HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11

2 Augusti planeringsdagar Inskolning introduktion av grundverksamhet APT onsd. 24/8 kl (enheten) Årshjul - förskola 11/12 September Inskolning APT tisd. 6/9 (Lpfö) Oktober Grundverksamhet Lek och lär observationer Barnintervjuer Utflykter till vår närmiljö. Utvecklingssamtal 1 Stängningsem. 20/10 Föräldramöte 27/ APT 5/10 kl (enheten) Tisd. 18/10 kl (lpfö) Halv stängningsdag torsdag 20/10 Juli semester För in - Traditioner Fsk dag November Grundverksamhet Ljuslyktor APT tisd. 29/ 11 kl (lpfö) Juni Utvärdering Avslut Stägningsdag 15/6 Info till nya föräldrar APT måndag 4/6 (enheten, utvärdering) Maj Grundverksamhet Barnintervjuer Utvärdering Utvecklingssamtal 2 APT måndag 7/5 kl (enheten) Föräldrakväll Stängningsdag, utvärdering December Grundverksamhet Jul: baka, sjunga, dansa runt granen, besök av tomten, Lucia, jullunch APT månd 5/12 (enheten, utvärdering) Januari Introduktion av grundverksamhet Lek och lärobservationer APT torsdag 12/1 (enheten) April Grundverksamhet APT tisdag 3/4 (Lpfö) Mars Grundverksamhet APT onsdag 14/3 kl (enheten) Halv stängningsdag torsdag 29/3 Februari Grundverksamhet APT tisd. 28/2 kl (LpFÖ) 2

3 Gemensamma beslut på Planeringsdagarna Traditioner Den som ansvara för en aktivitet ansvar för att den blir utvärderad. Ex vis genom att lägga ett papper i p-rummet där alla som vill skriver + och som sedan förs in i LAP:en av ansvarig. Familjefika 7/10 11/11 Luciafirande tisdag 13/12 Vi har luciafika med föräldrar och barn. Dans runt granen/tomten kommer torsdag den 22/ På fredagar. Vi sjunger några lucia sånger, spelar lite lucia musik och fikar med föräldrar. Vi måste köpa en julgran och julprydnader. Dansa ut julen/julgransplundring. Fredag den 13/1. Dansa runt granen. Raketen. Vintervecka under v.8: Sandaloppet Sandaloppet/skidloppet 21 februari (fettisdag) Alla får medalj Om det går så ska vi gå ner till Sanda och vara med på deras tradition. Påskfirande. Skärtorsdag 5/4. Alla som vill klär ut sig till påskkärringar/påskfigurer Arbetskväll för föräldrarna tisdag den 15/5. Alla funderar på vad vi kan göra för att utveckla utegården. LUG-gruppen ansvarar. Vi får se hur det ser ut med renoveringen. Förskolan dag 24/5. Vi involverar barnen i vad de vill göra. HUTgruppen ansvarar genom barnråd/miljöråd. Em gör vi vernissage och familjefika på Tallkotten. Skräpplockardag på förskolan så fort det börjar tina fram Midsommarlunch torsdag den 21/6. 3

4 Möten Föräldramöte onsdag den 27/10 kl Solveig inleder sedan informera vi om fortsatt arbete i barngruppen och visar vad vi gjort under terminen. APT Augusti: onsdag 24/8 kl (enheten) September: tisdag 6/9 kl (LpFÖ) Oktober: onsdag 5/10 kl APT på enheten tisdag 18/10 kl (LpFÖ) November: tisdag 29/11 kl (LpFö) December: måndag 5/12 (enheten, utvärdering) Januari: torsdag 12/1 (enheten) tisdag 31/ (LpFÖ) Februari: tisdag 28/2 kl (LpFÖ) Mars: onsdag 14/3 kl (enheten) April: tisdag 3/4 (Lpfö) Maj: måndag 7/5 kl (enhet) Föräldrakväll i maj. Juni: måndag 4/6 (enheten, utvärdering) Stängningsdagar: Halv stängningsdag torsdag 20/10 Halv stängningsdag torsdag 29/3 Vi vill ändra stängningsdagen 15/6 till den 18/6 eller måndagen före. Avdelningsmöten/ reflektionstid Tallkotten har en halv timmes reflektions tid i veckan utsatt på schemat, vi kommer även ha 2,5 timmes avdelningsmöte 1 gång i 4

5 månaden. Fokusgrupper Kvalitetsgruppen HUT-gruppen PriMa 5

6 Barnens arbetsmiljö/grundverksamhet Trygghet och trivsel /Likabehandling: I vår verksamhet ska det synas att vi jobbar utifrån likabehandlingsplanen och att vi har ett demokratiskt förhållningssätt. Vi har en väl förankrad och levande likabehandlingsplan iakttagelser och reflektioner: Barnen på Tallkotten ska känna trygghet och glädje när de vistas på förskolan. Genomtänkta inskolningar Samarbeta med hemmet/vårdnadshavare Ge barnet positiv bekräftelse i form av ord, handling och kroppsspråk Tydliga trivselregler och rutiner. Vi ser varje barn som enskilda individer och utgår från deras behov och intressen. Inspirera barnen i leken. Vara närvarande pedagoger i alla möten. Glädje i allt vi gör. Vi ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. De ska få möjlighet både till aktivitet och vila. Vi ger barnen möjlighet att växla mellan aktiviteter. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus, bör ge möjlighet till lek och andra Vi strävar efter en lugn miljö. Barnens dagsrytm är till hjälp vid vår planering av verksamheten. 6

7 Barnens inflytande Barnens inflytande skall ligga som grund för vår planering av verksamheten. Observationer Barnen ska få möjlighet att utforska sin omgivning i sin egen takt. Barnens intressen, lek och behov ska ligga till grund för vår inne och utemiljö. Skapa tillfällen och platser där barn kan mötas och få bekräftelse. Pedagogerna är närvarande och medupptäckande för att ta tillvara på barnens idéer. Ge barn tid och utrymme i leken. Kommunikation och samspel med barn och vårdnadstagare, samt att låta barnen göra egna val genom att fråga och lyssna. Arbeta projekt inriktat utifrån barnens intressen. Barnen ska ges möjlighet att ta tillvara på vår närmiljö och uterummet. Utevistelse minst en gång per dag. Barnen och pedagogerna upptäcker omvärlden tillsammans genom utflykter till skog och närmiljö. Arbeta för att skapa en utemiljö som är utmanade för barnens alla utvecklingsbehov 7

8 Barnens lärande Varje barn ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina tankar. Genom att Använda oss av olika språkliga uttrycksformer så som sånger, lekar, språkpåsar, sagolådor, böcker, mattepåsar. Skapa situationer där barnen möts i språk. Reflektera med barnen kring vad de gör/skapar/leker/bygger. Barnens lärande i matematik Barnen ska få uppleva matematik och naturvetenskap inne och ute. Integrera matematik och naturvetenskap i barnens arbetsmiljö. Lyfta fram matematiska begrepp i det dagliga mötet med barnen. Ta tillvara på lärandemiljöer. Erbjuda barnen olika utmanande och problemlösande material. 8

9 Särskilt stöd Kartläggning ev. handlingsplan uppföljning utvärdering görs varje termin på alla barn Kvalitets gruppen skapar en mall Se barnens möjlighet till utveckling utifrån sina förutsättningar. Genom att Lokaler och material är anpassat utifrån barnens behov och intressen. Ge utmanande och stimulerade aktiviteter. Använda pedagogisk dokumentation som ett verktyg i vår fortsatta planering av verksamheten. Att reflekterar kring barnen. En tydlig och öppen kommunikation med hemmet. Barnens personliga och sociala utveckling Vi vill hjälpa barnen att utvecklas till starka och trygga individer. Hjälpa barnet att hitta vägar, metoder och verktyg att lösa konflikter, trösta och hjälpa varandra. Alla pedagoger är nära i alla miljöer, inne och ute. Pedagoger skall hjälpa och stötta vid olika händelser. Lyfta barnets starka sidor. Utmana barnet. Ge barnet tid och plats att öva, upptäcka och 9

10 utmanas. Vara en närvarande och medupptäckande pedagog. Ta tillvara på det tänk vi har kring det kompetenta barnet. Man får vara den man är. Man får lära sig ta ansvar för sina egna handlingar. Utveckla sin förmåga att fungera i grupp, hantera konflikter, förstå rättigheter och skyldigheter. Utveckla en god social grund. Barnet ska våga tro på sig själv och sin förmåga. Alla har lika värde och alla skall känna sig respekterad Bra samarbete med föräldrar, vi behöver lära känna varje individ, liten som stor. Man får vara den man är. Alla känslor är tillåtna. Vi uppmuntra barnen att säga ifrån. Närvarande pedagoger som hjälper till vid konflikter. Ge alla barn en chans att pröva på. Hjälpa barnet att ta hänsyn och göra förlåt. Bemöta alla på ett positivt sätt, barn, föräldrar och kollegor oavsett, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion, ålder, utseende. Levandegöra vår likabehandlingsplan i arbetet med barnen, tex tänka på vilka böcker och material vi använder 10

11 11

12 Förslag på Årsplan möten för personal 11/12 Rött gemensamt, lila på enheten, svart på avdelning Augusti stägningsdagar v.34 APT på enheten (LAP) A-lagsmöte 4 timmar September 6/9 APT nya läroplanen 18-20, v. 39 Mötesvecka LSG v.38 A-lag möte 4 tim Oktober 18/10 nya LPFÖ /10 halv stängning LSG v.42 (v. 43 KU vecka) V40 APT på enheten Föräldramöte v. 43 A-lag möte 4 tim Juli semester Juni Utvärderingsdag 15/6 Kvalitetsgrupp 20/6 (heldag) v.23 APT på enheten (utvärdering) 4 timmar A-lag möte A-lag arbetslaget på avdelning APT arbetsplatsträff LSG facklig samverkansgrupp LUG Lednings och utvecklingsgrupp Mötesvecka utvecklingsgrupper träffas (organisationsmodellen för vem och vilka grupper) KU vecka erfarenhetsutbyte mellan förskolorna, pedagogerna besöker varandra i verksamheterna. November 29/11 APT nya LPFÖ LSG Föräldraråd v.44 v.47 KU vecka A-lag 4 timmar December LSG Mötesvecka 49 v.49 APT på enheten (utvärdering) A-lag 4 timmar Maj Mötesvecka v. 22 LSG v.21 LUG v.19,21,22 v.19 APT på enheten utvärdering utvecklingsgr 5 timmar a-lag möte Januari 31/1 Rev. LPFÖ LSG v.4 Mötesveckan v.4 V.2 APT på enheten A-lag 4 timmar April 3 april nya LPFÖ LSG (v.16 KU vecka) LUG 4 timmar a-lag möte Mars 29/3 stängnings em. LSG v.13 v. 11 APT på enheten (Haga 14/3) LUG 5 timmar A-lag möte Februari 28/2 APT rev. LPFÖ LSG v.8 v.8 Mötesvecka (v.9 KU-vecka) LUG v. A-lag 4 timmar 12

13 Årshjul - förskola 11/12 Augusti September Oktober Juli November Juni December Maj Januari April Mars Februari 13

14 14

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola Goda hälsofrämjande exempel Syftet med denna bok är att inspirera och öka intresset för ett hälsofrämjande synsätt och arbete i förskolan och skolan. Alla exempel kommer från Halländska förskolor och skolor.

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret SYFTE MED HANDLINGSPLAN Handlingsplanens primära syfte är att stötta barnet i barnets svårigheter och göra vistelsen på förskolan meningsfull, samt utgöra

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer