Skavsta flygplats Travelutions AB, december 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skavsta flygplats 2020 - Travelutions AB, december 2007"

Transkript

1 Skavsta flygplats Travelutions AB, december 2007 Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport framtagen av Travelutions AB på uppdrag av Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Sörmland levererar 2008:04

2 Regionförbundet Sörmland levererar 2008:1 Studenttaxa - förutsättningar för länsövergripade studenttaxa i Stockholmsoch Sörmlandsområdet 2008:2 Sörmland och Lissabon precisering och konkretisering av Lissabonindikatorerna 2008:3 Shop til you drop II - resultaten av en kvalitativ studie och konsumentundersökning 2008:4 Skavsta flygplats Travelutions AB, december 2007 I serien Regionförbundet Sörmland levererar publiceras rapporter, utredningar och annan dokumentation från beredningar, arbetsgrupper och projekt som Regionförbundet Sörmland i olika utsträckning varit engagerad i. Rapporterna kan beställas hos Regionförbundet Sörmland telefon , eller laddas ned från vår hemsida 2

3 F Ö R O R D Skavsta flygplats är idag Sveriges tredje största flygplats räknat till antal flygresenärer. Antalet resenärer har stadigt ökat samtidigt som många andra flygplatser visat en negativ trend. Det har fört med sig att Skavsta flygplats fått en allt viktigare funktion i Stockholm- Mälarregionen. Flygplatsens upptagningsområde växer allt mer och den har stor betydelse även för tex Östergötland. I samband med planeringen av en förbättrad järnvägsförbindelse mellan Linköping och Stockholm, den så kallade Ostlänken, planeras ett tågstopp på Skavsta flygplats. Ostlänken utgör en dubbelspårig järnväg från Linköping, genom Norrköping, Nyköping och Vagnhärad för att kopplas på till det övriga tågsystemet i Järna. Nyköpings tätort förbinds genom ett sidospår till Ostlänken, medan huvudspåret går i anslutning till Skavsta flygplats. Ostlänken kommer att vara en viktig länk i det långväga resandet mellan Stockholm och Göteborg, den så kallade Götalandsbanan som fullt utbyggd ger en restid på 2 timmar och 15 minuter mellan de två storstäderna och bidrar till en ökad regionförstoring i regionerna Östergötland-Sörmland-Stockholm. Som ett inspel till Ostlänkens järnvägsutredning har Regionförbundet Sörmland fått i uppdrag att ta fram långtidsprognos för Skavsta flygplats fram till Analysen visar också hur stor potential det finns för tågtrafik till och från flygplatsen. Rapporten är framtagen av Travelution AB. Göran Norberg Förbundsdirektör Regionförbundet Sörmland 3

4 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Uppdraget... 6 Utvecklingen mellan Faktorer som påverkar Skavstas utveckling... 9 Travelutions prognos för Skavsta flygplats Travelutions prognos för marktransporter

5 Sammanfattning Utrikesresandet har en stark utveckling från 2003 till idag och på lågprisresandet i synnerhet. Skavsta flygplats kommer år 2007 att ha cirka två miljoner passagerare. Sedan år 2003 har Skavsta flygplats växt i antal passagerare med över en miljon. Under samma tid har utrikes passagerare på Arlanda flygplats växt med tre miljoner. Utvecklingen för Skavsta flygplats är starkt beroende av utvecklingen för Ryanair. År 2003 gjorde Ryanair Skavsta flygplats till en hub med fyra flygplan. År 2007 ökade Ryanair till sex flygplan vilket ger en prognos för flygplatsen på 2,6 miljoner passagerare år Den prognosen, precis som prognosen för åren efter, kräver dock att Ryanair fortsätter att hitta destinationer som attraherar nya resenärer till ett lågt pris. År 2011 kommer flyget i Europa med stor sannolikhet att införlivas i utsläppshandeln. Även om det inte skulle ske är det högst sannolikt att någon form av avgift eller restriktion införs som fördyrar resandet. Detta kommer att slå mot privatresandet och lågprisresandet i synnerhet. Travelutions prognos för Skavsta flygplats ger en fortsatt expansion med Ryanair och en hög tillväxt till år År 2011 kommer de nya avgifterna på flyget medföra ett minskat resande som planar ut under år Efter 2012 växer trafiken åter men i en lägre takt än tidigare. Antalet resenärer för år 2020 prognostiseras till 4,3 miljoner. Erfarenheten och analyserna efter att tåget introducerades på Arlanda flygplats i november 1999 visar att det är svårt att påverka bilresandet. Bilresandet idag är lika stort som 1999 till och från Arlanda flygplats. Tåget har tagit sina resenärer från Flygbussarna som dock fortfarande har en stark marknadsandel. Samma mönster förväntas efter att Ostlänken startar trafik från Skavsta. Bussens fördelar finns i geografisk flexibilitet, anpassningsbara tidtabeller och ett lägre pris. Travelutions prognos är att Ostlänken och flygbussen har 20% av marknaden eller passagerare vardera efter introduktionen av Ostlänken. Resenärer med egen bil prognostiseras till att bli det största segmentet med 31% av marknaden. Ostlänken kommer att öka tillgängligheten även till Arlanda flygplats från regionen som fortsatt kommer att vara den viktigaste flygplatsen i Sverige med sitt linjenät både in- och utrikes. 5

6 Uppdraget Travelutions har fått uppdraget att genomföra en analys av passagerarutvecklingen på Skavsta flygplats och hur utvecklingen kan se ut till år Utvecklingen ska beskrivas utifrån flera scenarier med vilka risker och hot som föreligger i den nuvarande utvecklingen. Travelutions har också uppdraget att analysera vilken potential som Ostlänken har för att transportera flygresenärer till och från Skavsta flygplats. 6

7 Utvecklingen Utveckling Skavsta flygplats År 2007 prognos enligt nuvarande utveckling. Utvecklingen på Skavsta flygplats är linjär med etableringen av Ryanair och hur mycket kapacitet de väljer att placera på flygplatsen. Fram till år 2002 har Skavsta flygplats i stort endast en utrikes reguljär linje (London, Stansted). Passagerarökningarna 2003/2004 hänger samman med att Ryanair uppgraderar Skavsta flygplats till en HUB. Dvs. etablerar ett antal flygplan (4 st) med Skavsta som bas till ett antal destinationer i Europa. I slutet av år 2007 placeras ytterligare 2 flygplan på flygplatsen. Under år 2007 ökar dessutom charterflyget på flygplatsen. År 2004 köpte Spanska Abertis upp flygplatsgruppen TBI och äger därmed Skavsta flygplats. Med Abertis som ägare, total omsättning 3,335 miljarder euro år 2006, har Ryanair fått en stark förhandlingspart på flygplatsen. Ryanairs omsättning var år ,237 miljarder euro. Utveckling utrikesflyg Stockholms flygplatser Arlanda Skavsta Västerås Bromma Stockholm totalt

8 Utvecklingen för utrikesflyg till och från Sverige har varit under stark framväxt under de senaste fyra åren. En lång oavbruten tillväxt under 1990-talet avbröts år 2001 med en internationell kris i kombination med nationell och internationell lågkonjuktur. Utveckling utrikesflyg Stockholms flygplatser * Diff Arlanda Skavsta Västerås Bromma Stockholm totalt * År 2007 prognos av Travelutions Under de senaste fyra åren har Arlanda flygplats växt med drygt tre miljoner utrikes passagerare samtidigt som Skavsta flygplats växt med drygt en miljon kronor. Det finns inga eller små tecken på att Arlanda fått en sämre utveckling på grund av. Skavstas tillväxt. Det finns idag endast en liten konkurrensyta mellan trafiken på Skavsta och Arlanda och endast en del av upptagningsområdena sammanfaller. Med utbudet som Arlanda flygplats har är Arlanda fortfarande den viktigaste flygplatsen för Sörmland samt länen kring Sörmland. När Ostlänken är färdigställd kommer även tillgängligheten till Arlanda att öka för Sörmland och Östergötland. Med en tågstation vid Skavsta skapas dessutom en effektiv kommunikation mellan de två flygplatserna. 8

9 Faktorer som påverkar Skavstas utveckling Faktorer som påverkar prognosen: Allmän efterfrågan på utrikes resor Ryanairs expansion på Skavsta Andra flygbolag med reguljär trafik på Skavsta Charterbolagens expansion på Skavsta Miljörestriktioner Allmän efterfrågan Efter en historiskt kraftig ökning av utrikesresande är idag cabinfaktorerna mycket höga vilket innebär att framtida ökat utrikesresande måste föregås av ny kapacitet som fler avgångar eller nya flygplan. Med stark konkurrens och låga prisnivåer har investeringar i ny kapacitet generellt varit låg i Sverige. Höjda kostnader för bränsle har bidragit till en sämre lönsamhet varför kapacitetsökningar har dröjt eller uteblir trots stark efterfrågan. Luftfartsverkets scenario för utrikestrafik för åren fram till 2020 är: Inga volympåverkande kapacitetsproblem i svenskt luftrum eller på flygplatser i Sverige Scenariernas trafiktillväxt är inte större än att de kan inrymmas i existerande eller framtida miljövillkor Dagens villkor för flygtrafik på Bromma gäller till 2020 BNP växer med 1,8% per år från 2011 till 2020 i enlighet med Långtidsutredningens huvudscenario Hög -scenariot kan ses som ett slags status quo-scenario, där den historiska tillväxten för utrikesflyget fortsätter till Grunden för scenariot är helt och hållet BNP-elasticitetsmodellen som dock, i enlighet med praxis, justerats för att elasticiteten avtar över tiden i och med att utrikesflyget antas bli en alltmer mogen produkt. Oljepriserna antas vara reellt oförändrade under hela perioden och ekonomiska styrmedel för att minska flygets miljöpåverkan innebär inte att trafiktillväxten minskar. Faktorer som kan stödja en hög tillväxt för flyget är stark ekonomisk tillväxt i EUs senast anslutna medlemsstater, liberalisering av luftfartsavtal, snabb utveckling av ny miljöteknik inom flygområdet, liksom en positiv utveckling av svensk turism. I medel -scenariot reduceras efterfrågan jämfört med hög -scenariot genom handel med utsläppsrätter och ett stigande oljepris. Utrikesflyget fortsätter att växa, men i lägre takt än hittills. Låg -scenariot innebär en ytterligare reduktion av tillväxttakten och en sådan utveckling skulle kunna genereras av: att flygmarknaden konsolideras med resultatet att den utbjudna kvantiteten minskar och priserna stiger att expansionen av EUs inre flygmarknad dröjer på grund av få nya medlemsstater och svagare tillväxt i de tio senast anslutna staterna att negativa attityder till flygresande slår igenom till följd av bl.a. ökat miljöfokus hos konsumenter och företag att Sveriges satsningar på inturism får liten effekt 9

10 Sammanfattande tabell över LFVs olika scenarier för in- och utrikes trafik för år 2020 Trafikscenarier Låg Medel Hög Procentuell Årlig tillväxt från 2006 Miljoner passagerare förändring från 2006 Årlig tillväxt från 2006 Miljoner passagerare Procentuell förändring från 2006 Procentuell förändring från 2006 Miljoner passagerare Inrikes ,97 6,97 6, ,39-8,3% -2,2% 6,76-3,1% -0,8% 7,17 2,8% 0,7% ,67-18,7% -1,5% 6,76-3,1% -0,2% 7,85 12,5% 0,8% Årlig tillväxt från 2006 Utrikes ,0 19,0 19, ,6 19,4% 4,5% 23,9 26,2% 6,0% 25,4 33,9% 7,6% ,1 42,9% 2,6% 31,9 68,2% 3,8% 37,5 98,0% 5,0% Totalt ,9 25,9 25, ,0 11,9% 2,9% 30,7 18,3% 4,3% 32,6 25,5% 5,8% ,8 26,3% 1,7% 38,7 49,0% 2,9% 45,4 75,0% 4,1% Risker som finns i prognosen är: Internationell och nationell lågkonjunktur Kraftigt skenande oljepris Miljörestriktioner på flyg, via avgift eller kapacitetsbegränsningar Ingen ny kapacitet tillförs Eftersom flera av riskerna idag är mer troliga än ett status quo-scenario är Travelutions analys att av LFVs scenarier är alternativ låg det mest troliga. Prognosen låg är också den av Christina Rogestam genomförda Flygplatsutredningen rekommenderade. Ryanairs expansion Ryanair har idag en stark expansion och fortsätter att växa starkt de kommande åren. De har stora beställningar av nya flygplan och en expansionsplan fram till år Fleet & Traffic Growth to 2012 A/C Fleet Traffic Pax Firm Pax Growth m 22% m 19% m 20% m 17% m 9% m 9% Plan to double fleet, pax and profits by 2012 Med expansionsplanen till år 2012 samt att Ryanair åren därefter, fram till år 2020, växer som prognostiserats för utrikesflyget i Sverige, det vill säga 4,5% i genomsnitt per år, är den totala volymen nära 120 miljoner passagerare per år. 10

11 Prognos för Ryanair totalt till år Expansionsplan till ,5% per år till Antalet passagerare per flygplan och år är i genomsnitt ca för Ryanair. Det innebär att om Ryanair lyckas fylla de två nya flygplan som basen på Skavsta flygplats förstärktes med i slutet av oktober år 2007, lika bra som i genomsnittet i övrigt blir det nya årspassagerare. Skavsta passagerarvolym skulle då vara över ca 2,6 miljoner årspassagerare för år En förutsättning för att Ryanair klarar en sådan expansion även i fortsättningen från Skavsta är att de lyckas hitta destinationer som attraherar tillräckliga mängder med passagerare. Travelutions gör dock inte någon avgränsning här men kan dock konstatera att Skavsta idag har trafik på flera av de större städerna i Europa samt att Ryanairs expansion nu är mer inriktad på att hitta så kallade semesterorter än affärsstäder. Alla destinationer verkar inte heller fungera lika bra för konceptet eftersom de under år 2007 avvecklade trafiken till Bryssel från Skavsta. I vilken takt Ryanair kan tänka sig att expandera från Skavsta är direkt avhängigt hur väl de lyckas med nuvarande trafikökning. Först när de vet utfallet på dessa kommer de att utöka trafiken igen. Det kommer därför knappast vara troligt med nya trafikökningar under 2008 utan nästa gång Ryanair ökar trafiken från Skavsta är år 2009 med full effekt på passagerarvolymerna under år Andra flygbolags expansion från Skavsta Endast ett mindre antal reguljära linjer har funnits och finns idag från Skavsta. Endast en av dem är inrikes reguljär trafik och i mycket låg omfattning (Skavsta - Visby). Tidigare har en operatör försökt att nå lönsamhet på linjen Skavsta - Malmö men nödvändigt passagerarunderlag uteblev. Det är inte troligt att det finns någon inrikes reguljär flygtrafik till/från Skavsta i framtiden. Under hösten 2007 fanns endast två internationella flygbolag på Skavsta flygplats, Wizzair samt Vildanden. Tillväxten för dessa bolag och eventuella nya bolag bedöms som låg och har inte samma potential som Ryanair. 11

12 Charterbolagens expansion från Arlanda En växande chartermarknad kan ha ett större intresse av Skavsta som bas istället för Arlanda. Tillväxten är dock relativt begränsad och har inte samma potential som Ryanair. Miljörestriktioner Flyget kommer med stor sannolikhet att införlivas i den europeiska utsläppshandeln från och med år Det finns även vissa analyser som säger att flyget inte bör släppas in i den handeln men om så sker kommer flyget att få någon annan form av avgift som gör resandet dyrare rent generellt. Med ovanstående förutsättningar finns tre olika scenarier att basera en prognos på: En prognos expansion (Prg expansion) med två flygplan vartannat år till år 2020 och vartannat år 4,5% En prognos med årlig tillväxt om 4,5% i genomsnitt till år 2020 (Prg-LFV)) En prognos enligt Ryanairs huvudprognos fram till år 2012, därefter 4,5% (Prg Ryanair) I första scenariot (Prg expansion) växer Ryanairs volym med årspassagerare vartannat år och med 4,5% vartannat år. Det motsvarar en expansion med två flygplan vartannat år. I det andra scenariot (Prg LFV) växer all trafik på Skavsta flygplats enligt huvudprognosen i flygplatsutredningen 4,5% per år. I det tredje scenariot (Prg Ryanair) växer endast Ryanairs trafik enligt Ryanairs totala tillväxtplan fram till år 2012 medan övrig trafik växer med 4,5% årligen från Utfall av 3 prognoser Prg Expansion Exp groth Prg LFV LFV groth Prg Ryanair Ryanair growth % % % % % % ,5% ,5% % % ,5% % ,5 % ,5% % % ,5% % ,5% ,5% ,5% % ,5% ,5% ,5% ,5% ,5% % ,5% ,5% ,5% ,5% ,5% % ,5% ,5% ,5% ,5% ,5% % ,5% ,5% 12

13 Prg Expansion Prg LFV Prg Ryanair För prognos expansion innebär det att Ryanair kommer att ha 18 flygplan på Skavsta flygplats år För prognos Ryanair krävs det 15 flygplan på Skavsta. För prognos LFV krävs det 12 flygplan från Ryanair vilket är det dubbla mot år Samtliga tre scenarier bygger på att Ryanair kan hitta nya linjer och destinationer som attraherar årspassagerare per plan till dagens prisnivåer. Ingen hänsyn har tagits till höjda priser från år 2011 på grund av utsläppshandel eller liknande miljörestriktion i dessa prognoser. 13

14 Travelutions prognos för Skavsta flygplats De just nu pågående miljödebatterna och i stort sett samtliga analyser pekar på att flyget i Europa kommer att införlivas i utsläppshandeln från och med år Om flyget inte kommer med i denna handel, vilket en del analyser pekar på, kommer det med stor säkerhet att införas någon annan form av beskattning eller styrmedel. Oavsett form kommer biljettpriser från och med år 2011 att stiga och det kommer att slå hårdast i de mest priskänsliga segmenten, det vill säga privatresandet. I synnerhet på de marknader som lågprisflygbolagen agerar på där de i stort skapar sina egna marknader och rekryterar nya resenärer med hjälp av mycket låga priser. Erbjudanden ner till 1 krona eller 1 euro är vanliga. Med en marknad där det lägsta priset stiger med 100 kronor eller mer stoppas denna nyrekrytering till stora delar. Åtminstone så pass mycket att det kan bli svårt att nå tillräckliga volymer ( passagerare per flygplan). Lågprisflygbolagen kommer att ta bort kapacitet lika snabbt som den infördes och en i tio år obruten expansionsfas riskerar att brytas. I synnerhet Ryanair har visat att en marknad som inte når upp till förväntade volymer snabbt kan korrigeras om till andra marknader. Det skedde i Västerås och Malmö under 2007 och kunde mycket väl ha skett på Skavsta under 2006 om den då föreslagna flygskatten hade genomförts. Travelutions prognos blir därför att fram till år 2010 så fullföljs expansionen på de baser som Ryanair har, inklusive Skavsta. För att under år 2011 backa tillbaka till ett nytt läge med något högre priser och en klart lägre tillväxt fram till år Prg Travel 4,5% genomsnitt/år % +4% +22% -10% 0% Prishöjningar på flyg pga miljö Prg Travel

15 Travelutions prognos för marktransporter Marktransportandelar till/från Skavsta flygplats 2007 Tåg 2% Övrigt 4% Bil, återvändande 19% Buss 37% Taxi 3% Bil, parkerad 32% Hyrbil 3% Bussar har den största marktransportandelen till/från Skavsta flygplats. Trafiken består av ca 30 dagliga avgångar från Stockholm och 6 dagliga avgångar från Linköping och Norrköping. Under slutet av år 2007 startade flygbussarna trafik från Karlstad och Örebro med 4 dagliga avgångar. Jämförelse av marktransportandelar med Arlanda flygplats Skavsta 2007 Arlanda 1999 Arlanda 2006 Bil, återvändande 19% 15% 13% Bil, parkerad 31% 13% 12% Hyrbil 3% 2% 2% Taxi 3% 19% 19% Buss 36% 26% 15% Tåg 2% 0% 21% Flyg 0% 23% 16% Övrigt 4% 1% 1% På Arlanda flygplats har biltrafiken endast minskat marginellt i andel sedan tågtrafiken infördes år Sammanlagt tre procentenheter av bilen har minskat mellan år 1999 och år Tåget har idag en andel av 21 procent av flygplatsens angöringsresor och det transportsätt som minskat är busstrafiken, från 26% till 15%. Under samma period har transferresandet minskat på Arlanda från 23% till 16%. 15

16 Utfallet visar hur svårt det är att påverka bilresandet. Fördelarna för bilresenärer att kunna starta från det egna hemmet med direkt transport till flygplatsen överväger oftast med tunga resväskor samt olika svårighetsgrader för att komma till närmaste buss eller tåg. Utfallet på Arlanda visar också att Arlandabussarna har fördelar även efter att tåget startade! Fler upptagningsområden samt lägre pris är de största förklaringarna på Arlanda. Bussar startar från flera områden i Stockholm och har fler stopp på väg till Arlanda medan tåget är mer begränsat till Stockholm Central (Arlanda Express) eller tågstationer i Östergötland, Dalarna, Gästrikland eller Hälsingland. Med andra ord, bussar och tåg har olika fördelar och kompletterar varandra mer än de konkurrerat ut varandra. Upptagningsområde Skavsta flygplats, svenska passagerare: Stockholms län 35% Sörmland 18% Östergötland 15% Uppland 2% Norra Sverige 4% Centrala Sverige 16% Södra Sverige 10% Utöver detta tillkommer resenärer ej boende i Sverige. Den andelen är ca 33% och av dessa bedöms en majoritet vara på väg till Stockholms län. Antaget att 2/3 av dessa ska till Stockholm betyder det att ca 45% av flygplatsens resenärer ska till eller från Stockholmsområdet. Det sammantagna potentiella upptagningsområdet där tåget till Skavsta ska ta sina marknadsandelar blir ca 60% med Stockholm och Östergötland. Jämförelse med Arlanda Flygplats: Centrala Stockholm 33% Stor-Stockholm 45% Övriga områden som kan nå Arlanda med tåg är stambanan norrifrån. Sundsvall, Hudiksvall, Söderhamn, Gävle och Uppsala samt söderut till Linköping och Norrköping. Sammantaget har Arlandas tågbolag en potentiell marknadsandel på cirka 60% dvs. densamma som för Skavstas potential för tåg. Trafikmönster på Skavsta flygplats Ryanairs bas om sex flygplan på Skavsta ger idag ett tydligt trafikmönster. Samtliga sex flygplan ska iväg tidigt på morgonen, i de flesta fall klara av att genomföra tre turer ut i Europa och vara tillbaka strax före midnatt. Dessa turer på morgonen och kvällen är de mest efterfrågade för att kunna utnyttja bortavaron maximalt. Under dagen är trafiken mer jämnt fördelad. Mönstret ger en belastning på flygplatsen som dimensionerar lokaliteter och personal tidigt på morgonen samt vid ankomst sent på kvällen. På morgonen ska samtliga sex flygplan iväg mellan 06:30 och 07:10 och samtliga sex landar omkring 23:45 på kvällen. 16

17 Om ett tåg ska starta från Stockholm Central för att komma i önskvärd tid till Skavsta flygplats bör avgångstiden från Stockholm vara 04:00 03:00 STO C 04:00 Ostlänken 04:45 05:00 Skavsta C Incheckn ing Dep Flight Dest Airline 06:30 FR1935 Barcelona Girona Ryanair 06:40 FR053 London Stansted Ryanair 06:50 FR4133 Frankfurt Hahn Ryanair 07:00 FR1931 Rome Ciampino Ryanair 07:10 FR9501 Paris Beauvais Ryanair 07:10 FR1682 Malta Ryanair Enligt flygplatsen är majoriteten av passagerarna på flygplatsen ungefär 1:45 timmar före avgång. Ingen lokaltrafik i Stockholm har startat vid denna tidpunkt och taxi är ofta ett krav för att nå Stockholm C i tid. Motsvarande bild på ankommande flyg visar att det sista tåget från Skavsta mot Stockholm inte får gå tidigare än 00:15 Dep Flight Dest Airline 22:55 FR1914 Alghero Ryanair 23:05 FR7423 Alicante Ryanair 23:10 FR1627 Berlin Ryanair 23:15 FR1637 Pisa Ryanair 23:25 FR4136 Frankfurt Hahn Ryanair 23:50 FR1944 Milan Bergamo Ryanair 00:00 00:15 01:00 02:00 Bagage Skavsta Ostlänken STO C Hem Mönstret stämmer överens med flygbussarna som startar trafiken från Stockholm 03:40 och sista avgång från Skavsta vid 00:00 eller när sista planets passagerare har fått ut sina väskor. Det är ytterligare en av bussens fördelar gentemot tåg att de inte är beroende av att hålla en tidtabell mot väghållaren som tåget är mot banverket. Flygbussarna har ytterligare fyra avgångar på morgonen fram till 05:00 som visar att de redan idag har anpassat sin trafik väl till trafikmönstret på Skavsta flygplats. Travelutions prognos på angöringsresor till Skavsta flygplats med Ostlänken Med ovanstående analys om likheter med situationen på Arlanda innan tåget öppnade går det att dra klara paralleller. Det kommer att bli svårt att minska bilresandet till och från flygplatsen Det finns en för tåget stark konkurrent som har tydliga kundfördelar i vissa avseenden Tågets upptagningsområden stämmer i andelar överens med Arlanda Tåget har en stark priskonkurrens från bussen Det som skiljer åt är: Skavsta har ett helt annorlunda trafikmönster är Arlanda flygplats Skavsta saknar en stark hemmamarknad i form av inrikesresande där kunden känner till tåget i hög utsträckning 17

18 Sammantaget kommer bussarna att fortsätta vara en stark leverantör av anslutningsresor till/från Skavsta flygplats även efter att tåget startat trafik. Tåget beräknas nå ungefär samma marknadsandel på anslutningsresor som på Arlanda. Skillnaden mot Arlanda är att bussarna kommer att ha en högre marknadsandel med en priskänsligare målgrupp. Travelutions prognos på marknadsandelar per transportsätt år 2020: Bil, återvändande 19% 19% Bil, parkerad 31% 31% Hyrbil 3% 3% Taxi 3% 3% Buss 36% 20% Tåg 2% 20% Flyg 0% 0% Övrigt 4% 4% Travelutions prognos på volymer och andelar per marktransportsätt år 2020: Volym Andel Bil, återvändande % Bil, parkerad % Hyrbil % Taxi % Buss % Tåg % Flyg 0 0% Övrigt % Förutsättningar för att tåget får en hög marknadsandel är att de kan hålla en hög regularitet, konkurrera med priset mot flygbussarna samt att de kan avgå från Stockholm C tidigt (04:00) samt i retur efter 00:00 från Skavsta. Dessutom att de, under dessa tidiga eller sena timmar, kan erbjuda flera avgångar. I prognosen har Travelutions antagit att bränsleprisutvecklingen är neutral mot idag. Bränslepriserna kommer sannolikt att stiga kraftigt mot idag men samtidigt sker en övergång mot alternativa bränslen än bensin samt att bilarna i sig drar mindre bensin vilket ger en svår prognos. En utveckling med kraftigt stigande kostnader för bränsle påverkar bilresandet generellt men bussarna i mindre utsträckning eftersom bussarna har fler resenärer att fördela kostnadsökningen på. Ytterligare potentialer för flygresenärer på Ostlänken är: Resenärer till och från Arlanda. I synnerhet efter att Citybanan är klar år 2017 och Ostlänken kan fortsätta till och/eller via Arlanda Resenärer mellan flygplatserna Skavsta och Arlanda. Resenärer som ankommer med flyg till Arlanda får en möjlig transport direkt till Skavsta vilket ytterligare ökar upptagningsområdet för Skavsta 18

19

20 Publicerad augusti 2008 Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64, Box 325, Nyköping Tel Fax

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00.

Dokumenttyp Dokumentnummer Sida UTKAST D-LFV 2007-1(5) Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Henrik Littorin, 011-19 23 63 2007-04-23 00. UTKAST D-LFV 27-1(5) Utkast till Luftfartsstyrelsens bidrag till regeringens Uppdrag att utarbeta inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 219 FLYGETS UTVECKLING

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q1 2012

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q1 2012 TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Q1 1 UTFALL FÖRSRTA KVARTALET 1 Turistnäringens rapport för första kvartalet visar på en starkare utveckling för flyget än väntat och prognosen för helåret skrivs upp med

Läs mer

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013

VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG STATISTIK 2013 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2017 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER TREDJE KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling. av det framtida flygplatssystemet (SOU 2007:70)

Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling. av det framtida flygplatssystemet (SOU 2007:70) TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) Landstingsdirektören Handläggare: Hans Brattström 2007-11-10 LS 0710-1097 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Framtidens flygplatser - utveckling av det framtida flygplatssystemet

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken?

Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? Hur kopplar Arlanda samman den regionala kollektivtrafiken med den globala kollektivtrafiken? 18/2 2011 Kerstin Lindberg Göransson, flygplatsdirektör Swedavia Arlanda Swedavia AB Bildades 1 april 2010

Läs mer

Flygets betydelse för regionen och Trafikverkets upphandling till 2019 Lycksele 13 mars 2014

Flygets betydelse för regionen och Trafikverkets upphandling till 2019 Lycksele 13 mars 2014 Flygets betydelse för regionen och Trafikverkets upphandling till 2019 Lycksele 13 mars 2014 Flygets betydelse och Trafikverkets upphandling Världens snabbast växande näring Upphandlad flygtrafik Konsekvenser

Läs mer

Planering av Flygtrafik. Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar

Planering av Flygtrafik. Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar Planering av Flygtrafik Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar Varför växer flygtrafiken? Ökad levnadsstandard Fler har råd att flyga, och att betala för flygfrakt Ökad säkerhet Fler vågar använda

Läs mer

Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen

Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen Flygplatserna i Västernorrland betydelse för regionen Flygplatsernas betydelse för regionens funktion och utveckling Styrkor, svagheter, möjligheter,

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

ÄLAB:s. Ett utdrag av regionala tågnyheter ur främst:

ÄLAB:s. Ett utdrag av regionala tågnyheter ur främst: Juni 2014 - Sanna Andersson sanna.andersson@malab.se Vecka 17-18 ÄLAB:s NYHETSMAGASIN Sala Uppsala Västerås Örebro Eskilstuna Södertälje Stockholm Hallsberg Katrineholm Nyköping Norrköping Linköping Utveckling

Läs mer

Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: En svensk flygskatt. Remiss från kommunstyrelsen, KS /2016

Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: En svensk flygskatt. Remiss från kommunstyrelsen, KS /2016 Miljöförvaltningen Plan och miljö Tjänsteutlåtande Dnr 2016-18484 Sida 1 (5) 2017-01-19 Handläggare Jörgen Bengtsson Telefon: 08-508 28 934 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-01-31 p.18 En svensk

Läs mer

Flyget och miljön

Flyget och miljön Flyget och miljön 1990-2006 Analys av 11 frågor som funnits med under samtliga mätningar under perioden Underlag Sifos mätningar på uppdrag av LFV åren 1990, 1991, 1996, 1998, 2000, 2003 och 2006 27 juni

Läs mer

Föredragande borgarråden Sten Nordin och Per Ankersjö anför följande.

Föredragande borgarråden Sten Nordin och Per Ankersjö anför följande. PM 2012: RI+VI (Dnr 303-1633/2011) Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten Sigtuna Arlanda 2:1, samt vattenverksamhet Yttrande till Nacka tingsrätt,

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK

FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG FLYGTRAFIK- STATISTIK VÄG SJÖFART LUFTFART JÄRNVÄG UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och

Läs mer

Höghastighetsutredningenmed Ostlänkenglasögon

Höghastighetsutredningenmed Ostlänkenglasögon Höghastighetsutredningenmed Ostlänkenglasögon Riksdagen 11 februari 2009 Per Sandström VD Nyköping- Östgötalänken AB www.ostlanken.se Vilka är bolaget? Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping,

Läs mer

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart.

Totala antalet flygplansrörelser 1998 på Bromma var 72 886. Dessa utgjordes av följande kategorier: Militär luftfart. NULÄGESBESKRIVNING OCH UTVECKLING AV BROMMA FLYGPLATS FRAM TILL ÅR 2010 RAPPORT AV LFV.1 Nulägesbeskrivning Bromma (15 januari 2000).1.1 Brommas roll Brommas betydelse för avregleringen av flygmarknaden

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats

Läs mer

Stockholm Connectivity Study

Stockholm Connectivity Study Stockholm Connectivity Study Analys av utvalda företag och myndigheters långväga internationella resande Satsa ll Stockholms Länsstyrelse september Bakgrund Razormind tog under fram ett av de underlag

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FJÄRDE KVARTALET 2016 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Annonsbolaget i Göteborg AB

Annonsbolaget i Göteborg AB Annonsbolaget i Göteborg AB Startades 2008 av Pål Vireberg. Bolaget har gedigen erfarenhet av annonsförsäljning sedan 1994. NRJ, Metro och PunktSE är några bolag där vi har vår bakgrund och fostran. Annonsbolaget

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2014

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2014 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2014 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

Turistnäringens tillväxtprognos Utfall Q4 och helår 2011 samt prognos 2012

Turistnäringens tillväxtprognos Utfall Q4 och helår 2011 samt prognos 2012 Turistnäringens tillväxtprognos Utfall Q4 och helår 2011 samt prognos 2012 Utfall för helår 2011: Utfallet 2011 visar att det totala resandet och boendet hamnar på en rekordnivå jämfört med 2010, dock

Läs mer

En framtidsspaning inom besöksnäringen. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011

En framtidsspaning inom besöksnäringen. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011 En framtidsspaning inom besöksnäringen Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 25 Nov 2011 En framtidsspaning inom besöksnäringen Trendanalys: Vision 2020 151 miljarder 2000-2010 254 miljarder

Läs mer

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar:

Swedavias resvanebarometer. Kvartal 1, 2011. Sammanfattande kommentar: Swedavias resvanebarometer Kvartal 1, 2011 Sammanfattande kommentar: Den totala ökningen av privat- samt affärsresor inom och utom Sverige ökade under det första kvartalet 2011 med 9 procent. I denna rapport

Läs mer

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret

Borgen för lån 2015-01-20. Regionledningskontoret 2015-01-20 Regionledningskontoret Borgen för lån Landstingsstyrelsens skrivelse till Regionfullmäktige Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsens sammanträde 2014-12-16 MISSIV 1(3) 2014-12-16 LJ2014/1742

Läs mer

SJ Reserapport 9/10. miljoner. /dag. i rätt tid. SJ AB våren Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7. Våren Våren 2017.

SJ Reserapport 9/10. miljoner. /dag. i rätt tid. SJ AB våren Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7. Våren Våren 2017. SJ Reserapport SJ AB våren 2017 Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7 miljoner Våren 2017 9/10 i rätt tid Våren 2017 5000 /dag Våren 2017 Reserapport februari 2017 En rapport om tågresor SJs Reserapport

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser Rapport 1 (23) Upprättad av Pernilla Gunnarsson Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Sektionen för marknad Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg, orsaker och konsekvenser

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

RAPPORT Prognosbedömning av flygplatser Arlanda och Bromma år 2040

RAPPORT Prognosbedömning av flygplatser Arlanda och Bromma år 2040 RAPPORT Prognosbedömning av flygplatser Arlanda och Bromma år 2040 Inom ramen för Anders Sundströms uppdrag som statlig samordnare för Bromma flygplats Trafikverket Postadress: 781 89 Borlänge E-post:

Läs mer

En förutsättning. för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer.

En förutsättning. för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer. En förutsättning för ett framgångsrikt näringsliv och en god livskvalitet är goda kommunikationer. Bara vetskapen om att världen är nära gör livet lite enklare. Vem trodde att man kunde flyga från Dala

Läs mer

Remissyttrande. Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

Remissyttrande. Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Finansdepartementet Vår referens: Skatte- och tullavdelningen 256/2016 Er referens: 103 33 Stockholm Fi2016/04305/S2 Stockholm, 2017-02-24 Remissyttrande Betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83) Utredningen

Läs mer

2008-06-04. Prognos för perioden 2008-2013

2008-06-04. Prognos för perioden 2008-2013 1 2008-06-04 Prognos för perioden 2008-2013 Motiv för revidering 1. Utfallet för första tertialet indikerar att den preliminära prognosen (PP) som togs fram under våren kan vara för låg. Antal avresande

Läs mer

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030

Bakgrund. Flygplatsbolaget Tillgänglighet 2011-2030 Airport Bakgrund Utvecklandet av området Södra Lappland kan beskrivas genom tre olika faser. Genom skapandet av ett destinationsbolag har de fyra kommunerna lagt grunden för att öka antalet besökare och

Läs mer

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Sammanfattning Passagerare Antalet passagerare på de svenska flygplatserna uppgick till 7,3 miljoner under det fjärde kvartalet 2012. Jämfört med föregående års

Läs mer

Höghastighetsbanor och regional tågtrafik

Höghastighetsbanor och regional tågtrafik Höghastighetsbanor och regional tågtrafik Trafikverket 21 november 2016 Mårten Levin Vd MÄLAB marten.levin@malab.se 070-7861463 Varför regionaltågstrafik? Befolkningsutveckling i Eskilstuna kommun 105

Läs mer

VIA Travels självbokningssystem för Göteborgs Universitet

VIA Travels självbokningssystem för Göteborgs Universitet VIA Travels självbokningssystem för Göteborgs Universitet Innehåll: Inloggning Flygbokning Marktransport Tågbokning Jämför Flyg/Tåg Hotellbokning Hyrbilsbokning Teknisk support bild 3 bild 4-11 bild 12-18

Läs mer

Tidtabell, priser & info

Tidtabell, priser & info Vår/Sommar 2013 Tidtabell, priser & info Stockholm/Bromma Stockholm/Arlanda Göteborg Ängelholm/Helsingborg Sundsvall Malmö Helsingfors Oslo Snabbast till semestern Dina flygpriser ÅTERBETALNINGSBAR BILJETT

Läs mer

RAPPORT Dnr TSL PROGNOS TRAFIKPROGNOS LUFTFART 1 (13)

RAPPORT Dnr TSL PROGNOS TRAFIKPROGNOS LUFTFART 1 (13) PROGNOS 2016 2022 TRAFIKPROGNOS LUFTFART 1 (13) Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats www.transportstyrelsen.se

Läs mer

Bedömd kapacitet för ny terminalutformning, Upplands Väsby station

Bedömd kapacitet för ny terminalutformning, Upplands Väsby station UPPDRAG Bedömd terminalkapacitet Upplands Väsby station UPPDRAGSNUMMER 2128095000 UPPDRAGSLEDARE Anders Schweitz UPPRÄTTAD AV Anders Schweitz DATUM Bedömd kapacitet för ny terminalutformning, Upplands

Läs mer

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden. Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet - Planering och passagerarflöden Marcus Öberg, Pontarius AB / Swedavia Konsult Agenda 2013-09-12 Svenska flygplatser och Swedavia AB Att planera en flygplats Passagerarterminalen

Läs mer

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag.

att till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämna yttrande i mål nr. M 2284-11 enligt kansliets förslag. PROMEMORIA Dnr 2012/0028 2012-03-28 Ärende 15 Kansliet Styrelsen Sammanträdesdatum: 2012-03-29 Yttrande över Swedavia AB:s ansökan angående bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på fastigheten

Läs mer

Flygplatsen Att planera en flygplats. Marcus Öberg, Pontarius

Flygplatsen Att planera en flygplats. Marcus Öberg, Pontarius Flygplatsen Att planera en flygplats Marcus Öberg, Pontarius If you have seen one airport, you have seen one airport. 2 Flygplatsen Landside/landsida Den del av en flygplats som inte är flygsida och omfattar

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS 94 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET KÖPENHAMNS FLYGPLATS KÖPENHAMNS FLYGPLATS Tillgänglighet Tilllgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den globaliserade världen. Tillgänglighet

Läs mer

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet

Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Sedan Swedavia bildades 2010 har antalet passagerare ökat med 6,5 miljoner eller 21 procent. Tillväxten vid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Sveriges längsta flaskhals Ostkustbanan har blivit en flaskhals i hela det nationella transportsystemet. Med dubbelspår skulle kapaciteten fyrdubblas och

Läs mer

Dagens hålltider 60 minuter nuläge (09:15 10:15) 30 minuter kaffe (10:15 10:45) 45 minuter framtid (10:45 11:30) Diskussion/frågor (11:30 12:00)

Dagens hålltider 60 minuter nuläge (09:15 10:15) 30 minuter kaffe (10:15 10:45) 45 minuter framtid (10:45 11:30) Diskussion/frågor (11:30 12:00) www.railize.se Välkomna! Dagens hålltider 60 minuter nuläge (09:15 10:15) 30 minuter kaffe (10:15 10:45) 45 minuter framtid (10:45 11:30) Diskussion/frågor (11:30 12:00) Utredningens organisation Beställare

Läs mer

2

2 1 2 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 533 551 1 542 674 1 812 422 1 891 802 1 811 591 1 670 311 2 053 076 2 223 970 2 196 351 2 168 351 2 145 308 2

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

Översyn av index för utrikes flygresor

Översyn av index för utrikes flygresor STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till nämnden för KPI 1(5) Översyn av index för utrikes flygresor För information Efter en översyn har det internt beslutats att ändra vissa delar av KPIundersökning för utrikes

Läs mer

Kapacitetsbrister - fyra trafikslag. Lennart Lennefors Einar Tufvesson

Kapacitetsbrister - fyra trafikslag. Lennart Lennefors Einar Tufvesson Kapacitetsbrister - fyra trafikslag Lennart Lennefors Einar Tufvesson Vad styr järnvägens kapacitet? Enkelspår: avstånd mellan mötesspår Dubbelspår: blandning av tåg och uppehållsbild Mötesstationernas

Läs mer

En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys

En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys Flygskatt: En skatt på möten mellan människor En konsekvensanalys Sammanfattning När ett flygplan startar eller landar skapar det jobb, stärker personliga relationer och ökar vår globala och lokala förståelse.

Läs mer

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 Marknad och trafik Forskningsprojektet Gröna tåget Oskar Fröidh oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 14 februari 2007 1 Delprojektet Marknad och trafik Mål: Att ta fram ett attraktivt tågkoncept i form av en

Läs mer

Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36)

Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36) Utlåtande 2004: RIII (Dnr 314-1934/2002) Omläggning av Arlandatrafiken Motion av Per Ohlin (v) (2002:36) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion 2002:36 av Per Ohlin (v) anses

Läs mer

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg Dnr TSG 2017-3442 Oktober 2017 Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg 2014-2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2016

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2016 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER FÖRSTA KVARTALET 2016 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012

Arlandabanan Infrastructure AB. Delårsrapport januari - juni 2012 Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapport januari - juni Arlandabanan Infrastructure AB 2(7) FÖRETAGET OCH VERKSAMHETEN Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt ägt aktiebolag, vars aktier

Läs mer

FLYGSKATT - en samhällsekonomisk analys

FLYGSKATT - en samhällsekonomisk analys FLYGSKATT - en samhällsekonomisk analys ALMEDALEN 2015-07-01 Av: Johan Ericson & Rickard Hammarberg Samhällsekonomiska kostnader Betalar flyget sina samhällsekonomiska kostnader? En modell att studera

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025 Internationell Tillgänglighet Stockholm Utblick mot perioden 2020-2025 Augusti 2012 Titel: Författare: Beställare: Internationell Tillgänglighet Stockholm - Utblick mot perioden 2020-2025 Björn Arvidsson,

Läs mer

2006-12-04. Ostlänken. Beräkning av samhällsekonomiska effekter

2006-12-04. Ostlänken. Beräkning av samhällsekonomiska effekter 2006-12-04 Ostlänken Beräkning av samhällsekonomiska effekter Förord Ostlänken avser ett nytt dubbelspår på Södra stambanan från Järna till Linköping via Nyköping/Skavsta och Norrköping. Banverket genomförde

Läs mer

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad)

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - kövde, ökad kapacitet samt ävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Handläggare: Maria Zachariadis, ZG Telefon: 031-103405 e-post:: maria.zachariadis@banverket.se

Läs mer

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2015 2045 Swedavias långsiktiga trafikprgns 215 245 Detta dkument innehåller Swedavias långsiktiga trafikprgns. Innehållet är baserat på den bästa framtidsbedömning sm Swedavia gör i dagsläget (215-1-27). Prgnsen

Läs mer

Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken?

Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken? KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken? KTH Järnvägsgruppens seminarium 26 maj 2015 Oskar Fröidh, KTH Järnvägsgruppen oskar.froidh@abe.kth.se Marknadsöppning

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Andra Kvartalet 2012

TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Andra Kvartalet 2012 TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Andra kvartalet 2012 TURISTNÄRINGENS TILLVÄXTPROGNOS Andra Kvartalet 2012 UTFALL ANDRA KVARTALET 2012 Resande och boende till, från och inom Sverige bromsar in under andra

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Sommaren 2014 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 26/5 17/8-14 Ängelholm/Helsingborg Visby 19/6 10/8-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

3 december 2015. SNS seminarium om höghastighetståg Slutsatser från rapporten Kommersiella förutsättningar för höghastighetståg"

3 december 2015. SNS seminarium om höghastighetståg Slutsatser från rapporten Kommersiella förutsättningar för höghastighetståg SNS seminarium om höghastighetståg Slutsatser från rapporten Kommersiella förutsättningar för höghastighetståg" Ur operatörernas perspektiv är ett stort trafikunderlag, hög punktlighet och längre tilldelningstider

Läs mer

Flygtrafik och flygtransporter. Fö 4: Flygbolag 1 Generella frågeställningar

Flygtrafik och flygtransporter. Fö 4: Flygbolag 1 Generella frågeställningar Fö 4: Flygbolag 1 Generella frågeställningar Påverkan av försening Antag att tankningen på flight SK432 blir 30 minuter försenad. Vilka påverkas, och på vilket sätt? Skapa grupper om 5-6 pers. Illustrera

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2015

FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2015 FLYGTRAFIK- STATISTIK UTVECKLINGEN UNDER ANDRA KVARTALET 2015 Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens webbplats

Läs mer

Flygskatt

Flygskatt Flygskatt 2016-11-30 Flygskatt Förslag Det rådande förslaget enligt SOU 2016:83 En svensk flygskatt beskrivs kortfattat enligt nedan. Förslaget innebär att flygskatt ska betalas för passagerare som reser

Läs mer

Nattåg Sundsvall Stockholm med Jämtlandståget

Nattåg Sundsvall Stockholm med Jämtlandståget Nattåg Sundsvall Stockholm med Jämtlandståget En försummad marknad i ett bra läge 2015-12-10 Version 8-2015-12-10 1 Lars B Johansson Sundsvall är mera tåg än flyg Mycket mer än Östersund Passagerare flyget

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Stockholm Arlanda Airport Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Innehåll Allmänt om Swedavia, flyget och Arlandas utveckling Vad händer på flygplatsen just nu Arlandas miljöprövning Arlandas miljöarbete

Läs mer

Bil 30 Sammanfattning Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur en skatt på flygresor kan utformas. Syftet med skatten ska vara att flygets klimatpåverkan ska minska

Läs mer

SVERIGE INOM RÄCKHÅLL

SVERIGE INOM RÄCKHÅLL SVERIGE INOM RÄCKHÅLL SVERIGE INOM RÄCKHÅLL 1 Vi tror inte på en värld utan flyg Antalet flygresenärer kommer att öka med en miljard mellan 2012 och 2017. När jag hör denna häpnadsväckande siffra tänker

Läs mer

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt

Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg. En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan Järna

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

Yttrande avseende SOU 2016:83 En svensk flygskatt

Yttrande avseende SOU 2016:83 En svensk flygskatt Yttrande Dnr KK16/945 Datum Finansdepartementet Till dnr Fi 2016/04305/S2 103 33 STOCKHOLM Yttrande avseende SOU 2016:83 En svensk flygskatt Sammanfattning Syftet med skatten ska vara att flygets klimatpåverkan

Läs mer

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg

Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg Tillgänglighet och åtkomlighet med flyg En jämförelse mellan 2013 och 2014 1 (9) Transportstyrelsen Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för marknad, miljö och analys Rapporten finns tillgänglig på Transportstyrelsens

Läs mer

EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI

EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI UTREDNINGSTJÄNSTEN Anders Linnhag Tfn: 08-786 4956 PM 2013-02-26 Dnr 2012:1161 Komplettering EN FLYGSKATTS EFFEKTER PÅ RESANDET OCH SVENSK EKONOMI 1) Hur skulle en flygskatt påverka flygresandet och svensk

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO)

Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Manual Bokningar i BIG Business Online (BBO) Börja med att logga in genom ditt användarnamn och lösenord. Första gången du loggar in så hamnar du på startsidan, som då ser ut som nedan. Efter att du uppdaterat

Läs mer

InfoBox. Jessica Helenius Umeå Universitet Dept of Informatik Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com

InfoBox. Jessica Helenius Umeå Universitet Dept of Informatik Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com InfoBox Jessica Helenius Höst - 2011 helenius.jessica@gmail.com Marie Stenmark Höst 2011 marie.stenmark@hotmail.com ABSTRAKT I detta grupparbete har gruppen valt att utveckla en informationsenhet, som

Läs mer

GÖTALANDSBANAN DELEN BORÅS-JÖNKÖPING-LINKÖPING

GÖTALANDSBANAN DELEN BORÅS-JÖNKÖPING-LINKÖPING Götalandsbanan - En närmare framtid Marknad -Trafikering - Resandeflöden 07 10 09 Anders Lundberg Idéstudiens trafikavsnitt är inte en spårutredning Marknadsanalys Konkurrensanalys Definition av mål för

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Vinter/Vår 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma, Visby & Mora/Sälen Halmstad Stockholm City/ Bromma & Mora/Sälen 7/1 2/6-13 NÄRPRODUCERADE FLYGRESOR Dina

Läs mer