Finlands Landtdags Bankfullmäktiges BERÄTTELSE. för är tili. Landtdagens Bankutskott HELSINGFOKS 1916

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finlands Landtdags Bankfullmäktiges BERÄTTELSE. för är 1915. tili. Landtdagens Bankutskott HELSINGFOKS 1916"

Transkript

1 Finlnds Lndtdgs Bnkfullmäktiges BERÄTTELSE för är 1915 tili Lndtdgens Bnkutsktt HELSINGFKS 1916 FINSKA l i t t e r t u r s ä l l s k p e t s t r v c k e r i

2 Verkningrn f det under är 1915 frtgäende kriget sträckte sig tili ll mräden f eknmiskt lif. Ny vägr mäste söks för vruutbytet melln ken, hvilket under äret llt mer försvärdes. Regeringrns fbrutet stegrde behf frm kllde en rstlös verksmhet inm industri, hndel ch sjöfrt. De erhörd utgifter, sm f förhällnden päklldes i säväl de krigförnde sm de neutrl sttern, ställde utmrdentligt str krf pä det dispnibl kpitlet. Nyeniissinern under äret uppging tili belpp, mtsvrnde smmnlgdt ere titl millirder mrk. Den riklig tillgäng pä ledigt kpitl, sm vid ärets ingäng före- fnns ä de eurpeisk börsern, tgs sälund strkt i nspräk, hvilket, i förening med vissheten med fseende ä huru frmtiden kmme tt gestlt sig, mt ärets slut medförde en llt tydligre skönjbr ätstrm - ning f penningemrknden. I Lndn ch Pris bibehöll sig bnkdiskntt vid 5 %, medn privtdiskntt i Lndn, efter tt under rets först mänder hfv vexlt melln 1 1/2 ch 3 %, 1 juli steg tili 5 Vie % ch> e^ er en mindre sänkning under mellntiden, vid ärsskiftet utgjrde 5 3/ie % 1 Stckhlm sänktes diskntt i jnuri frän 6 tili 5 1j 2 % 0ch i K ristini i mj frän* 5 1/ 2 tili 5 %, men höjdes i december äter tili 5 1/ z /0, medn bnkräntn i Köpenhmn nedgick i jnuri frän 6 tili 5 1l i % ch 1 juli y tterligre tili 5 %. I Petrgrd vr den fficiell nte- r ngen under hel äret 6 /0. Inlednde öfversikt f penningemrknden.

3 2 3 Det eknmisk läget i Finlnd ch Finlnds Bnks rörelse. Ehuru värt lnd icke häller under är 1915 indrgs i mrädet för krigspertinern, hde bekningen lik- sm hndel ch industri äfven här tt kämp med synnerligen str svärigheter. Den stegrde världsförbruk- ningen ch smtidigt minskde prduktinen f särskild nödvändighetsrtiklr äfvensm de mycket begränsde imprt- ch trnsprtmöjlighetern rskde bristnde tillgäng ch upphörligt stignde pris pä säväl lifsförnödenheter sm räämnen, m terilier ch fbrikt. ch sknden f direkt förbindelser med de str knsumtinsländern förminskde eller möjliggjrde utför- sel frän lndet f särskild exprtrtiklr, tili följd hvrf bl.. verksmheten inm lndets förnämst exprtindustri, sägrörelsen, kunde försiggä endst i inskränkt mfttning ch äfven vid de mest betydnde företgen tidtls vr fullkmligt nedlgd. A ndr sidn beredde de i vidsträckt delr f lndet pägäende krnrbeten ch den tili följd f ute- blifven stenklsimprt nödvändiggjrd ökde nskffningen f brännved riklig tillgäng tili rbetsförtjänst, pä smm gäng en stegrd efterfrägn säväl i eget lnd sm i Kejsrdöm et ä finsk industrilster äfvensm str krnbeställningr frmkllde en tilltgnde lifktighet inm ere grenr f industri ch hndtverk. ch ärets skörd lämnde ett i llm änhet gdt resultt. förde tt för vär förhällnden synnerligen betydnde belpp hpde sig i lndets penningeinstitut. För ett riktigt bedömnde f penningeställningen i lndet ch de dispnibl tillgängrn bör emellertid fseende fästs vid en mständighet, hvrs betydelse icke mä undersktts. Stgntinen i trävruexprten ver- kde en väsentlig minskning i den nrml tillförseln f utländsk vlut ch svärigheter yppde sig tt erhäll därf i tillräcklig mängder för betlning f imprten frän ch uppfyllnde f öfrig betlningsförbindelser gentemt utrikesländer. Visserligen funns tillgdhfvnden i rubelvlutr tt tillgä, men desss utnyttjnde för ändmälet ställde sig tili följd f rubelns strk kursl förmänligt. 1 tlrik l träffde imprtörerne därför ftl m för viss tid gällnde krediter i utlndet, nägt sm i icke ring män bidrgit tili de i bnkerns mändsrpprter ingäende exceptinelt hög siffrrn för kssbehällning ch inläning ch de jäm - förelsevis läg siffrrn för utläningen. Finlnds Bnks försäljningskurser för Pund sterling, Frncs ch Krnr, hvilk vid ärets ingäng nterts tili resp. Fmk. 2 9 :, Fmk : ch Fmk :, steg under äret tili resp. Fmk. 3 5 :, Fmk. 127: ch Fmk. 208:. Bnkens kursnteringr för vist Rubel vr under äret följnde: Penningeställningen i lndet, sm redn vid ärets in- gäng vr gynnsm, uppvisde under ärets lpp en frtgäende förbättring. Tili följd f den försvärde imprten minskdes lgren f ertlet förnödenheter. Det säkr läget ch stegrde pris pä rbetskrft ch mterilier förnledde äterhällsmhet inm byggndsindustrin ch i fräg m nynläggningr i llmänhet. Störst möjlig försiktighet ikttgs f exprtörerne vid beviljndet f krediter, hvrför betlningrn inöt snbbt. Alit dett i förening med en viss inskränkning i lefndssättet med-

4 Försäljningskurs: Inköpskurs: frän den 1 jnuri Fmk 260: Fmk 256.»» 6 juni» 257: 50»»»» 15»»> 256: 50»»»» 6 ugusti» 250: 50» 250»» 31»» 246: 50» 246»» 6 september» 242: 50» 242»» 17»» 240: 50» 240»» 23»» 238: 50» 238»» 1 ktber» 235: 50» 235»» 29»» 230: 50» 230»» 8 nvember» 228: 50» 228»» 20»» 225: 50» 225»» 7 december» : 50» 222»» 13»» : 50» 220 Finlnds Bnks lägst räntests sänktes den 9 jnuri frän 6 tili 5 1 / z /0 ch bibehöll sig förändrd tili ärets slut. Högst depsitinsräntn i de enskild bnkern sänktes den 1 februri frän 5 tili 4 3/4 %> den 1 juli tili 4 V % ch den 1 ktber ytterligre tili 4%> medn räntn ä löpnde räkning under äret nedgick frän 3 tili 1 V2 % Vid 1914 ärs utgäng utgjrde Finlnds Bnks vlut för sedelutgifning 159,9 miljner mrk, hvrf 42,7 miljner mrk i guldmynt ch myntdt guld, 1,7 miljner i finskt silfvermynt smt 115,5 miljner mrk i utländsk vlutr, den beggnde sedelutgifningsrätten 50,4 miljner mrk ch Bnkens utläning 90,6 miljner mrk, hvrf 1,8 miljner mrk tili de enskild bnkern, medn belppet utelöpnde sedlr uppgick tili 141,7 miljner mrk. Per 31 december 1915 hde vlutn för sedelutgifning ökts tili 371,2 miljner mrk, hvrf 42,6 miljner mrk i guldmynt ch myntdt guld, 1,3 miljner mrk i finskt silfvermynt smt 327,3 miljner mrk i utländsk vlutr, den beggnde sedelutgifningsrätten tili 53,8 miljner mrk ch belppet utelöpnde sedlr tili 231,6 miljner mrk, medn Bnkens utläning nedgätt tili 63,7 miljner mrk, hvrf intet tili de enskild bnkern. Pä upp- ch fskrifningsräkning vr hs Bnken innestäende per 31 december ,4 ch per 31 december ,8 miljner mrk, hvrf resp. 8,7 ch 9,i miljner mrk i räkning med Sttsverket. Belppet utelöpnde sedlr vr lägst den 8 jnuri eller 138,8 miljner mrk ch högst den 23 december eller 231,9 miljner mrk. De enskild bnkerns tillgängr i växlr ä utländskt mynt smt tillgdhfvnden i utlndet nedging under äret frän 23,8 miljner mrk den 1 jnuri tili 1,9 niiljner mrk den 30 nvember, medn under smm tid ders inhemsk utläning steg frän 773,s tili 784,2 miljner mrk eller med 10,7 miljner mrk emt en ökning under mtsvrnde mänder f ären 1914 ch 1913 f resp. 27,3 ch 12,1 miljner mrk, smt insättrenes ä depsitins- ch löpnde räkning tillgdhfvnden i bnkern ökdes frän 682,7 tili 794,1 miljner mrk eller med 111,4 miljner mrk emt en ökning f 14,2 miljner mrk under jnuri nvember 1914 ch 17, miljner mrk under smm tid f är Bnkerns smmnlgd kssbehällning utgjrde den 1 jnuri 28,7 ch den 30 nvember 143, miljner mrk. Insättrenes i lndets sprbnker tillgdhfvnden ökdes under jnuri september mänder är 1915 frän 306,i tili 330,8 miljner mrk eller med 24,7 miljner mrk emt en ökning f resp. 1,8 ch 6,7 miljner mrk under mtsvrnde mänder f ären 1914 ch Tillströmningen tili Finlnds Bnk f rubelvlutr vr under är 1915 synnerligen str. Medn Bnkens

5 6 7 tillgängr i kntkurntfrdringr i Rysslnd, rysk stts- bligtiner ch rubelsedlr den 1 jnuri uppging tili ett nminelt belpp f smmnlgdt 31,8 miljner rubel, utgjrde smmnlgd nminell belppet därf den 31 december 105,5 miljner rubel. De förluster Bnken led genm den nedskttning i värdet f Bnkens rubelförräd, hvilken vid uppgörnde f Bnkens bkslut för äret vr undgänglig, rskde tt Bnkens rörelse för äret lämnde ett gynsmt resultt. Enligt Finlnds Bnks bkslut uppgär förlusten för är 1915 tili Fmk. 21,285,358: 83. Jäm likt 4 f Reglementet för Finlnds Bnk bör den förlust, sm ärets rörelse lämnt, främst betäcks med Bnkens dispnerde vinstmedel. Efter det särskild ätgärder, för hvilk Lndtdgen eventuellt bevilj t nslg m smmnlgdt 6,000,000 mrk, icke vunnit Kejsrens ch Strfurstens gdkännnde, utgjrde dess vinstmedel Fmk. 11,803,557: 33. Sedän de främst tgits i nspräk, hr äterstäende förlust eller Fmk. 9,481,801: 50 fförts ä reservfnden. Särskild f Bnkfullmäktige hndlgd ärenden. De räntestser, hvilk 1 enligt den 4 september 1914 Bestämnin- meddelde föreskrifter tilläm pts vid Bnkens länerö- sr nsende n..,,, Bnkens värelse, sänktes den 9 jnuri genmgende med en hlf xeuchi&ne. prcent, sä tt räntestsern kmm tt utgör: 5 Y 2 prcent vid diskntering f ren ffärsväxlr ch enskild bnkers depsitinsbevis, med en löptid icke öfverstignde tre mänder; 6 prcent vid diskntering f enhnd växlr ch depsitinsbevis med längre löptid än tre mänder änd tili sex mänder; prcent vid diskntering f öfrig växlr, berende f ders längre eller krtre löptid; 5 1/, prcent för hyptekslän ch ksskreditiv mt Pnt f guld ch silfver, finsk sttsverkets ch Fin lnds Hypteksförenings ä utländskt mynt lydnde smt med sttsgrnti försedd bligtiner smt utländsk, f stten utfärdde eller med sttsgrnti försedd b- igtiner; 6 prcent för hyptekslän ch ksskreditiv, hvilks säkerhet utgöres f ndr slgs bligtiner, depsitinsbevis ch inteckningr; smt 6 V2 prcent för hyptekslän ch ksskreditiv mt ktier. rörelse.

6 8 9 förändrde bibehölls bestämningrn ngäende inträdesfgiften för ksskreditiven, utgörnde 1j t prcent för är, ch Direktinens rätt tt i förekmmnde l vid diskntering f växlr, hvilk icke är tt betrkts säsm ren ffärsväxlr, tillämp de för ren ffärsväxlr gällnde stser smt enknnerligen tt beräkn dess sistnämnd stser för växlr, sm redisknters f privtbnkern. Pä förslg f Bnkens Direktin berättigde Bnkfullmäktige den 6 mj Direktinen tt i skärskiid l efter pröfning medgifv lindring i räntestsern med en hlf prcent, tili underlättnde f trävrurörelsens i följd f kriget försvärde ställning. hndlt 3 Är 1915 hfv Bnkfullmäktige den 15 ktber be- en nsökning m ckrd, hvilken pä frmställ- Ätgärder, ning f Direktinen blifvit gdkänd. ners j öri i n. Pä Direktinens frmställning hfv Bnkfullmäk- delser tili tige förrdnt tt särskild, vid tidigre bkslut tili Bnken. säkr frdringr öfverförd pster, ä hvilk intet mer kn inyt, utgörnde smmnlgdt Fmk. 27,067: 58, skl helt ch hället fskrifvs smt tt tili säkr f r dringr öfverförs smmnlgdt Fmk. 29,200:. 2 Finlnds Bnks utländsk m bud. 1 skrifvelse f den 15 jnuri nmälte Direktinen tt»lndn City nd Midlnd Bnk Limited» i Lndn, hvilken är Englnds störst enskild bnk ch hvrs grundktiekpitl smt reservfnder smmnlgdt uppgä tili 8,780,000 Pund sterling, erbjudit sig tt vr Finlnds Bnks mbud i Lndn pä vilkr, sm vr för Bnken fördelktig. Med nledning härf bemyndigde Bnkfullmäktige den 29 i smm mänd Direktinen tt ntg nämnd bnk tili Finlnds Bnks krrespndent i Lndn. Direktinen hr vidre nmält, tt jäm väl»the B ritish Bnk f Nrthern Cmmerce Limited» i Lndn, hvilken bnks egn fnder utgör 750,000 Pund sterling, erbjudit sinä tjänster säsm Finlnds Bnks krrespndent i Lndn pä vilkr, förmänlig för Finlnds Bnk. Bnkfullmäktige berättigde den 25 september Direktinen tt ntg äfven nästnämnd bnk tili Finlnds Bnks mbud i Lndn. Den uti Finlnds Bnks reglemente päbjudn revi- Revisin f sinen f Bnkens förvltning för är 1914 hr förrättts f Lndtdgens Bnkrevisrer under mrs ch pril mänder I enlighet med revisrerns tillstyrkn hfv Bnkfullm äktige, med stöd f stdgnden härm i Bnkens reglemente, ä Lndtdgens vägnr den 9 pril 1915 nieddelt Bnkdirektinen nsvrsfrihet för Bnkens förvltning under är För hvrje mänd hfv Bnkfullm äktige pä grund Grnskning f Bnkens böcker ch räkenskper smt rpprtern f B^kens P,, Länerörelse. frn fdelningskntren verkställt sdn grnskning f Bnkens rörelse ch utläning, sm i 4 f den för Fullmäktige utfärdde instruktinen föreskrifves. Därjäm te hfv Bnkfullm äktige grnskt Direktinens memrilprtkll.

7 10 11 Inventeringr: ) hufvudkntret; b) vid kntren i lndsrten. Jäm lik t stdgndet i 40 uti Finlnds Bnks reglemente hfv Bnkfullmäktige verkställt inventering f hufvudkntrets ksshvlf ch smtlig kssr äfvensm läne- ch säkerhetshndlingr sm t depsitiner den 15, 16, 18 ch 19 ktber. De vid sgd inventering knstterde resultten, hvilk delgifvits Bnkdirektinen, hfv värit med Bnkens böcker öfverensstäm- mnde. Beträffnde Bnkens fdelningskntr hfv Bnkfullmäktige, pä smm gäng förrdnnden för de f fullmäktige utsedd diskntledmöterne utfärdts, jäm väi nmdt desse tt en gäng i mänden, pä tider, sm de själfv funne för gdt tt i hvrje l särskildt bestämm, verkställ föreskrifn inventeringr. Dessutm hfv inspektiner förrättts: vid kntret i Jensuu den 31 jnuri ch den 1 februri f Bnkdirektören Bsilier; vid kntret i Srdvl den 2 ch 3 februri f Bnkdirektören Bsilier; vid kntret i K tk den 28 ch 29 mi f t. f. Bnkdirektören Brberg; vid kntret i Tmmerfrs den 2 ch 3 juni f t. f. Bnkdirektören Brberg; vid kntret i Jyväskylä den 4 ch 5 juni f t. f. Bnkdirektören Brberg; vid kntret i Petrgrd den 4 juni f Bnkdirektören vn Clln; vid kntret i Uleäbrg den 7 ch 8 ktber f t. f. Bnkdirektören Brberg; vid kntret i Niklistd den 9 ch 10 ktber f t. f. Bnkdirektören Brberg; vid kntret i S:t Michel den 17 ktber f B n k direktören Bsilier; 6 vid kntret i Kupi den 18, 19 ch 20 ktber f Bnkdirektören Bsilier; vid kntret i Äb den 2 ch 3 nvember f Bnkdirektören vn Clln; vid kntret i Tvstehus den 11 december f t. f. Bnkdirektören Brberg; vid kntret i Vibrg den 15, 16 ch 17 december f t. f. Bnkdirektören Brberg; smt vid kntret i Björnebrg den 20 ch 21 december f Bnkdirektören Järnefelt. 7 I skrifvelse f den 25 jnuri föreslg Direktinen, Ätgärder rött enär frägn m inköp för Bnkens räkning f Tm - rnde Bn- merfrs frivillig brndkärs ägnde gärd ch tmt N: 43 i ndr stdsdelen f Tmmerfrs std förlit f l^slkler: den i Bnkfullmäktiges berättelse för sistförlidn är n- \ Kntret gifn rsk, för kntret i Tmmerfrs mätte inköps i Tmmer- ptekren Amil A. Scheeles ägnde gärd ch tm t N: 1, m 2496 kvdrtmeters ytinnehäll, i tlfte stdsdelen f Tmmerfrs std, hvilken fstighet ptekren Scheele erbjudit Bnken för ett pris f 250,000 mrk ch med vilkr blnd nnt tt för herr Scheeles ptek i fstig- f rs heten inrymmes en hörnlkl. Bnkfullm äktige, hvilk funn köpenbudet för B n ken fördelktigt, beviljde den 29 jnuri för ifrägv-. rnde ändmäl 250,000 mrk sm t bemyndigde Direktinen tt med säljren öfverenskmm ngäende de f hnm utfäst öfrig köpevilkren. Pä grund härf hr nämnd gärd ch tmt inköpts för Bnken. För reprtins- ch kmpletteringsrbeten i Bnkens b) Kntret i fstighet i Björnebrg beviljde Bnkfullmäktige, pä frm - Björnebrg. ställning f Direktinen, den 2 ugusti 8,000 mrk.

8 12 c) Kntret L Srdvl. Pä Direktinens förslg beviljde Bnkfullm äktige den 3 september ät entreprenören för Bnkens hus i Srdvl utöfver den betingde entreprendsummn 114,600 mrk, säsm ersättning för f kriget förnledd prissteg- d) Kntret i Ktk. Ätgärder tili bevrnde f Bnkens guldförräd. Ätgärder tili fhjälpnde f bristen pä skiljemynt. ringr ch i kntrktet icke upptgn nödig rbeten, smmnlgdt 12,000 mrk. Enligt Direktinens frmställning beviljdes den 2 ugusti 1,475 mrk för reprtiner i Ktk kntrs byggnd. 8 Genm den 11 pril meddeldt nädigt förrdnnde hr nbets, tt inlösen f Finlnds Bnks sedlr med finskt guldmynt, i nseende tili under kriget rädnde förhällnden, skll upphör, hvrjäm te Bnkfullmäktiges underdänig förslg tili prvisrisk ändring f 20 i B n kens reglemente därhän, tt Bnkfullmäktige skulle tilläggs rätt tt under nu pägäende krig, enligt pröfning, inställ inlösen f Bnkens sedlr med guldmynt smt jäm väl förrdn, tt inlösen f sedlr med guld äny finge äg rum, lämnts utn fseende. Dä 9 behfvet f skiljem ynt för den llmänn rörelsen blifvit llt mer kännbrt, nbeldes myntverket jäm likt Bnkfullm äktiges i sädnt fseende gjrd förslg under äret 1915 tt prägl 1 mrks stycken tili belpp f 2 miljner ch 50 pennis stycken 500,000. mrk, 25 pennis stycken 600,000 mrk, 10 pennis stycken 200,000 mrk, 5 pennis stycken äfvenledes 200,000 mrk smt 1 pennis stycken 50,000 mrk. Icke ens dett sä betydligt ökde belpp mtsvrde emellertid behfvet ch säkert syntes dessutm, huruvid det för tillverkningen nödig belppet silfver kunde tili lndet införs, i nledning hvrf Bnkens Direktin i skrifvelse f den 3 september föreslg nlitndet f utvägen tt utgifv sedlr m en mrks vlör. Vid pröfning f frägn funn Bnkfullmäktige den föreslgn utvägen vr päklld f tvingnde behf för tt tillsvidre fhjälp bristen pä skiljem ynt smt ät underdänig frmställning m bemyndignde för Finlnds Bnk tt utgifv en mrks sedlr tt f Bnken inlöss i guld, i hvilket fseende en f Direktinen nskffd ritning jäm te förklring bifgdes tili stdfästelse. Smm 3 september meddelde Kejserlig Sentens Finnsexpeditin, tt Senten pä grund f Bnkfullm äktiges frmställning bemyndigt Finlnds Bnk tt utgifv en mrks sedlr tt f Bnken frmdeles inlöss i guld. Ötgifvndet f dess sedlr vidtg den 9 i smm m ä nd ch utging sädn under äret tili belpp f 3,440,587 mrk. Pä förslg f Direktinen nhöll Bnkfullm äktige den 20 december m ätgärd tt vid m yntverket y tterligre m ätte för Bnkens räkning prägls 500,000 mrk 1 50 pennis stycken smt 300,000 mrk i 25 pennis stycken. Bil tili denn frmställning hr numer er- hällits. 10. Efter hnd sm förslitn sedlr tili större ntl smlts i hufvudkntret hfv Bnkfullmäktige lätit upp- räkn dess sedlr, hvilk därefter förbränts. A smrnnträden den 10, 12, 16, 18 ch 20 februri, den 25, 27, 29 ch 31 mj, den 2 ch 4 juni, den 9, 11, 13, 16, 18, 20 ch 23 september smt den 14, 16, 18, 20 ch 22 december hr sälund uppräknts ch förbränts f Bnkens sedlr smmnlgdt 67,109,509 mrk ch 12 rubel, hvrf 13 Förbränning f förslitn sedlr.

9 14 15 Bnkens öppenhällnde. 1,000 mrks sedlr... 7,680 stycken 500 >» ,724» 100»» ,504» 50»» ,400» 20»» ,503» 12»» » 10»» ,021,600» 5»» ,944,200» 3»» » 1»» » 3 rubels» » Dessutm hfv förslitn sedlr uppbränts pä förn- stltnde f Bnkens revisrer tili belpp f 4,975,000 mrk. 11 Den 29 mj bemyndigde Bnkfullm äktige Direktinen, pä dess därm gjrd frmställning, tt beträffnde de fililkntr, där sädnt enligt Direktinens pröfning utn lägenhet kunde äg rum, förrdn det kntrstiden under smmrmändern 1915 finge liksm i därvrnde privtbnker slut kl. 2 e. m. i stället för kl. 2,30 e. m underdänig skrifvelse f den 9 jnuri gäfv Bnkfullm äktige sitt förrd tili nämnd tjän st ät K ssören Äkessn, hvilken jäm väl f Kejserlig Senten den 26 mrs därtill utnämndes. Tjänstledighet dels för sjukdm, dels f ndr rs- ker hr under är 1915 ätnjutits f nednnämnd kn- trsföreständre, nämligen: i Petrgrd t. f. föreständren Friherre Alexnder Aminff frän den 9 tili den 23 jnuri, frän den 1 tili den 20 ktber smt frän den 1 tili den 15 december; i Vibrg Mx Sbelli frän den 25 jnuri tili den 14 februri smt frän den 16 juni tili mändens utgäng; i Niklistd Axel Timgren under sex veckr, räkndt frän den 25 jnuri, smt under juni mänd, äfvensm i Kupi ssin Wilenius under juni mänd. Under förenämnd ledigheter hfv enligt Bnkfullmäktiges förrdnnde bnkkmmissriebefttningrn i regeln förestätts f kssörerne vid resp. kntr. För öfrigt hr under smmren semesterledighet beviljts föreständrene för kntren pä en mänd, hvrjäm te nägr kntrsföreständre f Direktinen pä nsökn tilldelts krtre tids ledighet, dck icke utöfver en veck för gängen. 13. Bnkkmmissrie- tjän slern. Sedän bnkkmmissrietjänsten vid kntret i S:t Michel genm förre innehfvren beviljdt fsked blifvit ledig, uppförde Direktinen pä förslg tili tjänstens äterbesättnde i först rummet t. f. Bnkkmmissrien vid smm kntr, Kssören Knut Gustf Äkessn, i ndr rummet Kssören vid kntret i Uleäbrg M tts ssin Nylnder ch i tredje rummet Kssören vid kntret i K tk Selim Mikel Bergrth. Pä Direktinens frmställning förrdnde Bnkfull- Diskntkmmäktige den 16 ktber Hndlnden Verner Fredriks- rntiem. sn tt tili utgängen f är 1915 vr ndre supplent diskntkmmitten vid Bnkens kntr i rvstehus efter idne Fbriknten Gustf Richrd Fältm rs. För är 1916 utsäg Bnkfullmäktige tili ledmöter ch supplenter i diskntkmmitteern vid bnkens kntr i lndsrten:

10 16 17 i Tvstehus tili ledmöter Ingeniören Jhn Henrik Hlmen ch Hndlnden Anders Gustf Skgster smt tili supplenter förre Lndssekreterren Krl Un Chydenius ch Hndlnden Verner Fredrikssn; i Jensuu tili ledmöter Lektrn Ar Mrkknen ch Justitierädm nnen Tun Edvrd Berner smt tili supplenter Affärsmännen Niil Suihk ch Krl Henrik Eliel Prthn; i Jyväskylä tili ledmöter Verkställnde direktören Hug Wilhelm Prviinen ch Brgmästren Hjlmr Hug ssin Hllmerus smt tili supplenter Aptekrene Frns Jhn Lrentz Splnder ch Eugen Mns- nerus; i Ktk tili ledmöter Stdskmrerren Göst Nrdgren ch Förste stdsläkren Viktr Hug Alfthn smt tili supplenter Dispnenten Erik Emil Sxell ch Af- färsmnnen Artur J k b Lemke; i Kupi tili ledmöter Härdshöfdingen Frns skr Möller ch fbriknten Jhn Fredrik Dhlström smt tili supplenter Prkuristen Rein Brunil ch Vicehärdshöfdingen Ukk Em il H jlm r Andersin; i S :t Michel tili ledmöter Kmmerserädet Crl Fredrik Pöndinen ch Trfikinspektören August Fredrik Grnfelt smt tili supplenter Kptenen Wldemr W inter ch Deptföreständren Edvin Alleen; i Niklistd tili ledmöter Hndlnden Tums Lurell ch viceknsuln Lennrt Eliel Bckmn smt tili supplenter förre Bnkdirektören Arthur Berger ch Hfrättsntrien Henrik Jhnnes Bström ; i Uleäbrg tili ledmöter Kmmerserädet Fredrik Adlf Riekki ch Justitierädm nnen Trsten Lundberg sm t tili supplenter Plitierädmnnen skr Gustf Lurin ch hndlnden Hermn Anderssn; i Björnebrg tili ledmöter Härdshöfdingen, Lgmn Thedr Lepld Eck ch Kntrsföreständren Cles Gtthrd vn Rehusen smt tili supplenter Fbriknten Fritz Arthur Juselius ch Stdskmrerren Jhn Leineberg; i Srdvl tili ledmöter Härdshöfdingen Krl Gustf Berg ch Hndlnden Wilhelm Srvli smt tili supplenter Affärsmännen ssin Evert Kivinen ch Alexnder Jh n Nissin; i Tmmerfrs tili ledmöter Kmmerserädet Fbin Klingendhl ch Justitierädm nnen Krl Kust Hljl smt tili supplenter Fbriknten Jhn Nikls Slm i nen ch Hndlnden Antn Hhl; i Ab tili ledmöter Plitierädmnnen Ernst Petter Jhn Thme ch Hndlnden Evert Wilhelm Nylund smt tili supplenter Kptenen, Friherre Rlf Mximilin Crpeln ch Hndlnden Axel Vlfrid Wiklund; i Vibrg tili ledmöter Knsulrgenten Crl Edvin Ekström ch Justitiebrgm ästren Ivr Gerhrd Alpeus smt tili supplenter Hndlnden Pul Sergejeff ch Justierädm nnen Pul J k b Immnuel Wiklund. I Petrgrd hr tili inventeringsmn förrdnts Chefen för Finsk Pssexpeditinen, Verklig Sttsrädet Friherre Thedr Bruun ch tili supplent för hnm Äldre biträdnde expeditinssekreterren vid Hns M jestät K ej- srens knsli för Finlnd, Jurisutriusquekndidten Knstntin Lisitzin. 14. Af Bnkfullm äktige vr är 1915 i tur tt fgä, f de tre fullm äktige, hvilk äg deltg i ll förekmmnde ärenden, H frättsrädet Krl Gustf Söderhlm sm t f de tre fullm äktige, hvilk äg deltg uti ärenden, sm nkmm ä smtlig fullmäktiges hndläggning, Jurisdktrn Heikki Gbriel Renvll, hvilk det dck, enär nytt vi icke försiggätt, tillkmmit tt frtfrnde kvrstä vid sitt uppdrg. Bnkfullmäktiges tjänstgöring.

11 18 19 Särskild nslg: ) semester nslg; b) diskretinsmcdlen; c) expensemedlen. Extr nslg tili förbältrnde f Bnkens tjänstemäns ch betjäntes öning. Vid tillfälligt förl hfv säsm bnkfullmäktige tjänstgjrt herrr Lhdensu, List, Hälisten, Idmn ch Lvnius. 15. Af det ä stt upptgn nslget för berednde f semesterledighet ät Bnkens ämbets- ch tjänstem än hr under är 1915 nvändts 18,758 mrk 33 penni. Bnkfullmäktiges beslut beträffnde dispsitinen f semesternslget är ntecknde i prtkllet för den 6 ch 29 m j. Under äret hr ur diskretinsmedlen i tillfällig nslg utgifvits smmnlgdt 1,624 mrk 40 penni. För är 1916 hfv Bnkfullmäktige pä förslg f Direktinen beviljt följnde belpp expensemedel tt nvänds vid Bnkens fililkntr, näm ligen: vid kntren i Bjönebrg, Niklistd, Kupi, S :t Michel ch K tk 1,500 mrk för hvrje, vid kntren i Uleäbrg, Srdvl ch Jyväskylä 1,200 mrk för hvrje, vid kntren i Jensuu ch Tvstehus 1,000 mrk för hvrder, vid kntret i Vibrg 3,800 mrk, vid kntren i Äb ch Tmmerfrs 2,000 mrk för hvrder smt vid kntret i Petrgrd 2,500 mrk. 16. Pä grund f tt Finlnds Lndtdg den 18 mj 1911 berättigt Bnkfullmäktige tt frän smm ärs börjn, tili förbättrnde f Finlnds Bnks tjänstem äns ch betjäntes eknmisk ställning smt öfrig tilläfventyrs nödig förvltningsutgifter, nvänd f Bnkens medel änd tili 80,000 mrk m äret, hr i enlighet med Bnkfullmäktiges den 9 jnuri fttde beslut är 1915 t sgd nslg nvändts tili förbättrnde f Bnkens tjän stemäns ch betjäntes öning 58,441 mrk 37 penni smt för nställnde f extr tjänstem än 19,500 mrk eller smmnlgdt 77,941 mrk 37 penni. För är 1916 hfv Bnkfullm äktige tillsvidre bevilj t tili förbättrnde f Bnkens tjänstem äns ch betjän tes öning 64,164 mrk tt nvänds pä hufvudskli- gen enhnd sätt sm är Sedän Bnkens Direktin den 13 mrs nhällit m rätt tt, för bibehällnde f den vnligt spräkkunnige utländsk krrespndenten herr Jhnnes Jen s i Finlnds Bnks tjänst, hns löneförmäner, hvilk smmnlgdt uppging tili 6,000 finsk mrk, m ätte frän det löpnde ärets begynnelse öks med ett persnligt rvde m 2,000 mrk för är, hfv Bnkfullmäktige för sin del icke funnit nägt tt vid Direktinens frmställning erinr. 17 Emedn rbetet vid Bnkens hufvudkntr ch i Tillfällig nägr f dess fililkntr under äret väsentligen ökts, extr tjänste- hufvudskligen genm växling f ryskt mynt, hfv Bnkfullmäktige pä Direktinens frmställning berättigt densmm: tt vid kntret i Äb tillsvidre nrdn en växel- kss m 50,000 mrk, hvrs hndhfvre äger ätnjut ett rvde f 10 mrk för dg; tt vid kntret i Petrgrd tillsvidre nställ en tredje penningeräknre mt en öning f 250 mrk ch en kntrsskrifvre mt en öning f 275 mrk i mänden; tt vid hufvudkntret jäm väi tillsvidre öppn en tredje kss, str 100,000 mrk, smt tt tili den persn, sm mbetrs tt hndhfv denn kss, utbetl ett tillskttsrvde f 200 mrk i mänden. 1 betrktnde därf tt det i BnkenS stt för nställnde f extr tjänstem än upptgn nslg, strt 85,000 mrk, tillökt med det belpp, sm f Bnkfullmäktige därutöfver för smm ändmäl nvists f det

12 20 i nästföregäende mförmäld nslg m 80,000 mrk, icke fullt förslgit tili förenämnd extr tjänstemäns önnde, hr det blifvit nödvändigt tt för sgd utgifter pä mkstnders knt säsm i 54 f reglementet för Finlnds Bnk förutsättes. 18. Dyrtidstill- Bektnde den synnerlig svär ställning, hvri de iägg ät Bn- Bnkens tjänstemän ch betjänte, hvilk ätnjut en k 7 f l ö! m d e lägre fiönins 1 följd f rädnde dyrtid räkt, beviljde tjänstemän Bnkfullmäktige, pä Direktinens frmställning, den 15 ch betjänte. nvember ät de i Bnkens tjänst nställde tjänstemän ch betjänte, hvilks öningsförmäner i Bnken, extr lönetillsktt ch äldersförhöjningr däri inberäknde, icke öfverstig 6,000 mrk, tillsvidre ett dyrtidstillägg, räkndt frän den 1 september ch utgörnde frän 2 1 / 2 tili 30 prcent, berende f öningens strlek ch ntlet persner, sm löntgren äger försörj. Dett dyrtidstillägg hr beräknts medför en mäntlig utgift f 3,087 mrk 4 penni. 19. Frägn m nytt regletnente ch ny s ' Frägn m nytt reglemente ch ny stt för Bnken, hvilket ärende är 1914 förevrit tili beredning, hr äfven ] g j5 f Bnkfullmäktige behndlts, men nsetts bör tillsvidre ber. Helsingfrs den 11 februri E. G. Pim en. K. J. Stählberg. K rl Söderhlm. H. G. Plheim. Göst Björkenheim. Heikki Renvll. A Th. M öller.

13 Bilg tili Finlnds Lndtdgs Bnkfullmäktiges berättelse för är Öfversigt f F i n l n d s B n k s s t ä l l n i n g c h v e r k s m h e t under ären A. Allmänn räkningr. Sid. I. Finlnds Bnks ställning ultim December II.»»» H l. Tblä utvisnde Finlnds Bnks ställning vid utgängen f bvrje qvrtl ären IV. Tblä öfver Bnkens beggnde sedelutgifningsrätt vid utgängen f hvrje qvrtl ären V. Bnkens kssbeständ vid utgängen f ären V l. Bnkens kssmsättning ären VII. B esu lttet f Bnkens verksmhet ären V ili. Vinstmedels räkning ären B. Specilräkningr. 1- Räkning öfver Bnkens förräd f finskt guldmynt bligtinsräkning Utländsk krrespndenters rä k n in g...19 Disknterde inhemsk vexlrs räkning H ypteksläneräkning...21 K sskreditivräkning... 22

14 Sid. 7. Disknterde utländsk vexlrs räkning Prtesterde inhemsk»» Prtesterde utländsk»» S e d e lrä k n in g Pstrem issvexlrs r ä k n in g... " 12. P ä kntret i Petrgrd stäld invisningrs räkning Upp- ch fskrifningsräkning Inkssvexlrs r ä k n in g A g i r ä k n in g Bnkens grundfnd Bnkens r e s e r v f n d Öppn depsitiners rä k n in g... " 19. Bnkens clering-rörelse säkr ch fskrifn frdringrs r ä k n in g... Allmänn räkningr.

15 5., x»n in2 Ultiln D ecem ber I. Finlnds Bnks stlln<ns A k t i v. Vlut för sedelutgifning. Metllisk kss: finskt g u ld m y n t... ryskt ch utländskt guldmynt.... myntdt g u l d... guld hs m y n tv erk et... Finskt silfverm ynt... bligtiner ä utländskt m y n t... Krrespndenter i u t l n d e t... Bnksedlr ch kupnger ä utländskt mynt Vexlr ä utländskt m y n t... 23,820,260 3,071, ,056, ,406, ,355, ,168, ,153, ,392, ,999:72 5,940,928)67 127,742,760 P s s i v. Vid nfrdrn betlbr förbindelser. Utelöpnde s e d l r...» pstremissvexlr...» invisningr pä kntret i P e tr g r d... ^PP- ch fskrifningsräkn. med sttsverket 23,111,095 *»»» ndr.. ^kssvexlr... ttslänennuiteter... r> krrespndenter i u tl n d e t... ^iverse rä k n in g r... eserverde vinstmedel 316, , ,713, ,051 8, ,551 1,251, ,498, ,318 27,824,263 2,168,761 2,370, ,219, Inhemsk utläning. Qrundfnd 25,000,000 Vexlr & finskt m y n t... H y p te k slä n... K sskreditiv... Öfrig tillgängr. 74,493,870 36,312,810 4,418, ,225,234 S, rvfn d... Värdet f bnkfstigheter ch inventrier Vt för sttsändmäl eventuelt reserverde. disp n erde... 60,616,582 2,713,499 63,330, ,000,000 7,182, ,330, ,182, myntdt s i l f v e r... Finskt k p p r m y n t... bligtiner ä finskt m y n t... Diverse rä k n in g r... Prtesterde inhemsk v e x l r... Prtesterde utländsk v e x l r... Sld f upplupn r ä n t r... B n kfstigheter... Inventrier... Fmk 2,713, ,056 88, ,059 14, , , ,066 2,713,499,764^. 247, 732, H9: 'ut för sedelutgifi» ,742,769:85 ^erutöfver eger Bnken utgifv sedlr för 40,000,000: 167,742,769: Sr: fvn specificerde vist förbin- 5elser ,219,470: 34 beviljde ksskreditiv innestäende 1,493,246: ,712,717: 11 0b, 6ggnd sedelutgifningsrätt Fmk 16,030,052: 74 Fmk 247,732,119 22

16 ( II. Finlnds Bnks ställn i^ Utinr December Metllisk kss: A k t i v. Vlut för sedelutgifning. finskt g u ld m y n t... 28,474,980 ryskt ch utländskt guldmynt ,568, myntdt g u l d , guld hs m y n tv e rk et ,640, Finskt silfverm ynt... 1,300,807 bligtiner ä utländskt m y n t... 65,850, Krrespndenter i u t l n d e t ,648, Bnksedlr ch kupnger ä utländskt mynt 3,121, Vexlr ä utländskt m y n t... 4,643, ,205,738 P s s i v. Vid nfrdrn betlbr förbindelser. Utelöpnde s e d l r...» p strem issvexlr...» invisningr pä kntret i P etrgrd... Pp- ch fskrifningsräkn. med sttsverket *»»» ndr.. ^ k s s v e x l r... rrespndenter i u tln d et... ^'verse räkningr... ti eserverde v in s tm e d e l ,614,134 3,020, ,387 3,354,175 9,074, ,688, ,762, ,331 1,868, ,639,907 4,723, , ,655, Inhemsk utläning. ^r'-(n d f n d... 25,000,000- Vexlr ä finskt m y n t... 51,697, H y p te k slä n... 8,839, Ksskreditiv... 3,184, ,721,370 ^ erv fn d... ^ärdet f bnkfstigheter ch inventrier 58,943, ,642,6321! 62,586, ,586, Öfrig tillgängr. bligtiner i Tysklnd... 10,391, Krrespndenter i Tysklnd ch sterrike 22,504, myntdt s i l f v e r , Finskt k p p r m y n t... 42, bligtiner ä finskt m y n t... 4,805,869 Diverse rä k n in g r... 79, Prtesterde inhemsk v e x l r... Prtesterde utländsk v e x l r... Sld f upplupn r ä n t r , B n k fstig h eter... 3,642, Inventrier ,642, ,314,05^ Fmk.,.. 477,241,l 67 1 ^ nstmedel: sttsändmäl eventuelt reserverde 'ut för sedelutgif- " in ,205,738:92 ' erutöfver eger Bn-!' n utgifv sedlr r... 70,000,000: 441,205,738:92 %är: fvn specificerde vist förbin- lser 385,655,034: 62 ^ beviljde kssk re d itiv innestäende ,404,495: 37 ^eggnd sedelutgifningsrätt Fmk 53,801,243: r>ö Fmk 4,000,000. [477,241,167 32

17 I 8 9 es.3» 50 CÖ ö 50» C 0 3 i C C C rh" (M C C rh rh C N N ic C Cvf cm" i CC c" C C 00 iq. rh -S 2 p> C rh C C l 03, U0, cm" t>r t>-" J_ C C l (M u C rh C c - C rh " " rh, C " -h (M H c" 03^ c" i c~ t>-~ c T i CM rh CM III. Tblä utvisnde Finlnds Bnks ställning vid utgängen i hvrje qvrtl ären ti ' TS räs rh CM rh r_^ 0 0 l>- rh 0 3 t-h J C 0 M 50 C J» rh» 00 0 C ' 0 3 I> cc CM 03». l i rh c «i f I>^ u «0 " 03" c" c" rh " rh CÖ A CM CM 0 3 C J r C I I>- J 00 i u rh l C C» H c-^ -4-S u " rh c" f 0 0 rh 03 c" C HH rh CM r 1 rh * C rh rh T-H T-H T"H r"' *" *?H &4H «S; > I 5.2 CIS V, 0 0 C C ^ C c/i C CM C rö "- rh Q I :.9 E l ö 8 00 C 0 0 CM i C f 1> C C ~ h ' T C CM c ^ ) 00 CM C rh 0 C C r-l (M rh (M CMtf C" C" rh j" rh rh 0 3 C» c rh» C, t C" CM" «i C t-h t-h r-t (M (M C" s C l C l (M C I > rh C t-t t>- l > (N 1> 0 0 CM» CM CM C C rh rh 0 5 C rh rh C 03 C» t - C C CM C <M C C 0 3 C rh rh l > r H i r H T H C 0 C l 0 0 rh u C CÖ C rh,!>> t-h rh rh i " u c cct i " C C C C C C rh u - s A S rh C J 0 1 t> rh i 0 3 CC S C *H -Q S r S i " ^ «h (C f l h CC Pssiv, r 1 J I J J t>- t> - c c C C f l 0 G G 'X; t*h 00 c 0 C c C C C C C 0- i i^ l l> - i C > tn " " 0 " " 0 " 0 " 0 03" 03" i" 03" c" Sh C C C C C C C C c c f l C c q, 00 C 0 3 CM 03^ L'- l> l> - i_ C l m 0fH 00 00" C 00 c" c" c" c" C c" c" c" G G rd A CQ s.5 -«S c ^ - 2 S ^ 3 ^.2.2 ^ i 3 :ce rg >? "j U,J5 ^ S 73 4> n.- 'H rt S S*» s. 5 ö 3 8 " " " ~ ' " rh I I I I I I I I 0 u I rh C C 'C C 03 I 00 G0 rh C rh c^ 0 0 rh 03 C C C , 0 03" c" c -" rh 0 0 cc c" c" c" *0 t-h 0 CM. 01 -H C 0 3 u J_ 0 0. *. 0 l c q, -H c c C Ö * c" 0 " c" C cd " t r c" rh "»0" i 0 rh rh C rh rh rh C C 00 T 1 rh rh J J C C C CM rh 00" t- C C C H H c" i CM M CM t> Tj C C C C l i rh rh T-H h - l>- i>» 0 3 rh C I C J rh c rh rh C C 0 3 rh CM rh r ( 0 3 l 1^ C C CM T) 1^ 0 3 I 0 l rh U ) 0 0 C i C C C <±> rh rh» Lvr - rh J J C c l C C 00 0 rh U J J CM CM 04 I J t-h J rh D g. r H r H r H r H - H - H C C C C C C C C C C C C (M 1 H C rh

18 11 IV. Tblä öfver Bnkens beggnde sedelutgifningsrätt vid utgängen f hvrje qvrtl ären C C (M CD C - f» l cvl c q cd cd CM rh " c c 0 1 C N C Summ sedelstck. Bnkens hel sedelutgifningsrätt. Innestäende ä beviljde ksskreditiv. beggnd sedelutgifningsrätt. Smf. Smf Smf. Smf Är 1911 ultim December. 186,036, ,857,770 1,848,064 29,331,014» 1912» M rs ,149, ,157,087 1,915,691 28,076,979»»» Ju ni ,750, ,751,813 1,505,159 23,493,175»»» September. 171,712, ,156,264 2,081,724 29,474,868»» s D ecem ber. 167,742, ,219,470 1,493,247 16,030,053» 1913» M rs ,076, ,873,665 1,983,815 22,218,680»»» Ju n i ,065, ,707,862 1,167,727 26,190,199»»» September. 183,238, ,071,414 1,266,469 42,900,577»»» D ecem ber. 186,571, ,124,297 2,259,682 41,187,053» 1914» M rs ,092, ,255,610 2,874,635 38,962,159»»» Ju n i ,308, ,020,326 3,282,572 41,005,268»»» September. 234,677, ,910,636 3,068,722 69,698,182»»» December. 229,894, ,348,018 3,129,830 50,416,847» 1915» M rs ,781, ,163,982 1,977,464 58,640,093»»» Ju ni ,275, ,013,972 1, ,282,413»» > September. 392,700, ,893,541 1,405,279 75,401,532»»» D ecem ber. 441,205, ,655,035 1,749,461 53,801,243 tn S r S c3 CC G <u G cd b«12 *> n s t 0> X5 CQ C C CQ C G» G CQ CQ > n rh Q 0 0 c cq cd JS rh rh >* d cd > C C A. 00 C rh i i S «00 C S rh' I.3 ^ -g 2 U bjd "3 A ÖX) h ä 55 C i 0 0 CM C 6 i * 0 0 C rh rh C& i d " Cvf rh c rh c q rh Ä ä * l> - l> - rh CM i Ö 6 i iö c c * c c q 0 0 i d c~ CM i c d c rh C M ä * CM cd rh rh G C^ CM CM' CM* CM C es C T3 D JD. * -p S1 ^ * <4-i t S- Ah ä c,±4 pq <» C cud rh i c c & I (f

19 12 m N J d S e ) C : C/3 I. Jsd C/3 S ) n C CQ r f l ÖJD ÖJD S ' : c3 Ph b L l>- - C C rh CM C C 0 5 Th i l>» Th CM C c T-H Th V C CM 00 CM 05 ö Th 05 CC C L"- Th C t>- C C Th Ä t> L 00 C C CM^ C!> C CM C 00 TjT Th d 05 Th C" tf!> "» cm" 0 5 Th" CJ 00 G0 CM»-H 00 C 0 5 J-H 00 i>^ C C 00^ Th cq_ CM 00 C t>t C 00 *ct c" Th" i is» *^h C C T* 00» Th Th f 1 *1 C T-H r-h T-H rh C Th' cm * Ä 1 * A * * Ä Ä Th 0 5 CM 05 CM CM 00 TH 05 Th C C C 0 5 CM 0 CM Ö t ö 00 l ö d T*i C i C i>-» C Th c Th^ C CM 05 Th C 05 05~ i>^ r-t t*t t r cm" C 'f i>t C r " CM C -h C 0 5 C C Th l q_ CM i Th CM CM 00 C Th^ rh i 05 0< j d- " C - «CD C C C" 05 TfT l>-" rh (M C : rh CM C C Th Th Th 0 5 C I < r-h r > r-h Ä * *-4 % 1 * Ä Ä Ä «Ä #5 Ä «Th CM cm CM 1 CM i CM 1 Th 5r> C 00 C'- CM r-h CÖ 00 CÖ CÖ i t i CM c C Th C CM c 00 CM C S-* (N D - 00 Th_ C Th c^» C C_ 2 C" t *T I>T cm" c" " Th" >" cm" A Ä C CM 0 5 c CM -»-5 Th i C» 00. * * C C C CM^ C < d T c" C" " " l C c" c" c" C M d 00 r-h i» > C M C M Th Th Th 05 C M C M rh r-h t- h * Ä <D c ce PH " T5 :0 H. * Ä * Ä Ä ^ &JD # *53 CU M '-Ö f l F n3 '> SP rq bc T3 '., _ ' ä g 0 s s s 'H ^ k (S r ' n - h ÖJD.2 5 < P M S:t M ic h e l...» 36,760,519:45» 39,220,605:67» 20,962,438:33 T v s t e h u s...»26,259,365:15» 24,631,090:11» 18,617,361:67 Jy v ä s k y lä...»23,998,002:44» 25,264,042:58» 33,363,635:55 J en su u...».21,837,462:86» 50,873,056:20»56,758,592:65 VII. R esulttet f B nkens verksm het ären K r e d i t. Är Är Är m f Hi. y. 7li Intressen ä inhemsk utläning... 6,968, ,148, ,595,303 09»» kntkurnter i utlndet 2,177, ,148,128 3,192,045 52»» bligtiner... 1,072, , ,279, A g i , ,529, ,609, , , , Inutn säkr frdringr... 7, , , Sld fö r lu s t... 21,285, D e b e t. Summ 10,824, ,900, ,298, Löner ch rvden , , , Extr nslg, nvändt belpp... 73,964 73, , Bnkfullmäktiges rvden ch ex- 46, , ,350 18, , , Sedeltillverkningen , , , Diverse m kstnder , , , Agi, kursförlust ä rysk vlut... 4,036, ,713, Nedskttning f bligtiner , , Tili säkr frdringr öfverförd.. 9, , ,200 För eventuell förluster reserverdt 600,000 Bnkens nett v i n s t , ,501, Af nettvinsten hr öfverförts: Summ 10,824, ,900, ,298, tili reservfnden (bnkfstigh. kt).. 403, ,657 69» vinstmedelsräkningen.... 8,256, ,133, Tili förlustens täcknde hr nvändts: dispnerde vinstm edel... 11,003, frän r e s e r v f n d e n... 9,481,801 50

20 14 Cvf 00 * rtf I i A* l H Z L *-T c i cvl l.>-» T c (M C 00 j ö 3 0, rh «01 VIII. Vinstmedels räkning ären rö s en h zn 'Ö TS «H :0 r ; e <D fc t: <D CD > h j " rd ' : ÖX) &X) ÖX).2 *3 -M : r-ö bd g : Specilräkningr. <D rq n Q B 0 r CÖ B ^4 I» CÖ C C r H u <J rh i 0 01 rf T-H 05 S

21 Räkning öfver Bnkens förräd f finskt guldmynt. 2. bligtinsräkning. Stycken ä 20 mrk. Stycken ä 10 mrk. Summ. Debet. K redit. Nedskttning. Smf yii Smf. yu. Smf yii. M yntverket leverert intill ultim December är » leverert» Smf Smf Smf 45,170,000 4,280,000 10,840,000 3,960,000 56,010,000 8,240,000 Summ 49,450,000 14,800,000 64,250,000 H ärf utelöpnde: ultim December ,856,600 7,127,860 32,984, ,141,900 7,611,890 35,753,790 ch i Bnken inneliggnde: ,168,180 7,606,840 35,775,020 ultim December ,593,400 7,672,140 31,265,540 1»» ,308,100 7,188,110 28,496, ,281,820 7,193,160 28,474,980 m yntdt guld ultim December 1912: i Bnken... Sm f 7,056,597:97 hs M y n tv erk et.» 1,406,460:62 Ären tillkm genm M yntverket Snif 27,430:14»» köpt frän utlndet...» -»» nedsm ält utländskt guldm ynt...» 681,966:93 Ären förs&ldt...» 358,712:56» '> M yntverket leverert finskt g u ld m y n t...» 8,240,000: m yntdt guld ultim December 1915: i Bnken... Smf 596,526:47 hs M yntverket.» 467:07 Behällning ultim December ,835, Ar , , ,258 48» ,448, ,522,727 06» ,675, ,084, , Nedskttning enligt sist klumnen 782, Behällning ultim December ,048, Nästnäm nd behällning bestd f: Summ 102,152, ,152, , bligtiner ä utländskt m ynt.. Fm k 65,850,918: 78» i Tysklnd» 10,391,241:99» finskt»... _» 4,805,869: Fmk 81:048,029: 77 sm t är plcerd i: finsk 3 /2 / sttslänen f 1895, 1901 & Fr. 577,500: 3 / sttslänet» » 9,500:» 3 */2 % *» Rmk 36,000: 4 l/27»» » 163,200: 5 /» ,023: -8 finlnds Hypteksfören. 4 /0 Iän f 1887 & Rmk 367,740:»» 4 72%»» 1907 & » 1,615,545: Städerns i Finlnd Hypteksksss 4 /, län f 1895 & » 239,355: Städerns i Finlnd Hypteksksss 4 */* U Iän f 1900 & » 358,830: ^örenings-bnkens i Finlnd 3 */2 / l&n f » 728,000: / Nrdisk Aktiebnkens 4 /0 län f 1897 & » 208,575: Helsingfrs 4 1/2 län f Kr. 366,480:»»» Rmk 132,600: ^ ib rg s»»» Kr. 138,600: % sk 4 % knsls f G- Rbl. 30,000: Ä» guldlnen» 1890 & * 56,000t * ^ 1/2 /0 guldlänet» » 248,375: * 5 /0 inrikes länen f 1914 & Rbl. 1,314,000:» 4 /0 sttskssförskrifn. f 1914 & » 12,245,000:

22 18 Rysk 5 l/2 % krigslänet f Rbl. 9,927,000 Rjäsn-Urlsk 4 /«jernvägslän f G. Rbl. 18,750»»»» Rmk 514,500 Wldikwks»»» 1897 & » 100,000 Rysk sydstbnns 4 /0»» 1898 & » 464,000 Mskw-Kiew-Wrnesch 4 /0 jernvägslän f » 194,500 Kslw-W rnesch 4 /0 jernvägslän f » 1,800 Engelsk 4 /2 /0 krigslänet ,600 Trnsvl 3 / länet f » 10,400 Svensk 3,6 /0 sttslänet f Kr. 1,050,500 Sveriges Allm. Hypteksbnks 3 */* / ^ n...» 623,000 Stckhlms 3 >/» % Iän f Rmk 46,350 Götebrgs»»» 1886 & » 186,300 Nrges Hypteksbnks 3 V2 / Iän f » 162,450 Köpenhmns 3 '/ / Iän f 1886 & Kr. 240,000 Tysk 3 % rik slä D e n...rmk 1,900,000» 3^/2 / *... * 1,075,100 Preussisk 3 /0 k n s ls...» 1,600,000 3 V /» f » 36,000»» Centrl Bden-Credit l ä n...» 731,500 Schsisk 3 % s t ts r ä n t n...» 759,000 Hessens 4 / sttslän f 1899 & » 33,000 Hmburgs 3 /0»» » 1,217,500 Bremens» >» » 250,000 Österrikisk 4 / g u ld rä n t n... Fl. 550,000»» k r n rä n t n... K. 735,000 Ungersk 4 /0 g u ld rä n t n... Fl. 735,000»» k r n rä n t n... K. 500,000» 3 V2 / sttsräntn f » 500,000» i> Bden-Credit lä n...» 1,275,800 Finlnds Hypteksförenings 5 % Iän f Fm k 20,000 Städerns i Finlnd Hypteksksss 4 / län f 1896.» 15,000 Fstighetsbnkens i Finlnd A. b. 5 % län f » 324,500 Centrllänekssns för stds-. lndskm. i Finlnd 5 /0 län f » 29,000 W ibrgs 5 /0 län f » 800,000 Tmmerfrs»»» » 165,000 Kymmene A ktieblgs 6 /0 län f 1910 & » 3,527,030 Sld 3. Utländsk krrespndenters räkning. Är Är Är Är mf. 7IL yu. 7u. Smf. yu. tillgdhfvnde: Ultim Jnuri... 76,927, ,246, ,486, ,831, Februri... 76,875, ,343, ,480, ,800,098 95» Mrs ,962, ,757, ,924, ,693,277 02» April ,709, ,511, ,600, ,886,875 17» M j... 61,171, ,614, ,915, ,321,150 87» Ju ni ,394, ,942, ,766, ,562,539 33» J u l i... 59,269, ,329, ,491, ,130,116 70» A ugusti... 61,114, ,368, ,969, ,693,844 64» Septem ber.. 63,545, ,867, ,682, ,982,137 85» ktber... 64,109, ,179, ,683, ,016,057 01» Nvember.. 62,066, ,047, ,640, ,726, December.. 59,606, ,327, ,178, ,779, Tysklnd 0. Österrike 22,437, ,504, Är 1915 hde Finlnds Bnk mbud pä följnde utländsk rter: Stckhlm, Köpenhmn, Kristini, Lndn, Pris, Bsel, Antwerpen, BriisseJ, Amsterdm, Hmburg, Liibeck, Berlin, Frnkfurt m Min, Wien, Triest, Petrgrd, Rig, Mdrid, New Yrk ch Chikg. 19

23 Disknterde inhem sk vexlrs räkning. Disknterde. Infride. P rtesterde. T ili s ä k r f rd r in g r ö fv e rfö rd. Smf. yii. Smf. yu. Smf yii. Smf yii. Ultim Dec i prtföli... 74,493, Ar ,901, ,051, ,559 01» ,822, ,959, ,643 74» ,608, , ,500 Summ 1,039,826, ,295, , Öfverförd tili prtesterde vexlrs räkn. 833,702 75» tili säkr frdr. I prtfölj ultim Dec ,697, \ Summ 1,039,826, ,039,826, Prtföljbehällningen bestd f: Ultim Dec Ultim Dec U ltim Dec mf. yu. Sm f yii. Sm f yu. Lkl vexlr vid hufvudkntret i H elsingfrs.. 21,188, ,273, ,582,502 82» kntret i Ä b... 4,211, ,419, ,604,815 35»»» Björnebrg.... 7,323, ,772, ,456,427 84»» N iklistd.... 2,820, ,459, ,422 18»»» U le ä b r g , , ,865 59»» K u p i... 1,498, , ,735 46»» Jensuu... 2,031, ,295, ,219,236 28»»» S rd v l , , ,753 78»» W ib rg... 6,407, ,321, ,751,757 66» S:t M ichel... 1,232, , ,734 62»»» Tmmerfrs.... 4,723, ,882, ,306,544 69» Tvstehus , , ,199 01»»» Jy v ä sk y lä , ,253, ,701,653 24»»» K t k... 3,963, ,644, ,889, R e m itte r d e... 20,230, ,064, ,731, Summ 78,720, ,419, ,697, Hypteksläneräkning. Utgifn. Inbetld. T ili s ä k r f rd r in g r ö fv e rfö rd. Siiif. yu. Smf yu. Sinf yu. U testäende ultim December ,312, Ar ,829, ,764,972 52» ,738, ,328, ,856, ,803, Summ 255,736, ,897, Öfverförd tili säkr frdringr... _ Ultim December 1915 utestäende.. 8,839, hyptekslän utestd: Summ 255,736, ,736, U ltim Dec Ultim Dec Ultim Dec Sinf. yii. Smf. yu. Smf. yu. hufvudkntret i Helsingfrs.. 16,612, ,804, ,343, * kntret i Ä b... 2,352,880 2,548, ,300»» Björnebrg , ,650-30,450 -»»» Niklistd , , ,750 --» U le ä b r g , ,850 14,750» K u p i , , ,050» J ensu u... 11,420 12,720 21,170» > S rd v l , , ,060»»» W ib rg... 1,788, ,725, ,935»» S:t M ichel , , ,050»» Tmmerfrs.... 3,458,230 2,041, ,550 -»» Tvstehus ,940 34,400 30,100»»» Jy v ä sk y lä , ,290 16,500 * 325, , ,150 Summ 26,376,923^24 25,786,995(83 8,839,599 31

24 Säkerheten för hyptekslänen utgjrdes f: Guld ch s i l f v e r... bligtiner ch bnkdepsitinsbevis... A k t i e r... Intecknde skuldsedlr... Vrr m. m... Beviljdtbelpp ultim December. Summ Ultim Dec Ksskreditivräkning. U ttgnin 3* Ultim Dec Ultim Dec Sinf. yu. Smff. yii. Srnf yti ,196, ,020, ,552, ,264, ,513, ,783,820 9,915, ,253, ,502, ,376, ,786, ,839,59931 Insättniug. Tili säkr frdringr öfverförd. Utestäende ultim December. Smf yu Smf yu. Sinf yu. Smf yu. Smf. yii Är ,911,800 4,418,553 23» ,168,000 62,072, ,583, ,908,317:92» ,557,300 70,476, ,957, ,427,469 97» ,934,200-31,276, ,519, ,184,73925 Ultim Dec. U ltim Dec. Ultim Dec Smf. yu. Smf. yu. Smjt yu. U testäende ksskreditivbelpp: vid hufvudkntret i H elsingfrs.. 1,567, , ,132 22» kntret 470, , ,100»»» Björnebrg ,100 10,000 5,500»» Niklistd ,500 19,000 19,025 96»» U le ä b r g >»» K u p i... 27, , ,813 24»»» Jensuu... 14,400 8,000»» S rd v l , , , *»» W ib rg... 1,808, ,146, ,820,854 01»»» S:t M ichel... 95, ,250 97,885»»» Tmmerfrs ,125 90,525»»» Tvstehus....»» Jy v ä sk y lä... 7,300 27,100»» K t k... 99, , ,950 Säkerheten för kreditiven utgjrdes f: bligtiner ch bnkdepsitinsbevis.... Aktier Intecknde skuldsedlr... Summ 4,908,317) 92 4,427, ,184, Ultim Dec Ultim Dec Ultim Dec Sinf yu SiHf yu. Snif. yu , ,810, ,100 3,937,300 2,395, ,000 1,866,300 Summ 7,168,000 7,557,300 4,934,200 -

25 24 25 Bnkens räntestser under ären , 6 '/2 ch 7 / tili 24 Nvemb. 1913, derefter 5 */2, 6 ch 6 */2 7»» 31 Mrs 1914,» 5, 5 Vs ch 6 0/ /» 3 A ugusti»» 7, 7 7 i ch 8 7»» 5 Septemb.»» 6, 6 >/, ch 7 7» 9 Jnuri 1915,» 5 7 2, 6 ch 6 */ / Inträdesfgiften för Ksskreditiv hr u tg j rt J/2 / för är. 8. Prtesterde inhem sk vexlrs räkning. Ultim December 1912 utestäende. 405,950 Infride. Tili säkr frdringr öfverförd. Smf yu. Tm/. yil Sv/f yii Ar , , ,429 29» , , ,491 49» ,500 16,300 29,200 Summ 1,239, , , Tili säkr frdringr öfverförd.. 585, Utestäende ultim December Disknterde utländsk vexlrs räkning. Disknte rde. Kem itterde ch försäld. Prteste rde. Smf 7H Sm f yii. fi. 9. Prtesterde utländsk vexlrs räkning. Ultim December 1912 i prtfölj 5,940, Ar ,322, ,130, » ,818, ,750, ,209 34» ,149, ,645, ,235 Summ 213,231, ,526, , Öfverförd tili prtesterde u t ländsk v e x l r... 61, Behällning ultim December ,643, Ultim December 1912 utestäende. Är » » Summ Tili säkr frdringr öfverförd.. Utestäende ultim December P rtesterde. Prtesterde. Infride. Tili säkr frdringr öfverförd. 9m/C. yu. Smf yu. Smf. yu. 580, , , , , , ,235 56, , , , ,

Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE. för är 1912. Landtdagens Bankutskott. H ELS IN G FO R S 1913. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri.

Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE. för är 1912. Landtdagens Bankutskott. H ELS IN G FO R S 1913. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri. Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE för är 1912 tm Landtdagens Bankutsktt. H ELS IN G F R S 1913. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri. I Pä det eknmiska mrädet har under 1912 i allmänhet rädt ett

Läs mer

* U O M E N. K r s * STO RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920,

* U O M E N. K r s * STO RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920, * U O M E N K r s * STO 000 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920, f i n s k a l i t t e r a t u r s ä l l s k a p e t s t r y c k e r i a k t

Läs mer

BERÄTTELSE. Landtdagens Bankutskott. Finlands Landtdags Bankfullmäktige. 1 8 c. omfattande äret 1909. a O «R 3 fr- 00 o 05 205

BERÄTTELSE. Landtdagens Bankutskott. Finlands Landtdags Bankfullmäktige. 1 8 c. omfattande äret 1909. a O «R 3 fr- 00 o 05 205 12 lo CD t-h CO «O CM i Ö f r - 0 0 O CQ 0 5 * l rh 0 0 r-h O fr- l> o t>t c S o t-h t-h CO OO O s O Os OJ 5 CÖ *3 T3 E ^ O o T o CO O o OQ lo I 1 ' 1 CM 1 io 05 CO 1 05 CO cvi < 5 c ä ö 05 05 0 5 fr-

Läs mer

V0M 0< National Library of Sweden

V0M 0< National Library of Sweden V < Ntnl Lbrry f Sweden Denn bk dgtlserdes på Kungl. bblteket år 22 STTENS FFENTLIG UTREDNINGR 947:7 JUSTITIEDEPRTEENTET ÅTERFLL I RTT ÅREN 92 94 EN STTISTISK UNDERSÖKNING V Sverker Grth FÖRSTE KTURIE

Läs mer

BERÄTTELSE. Finlands Landtdags Bankfullmäktiges. Landtdagens Bankutskott. för år 1918. till HELSINGFORS 1919,

BERÄTTELSE. Finlands Landtdags Bankfullmäktiges. Landtdagens Bankutskott. för år 1918. till HELSINGFORS 1919, Finlands Landtdags Bankfullmäktiges BERÄTTELSE för år 1918 till Landtdagens Bankutskott. I. I HELSINGFORS 1919, l"in~x:a I.ITTJi:RATUR SlLLSKAPBTS TBYCKl!lltl. Om Finlands Bank under upproret 1918 har

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1928 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1929 STATSRÅDETS TRYCKERI Den ekonom iska utvecklingen är 1928. A llm änna d ra s... L an tb ru k et... In d u

Läs mer

ri rrränskor gment iijl ',. Pris: {O kronor årgång 57 r12o,o,4 i;.:i r', -l;;1 l,l'

ri rrränskor gment iijl ',. Pris: {O kronor årgång 57 r12o,o,4 i;.:i r', -l;;1 l,l' ri rrränskr Pris: {O krnr årgång 57 r12,,4 l,l'.,". -l;;1 iijl ',. '. i;.:i r', ns gment Demnstrerq på internqtinellq kvinndqgen mqrs Demnstrer för hlv mkten - helq lönen. Demnstrer för fred ch slidritet

Läs mer

BERÄTTELSE. Finlands Ständers Bankfullmäktiges. Ständernas B an k u tsk ott, 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. X X X V I.

BERÄTTELSE. Finlands Ständers Bankfullmäktiges. Ständernas B an k u tsk ott, 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. X X X V I. X X X V I. Finlands Ständers Bankfullmäktiges BERÄTTELSE tili Ständernas B an k u tsk ott, omfattande ären 1888-1890. HELSINGFORS, J. C. FRENCKELL & SON, 1891. > U n d e r den treärsperiod, som denna berättelse

Läs mer

Bankens behällna vinst kan, med iakttagande af o^gandet i 3, af Landtdagen för allmänna statsändaal anvisas.

Bankens behällna vinst kan, med iakttagande af o^gandet i 3, af Landtdagen för allmänna statsändaal anvisas. 38 köpa och sälja myntadt och omyntadt guld och silfver; köpa och sälja statspapper, obligationer och k'1' ponger; sälja anvisningar ä finskt mynt, betalbara ä ort, dä1' banken har kontor eller agentur;

Läs mer

IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E X X X I I. Ständernas Bankutskott 1882 1884. tili. omfattande ären.

IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E X X X I I. Ständernas Bankutskott 1882 1884. tili. omfattande ären. X X X I I. IM ands Ständers Bankfullmäktige B E R A T T E L S E tili Ständernas Bankutskott omfattande ären 1882 1884. Helsingfors, Pinska Litteratur-sällskapets tryckeri, 1885. Finlands Ständers Bankfullmäktiges

Läs mer

11. Postremissvexlars räkning. 13. Upp- och afskrifningsräkning. 12. Pä kontoret i S:t Petersburg stälda invisningars räkning.

11. Postremissvexlars räkning. 13. Upp- och afskrifningsräkning. 12. Pä kontoret i S:t Petersburg stälda invisningars räkning. 28 11. Postremissvexlars räkning. 13. Upp- och afskrifningsräkning. 29 Utstälda. Inlösta. Smf. yu. Smf. f i Ultimo December 1899 utelöpande... 670,238 62 -- Ar 1900... 44,372,173 40 44,160,805 13» 1901...

Läs mer

2. Sedelutgifningsrätten.

2. Sedelutgifningsrätten. 36 2. Sedelutgifningsrätten. Dä den under de senast förflutna ären försiggängna betj-dande utveckling af den ekonomiska verksamheten i landet, hvilken särskildt framträdt i grundandet af en mängd nya affärsföretag,

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 72. november 2010 MEDLEMSMÖTE söndgen den 12 december kl 15.00 i Hyresgästerns fritidslokl, Västr Vrvsgtn 24 E (smm område som forskrloklen, först röd huset

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 2 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sweden-Chin Trde Councils ordförnde sedn år 2000, Bo Lndin skriver sin sist krönik i dett nummer v KinNytt när hn nu

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÄR 1935 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1936. STATSRÅDETS t r y c k e r i

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÄR 1935 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1936. STATSRÅDETS t r y c k e r i RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÄR 1935 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1936 STATSRÅDETS t r y c k e r i D et ekonomiska livet i Finland år 1935. Sid. Det ekonomiska livet i Finland

Läs mer

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm PROTOKOLL fört vid årsstämm med ktieägrn i Swedbnk AB den 26 mrs 2015, Dnsens Hus i Stockholm 51,Ârsstämmn öppndes v ordförnden i bnkens styrelse, Anders Sundström, som hälsde de närvrnde välkomn till

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 70, mj 2010 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 Avgående styrelseledmoten Stig Åberg (till höger) mottr hyllningrn för sin insts inom Lulebygdens Forskrförening.

Läs mer

RIKSDAGENS BANKUTSKOTT

RIKSDAGENS BANKUTSKOTT RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1929 T IL L RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1930 STATSRÅDETS TRYCKERI I n n e h å l l : Sid. Dt ii vlconomiska utvecklingen är 19S9. Allmänna drag'... Lantbruket...

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 81, februri 2013 Medlemsmöte i december Christin As Bygdell sjöng på medlemsmötet. Söndgen den 9 december vhölls trditionsenligt medlemsmötet med utdelning

Läs mer

1939. 102:e årgången. Häfte N:r 2

1939. 102:e årgången. Häfte N:r 2 1939. 102:e årgången. Häfte N:r 2 - 73- Arsberättelse i sjökrigsknst ch sj ö krigshistria. Avgiven vid KöMS:s högtidssammanträde den 15 nvembet 1938 av ledamten kaptenen vid flttan Ostberg. Materialet

Läs mer

från Lulebygdens Forskarförening,

från Lulebygdens Forskarförening, Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 69, februri 2010 Medlemsmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 13/12 2009, hde ett fyrtiotl medlemmr smlts i IOGT loklen på köpmntorget i Luleå.

Läs mer

# 1. Kraftig åtstramning i yttrandefriheten. Sverige storsatsar på design i Hongkong. Sidan 15

# 1. Kraftig åtstramning i yttrandefriheten. Sverige storsatsar på design i Hongkong. Sidan 15 # 1 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: Foto: Aly Song/REUTERS/TT Enligt den kinesisk strologin är dett året för företgre och ndr ledre v olik slg. För

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1944 RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L SIN G FO R S 1945 STATSRÅDETS TRYCKERI

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1944 RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L SIN G FO R S 1945 STATSRÅDETS TRYCKERI RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1944 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L SIN G FO R S 1945 STATSRÅDETS TRYCKERI Det ekonomiska livet i Finland år 1944... Industrin... Lantbruket och skogsskötseln...

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 77, februri 2012 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 l En hemvändnde Edeforsbo Sid 4 l Kronotorp i Edefors socken Sid 5 Olle Mlmsten en forskrprofil är

Läs mer

Mellan hopp och hopplöshet i Peking

Mellan hopp och hopplöshet i Peking # 2 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: REUTERS/Chin Dily/Scnpix Drömmen om en klrblå himmel KinNytts Agnet Engqvist hr bevkt Kin sedn 1980-tlet och drömmer

Läs mer

Hårdare vindar inför partimötet

Hårdare vindar inför partimötet # 4 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: JASON LEE/Reuters/TT Hårdre vindr inför prtimötet Xi Jinpings först år vid mkten hr vrit mer händelserikt än tio

Läs mer

Industrihistoria i Nissadalen Gislavedsdelen Bilaga till slutrapport

Industrihistoria i Nissadalen Gislavedsdelen Bilaga till slutrapport Industrihistori i Nissdlen Gislvedsdelen Bilg till slutrpport v Görn Fritzon Nissn - Foto: Ptrik Leonrdsson/N Flygfoto frmsid: Ptrik Leonrdsson/N 2012-11-20 Journlnummer: 2010-7429 Stödmotgre: Gislveds

Läs mer

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 ON ''of* National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 202 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 934:26 KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET UTREDNING I FRÅGA OM ANVÄNDANDET AV POSTSPARBANKENS

Läs mer

VENTYRS. Magiska möten #2/2011

VENTYRS. Magiska möten #2/2011 VENTYRS Mgisk möten De dimhöljd bergens gorillor Hvsisens konung isbjörnen Reserpporter från Äventyrre Isbrytrexpedition till Frnz Josef Lnd Städexpedition upp till 8 750 meter Örn bortom horisonten #2/2011

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE F Ö R Å R 1930 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1931 ST A T SR Å D E T S TRYCKERI

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE F Ö R Å R 1930 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1931 ST A T SR Å D E T S TRYCKERI RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE F Ö R Å R 1930 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1931 ST A T SR Å D E T S TRYCKERI Den ekonomiska utvecklingen är 1930. Innehåll: Sid. Allmänna drag... 3 Prisen...

Läs mer