Forsknings)och)Innovations)agenda) ) ) Belysningssamhället)2020):)When)Light)goes)Digital 2 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forsknings)och)Innovations)agenda) ) ) Belysningssamhället)2020):)When)Light)goes)Digital 2 )"

Transkript

1 ForskningsochInnovationsagenda Belysningssamhället2020:WhenLightgoesDigital 2 The Deck, Saigon river, Ho Chi Min City : Foto: Lars Montelius Therightlight attherightplace attherighttime! Withtherightperson(s! PreliminärversionIntefördistribution 1

2 ExekutivSammanfattning: Belysning påverkas av en kraftig förändringsvåg. I många länder har man via förbud påbörjat utfasningenavdegamlaljuskällornaochinfasningenavdenyaledmbaseradeljuskällorna.därmed startarnästadigitaliseringsvågsommedförattljusetnublirdigitalt.jämförljudetsdigitaliseringdå man gick från LPM tillcdmskivor och vidare till nedladdad musik i MP3Mspelare och nu till internetbaseradetjänster.detvarentuffstrukturomvandlingfördegamlaskivbolagen.nuväntar nästastrukturomvandlingochmankanundravilkatjänstersomkommerattdykauppnärljusetblir digitalt. Detnyadigitalaljusetgermöjligheterattskapasystemlösningarsomgerrättljus,pårättplats,vid rätttidpunkt.dettagerennynivåavmöjligheterattskapadynamiskalösningarmedbättrefunktion och fördelar för hälsa och välbefinnande. Det sker nu en mycket snabb utvecklingavledochi kombinationmedsensorerochelektronikm,informationsmochkommunikationssystem(iktskapas nyamöjligheterattintegreratlevererastyrdaochkontrolleradeupplevelser.upplevelsersomtex ger oss alla medborgare en bättre och säkrare miljö. Belysning finns överallt och den kan enkelt kopplasupp ochdärmedblirdetnyadigitalaljusetenavsevärddelav internetofthings. för äldre. Det går att dynamiskt styra ljusets karaktär så att miljön blir mer aktiverande eller lugnande,ochdetgårattsynliggöradetsomvidolikatillfällenärviktigtattupptäcka.somenföljd avdetdigitalaljusetsbättrelivsmocharbetsmiljöerskapasocksåmånganyajobb.detblirnumöjligt att skapa ljusmiljöer med situationsanpassade former och nivåer av sensorisk stimulans,såattvi förbättrarförutsättningarnaförproduktivitet,lärande,hälsa,trivselochvälbefinnande. Dedigitalaljussystemlösningarnakommerattblienintegreradochcentraldelavvårfysiskamiljö iframtiden.hittillsärvivanavidattdefinierastandardiseradstatiskaljusnivåer.iframtidenkommer ljusetvardynamisktochmerellerautomatisktanpassastillvåravarierandebehov.föratttaen ledanderollbehövsdetforskningomvårareaktioner,sättetattmätaljusmiljöerochutvecklingav system.påettmerpraktisktplanärdetnödvändigtattutvecklaochdesignainterfacetmellan människaochteknik,medhänsyntillmänniskansnaturligabeteende. Förändringen.har.startat.och.om.Sverige.tar.en.ledande.roll.i.ljusrelaterad.affärsutveckling.kan. tiotusentals.nya.svenska.jobb.skapas..

3 1. Table(of(Contents( ForskningsochInnovationsagenda... 1 Belysningssamhället2020:WhenLightgoesDigital ExekutivSammanfattning: Vision #Varför#nya#jobb#i#Sverige? #Varför#är#det#så#bråttom? #Hur#stor#är#affärspotentialen?#Hur#många#nya#jobb#kan#skapas? Omvärlden #Framtidens#ljus#och#dess#styrning#D#en#tankeväckande#vision Aktörskonstellation Handlingsplan Vad.måste.rent.konkret.åstadkommas: Exempel.på.pilotprojekt Hur.har.arbetet.med.agendan.bedrivits.och.vilka.har.deltagit? Appendix A1 GrunderförLEDMteknik A1.1 Framtid A.2 Forskningsöversiktibiologi,medicinochpsykologi A.2.1 Biologi A.2.2 Medicin A.2.3 Psykologi PreliminärversionIntefördistribution 3

4 1.Vision. Sverige.skall.vara.en.internationellt.ledande.aktör.för.ljusets.digitalisering.och. skapandet.av.innovativa.system,.produkter.och.tjänster.som.leder.till.förbättrade. hälsos.och.levnadsvillkor.och.tiotusentals.nya.gröna.jobb.i.sverige.. Alicante Foto: L Montelius

5 2.Varförärdetsåviktigtmeddigitaltljus? Framtidens belysningslösningar medför möjligheter att leverera optimalt behovsm och situationsanpassatljus.ljusetkantexanpassasförenindividsbehov,förengruppavindivider,för ett vårdteam, en sjukhusmiljö, en skolmiljö etc.ochkommerattinnehållafunktionalitetersomvi idagbarakandrömmaom.ljusetkanocksåvarasituationsanpassattexkoncentrationsförstärkande förenpilotellerenkirurgellerförengruppskolelever.ljuset ividbetydelse kanmankansketo mkommaatttamedsignärmantexresersåattmanexempelvisienhyrbilvidkörningimörkerfår precisdenmiljösommansjälvvillhaochintebaraberorpåbilensutförande. Inombehandlandesjukvårdkanrättljusmedföraeffektivarevård,snabbarerehabilitering,mindre bakteriespridningetc.fördenförebyggandesjukvårdenkanrättljusmedförafärrefallolyckor(tex genom att trösklar är upplysta, färre trafikolyckor (pga.bättretrafikbelysningoch förarmiljöer, färrevårdbesök(pga.bättremiljöförindividensomgerstörrenöjsamhetetc.givetvisuppnåsinte allafördelarenbartmedrättljusutanmåsteskeisamverkanmedannanutveckling. Förattuppnå:Rätt.ljus.vid.rätt.tillfälleoch.vid.rätt.plats krävsmångdisciplinärkunskapomtex kognition,ljusmiljömätning,ljusstyrning,ljusframställandeochbiologiskaeffekter.! Architecture! Pedagogy! Psychology! Philosophy! Multi! &! disciplinarity! Engineering! Biology! Medicine! Material!science! Physics! Figur 1. Rätt ljus vid rätt tillfälle och vid rätt plats kräver en flervetenskaplig process som tar kombinerad nytta av ledande kunskap inom flera olika ämnesområden. Processen ger också nya tankar och högre intresse för utvecklingen av forskningen inom de medverkande områdena. Ljusetkommerattblimerindividuelltanpassatochintegreratidestyrsystemsomtasframinom privatochoffentligsektor.redanidagkanmanvialedmbelysningknytaininternetvialjuskällorna, och utvecklingen går framåt med stormsteg. Ljuset kommer även kunna ha en spektralfördelning ochintensitetsomfårossattmåbra,genomattprecissomsolengeutdefrekvensersomfårossatt produceraendorfiner(ämnenförvälbefinnandeochvitaminersåsomdmvitamindagochkvälloch ettnattljussomefterliknarmånens.belysningenkanåterkopplasdelstillhumör,tidpunktpådygnet, arbetemm.manharistudierklartpåvisatattbelysningenskaraktärärviktigföreffektivinlärningi skolmiljöer, ger en ökad säkerhet i trafikmiljö och en högre upplevd trygghetskänsla i offentliga miljöer. Genomattskapamiljöermedsituationsanpassadeformerochnivåeravsensoriskstimulans,så förbättrarviförutsättningarnaförproduktivitet,lärande,hälsa,trivselochvälbefinnande.enhög nivåavsensoriskstimulansärmöjliggörande,aktiverandeochstimulerande,menocksåstressande. Enlågnivåavstimulanskanvaravilsam,mendenärocksåpassiverande.Deljusburnaintrycken utgörenavsevärddelavmänniskanssensoriskamiljö. EnpersonsomsattordpådenmångsidigabetydelsenavbraljusärfotobiologenDr.JohnOtt,som på1960mtaletmyntadetermenfullspektrumljus. PreliminärversionIntefördistribution 5

6 Vi.har.till.sist.börjat.förstå.att.ljus,.är.en.näringskälla.precis.som.mat.och.precis.som.att. en.obalanserad.kost.kan.göra.oss.sjuka.så.kan.en.felaktig.belysning.göra.oss.sjuka,.och. rätt. belysning. kan. bevara. vår. hälsa.. Forskning. inom. detta. område. har. gjort. stora. framsteg,.men.det.är.fortfarande.en.lång.väg.kvar.att.gå. Dr. John Ott Bramiljöerinomvård,hem,sjukhus,skola,offentligainrättningarocharbetsplatserledertillatt individermårbättreochpresterarmer.dessaindividuellaförbättringar,t.ex.bättreskolmiljöeroch attdeäldremårbättre,medförstoraindirektavinsterförsamhället.mångaolikaaktörerkan medverkaiattskapadebramiljöernaochdelapådetotalavinsterna.miljöerkanvarasåväl nybyggnationersomrenoveringar/förändringar.denverkligtintressantaaffärspotentialenligger alltsåiatt.leverera.helhetslösningar. Enytterligareaspektkringdetdigitalaljusetärocksådenuppenbara,dvsenergibesparingseffekten. DentydligastkommuniceradefördelenmedLEDärmöjlighetenattsparamycketel,texminst90% avdenelsomförbrukasavenglödlampavidettvisstljusflödekansparasinommanbytertillen LEDMlampa.Energisparandetijämförelsemedlysrörochandraurladdningslamporärdockinteså stort.energimyndighetenräknarmedattsverigesparar2twhpådenpågåendeutfasningenavden gamlatekniken.detärdockuppenbartattdetgårattgörasmartasystemlösningarsomsparar mycketel,enligtvårbedömningminst6twh.detriktigtintressantahärärfördelarnamedlösningar somgerrättljuspårättplatsvidrätttid.dettabetyderattmanfokuserarpåjustdetljus användarnavillhaochattmansamtidigtspararmycketenergi. Den.innovativa.förnyelsen.av.belysningen.och.de.belysningsrelaterade. verksamheterna.har.två.nivåer:. Samhällsvision:.Bättre.belysning.är.en.viktig.del.i.livsmiljöer.för.individuell. utveckling/välbefinnande.. Affärsvision:.Konkurrenskraftig.affärsverksamhet.kring.systemlösningar.för. skola,.vård,.sjukhus,.affär.och.hem...

7 2.1(Varför(nya(jobb?(! Detfinnsenstoraffärsmöjlighetfördigitaltljussomharsingrundiattdenkombinerade tillämpningenavolikaformeravdigitalteknikochnyaaffärsformerbörjarnåupptillen utvecklingsnivådärmänniskorfårentillgångtillennynivåavmöjlighetattformasinalivsmoch arbetsmiljöer.tidigareharvivaritvanaattköpaalltflerseparataprodukter,texlpmskivor, bordslampor,stearinljus,braskamin,tavlor,gardinerochtapeter.nubörjardetblimöjligtattköpa alltflerdelaravdynamiskaupplevelsertexöppentillgångtillmusik,filmochdatorspel.teknikenför presentationochanvändargränssnittenbliralltmeravanceradochdetväxerframföretagsom börjarsäljadelaravlivsmiljöer. InomEUskernuenutfasningavglödlamporsamtinfasningavLED.Föratttillfullodranyttaavden nyateknikenmedindividuelltanpassadbelysning/ljusiolikamiljöerochvidolikatidspunkterpå dygnetbehövsnya$utbildningar,nya$elinstallationer(lågavolttalsåtransformatorerkan exkluderasochnyteknikutveckling$för$styrsystemsamtinsatserförökad$upplysningtilldenbreda allmänheten.densnabbaförändringeninombelysningbidrartillmöjlighetenattkommaigångmed systemutvecklingsomöppnaruppförenintegreradövervakningochsmartstyrningavmånga viktigafunktioner;intebarabelysning,solskyddochreflektorerutanävent.ex.informationsmoch säkerhetsfunktioner,ljud,värmeochventilation. Detdigitalaljusetär enväsentligdeli dennautvecklingsm process.detärnu teknisktmöjligtatt efterliknanaturens ständigtvarierande nivåeroch karaktäreravljus, t.ex.solnedgångens färgspel,detblå skymningsljuset, vågornasglittrade ljusochljusspeleti enbokskog.detbör härnoterasatt Figur 2. Här visas tydligt hur framtida brukares krav på kvalitet och värde leder till ett ökat affärsutrymme för framtidsinriktade utvecklingsaktörer. människanssensoriskasystemihuvudsakregistrerarskillnader,t.ex.rörelser,förändringaroch kontraster.människanssensoriskasystemharutvecklatsförattviskallkunnalevabrainaturens dynamiskaljus. Detdigitalaljusetgerstorfrihetattskapanyaformeravfunktionerochdynamiskaljusmiljöer.De nyaanvändargränssnitten,sensorerna,ictochdedynamiskaintelligentasjälvlärandesnabbt föränderligadigitalasystemengerenheltnynivåavmöjlighetattfångauppvadsomärrätt.ljus,.på. rätt.plats,.vid.rätt.tid,förvarochen.euskriveripolicyrapportenlighting.the.citiesattdetfinns mycketstorframtidspotentialförintegrerade,adaptiva,intelligentaljuslösningarsomskaparhälsa ochvälbefinnande. PreliminärversionIntefördistribution 7

8 Dagensvärdekedjorkringbelysningkanillustrerassominedanbild: Figur 3: Bilden visar dagens enkla mönster. Som kund köper man en lampa i en affär. Man betalar sedan bara för den energi som krävs för att lampan skall lysa. Systeminstallationer är sällsynta. Produktproducentenlevererarproduktertillaffärer.Brukarnaharsmåmöjligheterattpåverka utbudet.detärproducenternasombestämmerutbudet.producenternaharingetbehovav systemkunskapdåderasaffärslogikejkräverdet.menimorgondagensutbuddåljusetärdigitalt tillkommermångaaktörersomärmedochlevererardendigitalaljustjänsten.bildenblirnågotmer kompliceradochaktörskedjankaniställetbeskrivassominedanfigurdärderödacirklarnabeskriver uppkomstenavheltnyavärdekedjor. Figur 4: Nu har det bl. a. tillkommit en Tjänsteleverantör som levererar den tjänst som du vill ha. Denna Tjänsteleverantör har relationer med Systemleverantörerna samt Systeminstallatörerna och med designers/arkitekter. Dessutom har Systemleverantören kontakter med Designers/Arkitekter samt med Produkt-tillverkarna. Konsumentenhandlarfortfarandeenskildaproduktermenköperocksåentjänstav tjänsteleverantören.härfinnsenmöjlighetförenergileverantörenattpaketeratjänstersomsäljs tillsammansmedelmleveransen.enstormöjligvärdekedjaärinstallationavlågvoltsnätoch systemlösningariallahushållocharbetsplatserisverige.dynamiskaljuskällorkommerattintegreras ibyggnaderochinredning.härkommerattbehövasmedvetenochavanceraddesignutvecklingi närasamarbetemedteknikutvecklingen. Enintressantjämförelsekangörasmedandraförändringarsomharskettsomenfunktionav digitalisering.detmestnärliggandeexempletärljuddärutvecklingenfråndenanalogalpmskivatill digitaltformaticdmskivanleddeviamp3tillnätbaseradetjänster.sammautvecklingskeddeinom

9 telefonindärdenfastaanalogatelefonenviadigitalatelefonerleddetillövergångenfrån trådbundentilltrådlösteknikmmmm.intressantidettasammanhangärvikanskeisnarframtid kommerattintroduceratrådlösaljuskällorsomladdastexinduktivtfrånengridiväggarellertak.i mångasituationerkommervinogattfrångåtraditionellakabelinstallationerochistörreutsträckning förlitaosspålokalasolcellsystemochbatterilösningar. Ljuset.kommer.att.vara.en.helt.integrerad.del.av.vår.fysiska.miljö.i.framtiden..Systemaspekten.är. viktig.och.utformningen.av.interaktionen.mellan.människa.och.den.fysiska.miljön.blir.avgörande..vi. kommer.inte.att.försöka.beskriva.en.bästa.belysning.utan.den.kommer.att.variera.beroende.på. omständigheterna..för.detta.behövs.forskning.om.förståelse.för.våra.reaktioner.i.symbios.med. utveckling.av.system...på.ett.mer.praktiskt.plan.är.det.nödvändigt.att.utveckla.och.designa. kopplingen.mellan.människa.och.teknik,.med.hänsyn.till.människans.naturliga.beteende.. PreliminärversionIntefördistribution 9

10 ! 2.2!Varför!nya!jobb!i!Sverige?! Sverigeärenlitennationochharföljaktligenenlitenhemmamarknad.Därförharsvenskaföretag alltidvarittvungnaatttainnovationerdirektutidenglobalaarenan.dettamedförattviharstor kompetensochbrakontakteriettinternationelltperspektiv.kontakternaärmerinarbetadeän andrastörreländers.densvenskaformenavledarskapmedplattorganisationharocksåvaritochär enbragrundförsamarbete.viharettgottanseendeochvåraprodukterharetthögtrykte.detfinns ocksåenkonkretgrundförgränsöverskridandesamarbetedåmångasvenskarärvälförtrognamed samarbetsformersomtriplehelix/multiplehelix.dettagörattdetfinnsengemensamförståelse somkananvändassomgrundförsamverkanmellanolikaformeravaktörer.. Densvenskaindustrihistorieninkluderarfleraexempelpåsådantsamspel.Tvåexempelär: ASEA och Vattenfall, under elektrifieringen av Sverige, då Vattenfall representerade framtidens användare. Den öppna dialogen gav en bas för ledande högkvalitativ elektrifieringiväxelverkanmedframgångsrikaffärsutveckling. EricssonochTeleverket.UnderuppbyggnadenavtelefonteknikenrepresenteradeTeleverket de framtida telefonanvändarna. Den öppna dialogen resulterade i ledande utveckling av telesystemetisamspelmedframgångsrikaffärsutveckling. Asien Relafvtlågtlöneläge Hierarkiskkultur Mångavälutbildade Sverige Välutveckladflervetenskaplig förståelseoforskning Konsensusorienteratmullfpelhelix samarbetsklimat Internafonellterfarnapersonersom sökernyautmaningar Innovafvaskickligavälutbildade personer. Detfinnssåledesbådeen traditionochförståelseatt byggapå.sverigeharbra förutsättningarför utvecklingsinriktatsamspel mellanaffärsaktöreroch forskningoch beslutsfattandeoch underlättandeaktörer. Detfinnsstoramöjligheter attaccelereradeeuropeiska investeringarnaiattskapa arbetsmochlivsmiljöerfören hållbarlivsstil. Förändringsvågeninom belysningärenstark utvecklingskraft.dåsverigesatsarpåattuppgraderasamhälletsfastighetsbeståndgerdetmånga öppningarförentreprenörskapochinnovativverksamhetsutvecklingochgrönajobb.ibästafallkan vitaenledanderolliattskapaljusmiljöermedhögtkundvärdevilketocksågerväsentliga öppningarförentreprenörskapochmångajobblängshelavärdekedjan. Densvenskabelysningsforskningenärocksåinneienspännandeutvecklingsfas.Nykunskapinom psykologi,medicinochbiologivisarpåljusetsochbelysningensbetydelse.sverigeharentraditionav attskapagodarbetsmochboendemiljö,förstklassigforskninginomfleranyckelområdenocherkänd förmågaattskapahögvärdigasystemlösningar.

11 Sverige.har.unika.förutsättningar.att.ta.kombinerad.nytta.av.de.ovan.nämnda.styrkefaktorerna,. främst.genom.en.tradition.av.öppet.samarbetsklimat.och.öppen.dialog.med.anknytning.till.tekniskts. och.affärsmässigt.systemtänkande... Sverigehardessutomenstarktraditioninomoptiskhalvledarfysikochärledandeinomforskningen rörandenyaformeravledmteknik.alldelesspecielltsåärsatsningarnapånanotrådsbaseradeoptiska komponenterettavsverigesmestsynligaochomfattandeområdendärviärsåvälidenabsoluta forskningsfrontensomienledanderollkringkommersialiseringsfasenavdennateknik.satsningarna ianknytningtillmaxivochessgermöjlighettillledandegrundforskning.ettexempeläratt synkrotronljusetgermöjlighetattseinibiologiskaochmedicinskananoprocesser.denavancerade LEDMbaseradeteknikutvecklingengermöjlighetattskapaspeciellaformeravljus.Dettaöppnarupp förforskningkringanvändarvärdetavljusmedolikakaraktär,texpåmedolikaspektralfördelning. DenledandeforskningeninommaterialvetenskapochnanoteknikstärkersåledesSverigesmöjlighet atttaenledanderolliutvecklingenavhållbarbelysning. PåLjuslaboratorietvidKTHbefinnermansigidenabsolutafrontlinjeninternationelltavseende Ljusdesignutbildning(ArchitecturalLightingDesignochmandriverettantalforskningsprojektinom området.senentidförsendiskussionomattstartaett'semanticlightingcenter'isamarbetemed KTHWirelessCommunicationCenteriKista. Sverige.har.unika.förutsättningar.att.ta.en.ledande.roll.i.belysningsomställningsvågen..Mycket.måste. naturligtvis.göras.för.att.detta.skall.ske:.affärsutveckling,.behovsskapande.åtgärder,.innovativ. upphandling,.utbildning,.standardiseringsarbete.mm.. 2.3!Varför!är!det!så!bråttom?! Utvecklingscykelnpåglödlampanstidvarfleraår,d.v.s.mycketlångsam,mennumedLEDsker utvecklingscykelnpåunderettår,ochdetgårsnabbareochsnabbare.fleraländersatsarpåolika sättpåförnyelse,bl.a.kinainvesterarmångamiljarderiattskapaenmarknadförled,usaarbetar medverktygsomenergystarförattsnabbapåmarknadsutvecklingenförbraledmljuskällorocheus EkodesigndirektivlyfterpåettkraftfulltsättframdeenergiMochmiljömässigaaspekternasom drivkraftförförnyelse. Bilder PreliminärversionIntefördistribution 1 1

12 AlltflerstarkainternationellaaktörersatsarpåSmartLighting,bådetraditionellabelysningsföretag somphilipsochosram,ochnyaaktörersomsamsung,ibmochmicrosoftsatsarpåsystemutveckling ochnyaaffärsmodeller. FörattslippabetalautländskaföretagsutvecklingskostnadermåsteSverigesamtsvenskaföretag agerasnabbtochsättasigientätposition. Genom.att.Sverige.etablerar.sig.i.en.tätposition.kan.vi.säkerställa.att.de.oundvikliga. kommande.investeringarna.leder.till.kvalificerade.arbetstillfällen.i.sverige.och.att. Sveriges.innovationskraft.kan.stärkas...!! 2.4!Hur!stor!är!affärspotentialen?!Hur!många!nya!jobb!kan!skapas?!! Vihargjortettantalbedömningaravstorlekenpådensvenskaaffärsmöjlighetenfördigitaltljus.Vi tittatpåföljandesektoriellaperspektiv:produkter,installationer,kompetensföretag,system, TjänstersamtUtbildning.Förvarderasektornharvisedanuppskattatomsättningsvolymsamt antaletnyajobbsomkanskapas.itextennedanbeskrivervivadvimenaringårideolikasektorerna ochsedansammanfattarvimedentabelldärvikortfattatbeskrivervårauppskattningar.slutligen avslutervimedtvåtårtdiagramsombeskriverfördelningavomsättning/jobbpersektor.därefter diskuterarvikortimplikationernaomviisverigeintetarentätplatsidettaframväxandeområde utannöjerossmedattinstalleraandrassystemochanvändaandrastjänster. Urettproduktperspektivgjordeenbredgruppavforskareochbelysningsaktörer,2011,ienstor rapporttillenergimyndigheten,bedömningenattdensvenskabelysningssektornomsättningkan mångdubblasitaktmedattkvalitetbörjarefterfrågasochattökningenkanuppskattastillrunt5m30 miljarder/år(sek. Urettinstallationsperspektivnoterarvikopplingentilllågspänningslösningarochintelligenta fastigheter.urdettaperspektivgörvibedömningenattdetdigitalaljusetunderentioårig introduktionstidkommerattgemöjlighettill80000årsarbetenförpersonerinomfastighetsmoch Figur 5: En värdepyramid som Illustrerar den svenska marknadens affärspotential.

13 PreliminärversionIntefördistribution 1 3 verksamhetsutveckling,elinstallationochfastighetsskötsel.härhandlardetomatttanyttaavden nyateknikenpåsådanasättattviverkligenskaparbättrearbetsmochlivsmiljöer.detärviktigtatt detskerenutgallringavdesämreproduktersomnuvällerutpåmarknaden.annarsriskerarviatt betalaförproduktersomresulterarisämrelivsmiljöer. Utbildningsperspektivetskaparmånganyaarbetstillfällen.Vibehöverutvecklaspecifika kompetensutvecklandeutbildningarföryrkesverksammaelektriker,beställare/inköpare, designers/arkitekter,ingenjörermmkringljusetspåverkanpåmänniskan/samhälle.enkonservativ uppskattningärattdetfinnsettbehovavkompetensutvecklingfördrygt200000personerårligen, föralltfrånelektriker,kompetenskonsulter,fastighet,bygg,arkitekturochivissmånt.ex.lärareoch vårdpersoner.förmångakandetiettförstastegräckamednågrafåutbildningsdagar.en konservativuppskattningärattengenomsnittligkurslängdförenmångdimensionellutbildning uppskattasmotsvara3månadersheltidsutbildning.ensådanutbildninggörsmedfördelsomen distansutbildning.meddagensgenomsnittligakostnadsnivåerförenhelårsprestationpårunt50 ksekgerdettaenutbildningsvolymmotsvarande600miljonersek/år.dessutomärdetrimligtatt antaattvikommerattfåettökatbehovavflerspecialiseradekurserkringområdetmänniskaoch teknikinomettflertalavbefintligautbildningarsåsomarkitektmdesignochcivilingenjörsutbildningar. Detärocksårimligtatttroattspecialiserademastersavslutningarochkansketomhela utbildningsprogramkankommaattbehövasliksomdoktorandutbildningar.enförsiktiguppskattning avdettautbildningsbehovär6000helårsprestationermotsvarandedrygt300msek/år.dettager sammantagetenaffärsvolympårunt900msek/årvilketmotsvarardrygt1000arbetstillfällen.en ännustörrevolymkanskapaspådeninternationellautbildningsmarknadengenometableringavtex MOCCsikombinationmeddistansutbildningarpåsåvälMastersnivåsomkompetenshöjande utbildningarföryrkesverksamma. Urkompetensföretagenssynvinkel,t.ex.White,JM,Midroc,ÅF,WSP,SP,Ericsson,ABB,kandet digitalaljusetgegrundför10000kvalificeradeårsarbeten.flaskhalsenliggerhäri kompetensutvecklingsbehoveti kombinationmeddensnabba förändringstakten. Urettsystemperspektivkanenväl utveckladstandardiseringoch systemutvecklingledatillbetydande affärsmöjligheterocharbetstillfällen. Utvecklingskulturenochkunskapen inomictmsektorngerstorpotentialatt skapahårdmochmjukvarusystemför högvärdigljussättning.ennyckeläratt skapaharmoniseradeteknikmoch användargränssnitt.som.ger.enkel. möjlighet.att.specificera.behovet.och.som.kontinuerligt.kan.läsa.av.situationsbehoven.en konservativuppskattningavaffärsmöjligheternaursystemperspektivetkanvara50m100miljarder SEKiaffärsvolymsomsättningochrunt50M100000nyajobbfören10Mårsperiod. Tjänsterföral leverera ljusmiljöer Systemför ljusmiljöer Tjänster hos kompetensm företag

14 Urdendigitalaaffärsvärldensperspektivfinnsdetmöjlighetattbyggabetalningsviljaförennynivå avtjänsterochupplevelsefrämjandemiljöer.elbolagenochandratyperavtjänsteföretag,tex telekombolag,skullekunnasäljaalltifrån.individuellt.anpassat.ljus.till.mer.komplexa,.dynamiska. system.som.tar.helhetsansvar.för.ljusmiljöerna.vikommerkunnafåheltnyaljusupplevelsergenom demöjlighetersomdendigitalateknikengerochsompåverkarbådevårvardagochvårtarbetsliv.vi kanocksåtänkaossattvarjeljuspunktgermöjlighetattagerasomeninformationspunkt.med dennabakgrundkanviföreställaossattdetkanskeväxerframdigitalaljusaktörersomharlikheter medtelekombolagochspotify/wikipedia.detfinnsmöjlighettillnågonformavfranchisingför kvalificeradebehovsanalytikerochinstallatörer.dentotalaomsättningenförverksamhetersom levereraritmochmediamtjänsteruppskattasväxaårligenglobaltmed5,5%tillnivåeröverskridande 10000miljarderSEK2015,varavSverigesandelärlitemindreän1%totalt(enligtPwC.Enrimlig bedömningavhurstorvolymavdennatotalatjänstemarknadensomärdirektrelateradtilldet digitalaljusetsutvecklingärrunt10mtalsmiljarder/år.rationellt/sensorisktsettutgördenvisuella upplevelsen70m80%avmänniskansomvärldskontakt. Dessutomtillkommervinsterutifrånettenergibesparingsperspektivochindirektavinsteriformav högrefastighetsvärdenmm.ochdenallrastörstavinstenärnogdensamhälleligasommedfler nöjdainvånare,högreutbildningsnivåerochbättreomsorgkanvärderasmångdubbeltmerände sammanlagdadirektavinsterna.itabellennedansammanfattarviovanresonemang: Sektor Årlig omsättning Årlig omfattning nya jobb Antaganden: Omsättningsvolym skalas på nivån 1MSEK/per helårsanställning. Produktutveckling Installationer, service Kompetensföretag Större delen av utvecklingen sker utomlands (90%, endast 10% sker i Sverige vilket motsvarar 1500 nya jobb. Den ökade försäljningsvolymen skapar 500 nya arbeten. 4 miljoner hushåll, 10 h installation av lågvoltsledningar + 10 h systeminstallering; lika mycket i företag samt offentliga, medför årsarbeten/år En genomsnittstimme debiteras som 2500kr/h System % motsvarar arbete Tjänster % motsvarar arbete Utbildning SUMMA Tabell 1: En sammanfattning av möjlig omfattning och möjliga antalet nya jobb som kan skapas på den svenska marknaden.

15 RelaKvomsäLningpersektor Tjänster; 39% Utbildning; 2% System; 12% Produktutv; 23% KompetensM företag;8% Installafoner, service;16% Figur 6. Bilden åskådliggör den relativa fördelningen av möjlig ny affärsvolym. Totalt uppskattas volymen uppgå till 64 Miljarder SEK/år. Siffrornaovanbegränsasnutilldensvenskamarknaden.OmSverigetarentätplatskringdetdigitala ljusetsutvecklingkandesvenskaaffärsmöjligheternakommaattblibetydligtstörre.omviisverige däremotintegörnågotkommerinstallationernaalltjämtske.likasåärdettroligtattendelavden produktrelateradeökningenocksåkanske.menrestenavaffärsmöjligheternakangåheltförlorade ochenstordelav tjänsteutvecklingen kommerantagligen dåattskenågon annanstansäni Sverige.Likaså kommerviinte trovärdigtkunna byggainternationellt ledarskapkring utbildningssektorn. Detinnebärattvii såfallförlorarmer än50%avden svenskamarknadens möjligheteroch drygt20000möjliga arbetstillfällen. Figur 7. Bilden åskådliggör den relativa fördelningen av möjliga nya gröna jobb. Totalt uppskattas införandet av det digitala ljuset kan leda till drygt nya årliga heltidsekvivalenter. Antalnyajobbpersektorochår Produktutveckling Installafoner,service Kompetensföretag System Tjänster Utbildning Genom.att.Sverige.etablerar.sig.i.en.tätposition.kan.vi.säkerställa.att.tiotusentals.nya. arbetstillfällen.kan.skapas.i.sverige. PreliminärversionIntefördistribution 1 5

16

17 3.Omvärlden EneuropeiskbakgrundtilldenpågåendeförändringenärattledandeaktörerinomEUharnoterat attalltflerstarkaasiatiskaaktörerinvesteraralltmeribelysningsteknikochsmartbelysning.iett försökattstimuleradeneuropeiskabelysningsindustrintillensådannivåavförnyelseattdekan räddasigsjälvahareuförbjudithuvuddelenavdengamlabelysningstekniken. VinoterarettproaktivtexempelfrånIKEAsomharbestämtsigförattfrån2016baraanvändaLED ochattdeisinainternautvecklingsprocesserbyggerkompetenskring furnishingwithlight ochatt integreraalltmerdigitalteknikisinainredningarochmöbelsystem.visernuocksåattalltfler aktörerfrånictmsektorn,t.ex.samsung,microsoftochibm,intresserarsigförframtidens ljuslösningar. Viserenmöjlighetattdenordiskaländernatillsammanssatsarpådetdigitalaljusetsomettmedel förattökaintegrationenochsamarbeten i Nordenochdärmedtarenledanderolliattförbättra nyttiggörandet av den nya teknikens och kunskapens potential. En viktig grund är att kombinera kunskap om ljus med biologi och ICTMsektorns systemutvecklingsförmåga. I Norden finns förutsättningarförettintensifieratochkraftfulltsamarbeteinomdetdigitalaljuset.danskarärbra på att få saker att hända och DTU satsar på fotonik. Man bygger upp Danish Outdoor Lighting Laboratory,DOLLochkommunerinomGate21satsarpåLEDMbelysning. Öresundsregionenharett starkt affärskluster kring mobil ICT. Många svenskar är bra på systemtänkande, arbetsmiljö och standardisering. Skandinavisk design är ett globalt konkurrensmedel. På Ljuslaboratoriet vid KTH befinner man sig i den absoluta frontlinjen internationelltavseende Ljusdesignutbildning (ArchitecturalLightingDesignochmandriverettantalforskningsprojektinomområdet.Senentid förs en diskussion om att starta ett 'Semantic Lighting Center' i samarbete med KTH Wireless CommunicationCenteriKista.IFinlandharmanstarkkompetensinombelysningsområdetochett starktindustriklusterkringmobilteknik.lundsuniversitetsatsarpålundlightinginitiative,llioch flervetenskapligbelysningsforskning,medenämnesbreddfrånnanotrådartillmedicinochpsykologi. EndelidettaärattLUharenstarkforskargruppinomsynvetenskap.Sverigehardessutomenstark tradition inom optisk halvledarfysik och ärledande inom forskningen rörandenya former av LEDM teknik. Alldeles speciellt så är satsningarna på nanotrådsbaserade optiska komponenter ett av Sverigesmestsynligaochomfattandeområdendärviärsåvälidenabsolutaforskningsfrontensomi enledanderollkringkommersialiseringsfasenavdennateknik.satsningarnaianknytningtillmaxiv ochessgermöjlighettillledandegrundforskning.ettexempelärattsynkrotronljusetgermöjlighet att se in i biologiska och medicinska nanoprocesser. Den avancerade LEDMbaserade teknikutvecklingengermöjlighetattskapaspeciellaformeravljus.dettaöppnaruppförforskning kringanvändarvärdetavljusmedolikakaraktär,texpåmedolikaspektralfördelning.denledande forskningen inom materialvetenskap och nanoteknik stärker således Sveriges möjlighet att ta en ledanderolliutvecklingenavhållbarbelysning. Globaltsettfinnsdetenormpotentialförnyskapandeaffärsutvecklingfördigitaltljus.Sverigeoch FinlandharinomEricsonMochNOKIAMsfärernaenmycketstarkresursbasochaffärspositionföratt aktivera sig inom digitalt ljus. Det digitala ljusetärettutmärktområdeförinnovationsfrämjande upphandlingochsmartspecialization. PreliminärversionIntefördistribution 1 7

18 ! 4.!Framtidens!ljus!och!dess!styrning!D!en!tankeväckande!vision! Om$5910$år. Om5M10årkommerljusetattanvändassominformationsbärare,bådeinomprivatochoffentlig sektor.redanidagkanmanvialedmbelysningfåutinternetvialjuset,dvslampatilldator(limfi/vlc: somdengerstörresäkerhetförkommunikationikänsligamiljöer. Ljusetkommerävenattkunnageutfrekvensersomfårossattmåbra,genomattprecissomsolen geutdefrekvensersomfårossattproduceraendorfiner(ämnenförvälbefinnandeochvitaminer såsomdmvitamin. Ljussomrörsigmedsolensuppochnergång,medolikafokuspåfärgerberoendepåmorgon,dag ochkväll.menävenettnattljussomefterliknarmånen.ochialladessaformerettickemstatisktljus tillskillnadmotdagensstatiskabelysning. Om$10915$år. Om10M15årkommerallaljuskällorvidnyinstallationattstyrasfrånencentralenhet.Dettadelsför attfåmerenergisparandesystem,menocksåförattfånerkostnadenförenavanceradinstallation. Iställetföratthaintelligentatransformatorervidvarjelampasåkommertroligtvisallbelysningatt gåpåupptill36vdc,ochdennacentralkommerattfinnasinbyggdivåraelskåp.härkommeräven vårinternetuppkopplingattfinnas.

19 Om10M15åräreffektivitetensåbraattkabelstorlekentrotslågspänningkommerattvaratunnare änvaddenäridagmed230vac. Ibegagnadehusärförutsättningarnaannorlunda,dåbefintligkabeldragningknappaststödjerden kommandestyrningsmetodiken.underenövergångsperiodkommerteknikskiftetattlösasmedwifim kopplingmellankontakter,smartphonesochdatorer.detbördocknoterasattdetfinnsväsentliga resursmochelektriskastörningsskälattsatsapåförnyelsetillentotaltsettbättresystemarkitektur ochattförsäkringsbolagenserväxandebrandriskerkringgamlaelinstallationer. Om10M15årkommerbelysningssystemenssensorerkunnakännaavhurvimänniskormår,genom avanceradesensorersomkännerkroppslukt,värmesensorersomkänneromviharfeberoch därigenomanpassaljusetförsjälvhjälp.intelligentafunktionerkommerattfinnasförbättre dynamiskanpassningmellanhumör,verksamhet,tillståndochmiljö.genomenenkel knapptryckningkanmandåfådetlitebättreäninnan,genomstödfunktionerförattanpassaljusets styrka,rumsfördelningochfärginnehåll. PreliminärversionIntefördistribution 1 9

20 5.Aktörskonstellation Denelektriskabelysningenharhittillsvaritstatisk.Viharunderdrygt100årvantossvidattlevaien sensorisktsettdödljusmiljö.detradikaltnyameddenframväxandeljusteknikenärattdetnuär möjligtattheltfrittstyraljusetskaraktärochintensitet;såattmanfårrätt$ljus,$på$rätt$plats,$vid$rätt$ tidpunkt.detgårnuattskapaettdynamisktljussompåflerasättefterliknarnaturensvarierande ljusochdärmedärbättreanpassattillmänniskansupplevelseförmåga.samtidigtkanvisparamycket energi.föratthöjaförmåganatttanyttaavdenyaljustekniskamöjligheternaärdetviktigtattvisa fördelarnameddynamisktvälanpassatljus.nykunskapomljusetsbetydelseförhälsaoch välbefinnandevisarattbättreljusmiljöer,t.ex.förskolorochäldreboenden,germöjlighetertillstora samhällsvinster. Vilka samhällsaktörer måste då involveras för att lyckas? Förattöppnauppför entreprenörskapochinnovationverksamhetsutvecklingärdetviktigtattoffentligaaktörersatsarpå attvisauppnyaframståendelösningar,genomteknikmochinnovationsupphandling.detärviktigtatt utvecklaformerförattkunnaartikulerabehovetochspecificeradetframståendeljusmanvillköpa. Detärviktigtattskapasådanaarbetsformerattdeutvecklingsöppnandeintressenainteblockerasav lagenomoffentligupphandlingelleravbyggbranschenskomplexitetochetableradearbetsformer. Ifigur8nedanvisasdetkomplexasamspelet. Figur 8. Möten med öppen dialog mellan nyhetsintresserade användare och kunniga system- och teknikutvecklare klargör behovet av bra ljus så att detta kan artikuleras, vilket ger en bas för värdeskapande innovation. FrånFigur8ovanframgårdetattdetärviktigtmedgränsöverskridandedialoger,kring tankeöppnandesystembilder,förattåstadkommavärdeskapandeinnovationsomväxlaruppnyttan avdagensmöjligheter.idennadialogmåsteparterfrånhelasamhälletinvolveras.figur6visarett samspelmellanfyraviktigaaktörsdimensioner.vimenarattförattrealiseraagendansförslagså

21 behöverföljandeaktörsgruppersamspelamedvarandra: Styrandeaktörersomkan öppnauppför implementeringavbälre belysning. Understödjandeoch nätverksbyggande funkfonerför framfdsinriktadutveckling Inköpandeochsäljande aktörersomkansamspelai entransformafv utvecklingsprocess Dialogenmåsteocksåföraspådeninternationellaarenan.Vinårdennagenomattdeltagande aktörertillsammansharettstortinternationelltkontaktnät.ettflertalstorahårdvaruinriktadefp7 ochecominnovationeumprojektexisterarsomsamlardeflestasvenskaforskarnainom belysningsområdet.etableradesamarbetenfinnsmedrenssellaerpolytechniqueinstituteinom SmartLigthingochmedderasLightResearchCenter,inomEuropeanLightingClustersAllianceoch PremiumLight,ettprojektinomIntelligentEnergyEuropeMprogrammet. PreliminärversionIntefördistribution 2 1

22 6.Handlingsplan FörattSverigeskalltaenledanderolliattökanyttanavdedigitalaljusmöjligheternaförattskapa bättrearbetsmochlivsmiljöermåsteviinitieraettinnovationsområdesomöppnaruppförväsentlig förnyelse.detfinnsfleranivåeridennautvecklingsprocess: 1. Utvecklamarknadensintressefördennyateknikenspotentialochljuskvalitetensmänskliga betydelse. 2. Skapautrymmeförnydanandeaffärsutvecklinggenomökadoffentlig innovationsstimulerandeupphandling. 3. Satsapåbehovsorienteradflervetenskapligforskning,utbildningonyttiggörande. 4. Skapademonstrationsmiljöer,experimentplatserochmätmöjlighetersomförbättrar möjlighetenattvisauppdetdigitalaljusetsradikalanyhetsvärde. 5. Skapa livinglabs förömsesidigtutvecklandeochsamspelandelärande. 6. Ökakonsumenternaskravpågodabelysningsmiljöer. EnsatsningpåettStrategisktInnovationsområde(SIOinomdetdigitalaljusetkommeratt aktualiseradeoffentligaorganisationernasväsentligabetydelsesomutvecklingsstimulerande samhällsaktörer.avsiktenärattskapaensamarbetsformsomhöjerbådebrukarorganisationernas ochentreprenörernasförmågaattartikulerademöjligavinsternameddigitaltljus. Ökabrukarnaskravpå bälremiljöer Ökad kompetensutveckling genominnovafv upphandling Byggutmarknaden/ fleraktörer/knytihop medict SkapaDemoMmiljöer föralvisapånylan ochlivinglabsför ömsesidigtlärande SverigeI en ledande roll Satsapå behovsorienterad flervetenskaplig forskning,utbildning onysggörande. Figur 10. För att Sverige skall ta en ledande roll i att öka nyttan av de digitala ljusmöjligheterna för att skapa bättre arbets- och livsmiljöer måste vi initiera ett innovationsområde som öppnar upp för väsentlig förnyelse

23 6.1Vadmåsterentkonkretåstadkommas: Detärgenomattsamlaaktörertvärsektorielltsamtökaochspridakompetensenochkunskapenom denyaaspekternahosbelysningfrånakademitillindustriochkommunalverksamhetsom kommersialiseringenkantafart.forskning,utvecklingochutbildningärgrundenförattden ekonomiskaochsamhälleligatillväxtenskablilyckas.vibedömerattföljandeaktiviteterärav centralbetydelseförattlyckas: Belysningsaktörer DemoMmiljöer/living labs Flervetenskapliga doktorer/ pilotprojekt Flervetenskaplig professionell utbildning NATIONELLT KLUSTERFÖR DIGITALALJUSET Aktörer:ICT/ Telekom/Elnät/ Design Implementerany teknikisme Roadshows/årlig mässa/tävlingar Standardisering/ Internafonalisering FormaliseraettnationelltdigitaltljusMkluster:DigitalLightSweden.Endelidettaärattskapa formerförsynergieffektermellanaktörerinombelysning,bådenyaochetablerade affärsaktörerochsverigesstoraresurserinomict,telekomochsmartaelnät.etableraoch knytakontaktermedeuprojekt. Utvecklaettsvensktkunskapsklusterkringbelysningsomkanskapainternationelltsettunika flervetenskapligaprogramförutbildningavprofessionellaaktörer. Skapaförutsättningarförflervetenskapligaochsamordnadeindustridoktorandprojektinom systemutvecklingssidan. ArbetaförattnyteknikimplementerasiSMEMföretagochattSMEbidrari innovationsarbetet. Utvecklaspecifikautbildningarföryrkesverksammaelektriker,beställare/inköpare, designers/arkitekter,ingenjörermmkringljusetspåverkanpåmänniskan/samhälle. Etableraenårligtåterkommandekonferens/mässa. Vidareutvecklainnovationssystemetskontaktermedstandardiseringochinternationella kontaktnätsompåverkarutvecklingsförutsättningarna. InitierauppbyggnadavettexperimentlabförljusrelateradeICTochstyrsystemlösningaroch flerdemolokaler. PreliminärversionIntefördistribution 2 3

24 Utvecklatestbäddar,livinglabs. Utvecklapilotprojekt. Anordna roadmshower avdialogermedledningsgruppernaförettantalutvaldastora företagochcentralaoffentligautvecklingsaktörer.dessadialogeravseratttändaensådan nivåavmedvetenhetattflersedanharmöjlighetattnåframtill mottagarna med belysningsrelateradeutvecklingsförslag. Anordnapublikaochmedialakonferenserocheventsdärbetydelsenavbrabelysningoch dessutvecklingspotentialpresenteraspåettintresseväckandesätt. Anordnaenframåtsyftandeidétävlingdärproducenter,konsulterochforskareinbjödsatti teamutvecklaidéerochförslagpåframtidabelysningslösningar(somocksåkangenomföras somdemoprojekt. FörattökaSverigesförmågaatttillvaratadeutvecklingskrafterochaffärsmöjlighetersom följerpåinförandetavdetdigitalaljusetföreslårkonsortietattviskaansökaomattinitiera ochgenomföraettstrategisktinnovationsområde,sio,fördetdigitalaljuset. 6.2Exempelpåpilotprojekt EttexempelpåettmöjligtpilotprojektkanvaraattutvecklaettICTMbaseratbelysningssystemsomär effektivtisjukhusmiljö.syftetärattmedhjälpavpilotprojektetutvecklasamarbetsformer. Installationenhartreformeravmål: 1.Personalensbehov:Belysningenskamöjliggöraettfullgottarbete(adekvatbakgrundsbelysning ochriktatmotspecifikaarbetsuppgiftermedoptimalinverkanpådencirkadiskarytmen(möjlighet tillregleringövertid. 2.Patientensbehov:Belysningenskamöjliggöraenhemlik,trivsamochmöjligenläkandemiljö(rätt miljöharvisatsvaragynnsamförbotochbättring,somdessutomminskarfallriskennattetidgenom rättplaceringavarmaturmedrättljusstyrkaochvåglängd,t.ex.belysningavdörrposterochlängs korridoreretc. 3.Bakteriensförutsättningar:Systemetskallkunna desinficera avdelningenmeddokumenterat bakteriedödandesmalspektraltledmljusgivetunderendefinieradtidsrymdförattminimera förekomstenavbakterier,vilketärextraviktigtidagdåantibiotikaresistensärettstortglobalt problem. Pilotprojektetbidrartillattanpassavårdmiljönförpatienternaochpersonalengenomattanpassa belysningenefterverksamhetochbehov.vidarebidrarprojektettillettgrönaresamhällegenom optimalbelysningsstyrning.denkonkretarealiseringenavdettabelysningssystembyggerpåettljusm styrsystemsomkankontrollera,mätaochregistreraljusövertiden.systemethanteraralltljussom exponeraspåindividerochgenominsamlingfråndistribueradesensorer,ävensådanasomplacerats individuellt,texplaceradepåkroppenmenävenmångaandrasensorer,kanljusetfrånljuskällorna

25 dynamisktanpassastillvarjeindividsbehov.ljusmstyrsystemetinnehållerencentralstyrmotor, ljuskällor,ljussensorer,endatabasföroptimering,olikaformeravklienter(elektroniskaenheter samtettnätverk.urettstörreperspektivärdemonstrationenenstartförutvecklingenavenny industrisektorsomgenomindividanpassadbelysningsomärstyrbaritidochrumförbättrarvår livskvalitet.sverigeharenvälutveckladinfrastrukturinomictmområdetmedgodabefintliganätverk somutgörenutmärktgrundattbyggavidarepå.förutsättningarnaärgodaattvikanbli internationelltledandeinomdennanyasektor,därkunskapensombyggsuppkringvårmodellinom sjukvårdenkanutgöraengodutgångspunktförvidareutvecklinginomandraområden. Projektetbetonardialogmedaktörersomharinsiktomolikaanvändaresbehovochhurmarknaden fungerar.detärviktigtattartikuleraanvändarnasbehovpåsådanasättattdetblirpolitisktmöjlig attsatsapåverkligtbrabelysningssystem.projektetkommerformativtatttaframensådannivåav kravspecifikationerattdetöppnaruppföratttanyttaavdennyadynamiskaljussättningsomden ICTMbaseradeteknikenmöjliggör.Förattvinnatrovärdighetknyterviantillledandeforskninginom biologi,medicinochpsykologi.detärocksåessentielltatttanyttaavledandekunskapomdynamisk ljusdesignpåettsådantsättattdenyalösningarnagörsverkligtlockandefördepotentiella kunderna. PreliminärversionIntefördistribution 2 5

26 7.Hurhararbetetmedagendanbedrivitsochvilkahardeltagit? Kärntruppenharbeståttavenmångsidiggruppavaktörermedförnyelseinriktadeintressenmed kopplingtillpotentialenförennynivåavbelysningsrelateratvärdeskapande.dedeltagande personernaharallaerfarenhetavförändringsprocesserochuppbyggnadavgränsöverskridande samarbete.gruppenkombinerar: ErfarenhetavaffärsMochföretagsutveckling Djupainsikteribelysningsrelateradeutvecklingsfrågor Kunskapvidforskningsfronten,främstförLED Erfarenhetavutvecklingsarbeteinombyggochkommun Projektledningenharbeståttavprocessledaren(LarsMonteliusiteammedprojektledaren(Reine Karlssonsamtledningsstödspersoner.Projektledningenochpersonerfrånkärntruppenharutgjort denprimäraarbetsgruppensomskrivitsammaninnovationsagendan.tillvissdelharäven specialiseradkompetens(kommunikation,marknadsföringetc.hyrtsin.projektledningenhar sammanställtmaterial,ordnatseminarier,workshopsmm.projektledningenochpersonerinom kärntruppenfungerarsomlänkartilldialoginomvartochettavdefyraområdenaforskning,. affärsutveckling,.understödjande.och.styrande.funktioner.(sefigur10. The$Facilita2ng$Dimension$ The$Governing$Dimension$ Smart!Ligh1ng! CIRCLE! Finansdepartementet! Mobile!Heights! PhotonicSweden! Socialdepartementet! SIS! Trafikverket! Swedish!ICT! Malmö!kommun! ISO! Näringsdepartementet! SSLEC! Lunds!Kommun! Trafikverket! CIE! Energimyndigheten! Stockholm! ELCA! VINNOVA! Young!Master!Program!! Göteborg! Sustainable!Development! SP! ceebel! Energimyndigheten! Malmö!Kommun! PremiumLight! Lunds!Kommun! BOBFgruppen! The$Research$Dimension$ Ligh1ng!Europe! TNO# Charles!Edqvist! Alto!University! Bo!Monemar! Marie!Lövegren! Chalmers# Bob!Karlicek! Lars!Samuelson! Dan!Hessman! KTH# Tommy!Govén! Reine!Karlsson! Per!Johnsson! Elisabeth!Nilsson! Thorbjörn!Laike! Sven!Huldt! Pufendorf! MarieFClaude!Dubois! Nils!Svendenius! Monica!Billger! Mar1n!Lundmark! Ins1tute! Jesper!Arfvidsson! Ivo!Mar1nac! Hillevi!Hemphälä! LarsFHenrik!Ståhl! Klas!Sjöberg! Conrad!LuKrop!! Thomas!Lindhqvist! Arne!Lowden! Susanne!Widell! Allan!Rasmusson! Raul!Carlson! Johannes!Persson! Torbjörn!Åkerstedt! DanFE!Nilsson! LLI!! Trafikverket! IKEA! SP# Aura!Light! Midroc! JM!Bygg! Ericsson! glo#ab! The$Business$Dimension$ Stockholm! Göteborg! Malmö!Kommun! aaxsus!ab! LIGHTAB! BrainLit!AB! PhotonicSweden! ElektroLanz!AB! Nordic!Light! Fagerhult! Figur 9. Lund Lighting Initiative är en öppen process som stimulerar till öppen dialog och samspel bland forskare, affärsaktörer, understödjande och styrande aktörer. Kärngruppenochprojektledningenharhaftomfattandekontaktermedrepresentanterfrånindustri, offentligamyndigheter,akademi,riskkapitalförsörjare,standardiseringsorganochngos.

27 Dessakontakterharpräglatsavöppenhetochvaritinbjudandeochdynamiska.Personerfrån följandeaktörerhardeltagitiagendaprocessen:industrifonden,energimyndigheten,trafikverket, IKEA,EON,Ericsson,Volvo,AkademiskaHus,WhiteArkitekter,Midroc,JMBygg,NCC,NordicLight, JohnsonLightingTechnology,Heliospectra,Fagerhult,AuraLight,aaxsus,BrainLit,DigitalContext, Glo,MobileHeights,ATCIndu,SenseNode,FoxDesign,CoMdesign,SP,ÅF,IVA,SwedishICT,Region Skåne,MalmöStad,MalmöHögskola,HammarbySjöstad,LundsKommun,LundsUniversitet,KTH, Chalmers,SkånesUniversitetssjukhus,MobileHeightsetc.Vihardiskuteratvåransökanmed processledareförandrafoimagendorfrämstenergieffektivelektronik(acreosamtnanoteknikför hållbarsamhällsutveckling(swednanotech,photonics,internetmofmthings(iva,ochåldrande befolkning(sp.allamedverkandeutgörtillsammanspersonernabakomagendan. UnderarbetetsgångharLLI,TheLundLightingInitiativeformaliseratssomenprojektenhetvid LundsUniversitet,placeradvidLUOpen.Ifigur9sammanfattasdeaktörsgruppersomagendanhar haftmångakontaktermed. Detförstamötetfokuseradepåenbredinblandningmedmångaaktöreriprocessenkring Innovationsagendan.Därefterhardetarrangeratsettflertalmindremötenochprojektledningenhar deltagitimångaandraagendorsprocesserochsäkerställtattdetdigitalaljusetsdimensionerhar blivitinkluderatideolikaagendorna. Ikärngruppenhardetframföralltvaritföljandepersonersommycketaktivtbidragitmedtankar, idéerochinspel. PreliminärversionIntefördistribution 2 7

28 Appendix A1 GrunderförLEDMteknik Ljus,d.v.s.fotoner,genererasnärettsystem,t.ex.enatom,enmolekylellerenkristall,övergårfrån ettexciterattillståndtillettlägreenergitillstånd.ienatomtalarviomattmanexciteraten valenselektrontillettyttre skal,varefteratomenåtergårtillsittgrundtillståndgenomatt elektronen hoppar tilllägreenergitillståndochenergiskillnadenövergårienfotonsomdåtarupp energiskillnadenielektronövergången.ommanhettaruppenmateriauppstårspontantsådana energiövergångarsåattdefotonersomskapasåterspeglartemperaturen mantalaromden spektralafördelningenfrånensvartkroppsstrålare.glödlampanärettbraexempelpåensådan svartkroppsstrålare,ochdetljussomemitterasfrånglödlampansglödtrådmotsvarardess temperatur,vilkentypisktärtusentalsgrader.denheltdominerandestrålningenfrånenglödlampa serviinteutandettaäremissionlångtutideninfrarödadelenavspektret,vilketviuppfattarsom attlampanstrålarutvärme. Detsåväsentligaienlysdiodärattljusetsomskickasutintekräverattdiodensvärmsuppoch därmedkanmanteoretisktnästanundvikavärmerelateradeförluster.det knep somutnyttjasien halvledareärattdessenergimstrukturharett,förvarjehalvledare,karakteristisktenergigap,kallat bandgap(e g,vilketförenrenhalvledarebetyderattdenärelektrisktisolerande.genomatttillföra dopämnen,kalladedonatorer,kanmanfåhalvledarenattledaelektriskströmmedelektronervilka befinnersigienergitillståndjustovanförbandgapetochmansägerattdebefinnersigihalvledarens ledningsband,ochvikallarhalvledarenförnmledande.påmotsvarandesättkanmantillföraandra dopämnenvilkaresulterariattpositivaladdningaruppstårmedenergierjustnedanförbandgapet, ochvikallardåhalvledarenförpm ledandemed hål (Schubert,2006 Figur1summerarvadsomhänder, vilketkanförklarasmedettsåkallat banddiagramdärbandgapet markeratsmede g,därvitillvänster ritarenpmledandehalvledareochtill högerennmledande.mellandessa delaruppstårettelektrisktfält,vilket visersomattbanden böjersig, vilketbidrartillattelektronerochhål separerasfrånvarandra.ommannu kopplarinettbatterimedenlagom storspänning,ochmedrättpolaritet (sefig.lyfterviuppelektronernatillenhögreenergiochvisänkerhålensenergitillenlägrenivåså somdenhögrabildenillustrerar. Figur 1 Lysdiodens grundläggande funktion. Konsekvensenblirattelektronerochhålnuavbatterietsspänningdrivsinmotvarandraoch elektronernakannusänkasinenergigenomatt hoppa nertillettpositivthål,ochdärigenom momentantfrigöraenenergimotsvarandebandgapet,iformavenfoton!färgensomlysdiodenger

29 ifrånsigmotsvararalltså,iprincip,halvmledarensbandgap,ochfärgenharalltsåingetattgöramed temperaturen.medanglödlampanomvandlarca4%avdentillfördaelektriskaenergintillljussomvi kanse,kanenlysdiodomvandlamerän50%avdentillfördaelektriskaenergintillljus. Ljusetfråndagens vita lysdioderbeståroftastavenblåledvarsemissionblandasmedgultljus frånens.k.fosforvilkenexciterasavdetblåljusetfrånlysdioden.genomatttillverkalysdiodermed enblandningavhalvledaremedolikabandgapblirdetmöjligtattsättasammanett emissionsspektrumvilketkandesignastilldenspektralakaraktär,ellerdenfärgtemperatur,som manönskarförolikaanvändningar,t.ex.vittljussomliknarsolljusetellerkanskeettvarmareljus sominnehållermeravrött.detfinnsenförlysdiodsbelysningmycketattraktivegenskap,nämligen attenlysdiodärrobustochattdeteknisktsettkangeen brinntid påmerän50000timmar, medanenglödlampas brinntid typisktär1000timmar.ägarenavettledmbaserat belysningssystemkanocksåstyrabelysningenpåettalltmeravanceratsättochkanävenvinna mycketpålägredriftsmochunderhållskostnader. A1.1 Framtid Detfinnsmöjlighettillstoravinsterommanlyckasmobiliseraettsystematisktsamarbeteförmer värdeskapandeförnyelseavbelysningssektornsarbetsmetoder.dagensarbetsformerförinstallation avbelysningkarakteriserasavmerhantverksmässigatankesättochupprepadanvändningav standardmlösningarförhursystemenutformas.ommankanökaanvändningenavmeravancerade systematiskasamarbetsformerförbättrarmanförutsättningarnaföratttanyttaavkunskapom ljusplaneringpåettsådantsättattdefaktiskainstallationernablirväsentligtbättre.manförbättrar ocksåförutsättningarnaförgemensamtlärandekringhurdefaktiskatekniskavalenkanförbättras ochhursystemlösningarnakanförnyas,bl.a.genomattskapaentydligaregrundföratttanyttaav olikaformeravåterkoppling. Föratthöjanivånavvärdeskapandeärdetviktigtatttakombineradnyttaavledandekompetens frånfleraolikaämnesområden.figur2gerenöverblickavettantaltekniskakunskapsfältsomär intressantaförbelysningssektornsutveckling.ienvälutveckladframtidaarbetsformbördessaolika formeravkunskaperintegreraspåettsådantsättattmankangöramerhögvärdiga belysningssystem.samtidigtbörarbetetmedutvecklingenavalltbättrebelysningssystembedrivas påettsådantsättattmanöppnaruppförledandeutvecklinginomdemedverkandeochpotentiellt värdefulladelområdena. PreliminärversionIntefördistribution 2 9

Forsknings och Innovations agenda: Det digitala samhällets nya levande ljus en radikal affärsmöjlighet för Sverige

Forsknings och Innovations agenda: Det digitala samhällets nya levande ljus en radikal affärsmöjlighet för Sverige Forsknings och Innovations agenda: Det digitala samhällets nya levande ljus en radikal affärsmöjlighet för Sverige Belysningsområdet står inför ett paradigmskifte. Det finns stor potential att höja mervärdet

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM SUMMIT TEKNISKA MUSEET 2014-09-25 Övergripande mål Hållbar tillväxt i Sverige. Vi vill ÅTERINDUSTRIALISERA Sverige Effektlogik Förutsättningar

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Produktivitetskommitténs arbete för ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen

Produktivitetskommitténs arbete för ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen s arbete för ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen Malin Löfsjögård ordförande i Ordförande: Malin Löfsjögård, riksdagsledamot, tekn. dr. Ledamöter: Per Olof Granbom f.d. generaldirektör

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Nationella upphandlingsstrategin Beslut fattas under torsdagens regeringssammanträde.

Nationella upphandlingsstrategin Beslut fattas under torsdagens regeringssammanträde. Promemoria 2016-06-27 Finansdepartementet Peter Skeppström Nationella upphandlingsstrategin Beslut fattas under torsdagens regeringssammanträde. Varför en nationell upphandlingsstrategi? Aldrig tidigare

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april Innovationskraft i offentlig verksamhet Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet - Innovation för tjänster och produkter! - Innovation för processer

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

INVENTERING AV KUNSKAPSLÄGET AVSEENDE UTVÄRDERING AV OLIKA TYPER AV LJUSKÄLLOR. Thorbjörn Laike, Lunds Universitet Marianne Küller, Lunds Universitet

INVENTERING AV KUNSKAPSLÄGET AVSEENDE UTVÄRDERING AV OLIKA TYPER AV LJUSKÄLLOR. Thorbjörn Laike, Lunds Universitet Marianne Küller, Lunds Universitet INVENTERING AV KUNSKAPSLÄGET AVSEENDE UTVÄRDERING AV OLIKA TYPER AV LJUSKÄLLOR Thorbjörn Laike, Lunds Universitet Marianne Küller, Lunds Universitet Syfte Utreda förutsättningarna för att bygga upp en

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Attraktionskraft för Tillväxt

Attraktionskraft för Tillväxt Attraktionskraft för Tillväxt Johan Carlstedt, huvudprojektledare i samarbete med IVA Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) IVA:s arbete för ökad innovationskraft

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Gunnar Björkman. SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm

Gunnar Björkman. SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm Gunnar Björkman SMARTA STÄDER Digital Demo Stockholm Digital Demo Stockholm Ett nytt sätt för samarbete i samhället Gunnar Björkman Innovationsdirektör Stockholms stad Stockholms långsiktiga utmaningar

Läs mer

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin

Forskningen måste inriktas på individanpassad medicin En utskrift från Dagens Nyheter, 2016 03 24 21:32 Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/debatt/forskningen maste inriktas pa individanpassad medicin/ DN Debatt Forskningen måste inriktas på individanpassad

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

vi vill ge dig det rätta ljuset

vi vill ge dig det rätta ljuset ljuset från varberg vi vill ge dig det rätta ljuset Samtidigt som vi har skapat oss en position som Sveriges ledande tillverkare av hembelysning har vi utvecklat ett sortiment för offentlig miljö hotell,

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Adelie. Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED

Adelie. Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED Adelie Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED LED parkarmatur som passar i både klassiska och moderna miljöer Indirekt belysning som skapar en behaglig atmosfär i utomhusmijön Pulverlackerad

Läs mer

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten SKOGSRIKET, regional färdplan för Västerbotten Skogsriket från ord till handling Nationella visioner möter den regionala utvecklingskraften Lycksele, 31 oktober och 1 november 2012 1 Förord När jag fick

Läs mer

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik Ulf Holmgren VINNOVA Uppdraget 1(3) Förslagen skall utarbetas i samverkan med fordonsindustrin samt berörda regionala och kommunala aktörer.

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Välkommen till konvent om plattform för hållbar stadsutveckling!

Välkommen till konvent om plattform för hållbar stadsutveckling! Välkommen till konvent om plattform för hållbar stadsutveckling! 4 december Nalen Stockholm Dagens program Konvent om Plattformen för hållbar stadsutveckling 09.00 Välkommen! Att skapa och förvalta en

Läs mer

Samordningsrådet för smarta elnät. vårt uppdrag och smarta elnäts bidrag till en hållbar utveckling

Samordningsrådet för smarta elnät. vårt uppdrag och smarta elnäts bidrag till en hållbar utveckling vårt uppdrag och smarta elnäts bidrag till en hållbar utveckling Maria Khorsand, Ordförande Hållbarhetsdagarna, 5-6 februari 2013, Stockholm Utmaningar Omställningen till ett hållbart energisystem kräver

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Program Energieffektivisering för Belysning. Innovation, forskning, utveckling, demonstration och marknadsintroduktion (IFUDeMI)

Program Energieffektivisering för Belysning. Innovation, forskning, utveckling, demonstration och marknadsintroduktion (IFUDeMI) Program Energieffektivisering för Belysning Innovation, forskning, utveckling, demonstration och marknadsintroduktion (IFUDeMI) BAKGRUND Belysning svarar för omkring 10 procent av den totala energianvändningen

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

KORT BESKRIVNING AV INNOENERGY OCH DEN SVENSKA NODEN, CC-SWEDEN EIT

KORT BESKRIVNING AV INNOENERGY OCH DEN SVENSKA NODEN, CC-SWEDEN EIT Stockholm 2010-03-29 KORT BESKRIVNING AV INNOENERGY OCH DEN SVENSKA NODEN, CC-SWEDEN EIT Syftet med EIT Europeiska Institutet för Innovation och Teknik - är att uppnå nödvändig ekonomisk tillväxt genom

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Banbrytande elektronik vid LTH

Banbrytande elektronik vid LTH Banbrytande elektronik vid LTH Lars-Erik Wernersson Fasta Tillståndes Fysik/Elektrovetenskap 1. Elektromiljön i Lund - Lokala industrin - FoU vid LU/LTH 2. Behov av tekniktransfer - Elektronik konstruktion

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

ETT REGIONALT SAMVERKANSPROJEKT FÖR ÖKAD TILLVÄXT

ETT REGIONALT SAMVERKANSPROJEKT FÖR ÖKAD TILLVÄXT ETT REGIONALT SAMVERKANSPROJEKT FÖR ÖKAD TILLVÄXT 2 ESS MAX IV i regionen - TITA Forskningsanläggningarna MAX IV och ESS riktar världens ögon mot Öresundsregionen. Anläggningarna beräknas stå klara 2015

Läs mer

Appendix A LED-produkter Figurer

Appendix A LED-produkter Figurer 1 Appendix A LED-produkter Figurer 2 Figurer Appendix A LED-produkter Figurer visar ett antal bilder som illustrerar utvecklingen av LED-belysning och är representativ för nuvarande utvecklingsnivå åtminstone

Läs mer

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2016-05-24 1.0 Stadskontoret Stadskontoret Innehållsförteckning Det digitala

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Kista Science City VISION OCH STRATEGI 2010-2020

Kista Science City VISION OCH STRATEGI 2010-2020 Bilaga 3 Kista Science City VISION OCH STRATEGI 2010-2020 Handlingsplaner för visionens utvecklingsområden Dynamiskt näringsliv god tillväxt i en expansiv miljö Aktiviteter kopplade till strategierna för

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola 2015 LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds universitet Grundat 1666 42 000 studenter 7 500 anställda - 830 professorer - 4 300 lärare/forskare och doktorander Omsättning 7,8 miljarder 1/3 utbildning,

Läs mer

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld

IT-strategi för bättre lärande. Värdegrund. Utveckling & Lärande. Kompetens & Omvärld IT-strategi för bättre lärande Utveckling & Lärande Värdegrund Kompetens & Omvärld PYSSLINGEN SKOLORS IT-STRATEGI FÖR BÄTTRE LÄRANDE 2016 1 BAKGRUND Den svenska skolan och även Pysslingen Skolor står inför

Läs mer

PRIMES [4] Strategisk implementering av grön offentlig upphandling. Energikontor Sydost

PRIMES [4] Strategisk implementering av grön offentlig upphandling. Energikontor Sydost PRIMES [4] Strategisk implementering av grön offentlig upphandling Energikontor Sydost Hållbar offentlig upphandling är den allra viktigaste åtgärden för länder som strävar efter en grön ekonomi. Achim

Läs mer

Vi samverkar i en hållbar stad

Vi samverkar i en hållbar stad Vi samverkar i en hållbar stad Kommunal handlingsplan för implementering av överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överskådlig version Handlingsplan för implementering

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap 2015 Sammanfattning av programmet UID FutureMap UID FutureMap är ett privat, svenskt initiativ som har resulterat i ett program, vilket kan hjälpa människor och företag att bli mera dynamiska och hållbara,

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Språngbräda för ny plan- och bygglag. Kerstin Hugne, projektledare

Språngbräda för ny plan- och bygglag. Kerstin Hugne, projektledare Språngbräda för ny plan- och bygglag Kerstin Hugne, projektledare Fakta om Boverket 200 medarbetare med kompetens inom bland annat samhällsplanering, teknik, arkitektur, juridik och ekonomi. Miljödepartementet

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Digitalisering av det offentliga Sverige

Digitalisering av det offentliga Sverige Digitalisering av det offentliga Sverige 2016-08-28 Frukostseminarium Mål för digitaliseringen av det offentliga Sverige Förvaltningspolitik It-politik Digital förvaltning Digitalt först En innovativ och

Läs mer

SIS och Ledningssystem för hållbar IT

SIS och Ledningssystem för hållbar IT SIS och Ledningssystem för hållbar IT Standardisering En framgångsrik beprövad modell för att ta fram accepterade lösningar på gemensamma utmaningar hos företag, myndigheter och organisationer 2014-11-14

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Kultur & Näringsliv Bo kul

Kultur & Näringsliv Bo kul Sammanhang Scenario Kultur & Näringsliv Bo kul Fritid scenen mediateket multiarenan & smart konsthall Restaurang Café faciliteter logistik möte program Kryddor shared space Lyktor Garagen Hotel Service

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

ITinstitutionen bit för bit

ITinstitutionen bit för bit ITinstitutionen bit för bit Institutionen för informations teknologi: världs ledande med en unik bredd och ett djupt vetenskapligt kunnande INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIONS TEKNOLOGI unik bredd och unikt

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Kompetensutveckling för hållbar belysning

Kompetensutveckling för hållbar belysning Kompetensutveckling för hållbar belysning Möjligheten att höja nivån på belysningssektorns värdeskapande genom flervetenskaplig samverkan Hälsa Förståelse Trivsel Lärande Sammanhang Trygghet Gemenskap

Läs mer

CHALMERS FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID VÅR VISION: Visionen genomsyrar all verksamhet inom forskning, utbildning och innovation

CHALMERS FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID VÅR VISION: Visionen genomsyrar all verksamhet inom forskning, utbildning och innovation VÅR VISION: CHALMERS FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID Visionen genomsyrar all verksamhet inom forskning, utbildning och innovation Målet är att utveckla tekniska lösningar som behövs för att skapa morgondagens samhälle

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Aktuellt i omvärlden 30 sept 13 okt

Aktuellt i omvärlden 30 sept 13 okt Aktuellt i omvärlden 30 sept 13 okt 161013 Aktuellt med bäring på vår verksamhet oktober Främjanderesor med olika konstellationer Team Sweden 5 oktober SKL: Snabb försämring av ekonomin i kommuner och

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

BRT FÖR SVERIGE NÄSTA STEG I UTVECKLINGEN AV ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK

BRT FÖR SVERIGE NÄSTA STEG I UTVECKLINGEN AV ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK BRT FÖR SVERIGE NÄSTA STEG I UTVECKLINGEN AV ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK CHARLOTTE WÄREBORN SCHULTZ, VD X2AB STENERIK RINGQVIST, Projektledare BRT Guidelines X2AB:s verksamhetsidé Vi ska i nära samverkan

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT

DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT Jin Moen Affärs- och innovationsområdeschef Internet of Sports @ Swedish ICT Riksidrottsförbundets Elitidrottskonferens 11 maj 2015, Chalmers Conference Center INTERNET

Läs mer

innovationsprogrammen STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN

innovationsprogrammen STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN Översikt av de strategiska innovationsprogrammen Dagens mål Ge er en översikt av vilka strategiska innovationsprogram som nu är beviljade och skapa en tydligare bild av syftet och målet med satsningen

Läs mer

regiongavleborg.se/elvag Elväg E16 utanför Sandviken

regiongavleborg.se/elvag Elväg E16 utanför Sandviken Elväg E16 utanför Sandviken 2030 beräknas vägtransporterna ha ökat med 59% Tryck på fossiloberoende och miljö ökar, trend mot eldrift tydlig Ca 86% av Sveriges transporterna går på väg Eldriven gummihjulstrafik

Läs mer

Föreläsning 6: Opto-komponenter

Föreläsning 6: Opto-komponenter Föreläsning 6: Opto-komponenter Opto-komponent Interaktion ljus - halvledare Fotoledare Fotodiod / Solcell Lysdiod Halvledarlaser 1 Komponentfysik - Kursöversikt Bipolära Transistorer pn-övergång: kapacitanser

Läs mer

Ceebels verksamhet idag och i framtiden

Ceebels verksamhet idag och i framtiden Ceebels verksamhet idag och i framtiden SVERIGES ENERGITING 2010 SESSION 19 Cinna Adanko Tekniska Högskolan i Jönköping Nationellt program Energimyndighetens Program för energieffektivisering inom belysningsområdet

Läs mer

Värdeskapande tillsammans med medborgarna - att anamma tjänstelogik. Per Skålén

Värdeskapande tillsammans med medborgarna - att anamma tjänstelogik. Per Skålén Värdeskapande tillsammans med medborgarna - att anamma tjänstelogik Per Skålén per.skalen@kau.se Agenda Tjänst Tjänstelogik Tjänstesystem Tjänsteinnovation CTF - Forskningsområden VAD ÄR EN TJÄNST? Tjänster:

Läs mer

ett visualiseringskluster i mellannorrland

ett visualiseringskluster i mellannorrland ett visualiseringskluster i mellannorrland Mid Sweden Visualization Cluster Avsikten är att skapa en mötesplats för de aktörer i Mellannorrland som har ett intresse och ser nytta av visualiseringstekniken

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Ji Stockholms läns landsting Ankom Stockholms läns landsting 2011-09- 2 0 DnrV2011-0599 Doss 16 Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Stockholms läns landsting

Läs mer

Kliven framåt mot ett hållbart samhällsbyggande. Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad Onsdag 25 maj Twitter: #IQsamh

Kliven framåt mot ett hållbart samhällsbyggande. Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad Onsdag 25 maj Twitter: #IQsamh Kliven framåt mot ett hållbart samhällsbyggande Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad Onsdag 25 maj Twitter: #IQsamh Dagens program 08.00 Frukosten står uppdukad 08.30 Välkommen och inledning av Eva Schelin,

Läs mer

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne Regionstyrelsen Lennart Svensson Strateg 0768-870445 lennart.r.svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601956 1 (6) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Läs mer

Jonas Ek Projektledare välfärdsteknik E-hälsosamordnare Nacka kommun

Jonas Ek Projektledare välfärdsteknik E-hälsosamordnare Nacka kommun Jonas Ek Projektledare välfärdsteknik E-hälsosamordnare Nacka kommun Projektpartners Södertälje kommun Huddinge kommun Stockholms stad Nacka kommun Upplands Väsby kommun Stockholms läns landsting SICS

Läs mer

Global klimatnytta genom svensk konkurrenskraft

Global klimatnytta genom svensk konkurrenskraft Global klimatnytta genom svensk konkurrenskraft 1 Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv Utgångspunkter Inspel till en modern och ansvarsfull klimatpolitik Klimatfrågan - en av vår tids stora utmaningar

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Linköpings universitet 2015

Linköpings universitet 2015 Linköpings universitet 2015 Förnyare från början Linköpings universitet (LiU) är ett av Sveriges större lärosäten och vi hör till dem som erbjuder flest utbildningsprogram med inriktning mot en profession,

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Kulturenheten Swot-analys 2016-19

Kulturenheten Swot-analys 2016-19 Kulturkontoret Kulturnämnd 2015-03-27 Sid 1 Kulturenheten Swot-analys 2016-19 2015-03-27 Sid 2 2015-03-27 Sid 3 Styrkor 400.000 besök kulturkvarteret Brett, kvalitativt utbud av aktiviteter och evenemang

Läs mer