DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Nettoomsättningen ökade med 6 procent till Mkr (4 082) Periodens resultat uppgick till 21 Mkr (11)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004. Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 4 342 Mkr (4 082) Periodens resultat uppgick till 21 Mkr (11)"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 Nettoomsättningen ökade med 6 procent till Mkr (4 082) Periodens resultat uppgick till 21 Mkr (11) Resultat per aktie uppgick till 0,20 kr (0,10) Orderingången ökade med 21 procent till Mkr (4 465) Orderstocken uppgick till Mkr (13 509)

2 Delårsrapport januari - mars 2004 Nettoomsättning Rörelseresultat Orderingång per kvartal Mkr 350 Mkr Per kvartal Rullande 12 månader Mkr 700 Mkr Kv2 Kv3 Kv4 Kv2 Kv3 Kv Kv2 Kv3 Kv4 Kv2 Kv3 Kv Kv2 Kv3 Kv4 Kv2 Kv3 Kv4-04 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till Mkr vilket var en ökning med 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för förvärvade och avyttrade enheter var omsättningsökningen 3 procent. Ökningen är hänförlig till Bygg och anläggning. Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 37 Mkr jämfört med 35 Mkr för motsvarande period föregående år. Första kvartalet är säsongsmässigt svagt som en följd av vinterklimatet. Rörelseresultatet för den senaste rullande 12-månadersperioden uppgick till 307 Mkr jämfört med 305 Mkr för helåret Orderingången för första kvartalet uppgick till Mkr vilket var en ökning med 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år då den uppgick till Mkr. Orderstocken uppgick till Mkr vilket är den högsta nivån någonsin. Koncernen Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec Finansiellt Mkr / mål (helår) Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal 0,9% 0,9% 1,5% 1,5% Resultat efter finansiella poster Räntabilitet på sysselsatt kapital 1,1% 1,1% 8,6% 9,2% >12% Räntabilitet på eget kapital 0,8% 0,4% 9,4% 9,2% >15% Resultat per aktie, kr 0,20 0,10 2,80 2,70 Soliditet 22,6% 28,8% 22,6% 21,8% >30% Byggverksamheten Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec Mkr / Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal 1,3% 1,5% 2,1% 2,1% 2

3 VDs kommentar Under första kvartalet har orderingången fortsatt att utvecklas starkt vilket innebär att orderläget är mycket gynnsamt med en orderstock uppgående till 14,9 miljarder kronor. Ökningen av orderstocken avser främst bostads- och anläggningsprojekt. Detta är områden som vi under de senaste åren bedömt ha de bästa förutsättningarna för tillväxt. Omsättningen under kvartalet uppgick till Mkr (4 082) och justerat för förvärvade och avyttrade enheter innebär detta en ökning med ca 3 procent. Rörelseresultatet uppgick till 37 Mkr (35). Vår svenska byggrörelse och industriföretagen fortsätter att visa god lönsamhet. Vi förväntar oss att volymerna på den svenska byggmarknaden kommer att ligga i nivå med föregående år. Samtidigt ser vi redan positiva signaler inom flera regioner och produktsegment. Den låga räntenivån är en bidragande faktor till att efterfrågan på bostäder fortsätter att öka. Många bostadsprojekt är i planeringsstadiet och vi har goda förhoppningar att kunna möta efterfrågan med ett konkurrenskraftigt bostadskoncept baserat på prefabricering. Efterfrågan på nya kommersiella lokaler är fortsatt svag. Framför allt är efterfrågan på nya kontorsytor i Stockholmsområdet låg. För Peab har denna nedgång delvis kompenserats med en ökad produktion för handeln runt om i landet. För väg- och anläggningsbyggandet bedöms den positiva utvecklingen fortsätta, inte minst tack vare stora satsningar på det svenska järnvägsnätet. Rörelseresultatet i utlandsverksamheten uppgick till -10 Mkr (-15), vilket förklaras av en svag intjäning under första kvartalet på grund av vinterklimatet. Målsättningen kvarstår att uppnå lönsamhet även i dessa delar under innevarande år. Byggmarknaderna i Norge och Finland bedöms ha en svagt positiv utveckling under Vårt arbete med att hålla kostnaderna nere fortsätter. Peabs organisation skall alltid vara kostnadseffektiv. Vi ställer höga krav på oss själva vad gäller lönsamhet och hög kvalitet. Vår målsättning är att alltid nå upp till, och helst överträffa, våra kunders förväntningar både vad gäller pris och kvalitet. Vårt koncept med förtroendeentreprenader är en viktig del i detta arbete. Vi har det högsta orderläget någonsin och det finns signaler i samhällsekonomin som tyder på att det pressade konjunkturläget är på väg att lätta. En ökande efterfrågan på bostäder och beslut om nya infrastrukturprojekt gör att vi fortsatt ser ljust på år Mats Paulsson Verkställande direktör Nya uppdrag och viktiga händelser under perioden Under första kvartalet har ett flertal större projekt erhållits, däribland: 129 nya lägenheter på kvarteret Concordia vid Baltzarsgatan i centrala Malmö. Beställare är Riksbyggen och kontraktssumman uppgår till 215 Mkr. Uppdraget att bygga en järnvägsterass och två järnvägsbroar åt Botniabanan strax söder om Örnsköldsvik. Beställare är Botniabanan AB och kontraktssumman uppgår till 131 Mkr. 93 nya hyreslägenheter samt en förskola i Midsommarkransen i sydvästra Stockholm. Beställare är Familjebostäder och kontraktssumman uppgår till 148 Mkr. Peab har under perioden förvärvat samtliga aktier i Siljan Anläggning AB i Orsa. Siljan Anläggning omsatte under 2003 ca 75 Mkr och har ca 30 anställda. Förvärvet breddar kundbasen och förstärker Peabs anläggningsverksamhet i Dalarna. 3

4 Nettoomsättning och resultat Koncernens nettoomsättning för perioden januari-mars ökade med 6 procent till Mkr (4 082). Justerat för förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med 3 procent. Av periodens omsättning avsåg 540 Mkr (399) försäljning och produktion utförd utanför Sverige. Rörelseresultatet för perioden januari-mars uppgick till 37 Mkr jämfört med 35 Mkr för motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för den senaste rullande 12-månadersperioden uppgick till 307 Mkr jämfört med 305 Mkr för helår Resultatet efter finansiella poster uppgick till 20 Mkr att jämföra med 13 Mkr första kvartalet föregående år. Finansnettot uppgick till -17 Mkr (-22), varav räntenettot uppgick till -17 Mkr (-20). Andelar i intresseföretag/joint ventures resultat redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Periodens andel i intresseföretag/ joint ventures resultat före skatt blev -3 Mkr (-2). Peab redovisar resultatandelarna med ett kvartals förskjutning. Skattebelastningen för år 2004 förväntas uppgå till ca 14 procent. Finansiell ställning Soliditeten uppgick till 22,6 procent jämfört med 21,8 procent vid årsskiftet. Långsiktigt är Peabs mål att soliditeten skall överstiga 30 procent. Nettoskuldsättningen uppgick till Mkr jämfört med Mkr vid motsvarande tidpunkt föregående år. Medelräntan i låneportföljen uppgick till 3,6 procent (4,8). Koncernens disponibla likvida medel var vid periodens slut Mkr jämfört med Mkr den 31 mars Koncernens ansvarsförbindelser uppgick vid periodens slut till 961 Mkr jämfört med 852 Mkr den 31 december I beloppet ingår Peabs del i den avgift som Konkurrensverket yrkade 2003 i sin stämningsansökan avseende eventuell medverkan i asfaltkarteller med 227 Mkr. Under perioden har ingen ny information framkommit i den pågående processen. Av övriga ansvarsförbindelser utgör åtaganden gentemot bostadsrättsföreningar under produktion 526 Mkr (441). kännetecknas av ett svagt kassaflöde som en följd av den låga produktionsnivån under vintermånaderna. Enligt Peabs finansiella mål skall kassaflödet före finansiering vara positivt och ökande. Personal Antalet anställda var vid periodens slut jämfört med vid samma tidpunkt föregående år. Kommentarer per verksamhetsområde Bygg och anläggning Verksamhetsområde Bygg och anläggning omfattar koncernens resurser avseende bygg- och anläggningsrelaterade tjänster. I Sverige är Peab rikstäckande och i Norge och Finland finns tyngdpunkten av verksamheterna i huvudstadsregionerna. Nettoomsättningen under första kvartalet för Bygg och anläggning uppgick till Mkr jämfört med Mkr under motsvarande period föregående år, vilket innebär en ökning med 8 procent. Rörelseresultatet uppgick till 62 Mkr jämfört med 55 Mkr under motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen för den svenska bygg- och anläggningsverksamheten uppgick under den senaste rullande 12-månadersperioden till 2,2 procent vilket är oförändrat jämfört med helåret Verksamheterna i Norge och Finland redovisar ett rörelseresultat för första kvartalet på -10 Mkr (-15), vilket förklaras av en svag intjäning under första kvartalet på grund av vinterklimatet. Målsättningen kvarstår att uppnå lönsamhet även i dessa delar under innevarande år. Sysselsatt kapital i Bygg och anläggning uppgick till Mkr (2 458). Av ökningen avser ca 400 Mkr förvärvade företag. Räntabiliteten på sysselsatt kapital för den senaste rullande 12-månadersperioden uppgick till 5,9 procent jämfört med 6,2 procent för helåret Orderingången under första kvartalet uppgick till Mkr (4 465), vilket är den högsta orderingången någonsin under ett enskilt kvartal. Investeringar Nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 143 Mkr (155). Nettoförändringen i aktier och andelar uppgick till -15 Mkr (58). Under perioden nettoavyttrades projekt- och exploateringsfastigheter för 10 Mkr (nettoinvesterades för 94). Kassaflöde Orderstock att producera och orderingång Bygg och anläggning Mkr Innevarande räkenskapsår Nästa räkenskapsår Därefter Total orderstock Orderingång Kassaflödet före finansiering uppgick under första kvartalet till -148 Mkr (-313). För den senaste rullande 12-månadersperioden uppgick kassaflödet före finansiering till -214 Mkr, jämfört med -379 Mkr för helåret Det första kvartalet Orderstock kvar att producera vid utgången av perioden uppgick till Mkr jämfört med Mkr vid samma tidpunkt föregående år. Detta innebär en ökning med 11 procent. Av total orderstock kommer 40 procent (39) att produce- 4

5 ras efter innevarande år. Andelen byggprojekt i orderstocken var 67 procent (66). Flera uppdrag med lång produktionstid utgör en stabil bas både för bygg- och anläggningsverksamheten. Den svenska verksamheten svarade för 88 procent (89) av orderstocken. Det totala innehavet av projekt- och exploateringsfastigheter inom Bygg och anläggning uppgick till Mkr jämfört med Mkr vid årsskiftet. Peab har som ambition att engagera ca Mkr i projekt- och exploateringsfastigheter. I Peabs projektportfölj ingick den 31 mars 155 projekt (122) avseende byggrätter om totalt ca 1,5 miljoner kvm (1,4). Huvuddelen av byggrätterna finns i tillväxtregionerna Malmö, Göteborg, Stockholm och Mälardalen. Byggrätter Tusen kvm Bostäder Kommersiella lokaler Industrilokaler Totalt Antal projekt Industri Verksamhetsområde Industri omfattar koncernens verksamheter inom fabriksbetong, betongprodukter och prefab, berg och grus, transporter, tillverkning och beläggning av asfalt samt maskin- och kranuthyrning. Nettoomsättningen i verksamhetsområde Industri uppgick till 538 Mkr (541). Rörelseresultatet i Industri uppgick till -4 Mkr (6). Första kvartalet kännetecknas av låg aktivitet för verksamhetsområdets samtliga enheter på grund av vinterklimatet. Första kvartalets resultat har påverkats av kostnader för inkörning av Katrineholmsanläggningen. Anläggningen är nu i drift och produktion och organisation trimmas och utvecklas. Orderläget är bra och verksamheten beräknas gå upp till två-skift under hösten. Asfaltsverksamheten är den enhet som påverkas mest av säsongsmässiga variationer i volym och resultat. Peab Asfalts resultat är negativt innan beläggningssäsongen påbörjas, vilket sker under april/maj. Orderläget för Peab Asfalt ser positivt ut för året med koncernens stora infrastrukturprojekt som bas. Maskin- och kranuthyrningen i Lambertsson har fortsatt bra kapacitetsutnyttjande trots den fortsatt svaga efterfrågan på den viktiga marknaden i Stockholm och Mälardalen. Sysselsatt kapital i Industri uppgick till Mkr (1 787). Räntabiliteten på sysselsatt kapital för den senaste rullande 12-månadersperioden uppgick till 13,8 procent jämfört med 15,1 procent för helår Förvaltning Förvaltning omfattar centrala bolag, vissa dotterföretag och joint ventures samt övriga innehav. Rörelseresultatet uppgick till -21 Mkr (-26). Koncerngemensamma kostnader ingick med totalt -19 Mkr (-28). Byggmarknaden Volymerna på den svenska byggmarknaden förväntas vara oförändrade under 2004 jämfört med föregående år, samtidigt som vi i flera regioner redan nu kan se en ökad efterfrågan. Bostadsbyggandet uppvisade en positiv utveckling under 2003, beroende på en stor ökning i småhusbyggandet. Samtidigt minskade flerbostadsinvesteringarna något och vi ser nu ett stort behov av nya hyresrätter till rimliga priser. Många projekt är i planeringsstadiet och vi har goda förhoppningar om att kunna möta denna efterfrågan med ett konkurrenskraftigt och industriellt präglat bostadskoncept. Det låga ränteläget bidrar också till att hålla efterfrågan på en hög nivå. För väg- och anläggningsbyggandet bedöms den positiva utvecklingen från senare år fortsätta, inte minst tack vare stora satsningar på det svenska järnvägsnätet. En god orderingång på anläggningssidan under 2002 och 2003 skapar ett bra kapacitetsutnyttjande för koncernens anläggningsresurser samt för företagen inom verksamhetsområde Industri. För investeringar i kommersiella ytor ser det fortsatt svagt ut med ett stort överutbud av lediga kontorslokaler främst i Stockholmsområdet. Nedgången i detta segment har hittills dämpats något av en ökning av investeringar i ytor för handel runt om i landet. Byggmarknaderna i Norge och Finland bedöms uppvisa en svagt positiv utveckling under Viktiga händelser under rapportperioden Peab har under perioden förvärvat samtliga aktier i Siljan Anläggning AB i Orsa. Siljan Anläggning omsatte under 2003 ca 75 Mkr och har ca 30 anställda. Förvärvet breddar kundbasen och förstärker Peabs anläggningsverksamhet i Dalarna. Peab-aktien Peabs B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Peabaktiens börskurs den 12 maj 2004 var 46,70 kr, vilket innebär en ökning sedan årsskiftet med 7 procent. Den svenska aktiebörsen, mätt med Affärsvärldens generalindex, ökade under motsvarande period med 5 procent. Under 2004 har Peabaktien som högst noterats i 47,70 kr och som lägst i 38,40 kr. Antal aktier den 31 mars 2004 Antal registrerade aktier Eget innehav Antal utestående aktier Under perioden avyttrade egna aktier Antal utestående aktier

6 Innehav av egna aktier Peabs innehav av egna aktier uppgick vid årsskiftet till B-aktier, motsvarande 2,8 procent av totalt antal aktier. Under första kvartalet har B-aktier avyttrats som en del av köpeskillingen vid företagsförvärv. Inga förvärv av egna aktier har gjorts under första kvartalet. Peabs innehav av egna aktier uppgick vid periodens utgång till B-aktier, motsvarande 2,7 procent av totalt antal aktier. Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 20, Delårsrapportering. Redovisningsrådets rekommendation RR 29, Ersättningar till anställda, tillämpas fr o m år Redogörelse för effekterna av införandet av denna rekommendation återfinns i anslutning till balansräkningen. I övrigt har samma redovisningsprinciper använts som i den senaste årsredovisningen. Kommande information Delårsrapport för första halvåret publiceras den 26 augusti, delårsrapport för nio månader den 25 november samt bokslut för år 2004 den 17 februari Förslöv den 13 maj 2004 Mats Paulsson Verkställande direktör Uppgifterna i denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. 6

7 Resultaträkning i sammandrag Koncernen Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec Mkr / Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Andel i intresseföretag/joint ventures resultat före skatt Resultat sålda andelar i intresseföretag/joint ventures Resultat sålda andelar i koncernföretag Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt Minoritetsandelar Periodens resultat Nyckeltal Resultat per aktie, kr 0,20 0,10 2,80 2,70 Börskurs vid periodens utgång, kr 45,60 39,50 45,60 43,60 P/E-tal 16,3 16,1 Antal utestående aktier vid periodens utgång, miljoner 84,9 84,7 84,9 84,8 Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 84,8 84,4 84,8 84,7 Balansräkning i sammandrag Koncernen Mkr 31 mar mar dec 2003 Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Långfristiga räntebärande fordringar Finansiella anläggningstillgångar Projekt- och exploateringsfastigheter Varulager m m Kortfristiga räntebärande fordringar Övriga kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Minoritetsintressen Avsättningar Långfristiga räntebärande skulder Kortfristiga räntebärande skulder Övriga kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Nyckeltal Sysselsatt kapital Räntabilitet på sysselsatt kapital 1,1% 1,1% 9,2% Räntabilitet på eget kapital 0,8% 0,4% 9,2% Soliditet 22,6% 28,8% 21,8% Nettoskuldsättning Justerat eget kapital per aktie, kr 26,70 32,90 26,70 Ändrade redovisningsprinciper Redovisningsrådets rekommendation RR 29, Ersättningar till anställda, tillämpas fr o m år Denna rekommendation innebär bl a att nuvärdet av förmånsbestämda pensionsförpliktelser samt verkliga värdet av förvaltningstillgångar skall redovisas. Förändring av ingående värden i samband med att rekommendationen börjar tillämpas redovisas direkt i eget kapital. I den svenska verksamheten följer Peab ITP-avtalet vilket är en förmånsbestämd tjänstepension som omfattar samtliga tjänstemän i Sverige. Då Alecta i dagsläget inte kan leverera information för redovisning som en förmånsbestämd plan redovisas den som en avgiftsbestämd plan. Alecta har utlovat att från 2005 lämna erforderlig information. Utöver detta finns i den svenska verksamheten åtta individuella chefsavtal med löfte om förmånsbaserad framtida pension som är försäkrad och för vilka redovisning har skett enligt RR 29. I Norge finns kollektivavtalade pensionsplaner (AFP) och individuella chefsavtal som är förmånsbaserade, vilka redan tidigare värderats och redovisats enligt reglerna i RR 29. Per 1 januari 2004 är effekten av den ändrade redovisningsprincipen att avsatt till pensioner ökar med 1 Mkr. Som en effekt av införandet av RR 29 ökar uppskjuten skattefordran med 8 Mkr och avsättning för löneskatt ökar med 5 Mkr. Den totala effekten på ingående eget kapital är en ökning med 2 Mkr. 7

8 Förändring i eget kapital Koncernen Aktie- Bundna Fria Summa Mkr kapital reserver reserver eget kapital Ingående eget kapital 1 januari Lämnad kontant utdelning Utdelning av aktier i Brinova Fastigheter AB Avyttring av egna aktier Valutakursdifferenser Förskjutning mellan fritt och bundet eget kapital Årets resultat Eget kapital 31 december Effekt av byte av redovisningsprinciper 2 2 Justerat eget kapital 1 januari Avyttring av egna aktier 5 5 Valutakursdifferenser 6 6 Förskjutning mellan fritt och bundet eget kapital Periodens resultat Eget kapital 31 mars Kassaflödesanalys i sammandrag Koncernen Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec Mkr / Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av dotterföretag Försäljning av dotterföretag Förvärv av anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde före finansiering Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Nettoomsättning och rörelseresultat per verksamhetsområde Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec Mkr / / / Bygg och anläggning Sverige ,0% 2,1% 2,2% 2,2% Utland ,9% -3,8% -9,3% -10,1% Summa ,5% 1,5% 0,9% 0,9% Industri Swerock/Asfalt ,0% -6,0% 4,7% 4,9% Maskin/Kran ,1% 21,1% 20,8% 21,1% Summa ,7% 1,1% 7,2% 7,5% Förvaltning Eliminering Summa koncernen ,9% 0,9% 1,5% 1,5% Sysselsatt kapital Räntabilitet på sysselsatt kapital 1,1% 1,1% 8,6% 9,2% 8

9 Kvartalsuppgifter Koncernen per kvartal Jan-mar Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar Okt-dec Jul-sep Apr-jun, Jan-mar Mkr Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Andel i intresseföretag/joint ventures resultat före skatt Resultat sålda andelar i intresseföretag/joint ventures Resultat sålda andelar i koncernföretag Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt Minoritetsandelar Periodens resultat Resultat per aktie, kr 0,20 0,70 1,40 0,50 0,10 2,70 1,20 1,50 0,40 efter fullföljd teckning och konvertering 0,20 0,70 1,40 0,50 0,10 2,60 1,20 1,50 0,40 Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 84,8 84,8 84,8 84,8 84,4 84,3 84,3 85,1 84,9 efter fullföljd teckning och konvertering 84,8 84,8 84,8 84,8 84,4 84,3 84,3 85,1 86,0 Verksamhetsområden per kvartal Jan-mar Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar Mkr Nettoomsättning Bygg och anläggning Industri Förvaltning Eliminering Summa Rörelseresultat Bygg och anläggning Industri Förvaltning Summa Orderläge Bygg och anläggning Orderingång Orderstock vid periodens utgång

10 Ägarförteckning per den 30 april 2004 Totalt Andel av Andel av Aktieägare A-aktier B-aktier antal aktier kapital i % röster i % Erik Paulsson med familj och bolag ,2% 22,0% Mats Paulsson med bolag ,1% 18,1% Mohammed Al-Amoudi med bolag ,6% 10,7% Fredrik Paulsson med bolag ,3% 6,2% Stefan Paulsson med bolag ,2% 6,2% Svante Paulsson med familj och bolag ,3% 4,0% Sara Karlsson med familj och bolag ,1% 3,9% Karl-Axel Granlund med bolag ,4% 2,7% AMF Pension fonder ,4% 1,7% LKAB ,0% 1,0% Robur fonder ,1% 0,5% SHB/SPP fonder ,0% 0,5% SEB fonder ,0% 0,5% Övriga ,6% 20,7% Totalt utestående aktier Peab AB ,7% 1,3% Totalt registrerade aktier ,0% 100,0% Källa: SIS Ägarservice, VPC kr 70 Peab B Afv Generalindex Afv Bygg & anläggningsrelaterade Antal omsatta aktier per vecka i tal jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr 0 maj 10

11

12 Peab AB (publ) Förslöv. Org. nr Tfn Fax peab.se

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2005

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2005 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2005 Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 17 727 Mkr (15 195) Rörelseresultatet uppgick till 476 Mkr (374) Periodens resultat uppgick till 662 Mkr (236) Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Operativ nettoomsättning ökade med 16 procent till 19 890 Mkr (17 203) Operativt rörelseresultat uppgick till 520 Mkr (591)

Operativ nettoomsättning ökade med 16 procent till 19 890 Mkr (17 203) Operativt rörelseresultat uppgick till 520 Mkr (591) PEAB AB halvårsrapport JANUARI juni 2011. Operativ nettoomsättning ökade med 16 procent till 19 890 Mkr (17 203) Operativt rörelseresultat uppgick till 520 Mkr (59 Resultat per aktie före utspädning uppgick

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Börsportföljens värde ökade med 7 procent under de första nio månaderna, medan generalindex var oförändrat. Till och med den 27 oktober ökade börsportföljens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004 s DELÅRSRAPPORT för perioden - Perioden i sammandrag Nettoomsättning 53 (222) TSEK Resultat efter skatt 90 (- 539) TSEK Resultat per aktie 0,23 (-0,8) SEK per aktie Som tidigare meddelats har Taurus Petroleum

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Niomånadersperiodens nettoomsättning blev 382 (520) mkr, en minskning med 27% relativt förra året. Resultatet efter skatt blev -49 (-158 ) mkr. Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

NetOnNet öppnar nya Lagershopar i Malmö och Stockholm

NetOnNet öppnar nya Lagershopar i Malmö och Stockholm NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Delårsrapport maj-oktober 2006 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med motsvarande period år 2005. NetOnNets räkenskapsår är 1 maj 30 april.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Emitor. Delårsrapport

Emitor. Delårsrapport Emitor Delårsrapport Januari Juni 2008 Emitor: Delårsrapport januari till juni 2008 ANDRA KVARTALET 2008 - Nettoomsättningen uppgick till 12,1 MSEK (20,3) - Rörelseresultatet uppgick till -2,0 MSEK (-1,9)

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer