Skavsta flygplats Travelutions AB, december 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skavsta flygplats 2020 - Travelutions AB, december 2007"

Transkript

1 Skavsta flygplats Travelutions AB, december 2007 Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport framtagen av Travelutions AB på uppdrag av Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Sörmland levererar 2008:04

2 Regionförbundet Sörmland levererar 2008:1 Studenttaxa - förutsättningar för länsövergripade studenttaxa i Stockholmsoch Sörmlandsområdet 2008:2 Sörmland och Lissabon precisering och konkretisering av Lissabonindikatorerna 2008:3 Shop til you drop II - resultaten av en kvalitativ studie och konsumentundersökning 2008:4 Skavsta flygplats Travelutions AB, december 2007 I serien Regionförbundet Sörmland levererar publiceras rapporter, utredningar och annan dokumentation från beredningar, arbetsgrupper och projekt som Regionförbundet Sörmland i olika utsträckning varit engagerad i. Rapporterna kan beställas hos Regionförbundet Sörmland telefon , eller laddas ned från vår hemsida 2

3 F Ö R O R D Skavsta flygplats är idag Sveriges tredje största flygplats räknat till antal flygresenärer. Antalet resenärer har stadigt ökat samtidigt som många andra flygplatser visat en negativ trend. Det har fört med sig att Skavsta flygplats fått en allt viktigare funktion i Stockholm- Mälarregionen. Flygplatsens upptagningsområde växer allt mer och den har stor betydelse även för tex Östergötland. I samband med planeringen av en förbättrad järnvägsförbindelse mellan Linköping och Stockholm, den så kallade Ostlänken, planeras ett tågstopp på Skavsta flygplats. Ostlänken utgör en dubbelspårig järnväg från Linköping, genom Norrköping, Nyköping och Vagnhärad för att kopplas på till det övriga tågsystemet i Järna. Nyköpings tätort förbinds genom ett sidospår till Ostlänken, medan huvudspåret går i anslutning till Skavsta flygplats. Ostlänken kommer att vara en viktig länk i det långväga resandet mellan Stockholm och Göteborg, den så kallade Götalandsbanan som fullt utbyggd ger en restid på 2 timmar och 15 minuter mellan de två storstäderna och bidrar till en ökad regionförstoring i regionerna Östergötland-Sörmland-Stockholm. Som ett inspel till Ostlänkens järnvägsutredning har Regionförbundet Sörmland fått i uppdrag att ta fram långtidsprognos för Skavsta flygplats fram till Analysen visar också hur stor potential det finns för tågtrafik till och från flygplatsen. Rapporten är framtagen av Travelution AB. Göran Norberg Förbundsdirektör Regionförbundet Sörmland 3

4 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Uppdraget... 6 Utvecklingen mellan Faktorer som påverkar Skavstas utveckling... 9 Travelutions prognos för Skavsta flygplats Travelutions prognos för marktransporter

5 Sammanfattning Utrikesresandet har en stark utveckling från 2003 till idag och på lågprisresandet i synnerhet. Skavsta flygplats kommer år 2007 att ha cirka två miljoner passagerare. Sedan år 2003 har Skavsta flygplats växt i antal passagerare med över en miljon. Under samma tid har utrikes passagerare på Arlanda flygplats växt med tre miljoner. Utvecklingen för Skavsta flygplats är starkt beroende av utvecklingen för Ryanair. År 2003 gjorde Ryanair Skavsta flygplats till en hub med fyra flygplan. År 2007 ökade Ryanair till sex flygplan vilket ger en prognos för flygplatsen på 2,6 miljoner passagerare år Den prognosen, precis som prognosen för åren efter, kräver dock att Ryanair fortsätter att hitta destinationer som attraherar nya resenärer till ett lågt pris. År 2011 kommer flyget i Europa med stor sannolikhet att införlivas i utsläppshandeln. Även om det inte skulle ske är det högst sannolikt att någon form av avgift eller restriktion införs som fördyrar resandet. Detta kommer att slå mot privatresandet och lågprisresandet i synnerhet. Travelutions prognos för Skavsta flygplats ger en fortsatt expansion med Ryanair och en hög tillväxt till år År 2011 kommer de nya avgifterna på flyget medföra ett minskat resande som planar ut under år Efter 2012 växer trafiken åter men i en lägre takt än tidigare. Antalet resenärer för år 2020 prognostiseras till 4,3 miljoner. Erfarenheten och analyserna efter att tåget introducerades på Arlanda flygplats i november 1999 visar att det är svårt att påverka bilresandet. Bilresandet idag är lika stort som 1999 till och från Arlanda flygplats. Tåget har tagit sina resenärer från Flygbussarna som dock fortfarande har en stark marknadsandel. Samma mönster förväntas efter att Ostlänken startar trafik från Skavsta. Bussens fördelar finns i geografisk flexibilitet, anpassningsbara tidtabeller och ett lägre pris. Travelutions prognos är att Ostlänken och flygbussen har 20% av marknaden eller passagerare vardera efter introduktionen av Ostlänken. Resenärer med egen bil prognostiseras till att bli det största segmentet med 31% av marknaden. Ostlänken kommer att öka tillgängligheten även till Arlanda flygplats från regionen som fortsatt kommer att vara den viktigaste flygplatsen i Sverige med sitt linjenät både in- och utrikes. 5

6 Uppdraget Travelutions har fått uppdraget att genomföra en analys av passagerarutvecklingen på Skavsta flygplats och hur utvecklingen kan se ut till år Utvecklingen ska beskrivas utifrån flera scenarier med vilka risker och hot som föreligger i den nuvarande utvecklingen. Travelutions har också uppdraget att analysera vilken potential som Ostlänken har för att transportera flygresenärer till och från Skavsta flygplats. 6

7 Utvecklingen Utveckling Skavsta flygplats År 2007 prognos enligt nuvarande utveckling. Utvecklingen på Skavsta flygplats är linjär med etableringen av Ryanair och hur mycket kapacitet de väljer att placera på flygplatsen. Fram till år 2002 har Skavsta flygplats i stort endast en utrikes reguljär linje (London, Stansted). Passagerarökningarna 2003/2004 hänger samman med att Ryanair uppgraderar Skavsta flygplats till en HUB. Dvs. etablerar ett antal flygplan (4 st) med Skavsta som bas till ett antal destinationer i Europa. I slutet av år 2007 placeras ytterligare 2 flygplan på flygplatsen. Under år 2007 ökar dessutom charterflyget på flygplatsen. År 2004 köpte Spanska Abertis upp flygplatsgruppen TBI och äger därmed Skavsta flygplats. Med Abertis som ägare, total omsättning 3,335 miljarder euro år 2006, har Ryanair fått en stark förhandlingspart på flygplatsen. Ryanairs omsättning var år ,237 miljarder euro. Utveckling utrikesflyg Stockholms flygplatser Arlanda Skavsta Västerås Bromma Stockholm totalt

8 Utvecklingen för utrikesflyg till och från Sverige har varit under stark framväxt under de senaste fyra åren. En lång oavbruten tillväxt under 1990-talet avbröts år 2001 med en internationell kris i kombination med nationell och internationell lågkonjuktur. Utveckling utrikesflyg Stockholms flygplatser * Diff Arlanda Skavsta Västerås Bromma Stockholm totalt * År 2007 prognos av Travelutions Under de senaste fyra åren har Arlanda flygplats växt med drygt tre miljoner utrikes passagerare samtidigt som Skavsta flygplats växt med drygt en miljon kronor. Det finns inga eller små tecken på att Arlanda fått en sämre utveckling på grund av. Skavstas tillväxt. Det finns idag endast en liten konkurrensyta mellan trafiken på Skavsta och Arlanda och endast en del av upptagningsområdena sammanfaller. Med utbudet som Arlanda flygplats har är Arlanda fortfarande den viktigaste flygplatsen för Sörmland samt länen kring Sörmland. När Ostlänken är färdigställd kommer även tillgängligheten till Arlanda att öka för Sörmland och Östergötland. Med en tågstation vid Skavsta skapas dessutom en effektiv kommunikation mellan de två flygplatserna. 8

9 Faktorer som påverkar Skavstas utveckling Faktorer som påverkar prognosen: Allmän efterfrågan på utrikes resor Ryanairs expansion på Skavsta Andra flygbolag med reguljär trafik på Skavsta Charterbolagens expansion på Skavsta Miljörestriktioner Allmän efterfrågan Efter en historiskt kraftig ökning av utrikesresande är idag cabinfaktorerna mycket höga vilket innebär att framtida ökat utrikesresande måste föregås av ny kapacitet som fler avgångar eller nya flygplan. Med stark konkurrens och låga prisnivåer har investeringar i ny kapacitet generellt varit låg i Sverige. Höjda kostnader för bränsle har bidragit till en sämre lönsamhet varför kapacitetsökningar har dröjt eller uteblir trots stark efterfrågan. Luftfartsverkets scenario för utrikestrafik för åren fram till 2020 är: Inga volympåverkande kapacitetsproblem i svenskt luftrum eller på flygplatser i Sverige Scenariernas trafiktillväxt är inte större än att de kan inrymmas i existerande eller framtida miljövillkor Dagens villkor för flygtrafik på Bromma gäller till 2020 BNP växer med 1,8% per år från 2011 till 2020 i enlighet med Långtidsutredningens huvudscenario Hög -scenariot kan ses som ett slags status quo-scenario, där den historiska tillväxten för utrikesflyget fortsätter till Grunden för scenariot är helt och hållet BNP-elasticitetsmodellen som dock, i enlighet med praxis, justerats för att elasticiteten avtar över tiden i och med att utrikesflyget antas bli en alltmer mogen produkt. Oljepriserna antas vara reellt oförändrade under hela perioden och ekonomiska styrmedel för att minska flygets miljöpåverkan innebär inte att trafiktillväxten minskar. Faktorer som kan stödja en hög tillväxt för flyget är stark ekonomisk tillväxt i EUs senast anslutna medlemsstater, liberalisering av luftfartsavtal, snabb utveckling av ny miljöteknik inom flygområdet, liksom en positiv utveckling av svensk turism. I medel -scenariot reduceras efterfrågan jämfört med hög -scenariot genom handel med utsläppsrätter och ett stigande oljepris. Utrikesflyget fortsätter att växa, men i lägre takt än hittills. Låg -scenariot innebär en ytterligare reduktion av tillväxttakten och en sådan utveckling skulle kunna genereras av: att flygmarknaden konsolideras med resultatet att den utbjudna kvantiteten minskar och priserna stiger att expansionen av EUs inre flygmarknad dröjer på grund av få nya medlemsstater och svagare tillväxt i de tio senast anslutna staterna att negativa attityder till flygresande slår igenom till följd av bl.a. ökat miljöfokus hos konsumenter och företag att Sveriges satsningar på inturism får liten effekt 9

10 Sammanfattande tabell över LFVs olika scenarier för in- och utrikes trafik för år 2020 Trafikscenarier Låg Medel Hög Procentuell Årlig tillväxt från 2006 Miljoner passagerare förändring från 2006 Årlig tillväxt från 2006 Miljoner passagerare Procentuell förändring från 2006 Procentuell förändring från 2006 Miljoner passagerare Inrikes ,97 6,97 6, ,39-8,3% -2,2% 6,76-3,1% -0,8% 7,17 2,8% 0,7% ,67-18,7% -1,5% 6,76-3,1% -0,2% 7,85 12,5% 0,8% Årlig tillväxt från 2006 Utrikes ,0 19,0 19, ,6 19,4% 4,5% 23,9 26,2% 6,0% 25,4 33,9% 7,6% ,1 42,9% 2,6% 31,9 68,2% 3,8% 37,5 98,0% 5,0% Totalt ,9 25,9 25, ,0 11,9% 2,9% 30,7 18,3% 4,3% 32,6 25,5% 5,8% ,8 26,3% 1,7% 38,7 49,0% 2,9% 45,4 75,0% 4,1% Risker som finns i prognosen är: Internationell och nationell lågkonjunktur Kraftigt skenande oljepris Miljörestriktioner på flyg, via avgift eller kapacitetsbegränsningar Ingen ny kapacitet tillförs Eftersom flera av riskerna idag är mer troliga än ett status quo-scenario är Travelutions analys att av LFVs scenarier är alternativ låg det mest troliga. Prognosen låg är också den av Christina Rogestam genomförda Flygplatsutredningen rekommenderade. Ryanairs expansion Ryanair har idag en stark expansion och fortsätter att växa starkt de kommande åren. De har stora beställningar av nya flygplan och en expansionsplan fram till år Fleet & Traffic Growth to 2012 A/C Fleet Traffic Pax Firm Pax Growth m 22% m 19% m 20% m 17% m 9% m 9% Plan to double fleet, pax and profits by 2012 Med expansionsplanen till år 2012 samt att Ryanair åren därefter, fram till år 2020, växer som prognostiserats för utrikesflyget i Sverige, det vill säga 4,5% i genomsnitt per år, är den totala volymen nära 120 miljoner passagerare per år. 10

11 Prognos för Ryanair totalt till år Expansionsplan till ,5% per år till Antalet passagerare per flygplan och år är i genomsnitt ca för Ryanair. Det innebär att om Ryanair lyckas fylla de två nya flygplan som basen på Skavsta flygplats förstärktes med i slutet av oktober år 2007, lika bra som i genomsnittet i övrigt blir det nya årspassagerare. Skavsta passagerarvolym skulle då vara över ca 2,6 miljoner årspassagerare för år En förutsättning för att Ryanair klarar en sådan expansion även i fortsättningen från Skavsta är att de lyckas hitta destinationer som attraherar tillräckliga mängder med passagerare. Travelutions gör dock inte någon avgränsning här men kan dock konstatera att Skavsta idag har trafik på flera av de större städerna i Europa samt att Ryanairs expansion nu är mer inriktad på att hitta så kallade semesterorter än affärsstäder. Alla destinationer verkar inte heller fungera lika bra för konceptet eftersom de under år 2007 avvecklade trafiken till Bryssel från Skavsta. I vilken takt Ryanair kan tänka sig att expandera från Skavsta är direkt avhängigt hur väl de lyckas med nuvarande trafikökning. Först när de vet utfallet på dessa kommer de att utöka trafiken igen. Det kommer därför knappast vara troligt med nya trafikökningar under 2008 utan nästa gång Ryanair ökar trafiken från Skavsta är år 2009 med full effekt på passagerarvolymerna under år Andra flygbolags expansion från Skavsta Endast ett mindre antal reguljära linjer har funnits och finns idag från Skavsta. Endast en av dem är inrikes reguljär trafik och i mycket låg omfattning (Skavsta - Visby). Tidigare har en operatör försökt att nå lönsamhet på linjen Skavsta - Malmö men nödvändigt passagerarunderlag uteblev. Det är inte troligt att det finns någon inrikes reguljär flygtrafik till/från Skavsta i framtiden. Under hösten 2007 fanns endast två internationella flygbolag på Skavsta flygplats, Wizzair samt Vildanden. Tillväxten för dessa bolag och eventuella nya bolag bedöms som låg och har inte samma potential som Ryanair. 11

12 Charterbolagens expansion från Arlanda En växande chartermarknad kan ha ett större intresse av Skavsta som bas istället för Arlanda. Tillväxten är dock relativt begränsad och har inte samma potential som Ryanair. Miljörestriktioner Flyget kommer med stor sannolikhet att införlivas i den europeiska utsläppshandeln från och med år Det finns även vissa analyser som säger att flyget inte bör släppas in i den handeln men om så sker kommer flyget att få någon annan form av avgift som gör resandet dyrare rent generellt. Med ovanstående förutsättningar finns tre olika scenarier att basera en prognos på: En prognos expansion (Prg expansion) med två flygplan vartannat år till år 2020 och vartannat år 4,5% En prognos med årlig tillväxt om 4,5% i genomsnitt till år 2020 (Prg-LFV)) En prognos enligt Ryanairs huvudprognos fram till år 2012, därefter 4,5% (Prg Ryanair) I första scenariot (Prg expansion) växer Ryanairs volym med årspassagerare vartannat år och med 4,5% vartannat år. Det motsvarar en expansion med två flygplan vartannat år. I det andra scenariot (Prg LFV) växer all trafik på Skavsta flygplats enligt huvudprognosen i flygplatsutredningen 4,5% per år. I det tredje scenariot (Prg Ryanair) växer endast Ryanairs trafik enligt Ryanairs totala tillväxtplan fram till år 2012 medan övrig trafik växer med 4,5% årligen från Utfall av 3 prognoser Prg Expansion Exp groth Prg LFV LFV groth Prg Ryanair Ryanair growth % % % % % % ,5% ,5% % % ,5% % ,5 % ,5% % % ,5% % ,5% ,5% ,5% % ,5% ,5% ,5% ,5% ,5% % ,5% ,5% ,5% ,5% ,5% % ,5% ,5% ,5% ,5% ,5% % ,5% ,5% 12

13 Prg Expansion Prg LFV Prg Ryanair För prognos expansion innebär det att Ryanair kommer att ha 18 flygplan på Skavsta flygplats år För prognos Ryanair krävs det 15 flygplan på Skavsta. För prognos LFV krävs det 12 flygplan från Ryanair vilket är det dubbla mot år Samtliga tre scenarier bygger på att Ryanair kan hitta nya linjer och destinationer som attraherar årspassagerare per plan till dagens prisnivåer. Ingen hänsyn har tagits till höjda priser från år 2011 på grund av utsläppshandel eller liknande miljörestriktion i dessa prognoser. 13

14 Travelutions prognos för Skavsta flygplats De just nu pågående miljödebatterna och i stort sett samtliga analyser pekar på att flyget i Europa kommer att införlivas i utsläppshandeln från och med år Om flyget inte kommer med i denna handel, vilket en del analyser pekar på, kommer det med stor säkerhet att införas någon annan form av beskattning eller styrmedel. Oavsett form kommer biljettpriser från och med år 2011 att stiga och det kommer att slå hårdast i de mest priskänsliga segmenten, det vill säga privatresandet. I synnerhet på de marknader som lågprisflygbolagen agerar på där de i stort skapar sina egna marknader och rekryterar nya resenärer med hjälp av mycket låga priser. Erbjudanden ner till 1 krona eller 1 euro är vanliga. Med en marknad där det lägsta priset stiger med 100 kronor eller mer stoppas denna nyrekrytering till stora delar. Åtminstone så pass mycket att det kan bli svårt att nå tillräckliga volymer ( passagerare per flygplan). Lågprisflygbolagen kommer att ta bort kapacitet lika snabbt som den infördes och en i tio år obruten expansionsfas riskerar att brytas. I synnerhet Ryanair har visat att en marknad som inte når upp till förväntade volymer snabbt kan korrigeras om till andra marknader. Det skedde i Västerås och Malmö under 2007 och kunde mycket väl ha skett på Skavsta under 2006 om den då föreslagna flygskatten hade genomförts. Travelutions prognos blir därför att fram till år 2010 så fullföljs expansionen på de baser som Ryanair har, inklusive Skavsta. För att under år 2011 backa tillbaka till ett nytt läge med något högre priser och en klart lägre tillväxt fram till år Prg Travel 4,5% genomsnitt/år % +4% +22% -10% 0% Prishöjningar på flyg pga miljö Prg Travel

15 Travelutions prognos för marktransporter Marktransportandelar till/från Skavsta flygplats 2007 Tåg 2% Övrigt 4% Bil, återvändande 19% Buss 37% Taxi 3% Bil, parkerad 32% Hyrbil 3% Bussar har den största marktransportandelen till/från Skavsta flygplats. Trafiken består av ca 30 dagliga avgångar från Stockholm och 6 dagliga avgångar från Linköping och Norrköping. Under slutet av år 2007 startade flygbussarna trafik från Karlstad och Örebro med 4 dagliga avgångar. Jämförelse av marktransportandelar med Arlanda flygplats Skavsta 2007 Arlanda 1999 Arlanda 2006 Bil, återvändande 19% 15% 13% Bil, parkerad 31% 13% 12% Hyrbil 3% 2% 2% Taxi 3% 19% 19% Buss 36% 26% 15% Tåg 2% 0% 21% Flyg 0% 23% 16% Övrigt 4% 1% 1% På Arlanda flygplats har biltrafiken endast minskat marginellt i andel sedan tågtrafiken infördes år Sammanlagt tre procentenheter av bilen har minskat mellan år 1999 och år Tåget har idag en andel av 21 procent av flygplatsens angöringsresor och det transportsätt som minskat är busstrafiken, från 26% till 15%. Under samma period har transferresandet minskat på Arlanda från 23% till 16%. 15

16 Utfallet visar hur svårt det är att påverka bilresandet. Fördelarna för bilresenärer att kunna starta från det egna hemmet med direkt transport till flygplatsen överväger oftast med tunga resväskor samt olika svårighetsgrader för att komma till närmaste buss eller tåg. Utfallet på Arlanda visar också att Arlandabussarna har fördelar även efter att tåget startade! Fler upptagningsområden samt lägre pris är de största förklaringarna på Arlanda. Bussar startar från flera områden i Stockholm och har fler stopp på väg till Arlanda medan tåget är mer begränsat till Stockholm Central (Arlanda Express) eller tågstationer i Östergötland, Dalarna, Gästrikland eller Hälsingland. Med andra ord, bussar och tåg har olika fördelar och kompletterar varandra mer än de konkurrerat ut varandra. Upptagningsområde Skavsta flygplats, svenska passagerare: Stockholms län 35% Sörmland 18% Östergötland 15% Uppland 2% Norra Sverige 4% Centrala Sverige 16% Södra Sverige 10% Utöver detta tillkommer resenärer ej boende i Sverige. Den andelen är ca 33% och av dessa bedöms en majoritet vara på väg till Stockholms län. Antaget att 2/3 av dessa ska till Stockholm betyder det att ca 45% av flygplatsens resenärer ska till eller från Stockholmsområdet. Det sammantagna potentiella upptagningsområdet där tåget till Skavsta ska ta sina marknadsandelar blir ca 60% med Stockholm och Östergötland. Jämförelse med Arlanda Flygplats: Centrala Stockholm 33% Stor-Stockholm 45% Övriga områden som kan nå Arlanda med tåg är stambanan norrifrån. Sundsvall, Hudiksvall, Söderhamn, Gävle och Uppsala samt söderut till Linköping och Norrköping. Sammantaget har Arlandas tågbolag en potentiell marknadsandel på cirka 60% dvs. densamma som för Skavstas potential för tåg. Trafikmönster på Skavsta flygplats Ryanairs bas om sex flygplan på Skavsta ger idag ett tydligt trafikmönster. Samtliga sex flygplan ska iväg tidigt på morgonen, i de flesta fall klara av att genomföra tre turer ut i Europa och vara tillbaka strax före midnatt. Dessa turer på morgonen och kvällen är de mest efterfrågade för att kunna utnyttja bortavaron maximalt. Under dagen är trafiken mer jämnt fördelad. Mönstret ger en belastning på flygplatsen som dimensionerar lokaliteter och personal tidigt på morgonen samt vid ankomst sent på kvällen. På morgonen ska samtliga sex flygplan iväg mellan 06:30 och 07:10 och samtliga sex landar omkring 23:45 på kvällen. 16

17 Om ett tåg ska starta från Stockholm Central för att komma i önskvärd tid till Skavsta flygplats bör avgångstiden från Stockholm vara 04:00 03:00 STO C 04:00 Ostlänken 04:45 05:00 Skavsta C Incheckn ing Dep Flight Dest Airline 06:30 FR1935 Barcelona Girona Ryanair 06:40 FR053 London Stansted Ryanair 06:50 FR4133 Frankfurt Hahn Ryanair 07:00 FR1931 Rome Ciampino Ryanair 07:10 FR9501 Paris Beauvais Ryanair 07:10 FR1682 Malta Ryanair Enligt flygplatsen är majoriteten av passagerarna på flygplatsen ungefär 1:45 timmar före avgång. Ingen lokaltrafik i Stockholm har startat vid denna tidpunkt och taxi är ofta ett krav för att nå Stockholm C i tid. Motsvarande bild på ankommande flyg visar att det sista tåget från Skavsta mot Stockholm inte får gå tidigare än 00:15 Dep Flight Dest Airline 22:55 FR1914 Alghero Ryanair 23:05 FR7423 Alicante Ryanair 23:10 FR1627 Berlin Ryanair 23:15 FR1637 Pisa Ryanair 23:25 FR4136 Frankfurt Hahn Ryanair 23:50 FR1944 Milan Bergamo Ryanair 00:00 00:15 01:00 02:00 Bagage Skavsta Ostlänken STO C Hem Mönstret stämmer överens med flygbussarna som startar trafiken från Stockholm 03:40 och sista avgång från Skavsta vid 00:00 eller när sista planets passagerare har fått ut sina väskor. Det är ytterligare en av bussens fördelar gentemot tåg att de inte är beroende av att hålla en tidtabell mot väghållaren som tåget är mot banverket. Flygbussarna har ytterligare fyra avgångar på morgonen fram till 05:00 som visar att de redan idag har anpassat sin trafik väl till trafikmönstret på Skavsta flygplats. Travelutions prognos på angöringsresor till Skavsta flygplats med Ostlänken Med ovanstående analys om likheter med situationen på Arlanda innan tåget öppnade går det att dra klara paralleller. Det kommer att bli svårt att minska bilresandet till och från flygplatsen Det finns en för tåget stark konkurrent som har tydliga kundfördelar i vissa avseenden Tågets upptagningsområden stämmer i andelar överens med Arlanda Tåget har en stark priskonkurrens från bussen Det som skiljer åt är: Skavsta har ett helt annorlunda trafikmönster är Arlanda flygplats Skavsta saknar en stark hemmamarknad i form av inrikesresande där kunden känner till tåget i hög utsträckning 17

18 Sammantaget kommer bussarna att fortsätta vara en stark leverantör av anslutningsresor till/från Skavsta flygplats även efter att tåget startat trafik. Tåget beräknas nå ungefär samma marknadsandel på anslutningsresor som på Arlanda. Skillnaden mot Arlanda är att bussarna kommer att ha en högre marknadsandel med en priskänsligare målgrupp. Travelutions prognos på marknadsandelar per transportsätt år 2020: Bil, återvändande 19% 19% Bil, parkerad 31% 31% Hyrbil 3% 3% Taxi 3% 3% Buss 36% 20% Tåg 2% 20% Flyg 0% 0% Övrigt 4% 4% Travelutions prognos på volymer och andelar per marktransportsätt år 2020: Volym Andel Bil, återvändande % Bil, parkerad % Hyrbil % Taxi % Buss % Tåg % Flyg 0 0% Övrigt % Förutsättningar för att tåget får en hög marknadsandel är att de kan hålla en hög regularitet, konkurrera med priset mot flygbussarna samt att de kan avgå från Stockholm C tidigt (04:00) samt i retur efter 00:00 från Skavsta. Dessutom att de, under dessa tidiga eller sena timmar, kan erbjuda flera avgångar. I prognosen har Travelutions antagit att bränsleprisutvecklingen är neutral mot idag. Bränslepriserna kommer sannolikt att stiga kraftigt mot idag men samtidigt sker en övergång mot alternativa bränslen än bensin samt att bilarna i sig drar mindre bensin vilket ger en svår prognos. En utveckling med kraftigt stigande kostnader för bränsle påverkar bilresandet generellt men bussarna i mindre utsträckning eftersom bussarna har fler resenärer att fördela kostnadsökningen på. Ytterligare potentialer för flygresenärer på Ostlänken är: Resenärer till och från Arlanda. I synnerhet efter att Citybanan är klar år 2017 och Ostlänken kan fortsätta till och/eller via Arlanda Resenärer mellan flygplatserna Skavsta och Arlanda. Resenärer som ankommer med flyg till Arlanda får en möjlig transport direkt till Skavsta vilket ytterligare ökar upptagningsområdet för Skavsta 18

19

20 Publicerad augusti 2008 Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64, Box 325, Nyköping Tel Fax

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025

Internationell Tillgänglighet Stockholm. Utblick mot perioden 2020-2025 Internationell Tillgänglighet Stockholm Utblick mot perioden 2020-2025 Augusti 2012 Titel: Författare: Beställare: Internationell Tillgänglighet Stockholm - Utblick mot perioden 2020-2025 Björn Arvidsson,

Läs mer

INNEHÅLL Utredning Västerås Flygplats och flygplatsområdet Förutsättningar för verksamheten i framtiden LFV Aviation Consulting AB Norrköping September 2013 Håkan Jonforsen Dan Lundvall LFV Dokumenttyp

Läs mer

Möjligheter för tåget att konkurrera med och ersätta flyget

Möjligheter för tåget att konkurrera med och ersätta flyget Möjligheter för tåget att konkurrera med och ersätta flyget Marknadsandel tåg 100 % Tokyo Nagoya Paris Bryssel Madrid Zaragoza Paris Lyon Madrid Sevilla Tokyo Osaka 80 % Paris Clermant Ferrand New York

Läs mer

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland Aeropol AB Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 2011-12-02 01.00 D 2011-2(43) Innehåll 1 BAKGRUND...4 1.1 Flygmarknaden...4 1.2 Infrastruktur...4

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 Nya Tåg i Sverige Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 1. Marknad för höghastighetståg i Sverige... 2 1.1. Vad är höghastighetståg?... 2 1.2. Vad krävs för att bygga höghastighetståg

Läs mer

2002-02-25--26 Ärende 5

2002-02-25--26 Ärende 5 2002-02-25--26 Ärende 5 Flygplatspolicy för Region Skåne RS/010010 Ärendebeskrivning: Regionfullmäktige beslöt 124/2000 att godkänna förslag till avtal angående finansieringssamverkan avseende Ängelholms

Läs mer

Västerås flygplats regionalekonomiska betydelse

Västerås flygplats regionalekonomiska betydelse blem Västerås flygplats regionalekonomiska betydelse Kortversion 2010-04-13 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter,

Läs mer

Järnväg 2050 En vision om järnvägens framtida roll i samhället

Järnväg 2050 En vision om järnvägens framtida roll i samhället Järnväg 2050 En vision om järnvägens framtida roll i samhället Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Inledning 3 Varför behövs en nationell vision för järnvägen? 4 Vår omvärld 6 Järnvägens utveckling 8 Dagens

Läs mer

Höghastighetsbanor i Sverige

Höghastighetsbanor i Sverige Götalandsbanan och Europabanan Luleå Uleåborg Skellefteå Trondheim Östersund Örnsköldsvik Umeå Sundsvall Tammerfors Bergen Stavanger Oslo Moss Trollhättan Göteborg Skövde Borås Falun Borlänge Västerås

Läs mer

Höghastighetsbanor i Sverige

Höghastighetsbanor i Sverige Götalandsbanan och Europabanan Luleå Uleåborg Skellefteå Trondheim Östersund Örnsköldsvik Umeå Sundsvall Tammerfors Bergen Stavanger Oslo Moss Trollhättan Göteborg Skövde Borås Falun Borlänge Västerås

Läs mer

Nya tider, nya skatter en studie om efterfrågans priskänslighet på flygmarknaden i regionen kring Malmö-Sturup

Nya tider, nya skatter en studie om efterfrågans priskänslighet på flygmarknaden i regionen kring Malmö-Sturup Nationalekonomi 51-60 p Nya tider, nya skatter en studie om efterfrågans priskänslighet på flygmarknaden i regionen kring Malmö-Sturup Patric Andersson Uppsats NEK 691 Ekonomihögskolan Lunds universitet

Läs mer

VEM KONKURRERAR MED VEM PÅ FLYGMARKNADEN?

VEM KONKURRERAR MED VEM PÅ FLYGMARKNADEN? VEM KONKURRERAR MED VEM PÅ FLYGMARKNADEN? En studie av flygmarknadens segment Utredningen är utförd av konsulterna Matilda Orth och Florin Maican på uppdrag av Luftfartsstyrelsen Rapport 2008:2 Matilda

Läs mer

3 Den svenska flygmarknaden

3 Den svenska flygmarknaden 12 13 3 Den svenska flygmarknaden 3.1 Historik År 1944 fick det privatägda företaget SILA, som än idag är det svenska moderbolaget till SAS, tillstånd att bedriva luftburen linjetrafik - huvudsakligen

Läs mer

Till Statsrådet Åsa Torstensson

Till Statsrådet Åsa Torstensson Till Statsrådet Åsa Torstensson Den 1 juni 2006 bemyndigade den dåvarande regeringen chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att se över det svenska flygplatssystemet.

Läs mer

Advisory. Sverigeförhandlingen Kommersiella förutsättningar för höghastighetståg i Sverige

Advisory. Sverigeförhandlingen Kommersiella förutsättningar för höghastighetståg i Sverige Advisory Sverigeförhandlingen Kommersiella förutsättningar för höghastighetståg i Sverige 4 september 2015 Innehåll Sektion Översikt Sida 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 6 3 Dagens resmönster och prognos

Läs mer

Arlandas utsläppstak hotar flygtrafiken

Arlandas utsläppstak hotar flygtrafiken 2010 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Arlandas utsläppstak hotar flygtrafiken För flygresor finns tydliga regler. Flygplatsverksamheten på Stockholm-Arlanda Airport är bland annat reglerad

Läs mer

FLYGTENDENSER Statistik, analys och information från TRANSPORTstyrelsen 02/2009

FLYGTENDENSER Statistik, analys och information från TRANSPORTstyrelsen 02/2009 FLYGTENDENSER Statistik, analys och information från TRANSPORTstyrelsen 02/2009 Tema inrikesflygets framtid Möjligheten att flytta över trafik från väg och flyg till framför allt järnväg har varit föremål

Läs mer

Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg

Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg Konkurrens och samverkan mellan tåg och flyg Del 2: Tidsserieanalys i Sverige ANNA-IDA LUNDBERG BO-LENNART NELLDAL Marknadsandel restid tåg Stockholm hela Sverige Marknadsandel tåg % av tåg flyg Marknadsandel

Läs mer

FLYGETS UTVECKLINGSMÖJLIGHETER UNDER 2010-2019

FLYGETS UTVECKLINGSMÖJLIGHETER UNDER 2010-2019 FLYGETS UTVECKLINGSMÖJLIGHETER UNDER 2010-2019 Luftfartsstyrelsen Jean-Marie Skoglund 2007-05-10 RAPPORT 2(35) 1. Inledning 1.1 Uppdraget Regeringen har ålagt trafikverken och SIKA att skapa en plan för

Läs mer

Handlingsplan. avseende LFVs åtgärder för att Stockholm-Arlanda Airports utsläpp av koldioxid ska uppnå flygplatsens miljövillkor

Handlingsplan. avseende LFVs åtgärder för att Stockholm-Arlanda Airports utsläpp av koldioxid ska uppnå flygplatsens miljövillkor Handlingsplan avseende LFVs åtgärder för att Stockholm-Arlanda Airports utsläpp av koldioxid ska uppnå flygplatsens miljövillkor Diarienummer: LFV 2008-006271 Handlingsplan avseende LFVs åtgärder för

Läs mer

Uppsala air AB. Miljö & Verksamhetsrapport Version 2.0

Uppsala air AB. Miljö & Verksamhetsrapport Version 2.0 Uppsala air AB Miljö & Verksamhetsrapport Version 2.0 MILJÖ & VERKSAMHETSRAPPORT En sammanfattning av Försvarsmaktens ansökan till Länsstyrelsen i Uppsala Län med fokus på den civila flygplatsverksamhet

Läs mer

Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin

Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin Johan Klaesson (johan.klaesson@jibs.hj.se) Charlotta Mellander (charlotta.mellander@jibs.hj.se) JIBS/CEnSE Box 1026 551 11 Jönköping Sverige Innehåll 1 Sammanfattande

Läs mer

RAPPORT. Framtidsstudie - Kalmar flygplats betydelse för utvecklingen. 2011-09-30 Upprättad av: Mattias Frithiof

RAPPORT. Framtidsstudie - Kalmar flygplats betydelse för utvecklingen. 2011-09-30 Upprättad av: Mattias Frithiof RAPPORT Framtidsstudie - Kalmar flygplats betydelse för utvecklingen i regionen 2011-09-30 Upprättad av: Mattias Frithiof 2 (72) RAPPORT Framtidsstudie - Kalmar flygplats betydelse för utvecklingen i regionen

Läs mer

FLYGETS UTVECKLING 2008

FLYGETS UTVECKLING 2008 FLYGETS UTVECKLING 28 2 flygets utveckling 28 Innehåll Förord 3 Flygmarknadens utveckling 4 Passagerartrafik globalt 4 Den svenska luftfartens utveckling 9 Geografisk tillgänglighet 12 KOSTNADER OCH PRISER

Läs mer

Västerås flygplats regionalekonomiska betydelse

Västerås flygplats regionalekonomiska betydelse blem Västerås flygplats regionalekonomiska betydelse 2010-04-13 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på

Läs mer

Smakar det så kostar det

Smakar det så kostar det Smakar det så kostar det En utredning med fokus på flygbonusprogram Konkurrensverkets rapportserie 2003:1 Konkurrensverket mars 2003 ISSN-nr 1401-8438 AB Danagårds Grafiska, Ödeshög 2003 Foto: Barrie Rokeach/Getty

Läs mer

MARKNADSUNDERSÖKNING OM FLYGRESEBEHOV I ÖSTERGÖTLAND

MARKNADSUNDERSÖKNING OM FLYGRESEBEHOV I ÖSTERGÖTLAND MARKNADSUNDERSÖKNING OM FLYGRESEBEHOV I ÖSTERGÖTLAND Norrköpings kommun och Linköpings kommun Författare Sara Sandström Projektledare Viktoria Lundin och Helene Nord 22 februari 2013 2013 Skill Om Skill

Läs mer

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 669. Arlandabanan En studie av ett offentligt-privat samarbete.

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 669. Arlandabanan En studie av ett offentligt-privat samarbete. ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 669 Arlandabanan En studie av ett offentligt-privat samarbete David Höijertz Uppsala, oktober 2008 ISSN 0283-622X INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3

Läs mer

TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 2030

TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 2030 TRAFIKPROGNOS FÖR SVENSKA FLYGPLATSER 23 Rapport till TEN-T Publikation 214:96 Ersätter publikation 213:17 Trafikprognos för svenska flygplatser till 23 rapport till TEN-T 213:17 INNEHÅLL 1 BAKGRUND...

Läs mer