Finlands Landtdags Bankfullmäktiges BERÄTTELSE. för är tili. Landtdagens Bankutskott HELSINGFOKS 1916

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finlands Landtdags Bankfullmäktiges BERÄTTELSE. för är 1915. tili. Landtdagens Bankutskott HELSINGFOKS 1916"

Transkript

1 Finlnds Lndtdgs Bnkfullmäktiges BERÄTTELSE för är 1915 tili Lndtdgens Bnkutsktt HELSINGFKS 1916 FINSKA l i t t e r t u r s ä l l s k p e t s t r v c k e r i

2 Verkningrn f det under är 1915 frtgäende kriget sträckte sig tili ll mräden f eknmiskt lif. Ny vägr mäste söks för vruutbytet melln ken, hvilket under äret llt mer försvärdes. Regeringrns fbrutet stegrde behf frm kllde en rstlös verksmhet inm industri, hndel ch sjöfrt. De erhörd utgifter, sm f förhällnden päklldes i säväl de krigförnde sm de neutrl sttern, ställde utmrdentligt str krf pä det dispnibl kpitlet. Nyeniissinern under äret uppging tili belpp, mtsvrnde smmnlgdt ere titl millirder mrk. Den riklig tillgäng pä ledigt kpitl, sm vid ärets ingäng före- fnns ä de eurpeisk börsern, tgs sälund strkt i nspräk, hvilket, i förening med vissheten med fseende ä huru frmtiden kmme tt gestlt sig, mt ärets slut medförde en llt tydligre skönjbr ätstrm - ning f penningemrknden. I Lndn ch Pris bibehöll sig bnkdiskntt vid 5 %, medn privtdiskntt i Lndn, efter tt under rets först mänder hfv vexlt melln 1 1/2 ch 3 %, 1 juli steg tili 5 Vie % ch> e^ er en mindre sänkning under mellntiden, vid ärsskiftet utgjrde 5 3/ie % 1 Stckhlm sänktes diskntt i jnuri frän 6 tili 5 1j 2 % 0ch i K ristini i mj frän* 5 1/ 2 tili 5 %, men höjdes i december äter tili 5 1/ z /0, medn bnkräntn i Köpenhmn nedgick i jnuri frän 6 tili 5 1l i % ch 1 juli y tterligre tili 5 %. I Petrgrd vr den fficiell nte- r ngen under hel äret 6 /0. Inlednde öfversikt f penningemrknden.

3 2 3 Det eknmisk läget i Finlnd ch Finlnds Bnks rörelse. Ehuru värt lnd icke häller under är 1915 indrgs i mrädet för krigspertinern, hde bekningen lik- sm hndel ch industri äfven här tt kämp med synnerligen str svärigheter. Den stegrde världsförbruk- ningen ch smtidigt minskde prduktinen f särskild nödvändighetsrtiklr äfvensm de mycket begränsde imprt- ch trnsprtmöjlighetern rskde bristnde tillgäng ch upphörligt stignde pris pä säväl lifsförnödenheter sm räämnen, m terilier ch fbrikt. ch sknden f direkt förbindelser med de str knsumtinsländern förminskde eller möjliggjrde utför- sel frän lndet f särskild exprtrtiklr, tili följd hvrf bl.. verksmheten inm lndets förnämst exprtindustri, sägrörelsen, kunde försiggä endst i inskränkt mfttning ch äfven vid de mest betydnde företgen tidtls vr fullkmligt nedlgd. A ndr sidn beredde de i vidsträckt delr f lndet pägäende krnrbeten ch den tili följd f ute- blifven stenklsimprt nödvändiggjrd ökde nskffningen f brännved riklig tillgäng tili rbetsförtjänst, pä smm gäng en stegrd efterfrägn säväl i eget lnd sm i Kejsrdöm et ä finsk industrilster äfvensm str krnbeställningr frmkllde en tilltgnde lifktighet inm ere grenr f industri ch hndtverk. ch ärets skörd lämnde ett i llm änhet gdt resultt. förde tt för vär förhällnden synnerligen betydnde belpp hpde sig i lndets penningeinstitut. För ett riktigt bedömnde f penningeställningen i lndet ch de dispnibl tillgängrn bör emellertid fseende fästs vid en mständighet, hvrs betydelse icke mä undersktts. Stgntinen i trävruexprten ver- kde en väsentlig minskning i den nrml tillförseln f utländsk vlut ch svärigheter yppde sig tt erhäll därf i tillräcklig mängder för betlning f imprten frän ch uppfyllnde f öfrig betlningsförbindelser gentemt utrikesländer. Visserligen funns tillgdhfvnden i rubelvlutr tt tillgä, men desss utnyttjnde för ändmälet ställde sig tili följd f rubelns strk kursl förmänligt. 1 tlrik l träffde imprtörerne därför ftl m för viss tid gällnde krediter i utlndet, nägt sm i icke ring män bidrgit tili de i bnkerns mändsrpprter ingäende exceptinelt hög siffrrn för kssbehällning ch inläning ch de jäm - förelsevis läg siffrrn för utläningen. Finlnds Bnks försäljningskurser för Pund sterling, Frncs ch Krnr, hvilk vid ärets ingäng nterts tili resp. Fmk. 2 9 :, Fmk : ch Fmk :, steg under äret tili resp. Fmk. 3 5 :, Fmk. 127: ch Fmk. 208:. Bnkens kursnteringr för vist Rubel vr under äret följnde: Penningeställningen i lndet, sm redn vid ärets in- gäng vr gynnsm, uppvisde under ärets lpp en frtgäende förbättring. Tili följd f den försvärde imprten minskdes lgren f ertlet förnödenheter. Det säkr läget ch stegrde pris pä rbetskrft ch mterilier förnledde äterhällsmhet inm byggndsindustrin ch i fräg m nynläggningr i llmänhet. Störst möjlig försiktighet ikttgs f exprtörerne vid beviljndet f krediter, hvrför betlningrn inöt snbbt. Alit dett i förening med en viss inskränkning i lefndssättet med-

4 Försäljningskurs: Inköpskurs: frän den 1 jnuri Fmk 260: Fmk 256.»» 6 juni» 257: 50»»»» 15»»> 256: 50»»»» 6 ugusti» 250: 50» 250»» 31»» 246: 50» 246»» 6 september» 242: 50» 242»» 17»» 240: 50» 240»» 23»» 238: 50» 238»» 1 ktber» 235: 50» 235»» 29»» 230: 50» 230»» 8 nvember» 228: 50» 228»» 20»» 225: 50» 225»» 7 december» : 50» 222»» 13»» : 50» 220 Finlnds Bnks lägst räntests sänktes den 9 jnuri frän 6 tili 5 1 / z /0 ch bibehöll sig förändrd tili ärets slut. Högst depsitinsräntn i de enskild bnkern sänktes den 1 februri frän 5 tili 4 3/4 %> den 1 juli tili 4 V % ch den 1 ktber ytterligre tili 4%> medn räntn ä löpnde räkning under äret nedgick frän 3 tili 1 V2 % Vid 1914 ärs utgäng utgjrde Finlnds Bnks vlut för sedelutgifning 159,9 miljner mrk, hvrf 42,7 miljner mrk i guldmynt ch myntdt guld, 1,7 miljner i finskt silfvermynt smt 115,5 miljner mrk i utländsk vlutr, den beggnde sedelutgifningsrätten 50,4 miljner mrk ch Bnkens utläning 90,6 miljner mrk, hvrf 1,8 miljner mrk tili de enskild bnkern, medn belppet utelöpnde sedlr uppgick tili 141,7 miljner mrk. Per 31 december 1915 hde vlutn för sedelutgifning ökts tili 371,2 miljner mrk, hvrf 42,6 miljner mrk i guldmynt ch myntdt guld, 1,3 miljner mrk i finskt silfvermynt smt 327,3 miljner mrk i utländsk vlutr, den beggnde sedelutgifningsrätten tili 53,8 miljner mrk ch belppet utelöpnde sedlr tili 231,6 miljner mrk, medn Bnkens utläning nedgätt tili 63,7 miljner mrk, hvrf intet tili de enskild bnkern. Pä upp- ch fskrifningsräkning vr hs Bnken innestäende per 31 december ,4 ch per 31 december ,8 miljner mrk, hvrf resp. 8,7 ch 9,i miljner mrk i räkning med Sttsverket. Belppet utelöpnde sedlr vr lägst den 8 jnuri eller 138,8 miljner mrk ch högst den 23 december eller 231,9 miljner mrk. De enskild bnkerns tillgängr i växlr ä utländskt mynt smt tillgdhfvnden i utlndet nedging under äret frän 23,8 miljner mrk den 1 jnuri tili 1,9 niiljner mrk den 30 nvember, medn under smm tid ders inhemsk utläning steg frän 773,s tili 784,2 miljner mrk eller med 10,7 miljner mrk emt en ökning under mtsvrnde mänder f ären 1914 ch 1913 f resp. 27,3 ch 12,1 miljner mrk, smt insättrenes ä depsitins- ch löpnde räkning tillgdhfvnden i bnkern ökdes frän 682,7 tili 794,1 miljner mrk eller med 111,4 miljner mrk emt en ökning f 14,2 miljner mrk under jnuri nvember 1914 ch 17, miljner mrk under smm tid f är Bnkerns smmnlgd kssbehällning utgjrde den 1 jnuri 28,7 ch den 30 nvember 143, miljner mrk. Insättrenes i lndets sprbnker tillgdhfvnden ökdes under jnuri september mänder är 1915 frän 306,i tili 330,8 miljner mrk eller med 24,7 miljner mrk emt en ökning f resp. 1,8 ch 6,7 miljner mrk under mtsvrnde mänder f ären 1914 ch Tillströmningen tili Finlnds Bnk f rubelvlutr vr under är 1915 synnerligen str. Medn Bnkens

5 6 7 tillgängr i kntkurntfrdringr i Rysslnd, rysk stts- bligtiner ch rubelsedlr den 1 jnuri uppging tili ett nminelt belpp f smmnlgdt 31,8 miljner rubel, utgjrde smmnlgd nminell belppet därf den 31 december 105,5 miljner rubel. De förluster Bnken led genm den nedskttning i värdet f Bnkens rubelförräd, hvilken vid uppgörnde f Bnkens bkslut för äret vr undgänglig, rskde tt Bnkens rörelse för äret lämnde ett gynsmt resultt. Enligt Finlnds Bnks bkslut uppgär förlusten för är 1915 tili Fmk. 21,285,358: 83. Jäm likt 4 f Reglementet för Finlnds Bnk bör den förlust, sm ärets rörelse lämnt, främst betäcks med Bnkens dispnerde vinstmedel. Efter det särskild ätgärder, för hvilk Lndtdgen eventuellt bevilj t nslg m smmnlgdt 6,000,000 mrk, icke vunnit Kejsrens ch Strfurstens gdkännnde, utgjrde dess vinstmedel Fmk. 11,803,557: 33. Sedän de främst tgits i nspräk, hr äterstäende förlust eller Fmk. 9,481,801: 50 fförts ä reservfnden. Särskild f Bnkfullmäktige hndlgd ärenden. De räntestser, hvilk 1 enligt den 4 september 1914 Bestämnin- meddelde föreskrifter tilläm pts vid Bnkens länerö- sr nsende n..,,, Bnkens värelse, sänktes den 9 jnuri genmgende med en hlf xeuchi&ne. prcent, sä tt räntestsern kmm tt utgör: 5 Y 2 prcent vid diskntering f ren ffärsväxlr ch enskild bnkers depsitinsbevis, med en löptid icke öfverstignde tre mänder; 6 prcent vid diskntering f enhnd växlr ch depsitinsbevis med längre löptid än tre mänder änd tili sex mänder; prcent vid diskntering f öfrig växlr, berende f ders längre eller krtre löptid; 5 1/, prcent för hyptekslän ch ksskreditiv mt Pnt f guld ch silfver, finsk sttsverkets ch Fin lnds Hypteksförenings ä utländskt mynt lydnde smt med sttsgrnti försedd bligtiner smt utländsk, f stten utfärdde eller med sttsgrnti försedd b- igtiner; 6 prcent för hyptekslän ch ksskreditiv, hvilks säkerhet utgöres f ndr slgs bligtiner, depsitinsbevis ch inteckningr; smt 6 V2 prcent för hyptekslän ch ksskreditiv mt ktier. rörelse.

6 8 9 förändrde bibehölls bestämningrn ngäende inträdesfgiften för ksskreditiven, utgörnde 1j t prcent för är, ch Direktinens rätt tt i förekmmnde l vid diskntering f växlr, hvilk icke är tt betrkts säsm ren ffärsväxlr, tillämp de för ren ffärsväxlr gällnde stser smt enknnerligen tt beräkn dess sistnämnd stser för växlr, sm redisknters f privtbnkern. Pä förslg f Bnkens Direktin berättigde Bnkfullmäktige den 6 mj Direktinen tt i skärskiid l efter pröfning medgifv lindring i räntestsern med en hlf prcent, tili underlättnde f trävrurörelsens i följd f kriget försvärde ställning. hndlt 3 Är 1915 hfv Bnkfullmäktige den 15 ktber be- en nsökning m ckrd, hvilken pä frmställ- Ätgärder, ning f Direktinen blifvit gdkänd. ners j öri i n. Pä Direktinens frmställning hfv Bnkfullmäk- delser tili tige förrdnt tt särskild, vid tidigre bkslut tili Bnken. säkr frdringr öfverförd pster, ä hvilk intet mer kn inyt, utgörnde smmnlgdt Fmk. 27,067: 58, skl helt ch hället fskrifvs smt tt tili säkr f r dringr öfverförs smmnlgdt Fmk. 29,200:. 2 Finlnds Bnks utländsk m bud. 1 skrifvelse f den 15 jnuri nmälte Direktinen tt»lndn City nd Midlnd Bnk Limited» i Lndn, hvilken är Englnds störst enskild bnk ch hvrs grundktiekpitl smt reservfnder smmnlgdt uppgä tili 8,780,000 Pund sterling, erbjudit sig tt vr Finlnds Bnks mbud i Lndn pä vilkr, sm vr för Bnken fördelktig. Med nledning härf bemyndigde Bnkfullmäktige den 29 i smm mänd Direktinen tt ntg nämnd bnk tili Finlnds Bnks krrespndent i Lndn. Direktinen hr vidre nmält, tt jäm väl»the B ritish Bnk f Nrthern Cmmerce Limited» i Lndn, hvilken bnks egn fnder utgör 750,000 Pund sterling, erbjudit sinä tjänster säsm Finlnds Bnks krrespndent i Lndn pä vilkr, förmänlig för Finlnds Bnk. Bnkfullmäktige berättigde den 25 september Direktinen tt ntg äfven nästnämnd bnk tili Finlnds Bnks mbud i Lndn. Den uti Finlnds Bnks reglemente päbjudn revi- Revisin f sinen f Bnkens förvltning för är 1914 hr förrättts f Lndtdgens Bnkrevisrer under mrs ch pril mänder I enlighet med revisrerns tillstyrkn hfv Bnkfullm äktige, med stöd f stdgnden härm i Bnkens reglemente, ä Lndtdgens vägnr den 9 pril 1915 nieddelt Bnkdirektinen nsvrsfrihet för Bnkens förvltning under är För hvrje mänd hfv Bnkfullm äktige pä grund Grnskning f Bnkens böcker ch räkenskper smt rpprtern f B^kens P,, Länerörelse. frn fdelningskntren verkställt sdn grnskning f Bnkens rörelse ch utläning, sm i 4 f den för Fullmäktige utfärdde instruktinen föreskrifves. Därjäm te hfv Bnkfullm äktige grnskt Direktinens memrilprtkll.

7 10 11 Inventeringr: ) hufvudkntret; b) vid kntren i lndsrten. Jäm lik t stdgndet i 40 uti Finlnds Bnks reglemente hfv Bnkfullmäktige verkställt inventering f hufvudkntrets ksshvlf ch smtlig kssr äfvensm läne- ch säkerhetshndlingr sm t depsitiner den 15, 16, 18 ch 19 ktber. De vid sgd inventering knstterde resultten, hvilk delgifvits Bnkdirektinen, hfv värit med Bnkens böcker öfverensstäm- mnde. Beträffnde Bnkens fdelningskntr hfv Bnkfullmäktige, pä smm gäng förrdnnden för de f fullmäktige utsedd diskntledmöterne utfärdts, jäm väi nmdt desse tt en gäng i mänden, pä tider, sm de själfv funne för gdt tt i hvrje l särskildt bestämm, verkställ föreskrifn inventeringr. Dessutm hfv inspektiner förrättts: vid kntret i Jensuu den 31 jnuri ch den 1 februri f Bnkdirektören Bsilier; vid kntret i Srdvl den 2 ch 3 februri f Bnkdirektören Bsilier; vid kntret i K tk den 28 ch 29 mi f t. f. Bnkdirektören Brberg; vid kntret i Tmmerfrs den 2 ch 3 juni f t. f. Bnkdirektören Brberg; vid kntret i Jyväskylä den 4 ch 5 juni f t. f. Bnkdirektören Brberg; vid kntret i Petrgrd den 4 juni f Bnkdirektören vn Clln; vid kntret i Uleäbrg den 7 ch 8 ktber f t. f. Bnkdirektören Brberg; vid kntret i Niklistd den 9 ch 10 ktber f t. f. Bnkdirektören Brberg; vid kntret i S:t Michel den 17 ktber f B n k direktören Bsilier; 6 vid kntret i Kupi den 18, 19 ch 20 ktber f Bnkdirektören Bsilier; vid kntret i Äb den 2 ch 3 nvember f Bnkdirektören vn Clln; vid kntret i Tvstehus den 11 december f t. f. Bnkdirektören Brberg; vid kntret i Vibrg den 15, 16 ch 17 december f t. f. Bnkdirektören Brberg; smt vid kntret i Björnebrg den 20 ch 21 december f Bnkdirektören Järnefelt. 7 I skrifvelse f den 25 jnuri föreslg Direktinen, Ätgärder rött enär frägn m inköp för Bnkens räkning f Tm - rnde Bn- merfrs frivillig brndkärs ägnde gärd ch tmt N: 43 i ndr stdsdelen f Tmmerfrs std förlit f l^slkler: den i Bnkfullmäktiges berättelse för sistförlidn är n- \ Kntret gifn rsk, för kntret i Tmmerfrs mätte inköps i Tmmer- ptekren Amil A. Scheeles ägnde gärd ch tm t N: 1, m 2496 kvdrtmeters ytinnehäll, i tlfte stdsdelen f Tmmerfrs std, hvilken fstighet ptekren Scheele erbjudit Bnken för ett pris f 250,000 mrk ch med vilkr blnd nnt tt för herr Scheeles ptek i fstig- f rs heten inrymmes en hörnlkl. Bnkfullm äktige, hvilk funn köpenbudet för B n ken fördelktigt, beviljde den 29 jnuri för ifrägv-. rnde ändmäl 250,000 mrk sm t bemyndigde Direktinen tt med säljren öfverenskmm ngäende de f hnm utfäst öfrig köpevilkren. Pä grund härf hr nämnd gärd ch tmt inköpts för Bnken. För reprtins- ch kmpletteringsrbeten i Bnkens b) Kntret i fstighet i Björnebrg beviljde Bnkfullmäktige, pä frm - Björnebrg. ställning f Direktinen, den 2 ugusti 8,000 mrk.

8 12 c) Kntret L Srdvl. Pä Direktinens förslg beviljde Bnkfullm äktige den 3 september ät entreprenören för Bnkens hus i Srdvl utöfver den betingde entreprendsummn 114,600 mrk, säsm ersättning för f kriget förnledd prissteg- d) Kntret i Ktk. Ätgärder tili bevrnde f Bnkens guldförräd. Ätgärder tili fhjälpnde f bristen pä skiljemynt. ringr ch i kntrktet icke upptgn nödig rbeten, smmnlgdt 12,000 mrk. Enligt Direktinens frmställning beviljdes den 2 ugusti 1,475 mrk för reprtiner i Ktk kntrs byggnd. 8 Genm den 11 pril meddeldt nädigt förrdnnde hr nbets, tt inlösen f Finlnds Bnks sedlr med finskt guldmynt, i nseende tili under kriget rädnde förhällnden, skll upphör, hvrjäm te Bnkfullmäktiges underdänig förslg tili prvisrisk ändring f 20 i B n kens reglemente därhän, tt Bnkfullmäktige skulle tilläggs rätt tt under nu pägäende krig, enligt pröfning, inställ inlösen f Bnkens sedlr med guldmynt smt jäm väl förrdn, tt inlösen f sedlr med guld äny finge äg rum, lämnts utn fseende. Dä 9 behfvet f skiljem ynt för den llmänn rörelsen blifvit llt mer kännbrt, nbeldes myntverket jäm likt Bnkfullm äktiges i sädnt fseende gjrd förslg under äret 1915 tt prägl 1 mrks stycken tili belpp f 2 miljner ch 50 pennis stycken 500,000. mrk, 25 pennis stycken 600,000 mrk, 10 pennis stycken 200,000 mrk, 5 pennis stycken äfvenledes 200,000 mrk smt 1 pennis stycken 50,000 mrk. Icke ens dett sä betydligt ökde belpp mtsvrde emellertid behfvet ch säkert syntes dessutm, huruvid det för tillverkningen nödig belppet silfver kunde tili lndet införs, i nledning hvrf Bnkens Direktin i skrifvelse f den 3 september föreslg nlitndet f utvägen tt utgifv sedlr m en mrks vlör. Vid pröfning f frägn funn Bnkfullmäktige den föreslgn utvägen vr päklld f tvingnde behf för tt tillsvidre fhjälp bristen pä skiljem ynt smt ät underdänig frmställning m bemyndignde för Finlnds Bnk tt utgifv en mrks sedlr tt f Bnken inlöss i guld, i hvilket fseende en f Direktinen nskffd ritning jäm te förklring bifgdes tili stdfästelse. Smm 3 september meddelde Kejserlig Sentens Finnsexpeditin, tt Senten pä grund f Bnkfullm äktiges frmställning bemyndigt Finlnds Bnk tt utgifv en mrks sedlr tt f Bnken frmdeles inlöss i guld. Ötgifvndet f dess sedlr vidtg den 9 i smm m ä nd ch utging sädn under äret tili belpp f 3,440,587 mrk. Pä förslg f Direktinen nhöll Bnkfullm äktige den 20 december m ätgärd tt vid m yntverket y tterligre m ätte för Bnkens räkning prägls 500,000 mrk 1 50 pennis stycken smt 300,000 mrk i 25 pennis stycken. Bil tili denn frmställning hr numer er- hällits. 10. Efter hnd sm förslitn sedlr tili större ntl smlts i hufvudkntret hfv Bnkfullmäktige lätit upp- räkn dess sedlr, hvilk därefter förbränts. A smrnnträden den 10, 12, 16, 18 ch 20 februri, den 25, 27, 29 ch 31 mj, den 2 ch 4 juni, den 9, 11, 13, 16, 18, 20 ch 23 september smt den 14, 16, 18, 20 ch 22 december hr sälund uppräknts ch förbränts f Bnkens sedlr smmnlgdt 67,109,509 mrk ch 12 rubel, hvrf 13 Förbränning f förslitn sedlr.

9 14 15 Bnkens öppenhällnde. 1,000 mrks sedlr... 7,680 stycken 500 >» ,724» 100»» ,504» 50»» ,400» 20»» ,503» 12»» » 10»» ,021,600» 5»» ,944,200» 3»» » 1»» » 3 rubels» » Dessutm hfv förslitn sedlr uppbränts pä förn- stltnde f Bnkens revisrer tili belpp f 4,975,000 mrk. 11 Den 29 mj bemyndigde Bnkfullm äktige Direktinen, pä dess därm gjrd frmställning, tt beträffnde de fililkntr, där sädnt enligt Direktinens pröfning utn lägenhet kunde äg rum, förrdn det kntrstiden under smmrmändern 1915 finge liksm i därvrnde privtbnker slut kl. 2 e. m. i stället för kl. 2,30 e. m underdänig skrifvelse f den 9 jnuri gäfv Bnkfullm äktige sitt förrd tili nämnd tjän st ät K ssören Äkessn, hvilken jäm väl f Kejserlig Senten den 26 mrs därtill utnämndes. Tjänstledighet dels för sjukdm, dels f ndr rs- ker hr under är 1915 ätnjutits f nednnämnd kn- trsföreständre, nämligen: i Petrgrd t. f. föreständren Friherre Alexnder Aminff frän den 9 tili den 23 jnuri, frän den 1 tili den 20 ktber smt frän den 1 tili den 15 december; i Vibrg Mx Sbelli frän den 25 jnuri tili den 14 februri smt frän den 16 juni tili mändens utgäng; i Niklistd Axel Timgren under sex veckr, räkndt frän den 25 jnuri, smt under juni mänd, äfvensm i Kupi ssin Wilenius under juni mänd. Under förenämnd ledigheter hfv enligt Bnkfullmäktiges förrdnnde bnkkmmissriebefttningrn i regeln förestätts f kssörerne vid resp. kntr. För öfrigt hr under smmren semesterledighet beviljts föreständrene för kntren pä en mänd, hvrjäm te nägr kntrsföreständre f Direktinen pä nsökn tilldelts krtre tids ledighet, dck icke utöfver en veck för gängen. 13. Bnkkmmissrie- tjän slern. Sedän bnkkmmissrietjänsten vid kntret i S:t Michel genm förre innehfvren beviljdt fsked blifvit ledig, uppförde Direktinen pä förslg tili tjänstens äterbesättnde i först rummet t. f. Bnkkmmissrien vid smm kntr, Kssören Knut Gustf Äkessn, i ndr rummet Kssören vid kntret i Uleäbrg M tts ssin Nylnder ch i tredje rummet Kssören vid kntret i K tk Selim Mikel Bergrth. Pä Direktinens frmställning förrdnde Bnkfull- Diskntkmmäktige den 16 ktber Hndlnden Verner Fredriks- rntiem. sn tt tili utgängen f är 1915 vr ndre supplent diskntkmmitten vid Bnkens kntr i rvstehus efter idne Fbriknten Gustf Richrd Fältm rs. För är 1916 utsäg Bnkfullmäktige tili ledmöter ch supplenter i diskntkmmitteern vid bnkens kntr i lndsrten:

10 16 17 i Tvstehus tili ledmöter Ingeniören Jhn Henrik Hlmen ch Hndlnden Anders Gustf Skgster smt tili supplenter förre Lndssekreterren Krl Un Chydenius ch Hndlnden Verner Fredrikssn; i Jensuu tili ledmöter Lektrn Ar Mrkknen ch Justitierädm nnen Tun Edvrd Berner smt tili supplenter Affärsmännen Niil Suihk ch Krl Henrik Eliel Prthn; i Jyväskylä tili ledmöter Verkställnde direktören Hug Wilhelm Prviinen ch Brgmästren Hjlmr Hug ssin Hllmerus smt tili supplenter Aptekrene Frns Jhn Lrentz Splnder ch Eugen Mns- nerus; i Ktk tili ledmöter Stdskmrerren Göst Nrdgren ch Förste stdsläkren Viktr Hug Alfthn smt tili supplenter Dispnenten Erik Emil Sxell ch Af- färsmnnen Artur J k b Lemke; i Kupi tili ledmöter Härdshöfdingen Frns skr Möller ch fbriknten Jhn Fredrik Dhlström smt tili supplenter Prkuristen Rein Brunil ch Vicehärdshöfdingen Ukk Em il H jlm r Andersin; i S :t Michel tili ledmöter Kmmerserädet Crl Fredrik Pöndinen ch Trfikinspektören August Fredrik Grnfelt smt tili supplenter Kptenen Wldemr W inter ch Deptföreständren Edvin Alleen; i Niklistd tili ledmöter Hndlnden Tums Lurell ch viceknsuln Lennrt Eliel Bckmn smt tili supplenter förre Bnkdirektören Arthur Berger ch Hfrättsntrien Henrik Jhnnes Bström ; i Uleäbrg tili ledmöter Kmmerserädet Fredrik Adlf Riekki ch Justitierädm nnen Trsten Lundberg sm t tili supplenter Plitierädmnnen skr Gustf Lurin ch hndlnden Hermn Anderssn; i Björnebrg tili ledmöter Härdshöfdingen, Lgmn Thedr Lepld Eck ch Kntrsföreständren Cles Gtthrd vn Rehusen smt tili supplenter Fbriknten Fritz Arthur Juselius ch Stdskmrerren Jhn Leineberg; i Srdvl tili ledmöter Härdshöfdingen Krl Gustf Berg ch Hndlnden Wilhelm Srvli smt tili supplenter Affärsmännen ssin Evert Kivinen ch Alexnder Jh n Nissin; i Tmmerfrs tili ledmöter Kmmerserädet Fbin Klingendhl ch Justitierädm nnen Krl Kust Hljl smt tili supplenter Fbriknten Jhn Nikls Slm i nen ch Hndlnden Antn Hhl; i Ab tili ledmöter Plitierädmnnen Ernst Petter Jhn Thme ch Hndlnden Evert Wilhelm Nylund smt tili supplenter Kptenen, Friherre Rlf Mximilin Crpeln ch Hndlnden Axel Vlfrid Wiklund; i Vibrg tili ledmöter Knsulrgenten Crl Edvin Ekström ch Justitiebrgm ästren Ivr Gerhrd Alpeus smt tili supplenter Hndlnden Pul Sergejeff ch Justierädm nnen Pul J k b Immnuel Wiklund. I Petrgrd hr tili inventeringsmn förrdnts Chefen för Finsk Pssexpeditinen, Verklig Sttsrädet Friherre Thedr Bruun ch tili supplent för hnm Äldre biträdnde expeditinssekreterren vid Hns M jestät K ej- srens knsli för Finlnd, Jurisutriusquekndidten Knstntin Lisitzin. 14. Af Bnkfullm äktige vr är 1915 i tur tt fgä, f de tre fullm äktige, hvilk äg deltg i ll förekmmnde ärenden, H frättsrädet Krl Gustf Söderhlm sm t f de tre fullm äktige, hvilk äg deltg uti ärenden, sm nkmm ä smtlig fullmäktiges hndläggning, Jurisdktrn Heikki Gbriel Renvll, hvilk det dck, enär nytt vi icke försiggätt, tillkmmit tt frtfrnde kvrstä vid sitt uppdrg. Bnkfullmäktiges tjänstgöring.

11 18 19 Särskild nslg: ) semester nslg; b) diskretinsmcdlen; c) expensemedlen. Extr nslg tili förbältrnde f Bnkens tjänstemäns ch betjäntes öning. Vid tillfälligt förl hfv säsm bnkfullmäktige tjänstgjrt herrr Lhdensu, List, Hälisten, Idmn ch Lvnius. 15. Af det ä stt upptgn nslget för berednde f semesterledighet ät Bnkens ämbets- ch tjänstem än hr under är 1915 nvändts 18,758 mrk 33 penni. Bnkfullmäktiges beslut beträffnde dispsitinen f semesternslget är ntecknde i prtkllet för den 6 ch 29 m j. Under äret hr ur diskretinsmedlen i tillfällig nslg utgifvits smmnlgdt 1,624 mrk 40 penni. För är 1916 hfv Bnkfullmäktige pä förslg f Direktinen beviljt följnde belpp expensemedel tt nvänds vid Bnkens fililkntr, näm ligen: vid kntren i Bjönebrg, Niklistd, Kupi, S :t Michel ch K tk 1,500 mrk för hvrje, vid kntren i Uleäbrg, Srdvl ch Jyväskylä 1,200 mrk för hvrje, vid kntren i Jensuu ch Tvstehus 1,000 mrk för hvrder, vid kntret i Vibrg 3,800 mrk, vid kntren i Äb ch Tmmerfrs 2,000 mrk för hvrder smt vid kntret i Petrgrd 2,500 mrk. 16. Pä grund f tt Finlnds Lndtdg den 18 mj 1911 berättigt Bnkfullmäktige tt frän smm ärs börjn, tili förbättrnde f Finlnds Bnks tjänstem äns ch betjäntes eknmisk ställning smt öfrig tilläfventyrs nödig förvltningsutgifter, nvänd f Bnkens medel änd tili 80,000 mrk m äret, hr i enlighet med Bnkfullmäktiges den 9 jnuri fttde beslut är 1915 t sgd nslg nvändts tili förbättrnde f Bnkens tjän stemäns ch betjäntes öning 58,441 mrk 37 penni smt för nställnde f extr tjänstem än 19,500 mrk eller smmnlgdt 77,941 mrk 37 penni. För är 1916 hfv Bnkfullm äktige tillsvidre bevilj t tili förbättrnde f Bnkens tjänstem äns ch betjän tes öning 64,164 mrk tt nvänds pä hufvudskli- gen enhnd sätt sm är Sedän Bnkens Direktin den 13 mrs nhällit m rätt tt, för bibehällnde f den vnligt spräkkunnige utländsk krrespndenten herr Jhnnes Jen s i Finlnds Bnks tjänst, hns löneförmäner, hvilk smmnlgdt uppging tili 6,000 finsk mrk, m ätte frän det löpnde ärets begynnelse öks med ett persnligt rvde m 2,000 mrk för är, hfv Bnkfullmäktige för sin del icke funnit nägt tt vid Direktinens frmställning erinr. 17 Emedn rbetet vid Bnkens hufvudkntr ch i Tillfällig nägr f dess fililkntr under äret väsentligen ökts, extr tjänste- hufvudskligen genm växling f ryskt mynt, hfv Bnkfullmäktige pä Direktinens frmställning berättigt densmm: tt vid kntret i Äb tillsvidre nrdn en växel- kss m 50,000 mrk, hvrs hndhfvre äger ätnjut ett rvde f 10 mrk för dg; tt vid kntret i Petrgrd tillsvidre nställ en tredje penningeräknre mt en öning f 250 mrk ch en kntrsskrifvre mt en öning f 275 mrk i mänden; tt vid hufvudkntret jäm väi tillsvidre öppn en tredje kss, str 100,000 mrk, smt tt tili den persn, sm mbetrs tt hndhfv denn kss, utbetl ett tillskttsrvde f 200 mrk i mänden. 1 betrktnde därf tt det i BnkenS stt för nställnde f extr tjänstem än upptgn nslg, strt 85,000 mrk, tillökt med det belpp, sm f Bnkfullmäktige därutöfver för smm ändmäl nvists f det

12 20 i nästföregäende mförmäld nslg m 80,000 mrk, icke fullt förslgit tili förenämnd extr tjänstemäns önnde, hr det blifvit nödvändigt tt för sgd utgifter pä mkstnders knt säsm i 54 f reglementet för Finlnds Bnk förutsättes. 18. Dyrtidstill- Bektnde den synnerlig svär ställning, hvri de iägg ät Bn- Bnkens tjänstemän ch betjänte, hvilk ätnjut en k 7 f l ö! m d e lägre fiönins 1 följd f rädnde dyrtid räkt, beviljde tjänstemän Bnkfullmäktige, pä Direktinens frmställning, den 15 ch betjänte. nvember ät de i Bnkens tjänst nställde tjänstemän ch betjänte, hvilks öningsförmäner i Bnken, extr lönetillsktt ch äldersförhöjningr däri inberäknde, icke öfverstig 6,000 mrk, tillsvidre ett dyrtidstillägg, räkndt frän den 1 september ch utgörnde frän 2 1 / 2 tili 30 prcent, berende f öningens strlek ch ntlet persner, sm löntgren äger försörj. Dett dyrtidstillägg hr beräknts medför en mäntlig utgift f 3,087 mrk 4 penni. 19. Frägn m nytt regletnente ch ny s ' Frägn m nytt reglemente ch ny stt för Bnken, hvilket ärende är 1914 förevrit tili beredning, hr äfven ] g j5 f Bnkfullmäktige behndlts, men nsetts bör tillsvidre ber. Helsingfrs den 11 februri E. G. Pim en. K. J. Stählberg. K rl Söderhlm. H. G. Plheim. Göst Björkenheim. Heikki Renvll. A Th. M öller.

13 Bilg tili Finlnds Lndtdgs Bnkfullmäktiges berättelse för är Öfversigt f F i n l n d s B n k s s t ä l l n i n g c h v e r k s m h e t under ären A. Allmänn räkningr. Sid. I. Finlnds Bnks ställning ultim December II.»»» H l. Tblä utvisnde Finlnds Bnks ställning vid utgängen f bvrje qvrtl ären IV. Tblä öfver Bnkens beggnde sedelutgifningsrätt vid utgängen f hvrje qvrtl ären V. Bnkens kssbeständ vid utgängen f ären V l. Bnkens kssmsättning ären VII. B esu lttet f Bnkens verksmhet ären V ili. Vinstmedels räkning ären B. Specilräkningr. 1- Räkning öfver Bnkens förräd f finskt guldmynt bligtinsräkning Utländsk krrespndenters rä k n in g...19 Disknterde inhemsk vexlrs räkning H ypteksläneräkning...21 K sskreditivräkning... 22

14 Sid. 7. Disknterde utländsk vexlrs räkning Prtesterde inhemsk»» Prtesterde utländsk»» S e d e lrä k n in g Pstrem issvexlrs r ä k n in g... " 12. P ä kntret i Petrgrd stäld invisningrs räkning Upp- ch fskrifningsräkning Inkssvexlrs r ä k n in g A g i r ä k n in g Bnkens grundfnd Bnkens r e s e r v f n d Öppn depsitiners rä k n in g... " 19. Bnkens clering-rörelse säkr ch fskrifn frdringrs r ä k n in g... Allmänn räkningr.

15 5., x»n in2 Ultiln D ecem ber I. Finlnds Bnks stlln<ns A k t i v. Vlut för sedelutgifning. Metllisk kss: finskt g u ld m y n t... ryskt ch utländskt guldmynt.... myntdt g u l d... guld hs m y n tv erk et... Finskt silfverm ynt... bligtiner ä utländskt m y n t... Krrespndenter i u t l n d e t... Bnksedlr ch kupnger ä utländskt mynt Vexlr ä utländskt m y n t... 23,820,260 3,071, ,056, ,406, ,355, ,168, ,153, ,392, ,999:72 5,940,928)67 127,742,760 P s s i v. Vid nfrdrn betlbr förbindelser. Utelöpnde s e d l r...» pstremissvexlr...» invisningr pä kntret i P e tr g r d... ^PP- ch fskrifningsräkn. med sttsverket 23,111,095 *»»» ndr.. ^kssvexlr... ttslänennuiteter... r> krrespndenter i u tl n d e t... ^iverse rä k n in g r... eserverde vinstmedel 316, , ,713, ,051 8, ,551 1,251, ,498, ,318 27,824,263 2,168,761 2,370, ,219, Inhemsk utläning. Qrundfnd 25,000,000 Vexlr & finskt m y n t... H y p te k slä n... K sskreditiv... Öfrig tillgängr. 74,493,870 36,312,810 4,418, ,225,234 S, rvfn d... Värdet f bnkfstigheter ch inventrier Vt för sttsändmäl eventuelt reserverde. disp n erde... 60,616,582 2,713,499 63,330, ,000,000 7,182, ,330, ,182, myntdt s i l f v e r... Finskt k p p r m y n t... bligtiner ä finskt m y n t... Diverse rä k n in g r... Prtesterde inhemsk v e x l r... Prtesterde utländsk v e x l r... Sld f upplupn r ä n t r... B n kfstigheter... Inventrier... Fmk 2,713, ,056 88, ,059 14, , , ,066 2,713,499,764^. 247, 732, H9: 'ut för sedelutgifi» ,742,769:85 ^erutöfver eger Bnken utgifv sedlr för 40,000,000: 167,742,769: Sr: fvn specificerde vist förbin- 5elser ,219,470: 34 beviljde ksskreditiv innestäende 1,493,246: ,712,717: 11 0b, 6ggnd sedelutgifningsrätt Fmk 16,030,052: 74 Fmk 247,732,119 22

16 ( II. Finlnds Bnks ställn i^ Utinr December Metllisk kss: A k t i v. Vlut för sedelutgifning. finskt g u ld m y n t... 28,474,980 ryskt ch utländskt guldmynt ,568, myntdt g u l d , guld hs m y n tv e rk et ,640, Finskt silfverm ynt... 1,300,807 bligtiner ä utländskt m y n t... 65,850, Krrespndenter i u t l n d e t ,648, Bnksedlr ch kupnger ä utländskt mynt 3,121, Vexlr ä utländskt m y n t... 4,643, ,205,738 P s s i v. Vid nfrdrn betlbr förbindelser. Utelöpnde s e d l r...» p strem issvexlr...» invisningr pä kntret i P etrgrd... Pp- ch fskrifningsräkn. med sttsverket *»»» ndr.. ^ k s s v e x l r... rrespndenter i u tln d et... ^'verse räkningr... ti eserverde v in s tm e d e l ,614,134 3,020, ,387 3,354,175 9,074, ,688, ,762, ,331 1,868, ,639,907 4,723, , ,655, Inhemsk utläning. ^r'-(n d f n d... 25,000,000- Vexlr ä finskt m y n t... 51,697, H y p te k slä n... 8,839, Ksskreditiv... 3,184, ,721,370 ^ erv fn d... ^ärdet f bnkfstigheter ch inventrier 58,943, ,642,6321! 62,586, ,586, Öfrig tillgängr. bligtiner i Tysklnd... 10,391, Krrespndenter i Tysklnd ch sterrike 22,504, myntdt s i l f v e r , Finskt k p p r m y n t... 42, bligtiner ä finskt m y n t... 4,805,869 Diverse rä k n in g r... 79, Prtesterde inhemsk v e x l r... Prtesterde utländsk v e x l r... Sld f upplupn r ä n t r , B n k fstig h eter... 3,642, Inventrier ,642, ,314,05^ Fmk.,.. 477,241,l 67 1 ^ nstmedel: sttsändmäl eventuelt reserverde 'ut för sedelutgif- " in ,205,738:92 ' erutöfver eger Bn-!' n utgifv sedlr r... 70,000,000: 441,205,738:92 %är: fvn specificerde vist förbin- lser 385,655,034: 62 ^ beviljde kssk re d itiv innestäende ,404,495: 37 ^eggnd sedelutgifningsrätt Fmk 53,801,243: r>ö Fmk 4,000,000. [477,241,167 32

17 I 8 9 es.3» 50 CÖ ö 50» C 0 3 i C C C rh" (M C C rh rh C N N ic C Cvf cm" i CC c" C C 00 iq. rh -S 2 p> C rh C C l 03, U0, cm" t>r t>-" J_ C C l (M u C rh C c - C rh " " rh, C " -h (M H c" 03^ c" i c~ t>-~ c T i CM rh CM III. Tblä utvisnde Finlnds Bnks ställning vid utgängen i hvrje qvrtl ären ti ' TS räs rh CM rh r_^ 0 0 l>- rh 0 3 t-h J C 0 M 50 C J» rh» 00 0 C ' 0 3 I> cc CM 03». l i rh c «i f I>^ u «0 " 03" c" c" rh " rh CÖ A CM CM 0 3 C J r C I I>- J 00 i u rh l C C» H c-^ -4-S u " rh c" f 0 0 rh 03 c" C HH rh CM r 1 rh * C rh rh T-H T-H T"H r"' *" *?H &4H «S; > I 5.2 CIS V, 0 0 C C ^ C c/i C CM C rö "- rh Q I :.9 E l ö 8 00 C 0 0 CM i C f 1> C C ~ h ' T C CM c ^ ) 00 CM C rh 0 C C r-l (M rh (M CMtf C" C" rh j" rh rh 0 3 C» c rh» C, t C" CM" «i C t-h t-h r-t (M (M C" s C l C l (M C I > rh C t-t t>- l > (N 1> 0 0 CM» CM CM C C rh rh 0 5 C rh rh C 03 C» t - C C CM C <M C C 0 3 C rh rh l > r H i r H T H C 0 C l 0 0 rh u C CÖ C rh,!>> t-h rh rh i " u c cct i " C C C C C C rh u - s A S rh C J 0 1 t> rh i 0 3 CC S C *H -Q S r S i " ^ «h (C f l h CC Pssiv, r 1 J I J J t>- t> - c c C C f l 0 G G 'X; t*h 00 c 0 C c C C C C C 0- i i^ l l> - i C > tn " " 0 " " 0 " 0 " 0 03" 03" i" 03" c" Sh C C C C C C C C c c f l C c q, 00 C 0 3 CM 03^ L'- l> l> - i_ C l m 0fH 00 00" C 00 c" c" c" c" C c" c" c" G G rd A CQ s.5 -«S c ^ - 2 S ^ 3 ^.2.2 ^ i 3 :ce rg >? "j U,J5 ^ S 73 4> n.- 'H rt S S*» s. 5 ö 3 8 " " " ~ ' " rh I I I I I I I I 0 u I rh C C 'C C 03 I 00 G0 rh C rh c^ 0 0 rh 03 C C C , 0 03" c" c -" rh 0 0 cc c" c" c" *0 t-h 0 CM. 01 -H C 0 3 u J_ 0 0. *. 0 l c q, -H c c C Ö * c" 0 " c" C cd " t r c" rh "»0" i 0 rh rh C rh rh rh C C 00 T 1 rh rh J J C C C CM rh 00" t- C C C H H c" i CM M CM t> Tj C C C C l i rh rh T-H h - l>- i>» 0 3 rh C I C J rh c rh rh C C 0 3 rh CM rh r ( 0 3 l 1^ C C CM T) 1^ 0 3 I 0 l rh U ) 0 0 C i C C C <±> rh rh» Lvr - rh J J C c l C C 00 0 rh U J J CM CM 04 I J t-h J rh D g. r H r H r H r H - H - H C C C C C C C C C C C C (M 1 H C rh

18 11 IV. Tblä öfver Bnkens beggnde sedelutgifningsrätt vid utgängen f hvrje qvrtl ären C C (M CD C - f» l cvl c q cd cd CM rh " c c 0 1 C N C Summ sedelstck. Bnkens hel sedelutgifningsrätt. Innestäende ä beviljde ksskreditiv. beggnd sedelutgifningsrätt. Smf. Smf Smf. Smf Är 1911 ultim December. 186,036, ,857,770 1,848,064 29,331,014» 1912» M rs ,149, ,157,087 1,915,691 28,076,979»»» Ju ni ,750, ,751,813 1,505,159 23,493,175»»» September. 171,712, ,156,264 2,081,724 29,474,868»» s D ecem ber. 167,742, ,219,470 1,493,247 16,030,053» 1913» M rs ,076, ,873,665 1,983,815 22,218,680»»» Ju n i ,065, ,707,862 1,167,727 26,190,199»»» September. 183,238, ,071,414 1,266,469 42,900,577»»» D ecem ber. 186,571, ,124,297 2,259,682 41,187,053» 1914» M rs ,092, ,255,610 2,874,635 38,962,159»»» Ju n i ,308, ,020,326 3,282,572 41,005,268»»» September. 234,677, ,910,636 3,068,722 69,698,182»»» December. 229,894, ,348,018 3,129,830 50,416,847» 1915» M rs ,781, ,163,982 1,977,464 58,640,093»»» Ju ni ,275, ,013,972 1, ,282,413»» > September. 392,700, ,893,541 1,405,279 75,401,532»»» D ecem ber. 441,205, ,655,035 1,749,461 53,801,243 tn S r S c3 CC G <u G cd b«12 *> n s t 0> X5 CQ C C CQ C G» G CQ CQ > n rh Q 0 0 c cq cd JS rh rh >* d cd > C C A. 00 C rh i i S «00 C S rh' I.3 ^ -g 2 U bjd "3 A ÖX) h ä 55 C i 0 0 CM C 6 i * 0 0 C rh rh C& i d " Cvf rh c rh c q rh Ä ä * l> - l> - rh CM i Ö 6 i iö c c * c c q 0 0 i d c~ CM i c d c rh C M ä * CM cd rh rh G C^ CM CM' CM* CM C es C T3 D JD. * -p S1 ^ * <4-i t S- Ah ä c,±4 pq <» C cud rh i c c & I (f

19 12 m N J d S e ) C : C/3 I. Jsd C/3 S ) n C CQ r f l ÖJD ÖJD S ' : c3 Ph b L l>- - C C rh CM C C 0 5 Th i l>» Th CM C c T-H Th V C CM 00 CM 05 ö Th 05 CC C L"- Th C t>- C C Th Ä t> L 00 C C CM^ C!> C CM C 00 TjT Th d 05 Th C" tf!> "» cm" 0 5 Th" CJ 00 G0 CM»-H 00 C 0 5 J-H 00 i>^ C C 00^ Th cq_ CM 00 C t>t C 00 *ct c" Th" i is» *^h C C T* 00» Th Th f 1 *1 C T-H r-h T-H rh C Th' cm * Ä 1 * A * * Ä Ä Th 0 5 CM 05 CM CM 00 TH 05 Th C C C 0 5 CM 0 CM Ö t ö 00 l ö d T*i C i C i>-» C Th c Th^ C CM 05 Th C 05 05~ i>^ r-t t*t t r cm" C 'f i>t C r " CM C -h C 0 5 C C Th l q_ CM i Th CM CM 00 C Th^ rh i 05 0< j d- " C - «CD C C C" 05 TfT l>-" rh (M C : rh CM C C Th Th Th 0 5 C I < r-h r > r-h Ä * *-4 % 1 * Ä Ä Ä «Ä #5 Ä «Th CM cm CM 1 CM i CM 1 Th 5r> C 00 C'- CM r-h CÖ 00 CÖ CÖ i t i CM c C Th C CM c 00 CM C S-* (N D - 00 Th_ C Th c^» C C_ 2 C" t *T I>T cm" c" " Th" >" cm" A Ä C CM 0 5 c CM -»-5 Th i C» 00. * * C C C CM^ C < d T c" C" " " l C c" c" c" C M d 00 r-h i» > C M C M Th Th Th 05 C M C M rh r-h t- h * Ä <D c ce PH " T5 :0 H. * Ä * Ä Ä ^ &JD # *53 CU M '-Ö f l F n3 '> SP rq bc T3 '., _ ' ä g 0 s s s 'H ^ k (S r ' n - h ÖJD.2 5 < P M S:t M ic h e l...» 36,760,519:45» 39,220,605:67» 20,962,438:33 T v s t e h u s...»26,259,365:15» 24,631,090:11» 18,617,361:67 Jy v ä s k y lä...»23,998,002:44» 25,264,042:58» 33,363,635:55 J en su u...».21,837,462:86» 50,873,056:20»56,758,592:65 VII. R esulttet f B nkens verksm het ären K r e d i t. Är Är Är m f Hi. y. 7li Intressen ä inhemsk utläning... 6,968, ,148, ,595,303 09»» kntkurnter i utlndet 2,177, ,148,128 3,192,045 52»» bligtiner... 1,072, , ,279, A g i , ,529, ,609, , , , Inutn säkr frdringr... 7, , , Sld fö r lu s t... 21,285, D e b e t. Summ 10,824, ,900, ,298, Löner ch rvden , , , Extr nslg, nvändt belpp... 73,964 73, , Bnkfullmäktiges rvden ch ex- 46, , ,350 18, , , Sedeltillverkningen , , , Diverse m kstnder , , , Agi, kursförlust ä rysk vlut... 4,036, ,713, Nedskttning f bligtiner , , Tili säkr frdringr öfverförd.. 9, , ,200 För eventuell förluster reserverdt 600,000 Bnkens nett v i n s t , ,501, Af nettvinsten hr öfverförts: Summ 10,824, ,900, ,298, tili reservfnden (bnkfstigh. kt).. 403, ,657 69» vinstmedelsräkningen.... 8,256, ,133, Tili förlustens täcknde hr nvändts: dispnerde vinstm edel... 11,003, frän r e s e r v f n d e n... 9,481,801 50

20 14 Cvf 00 * rtf I i A* l H Z L *-T c i cvl l.>-» T c (M C 00 j ö 3 0, rh «01 VIII. Vinstmedels räkning ären rö s en h zn 'Ö TS «H :0 r ; e <D fc t: <D CD > h j " rd ' : ÖX) &X) ÖX).2 *3 -M : r-ö bd g : Specilräkningr. <D rq n Q B 0 r CÖ B ^4 I» CÖ C C r H u <J rh i 0 01 rf T-H 05 S

21 Räkning öfver Bnkens förräd f finskt guldmynt. 2. bligtinsräkning. Stycken ä 20 mrk. Stycken ä 10 mrk. Summ. Debet. K redit. Nedskttning. Smf yii Smf. yu. Smf yii. M yntverket leverert intill ultim December är » leverert» Smf Smf Smf 45,170,000 4,280,000 10,840,000 3,960,000 56,010,000 8,240,000 Summ 49,450,000 14,800,000 64,250,000 H ärf utelöpnde: ultim December ,856,600 7,127,860 32,984, ,141,900 7,611,890 35,753,790 ch i Bnken inneliggnde: ,168,180 7,606,840 35,775,020 ultim December ,593,400 7,672,140 31,265,540 1»» ,308,100 7,188,110 28,496, ,281,820 7,193,160 28,474,980 m yntdt guld ultim December 1912: i Bnken... Sm f 7,056,597:97 hs M y n tv erk et.» 1,406,460:62 Ären tillkm genm M yntverket Snif 27,430:14»» köpt frän utlndet...» -»» nedsm ält utländskt guldm ynt...» 681,966:93 Ären förs&ldt...» 358,712:56» '> M yntverket leverert finskt g u ld m y n t...» 8,240,000: m yntdt guld ultim December 1915: i Bnken... Smf 596,526:47 hs M yntverket.» 467:07 Behällning ultim December ,835, Ar , , ,258 48» ,448, ,522,727 06» ,675, ,084, , Nedskttning enligt sist klumnen 782, Behällning ultim December ,048, Nästnäm nd behällning bestd f: Summ 102,152, ,152, , bligtiner ä utländskt m ynt.. Fm k 65,850,918: 78» i Tysklnd» 10,391,241:99» finskt»... _» 4,805,869: Fmk 81:048,029: 77 sm t är plcerd i: finsk 3 /2 / sttslänen f 1895, 1901 & Fr. 577,500: 3 / sttslänet» » 9,500:» 3 */2 % *» Rmk 36,000: 4 l/27»» » 163,200: 5 /» ,023: -8 finlnds Hypteksfören. 4 /0 Iän f 1887 & Rmk 367,740:»» 4 72%»» 1907 & » 1,615,545: Städerns i Finlnd Hypteksksss 4 /, län f 1895 & » 239,355: Städerns i Finlnd Hypteksksss 4 */* U Iän f 1900 & » 358,830: ^örenings-bnkens i Finlnd 3 */2 / l&n f » 728,000: / Nrdisk Aktiebnkens 4 /0 län f 1897 & » 208,575: Helsingfrs 4 1/2 län f Kr. 366,480:»»» Rmk 132,600: ^ ib rg s»»» Kr. 138,600: % sk 4 % knsls f G- Rbl. 30,000: Ä» guldlnen» 1890 & * 56,000t * ^ 1/2 /0 guldlänet» » 248,375: * 5 /0 inrikes länen f 1914 & Rbl. 1,314,000:» 4 /0 sttskssförskrifn. f 1914 & » 12,245,000:

22 18 Rysk 5 l/2 % krigslänet f Rbl. 9,927,000 Rjäsn-Urlsk 4 /«jernvägslän f G. Rbl. 18,750»»»» Rmk 514,500 Wldikwks»»» 1897 & » 100,000 Rysk sydstbnns 4 /0»» 1898 & » 464,000 Mskw-Kiew-Wrnesch 4 /0 jernvägslän f » 194,500 Kslw-W rnesch 4 /0 jernvägslän f » 1,800 Engelsk 4 /2 /0 krigslänet ,600 Trnsvl 3 / länet f » 10,400 Svensk 3,6 /0 sttslänet f Kr. 1,050,500 Sveriges Allm. Hypteksbnks 3 */* / ^ n...» 623,000 Stckhlms 3 >/» % Iän f Rmk 46,350 Götebrgs»»» 1886 & » 186,300 Nrges Hypteksbnks 3 V2 / Iän f » 162,450 Köpenhmns 3 '/ / Iän f 1886 & Kr. 240,000 Tysk 3 % rik slä D e n...rmk 1,900,000» 3^/2 / *... * 1,075,100 Preussisk 3 /0 k n s ls...» 1,600,000 3 V /» f » 36,000»» Centrl Bden-Credit l ä n...» 731,500 Schsisk 3 % s t ts r ä n t n...» 759,000 Hessens 4 / sttslän f 1899 & » 33,000 Hmburgs 3 /0»» » 1,217,500 Bremens» >» » 250,000 Österrikisk 4 / g u ld rä n t n... Fl. 550,000»» k r n rä n t n... K. 735,000 Ungersk 4 /0 g u ld rä n t n... Fl. 735,000»» k r n rä n t n... K. 500,000» 3 V2 / sttsräntn f » 500,000» i> Bden-Credit lä n...» 1,275,800 Finlnds Hypteksförenings 5 % Iän f Fm k 20,000 Städerns i Finlnd Hypteksksss 4 / län f 1896.» 15,000 Fstighetsbnkens i Finlnd A. b. 5 % län f » 324,500 Centrllänekssns för stds-. lndskm. i Finlnd 5 /0 län f » 29,000 W ibrgs 5 /0 län f » 800,000 Tmmerfrs»»» » 165,000 Kymmene A ktieblgs 6 /0 län f 1910 & » 3,527,030 Sld 3. Utländsk krrespndenters räkning. Är Är Är Är mf. 7IL yu. 7u. Smf. yu. tillgdhfvnde: Ultim Jnuri... 76,927, ,246, ,486, ,831, Februri... 76,875, ,343, ,480, ,800,098 95» Mrs ,962, ,757, ,924, ,693,277 02» April ,709, ,511, ,600, ,886,875 17» M j... 61,171, ,614, ,915, ,321,150 87» Ju ni ,394, ,942, ,766, ,562,539 33» J u l i... 59,269, ,329, ,491, ,130,116 70» A ugusti... 61,114, ,368, ,969, ,693,844 64» Septem ber.. 63,545, ,867, ,682, ,982,137 85» ktber... 64,109, ,179, ,683, ,016,057 01» Nvember.. 62,066, ,047, ,640, ,726, December.. 59,606, ,327, ,178, ,779, Tysklnd 0. Österrike 22,437, ,504, Är 1915 hde Finlnds Bnk mbud pä följnde utländsk rter: Stckhlm, Köpenhmn, Kristini, Lndn, Pris, Bsel, Antwerpen, BriisseJ, Amsterdm, Hmburg, Liibeck, Berlin, Frnkfurt m Min, Wien, Triest, Petrgrd, Rig, Mdrid, New Yrk ch Chikg. 19

23 Disknterde inhem sk vexlrs räkning. Disknterde. Infride. P rtesterde. T ili s ä k r f rd r in g r ö fv e rfö rd. Smf. yii. Smf. yu. Smf yii. Smf yii. Ultim Dec i prtföli... 74,493, Ar ,901, ,051, ,559 01» ,822, ,959, ,643 74» ,608, , ,500 Summ 1,039,826, ,295, , Öfverförd tili prtesterde vexlrs räkn. 833,702 75» tili säkr frdr. I prtfölj ultim Dec ,697, \ Summ 1,039,826, ,039,826, Prtföljbehällningen bestd f: Ultim Dec Ultim Dec U ltim Dec mf. yu. Sm f yii. Sm f yu. Lkl vexlr vid hufvudkntret i H elsingfrs.. 21,188, ,273, ,582,502 82» kntret i Ä b... 4,211, ,419, ,604,815 35»»» Björnebrg.... 7,323, ,772, ,456,427 84»» N iklistd.... 2,820, ,459, ,422 18»»» U le ä b r g , , ,865 59»» K u p i... 1,498, , ,735 46»» Jensuu... 2,031, ,295, ,219,236 28»»» S rd v l , , ,753 78»» W ib rg... 6,407, ,321, ,751,757 66» S:t M ichel... 1,232, , ,734 62»»» Tmmerfrs.... 4,723, ,882, ,306,544 69» Tvstehus , , ,199 01»»» Jy v ä sk y lä , ,253, ,701,653 24»»» K t k... 3,963, ,644, ,889, R e m itte r d e... 20,230, ,064, ,731, Summ 78,720, ,419, ,697, Hypteksläneräkning. Utgifn. Inbetld. T ili s ä k r f rd r in g r ö fv e rfö rd. Siiif. yu. Smf yu. Sinf yu. U testäende ultim December ,312, Ar ,829, ,764,972 52» ,738, ,328, ,856, ,803, Summ 255,736, ,897, Öfverförd tili säkr frdringr... _ Ultim December 1915 utestäende.. 8,839, hyptekslän utestd: Summ 255,736, ,736, U ltim Dec Ultim Dec Ultim Dec Sinf. yii. Smf. yu. Smf. yu. hufvudkntret i Helsingfrs.. 16,612, ,804, ,343, * kntret i Ä b... 2,352,880 2,548, ,300»» Björnebrg , ,650-30,450 -»»» Niklistd , , ,750 --» U le ä b r g , ,850 14,750» K u p i , , ,050» J ensu u... 11,420 12,720 21,170» > S rd v l , , ,060»»» W ib rg... 1,788, ,725, ,935»» S:t M ichel , , ,050»» Tmmerfrs.... 3,458,230 2,041, ,550 -»» Tvstehus ,940 34,400 30,100»»» Jy v ä sk y lä , ,290 16,500 * 325, , ,150 Summ 26,376,923^24 25,786,995(83 8,839,599 31

24 Säkerheten för hyptekslänen utgjrdes f: Guld ch s i l f v e r... bligtiner ch bnkdepsitinsbevis... A k t i e r... Intecknde skuldsedlr... Vrr m. m... Beviljdtbelpp ultim December. Summ Ultim Dec Ksskreditivräkning. U ttgnin 3* Ultim Dec Ultim Dec Sinf. yu. Smff. yii. Srnf yti ,196, ,020, ,552, ,264, ,513, ,783,820 9,915, ,253, ,502, ,376, ,786, ,839,59931 Insättniug. Tili säkr frdringr öfverförd. Utestäende ultim December. Smf yu Smf yu. Sinf yu. Smf yu. Smf. yii Är ,911,800 4,418,553 23» ,168,000 62,072, ,583, ,908,317:92» ,557,300 70,476, ,957, ,427,469 97» ,934,200-31,276, ,519, ,184,73925 Ultim Dec. U ltim Dec. Ultim Dec Smf. yu. Smf. yu. Smjt yu. U testäende ksskreditivbelpp: vid hufvudkntret i H elsingfrs.. 1,567, , ,132 22» kntret 470, , ,100»»» Björnebrg ,100 10,000 5,500»» Niklistd ,500 19,000 19,025 96»» U le ä b r g >»» K u p i... 27, , ,813 24»»» Jensuu... 14,400 8,000»» S rd v l , , , *»» W ib rg... 1,808, ,146, ,820,854 01»»» S:t M ichel... 95, ,250 97,885»»» Tmmerfrs ,125 90,525»»» Tvstehus....»» Jy v ä sk y lä... 7,300 27,100»» K t k... 99, , ,950 Säkerheten för kreditiven utgjrdes f: bligtiner ch bnkdepsitinsbevis.... Aktier Intecknde skuldsedlr... Summ 4,908,317) 92 4,427, ,184, Ultim Dec Ultim Dec Ultim Dec Sinf yu SiHf yu. Snif. yu , ,810, ,100 3,937,300 2,395, ,000 1,866,300 Summ 7,168,000 7,557,300 4,934,200 -

25 24 25 Bnkens räntestser under ären , 6 '/2 ch 7 / tili 24 Nvemb. 1913, derefter 5 */2, 6 ch 6 */2 7»» 31 Mrs 1914,» 5, 5 Vs ch 6 0/ /» 3 A ugusti»» 7, 7 7 i ch 8 7»» 5 Septemb.»» 6, 6 >/, ch 7 7» 9 Jnuri 1915,» 5 7 2, 6 ch 6 */ / Inträdesfgiften för Ksskreditiv hr u tg j rt J/2 / för är. 8. Prtesterde inhem sk vexlrs räkning. Ultim December 1912 utestäende. 405,950 Infride. Tili säkr frdringr öfverförd. Smf yu. Tm/. yil Sv/f yii Ar , , ,429 29» , , ,491 49» ,500 16,300 29,200 Summ 1,239, , , Tili säkr frdringr öfverförd.. 585, Utestäende ultim December Disknterde utländsk vexlrs räkning. Disknte rde. Kem itterde ch försäld. Prteste rde. Smf 7H Sm f yii. fi. 9. Prtesterde utländsk vexlrs räkning. Ultim December 1912 i prtfölj 5,940, Ar ,322, ,130, » ,818, ,750, ,209 34» ,149, ,645, ,235 Summ 213,231, ,526, , Öfverförd tili prtesterde u t ländsk v e x l r... 61, Behällning ultim December ,643, Ultim December 1912 utestäende. Är » » Summ Tili säkr frdringr öfverförd.. Utestäende ultim December P rtesterde. Prtesterde. Infride. Tili säkr frdringr öfverförd. 9m/C. yu. Smf yu. Smf. yu. 580, , , , , , ,235 56, , , , ,

BERÄTTELSE. Finlands Landtdags Bankfullmäktiges. Landtdagens Bankutskott. för är 1917. tili H ELSINGFORS 1918,

BERÄTTELSE. Finlands Landtdags Bankfullmäktiges. Landtdagens Bankutskott. för är 1917. tili H ELSINGFORS 1918, Finlands Landtdags Bankfullmäktiges BERÄTTELSE för är 1917 tili Landtdagens Bankutsktt H ELSINGFORS 1918, P IN S K A T,IT T E R A.T U R S Ä IX S K A P E T S T R Y C K E R I. Aret 1917 har, säsm Finlands

Läs mer

Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE. för är 1912. Landtdagens Bankutskott. H ELS IN G FO R S 1913. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri.

Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE. för är 1912. Landtdagens Bankutskott. H ELS IN G FO R S 1913. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri. Finlands Landtdags Bankfu11mäktiges BERÄTTELSE för är 1912 tm Landtdagens Bankutsktt. H ELS IN G F R S 1913. Hufvudstadsbladets Nya Tryckeri. I Pä det eknmiska mrädet har under 1912 i allmänhet rädt ett

Läs mer

Finlands Landtdags Bankfullmäktiges

Finlands Landtdags Bankfullmäktiges Finlands Landtdags Bankfullmäktiges BERÄTTELSE för är 1911 tili Landtdagens Bankutsktt. HELSINGFORS 1912, IN.SK A r.tttbrattir -SÄM.SKAPM TS TRYCJKERl. En tilltagande lifaktighet har under är 1911 gjrt

Läs mer

BERÄTTELSE. Finlands Landtdags Bankfullmäktiges. Landtdagens Bankutskott. tili. om fattande äret 1910.

BERÄTTELSE. Finlands Landtdags Bankfullmäktiges. Landtdagens Bankutskott. tili. om fattande äret 1910. Finlands Landtdags Bankfullmäktiges BERÄTTELSE tili Landtdagens Bankutsktt * m fattande äret 1910. Helsingfrs, 1911. Hufvudstadsbladets Nya Tryekeri. De f öi hppningar man via senaste ärs ingäng trdde

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Prtkll fört vid årsstämma med aktieägarna i Pract IT Grup AB (publ), rg nr 556494-3446, den 5 april 2006 i Kista Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier ch röster för envar

Läs mer

Resultatrapport I 000,00 4 006,40 122 473,38 154 461,40 50 549,00 21871,0A 0,97 363 212,15

Resultatrapport I 000,00 4 006,40 122 473,38 154 461,40 50 549,00 21871,0A 0,97 363 212,15 Resulttrpprt GUTEKOR EKOOMISK FOREIG 76961 9-061 5 Vld perid: Hel räkenskpsåret Räkenskpså r: 2A1 4-A1 -$ - 201 4-1 2-31 Senste ver.nr: A''162, L2 Sid 1 (2i Utskriven: 2A1 5-02-17 1 6:'l 3:35 Periden Rörelsens

Läs mer

Bankfullmäktiges framställningar och förslag.

Bankfullmäktiges framställningar och förslag. 40 är 1894: undertecknde Lindelöf för res tili utlndet i vetenskpligt ändmäl frän den 15 eptember tili den 20 ktber, Dnner för enskild ngelägenheter under senre delen f Juli smt större delen f Augusti

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen rtkll frt vid årsstämma i Selena Oil & Gas Hlding AB (publ), rg.nr 556643-6613, den 17 juni 2015, i Stckhlm. 1. Öppnande av stämman ch val av rdförande vid stämman Arsstämman förklarades öppnad av styrelsens

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm

,,i s At PROTOKOLL. fört vid årsstämma. den 26 mars 2015, med aktieägarna i Swedbank AB. Dansens Hus i Stockholm PROTOKOLL fört vid årsstämm med ktieägrn i Swedbnk AB den 26 mrs 2015, Dnsens Hus i Stockholm 51,Ârsstämmn öppndes v ordförnden i bnkens styrelse, Anders Sundström, som hälsde de närvrnde välkomn till

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA HÄRJEDALENS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2009 Renhållningstx för Härjedlens kommun Antgen v kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Den renhållning som enligt miljölken åvilr kommunen, omesörjes v Rexcer AB som hr ntgits

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet Stadgar för Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben utan persnlig ansvarighet 1. Namn ch ändamål Denna förening, vars namn är Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben u.p.a., har till föremål att för sina medlemmars

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

Document PX -05-0005. Your Data. Handled by. E-Mall. Office. Saab TransponderTech AB, org.nr. 556535-9790 - Årsredovisning iör räkenskapsåret

Document PX -05-0005. Your Data. Handled by. E-Mall. Office. Saab TransponderTech AB, org.nr. 556535-9790 - Årsredovisning iör räkenskapsåret SA Page 1 (1) Saab TranspnderTech Blagsverket Årsredvisningar 851 98 SUNDSVALL Dcument Id PX -05-0005 Yur Referanca Yur Data Handled by Versin Date 2005-06- 10 Telephne E-Mall ffice Saab TranspnderTech,

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" 08-550 224 06 Emma.Fagerstrand@sdertalje.se

Läs mer

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969 Evighetsklender Vilken veckodg vr det när du föddes? På vilken veckodg fyller du 18 år? Med den här evighetsklendern kn du t red på det. Gör så här när du sk t red på veckodgen: Lägg ihop följnde fyr tl:

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper CTH/GU LABORATION MVE6 - / Mtemtisk vetenskper Inledning Integrler Iblnd kn mn inte bestämm integrler exkt utn mn får nöj sig med tt beräkn pproximtioner. T.ex. e x dx kn inte beräkns exkt, eftersom det

Läs mer

styrelsen för BrfYmer Presenterar härmed Årsredovisning 2011

styrelsen för BrfYmer Presenterar härmed Årsredovisning 2011 styrelsen för BrfYmer Presenterar härmed Årsredvisning 2011 www. brfymer.se Organisatinsnummer: 717600-1175 Styrelsen har sitt säte i Uppsala Sidan l av 8 l Föreningen l februari 1923 tg några initiativet

Läs mer

Namn och matrikelnummer: 1.a) Redogör kort för begreppet strikt ansvar inom skadeståndsrätten (5 p)

Namn och matrikelnummer: 1.a) Redogör kort för begreppet strikt ansvar inom skadeståndsrätten (5 p) Introduernde kurs i hndelsrätt 10.12.2002, Helsingfors oh Vs Skrivtid: 3 timmr Fråg 1 (Övrig frågor se särskild frågeformulär). Oserver tt tentmen omfttr fem (5) olik frågeformulär oh tt ll dess formulär

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Försäkringsvillkor Dolda fel. 2015 Finland Höghuslägenhet, radhus, parhus, fristående enfamiljshus i bostads- eller fastighetsaktiebolag

Försäkringsvillkor Dolda fel. 2015 Finland Höghuslägenhet, radhus, parhus, fristående enfamiljshus i bostads- eller fastighetsaktiebolag Försäkringsvillkr Dlda fel. 2015 Finland Höghuslägenhet, radhus, parhus, fristående enfamiljshus i bstads- eller fastighetsaktieblag Dlda Fel Försäkring 1. Försäkringsgivare Denna försäkring erbjuds av

Läs mer

14 oktober Debiterad F- eller SA-skatt för september 2013 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

14 oktober Debiterad F- eller SA-skatt för september 2013 ska vara bokförd på Skatteverkets konto. 14 ktber Debiterad F- eller SA-skatt för september 2013 ska vara bkförd på Skatteverkets knt. En extra skatteinbetalning ska vara inbetald m du räknar med ett undersktt av slutlig skatt på mer än 30 000

Läs mer

Arlandabanan Infrastructure AB

Arlandabanan Infrastructure AB \-, ARLANDABANAN ')J INFRASTRUCTURE Arlandabanan Infrastructure AB Delårsrapprt januari- juni Arlandabanan lnfrastructure AB Org nr 556481-2385 2(5) FÖRETAGET OCH VERKSAMBETEN Arlandabanan Infrastructure

Läs mer

Varumärkesfrämjande möjligheter

Varumärkesfrämjande möjligheter Kitmän, Stockholm 18 & 19 februri 2015 Vrumärkefrämjnde möjligheter Tck vre hundrtl uttällre och en mä om växer vrje år, hr ponring blivit ett utmärkt ätt tt kilj ig från ndr och befät in tällning om ett

Läs mer

2014 Nr 1. Stig Bratt

2014 Nr 1. Stig Bratt 2014 Nr 1 Årsmötet. Det vr 25 persner sm km till årsmötet där Lrs Grundberg inledde med tt häls ll välkmn. Sedn hedrdes de medlemmr sm vlidit under året med en tyst minut ch musik. Jhn-Rlf Jhnssn vldes

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet.

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. v 6 Någr v de storheter som förekommer inom nturvetenskp kn specificers genom tt ders mätetl nges med ett end reellt tl. Exempel på sådn storheter, som klls sklär

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse

Arsredovisning Kalmar Läns Musikstiftelse Arsredvisning Kalmar Läns Musikstiftelse Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (11) Arsredvisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 styrelsen för Kalmar Läns Musikstiftelse avger härmed följande

Läs mer

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15

Sammanträdesdatum. 246 Dnr 646/15 ' GJ ~""y SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. '- TRANAs KOMMUN 2015 11 02 Sida 16 (36)." KOMMUNSTRYRELSENS AU 246 Dnr 646/15 Förslag till riktlinjer för uppvaktning Kansli- ch persnalchef Maria Ejhed

Läs mer

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning

1(3) Kommunstyrelsen 2011-11-08. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 1(3) Kmmunstyrelsen 2011-11-08 KS 511 Dnr 424/2010 Kd 107 Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kntrllbalansräkning

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

C. Vissa uppgifter angående personvagnsparken år 1929.

C. Vissa uppgifter angående personvagnsparken år 1929. Ur Statens järnvägar: Trafikavdelningens berättelse år 1929 C. Vissa uppgifter angående persnvagnsparken år 1929. 1- För trafik tillgängliga vagnar. Tabell nr 1 utvisar antalet vid statens järnvägar under

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Till Finlands Landtdags Bankutskott.

Till Finlands Landtdags Bankutskott. 1908. U. B. Bankutskottets betänkande N:o l angående ändring af 18 och 19 af Finlands Banks reglemente. Bankutskottet har af Landtdagens Bankfullmäktige fått emottaga följande skrifvelse: Till Finlands

Läs mer

uppdrag: matte Gunnar Kryger Andreas Hernvald Hans Persson Lena Zetterqvist Mattespanarna

uppdrag: matte Gunnar Kryger Andreas Hernvald Hans Persson Lena Zetterqvist Mattespanarna uppdrg: mtte Gunnr Kryger ndres Hernvld Hns Perssn Len Zetterqvist Mttespnrn ISN 978-9-7-0- ndres Hernvld, Gunnr Kryger, Hns Perssn, Len Zetterqvist ch Liber re d k t i n Mirvi Unge Thrsén, Mri Österlund

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för

Årsredovisning. Brf Fiskaren nr 32. Räkenskapsåret 716406-7477. för Årsredvisning för Brf Fiskaren nr 32 716406-7477 Räkenskapsåret 2013 1(9) Styrelsen för Brf Fiskaren nr 32 får härmed avge årsredvisning fr räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Infrmatin m verksamheten

Läs mer

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.

Försök med vallfröblandningar Av Nilla Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsala E-post: Nilla.Nilsdotter-Linde@ffe.slu. Försök med vllfröblndningr Av Nill Nilsdotter-Linde SLU, Fältforskningsenheten, Box 7043, 750 07 Uppsl E-post: Nill.Nilsdotter-Linde@ffe.slu.se Smmnfttning Målsättningen med försöksserien hr vrit tt sök

Läs mer

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13

1. Svar på revisionens uppföljning av revisonens tidigare genomförda granskningar åren zorz- 2o13 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen S m m nträdesprotokol I 2075-t2-07 16 (2e) s 224 Svr på revisionens uppföljning v revisionens tidigre genomförd grnskningr åren 2Oí.2-2OL3 (KS 2OL5.372) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

BYr+,üNAÜgî-il:idr{IK

BYr+,üNAÜgî-il:idr{IK t LT H i lf BYr+,üNAÜgî-il:idr{IK Jimmy Gustfssn: ANALYS AV PROJEKTERINGSKOSTNADER KAN GE BILLIGARE HUS Särtryck ur tidskriften Vg- ch vttenbyggren 1:1966 Rpprt från Byggfrskningen, Stckhlm Rpprt 17z1967

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Matematiska uppgifter

Matematiska uppgifter Element Årgång 59, 976 Årgång 59, 976 Först häftet 3020. Lös på enklste sätt ekvtionssystemet (Svr: x = v = 2 och y = u = 2) x + 7y + 3v + 5u = 6 8x + 4y + 6v + 2u = 6 2x + 6y + 4v + 8u = 6 5x + 3y + 7v

Läs mer

HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET

HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET ÅRSREDOVISNING 2014 www.hamnakassa.se Innehåll Förvaltningsberättelse Kassans verksamhet Kassans säte Viktiga händelser 2014 Föreningsstämman

Läs mer

PITEÅ SUMMER GAMES FÖRENINGSUTSKICK NR2

PITEÅ SUMMER GAMES FÖRENINGSUTSKICK NR2 PITEÅ SUMMER GAMES FÖRENINGSUTSKICK NR2 Årets turnerin hr lckt 715 l från 17 ntiner. en kmmer från Arentin, Brsilien, Estlnd, Finlnd, Guteml, Itlien, ettlnd, ituen, Mexic, Mnliet, Nre, Peru, Rysslnd, Spnien,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1 FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 174/14 2014-11-26 Sbn 10 1 T A X A för Härjedalens kmmuns allmänna vatten- ch avlppsanläggning. Huvudman för den allmänna vatten- ch avlppsanläggningen

Läs mer

F A C T electronlcs ab

F A C T electronlcs ab F A C T electrnlcs ab Denna handling får ej utan vårt medgivande bekantgöras, kpieras, mångfaldigas eller eliest behörigen utnyttjas. Over!rä~;0Ise beivras med stöd av arijlanr'

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr /2017) Allmän studiepln för utbildning på forskrnivå i ämnet medicinsk vetenskp (Dnr 3-3225/2017) Gäller fr.o.m. 1 jnuri 2018 Fstställd v Styrelsen för forskrutbildning 2017-09-11 2 Allmän studiepln för utbildning

Läs mer

ABCIB Holding AB. Delårsrapport

ABCIB Holding AB. Delårsrapport ABCIB Hlding AB (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stckhlm) Mderblag till Carnegie Investment Bank AB (publ) ch Carnegie Fnder AB Delårsrapprt 1 januari 30 september 2010 Med anledning av förändringar

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l Höstvis Musik: E. Tur, Text: Tve Jss S1 S2 A1 G =70 4 k 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig e 4 k 4 kk k j - hr jg mött, srt blir kväl- lr- k-li - g ch se -. Km kk k j 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig-e hr

Läs mer

ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS-INTENSIVKURSER Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Ansökningsanvisningar Eknmidel ch budgetberäkning 2013/14 EKONOMISKA REGLER FÖR INTENSIVKURSER Kstnaderna sm inberäknas i bidraget för en intensivkurs

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Facit - Tänk och Räkna 4a

Facit - Tänk och Räkna 4a Vår tl Fit Tänk oh Räkn 9 9 69 996, 997, 998 998, 999, 000 6 6699, 6700, 670, 670, 670, 670 67 m, 67 m, 67 m 800 m, 900 m, 000 m 900 m, 90 m, 90 m NAF 06 7 9 d 6 8 e 7 76 f 8 8 d 6 e 0 f 8 9 7 8 88 d 80

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer