DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Nettoomsättningen ökade med 6 procent till Mkr (4 082) Periodens resultat uppgick till 21 Mkr (11)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004. Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 4 342 Mkr (4 082) Periodens resultat uppgick till 21 Mkr (11)"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 Nettoomsättningen ökade med 6 procent till Mkr (4 082) Periodens resultat uppgick till 21 Mkr (11) Resultat per aktie uppgick till 0,20 kr (0,10) Orderingången ökade med 21 procent till Mkr (4 465) Orderstocken uppgick till Mkr (13 509)

2 Delårsrapport januari - mars 2004 Nettoomsättning Rörelseresultat Orderingång per kvartal Mkr 350 Mkr Per kvartal Rullande 12 månader Mkr 700 Mkr Kv2 Kv3 Kv4 Kv2 Kv3 Kv Kv2 Kv3 Kv4 Kv2 Kv3 Kv Kv2 Kv3 Kv4 Kv2 Kv3 Kv4-04 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till Mkr vilket var en ökning med 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för förvärvade och avyttrade enheter var omsättningsökningen 3 procent. Ökningen är hänförlig till Bygg och anläggning. Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 37 Mkr jämfört med 35 Mkr för motsvarande period föregående år. Första kvartalet är säsongsmässigt svagt som en följd av vinterklimatet. Rörelseresultatet för den senaste rullande 12-månadersperioden uppgick till 307 Mkr jämfört med 305 Mkr för helåret Orderingången för första kvartalet uppgick till Mkr vilket var en ökning med 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år då den uppgick till Mkr. Orderstocken uppgick till Mkr vilket är den högsta nivån någonsin. Koncernen Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec Finansiellt Mkr / mål (helår) Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal 0,9% 0,9% 1,5% 1,5% Resultat efter finansiella poster Räntabilitet på sysselsatt kapital 1,1% 1,1% 8,6% 9,2% >12% Räntabilitet på eget kapital 0,8% 0,4% 9,4% 9,2% >15% Resultat per aktie, kr 0,20 0,10 2,80 2,70 Soliditet 22,6% 28,8% 22,6% 21,8% >30% Byggverksamheten Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec Mkr / Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal 1,3% 1,5% 2,1% 2,1% 2

3 VDs kommentar Under första kvartalet har orderingången fortsatt att utvecklas starkt vilket innebär att orderläget är mycket gynnsamt med en orderstock uppgående till 14,9 miljarder kronor. Ökningen av orderstocken avser främst bostads- och anläggningsprojekt. Detta är områden som vi under de senaste åren bedömt ha de bästa förutsättningarna för tillväxt. Omsättningen under kvartalet uppgick till Mkr (4 082) och justerat för förvärvade och avyttrade enheter innebär detta en ökning med ca 3 procent. Rörelseresultatet uppgick till 37 Mkr (35). Vår svenska byggrörelse och industriföretagen fortsätter att visa god lönsamhet. Vi förväntar oss att volymerna på den svenska byggmarknaden kommer att ligga i nivå med föregående år. Samtidigt ser vi redan positiva signaler inom flera regioner och produktsegment. Den låga räntenivån är en bidragande faktor till att efterfrågan på bostäder fortsätter att öka. Många bostadsprojekt är i planeringsstadiet och vi har goda förhoppningar att kunna möta efterfrågan med ett konkurrenskraftigt bostadskoncept baserat på prefabricering. Efterfrågan på nya kommersiella lokaler är fortsatt svag. Framför allt är efterfrågan på nya kontorsytor i Stockholmsområdet låg. För Peab har denna nedgång delvis kompenserats med en ökad produktion för handeln runt om i landet. För väg- och anläggningsbyggandet bedöms den positiva utvecklingen fortsätta, inte minst tack vare stora satsningar på det svenska järnvägsnätet. Rörelseresultatet i utlandsverksamheten uppgick till -10 Mkr (-15), vilket förklaras av en svag intjäning under första kvartalet på grund av vinterklimatet. Målsättningen kvarstår att uppnå lönsamhet även i dessa delar under innevarande år. Byggmarknaderna i Norge och Finland bedöms ha en svagt positiv utveckling under Vårt arbete med att hålla kostnaderna nere fortsätter. Peabs organisation skall alltid vara kostnadseffektiv. Vi ställer höga krav på oss själva vad gäller lönsamhet och hög kvalitet. Vår målsättning är att alltid nå upp till, och helst överträffa, våra kunders förväntningar både vad gäller pris och kvalitet. Vårt koncept med förtroendeentreprenader är en viktig del i detta arbete. Vi har det högsta orderläget någonsin och det finns signaler i samhällsekonomin som tyder på att det pressade konjunkturläget är på väg att lätta. En ökande efterfrågan på bostäder och beslut om nya infrastrukturprojekt gör att vi fortsatt ser ljust på år Mats Paulsson Verkställande direktör Nya uppdrag och viktiga händelser under perioden Under första kvartalet har ett flertal större projekt erhållits, däribland: 129 nya lägenheter på kvarteret Concordia vid Baltzarsgatan i centrala Malmö. Beställare är Riksbyggen och kontraktssumman uppgår till 215 Mkr. Uppdraget att bygga en järnvägsterass och två järnvägsbroar åt Botniabanan strax söder om Örnsköldsvik. Beställare är Botniabanan AB och kontraktssumman uppgår till 131 Mkr. 93 nya hyreslägenheter samt en förskola i Midsommarkransen i sydvästra Stockholm. Beställare är Familjebostäder och kontraktssumman uppgår till 148 Mkr. Peab har under perioden förvärvat samtliga aktier i Siljan Anläggning AB i Orsa. Siljan Anläggning omsatte under 2003 ca 75 Mkr och har ca 30 anställda. Förvärvet breddar kundbasen och förstärker Peabs anläggningsverksamhet i Dalarna. 3

4 Nettoomsättning och resultat Koncernens nettoomsättning för perioden januari-mars ökade med 6 procent till Mkr (4 082). Justerat för förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med 3 procent. Av periodens omsättning avsåg 540 Mkr (399) försäljning och produktion utförd utanför Sverige. Rörelseresultatet för perioden januari-mars uppgick till 37 Mkr jämfört med 35 Mkr för motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för den senaste rullande 12-månadersperioden uppgick till 307 Mkr jämfört med 305 Mkr för helår Resultatet efter finansiella poster uppgick till 20 Mkr att jämföra med 13 Mkr första kvartalet föregående år. Finansnettot uppgick till -17 Mkr (-22), varav räntenettot uppgick till -17 Mkr (-20). Andelar i intresseföretag/joint ventures resultat redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Periodens andel i intresseföretag/ joint ventures resultat före skatt blev -3 Mkr (-2). Peab redovisar resultatandelarna med ett kvartals förskjutning. Skattebelastningen för år 2004 förväntas uppgå till ca 14 procent. Finansiell ställning Soliditeten uppgick till 22,6 procent jämfört med 21,8 procent vid årsskiftet. Långsiktigt är Peabs mål att soliditeten skall överstiga 30 procent. Nettoskuldsättningen uppgick till Mkr jämfört med Mkr vid motsvarande tidpunkt föregående år. Medelräntan i låneportföljen uppgick till 3,6 procent (4,8). Koncernens disponibla likvida medel var vid periodens slut Mkr jämfört med Mkr den 31 mars Koncernens ansvarsförbindelser uppgick vid periodens slut till 961 Mkr jämfört med 852 Mkr den 31 december I beloppet ingår Peabs del i den avgift som Konkurrensverket yrkade 2003 i sin stämningsansökan avseende eventuell medverkan i asfaltkarteller med 227 Mkr. Under perioden har ingen ny information framkommit i den pågående processen. Av övriga ansvarsförbindelser utgör åtaganden gentemot bostadsrättsföreningar under produktion 526 Mkr (441). kännetecknas av ett svagt kassaflöde som en följd av den låga produktionsnivån under vintermånaderna. Enligt Peabs finansiella mål skall kassaflödet före finansiering vara positivt och ökande. Personal Antalet anställda var vid periodens slut jämfört med vid samma tidpunkt föregående år. Kommentarer per verksamhetsområde Bygg och anläggning Verksamhetsområde Bygg och anläggning omfattar koncernens resurser avseende bygg- och anläggningsrelaterade tjänster. I Sverige är Peab rikstäckande och i Norge och Finland finns tyngdpunkten av verksamheterna i huvudstadsregionerna. Nettoomsättningen under första kvartalet för Bygg och anläggning uppgick till Mkr jämfört med Mkr under motsvarande period föregående år, vilket innebär en ökning med 8 procent. Rörelseresultatet uppgick till 62 Mkr jämfört med 55 Mkr under motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen för den svenska bygg- och anläggningsverksamheten uppgick under den senaste rullande 12-månadersperioden till 2,2 procent vilket är oförändrat jämfört med helåret Verksamheterna i Norge och Finland redovisar ett rörelseresultat för första kvartalet på -10 Mkr (-15), vilket förklaras av en svag intjäning under första kvartalet på grund av vinterklimatet. Målsättningen kvarstår att uppnå lönsamhet även i dessa delar under innevarande år. Sysselsatt kapital i Bygg och anläggning uppgick till Mkr (2 458). Av ökningen avser ca 400 Mkr förvärvade företag. Räntabiliteten på sysselsatt kapital för den senaste rullande 12-månadersperioden uppgick till 5,9 procent jämfört med 6,2 procent för helåret Orderingången under första kvartalet uppgick till Mkr (4 465), vilket är den högsta orderingången någonsin under ett enskilt kvartal. Investeringar Nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 143 Mkr (155). Nettoförändringen i aktier och andelar uppgick till -15 Mkr (58). Under perioden nettoavyttrades projekt- och exploateringsfastigheter för 10 Mkr (nettoinvesterades för 94). Kassaflöde Orderstock att producera och orderingång Bygg och anläggning Mkr Innevarande räkenskapsår Nästa räkenskapsår Därefter Total orderstock Orderingång Kassaflödet före finansiering uppgick under första kvartalet till -148 Mkr (-313). För den senaste rullande 12-månadersperioden uppgick kassaflödet före finansiering till -214 Mkr, jämfört med -379 Mkr för helåret Det första kvartalet Orderstock kvar att producera vid utgången av perioden uppgick till Mkr jämfört med Mkr vid samma tidpunkt föregående år. Detta innebär en ökning med 11 procent. Av total orderstock kommer 40 procent (39) att produce- 4

5 ras efter innevarande år. Andelen byggprojekt i orderstocken var 67 procent (66). Flera uppdrag med lång produktionstid utgör en stabil bas både för bygg- och anläggningsverksamheten. Den svenska verksamheten svarade för 88 procent (89) av orderstocken. Det totala innehavet av projekt- och exploateringsfastigheter inom Bygg och anläggning uppgick till Mkr jämfört med Mkr vid årsskiftet. Peab har som ambition att engagera ca Mkr i projekt- och exploateringsfastigheter. I Peabs projektportfölj ingick den 31 mars 155 projekt (122) avseende byggrätter om totalt ca 1,5 miljoner kvm (1,4). Huvuddelen av byggrätterna finns i tillväxtregionerna Malmö, Göteborg, Stockholm och Mälardalen. Byggrätter Tusen kvm Bostäder Kommersiella lokaler Industrilokaler Totalt Antal projekt Industri Verksamhetsområde Industri omfattar koncernens verksamheter inom fabriksbetong, betongprodukter och prefab, berg och grus, transporter, tillverkning och beläggning av asfalt samt maskin- och kranuthyrning. Nettoomsättningen i verksamhetsområde Industri uppgick till 538 Mkr (541). Rörelseresultatet i Industri uppgick till -4 Mkr (6). Första kvartalet kännetecknas av låg aktivitet för verksamhetsområdets samtliga enheter på grund av vinterklimatet. Första kvartalets resultat har påverkats av kostnader för inkörning av Katrineholmsanläggningen. Anläggningen är nu i drift och produktion och organisation trimmas och utvecklas. Orderläget är bra och verksamheten beräknas gå upp till två-skift under hösten. Asfaltsverksamheten är den enhet som påverkas mest av säsongsmässiga variationer i volym och resultat. Peab Asfalts resultat är negativt innan beläggningssäsongen påbörjas, vilket sker under april/maj. Orderläget för Peab Asfalt ser positivt ut för året med koncernens stora infrastrukturprojekt som bas. Maskin- och kranuthyrningen i Lambertsson har fortsatt bra kapacitetsutnyttjande trots den fortsatt svaga efterfrågan på den viktiga marknaden i Stockholm och Mälardalen. Sysselsatt kapital i Industri uppgick till Mkr (1 787). Räntabiliteten på sysselsatt kapital för den senaste rullande 12-månadersperioden uppgick till 13,8 procent jämfört med 15,1 procent för helår Förvaltning Förvaltning omfattar centrala bolag, vissa dotterföretag och joint ventures samt övriga innehav. Rörelseresultatet uppgick till -21 Mkr (-26). Koncerngemensamma kostnader ingick med totalt -19 Mkr (-28). Byggmarknaden Volymerna på den svenska byggmarknaden förväntas vara oförändrade under 2004 jämfört med föregående år, samtidigt som vi i flera regioner redan nu kan se en ökad efterfrågan. Bostadsbyggandet uppvisade en positiv utveckling under 2003, beroende på en stor ökning i småhusbyggandet. Samtidigt minskade flerbostadsinvesteringarna något och vi ser nu ett stort behov av nya hyresrätter till rimliga priser. Många projekt är i planeringsstadiet och vi har goda förhoppningar om att kunna möta denna efterfrågan med ett konkurrenskraftigt och industriellt präglat bostadskoncept. Det låga ränteläget bidrar också till att hålla efterfrågan på en hög nivå. För väg- och anläggningsbyggandet bedöms den positiva utvecklingen från senare år fortsätta, inte minst tack vare stora satsningar på det svenska järnvägsnätet. En god orderingång på anläggningssidan under 2002 och 2003 skapar ett bra kapacitetsutnyttjande för koncernens anläggningsresurser samt för företagen inom verksamhetsområde Industri. För investeringar i kommersiella ytor ser det fortsatt svagt ut med ett stort överutbud av lediga kontorslokaler främst i Stockholmsområdet. Nedgången i detta segment har hittills dämpats något av en ökning av investeringar i ytor för handel runt om i landet. Byggmarknaderna i Norge och Finland bedöms uppvisa en svagt positiv utveckling under Viktiga händelser under rapportperioden Peab har under perioden förvärvat samtliga aktier i Siljan Anläggning AB i Orsa. Siljan Anläggning omsatte under 2003 ca 75 Mkr och har ca 30 anställda. Förvärvet breddar kundbasen och förstärker Peabs anläggningsverksamhet i Dalarna. Peab-aktien Peabs B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Peabaktiens börskurs den 12 maj 2004 var 46,70 kr, vilket innebär en ökning sedan årsskiftet med 7 procent. Den svenska aktiebörsen, mätt med Affärsvärldens generalindex, ökade under motsvarande period med 5 procent. Under 2004 har Peabaktien som högst noterats i 47,70 kr och som lägst i 38,40 kr. Antal aktier den 31 mars 2004 Antal registrerade aktier Eget innehav Antal utestående aktier Under perioden avyttrade egna aktier Antal utestående aktier

6 Innehav av egna aktier Peabs innehav av egna aktier uppgick vid årsskiftet till B-aktier, motsvarande 2,8 procent av totalt antal aktier. Under första kvartalet har B-aktier avyttrats som en del av köpeskillingen vid företagsförvärv. Inga förvärv av egna aktier har gjorts under första kvartalet. Peabs innehav av egna aktier uppgick vid periodens utgång till B-aktier, motsvarande 2,7 procent av totalt antal aktier. Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 20, Delårsrapportering. Redovisningsrådets rekommendation RR 29, Ersättningar till anställda, tillämpas fr o m år Redogörelse för effekterna av införandet av denna rekommendation återfinns i anslutning till balansräkningen. I övrigt har samma redovisningsprinciper använts som i den senaste årsredovisningen. Kommande information Delårsrapport för första halvåret publiceras den 26 augusti, delårsrapport för nio månader den 25 november samt bokslut för år 2004 den 17 februari Förslöv den 13 maj 2004 Mats Paulsson Verkställande direktör Uppgifterna i denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. 6

7 Resultaträkning i sammandrag Koncernen Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec Mkr / Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Andel i intresseföretag/joint ventures resultat före skatt Resultat sålda andelar i intresseföretag/joint ventures Resultat sålda andelar i koncernföretag Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt Minoritetsandelar Periodens resultat Nyckeltal Resultat per aktie, kr 0,20 0,10 2,80 2,70 Börskurs vid periodens utgång, kr 45,60 39,50 45,60 43,60 P/E-tal 16,3 16,1 Antal utestående aktier vid periodens utgång, miljoner 84,9 84,7 84,9 84,8 Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 84,8 84,4 84,8 84,7 Balansräkning i sammandrag Koncernen Mkr 31 mar mar dec 2003 Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Långfristiga räntebärande fordringar Finansiella anläggningstillgångar Projekt- och exploateringsfastigheter Varulager m m Kortfristiga räntebärande fordringar Övriga kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Minoritetsintressen Avsättningar Långfristiga räntebärande skulder Kortfristiga räntebärande skulder Övriga kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Nyckeltal Sysselsatt kapital Räntabilitet på sysselsatt kapital 1,1% 1,1% 9,2% Räntabilitet på eget kapital 0,8% 0,4% 9,2% Soliditet 22,6% 28,8% 21,8% Nettoskuldsättning Justerat eget kapital per aktie, kr 26,70 32,90 26,70 Ändrade redovisningsprinciper Redovisningsrådets rekommendation RR 29, Ersättningar till anställda, tillämpas fr o m år Denna rekommendation innebär bl a att nuvärdet av förmånsbestämda pensionsförpliktelser samt verkliga värdet av förvaltningstillgångar skall redovisas. Förändring av ingående värden i samband med att rekommendationen börjar tillämpas redovisas direkt i eget kapital. I den svenska verksamheten följer Peab ITP-avtalet vilket är en förmånsbestämd tjänstepension som omfattar samtliga tjänstemän i Sverige. Då Alecta i dagsläget inte kan leverera information för redovisning som en förmånsbestämd plan redovisas den som en avgiftsbestämd plan. Alecta har utlovat att från 2005 lämna erforderlig information. Utöver detta finns i den svenska verksamheten åtta individuella chefsavtal med löfte om förmånsbaserad framtida pension som är försäkrad och för vilka redovisning har skett enligt RR 29. I Norge finns kollektivavtalade pensionsplaner (AFP) och individuella chefsavtal som är förmånsbaserade, vilka redan tidigare värderats och redovisats enligt reglerna i RR 29. Per 1 januari 2004 är effekten av den ändrade redovisningsprincipen att avsatt till pensioner ökar med 1 Mkr. Som en effekt av införandet av RR 29 ökar uppskjuten skattefordran med 8 Mkr och avsättning för löneskatt ökar med 5 Mkr. Den totala effekten på ingående eget kapital är en ökning med 2 Mkr. 7

8 Förändring i eget kapital Koncernen Aktie- Bundna Fria Summa Mkr kapital reserver reserver eget kapital Ingående eget kapital 1 januari Lämnad kontant utdelning Utdelning av aktier i Brinova Fastigheter AB Avyttring av egna aktier Valutakursdifferenser Förskjutning mellan fritt och bundet eget kapital Årets resultat Eget kapital 31 december Effekt av byte av redovisningsprinciper 2 2 Justerat eget kapital 1 januari Avyttring av egna aktier 5 5 Valutakursdifferenser 6 6 Förskjutning mellan fritt och bundet eget kapital Periodens resultat Eget kapital 31 mars Kassaflödesanalys i sammandrag Koncernen Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec Mkr / Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av dotterföretag Försäljning av dotterföretag Förvärv av anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde före finansiering Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Nettoomsättning och rörelseresultat per verksamhetsområde Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec Mkr / / / Bygg och anläggning Sverige ,0% 2,1% 2,2% 2,2% Utland ,9% -3,8% -9,3% -10,1% Summa ,5% 1,5% 0,9% 0,9% Industri Swerock/Asfalt ,0% -6,0% 4,7% 4,9% Maskin/Kran ,1% 21,1% 20,8% 21,1% Summa ,7% 1,1% 7,2% 7,5% Förvaltning Eliminering Summa koncernen ,9% 0,9% 1,5% 1,5% Sysselsatt kapital Räntabilitet på sysselsatt kapital 1,1% 1,1% 8,6% 9,2% 8

9 Kvartalsuppgifter Koncernen per kvartal Jan-mar Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar Okt-dec Jul-sep Apr-jun, Jan-mar Mkr Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Andel i intresseföretag/joint ventures resultat före skatt Resultat sålda andelar i intresseföretag/joint ventures Resultat sålda andelar i koncernföretag Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt Minoritetsandelar Periodens resultat Resultat per aktie, kr 0,20 0,70 1,40 0,50 0,10 2,70 1,20 1,50 0,40 efter fullföljd teckning och konvertering 0,20 0,70 1,40 0,50 0,10 2,60 1,20 1,50 0,40 Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 84,8 84,8 84,8 84,8 84,4 84,3 84,3 85,1 84,9 efter fullföljd teckning och konvertering 84,8 84,8 84,8 84,8 84,4 84,3 84,3 85,1 86,0 Verksamhetsområden per kvartal Jan-mar Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar Mkr Nettoomsättning Bygg och anläggning Industri Förvaltning Eliminering Summa Rörelseresultat Bygg och anläggning Industri Förvaltning Summa Orderläge Bygg och anläggning Orderingång Orderstock vid periodens utgång

10 Ägarförteckning per den 30 april 2004 Totalt Andel av Andel av Aktieägare A-aktier B-aktier antal aktier kapital i % röster i % Erik Paulsson med familj och bolag ,2% 22,0% Mats Paulsson med bolag ,1% 18,1% Mohammed Al-Amoudi med bolag ,6% 10,7% Fredrik Paulsson med bolag ,3% 6,2% Stefan Paulsson med bolag ,2% 6,2% Svante Paulsson med familj och bolag ,3% 4,0% Sara Karlsson med familj och bolag ,1% 3,9% Karl-Axel Granlund med bolag ,4% 2,7% AMF Pension fonder ,4% 1,7% LKAB ,0% 1,0% Robur fonder ,1% 0,5% SHB/SPP fonder ,0% 0,5% SEB fonder ,0% 0,5% Övriga ,6% 20,7% Totalt utestående aktier Peab AB ,7% 1,3% Totalt registrerade aktier ,0% 100,0% Källa: SIS Ägarservice, VPC kr 70 Peab B Afv Generalindex Afv Bygg & anläggningsrelaterade Antal omsatta aktier per vecka i tal jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr 0 maj 10

11

12 Peab AB (publ) Förslöv. Org. nr Tfn Fax peab.se

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2005

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2005 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2005 Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 17 727 Mkr (15 195) Rörelseresultatet uppgick till 476 Mkr (374) Periodens resultat uppgick till 662 Mkr (236) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2002

Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2002 Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2002 Orderingången ökade med 14 procent till 19 121 mkr (16 747) Rörelseresultatet uppgick till 636 mkr (655), varav Bygg och anläggning Sverige ökade till 627 mkr (417)

Läs mer

Operativ nettoomsättning ökade med 16 procent till 19 890 Mkr (17 203) Operativt rörelseresultat uppgick till 520 Mkr (591)

Operativ nettoomsättning ökade med 16 procent till 19 890 Mkr (17 203) Operativt rörelseresultat uppgick till 520 Mkr (591) PEAB AB halvårsrapport JANUARI juni 2011. Operativ nettoomsättning ökade med 16 procent till 19 890 Mkr (17 203) Operativt rörelseresultat uppgick till 520 Mkr (59 Resultat per aktie före utspädning uppgick

Läs mer

Peab Halvårsrapport Januari Juni 2012

Peab Halvårsrapport Januari Juni 2012 väg 41 Veddige Peab Halvårsrapport Januari Juni 2012 Operativ nettoomsättning uppgick till 21 495 Mkr (19 890) Operativt rörelseresultat uppgick till 217 Mkr (520). Projektnedskrivningar om 425 Mkr belastade

Läs mer

Peab Bokslutskommuniké Januari December 2012

Peab Bokslutskommuniké Januari December 2012 MEDIA EVOLUTION CITY Varvsstaden, Malmö Peab Bokslutskommuniké Januari December 2012 Operativ nettoomsättning uppgick till 45 997 Mkr (44 015) Operativt rörelseresultat uppgick till 1 002 Mkr (1 483).

Läs mer

Halvårsrapport. Januari - juni 2015. Operativ nettoomsättning 20 452 Mkr (20 885) Operativt rörelseresultat 678 Mkr (657)

Halvårsrapport. Januari - juni 2015. Operativ nettoomsättning 20 452 Mkr (20 885) Operativt rörelseresultat 678 Mkr (657) Halvårsrapport Januari - juni 2015 MAX IV Lund Operativ nettoomsättning 20 452 (20 885) Operativt rörelseresultat 678 (657) Operativ rörelsemarginal 3,3 procent (3,1) Resultat före skatt 586 (493) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. Januari - december 2014. Operativ nettoomsättning uppgick till 43 820 Mkr (42 765)

Bokslutskommuniké. Januari - december 2014. Operativ nettoomsättning uppgick till 43 820 Mkr (42 765) Bokslutskommuniké Januari - december 2014 NORRA LÄNKEN 41 Frescati, Stockholm Operativ nettoomsättning uppgick till 43 820 (42 765) Operativt rörelseresultat uppgick till 1 783 (593). Rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport. Januari - september 2014. Operativ nettoomsättning uppgick till 31 662 Mkr (30 164)

Delårsrapport. Januari - september 2014. Operativ nettoomsättning uppgick till 31 662 Mkr (30 164) Delårsrapport Januari - september 2014 Spillepengen Malmö Operativ nettoomsättning uppgick till 31 662 (30 164) Operativt rörelseresultat uppgick till 1 292 (36). Föregående års rörelseresultat belastades

Läs mer

Jan-dec Jan-dec Okt-dec Okt-dec Mkr 2005 2004 2005 2004

Jan-dec Jan-dec Okt-dec Okt-dec Mkr 2005 2004 2005 2004 Skanska AB PRESSRELEASE Post 169 83 SOLNA Besök Råsundavägen 2 Telefon 08-753 88 00 Fax 08-755 12 56 Webb www.skanska.se Säte Solna Org nr 556000-4615 Bolaget är publikt (publ) Bokslutskommuniké, januari

Läs mer

Jan-sept Jan-sept Jul-sept Jul-sept Mkr 2005 2004 2005 2004

Jan-sept Jan-sept Jul-sept Jul-sept Mkr 2005 2004 2005 2004 Skanska AB PRESSRELEASE Post 169 83 SOLNA Besök Råsundavägen 2 Telefon 08-753 88 00 Fax 08-755 12 56 Webb www.skanska.se Säte Solna Org nr 556000-4615 Bolaget är publikt (publ) Niomånadersrapport, januari

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 1 april - 30 juni 2015 Orderingång 15 754 (17 303) Nettoomsättning 14 152 (13 479) Resultat efter finansiella poster 541 (576) Periodens resultat efter skatt 436

Läs mer

Bokslutskommuniké, januari december 2007

Bokslutskommuniké, januari december 2007 PRESSRELEASE 2008-02-07 Kl. 8:30 Skanska AB Post 169 83 SOLNA Besök Råsundavägen 2 Telefon 08-753 88 00 Fax 08-755 12 56 Webb www.skanska.com Säte Solna Org nr 556000-4615 Bolaget är publikt (publ) Bokslutskommuniké,

Läs mer

Tillägg till Grundprospekt

Tillägg till Grundprospekt Tillägg till Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor för Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av AB (publ) Tillägg till Treasury AB (publ) grundprospekt, vilket godkänts

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Intrum Justitia AB (publ) Stockholm den 18 augusti 2004 Delårsrapport januari juni 2004 Resultat per aktie under årets sex första månader förbättrades till 0,88 SEK ( 0,04). Nettoresultatet för halvåret

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-10-17 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 646 mkr (1 297) Fastighetsförsäljningar om 1 692 mkr (2 857) gav ett resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Q 3Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - september Stark försäljning gav lönsamt tredje kvartal För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. En

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat

Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Delårsrapport JANUARI JUNI 2005 JM-KONCERNEN Fortsatt stark försäljning och förbättrat resultat Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 4 592 mkr (4 165) och antal sålda bostäder uppgick till 2 124

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 APRIL 30 SEPTEMBER 2004 (6 MÅN)

DELÅRSRAPPORT 1 APRIL 30 SEPTEMBER 2004 (6 MÅN) DELÅRSRAPPORT 1 APRIL 30 SEPTEMBER 2004 (6 MÅN) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 september 2004 (6 månader) uppgick till 770 MSEK (757), motsvarande en ökning med 1,7%. För perioden 1 juli 30

Läs mer

Tillägg till Grundprospekt

Tillägg till Grundprospekt Tillägg till Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor för Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av AB (publ) Tillägg till Treasury AB (publ) grundprospekt, vilket godkänts

Läs mer

AKTIEÄGARINFORMATION Bokslutskommuniké, januari december 2003

AKTIEÄGARINFORMATION Bokslutskommuniké, januari december 2003 Q4 AKTIEÄGARINFORMATION Bokslutskommuniké, januari december 2003 Bokslutskommuniké januari december 2003 Koncernen i sammandrag Nettoomsättning 35 605 37 339 132 879 142 033 varav omsättning av försäljning

Läs mer

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946)

JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN. Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Delårsrapport JANUARI - MARS 2007, JM-KONCERNEN 1/2007 Hög lönsamhet och stabil försäljning Intäkterna ökade med 4 procent till 3 027 mkr (2 898) och antal sålda bostäder uppgick till 899 (946) Resultatet

Läs mer

Pressmeddelande. FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 First North: FIRE

Pressmeddelande. FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 First North: FIRE Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 First North: FIRE Orderingången minskade med 4 % till 128,8 mkr (134,3 mkr) Orderstocken minskade med 9 % till 36,9 mkr (40,7 mkr) Omsättningen

Läs mer

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning

JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN. Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Delårsrapport JANUARI - JUNI 2006, JM-KONCERNEN 2/2006 Kraftigt ökad lönsamhet och fortsatt stark försäljning Intäkterna ökade med 27 procent till 5 809 mkr (4 592) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (508,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (30,1 Mkr) skapar värme NIBE Omsättningen ökade till 693,9 Mkr (58,5 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 47,8 Mkr (3,1 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 34,6 Mkr (19,9 Mkr) Vinsten per aktie uppgick

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 212 1 oktober 31 december 212 Orderingång 15 423 (14 932) Nettoomsättning 19 69 (18 119) Resultat efter finansiella poster 1 252 (1 8) Periodens resultat efter skatt

Läs mer

bokslutskommuniké 2008

bokslutskommuniké 2008 Fjärde kvartalet - bokslutskommuniké Nettoomsättning 2 770 (2 527) Mkr Rörelseresultat 272,4 (197,6) Mkr Resultat efter skatt 184,1 (135,0) Mkr Resultat per aktie 14,62 (10,69) kronor Orderingång 2 724

Läs mer

Scania delårsrapport januari-september 2009

Scania delårsrapport januari-september 2009 26 oktober Scania delårsrapport januari-september Rörelseresultatet sjönk till MSEK 1 042 (10 455) och resultat per aktie sjönk till 0,38 (9,21) kronor Nettoomsättningen minskade med 34 procent till MSEK

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer