Årsredovisning 2014 MARKS FASTIGHETS AB. Org nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 MARKS FASTIGHETS AB. Org nr 556101-5461"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 MARKS FASTIGHETS AB Org nr

2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2014, belopp redovisas i kronor om inte annat särskilt anges: Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Styrelse och verkställande direktör under Moderföretag 3 Verksamheten 3 Framgångsfaktorer 3 Bolagets fastigheter 3 Serviceåtaganden 4 Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 4 Framtiden 5 Personal 5 Ekonomi 5 Flerårsöversikt 6 Resultatdisposition 6 - Nyckeltal 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 - Noter 10 Styrelse och verkställande direktör under 2014 Ledamöter FP Bernt Spetz, ordförande S Göran Andersson, vice ordförande M Ann Iberius-Orrvik C Tommy Västerteg S Ann-Christine Asp Suppleanter M RolfSkarin C Roger Lundstedt FP Jan Karlsson S Odd Malmberg S Håkan Andersson Styrelsen har under året haft 8 sammanträden. Ordinarie årsstämma hölls Verkställande direktör Magnus Hjelmgren Auktoriserad revisor Ordinarie: Peter Sjöberg, PricewaterhouseCoopers, Göteborg Suppleant: Tomas Johansson, PricewaterhouseCoopers, Göteborg^^ 2

3 Lekmannarevisor Ordinarie: Mai Andersson (S), Horred Suppleant: Kurt Frilén (C), Kinna Moderföretag Bolaget är ett helägt dotterföretag till Spinnerskan i Mark AB, org.nr , som även upprättar koncernredovisning. Spinnerskan i Mark AB ägs i sin tur av Marks kommun, org.nr Verksamheten Marks Fastighets AB äger lokaler för industri och service som privata företag kan hyra in sig i. Företaget medverkar till att lösa lokalbehov när den privata fastighetsmarknaden för lokaler inte kan tillgodose behoven. Marks Fastighets AB ska genom uthyrning främja sysselsättning och tillväxt i kommunen. Framgångsfaktorer Bolaget arbetar med följande framgångsfaktorer: Tillgodose näringslivets lokalbehov när marknaden inte kan klara det. Tillhandahålla attraktiva lokaler. Vara kostnadseffektiv. Nöjda kunder. Bolagets fastigheter Fastighetsbolagets innehav består vid årets slut av: Rvdal 2:11 i Rvdal Företagshus med m 2 uthyrningsbar lokalyta i huvudbyggnaden. Antal hyresavtal: 8 Till ovanstående tillkommer gamla bomullsmagasinet och nya magasinet med m 2. Antal hyresavtal: 2 Assberg 5:23 i Skene Företagshus med m 2 uthyrningsbar lokalyta. Antal hyresavtal: 5 Lockö 1:37 i Hyssna Företagshus med m 2 uthyrningsbar lokalyta, m 2 ledig lokalyta. Antal hyresavtal: 8

4 Till ovanstående tillkommer 629 m 2 ledig källaryta. Haiom 12:4 i Skene Skog Industribyggnad med m 2 Antal hyresavtal: 1 uthyrningsbar lokalyta. Kråkebacka 4:1 i Skene Företagshus med m 2 Antal hyresavtal: 1 uthyrningsbar lokalyta. Assberg 1:82 i Skene Höglager med m 2 Antal hyresavtal: 1 lokalyta Serviceåtaganden I likhet med övriga bolag och nämnder i Marks kommun har Marks Fastighets AB antagit serviceåtaganden. Bland annat handlar det om att vara en diskussionspart vid lokalbehov hos företag och att vara en kompletterande part på fastighetsmarknaden. Åtagandet avser inte generella lösningar, utan att individuell prövning görs om medverkan till lösning av näringslivets lokalbehov. För de fastigheter Marks Fastighets AB redan äger gäller att full uthyrning eftersträvas. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Ett omfattande underhållsarbete genomförs av fastigheten i Rydal med stöd av bidrag från Riksantikvarieämbetet. Under 2012 och 2013 fick fastighetsbolaget för detta ändamål bidrag på kronor. För 2014 har det utförts fasadrenoveringar och fönsterbyten för ca kronor, där Riksantikvarieämbetet lämnar bidrag med upp till kronor. Hafa Bathroom Group AB hyr av Marks Fastighets AB ytterligare 2,5 år, vilket innebär att deras produktion av badkar kommer att finnas kvar i Marks kommun. Alternativen var att flytta verksamheten till Halmstad eller lägga ut tillverkningen på en underleverantör. Det nya avtalet börjar gälla från och med och gäller fram till Istället för m 2 hyr företaget m 2. Hyran blir därmed också lägre, från kronor till kronor. Ett hyresavtal med Malwa International AB om uthyrning av m 2 i samma fastighet är också undertecknat. Avtalet gäller från och med till och med med en hyrestrappa där sluthyran blir kronor per år. Det kvarstår 537 m 2 i fastigheten för uthyrning. Det finns inga lediga lokaler kvar på Maskingatan 12 för uthyrning. De sista 540 m 2 hyrdes ut till ACG Kinna Automatic AB från och med den förste juni. För Hyssnafastigheten Lockö 1:37 har ett nytt hyreskontrakt på 293 m 2 tecknats med Kapten Krok, som säljer tv och dataspel. Uthyrningen påbörjas

5 och gäller ytterligare tre ar. Never Mind har utökat sin verksamhet, vilket innebär utökning av förhyrda ytor från 170 m 2 till 255 m 2. Svenska Slottsmässor AB hyrde in sig i Rydalsfastigheten mellan den 5-9 november för Julmarknad. Marknaden var mycket populär och innebar att många besökte Rydal för första gången, vilket gav en del "ringar" på vattnet för företag och föreningar. Framtiden Assberg 5:23 Det finns ingen hyresledig lokal i fastigheten. Lockö 1:37 Det kvarstår m 2 ledig lokalyta att hyra ut, samt källarlokalen på 629 m 2. Rvdal 2:11 Fortsatt arbete med att möjligöra uthyrning av drygt 100 kontorsplatser till Marks kommun. Det finns en del mindre lokaler att hyra ut i fastigheten. Svenska Slottsmässor AB hyr även för 2015 lokaler i fastigheten för deras Julmarknad, som pågår mellan den 4-8 november. Haiom 12:4 i Skene skog Från och med den förste februari 2015 är Malwa International AB ny hyresgäst i fastigheten. Personal Bolaget har ingen egen anställd personal, utan hyr såväl administrativa som förvaltningstjänster från Marks kommun och Marks Bostads AB. Ekonomi Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev kronor (föregående år kronor, varav driftbidrag från Marks kommun med kronor till fastigheten i Rydal), efter bokslutsdispositioner och skatt kronor. Soliditeten ökade från 18,8 % till 35,2 %. Från och med 2014 görs redovisningen enligt regelverk som benämns K2. Enligt dessa redovisningsregler får inte uppskjuten skattefordran redovisas som tillgång. Återföring av tidigare redovisad latent skattefordran redovisas därför direkt mot eget kapital och minskar detsamma med kronor. I bokslutsdispositionerna erhåller Marks Fastighets AB ett koncernbidrag från Spinnerskan i Mark AB, beloppet uppgår till kronor. 5

6 Flerårsöversikt Nettoomsättning (tkr) Resultat efter finansiella poster (tkr) Soliditet 35,2% 18,8% ,8% ,0% Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Kronor Balanserat resultat Årets vinst Totalt Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Totalt Nyckeltal Driftnetto/m (Med driftnetto/m 2 avses resultat per fastighet före avskrivningar och finansiella uthyrda m 2 ) poster i relation til Rydal 2:11 Assberg 5:23 Lockö 1:37 Hajom 12:4 Kråkebacka 4:1 Assberg 1:82-90:73-96: :44-18: : : : :39-37:50-293:26 +21:88 +57: : : : : : : : : : : : :46 Uthyrningsgrad % Rydal 2:11 60,2 63,2 66,8 65 Magasin, Rydal 38,4 38,4 40,9 47 Assberg 5: Lockö 1:37 47,9 60,9 49,7 52 Källare, Lockö 0,0 0,0 0,0 0,0 Hajom 12: Kråkebacka 4: Assberg 1: Försäljning fjärrvärme, nettoresultat % Rydals panncentral +3,1 +9,4 +3,1 + 25,7 6

7 RESULTATRÄKNING Not Rörelseintäkter 1 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag _ Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Övriga skatter Årets resultat

8 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 8 Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och andra förnödenheter Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Kassa bank (koncemvalutakonto Marks kommun) 6, _ Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR % 8

9 BALANSRAKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade överavskrivningar Summa obeskattade reserver Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit (koncemvalutakonto) 0 Övriga skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Skulder till intresseföretag (Marks kommun) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 9

10 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Jämförelsetalen har inte räknats om. Årsredovisningen för det närmast föregående räkenskapsåret lämnas som bilaga. Intäkter Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Hyresintäkter intäktsredovisas i den period uthyrningen avser. Fjärrvärmeintäkter redovisas utifrån förbrukningsperiod. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas. Byggnader Markanläggningar Tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer 25 år 20 år år 5-10 år Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag. Årets inköp Årets försäljning Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter.^ 10

11 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRAKNING Not 3 Övriga externa kostnader Driftskostnader Underhåll Fastighetsskatt Centrala administrations- och försäljningskostnader exklusive personalkostnader Summa övriga externa kostnader Not 4 Personal Löner och andra ersättningar Arvode till styrelsen Sociala avgifter Summa löner och andra ersättningar VD har under året varit anställd av Marks Bostads AB. Marks Bostads AB fakturerar Marks Fastighets AB för arbete som VD utför för Marks Fastigets AB:s räkning. Övrig personal har under året varit anställda i Marks kommun. Marks kommun fakturerar Spinnerskan i Mark AB för kostnaden för administration och förvaltning som kommunen utför för Marks Fastighets AB:s räkning. Kostnaden vidarefaktureras sedan till Marks Fastighets AB. VD:s lön samt övrig administration och förvaltning redovisas under Övriga externa kostnader i Resultaträkningen. Not 5 Ersättning till revisorerna PricewaterhouseCoopers, revisionsuppdrag PricewaterhouseCoopers, andra uppdrag Summa ersättning till revisorerna Not 6 Kassa och bank Tillgodohavande koncemvalutakonto Marks kommun Kreditlimit på koncemvalutakonto Marks kommun

12 NOTER TILL RESULTAT-OCH BALANSRÄKNING Not 7 KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt / minskad skattefordran Förändringar i rörelsekapitalet: - ökning (-), minskning ( + ) av varulager ökning (-), minskning ( + ) av kundfordringar ökning (-), minskning ( + ) av övriga kortfristiga fordringar ökning ( + ) minskning (-) av leverantörsskulder ökning ( + ) minskning (-) av kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Koncemvalutakonto vid årets början Koncemvalutakonto vid årets slut

13 NOTER TILL RESULTAT-OCH BALANSRÄKNING Not 8 Materiella anläggningstillgångar BYGGNADER OCH MARK Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivning 0_ 0_ Utgående ackumulerade nedskrivningar Redovisat värde MARKANLÄGGNNGAR Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar 0 0 Årets nedskrivning _ Utgående ackumulerade nedskrivningar Redovisat värde f» 13

14 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING ALLMAN FASTIGHETSTAXERING Fastighet Markvärde Byggnadsvärde Tax.värde 2014 Bokf. värde 2014 Assberg 1: (industrienhet) (tomtareal kvm) Assberg 5:23 (industrienhet) (tomtareal kvm) Lockö 1.37 (industrienhet) (tomtareal kvm) Hajom 12:4 (industrienhet) (tomtareal kvm) Krakebacka 4:1 (industrienhet) (tomtareal kvm) Rydal 2:11 (spec.enhet) Rydal 2:11, del av (värmecentral) (tomtareal kvm) (tomtareal kvm) TEKNISKA ANLÄGGNINGAR Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Ärets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Redovisat värde INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående anskaffningsvärde _ Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Redovisat värde

15 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRAKNING PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Ingående värde Nedlagda kostnader Aktivering / kostnadsförs Redovisat värde Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav Aktier Swedbank 187 st Bokfört värde Marknadsvärde Not 10 Övriga kortfristiga fordringar Mervärdesskatt Övriga skattefordringar Fordran Länsstyrelsen, bidrag Rydal Övrigt Summa övriga kortfristiga fordringar Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupen intäkt fjärrvärme Övrigt Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

16 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Not 12 Förändring i eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eqet kapital Summa Eget kapital 31 december Nyemission Koncernbidrag Skatt på koncernbidrag Årets resultat Eget kapital 31 december Effekt av byte av redovisningsprincip Årets resultat Eget kapital 31 december Aktiekapitalet består av st aktier med kvotvärde 100 kr. Not 13 Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Långfristiga skulder som förfaller efter 5 år från balansdagen Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Elkostnader Briketter panncentral Byggnadsarbeten, elarbeten, markarbeten, brandskydd mm Tillkommande leverantörsfakturor Hyresfakturor gällande nästkommande år Upplupna räntor Uppbokning revision Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

17 Kinna Revisionsberättelse Var revisionsberättelse har avlämnats 2015-< >5-" Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 17

18 pwc Revisionsberättelse Till årsstämman i Marks Fastighetsaktiebolag, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Marks Fastighetsaktiebolag för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Marks Fastighetsaktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Marks Fastighetsaktiebolag för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för för\'altningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 24 mars 2015 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Peter Sjöberg Auktoriserad revisor

19 Lekmannarevisorerna i Marks fastighets AB, Marks kommun Till Årsstämman i Marks fastighets AB Till fullmäktige i Marks kommun Granskningsrapport för verksamhetsåret 2014 Jag har granskat bolagets verksamhet under år Granskningen har utförts i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. Jag bedömer att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt den interna kontrollen behöver utvecklas Jag finner därför inte anledning att rikta anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören. För fullgörande av mitt uppdrag har jag tagit del av bolagsordning, styrelsens protokoll, arbetsordning för styrelse, instruktioner för verkställande direktör samt ägardirektiv tagit del av de rapporter som upprättats av auktoriserade revisorn och dennes biträde träffat bolagets ledning för allmän information om bolagets utveckling Kinna den 11 mars Mai Andersson Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor

Årsredovisning. för räkenskapsåret

Årsredovisning. för räkenskapsåret MARKS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 55611-5461 MARKS FASTIGHETS AB Org nr 55611-5461 KINNA Årsredovisning för räkenskapsåret 213 Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 213 Styrelsen och verkställande

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 Org nr 556717-1367 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB 11»t 1 3' I i Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB Org.nr 556378-253 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 österåkers Stadsnät AB 556378-253 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2011

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2014 1 (21) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556717-1367 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll - Förvaltningsberättelse

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31 Sävsjö Biogas AB ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB. Företaget uppför en anläggning för produktion av biogas. SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

SÖRRED ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2013

SÖRRED ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Sörred Energi AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB och förser Volvos industriområde i Torslanda med elnät, fjärrvärme, gas, tryckluft, vatten och avlopp samt servicetjänster. ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014

Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Ale Fjärrvärme AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Noter 8 Revisionsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Org nr 556935-7501. får härmed avge.

Styrelsen och verkställande direktören för. Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Org nr 556935-7501. får härmed avge. Styrelsen och verkställande direktören för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Sörred Energi AB Årsredovisning 2014

Sörred Energi AB Årsredovisning 2014 Sörred Energi AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Kassaflödesanalyser 8 Noter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Sjöfartsverket Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB 20 0 Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB Org.nr. 556571-5892 Räkenskapsår 2012-07-01-13-06-30 Org.nr 556571-5892 Årsredovisning för räkenskapsåret 201 2-07-01-201 3-06-30 Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Mertiva AB (publ) 556530-1420

Mertiva AB (publ) 556530-1420 Årsredovisning för Mertiva AB (publ) 556530-1420 Räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 201 2-01-01

Årsredovisning för räkenskapsåret 201 2-01-01 Årsredovisning för räkenskapsåret 201 2-01-01 2012-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Grontmij AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SUNDSFASTIGHETER AB

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SUNDSFASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SUNDSFASTIGHETER AB FORMGIVNING: PCG Malmö TRYCK: ÅkessonBerg, Emmaboda, 2015 ÅRSREDOVISNING FÖR HSB SUNDSFASTIGHETER AB Organisationsnummer 556060-9835. Styrelsen och verkställande

Läs mer

Lidköping Biogas AB Årsredovisning 2014

Lidköping Biogas AB Årsredovisning 2014 Lidköping Biogas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅrSrEDoviSning 2012 HSB SUnDSFASTigHETEr AB

ÅrSrEDoviSning 2012 HSB SUnDSFASTigHETEr AB ÅrSrEDoviSning 2012 HSB SUnDSFASTigHETEr AB Formgivning: PCG Malmö Tryck: Prinfo Grafiskt Center, Malmö ÅRSREDOVISNING för HSB Sundsfastigheter AB Organisationsnummer 556060-9835. Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31. GRONTMIJ AB Org nr: 556563-7237. Fastställelseintyg

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31. GRONTMIJ AB Org nr: 556563-7237. Fastställelseintyg Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01 -01 2013-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Grontmij AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer