Forsknings)och)Innovations)agenda) ) ) Belysningssamhället)2020):)When)Light)goes)Digital 2 )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forsknings)och)Innovations)agenda) ) ) Belysningssamhället)2020):)When)Light)goes)Digital 2 )"

Transkript

1 ForskningsochInnovationsagenda Belysningssamhället2020:WhenLightgoesDigital 2 The Deck, Saigon river, Ho Chi Min City : Foto: Lars Montelius Therightlight attherightplace attherighttime! Withtherightperson(s! PreliminärversionIntefördistribution 1

2 ExekutivSammanfattning: Belysning påverkas av en kraftig förändringsvåg. I många länder har man via förbud påbörjat utfasningenavdegamlaljuskällornaochinfasningenavdenyaledmbaseradeljuskällorna.därmed startarnästadigitaliseringsvågsommedförattljusetnublirdigitalt.jämförljudetsdigitaliseringdå man gick från LPM tillcdmskivor och vidare till nedladdad musik i MP3Mspelare och nu till internetbaseradetjänster.detvarentuffstrukturomvandlingfördegamlaskivbolagen.nuväntar nästastrukturomvandlingochmankanundravilkatjänstersomkommerattdykauppnärljusetblir digitalt. Detnyadigitalaljusetgermöjligheterattskapasystemlösningarsomgerrättljus,pårättplats,vid rätttidpunkt.dettagerennynivåavmöjligheterattskapadynamiskalösningarmedbättrefunktion och fördelar för hälsa och välbefinnande. Det sker nu en mycket snabb utvecklingavledochi kombinationmedsensorerochelektronikm,informationsmochkommunikationssystem(iktskapas nyamöjligheterattintegreratlevererastyrdaochkontrolleradeupplevelser.upplevelsersomtex ger oss alla medborgare en bättre och säkrare miljö. Belysning finns överallt och den kan enkelt kopplasupp ochdärmedblirdetnyadigitalaljusetenavsevärddelav internetofthings. för äldre. Det går att dynamiskt styra ljusets karaktär så att miljön blir mer aktiverande eller lugnande,ochdetgårattsynliggöradetsomvidolikatillfällenärviktigtattupptäcka.somenföljd avdetdigitalaljusetsbättrelivsmocharbetsmiljöerskapasocksåmånganyajobb.detblirnumöjligt att skapa ljusmiljöer med situationsanpassade former och nivåer av sensorisk stimulans,såattvi förbättrarförutsättningarnaförproduktivitet,lärande,hälsa,trivselochvälbefinnande. Dedigitalaljussystemlösningarnakommerattblienintegreradochcentraldelavvårfysiskamiljö iframtiden.hittillsärvivanavidattdefinierastandardiseradstatiskaljusnivåer.iframtidenkommer ljusetvardynamisktochmerellerautomatisktanpassastillvåravarierandebehov.föratttaen ledanderollbehövsdetforskningomvårareaktioner,sättetattmätaljusmiljöerochutvecklingav system.påettmerpraktisktplanärdetnödvändigtattutvecklaochdesignainterfacetmellan människaochteknik,medhänsyntillmänniskansnaturligabeteende. Förändringen.har.startat.och.om.Sverige.tar.en.ledande.roll.i.ljusrelaterad.affärsutveckling.kan. tiotusentals.nya.svenska.jobb.skapas..

3 1. Table(of(Contents( ForskningsochInnovationsagenda... 1 Belysningssamhället2020:WhenLightgoesDigital ExekutivSammanfattning: Vision #Varför#nya#jobb#i#Sverige? #Varför#är#det#så#bråttom? #Hur#stor#är#affärspotentialen?#Hur#många#nya#jobb#kan#skapas? Omvärlden #Framtidens#ljus#och#dess#styrning#D#en#tankeväckande#vision Aktörskonstellation Handlingsplan Vad.måste.rent.konkret.åstadkommas: Exempel.på.pilotprojekt Hur.har.arbetet.med.agendan.bedrivits.och.vilka.har.deltagit? Appendix A1 GrunderförLEDMteknik A1.1 Framtid A.2 Forskningsöversiktibiologi,medicinochpsykologi A.2.1 Biologi A.2.2 Medicin A.2.3 Psykologi PreliminärversionIntefördistribution 3

4 1.Vision. Sverige.skall.vara.en.internationellt.ledande.aktör.för.ljusets.digitalisering.och. skapandet.av.innovativa.system,.produkter.och.tjänster.som.leder.till.förbättrade. hälsos.och.levnadsvillkor.och.tiotusentals.nya.gröna.jobb.i.sverige.. Alicante Foto: L Montelius

5 2.Varförärdetsåviktigtmeddigitaltljus? Framtidens belysningslösningar medför möjligheter att leverera optimalt behovsm och situationsanpassatljus.ljusetkantexanpassasförenindividsbehov,förengruppavindivider,för ett vårdteam, en sjukhusmiljö, en skolmiljö etc.ochkommerattinnehållafunktionalitetersomvi idagbarakandrömmaom.ljusetkanocksåvarasituationsanpassattexkoncentrationsförstärkande förenpilotellerenkirurgellerförengruppskolelever.ljuset ividbetydelse kanmankansketo mkommaatttamedsignärmantexresersåattmanexempelvisienhyrbilvidkörningimörkerfår precisdenmiljösommansjälvvillhaochintebaraberorpåbilensutförande. Inombehandlandesjukvårdkanrättljusmedföraeffektivarevård,snabbarerehabilitering,mindre bakteriespridningetc.fördenförebyggandesjukvårdenkanrättljusmedförafärrefallolyckor(tex genom att trösklar är upplysta, färre trafikolyckor (pga.bättretrafikbelysningoch förarmiljöer, färrevårdbesök(pga.bättremiljöförindividensomgerstörrenöjsamhetetc.givetvisuppnåsinte allafördelarenbartmedrättljusutanmåsteskeisamverkanmedannanutveckling. Förattuppnå:Rätt.ljus.vid.rätt.tillfälleoch.vid.rätt.plats krävsmångdisciplinärkunskapomtex kognition,ljusmiljömätning,ljusstyrning,ljusframställandeochbiologiskaeffekter.! Architecture! Pedagogy! Psychology! Philosophy! Multi! &! disciplinarity! Engineering! Biology! Medicine! Material!science! Physics! Figur 1. Rätt ljus vid rätt tillfälle och vid rätt plats kräver en flervetenskaplig process som tar kombinerad nytta av ledande kunskap inom flera olika ämnesområden. Processen ger också nya tankar och högre intresse för utvecklingen av forskningen inom de medverkande områdena. Ljusetkommerattblimerindividuelltanpassatochintegreratidestyrsystemsomtasframinom privatochoffentligsektor.redanidagkanmanvialedmbelysningknytaininternetvialjuskällorna, och utvecklingen går framåt med stormsteg. Ljuset kommer även kunna ha en spektralfördelning ochintensitetsomfårossattmåbra,genomattprecissomsolengeutdefrekvensersomfårossatt produceraendorfiner(ämnenförvälbefinnandeochvitaminersåsomdmvitamindagochkvälloch ettnattljussomefterliknarmånens.belysningenkanåterkopplasdelstillhumör,tidpunktpådygnet, arbetemm.manharistudierklartpåvisatattbelysningenskaraktärärviktigföreffektivinlärningi skolmiljöer, ger en ökad säkerhet i trafikmiljö och en högre upplevd trygghetskänsla i offentliga miljöer. Genomattskapamiljöermedsituationsanpassadeformerochnivåeravsensoriskstimulans,så förbättrarviförutsättningarnaförproduktivitet,lärande,hälsa,trivselochvälbefinnande.enhög nivåavsensoriskstimulansärmöjliggörande,aktiverandeochstimulerande,menocksåstressande. Enlågnivåavstimulanskanvaravilsam,mendenärocksåpassiverande.Deljusburnaintrycken utgörenavsevärddelavmänniskanssensoriskamiljö. EnpersonsomsattordpådenmångsidigabetydelsenavbraljusärfotobiologenDr.JohnOtt,som på1960mtaletmyntadetermenfullspektrumljus. PreliminärversionIntefördistribution 5

6 Vi.har.till.sist.börjat.förstå.att.ljus,.är.en.näringskälla.precis.som.mat.och.precis.som.att. en.obalanserad.kost.kan.göra.oss.sjuka.så.kan.en.felaktig.belysning.göra.oss.sjuka,.och. rätt. belysning. kan. bevara. vår. hälsa.. Forskning. inom. detta. område. har. gjort. stora. framsteg,.men.det.är.fortfarande.en.lång.väg.kvar.att.gå. Dr. John Ott Bramiljöerinomvård,hem,sjukhus,skola,offentligainrättningarocharbetsplatserledertillatt individermårbättreochpresterarmer.dessaindividuellaförbättringar,t.ex.bättreskolmiljöeroch attdeäldremårbättre,medförstoraindirektavinsterförsamhället.mångaolikaaktörerkan medverkaiattskapadebramiljöernaochdelapådetotalavinsterna.miljöerkanvarasåväl nybyggnationersomrenoveringar/förändringar.denverkligtintressantaaffärspotentialenligger alltsåiatt.leverera.helhetslösningar. Enytterligareaspektkringdetdigitalaljusetärocksådenuppenbara,dvsenergibesparingseffekten. DentydligastkommuniceradefördelenmedLEDärmöjlighetenattsparamycketel,texminst90% avdenelsomförbrukasavenglödlampavidettvisstljusflödekansparasinommanbytertillen LEDMlampa.Energisparandetijämförelsemedlysrörochandraurladdningslamporärdockinteså stort.energimyndighetenräknarmedattsverigesparar2twhpådenpågåendeutfasningenavden gamlatekniken.detärdockuppenbartattdetgårattgörasmartasystemlösningarsomsparar mycketel,enligtvårbedömningminst6twh.detriktigtintressantahärärfördelarnamedlösningar somgerrättljuspårättplatsvidrätttid.dettabetyderattmanfokuserarpåjustdetljus användarnavillhaochattmansamtidigtspararmycketenergi. Den.innovativa.förnyelsen.av.belysningen.och.de.belysningsrelaterade. verksamheterna.har.två.nivåer:. Samhällsvision:.Bättre.belysning.är.en.viktig.del.i.livsmiljöer.för.individuell. utveckling/välbefinnande.. Affärsvision:.Konkurrenskraftig.affärsverksamhet.kring.systemlösningar.för. skola,.vård,.sjukhus,.affär.och.hem...

7 2.1(Varför(nya(jobb?(! Detfinnsenstoraffärsmöjlighetfördigitaltljussomharsingrundiattdenkombinerade tillämpningenavolikaformeravdigitalteknikochnyaaffärsformerbörjarnåupptillen utvecklingsnivådärmänniskorfårentillgångtillennynivåavmöjlighetattformasinalivsmoch arbetsmiljöer.tidigareharvivaritvanaattköpaalltflerseparataprodukter,texlpmskivor, bordslampor,stearinljus,braskamin,tavlor,gardinerochtapeter.nubörjardetblimöjligtattköpa alltflerdelaravdynamiskaupplevelsertexöppentillgångtillmusik,filmochdatorspel.teknikenför presentationochanvändargränssnittenbliralltmeravanceradochdetväxerframföretagsom börjarsäljadelaravlivsmiljöer. InomEUskernuenutfasningavglödlamporsamtinfasningavLED.Föratttillfullodranyttaavden nyateknikenmedindividuelltanpassadbelysning/ljusiolikamiljöerochvidolikatidspunkterpå dygnetbehövsnya$utbildningar,nya$elinstallationer(lågavolttalsåtransformatorerkan exkluderasochnyteknikutveckling$för$styrsystemsamtinsatserförökad$upplysningtilldenbreda allmänheten.densnabbaförändringeninombelysningbidrartillmöjlighetenattkommaigångmed systemutvecklingsomöppnaruppförenintegreradövervakningochsmartstyrningavmånga viktigafunktioner;intebarabelysning,solskyddochreflektorerutanävent.ex.informationsmoch säkerhetsfunktioner,ljud,värmeochventilation. Detdigitalaljusetär enväsentligdeli dennautvecklingsm process.detärnu teknisktmöjligtatt efterliknanaturens ständigtvarierande nivåeroch karaktäreravljus, t.ex.solnedgångens färgspel,detblå skymningsljuset, vågornasglittrade ljusochljusspeleti enbokskog.detbör härnoterasatt Figur 2. Här visas tydligt hur framtida brukares krav på kvalitet och värde leder till ett ökat affärsutrymme för framtidsinriktade utvecklingsaktörer. människanssensoriskasystemihuvudsakregistrerarskillnader,t.ex.rörelser,förändringaroch kontraster.människanssensoriskasystemharutvecklatsförattviskallkunnalevabrainaturens dynamiskaljus. Detdigitalaljusetgerstorfrihetattskapanyaformeravfunktionerochdynamiskaljusmiljöer.De nyaanvändargränssnitten,sensorerna,ictochdedynamiskaintelligentasjälvlärandesnabbt föränderligadigitalasystemengerenheltnynivåavmöjlighetattfångauppvadsomärrätt.ljus,.på. rätt.plats,.vid.rätt.tid,förvarochen.euskriveripolicyrapportenlighting.the.citiesattdetfinns mycketstorframtidspotentialförintegrerade,adaptiva,intelligentaljuslösningarsomskaparhälsa ochvälbefinnande. PreliminärversionIntefördistribution 7

8 Dagensvärdekedjorkringbelysningkanillustrerassominedanbild: Figur 3: Bilden visar dagens enkla mönster. Som kund köper man en lampa i en affär. Man betalar sedan bara för den energi som krävs för att lampan skall lysa. Systeminstallationer är sällsynta. Produktproducentenlevererarproduktertillaffärer.Brukarnaharsmåmöjligheterattpåverka utbudet.detärproducenternasombestämmerutbudet.producenternaharingetbehovav systemkunskapdåderasaffärslogikejkräverdet.menimorgondagensutbuddåljusetärdigitalt tillkommermångaaktörersomärmedochlevererardendigitalaljustjänsten.bildenblirnågotmer kompliceradochaktörskedjankaniställetbeskrivassominedanfigurdärderödacirklarnabeskriver uppkomstenavheltnyavärdekedjor. Figur 4: Nu har det bl. a. tillkommit en Tjänsteleverantör som levererar den tjänst som du vill ha. Denna Tjänsteleverantör har relationer med Systemleverantörerna samt Systeminstallatörerna och med designers/arkitekter. Dessutom har Systemleverantören kontakter med Designers/Arkitekter samt med Produkt-tillverkarna. Konsumentenhandlarfortfarandeenskildaproduktermenköperocksåentjänstav tjänsteleverantören.härfinnsenmöjlighetförenergileverantörenattpaketeratjänstersomsäljs tillsammansmedelmleveransen.enstormöjligvärdekedjaärinstallationavlågvoltsnätoch systemlösningariallahushållocharbetsplatserisverige.dynamiskaljuskällorkommerattintegreras ibyggnaderochinredning.härkommerattbehövasmedvetenochavanceraddesignutvecklingi närasamarbetemedteknikutvecklingen. Enintressantjämförelsekangörasmedandraförändringarsomharskettsomenfunktionav digitalisering.detmestnärliggandeexempletärljuddärutvecklingenfråndenanalogalpmskivatill digitaltformaticdmskivanleddeviamp3tillnätbaseradetjänster.sammautvecklingskeddeinom

9 telefonindärdenfastaanalogatelefonenviadigitalatelefonerleddetillövergångenfrån trådbundentilltrådlösteknikmmmm.intressantidettasammanhangärvikanskeisnarframtid kommerattintroduceratrådlösaljuskällorsomladdastexinduktivtfrånengridiväggarellertak.i mångasituationerkommervinogattfrångåtraditionellakabelinstallationerochistörreutsträckning förlitaosspålokalasolcellsystemochbatterilösningar. Ljuset.kommer.att.vara.en.helt.integrerad.del.av.vår.fysiska.miljö.i.framtiden..Systemaspekten.är. viktig.och.utformningen.av.interaktionen.mellan.människa.och.den.fysiska.miljön.blir.avgörande..vi. kommer.inte.att.försöka.beskriva.en.bästa.belysning.utan.den.kommer.att.variera.beroende.på. omständigheterna..för.detta.behövs.forskning.om.förståelse.för.våra.reaktioner.i.symbios.med. utveckling.av.system...på.ett.mer.praktiskt.plan.är.det.nödvändigt.att.utveckla.och.designa. kopplingen.mellan.människa.och.teknik,.med.hänsyn.till.människans.naturliga.beteende.. PreliminärversionIntefördistribution 9

10 ! 2.2!Varför!nya!jobb!i!Sverige?! Sverigeärenlitennationochharföljaktligenenlitenhemmamarknad.Därförharsvenskaföretag alltidvarittvungnaatttainnovationerdirektutidenglobalaarenan.dettamedförattviharstor kompetensochbrakontakteriettinternationelltperspektiv.kontakternaärmerinarbetadeän andrastörreländers.densvenskaformenavledarskapmedplattorganisationharocksåvaritochär enbragrundförsamarbete.viharettgottanseendeochvåraprodukterharetthögtrykte.detfinns ocksåenkonkretgrundförgränsöverskridandesamarbetedåmångasvenskarärvälförtrognamed samarbetsformersomtriplehelix/multiplehelix.dettagörattdetfinnsengemensamförståelse somkananvändassomgrundförsamverkanmellanolikaformeravaktörer.. Densvenskaindustrihistorieninkluderarfleraexempelpåsådantsamspel.Tvåexempelär: ASEA och Vattenfall, under elektrifieringen av Sverige, då Vattenfall representerade framtidens användare. Den öppna dialogen gav en bas för ledande högkvalitativ elektrifieringiväxelverkanmedframgångsrikaffärsutveckling. EricssonochTeleverket.UnderuppbyggnadenavtelefonteknikenrepresenteradeTeleverket de framtida telefonanvändarna. Den öppna dialogen resulterade i ledande utveckling av telesystemetisamspelmedframgångsrikaffärsutveckling. Asien Relafvtlågtlöneläge Hierarkiskkultur Mångavälutbildade Sverige Välutveckladflervetenskaplig förståelseoforskning Konsensusorienteratmullfpelhelix samarbetsklimat Internafonellterfarnapersonersom sökernyautmaningar Innovafvaskickligavälutbildade personer. Detfinnssåledesbådeen traditionochförståelseatt byggapå.sverigeharbra förutsättningarför utvecklingsinriktatsamspel mellanaffärsaktöreroch forskningoch beslutsfattandeoch underlättandeaktörer. Detfinnsstoramöjligheter attaccelereradeeuropeiska investeringarnaiattskapa arbetsmochlivsmiljöerfören hållbarlivsstil. Förändringsvågeninom belysningärenstark utvecklingskraft.dåsverigesatsarpåattuppgraderasamhälletsfastighetsbeståndgerdetmånga öppningarförentreprenörskapochinnovativverksamhetsutvecklingochgrönajobb.ibästafallkan vitaenledanderolliattskapaljusmiljöermedhögtkundvärdevilketocksågerväsentliga öppningarförentreprenörskapochmångajobblängshelavärdekedjan. Densvenskabelysningsforskningenärocksåinneienspännandeutvecklingsfas.Nykunskapinom psykologi,medicinochbiologivisarpåljusetsochbelysningensbetydelse.sverigeharentraditionav attskapagodarbetsmochboendemiljö,förstklassigforskninginomfleranyckelområdenocherkänd förmågaattskapahögvärdigasystemlösningar.

11 Sverige.har.unika.förutsättningar.att.ta.kombinerad.nytta.av.de.ovan.nämnda.styrkefaktorerna,. främst.genom.en.tradition.av.öppet.samarbetsklimat.och.öppen.dialog.med.anknytning.till.tekniskts. och.affärsmässigt.systemtänkande... Sverigehardessutomenstarktraditioninomoptiskhalvledarfysikochärledandeinomforskningen rörandenyaformeravledmteknik.alldelesspecielltsåärsatsningarnapånanotrådsbaseradeoptiska komponenterettavsverigesmestsynligaochomfattandeområdendärviärsåvälidenabsoluta forskningsfrontensomienledanderollkringkommersialiseringsfasenavdennateknik.satsningarna ianknytningtillmaxivochessgermöjlighettillledandegrundforskning.ettexempeläratt synkrotronljusetgermöjlighetattseinibiologiskaochmedicinskananoprocesser.denavancerade LEDMbaseradeteknikutvecklingengermöjlighetattskapaspeciellaformeravljus.Dettaöppnarupp förforskningkringanvändarvärdetavljusmedolikakaraktär,texpåmedolikaspektralfördelning. DenledandeforskningeninommaterialvetenskapochnanoteknikstärkersåledesSverigesmöjlighet atttaenledanderolliutvecklingenavhållbarbelysning. PåLjuslaboratorietvidKTHbefinnermansigidenabsolutafrontlinjeninternationelltavseende Ljusdesignutbildning(ArchitecturalLightingDesignochmandriverettantalforskningsprojektinom området.senentidförsendiskussionomattstartaett'semanticlightingcenter'isamarbetemed KTHWirelessCommunicationCenteriKista. Sverige.har.unika.förutsättningar.att.ta.en.ledande.roll.i.belysningsomställningsvågen..Mycket.måste. naturligtvis.göras.för.att.detta.skall.ske:.affärsutveckling,.behovsskapande.åtgärder,.innovativ. upphandling,.utbildning,.standardiseringsarbete.mm.. 2.3!Varför!är!det!så!bråttom?! Utvecklingscykelnpåglödlampanstidvarfleraår,d.v.s.mycketlångsam,mennumedLEDsker utvecklingscykelnpåunderettår,ochdetgårsnabbareochsnabbare.fleraländersatsarpåolika sättpåförnyelse,bl.a.kinainvesterarmångamiljarderiattskapaenmarknadförled,usaarbetar medverktygsomenergystarförattsnabbapåmarknadsutvecklingenförbraledmljuskällorocheus EkodesigndirektivlyfterpåettkraftfulltsättframdeenergiMochmiljömässigaaspekternasom drivkraftförförnyelse. Bilder PreliminärversionIntefördistribution 1 1

12 AlltflerstarkainternationellaaktörersatsarpåSmartLighting,bådetraditionellabelysningsföretag somphilipsochosram,ochnyaaktörersomsamsung,ibmochmicrosoftsatsarpåsystemutveckling ochnyaaffärsmodeller. FörattslippabetalautländskaföretagsutvecklingskostnadermåsteSverigesamtsvenskaföretag agerasnabbtochsättasigientätposition. Genom.att.Sverige.etablerar.sig.i.en.tätposition.kan.vi.säkerställa.att.de.oundvikliga. kommande.investeringarna.leder.till.kvalificerade.arbetstillfällen.i.sverige.och.att. Sveriges.innovationskraft.kan.stärkas...!! 2.4!Hur!stor!är!affärspotentialen?!Hur!många!nya!jobb!kan!skapas?!! Vihargjortettantalbedömningaravstorlekenpådensvenskaaffärsmöjlighetenfördigitaltljus.Vi tittatpåföljandesektoriellaperspektiv:produkter,installationer,kompetensföretag,system, TjänstersamtUtbildning.Förvarderasektornharvisedanuppskattatomsättningsvolymsamt antaletnyajobbsomkanskapas.itextennedanbeskrivervivadvimenaringårideolikasektorerna ochsedansammanfattarvimedentabelldärvikortfattatbeskrivervårauppskattningar.slutligen avslutervimedtvåtårtdiagramsombeskriverfördelningavomsättning/jobbpersektor.därefter diskuterarvikortimplikationernaomviisverigeintetarentätplatsidettaframväxandeområde utannöjerossmedattinstalleraandrassystemochanvändaandrastjänster. Urettproduktperspektivgjordeenbredgruppavforskareochbelysningsaktörer,2011,ienstor rapporttillenergimyndigheten,bedömningenattdensvenskabelysningssektornomsättningkan mångdubblasitaktmedattkvalitetbörjarefterfrågasochattökningenkanuppskattastillrunt5m30 miljarder/år(sek. Urettinstallationsperspektivnoterarvikopplingentilllågspänningslösningarochintelligenta fastigheter.urdettaperspektivgörvibedömningenattdetdigitalaljusetunderentioårig introduktionstidkommerattgemöjlighettill80000årsarbetenförpersonerinomfastighetsmoch Figur 5: En värdepyramid som Illustrerar den svenska marknadens affärspotential.

13 PreliminärversionIntefördistribution 1 3 verksamhetsutveckling,elinstallationochfastighetsskötsel.härhandlardetomatttanyttaavden nyateknikenpåsådanasättattviverkligenskaparbättrearbetsmochlivsmiljöer.detärviktigtatt detskerenutgallringavdesämreproduktersomnuvällerutpåmarknaden.annarsriskerarviatt betalaförproduktersomresulterarisämrelivsmiljöer. Utbildningsperspektivetskaparmånganyaarbetstillfällen.Vibehöverutvecklaspecifika kompetensutvecklandeutbildningarföryrkesverksammaelektriker,beställare/inköpare, designers/arkitekter,ingenjörermmkringljusetspåverkanpåmänniskan/samhälle.enkonservativ uppskattningärattdetfinnsettbehovavkompetensutvecklingfördrygt200000personerårligen, föralltfrånelektriker,kompetenskonsulter,fastighet,bygg,arkitekturochivissmånt.ex.lärareoch vårdpersoner.förmångakandetiettförstastegräckamednågrafåutbildningsdagar.en konservativuppskattningärattengenomsnittligkurslängdförenmångdimensionellutbildning uppskattasmotsvara3månadersheltidsutbildning.ensådanutbildninggörsmedfördelsomen distansutbildning.meddagensgenomsnittligakostnadsnivåerförenhelårsprestationpårunt50 ksekgerdettaenutbildningsvolymmotsvarande600miljonersek/år.dessutomärdetrimligtatt antaattvikommerattfåettökatbehovavflerspecialiseradekurserkringområdetmänniskaoch teknikinomettflertalavbefintligautbildningarsåsomarkitektmdesignochcivilingenjörsutbildningar. Detärocksårimligtatttroattspecialiserademastersavslutningarochkansketomhela utbildningsprogramkankommaattbehövasliksomdoktorandutbildningar.enförsiktiguppskattning avdettautbildningsbehovär6000helårsprestationermotsvarandedrygt300msek/år.dettager sammantagetenaffärsvolympårunt900msek/årvilketmotsvarardrygt1000arbetstillfällen.en ännustörrevolymkanskapaspådeninternationellautbildningsmarknadengenometableringavtex MOCCsikombinationmeddistansutbildningarpåsåvälMastersnivåsomkompetenshöjande utbildningarföryrkesverksamma. Urkompetensföretagenssynvinkel,t.ex.White,JM,Midroc,ÅF,WSP,SP,Ericsson,ABB,kandet digitalaljusetgegrundför10000kvalificeradeårsarbeten.flaskhalsenliggerhäri kompetensutvecklingsbehoveti kombinationmeddensnabba förändringstakten. Urettsystemperspektivkanenväl utveckladstandardiseringoch systemutvecklingledatillbetydande affärsmöjligheterocharbetstillfällen. Utvecklingskulturenochkunskapen inomictmsektorngerstorpotentialatt skapahårdmochmjukvarusystemför högvärdigljussättning.ennyckeläratt skapaharmoniseradeteknikmoch användargränssnitt.som.ger.enkel. möjlighet.att.specificera.behovet.och.som.kontinuerligt.kan.läsa.av.situationsbehoven.en konservativuppskattningavaffärsmöjligheternaursystemperspektivetkanvara50m100miljarder SEKiaffärsvolymsomsättningochrunt50M100000nyajobbfören10Mårsperiod. Tjänsterföral leverera ljusmiljöer Systemför ljusmiljöer Tjänster hos kompetensm företag

14 Urdendigitalaaffärsvärldensperspektivfinnsdetmöjlighetattbyggabetalningsviljaförennynivå avtjänsterochupplevelsefrämjandemiljöer.elbolagenochandratyperavtjänsteföretag,tex telekombolag,skullekunnasäljaalltifrån.individuellt.anpassat.ljus.till.mer.komplexa,.dynamiska. system.som.tar.helhetsansvar.för.ljusmiljöerna.vikommerkunnafåheltnyaljusupplevelsergenom demöjlighetersomdendigitalateknikengerochsompåverkarbådevårvardagochvårtarbetsliv.vi kanocksåtänkaossattvarjeljuspunktgermöjlighetattagerasomeninformationspunkt.med dennabakgrundkanviföreställaossattdetkanskeväxerframdigitalaljusaktörersomharlikheter medtelekombolagochspotify/wikipedia.detfinnsmöjlighettillnågonformavfranchisingför kvalificeradebehovsanalytikerochinstallatörer.dentotalaomsättningenförverksamhetersom levereraritmochmediamtjänsteruppskattasväxaårligenglobaltmed5,5%tillnivåeröverskridande 10000miljarderSEK2015,varavSverigesandelärlitemindreän1%totalt(enligtPwC.Enrimlig bedömningavhurstorvolymavdennatotalatjänstemarknadensomärdirektrelateradtilldet digitalaljusetsutvecklingärrunt10mtalsmiljarder/år.rationellt/sensorisktsettutgördenvisuella upplevelsen70m80%avmänniskansomvärldskontakt. Dessutomtillkommervinsterutifrånettenergibesparingsperspektivochindirektavinsteriformav högrefastighetsvärdenmm.ochdenallrastörstavinstenärnogdensamhälleligasommedfler nöjdainvånare,högreutbildningsnivåerochbättreomsorgkanvärderasmångdubbeltmerände sammanlagdadirektavinsterna.itabellennedansammanfattarviovanresonemang: Sektor Årlig omsättning Årlig omfattning nya jobb Antaganden: Omsättningsvolym skalas på nivån 1MSEK/per helårsanställning. Produktutveckling Installationer, service Kompetensföretag Större delen av utvecklingen sker utomlands (90%, endast 10% sker i Sverige vilket motsvarar 1500 nya jobb. Den ökade försäljningsvolymen skapar 500 nya arbeten. 4 miljoner hushåll, 10 h installation av lågvoltsledningar + 10 h systeminstallering; lika mycket i företag samt offentliga, medför årsarbeten/år En genomsnittstimme debiteras som 2500kr/h System % motsvarar arbete Tjänster % motsvarar arbete Utbildning SUMMA Tabell 1: En sammanfattning av möjlig omfattning och möjliga antalet nya jobb som kan skapas på den svenska marknaden.

15 RelaKvomsäLningpersektor Tjänster; 39% Utbildning; 2% System; 12% Produktutv; 23% KompetensM företag;8% Installafoner, service;16% Figur 6. Bilden åskådliggör den relativa fördelningen av möjlig ny affärsvolym. Totalt uppskattas volymen uppgå till 64 Miljarder SEK/år. Siffrornaovanbegränsasnutilldensvenskamarknaden.OmSverigetarentätplatskringdetdigitala ljusetsutvecklingkandesvenskaaffärsmöjligheternakommaattblibetydligtstörre.omviisverige däremotintegörnågotkommerinstallationernaalltjämtske.likasåärdettroligtattendelavden produktrelateradeökningenocksåkanske.menrestenavaffärsmöjligheternakangåheltförlorade ochenstordelav tjänsteutvecklingen kommerantagligen dåattskenågon annanstansäni Sverige.Likaså kommerviinte trovärdigtkunna byggainternationellt ledarskapkring utbildningssektorn. Detinnebärattvii såfallförlorarmer än50%avden svenskamarknadens möjligheteroch drygt20000möjliga arbetstillfällen. Figur 7. Bilden åskådliggör den relativa fördelningen av möjliga nya gröna jobb. Totalt uppskattas införandet av det digitala ljuset kan leda till drygt nya årliga heltidsekvivalenter. Antalnyajobbpersektorochår Produktutveckling Installafoner,service Kompetensföretag System Tjänster Utbildning Genom.att.Sverige.etablerar.sig.i.en.tätposition.kan.vi.säkerställa.att.tiotusentals.nya. arbetstillfällen.kan.skapas.i.sverige. PreliminärversionIntefördistribution 1 5

16

17 3.Omvärlden EneuropeiskbakgrundtilldenpågåendeförändringenärattledandeaktörerinomEUharnoterat attalltflerstarkaasiatiskaaktörerinvesteraralltmeribelysningsteknikochsmartbelysning.iett försökattstimuleradeneuropeiskabelysningsindustrintillensådannivåavförnyelseattdekan räddasigsjälvahareuförbjudithuvuddelenavdengamlabelysningstekniken. VinoterarettproaktivtexempelfrånIKEAsomharbestämtsigförattfrån2016baraanvändaLED ochattdeisinainternautvecklingsprocesserbyggerkompetenskring furnishingwithlight ochatt integreraalltmerdigitalteknikisinainredningarochmöbelsystem.visernuocksåattalltfler aktörerfrånictmsektorn,t.ex.samsung,microsoftochibm,intresserarsigförframtidens ljuslösningar. Viserenmöjlighetattdenordiskaländernatillsammanssatsarpådetdigitalaljusetsomettmedel förattökaintegrationenochsamarbeten i Nordenochdärmedtarenledanderolliattförbättra nyttiggörandet av den nya teknikens och kunskapens potential. En viktig grund är att kombinera kunskap om ljus med biologi och ICTMsektorns systemutvecklingsförmåga. I Norden finns förutsättningarförettintensifieratochkraftfulltsamarbeteinomdetdigitalaljuset.danskarärbra på att få saker att hända och DTU satsar på fotonik. Man bygger upp Danish Outdoor Lighting Laboratory,DOLLochkommunerinomGate21satsarpåLEDMbelysning. Öresundsregionenharett starkt affärskluster kring mobil ICT. Många svenskar är bra på systemtänkande, arbetsmiljö och standardisering. Skandinavisk design är ett globalt konkurrensmedel. På Ljuslaboratoriet vid KTH befinner man sig i den absoluta frontlinjen internationelltavseende Ljusdesignutbildning (ArchitecturalLightingDesignochmandriverettantalforskningsprojektinomområdet.Senentid förs en diskussion om att starta ett 'Semantic Lighting Center' i samarbete med KTH Wireless CommunicationCenteriKista.IFinlandharmanstarkkompetensinombelysningsområdetochett starktindustriklusterkringmobilteknik.lundsuniversitetsatsarpålundlightinginitiative,llioch flervetenskapligbelysningsforskning,medenämnesbreddfrånnanotrådartillmedicinochpsykologi. EndelidettaärattLUharenstarkforskargruppinomsynvetenskap.Sverigehardessutomenstark tradition inom optisk halvledarfysik och ärledande inom forskningen rörandenya former av LEDM teknik. Alldeles speciellt så är satsningarna på nanotrådsbaserade optiska komponenter ett av Sverigesmestsynligaochomfattandeområdendärviärsåvälidenabsolutaforskningsfrontensomi enledanderollkringkommersialiseringsfasenavdennateknik.satsningarnaianknytningtillmaxiv ochessgermöjlighettillledandegrundforskning.ettexempelärattsynkrotronljusetgermöjlighet att se in i biologiska och medicinska nanoprocesser. Den avancerade LEDMbaserade teknikutvecklingengermöjlighetattskapaspeciellaformeravljus.dettaöppnaruppförforskning kringanvändarvärdetavljusmedolikakaraktär,texpåmedolikaspektralfördelning.denledande forskningen inom materialvetenskap och nanoteknik stärker således Sveriges möjlighet att ta en ledanderolliutvecklingenavhållbarbelysning. Globaltsettfinnsdetenormpotentialförnyskapandeaffärsutvecklingfördigitaltljus.Sverigeoch FinlandharinomEricsonMochNOKIAMsfärernaenmycketstarkresursbasochaffärspositionföratt aktivera sig inom digitalt ljus. Det digitala ljusetärettutmärktområdeförinnovationsfrämjande upphandlingochsmartspecialization. PreliminärversionIntefördistribution 1 7

18 ! 4.!Framtidens!ljus!och!dess!styrning!D!en!tankeväckande!vision! Om$5910$år. Om5M10årkommerljusetattanvändassominformationsbärare,bådeinomprivatochoffentlig sektor.redanidagkanmanvialedmbelysningfåutinternetvialjuset,dvslampatilldator(limfi/vlc: somdengerstörresäkerhetförkommunikationikänsligamiljöer. Ljusetkommerävenattkunnageutfrekvensersomfårossattmåbra,genomattprecissomsolen geutdefrekvensersomfårossattproduceraendorfiner(ämnenförvälbefinnandeochvitaminer såsomdmvitamin. Ljussomrörsigmedsolensuppochnergång,medolikafokuspåfärgerberoendepåmorgon,dag ochkväll.menävenettnattljussomefterliknarmånen.ochialladessaformerettickemstatisktljus tillskillnadmotdagensstatiskabelysning. Om$10915$år. Om10M15årkommerallaljuskällorvidnyinstallationattstyrasfrånencentralenhet.Dettadelsför attfåmerenergisparandesystem,menocksåförattfånerkostnadenförenavanceradinstallation. Iställetföratthaintelligentatransformatorervidvarjelampasåkommertroligtvisallbelysningatt gåpåupptill36vdc,ochdennacentralkommerattfinnasinbyggdivåraelskåp.härkommeräven vårinternetuppkopplingattfinnas.

19 Om10M15åräreffektivitetensåbraattkabelstorlekentrotslågspänningkommerattvaratunnare änvaddenäridagmed230vac. Ibegagnadehusärförutsättningarnaannorlunda,dåbefintligkabeldragningknappaststödjerden kommandestyrningsmetodiken.underenövergångsperiodkommerteknikskiftetattlösasmedwifim kopplingmellankontakter,smartphonesochdatorer.detbördocknoterasattdetfinnsväsentliga resursmochelektriskastörningsskälattsatsapåförnyelsetillentotaltsettbättresystemarkitektur ochattförsäkringsbolagenserväxandebrandriskerkringgamlaelinstallationer. Om10M15årkommerbelysningssystemenssensorerkunnakännaavhurvimänniskormår,genom avanceradesensorersomkännerkroppslukt,värmesensorersomkänneromviharfeberoch därigenomanpassaljusetförsjälvhjälp.intelligentafunktionerkommerattfinnasförbättre dynamiskanpassningmellanhumör,verksamhet,tillståndochmiljö.genomenenkel knapptryckningkanmandåfådetlitebättreäninnan,genomstödfunktionerförattanpassaljusets styrka,rumsfördelningochfärginnehåll. PreliminärversionIntefördistribution 1 9

20 5.Aktörskonstellation Denelektriskabelysningenharhittillsvaritstatisk.Viharunderdrygt100årvantossvidattlevaien sensorisktsettdödljusmiljö.detradikaltnyameddenframväxandeljusteknikenärattdetnuär möjligtattheltfrittstyraljusetskaraktärochintensitet;såattmanfårrätt$ljus,$på$rätt$plats,$vid$rätt$ tidpunkt.detgårnuattskapaettdynamisktljussompåflerasättefterliknarnaturensvarierande ljusochdärmedärbättreanpassattillmänniskansupplevelseförmåga.samtidigtkanvisparamycket energi.föratthöjaförmåganatttanyttaavdenyaljustekniskamöjligheternaärdetviktigtattvisa fördelarnameddynamisktvälanpassatljus.nykunskapomljusetsbetydelseförhälsaoch välbefinnandevisarattbättreljusmiljöer,t.ex.förskolorochäldreboenden,germöjlighetertillstora samhällsvinster. Vilka samhällsaktörer måste då involveras för att lyckas? Förattöppnauppför entreprenörskapochinnovationverksamhetsutvecklingärdetviktigtattoffentligaaktörersatsarpå attvisauppnyaframståendelösningar,genomteknikmochinnovationsupphandling.detärviktigtatt utvecklaformerförattkunnaartikulerabehovetochspecificeradetframståendeljusmanvillköpa. Detärviktigtattskapasådanaarbetsformerattdeutvecklingsöppnandeintressenainteblockerasav lagenomoffentligupphandlingelleravbyggbranschenskomplexitetochetableradearbetsformer. Ifigur8nedanvisasdetkomplexasamspelet. Figur 8. Möten med öppen dialog mellan nyhetsintresserade användare och kunniga system- och teknikutvecklare klargör behovet av bra ljus så att detta kan artikuleras, vilket ger en bas för värdeskapande innovation. FrånFigur8ovanframgårdetattdetärviktigtmedgränsöverskridandedialoger,kring tankeöppnandesystembilder,förattåstadkommavärdeskapandeinnovationsomväxlaruppnyttan avdagensmöjligheter.idennadialogmåsteparterfrånhelasamhälletinvolveras.figur6visarett samspelmellanfyraviktigaaktörsdimensioner.vimenarattförattrealiseraagendansförslagså

21 behöverföljandeaktörsgruppersamspelamedvarandra: Styrandeaktörersomkan öppnauppför implementeringavbälre belysning. Understödjandeoch nätverksbyggande funkfonerför framfdsinriktadutveckling Inköpandeochsäljande aktörersomkansamspelai entransformafv utvecklingsprocess Dialogenmåsteocksåföraspådeninternationellaarenan.Vinårdennagenomattdeltagande aktörertillsammansharettstortinternationelltkontaktnät.ettflertalstorahårdvaruinriktadefp7 ochecominnovationeumprojektexisterarsomsamlardeflestasvenskaforskarnainom belysningsområdet.etableradesamarbetenfinnsmedrenssellaerpolytechniqueinstituteinom SmartLigthingochmedderasLightResearchCenter,inomEuropeanLightingClustersAllianceoch PremiumLight,ettprojektinomIntelligentEnergyEuropeMprogrammet. PreliminärversionIntefördistribution 2 1

22 6.Handlingsplan FörattSverigeskalltaenledanderolliattökanyttanavdedigitalaljusmöjligheternaförattskapa bättrearbetsmochlivsmiljöermåsteviinitieraettinnovationsområdesomöppnaruppförväsentlig förnyelse.detfinnsfleranivåeridennautvecklingsprocess: 1. Utvecklamarknadensintressefördennyateknikenspotentialochljuskvalitetensmänskliga betydelse. 2. Skapautrymmeförnydanandeaffärsutvecklinggenomökadoffentlig innovationsstimulerandeupphandling. 3. Satsapåbehovsorienteradflervetenskapligforskning,utbildningonyttiggörande. 4. Skapademonstrationsmiljöer,experimentplatserochmätmöjlighetersomförbättrar möjlighetenattvisauppdetdigitalaljusetsradikalanyhetsvärde. 5. Skapa livinglabs förömsesidigtutvecklandeochsamspelandelärande. 6. Ökakonsumenternaskravpågodabelysningsmiljöer. EnsatsningpåettStrategisktInnovationsområde(SIOinomdetdigitalaljusetkommeratt aktualiseradeoffentligaorganisationernasväsentligabetydelsesomutvecklingsstimulerande samhällsaktörer.avsiktenärattskapaensamarbetsformsomhöjerbådebrukarorganisationernas ochentreprenörernasförmågaattartikulerademöjligavinsternameddigitaltljus. Ökabrukarnaskravpå bälremiljöer Ökad kompetensutveckling genominnovafv upphandling Byggutmarknaden/ fleraktörer/knytihop medict SkapaDemoMmiljöer föralvisapånylan ochlivinglabsför ömsesidigtlärande SverigeI en ledande roll Satsapå behovsorienterad flervetenskaplig forskning,utbildning onysggörande. Figur 10. För att Sverige skall ta en ledande roll i att öka nyttan av de digitala ljusmöjligheterna för att skapa bättre arbets- och livsmiljöer måste vi initiera ett innovationsområde som öppnar upp för väsentlig förnyelse

23 6.1Vadmåsterentkonkretåstadkommas: Detärgenomattsamlaaktörertvärsektorielltsamtökaochspridakompetensenochkunskapenom denyaaspekternahosbelysningfrånakademitillindustriochkommunalverksamhetsom kommersialiseringenkantafart.forskning,utvecklingochutbildningärgrundenförattden ekonomiskaochsamhälleligatillväxtenskablilyckas.vibedömerattföljandeaktiviteterärav centralbetydelseförattlyckas: Belysningsaktörer DemoMmiljöer/living labs Flervetenskapliga doktorer/ pilotprojekt Flervetenskaplig professionell utbildning NATIONELLT KLUSTERFÖR DIGITALALJUSET Aktörer:ICT/ Telekom/Elnät/ Design Implementerany teknikisme Roadshows/årlig mässa/tävlingar Standardisering/ Internafonalisering FormaliseraettnationelltdigitaltljusMkluster:DigitalLightSweden.Endelidettaärattskapa formerförsynergieffektermellanaktörerinombelysning,bådenyaochetablerade affärsaktörerochsverigesstoraresurserinomict,telekomochsmartaelnät.etableraoch knytakontaktermedeuprojekt. Utvecklaettsvensktkunskapsklusterkringbelysningsomkanskapainternationelltsettunika flervetenskapligaprogramförutbildningavprofessionellaaktörer. Skapaförutsättningarförflervetenskapligaochsamordnadeindustridoktorandprojektinom systemutvecklingssidan. ArbetaförattnyteknikimplementerasiSMEMföretagochattSMEbidrari innovationsarbetet. Utvecklaspecifikautbildningarföryrkesverksammaelektriker,beställare/inköpare, designers/arkitekter,ingenjörermmkringljusetspåverkanpåmänniskan/samhälle. Etableraenårligtåterkommandekonferens/mässa. Vidareutvecklainnovationssystemetskontaktermedstandardiseringochinternationella kontaktnätsompåverkarutvecklingsförutsättningarna. InitierauppbyggnadavettexperimentlabförljusrelateradeICTochstyrsystemlösningaroch flerdemolokaler. PreliminärversionIntefördistribution 2 3

24 Utvecklatestbäddar,livinglabs. Utvecklapilotprojekt. Anordna roadmshower avdialogermedledningsgruppernaförettantalutvaldastora företagochcentralaoffentligautvecklingsaktörer.dessadialogeravseratttändaensådan nivåavmedvetenhetattflersedanharmöjlighetattnåframtill mottagarna med belysningsrelateradeutvecklingsförslag. Anordnapublikaochmedialakonferenserocheventsdärbetydelsenavbrabelysningoch dessutvecklingspotentialpresenteraspåettintresseväckandesätt. Anordnaenframåtsyftandeidétävlingdärproducenter,konsulterochforskareinbjödsatti teamutvecklaidéerochförslagpåframtidabelysningslösningar(somocksåkangenomföras somdemoprojekt. FörattökaSverigesförmågaatttillvaratadeutvecklingskrafterochaffärsmöjlighetersom följerpåinförandetavdetdigitalaljusetföreslårkonsortietattviskaansökaomattinitiera ochgenomföraettstrategisktinnovationsområde,sio,fördetdigitalaljuset. 6.2Exempelpåpilotprojekt EttexempelpåettmöjligtpilotprojektkanvaraattutvecklaettICTMbaseratbelysningssystemsomär effektivtisjukhusmiljö.syftetärattmedhjälpavpilotprojektetutvecklasamarbetsformer. Installationenhartreformeravmål: 1.Personalensbehov:Belysningenskamöjliggöraettfullgottarbete(adekvatbakgrundsbelysning ochriktatmotspecifikaarbetsuppgiftermedoptimalinverkanpådencirkadiskarytmen(möjlighet tillregleringövertid. 2.Patientensbehov:Belysningenskamöjliggöraenhemlik,trivsamochmöjligenläkandemiljö(rätt miljöharvisatsvaragynnsamförbotochbättring,somdessutomminskarfallriskennattetidgenom rättplaceringavarmaturmedrättljusstyrkaochvåglängd,t.ex.belysningavdörrposterochlängs korridoreretc. 3.Bakteriensförutsättningar:Systemetskallkunna desinficera avdelningenmeddokumenterat bakteriedödandesmalspektraltledmljusgivetunderendefinieradtidsrymdförattminimera förekomstenavbakterier,vilketärextraviktigtidagdåantibiotikaresistensärettstortglobalt problem. Pilotprojektetbidrartillattanpassavårdmiljönförpatienternaochpersonalengenomattanpassa belysningenefterverksamhetochbehov.vidarebidrarprojektettillettgrönaresamhällegenom optimalbelysningsstyrning.denkonkretarealiseringenavdettabelysningssystembyggerpåettljusm styrsystemsomkankontrollera,mätaochregistreraljusövertiden.systemethanteraralltljussom exponeraspåindividerochgenominsamlingfråndistribueradesensorer,ävensådanasomplacerats individuellt,texplaceradepåkroppenmenävenmångaandrasensorer,kanljusetfrånljuskällorna

25 dynamisktanpassastillvarjeindividsbehov.ljusmstyrsystemetinnehållerencentralstyrmotor, ljuskällor,ljussensorer,endatabasföroptimering,olikaformeravklienter(elektroniskaenheter samtettnätverk.urettstörreperspektivärdemonstrationenenstartförutvecklingenavenny industrisektorsomgenomindividanpassadbelysningsomärstyrbaritidochrumförbättrarvår livskvalitet.sverigeharenvälutveckladinfrastrukturinomictmområdetmedgodabefintliganätverk somutgörenutmärktgrundattbyggavidarepå.förutsättningarnaärgodaattvikanbli internationelltledandeinomdennanyasektor,därkunskapensombyggsuppkringvårmodellinom sjukvårdenkanutgöraengodutgångspunktförvidareutvecklinginomandraområden. Projektetbetonardialogmedaktörersomharinsiktomolikaanvändaresbehovochhurmarknaden fungerar.detärviktigtattartikuleraanvändarnasbehovpåsådanasättattdetblirpolitisktmöjlig attsatsapåverkligtbrabelysningssystem.projektetkommerformativtatttaframensådannivåav kravspecifikationerattdetöppnaruppföratttanyttaavdennyadynamiskaljussättningsomden ICTMbaseradeteknikenmöjliggör.Förattvinnatrovärdighetknyterviantillledandeforskninginom biologi,medicinochpsykologi.detärocksåessentielltatttanyttaavledandekunskapomdynamisk ljusdesignpåettsådantsättattdenyalösningarnagörsverkligtlockandefördepotentiella kunderna. PreliminärversionIntefördistribution 2 5

26 7.Hurhararbetetmedagendanbedrivitsochvilkahardeltagit? Kärntruppenharbeståttavenmångsidiggruppavaktörermedförnyelseinriktadeintressenmed kopplingtillpotentialenförennynivåavbelysningsrelateratvärdeskapande.dedeltagande personernaharallaerfarenhetavförändringsprocesserochuppbyggnadavgränsöverskridande samarbete.gruppenkombinerar: ErfarenhetavaffärsMochföretagsutveckling Djupainsikteribelysningsrelateradeutvecklingsfrågor Kunskapvidforskningsfronten,främstförLED Erfarenhetavutvecklingsarbeteinombyggochkommun Projektledningenharbeståttavprocessledaren(LarsMonteliusiteammedprojektledaren(Reine Karlssonsamtledningsstödspersoner.Projektledningenochpersonerfrånkärntruppenharutgjort denprimäraarbetsgruppensomskrivitsammaninnovationsagendan.tillvissdelharäven specialiseradkompetens(kommunikation,marknadsföringetc.hyrtsin.projektledningenhar sammanställtmaterial,ordnatseminarier,workshopsmm.projektledningenochpersonerinom kärntruppenfungerarsomlänkartilldialoginomvartochettavdefyraområdenaforskning,. affärsutveckling,.understödjande.och.styrande.funktioner.(sefigur10. The$Facilita2ng$Dimension$ The$Governing$Dimension$ Smart!Ligh1ng! CIRCLE! Finansdepartementet! Mobile!Heights! PhotonicSweden! Socialdepartementet! SIS! Trafikverket! Swedish!ICT! Malmö!kommun! ISO! Näringsdepartementet! SSLEC! Lunds!Kommun! Trafikverket! CIE! Energimyndigheten! Stockholm! ELCA! VINNOVA! Young!Master!Program!! Göteborg! Sustainable!Development! SP! ceebel! Energimyndigheten! Malmö!Kommun! PremiumLight! Lunds!Kommun! BOBFgruppen! The$Research$Dimension$ Ligh1ng!Europe! TNO# Charles!Edqvist! Alto!University! Bo!Monemar! Marie!Lövegren! Chalmers# Bob!Karlicek! Lars!Samuelson! Dan!Hessman! KTH# Tommy!Govén! Reine!Karlsson! Per!Johnsson! Elisabeth!Nilsson! Thorbjörn!Laike! Sven!Huldt! Pufendorf! MarieFClaude!Dubois! Nils!Svendenius! Monica!Billger! Mar1n!Lundmark! Ins1tute! Jesper!Arfvidsson! Ivo!Mar1nac! Hillevi!Hemphälä! LarsFHenrik!Ståhl! Klas!Sjöberg! Conrad!LuKrop!! Thomas!Lindhqvist! Arne!Lowden! Susanne!Widell! Allan!Rasmusson! Raul!Carlson! Johannes!Persson! Torbjörn!Åkerstedt! DanFE!Nilsson! LLI!! Trafikverket! IKEA! SP# Aura!Light! Midroc! JM!Bygg! Ericsson! glo#ab! The$Business$Dimension$ Stockholm! Göteborg! Malmö!Kommun! aaxsus!ab! LIGHTAB! BrainLit!AB! PhotonicSweden! ElektroLanz!AB! Nordic!Light! Fagerhult! Figur 9. Lund Lighting Initiative är en öppen process som stimulerar till öppen dialog och samspel bland forskare, affärsaktörer, understödjande och styrande aktörer. Kärngruppenochprojektledningenharhaftomfattandekontaktermedrepresentanterfrånindustri, offentligamyndigheter,akademi,riskkapitalförsörjare,standardiseringsorganochngos.

27 Dessakontakterharpräglatsavöppenhetochvaritinbjudandeochdynamiska.Personerfrån följandeaktörerhardeltagitiagendaprocessen:industrifonden,energimyndigheten,trafikverket, IKEA,EON,Ericsson,Volvo,AkademiskaHus,WhiteArkitekter,Midroc,JMBygg,NCC,NordicLight, JohnsonLightingTechnology,Heliospectra,Fagerhult,AuraLight,aaxsus,BrainLit,DigitalContext, Glo,MobileHeights,ATCIndu,SenseNode,FoxDesign,CoMdesign,SP,ÅF,IVA,SwedishICT,Region Skåne,MalmöStad,MalmöHögskola,HammarbySjöstad,LundsKommun,LundsUniversitet,KTH, Chalmers,SkånesUniversitetssjukhus,MobileHeightsetc.Vihardiskuteratvåransökanmed processledareförandrafoimagendorfrämstenergieffektivelektronik(acreosamtnanoteknikför hållbarsamhällsutveckling(swednanotech,photonics,internetmofmthings(iva,ochåldrande befolkning(sp.allamedverkandeutgörtillsammanspersonernabakomagendan. UnderarbetetsgångharLLI,TheLundLightingInitiativeformaliseratssomenprojektenhetvid LundsUniversitet,placeradvidLUOpen.Ifigur9sammanfattasdeaktörsgruppersomagendanhar haftmångakontaktermed. Detförstamötetfokuseradepåenbredinblandningmedmångaaktöreriprocessenkring Innovationsagendan.Därefterhardetarrangeratsettflertalmindremötenochprojektledningenhar deltagitimångaandraagendorsprocesserochsäkerställtattdetdigitalaljusetsdimensionerhar blivitinkluderatideolikaagendorna. Ikärngruppenhardetframföralltvaritföljandepersonersommycketaktivtbidragitmedtankar, idéerochinspel. PreliminärversionIntefördistribution 2 7

28 Appendix A1 GrunderförLEDMteknik Ljus,d.v.s.fotoner,genererasnärettsystem,t.ex.enatom,enmolekylellerenkristall,övergårfrån ettexciterattillståndtillettlägreenergitillstånd.ienatomtalarviomattmanexciteraten valenselektrontillettyttre skal,varefteratomenåtergårtillsittgrundtillståndgenomatt elektronen hoppar tilllägreenergitillståndochenergiskillnadenövergårienfotonsomdåtarupp energiskillnadenielektronövergången.ommanhettaruppenmateriauppstårspontantsådana energiövergångarsåattdefotonersomskapasåterspeglartemperaturen mantalaromden spektralafördelningenfrånensvartkroppsstrålare.glödlampanärettbraexempelpåensådan svartkroppsstrålare,ochdetljussomemitterasfrånglödlampansglödtrådmotsvarardess temperatur,vilkentypisktärtusentalsgrader.denheltdominerandestrålningenfrånenglödlampa serviinteutandettaäremissionlångtutideninfrarödadelenavspektret,vilketviuppfattarsom attlampanstrålarutvärme. Detsåväsentligaienlysdiodärattljusetsomskickasutintekräverattdiodensvärmsuppoch därmedkanmanteoretisktnästanundvikavärmerelateradeförluster.det knep somutnyttjasien halvledareärattdessenergimstrukturharett,förvarjehalvledare,karakteristisktenergigap,kallat bandgap(e g,vilketförenrenhalvledarebetyderattdenärelektrisktisolerande.genomatttillföra dopämnen,kalladedonatorer,kanmanfåhalvledarenattledaelektriskströmmedelektronervilka befinnersigienergitillståndjustovanförbandgapetochmansägerattdebefinnersigihalvledarens ledningsband,ochvikallarhalvledarenförnmledande.påmotsvarandesättkanmantillföraandra dopämnenvilkaresulterariattpositivaladdningaruppstårmedenergierjustnedanförbandgapet, ochvikallardåhalvledarenförpm ledandemed hål (Schubert,2006 Figur1summerarvadsomhänder, vilketkanförklarasmedettsåkallat banddiagramdärbandgapet markeratsmede g,därvitillvänster ritarenpmledandehalvledareochtill högerennmledande.mellandessa delaruppstårettelektrisktfält,vilket visersomattbanden böjersig, vilketbidrartillattelektronerochhål separerasfrånvarandra.ommannu kopplarinettbatterimedenlagom storspänning,ochmedrättpolaritet (sefig.lyfterviuppelektronernatillenhögreenergiochvisänkerhålensenergitillenlägrenivåså somdenhögrabildenillustrerar. Figur 1 Lysdiodens grundläggande funktion. Konsekvensenblirattelektronerochhålnuavbatterietsspänningdrivsinmotvarandraoch elektronernakannusänkasinenergigenomatt hoppa nertillettpositivthål,ochdärigenom momentantfrigöraenenergimotsvarandebandgapet,iformavenfoton!färgensomlysdiodenger

29 ifrånsigmotsvararalltså,iprincip,halvmledarensbandgap,ochfärgenharalltsåingetattgöramed temperaturen.medanglödlampanomvandlarca4%avdentillfördaelektriskaenergintillljussomvi kanse,kanenlysdiodomvandlamerän50%avdentillfördaelektriskaenergintillljus. Ljusetfråndagens vita lysdioderbeståroftastavenblåledvarsemissionblandasmedgultljus frånens.k.fosforvilkenexciterasavdetblåljusetfrånlysdioden.genomatttillverkalysdiodermed enblandningavhalvledaremedolikabandgapblirdetmöjligtattsättasammanett emissionsspektrumvilketkandesignastilldenspektralakaraktär,ellerdenfärgtemperatur,som manönskarförolikaanvändningar,t.ex.vittljussomliknarsolljusetellerkanskeettvarmareljus sominnehållermeravrött.detfinnsenförlysdiodsbelysningmycketattraktivegenskap,nämligen attenlysdiodärrobustochattdeteknisktsettkangeen brinntid påmerän50000timmar, medanenglödlampas brinntid typisktär1000timmar.ägarenavettledmbaserat belysningssystemkanocksåstyrabelysningenpåettalltmeravanceratsättochkanävenvinna mycketpålägredriftsmochunderhållskostnader. A1.1 Framtid Detfinnsmöjlighettillstoravinsterommanlyckasmobiliseraettsystematisktsamarbeteförmer värdeskapandeförnyelseavbelysningssektornsarbetsmetoder.dagensarbetsformerförinstallation avbelysningkarakteriserasavmerhantverksmässigatankesättochupprepadanvändningav standardmlösningarförhursystemenutformas.ommankanökaanvändningenavmeravancerade systematiskasamarbetsformerförbättrarmanförutsättningarnaföratttanyttaavkunskapom ljusplaneringpåettsådantsättattdefaktiskainstallationernablirväsentligtbättre.manförbättrar ocksåförutsättningarnaförgemensamtlärandekringhurdefaktiskatekniskavalenkanförbättras ochhursystemlösningarnakanförnyas,bl.a.genomattskapaentydligaregrundföratttanyttaav olikaformeravåterkoppling. Föratthöjanivånavvärdeskapandeärdetviktigtatttakombineradnyttaavledandekompetens frånfleraolikaämnesområden.figur2gerenöverblickavettantaltekniskakunskapsfältsomär intressantaförbelysningssektornsutveckling.ienvälutveckladframtidaarbetsformbördessaolika formeravkunskaperintegreraspåettsådantsättattmankangöramerhögvärdiga belysningssystem.samtidigtbörarbetetmedutvecklingenavalltbättrebelysningssystembedrivas påettsådantsättattmanöppnaruppförledandeutvecklinginomdemedverkandeochpotentiellt värdefulladelområdena. PreliminärversionIntefördistribution 2 9

Forsknings och Innovations agenda: Det digitala samhällets nya levande ljus en radikal affärsmöjlighet för Sverige

Forsknings och Innovations agenda: Det digitala samhällets nya levande ljus en radikal affärsmöjlighet för Sverige Forsknings och Innovations agenda: Det digitala samhällets nya levande ljus en radikal affärsmöjlighet för Sverige Belysningsområdet står inför ett paradigmskifte. Det finns stor potential att höja mervärdet

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

vi vill ge dig det rätta ljuset

vi vill ge dig det rätta ljuset ljuset från varberg vi vill ge dig det rätta ljuset Samtidigt som vi har skapat oss en position som Sveriges ledande tillverkare av hembelysning har vi utvecklat ett sortiment för offentlig miljö hotell,

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

SIS och Ledningssystem för hållbar IT

SIS och Ledningssystem för hållbar IT SIS och Ledningssystem för hållbar IT Standardisering En framgångsrik beprövad modell för att ta fram accepterade lösningar på gemensamma utmaningar hos företag, myndigheter och organisationer 2014-11-14

Läs mer

Adelie. Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED

Adelie. Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED Adelie Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED LED parkarmatur som passar i både klassiska och moderna miljöer Indirekt belysning som skapar en behaglig atmosfär i utomhusmijön Pulverlackerad

Läs mer

Föreläsning 6: Opto-komponenter

Föreläsning 6: Opto-komponenter Föreläsning 6: Opto-komponenter Opto-komponent Interaktion ljus - halvledare Fotoledare Fotodiod / Solcell Lysdiod Halvledarlaser 1 Komponentfysik - Kursöversikt Bipolära Transistorer pn-övergång: kapacitanser

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT

DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT Jin Moen Affärs- och innovationsområdeschef Internet of Sports @ Swedish ICT Riksidrottsförbundets Elitidrottskonferens 11 maj 2015, Chalmers Conference Center INTERNET

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

Appendix A LED-produkter Figurer

Appendix A LED-produkter Figurer 1 Appendix A LED-produkter Figurer 2 Figurer Appendix A LED-produkter Figurer visar ett antal bilder som illustrerar utvecklingen av LED-belysning och är representativ för nuvarande utvecklingsnivå åtminstone

Läs mer

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april Innovationskraft i offentlig verksamhet Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet - Innovation för tjänster och produkter! - Innovation för processer

Läs mer

Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap

Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap Utbildning Högskoleingenjörer i byggteknik Byggnadsutformning med arkitektur Väg och vatten - husbyggnadsteknik Tekniska högskolans utbildningskoncept Hållbart byggande

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Föreläsning 6: Opto-komponenter

Föreläsning 6: Opto-komponenter Föreläsning 6: Opto-komponenter Opto-komponent Interaktion ljus - halvledare Fotoledare Fotodiod / Solcell Lysdiod Halvledarlaser Dan Flavin 2014-04-02 Föreläsning 6, Komponentfysik 2014 1 Komponentfysik

Läs mer

Kompetensutveckling för hållbar belysning

Kompetensutveckling för hållbar belysning Kompetensutveckling för hållbar belysning Möjligheten att höja nivån på belysningssektorns värdeskapande genom flervetenskaplig samverkan Hälsa Förståelse Trivsel Lärande Sammanhang Trygghet Gemenskap

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Jonas Ek Projektledare välfärdsteknik E-hälsosamordnare Nacka kommun

Jonas Ek Projektledare välfärdsteknik E-hälsosamordnare Nacka kommun Jonas Ek Projektledare välfärdsteknik E-hälsosamordnare Nacka kommun Projektpartners Södertälje kommun Huddinge kommun Stockholms stad Nacka kommun Upplands Väsby kommun Stockholms läns landsting SICS

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993

Om Imtech. Dagens Imtech startade 1993 Imtech Industrirör Om Imtech Dagens Imtech startade 1993 - men har rötter från 1860 Antal anställda är 29 000 Omsättningen uppgår till cirka 5,1 miljarder euro Bolaget är noterat på börsen i Amsterdam

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Agenda för Smart Specialisering i Dalarna

Agenda för Smart Specialisering i Dalarna Agenda för Smart Specialisering i Dalarna Förord Dalarnas framtida välstånd beror är beroende av att det finns en god jordmån för företag att växa i. Dalarnas näringsliv har byggts upp utifrån ett stort

Läs mer

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering Ledningssystem för hållbar IT-användning Förslag till ny standardisering Grön IT Möjligheter och potentialer SIDA 3 Behov Många företag har tagit initiativ till att minska sin energiförbrukning och miljöpåverkan

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik Ulf Holmgren VINNOVA Uppdraget 1(3) Förslagen skall utarbetas i samverkan med fordonsindustrin samt berörda regionala och kommunala aktörer.

Läs mer

Vad gör SIS? - exempel på hur SIS hjälper företag med deras standardiseringsbehov

Vad gör SIS? - exempel på hur SIS hjälper företag med deras standardiseringsbehov Vad gör SIS? - exempel på hur SIS hjälper företag med deras standardiseringsbehov Elforsk 7 november, 2013 Anna Furness-Lindén Swedish Standards Institute Vad gör SIS? 1. Utvecklar 2. Förvaltar 3. Tillhandahåller

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Elbil2020 Demostad för elfordon

Elbil2020 Demostad för elfordon Elbil2020 Demostad för elfordon Sten Bergman, Elbil2020 HS2020 Att förnya en ny stad Ett medborgarinitiativ i samarbete med företag, forskare och myndigheter En inkubator - utvecklar vision, idéer och

Läs mer

Det är inte pengar som får världen att fungera... ...det är standarder! Ett modernt samhälle kan knappast fungera utan standarder SIS

Det är inte pengar som får världen att fungera... ...det är standarder! Ett modernt samhälle kan knappast fungera utan standarder SIS Standardisering för kvalitet inom äldrevård och omsorg Informationsmöte 2 maj 2012 Marie Brandvold, verksamhetsområdeschef SIS, Swedish Standards Institute Vad är SIS? Varför behövs standarder? Varför

Läs mer

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar. Inledning Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Bärkraft Journalnummer: 2008-4809 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften

En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften STARKT ENGAGEMANG Över 80 organisationer och 200 personer har varit involverade AB Storstockholms

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite Projekt Philips kontor Plats Philips Lighting Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite LED-armaturen SmartBalance ger en bra arbetsplatsbelysning. Energisnål belysningslösning

Läs mer

Välkommen till... www.emtf.se

Välkommen till... www.emtf.se Välkommen till... www.emtf.se Som medlem i Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF, ingår du i ett unikt nätverk både nationellt och internationellt. Du håller dig informerad om vad som sker i branschen

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28 ITS handlingsplan Möte mellan myndigheter Arlanda Sky City Välkommen 2011-03-28 Att samtala mer om i eftermiddag Regeringens tre uppdrag har syftet att nå de transport och näringspolitiska målen snabbare

Läs mer

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 FKG Vägvisaren april 2014 Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 1 Nästan hälften av leverantörerna är helt beroende av fordonsindustrins utveckling Andel av omsättningen till fordonsindustrin 2 2 Över hälften

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED Rondo G2 Rondo G2 har utvecklats enbart för LED med fokus på energieffektivitet, ljuskomfort och lång livslängd. Reflektorn är mycket effektiv

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret GO:innovation Göteborg som testarena för hållbar stadsutveckling Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret 2015-09- 16 Älvstaden Opportunities in Attractive Areas - öppen för världen - inkluderande, grön

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

VÄSTRA MÄLARDALEN I SAMVERKAN. Handlingsplan. Innovation 2014

VÄSTRA MÄLARDALEN I SAMVERKAN. Handlingsplan. Innovation 2014 Handlingsplan Innovation 2014 Läs mer på www.vastramalardalen.se 1 (6) 1. Bakgrund Projekt Tillväxt Västra Mälardalen pågår från och med 2012-04-01 till och med 2014-10-31 och har beviljats projektstöd

Läs mer

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER Pressinformation EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER För bildmaterial och ytterligare information besök http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/el-bjoern Så funkar e3 e3 är en teknologi för att kontrollera

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Smarta företag 2011-01-23

Smarta företag 2011-01-23 Smarta företag 2011-01-23 1 Övergripande mål med projektet Målet är att 50% av alla företag skall vara Smarta Företag 2015. Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn.

Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn. Redovisning av regional konferens om Folkbildningens framsyn. Studiefrämjandets avdelning i Uppsala 1. Fakta om rådslaget Tema/rubrik Position 2004 Marketing, Trends and Innovation Datum 2 juni, 2003 Plats

Läs mer

Socialt entreprenörskap Både solskenshistorier och orosmoln. Docent Ester Barinaga, Copenhagen Business School Fil dr Malin Gawell, ESBRI och KTH

Socialt entreprenörskap Både solskenshistorier och orosmoln. Docent Ester Barinaga, Copenhagen Business School Fil dr Malin Gawell, ESBRI och KTH Socialt entreprenörskap Både solskenshistorier och orosmoln Docent Ester Barinaga, Copenhagen Business School Fil dr Malin Gawell, ESBRI och KTH Upplägg Ett framväxande och brokigt fält Några sociologiska

Läs mer

Utmaningsdriven innovation #ViUdi. www.vinnova.se/udi

Utmaningsdriven innovation #ViUdi. www.vinnova.se/udi Utmaningsdriven innovation #ViUdi www.vinnova.se/udi Överblick, återblick, framåtblick Vi ger möjligheten att våga testa nytt innan det blir lönsamt 2632 miljoner kronor investerade VINNOVA i svensk FoI

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Allroom Air One. all din musik trådlöst i hela ditt hem

Allroom Air One. all din musik trådlöst i hela ditt hem Allroom Air One all din musik trådlöst i hela ditt hem magiskt AIRPLAY - Spela din musik i ditt trådlösa nätverk Med Apples AirPlay teknologi kan du spela all din musik trådlöst från Mac eller PC till

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning

MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning L-O. Bligård, J. Andersson, A. Thunberg, A-L. Osvalder Docent Anna-Lisa Osvalder & doktorand Lars-Ola Bligård Avd. Design/Inst.

Läs mer

PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte

PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte ÖMSESIDIGT LÄRANDE FÖR STUDENTER, PATIENTER OCH PERSONAL PM - Patientsäkerhet i förebyggande syfte Förberett för: Pia Kinhult, Region Skåne Bearbetat av: Lars Lindmark, Jidoka Innovation AB Tomas Kirkhorn,

Läs mer

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09

Hjärtefrågan Välfärd i världsklass 2015-04-09 1 Hjärtefrågan 2 Du som jobbar med en välfärd i världsklass ska kunna göra det med fokus på kvalitet. 3 Beslut från förbundsmötet 2014 Bra arbetsvillkor för dig som arbetar i välfärden ger en bra verksamhet

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Älvräddarna. Stopp för fortsatt utbyggnad, stor som småskalig

Älvräddarna. Stopp för fortsatt utbyggnad, stor som småskalig Älvräddarna Stopp för fortsatt utbyggnad, stor som småskalig Restaurera de vatten som är vattenkraftsskadade främst med biokanaler och ekologiska flödesmodeller Vattenkraften och biologisk mångfald Gränsen

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Business Region Borås (BRB) Textil gruppen

Business Region Borås (BRB) Textil gruppen Business Region Borås (BRB) Textil gruppen Vi på Textil gruppen är EvaLotta Pettersson Gunnar Martinsson Johan Höglund Kronbäck Pernilla Nelly HayeK Daniel Göök Marknadvarberg MINAB MARK Tranemo Borås

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer 1 SCA 2 Drivkrafter 3 Innovationer för

Läs mer

att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag

att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag att skapa och bygga miljöer för en aktiv vardag Statens folkhälsoinstitut, Östersund isbn: 978-91-7257-473-1 omslagsillustration: AB Typoform/Ann Sjögren grafisk form: AB Typoform foto: sid 5 Peter de

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Policy för Ulricehamn en lärande organisation

Policy för Ulricehamn en lärande organisation Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Policy för Ulricehamn en lärande organisation ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-01-08 ANSVAR UPPFÖLJNING: Kommunchef GÄLLER TILL OCH MED:

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till?

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? Den maritima strategiprocessen, Victory Hotel, Stockholm 2012-03-08 Sjöfartsforum Intresseförening för det maritima klustret

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist

SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner. Anna Gillquist SKLCeSam Programområde Gemensamma tjänster & funktioner Anna Gillquist Gemensamma mål för offentlig sektor SKL, e-delegationen och regeringen - Enklare vardag för privatpersoner och företag. - Smartare

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2015-01-27 Ärende nr 6-15 Beslut Bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

PRESSINFORMATION - FEBRUARI 2015

PRESSINFORMATION - FEBRUARI 2015 PRESSINFORMATION - FEBRUARI 2015 levererar LED moduler och system till belysningsbranschen och till industrier med speciella ljusbehov Aluwave är ett tillväxtbolag som snabbt har etablerat sig som en ledande

Läs mer

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön?

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Först och främst, varför? -Det är, mer eller mindre, ett faktum att vi står inför klimatförändringar, global uppvärmning samt en lågkonjunktur.

Läs mer