DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Nettoomsättningen ökade med 6 procent till Mkr (4 082) Periodens resultat uppgick till 21 Mkr (11)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004. Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 4 342 Mkr (4 082) Periodens resultat uppgick till 21 Mkr (11)"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 Nettoomsättningen ökade med 6 procent till Mkr (4 082) Periodens resultat uppgick till 21 Mkr (11) Resultat per aktie uppgick till 0,20 kr (0,10) Orderingången ökade med 21 procent till Mkr (4 465) Orderstocken uppgick till Mkr (13 509)

2 Delårsrapport januari - mars 2004 Nettoomsättning Rörelseresultat Orderingång per kvartal Mkr 350 Mkr Per kvartal Rullande 12 månader Mkr 700 Mkr Kv2 Kv3 Kv4 Kv2 Kv3 Kv Kv2 Kv3 Kv4 Kv2 Kv3 Kv Kv2 Kv3 Kv4 Kv2 Kv3 Kv4-04 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till Mkr vilket var en ökning med 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för förvärvade och avyttrade enheter var omsättningsökningen 3 procent. Ökningen är hänförlig till Bygg och anläggning. Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 37 Mkr jämfört med 35 Mkr för motsvarande period föregående år. Första kvartalet är säsongsmässigt svagt som en följd av vinterklimatet. Rörelseresultatet för den senaste rullande 12-månadersperioden uppgick till 307 Mkr jämfört med 305 Mkr för helåret Orderingången för första kvartalet uppgick till Mkr vilket var en ökning med 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år då den uppgick till Mkr. Orderstocken uppgick till Mkr vilket är den högsta nivån någonsin. Koncernen Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec Finansiellt Mkr / mål (helår) Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal 0,9% 0,9% 1,5% 1,5% Resultat efter finansiella poster Räntabilitet på sysselsatt kapital 1,1% 1,1% 8,6% 9,2% >12% Räntabilitet på eget kapital 0,8% 0,4% 9,4% 9,2% >15% Resultat per aktie, kr 0,20 0,10 2,80 2,70 Soliditet 22,6% 28,8% 22,6% 21,8% >30% Byggverksamheten Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec Mkr / Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal 1,3% 1,5% 2,1% 2,1% 2

3 VDs kommentar Under första kvartalet har orderingången fortsatt att utvecklas starkt vilket innebär att orderläget är mycket gynnsamt med en orderstock uppgående till 14,9 miljarder kronor. Ökningen av orderstocken avser främst bostads- och anläggningsprojekt. Detta är områden som vi under de senaste åren bedömt ha de bästa förutsättningarna för tillväxt. Omsättningen under kvartalet uppgick till Mkr (4 082) och justerat för förvärvade och avyttrade enheter innebär detta en ökning med ca 3 procent. Rörelseresultatet uppgick till 37 Mkr (35). Vår svenska byggrörelse och industriföretagen fortsätter att visa god lönsamhet. Vi förväntar oss att volymerna på den svenska byggmarknaden kommer att ligga i nivå med föregående år. Samtidigt ser vi redan positiva signaler inom flera regioner och produktsegment. Den låga räntenivån är en bidragande faktor till att efterfrågan på bostäder fortsätter att öka. Många bostadsprojekt är i planeringsstadiet och vi har goda förhoppningar att kunna möta efterfrågan med ett konkurrenskraftigt bostadskoncept baserat på prefabricering. Efterfrågan på nya kommersiella lokaler är fortsatt svag. Framför allt är efterfrågan på nya kontorsytor i Stockholmsområdet låg. För Peab har denna nedgång delvis kompenserats med en ökad produktion för handeln runt om i landet. För väg- och anläggningsbyggandet bedöms den positiva utvecklingen fortsätta, inte minst tack vare stora satsningar på det svenska järnvägsnätet. Rörelseresultatet i utlandsverksamheten uppgick till -10 Mkr (-15), vilket förklaras av en svag intjäning under första kvartalet på grund av vinterklimatet. Målsättningen kvarstår att uppnå lönsamhet även i dessa delar under innevarande år. Byggmarknaderna i Norge och Finland bedöms ha en svagt positiv utveckling under Vårt arbete med att hålla kostnaderna nere fortsätter. Peabs organisation skall alltid vara kostnadseffektiv. Vi ställer höga krav på oss själva vad gäller lönsamhet och hög kvalitet. Vår målsättning är att alltid nå upp till, och helst överträffa, våra kunders förväntningar både vad gäller pris och kvalitet. Vårt koncept med förtroendeentreprenader är en viktig del i detta arbete. Vi har det högsta orderläget någonsin och det finns signaler i samhällsekonomin som tyder på att det pressade konjunkturläget är på väg att lätta. En ökande efterfrågan på bostäder och beslut om nya infrastrukturprojekt gör att vi fortsatt ser ljust på år Mats Paulsson Verkställande direktör Nya uppdrag och viktiga händelser under perioden Under första kvartalet har ett flertal större projekt erhållits, däribland: 129 nya lägenheter på kvarteret Concordia vid Baltzarsgatan i centrala Malmö. Beställare är Riksbyggen och kontraktssumman uppgår till 215 Mkr. Uppdraget att bygga en järnvägsterass och två järnvägsbroar åt Botniabanan strax söder om Örnsköldsvik. Beställare är Botniabanan AB och kontraktssumman uppgår till 131 Mkr. 93 nya hyreslägenheter samt en förskola i Midsommarkransen i sydvästra Stockholm. Beställare är Familjebostäder och kontraktssumman uppgår till 148 Mkr. Peab har under perioden förvärvat samtliga aktier i Siljan Anläggning AB i Orsa. Siljan Anläggning omsatte under 2003 ca 75 Mkr och har ca 30 anställda. Förvärvet breddar kundbasen och förstärker Peabs anläggningsverksamhet i Dalarna. 3

4 Nettoomsättning och resultat Koncernens nettoomsättning för perioden januari-mars ökade med 6 procent till Mkr (4 082). Justerat för förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med 3 procent. Av periodens omsättning avsåg 540 Mkr (399) försäljning och produktion utförd utanför Sverige. Rörelseresultatet för perioden januari-mars uppgick till 37 Mkr jämfört med 35 Mkr för motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet för den senaste rullande 12-månadersperioden uppgick till 307 Mkr jämfört med 305 Mkr för helår Resultatet efter finansiella poster uppgick till 20 Mkr att jämföra med 13 Mkr första kvartalet föregående år. Finansnettot uppgick till -17 Mkr (-22), varav räntenettot uppgick till -17 Mkr (-20). Andelar i intresseföretag/joint ventures resultat redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Periodens andel i intresseföretag/ joint ventures resultat före skatt blev -3 Mkr (-2). Peab redovisar resultatandelarna med ett kvartals förskjutning. Skattebelastningen för år 2004 förväntas uppgå till ca 14 procent. Finansiell ställning Soliditeten uppgick till 22,6 procent jämfört med 21,8 procent vid årsskiftet. Långsiktigt är Peabs mål att soliditeten skall överstiga 30 procent. Nettoskuldsättningen uppgick till Mkr jämfört med Mkr vid motsvarande tidpunkt föregående år. Medelräntan i låneportföljen uppgick till 3,6 procent (4,8). Koncernens disponibla likvida medel var vid periodens slut Mkr jämfört med Mkr den 31 mars Koncernens ansvarsförbindelser uppgick vid periodens slut till 961 Mkr jämfört med 852 Mkr den 31 december I beloppet ingår Peabs del i den avgift som Konkurrensverket yrkade 2003 i sin stämningsansökan avseende eventuell medverkan i asfaltkarteller med 227 Mkr. Under perioden har ingen ny information framkommit i den pågående processen. Av övriga ansvarsförbindelser utgör åtaganden gentemot bostadsrättsföreningar under produktion 526 Mkr (441). kännetecknas av ett svagt kassaflöde som en följd av den låga produktionsnivån under vintermånaderna. Enligt Peabs finansiella mål skall kassaflödet före finansiering vara positivt och ökande. Personal Antalet anställda var vid periodens slut jämfört med vid samma tidpunkt föregående år. Kommentarer per verksamhetsområde Bygg och anläggning Verksamhetsområde Bygg och anläggning omfattar koncernens resurser avseende bygg- och anläggningsrelaterade tjänster. I Sverige är Peab rikstäckande och i Norge och Finland finns tyngdpunkten av verksamheterna i huvudstadsregionerna. Nettoomsättningen under första kvartalet för Bygg och anläggning uppgick till Mkr jämfört med Mkr under motsvarande period föregående år, vilket innebär en ökning med 8 procent. Rörelseresultatet uppgick till 62 Mkr jämfört med 55 Mkr under motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen för den svenska bygg- och anläggningsverksamheten uppgick under den senaste rullande 12-månadersperioden till 2,2 procent vilket är oförändrat jämfört med helåret Verksamheterna i Norge och Finland redovisar ett rörelseresultat för första kvartalet på -10 Mkr (-15), vilket förklaras av en svag intjäning under första kvartalet på grund av vinterklimatet. Målsättningen kvarstår att uppnå lönsamhet även i dessa delar under innevarande år. Sysselsatt kapital i Bygg och anläggning uppgick till Mkr (2 458). Av ökningen avser ca 400 Mkr förvärvade företag. Räntabiliteten på sysselsatt kapital för den senaste rullande 12-månadersperioden uppgick till 5,9 procent jämfört med 6,2 procent för helåret Orderingången under första kvartalet uppgick till Mkr (4 465), vilket är den högsta orderingången någonsin under ett enskilt kvartal. Investeringar Nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 143 Mkr (155). Nettoförändringen i aktier och andelar uppgick till -15 Mkr (58). Under perioden nettoavyttrades projekt- och exploateringsfastigheter för 10 Mkr (nettoinvesterades för 94). Kassaflöde Orderstock att producera och orderingång Bygg och anläggning Mkr Innevarande räkenskapsår Nästa räkenskapsår Därefter Total orderstock Orderingång Kassaflödet före finansiering uppgick under första kvartalet till -148 Mkr (-313). För den senaste rullande 12-månadersperioden uppgick kassaflödet före finansiering till -214 Mkr, jämfört med -379 Mkr för helåret Det första kvartalet Orderstock kvar att producera vid utgången av perioden uppgick till Mkr jämfört med Mkr vid samma tidpunkt föregående år. Detta innebär en ökning med 11 procent. Av total orderstock kommer 40 procent (39) att produce- 4

5 ras efter innevarande år. Andelen byggprojekt i orderstocken var 67 procent (66). Flera uppdrag med lång produktionstid utgör en stabil bas både för bygg- och anläggningsverksamheten. Den svenska verksamheten svarade för 88 procent (89) av orderstocken. Det totala innehavet av projekt- och exploateringsfastigheter inom Bygg och anläggning uppgick till Mkr jämfört med Mkr vid årsskiftet. Peab har som ambition att engagera ca Mkr i projekt- och exploateringsfastigheter. I Peabs projektportfölj ingick den 31 mars 155 projekt (122) avseende byggrätter om totalt ca 1,5 miljoner kvm (1,4). Huvuddelen av byggrätterna finns i tillväxtregionerna Malmö, Göteborg, Stockholm och Mälardalen. Byggrätter Tusen kvm Bostäder Kommersiella lokaler Industrilokaler Totalt Antal projekt Industri Verksamhetsområde Industri omfattar koncernens verksamheter inom fabriksbetong, betongprodukter och prefab, berg och grus, transporter, tillverkning och beläggning av asfalt samt maskin- och kranuthyrning. Nettoomsättningen i verksamhetsområde Industri uppgick till 538 Mkr (541). Rörelseresultatet i Industri uppgick till -4 Mkr (6). Första kvartalet kännetecknas av låg aktivitet för verksamhetsområdets samtliga enheter på grund av vinterklimatet. Första kvartalets resultat har påverkats av kostnader för inkörning av Katrineholmsanläggningen. Anläggningen är nu i drift och produktion och organisation trimmas och utvecklas. Orderläget är bra och verksamheten beräknas gå upp till två-skift under hösten. Asfaltsverksamheten är den enhet som påverkas mest av säsongsmässiga variationer i volym och resultat. Peab Asfalts resultat är negativt innan beläggningssäsongen påbörjas, vilket sker under april/maj. Orderläget för Peab Asfalt ser positivt ut för året med koncernens stora infrastrukturprojekt som bas. Maskin- och kranuthyrningen i Lambertsson har fortsatt bra kapacitetsutnyttjande trots den fortsatt svaga efterfrågan på den viktiga marknaden i Stockholm och Mälardalen. Sysselsatt kapital i Industri uppgick till Mkr (1 787). Räntabiliteten på sysselsatt kapital för den senaste rullande 12-månadersperioden uppgick till 13,8 procent jämfört med 15,1 procent för helår Förvaltning Förvaltning omfattar centrala bolag, vissa dotterföretag och joint ventures samt övriga innehav. Rörelseresultatet uppgick till -21 Mkr (-26). Koncerngemensamma kostnader ingick med totalt -19 Mkr (-28). Byggmarknaden Volymerna på den svenska byggmarknaden förväntas vara oförändrade under 2004 jämfört med föregående år, samtidigt som vi i flera regioner redan nu kan se en ökad efterfrågan. Bostadsbyggandet uppvisade en positiv utveckling under 2003, beroende på en stor ökning i småhusbyggandet. Samtidigt minskade flerbostadsinvesteringarna något och vi ser nu ett stort behov av nya hyresrätter till rimliga priser. Många projekt är i planeringsstadiet och vi har goda förhoppningar om att kunna möta denna efterfrågan med ett konkurrenskraftigt och industriellt präglat bostadskoncept. Det låga ränteläget bidrar också till att hålla efterfrågan på en hög nivå. För väg- och anläggningsbyggandet bedöms den positiva utvecklingen från senare år fortsätta, inte minst tack vare stora satsningar på det svenska järnvägsnätet. En god orderingång på anläggningssidan under 2002 och 2003 skapar ett bra kapacitetsutnyttjande för koncernens anläggningsresurser samt för företagen inom verksamhetsområde Industri. För investeringar i kommersiella ytor ser det fortsatt svagt ut med ett stort överutbud av lediga kontorslokaler främst i Stockholmsområdet. Nedgången i detta segment har hittills dämpats något av en ökning av investeringar i ytor för handel runt om i landet. Byggmarknaderna i Norge och Finland bedöms uppvisa en svagt positiv utveckling under Viktiga händelser under rapportperioden Peab har under perioden förvärvat samtliga aktier i Siljan Anläggning AB i Orsa. Siljan Anläggning omsatte under 2003 ca 75 Mkr och har ca 30 anställda. Förvärvet breddar kundbasen och förstärker Peabs anläggningsverksamhet i Dalarna. Peab-aktien Peabs B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Peabaktiens börskurs den 12 maj 2004 var 46,70 kr, vilket innebär en ökning sedan årsskiftet med 7 procent. Den svenska aktiebörsen, mätt med Affärsvärldens generalindex, ökade under motsvarande period med 5 procent. Under 2004 har Peabaktien som högst noterats i 47,70 kr och som lägst i 38,40 kr. Antal aktier den 31 mars 2004 Antal registrerade aktier Eget innehav Antal utestående aktier Under perioden avyttrade egna aktier Antal utestående aktier

6 Innehav av egna aktier Peabs innehav av egna aktier uppgick vid årsskiftet till B-aktier, motsvarande 2,8 procent av totalt antal aktier. Under första kvartalet har B-aktier avyttrats som en del av köpeskillingen vid företagsförvärv. Inga förvärv av egna aktier har gjorts under första kvartalet. Peabs innehav av egna aktier uppgick vid periodens utgång till B-aktier, motsvarande 2,7 procent av totalt antal aktier. Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 20, Delårsrapportering. Redovisningsrådets rekommendation RR 29, Ersättningar till anställda, tillämpas fr o m år Redogörelse för effekterna av införandet av denna rekommendation återfinns i anslutning till balansräkningen. I övrigt har samma redovisningsprinciper använts som i den senaste årsredovisningen. Kommande information Delårsrapport för första halvåret publiceras den 26 augusti, delårsrapport för nio månader den 25 november samt bokslut för år 2004 den 17 februari Förslöv den 13 maj 2004 Mats Paulsson Verkställande direktör Uppgifterna i denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor. 6

7 Resultaträkning i sammandrag Koncernen Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec Mkr / Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Andel i intresseföretag/joint ventures resultat före skatt Resultat sålda andelar i intresseföretag/joint ventures Resultat sålda andelar i koncernföretag Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt Minoritetsandelar Periodens resultat Nyckeltal Resultat per aktie, kr 0,20 0,10 2,80 2,70 Börskurs vid periodens utgång, kr 45,60 39,50 45,60 43,60 P/E-tal 16,3 16,1 Antal utestående aktier vid periodens utgång, miljoner 84,9 84,7 84,9 84,8 Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 84,8 84,4 84,8 84,7 Balansräkning i sammandrag Koncernen Mkr 31 mar mar dec 2003 Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Långfristiga räntebärande fordringar Finansiella anläggningstillgångar Projekt- och exploateringsfastigheter Varulager m m Kortfristiga räntebärande fordringar Övriga kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Minoritetsintressen Avsättningar Långfristiga räntebärande skulder Kortfristiga räntebärande skulder Övriga kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Nyckeltal Sysselsatt kapital Räntabilitet på sysselsatt kapital 1,1% 1,1% 9,2% Räntabilitet på eget kapital 0,8% 0,4% 9,2% Soliditet 22,6% 28,8% 21,8% Nettoskuldsättning Justerat eget kapital per aktie, kr 26,70 32,90 26,70 Ändrade redovisningsprinciper Redovisningsrådets rekommendation RR 29, Ersättningar till anställda, tillämpas fr o m år Denna rekommendation innebär bl a att nuvärdet av förmånsbestämda pensionsförpliktelser samt verkliga värdet av förvaltningstillgångar skall redovisas. Förändring av ingående värden i samband med att rekommendationen börjar tillämpas redovisas direkt i eget kapital. I den svenska verksamheten följer Peab ITP-avtalet vilket är en förmånsbestämd tjänstepension som omfattar samtliga tjänstemän i Sverige. Då Alecta i dagsläget inte kan leverera information för redovisning som en förmånsbestämd plan redovisas den som en avgiftsbestämd plan. Alecta har utlovat att från 2005 lämna erforderlig information. Utöver detta finns i den svenska verksamheten åtta individuella chefsavtal med löfte om förmånsbaserad framtida pension som är försäkrad och för vilka redovisning har skett enligt RR 29. I Norge finns kollektivavtalade pensionsplaner (AFP) och individuella chefsavtal som är förmånsbaserade, vilka redan tidigare värderats och redovisats enligt reglerna i RR 29. Per 1 januari 2004 är effekten av den ändrade redovisningsprincipen att avsatt till pensioner ökar med 1 Mkr. Som en effekt av införandet av RR 29 ökar uppskjuten skattefordran med 8 Mkr och avsättning för löneskatt ökar med 5 Mkr. Den totala effekten på ingående eget kapital är en ökning med 2 Mkr. 7

8 Förändring i eget kapital Koncernen Aktie- Bundna Fria Summa Mkr kapital reserver reserver eget kapital Ingående eget kapital 1 januari Lämnad kontant utdelning Utdelning av aktier i Brinova Fastigheter AB Avyttring av egna aktier Valutakursdifferenser Förskjutning mellan fritt och bundet eget kapital Årets resultat Eget kapital 31 december Effekt av byte av redovisningsprinciper 2 2 Justerat eget kapital 1 januari Avyttring av egna aktier 5 5 Valutakursdifferenser 6 6 Förskjutning mellan fritt och bundet eget kapital Periodens resultat Eget kapital 31 mars Kassaflödesanalys i sammandrag Koncernen Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec Mkr / Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av dotterföretag Försäljning av dotterföretag Förvärv av anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde före finansiering Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Nettoomsättning och rörelseresultat per verksamhetsområde Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec Jan-mar Jan-mar Apr-mar Jan-dec Mkr / / / Bygg och anläggning Sverige ,0% 2,1% 2,2% 2,2% Utland ,9% -3,8% -9,3% -10,1% Summa ,5% 1,5% 0,9% 0,9% Industri Swerock/Asfalt ,0% -6,0% 4,7% 4,9% Maskin/Kran ,1% 21,1% 20,8% 21,1% Summa ,7% 1,1% 7,2% 7,5% Förvaltning Eliminering Summa koncernen ,9% 0,9% 1,5% 1,5% Sysselsatt kapital Räntabilitet på sysselsatt kapital 1,1% 1,1% 8,6% 9,2% 8

9 Kvartalsuppgifter Koncernen per kvartal Jan-mar Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar Okt-dec Jul-sep Apr-jun, Jan-mar Mkr Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Andel i intresseföretag/joint ventures resultat före skatt Resultat sålda andelar i intresseföretag/joint ventures Resultat sålda andelar i koncernföretag Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt Minoritetsandelar Periodens resultat Resultat per aktie, kr 0,20 0,70 1,40 0,50 0,10 2,70 1,20 1,50 0,40 efter fullföljd teckning och konvertering 0,20 0,70 1,40 0,50 0,10 2,60 1,20 1,50 0,40 Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 84,8 84,8 84,8 84,8 84,4 84,3 84,3 85,1 84,9 efter fullföljd teckning och konvertering 84,8 84,8 84,8 84,8 84,4 84,3 84,3 85,1 86,0 Verksamhetsområden per kvartal Jan-mar Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar Okt-dec Jul-sep Apr-jun Jan-mar Mkr Nettoomsättning Bygg och anläggning Industri Förvaltning Eliminering Summa Rörelseresultat Bygg och anläggning Industri Förvaltning Summa Orderläge Bygg och anläggning Orderingång Orderstock vid periodens utgång

10 Ägarförteckning per den 30 april 2004 Totalt Andel av Andel av Aktieägare A-aktier B-aktier antal aktier kapital i % röster i % Erik Paulsson med familj och bolag ,2% 22,0% Mats Paulsson med bolag ,1% 18,1% Mohammed Al-Amoudi med bolag ,6% 10,7% Fredrik Paulsson med bolag ,3% 6,2% Stefan Paulsson med bolag ,2% 6,2% Svante Paulsson med familj och bolag ,3% 4,0% Sara Karlsson med familj och bolag ,1% 3,9% Karl-Axel Granlund med bolag ,4% 2,7% AMF Pension fonder ,4% 1,7% LKAB ,0% 1,0% Robur fonder ,1% 0,5% SHB/SPP fonder ,0% 0,5% SEB fonder ,0% 0,5% Övriga ,6% 20,7% Totalt utestående aktier Peab AB ,7% 1,3% Totalt registrerade aktier ,0% 100,0% Källa: SIS Ägarservice, VPC kr 70 Peab B Afv Generalindex Afv Bygg & anläggningsrelaterade Antal omsatta aktier per vecka i tal jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr 0 maj 10

11

12 Peab AB (publ) Förslöv. Org. nr Tfn Fax peab.se

HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Nettoomsättningen ökade med 9 procent till Mkr (9 096) Periodens resultat uppgick till 105 Mkr (50)

HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI Nettoomsättningen ökade med 9 procent till Mkr (9 096) Periodens resultat uppgick till 105 Mkr (50) HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 24 Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 9 955 Mkr (9 96) Periodens resultat uppgick till 15 Mkr (5) Resultat per aktie uppgick till 1,2 kr (,6) Orderingången ökade med

Läs mer

Delårsrapport JANUARI MARS 2002

Delårsrapport JANUARI MARS 2002 Delårsrapport JANUARI MARS 2002 Orderingången ökade med 25 procent till 5 031 mkr (4 041), vilket är den högsta någonsin för ett enskilt kvartal Orderstocken ökade med 12 procent till 12 824 mkr (11 482)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2007.

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2007. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2007. Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 7 378 Mkr (5 799) Rörelseresultatet uppgick till 218 Mkr (109) Periodens resultat uppgick till 116 Mkr (176). I resultatet ingår

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T

D E L Å R S R A P P O R T D E L Å R S R A P P O R T J a n u a r i J U N I 2 0 0 6 Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 13 506 Mkr (11 289) Rörelseresultatet uppgick till 401 Mkr (234) Periodens resultat uppgick till 291

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport JANUARI JUNI 2002

Halvårsrapport JANUARI JUNI 2002 Halvårsrapport JANUARI JUNI 2002 Orderingången ökade med 19 procent till 9 867 mkr (8 286) Orderstocken ökade med 13 procent till 13 137 mkr (11 575) Rörelsemarginalen rullande 12-månader i Bygg och anläggning

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Nettoomsättningen ökade med 8 procent till Mkr (14 091) Periodens resultat uppgick till 212 Mkr (168)

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Nettoomsättningen ökade med 8 procent till Mkr (14 091) Periodens resultat uppgick till 212 Mkr (168) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 24 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 15 168 Mkr (14 91) Periodens resultat uppgick till 212 Mkr (168) Resultat per aktie uppgick till 2,5 kr (2,) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport. Resultatet efter finansiella poster ökade till 175 mkr jämfört med 39 mkr föregående år exklusive jämförelsestörande poster

Halvårsrapport. Resultatet efter finansiella poster ökade till 175 mkr jämfört med 39 mkr föregående år exklusive jämförelsestörande poster 1 JANUARI 30 JUNI 2001 Halvårsrapport Resultatet efter finansiella poster ökade till 175 mkr jämfört med 39 mkr föregående år exklusive jämförelsestörande poster Rörelseresultatet i byggverksamheten ökade

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen ökade med 21,8 procent och uppgick till 150 mkr (123). Rörelseresultatet ökade till 5,6 mkr (4,7). Rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent (3,8).

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2002

Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2002 Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2002 Orderingången ökade med 14 procent till 19 121 mkr (16 747) Rörelseresultatet uppgick till 636 mkr (655), varav Bygg och anläggning Sverige ökade till 627 mkr (417)

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport. Rörelseresultatet i byggverksamheten ökade med 33 procent till 464 mkr (350)

Delårsrapport. Rörelseresultatet i byggverksamheten ökade med 33 procent till 464 mkr (350) 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2001 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster ökade med 80 procent till 317 mkr jämfört med 176 mkr föregående år exklusive jämförelsestörande poster Rörelseresultatet i

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2005

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2005 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2005 Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 17 727 Mkr (15 195) Rörelseresultatet uppgick till 476 Mkr (374) Periodens resultat uppgick till 662 Mkr (236) Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Nettoomsättning för perioden uppgick till Kkr ( Kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 11 %

Delårsrapport Nettoomsättning för perioden uppgick till Kkr ( Kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 11 % Delårsrapport 2006-01-01--2006-03-31 Nettoomsättning för perioden uppgick till 12 593 Kkr (11 309 Kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 11 % Rörelseresultatet uppgick till 133 Kkr (167 Kkr) Resultat

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie.

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie. Sida 1(5) Tremånadersrapport 1 september, 2003 30 november, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning - Nettoomsättningen uppgick till 78,2 (85,8) mkr, rörelseresultatet blev 2,8 (1,8) mkr vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 445 (693) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 30 september till

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning.

G & L Beijer AB. Förvärv av rörelsen i Renheat AB. Avyttringar av Svenska Daikin och Brogårdsand. Stärkt finansiell ställning. G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2008 Fortsatt positiv utveckling under det första kvartalet. Nettoomsättningen steg med 10 procent till 756,8 (685,6). Rörelseresultatet ökade till 108,1

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer