Finlands Landtdags Bankfullmäktiges BERÄTTELSE. för är tili. Landtdagens Bankutskott HELSINGFOKS 1916

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finlands Landtdags Bankfullmäktiges BERÄTTELSE. för är 1915. tili. Landtdagens Bankutskott HELSINGFOKS 1916"

Transkript

1 Finlnds Lndtdgs Bnkfullmäktiges BERÄTTELSE för är 1915 tili Lndtdgens Bnkutsktt HELSINGFKS 1916 FINSKA l i t t e r t u r s ä l l s k p e t s t r v c k e r i

2 Verkningrn f det under är 1915 frtgäende kriget sträckte sig tili ll mräden f eknmiskt lif. Ny vägr mäste söks för vruutbytet melln ken, hvilket under äret llt mer försvärdes. Regeringrns fbrutet stegrde behf frm kllde en rstlös verksmhet inm industri, hndel ch sjöfrt. De erhörd utgifter, sm f förhällnden päklldes i säväl de krigförnde sm de neutrl sttern, ställde utmrdentligt str krf pä det dispnibl kpitlet. Nyeniissinern under äret uppging tili belpp, mtsvrnde smmnlgdt ere titl millirder mrk. Den riklig tillgäng pä ledigt kpitl, sm vid ärets ingäng före- fnns ä de eurpeisk börsern, tgs sälund strkt i nspräk, hvilket, i förening med vissheten med fseende ä huru frmtiden kmme tt gestlt sig, mt ärets slut medförde en llt tydligre skönjbr ätstrm - ning f penningemrknden. I Lndn ch Pris bibehöll sig bnkdiskntt vid 5 %, medn privtdiskntt i Lndn, efter tt under rets först mänder hfv vexlt melln 1 1/2 ch 3 %, 1 juli steg tili 5 Vie % ch> e^ er en mindre sänkning under mellntiden, vid ärsskiftet utgjrde 5 3/ie % 1 Stckhlm sänktes diskntt i jnuri frän 6 tili 5 1j 2 % 0ch i K ristini i mj frän* 5 1/ 2 tili 5 %, men höjdes i december äter tili 5 1/ z /0, medn bnkräntn i Köpenhmn nedgick i jnuri frän 6 tili 5 1l i % ch 1 juli y tterligre tili 5 %. I Petrgrd vr den fficiell nte- r ngen under hel äret 6 /0. Inlednde öfversikt f penningemrknden.

3 2 3 Det eknmisk läget i Finlnd ch Finlnds Bnks rörelse. Ehuru värt lnd icke häller under är 1915 indrgs i mrädet för krigspertinern, hde bekningen lik- sm hndel ch industri äfven här tt kämp med synnerligen str svärigheter. Den stegrde världsförbruk- ningen ch smtidigt minskde prduktinen f särskild nödvändighetsrtiklr äfvensm de mycket begränsde imprt- ch trnsprtmöjlighetern rskde bristnde tillgäng ch upphörligt stignde pris pä säväl lifsförnödenheter sm räämnen, m terilier ch fbrikt. ch sknden f direkt förbindelser med de str knsumtinsländern förminskde eller möjliggjrde utför- sel frän lndet f särskild exprtrtiklr, tili följd hvrf bl.. verksmheten inm lndets förnämst exprtindustri, sägrörelsen, kunde försiggä endst i inskränkt mfttning ch äfven vid de mest betydnde företgen tidtls vr fullkmligt nedlgd. A ndr sidn beredde de i vidsträckt delr f lndet pägäende krnrbeten ch den tili följd f ute- blifven stenklsimprt nödvändiggjrd ökde nskffningen f brännved riklig tillgäng tili rbetsförtjänst, pä smm gäng en stegrd efterfrägn säväl i eget lnd sm i Kejsrdöm et ä finsk industrilster äfvensm str krnbeställningr frmkllde en tilltgnde lifktighet inm ere grenr f industri ch hndtverk. ch ärets skörd lämnde ett i llm änhet gdt resultt. förde tt för vär förhällnden synnerligen betydnde belpp hpde sig i lndets penningeinstitut. För ett riktigt bedömnde f penningeställningen i lndet ch de dispnibl tillgängrn bör emellertid fseende fästs vid en mständighet, hvrs betydelse icke mä undersktts. Stgntinen i trävruexprten ver- kde en väsentlig minskning i den nrml tillförseln f utländsk vlut ch svärigheter yppde sig tt erhäll därf i tillräcklig mängder för betlning f imprten frän ch uppfyllnde f öfrig betlningsförbindelser gentemt utrikesländer. Visserligen funns tillgdhfvnden i rubelvlutr tt tillgä, men desss utnyttjnde för ändmälet ställde sig tili följd f rubelns strk kursl förmänligt. 1 tlrik l träffde imprtörerne därför ftl m för viss tid gällnde krediter i utlndet, nägt sm i icke ring män bidrgit tili de i bnkerns mändsrpprter ingäende exceptinelt hög siffrrn för kssbehällning ch inläning ch de jäm - förelsevis läg siffrrn för utläningen. Finlnds Bnks försäljningskurser för Pund sterling, Frncs ch Krnr, hvilk vid ärets ingäng nterts tili resp. Fmk. 2 9 :, Fmk : ch Fmk :, steg under äret tili resp. Fmk. 3 5 :, Fmk. 127: ch Fmk. 208:. Bnkens kursnteringr för vist Rubel vr under äret följnde: Penningeställningen i lndet, sm redn vid ärets in- gäng vr gynnsm, uppvisde under ärets lpp en frtgäende förbättring. Tili följd f den försvärde imprten minskdes lgren f ertlet förnödenheter. Det säkr läget ch stegrde pris pä rbetskrft ch mterilier förnledde äterhällsmhet inm byggndsindustrin ch i fräg m nynläggningr i llmänhet. Störst möjlig försiktighet ikttgs f exprtörerne vid beviljndet f krediter, hvrför betlningrn inöt snbbt. Alit dett i förening med en viss inskränkning i lefndssättet med-

4 Försäljningskurs: Inköpskurs: frän den 1 jnuri Fmk 260: Fmk 256.»» 6 juni» 257: 50»»»» 15»»> 256: 50»»»» 6 ugusti» 250: 50» 250»» 31»» 246: 50» 246»» 6 september» 242: 50» 242»» 17»» 240: 50» 240»» 23»» 238: 50» 238»» 1 ktber» 235: 50» 235»» 29»» 230: 50» 230»» 8 nvember» 228: 50» 228»» 20»» 225: 50» 225»» 7 december» : 50» 222»» 13»» : 50» 220 Finlnds Bnks lägst räntests sänktes den 9 jnuri frän 6 tili 5 1 / z /0 ch bibehöll sig förändrd tili ärets slut. Högst depsitinsräntn i de enskild bnkern sänktes den 1 februri frän 5 tili 4 3/4 %> den 1 juli tili 4 V % ch den 1 ktber ytterligre tili 4%> medn räntn ä löpnde räkning under äret nedgick frän 3 tili 1 V2 % Vid 1914 ärs utgäng utgjrde Finlnds Bnks vlut för sedelutgifning 159,9 miljner mrk, hvrf 42,7 miljner mrk i guldmynt ch myntdt guld, 1,7 miljner i finskt silfvermynt smt 115,5 miljner mrk i utländsk vlutr, den beggnde sedelutgifningsrätten 50,4 miljner mrk ch Bnkens utläning 90,6 miljner mrk, hvrf 1,8 miljner mrk tili de enskild bnkern, medn belppet utelöpnde sedlr uppgick tili 141,7 miljner mrk. Per 31 december 1915 hde vlutn för sedelutgifning ökts tili 371,2 miljner mrk, hvrf 42,6 miljner mrk i guldmynt ch myntdt guld, 1,3 miljner mrk i finskt silfvermynt smt 327,3 miljner mrk i utländsk vlutr, den beggnde sedelutgifningsrätten tili 53,8 miljner mrk ch belppet utelöpnde sedlr tili 231,6 miljner mrk, medn Bnkens utläning nedgätt tili 63,7 miljner mrk, hvrf intet tili de enskild bnkern. Pä upp- ch fskrifningsräkning vr hs Bnken innestäende per 31 december ,4 ch per 31 december ,8 miljner mrk, hvrf resp. 8,7 ch 9,i miljner mrk i räkning med Sttsverket. Belppet utelöpnde sedlr vr lägst den 8 jnuri eller 138,8 miljner mrk ch högst den 23 december eller 231,9 miljner mrk. De enskild bnkerns tillgängr i växlr ä utländskt mynt smt tillgdhfvnden i utlndet nedging under äret frän 23,8 miljner mrk den 1 jnuri tili 1,9 niiljner mrk den 30 nvember, medn under smm tid ders inhemsk utläning steg frän 773,s tili 784,2 miljner mrk eller med 10,7 miljner mrk emt en ökning under mtsvrnde mänder f ären 1914 ch 1913 f resp. 27,3 ch 12,1 miljner mrk, smt insättrenes ä depsitins- ch löpnde räkning tillgdhfvnden i bnkern ökdes frän 682,7 tili 794,1 miljner mrk eller med 111,4 miljner mrk emt en ökning f 14,2 miljner mrk under jnuri nvember 1914 ch 17, miljner mrk under smm tid f är Bnkerns smmnlgd kssbehällning utgjrde den 1 jnuri 28,7 ch den 30 nvember 143, miljner mrk. Insättrenes i lndets sprbnker tillgdhfvnden ökdes under jnuri september mänder är 1915 frän 306,i tili 330,8 miljner mrk eller med 24,7 miljner mrk emt en ökning f resp. 1,8 ch 6,7 miljner mrk under mtsvrnde mänder f ären 1914 ch Tillströmningen tili Finlnds Bnk f rubelvlutr vr under är 1915 synnerligen str. Medn Bnkens

5 6 7 tillgängr i kntkurntfrdringr i Rysslnd, rysk stts- bligtiner ch rubelsedlr den 1 jnuri uppging tili ett nminelt belpp f smmnlgdt 31,8 miljner rubel, utgjrde smmnlgd nminell belppet därf den 31 december 105,5 miljner rubel. De förluster Bnken led genm den nedskttning i värdet f Bnkens rubelförräd, hvilken vid uppgörnde f Bnkens bkslut för äret vr undgänglig, rskde tt Bnkens rörelse för äret lämnde ett gynsmt resultt. Enligt Finlnds Bnks bkslut uppgär förlusten för är 1915 tili Fmk. 21,285,358: 83. Jäm likt 4 f Reglementet för Finlnds Bnk bör den förlust, sm ärets rörelse lämnt, främst betäcks med Bnkens dispnerde vinstmedel. Efter det särskild ätgärder, för hvilk Lndtdgen eventuellt bevilj t nslg m smmnlgdt 6,000,000 mrk, icke vunnit Kejsrens ch Strfurstens gdkännnde, utgjrde dess vinstmedel Fmk. 11,803,557: 33. Sedän de främst tgits i nspräk, hr äterstäende förlust eller Fmk. 9,481,801: 50 fförts ä reservfnden. Särskild f Bnkfullmäktige hndlgd ärenden. De räntestser, hvilk 1 enligt den 4 september 1914 Bestämnin- meddelde föreskrifter tilläm pts vid Bnkens länerö- sr nsende n..,,, Bnkens värelse, sänktes den 9 jnuri genmgende med en hlf xeuchi&ne. prcent, sä tt räntestsern kmm tt utgör: 5 Y 2 prcent vid diskntering f ren ffärsväxlr ch enskild bnkers depsitinsbevis, med en löptid icke öfverstignde tre mänder; 6 prcent vid diskntering f enhnd växlr ch depsitinsbevis med längre löptid än tre mänder änd tili sex mänder; prcent vid diskntering f öfrig växlr, berende f ders längre eller krtre löptid; 5 1/, prcent för hyptekslän ch ksskreditiv mt Pnt f guld ch silfver, finsk sttsverkets ch Fin lnds Hypteksförenings ä utländskt mynt lydnde smt med sttsgrnti försedd bligtiner smt utländsk, f stten utfärdde eller med sttsgrnti försedd b- igtiner; 6 prcent för hyptekslän ch ksskreditiv, hvilks säkerhet utgöres f ndr slgs bligtiner, depsitinsbevis ch inteckningr; smt 6 V2 prcent för hyptekslän ch ksskreditiv mt ktier. rörelse.

6 8 9 förändrde bibehölls bestämningrn ngäende inträdesfgiften för ksskreditiven, utgörnde 1j t prcent för är, ch Direktinens rätt tt i förekmmnde l vid diskntering f växlr, hvilk icke är tt betrkts säsm ren ffärsväxlr, tillämp de för ren ffärsväxlr gällnde stser smt enknnerligen tt beräkn dess sistnämnd stser för växlr, sm redisknters f privtbnkern. Pä förslg f Bnkens Direktin berättigde Bnkfullmäktige den 6 mj Direktinen tt i skärskiid l efter pröfning medgifv lindring i räntestsern med en hlf prcent, tili underlättnde f trävrurörelsens i följd f kriget försvärde ställning. hndlt 3 Är 1915 hfv Bnkfullmäktige den 15 ktber be- en nsökning m ckrd, hvilken pä frmställ- Ätgärder, ning f Direktinen blifvit gdkänd. ners j öri i n. Pä Direktinens frmställning hfv Bnkfullmäk- delser tili tige förrdnt tt särskild, vid tidigre bkslut tili Bnken. säkr frdringr öfverförd pster, ä hvilk intet mer kn inyt, utgörnde smmnlgdt Fmk. 27,067: 58, skl helt ch hället fskrifvs smt tt tili säkr f r dringr öfverförs smmnlgdt Fmk. 29,200:. 2 Finlnds Bnks utländsk m bud. 1 skrifvelse f den 15 jnuri nmälte Direktinen tt»lndn City nd Midlnd Bnk Limited» i Lndn, hvilken är Englnds störst enskild bnk ch hvrs grundktiekpitl smt reservfnder smmnlgdt uppgä tili 8,780,000 Pund sterling, erbjudit sig tt vr Finlnds Bnks mbud i Lndn pä vilkr, sm vr för Bnken fördelktig. Med nledning härf bemyndigde Bnkfullmäktige den 29 i smm mänd Direktinen tt ntg nämnd bnk tili Finlnds Bnks krrespndent i Lndn. Direktinen hr vidre nmält, tt jäm väl»the B ritish Bnk f Nrthern Cmmerce Limited» i Lndn, hvilken bnks egn fnder utgör 750,000 Pund sterling, erbjudit sinä tjänster säsm Finlnds Bnks krrespndent i Lndn pä vilkr, förmänlig för Finlnds Bnk. Bnkfullmäktige berättigde den 25 september Direktinen tt ntg äfven nästnämnd bnk tili Finlnds Bnks mbud i Lndn. Den uti Finlnds Bnks reglemente päbjudn revi- Revisin f sinen f Bnkens förvltning för är 1914 hr förrättts f Lndtdgens Bnkrevisrer under mrs ch pril mänder I enlighet med revisrerns tillstyrkn hfv Bnkfullm äktige, med stöd f stdgnden härm i Bnkens reglemente, ä Lndtdgens vägnr den 9 pril 1915 nieddelt Bnkdirektinen nsvrsfrihet för Bnkens förvltning under är För hvrje mänd hfv Bnkfullm äktige pä grund Grnskning f Bnkens böcker ch räkenskper smt rpprtern f B^kens P,, Länerörelse. frn fdelningskntren verkställt sdn grnskning f Bnkens rörelse ch utläning, sm i 4 f den för Fullmäktige utfärdde instruktinen föreskrifves. Därjäm te hfv Bnkfullm äktige grnskt Direktinens memrilprtkll.

7 10 11 Inventeringr: ) hufvudkntret; b) vid kntren i lndsrten. Jäm lik t stdgndet i 40 uti Finlnds Bnks reglemente hfv Bnkfullmäktige verkställt inventering f hufvudkntrets ksshvlf ch smtlig kssr äfvensm läne- ch säkerhetshndlingr sm t depsitiner den 15, 16, 18 ch 19 ktber. De vid sgd inventering knstterde resultten, hvilk delgifvits Bnkdirektinen, hfv värit med Bnkens böcker öfverensstäm- mnde. Beträffnde Bnkens fdelningskntr hfv Bnkfullmäktige, pä smm gäng förrdnnden för de f fullmäktige utsedd diskntledmöterne utfärdts, jäm väi nmdt desse tt en gäng i mänden, pä tider, sm de själfv funne för gdt tt i hvrje l särskildt bestämm, verkställ föreskrifn inventeringr. Dessutm hfv inspektiner förrättts: vid kntret i Jensuu den 31 jnuri ch den 1 februri f Bnkdirektören Bsilier; vid kntret i Srdvl den 2 ch 3 februri f Bnkdirektören Bsilier; vid kntret i K tk den 28 ch 29 mi f t. f. Bnkdirektören Brberg; vid kntret i Tmmerfrs den 2 ch 3 juni f t. f. Bnkdirektören Brberg; vid kntret i Jyväskylä den 4 ch 5 juni f t. f. Bnkdirektören Brberg; vid kntret i Petrgrd den 4 juni f Bnkdirektören vn Clln; vid kntret i Uleäbrg den 7 ch 8 ktber f t. f. Bnkdirektören Brberg; vid kntret i Niklistd den 9 ch 10 ktber f t. f. Bnkdirektören Brberg; vid kntret i S:t Michel den 17 ktber f B n k direktören Bsilier; 6 vid kntret i Kupi den 18, 19 ch 20 ktber f Bnkdirektören Bsilier; vid kntret i Äb den 2 ch 3 nvember f Bnkdirektören vn Clln; vid kntret i Tvstehus den 11 december f t. f. Bnkdirektören Brberg; vid kntret i Vibrg den 15, 16 ch 17 december f t. f. Bnkdirektören Brberg; smt vid kntret i Björnebrg den 20 ch 21 december f Bnkdirektören Järnefelt. 7 I skrifvelse f den 25 jnuri föreslg Direktinen, Ätgärder rött enär frägn m inköp för Bnkens räkning f Tm - rnde Bn- merfrs frivillig brndkärs ägnde gärd ch tmt N: 43 i ndr stdsdelen f Tmmerfrs std förlit f l^slkler: den i Bnkfullmäktiges berättelse för sistförlidn är n- \ Kntret gifn rsk, för kntret i Tmmerfrs mätte inköps i Tmmer- ptekren Amil A. Scheeles ägnde gärd ch tm t N: 1, m 2496 kvdrtmeters ytinnehäll, i tlfte stdsdelen f Tmmerfrs std, hvilken fstighet ptekren Scheele erbjudit Bnken för ett pris f 250,000 mrk ch med vilkr blnd nnt tt för herr Scheeles ptek i fstig- f rs heten inrymmes en hörnlkl. Bnkfullm äktige, hvilk funn köpenbudet för B n ken fördelktigt, beviljde den 29 jnuri för ifrägv-. rnde ändmäl 250,000 mrk sm t bemyndigde Direktinen tt med säljren öfverenskmm ngäende de f hnm utfäst öfrig köpevilkren. Pä grund härf hr nämnd gärd ch tmt inköpts för Bnken. För reprtins- ch kmpletteringsrbeten i Bnkens b) Kntret i fstighet i Björnebrg beviljde Bnkfullmäktige, pä frm - Björnebrg. ställning f Direktinen, den 2 ugusti 8,000 mrk.

8 12 c) Kntret L Srdvl. Pä Direktinens förslg beviljde Bnkfullm äktige den 3 september ät entreprenören för Bnkens hus i Srdvl utöfver den betingde entreprendsummn 114,600 mrk, säsm ersättning för f kriget förnledd prissteg- d) Kntret i Ktk. Ätgärder tili bevrnde f Bnkens guldförräd. Ätgärder tili fhjälpnde f bristen pä skiljemynt. ringr ch i kntrktet icke upptgn nödig rbeten, smmnlgdt 12,000 mrk. Enligt Direktinens frmställning beviljdes den 2 ugusti 1,475 mrk för reprtiner i Ktk kntrs byggnd. 8 Genm den 11 pril meddeldt nädigt förrdnnde hr nbets, tt inlösen f Finlnds Bnks sedlr med finskt guldmynt, i nseende tili under kriget rädnde förhällnden, skll upphör, hvrjäm te Bnkfullmäktiges underdänig förslg tili prvisrisk ändring f 20 i B n kens reglemente därhän, tt Bnkfullmäktige skulle tilläggs rätt tt under nu pägäende krig, enligt pröfning, inställ inlösen f Bnkens sedlr med guldmynt smt jäm väl förrdn, tt inlösen f sedlr med guld äny finge äg rum, lämnts utn fseende. Dä 9 behfvet f skiljem ynt för den llmänn rörelsen blifvit llt mer kännbrt, nbeldes myntverket jäm likt Bnkfullm äktiges i sädnt fseende gjrd förslg under äret 1915 tt prägl 1 mrks stycken tili belpp f 2 miljner ch 50 pennis stycken 500,000. mrk, 25 pennis stycken 600,000 mrk, 10 pennis stycken 200,000 mrk, 5 pennis stycken äfvenledes 200,000 mrk smt 1 pennis stycken 50,000 mrk. Icke ens dett sä betydligt ökde belpp mtsvrde emellertid behfvet ch säkert syntes dessutm, huruvid det för tillverkningen nödig belppet silfver kunde tili lndet införs, i nledning hvrf Bnkens Direktin i skrifvelse f den 3 september föreslg nlitndet f utvägen tt utgifv sedlr m en mrks vlör. Vid pröfning f frägn funn Bnkfullmäktige den föreslgn utvägen vr päklld f tvingnde behf för tt tillsvidre fhjälp bristen pä skiljem ynt smt ät underdänig frmställning m bemyndignde för Finlnds Bnk tt utgifv en mrks sedlr tt f Bnken inlöss i guld, i hvilket fseende en f Direktinen nskffd ritning jäm te förklring bifgdes tili stdfästelse. Smm 3 september meddelde Kejserlig Sentens Finnsexpeditin, tt Senten pä grund f Bnkfullm äktiges frmställning bemyndigt Finlnds Bnk tt utgifv en mrks sedlr tt f Bnken frmdeles inlöss i guld. Ötgifvndet f dess sedlr vidtg den 9 i smm m ä nd ch utging sädn under äret tili belpp f 3,440,587 mrk. Pä förslg f Direktinen nhöll Bnkfullm äktige den 20 december m ätgärd tt vid m yntverket y tterligre m ätte för Bnkens räkning prägls 500,000 mrk 1 50 pennis stycken smt 300,000 mrk i 25 pennis stycken. Bil tili denn frmställning hr numer er- hällits. 10. Efter hnd sm förslitn sedlr tili större ntl smlts i hufvudkntret hfv Bnkfullmäktige lätit upp- räkn dess sedlr, hvilk därefter förbränts. A smrnnträden den 10, 12, 16, 18 ch 20 februri, den 25, 27, 29 ch 31 mj, den 2 ch 4 juni, den 9, 11, 13, 16, 18, 20 ch 23 september smt den 14, 16, 18, 20 ch 22 december hr sälund uppräknts ch förbränts f Bnkens sedlr smmnlgdt 67,109,509 mrk ch 12 rubel, hvrf 13 Förbränning f förslitn sedlr.

9 14 15 Bnkens öppenhällnde. 1,000 mrks sedlr... 7,680 stycken 500 >» ,724» 100»» ,504» 50»» ,400» 20»» ,503» 12»» » 10»» ,021,600» 5»» ,944,200» 3»» » 1»» » 3 rubels» » Dessutm hfv förslitn sedlr uppbränts pä förn- stltnde f Bnkens revisrer tili belpp f 4,975,000 mrk. 11 Den 29 mj bemyndigde Bnkfullm äktige Direktinen, pä dess därm gjrd frmställning, tt beträffnde de fililkntr, där sädnt enligt Direktinens pröfning utn lägenhet kunde äg rum, förrdn det kntrstiden under smmrmändern 1915 finge liksm i därvrnde privtbnker slut kl. 2 e. m. i stället för kl. 2,30 e. m underdänig skrifvelse f den 9 jnuri gäfv Bnkfullm äktige sitt förrd tili nämnd tjän st ät K ssören Äkessn, hvilken jäm väl f Kejserlig Senten den 26 mrs därtill utnämndes. Tjänstledighet dels för sjukdm, dels f ndr rs- ker hr under är 1915 ätnjutits f nednnämnd kn- trsföreständre, nämligen: i Petrgrd t. f. föreständren Friherre Alexnder Aminff frän den 9 tili den 23 jnuri, frän den 1 tili den 20 ktber smt frän den 1 tili den 15 december; i Vibrg Mx Sbelli frän den 25 jnuri tili den 14 februri smt frän den 16 juni tili mändens utgäng; i Niklistd Axel Timgren under sex veckr, räkndt frän den 25 jnuri, smt under juni mänd, äfvensm i Kupi ssin Wilenius under juni mänd. Under förenämnd ledigheter hfv enligt Bnkfullmäktiges förrdnnde bnkkmmissriebefttningrn i regeln förestätts f kssörerne vid resp. kntr. För öfrigt hr under smmren semesterledighet beviljts föreständrene för kntren pä en mänd, hvrjäm te nägr kntrsföreständre f Direktinen pä nsökn tilldelts krtre tids ledighet, dck icke utöfver en veck för gängen. 13. Bnkkmmissrie- tjän slern. Sedän bnkkmmissrietjänsten vid kntret i S:t Michel genm förre innehfvren beviljdt fsked blifvit ledig, uppförde Direktinen pä förslg tili tjänstens äterbesättnde i först rummet t. f. Bnkkmmissrien vid smm kntr, Kssören Knut Gustf Äkessn, i ndr rummet Kssören vid kntret i Uleäbrg M tts ssin Nylnder ch i tredje rummet Kssören vid kntret i K tk Selim Mikel Bergrth. Pä Direktinens frmställning förrdnde Bnkfull- Diskntkmmäktige den 16 ktber Hndlnden Verner Fredriks- rntiem. sn tt tili utgängen f är 1915 vr ndre supplent diskntkmmitten vid Bnkens kntr i rvstehus efter idne Fbriknten Gustf Richrd Fältm rs. För är 1916 utsäg Bnkfullmäktige tili ledmöter ch supplenter i diskntkmmitteern vid bnkens kntr i lndsrten:

10 16 17 i Tvstehus tili ledmöter Ingeniören Jhn Henrik Hlmen ch Hndlnden Anders Gustf Skgster smt tili supplenter förre Lndssekreterren Krl Un Chydenius ch Hndlnden Verner Fredrikssn; i Jensuu tili ledmöter Lektrn Ar Mrkknen ch Justitierädm nnen Tun Edvrd Berner smt tili supplenter Affärsmännen Niil Suihk ch Krl Henrik Eliel Prthn; i Jyväskylä tili ledmöter Verkställnde direktören Hug Wilhelm Prviinen ch Brgmästren Hjlmr Hug ssin Hllmerus smt tili supplenter Aptekrene Frns Jhn Lrentz Splnder ch Eugen Mns- nerus; i Ktk tili ledmöter Stdskmrerren Göst Nrdgren ch Förste stdsläkren Viktr Hug Alfthn smt tili supplenter Dispnenten Erik Emil Sxell ch Af- färsmnnen Artur J k b Lemke; i Kupi tili ledmöter Härdshöfdingen Frns skr Möller ch fbriknten Jhn Fredrik Dhlström smt tili supplenter Prkuristen Rein Brunil ch Vicehärdshöfdingen Ukk Em il H jlm r Andersin; i S :t Michel tili ledmöter Kmmerserädet Crl Fredrik Pöndinen ch Trfikinspektören August Fredrik Grnfelt smt tili supplenter Kptenen Wldemr W inter ch Deptföreständren Edvin Alleen; i Niklistd tili ledmöter Hndlnden Tums Lurell ch viceknsuln Lennrt Eliel Bckmn smt tili supplenter förre Bnkdirektören Arthur Berger ch Hfrättsntrien Henrik Jhnnes Bström ; i Uleäbrg tili ledmöter Kmmerserädet Fredrik Adlf Riekki ch Justitierädm nnen Trsten Lundberg sm t tili supplenter Plitierädmnnen skr Gustf Lurin ch hndlnden Hermn Anderssn; i Björnebrg tili ledmöter Härdshöfdingen, Lgmn Thedr Lepld Eck ch Kntrsföreständren Cles Gtthrd vn Rehusen smt tili supplenter Fbriknten Fritz Arthur Juselius ch Stdskmrerren Jhn Leineberg; i Srdvl tili ledmöter Härdshöfdingen Krl Gustf Berg ch Hndlnden Wilhelm Srvli smt tili supplenter Affärsmännen ssin Evert Kivinen ch Alexnder Jh n Nissin; i Tmmerfrs tili ledmöter Kmmerserädet Fbin Klingendhl ch Justitierädm nnen Krl Kust Hljl smt tili supplenter Fbriknten Jhn Nikls Slm i nen ch Hndlnden Antn Hhl; i Ab tili ledmöter Plitierädmnnen Ernst Petter Jhn Thme ch Hndlnden Evert Wilhelm Nylund smt tili supplenter Kptenen, Friherre Rlf Mximilin Crpeln ch Hndlnden Axel Vlfrid Wiklund; i Vibrg tili ledmöter Knsulrgenten Crl Edvin Ekström ch Justitiebrgm ästren Ivr Gerhrd Alpeus smt tili supplenter Hndlnden Pul Sergejeff ch Justierädm nnen Pul J k b Immnuel Wiklund. I Petrgrd hr tili inventeringsmn förrdnts Chefen för Finsk Pssexpeditinen, Verklig Sttsrädet Friherre Thedr Bruun ch tili supplent för hnm Äldre biträdnde expeditinssekreterren vid Hns M jestät K ej- srens knsli för Finlnd, Jurisutriusquekndidten Knstntin Lisitzin. 14. Af Bnkfullm äktige vr är 1915 i tur tt fgä, f de tre fullm äktige, hvilk äg deltg i ll förekmmnde ärenden, H frättsrädet Krl Gustf Söderhlm sm t f de tre fullm äktige, hvilk äg deltg uti ärenden, sm nkmm ä smtlig fullmäktiges hndläggning, Jurisdktrn Heikki Gbriel Renvll, hvilk det dck, enär nytt vi icke försiggätt, tillkmmit tt frtfrnde kvrstä vid sitt uppdrg. Bnkfullmäktiges tjänstgöring.

11 18 19 Särskild nslg: ) semester nslg; b) diskretinsmcdlen; c) expensemedlen. Extr nslg tili förbältrnde f Bnkens tjänstemäns ch betjäntes öning. Vid tillfälligt förl hfv säsm bnkfullmäktige tjänstgjrt herrr Lhdensu, List, Hälisten, Idmn ch Lvnius. 15. Af det ä stt upptgn nslget för berednde f semesterledighet ät Bnkens ämbets- ch tjänstem än hr under är 1915 nvändts 18,758 mrk 33 penni. Bnkfullmäktiges beslut beträffnde dispsitinen f semesternslget är ntecknde i prtkllet för den 6 ch 29 m j. Under äret hr ur diskretinsmedlen i tillfällig nslg utgifvits smmnlgdt 1,624 mrk 40 penni. För är 1916 hfv Bnkfullmäktige pä förslg f Direktinen beviljt följnde belpp expensemedel tt nvänds vid Bnkens fililkntr, näm ligen: vid kntren i Bjönebrg, Niklistd, Kupi, S :t Michel ch K tk 1,500 mrk för hvrje, vid kntren i Uleäbrg, Srdvl ch Jyväskylä 1,200 mrk för hvrje, vid kntren i Jensuu ch Tvstehus 1,000 mrk för hvrder, vid kntret i Vibrg 3,800 mrk, vid kntren i Äb ch Tmmerfrs 2,000 mrk för hvrder smt vid kntret i Petrgrd 2,500 mrk. 16. Pä grund f tt Finlnds Lndtdg den 18 mj 1911 berättigt Bnkfullmäktige tt frän smm ärs börjn, tili förbättrnde f Finlnds Bnks tjänstem äns ch betjäntes eknmisk ställning smt öfrig tilläfventyrs nödig förvltningsutgifter, nvänd f Bnkens medel änd tili 80,000 mrk m äret, hr i enlighet med Bnkfullmäktiges den 9 jnuri fttde beslut är 1915 t sgd nslg nvändts tili förbättrnde f Bnkens tjän stemäns ch betjäntes öning 58,441 mrk 37 penni smt för nställnde f extr tjänstem än 19,500 mrk eller smmnlgdt 77,941 mrk 37 penni. För är 1916 hfv Bnkfullm äktige tillsvidre bevilj t tili förbättrnde f Bnkens tjänstem äns ch betjän tes öning 64,164 mrk tt nvänds pä hufvudskli- gen enhnd sätt sm är Sedän Bnkens Direktin den 13 mrs nhällit m rätt tt, för bibehällnde f den vnligt spräkkunnige utländsk krrespndenten herr Jhnnes Jen s i Finlnds Bnks tjänst, hns löneförmäner, hvilk smmnlgdt uppging tili 6,000 finsk mrk, m ätte frän det löpnde ärets begynnelse öks med ett persnligt rvde m 2,000 mrk för är, hfv Bnkfullmäktige för sin del icke funnit nägt tt vid Direktinens frmställning erinr. 17 Emedn rbetet vid Bnkens hufvudkntr ch i Tillfällig nägr f dess fililkntr under äret väsentligen ökts, extr tjänste- hufvudskligen genm växling f ryskt mynt, hfv Bnkfullmäktige pä Direktinens frmställning berättigt densmm: tt vid kntret i Äb tillsvidre nrdn en växel- kss m 50,000 mrk, hvrs hndhfvre äger ätnjut ett rvde f 10 mrk för dg; tt vid kntret i Petrgrd tillsvidre nställ en tredje penningeräknre mt en öning f 250 mrk ch en kntrsskrifvre mt en öning f 275 mrk i mänden; tt vid hufvudkntret jäm väi tillsvidre öppn en tredje kss, str 100,000 mrk, smt tt tili den persn, sm mbetrs tt hndhfv denn kss, utbetl ett tillskttsrvde f 200 mrk i mänden. 1 betrktnde därf tt det i BnkenS stt för nställnde f extr tjänstem än upptgn nslg, strt 85,000 mrk, tillökt med det belpp, sm f Bnkfullmäktige därutöfver för smm ändmäl nvists f det

12 20 i nästföregäende mförmäld nslg m 80,000 mrk, icke fullt förslgit tili förenämnd extr tjänstemäns önnde, hr det blifvit nödvändigt tt för sgd utgifter pä mkstnders knt säsm i 54 f reglementet för Finlnds Bnk förutsättes. 18. Dyrtidstill- Bektnde den synnerlig svär ställning, hvri de iägg ät Bn- Bnkens tjänstemän ch betjänte, hvilk ätnjut en k 7 f l ö! m d e lägre fiönins 1 följd f rädnde dyrtid räkt, beviljde tjänstemän Bnkfullmäktige, pä Direktinens frmställning, den 15 ch betjänte. nvember ät de i Bnkens tjänst nställde tjänstemän ch betjänte, hvilks öningsförmäner i Bnken, extr lönetillsktt ch äldersförhöjningr däri inberäknde, icke öfverstig 6,000 mrk, tillsvidre ett dyrtidstillägg, räkndt frän den 1 september ch utgörnde frän 2 1 / 2 tili 30 prcent, berende f öningens strlek ch ntlet persner, sm löntgren äger försörj. Dett dyrtidstillägg hr beräknts medför en mäntlig utgift f 3,087 mrk 4 penni. 19. Frägn m nytt regletnente ch ny s ' Frägn m nytt reglemente ch ny stt för Bnken, hvilket ärende är 1914 förevrit tili beredning, hr äfven ] g j5 f Bnkfullmäktige behndlts, men nsetts bör tillsvidre ber. Helsingfrs den 11 februri E. G. Pim en. K. J. Stählberg. K rl Söderhlm. H. G. Plheim. Göst Björkenheim. Heikki Renvll. A Th. M öller.

13 Bilg tili Finlnds Lndtdgs Bnkfullmäktiges berättelse för är Öfversigt f F i n l n d s B n k s s t ä l l n i n g c h v e r k s m h e t under ären A. Allmänn räkningr. Sid. I. Finlnds Bnks ställning ultim December II.»»» H l. Tblä utvisnde Finlnds Bnks ställning vid utgängen f bvrje qvrtl ären IV. Tblä öfver Bnkens beggnde sedelutgifningsrätt vid utgängen f hvrje qvrtl ären V. Bnkens kssbeständ vid utgängen f ären V l. Bnkens kssmsättning ären VII. B esu lttet f Bnkens verksmhet ären V ili. Vinstmedels räkning ären B. Specilräkningr. 1- Räkning öfver Bnkens förräd f finskt guldmynt bligtinsräkning Utländsk krrespndenters rä k n in g...19 Disknterde inhemsk vexlrs räkning H ypteksläneräkning...21 K sskreditivräkning... 22

14 Sid. 7. Disknterde utländsk vexlrs räkning Prtesterde inhemsk»» Prtesterde utländsk»» S e d e lrä k n in g Pstrem issvexlrs r ä k n in g... " 12. P ä kntret i Petrgrd stäld invisningrs räkning Upp- ch fskrifningsräkning Inkssvexlrs r ä k n in g A g i r ä k n in g Bnkens grundfnd Bnkens r e s e r v f n d Öppn depsitiners rä k n in g... " 19. Bnkens clering-rörelse säkr ch fskrifn frdringrs r ä k n in g... Allmänn räkningr.

15 5., x»n in2 Ultiln D ecem ber I. Finlnds Bnks stlln<ns A k t i v. Vlut för sedelutgifning. Metllisk kss: finskt g u ld m y n t... ryskt ch utländskt guldmynt.... myntdt g u l d... guld hs m y n tv erk et... Finskt silfverm ynt... bligtiner ä utländskt m y n t... Krrespndenter i u t l n d e t... Bnksedlr ch kupnger ä utländskt mynt Vexlr ä utländskt m y n t... 23,820,260 3,071, ,056, ,406, ,355, ,168, ,153, ,392, ,999:72 5,940,928)67 127,742,760 P s s i v. Vid nfrdrn betlbr förbindelser. Utelöpnde s e d l r...» pstremissvexlr...» invisningr pä kntret i P e tr g r d... ^PP- ch fskrifningsräkn. med sttsverket 23,111,095 *»»» ndr.. ^kssvexlr... ttslänennuiteter... r> krrespndenter i u tl n d e t... ^iverse rä k n in g r... eserverde vinstmedel 316, , ,713, ,051 8, ,551 1,251, ,498, ,318 27,824,263 2,168,761 2,370, ,219, Inhemsk utläning. Qrundfnd 25,000,000 Vexlr & finskt m y n t... H y p te k slä n... K sskreditiv... Öfrig tillgängr. 74,493,870 36,312,810 4,418, ,225,234 S, rvfn d... Värdet f bnkfstigheter ch inventrier Vt för sttsändmäl eventuelt reserverde. disp n erde... 60,616,582 2,713,499 63,330, ,000,000 7,182, ,330, ,182, myntdt s i l f v e r... Finskt k p p r m y n t... bligtiner ä finskt m y n t... Diverse rä k n in g r... Prtesterde inhemsk v e x l r... Prtesterde utländsk v e x l r... Sld f upplupn r ä n t r... B n kfstigheter... Inventrier... Fmk 2,713, ,056 88, ,059 14, , , ,066 2,713,499,764^. 247, 732, H9: 'ut för sedelutgifi» ,742,769:85 ^erutöfver eger Bnken utgifv sedlr för 40,000,000: 167,742,769: Sr: fvn specificerde vist förbin- 5elser ,219,470: 34 beviljde ksskreditiv innestäende 1,493,246: ,712,717: 11 0b, 6ggnd sedelutgifningsrätt Fmk 16,030,052: 74 Fmk 247,732,119 22

16 ( II. Finlnds Bnks ställn i^ Utinr December Metllisk kss: A k t i v. Vlut för sedelutgifning. finskt g u ld m y n t... 28,474,980 ryskt ch utländskt guldmynt ,568, myntdt g u l d , guld hs m y n tv e rk et ,640, Finskt silfverm ynt... 1,300,807 bligtiner ä utländskt m y n t... 65,850, Krrespndenter i u t l n d e t ,648, Bnksedlr ch kupnger ä utländskt mynt 3,121, Vexlr ä utländskt m y n t... 4,643, ,205,738 P s s i v. Vid nfrdrn betlbr förbindelser. Utelöpnde s e d l r...» p strem issvexlr...» invisningr pä kntret i P etrgrd... Pp- ch fskrifningsräkn. med sttsverket *»»» ndr.. ^ k s s v e x l r... rrespndenter i u tln d et... ^'verse räkningr... ti eserverde v in s tm e d e l ,614,134 3,020, ,387 3,354,175 9,074, ,688, ,762, ,331 1,868, ,639,907 4,723, , ,655, Inhemsk utläning. ^r'-(n d f n d... 25,000,000- Vexlr ä finskt m y n t... 51,697, H y p te k slä n... 8,839, Ksskreditiv... 3,184, ,721,370 ^ erv fn d... ^ärdet f bnkfstigheter ch inventrier 58,943, ,642,6321! 62,586, ,586, Öfrig tillgängr. bligtiner i Tysklnd... 10,391, Krrespndenter i Tysklnd ch sterrike 22,504, myntdt s i l f v e r , Finskt k p p r m y n t... 42, bligtiner ä finskt m y n t... 4,805,869 Diverse rä k n in g r... 79, Prtesterde inhemsk v e x l r... Prtesterde utländsk v e x l r... Sld f upplupn r ä n t r , B n k fstig h eter... 3,642, Inventrier ,642, ,314,05^ Fmk.,.. 477,241,l 67 1 ^ nstmedel: sttsändmäl eventuelt reserverde 'ut för sedelutgif- " in ,205,738:92 ' erutöfver eger Bn-!' n utgifv sedlr r... 70,000,000: 441,205,738:92 %är: fvn specificerde vist förbin- lser 385,655,034: 62 ^ beviljde kssk re d itiv innestäende ,404,495: 37 ^eggnd sedelutgifningsrätt Fmk 53,801,243: r>ö Fmk 4,000,000. [477,241,167 32

17 I 8 9 es.3» 50 CÖ ö 50» C 0 3 i C C C rh" (M C C rh rh C N N ic C Cvf cm" i CC c" C C 00 iq. rh -S 2 p> C rh C C l 03, U0, cm" t>r t>-" J_ C C l (M u C rh C c - C rh " " rh, C " -h (M H c" 03^ c" i c~ t>-~ c T i CM rh CM III. Tblä utvisnde Finlnds Bnks ställning vid utgängen i hvrje qvrtl ären ti ' TS räs rh CM rh r_^ 0 0 l>- rh 0 3 t-h J C 0 M 50 C J» rh» 00 0 C ' 0 3 I> cc CM 03». l i rh c «i f I>^ u «0 " 03" c" c" rh " rh CÖ A CM CM 0 3 C J r C I I>- J 00 i u rh l C C» H c-^ -4-S u " rh c" f 0 0 rh 03 c" C HH rh CM r 1 rh * C rh rh T-H T-H T"H r"' *" *?H &4H «S; > I 5.2 CIS V, 0 0 C C ^ C c/i C CM C rö "- rh Q I :.9 E l ö 8 00 C 0 0 CM i C f 1> C C ~ h ' T C CM c ^ ) 00 CM C rh 0 C C r-l (M rh (M CMtf C" C" rh j" rh rh 0 3 C» c rh» C, t C" CM" «i C t-h t-h r-t (M (M C" s C l C l (M C I > rh C t-t t>- l > (N 1> 0 0 CM» CM CM C C rh rh 0 5 C rh rh C 03 C» t - C C CM C <M C C 0 3 C rh rh l > r H i r H T H C 0 C l 0 0 rh u C CÖ C rh,!>> t-h rh rh i " u c cct i " C C C C C C rh u - s A S rh C J 0 1 t> rh i 0 3 CC S C *H -Q S r S i " ^ «h (C f l h CC Pssiv, r 1 J I J J t>- t> - c c C C f l 0 G G 'X; t*h 00 c 0 C c C C C C C 0- i i^ l l> - i C > tn " " 0 " " 0 " 0 " 0 03" 03" i" 03" c" Sh C C C C C C C C c c f l C c q, 00 C 0 3 CM 03^ L'- l> l> - i_ C l m 0fH 00 00" C 00 c" c" c" c" C c" c" c" G G rd A CQ s.5 -«S c ^ - 2 S ^ 3 ^.2.2 ^ i 3 :ce rg >? "j U,J5 ^ S 73 4> n.- 'H rt S S*» s. 5 ö 3 8 " " " ~ ' " rh I I I I I I I I 0 u I rh C C 'C C 03 I 00 G0 rh C rh c^ 0 0 rh 03 C C C , 0 03" c" c -" rh 0 0 cc c" c" c" *0 t-h 0 CM. 01 -H C 0 3 u J_ 0 0. *. 0 l c q, -H c c C Ö * c" 0 " c" C cd " t r c" rh "»0" i 0 rh rh C rh rh rh C C 00 T 1 rh rh J J C C C CM rh 00" t- C C C H H c" i CM M CM t> Tj C C C C l i rh rh T-H h - l>- i>» 0 3 rh C I C J rh c rh rh C C 0 3 rh CM rh r ( 0 3 l 1^ C C CM T) 1^ 0 3 I 0 l rh U ) 0 0 C i C C C <±> rh rh» Lvr - rh J J C c l C C 00 0 rh U J J CM CM 04 I J t-h J rh D g. r H r H r H r H - H - H C C C C C C C C C C C C (M 1 H C rh

18 11 IV. Tblä öfver Bnkens beggnde sedelutgifningsrätt vid utgängen f hvrje qvrtl ären C C (M CD C - f» l cvl c q cd cd CM rh " c c 0 1 C N C Summ sedelstck. Bnkens hel sedelutgifningsrätt. Innestäende ä beviljde ksskreditiv. beggnd sedelutgifningsrätt. Smf. Smf Smf. Smf Är 1911 ultim December. 186,036, ,857,770 1,848,064 29,331,014» 1912» M rs ,149, ,157,087 1,915,691 28,076,979»»» Ju ni ,750, ,751,813 1,505,159 23,493,175»»» September. 171,712, ,156,264 2,081,724 29,474,868»» s D ecem ber. 167,742, ,219,470 1,493,247 16,030,053» 1913» M rs ,076, ,873,665 1,983,815 22,218,680»»» Ju n i ,065, ,707,862 1,167,727 26,190,199»»» September. 183,238, ,071,414 1,266,469 42,900,577»»» D ecem ber. 186,571, ,124,297 2,259,682 41,187,053» 1914» M rs ,092, ,255,610 2,874,635 38,962,159»»» Ju n i ,308, ,020,326 3,282,572 41,005,268»»» September. 234,677, ,910,636 3,068,722 69,698,182»»» December. 229,894, ,348,018 3,129,830 50,416,847» 1915» M rs ,781, ,163,982 1,977,464 58,640,093»»» Ju ni ,275, ,013,972 1, ,282,413»» > September. 392,700, ,893,541 1,405,279 75,401,532»»» D ecem ber. 441,205, ,655,035 1,749,461 53,801,243 tn S r S c3 CC G <u G cd b«12 *> n s t 0> X5 CQ C C CQ C G» G CQ CQ > n rh Q 0 0 c cq cd JS rh rh >* d cd > C C A. 00 C rh i i S «00 C S rh' I.3 ^ -g 2 U bjd "3 A ÖX) h ä 55 C i 0 0 CM C 6 i * 0 0 C rh rh C& i d " Cvf rh c rh c q rh Ä ä * l> - l> - rh CM i Ö 6 i iö c c * c c q 0 0 i d c~ CM i c d c rh C M ä * CM cd rh rh G C^ CM CM' CM* CM C es C T3 D JD. * -p S1 ^ * <4-i t S- Ah ä c,±4 pq <» C cud rh i c c & I (f

19 12 m N J d S e ) C : C/3 I. Jsd C/3 S ) n C CQ r f l ÖJD ÖJD S ' : c3 Ph b L l>- - C C rh CM C C 0 5 Th i l>» Th CM C c T-H Th V C CM 00 CM 05 ö Th 05 CC C L"- Th C t>- C C Th Ä t> L 00 C C CM^ C!> C CM C 00 TjT Th d 05 Th C" tf!> "» cm" 0 5 Th" CJ 00 G0 CM»-H 00 C 0 5 J-H 00 i>^ C C 00^ Th cq_ CM 00 C t>t C 00 *ct c" Th" i is» *^h C C T* 00» Th Th f 1 *1 C T-H r-h T-H rh C Th' cm * Ä 1 * A * * Ä Ä Th 0 5 CM 05 CM CM 00 TH 05 Th C C C 0 5 CM 0 CM Ö t ö 00 l ö d T*i C i C i>-» C Th c Th^ C CM 05 Th C 05 05~ i>^ r-t t*t t r cm" C 'f i>t C r " CM C -h C 0 5 C C Th l q_ CM i Th CM CM 00 C Th^ rh i 05 0< j d- " C - «CD C C C" 05 TfT l>-" rh (M C : rh CM C C Th Th Th 0 5 C I < r-h r > r-h Ä * *-4 % 1 * Ä Ä Ä «Ä #5 Ä «Th CM cm CM 1 CM i CM 1 Th 5r> C 00 C'- CM r-h CÖ 00 CÖ CÖ i t i CM c C Th C CM c 00 CM C S-* (N D - 00 Th_ C Th c^» C C_ 2 C" t *T I>T cm" c" " Th" >" cm" A Ä C CM 0 5 c CM -»-5 Th i C» 00. * * C C C CM^ C < d T c" C" " " l C c" c" c" C M d 00 r-h i» > C M C M Th Th Th 05 C M C M rh r-h t- h * Ä <D c ce PH " T5 :0 H. * Ä * Ä Ä ^ &JD # *53 CU M '-Ö f l F n3 '> SP rq bc T3 '., _ ' ä g 0 s s s 'H ^ k (S r ' n - h ÖJD.2 5 < P M S:t M ic h e l...» 36,760,519:45» 39,220,605:67» 20,962,438:33 T v s t e h u s...»26,259,365:15» 24,631,090:11» 18,617,361:67 Jy v ä s k y lä...»23,998,002:44» 25,264,042:58» 33,363,635:55 J en su u...».21,837,462:86» 50,873,056:20»56,758,592:65 VII. R esulttet f B nkens verksm het ären K r e d i t. Är Är Är m f Hi. y. 7li Intressen ä inhemsk utläning... 6,968, ,148, ,595,303 09»» kntkurnter i utlndet 2,177, ,148,128 3,192,045 52»» bligtiner... 1,072, , ,279, A g i , ,529, ,609, , , , Inutn säkr frdringr... 7, , , Sld fö r lu s t... 21,285, D e b e t. Summ 10,824, ,900, ,298, Löner ch rvden , , , Extr nslg, nvändt belpp... 73,964 73, , Bnkfullmäktiges rvden ch ex- 46, , ,350 18, , , Sedeltillverkningen , , , Diverse m kstnder , , , Agi, kursförlust ä rysk vlut... 4,036, ,713, Nedskttning f bligtiner , , Tili säkr frdringr öfverförd.. 9, , ,200 För eventuell förluster reserverdt 600,000 Bnkens nett v i n s t , ,501, Af nettvinsten hr öfverförts: Summ 10,824, ,900, ,298, tili reservfnden (bnkfstigh. kt).. 403, ,657 69» vinstmedelsräkningen.... 8,256, ,133, Tili förlustens täcknde hr nvändts: dispnerde vinstm edel... 11,003, frän r e s e r v f n d e n... 9,481,801 50

20 14 Cvf 00 * rtf I i A* l H Z L *-T c i cvl l.>-» T c (M C 00 j ö 3 0, rh «01 VIII. Vinstmedels räkning ären rö s en h zn 'Ö TS «H :0 r ; e <D fc t: <D CD > h j " rd ' : ÖX) &X) ÖX).2 *3 -M : r-ö bd g : Specilräkningr. <D rq n Q B 0 r CÖ B ^4 I» CÖ C C r H u <J rh i 0 01 rf T-H 05 S

21 Räkning öfver Bnkens förräd f finskt guldmynt. 2. bligtinsräkning. Stycken ä 20 mrk. Stycken ä 10 mrk. Summ. Debet. K redit. Nedskttning. Smf yii Smf. yu. Smf yii. M yntverket leverert intill ultim December är » leverert» Smf Smf Smf 45,170,000 4,280,000 10,840,000 3,960,000 56,010,000 8,240,000 Summ 49,450,000 14,800,000 64,250,000 H ärf utelöpnde: ultim December ,856,600 7,127,860 32,984, ,141,900 7,611,890 35,753,790 ch i Bnken inneliggnde: ,168,180 7,606,840 35,775,020 ultim December ,593,400 7,672,140 31,265,540 1»» ,308,100 7,188,110 28,496, ,281,820 7,193,160 28,474,980 m yntdt guld ultim December 1912: i Bnken... Sm f 7,056,597:97 hs M y n tv erk et.» 1,406,460:62 Ären tillkm genm M yntverket Snif 27,430:14»» köpt frän utlndet...» -»» nedsm ält utländskt guldm ynt...» 681,966:93 Ären förs&ldt...» 358,712:56» '> M yntverket leverert finskt g u ld m y n t...» 8,240,000: m yntdt guld ultim December 1915: i Bnken... Smf 596,526:47 hs M yntverket.» 467:07 Behällning ultim December ,835, Ar , , ,258 48» ,448, ,522,727 06» ,675, ,084, , Nedskttning enligt sist klumnen 782, Behällning ultim December ,048, Nästnäm nd behällning bestd f: Summ 102,152, ,152, , bligtiner ä utländskt m ynt.. Fm k 65,850,918: 78» i Tysklnd» 10,391,241:99» finskt»... _» 4,805,869: Fmk 81:048,029: 77 sm t är plcerd i: finsk 3 /2 / sttslänen f 1895, 1901 & Fr. 577,500: 3 / sttslänet» » 9,500:» 3 */2 % *» Rmk 36,000: 4 l/27»» » 163,200: 5 /» ,023: -8 finlnds Hypteksfören. 4 /0 Iän f 1887 & Rmk 367,740:»» 4 72%»» 1907 & » 1,615,545: Städerns i Finlnd Hypteksksss 4 /, län f 1895 & » 239,355: Städerns i Finlnd Hypteksksss 4 */* U Iän f 1900 & » 358,830: ^örenings-bnkens i Finlnd 3 */2 / l&n f » 728,000: / Nrdisk Aktiebnkens 4 /0 län f 1897 & » 208,575: Helsingfrs 4 1/2 län f Kr. 366,480:»»» Rmk 132,600: ^ ib rg s»»» Kr. 138,600: % sk 4 % knsls f G- Rbl. 30,000: Ä» guldlnen» 1890 & * 56,000t * ^ 1/2 /0 guldlänet» » 248,375: * 5 /0 inrikes länen f 1914 & Rbl. 1,314,000:» 4 /0 sttskssförskrifn. f 1914 & » 12,245,000:

22 18 Rysk 5 l/2 % krigslänet f Rbl. 9,927,000 Rjäsn-Urlsk 4 /«jernvägslän f G. Rbl. 18,750»»»» Rmk 514,500 Wldikwks»»» 1897 & » 100,000 Rysk sydstbnns 4 /0»» 1898 & » 464,000 Mskw-Kiew-Wrnesch 4 /0 jernvägslän f » 194,500 Kslw-W rnesch 4 /0 jernvägslän f » 1,800 Engelsk 4 /2 /0 krigslänet ,600 Trnsvl 3 / länet f » 10,400 Svensk 3,6 /0 sttslänet f Kr. 1,050,500 Sveriges Allm. Hypteksbnks 3 */* / ^ n...» 623,000 Stckhlms 3 >/» % Iän f Rmk 46,350 Götebrgs»»» 1886 & » 186,300 Nrges Hypteksbnks 3 V2 / Iän f » 162,450 Köpenhmns 3 '/ / Iän f 1886 & Kr. 240,000 Tysk 3 % rik slä D e n...rmk 1,900,000» 3^/2 / *... * 1,075,100 Preussisk 3 /0 k n s ls...» 1,600,000 3 V /» f » 36,000»» Centrl Bden-Credit l ä n...» 731,500 Schsisk 3 % s t ts r ä n t n...» 759,000 Hessens 4 / sttslän f 1899 & » 33,000 Hmburgs 3 /0»» » 1,217,500 Bremens» >» » 250,000 Österrikisk 4 / g u ld rä n t n... Fl. 550,000»» k r n rä n t n... K. 735,000 Ungersk 4 /0 g u ld rä n t n... Fl. 735,000»» k r n rä n t n... K. 500,000» 3 V2 / sttsräntn f » 500,000» i> Bden-Credit lä n...» 1,275,800 Finlnds Hypteksförenings 5 % Iän f Fm k 20,000 Städerns i Finlnd Hypteksksss 4 / län f 1896.» 15,000 Fstighetsbnkens i Finlnd A. b. 5 % län f » 324,500 Centrllänekssns för stds-. lndskm. i Finlnd 5 /0 län f » 29,000 W ibrgs 5 /0 län f » 800,000 Tmmerfrs»»» » 165,000 Kymmene A ktieblgs 6 /0 län f 1910 & » 3,527,030 Sld 3. Utländsk krrespndenters räkning. Är Är Är Är mf. 7IL yu. 7u. Smf. yu. tillgdhfvnde: Ultim Jnuri... 76,927, ,246, ,486, ,831, Februri... 76,875, ,343, ,480, ,800,098 95» Mrs ,962, ,757, ,924, ,693,277 02» April ,709, ,511, ,600, ,886,875 17» M j... 61,171, ,614, ,915, ,321,150 87» Ju ni ,394, ,942, ,766, ,562,539 33» J u l i... 59,269, ,329, ,491, ,130,116 70» A ugusti... 61,114, ,368, ,969, ,693,844 64» Septem ber.. 63,545, ,867, ,682, ,982,137 85» ktber... 64,109, ,179, ,683, ,016,057 01» Nvember.. 62,066, ,047, ,640, ,726, December.. 59,606, ,327, ,178, ,779, Tysklnd 0. Österrike 22,437, ,504, Är 1915 hde Finlnds Bnk mbud pä följnde utländsk rter: Stckhlm, Köpenhmn, Kristini, Lndn, Pris, Bsel, Antwerpen, BriisseJ, Amsterdm, Hmburg, Liibeck, Berlin, Frnkfurt m Min, Wien, Triest, Petrgrd, Rig, Mdrid, New Yrk ch Chikg. 19

23 Disknterde inhem sk vexlrs räkning. Disknterde. Infride. P rtesterde. T ili s ä k r f rd r in g r ö fv e rfö rd. Smf. yii. Smf. yu. Smf yii. Smf yii. Ultim Dec i prtföli... 74,493, Ar ,901, ,051, ,559 01» ,822, ,959, ,643 74» ,608, , ,500 Summ 1,039,826, ,295, , Öfverförd tili prtesterde vexlrs räkn. 833,702 75» tili säkr frdr. I prtfölj ultim Dec ,697, \ Summ 1,039,826, ,039,826, Prtföljbehällningen bestd f: Ultim Dec Ultim Dec U ltim Dec mf. yu. Sm f yii. Sm f yu. Lkl vexlr vid hufvudkntret i H elsingfrs.. 21,188, ,273, ,582,502 82» kntret i Ä b... 4,211, ,419, ,604,815 35»»» Björnebrg.... 7,323, ,772, ,456,427 84»» N iklistd.... 2,820, ,459, ,422 18»»» U le ä b r g , , ,865 59»» K u p i... 1,498, , ,735 46»» Jensuu... 2,031, ,295, ,219,236 28»»» S rd v l , , ,753 78»» W ib rg... 6,407, ,321, ,751,757 66» S:t M ichel... 1,232, , ,734 62»»» Tmmerfrs.... 4,723, ,882, ,306,544 69» Tvstehus , , ,199 01»»» Jy v ä sk y lä , ,253, ,701,653 24»»» K t k... 3,963, ,644, ,889, R e m itte r d e... 20,230, ,064, ,731, Summ 78,720, ,419, ,697, Hypteksläneräkning. Utgifn. Inbetld. T ili s ä k r f rd r in g r ö fv e rfö rd. Siiif. yu. Smf yu. Sinf yu. U testäende ultim December ,312, Ar ,829, ,764,972 52» ,738, ,328, ,856, ,803, Summ 255,736, ,897, Öfverförd tili säkr frdringr... _ Ultim December 1915 utestäende.. 8,839, hyptekslän utestd: Summ 255,736, ,736, U ltim Dec Ultim Dec Ultim Dec Sinf. yii. Smf. yu. Smf. yu. hufvudkntret i Helsingfrs.. 16,612, ,804, ,343, * kntret i Ä b... 2,352,880 2,548, ,300»» Björnebrg , ,650-30,450 -»»» Niklistd , , ,750 --» U le ä b r g , ,850 14,750» K u p i , , ,050» J ensu u... 11,420 12,720 21,170» > S rd v l , , ,060»»» W ib rg... 1,788, ,725, ,935»» S:t M ichel , , ,050»» Tmmerfrs.... 3,458,230 2,041, ,550 -»» Tvstehus ,940 34,400 30,100»»» Jy v ä sk y lä , ,290 16,500 * 325, , ,150 Summ 26,376,923^24 25,786,995(83 8,839,599 31

24 Säkerheten för hyptekslänen utgjrdes f: Guld ch s i l f v e r... bligtiner ch bnkdepsitinsbevis... A k t i e r... Intecknde skuldsedlr... Vrr m. m... Beviljdtbelpp ultim December. Summ Ultim Dec Ksskreditivräkning. U ttgnin 3* Ultim Dec Ultim Dec Sinf. yu. Smff. yii. Srnf yti ,196, ,020, ,552, ,264, ,513, ,783,820 9,915, ,253, ,502, ,376, ,786, ,839,59931 Insättniug. Tili säkr frdringr öfverförd. Utestäende ultim December. Smf yu Smf yu. Sinf yu. Smf yu. Smf. yii Är ,911,800 4,418,553 23» ,168,000 62,072, ,583, ,908,317:92» ,557,300 70,476, ,957, ,427,469 97» ,934,200-31,276, ,519, ,184,73925 Ultim Dec. U ltim Dec. Ultim Dec Smf. yu. Smf. yu. Smjt yu. U testäende ksskreditivbelpp: vid hufvudkntret i H elsingfrs.. 1,567, , ,132 22» kntret 470, , ,100»»» Björnebrg ,100 10,000 5,500»» Niklistd ,500 19,000 19,025 96»» U le ä b r g >»» K u p i... 27, , ,813 24»»» Jensuu... 14,400 8,000»» S rd v l , , , *»» W ib rg... 1,808, ,146, ,820,854 01»»» S:t M ichel... 95, ,250 97,885»»» Tmmerfrs ,125 90,525»»» Tvstehus....»» Jy v ä sk y lä... 7,300 27,100»» K t k... 99, , ,950 Säkerheten för kreditiven utgjrdes f: bligtiner ch bnkdepsitinsbevis.... Aktier Intecknde skuldsedlr... Summ 4,908,317) 92 4,427, ,184, Ultim Dec Ultim Dec Ultim Dec Sinf yu SiHf yu. Snif. yu , ,810, ,100 3,937,300 2,395, ,000 1,866,300 Summ 7,168,000 7,557,300 4,934,200 -

25 24 25 Bnkens räntestser under ären , 6 '/2 ch 7 / tili 24 Nvemb. 1913, derefter 5 */2, 6 ch 6 */2 7»» 31 Mrs 1914,» 5, 5 Vs ch 6 0/ /» 3 A ugusti»» 7, 7 7 i ch 8 7»» 5 Septemb.»» 6, 6 >/, ch 7 7» 9 Jnuri 1915,» 5 7 2, 6 ch 6 */ / Inträdesfgiften för Ksskreditiv hr u tg j rt J/2 / för är. 8. Prtesterde inhem sk vexlrs räkning. Ultim December 1912 utestäende. 405,950 Infride. Tili säkr frdringr öfverförd. Smf yu. Tm/. yil Sv/f yii Ar , , ,429 29» , , ,491 49» ,500 16,300 29,200 Summ 1,239, , , Tili säkr frdringr öfverförd.. 585, Utestäende ultim December Disknterde utländsk vexlrs räkning. Disknte rde. Kem itterde ch försäld. Prteste rde. Smf 7H Sm f yii. fi. 9. Prtesterde utländsk vexlrs räkning. Ultim December 1912 i prtfölj 5,940, Ar ,322, ,130, » ,818, ,750, ,209 34» ,149, ,645, ,235 Summ 213,231, ,526, , Öfverförd tili prtesterde u t ländsk v e x l r... 61, Behällning ultim December ,643, Ultim December 1912 utestäende. Är » » Summ Tili säkr frdringr öfverförd.. Utestäende ultim December P rtesterde. Prtesterde. Infride. Tili säkr frdringr öfverförd. 9m/C. yu. Smf yu. Smf. yu. 580, , , , , , ,235 56, , , , ,

Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE. för är 1912. Landtdagens Bankutskott. H ELS IN G FO R S 1913. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri.

Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE. för är 1912. Landtdagens Bankutskott. H ELS IN G FO R S 1913. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri. Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE för är 1912 tm Landtdagens Bankutsktt. H ELS IN G F R S 1913. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri. I Pä det eknmiska mrädet har under 1912 i allmänhet rädt ett

Läs mer

Resultatrapport I 000,00 4 006,40 122 473,38 154 461,40 50 549,00 21871,0A 0,97 363 212,15

Resultatrapport I 000,00 4 006,40 122 473,38 154 461,40 50 549,00 21871,0A 0,97 363 212,15 Resulttrpprt GUTEKOR EKOOMISK FOREIG 76961 9-061 5 Vld perid: Hel räkenskpsåret Räkenskpså r: 2A1 4-A1 -$ - 201 4-1 2-31 Senste ver.nr: A''162, L2 Sid 1 (2i Utskriven: 2A1 5-02-17 1 6:'l 3:35 Periden Rörelsens

Läs mer

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Prtkll fört vid årsstämma med aktieägarna i Pract IT Grup AB (publ), rg nr 556494-3446, den 5 april 2006 i Kista Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier ch röster för envar

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2009 Renhållningstx för Härjedlens kommun Antgen v kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Den renhållning som enligt miljölken åvilr kommunen, omesörjes v Rexcer AB som hr ntgits

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET

HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET ÅRSREDOVISNING 2014 www.hamnakassa.se Innehåll Förvaltningsberättelse Kassans verksamhet Kassans säte Viktiga händelser 2014 Föreningsstämman

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 1(3) Kmmunstyrelsen 2011-11-08 KS 511 Dnr 424/2010 Kd 107 Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kntrllbalansräkning

Läs mer

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" 08-550 224 06 Emma.Fagerstrand@sdertalje.se

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Ansökningsanvisningar Eknmidel ch budgetberäkning 2013/14 EKONOMISKA REGLER FÖR INTENSIVKURSER Kstnaderna sm inberäknas i bidraget för en intensivkurs

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Villavraken 166706/11. Reviderad ekonomisk plan for Bostadsrattsforeningen Villavraken Stockholms Ian. Registrerades av Bolagsverket 2012-04-30

Villavraken 166706/11. Reviderad ekonomisk plan for Bostadsrattsforeningen Villavraken Stockholms Ian. Registrerades av Bolagsverket 2012-04-30 16676/11 8 en en Villavraken Reviderad eknmisk plan fr Bstadsrattsfreningen Villavraken Stckhlms Ian Registrerades av Blagsverket 212-4-3 Reviderad eknmisk plan fr Bstadsrattsfreningen Villavraken C C

Läs mer

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01

AVTAL Utförande av Personlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 AVTAL Utförande av Persnlig assistans för vuxna i Visby Upphandling 419-01 Detta avtal har träffats mellan följande parter: Beställare: Entreprenör: Gtlands kmmun/ Scialnämnden Omsrgshuset i Stckhlm AB

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

V0M 0< National Library of Sweden

V0M 0< National Library of Sweden V < Ntnl Lbrry f Sweden Denn bk dgtlserdes på Kungl. bblteket år 22 STTENS FFENTLIG UTREDNINGR 947:7 JUSTITIEDEPRTEENTET ÅTERFLL I RTT ÅREN 92 94 EN STTISTISK UNDERSÖKNING V Sverker Grth FÖRSTE KTURIE

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

1 OPPNANDE AV STAMMAN

1 OPPNANDE AV STAMMAN Nr.1/2013 KONECRANESABP :S Tid: Plats: Narvarande: 21.3.2013 kl. 10.00 Hyvingesalen, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge Vid stamman var de aktieagare sm framgax av bifgade rsdangd (Bilaga 1) narvarande eller

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING VÅRDA Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Vårda. I försäkringsbrevet, stabell, de

Läs mer

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM Antagna vid församlingsbildningen 1990-03-31 Ändrade vid: årsmöte 2001-02-17 extra årsmöte 2001-05-13 årsmöte 2012-03-24 (bekräftat på församlingsmöte 2012-06-10) församlingsmöte

Läs mer

tillförlitlighet i system och rutiner för

tillförlitlighet i system och rutiner för VALLENTUNA KOMMUN REVISIONEN MISSIV 20L3-t2- t8 KOMMUNSTYRELSEN Grnskning v ntern kontroll - tillförlitlighet i system och rutiner för leverntörsfkturor inklusive mnuell utbetlningr hr på uppdrg v oss

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Verksamhetsberättelse 13/14 samt verksamhetsplanen för 14/15

Verksamhetsberättelse 13/14 samt verksamhetsplanen för 14/15 Verksmhetsberättelse 13/14 smt verksmhetsplnen för 14/15 Foto: Håkn Grhn-Gustvsson Dgordning årsmöte 23/9 2014 1. Upprop och fullmktsgrnskning smt fstställnde v röstlängd för mötet på grundvl v röstlängd

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden.

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden. EXAMESARBETE 29:49 CIV Modellklibrering och läckgeloklisering för dricksvttennätet i Klmr kommun med minst kvdrtmetoden Robert Wldem Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Smhällsbyggndsteknik

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Midsommarbuketten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Midsommarbuketten Årsredvisning Bstadsrättsföreningen Midsmmarbuketten Styrelsen får härmed avge årsredvisning för räkenskapsåret 1 juli 211-3 juni 212. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Våra mål och förbättringar

Våra mål och förbättringar Våra mål ch förbättringar 2015 Vi är ett väletablerat namn på marknaden när det gäller inrikes ch utrikestransprter, till framför allt den franska marknaden. Vi kan transprter ch service. Vi ser varje

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

KONGAVED OCH BJÖRKSTICKS

KONGAVED OCH BJÖRKSTICKS 9 KONGAVED OCH BJÖRKSTICKS - srtimentsförändringar 1920-1960 på en fastighet i södra Småland : t... ~c-.,./ /' / /"./ - Översiktskårta KALMAR LÅ'NS LANDSTINGS SÖDRA SKOGSALLMÅ'NNING ung. skala 1:35000

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

Vem utbetalas ersättningen till? Försäkringsutbetalningen betalas ut till lånets borgenär Selene Finans Sverige AB.

Vem utbetalas ersättningen till? Försäkringsutbetalningen betalas ut till lånets borgenär Selene Finans Sverige AB. 1/5 Vem mfattas av försäkringen? Försäkringen mfattar de tillfällen då låntagare (högst två persner) utsätts för en av de försäkringshändelser sm beskrivs nedan. Hur mycket täcker försäkringen? Ersättningen

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Enheten för Pedaggiska Mätningar PBMaE 0-05 Umeå universitet Prvtid PROV I MATEMATIK KURS E FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Uppgift -9 Del II: Uppgift 0-5 Anvisningar Ttalt 0 minuter för del I ch II

Läs mer

Gödselmedel i jordbruket

Gödselmedel i jordbruket Sttistisk centrlbyrån SCBDOK 3.2 (5) Gödselmedel i jordbruket 202/203 MI00 Inneåll 0 Allmänn uppgifter... 2 0. Ämnesområde... 2 0.2 Sttistikområde... 2 0.3 SOS-klssificering... 2 0.4 Sttistiknsvrig...

Läs mer

Årsredovisning Brf E knäs. HÖJDVÄGEN l, 3 och 5 SAL TSJO-BOO

Årsredovisning Brf E knäs. HÖJDVÄGEN l, 3 och 5 SAL TSJO-BOO Årsredvisning Brf E knäs 2013 HÖJDVÄGEN l, 3 ch 5 SAL TSJO-BOO Att b i en Bstadsrättsförening - vad innebär det? I HSB br du till självkstnadspris. Det är ingen annan sm tjänar pengar på ditt bende. Årsavgiften

Läs mer

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK

FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK FORMELLA SPRÅK, AUTOMATER OCH BERÄKNINGSTEORI ÖVNINGSUPPGIFTER PÅ REGULJÄRA SPRÅK Förord Dett kompendium innehåller övningr inom reguljär språk för kursen Formell språk, utomter och eräkningsteori som

Läs mer

KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I NORDMALINGS KOMMUN

KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I NORDMALINGS KOMMUN KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I NORDMALINGS KOMMUN 2011 Taxa för ansökningsavgifter ch tillsyn Beslutad av Kmmunfullmäktige den 18 april 2011, 38 Innehållsförteckning till KOMMUNALA RIKTLINJER

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker!

Ordförande har ordet. 2009 har varit förändringarnas år inom Unga Reumatiker! Ordförande har rdet 2009 har varit förändringarnas år inm Unga Reumatiker! Vid Riksstämman i maj beslöts det att sänka den övre medlemsåldern från 35 år till 32 år. Detta beslut tgs p.g.a. att Unga Reumatiker

Läs mer

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Den 29 januari 2015 klckan 9.30-11.30 på Radissn Blu Sky City Arlanda. 1. Mötet öppnades av föreningens rdförande Karin Rnander. 2. Till mötesrdförande valdes Karin Rnander.

Läs mer

Curriculum Vitae - Mattias Johansson

Curriculum Vitae - Mattias Johansson Curriculum Vitae - Mattias Jhanssn Sammanfattning Mattias Jhanssn, född 1969, är sen mars 2008 VD ch delägare i Sync Prjektledning AB. I mars 2013 startade han Syncrnisera Prjektledning AB. Mattias arbetar

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 81, februri 2013 Medlemsmöte i december Christin As Bygdell sjöng på medlemsmötet. Söndgen den 9 december vhölls trditionsenligt medlemsmötet med utdelning

Läs mer

* U O M E N. K r s * STO RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920,

* U O M E N. K r s * STO RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920, * U O M E N K r s * STO 000 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1919 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1920, f i n s k a l i t t e r a t u r s ä l l s k a p e t s t r y c k e r i a k t

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus

Riktlinje. Radonhantering inom Akademiska Hus Riktlinje Radnhantering inm kademiska Hus INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 SMMNFTTNING OCH REKOMMENDTION... 3 2 INLEDNING... 3 2.1 SYFTE... 3 2.2 BKGRUND... 3 3 PROBLEMBESKRIVNING... 4 3.1

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn under

Läs mer