Scandinavian Horseland Häst i Fjellregionen och Dalarna. Erfarenheter från Interreg-projekten Scandinavian Heartland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Scandinavian Horseland Häst i Fjellregionen och Dalarna. Erfarenheter från Interreg-projekten Scandinavian Heartland 2008 2011"

Transkript

1 Scandinavian Horseland Häst i Fjellregionen och Dalarna Erfarenheter från Interreg-projekten Scandinavian Heartland

2 Sammanfattning och resultat Marit Ragnarsson Cathrine Fodstad Om prosjektet Scandinavian Heartland er et av tre grenseregionale samarbeid innen Interreg Sverige-Norge Samarbeidet omfatter Dalarna i Sverige og Fjellregionen i Norge. Prosjektet har som mål å bidra til økonomisk vekst og attraktive livsmiljø på landsbygden med fokus på å øke antall fastboende og besøkende. Dette skal skje gjennom kompetanseutvikling, metodeutvikling og praktisk tilrettelegging. Prosjektet skal bidra til erfaringsutveksling over landegrensen og resultere i stabile grenseregionale nettverk innen offentlig, privat og frivillig sektor. På bakgrunn av en forstudie som kartla regionenes behov ble hovedinnsatsområdene for Scandinavian Heartland utarbeidet. Innsatsområdene omfatter Småskala Besøksnæring og Levende Landsbygder. Under begge disse temaområdene har det blitt satset på hest. Omslagsbilden: Ingeborg Steinsdottir rir islandshest med Tronfjellet i bakgrunnen. Foto: Lianhester. 2 Häst i Fjellregionen och Dalarna Scandinavian heartland

3 förord Helheten skapar attraktiva hästbygder og økonomisk vekst Scandinavian Horseland är ett arbetsnamn för den satsning på hästsektorn som gjorts inom projektet Scandinavian Heartland. En satsning som bestått i att stödja utvecklingen av hästförtag, infrastruktur för hästar och ryttare, utvikle turismprodukter kopplat till häst och möjligheter till hästnära boende. Antallet hester øker i Sverige og Norge. Med mekaniseringen i landbruket falt antall hester til et bunnivå på tallet. I Norge fantes kun hester på denne tiden. Siden har antallet hester økt voldsomt. Per i dag er det hester i Sverige, mens det i Norge finnes om lag stykker. I Norge genererer trav- og galoppsporten 600 mill. i årlige inntekter, tar man med annen hesterelatert næring er dette tallet sannsynligvis doblet. I følge en analyse Hestenæringens Nationella Stiftelse (HNS) gjorde i 2002 genererer svensk hestehold 46 milliarder kroner i året, hvorav 20 milliarder anses være direkte effekter, 10 milliarder indirekte effekter og 16 milliarder ringvirkninger. Som tommelfingerregel kan man om ikke annet anslå at 10 hester generer ett årsverk. Dette støttes av en nylig rapport fra HNS som dokumenterer at mennesker er direkte sysselsatt innen hestenæringen i Sverige, i tillegg kom- mer en rekke arbeidsplasser som leverer varer og tjenester til næringen. Hesten har dessuten blitt et viktig beitedyr og kulturlandskaps pleier, og ikke minst en viktig årsak til at mange velger å bosette seg på landsbygden. Båda Fjellregionen och Dalarna har mycket goda förutsättningar att ta vara på dessa möjligheter. Det finns många likheter, men också olikheter mellan hästsektorn i Dalarna och Fjellregionen. Exempelvis är det i Norge mycket vanligare att män driver turridningsföretag medan det i Sverige finns betydligt fler ridhus och annan infrastruktur för häst. Därmed finns det mycket att vinna på samarbete och erfarenhetsutbyte. Vi har under projektet blivit positivt överraskade av det engagemang som finns. I takt med hästnäringens tillväxt ökar behovet av kunskap och dialog med kommunens och andra organisationers företrädare. Det är vår förhoppning av denna dokumentation över insatser och erfarenheter genom 3 års arbete inom häst i Skandinavien Heartland ska bidra till detta. Kommuner behöver arbeta vidare för att ta med hästen i samhällsplaneringen och ge hästföretagen plats i olika näringslivsforum. Offentliga aktörer kan också pröva möjligheten att låta hästen vara ett alternativ i omsorgen. För att profilera sig som hästkommun och attrahera inflyttare som har häst som sitt stora intresse krävs en helhet med tomter eller gårdar för hästnära boende, goda ridleder och ridhus, föreningsliv, hästaktiviteter. Projektet har därför arbetat med alla dessa delar. Vi vill samtidigt passa på att rikta ett stort TACK till alla som varit aktiva i projektet. Det har vært en stor glede å jobbe med dere alle. Gjennom samarbeidet har det blitt knyttet varige grenseregionale bånd. Vi anser mulighetene for videre positiv utvikling av hestesektoren i Dalarna og Fjellregionen som meget gode. Sammen kan vi skape Scandianvian Horesland! Projektledarna Cathrine Fodstad och Marit Ragnarsson Scandinavian heartland Häst i Fjellregionen och Dalarna 3

4 Inventering och kunskap om hästläget Hästar fyller tomrumet efter kor i landskapet Vi ser en utveckling där stadsbor flyttar ut på landet och skaffar häst vilket är mycket positivt för landsbygden... Hans Lillpers Hästen är en symbol som starkt förknippas med Dalarna genom den världskända Dalahästen. Men det är inte bara den träsnidade springaren som är populär i länet. Under de senaste sex åren har antalet hästar i Dalarna ökat med 50 procent, från till Vi ser en utveckling där stadsbor flyttar ut på landet och skaffar häst vilket är mycket positivt för landsbygden genom en ökad aktivitet och möjlighet att upprätthålla service i bygderna, men även att vi kan få hit nya företagare, säger Hans Lillpers som är enhetschef Jordbrukarstöd vid Länsstyrelsen i Dalarna. Att landskapet hålls öppet är ytterligare en positiv effekt av att antalet hästar ökar i länet, det som hjälper fram ett öppet landskap är foderproduktion till djuren samt användningen av betesmarker. Vi var oroliga när mjölkorna minskar men vi ser hittills att ökningen av hästar fyller det tomrummet. Idag står hästarna för 25 procent av det öppna landskapet, vilket är en lika stor del som mjölkkorna, säger Lillpers. Det finns flera förklaringar till att många hästar aldrig får gå på bete. En av anledningarna är att hästägarna inte alltid är markägare. De som äger marken är heller inte alltid intresserade av att ha hästar betandes där. Det finns en uppfattning om att hästar betar för hårt, gnager bort barken på stora träd och trampar sönder markerna. Men som vid all betesgång måste antalet djur förstås anpassas till markens storlek, förklarar Lillpers. Det ökande antalet hästar i Dalarna innebär nu att hästsektorn också står för 25 % av hela jordbrukets omsättning. Avslutningsvis menar Hans Lillpers att det i länet finns många duktiga uppfödare och hästhållare men att det är av stor vikt med information till både hästfolk och markägare för att hästen ska vinna acceptans som betesdjur. På Länsstyrelsen Dalarnas hemsida finns vidare information gällande hästhållning. Omsättning för lantbruk i Dalarna 2010 Avsalugröda och träda Mjölkkor och slaktdjur från dem Hästar Hästgårdar i Dalarna År 2004: hästar År 2010: hästar Får och lamm Dikor och slaktdjur från dem 4 Häst i Fjellregionen och Dalarna Scandinavian heartland

5 Inventering och kunskap om hästläget Hest er viktig for befolkningsvekst og sysselsetting på landsbygden! Det har gjennom Scandinavian Heartland blitt gjennomført en spørreundersøkelse om hestehold i Fjellregionen. Undersøkelsen dokumenterer at et stort antall kvinner og tilflyttere driver med hest og at hestehold er en viktig næringsvei i regionen. 54 % av de som svarte var tilflyttere og 82 % var kvinner. Undersøkelsen avdekket at det finnes minst 1055 hester i regionen og at så mye som 40 % av hesteholderne har hest som næring. Som en kuriositet kan det nevnes at 75 % av de næringsdrivende med hest er tilflyttere og at det i snitt er 7 hester per hesteperson. Av næringsveier stod oppdrett, beite, besøksnæring og»annet«for de største næringene. Videre ble det avdekket stor etterspørsel etter ridehall og betalingsvilje blant potensielle brukere. En intern kartlegging dokumenterer at 61 hestepersoner inkl. famille har flyttet til regionen de siste 6 årene. Denne tilflyttingen har resultert i 10 etablert bedrifter og 15 arbeidsplasser tilknyttet hest. Til Frankrike med resultater I kjølevannet av undersøkelsene ble Interregs hestesatsning og Prosjekt Hest i Fjellregionen utvalgt blant 30 andre forslag til å bli presentert og debattert på PADIMAs 2011 konferanse i Frankrike. PADIMA står for Policies Against Depopulation In Mountain Areas. Hestesatsing mot avfolkning vakte begeistring, oppmerksomhet og nysgjerrighet blant et 100 talls deltagere fra 8 av Europas fjellområder. Dette er et stort skritt på veien mot en lenge etterlengtet annerkjennelse av at hestehold er viktig for befolkningsvekst og næringsutvikling på landsbygden. Er du tilflytter? Har du hest som næring? Nei 60 % Ja 40 % Hva er ditt kjønn? 20 % Kvinne 0 % Ja oppdrett Ja besøksnæring Ja kurs/undervisning Ja oppstalling/beite Ja trening av ridehester Ja trening av kjøre/trav hester Ja annet Ja Mann Scandinavian heartland Häst i Fjellregionen och Dalarna 5

6 Bygder som profilerar sig inom häst Behov att samla hästsektorn i Dalarna Under projektets gång har det framkommit behov av en samlad kraft för företag och föreningar inom hästnäringen även i Dalarna. En sådan organisation skulle kunna ha kompetens, underlätta kontakter mellan aktörer och driva utvecklingsinsatser. Bedömningen är att detta nav även skulle underlätta för kommuner och andra offentliga aktörer i sitt arbete att ta vara på hästsektorns möjligheter. Projektet har inte arbetat vidare med idén, men ser att Rättvik och gymnasiet där skulle kunna användas som bas och att LRF borde kunna vara en naturlig samlande organisation för näringen Hesteriket Hesteriket er en interesseorganisasjon for hestemiljøene Fjellregionen som ble stiftet våren Berit Grindflek, Martin Kjønnsberg og Trond Leet bidro til stiftelsen etter en studietur til Falkenberg hestekommune i Sverige. Hesteriket fungerer som en paraplyorganisasjon for regionens ride/kjøre klubber og avlslag. Som medlem av en lokal hesteforening blir man automatisk medlem i Hesteriket, forutsatt at foreningen er medlem av Hesteriket. Man kan også bli direkte medlem som enkeltperson eller som næringsmedlem. Organisasjonens mål er å fremme hestens posisjon som miljøskaper og å bidra til næringsutvikling tilknyttet hest. Organisasjonen er en viktig plattform og møteplass for hestefolk, som gir et viktig nettverk på tvers av grener og raser. Hesteriket har bidratt til at hest har blitt et satsingsområde i form av et treårig prosjekt kalt Prosjekt Hest i Fjellregionen. Prosjektet er finansiert med egen innsats og midler fra Hedmark Fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, Tolga, Rendalen, Alvdal og Tynset kommuner. Scandinavia Heartland har samarbeidet med Hesteriket og Prosjekt Hest i Fjellregionen bla gjennom innsatser rettet mot rideleder og bedriftsutvikling. Hesteriket har en hjemmeside som sprer nyheter om regionens hestehold og profilerer hest som livsstil og næring. Se mer på 6 Häst i Fjellregionen och Dalarna Scandinavian heartland

7 Bygder som profilerar sig inom häst Gagnef profilerar sig som hästkommun Möjligheten att kunna ha häst är ett starkt bidragande motiv till att många idag väljer att flytta ut på landsbygden. Det så kallade hästnära boende har blivit ett begrepp, och nybyggnationer planeras på många håll runt om i Sverige. Bland annat i Gagnef kommun. Här har man under två år aktivt arbetat med möjligheten till livsstilsboende med häst i framtida planarbeten. Kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2010 att man aktivt vill medverka till att profilera och göra Gagnef känd som bland annat en hästkommun för att stärka attraktionskraften för inflyttning och besökare. Det känns viktigt att kommunen bemöter den typen av förfrågningar positivt och att vi drar upp riktlinjer för hur vi ska samverka och planera framöver, förklarar Sofia Jarl, kommunalråd i Gagnef. Gagnefs kommun vill locka fler hästintresserade till Gagnef. Fr v Lars-Ove Blomqvist, markägare, Lill Karin Gustavsson, entreprenör, Per-Erik Andersson, entreprenör, Carina Berglöf, Gagnefs ridklubb, Marit Ragnarsson, Lässtyrelsen och Agneta Granat, Gagnefs kommun. Sittande Eva Hammerz, hästägare. Foto: Karin Grahn Wetter Öje by satsar på hästar Det sjuder av idéer i Öje, Malung-Sälens kommun. Jonas Helmersson, styrelseledamot i den lokala utvecklingsgruppen, berättar varför byn med blott 180 invånare valt att satsa på hästnäringen. Vi behövde få fart på inflyttningen och letade efter nya sätt att locka hit folk. Våra fina omgivningar är ett stort plus, därför valde vi att satsa på djur och natur för ökad trivsel och högre livskvalitet. Genom samarbetet med Scandinavian Heartland kunde vi ta det stora hästintresset i byn till en ny nivå. Planeringsarbetet som utvecklingsgruppen utförde i samarbete med byns entreprenörer resulterade i en ridbana finansierad av Leader Dalälvarna. Invigningen är planerad till våren 2012 och för ridbanans skötsel har man startat hästföreningen»häst i Öje«. Ridbanan utgör grunden för allt, vi kände att det var viktigt att ha en bas att utgå från, säger Jonas. Ridbanans strategiska placering skapar möjligheter att utnyttja folkparkens lokaler till föreläsningar och workshops. I framtiden önskar man utöka banans kapacitet i form av läktare, inomhuslokaler för fika och mat samt bygga boxar så att man kan erbjuda Bed and Box. Man vill även skapa ridleder vilka saknas idag. Vi har haft enorm nytta av Scandinavian Heartland, konstaterar Jonas. Sam arbetet har varit fantastiskt inspirerande och motiverande. Vi har fått tillgång till ett nätverk och lärt oss vikten av att samarbeta, kombinera och paketera. Projektet har gett många bybor ny kraft, även om byn är liten så är dess möjligheter stora. Ett exempel är paret Joachim och Veronica Berglund som har planer på att starta ett hästföretag hemma på gården. Vi vill satsa på hästar och äventyr och erbjuda grupper ridturer med övernattningar, berättar Veronica. Vi har redan provat en westerntur med övernattning i skogskoja. Resultatet blev mycket lyckat. Tack vare Scandinavian Heartland har vi också fått upp ögonen för företag som jobbar med hästar i vården och erbjuder ridturer till bland annat funktionshindrade. Avslutningsvis en kommentar från landsbygdsutvecklaren i Malung-Sälens kommun, Ture Olsson: Hästintresset i landet ökar lavinartat och det är glädjande att kommunens hästföretag utvecklas i positiv riktning. Det är otroligt roligt att se de satsningar som görs i Öje, utvecklingsgruppen är mycket aktiv. Scandinavian heartland Häst i Fjellregionen och Dalarna 7

8 Ridleder Tillgången till naturliga ridleder är en styrka i vår region. Behov finns dock av att göra dessa mer tillgängliga för ryttare. Flera satsningar har gjorts för att märka ut lederna. Projektet har fått erfarenheter om när detta är nödvändigt och när det kan räcka med att istället ta fram en karta över ridleder. Att märka eller inte märka ut ridleder En ridled kan ha olika syften; för turridningsföretag, för fritidshästägare på orten eller som en egen produkt att marknadsföra för turister. Eller som en kombination av dessa. Beroende på vad man väljer för syfte så blir utformningen av lederna olika. Leder för turridningsföretag behöver inte märkas ut i fält. Turledaren hittar i terrängen. Istället handlar det ofta om ett behov av att komma överens med markägare om att få tillstånd att rida på dennes mark i kommersiellt syfte och det kan ofta vara lättare att komma överens med markägaren om det inte innebär att leder ska skyltas upp. För leder för fritidsryttare med egen häst finns större behov av att märka upp lederna. Det är ju ryttare som kan vara okända i terrängen som med hjälp av markerade leder får nya intressanta ridvägar att tillgå. Uppmärkning av leder innebär dock en hel del skötselarbete förutom att man även här måste komma överens med markägare. Allemansrätten ger dock ryttare rätt att rida på annans mark förutsatt att hänsyn enligt lagen följs. Leder för hitresta turister med egen häst ställer stora krav på tydlig märkning och väl underhållna leder. Ett alternativ till uppmärkning i skogen är att rita in lämpliga ridleder på en karta och göra tillgänglig för ryttare som papperskarta eller som app i mobilen. Avtal med markägare om nyttjande är en central och många gånger tidsödande arbete. Inte minst i Dalarna med splittrat ägande. Avtalet bör klargöra att det är den som anlagt ridleden som har ansvar för att underhålla den. En farlig led som leder till en ridolycka får inte innebära att markägaren kan bli ansvarig. Det kan även behövas avtal i nästa led för att fördela skötselansvaret för leden på olika parter med den förening som anlagt leden. Ridled Gagnef I Gagnefs kommun finns ca 1000 hästar. Hästföretagare, Gagnefs ridklubb, privatpersoner m fl har varit aktiva i projektet för att tillskapa bättre ridleder i kommunen. Idag saknas uppmärkta leder. Kommunen har under flera år arbetat för att få till en bra dialog med de föreningar som idag nyttjar skogen och naturen i sin verksamhet som exempel skoterklubben, friluftsfrämjandet, naturskyddsföreningen, vägföreningar och inte minst markägare. Det har varit värdefullt att få lyssna på hur andra arbetar med ridleder, säger landsbygdsutvecklarna Agneta Granath. Det är väldigt viktigt att det finns en förening som engagerar sig och driver detta, men som vi från kommunen kan stötta. Det krävs en fungerande samverkan mellan alla intressenter. En led ska också skötas i framtiden. Ett förslag som man arbetat med är en buffringsväg från Bodarna till Grånsbodarna som också skulle kunna bli en ridled, vilket fäbodlaget ställde sig väldigt postiv till. Man såg en möjlighet till utveckling i fäboden med flera aktiviteter, servering av kaffe, fäbodlunch m.m. Privatpersoner som gillar att rida i skog och mark har sammanställt»sina«bästa tips på ridleder, med tanke på att det skulle kunna bli en karta för alla. Efter att ett förslag på sträckning för ridled tagits fram, lämnades detta till samhällsbyggnadskontoret för att få fram uppgifter om markägare. Arbetet med markägarfrågor visade sig dock omfattande och den del av kommunen som ej omarronderats uteslöts helt. Reaktionerna från markägare har varit blandade. Det finns en fara i att vi som kommun kan uppfattas som ansvarig för leden. Projektet har skapat samarbete mellan ridtjejerna och vi ser hellre att det bildas en förening som driver detta vidare, säger Agneta Granath. 8 Häst i Fjellregionen och Dalarna Scandinavian heartland

9 Ridleder Ridled Siljan Ridled genom Rättvik Ridled Siljan är en nästan 30 mil lång led som går runt Siljan och Orsasjön i Mora, Orsa, Rättviks och Leksands kommuner. Längs ridleden kan man rida i egen takt och övernatta på så kallade värdgårdar där ryttarna får kost och logi och hästarna plats i stall eller hage. Projektets huvudsakliga mål har varit att göra Siljansbygden mer känd på den globala marknaden, att utöka aktivitetsutbudet och öka småföretagandet i området. I Rättvik har föreningen Hästliv Siljan utvecklat den del av leden som löper inom kommungränsen. Hästliv Siljans projektledare Anders Klasson, hur viktig är ridleden för kommunens utveckling av hästnäringen? Mycket viktig! Rättvik har en tydlig profilering kring hästen och den är sedan länge är ett naturligt inslag eftersom vi har många gårdar i våra byar. I Rättvik finns trav, skola/utbildning, ridklubbar, körhus, klinikverksamhet, privata stall med mera. Ridled Siljan är ett bra komplement till denna mångfald. Utvecklingspotentialen inom hästnäringen bedöms som mycket stor. Genom att samordna olika intressegrupper (företagare, föreningar, kommun, och privatpersoner) finner vi nyckeln till positiv utveckling. Hur arbetar ni för att utveckla ridleden? Efter dialog med markägare och ridintresserade har vi dragit om leden på vissa sträckor för att göra leden mer lättillgänglig för både häst och ryttare. Den ekonomiska föreningen Ridled Siljan, som samlar många aktörer inom hästturism, samarbetar med Siljan Turism vad gäller paketering av produkten Ridled Siljan. I anslutning till leden finns flera besöksmål och värdgårdar vilka vi visar på en digitaliserad karta. Hur får ni till en hållbar organisation kring skötsel av leden? På många sträckor följer ridleden Siljansleden som är en led för vandrare och cyklister. Vi hoppas på samordnad skötsel, men i nuläget är det inte klart vem som ska ansvara för den. Förhoppningsvis kan vi hitta en lösning inom en snar framtid. Ridled Ovansiljan Ridled Ovansiljan gick för cirka två år sedan samman med Ridled Siljan. Totalt finns det idag 30 mil av stigar och vägar för den hästburne runt det slående vackra landskapet. Ändå är det få som använder lederna. Intresset bland lokala hästägaren verkar inte så stort och det är inte så att folk tar med sig egen häst på semestern. Tror att det skulle behövas aktiviteter som kopplades på längs vägen, som hästuthyrning, säger Kristina Sundin, en av eldsjälarna bakom ridleden. Bra ridleder fungera som en kraftfull möjlighet för Siljansregionens besöksnäring och är en grundförutsättning för hästturismen. Både gällande de hästnäringar som har en direkt anknytning och övriga företag inom besöksnäringen. Vi har skyltar uppe och Siljan Turism har markerat ut ridlederna på deras karta som de distribuerar, plus att vi har så kallade värdgårdar för övernattning efter hela leden. Scandinavian heartland Häst i Fjellregionen och Dalarna 9

10 Ridleder Overnatting med hest i Grimsdalen. Foto: Ingrid Eide Bed & Box i Fjellregionen Prosjekt Hest i Fjellregionen har kartlagt ride/kjøre leder med overnattingsteder i 7 kommuner. Kartleggingen har skjedd gjennom lokale grupper bestående av representanter fra hestemiljøene. Totalt har det blitt kartlagt 300 km ride og kjøreled. Leden omfatter 30 overnattingssteder som kan ta i mot hester. Gjennom Scandinavian Heartland har en hjemmeside med kart og klikkbare overnattingssteder blitt finansiert. Denne er under utvikling, men kan besøkes på Bed & Box konseptet gir muligheter for å utvikle tilbud i flere standard- og prisklasser, samt å kombinere rideturismen med andre attraksjoner og produkter i regionen. Med tanke på bevaring av et levende kulturlandskap med dets fordums ferdselsårer er dette et viktig ledd i arbeidet for å sikre at regionen kan tilby bærekraftige og unike reiselivsprodukter. Bed & Box kan også gi tilleggs inntekter til allerede eksisterende turoperatører gjennom hesteutleie, kløving, guiding og overnatting. Ridled Falubygden När föreningen Ridled Falubygden bildades hade man som mål att etablera, utveckla och driva en rid- och vandringsled runt hela Falun kommun. Inom visionen låg även planer på att utveckla en hemsida med bokning och marknadsföring. Malin Ordeus var en av drivkrafterna bakom projektet. En erfarenhet som hon har kunnat dela med sig är svårigheten att upprätta avtal med markägare. Responsen var till en början bra, men efter att en del markägare satt sig på tvären gav vi upp tanken om att skylta upp leden. Idag rider man istället på informella ridleder där markägare gett sitt tillstånd.»dä ska va gött å leva«är devisen från Tänger Tull som gärna tar emot ridande besökare och bjuder på både mat och boende vid sjön Tångran. Att efter en dag på hästryggen kunna sjunka ned i tullens restaurang och lyssna till levande folkmusik ger en helhetsupplevelse. Den ekonomiska föreningen Hästliv Siljan verkar för att främja hästnäringens utveckling i Siljansbygden. Föreningen har arrangerat träffar för hästföretag och hästintresserade ungdomar samt utvecklat Ridled Siljans sträckning genom kommunen. Föreningens hemsida samlar regionens företagare och föreningar inom hästnäringen och under tre somrar ( ) har man arrangerat eventet Hästliv Siljan med uppvisningar, utställningar, träningar, tävlingar, föredrag, prova-på aktiviteter, öppet hus med mera. Ordförande i föreningen är Rättviks kommunalråd, Annette Riesbeck. Vårt mål från dag ett har varit att jobba mycket professionellt, berättar Annette. Till en början har det varit många aktörer som visat stort intresse och engagemang, men när de insett vad som krävs i tid och pengar har de dragit sig ur. I framtiden hoppas jag att allt fler kommer inse nyttan av att jobba under Hästliv Siljans flagg. Vi når ut till omvärlden och syns i media. Annette vill även jobba för att få fler sponsorer till eventet Hästliv Siljan så att sommarevenemanget kan utvecklas. Hon vill även skapa året-runt-aktiviteter. Jag ser också stora utvecklingsmöjligheter med vår satsning på unga tävlingsryttare under namnet Team Hästliv, säger Annette och berättar att föreningen haft mycket stor nytta av Scandinavian Heartland. Tillskjutna medel har möjliggjort evenemang och aktiviteter som man annars inte kunnat genomföra. Som kommun har Rättvik mycket att vinna på satsningar inom hästnäringen. Dels bidrar det till att hålla vårt landskap öppet, dels ser jag stora möjligheter till affärsutveckling då vi har en väl utbyggd infrastruktur kring hästen. Och förhoppningsvis kommer vi att kunna locka fler att flytta hit. 10 Häst i Fjellregionen och Dalarna Scandinavian heartland

11 Hästföretagande Häst som näring I regionen finns en mängd beundransvärda hästföretagare med turridning eller annan hästverksamhet som lägger många timmar i sitt företag. Att nå ökad lönsamhet är en viktig utmaning. Drivkraften är ofta ett brinnande intresse för häst och viljan att»leva sin dröm«projektet har genomfört seminarier med professionella föredragshållare, studieresor och affärsutveckling för att hjälpa de företag som vill att gå från hobby till näringsverksamhet som är kommersiellt bärkraftigt. Regionen har goda förutsättningar för ökad lönsamhet. Företagen har goda hästkunskaper men behöver stöd i produktutveckling och företagande. Säsongen behöver även förlängas med fler produkter och det gäller att hitta kapital till nödvändiga investeringar. Svenska deltagare har fått massor av inspiration genom en tvådagars studieresa till Fjellregionen med besök hos regionens främsta hästföretag, vilka kommit långt i utvecklingen. Norska deltagare har i sin tur inspirerats från satsningen på hästexport inom Sweden Horse Riding. Projektet har knutit till sig kompetenta resurspersoner för utveckling av häst och naturbaserade turism. Anna Widstrand, Olle Forsell och Maria Kjellström representerar hästföretag som inom Sweden Horse Riding utvecklat högkvalitativa hästprodukter och fört ut dem på den internationella marknaden. Den metod och den kunskap som de därigenom skaffat sig har projektet använt sig av. Projektet har även haft stor hjälp av Wendy Hofstee, initiativtagare till Unicorn Trails som är världens störste bokningssällskap för internationella ridresor. Metoden inom Sweden Horse Riding visar att det går att lyfta en hel bransch inom naturbaserad turism med tämligen små medel genom processstöd till den enskilda företagaren och genom samarbete mellan företag. Slutsatsen för bättre lönsamhet handlar om att i första hand vända sig till en betalningsvillig internationell marknad med produkter av högsta kvalitet. Detta inkluderar boende, måltider och värdskap, de delar som själva upplevelsen vilar på, utöver själva ridäventyret. Den svenska marknaden är ännu inte mogen att betala ett lika högt pris för samma upplevelse. Marknadsföring har bl a skett i form av gemensam medverkan på reselivsmässor och genom att bjuda in agenter till besök på företagen. De företag som kommit längst i sin exportmonad kan gynna hela branschen både som förebilder och genom att lära av varandra. Goda förutsättningar för internationell hästturism Foto: Ketil Plassgård Projektet konstaterar att det finns ett stort potensiale i næringsutvikling av turridningsprodukter, særlig rettet inn mot internasjonale hesteturismesegment. Av de nordiska länderna har Island den mest utvecklade internasjonale hästturismen. Frankrike, Spania, Portugal, Bulgaria og Ungarn er eksempler på andre europeiske land er populære destinasjoner på det internasjonale rideferie markedet. På dette markedet er det mye å hente også for Norge og Sverige. Ericsson & Mejdell oppsummerte i 2007 situasjonen i Norge. Hoved konklusjonene er som følger: Hesteturistnæringen er i Norge liten, svakt organisert og spredt lokalisert. Bedriftene har små ressurser til organisasjons arbeid og markedsføring. Utviklingen er dermed avhengig av enkelte ildsjeler. Tall fra Norge og andre land indikerer at det er markedspotensial tilstede. Forutsetninger for å utvikle dette er at produktene er kvalitetsmessig gode, ferdig pakket og at markedsføringsarbeid profesjonaliseres og intensiveres. Norges kvaliteter passer godt til det hesteturistene vektlegger på slik som naturlandskap og autentisitet. Produktene passer også godt inn i Norges profileringsarbeid innen reiseliv med fokus på natur, renhet og kulturarv. I dag 4 år senere glimrer Norge fortsatt med sitt fravær på det internasjonale rideferie kartet. Dette ønsker vi gjøre noe med! Scandinavian heartland Häst i Fjellregionen och Dalarna 11

12 Hästföretagande Reiseskildring»Hest som Livsstil og Næring i Fjellregionen«Scandinavian Heartland arrangerte i oktober 2010 en studiereise med teamet Hest som Livsstil og Næring i Fjellregionen. Over 50 personer deltok på turen og i løpet av to hektiske dager ble 12 bedrifter besøkt. Deltagerne var i all hovedsak privatpersoner som driver hestebasert næring, men reiselivet og offentlig sektor var også representert. Vi var så heldige å få med oss Olle Forsell fra Saga Adventures på reisen. Han har lang erfaring med å gjøre turridningsbedrifter modne for det internasjonale markedet. Et av hovedbudskapene til Olle var følgende: Hver bedrift må finne sitt drifts optimum. Dette kan være å øke antall besøkende eller å tilby noe unikt til færre besøkende som betaler mer. Turen gikk fra Rendalen, via Sollia i Stor-Elvdal, til Folldal med avslutning på Savalen i Tynset. Innovative bedrifter langs Turistvei Rondane Fylkesveien gjennom Sollia har fått utmerkelse som en av Norges 18 Nasjonale Turistveier, noe som gir en gylden mulighet for besøksnæringen. Ellen Engh, prosjektleder for turistvei Rondane kunne fortelle at målet med turistveiene er å gjøre Norge til et mer attraktivt reisemål for vegfarende. Det har blitt bygget flotte rasteplasser og utsiktspunkt langs veien, og totalt 50 bedrifter sørger for at tilreisende har et rikt og variert tilbud. På Rondane Gjestegård som er en av medlemsbedrifter i prosjektet ble vi traktert etter alle kunstens regler. Stedet vertinne fortalte om sommerens besøk av hestefølger. Hun leker nå med tanken om å etablere et bed & box tilbud. Full fart i Folldal Høyt oppe i grenda Dalholen fant vi fram til Kvistli Islandshestgård hvor Anne Ma og Morten Sæterhaug tilbyr fjellriding med islandshester, oppdrett, kursvirksomhet og trening av hest. På Kvistli har de vært opptatt av å kunne tilby tematurer. Ved å ta med små grupper på spesielle opplevelser skiller man seg fra andre som tilbyr ridning i fjellet. Et steinkast lenger opp dalen, på 1000 m.o.h finner vi Hjerkinn Fjellstue som er Norges eldste familiebedrift. 13. generasjon driver nå hotell, konferanselokale Projektdeltagare på studieresa i Fjellregionen. og camping. Det tilbys sledehundturer, kiting, kanoturer og turridning med 50 islandshester. Olle Forsell fra Saga Adventures så straks uante muligheter i denne bedriftens nisjeprodukt; nemlig moskussafari fra hesteryggen: «Dette er en opplevelse som bør løftes frem på det internasjonale markedet og tas skikkelig betalt for!» Fokus på norske raser I Folldal fikk vi også besøke Roar Wangs Rondeblikk aktivitetsgård. En besøksgård som også er beredskapshjem for barnevernet. Roar driver oppdrett av Nordlands- Ridetur med Savalen Hestesenter. 12 Häst i Fjellregionen och Dalarna Scandinavian heartland

13 Hästföretagande hester, noe som vakte stor entusiasme hos deltagerne. Nordlandshesten er den mest sjeldne av de norske rasene per i dag. I 2008 telte bestanden ca dyr. Bestanden omfatter ca 300 avlshopper og om lag 60 godkjente avlshingster. Etter besøket hos de sjarmerende nordlandshestene gikk turen til Kvebergsøya Gård. Fra å være et falleferdig gårdsanlegg fra 1600-tallet, er stedet blitt en eksklusiv besøksgård med gjester fra hele Europa. Hestehold og god hjemmelaget mat er en viktig ingrediens i besøksnæringen. Det avles fjordhester og dølahester som brukes til kjøring med gjestene. Innehaverne Martin Kjønsberg og Eris Davids tilbyr også kurs i bruk av hest i tradisjonelt gårdsarbeid. Samarbeid på Savalen På Savalen besøkte vi Savalen Hestesenter, Savalen Fjellhotell og Savalbete. Tre bedrifter med ulike tilbud, som samarbeider for å kunne tilby noe ekstra til sine gjester. Ridning og kanefart ved Savalen Hestesenter er et viktig tilbud til Savalens overnattingsgjester, sommer som vinter. Ved den nybygde stallen har det blitt lagt ekstra omtanke på salrom og toaletter. Hestesenteret omfatter dessuten et stort gjestehus som kan huse tilreisende med hester så vel som rideleirdeltagere. Daglig leder for Hestesenteret, Jan Klemmetvold, kan fortelle at de norske rasene står hans hjerte nærmest spesielt den norske kaldblodshesten, også kalt kaldblods traver. De er utholdende og tar seg flott ut i tospann, også foran bryllups-vogna. Ikke langt unna finner vi Lian Gård, som har markert seg internasjonalt med Stallen på Savalen Hestesenter har flotte salrom og toaletter. Dette er viktige rom for besøkende. Ved å legge litt flid her oppleves stedet som mer eksklusivt og komfortabelt medgir Olle Forsell. sine islandshester. På gården fødes det hvert år 15 føll, som nyter godt av optimale oppvekstvillkår i fjellet. Mange hester derifra har høstet premier i internasjonale sport og avlsklasser. Gården har også en besetning av gammelnorsk spælsau og boergeiter. Geit, lam, vilt, skogsopp og bær serveres på gårdens serveringssted Savalbete. «Jeg driver egentlig med avl og salg av islandshester, men ettersom barna mine er aktive på hestefronten, samt at vi har to ansatte, bruker jeg mye av min tid til å fangste og tilberede mat av egne råvarer til Savalbete». Sier innehaver Stein Sorknes. Gjennom samarbeid med Savalen Hestesenter kan jeg nå tilby kanefart til Savalbete. En tur med hest og slede gjør måltidet til noe ekstra minneverdig. Det er som å reise tilbake i tid, ingen biler, ingen TV eller internett, kun nydelig mat, drikke og gode venner, samlet til et gilde i trivelige og autentiske omgivelser, Avslutter Stein som stortrives med sin livsstil i Fjellregionen. Avslutningen på Savalbete oppsummerte på mange måter reisens budskap. Ved å framelske det man selv er god på, og ved å samarbeide med andre kan man tilby unike opplevelser. Nätverk bakom lyckad hingstvisning Den 21 maj genomfördes en unik hingstvisning i Lunån utanför Falun. Bakom initiativet stod ett nystartat nätverket av småföretagare verksamma inom hästhållning. En av grundarna till nätverket är hingsthållaren Sofia Berglund, hon berättar hur idén till samverkan uppkom. Som hingsthållare arbetar jag ständigt för att marknadsföra min häst. Det är svår att nå ut och man konkurrera med många, idag kan man köpa fryst sperma från elithästar över hela världen utan att det behöver kosta så mycket mer än en naturlig betäckning, menar Sofia. Via Shagya-arabföreningen kom hon i kontakt med Lena Zetterlund från Våmhus och Duttan Mattsson Älvdalen som också är hingsthållare. Vi insåg att vi hade samma behov av att marknadsföra våra hingstar och att vi skulle tjäna på att samarbeta. Vi bestämde oss för att arrangera en hingstvisning då tre av Sveriges fem Shagyaaraber faktiskt kommer från Dalarna! Programmet förlades på Stora Lunån Gårdsmejeri eftersom det ingår i deras marknadsföringsstrategi att anordna aktiviteter som förstärker besökarens upplevelse. Fler hästföretag anslöt som alla såg nyttan av samverkan. När karavanen av bilar började anlända på den stora dagen förstod de att det skulle bli någonting stort! Mellan 150 och 200 besökare räknades in under evenemanget som växt i omfång och köerna ringlade långa till gårdscafét. Det blev mycket lyckat och jag är övertygad om vi kommer arrangera någon liknande aktivitet framöver, säger Sofia Berglund. Scandinavian heartland Häst i Fjellregionen och Dalarna 13

14 Hästföretagande»Fra hobby til Næring«seminar på tradisjonsrike Vauldalen I starten av prosjektperioden ble det arrangert et stort oppstartseminar 2 3 april 2009 på Vauldalen Fjellhotell med tema»fra Hobby til Næring«. Her deltok totalt 80 personer og 11 foredragsholdere. Tradisjonsrike Vauldalen Det er ikke tilfeldig at Vauldalen ble valgt som åsted for seminaret. Det som i dag er et fjellhotell på riksgrensen til Sverige har en lang historie som ferdasgård for lasskjørere mellom Sverige og Røros. Dagens innehavere er levende interesserte i den gamle tradisjonen og har etablert et eget forbondmuseum. De har også bygget en egen serveringskoie. Ankomst og avreise med hester gjør måtidene der til en minneverdig opplevelse. Videre arrangeres to-dagers forbondturer til Røros med hest og slede for gjester som vil oppleve noe helt spesielt. Nettverksbygging viktig Målet med seminaret var å gi et innblikk i ulike muligheter innen hestebasert næring. Det ble også tid til gruppearbeid og nettverksbygging. På denne måten ønsket man å inspirere og støtte utviklingen av hestebasert næring i vår region. Svært viktig er dannelsen av nettverk for videre arbeid innen livsstilsboende, arrangementutvikling og bedriftsutvikling med hest, også etter at prosjektet er avsluttet. Individuelle utviklingsplaner Alle deltagerne måtte ved påmelding si hvorfor de ville delta på seminaret og på hvilken måte de ville utvikle sin heste virksomhet. Ut i fra dette jobbet deltagerne med hver sine individuelle utviklingsplaner. Dette fungerte veldig fint i forhold til å støtte opp om individuelt utbytte av seminaret. Både foredragsholdere og deltagere gjorde en meget god innsats i løpet av to intense og morsomme dager på Vauldalen. Ikke minst er vi svært fornøyde med den brede deltagelsen blant ungdommer. Dette lover godt for framtida! Vauldalen Fjellhotell tilbyr sledeturer med hest. Foto: Røros Design Hästföre tagande i Rättvik Som ett led i utvecklingen av hästföretagandet i Rättviks kommun har Hästliv Siljan valt att satsa på nätverksträffar för inbjudna företagare från Dalarna. Den första träffen ägde rum den 19 november på Hotell Lerdalshöjden. De 21 deltagarna fick lyssna på föreläsningar av bland andra Olle Forsell från Atur AB och Jan Klemmetvold från Savalen Hestesenter i Norge och gavs tillfälle till diskussioner. Vi hade såväl den svenska som den internationella marknaden i fokus, berättar projektledare Anders Klasson. Det ställs helt andra krav på den internationella marknaden, därför ska man inte dra sig för att jobba med agenter. Vi pratade även mycket om paketering och att det gäller att kvalitetssäkra sina tjänster. Att det går att ta mer betalt av utländska gäster var också en viktig lärdom. Deltagarna representerade en mängd olika verksamheter varav vissa drev sina verksamheter på hobbynivå. Deltagarna kom från Hästliv Siljan, Silver Hill Stable, Sör Sellnäs Islandshästar, CL Sporthästar, Springkällans Ryttarsällskap, Rättviks Ungdomstravklubb/Travskolan, Djur & Kultur, Spikgårdarnas Lantbruk, Botäkts Islandshästar, Stiernhööksgymnasiet och Scandisports AB. På plats fanns även veterinärer, blivande företagare samt en nyinflyttad holländare som tror på framtiden för hästföretagare i Rättviks kommun. Träffen blev mycket lyckad. Vi fick bra respons och nu ser vi fram emot ytterligare träffar. Jag ska vara dyrast, men också bäst! var ett av många minnesvärda citat från träffen. Rättviks kommuns näringslivschef, Marcus Svensson, ser hästföretagande som en potentiell inkomstkälla för bygdens många duktiga hästmänniskor. Rättvik är en kommun vars invånare i århundraden använt häst, därmed har vi en rotad tradition och nedärvd kunskap, säger Marcus. Dessutom är hästintresset numera stort och infrastrukturen med travbana, körhus, ridleder med mera, väl utbyggd. Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter utveckla förutsättningarna för detta, fortsätter han. Därför har jag varit med i styrelsen för Hästliv Siljan samt tidigare även Ridled Siljan. Det finns ett stort behov av kompetensutveckling, nätverksträffar och liknande som kan ge människor med affärsidéer kring häst en skjuts framåt. Hästturism i alla former är en potentiell näring i kommunen och vi skulle verkligen må bra av riktade stödinsatser. 14 metodhandbok FÖR LANDSBygDSUTVECKLING Scandinavian heartland

15 Hästföretagande Interreg prosjektet Scandinavian Heartland har gjennomført et utviklings program for hestebedrifter som ønsker å satse internasjonalt. 12 bedrifter fra Dalarna og Fjellregionen har deltatt ved programmet som omfatter analyse, produktutvikling og markedsføring. Verkstedene har funnet sted på Savalen Hestesenter, Rondane Gjestegård og Olle Forsells Kalvefall, i Sverige. Målet har vært at bedriftene skal bli rustet til komme inn på det internasjonale markedet gjennom kontrakter med booking selskap og agenter. Produktutvikling mot det internasjonale markedet Ungdomar med gränslöst intresse för häst Många ungdomar satsar på häst. Här åtta ungdomar som deltog vid hästseminariet i Vauldalen april Det internasjonale markedet stiller store krav til fasiliteter, hester, utstyr, guider, bevertning og ikke minst opplevelsens genuinitet. På den annen side er inntjenings mulighetene større enn ved tradisjonell turridning. Tenk måltider og opplevelser fremfor aktiviteter og mat! I løpet av prosjektperioden har vi fokusert mye på kvalitet. Deltagere har analysert egne bedrifter med fokus på bevertning, service og overnattings fasiliteter. Soverom med eget bad mangler hos de fleste turoperatørene i dag. Eget bad er et krav som stilles internasjonalt. Unntaket er feltturer hvor standarden selvsagt må bli en annen, men målet her bør i det minste være å tilby ensuite bedroom ved ankomst og avreise. Er man av de mange som synes dette er en dyr investering kan løsningen være å bruke vertshus eller små hoteller som holder tilstrekkelig standard. Videre kan ferskpresset appelsinjuice, smakstomater, varme rundstykker og god kaffe løfte en frokost fra standard til eksklusiv uten at dette koster så veldig mye mere. Råvarene blir noe dyrere i innkjøp, men tiden som brukes på tilberedning er den samme. Vårt prosjektområde bugner dessuten av eksotisk vilt, lokal produsert kjøtt, ost, sopp, bær og fjellurter for å nevne noe. Ved å ta disse råvarene i bruk og fortelle om dem løftes reiselivsproduktene til en høyere standard som også koster mer. Som prikken over I`en vil en misjon og ridning i små grupper på godt trente kvalitets hester løfte produktet ytterligere. I denne sammenhengen er nasjonale hesteraser og ekte aktiviteter tilknyttet for eksempel landbruk, jakt, naturoppsyn, viltobservasjon, kulturhistorie eller seterdrift en absolutt fordel. Det er her klinten skilles fra hveten og det er også her etterspørselen ligger i følge Wendy Hofstee fra Unicorn Trails. Hun har de siste årene opplevd at etterspørselen etter internasjonale rideferier har økt, på tross av at bunnlinjen i markedet har falt bort. De som har dårlig råd dropper heller rideferien og leier seg en hytte, mens de betalingsvillige ønsker bedre kvalitet på sine ferier enn før. Min jobb er å se til at denne gruppen for det de ønsker, derfor er kriteriene strenge for å komme inn i min portefølje. I samarbeid med Wendy Hofstee og Olle Forsell har det blitt utviklet 7 ulike produkter som har potensiale til å nå dette markedet. Vi ser nå frem mot besøk av Wendy Hofstee sommeren 2012 og videre samarbeid med Sweden Horseriding om markedsføring av Skandinaviske hestebaserte reiselivsprodukter. Foto: Ketil Plassgård Scandinavian heartland metodhandbok FÖR LANDSBygDSUTVECKLING 15

16 Hästföretagande I Norge har spesielt to bedrifter vekket oppmerksomhet. Det er Berit Grindfleks Rendalen Fjellridning og Tina Mareen Buddebergs Drømmedal. Fjellridning med det lille ekstra I den lille grenda Unset, som ligger i Sør-Norges største og minst befolkede kommune, Rendalen, driver Berit Grindflek rideskole og fjellridning. Bedriften hennes, Rendalen Fjellridning, er godkjent gjennom Kvalitetsikringsprogrammet Hest i Turistnæring. Berit som har hestefagbrev, er i tillegg utdannet rideinstruktør og natur og kunnskaps guide. I en grend med om lag 100 innbyggere er vintersesongen forholdsvis rolig. I denne perioden settes de fleste hestene bort på fòr, men noe undervisning, kursvirksomhet og kanefart blir det. I tillegg tas det inn hester til temming og trening. Over sommeren arrangeres rideleire og fjellturer til hest. Mange av gjestene er ungdommer og så å si alle er nordmenn. Rendalen Fjellridning samarbeider med Romenstad gård om overnatting, og kan på denne måten tilby sine gjester høyfjellsopphold på tradisjonelle setre i verdensklasse rideterreng. Ikke skader det at det beiter en reinsflokk i fjellene. Gjennom Scandinavian Heartland har Berit fått åpnet øynene for hva som utmerker hennes tilbud fra andre ridetilbud og med noe spissing av hennes nåværende produkt kan hun nå ut på det internasjonale markedet. Gjennom produkt-utviklings-verkstedene har vi fått mange nyttige innspill til hvordan vi kan videreutvikle bedriften. Når spurt om nytten av deltagelse i Scandinavian Hearland er svaret at kunnskap om det internasjonale markedet har vært kjempespennende. Denne innsatsen bør absolutt videreføres, for her har regionens bedrifter et stort og ubrukt potensiale, sier Berit. Videre har det å treffe andre bedrifter i samme bransje gitt læring og nye impulser. 90 stp Høyskoleutdanning innen Natur og Kunnskapsturisme, hvorav 30 stp fortellerkunst blir trukkes frem som en nyttig utdanning med faglig godt innhold og høy bedriftsrelevans. Dette er en utdanning alle som jobber med besøksnæring kan dra nytte av. Å arrangere utdanningen gjennom et Interreg prosjekt fungerte veldig fint og gav en ekstra merverdi i form av bedriftsnettverk også over grensen. Særlig det å knytte kontakter og dele erfaringer på tvers av landegrensen, har vært meget positivt, avslutter Berit. Rendalen Fjellridning Med Rendalen Fjellridning kan du oppleve villmarka fra hesteryggen. 16 Häst i Fjellregionen och Dalarna Scandinavian heartland Opplev villmarka fra hesteryggen

17 Hästföretagande Fra produktutvikling på Rondane gjestegård, Kalvefall og Savalen Hestesenter. Her fikk deltagere inspirasjon og veiledning av bla Wendy Hofstee fra Unicorn Trails. Foto Tore Rasmussen Østlendingen. Drømmedalen ved Rondane Tina Mareen Buddeberg, er opprinnelig fra Munchen og utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo. I Sollia, en vakker dal ved foten av Rondane, har Tina funnet sitt paradis. Hennes konsept er en unik kombinasjon av kunst, hester og nærvær med naturen. Jeg vil arrangere seminarer i kunst, hestekommunikasjon, flokkobservarsjoner og naturlig hestehold. Rideferier for mindre grupper som vil lære om en fredelig måte å være med hester på står også på programmet, sier Tina. I tillegg kommer yogaøvelser, ridning, landskapsmaleri, meditasjon og harmonisk kommunikasjon mellom artene. Tina ønsker at Dreamvalley skal være sted for velvære for både mennesker og hester. God nytte av Scandinavian Heartland Deltagelsen i prosjektet har vært meget nyttig for å tilspisse produktet mitt. Jeg har blitt mer bevisst på hva som er unikt med det jeg har å tilby og jeg har fått større selvtillit når det gjelder formidling av min vei med hester. Det har bidratt til mer mot og pågangsvilje! sier Tina. Hun synes det har vært flott å møte kolleger med helt andre tilnærmingsmåter enn seg selv, og se at man kan samarbeide på tvers av forskjellige holdninger til hest. Jeg føler det har bidratt til at vi har ett nettverk også etter prosjektets slutt, sier Tina. Produktutvikling og planer for framtiden Jeg ble med på produktuviklings programmet for å finne ut hvordan jeg kan finansiere 15 hesters liv og for å utvikle et produkt som kan nå et internasjonalt marked. Dessuten var jeg nysgjerrig på hva de andre i bransjen driver med. I 2012 begynner byggingen av»dreamvalley Paddock Paradise«. Dette blir en ny og spennende fase. Det har tatt 10 år å utvikle konseptet, samle erfaringer og alt dette har ført fram mot dagens etablering av Drømmedalen som forretningskonsept, sier Tina. Tina Mareen Buddeberg rir helst barfot, uten sal og hodelag. Foto: Matti Bauer Scandinavian heartland Häst i Fjellregionen och Dalarna 17

18 Hästföretagande Foton: Silverhillstable.se Silverhill och Heros Ungefär en tredjedel av alla invånare i Sverige har på något sätt kontakt med hästar och Sverige beräknas ha bland den högsta hästtätheten per invånare i Europa. Hästen har blivit en livsstil och en upplevelse för allt fler och olika hästaktiviteter efterfrågas allt mer. I Dalarna finns flera företagare som är verksamma inom hästnäringen, bland annat inom turridning, uppfödning och trav. Här får ni möta två hästföretagare som delar med sig av sina erfarenheter och framtida möjligheter. Bertil Hansson i Silverberg driver sedan sju år tillbaka Silverhill Stable, belägen i Boda Kyrkby, strax utanför Rättvik. En stockholmare som efter ett långt yrkesliv bakom ett skrivbord vågade sadla om och satsa på westernridning och utflykter i Dalaskogarna. Intresset för hästar fanns från barnsben men Bertil hamnade på en hästrygg första gången som 40-åring. Där och då blev han hästbiten. Rejält. Jag är pensionär nu men jag driver före taget vidare för det har blivit en livsstil, att ha hästar och få rida, att möta positiva människor och kunna erbjuda dem den upplevelsen, säger Bertil som tidigare jobbat inom data- och turistnäring. Men, att vara egenföretagare är inte bara en dans på rosor utan innebär också hårt arbete. Bertil driver sitt Silverhill Stable på heltid och helt själv, men får stor hjälp av sin fru Lotta med marknadsföringen och annat. Fördelarna med att driva hästföretag är fler än nackdelarna. Mest positivt är friheten och kontakten med hästarna, även om de kräver tillsyn dygnets alla timmar och årets alla dagar. Återigen handlar det om en livsstil, annars hade man inte orkat, det tror jag är gemensamt för oss som driver hästföretag, säger Bertil som är utbildad färdledare men självlärd ryttare. Enligt Bertil består hindren av att de finns olika regler gällande momssatser och skatteregler beroende vart i landet verksamheten bedrivs. Det vore bra om vi aktörer genom Hästföretagarna som är en nybildad nationell branschorganisation kan få till ett nätverk och jobba för samma regler i hela landet. Därtill att allemansrätten är uppe för en översyn och där markägarna ska få mer bestämmanderätt. Jag har bra samarbete med markägarna häromkring men vet att många har problem med att få till avtal och så vidare, avslutar Bertil som tycker att projektet Scandinavian Heartland varit till stor hjälp 18 Häst i Fjellregionen och Dalarna Scandinavian heartland

19 Hästföretagande För mig kommer hästarna och deras omsorg alltid i första rum. För mig handlar det också om att kunna ge våra kunder en avkopplande naturupplevelse på hästryggen och att utbilda och lära hästägare hur djuren fungerar... Monica Olsson Wedekind i att se på utvecklingen av nya produkter i företagandet. Även för Monica Olsson Wedekind som driver Heros Hästar i Lima har hästföretagandet gått från hobby via livsstil till livskraftigt företagande. Efter en kurs via Scandinavian Heartland 2009 blåste hon liv i sin man Rogers nedlagda företag och började med turridning och slädturer. Det i kombination med lektioner i Parelli Method of Natural Horsemanship. För mig kommer hästarna och deras omsorg alltid i första rum. För mig handlar det också om att kunna ge våra kunder en avkopplande naturupplevelse på hästryggen och att utbilda och lära hästägare hur djuren fungerar och vad de reagerar på, förklarar Monica som fick sin första egna ponny som sexåring. Vid sidan av Heros driver hon även en liten restaurang där hon arbetar som kock. Till sin hjälp på stallbacken med de tio hästarna har hon en tjej som arbetstränar. På gården finns även möjlighet att övernatta och ha konferens. Kunderna är många gånger skidåkare som återkommer under sommaren för att rida och vandra i naturen. Utvecklingsmöjligheterna ser god ut inom Monicas specialområde med lektionerna i hästpsykologi, både på marken och i sadeln. Fler och fler kunder med egen häst anmäler sig till kurserna, ibland under en helg i kombination med turridning där vi får chans att letar problem att träna på efter stigarna, säger Monica som hyr mark av Lima besparingsskog. Om markägaren har Monica bara gott att säga: Totalt kan vi förflytta oss över hektar och vi får sätta upp rastplatser utan problem, avslutar Monica som om hon ska lyfta fram ett problem som hästföretagare nämnder krångliga momsregler. Men, Monica är inte typen som ser problem, hon väljer att se möjligheterna. Framförallt när det handlar om hästar. Scandinavian heartland Häst i Fjellregionen och Dalarna 19

20 Hästföretagande Framgångsrik utveckling kräver mer kunskap Det finns mange felles kjennetegn for bedrifter i hesteturistnæringen i Sverige og Norge, men også forskjeller. Norge ser innenfor enkelte områder ut til å ha kommet lengre i praksis, og på andre områder leder Sverige ann med en hestelengde. Situationen när det gäller forskning på området är likartad, den saknas till stor del i båda land. Det vil derfor være klare synergieffekter av å utvikle et kunnskapsgrunnlag på tvers av landegrensa, som kan trekke veksler på at de to landende er strukturelt like men likevel har spisset ulike deler av hestenæringen. I Sverige tar enkelte publikasjoner opp temaer om bedriftsutveckling i hestebedrifter och enkelte forskningsansatser ger viss oversikt over hestenæring. Svantesson konstaterar 2009 i»tradition och passion kartläggning av hästforskning och hästföretagande«att det»från samhällets sida och alla de som vill bedriva lönsamt hästföretagande i en mer konkurrensutsatt omvärld behövs mer kunskap och forskning med fokus på affärsnytta inom ämnesområden som i dag inte dominerar och som därmed är otraditionella för hästrelaterad forskning«. Tidligere forskning i Norge konkluderer med at»det kan virke paradoksalt at hesteturistbedriftene ikke har en mer framtredende plass i norsk turistnæring enn de har i dag«. Projektet har upprättat samarbete mellan Dalarnas forskningsråd och Østlandsforskning för att söka vägar att finansiera forskning om förutsättningar för utveckling och internationalisering av hästturism i Sverige och Norge. Prosjektet har med egen innsats og nettverk, støttet Høyskolen i Hedmark til å søke om milder til kartlegging av hvordan kundene opplever turbaserte hestebedrifter. Dette er innsater som vi håper at vil bære frukter på sikt. Jan Klemmetvold, Maren Kirkebøen, Marianne Dahlstrøen og Gunhild Sem besøker Lian Gård under områdekunnskapsturne Områdekunnskapsturne I løpet av prosjektperioden har vi på norsk side arrangert en»områdekunnskapsturne«for hestebedrifter og hestefolk. Disse har artet seg som uformelle gruppebesøk hos ulike aktører i regionens hestenæring. Formålet har vært å knytte kontakter, finne inspirasjon og berede grunnen for fremtidig samarbeid. Ved å tenke høyt og vise fram håper vi at våre deltagere har fått inspirasjon til å stå på videre. Å skape møteplasser og arenaer for nettverksbygging er viktig for å unngå en følelese av å stå alene i en til tider tøff bransje. Det er viktig å gjøre hverandre gode! 4 bedrifter har til nå blitt besøkt og grunnen lagt for at dette skal bli en tradisjon som skal leve videre. Kvalitetssikring av hestebedrifter Sverige har kommet langt i arbeidet med kvalitetssikring av hestebedrifter, som framfor alt er rettet mot drift og markedsføring. Godkänd hästgård för turism er et kvalitetssystem basert på hesteturistbedriftens egengodkjennelse etter et sett med gitte kriterier. Hovedmålet er å bedre lønnsomhet, øke tilgjengeligheten og profesjonalisere næringen. Naturens bästa er en kvalitetsmerking for økoturismearrangement, som også inkluderer hesteturistbedrifter. I Fjellregionen har vi organisasjonen Hesteriket som er en paraplyorganisasjon for lokale rideklubber, næringsdrivende med hest og hesteentusiaster. Organisasjonen fremmer hestehold og samarbeid gjennom nettsiden www. hesteriket.no og er arrangør av regionens årlige Hestival. Hest i Turistnæringen (HiT) er en landsdekkende organisasjon for bedrifter som driver med hest som næring. Kun de bedriftene som er godkjent gjennom HiTs omfattende godkjenningsregler blir med på felles markedsføring. Erfaringene viser at hestefolk har alt å tjene på å organisere seg og samarbeide, men at veien til en levedyktig og profesjonell organisasjon krever samhold og identifisering av felles problemer og muligheter på tvers av raser og grener. 20 Häst i Fjellregionen och Dalarna Scandinavian heartland

Sammanfattning och resultat av Interregprojekten: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring Hjärtat i Skandinavien Med levande

Sammanfattning och resultat av Interregprojekten: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring Hjärtat i Skandinavien Med levande Sammanfattning och resultat av Interregprojekten: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring Hjärtat i Skandinavien Med levande Landsbygd December 2011 Scandinavian Heartland är ett gränsregionalt

Läs mer

Slutrapport. Hjärtat i Skandinavien - Med levande landsbygd R30441-68-08

Slutrapport. Hjärtat i Skandinavien - Med levande landsbygd R30441-68-08 SLUTRAPPORT 1(39) Lantbruk Jakob Ebner Direktnr. 023-818 79 Faxnr. 023-818 18 jakob.ebner@w.lst.se Cathrine Fodstad Regionrådet for Fjellregionen Aumliveien 4c, 2500 Tynset Norge Cathrine.fodstad@hedmark.org

Läs mer

Unga inflyttare skapar framtidstro Fokus inflyttning, sid 10 13

Unga inflyttare skapar framtidstro Fokus inflyttning, sid 10 13 Fokus vandring sid 16 20 Vandring ska sätta Vaajma på kartan Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 14 Skoterregler kan lättas upp Svar väntas snart nr 2/2012 Projektledaren har ordet

Läs mer

Slutrapport Hälsa över gröna gränser

Slutrapport Hälsa över gröna gränser FYLKESMANNEN I HEDMARK Slutrapport Hälsa över gröna gränser Ett EU finansierat projekt Interreg IIIA Sverige - Norge Europeiska regionala utvecklingsfonden Delområde: Indre Skandinavien Diarienr: IS 3041-90-06

Läs mer

Tema Hantverkare i Vaajma

Tema Hantverkare i Vaajma Fokus: hantverkare i vaajma sid 16 21 Lierne i front på strikkebølgen Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 4 6 Ska bli enklare att arbeta i flera länder nr 2/2013 Projektledaren har

Läs mer

Goda grannar Godt naboskap Interreg IIIA Sverige-Norge - Inre Skandinavien

Goda grannar Godt naboskap Interreg IIIA Sverige-Norge - Inre Skandinavien Goda grannar Godt naboskap Interreg IIIA Sverige-Norge - Inre Skandinavien EUROPEISKA UNIONEN Detta är namnen på de projekt som motsvarar bilderna på sidan 1. Din framtid Norsk-svensk yrkesutdanning innen

Läs mer

Eldsjälar och föreningar ger glesbygden liv. Håkan Berglund en armstark världsmästare. Stor framgång för Vaajma under SM i mathantverk

Eldsjälar och föreningar ger glesbygden liv. Håkan Berglund en armstark världsmästare. Stor framgång för Vaajma under SM i mathantverk Nyheter sid 26 27. Håkan Berglund en armstark världsmästare Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 20 21. Stor framgång för under SM i mathantverk nr 5/2013 Gästkrönika sid 2. Idretten

Läs mer

Karl-Gunnar och Monica Moberg driver Ica-butiken i Stora Blåsjön. De trivs och jobbar hela tiden för att utveckla sin verksamhet till det bättre.

Karl-Gunnar och Monica Moberg driver Ica-butiken i Stora Blåsjön. De trivs och jobbar hela tiden för att utveckla sin verksamhet till det bättre. Gränsnytt En tidning från Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt nr 2/10 www.gransprojekt. eu Frode Estil: En av våre største ressurser er alle ungdommene! sid 2 Foto: Namdalsavisa Karl-Gunnar och Monica Moberg

Läs mer

Gränsnytt. Gårdscharken med i ny TV-serie. Giovanni på Gränslös föreställning. Galleriet vill bli ny mötesplats. Unikt pensionat lockar i Hotagen

Gränsnytt. Gårdscharken med i ny TV-serie. Giovanni på Gränslös föreställning. Galleriet vill bli ny mötesplats. Unikt pensionat lockar i Hotagen Gränsnytt En tidning från Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt nr 5/09 www.gransprojekt. eu Ministern: Jag vill göra gränspendlingen smidigare. sid 2 Giovanni på Gränslös föreställning. Sid 15 FLER NYHETER.

Läs mer

Takens mäster. Grannspråken bör vi förstå. Dyr anslutning med fiberkabel. Ungdomar lär snabbt. Bynet ett alternativ? Reportage, sid 12-13.

Takens mäster. Grannspråken bör vi förstå. Dyr anslutning med fiberkabel. Ungdomar lär snabbt. Bynet ett alternativ? Reportage, sid 12-13. Reportage sid 15 Grannspråken bör vi förstå Ungdomar lär snabbt Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 16 Dyr anslutning med fiberkabel Bynet ett alternativ? nr 1/2012 Turistchef Anna

Läs mer

Temaspecial bredband

Temaspecial bredband nyheter sid 4 5 Unik räddningsövning i Lierne Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 29 Ny lift i Børgefjell nr 6/2012 Projektledaren har ordet sid 2 Om vi vill ha bredband måste vi

Läs mer

Tema Turism i Vaajma. Humor och hälsa tema på årets Pe-Torsaseminarium. Stor variation stärker destinationen. Gïeleaernie det nye språksenteret

Tema Turism i Vaajma. Humor och hälsa tema på årets Pe-Torsaseminarium. Stor variation stärker destinationen. Gïeleaernie det nye språksenteret Nyheter sid 26 27 Gïeleaernie det nye språksenteret Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 3 Grensen hindrer naturvernsamarbeid nr 4/2013 Gästkrönika sid 2 Närheten och samhörigheten

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g Nordens Välfärdscenter Rapport I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g 1 Forord Den nordiske velferdsmodellen er bygget på noen felles verdier. Et sentralt mål er å skape muligheter, slik at

Läs mer

Slutrapport TRUST Hedmark Dalarna 2008-2012

Slutrapport TRUST Hedmark Dalarna 2008-2012 Slutrapport TRUST Hedmark Dalarna 2008-2012 Tillväxt och Regional Utveckling i Skandinavien Tillsammans Slutrapport 2012-06-25 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Summary... 4 2. Projektets

Läs mer

Allt för musiken sid. Svenskt möter norskt Grenseliret en suksess Filmfest i Valsjöbyn sid 12. Läs Gränsnytt och fler nyheter på www.gransprojekt.

Allt för musiken sid. Svenskt möter norskt Grenseliret en suksess Filmfest i Valsjöbyn sid 12. Läs Gränsnytt och fler nyheter på www.gransprojekt. Gränsnytt Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt Sep 2010 Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik www.gransprojekt.eu www.stromsund.se www.lierne.kommune.no www.royrvik.kommune.no www.krokom.se Anette i Røyrvik:

Läs mer

Specialnummer. Vad har projektet åstadkommit och vad händer nu? Tidningen. Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Projektledarna sammanfattar

Specialnummer. Vad har projektet åstadkommit och vad händer nu? Tidningen. Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Projektledarna sammanfattar Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik nr 3/2014 Projektledarna sammanfattar Specialnummer Vad har projektet åstadkommit vad händer nu? 1 Innehåll 2 3 4. 5 13. 14. 15. 38 40. 41 43. Projektets

Läs mer

Dalahästar. en kompletterande förstudie. Boda Kyrkby 2007-11-24 Uppdragsgivare, LRF Dalarna. Författare, Lotta Hernek

Dalahästar. en kompletterande förstudie. Boda Kyrkby 2007-11-24 Uppdragsgivare, LRF Dalarna. Författare, Lotta Hernek Dalahästar en kompletterande förstudie Boda Kyrkby 2007-11-24 Uppdragsgivare, LRF Dalarna. Författare, Lotta Hernek Förstudien har finansierats av Jordbruksverkets stöd för främjande av livskraftigt hästföretagande,

Läs mer

Givande skolutbyte. Julspecial. Läs fler nyheter på www.gransprojekt.eu. Duon bakom Vaajma Söker hus i Valsjöbyn. sid 3. sid.

Givande skolutbyte. Julspecial. Läs fler nyheter på www.gransprojekt.eu. Duon bakom Vaajma Söker hus i Valsjöbyn. sid 3. sid. Gränsnytt Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt NOV 2010 Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik www.gransprojekt.eu www.stromsund.se www.lierne.kommune.no www.royrvik.kommune.no www.krokom.se Gabriella Mellergårdh:

Läs mer

Stor temaspecial inför ungdomskonferensen

Stor temaspecial inför ungdomskonferensen nyheter sid 4 5 Världsstjärnor undervisar i swing-dans Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 26 27 Miljonsatsning på sørsamisk kultur i Røyrvik nr 5/2012 Projektledaren har ordet sid

Läs mer

Gränsnytt. Camilla satsar i Nordlisid 16. Valsjöbyn värd för filmfestival. Inflyttare och bostäder så ska de bli fler i regionen

Gränsnytt. Camilla satsar i Nordlisid 16. Valsjöbyn värd för filmfestival. Inflyttare och bostäder så ska de bli fler i regionen Camilla satsar i Nordlisid 16 Gränsnytt Nisse En tidning från Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt nr 4/09 www.gransprojekt. eu tror på ökat samarbete! sid 4 Medvetna VAL Svenska Camilla Bengtsson hittade

Läs mer

Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt oktober 2011. Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik www.gransprojekt.eu facebook.com/gransnyttfranvaajma

Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt oktober 2011. Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik www.gransprojekt.eu facebook.com/gransnyttfranvaajma Gränsny Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt oktober 2011 Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt oktober 2011 Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik www.gransprojekt.eu facebook.com/gransnyttfranvaajma tt från a Vaaj

Läs mer

Trepiloten- Ett misslyckat projekt?

Trepiloten- Ett misslyckat projekt? Trepiloten- Ett misslyckat projekt? Björn Eriksson Februari 2006 Ekebacka Konsult AB Sammanfattning Trepiloten startade som huvudprojekt i Arena i september 2003 och lades ned två år senare. Detta inte

Läs mer

Polissamarbete ska ge tryggare Vaajma. Flyktingloppet skapar glädje och engagemang. Tidningen

Polissamarbete ska ge tryggare Vaajma. Flyktingloppet skapar glädje och engagemang. Tidningen sid 4 5. Polissamarbete ska ge tryggare Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik sid 16 17. Flyktingloppet skapar glädje och engagemang nr 2/2014 Gästkrönika sid 2. Vi har alla möjligheter att lyckas.

Läs mer

Gunnar ser många fördelar i Valsjöbyn

Gunnar ser många fördelar i Valsjöbyn Gränsnytt Gunnar Heibring är på många sätt engagerad i sin hembygds utveckling. Foto: Per Lindahl NABON. Gunnar ser många fördelar i Valsjöbyn Jag har aldrig haft en tanke på att flytta tillbaka till min

Läs mer

Omvärldsanalys Hästföretagande - från hobby via livsstil till livskraftigt företagande

Omvärldsanalys Hästföretagande - från hobby via livsstil till livskraftigt företagande Omvärldsanalys Hästföretagande - från hobby via livsstil till livskraftigt företagande av Margareta Ivarsson Innehållsförteckning Inledning.. 2 Bakgrund. 3 Analysmodell.. 4 Värderingar 5 Informationsinsamling..

Läs mer

Tema Nordiska Ministerrådet

Tema Nordiska Ministerrådet Fokus: Flykningerennet sid 6 9 Vil forbedre arrangementet Tidningen Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik Nyheter sid 4 5 Gäddede satsar på systembolag nr 1/2013 Projektledaren har ordet sid 2 Vi skal bygge

Läs mer

Arrangörerna är startklara

Arrangörerna är startklara berg, jord och vatten. Vi kommer att följa expeditionen med spänning. 2011 Gränsnytt Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt FEB 2011 Lierne, Hotagen, Frostviken, Røyrvik www.gransprojekt.eu www.stromsund.se

Läs mer

Livskraftig hästnäring på Gotland

Livskraftig hästnäring på Gotland 2009 Livskraftig hästnäring på Gotland Ett projekt som genomförts med medel från Jordbruksverkets satsning på Livskraftigt hästföretagande. På Gotland har genomförts en inventering av hästnäringen i ett

Läs mer

SLUTRAPPORT INFORMATION OCH NYHETER ÖVER GRÄNSEN. Rapport for: Information och nyheter över gränsen www.nyheterovergransen.se

SLUTRAPPORT INFORMATION OCH NYHETER ÖVER GRÄNSEN. Rapport for: Information och nyheter över gränsen www.nyheterovergransen.se SLUTRAPPORT INFORMATION OCH NYHETER ÖVER GRÄNSEN Rapport for: Information och nyheter över gränsen www.nyheterovergransen.se Diarienummer: N30441-23-11 Inom: Nordens Gröna Bälte Perioden: 1.1.2012 30.6.2013

Läs mer