Forsknings)och)Innovations)agenda) ) ) Belysningssamhället)2020):)When)Light)goes)Digital 2 )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forsknings)och)Innovations)agenda) ) ) Belysningssamhället)2020):)When)Light)goes)Digital 2 )"

Transkript

1 ForskningsochInnovationsagenda Belysningssamhället2020:WhenLightgoesDigital 2 The Deck, Saigon river, Ho Chi Min City : Foto: Lars Montelius Therightlight attherightplace attherighttime! Withtherightperson(s! PreliminärversionIntefördistribution 1

2 ExekutivSammanfattning: Belysning påverkas av en kraftig förändringsvåg. I många länder har man via förbud påbörjat utfasningenavdegamlaljuskällornaochinfasningenavdenyaledmbaseradeljuskällorna.därmed startarnästadigitaliseringsvågsommedförattljusetnublirdigitalt.jämförljudetsdigitaliseringdå man gick från LPM tillcdmskivor och vidare till nedladdad musik i MP3Mspelare och nu till internetbaseradetjänster.detvarentuffstrukturomvandlingfördegamlaskivbolagen.nuväntar nästastrukturomvandlingochmankanundravilkatjänstersomkommerattdykauppnärljusetblir digitalt. Detnyadigitalaljusetgermöjligheterattskapasystemlösningarsomgerrättljus,pårättplats,vid rätttidpunkt.dettagerennynivåavmöjligheterattskapadynamiskalösningarmedbättrefunktion och fördelar för hälsa och välbefinnande. Det sker nu en mycket snabb utvecklingavledochi kombinationmedsensorerochelektronikm,informationsmochkommunikationssystem(iktskapas nyamöjligheterattintegreratlevererastyrdaochkontrolleradeupplevelser.upplevelsersomtex ger oss alla medborgare en bättre och säkrare miljö. Belysning finns överallt och den kan enkelt kopplasupp ochdärmedblirdetnyadigitalaljusetenavsevärddelav internetofthings. för äldre. Det går att dynamiskt styra ljusets karaktär så att miljön blir mer aktiverande eller lugnande,ochdetgårattsynliggöradetsomvidolikatillfällenärviktigtattupptäcka.somenföljd avdetdigitalaljusetsbättrelivsmocharbetsmiljöerskapasocksåmånganyajobb.detblirnumöjligt att skapa ljusmiljöer med situationsanpassade former och nivåer av sensorisk stimulans,såattvi förbättrarförutsättningarnaförproduktivitet,lärande,hälsa,trivselochvälbefinnande. Dedigitalaljussystemlösningarnakommerattblienintegreradochcentraldelavvårfysiskamiljö iframtiden.hittillsärvivanavidattdefinierastandardiseradstatiskaljusnivåer.iframtidenkommer ljusetvardynamisktochmerellerautomatisktanpassastillvåravarierandebehov.föratttaen ledanderollbehövsdetforskningomvårareaktioner,sättetattmätaljusmiljöerochutvecklingav system.påettmerpraktisktplanärdetnödvändigtattutvecklaochdesignainterfacetmellan människaochteknik,medhänsyntillmänniskansnaturligabeteende. Förändringen.har.startat.och.om.Sverige.tar.en.ledande.roll.i.ljusrelaterad.affärsutveckling.kan. tiotusentals.nya.svenska.jobb.skapas..

3 1. Table(of(Contents( ForskningsochInnovationsagenda... 1 Belysningssamhället2020:WhenLightgoesDigital ExekutivSammanfattning: Vision #Varför#nya#jobb#i#Sverige? #Varför#är#det#så#bråttom? #Hur#stor#är#affärspotentialen?#Hur#många#nya#jobb#kan#skapas? Omvärlden #Framtidens#ljus#och#dess#styrning#D#en#tankeväckande#vision Aktörskonstellation Handlingsplan Vad.måste.rent.konkret.åstadkommas: Exempel.på.pilotprojekt Hur.har.arbetet.med.agendan.bedrivits.och.vilka.har.deltagit? Appendix A1 GrunderförLEDMteknik A1.1 Framtid A.2 Forskningsöversiktibiologi,medicinochpsykologi A.2.1 Biologi A.2.2 Medicin A.2.3 Psykologi PreliminärversionIntefördistribution 3

4 1.Vision. Sverige.skall.vara.en.internationellt.ledande.aktör.för.ljusets.digitalisering.och. skapandet.av.innovativa.system,.produkter.och.tjänster.som.leder.till.förbättrade. hälsos.och.levnadsvillkor.och.tiotusentals.nya.gröna.jobb.i.sverige.. Alicante Foto: L Montelius

5 2.Varförärdetsåviktigtmeddigitaltljus? Framtidens belysningslösningar medför möjligheter att leverera optimalt behovsm och situationsanpassatljus.ljusetkantexanpassasförenindividsbehov,förengruppavindivider,för ett vårdteam, en sjukhusmiljö, en skolmiljö etc.ochkommerattinnehållafunktionalitetersomvi idagbarakandrömmaom.ljusetkanocksåvarasituationsanpassattexkoncentrationsförstärkande förenpilotellerenkirurgellerförengruppskolelever.ljuset ividbetydelse kanmankansketo mkommaatttamedsignärmantexresersåattmanexempelvisienhyrbilvidkörningimörkerfår precisdenmiljösommansjälvvillhaochintebaraberorpåbilensutförande. Inombehandlandesjukvårdkanrättljusmedföraeffektivarevård,snabbarerehabilitering,mindre bakteriespridningetc.fördenförebyggandesjukvårdenkanrättljusmedförafärrefallolyckor(tex genom att trösklar är upplysta, färre trafikolyckor (pga.bättretrafikbelysningoch förarmiljöer, färrevårdbesök(pga.bättremiljöförindividensomgerstörrenöjsamhetetc.givetvisuppnåsinte allafördelarenbartmedrättljusutanmåsteskeisamverkanmedannanutveckling. Förattuppnå:Rätt.ljus.vid.rätt.tillfälleoch.vid.rätt.plats krävsmångdisciplinärkunskapomtex kognition,ljusmiljömätning,ljusstyrning,ljusframställandeochbiologiskaeffekter.! Architecture! Pedagogy! Psychology! Philosophy! Multi! &! disciplinarity! Engineering! Biology! Medicine! Material!science! Physics! Figur 1. Rätt ljus vid rätt tillfälle och vid rätt plats kräver en flervetenskaplig process som tar kombinerad nytta av ledande kunskap inom flera olika ämnesområden. Processen ger också nya tankar och högre intresse för utvecklingen av forskningen inom de medverkande områdena. Ljusetkommerattblimerindividuelltanpassatochintegreratidestyrsystemsomtasframinom privatochoffentligsektor.redanidagkanmanvialedmbelysningknytaininternetvialjuskällorna, och utvecklingen går framåt med stormsteg. Ljuset kommer även kunna ha en spektralfördelning ochintensitetsomfårossattmåbra,genomattprecissomsolengeutdefrekvensersomfårossatt produceraendorfiner(ämnenförvälbefinnandeochvitaminersåsomdmvitamindagochkvälloch ettnattljussomefterliknarmånens.belysningenkanåterkopplasdelstillhumör,tidpunktpådygnet, arbetemm.manharistudierklartpåvisatattbelysningenskaraktärärviktigföreffektivinlärningi skolmiljöer, ger en ökad säkerhet i trafikmiljö och en högre upplevd trygghetskänsla i offentliga miljöer. Genomattskapamiljöermedsituationsanpassadeformerochnivåeravsensoriskstimulans,så förbättrarviförutsättningarnaförproduktivitet,lärande,hälsa,trivselochvälbefinnande.enhög nivåavsensoriskstimulansärmöjliggörande,aktiverandeochstimulerande,menocksåstressande. Enlågnivåavstimulanskanvaravilsam,mendenärocksåpassiverande.Deljusburnaintrycken utgörenavsevärddelavmänniskanssensoriskamiljö. EnpersonsomsattordpådenmångsidigabetydelsenavbraljusärfotobiologenDr.JohnOtt,som på1960mtaletmyntadetermenfullspektrumljus. PreliminärversionIntefördistribution 5

6 Vi.har.till.sist.börjat.förstå.att.ljus,.är.en.näringskälla.precis.som.mat.och.precis.som.att. en.obalanserad.kost.kan.göra.oss.sjuka.så.kan.en.felaktig.belysning.göra.oss.sjuka,.och. rätt. belysning. kan. bevara. vår. hälsa.. Forskning. inom. detta. område. har. gjort. stora. framsteg,.men.det.är.fortfarande.en.lång.väg.kvar.att.gå. Dr. John Ott Bramiljöerinomvård,hem,sjukhus,skola,offentligainrättningarocharbetsplatserledertillatt individermårbättreochpresterarmer.dessaindividuellaförbättringar,t.ex.bättreskolmiljöeroch attdeäldremårbättre,medförstoraindirektavinsterförsamhället.mångaolikaaktörerkan medverkaiattskapadebramiljöernaochdelapådetotalavinsterna.miljöerkanvarasåväl nybyggnationersomrenoveringar/förändringar.denverkligtintressantaaffärspotentialenligger alltsåiatt.leverera.helhetslösningar. Enytterligareaspektkringdetdigitalaljusetärocksådenuppenbara,dvsenergibesparingseffekten. DentydligastkommuniceradefördelenmedLEDärmöjlighetenattsparamycketel,texminst90% avdenelsomförbrukasavenglödlampavidettvisstljusflödekansparasinommanbytertillen LEDMlampa.Energisparandetijämförelsemedlysrörochandraurladdningslamporärdockinteså stort.energimyndighetenräknarmedattsverigesparar2twhpådenpågåendeutfasningenavden gamlatekniken.detärdockuppenbartattdetgårattgörasmartasystemlösningarsomsparar mycketel,enligtvårbedömningminst6twh.detriktigtintressantahärärfördelarnamedlösningar somgerrättljuspårättplatsvidrätttid.dettabetyderattmanfokuserarpåjustdetljus användarnavillhaochattmansamtidigtspararmycketenergi. Den.innovativa.förnyelsen.av.belysningen.och.de.belysningsrelaterade. verksamheterna.har.två.nivåer:. Samhällsvision:.Bättre.belysning.är.en.viktig.del.i.livsmiljöer.för.individuell. utveckling/välbefinnande.. Affärsvision:.Konkurrenskraftig.affärsverksamhet.kring.systemlösningar.för. skola,.vård,.sjukhus,.affär.och.hem...

7 2.1(Varför(nya(jobb?(! Detfinnsenstoraffärsmöjlighetfördigitaltljussomharsingrundiattdenkombinerade tillämpningenavolikaformeravdigitalteknikochnyaaffärsformerbörjarnåupptillen utvecklingsnivådärmänniskorfårentillgångtillennynivåavmöjlighetattformasinalivsmoch arbetsmiljöer.tidigareharvivaritvanaattköpaalltflerseparataprodukter,texlpmskivor, bordslampor,stearinljus,braskamin,tavlor,gardinerochtapeter.nubörjardetblimöjligtattköpa alltflerdelaravdynamiskaupplevelsertexöppentillgångtillmusik,filmochdatorspel.teknikenför presentationochanvändargränssnittenbliralltmeravanceradochdetväxerframföretagsom börjarsäljadelaravlivsmiljöer. InomEUskernuenutfasningavglödlamporsamtinfasningavLED.Föratttillfullodranyttaavden nyateknikenmedindividuelltanpassadbelysning/ljusiolikamiljöerochvidolikatidspunkterpå dygnetbehövsnya$utbildningar,nya$elinstallationer(lågavolttalsåtransformatorerkan exkluderasochnyteknikutveckling$för$styrsystemsamtinsatserförökad$upplysningtilldenbreda allmänheten.densnabbaförändringeninombelysningbidrartillmöjlighetenattkommaigångmed systemutvecklingsomöppnaruppförenintegreradövervakningochsmartstyrningavmånga viktigafunktioner;intebarabelysning,solskyddochreflektorerutanävent.ex.informationsmoch säkerhetsfunktioner,ljud,värmeochventilation. Detdigitalaljusetär enväsentligdeli dennautvecklingsm process.detärnu teknisktmöjligtatt efterliknanaturens ständigtvarierande nivåeroch karaktäreravljus, t.ex.solnedgångens färgspel,detblå skymningsljuset, vågornasglittrade ljusochljusspeleti enbokskog.detbör härnoterasatt Figur 2. Här visas tydligt hur framtida brukares krav på kvalitet och värde leder till ett ökat affärsutrymme för framtidsinriktade utvecklingsaktörer. människanssensoriskasystemihuvudsakregistrerarskillnader,t.ex.rörelser,förändringaroch kontraster.människanssensoriskasystemharutvecklatsförattviskallkunnalevabrainaturens dynamiskaljus. Detdigitalaljusetgerstorfrihetattskapanyaformeravfunktionerochdynamiskaljusmiljöer.De nyaanvändargränssnitten,sensorerna,ictochdedynamiskaintelligentasjälvlärandesnabbt föränderligadigitalasystemengerenheltnynivåavmöjlighetattfångauppvadsomärrätt.ljus,.på. rätt.plats,.vid.rätt.tid,förvarochen.euskriveripolicyrapportenlighting.the.citiesattdetfinns mycketstorframtidspotentialförintegrerade,adaptiva,intelligentaljuslösningarsomskaparhälsa ochvälbefinnande. PreliminärversionIntefördistribution 7

8 Dagensvärdekedjorkringbelysningkanillustrerassominedanbild: Figur 3: Bilden visar dagens enkla mönster. Som kund köper man en lampa i en affär. Man betalar sedan bara för den energi som krävs för att lampan skall lysa. Systeminstallationer är sällsynta. Produktproducentenlevererarproduktertillaffärer.Brukarnaharsmåmöjligheterattpåverka utbudet.detärproducenternasombestämmerutbudet.producenternaharingetbehovav systemkunskapdåderasaffärslogikejkräverdet.menimorgondagensutbuddåljusetärdigitalt tillkommermångaaktörersomärmedochlevererardendigitalaljustjänsten.bildenblirnågotmer kompliceradochaktörskedjankaniställetbeskrivassominedanfigurdärderödacirklarnabeskriver uppkomstenavheltnyavärdekedjor. Figur 4: Nu har det bl. a. tillkommit en Tjänsteleverantör som levererar den tjänst som du vill ha. Denna Tjänsteleverantör har relationer med Systemleverantörerna samt Systeminstallatörerna och med designers/arkitekter. Dessutom har Systemleverantören kontakter med Designers/Arkitekter samt med Produkt-tillverkarna. Konsumentenhandlarfortfarandeenskildaproduktermenköperocksåentjänstav tjänsteleverantören.härfinnsenmöjlighetförenergileverantörenattpaketeratjänstersomsäljs tillsammansmedelmleveransen.enstormöjligvärdekedjaärinstallationavlågvoltsnätoch systemlösningariallahushållocharbetsplatserisverige.dynamiskaljuskällorkommerattintegreras ibyggnaderochinredning.härkommerattbehövasmedvetenochavanceraddesignutvecklingi närasamarbetemedteknikutvecklingen. Enintressantjämförelsekangörasmedandraförändringarsomharskettsomenfunktionav digitalisering.detmestnärliggandeexempletärljuddärutvecklingenfråndenanalogalpmskivatill digitaltformaticdmskivanleddeviamp3tillnätbaseradetjänster.sammautvecklingskeddeinom

9 telefonindärdenfastaanalogatelefonenviadigitalatelefonerleddetillövergångenfrån trådbundentilltrådlösteknikmmmm.intressantidettasammanhangärvikanskeisnarframtid kommerattintroduceratrådlösaljuskällorsomladdastexinduktivtfrånengridiväggarellertak.i mångasituationerkommervinogattfrångåtraditionellakabelinstallationerochistörreutsträckning förlitaosspålokalasolcellsystemochbatterilösningar. Ljuset.kommer.att.vara.en.helt.integrerad.del.av.vår.fysiska.miljö.i.framtiden..Systemaspekten.är. viktig.och.utformningen.av.interaktionen.mellan.människa.och.den.fysiska.miljön.blir.avgörande..vi. kommer.inte.att.försöka.beskriva.en.bästa.belysning.utan.den.kommer.att.variera.beroende.på. omständigheterna..för.detta.behövs.forskning.om.förståelse.för.våra.reaktioner.i.symbios.med. utveckling.av.system...på.ett.mer.praktiskt.plan.är.det.nödvändigt.att.utveckla.och.designa. kopplingen.mellan.människa.och.teknik,.med.hänsyn.till.människans.naturliga.beteende.. PreliminärversionIntefördistribution 9

10 ! 2.2!Varför!nya!jobb!i!Sverige?! Sverigeärenlitennationochharföljaktligenenlitenhemmamarknad.Därförharsvenskaföretag alltidvarittvungnaatttainnovationerdirektutidenglobalaarenan.dettamedförattviharstor kompetensochbrakontakteriettinternationelltperspektiv.kontakternaärmerinarbetadeän andrastörreländers.densvenskaformenavledarskapmedplattorganisationharocksåvaritochär enbragrundförsamarbete.viharettgottanseendeochvåraprodukterharetthögtrykte.detfinns ocksåenkonkretgrundförgränsöverskridandesamarbetedåmångasvenskarärvälförtrognamed samarbetsformersomtriplehelix/multiplehelix.dettagörattdetfinnsengemensamförståelse somkananvändassomgrundförsamverkanmellanolikaformeravaktörer.. Densvenskaindustrihistorieninkluderarfleraexempelpåsådantsamspel.Tvåexempelär: ASEA och Vattenfall, under elektrifieringen av Sverige, då Vattenfall representerade framtidens användare. Den öppna dialogen gav en bas för ledande högkvalitativ elektrifieringiväxelverkanmedframgångsrikaffärsutveckling. EricssonochTeleverket.UnderuppbyggnadenavtelefonteknikenrepresenteradeTeleverket de framtida telefonanvändarna. Den öppna dialogen resulterade i ledande utveckling av telesystemetisamspelmedframgångsrikaffärsutveckling. Asien Relafvtlågtlöneläge Hierarkiskkultur Mångavälutbildade Sverige Välutveckladflervetenskaplig förståelseoforskning Konsensusorienteratmullfpelhelix samarbetsklimat Internafonellterfarnapersonersom sökernyautmaningar Innovafvaskickligavälutbildade personer. Detfinnssåledesbådeen traditionochförståelseatt byggapå.sverigeharbra förutsättningarför utvecklingsinriktatsamspel mellanaffärsaktöreroch forskningoch beslutsfattandeoch underlättandeaktörer. Detfinnsstoramöjligheter attaccelereradeeuropeiska investeringarnaiattskapa arbetsmochlivsmiljöerfören hållbarlivsstil. Förändringsvågeninom belysningärenstark utvecklingskraft.dåsverigesatsarpåattuppgraderasamhälletsfastighetsbeståndgerdetmånga öppningarförentreprenörskapochinnovativverksamhetsutvecklingochgrönajobb.ibästafallkan vitaenledanderolliattskapaljusmiljöermedhögtkundvärdevilketocksågerväsentliga öppningarförentreprenörskapochmångajobblängshelavärdekedjan. Densvenskabelysningsforskningenärocksåinneienspännandeutvecklingsfas.Nykunskapinom psykologi,medicinochbiologivisarpåljusetsochbelysningensbetydelse.sverigeharentraditionav attskapagodarbetsmochboendemiljö,förstklassigforskninginomfleranyckelområdenocherkänd förmågaattskapahögvärdigasystemlösningar.

11 Sverige.har.unika.förutsättningar.att.ta.kombinerad.nytta.av.de.ovan.nämnda.styrkefaktorerna,. främst.genom.en.tradition.av.öppet.samarbetsklimat.och.öppen.dialog.med.anknytning.till.tekniskts. och.affärsmässigt.systemtänkande... Sverigehardessutomenstarktraditioninomoptiskhalvledarfysikochärledandeinomforskningen rörandenyaformeravledmteknik.alldelesspecielltsåärsatsningarnapånanotrådsbaseradeoptiska komponenterettavsverigesmestsynligaochomfattandeområdendärviärsåvälidenabsoluta forskningsfrontensomienledanderollkringkommersialiseringsfasenavdennateknik.satsningarna ianknytningtillmaxivochessgermöjlighettillledandegrundforskning.ettexempeläratt synkrotronljusetgermöjlighetattseinibiologiskaochmedicinskananoprocesser.denavancerade LEDMbaseradeteknikutvecklingengermöjlighetattskapaspeciellaformeravljus.Dettaöppnarupp förforskningkringanvändarvärdetavljusmedolikakaraktär,texpåmedolikaspektralfördelning. DenledandeforskningeninommaterialvetenskapochnanoteknikstärkersåledesSverigesmöjlighet atttaenledanderolliutvecklingenavhållbarbelysning. PåLjuslaboratorietvidKTHbefinnermansigidenabsolutafrontlinjeninternationelltavseende Ljusdesignutbildning(ArchitecturalLightingDesignochmandriverettantalforskningsprojektinom området.senentidförsendiskussionomattstartaett'semanticlightingcenter'isamarbetemed KTHWirelessCommunicationCenteriKista. Sverige.har.unika.förutsättningar.att.ta.en.ledande.roll.i.belysningsomställningsvågen..Mycket.måste. naturligtvis.göras.för.att.detta.skall.ske:.affärsutveckling,.behovsskapande.åtgärder,.innovativ. upphandling,.utbildning,.standardiseringsarbete.mm.. 2.3!Varför!är!det!så!bråttom?! Utvecklingscykelnpåglödlampanstidvarfleraår,d.v.s.mycketlångsam,mennumedLEDsker utvecklingscykelnpåunderettår,ochdetgårsnabbareochsnabbare.fleraländersatsarpåolika sättpåförnyelse,bl.a.kinainvesterarmångamiljarderiattskapaenmarknadförled,usaarbetar medverktygsomenergystarförattsnabbapåmarknadsutvecklingenförbraledmljuskällorocheus EkodesigndirektivlyfterpåettkraftfulltsättframdeenergiMochmiljömässigaaspekternasom drivkraftförförnyelse. Bilder PreliminärversionIntefördistribution 1 1

12 AlltflerstarkainternationellaaktörersatsarpåSmartLighting,bådetraditionellabelysningsföretag somphilipsochosram,ochnyaaktörersomsamsung,ibmochmicrosoftsatsarpåsystemutveckling ochnyaaffärsmodeller. FörattslippabetalautländskaföretagsutvecklingskostnadermåsteSverigesamtsvenskaföretag agerasnabbtochsättasigientätposition. Genom.att.Sverige.etablerar.sig.i.en.tätposition.kan.vi.säkerställa.att.de.oundvikliga. kommande.investeringarna.leder.till.kvalificerade.arbetstillfällen.i.sverige.och.att. Sveriges.innovationskraft.kan.stärkas...!! 2.4!Hur!stor!är!affärspotentialen?!Hur!många!nya!jobb!kan!skapas?!! Vihargjortettantalbedömningaravstorlekenpådensvenskaaffärsmöjlighetenfördigitaltljus.Vi tittatpåföljandesektoriellaperspektiv:produkter,installationer,kompetensföretag,system, TjänstersamtUtbildning.Förvarderasektornharvisedanuppskattatomsättningsvolymsamt antaletnyajobbsomkanskapas.itextennedanbeskrivervivadvimenaringårideolikasektorerna ochsedansammanfattarvimedentabelldärvikortfattatbeskrivervårauppskattningar.slutligen avslutervimedtvåtårtdiagramsombeskriverfördelningavomsättning/jobbpersektor.därefter diskuterarvikortimplikationernaomviisverigeintetarentätplatsidettaframväxandeområde utannöjerossmedattinstalleraandrassystemochanvändaandrastjänster. Urettproduktperspektivgjordeenbredgruppavforskareochbelysningsaktörer,2011,ienstor rapporttillenergimyndigheten,bedömningenattdensvenskabelysningssektornomsättningkan mångdubblasitaktmedattkvalitetbörjarefterfrågasochattökningenkanuppskattastillrunt5m30 miljarder/år(sek. Urettinstallationsperspektivnoterarvikopplingentilllågspänningslösningarochintelligenta fastigheter.urdettaperspektivgörvibedömningenattdetdigitalaljusetunderentioårig introduktionstidkommerattgemöjlighettill80000årsarbetenförpersonerinomfastighetsmoch Figur 5: En värdepyramid som Illustrerar den svenska marknadens affärspotential.

13 PreliminärversionIntefördistribution 1 3 verksamhetsutveckling,elinstallationochfastighetsskötsel.härhandlardetomatttanyttaavden nyateknikenpåsådanasättattviverkligenskaparbättrearbetsmochlivsmiljöer.detärviktigtatt detskerenutgallringavdesämreproduktersomnuvällerutpåmarknaden.annarsriskerarviatt betalaförproduktersomresulterarisämrelivsmiljöer. Utbildningsperspektivetskaparmånganyaarbetstillfällen.Vibehöverutvecklaspecifika kompetensutvecklandeutbildningarföryrkesverksammaelektriker,beställare/inköpare, designers/arkitekter,ingenjörermmkringljusetspåverkanpåmänniskan/samhälle.enkonservativ uppskattningärattdetfinnsettbehovavkompetensutvecklingfördrygt200000personerårligen, föralltfrånelektriker,kompetenskonsulter,fastighet,bygg,arkitekturochivissmånt.ex.lärareoch vårdpersoner.förmångakandetiettförstastegräckamednågrafåutbildningsdagar.en konservativuppskattningärattengenomsnittligkurslängdförenmångdimensionellutbildning uppskattasmotsvara3månadersheltidsutbildning.ensådanutbildninggörsmedfördelsomen distansutbildning.meddagensgenomsnittligakostnadsnivåerförenhelårsprestationpårunt50 ksekgerdettaenutbildningsvolymmotsvarande600miljonersek/år.dessutomärdetrimligtatt antaattvikommerattfåettökatbehovavflerspecialiseradekurserkringområdetmänniskaoch teknikinomettflertalavbefintligautbildningarsåsomarkitektmdesignochcivilingenjörsutbildningar. Detärocksårimligtatttroattspecialiserademastersavslutningarochkansketomhela utbildningsprogramkankommaattbehövasliksomdoktorandutbildningar.enförsiktiguppskattning avdettautbildningsbehovär6000helårsprestationermotsvarandedrygt300msek/år.dettager sammantagetenaffärsvolympårunt900msek/årvilketmotsvarardrygt1000arbetstillfällen.en ännustörrevolymkanskapaspådeninternationellautbildningsmarknadengenometableringavtex MOCCsikombinationmeddistansutbildningarpåsåvälMastersnivåsomkompetenshöjande utbildningarföryrkesverksamma. Urkompetensföretagenssynvinkel,t.ex.White,JM,Midroc,ÅF,WSP,SP,Ericsson,ABB,kandet digitalaljusetgegrundför10000kvalificeradeårsarbeten.flaskhalsenliggerhäri kompetensutvecklingsbehoveti kombinationmeddensnabba förändringstakten. Urettsystemperspektivkanenväl utveckladstandardiseringoch systemutvecklingledatillbetydande affärsmöjligheterocharbetstillfällen. Utvecklingskulturenochkunskapen inomictmsektorngerstorpotentialatt skapahårdmochmjukvarusystemför högvärdigljussättning.ennyckeläratt skapaharmoniseradeteknikmoch användargränssnitt.som.ger.enkel. möjlighet.att.specificera.behovet.och.som.kontinuerligt.kan.läsa.av.situationsbehoven.en konservativuppskattningavaffärsmöjligheternaursystemperspektivetkanvara50m100miljarder SEKiaffärsvolymsomsättningochrunt50M100000nyajobbfören10Mårsperiod. Tjänsterföral leverera ljusmiljöer Systemför ljusmiljöer Tjänster hos kompetensm företag

14 Urdendigitalaaffärsvärldensperspektivfinnsdetmöjlighetattbyggabetalningsviljaförennynivå avtjänsterochupplevelsefrämjandemiljöer.elbolagenochandratyperavtjänsteföretag,tex telekombolag,skullekunnasäljaalltifrån.individuellt.anpassat.ljus.till.mer.komplexa,.dynamiska. system.som.tar.helhetsansvar.för.ljusmiljöerna.vikommerkunnafåheltnyaljusupplevelsergenom demöjlighetersomdendigitalateknikengerochsompåverkarbådevårvardagochvårtarbetsliv.vi kanocksåtänkaossattvarjeljuspunktgermöjlighetattagerasomeninformationspunkt.med dennabakgrundkanviföreställaossattdetkanskeväxerframdigitalaljusaktörersomharlikheter medtelekombolagochspotify/wikipedia.detfinnsmöjlighettillnågonformavfranchisingför kvalificeradebehovsanalytikerochinstallatörer.dentotalaomsättningenförverksamhetersom levereraritmochmediamtjänsteruppskattasväxaårligenglobaltmed5,5%tillnivåeröverskridande 10000miljarderSEK2015,varavSverigesandelärlitemindreän1%totalt(enligtPwC.Enrimlig bedömningavhurstorvolymavdennatotalatjänstemarknadensomärdirektrelateradtilldet digitalaljusetsutvecklingärrunt10mtalsmiljarder/år.rationellt/sensorisktsettutgördenvisuella upplevelsen70m80%avmänniskansomvärldskontakt. Dessutomtillkommervinsterutifrånettenergibesparingsperspektivochindirektavinsteriformav högrefastighetsvärdenmm.ochdenallrastörstavinstenärnogdensamhälleligasommedfler nöjdainvånare,högreutbildningsnivåerochbättreomsorgkanvärderasmångdubbeltmerände sammanlagdadirektavinsterna.itabellennedansammanfattarviovanresonemang: Sektor Årlig omsättning Årlig omfattning nya jobb Antaganden: Omsättningsvolym skalas på nivån 1MSEK/per helårsanställning. Produktutveckling Installationer, service Kompetensföretag Större delen av utvecklingen sker utomlands (90%, endast 10% sker i Sverige vilket motsvarar 1500 nya jobb. Den ökade försäljningsvolymen skapar 500 nya arbeten. 4 miljoner hushåll, 10 h installation av lågvoltsledningar + 10 h systeminstallering; lika mycket i företag samt offentliga, medför årsarbeten/år En genomsnittstimme debiteras som 2500kr/h System % motsvarar arbete Tjänster % motsvarar arbete Utbildning SUMMA Tabell 1: En sammanfattning av möjlig omfattning och möjliga antalet nya jobb som kan skapas på den svenska marknaden.

15 RelaKvomsäLningpersektor Tjänster; 39% Utbildning; 2% System; 12% Produktutv; 23% KompetensM företag;8% Installafoner, service;16% Figur 6. Bilden åskådliggör den relativa fördelningen av möjlig ny affärsvolym. Totalt uppskattas volymen uppgå till 64 Miljarder SEK/år. Siffrornaovanbegränsasnutilldensvenskamarknaden.OmSverigetarentätplatskringdetdigitala ljusetsutvecklingkandesvenskaaffärsmöjligheternakommaattblibetydligtstörre.omviisverige däremotintegörnågotkommerinstallationernaalltjämtske.likasåärdettroligtattendelavden produktrelateradeökningenocksåkanske.menrestenavaffärsmöjligheternakangåheltförlorade ochenstordelav tjänsteutvecklingen kommerantagligen dåattskenågon annanstansäni Sverige.Likaså kommerviinte trovärdigtkunna byggainternationellt ledarskapkring utbildningssektorn. Detinnebärattvii såfallförlorarmer än50%avden svenskamarknadens möjligheteroch drygt20000möjliga arbetstillfällen. Figur 7. Bilden åskådliggör den relativa fördelningen av möjliga nya gröna jobb. Totalt uppskattas införandet av det digitala ljuset kan leda till drygt nya årliga heltidsekvivalenter. Antalnyajobbpersektorochår Produktutveckling Installafoner,service Kompetensföretag System Tjänster Utbildning Genom.att.Sverige.etablerar.sig.i.en.tätposition.kan.vi.säkerställa.att.tiotusentals.nya. arbetstillfällen.kan.skapas.i.sverige. PreliminärversionIntefördistribution 1 5

16

17 3.Omvärlden EneuropeiskbakgrundtilldenpågåendeförändringenärattledandeaktörerinomEUharnoterat attalltflerstarkaasiatiskaaktörerinvesteraralltmeribelysningsteknikochsmartbelysning.iett försökattstimuleradeneuropeiskabelysningsindustrintillensådannivåavförnyelseattdekan räddasigsjälvahareuförbjudithuvuddelenavdengamlabelysningstekniken. VinoterarettproaktivtexempelfrånIKEAsomharbestämtsigförattfrån2016baraanvändaLED ochattdeisinainternautvecklingsprocesserbyggerkompetenskring furnishingwithlight ochatt integreraalltmerdigitalteknikisinainredningarochmöbelsystem.visernuocksåattalltfler aktörerfrånictmsektorn,t.ex.samsung,microsoftochibm,intresserarsigförframtidens ljuslösningar. Viserenmöjlighetattdenordiskaländernatillsammanssatsarpådetdigitalaljusetsomettmedel förattökaintegrationenochsamarbeten i Nordenochdärmedtarenledanderolliattförbättra nyttiggörandet av den nya teknikens och kunskapens potential. En viktig grund är att kombinera kunskap om ljus med biologi och ICTMsektorns systemutvecklingsförmåga. I Norden finns förutsättningarförettintensifieratochkraftfulltsamarbeteinomdetdigitalaljuset.danskarärbra på att få saker att hända och DTU satsar på fotonik. Man bygger upp Danish Outdoor Lighting Laboratory,DOLLochkommunerinomGate21satsarpåLEDMbelysning. Öresundsregionenharett starkt affärskluster kring mobil ICT. Många svenskar är bra på systemtänkande, arbetsmiljö och standardisering. Skandinavisk design är ett globalt konkurrensmedel. På Ljuslaboratoriet vid KTH befinner man sig i den absoluta frontlinjen internationelltavseende Ljusdesignutbildning (ArchitecturalLightingDesignochmandriverettantalforskningsprojektinomområdet.Senentid förs en diskussion om att starta ett 'Semantic Lighting Center' i samarbete med KTH Wireless CommunicationCenteriKista.IFinlandharmanstarkkompetensinombelysningsområdetochett starktindustriklusterkringmobilteknik.lundsuniversitetsatsarpålundlightinginitiative,llioch flervetenskapligbelysningsforskning,medenämnesbreddfrånnanotrådartillmedicinochpsykologi. EndelidettaärattLUharenstarkforskargruppinomsynvetenskap.Sverigehardessutomenstark tradition inom optisk halvledarfysik och ärledande inom forskningen rörandenya former av LEDM teknik. Alldeles speciellt så är satsningarna på nanotrådsbaserade optiska komponenter ett av Sverigesmestsynligaochomfattandeområdendärviärsåvälidenabsolutaforskningsfrontensomi enledanderollkringkommersialiseringsfasenavdennateknik.satsningarnaianknytningtillmaxiv ochessgermöjlighettillledandegrundforskning.ettexempelärattsynkrotronljusetgermöjlighet att se in i biologiska och medicinska nanoprocesser. Den avancerade LEDMbaserade teknikutvecklingengermöjlighetattskapaspeciellaformeravljus.dettaöppnaruppförforskning kringanvändarvärdetavljusmedolikakaraktär,texpåmedolikaspektralfördelning.denledande forskningen inom materialvetenskap och nanoteknik stärker således Sveriges möjlighet att ta en ledanderolliutvecklingenavhållbarbelysning. Globaltsettfinnsdetenormpotentialförnyskapandeaffärsutvecklingfördigitaltljus.Sverigeoch FinlandharinomEricsonMochNOKIAMsfärernaenmycketstarkresursbasochaffärspositionföratt aktivera sig inom digitalt ljus. Det digitala ljusetärettutmärktområdeförinnovationsfrämjande upphandlingochsmartspecialization. PreliminärversionIntefördistribution 1 7

18 ! 4.!Framtidens!ljus!och!dess!styrning!D!en!tankeväckande!vision! Om$5910$år. Om5M10årkommerljusetattanvändassominformationsbärare,bådeinomprivatochoffentlig sektor.redanidagkanmanvialedmbelysningfåutinternetvialjuset,dvslampatilldator(limfi/vlc: somdengerstörresäkerhetförkommunikationikänsligamiljöer. Ljusetkommerävenattkunnageutfrekvensersomfårossattmåbra,genomattprecissomsolen geutdefrekvensersomfårossattproduceraendorfiner(ämnenförvälbefinnandeochvitaminer såsomdmvitamin. Ljussomrörsigmedsolensuppochnergång,medolikafokuspåfärgerberoendepåmorgon,dag ochkväll.menävenettnattljussomefterliknarmånen.ochialladessaformerettickemstatisktljus tillskillnadmotdagensstatiskabelysning. Om$10915$år. Om10M15årkommerallaljuskällorvidnyinstallationattstyrasfrånencentralenhet.Dettadelsför attfåmerenergisparandesystem,menocksåförattfånerkostnadenförenavanceradinstallation. Iställetföratthaintelligentatransformatorervidvarjelampasåkommertroligtvisallbelysningatt gåpåupptill36vdc,ochdennacentralkommerattfinnasinbyggdivåraelskåp.härkommeräven vårinternetuppkopplingattfinnas.

19 Om10M15åräreffektivitetensåbraattkabelstorlekentrotslågspänningkommerattvaratunnare änvaddenäridagmed230vac. Ibegagnadehusärförutsättningarnaannorlunda,dåbefintligkabeldragningknappaststödjerden kommandestyrningsmetodiken.underenövergångsperiodkommerteknikskiftetattlösasmedwifim kopplingmellankontakter,smartphonesochdatorer.detbördocknoterasattdetfinnsväsentliga resursmochelektriskastörningsskälattsatsapåförnyelsetillentotaltsettbättresystemarkitektur ochattförsäkringsbolagenserväxandebrandriskerkringgamlaelinstallationer. Om10M15årkommerbelysningssystemenssensorerkunnakännaavhurvimänniskormår,genom avanceradesensorersomkännerkroppslukt,värmesensorersomkänneromviharfeberoch därigenomanpassaljusetförsjälvhjälp.intelligentafunktionerkommerattfinnasförbättre dynamiskanpassningmellanhumör,verksamhet,tillståndochmiljö.genomenenkel knapptryckningkanmandåfådetlitebättreäninnan,genomstödfunktionerförattanpassaljusets styrka,rumsfördelningochfärginnehåll. PreliminärversionIntefördistribution 1 9

20 5.Aktörskonstellation Denelektriskabelysningenharhittillsvaritstatisk.Viharunderdrygt100årvantossvidattlevaien sensorisktsettdödljusmiljö.detradikaltnyameddenframväxandeljusteknikenärattdetnuär möjligtattheltfrittstyraljusetskaraktärochintensitet;såattmanfårrätt$ljus,$på$rätt$plats,$vid$rätt$ tidpunkt.detgårnuattskapaettdynamisktljussompåflerasättefterliknarnaturensvarierande ljusochdärmedärbättreanpassattillmänniskansupplevelseförmåga.samtidigtkanvisparamycket energi.föratthöjaförmåganatttanyttaavdenyaljustekniskamöjligheternaärdetviktigtattvisa fördelarnameddynamisktvälanpassatljus.nykunskapomljusetsbetydelseförhälsaoch välbefinnandevisarattbättreljusmiljöer,t.ex.förskolorochäldreboenden,germöjlighetertillstora samhällsvinster. Vilka samhällsaktörer måste då involveras för att lyckas? Förattöppnauppför entreprenörskapochinnovationverksamhetsutvecklingärdetviktigtattoffentligaaktörersatsarpå attvisauppnyaframståendelösningar,genomteknikmochinnovationsupphandling.detärviktigtatt utvecklaformerförattkunnaartikulerabehovetochspecificeradetframståendeljusmanvillköpa. Detärviktigtattskapasådanaarbetsformerattdeutvecklingsöppnandeintressenainteblockerasav lagenomoffentligupphandlingelleravbyggbranschenskomplexitetochetableradearbetsformer. Ifigur8nedanvisasdetkomplexasamspelet. Figur 8. Möten med öppen dialog mellan nyhetsintresserade användare och kunniga system- och teknikutvecklare klargör behovet av bra ljus så att detta kan artikuleras, vilket ger en bas för värdeskapande innovation. FrånFigur8ovanframgårdetattdetärviktigtmedgränsöverskridandedialoger,kring tankeöppnandesystembilder,förattåstadkommavärdeskapandeinnovationsomväxlaruppnyttan avdagensmöjligheter.idennadialogmåsteparterfrånhelasamhälletinvolveras.figur6visarett samspelmellanfyraviktigaaktörsdimensioner.vimenarattförattrealiseraagendansförslagså

21 behöverföljandeaktörsgruppersamspelamedvarandra: Styrandeaktörersomkan öppnauppför implementeringavbälre belysning. Understödjandeoch nätverksbyggande funkfonerför framfdsinriktadutveckling Inköpandeochsäljande aktörersomkansamspelai entransformafv utvecklingsprocess Dialogenmåsteocksåföraspådeninternationellaarenan.Vinårdennagenomattdeltagande aktörertillsammansharettstortinternationelltkontaktnät.ettflertalstorahårdvaruinriktadefp7 ochecominnovationeumprojektexisterarsomsamlardeflestasvenskaforskarnainom belysningsområdet.etableradesamarbetenfinnsmedrenssellaerpolytechniqueinstituteinom SmartLigthingochmedderasLightResearchCenter,inomEuropeanLightingClustersAllianceoch PremiumLight,ettprojektinomIntelligentEnergyEuropeMprogrammet. PreliminärversionIntefördistribution 2 1

22 6.Handlingsplan FörattSverigeskalltaenledanderolliattökanyttanavdedigitalaljusmöjligheternaförattskapa bättrearbetsmochlivsmiljöermåsteviinitieraettinnovationsområdesomöppnaruppförväsentlig förnyelse.detfinnsfleranivåeridennautvecklingsprocess: 1. Utvecklamarknadensintressefördennyateknikenspotentialochljuskvalitetensmänskliga betydelse. 2. Skapautrymmeförnydanandeaffärsutvecklinggenomökadoffentlig innovationsstimulerandeupphandling. 3. Satsapåbehovsorienteradflervetenskapligforskning,utbildningonyttiggörande. 4. Skapademonstrationsmiljöer,experimentplatserochmätmöjlighetersomförbättrar möjlighetenattvisauppdetdigitalaljusetsradikalanyhetsvärde. 5. Skapa livinglabs förömsesidigtutvecklandeochsamspelandelärande. 6. Ökakonsumenternaskravpågodabelysningsmiljöer. EnsatsningpåettStrategisktInnovationsområde(SIOinomdetdigitalaljusetkommeratt aktualiseradeoffentligaorganisationernasväsentligabetydelsesomutvecklingsstimulerande samhällsaktörer.avsiktenärattskapaensamarbetsformsomhöjerbådebrukarorganisationernas ochentreprenörernasförmågaattartikulerademöjligavinsternameddigitaltljus. Ökabrukarnaskravpå bälremiljöer Ökad kompetensutveckling genominnovafv upphandling Byggutmarknaden/ fleraktörer/knytihop medict SkapaDemoMmiljöer föralvisapånylan ochlivinglabsför ömsesidigtlärande SverigeI en ledande roll Satsapå behovsorienterad flervetenskaplig forskning,utbildning onysggörande. Figur 10. För att Sverige skall ta en ledande roll i att öka nyttan av de digitala ljusmöjligheterna för att skapa bättre arbets- och livsmiljöer måste vi initiera ett innovationsområde som öppnar upp för väsentlig förnyelse

23 6.1Vadmåsterentkonkretåstadkommas: Detärgenomattsamlaaktörertvärsektorielltsamtökaochspridakompetensenochkunskapenom denyaaspekternahosbelysningfrånakademitillindustriochkommunalverksamhetsom kommersialiseringenkantafart.forskning,utvecklingochutbildningärgrundenförattden ekonomiskaochsamhälleligatillväxtenskablilyckas.vibedömerattföljandeaktiviteterärav centralbetydelseförattlyckas: Belysningsaktörer DemoMmiljöer/living labs Flervetenskapliga doktorer/ pilotprojekt Flervetenskaplig professionell utbildning NATIONELLT KLUSTERFÖR DIGITALALJUSET Aktörer:ICT/ Telekom/Elnät/ Design Implementerany teknikisme Roadshows/årlig mässa/tävlingar Standardisering/ Internafonalisering FormaliseraettnationelltdigitaltljusMkluster:DigitalLightSweden.Endelidettaärattskapa formerförsynergieffektermellanaktörerinombelysning,bådenyaochetablerade affärsaktörerochsverigesstoraresurserinomict,telekomochsmartaelnät.etableraoch knytakontaktermedeuprojekt. Utvecklaettsvensktkunskapsklusterkringbelysningsomkanskapainternationelltsettunika flervetenskapligaprogramförutbildningavprofessionellaaktörer. Skapaförutsättningarförflervetenskapligaochsamordnadeindustridoktorandprojektinom systemutvecklingssidan. ArbetaförattnyteknikimplementerasiSMEMföretagochattSMEbidrari innovationsarbetet. Utvecklaspecifikautbildningarföryrkesverksammaelektriker,beställare/inköpare, designers/arkitekter,ingenjörermmkringljusetspåverkanpåmänniskan/samhälle. Etableraenårligtåterkommandekonferens/mässa. Vidareutvecklainnovationssystemetskontaktermedstandardiseringochinternationella kontaktnätsompåverkarutvecklingsförutsättningarna. InitierauppbyggnadavettexperimentlabförljusrelateradeICTochstyrsystemlösningaroch flerdemolokaler. PreliminärversionIntefördistribution 2 3

24 Utvecklatestbäddar,livinglabs. Utvecklapilotprojekt. Anordna roadmshower avdialogermedledningsgruppernaförettantalutvaldastora företagochcentralaoffentligautvecklingsaktörer.dessadialogeravseratttändaensådan nivåavmedvetenhetattflersedanharmöjlighetattnåframtill mottagarna med belysningsrelateradeutvecklingsförslag. Anordnapublikaochmedialakonferenserocheventsdärbetydelsenavbrabelysningoch dessutvecklingspotentialpresenteraspåettintresseväckandesätt. Anordnaenframåtsyftandeidétävlingdärproducenter,konsulterochforskareinbjödsatti teamutvecklaidéerochförslagpåframtidabelysningslösningar(somocksåkangenomföras somdemoprojekt. FörattökaSverigesförmågaatttillvaratadeutvecklingskrafterochaffärsmöjlighetersom följerpåinförandetavdetdigitalaljusetföreslårkonsortietattviskaansökaomattinitiera ochgenomföraettstrategisktinnovationsområde,sio,fördetdigitalaljuset. 6.2Exempelpåpilotprojekt EttexempelpåettmöjligtpilotprojektkanvaraattutvecklaettICTMbaseratbelysningssystemsomär effektivtisjukhusmiljö.syftetärattmedhjälpavpilotprojektetutvecklasamarbetsformer. Installationenhartreformeravmål: 1.Personalensbehov:Belysningenskamöjliggöraettfullgottarbete(adekvatbakgrundsbelysning ochriktatmotspecifikaarbetsuppgiftermedoptimalinverkanpådencirkadiskarytmen(möjlighet tillregleringövertid. 2.Patientensbehov:Belysningenskamöjliggöraenhemlik,trivsamochmöjligenläkandemiljö(rätt miljöharvisatsvaragynnsamförbotochbättring,somdessutomminskarfallriskennattetidgenom rättplaceringavarmaturmedrättljusstyrkaochvåglängd,t.ex.belysningavdörrposterochlängs korridoreretc. 3.Bakteriensförutsättningar:Systemetskallkunna desinficera avdelningenmeddokumenterat bakteriedödandesmalspektraltledmljusgivetunderendefinieradtidsrymdförattminimera förekomstenavbakterier,vilketärextraviktigtidagdåantibiotikaresistensärettstortglobalt problem. Pilotprojektetbidrartillattanpassavårdmiljönförpatienternaochpersonalengenomattanpassa belysningenefterverksamhetochbehov.vidarebidrarprojektettillettgrönaresamhällegenom optimalbelysningsstyrning.denkonkretarealiseringenavdettabelysningssystembyggerpåettljusm styrsystemsomkankontrollera,mätaochregistreraljusövertiden.systemethanteraralltljussom exponeraspåindividerochgenominsamlingfråndistribueradesensorer,ävensådanasomplacerats individuellt,texplaceradepåkroppenmenävenmångaandrasensorer,kanljusetfrånljuskällorna

25 dynamisktanpassastillvarjeindividsbehov.ljusmstyrsystemetinnehållerencentralstyrmotor, ljuskällor,ljussensorer,endatabasföroptimering,olikaformeravklienter(elektroniskaenheter samtettnätverk.urettstörreperspektivärdemonstrationenenstartförutvecklingenavenny industrisektorsomgenomindividanpassadbelysningsomärstyrbaritidochrumförbättrarvår livskvalitet.sverigeharenvälutveckladinfrastrukturinomictmområdetmedgodabefintliganätverk somutgörenutmärktgrundattbyggavidarepå.förutsättningarnaärgodaattvikanbli internationelltledandeinomdennanyasektor,därkunskapensombyggsuppkringvårmodellinom sjukvårdenkanutgöraengodutgångspunktförvidareutvecklinginomandraområden. Projektetbetonardialogmedaktörersomharinsiktomolikaanvändaresbehovochhurmarknaden fungerar.detärviktigtattartikuleraanvändarnasbehovpåsådanasättattdetblirpolitisktmöjlig attsatsapåverkligtbrabelysningssystem.projektetkommerformativtatttaframensådannivåav kravspecifikationerattdetöppnaruppföratttanyttaavdennyadynamiskaljussättningsomden ICTMbaseradeteknikenmöjliggör.Förattvinnatrovärdighetknyterviantillledandeforskninginom biologi,medicinochpsykologi.detärocksåessentielltatttanyttaavledandekunskapomdynamisk ljusdesignpåettsådantsättattdenyalösningarnagörsverkligtlockandefördepotentiella kunderna. PreliminärversionIntefördistribution 2 5

26 7.Hurhararbetetmedagendanbedrivitsochvilkahardeltagit? Kärntruppenharbeståttavenmångsidiggruppavaktörermedförnyelseinriktadeintressenmed kopplingtillpotentialenförennynivåavbelysningsrelateratvärdeskapande.dedeltagande personernaharallaerfarenhetavförändringsprocesserochuppbyggnadavgränsöverskridande samarbete.gruppenkombinerar: ErfarenhetavaffärsMochföretagsutveckling Djupainsikteribelysningsrelateradeutvecklingsfrågor Kunskapvidforskningsfronten,främstförLED Erfarenhetavutvecklingsarbeteinombyggochkommun Projektledningenharbeståttavprocessledaren(LarsMonteliusiteammedprojektledaren(Reine Karlssonsamtledningsstödspersoner.Projektledningenochpersonerfrånkärntruppenharutgjort denprimäraarbetsgruppensomskrivitsammaninnovationsagendan.tillvissdelharäven specialiseradkompetens(kommunikation,marknadsföringetc.hyrtsin.projektledningenhar sammanställtmaterial,ordnatseminarier,workshopsmm.projektledningenochpersonerinom kärntruppenfungerarsomlänkartilldialoginomvartochettavdefyraområdenaforskning,. affärsutveckling,.understödjande.och.styrande.funktioner.(sefigur10. The$Facilita2ng$Dimension$ The$Governing$Dimension$ Smart!Ligh1ng! CIRCLE! Finansdepartementet! Mobile!Heights! PhotonicSweden! Socialdepartementet! SIS! Trafikverket! Swedish!ICT! Malmö!kommun! ISO! Näringsdepartementet! SSLEC! Lunds!Kommun! Trafikverket! CIE! Energimyndigheten! Stockholm! ELCA! VINNOVA! Young!Master!Program!! Göteborg! Sustainable!Development! SP! ceebel! Energimyndigheten! Malmö!Kommun! PremiumLight! Lunds!Kommun! BOBFgruppen! The$Research$Dimension$ Ligh1ng!Europe! TNO# Charles!Edqvist! Alto!University! Bo!Monemar! Marie!Lövegren! Chalmers# Bob!Karlicek! Lars!Samuelson! Dan!Hessman! KTH# Tommy!Govén! Reine!Karlsson! Per!Johnsson! Elisabeth!Nilsson! Thorbjörn!Laike! Sven!Huldt! Pufendorf! MarieFClaude!Dubois! Nils!Svendenius! Monica!Billger! Mar1n!Lundmark! Ins1tute! Jesper!Arfvidsson! Ivo!Mar1nac! Hillevi!Hemphälä! LarsFHenrik!Ståhl! Klas!Sjöberg! Conrad!LuKrop!! Thomas!Lindhqvist! Arne!Lowden! Susanne!Widell! Allan!Rasmusson! Raul!Carlson! Johannes!Persson! Torbjörn!Åkerstedt! DanFE!Nilsson! LLI!! Trafikverket! IKEA! SP# Aura!Light! Midroc! JM!Bygg! Ericsson! glo#ab! The$Business$Dimension$ Stockholm! Göteborg! Malmö!Kommun! aaxsus!ab! LIGHTAB! BrainLit!AB! PhotonicSweden! ElektroLanz!AB! Nordic!Light! Fagerhult! Figur 9. Lund Lighting Initiative är en öppen process som stimulerar till öppen dialog och samspel bland forskare, affärsaktörer, understödjande och styrande aktörer. Kärngruppenochprojektledningenharhaftomfattandekontaktermedrepresentanterfrånindustri, offentligamyndigheter,akademi,riskkapitalförsörjare,standardiseringsorganochngos.

27 Dessakontakterharpräglatsavöppenhetochvaritinbjudandeochdynamiska.Personerfrån följandeaktörerhardeltagitiagendaprocessen:industrifonden,energimyndigheten,trafikverket, IKEA,EON,Ericsson,Volvo,AkademiskaHus,WhiteArkitekter,Midroc,JMBygg,NCC,NordicLight, JohnsonLightingTechnology,Heliospectra,Fagerhult,AuraLight,aaxsus,BrainLit,DigitalContext, Glo,MobileHeights,ATCIndu,SenseNode,FoxDesign,CoMdesign,SP,ÅF,IVA,SwedishICT,Region Skåne,MalmöStad,MalmöHögskola,HammarbySjöstad,LundsKommun,LundsUniversitet,KTH, Chalmers,SkånesUniversitetssjukhus,MobileHeightsetc.Vihardiskuteratvåransökanmed processledareförandrafoimagendorfrämstenergieffektivelektronik(acreosamtnanoteknikför hållbarsamhällsutveckling(swednanotech,photonics,internetmofmthings(iva,ochåldrande befolkning(sp.allamedverkandeutgörtillsammanspersonernabakomagendan. UnderarbetetsgångharLLI,TheLundLightingInitiativeformaliseratssomenprojektenhetvid LundsUniversitet,placeradvidLUOpen.Ifigur9sammanfattasdeaktörsgruppersomagendanhar haftmångakontaktermed. Detförstamötetfokuseradepåenbredinblandningmedmångaaktöreriprocessenkring Innovationsagendan.Därefterhardetarrangeratsettflertalmindremötenochprojektledningenhar deltagitimångaandraagendorsprocesserochsäkerställtattdetdigitalaljusetsdimensionerhar blivitinkluderatideolikaagendorna. Ikärngruppenhardetframföralltvaritföljandepersonersommycketaktivtbidragitmedtankar, idéerochinspel. PreliminärversionIntefördistribution 2 7

28 Appendix A1 GrunderförLEDMteknik Ljus,d.v.s.fotoner,genererasnärettsystem,t.ex.enatom,enmolekylellerenkristall,övergårfrån ettexciterattillståndtillettlägreenergitillstånd.ienatomtalarviomattmanexciteraten valenselektrontillettyttre skal,varefteratomenåtergårtillsittgrundtillståndgenomatt elektronen hoppar tilllägreenergitillståndochenergiskillnadenövergårienfotonsomdåtarupp energiskillnadenielektronövergången.ommanhettaruppenmateriauppstårspontantsådana energiövergångarsåattdefotonersomskapasåterspeglartemperaturen mantalaromden spektralafördelningenfrånensvartkroppsstrålare.glödlampanärettbraexempelpåensådan svartkroppsstrålare,ochdetljussomemitterasfrånglödlampansglödtrådmotsvarardess temperatur,vilkentypisktärtusentalsgrader.denheltdominerandestrålningenfrånenglödlampa serviinteutandettaäremissionlångtutideninfrarödadelenavspektret,vilketviuppfattarsom attlampanstrålarutvärme. Detsåväsentligaienlysdiodärattljusetsomskickasutintekräverattdiodensvärmsuppoch därmedkanmanteoretisktnästanundvikavärmerelateradeförluster.det knep somutnyttjasien halvledareärattdessenergimstrukturharett,förvarjehalvledare,karakteristisktenergigap,kallat bandgap(e g,vilketförenrenhalvledarebetyderattdenärelektrisktisolerande.genomatttillföra dopämnen,kalladedonatorer,kanmanfåhalvledarenattledaelektriskströmmedelektronervilka befinnersigienergitillståndjustovanförbandgapetochmansägerattdebefinnersigihalvledarens ledningsband,ochvikallarhalvledarenförnmledande.påmotsvarandesättkanmantillföraandra dopämnenvilkaresulterariattpositivaladdningaruppstårmedenergierjustnedanförbandgapet, ochvikallardåhalvledarenförpm ledandemed hål (Schubert,2006 Figur1summerarvadsomhänder, vilketkanförklarasmedettsåkallat banddiagramdärbandgapet markeratsmede g,därvitillvänster ritarenpmledandehalvledareochtill högerennmledande.mellandessa delaruppstårettelektrisktfält,vilket visersomattbanden böjersig, vilketbidrartillattelektronerochhål separerasfrånvarandra.ommannu kopplarinettbatterimedenlagom storspänning,ochmedrättpolaritet (sefig.lyfterviuppelektronernatillenhögreenergiochvisänkerhålensenergitillenlägrenivåså somdenhögrabildenillustrerar. Figur 1 Lysdiodens grundläggande funktion. Konsekvensenblirattelektronerochhålnuavbatterietsspänningdrivsinmotvarandraoch elektronernakannusänkasinenergigenomatt hoppa nertillettpositivthål,ochdärigenom momentantfrigöraenenergimotsvarandebandgapet,iformavenfoton!färgensomlysdiodenger

29 ifrånsigmotsvararalltså,iprincip,halvmledarensbandgap,ochfärgenharalltsåingetattgöramed temperaturen.medanglödlampanomvandlarca4%avdentillfördaelektriskaenergintillljussomvi kanse,kanenlysdiodomvandlamerän50%avdentillfördaelektriskaenergintillljus. Ljusetfråndagens vita lysdioderbeståroftastavenblåledvarsemissionblandasmedgultljus frånens.k.fosforvilkenexciterasavdetblåljusetfrånlysdioden.genomatttillverkalysdiodermed enblandningavhalvledaremedolikabandgapblirdetmöjligtattsättasammanett emissionsspektrumvilketkandesignastilldenspektralakaraktär,ellerdenfärgtemperatur,som manönskarförolikaanvändningar,t.ex.vittljussomliknarsolljusetellerkanskeettvarmareljus sominnehållermeravrött.detfinnsenförlysdiodsbelysningmycketattraktivegenskap,nämligen attenlysdiodärrobustochattdeteknisktsettkangeen brinntid påmerän50000timmar, medanenglödlampas brinntid typisktär1000timmar.ägarenavettledmbaserat belysningssystemkanocksåstyrabelysningenpåettalltmeravanceratsättochkanävenvinna mycketpålägredriftsmochunderhållskostnader. A1.1 Framtid Detfinnsmöjlighettillstoravinsterommanlyckasmobiliseraettsystematisktsamarbeteförmer värdeskapandeförnyelseavbelysningssektornsarbetsmetoder.dagensarbetsformerförinstallation avbelysningkarakteriserasavmerhantverksmässigatankesättochupprepadanvändningav standardmlösningarförhursystemenutformas.ommankanökaanvändningenavmeravancerade systematiskasamarbetsformerförbättrarmanförutsättningarnaföratttanyttaavkunskapom ljusplaneringpåettsådantsättattdefaktiskainstallationernablirväsentligtbättre.manförbättrar ocksåförutsättningarnaförgemensamtlärandekringhurdefaktiskatekniskavalenkanförbättras ochhursystemlösningarnakanförnyas,bl.a.genomattskapaentydligaregrundföratttanyttaav olikaformeravåterkoppling. Föratthöjanivånavvärdeskapandeärdetviktigtatttakombineradnyttaavledandekompetens frånfleraolikaämnesområden.figur2gerenöverblickavettantaltekniskakunskapsfältsomär intressantaförbelysningssektornsutveckling.ienvälutveckladframtidaarbetsformbördessaolika formeravkunskaperintegreraspåettsådantsättattmankangöramerhögvärdiga belysningssystem.samtidigtbörarbetetmedutvecklingenavalltbättrebelysningssystembedrivas påettsådantsättattmanöppnaruppförledandeutvecklinginomdemedverkandeochpotentiellt värdefulladelområdena. PreliminärversionIntefördistribution 2 9

Forsknings och Innovations agenda: Det digitala samhällets nya levande ljus en radikal affärsmöjlighet för Sverige

Forsknings och Innovations agenda: Det digitala samhällets nya levande ljus en radikal affärsmöjlighet för Sverige Forsknings och Innovations agenda: Det digitala samhällets nya levande ljus en radikal affärsmöjlighet för Sverige Belysningsområdet står inför ett paradigmskifte. Det finns stor potential att höja mervärdet

Läs mer

Kompetensutveckling för hållbar belysning

Kompetensutveckling för hållbar belysning Kompetensutveckling för hållbar belysning Möjligheten att höja nivån på belysningssektorns värdeskapande genom flervetenskaplig samverkan Hälsa Förståelse Trivsel Lärande Sammanhang Trygghet Gemenskap

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Svensk strategi för standardisering. Sveriges Standardiseringsförbund

Svensk strategi för standardisering. Sveriges Standardiseringsförbund Svensk strategi för standardisering Sveriges Standardiseringsförbund Innehåll Förord 3 Standardisering för samhällsnytta 4 De tre pelarna 5 Proaktivitet och fokus 6 Tillgängligt och användbart 16 Kunskap

Läs mer

En halländsk innovationsstrategi

En halländsk innovationsstrategi 1(11) Ärende 4 01054 Datum Diarienummer Regionkontoret 2012-05-11 RS120203 Jörgen Britzén, personaldirektör HR 035-134884 Regionstyrelsen En halländsk innovationsstrategi Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

NANOTEKNIK FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

NANOTEKNIK FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Strategisk forsknings- och innovationsagenda D.nr. 2012-01866 NANOTEKNIK FÖR HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Hundra nya företag, 3000 nya jobb och 750 miljoner i skatteintäkter. En strategisk satsning på nanoteknik

Läs mer

Beviljade ansökningar till utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012

Beviljade ansökningar till utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012 utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012 VINNOVA, 101 58 Stockholm, Mäster Samuelsgatan 56. Tel: 08-473 3000, www.vinnova.se/foiagendor Diarienummer 2012-01810 NRIA Flyg 2013 Bidragsmottagare

Läs mer

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA 2011 // Årsredovisning VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos

Läs mer

SVENSK KONKURRENSKRAFT TILLVÄXT OCH FORSKNING I OUTSOURCINGENS TIDEVARV. H UR BLIR SVERIGE EN VINNARE i den globala ekonomin?

SVENSK KONKURRENSKRAFT TILLVÄXT OCH FORSKNING I OUTSOURCINGENS TIDEVARV. H UR BLIR SVERIGE EN VINNARE i den globala ekonomin? SVENSK KONKURRENSKRAFT TILLVÄXT OCH FORSKNING I OUTSOURCINGENS TIDEVARV H UR BLIR SVERIGE EN VINNARE i den globala ekonomin? Vilka satsningar behövs och var skapas nya arbetstillfällen? Det var frågorna

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Agenda för Smart Specialisering i Dalarna

Agenda för Smart Specialisering i Dalarna Agenda för Smart Specialisering i Dalarna Förord Dalarnas framtida välstånd beror är beroende av att det finns en god jordmån för företag att växa i. Dalarnas näringsliv har byggts upp utifrån ett stort

Läs mer

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ARBETSLIV FORSKNING TRANSPORT HÄLSA GLOBALT LEDANDE INDIVIDER OCH INNOVATIONSMILJÖER KUNSKAPSTRIANGELN ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

Forsknings- och utbildningsstrategi 2013 2020

Forsknings- och utbildningsstrategi 2013 2020 Beslutad av högskolestyrelsen 2013-09-13 Dnr: L 2013/9 Forsknings- och utbildningsstrategi 2013 2020 Högskolan i Halmstads forsknings- och utbildningsstrategi pekar ut färdriktningen för den framtida utvecklingen.

Läs mer

Mätning av nyttiggörande av forskning viktiga frågor att börja besvara. A Green Paper Report

Mätning av nyttiggörande av forskning viktiga frågor att börja besvara. A Green Paper Report Mätning av nyttiggörande av forskning viktiga frågor att börja besvara A Green Paper Report Mätning av nyttiggörande Version: 2013:1.0 Författare: Anna Aspgren, Lena Holmberg & Jesper Vasell Sammanfattning

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

univ.lektor, docent, vice ordförande

univ.lektor, docent, vice ordförande PROTOKOLL - FN3 Sammanträdesdatum 2013-05-24 Forskningsnämnd 3 Närvarande ledamöter: Lars J Nilsson Maria Johansson Mats Bohgard Lena Hiselius Jens Klingman Magnus Larson Thomas Lindhqvist Jan Olhager

Läs mer

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar. Inledning Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka

Läs mer

Lund Innovation. 1. Bakgrund. Lund

Lund Innovation. 1. Bakgrund. Lund Lund Innovation 1. Bakgrund Den snabba urbaniseringen som global trend, tillsammans med klimat- och resurskris, skapar mycket stora behov av nya lösningar för hållbar stadsutveckling. Från att tidigare

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Regional digital agenda

Regional digital agenda Regional digital agenda för Jönköpings län Region Jönköpings län, Länsstyrelsen och kommunerna i Jönköpings län har i samverkan med aktörer i samhället tagit fram en regional digital agenda för Jönköpings

Läs mer

Processer och informationshantering i byggande och förvaltning

Processer och informationshantering i byggande och förvaltning Processer och informationshantering i byggande och förvaltning En agenda för ökat bostadsbyggande och robust infrastruktur 2013-10-14 Förord Detta är en nationellt förankrad strategisk forsknings- och

Läs mer

TJÄNSTEINNOVATIONER FÖR HÅLLBARA AFFÄRER - FORSKNING OCH SAMVERKAN INOM AKADEMI & NÄRINGSLIV

TJÄNSTEINNOVATIONER FÖR HÅLLBARA AFFÄRER - FORSKNING OCH SAMVERKAN INOM AKADEMI & NÄRINGSLIV TJÄNSTEINNOVATIONER FÖR HÅLLBARA AFFÄRER - FORSKNING OCH SAMVERKAN INOM AKADEMI & NÄRINGSLIV Ju mer vi lär känna våra partnerföretag, desto bättre förutsättningar för att samskapa värde och kunna skapa

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer