Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sid/ Anm Informationsärenden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sid/ Anm Informationsärenden"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Utvärdering av styrelsearbetet under , 9-12, Koordinaten, Stora mötet Bilaga Kommunstyrelsen kallas till sammanträde , 13.30, kommunhuset sal 293 Olov Zakrisson Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sid/ Anm Informationsärenden 1. KS Information om nya beredningsrutiner Susanna Shaibu KS Information från kommunchefen Leif Hallström 3. KS Information från Kustbostäder om pågående projekt Endast skriftligt 5 4. KS Information om revidering av renhållningsordning och avfallsplan Malin Berglund KS Information om nya rutiner för Säg-vad-du-tycker Niklas Thelin KS Information om medarbetarundersökningen Leif Hallström 7. KS Information om slutrapport Utredning av mat och städverksamheten Beslutsärenden 8. KS Vidareutveckling av projekt Marint center Dining Development Ann Gredander Leif Hallström 39 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Projekt Marint center revideras för att integreras i en plan för näringslivsutveckling i Oxelösund. 9. KS Ändring av datum i sammanträdesplanen Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 10. KS Utvärdering av medborgarundersökningen 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. 11. KS Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2012 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. Ylva Sanfridsson Lisa Sollenborn och Magnus Pettersson

2 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen 12. KS Kostnadsberäkning för upphandling av ekologiska livsmedel 71 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 13. KS Samverkan med polismyndigheten i brottsförebyggande arbete 73 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Den beskrivna inriktningen för arbetet godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att efter samråd med arbetsutskottet teckna ett övergripande samverkansavtal med polismyndigheten gällande brottsförebyggande arbete. 3. kommunchefen får i uppdrag att teckna en överenskommelse med polismyndigheten om en handlingsplan för det brottsförebyggande samverkansarbetet KS Svar på revisionsrapport: Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar 77 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Skrivelse antas som svar på rapporten. 2. Kommunchefen får i uppdrag att arbeta fram en klommunövergripande bilpolicy. Arbetet återrapporteras till arbetsutskottet innan sommaren KS Årliga ägardirektiv till de kommunala bolagen 89 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. 16. KS Riktlinjer för försäljning av tomter 93 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Riktlinjer för registrering i tomtkön och försäljning av tomter för enfamiljshus inom Oxelösunds kommun daterade antas med ett antal redaktionella förändringar.. 2. Riktlinjerna kompletteras med en punkt 15 om försäljning av mark med bostadsarrende enligt alt ernativ1 i tjänsteskrivelsen. 3. Rätten medge förtur i tomtkön delegeras till arbetsutskottet. 4. Delegationsordningen revideras enligt beslutet. 17. KS Tillgänglighetsanpassning, utplacering av bänkar utefter gångstråk i Oxelösund 101 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Investering för utplacering av bänkar till en kostnad på högst kronor godkänns. 2. Finansiering sker via investeringsbudget hos Gata/park. 18. KS Uppföljning av internkontrollplanen 105 Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag.

3 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen 19. KS Ekonomisk uppföljning per oktober månad för kommunstyrelsen Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. 20. KS Anmälan av delegationsbeslut 21. KS Delgivningar Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 22. KS Extraärende: Begäran om yttrande från Oxelösunds Hamn AB om muddring på kommunens mark Till Kommunfullmäktige 23. KS Ekonomisk uppföljning per oktober månad för hela kommunen Arbetsutskottets förslag till beslut i Ks/Kf Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. 24. KS Förab extern upplåning och kommunal borgen Arbetsutskottets förslag till beslut i Ks/Kf Enligt framskrivet förslag. 25. KS Taxa för fiskehamnen Arbetsutskottets förslag till beslut i Ks/Kf Enligt framskrivet förslag. 26. KS Överföring av ansvaret för kommunens fastigheter från kommunstyrelsen till Kustbostäder AB Arbetsutskottets förslag till beslut i Ks/Kf Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. 27. KS Antagande av detaljplan för Lastudden etapp 4 och 5 Arbetsutskottets förslag till beslut i Ks/Kf Enligt framskrivet förslag. 28. KS Särskild bilaga till reglemente för nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel om FoU i Sörmland Arbetsutskottets förslag till beslut i Ks/Kf Enligt framskrivet förslag. 29. KS Upphävande av kommunfullmäktiges beslut om reviderad arbetsordning , 81 Arbetsutskottets förslag till beslut i Ks/Kf Enligt framskrivet förslag. Magnus Pettersson Magnus Pettersson, Göran Bernhardsson Förvaltningschefer

4 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen 30. KS Svar på motion om återbruk 169 Arbetsutskottets förslag till beslut i Ks/Kf Enligt framskrivet förslag. 31. KS Svar på motion om förflyttning av relief 175 Arbetsutskottets förslag till beslut i Ks/Kf Enligt framskrivet förslag. 32. KS Svar på medborgarförslag om busspriser för pensionärer 181 Arbetsutskottets förslag till beslut i Ks/Kf Enligt framskrivet förslag. 33. KS Svar på medborgarförslag om scen på Torget 187 Arbetsutskottets förslag till beslut i Ks/Kf Ärendet överlämnas utan förslag till beslut. 34. KS Svar på motion om en bostadsstrategi för Oxelösunds kommun 193 Arbetsutskottets förslag till beslut i Ks/Kf Motionen avslås. 35. KS Svar på medborgarförslag om lekplats i Inskogen 201 Arbetsutskottets förslag till beslut i Ks/Kf Enligt framskrivet förslag. 36. KS Svar på motion om utredning ang lagen om valfrihetssystem (LOV) 205 Arbetsutskottets förslag till beslut i Ks/Kf Förslag 1 Motionen avslås Förslag 2 1. Motionen bifalls. 2. Vård- och omsprgsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningar, inklusive möjliga målgrupper, för att införa valfrihetssystem i Oxelösund. Utredningen ska återrapporteras senast i oktober 2012.

5

6

7 Oxelösunds kommun, Kommunstyrelsens kontor Översyn och utredning Mat- och Städverksamheten, Kommunstyrelsens organisation Analys och förslag till förändring 9 november, 2011

8 Kommunstyrelsens kontor Oxelösunds kommun ÖVERSYN och UTREDNING Mat- och Städverksamheten Analys och förslag till förändring DiningDevelopment AB Postadress: Box 58, Landskrona Besöksadress: Lilla Strandgatan 5 B, Landskrona Tfn , mobil Mat- och Städverksamheten, Oxelösunds kommun Analys och förslag förändring 2/31

9 Innehållsförteckning Sid. 1. Sammanfattning 5 2. Introduktion Uppdraget Uppdragets genomförande Datainsamling och avstämning i styrgrupp 6 3. Bedömning av nuläget Utgångspunkt för nulägesbeskrivning Nuläge: organisation och styrning Nuläge: produktion och distribution måltider En förnyad måltids- och städorganisation 9 4. Förslag organisation måltidförsörjning och städtjänster Förslag 1; organisation och styrning Enhetschef/Kostchef Kostutvecklare Arbetsledare Kokerska/kock Köksbiträde Förslag 2; organisation och styrning måltidsverksamhet Styrning - ekonomi och uppföljning Exempel jämförelsetal Produktion och distribution Förslag 1 produktion och distribution Förslag 2 produktion och distribution Personal Kökens lokaler - krav insatser Konsekvenser Konsekvenser för verksamhetens kvalitet Konsekvenser för verksamhetens effektivitet Konsekvenser för verksamhetens miljömedvetenhet 28 Dokument och referensförteckning 30 Beräknade investeringar insatser köken 31 Mat- och Städverksamheten, Oxelösunds kommun Analys och förslag förändring 3/31

10 Figurförteckning Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Figur 6 Verksamhetsstyrning Förslag 1 Organisation Mat och Städs framtida verksamhetsområden Förslag 1 Ledningsorganisation för måltidsverksamhet Förslag 2 Övergripande framtida måltidsorganisation Förslag 1 Produktion och distribution Förslag 2 Produktion och distribution Tabellförteckning Tabell 1 Krav insatser kökens lokaler Tabell 2 Modell bemanning personal Förteckning bilagor Bilaga 1 Nulägesbeskrivning Mat- och Städverksamheten, Oxelösunds kommun Analys och förslag förändring 4/31

11 1. Sammanfattning DiningDevelopment har på uppdrag av Oxelösunds kommun genomfört en översyn av kommunens Mat- och Städverksamhet. Följande rapport utgör slutrapport av detta uppdrag. Syftet med översynen har varit att skapa konkreta förslag till åtgärder som medverkar till förutsättningar för Mat och Städ att framöver leverera god kost till barn, elever och brukare inom Utbildningskontoret respektive Vård - och omsorgskontoret, samt säkra upp kommunens behov av lokalvård på ett kostnadseffektivt sätt. Underlag för analysen har inhämtats via intervjuer, tillgänglig dokumentation samt observationer kökens lokaler. Ansvaret för kommunens totala måltids- och städverksamheter är idag fördelat på två förvaltningar. Kommunstyrelsens kontor ansvarar för den större delen av kommunens måltidsverksamheter och samtliga städverksamheter inom Mat och Städ, Utbildningskontoret har ansvaret för fyra förskolors måltidsverksamheter. För måltider till kommunens hemtjänst ansvarar Vård- och omsorgskontoret. Mat - och Städverksamheten som varit fokusområde för uppdraget saknar idag tydlig styrning uppifrån och tydliga system och verktyg för löpande uppföljning. Mål och riktlinjer saknas för kvalitet inom såväl måltids- som städverksamheter. På grund av begränsade möjligheter till användning av tydliga verksamhetsmått, är det idag svårt att följa upp om Mat - och Städverksamheten drivs på ett kostnadseffektivt sätt. DiningDevelopments bedömning är att det finns ett behov av tydligare styrning och uppföljning av kommunens mat- och städverksamheter. Med tydlig styrning menas att medvetna prioriteringar får genomslag i verksamheten inom ramen för verksamhetens budget. Observationer av kommunens samtliga kök och måltidsproduktion, visar att flertalet av både tillagnings- och mottagningsköken har brister i utformning och planlösning, är slitna och föråldrade. Vid beslut om renovering eller om- /nybyggnation av kök är det viktigt att göra en helhetsbedömning av standarden i kommunens alla kök och kommande förändringar av målgruppernas behov. Med framförhållning i investeringarna tas möjligheter till samordning av produktionen till vara. På så sätt minskar risken att man gör onödiga investeringar eller suboptimerar produktionen. DiningDevelopments förslag med en gemensam måltidsorganisation skapar förutsättningar för den helhetsbild som behövs för en effektiv, ändamålsenlig planering av lokalförsörjningen. För att få ett mer riktat fokus på behov och kvalitet för de båda verksamhetsområdena som idag omfattas i Mat och Städ, föreslås en delning där städverksamheten flyttas och organiseras i Kustbostäders regi och måltidsverksamheten totalt inom kommunen är fortsatt organiserad i kommunstyrelsens organisation. I framarbetning av förslag har DiningDevelopment sett samverkanspotential och möjligheter till nyttjande och samverkan av resurser med närliggande Nyköpings kommun alternativt Nyköpings sjukhus/landstinget Sörmland. Två förslag till övergripande organisation av måltidsverksamheten framgår i kapitel 3. I kapitel 3 framgår även två framarbetade huvudförslag till förändring av den framtida måltidsproduktionen; produktion och distribution av kommunens samtliga måltider. Båda förslagen innebär färre tillagningskök i kommunen (vissa kök blir mottagningskök), investeringar i flertalet kök Mat- och Städverksamheten, Oxelösunds kommun Analys och förslag förändring 5/31

12 samt viss del ökning interna transporter mellan köken. De preliminära förslagen har enligt Dining Development bedömning potential att bland annat kunna öka kvaliteten på maten, bidra till en förbättrad arbetsmiljö och kompetensförsörjning samt medföra lägre kostnader och en effektivare användning av resurser som är tillgängliga idag. 2. Introduktion Under perioderna april - juni samt september - oktober, 2011 har DiningDevelopment haft i uppdrag att genomföra en översyn och utredning av verksamheten Mat och Städ, Kommunstyrelsens organisation i Oxelösunds kommun. I föreliggande rapport med tillhörande bilaga presenteras resultaten av utredningen. 2.1 Uppdraget Utredningsuppdragets övergripande syfte har varit att skapa tydliga förutsättningar för leveranser av välsmakande och säkerställda måltider samt säkra upp kommunens behov av lokalvård på ett kostnadseffektivt sätt. Förslag till förändring och fortsatt utveckling ska visa på beräknade effekter och konsekvenser för aktuellt verksamhetsområde. Då det gäller framtida organisationsförslag för städverksamheten så ska enligt uppdragsgivare detta beskrivas endast i övergripande termer. I utredningens fas tre har samverkan skett med Kustbostäder AB gällande behov av insatser och åtgärder i samtliga kommunens aktuella kökslokaler, med syfte att samtliga kök framöver ska fungera på ett ändamålsenligt sätt med hänsyn tagen även till kraven i rådande både livsmedels- och arbetsmiljölagstiftning. Utredningen inkluderar analys och förslag avseende: Ekonomi Effektivitet Kvalitet Miljö Utredningens förslag har fokus i tydlig organisation med ansvar och befogenheter, ökad och jämställd kvalitet för brukare, gäster och medarbetare, att minska kostnader samt anpassning till rådande lagstiftning inom området. Kommunens övergripande förväntningar på utredningen som DD uppfattar det är att utredningen även ska utgöra en plattform i förändrings- och utvecklingsarbetet för verksamheten Mat och Städ framöver. 2.2 Uppdragets genomförande Utredningsarbetet har genomförts i tre faser; nulägesbeskrivning, analys och bearbetning av förslag samt förslag åtgärder med förändringsalternativ. Nulägesbeskrivningen återfinns som bilaga Datainsamling och avstämning styrgrupp Bearbetning och analyser tar utgångspunkt i nulägesbeskrivningen som i sin tur baseras på dokumentstudier, intervjuer, observationer och besök i samtliga tillagnings- och mottagningskök inom både Mat och Städs Mat- och Städverksamheten, Oxelösunds kommun Analys och förslag förändring 6/31

13 verksamhetsområde samt Utbildningskontorets område. Nulägesbeskrivning såväl som förslagen i denna slutrapport har kommenterats och diskuterats med styrgrupp bestående av; Styrgrupp Göran Wide, kommunchef fram till 15 augusti, 2011 Leif Hallström t f kommunchef Anette Henriksson, tf personalchef, Kommunstyrelsens kontor Göran Bernhardsson, ekonomistrateg, Kommunstyrelsens kontor Lars-Erik Carlsson, inköpschef, Kommunstyrelsens kontor Gunilla Eriksson, facklig representant Kommunal 3. Bedömning av nuläget Till att börja med presenterar DiningDevelopment (nedan kallad DD) sin syn på god verksamhetsstyrning. Därefter redogörs för bedömning av hur verksamheten Mat och Städ i Kommunstyrelsens organisation, Oxelösunds kommun fungerar i dag. Bedömningen är gjord med utgångspunkt i kraven på en effektiv organisation och verksamhetsstyrning samt efterlevnad av gällande lagstiftning och regelverk. Nulägesbeskrivningen återfinns i sin helhet som bilaga 1 till denna rapport och ligger till grund för de förslag som presenteras i kapitel Utgångspunkt för nulägesbeskrivning I bilden nedan illustreras DiningDevelopments syn på en effektiv verksamhets styrning. Den kan ses ur olika tidsmässiga perspektiv och på såväl nämndnivå och förvaltningsnivå som verksamhetsnivå. Planering (fas 1) handlar om att bestämma förutsättningarna för verksamheten (mål, riktlinjer och restriktioner) som sedan ska följas i genomförandefasen (fas 2). Det är viktigt att genomförandet följs upp och analyseras (fas 3), för att på så sätt lära sig av sina erfarenheter och kan vidta åtgärder (korrigera planeringsförutsättningarna) om det behövs (fas 4). Utifrån detta läge kan man sedan skapa nya planer för verksamheten. Figur 1: Verksamhetsstyrning 1 Planera Agera 4 2 Genomföra Följa upp och analysera 3 Uppföljning av verksamheten är en förutsättning för att kunna bedöma om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv följer lagstiftning, förordningar och gällande övriga regelverk har en tillförlitlig redovisning och rapportering av verksamheten Detta är vad som även brukar kallas intern kontroll. Mat- och Städverksamheten, Oxelösunds kommun Analys och förslag förändring 7/31

14 3.2 Nuläge: organisation och styrning Genomförd nulägesanalys visar att Mat- och Städverksamheten idag saknar tydlig styrning och uppföljning. Verksamheten saknar mål och riktlinjer för kvalitet, någon kostpolicy för kommunens måltidsservice finns inte och kommunens förvaltningar använder budgeten endast till en mindre del som systematiskt styrmedel. Begränsade möjligheter till tydliga verksamhetsmått medverkar även till svårigheter att följa upp om Mat- och Städverksamheten drivs på ett kostnadseffektivt och funktionellt sätt. Måltidskvaliteten uppfattas generellt som god av anställda inom verksamheten och att de olika måltidskategorierna (gäster vid förskola, skola och äldreboenden) är nöjda med maten som serveras dem. Uppfattningen grundas främst på att antalet klagomål är begränsat, då kommunen inte följer upp gästers och brukares upplevda kvalitet, näringsinnehåll i maten, variation i matsedeln, andel råvaror som är t ex ekologiskt producerade etc. Kommunen kan i dagsläget inte med säkerhet veta om barn, elever och äldre får likvärdig kvalitet i olika verksamheter eller om varje måltidsgäst erbjuds ett rätt näringsinnehåll via de måltider som serveras dem. Resultat av intervjuer som DD genomfört med gäster och brukare under utredningsarbetet, visar på behov av fortsatt utveckling som medverkar till bl a större delaktighet och inflytande från skolans elever, möjlighet att välja alternativa rätter varje dag, att maten som serveras ska tillagas och serveras med värdighet. Inspirerande matsalsmiljöer framförs även som en viktig kvalitetsfaktor för att varje matgäst. I bilaga 1 till denna rapport framgår mer om vad som under intervjuer utryckts som exempel för fortsatt utveckling för att stärka måltidsupplevelsen. Kvalitetsupplevelsen av nuvarande städservice beskrivs i intervjuer vara av varierande art som bl a bristande och ojämn, otydlig dialog och kommunikation mellan beställande verksamhet och för städverksamheten. Orsak till detta kan härledas till att tydliga kvalitetsmål och riktlinjer för städverksamheten saknas. Även ofullständiga avtal eller avsaknad av avtal mellan beställare och utförare samt bristande kunskap om städmetoder ses som orsak här. Flera exempel på faktorer som framkommit i intervjuer att se som framtida utvecklingsområden för städverksamheten, framgår i bilaga 1 till denna rapport. Det saknas ett kommunövergripande ansvar för samtliga kommunens måltidsverksamheter. Ansvaret är i dag fördelat på två förvaltningar; Kommunstyrelsens kontor/mat- och Städverksamheten samt Utbildningskontoret, vilket resulterar i att ingen har överblick över verksamhetens omfattning och resultat. All lokalvård är organiserad inom Kommunstyrelsens kontor/mat och Städverksamheten. Vård- och omsorgskontoret ansvarar för måltider till kommunens hemtjänst, där ett avtal slutits med Samhall om leveranser av kylda mat. Inom Mat- och städverksamheten har fram till sista september, 2011 funnits en enhetschef med övergripande ansvar för måltider vid kommunens äldreboenden, skolors måltider samt flertalet måltider vid förskolor. Enhetschefens befattning har även omfattat ansvar för samtlig lokalvård och städfunktioner. Sammantaget en organisatorisk lösning som fungerat med varierande kvalitet och resultat i kommunen. Då enhetschef vid månadsskiftet september/oktober slutat sin tjänst på grund av pension har en ny befattning som benämns kostchef inrättats för Mat- och Städverksamheten, Oxelösunds kommun Analys och förslag förändring 8/31

15 att upprätthålla chefskapet under det fortsatta förändringsarbetet av verksamheten Mat och Städ. För fyra förskolors måltider inom Utbildningskontoret är det respektive rektor som är ansvarig. Även här saknas riktlinjer för måltidskvalitet och verksamhetsplanering av måltidsverksamheten. Det är därmed helt upp till rektor respektive köksansvarig att styra måltidsverksamheten och som en följd av detta finns det idag variationer i hur och med vilka resurser verksamheten bedrivs vid dessa olika förskolor. 3.3 Nuläge: produktion och distribution måltider En om- och nybyggnation av tillagningsköket vid Björntorps äldreboende pågår för närvarande och planeras vara färdigt för drift igen slutet av november, Köket har dimensionerats för tillagning av ca lunchmåltider per dag. Fortsatt ska produktionstekniken CookServe, konventionell tillagning av varm mat användas. Total produktionsvolym per dag då köket sätts i drift på nytt är ca lunchmåltider till förskola, skola och äldreomsorg. Härutöver tillkommer frukost och kvällsmat för brukare och gäster vid äldreboendet. För övrigt står Oxelösunds kommun inför utmaningar när det gäller produktion och distribution av måltider till förskolor och i skolor. Flertalet av både tillagnings- och mottagningsköken är underdimensionerade föråldrade, slitna och med icke ändamålsenlig planlösning för de funktioner som sker i köken idag. Detta påverkar matens kvalitet såväl som arbetsmiljön i köken. Rådande krav i livsmedels- och arbetsmiljölagstiftning uppfylls därmed inte. Miljö- och samhällsbyggnadskontoret har också efter granskning av samtliga kök haft anmärkningar och krav på åtgärder. Sammantaget finns ett stort renoveringsbehov i köken. Vid investeringar och om-nybyggnationer finns enligt DiningDevelopments bedömning inte direkt någon samordning mellan Kommunstyrelsens kontor/mat- och Städverksamheten och Utbildningskontoret. Detta innebär att de gemensamma behoven av kök och måltidsproduktion inte optimeras och kommunen riskerar att göra onödiga investeringar och i stället suboptimerar måltidsverksamheten. Kustbostäder AB som har ansvar för förvaltning av kökens lokaler har inte någon årlig underhålls- och åtgärdsplan för köken, åtgärder sker först då behov uppstår och mer av nödlösningskaraktär. 3.4 En förnyad måltids- och städorganisation Kommunstyrelsens organisation har en tydlig ambition i att vilja tydliggöra och förbättra sin organisation av aktuella måltids- och städtjänster. Verksamheten präglas för närvarande av variation och viss sårbarhet då det gäller den kvalitet som ska erbjudas beställande verksamheter och gäster. Den primära motivationen bakom önskad förändring handlar om klar och tydlig organisation, kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet. I arbetet med att skapa och föreslå en förändrad organisation för Mat- och städverksamheter inom kommunen så har DD utgått från fyra ledord: Kvalitet Effektivitet Miljö Flexibilitet i måltidslösningar och städtjänster Mat- och Städverksamheten, Oxelösunds kommun Analys och förslag förändring 9/31

16 För att Kommunstyrelsens organisation få till en effektiv verksamhetsstyrning krävs för det första att måltids- och städverksamheternas förutsättningar fastställs (fas 1 i figur 1, sid 6 ovan). Det gäller att formulera mål och mått för det som är viktigt i organisationen (t.ex. kvalitet, kompetens, arbetsmiljö och ekonomi) samt göra en budget som är anpassad efter denna ambitionsnivå, med nära koppling till verksamheten. Måtten kan vara både kvantitativa och kvalitativa (t.ex. andel nöjda gäster, brukare och antal utbildningstimmar) men även för verksamheten relevanta nyckeltal för produktivitet och kostnader (t.ex. antal portioner per årsarbetare och pris/portion, antal städtimmar/städyta och dag eller antal städtillfällen/vecka). För det andra bör metoder för uppföljning av verksamhetens resultat i förhållande till målen utvecklas (fas 3). Det finns flera olika metoder för uppföljning, t.ex. enkätundersökningar, medarbetarsamtal, fokusgrupper och intern statistik. På basis av resultatet kan beslut fattas om resurstilldelning och målsättningar för nästföljande planeringsperiod (fas 4). På detta sätt kan man bygga in en resultatkultur och ett lärande i organisationen som ger en systematisk utveckling av verksamheten. Arbetet med löpande uppföljning och bedömning av verksamhetens resultat bidrar till att synliggöra medarbetarnas arbete vilket i detta fall kan innebära att de anställda arbetar för gemensamma mål och tydligt kan mobilisera sina arbetsinsatser för att skapa en verksamhet präglad av kvalitet och effektivitet. Detta sker dock inte av sig självt utan aktuell förvaltning behöver kommunicera och skapa förståelse för verksamhetsstyrningen och hur den är tänkt fungera. Samtliga medarbetare i måltids- och/eller städorganisationen ska veta varför vi planerar och budgeterar varför vi följer upp resultatet vad som händer/vilka åtgärder som krävs om målen inte nås I nästa kapitel ger DD förslag på en organisation som stödjer en kostnadseffektiv verksamhetsstyrning. Organisationsförslaget är framtaget för att skapa förutsättningar för hög kvalitet och effektiv resursanvändning i såväl måltids- som städverksamheten. 4. Förslag till organisation för framtida måltidförsörjning och städtjänster I detta kapitel redogör DD för två förslag till övergripande måltidsorganisation för organisation och styrning samt två huvudförslag, som berör produktion och distribution. Förslagen har utformats för att skapa förutsättningar i effektiv verksamhetsstyrning och stödja en måltidsverksamhet som kännetecknas av hög effektivitet, kvalitet och miljömedvetenhet. Förslagen nedan innehåller även strategier för effektivisering av produktion och resursanvändning i köken. Enligt givna förutsättningar för uppdraget så beskrivs förslag till framtida organisation för städverksamheten nedan endast i övergripande termer. Mat- och Städverksamheten, Oxelösunds kommun Analys och förslag förändring 10/31

17 4.1 Förslag; organisation och styrning DD anser att behovet av en tydlig och sammanhållen verksamhetsstyrning talar för en förändring av ansvarsfördelningen när det gäller både Mat och städservice i Oxelösunds kommun. I förändring av styrning och ansvar, bör de erfarenheter som idag finns och det arbete som hittills gjorts inom ramen för organisationsförändring av Mat och Städ tillvaratas. Mot denna bakgrund föreslår DD en delning av de båda verksamhetsområdena Mat respektive Städ. Förslaget innebär att Städverksamheten flyttas och organiseras i Kustbostäders regi, vilket också kan medverka till att samtliga lokaler som hyrs även inkluderar städning. De måltider till förskolor som idag är organiserade i Utbildningskontorets regi, föreslår DD flyttas över i gemensam organisation med övrig måltidsproduktion inom Oxelösunds kommun. Även de måltider till hemtjänst som idag avtalats med extern entreprenör, föreslås att framöver ingå i kommunens samlade måltidsorganisation. Samtliga måltidsverksamheter föreslås vara fortsatt organiserade i Kommunstyrelsens organisation, Kommunstyrelsens kontor som därmed bär det yttersta ansvaret för att måltidsverksamheten fungerar. I figur 2 nedan visas nuvarande och även fortsatt förslag till övergripande organisation av kommunens måltids- och städverksamheter. Figur 2: Förslag 1 organisation mat- och städverksamheter Kommun fullmäktige Kommun styrelse MAT Kultur och fritidsnämnd Utbildnings nämnd Miljö och samhälls byggnads nämnd Vårdomsorgs nämnd Kultur- och fritidskontor Utbildningskontor Miljö- och sammhällsbyggnadskontor Vårdomsorgs kontor Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB Kustbostäder STÄD I en offentlig verksamhet där förvaltandet av, i detta fall, god och kvalitativ måltids- och städservice är ett av de främsta målen, krävs långsiktighet och en hållbar struktur. Eftersom den huvudmannastyrda organisationen har en allmännyttig uppgift att fylla och ska bära upp den demokratiska värdegrunden, anses ovanstående organisationsmodell vara den som är bäst tillämpbar. I en politikerstyrd organisation är ju målen mer komplexa eftersom det finns olika ideologier och intressen som ska komma till uttryck. Då finns det ett stort värde i en organisation som präglas av stabilitet. Mat- och Städverksamheten, Oxelösunds kommun Analys och förslag förändring 11/31

18 Övergripande förslag till ledningsorganisation och ansvar framgår av figur 3 som följer. Figur 3: Förslag 1 framtida ledningsorganisation för måltidsverksamhet Förvaltnings chef Kostchef Stab - ekonomi, pers, inköp, transp Kostutvecklare Arbetsledare Tillagningskök Kokerska/ köksbiträde M-kök Direkt underställd förvaltningens chef, är enhetschef/kostchef vid måltidsenheten ytterst ansvarig för att leda och fördela produktionsarbetet ut i de olika köken. Kostchefen har ett övergripande ansvar för att styra och följa upp måltidsverksamheten. Funktionen som kostchef är central och har ett nära samarbete med kostutvecklare, arbetsledare och ansvariga i mottagningsköken. Den måltidsorganisation som föreslås kräver tydlig delegationsordning och ansvarsfördelning. Formella befattnings- och arbetsbeskrivningar krävs för såväl enhetschef/kostchef som arbetsledare, kokerska/kock och måltidsbiträden, för att säkerställa att ansvar inte faller mellan stolarna och att arbetsordningen är klar för samtliga medarbetare. Befattningen kostutvecklare är direkt underordnad enhetschef/kostchef med uppgift att löpande arbeta med fokus på kvalitetsutveckling, kontroll, uppföljning och omvärldsbevakning. Staben består av specialistfunktioner (budget, ekonomi, redovisning, personaladministration, inköp avtal etc.) som ska tillgodose enhetschef med information och uppgifter som är nödvändiga för den totala måltidsverksamheten. Ytterst fattas besluten på nämnds/politikernivå för att sedan omvandlas professionellt vidare ut i organisationen. Yrkeskunskap och innevarande kompetenser tillvaratas. Anställda ska uppmuntras att använda sina idéer, inspirera varandra, arbetsledare blir här en mentor som ska inspirera och engagera sina medarbetare. Kompetens och kunskap ska finnas för att förverkliga uppsatta mål. Tydlig och klar kommunikation till både tillagningsoch mottagningsenheterna krävs om hur måltidshanteringen ska se ut så att lagstadgade krav uppfylls. Klargörandet av roller och funktioner, ansvar och befogenheter är en förutsättning för att få verksamheten tydlig och kostnadseffektiv. DD utgår ifrån att samtliga resurser i organisationsförslaget, finns i nuvarande organisation och resursstab. Kompetensförstärkning kan bli aktuell vid eventuell framtida nyrekrytering av arbetsledare inom Chef-ledarskap. I följande stycken beskrivs förslaget på organisation utifrån de utvecklingsområden som DD har identifierat genom nulägesanalysen. Mat- och Städverksamheten, Oxelösunds kommun Analys och förslag förändring 12/31

19 4.1.1 Enhetschef/Kostchef Den föreslagna enhetschefen, har fullt ansvar för och befogenheter att driva måltidsverksamheten i enlighet med givna ramar (t.ex. kostpolicy, målsättningar för kvalitet och budget). Kostchefens ansvar omfattar med andra ord såväl personal och budgetfrågor som verksamhetens kvalitetsmässiga resultat. Genom att kostchefen har denna roll, säkerställer man att verksamheten kontinuerligt utvecklas utifrån de målsättningar som sätts upp inom Kommunstyrelsens organisation. Det är med andra ord av yttersta vikt att kostchefens huvudsakliga fokus är på utveckling, uppföljning, planering och budget för verksamheten som helhet. Kostchefen har sammanfattningsvis det samlade ansvaret för verksamheten, men arbetar genom aktuell arbetsledare/kockar för att förankra policy, riktlinjer och ramar samt följa upp verksamhetens resultat. Kostchefens ansvarsområden föreslås vara: Förberedelse, förankring och uppföljning av politiskt beslutad kostpolicy, riktlinjer och övriga mål för måltidsverksamheten Förberedelser inför/och avtalsteckning beställare Ansvar för utveckling av gastronomisk kvalitet och lustfyllda måltidsupplevelser, därmed även yttersta ansvar för matsedelsupplägg och innehåll Uppföljning av måltidskvalitet hos brukare och gäster t ex enkäter Upphandling (ramavtal) Budget inklusive uppföljning med arbetsledare Utveckling av AIVO kostdatasystem (ej operativt) Övergripande personalansvar (rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljöfrågor, etc.) Att lagstiftning efterlevs (arbetsmiljö, livsmedelshantering, egenkontroll etc.) och kvalitetssäkring Utveckling av verksamheten inklusive gemensamma processer och rutiner, miljöanpassning av måltidsverksamheten Medarbetar- och lönesamtal; arbetsledare, kostutvecklare, kock/kokerskor och köksbiträden i mottagningsköken Förutom att vara kunnig i kostfrågor, kostekonomi och organisation av måltidsverksamhet behöver kostchefen vara drivande i att utveckla en modern och professionell måltidsverksamhet. Kostchefen har ett tydligt chefs-/ledarskap och förmåga att inspirera och engagera arbetsledare, kokerska/kock, samt övriga medarbetare i verksamheten Kostutvecklare Kostutvecklares ansvar föreslås vara att ha fokus på kvalitetsutveckling och uppföljning av förvaltningens samtliga måltidsenheter. Att knyta till sig expertresurser, och att knyta kontakter och nätverk utanför Kostenheten för att hämta inspiration och idéer från andra verksamheter blir centralt. Kostutvecklare ska ha löpande dialog med enhetschef så att kvalitetsarbetet ständigt utgår från behovsanpassade arbetsuppdrag. Kvalitetsutvecklare föreslås ansvara för: Måltidsplanering inklusive receptur och näringsberäkning Upphandling (ramavtal) Delansvar i samverkan med enhetschef för utveckling av gastronomisk kvalitet och lustfyllda måltidsupplevelser Utveckling av AIVO kostdatasystem Mat- och Städverksamheten, Oxelösunds kommun Analys och förslag förändring 13/31

20 Uppföljning - Intern- och egenkontroll inkl HACCP Aktiv och regelbunden dialog och kommunikation med verksamheterna (äldreomsorg samt förskola, skola inom aktuella ansvarsområden) Uppföljning av måltidskvalitet hos brukare och gäster t ex enkäter Arbetsledare Arbetsledares ansvar föreslås omfatta verksamheten vid Björntorps tillagningskök. Arbetsledare ser till att gällande riktlinjer (lagar, policys, matsedlar etc.) får genomslag i verksamheten i köket, att måltiderna i såväl tillagningsköket som samverkande mottagningskök håller samma kvalitet, att personalresurserna vid tillagningsköket utnyttjas effektivt, att produktionen och distributionen mellan köken optimeras. Arbetsledares direkta kontakt med den operativa verksamheten i köken möjliggör för enhetschefen att behålla fokus på övergripande verksamhetsfrågor och att t ex livsmedelsupphandlingar speglar verkliga behov ute i köken. Arbetsledares formella kompetens bör motsvara minst kokerska- eller kockutbildning med kompletterande chefs- /arbetsledarutbildning. Arbetsledare bedöms enligt DD finnas inom befintlig resursram. Arbetsledare föreslås ansvara för: Operativ måltidsplanering inklusive receptur och näringsberäkning Delansvar i samverkan med kostchef för utveckling av gastronomisk kvalitet och lustfyllda måltidsupplevelser Uppföljning - Intern- och egenkontroll inkl HACCP Vid Björntorpsköket ha löpande personalfrågor (utvecklings- och lönesamtal, resursplanering, vikarier etc.) Säkerställande av måltidskvalitet och att lagar efterlevs i köket Samordning löpande underlag för redovisning och uppföljning Rapportering till kostchef inkl. uppföljning av budget Deltagande i samband med livsmedelsupphandlingar, produkttester och presentationer. Arbetsledare ska ha löpande dialog med kostchef och även kostutvecklare så att kvalitetsarbetet ständigt utgår från behovsanpassade arbetsuppdrag Kokerska/kock Idag finns kokerska eller kock vid tillagningsköken. Ett tydligt och kompetent ledarskap i det dagliga arbetet ger bättre resultat, ökad effektivitet och minskar risken för att viktiga moment utelämnas i måltidsproduktionen. Det gör även att övrig kökspersonal känner sig trygga i sina roller. Kokerska/kock föreslås fortsatt ansvara för: Den dagliga löpande verksamheten i köket Inköp av råvaror Daglig uppföljning produktion och volymer Se till att rutiner för säkerställandet av måltider följs Lokal anpassning av matsedeln Att rutiner för egenkontrollprogram efterlevs I samråd med kostchef samordna, rapportera löpande underlag kring budget och ekonomi etc. Mat- och Städverksamheten, Oxelösunds kommun Analys och förslag förändring 14/31

21 4.1.5 Köksbiträde Vid mottagningskök/enheter inom aktuell förvaltningen finns köksbiträden som ansvarar för sluttillagning och servering till aktuella gäster, samt efterarbete. Även här finns ansvar som bör tydliggöras och förankras. Köksbiträde föreslås fortsatt ansvara för: Den dagliga löpande verksamheten i köket Inköp/beställning av råvaror via leverantörer eller tillagningskök Daglig uppföljning serveringsvolymer Se till att rutiner för säkerställandet av måltider följs Lokal anpassning av matsedeln Att rutiner för egenkontrollprogram efterlevs I samråd med kostchef samordna, rapportera löpande adekvata underlag 4.2 Förslag 2 organisation av måltidsverksamhet Alternativt förslag till ovan beskriven måltids- och ledningsorganisation där samverkan sker med Nyköpings kommun, alternativt Sörmlands landsting och där kostchefsfunktion delas mellan de båda kommunerna delges i följande figur 4. Figur 4: Förslag 2 framtida övergripande måltidsorganisation MATSERVICE Ansvarig nämnd (kommun/sörmlands landst) Kostchef Nyköping/ Oxelösund Folkhälsoresurse am Kostutvecklare Stab - ekonomi, pers, inköp, trans Områdeschef NYKÖPING Områdeschef OXELÖSUND Arbetsledare Tillagningskök Arbetsledare Centralt mottagningskök Köksansvarig mottagningskök Köksansvarig mottagningskök Måltidsgäster Måltidsgäster I detta förslag till organisation som benämns Matservice har ansvarig nämnd precis som ovan, till uppgift att tillgodose barn och ungdomar i förskola och skola, personer som vistas inom äldreomsorg och vårdboende Mat- och Städverksamheten, Oxelösunds kommun Analys och förslag förändring 15/31

22 med måltider, inom kommunerna Nyköping och Oxelösund. Alternativ samverkande partner i detta förslag kan även vara Nyköpings sjukhus/sörmlands landsting. Måltiderna produceras, distribueras och serveras med krav på kvalité enligt antagna mål och riktlinjer som t ex SLV:s (Svenska Livsmedelsverkets) riktlinjer, med hänsyn till både yttre och inre miljö, med adekvat kunskap och kompetens hos personalen, i en kostnadseffektiv organisation. En traditionell linjär organisation har av DD valts även i detta förslag, ansvarig nämnd har yttersta ansvaret för att måltidsverksamheten fungerar. Förvaltandet innebär även här att god och kvalitativ måltidsservice är ett av de främsta målen, men även krav på långsiktighet för en hållbar struktur. Eftersom den huvudmannastyrda organisationen har en allmännyttig uppgift att fylla och ska bära upp den demokratiska värdegrunden, anses ovanstående organisationsmodell vara den som är bäst tillämpbar. Kostchef/affärsområdeschef (olika befattningsbenämning kan användas) är den person som ska ha det övergripande formella ansvaret. Denna funktion är central och ska ha ett nära samarbete med de olika områdesansvariga cheferna. Staben består av specialister (budget, ekonomi, redovisning, personaladministration, inköp avtal etc.) som ska tillgodose kostchefen med information och uppgifter som är nödvändiga för den totala måltidsverksamheten. All information kommer genom denna funktion både utåt till de andra leden men också hämta information via områdescheferna. Kommunikationen sker lämpligast genom en ledningsgrupp av områdeschefer och kostchef. För att måltidsverksamheten ska bli så effektiv som möjligt bör ett stort ansvar ligga på produktionschefer/kockar/kokerskor. Där finns kunskap och kompetens som är värdefull och därför bör kommunikationen mellan dem och de som finns på högre nivå var kontinuerlig. Ju högre självständighet desto mer ansvarstagande och initiativrika individer, vilket också skapar arbetsglädje och motivation. Besluten fattas på nämnds/politikernivå för att sedan omvandlas professionellt vidare ut i organisationen. Yrkeskunskap och innevarande kompetenser ska tillvaratas. Anställda ska uppmuntras att använda sina idéer, inspirera varandra, kökschefen blir här en mentor som ska inspirera och engagera sina medarbetare. Kompetens och kunskap ska finnas för att förverkliga uppsatta mål. Tydlig och klar kommunikation till mottagningsenheterna krävs om hur måltidshanteringen ska se ut så att lagstadgade krav uppfylls. Kostutvecklares ansvar föreslås fortsatt vara att ha fokus på kvalitetsutveckling och uppföljning av förvaltningens samtliga måltidsenheter på motsvarande sätt som i förslag 1 ovan. Folkhälsoresurser föreslås ingå i föreslagen måltidsorganisation om dessa resurser idag finns i kommunen/kommunerna. Klargörandet av roller och funktioner, ansvar och befogenheter är en förutsättning för att få verksamheten tydlig och kostnadseffektiv. 4.3 Styrning - ekonomi och uppföljning Idag finns osäkerhet i de underlag som DD fått ta del av över antal tillagade och serverade måltider samt kostnaderna för måltidsverksamheten då rutiner saknas för löpande uppföljning och redovisning. Detta Mat- och Städverksamheten, Oxelösunds kommun Analys och förslag förändring 16/31

23 omfattar även städverksamheten. Svårigheter i analysarbetet har varit att bedöma vad som är kostnadsdrivande i verksamheten Mat och Städ. Måltidspriser bedöms t ex ej stå i relation till aktuell självkostnad eller vad som anges på fakturor från leverantörer. Osäkerhet finns även då det gäller prissättning av förrådsvaror och extrabeställning av livsmedelskomponenter. Ett förfarande av köp och säljsystem är i dagsläget inte fullt uttalat eller fungerande, delvis på grund av ett underskott som täcks med anslag från kommunstyrelsen. För att kunna använda sig av budget i uppföljning och styrning av verksamheten är det viktigt att både underlag och budget är realistiska, samt att det finns en medvetenhet i organisationen kring vad som är kostnadsdrivande, och vilka möjligheter det finns att hantera eventuella budgetavvikelser löpande. Den föreslagna måltidsorganisationen med en tydlig ansvarsfördelning mellan förvaltningschef, kostchef, arbetsledare samt kokerska/kock/köksansvariga, ger enligt DD goda förutsättningar för att kunna utföra effektiv verksamhetsstyrning. Med stöd av förslag till förändring av nuvarande organisation blir det möjligt att få en samlad överblick och styra måltidsverksamheten på alla nivåer. Detta sker genom att man gör en sammanhållen planering, genomför planerna, följer upp och analyserar hur det gått för verksamheten samt åtgärdar och prioriterar utifrån resultatet. Tillkommande folkhälsoresurs ger möjlighet till ett helhetsperspektiv gällande kommunens måltidsservice och samtidigt naturlig koppling till samtliga olika kategorier och aktiviteter som omfattas i kommande t ex kostpolicy och måldokument för Oxelösunds och Nyköpings kommuner. Inledningsvis bör kommunstyrelsens organisation i Oxelösunds kommun ta fram tydliga mål, policies och riktlinjer för vad man vill åstadkomma när det gäller både mat och städverksamheternas kvalitet, kostnader och miljöpåverkan. Till exempel relationen till den antagna måltidskvaliteten som man eftersträvar och riktlinjer för hur budgeten ska nyttjas. Det är viktigt att verksamhetens gemensamma mål förankras på alla nivåer inom organisationen. Detta då kunskap om vilka målsättningar som finns och hur dessa ska nås, enligt vad DD har sett i andra likvärdiga måltidsorganisationer ökar sannolikheten för att man uppnår dessa målsättningar. För att kunna följa upp måltidsproduktionen föreslås att IT-baserade AIVO kostplaneringssystem fortsätter att realiseras. DD föreslår att resurs avsätts för att systemet optimalt ska nyttjas och på sikt vara ett dagligt verktyg i samtliga kök. Kostplaneringssystemet omfattar både ekonomiska och kvalitetsmässiga aspekter samt underlag och information som är värdefull utifrån ett styrningsperspektiv. Nyckeltal bör tas fram som kan användas för att möta och följa upp verksamheten. Inom måltidsverksamheter är följande nyckeltal vanliga: Kostnad eller pris per portion Kostnad eller pris per elev eller per individ Genom att kontinuerligt använda sig av samma nyckeltal kan man följa verksamhetens utveckling över tid. Detta eftersom man med ett enhetligt portionsbegrepp kan jämföra kostnadsutvecklingen per portion från år till år, förutsatt att kostnaderna avgränsas och följs upp på liknande sätt. Mat- och Städverksamheten, Oxelösunds kommun Analys och förslag förändring 17/31

24 För att kunna jämföra sig med andra förvaltningar eller kommuner krävs mer av enhetliga system och funktioner. De som medverkar i sådana jämförelser måste arbeta med enhetliga kostnadsbegrepp eller portionsbegrepp, vilket inte sker i dagsläget. För det första saknas en enhetlig praxis för portionsbegreppet; olika mått används i olika kommuner och det finns inget som är accepterat av samtliga branschföreträdare. För det andra finns ingen entydig definition av de olika portionsbegreppen. De mått som vanligen används är: lunchportion, dygnsportion, dagsportion, medelportion och normalportion. DD:s erfarenhet är att flertalet är överens om att det finns behov av ett enhetligt portionsbegrepp. För både Bildnings- och Omsorgsförvaltningen är ett första steg att påbörja en systematisk uppföljning av ekonomi och kvalitet inom kommunens måltidsservice. På så vis kan ytterst ansvarig chef styra verksamheten genom att göra relevanta och realistiska prioriteringar som har sin utgångspunkt i kommunens verksamhetsmål. Budgeten används på så sätt som styrmedel med utgångspunkt i målsättningar, snarare än som ett kontrollinstrument. DD föreslår att detta görs genom att man definierar en referensportion. D.v.s. hur mycket den genomsnittliga frukosten, lunchen, middagen, mellanmålet och kvällsmålet kostar. Denna referensportion kan sedan användas i kalkylsammanhang för att göra t.ex. styckkostnader vid olika investeringsalternativ. Exempel på ytterligare möjliga nyckeltal är; Finansiella; Försäljningsvolym Resultat i % av försäljning Personal; Arbetade timmar Sjukfrånvaro Försäljning per arbetad timma Antal producerade måltider i relation till antalet tjänster Produktion; Råvaror % Personal % Omsättningshastighet Utbildningskostnad/anställd Ytterligare en faktor som är viktig när det gäller kostnadsberäkningar är hur mycket svinn en verksamhet dagligen har. Av de kök som besökts kan DD inte ge någon tillförlitlig bedömning av eventuellt svinn; varken berednings- och tillagningssvinn eller av mat som kastas vid servering. Av erfarenhet från andra måltidsutredningar förmodas dock att det dagligen finns svinn vid beredning av grönsaker, överproduktion samt att mat kastas som varit ute i serveringen eller kastas av matgästen. Som en del av kommunens arbete att börja följa upp verksamheten på ett mer systematisk sätt, föreslår DD att man också bestämmer sig för ett enhetligt sätt att mäta svinn på. Detta görs t ex genom att väga dagligt beredningssvinn och att väga den mat som kastas vid serveringen Exempel jämförelsetal För att ge lite omvärldsperspektiv framgår i följande tabell några jämförelsetal gällande råvarukostnad per portion. (Källa: Delfi Foodserviceguide 2010) Mat- och Städverksamheten, Oxelösunds kommun Analys och förslag förändring 18/31

25 Anm. Den i figuren reella förändringen av livsmedelskostnaden per dagsportion har beräknats med hjälp av LPI (livsmedelsdelen av KPI). Aktuella måltidspriser och råvarukostnad för måltider till Utbildnings- och Vård- och Omsorgskontoret framgår i bilaga 1/Nulägesbeskrivningen, kapitel 3.1 samt Förslag; produktion och distribution De samordningsmöjligheter som beskrivs här är framtagna utifrån den dokumentation, observationer i kök och de intervjuer som DD har genomfört inom ramen för uppdraget. Sammantaget är det DD:s uppfattning att nedanstående föreslagna förändringar av verksamhetens produktion och distribution, tillsammans med ovanstående organisatoriska förändringar, kan bidra till att skapa en kvalitativ och kostnadseffektiv måltidsverksamhet inom Kommunstyrelsens organisation i Oxelösunds kommun. DD bedömer att ytterligare kapacitetsvolym finns i ca lunchportioner när Björntorps ombyggda tillagningskök tas i drift igen, ledig kapacitet med nuvarande volym som då kommer att finnas, nyttjas med andra ord inte till sin fulla kapacitet. Tillagningsköken vid Blåklockans, Dalgångens, Frösängs och Oxelö förskolor har för liten produktionsvolym (mindre än 100 lunchmåltider per dag) för att uppnå optimal produktion och effektivitet samtidigt med stort behov av renovering och insatser för att anpassa lokaler och funktioner enligt rådande krav i lagstiftning. Flera av mottagningsköken har för trånga köksytor för de funktioner som sker idag (Stenviks förskola, Peterslundsskolan, D-skolan). Mottagningsköken vid Breviksskolan och Ramdalsskolan är dessutom nedslitna och föråldrade, dessa kök kräver oavsett förslag, inom kort ombyggnation och renovering. Efter analys är DD:s uppfattning att Kommunstyrelsens organisation med fortsatt val av produktionsteknik i CookService, konventionell tillagning av varm mat och med ombyggda funktioner vid Björntorpsköket, flera möjligheter till samordningslösningar och därmed även mer optimal lönsamhet i produktion av måltider. Detta har även verkan i att kunna tillmötesgå rådande lagstiftning då det gäller kökslokalers utformning och funktioner. Hänsyn har även tagits till måltider som levereras varm, där svårigheter kan finnas att upprätthålla lagstadgad varmhållningstid om Mat- och Städverksamheten, Oxelösunds kommun Analys och förslag förändring 19/31

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun

Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Policy och mål för kostverksamheten i Nässjö kommun Vision Nässjö kommun ger matgästerna matglädje genom att det serveras välsmakande och näringsriktiga måltider i en trevlig måltidsmiljö där god service

Läs mer

LEDNINGSPOLICY

LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 1 LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 2 LEDNINGSFILOSOFI Verksamheten i Vindelns kommun skall vara visions- och målstyrd, samt präglas av ett delegerande arbetssätt med tydlig uppföljning och utvärdering.

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2013-12-09

Servicenämnden handlingar 2013-12-09 Servicenämnden handlingar 2013-12-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2013-12-02 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Halmstad Arena Sammanträdesdatum

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen

Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Anderson Tomas Holmgren Ulla Datum 2016-08-30 Diarienummer KSN-2015-2455 Kommunstyrelsen Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

KOSTPOLICY. För Kostenheten inom Förvaltningen för Barn och Ungdom i Alvesta kommun. Antagen av Nämnden för Barn och Ungdom 110914 Reviderad 120509

KOSTPOLICY. För Kostenheten inom Förvaltningen för Barn och Ungdom i Alvesta kommun. Antagen av Nämnden för Barn och Ungdom 110914 Reviderad 120509 KOSTPOLICY För Kostenheten inom Förvaltningen för Barn och Ungdom i Alvesta kommun. Antagen av Nämnden för Barn och Ungdom 110914 Reviderad 120509 Bakgrund och syfte Kostenheten inom Förvaltningen för

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde 2013-06-19, 16.30 Koordinaten Stora mötet. Catharina Fredriksson

Läs mer

Mat- och måltidspolicy

Mat- och måltidspolicy Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2016-08-25 Ansvarig: Utvecklingsledare-kost Revideras: Vart 4:e år Följas upp: Mat- och måltidspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kostpolicy för Ånge kommun

Kostpolicy för Ånge kommun Kostpolicy för Ånge kommun Dokumentansvarig: Tekniska förvaltningen Fastställd av: Kommunfullmäktige Fastställd när: 2015-10-26, 81 Diarienummer: KS 14/231 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av förutsättningarna för ledarskap i kommunens verksamheter. Revisionsrapport. KPMG 9 mars 2005 Antal sidor 10

Söderhamns kommun. Granskning av förutsättningarna för ledarskap i kommunens verksamheter. Revisionsrapport. KPMG 9 mars 2005 Antal sidor 10 Granskning av förutsättningarna för ledarskap i KPMG 9 mars 2005 Antal sidor 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Projektets syfte 3 2.3 Metod och genomförande 3 2.4 Bemanning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN

KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-29, 139 Dnr: KS 2012/360 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel:

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anna Landerholm Datum KS-2014/1106 Verksamhetscontroller 2014-10-29 Kommunstyrelsen Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Förslag

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN 1(5) RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN Bakgrund I likhet med övrig restaurangverksamhet ska den kommunala måltidsverksamheten följa livsmedelslagstiftningen. Lagstiftningen fokuserar på aktörernas ansvar

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 252 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Reglemente för

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Har Sverige RÅD med offentlig mat idag och i framtiden?

Har Sverige RÅD med offentlig mat idag och i framtiden? Har Sverige RÅD med offentlig mat idag och i framtiden? VISBY ALMEDALEN tisdag 1 juli 2014 Kompetenser och erfarenhet Drygt 30 års erfarenhet och specialistkompetens från storhushåll- och foodservicemarknaden

Läs mer

SLUTRAPPORT ANALYS OCH FÖRSLAG. Utredning Kostverksamhet vid förskola, skola, äldreomsorg i Tyresö kommun

SLUTRAPPORT ANALYS OCH FÖRSLAG. Utredning Kostverksamhet vid förskola, skola, äldreomsorg i Tyresö kommun SLUTRAPPORT ANALYS OCH FÖRSLAG Utredning Kostverksamhet vid förskola, skola, äldreomsorg i Tyresö kommun 27 februari, 2015 SLUTRAPPORT Analys och förslag Utredning Kostverksamhet vid förskola, skola, omsorg

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Ansvaret för alkoholtillståndet och tillhörande budget för verksamheten flyttas från Socialnämnden till Miljö- och byggnämnden

Ansvaret för alkoholtillståndet och tillhörande budget för verksamheten flyttas från Socialnämnden till Miljö- och byggnämnden Politisk organisation 2013-01-01 2014-12-31 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige fastställer ärendebeskrivningens alternativ 1, vilket innebär att endast

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning 2016-09-26 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering,

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Riktlinjer för lönebildning

Riktlinjer för lönebildning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lind Anna Datum 2015-01-05 Diarienummer KSN-2014-1460 Kommunstyrelsen Riktlinjer för lönebildning Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta Riktlinjer

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret 12 ST] SOLLENTUNA KOAAMUN N5\ Kommunledningskontoret Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-11-08 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/45 KS.279-3 Diariekod: 279 Kommunstyrelsen Trafik- och fastighetsnämndens redovisning

Läs mer

Kostutredning uppdrag om tillagningskök

Kostutredning uppdrag om tillagningskök Tjänsteutlåtande Finanschef 2016-11-11 Magnus Åberg 08-590 972 42 Dnr: magnus.aberg@upplandsvasby.se KS/2015:252 20651 Kommunstyrelsen Kostutredning uppdrag om tillagningskök Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Bengt Evertsson (MP) ersättare Margareta Ahlm (S) Kanslienheten, måndag 30 november 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka

Bengt Evertsson (MP) ersättare Margareta Ahlm (S) Kanslienheten, måndag 30 november 2015. Helena Randefelt. Ordförande Bengt Storbacka 1 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-12.00 ande Bengt Storbacka (S), ordförande John Omoomian (S) Margareta Ahlm (S) Susanne Karlsson (C), vice ordförande Anniette Lindvall (M) Bengt Evertsson (MP)

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Plats och tid Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Beslutande Kerstin Eriksson Ann Svensson Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Hans Nilsson Britt-Marie Kärngren

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Chefspolicy för Söderköpings kommun

Chefspolicy för Söderköpings kommun y c i l o p s Chef Chefspolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-13 43 Söderköpings vision Söderköping är en av landets mest åtråvärda kommuner att uppleva, leva och verka i.

Läs mer

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun POLITISKA RIKTLINJER för styrmodellen i Norrköpings kommun... 10 januari 2011 Politiska riktlinjer för styrmodellen i Norrköpings kommun Beslutade av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2012-11-14 kl. 18.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2012-11-14 kl. 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2012-11-14 kl. 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Antaget av Kommunstyrelsen 2015-09-14 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Ansvar... 3 3.1. Kostavdelningen... 3 3.2. Sektor utbildning...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Antagen av kommunfullmäktige, 133, Kvalitetsvison 2 Bakgrund Med syfte att ta ett tydligare centralt grepp om kvalitetsfrågorna tillsattes

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Social-och omsorgskontoret Kostpolicy äldreomsorgen Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Kostpolicy Kommunen har sin kostverksamhet inom skilda områden

Läs mer

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning 2016-01-29 KS/2014:380 Handläggare Carina Stolt Tfn 0142-851 11 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Bakgrund

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Måltidspolicy för Hällefors kommun

Måltidspolicy för Hällefors kommun Måltidspolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll Inledning 3. 1 Bakgrund 3. 2 Syfte 3. 3 Målsättning 4. 4 Måltidsverksamhet 4. 5 Organisation 4. 5.1 Nämnd 4. 5.2 Förvaltningschef 4. 5.2 Verksamhetsansvarig

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 64 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Chefs- och ledarskapspolicy Antaget av Kommunstyrelsen 2006-03-08, 32 Kommunledningskontoret 1 (4) Maria Lejerstedt 2007-09-04 maria.lejerstedt@stromstad.se Dnr: tele

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Oxelösunds kommun

Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Oxelösunds kommun Revisionsrapport Granskning av kultur- och fritidsnämndens styrning, uppföljning och kontroll Oxelösunds kommun Håkan Lindahl Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning 1 2 Bakgrund 1 3

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Kommunstyrelsen 2010-10-27. Sören Carlsson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Kommunstyrelsen 2010-10-27. Sören Carlsson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Plats och tid Kommunhuset rum 293, 13.35-18.15 Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Birger Svensson (S) Inge Ståhlgren (S) Bo Jender (M) Solweig

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2015

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2015 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2015-02-01 Vår referens Gert-Ove Gren Ekonomichef gert-ove.gren@malmo.se Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2015 FRI-2014-4077 Sammanfattning Det primära syftet

Läs mer

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-17 Ks/2016:25 Sida 1(4)

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Kostpolicy Beslutad av kommunfullmäktige Reviderad

Författningssamling i Borlänge kommun. Kostpolicy Beslutad av kommunfullmäktige Reviderad Författningssamling i Borlänge kommun Kostpolicy Beslutad av kommunfullmäktige 2012-09-18 Reviderad 2016-02-09 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Kostpolicy Dokumenttyp Policy Omfattar Kommunen Dokumentägare

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2014/62 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer