Studiebesö k på Mimers hus gymnåsium kl. 09:30. Kallelse Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiebesö k på Mimers hus gymnåsium kl. 09:30. Kallelse Sammanträdesdatum 2014-05-07"

Transkript

1 Kallelse Sammanträdesdatum Plats Mimers Hus sammanträdeslokal A403 Tid Onsdagen den 7 maj kl. 11:00-17:00 Ledamöter Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Mohamed Hama Ali (S) Marcus Nordfeldt (M) Johan Holmberg (S) Håkan Olsson (FP) Ordförande Theresa Härsjö Sekreterare Studiebesö k på Mimers hus gymnåsium kl. 09:30 BILDNINGSUTSKOTTET ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

2 Kallelse Sammanträdesdatum Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop 2 Val av justerare och justeringsdag Utses Förslag till justeringsdag: onsdagen den 7 maj 3 Tillkommande och utgående ärenden Fastställs Ärenden som stannar i utskottet 4 Återkoppling från studiebesök och information om vuxenutbildningen Föredragande: Stefan Wigren Närvarande: Rektorer Kl. 11:00-12:00 Antecknas Lunch cirka klockan 12:00-13:00 5 Information från sektor skola - Månadsrapport - Verksamhetsplan och uppföljning - Övrig information Information från Lisa Strandberg Werlenius Kl. 13:00-14:00 6 Information om verksamhetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse 2013 för skolhälsovården i Kungälvs kommun Föredragande: Lena Fagergren Kl. 14:00-14:20 Bilaga Antecknas Antecknas BILDNINGSUTSKOTTET

3 Kallelse Sammanträdesdatum KS2014/260-2 Yttrande om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Ale kommun fr.o.m. läsåret 2015/2016 Föredragande: Catarina Bengtsson Kl. 14:20-14:40 Bilaga 8 KS2014/470-2 Redovisning till Skolinspektionen om rätt till särskilt stöd för elev vid grundskola i Kungälvs kommun - Undantagen enligt sekretess Utbildningsverksamhet för barn och ungdom, 23 kap2 Föredragande: Nina Silfverblad Kl.14:40-15:00 Beslutsunderlag delas ut på sammanträdet Enligt förvaltningen Enligt förvaltningen Fika cirka kl. 15:00-15:20 9 Information om barnomsorgsavgifter i Kungälvs kommun Föredragande: Monica Larsson Kl. 15:20-15:40 Antecknas Ärenden som stannar i utskottet 10 Information från sektor kultur och samhällsservice - Månadsrapport - Verksamhetsplan och uppföljning - Övrig information Information från Robert Hallman och Kjell Persson Kl. 15:40-16:30 11 Information från möte med idrottsföreningar i Kungälvs kommun Bilaga Antecknas Antecknas BILDNINGSUTSKOTTET

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Catharina Bengtsson Yttrande om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Ale kommun från och med läsåret 2015/2016 (Dnr KS2014/260-2) Sammanfattning Lärlingsgymnasiet i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som Huvudman för utökning av sin fristående gymnasieskola i Ale kommun från och med läsåret 2015/2016. Kungälvs kommun erbjuds att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (Dnr: :741). Med hänvisning till att antalet platser vid fristående skolor har ökat och att det är en pågående minskning av elevkullarna i Göteborgsregionen bedöms etablering av ytterligare elevplatser vid fristående gymnasieskolor få negativa konsekvenser för Kungälvs kommun. Bakgrund Lärlingsgymnasiet i Sverige AB ansöker om godkännande för en utökning av sin fristående gymnasieskola, i Ale kommun. Skolan planerar att erbjuda lärlingsutbildning inom följande utbildningar. Program Inriktning Antal platser Barn-och Fritidsprogrammet Fritid och Hälsa 5 platser per år Bygg och anläggningsprogrammet Plåtslageri 3 platser per år I Göteborgsregionens kommunförbund pågår ett samarbete kring gymnasieskolans utbud och dimensionering. Syftet är att erbjuda regionens ungdomar ett brett och allsidigt utbud av utbildningar samt att elever om så är möjligt skall få sitt förstahandsval tillgodosett. Under de senaste åren har det skett en kraftig ökning av det totala antalet elevplatser på fristående gymnasieskolor. Verksamhetens bedömning Under de senaste åren har en kraftig ökning av antalet elevplatser på fristående gymnasieskolor skett. Detta trots att det totala elevunderlaget minskat och kommer så att göra under ett antal år i regionen. Konsekvensen av detta är att antalet lediga elevplatser har ökat både vid kommunala och fristående gymnasier. Detta har också lett till att väl fungerande skolor tvingats lägga ner eller minska sin verksamhet. Antalet 16-åringar i Kungälvs kommun År Antal ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST HEMSIDA

13 2(2) Lediga platser (% av erbjudna platser) vid kommunala och fristående gymnasier i regionen. År Kommunala 6.9 4,8 6,2 11,5 10,2 8,8 Fristående 7,0 8,6 8,6 17,6 17,6 19,2 Syftet att elever skall få studera vid sitt förshandsval uppnås idag genom antal platser och inriktningar som erbjuds i regionen. Vid slutantagningen år 2013 hade 89,9% av eleverna antagits till sitt förstahandsval. Ekonomisk bedömning Befintliga skolor såväl kommunala som fristående får ett minskat elevunderlag och därmed svårigheter att bedriva kostnadseffektiv och kvalitativ undervisning. Förslag till beslut 1. Tjänsteskrivelsen Yttrande om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Ale kommun från och med läsåret 2015/2016 daterad den 22 april 2014 godkänns som Kungälvs kommuns yttrande till skolinspektionen. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Lisa Strandberg Werlenius Skolchef Expedieras till: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm För kännedom till:

14 1(2) Minnesanteckningar Möte om Thorildområdet Kl till Närvarande: Från Politiken: Marcus Nordfelt Johan Holmberg) Mona Haugland Glenn Ljunggren Håkan Olsson Miguel Odhner Benny Strandberg Tjänstemän: Lisa Strandberg-Werlenius Robert Hallman Leif Johansson Kjell Persson Henrik Levin Karin Fahleson Peter Häyrinen Magnus Regestam Lennart Karlsson Inledning av undertecknad som redogjorde för syftet med dagens möte. Kjell Persson redogjorde för volymer och anläggningar i stort avseende anläggningar för idrott i Kungälv i allmänhet och centralt i Kungälv i synnerhet och speciellt Bad, Is, idrottshall och tennis på Thorildområdet. Se bilaga samt tabell nedan:

15 2(2) Kjell visade bilder på de skisser till en stor/större arena för flera sporter, belägen invid Oasen, som presenterats av bl.a. handbolls- och ishockeyklubben. Se bilaga. Kjell visade också de skisser som tagits fram för alternativet att bygga en arena där Willys nu ligger. Byggherre här skulle vara Kungälvsbostäder. Se bilaga I anslutning till Kjells redogörelse diskuterades frågor kring bland annat: regelverket för stöd till ungdomsidrott; Här bör kanske åldersgruppen 7-20 år som får aktivitetsstöd vidgas. Skall vi ha en evenemangskapacitet här? Problem med akut ledarbrist i idrotten. Lennart Karlsson visade de skisser som tagits fram för om- och tillbyggnad av Thorildskolan. Lisa, Karin, Peter och Magnus redogjorde för hur man ser på skolans behov. Henrik Levin redogjorde för vilka stadsbyggnadsprojekt som pågår i närheten, Kongahällatomten, Resecentrum, Kvarnkullen. Henrik redogjorde därefter för han ur stadsbyggnadssynpunkt ser på omgörningen av Thorildskolan med omgivning. När det gäller idrottsdelen av området och eventuell förtätning med mer idrottsarenor redogjorde Henrik för vilka principiella beslut och direktiv som behövs från politiskt håll. Henrik skissade därefter på hur en stadsbyggare tänker sig att en så central del av Kungälv bör utformas för att fungera stadsmässigt, säkert och hållbart. Henrik ställde frågor kring en placering vid Willystomten (ligger den rätt i förhållande till skolan). Frågan om fotbollsplanen ville Henrik också ha skolans syn på (hur långt från skolan kan den ligga, en fotbollsplan är inte stadsmässig ). Henriks uppfattning som stadsbyggare var att speciellt Willystomten men kanske även Thorildalternativet var helt rätt ur kommunikations- och därmed miljösynpunkt. Henrik efterlyste en definition på vad politiken menar med Multihall (flera betydelser finns nämligen). Slutligen betonade Henrik Levin att stadsbyggnad tar tid (Idéskede, programskede, planskede, överklagande mm), vi bör ha det i minnet. En slutsats av mötet från politikerna var att ärendet nu snarast måste tas upp till diskussion i Kommunstyrelsen för beslut om hur vidare handläggning skall ske Håkan Olsson Bilägges: OH-bilder som Kjell Persson visade, skisser på idrottshall vid Oasen respektive vid Willystomten.

16

17 FRITID KUNGÄLV Kultur och Samhällsservice Kungälvs Kommun

18 Föreningsaktiviteter ( LOK-stöd) 7-20år ht-2013

19 Befolkningsutveckling 0-20 år

20 Fullstora Idrottshallar Oasen Munkegärdehall en Oasen Kastellegårdshall en Mimershallen Kungälvs Idrottshall

21 FOTBOLLSPLANER SKARPE NORD Munkegärde IP Lunnevi (Kode) Kongevi Yttern (Ytterby) Skälebräcke IP Marstrands IP Skarpe Nord Kärnavallen

22 MULTIARENA OASEN FÖRSLAG FÖRENINGAR

23 Förslag Kungälvsbostäder

24

25

26

27

28

29

30 SKISS Kv SPARVEN, KUNGÄLV IDROTTS- OCH KULTURCENTER OCH BOSTÄDER karlsson wachenfeldt arkitekter östra hamngatan göteborg arkitekter sar/msa phone +46 (0)

31 PLATSEN Då Willys matvaruhandel flyttar från Kv Sparven frigörs en yta i rent nordsyd läge. Platsen har ett fint annonsläge mot E6, genomfartsleden och med ansiktet ut mot Nordre älv och solen. Granne med tomten ligger bostadsområden av skiftade karaktär och skala-alltifrån större flerfamiljshus till mindre villabebyggelse. De är sammanvävda genom grönytor men också åtskiljda genom bilstråk och stora obearbetade parkeringsytor. Ett stenkast bort, på andra sidan E6, ligger Kungälvs centrum. karlsson wachenfeldt arkitekter östra hamngatan göteborg arkitekter sar/msa phone +46 (0)

32 mot bostadsområde 2 Hpl Vikingatorget 12 P 13 9 mot ytterby/marstrand mot centrum 6 1 Hpl Kvarnkullen 4 P P Kvarnstallets Gästgiveri 4 7 mot centrum I DE NÄRMSTA OMGIVNINGARNA 4 I närområdet finner vi både skolområden, flera idrottsplaner, simhall och pizzeria som alla bidrar till att göra området vitalt, aktivt och i rörelse. Mellan dessa aktivitetspunkter och noder skär kommunikationsstråk och stora parkeringsytor. På västra sidan om tomten ligger ett fyra våningar högt bostadshus och innanför dessa ett flerbostadsområde med öppna gröna gårdar mellan sig. I söder ansluter ett flertal gångstråk från bostadsområdena, i väster och söder, till tomten. Dessa är dock otydliga och avslutas vid Willys parkering. mot bostadsområde P Restaurang Älvsmagasinet 10 nordre älv E6 söder PROJEKTMRÅDE 1: Tomt, ca xxx kvm 2: Oasen is- och simhall 3: Grusplan SKOLOMRÅDE HUVUDSAKLIGA KOMMUNIKATIONSVÄGAR 4: Rekreation/Grönområde 5: Fotbollsplan 6: Minigolf GRÖNOMRÅDE 7: Strandskolan 8: Skarpe Nord idrottplats 9: Idrottshall N IDROTTSOMRÅDE 10: Utomhusbad 11: Framtida aktivitetspark 12: Thorildsskolan 13. Tennishall karlsson wachenfeldt arkitekter östra hamngatan göteborg arkitekter sar/msa phone +46 (0)

33 1 WILLYS RIVS 2 EN NY AXEL INTRODUCERAS FÖR ATT KOPPLA SAMMAN AKTIVITETSOMRÅDET. 3 UTEFTER AKTIVITETSOMRÅDETS AXEL SKAPAS MÖTESPLATSER. 4 NYA BYGGNADSKROPPAR. 5 NYA LÄGENHETER. 6 NYTT IDROTTS- OCH KULTURCENTER. FORMIDÉ karlsson wachenfeldt arkitekter östra hamngatan göteborg arkitekter sar/msa phone +46 (0)

34 N GRADÄNG SKATEPARK PIZZERIA UTESERVERING KLÄTTERVÄGG GRÖNOMRÅDE BAGERI SCHACK GRÖNOMRÅDE SITTPLATSER FRISÖR HANDBOLL SITTBÄNKAR LEKPLATS lekplats PINGIS BOSTÄDER BOSTÄDER UTOMHUS SCEN OMKLÄDNING FORRÅD FÖRENINGS- LOKAL BASKET EVENEMANGSYTA GEMENSAMHETSYTA CAFÉ UTESERVERING FÖRSLAGET Tomtens utdragna och längsgående planform skapar goda förutsättningar för att länka samman de norra delarna och bostadsområdena med de södra och älven. Ett antal flerbostadshus placeras på tomtens västra sida och möter upp grannhusen i höjd och längd. I bottennvåningen ges yta för affärer exempelvis bageri, pizzeria och frisör. Bostäderna förses delvis med förhöjda sockelvåningar som skapar fina siktlinjer och kontakt genom området. På tomtens östra delar, synlig från väg och Kungälvs östra delar mot centrum, placeras Komarkens idrotts- och kulturcentret. Detta blir området stora nya attraktionspunkt fylld av sportsligt innehåll och med tvärkulturella mötesplater. Mellan dessa husvolymer skapas två nordsydligapromenadstråk -en väv av händelser och aktiviteter- av helt skiftande karaktär, båda med en trygg och välkomnande miljö. Ett grönt, kontemplativt lugnare stråk mellan bostadshusen, ett stråk likt ett aktivitetsområde fyllt av olika stationer, för alla åldrar och kulturer, alltifrån lekplatser, skatebordramper, basketplaner, bouleplaner, schackspel till minigolf och uteservering. Allt sammantaget skapar området till en väl fungerande dynamisk helhet. PARKERING I norr och söder bildas naturliga entrépunkter, torgrum, som bjuder in besökare och förbipasserande genom sitt tydliga markmönster och öppna transparenta idrotts- och kulturcenter. Ett samutnyttjande med närliggande Strandskolan känns naturligt som även den bjuds in i promenaden. SKOLA FOTBALLSPLAN SITPLAN 1:1000 karlsson wachenfeldt arkitekter östra hamngatan göteborg arkitekter sar/msa phone +46 (0)

35 TRANSPARENS & FLEXIBILITET Ett framtida idrotts- och kulturcenter skall ge människor från olika kulturer, med olika nationaliteter, sociala bakgrunder och över generationsgränser en naturlig och öppen plats att mötas, umgås och samverka. Arkitekturen har tydligt gjort sitt avstamp i detta. Förslaget lägger stor tonvikt kring rumslig och sociala transparens. Tre tydliga volymer formas, väl marknadsförda från utsidan och motorvägen, fyllda med sport, skådespel och aktiviteter. Kring dessa formas en transparent struktur som skapar ett centralt socialt mellanrum; Öppna mötesplatser och samvarozoner, såsom café, ytor för workshops, väntande föräldrar, klubbträffar, läxläsning eller som träffpunkt efter skolans slut verkar integrerande. Dom görs kreativa och välkomnande, väl synliga från utsidan. Samvarozonen blir ett flexibelt utrymme genom skjutpartier och mobila väggsystem. Detta för att kunna brukas för olika ändamål och evenemang alltifrån teater, pingistuneringar till workshops och utställningar. Promenadstråket sammanstrålar med huset och den transparenta väven. Somriga dagar kan inne bli ute och ute bli inne. IDROTTS- OCH KULTURCENTER IDROTTS- OCH KULTURCENTER PLAN 1 1:500 karlsson wachenfeldt arkitekter östra hamngatan göteborg arkitekter sar/msa phone +46 (0)

36 Huset består huvudsakligen av tre sportaktiviteter; handboll, boxning och bordtennis. Genom husets form, med dess tre stora volymer, åskådliggörs samtliga utifrån. Dessa kan även vara igång samtidigt. Byggnaden fylls då av liv och rörelse. I husets mörkare östliga delar, mot motorväg och ljud, placeras förråd, lager och sophantering rationellt. I anslutning till dessa läggs extern matning såsom inlastningszoner och intern parkering. Dessa bildar sammantaget en effektiv barriär mot ljudet från E6. På plan 2 samlas samtlig administration såsom kontor, föreningskontor och reception men också massör och naprapat med fönster i sydvästläge och utsikt över området, promenadstråket och det nya bostadskvarteret. Boxningen, hjälper till att marknadsföra huset utåt, med sin främträdande placering, mot entrétorget och ovan huvudingången. En mindre utomhusanläggning skapas på taket med streetbasket och plats för schackspel och pingis. Denna länkar ytterligare samman de tre volymerna. Via denna sportterrass når man även handbollshallen. INNEHÅLL YTA (kvm) HANDBOLL 1100 BORDTENNIS 240 BOXNING 165 RECEPTION/KONTOR 170 FÖRENINGSKONTOR/ MASSÖR/NAPRAPAT 170 SAMVARO/CAFÉ 420 HANDBOLL OMKL 100 ALLMÄN OMKL 125 Tot. ca LOA: 2760 FÖRRÅD/LAGER 230 TEKNIK 60 KOMMUNIKATIONSYTA (6%) 195 Tot. ca BIA 490 Total ca LOA: ca 3250 kvm Total ca BTA: ca 3620 kvm TOTALT ANTAL BOSTÄDER: CA 64 ST BOSTADSTYPER: 1 ROK, CA 42 KVM & 2 ROK, CA 68 KVM TOTALT ANTAL BTA: CA 5100 KVM TOTALT ANTAL BOA: CA 3450 KVM TOTALT ANTAL LOA: CA 550 KVM BOA+LOA/BTA: 4000/5100= 0,78 exkl komplementbyggnader IDROTTS- OCH KULTURCENTER PLAN 2 1:500 karlsson wachenfeldt arkitekter östra hamngatan göteborg arkitekter sar/msa phone +46 (0)

37 BEF. HUS NYA BOSTÄDER BORDTENNIS/EVENEMANGSYTA C-C SAMVARO NYA BOSTÄDER BEF. HUS BOXNING CAFE B-B BOXNING NYA BOSTÄDER CAFE SAMVARO OMKL/ADMIN HANDBOLL A-A SEKTIONER 1:500 karlsson wachenfeldt arkitekter östra hamngatan göteborg arkitekter sar/msa phone +46 (0)

38 VY MOT SÖDRA ENTRÉN karlsson wachenfeldt arkitekter östra hamngatan göteborg arkitekter sar/msa phone +46 (0)

Studiebesök på Oasen Kl. 15:00-16:00

Studiebesök på Oasen Kl. 15:00-16:00 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-05-06 Plats Mimers hus A403 Tid Onsdagen den 6 maj kl. 10:30-16:00 Ledamöter Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-05-06 Sida 1 (19)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-05-06 Sida 1 (19) Sida 1 (19) Plats och tid Mimers hus A403 klockan 10:30-16:20 ande Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S) Jan Tollesson (FP) Knut Nordin (V) 46-60 kl. 10:30-15:55

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-10-29

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-10-29 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-10-29 Plats Mimers Hus sammanträdesrum A403 Tid Onsdagen den 29 oktober kl. 11:00-17:00 Ledamöter Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Jan

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-06-27 Sida 1 (48)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-06-27 Sida 1 (48) Sida 1 (48) Plats och tid Mimers hus, sammanträdeslokal A403 klockan 13:00-18:00 ande Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Oppositionsledare Benny Strandberg (KD) Jan Niklasson (C) Mohamed Hama

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-02-19

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-02-19 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-02-19 Plats Inlandsrummet- och carlstensrummet Tid Onsdagen den 19 februari kl 9:00-17:00 Ledamöter Anders Holmensköld (M) Ordförande Tommy Ohlsson (M) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-11-13

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-11-13 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-11-13 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen den 13 november kl. 17:00-22:00 Ingela Rossi (S) Tjänstgörande ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare KOMMUNFULLMÄKTIGE ADRESS Stadshuset

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-04-13. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-04-13. Barn och utbildningsnämnden Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-04-13 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bäve 08:30 torsdagen den 23 april 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR SAMRÅDSHANDLING, DECEMBER 2014 ÄLTAS NYA CENTRUM

DETALJPLANEPROGRAM FÖR SAMRÅDSHANDLING, DECEMBER 2014 ÄLTAS NYA CENTRUM DETALJPLANEPROGRAM FÖR SAMRÅDSHANDLING, DECEMBER 2014 ÄLTAS NYA CENTRUM NACKA UTVECKLAR SINA LOKALA CENTRA Vi vill se ett Nacka där alla får utrymme att växa. Varje människa ska komma till sin rätt och

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-29

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-29 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-29 Plats Hörsal 1, Mimers hus Tid Onsdagen den 29 april kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-10-14

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-10-14 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-10-14 Plats Sessionssalen, Stadshuset Tid Onsdagen den 14 oktober, kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2012-03-21

Kallelse Sammanträdesdatum 2012-03-21 Kallelse Sammanträdesdatum 2012-03-21 Plats Inlandsrummet och Carlstensrummet Tid Onsdagen den 21 mars kl 10:00-18:00 Ledamöter Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-03 Plats Stadshuset, plan 4, Marstrand Tid Onsdagen den 3 juni kl. 13:00-17:00 Ledamöter Johan Holmberg (S) Ordförande Anna Vedin (M) Vice ordförande Mona Haugland (S)

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-30

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-30 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-30 Dagordning Förslag till beslut 1 Upprop 2 Val av justerare Utses Förslag till justeringsdag måndagen den 30 juni efter sammanträdet 3 Tillkommande och utgående ärenden

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-02-18

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-02-18 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-02-18 Plats Hörsal 1, Mimers hus Tid Onsdagen den 18 februari, kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008:16:2 Sida 1 (45) Plats och tid Bohusrummet, 13.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (m) Ordförande Ordförande 353-367, 370-380 Miguel Odhner (s) Vice ordförande Ordförande 368-369 Maria Abrahamson

Läs mer

STRUKTURSTUDIE FÖR CENTRALA NÖDINGE SLUTRAPPORT

STRUKTURSTUDIE FÖR CENTRALA NÖDINGE SLUTRAPPORT SLUTRAPPORT Uppdraget... Det behövs en samlad bild av hur kommunen vill se en framtida struktur i centrala Nödinge. Studien ska syfta till att se de centrala delarnas utveckling i ett helhetsperspektiv

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2012-05-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2012-05-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2012-05-23 Plats Inlandsrummet och Carlstensrummet Tid Onsdagen den 23 maj kl 10:00-18:00 Ledamöter Anders Holmensköld (M) Ordförande Roger Bogren (M) 1:e vice ordförande Miguel

Läs mer

Yttrande över program för detaljplaner, Norra Masthugget inom stadsdelarna Masthugget och Pustervik

Yttrande över program för detaljplaner, Norra Masthugget inom stadsdelarna Masthugget och Pustervik Tjänsteutlåtande Till Fastighetsnämnden 2010-10-04 Diarienummer 3916/10 Exploateringsavdelningen Per-Anders Käll Telefon 031-368 10 78 E-post: per-anders.kall@fastighet.goteborg.se Yttrande över program

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Barn- och utbildningsnämnden Ersättarna för kännedom Dag: 2011-03-23 Tid: Kl 8.00 Plats: Hertingskolan, vid matsalen (någon tar emot er vid huvudingången är planen) Ärenden:

Läs mer

Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 14 februari 2014

Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 14 februari 2014 2014-02-05 Kollektivtrafikförvaltningen Helene Gustafsson Tfn 018-65 99 67 E-post helene.gustafsson@ul.se KTN Kallelse till möte med kollektivtrafiknämnden den 14 februari 2014 Lokal: Konferenscentrum,

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

KUNSKAPS- OCH KULTURCENTRUM I KVARTERET KRISPELN I FALKENBERG

KUNSKAPS- OCH KULTURCENTRUM I KVARTERET KRISPELN I FALKENBERG Falkenbergs kommun, Box 293, 311 23 Falkenberg. Tfn: 0346-88 60 00. www.falkenberg.se INBJUDEN PROJEKTTÄVLING FÖR KUNSKAPS- OCH KULTURCENTRUM I KVARTERET KRISPELN I FALKENBERG Innehåll 1. Inbjudan 3 2.

Läs mer

Kallelse. OBS! Studiebesök klockan 10.00-11.30 Vidare information kommer. Sammanträdesdatum 2015-07-01

Kallelse. OBS! Studiebesök klockan 10.00-11.30 Vidare information kommer. Sammanträdesdatum 2015-07-01 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-07-01 Plats Stadshuset, sammanträdesrum Herrgården, plan 6 Tid Onsdagen den 1 juli klockan 13:00-16.30 OBS! Studiebesök klockan 10.00-11.30 Vidare information kommer. Ledamöter

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Plats Sessionssalen, stadshuset Tid Onsdagen den 24 juni kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer

ANALYS AV SKELLEFTEÅ TORG Underlag till program för torget 2013-09-04

ANALYS AV SKELLEFTEÅ TORG Underlag till program för torget 2013-09-04 ANALYS AV SKELLEFTEÅ TORG Underlag till program för torget 2013-09-04 Skellefteå kommun Information - underlag till program för torget Datum: 2013-09-04 Styrgrupp: Lars Hedqvist, planeringschef Harriet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-24 Sida 1 (49)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-06-24 Sida 1 (49) Sida 1 (49) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl. 09:00-16:20 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande, 227-236, 238-261 Ulrika Winblad (S) Ersättare för Maria

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-03-05

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-03-05 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-03-05 Plats Tid Stadshuset, Plan 5, Verkstaden Torsdagen den 5 mars kl 9:00-18:00 (OBS NY TID) Ledamöter Morgan Persson (UP) Ordförande Ove Wiktorsson (C) vice ordförande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRNYELSEN AV KRONOGÅRDENS CENTRALA DELAR. Godkänd av Kommunstyrelsen 2009-04-08

RIKTLINJER FÖR FÖRNYELSEN AV KRONOGÅRDENS CENTRALA DELAR. Godkänd av Kommunstyrelsen 2009-04-08 RIKTLINJER FÖR FÖRNYELSEN AV KRONOGÅRDENS CENTRALA DELAR Godkänd av Kommunstyrelsen 2009-04-08 RIKTLINJER FÖR FÖRNYELSEN AV KRONOGÅRDENS CENTRALA DELAR Foton på framsida och baksida: Sara Borgström och

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer