria Hjelm Nilsson

Sammanställning Sölvesborgs kommun Projektledare Maria Hjelm Nilsson Sammanställning Sölvesborgs kommun 2015 Projektledare Maria Hjelm Nilsson Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Projektperiod...2 3. Kartläggning Sölvesborg..2 3.1 Resultat kartläggning i Sölvesborg...2-3

Läs mer

Examensutställning av Erik Betshammar Konstnärligt masterprogram Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet

Examensutställning av Erik Betshammar Konstnärligt masterprogram Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet Som om de här försöken att hårt pressa ditt huvud mot mitt bröst att tejpa samman våra händer att be dig balansera mina dagböcker på din rygg skulle förändra bevara något. Examensutställning av Erik Betshammar

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011

FIRST LEGO League. Härnösand 2011 FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget A-Team Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 7 jenter og 6 gutter. Vi representerer Häggdångers byskola

Läs mer

DELOMRÅDE IS. Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Residensgränd 7 SE 831 86 ÖSTERSUND +46 (0) 63 14 60 00

DELOMRÅDE IS. Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Residensgränd 7 SE 831 86 ÖSTERSUND +46 (0) 63 14 60 00 BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER R30441-52-11 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Dalarna Att: Mikael Selander 791 84 Falun Projekt: Scandinavian

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Västsvensk EU-konferens, Vänersborg 21 augusti 2015 Janne Eidissen Jørn Haabeth Annika Nordenstam 1 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Om programmet

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-19-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Härjedalens kommun Att: Staffan Eriksson Medborgarhuset 842 80 Sveg Projekt:

Läs mer

Slutrapport. för Förstudie till projektidén. Sågmyra får får

Slutrapport. för Förstudie till projektidén. Sågmyra får får Slutrapport för Förstudie till projektidén Sågmyra får får Innehållsförteckning Försättsblad... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Vilket projekt redovisar du?... 3 2. Vilka personer kan svara på frågor om

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Bakgrunnen for styrets ønske var at det i muntlig orienteringssak ble informert om en økende

Bakgrunnen for styrets ønske var at det i muntlig orienteringssak ble informert om en økende Det kunstfaglige fakultet Arkivref: Dato: 27.11.14 Saksnr: O-SAK KF 17-14 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 05.12.2014 NOTAT OM REKRUTTERING Fakultetsstyret ba i møtet 10.10.2014 om å få framlagt en sak som

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Östersunds kommun Att: Annelie Bengtsson Odensviksvägen 5 831 51 Östersund Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella

Läs mer

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - Helt suveränt, fint upplagt, trevlig servicepersonal, matupplevelse

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - Helt suveränt, fint upplagt, trevlig servicepersonal, matupplevelse Namn: Anne Mohr Resa: Hemsida Datum: 5-8 september 2013 Kommentar mottagande: - Jätte bra service och välkomnande Kommentar boende: - Överförväntan, dom hade tänkt på allt Kommentar maten: - Helt suveränt,

Läs mer

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens Bästa helg! Unge Ledere 23-25 april, Mastemyr EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen började med gåvor... T-shirts, vattenflaskor och deltagarbrickor var en del av det

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE

Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE - Ambisiøse planer - Felles utfordringer på tvers av grensa - Lettere i fellesskap å drive spørsmål på regionalt og nasjonalt nivå - Trysil en interessant

Läs mer

MiA. Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga. Mangfoldskompetanse i bedriftene gir økt konkurranseevne

MiA. Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga. Mangfoldskompetanse i bedriftene gir økt konkurranseevne MiA Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga. Mangfoldskompetanse i bedriftene gir økt konkurranseevne Dette er Interreg EU-programmet Interreg Sverige-Norge inngår i målet Territorielt

Läs mer

Navn:Kuzonga s Cheriff Rase: Rhodesian Ridgeback Født: 26/6-05

Navn:Kuzonga s Cheriff Rase: Rhodesian Ridgeback Født: 26/6-05 Navn:Kuzonga s Cheriff Rase: Rhodesian Ridgeback Født: 26/6-05 Mentalbeskrivning (MH) Svenske Schäferhundklubben, Uddevalla Mentalbeskriver: Anna Carin Andersson 31.mars 2007 1a. Hälsning 1b. Samarbete

Läs mer

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget Another brick in the wall Vi kommer fra Växjö Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 7 gutter. Vi representerer Karl-Oskarskolan

Läs mer

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen.

Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Landsbygdsprojektet Vandringsturism i Vindelfjällen. Systemtänkande för kvalitetssäkring. Vi har ett antal BESÖKSMÅL i området och dessa kan föranleda Vandringsturism. Vandringen går på LEDEN och den som

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Bredgårdsskolan Vi kommer fra Strömsund Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 6 gutter. Vi representerer Strömsunds

Läs mer

att utveckla de omgivande landsbygdsföretagen har möjlighet att få projektstöd. För mer information kontakta länsstyrelsen. (www.lansstyrelsen.

att utveckla de omgivande landsbygdsföretagen har möjlighet att få projektstöd. För mer information kontakta länsstyrelsen. (www.lansstyrelsen. Turism 40 41 Turism Hästturism har expanderat kraftigt under de senaste åren. Förutsättningarna för att utveckla olika inriktningar av hästturism är goda i Sverige. I landet finns bra inhemska hästraser,

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Sammanfattning och resultat av Interregprojekten: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring Hjärtat i Skandinavien Med levande

Sammanfattning och resultat av Interregprojekten: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring Hjärtat i Skandinavien Med levande Sammanfattning och resultat av Interregprojekten: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring Hjärtat i Skandinavien Med levande Landsbygd December 2011 Scandinavian Heartland är ett gränsregionalt

Läs mer

Periodeplan. Huldreheim

Periodeplan. Huldreheim Periodeplan Huldreheim Våren 2016 Periodeplan för hösten 2016 på Huldreheim Välkommen till sista halvdel av barnehageåret. I denna periodeplanen kan ni läsa om vad vi har tänkt att arbeta med fram till

Läs mer

Rapport från konferensen. Barn och unga + museer = delaktighet?

Rapport från konferensen. Barn och unga + museer = delaktighet? Rapport från konferensen Barn och unga + museer = delaktighet? 17-18 Oktober 2011 Barn och unga+museer = delaktighet! Förord Konferensen Barn och unga + museer = delaktighet? samlade cirka 90 deltagare

Läs mer

Hästaktiviteter i Roslagen. Turridning, Bädd & Box och annan hästturism

Hästaktiviteter i Roslagen. Turridning, Bädd & Box och annan hästturism Hästaktiviteter i Roslagen Turridning, Bädd & Box och annan hästturism Hästupplevelser Roslagen bjuder på rika möjligheter till hästupplevelser av olika slag, året runt. Här finns något för barn som vuxen,

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Projekt: Söka gammalt Skapa Nytt Hantverksmat för gammal och ung

Projekt: Söka gammalt Skapa Nytt Hantverksmat för gammal och ung BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-33-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Jämtlands län, Eldrimner Att: Anna Berglund 831 86 Östersund

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

PROJKETRAPPORT HÄSTTURISM I SKARABORG

PROJKETRAPPORT HÄSTTURISM I SKARABORG PROJKETRAPPORT HÄSTTURISM I SKARABORG Projektledare Maria Lundberg Projektet har genomförts med stöd av: 1 Innehåll: Sida Bakgrund 3 Mål 3 Genomförande 4 Resultat 6 Utvecklingsmöjligheter 8 Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport Scandinavian Heartland

Slutrapport Scandinavian Heartland SLUTRAPPORT 1(32) Slutrapport Scandinavian Heartland Hjärtat i Skandinavien - Natur- och kulturbaserad besöksnäring 2008-2011 R30441-67-08 1. Sammanfattning/Summary SVENSK/NORSK: Projektet döptes i dess

Läs mer

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra Kommentar allmänt intryck: Över all förväntan! Vi vill åka tillbaka!

7. Vad är ditt allmänna intryck av resan?: mycket bra Kommentar allmänt intryck: Över all förväntan! Vi vill åka tillbaka! Namn: Katarina Bohman Resa: Irland - Terränghoppning i herrgård Datum: 26 april-3 maj 2014 Kommentar mottagande: Fastän det inte var ridning planerad, stod hästarna sadlade och vi red ut en sväng och hoppade.

Läs mer

Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla?

Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla? Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla? Cecilia Ferm Thorgersen Professor i musikpedagogik Luleå Tekniska Universitet (Lektor i estetiska lärprocesser Uppsala Universitet) FN Artikel

Läs mer

Evaluering av Naturvårdverkets arbeid med ÅGP for trua arter. Terje Klokk, DN Trondheim, 11. mars 2011

Evaluering av Naturvårdverkets arbeid med ÅGP for trua arter. Terje Klokk, DN Trondheim, 11. mars 2011 Evaluering av Naturvårdverkets arbeid med ÅGP for trua arter Terje Klokk, DN Trondheim, 11. mars 2011 Bakgrunn for ÅGP-arbeidet Regjeringens prop. Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier fra 2000/2001

Läs mer

Att öka fjällområdens dragningskraft på pesionärer

Att öka fjällområdens dragningskraft på pesionärer PADIMA Policies Against Depopulation In Mountain Areas Att öka fjällområdens dragningskraft på pesionärer Denna broschyr lägger fram ett antal strategier för att öka fjällområdens dragningskraft på pensionärer.

Läs mer

Arbetsmaterial Från arbetsgruppen till Varbergs kommun Arbetsmaterial gällande visionsarbete med ny ridanläggning i Varbergs kommun

Arbetsmaterial Från arbetsgruppen till Varbergs kommun Arbetsmaterial gällande visionsarbete med ny ridanläggning i Varbergs kommun Arbetsmaterial gällande visionsarbete med ny ridanläggning i Varbergs kommun Bakgrund Det finns idag 8 stycken registrerade ridklubbar i Varbergs kommun. Dessa är: * Himledalens ridklubb * Skultagårdens

Läs mer

SÖ 2003: 36. Avtale mellom Kongeriket Sverige og Kongeriket Norge om forenklet behandling

SÖ 2003: 36. Avtale mellom Kongeriket Sverige og Kongeriket Norge om forenklet behandling Nr 36 Avtal med Norge om enklare förfarande och kortare frister vid tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat

Läs mer

SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER

SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER SPØRRESKJEMA OM UTDANNELSE AV ASFALTARBEIDER Hvilke muligheter for utdannelse av asfaltarbeidere finnes i landet? För asfaltbranschens arbetare (asfaltarbetare) har man ordnat skolning, som en del av markanläggningsbranschens

Läs mer

Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6

Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6 Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Bosko kom och hämtade oss och passade på att visa Split några

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget The Arrows Vi kommer fra Liden Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 7 gutter. Vi representerer Anundgårds skola Type

Läs mer

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE

Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Framtiden tillhör de kreativa LEGO Education Förnybar energi ENERGI PROBLEMLÖSNING KREATIVITET SAMARBETE Energi i framtiden Energi är ett av de viktigaste ämnena i det moderna samhället. Att fokusera på

Läs mer

DIARIENUMMER 304-1996-13 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER 304-1996-13 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2013-04-19 DIARIENUMMER 304-1996-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Mikael Selander 791 84 Falun Projekt: Scandinavian Heartland

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-51-11 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-51-11 DELOMRÅDE NGB Att: Anna Berglund 83 186 Östersund Projekt: Söka gammalt skapa nytt Skapa nytt mathantverk Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen

Läs mer

Kundutvärdering (Tone Hvinden Haug)

Kundutvärdering (Tone Hvinden Haug) Kundutvärdering (Tone Hvinden Haug) Avresedatum: 2016 09 08 Hur många deltagare var ni i gruppen? Hur blev du mottagen vid ankomsten? Hur var boendet jämfört med dina förväntningar? Hur var maten som ingick

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Naturbruksgymnasiet Nuntorp Att: Thor Kempe Nuntorp

Läs mer

DIARIENUMMER R DELOMRÅDE R

DIARIENUMMER R DELOMRÅDE R BESLUT PROJEKT 2012-03-28 DIARIENUMMER R30441-17-12 DELOMRÅDE R Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Årjängs kommun Att: Elenor Karlsson Box 906 672 29 Årjäng Projekt: Barnens Gränsland

Läs mer

Spelförebyggande insatser för arbetslivet

Spelförebyggande insatser för arbetslivet Spelförebyggande insatser för arbetslivet Et prosjekt av og med Alna Sverige Förening Kenneth Dahlgren Akan kompetansesenter, lanseringsseminar Oslo Kongressenter 31. mai Periode: 2012-2015 Tilnærming:

Läs mer

Fylkesrådet godkjenner at prosjektet Scandinavian heartland er forenlig med Fylkesplanen og Regionalt samhandlingsprogram og bevilger

Fylkesrådet godkjenner at prosjektet Scandinavian heartland er forenlig med Fylkesplanen og Regionalt samhandlingsprogram og bevilger Saknr. 11/5504-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Erik Hagen HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETTKAP 11609.6531 - INTERREG SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING FRA REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN TIL PROSJEKTET "SCANDINAVIAN

Läs mer

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Projektet har bl.a. bidragit till att en vacker lekstuga blivit verklighet på Laxön. Projektägare: Destination Älvkarleby, ideell förening Projektledare: Sanna

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra Kommentar omhändertagande: -helt fantastisk service og flotte mennesker

6. Hur blev du omhändertagen?: mycket bra Kommentar omhändertagande: -helt fantastisk service og flotte mennesker Namn: Gro Brochmann Resa: Lissabon Datum: 25-31 mai 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: En varm og god velkomst 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?:

Läs mer

Synpunkter på fördjupad översiktsplan för Nedre Fryken

Synpunkter på fördjupad översiktsplan för Nedre Fryken Synpunkter på fördjupad översiktsplan för Nedre Fryken Syftet med översiktsplanen är att skapa möjligheter för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling för Kils tätort att växa norrut med attraktiv bebyggelse

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Livsstilsföretag med utländsk bakgrund i Dalarna. Rapport 2014:xx. En kartläggning i norra Dalarna

Livsstilsföretag med utländsk bakgrund i Dalarna. Rapport 2014:xx. En kartläggning i norra Dalarna Rapport 2014:xx Studien visar också att kommunens näringslivskontor har en central roll vid företagsetableringen, och att mottagandet i byarna och information om regler och krav vid företagsetablering

Läs mer

Lillerud 2006-10-10 Tomas Janson

Lillerud 2006-10-10 Tomas Janson Rapport "Provfiske efter signalkräftor i Stora Le 2006" Lillerud 2006-10-10 Tomas Janson Hushållningssällskapet i Värmland Projektledare Astacus EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Infragrön/InfraGreen hållbara transportsystem

Infragrön/InfraGreen hållbara transportsystem Infragrön/InfraGreen hållbara transportsystem På den globala miljöfordonskartan stiger två länder fram som speciellt framgångsrika. Norge med den största elbilsandelen i världen per capita, och Sverige

Läs mer

https://gul.gu.se/courseid/61252/coursepolloverview.do?pollid...

https://gul.gu.se/courseid/61252/coursepolloverview.do?pollid... Enkätresultat Enkät Aktivitet Status Datum Grupp Besvarad av Kursutvärdering PDA111 V14 Att forska i professionell praktik - kunskapsteori och metodologi öppen 2017-01-11 15:02 Deltagare 9(18) (50%) Jag

Läs mer

Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden

Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Rapport om bruk av sociala medier i folkbildningen i Norden Annika Af Trolle (Folkbildningsrådet), Lill Perby (Folkbildningsförbundet) og Hilde

Läs mer

SÖ 2005: 23. Regeringen beslutade den 2 juni 2005 att underteckna avtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet den 1 juli 2005.

SÖ 2005: 23. Regeringen beslutade den 2 juni 2005 att underteckna avtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet den 1 juli 2005. 41464_sö_23 05-12-28 10.11 Sida 1 Nr 23 Avtal med Norge om ändring av och tillägg till avtalet den 7 augusti 2002 (SÖ 2005:22) om den nya Svinesundsförbindelsen Stockholm den 1 juli 2005 Regeringen beslutade

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-72-11

DIARIENUMMER N30441-72-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-11-09 DIARIENUMMER N30441-72-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Conny Björkman 871 88 Härnösand Projekt: Styring, integrasjon

Läs mer

Slutrapport. Hjärtat i Skandinavien - Med levande landsbygd R30441-68-08

Slutrapport. Hjärtat i Skandinavien - Med levande landsbygd R30441-68-08 SLUTRAPPORT 1(39) Lantbruk Jakob Ebner Direktnr. 023-818 79 Faxnr. 023-818 18 jakob.ebner@w.lst.se Cathrine Fodstad Regionrådet for Fjellregionen Aumliveien 4c, 2500 Tynset Norge Cathrine.fodstad@hedmark.org

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-26-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden JiLU, Jämtlands läns landsting Att: Erik Andersson Rösta 830 43 Ås Projekt:

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget PeO:s pensionärer Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 8 gutter. Vi representerer Klockarskolan

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

DN/Ipsos temaundersökning: Attityder till invandring och integration i Sverige och Norge Stockholm, 12 mars 2015. Kontakt: david.ahlin@ipsos.

DN/Ipsos temaundersökning: Attityder till invandring och integration i Sverige och Norge Stockholm, 12 mars 2015. Kontakt: david.ahlin@ipsos. DN/Ipsos temaundersökning: Attityder till invandring och integration i Sverige och Norge Stockholm, 12 mars 2015 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. Sammanfattning

Läs mer

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28

Besöknäringsstrategi 2016-2018. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Besöknäringsstrategi 2016-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2016-02-22, 4 Uppdateras före 2020-02-28 Foto: Victoria Hallqvist Besöksnäringen är en av världens största näringar. Den totala turismkonsumtionen

Läs mer