Inbjudan till Bolagsstämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till Bolagsstämma"

Transkript

1 Årsredovisning 1998

2 VD har ordet 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Samgåendet med Storheden 7 Fastighetsbestånd 8 Region Stockholm 12 Inbjudan till Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Wihlborgs äger rum onsdagen den 28 april 1999 klockan i Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7A i Malmö. Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införda i den av Värdepapperscentralen VPC AB, förda aktieboken senast fredagen den 16 april 1999, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Wihlborgs Fastigheter AB, Box 97, , Malmö per telefon , per telefax eller via e-post till Anmälan skall ha kommit Wihlborgs tillhanda senast fredagen den 23 april klockan Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/registreringsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få deltaga i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. För att detta skall kunna ske måste begäran om sådan registrering göras i god tid före fredagen den 16 april. Utdelning Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att utdelning för år 1998 lämnas med 0,30 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen 3 maj Beslutar bolagsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av VPC måndagen den 10 maj Ekonomisk information 1999 Delårsrapport januari-mars Bolagsstämma Halvårsrapport januari-juni Delårsrapport januari-september 28 april 28 april 12 augusti 4 november Region Öresund 16 Övriga Fastigheter 22 Projekt och utveckling 24 Organisation och historik 27 Miljöarbetet 28 Finansiering och känslighetsanalys 30 Wihlborgsaktien 32 Förvaltningsberättelse 35 Resultaträkningar 37 Balansräkningar 38 Finansieringsanalyser 40 Bokslutskommentarer 41 Noter 42 Revisionsberättelse 47 Femårsöversikt 48 Definitioner 49 Styrelse och företagsledning 51 Fastighetsförteckning 52

3 1998 i sammandrag Samgåendet med Storheden koncentration till Stockholms- och Öresundsregionerna Det offentliga budet från Wihlborgs till Storhedens aktieägare i april 1998, ledde till att Storheden från och med den 1 juli 1998 konsolideras i Wihlborgskoncernen. Det sammanslagna bolaget med en uthyrningsbar yta överstigande 3 miljoner kvm, ger en mycket konkurrenskraftig position på fastighetsmarknaden i två av Nordens främsta tillväxtområden Stockholms- och Öresundsregionerna. Samgåendet mellan Wihlborgs och Storheden har också medfört möjligheter till att mer effektivt nyttja Wihlborgs samlade resurser. Under tredje och fjärde kvartalet integrerades Klöverns Fastigheter i förvaltningsorganisationen, och samordning genomfördes av ett flertal funktioner för ledning och administration, varvid ett mer kostnadseffektivt Wihlborgs successivt vuxit fram. Koncernens resultat efter finansiella poster ökade till 265,2 Mkr (133,9). Hyresintäkterna ökade till 2 210,0 Mkr (714,9). Soliditeten ökade till 22,3 procent (20,8). Resultat per aktie exklusive resultat från fastighetsförsäljningar ökade till 0,78 kr (0,62). NYCKELTAL 1) Hyresintäkter, Mkr 2 210,0 714,9 Styrelsen föreslår höjning av utdelningen till 0,30 kr (0,10) per aktie. Driftsöverskott, Mkr 1 337,4 440,6 Resultat efter finansiella poster, Mkr 265,2 133,9 Kassaflöde, Mkr 413,4 174,3 Soliditet, % 22,3 20,8 Resultat per aktie efter full skatt, exklusive resultat fastighetsförsäljningar, kr 0,78 0,62 Kassaflöde per aktie, exklusive resultat fastighetsförsäljningar, kr 1,67 1,17 Utdelning per aktie, kr 2) 0,30 0,10 1) För definitioner se sidan 49 2) Föreslagen utdelning för 1998

4 Ett större Wihlborgs med bas i två av Nordens främsta tillväxtregioner VD:s kommentarer till aktieägarna Möjligheterna till ytterligare förbättringar av resultaten är både goda och nödvändiga. Inför denna uppgift är Wihlborgs av idag mycket väl rustat Bästa aktieägare, det gångna året markerade starten för ett större och starkare Wihlborgs. Samgåendet med Fastighetsaktiebolaget Storheden som inleddes med erbjudandet till Storhedens aktieägare i april, och genomfördes under andra halvåret, innebar en utvidgning av affärsidén och en kraftfull förstärkning av Wihlborgs konkurrenskraft och framtida möjligheter. Innehållsmässigt kompletterar bolagen varandra mycket väl, vart och ett med en stark position på sin lokala hemmamarknad, och det sammanslagna Wihlborgs är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Bolaget äger nu fastigheter värda c:a 20 miljarder, innehållande mer än tre miljoner kvm uthyrningsbar yta, och årliga hyresintäkter överstigande 2 miljarder kr. Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 265 Mkr, ett resultat som är 20 procent bättre än den första prognos vi lämnade 1998 i anslutning till samgåendet med Storheden. Dessutom är bolagsstämman föreslagen en höjning av utdelningen till 0,30 kr/aktie. Allt detta positiva till trots, är möjligheterna till ytterligare förbättringar av resultaten både goda och nödvändiga. Inför denna uppgift är Wihlborgs av idag mycket väl rustat. 4 Ökad lönsamhet i ett större Wihlborgs inom två starka regioner Wihlborgs väg för att skapa ökad lönsamhet inom det befintliga fastighetsbeståndet är geografisk koncentration, kundnära och effektiv förvaltning samt fastighetsförädling. Basen för vår verksamhet har vi inom två av Nordens allra främsta tillväxtområden, Stockholms- och Öresundsregionerna, vilka tillsammans stod för 87 procent av bolagets samtliga hyresintäkter under Bägge dessa regioner bedöms ha mycket god utveckling de närmaste åren. Med mer än 3 miljoner människor utgör Öresundsområdet den största befolkningskoncentrationen i Norden, vilket i takt med utbyggnaden av infrastrukturen skapar förutsättningar för ytterligare näringslivsetableringar och därmed större tillväxt. Stockholmsregionen har varit den del av Sverige som under de senaste åren haft den avgjort största tillströmningen av alla svenska städer i form av företagsetableringar, kompetens och kapital. Denna situation förväntas bestå även under överskådlig framtid, varför vår närvaro på Stockholms fastighetsmarknad är av central betydelse och kommer att befästas och utvidgas.

5 Även inom våra två huvudmarknader har vi under det gångna året köpt och sålt fastigheter. Huvudmotiven för dessa affärer har dels varit en strävan mot ytterligare koncentration och optimering av det befintliga fastighetsbeståndet, och dels möjligheter till ökad direktavkastning. Optimeringen av det befintliga fastighetsbeståndet innebär avyttring av udda belägna fastigheter, vilket ger ytterligare koncentration och mer rationella förvaltningsenheter inom våra huvudmarknader. Möjligheterna till ökad direktavkastning ges främst i de sammanhang då försäljning eller byte sker av bostadsfastigheter mot fastigheter med mestadels lokaler. För närvarande utgör bostäder 39 procent av bolagets totala hyresvärde. Målsättningen är att över tiden reducera denna andel, och istället ersätta med en större andel mer högavkastande butiks- och kontorslokaler. Kapacitet och kompetens Kapaciteten på fastighetssidan och våra medarbetares kompetens att erbjuda kunderna rätt typ av fastigheter, lokaler och service, är avgörande faktorer för bolagets framgång. Wihlborgs organisation är formerad utifrån detta synsätt, med separata enheter för lokaler och bostäder inom respektive huvudmarknad. Kombinationen av ett brett utbud av lokaler och bostäder, rätt organisationsstruktur, hög kompetens och lokal marknadskännedom ger Wihlborgs stora möjligheter att erbjuda kunderna attraktiva lösningar och därmed tillvarata varje delmarknads fulla potential. Storleken på Wihlborgs fastighetsbestånd gör att det kontinuerligt över tiden finns behov och möjligheter till förädling av befintliga fastigheter. Inom bolaget finns stort kunnande för att genomföra denna typ av förädlingsprojekt, vilka förstärker intjänadeförmågan i fastighetsförvaltningen genom skapandet av nya vägar för lägre vakanser, högre hyresnivåer och därmed högre direktavkastning och fastighetsvärde. Aktiv fastighetsutveckling Nyckeln till framgångsrik fastighetsutveckling är förmågan att välja rätt objekt, samt kompetens att genomföra projekten effektivt och smidigt i samarbete med byggentreprenör och hyresgäster. Rätt utfört ger utvecklingen av fastighetsprojekt stora möjligheter, där den styrande och avgörande faktorn alltid kommer att vara projektens förmåga att öka Wihlborgs värde. Under 1998 har Wihlborgs genomfört och påbörjat ett antal mycket attraktiva fastighetsutvecklingsprojekt. Det största projektet påbörjades under hösten i Stockholms City, där kvm i kvarteret Blåmannen, under fyra års tid med successiv inflyttning skall utvecklas till ett modernt och levande kvarter med främst butiker och kontor. I Västra hamnen i Malmö äger Wihlborgs kvm byggrätt i det som kallas Kranenområdet. Ett mycket intressant område där det under en längre tidsperiod kommer att finnas stora möjligheter till ett flertal utvecklingsprojekt. Ett annat område där Wihlborgs också har stora intressen, i form av exploateringsmöjligheter om ca kvm, är utvecklingen av Södra Hammarbyhamnen där Wihlborgs del kommer att påbörjas under andra halvåret Omstruktureringsarbetet på den svenska fastighetsmarknaden Under de senaste åren har det genomförts ett intensivt omstruktureringsarbete på den svenska fastighetsmarknaden. Inte minst vi själva har aktivt deltagit i denna förnyelseprocess, dels under 1998 och kommer så att göra även i fortsättningen. Under året har bolaget förutom förvärvet av fastigheter i Storheden för Mkr förvärvat fastigheter för totalt 313 Mkr och avyttrat för totalt Mkr. Under kommande år innebär Wihlborgs koncentrationsstrategi mot Stockholms- och Öresundsregionerna, att fastigheter utanför dessa regioner successivt kommer att avyttras. Frigjorda medel kommer att användas för att stärka Wihlborgs finansiella ställning och position inom huvudmarknaderna. Arbetet påbörjades redan under 1998 och målsättningen är att försäljningarna är slutförda innan utgången av år Ett större och starkare Wihlborgs Wihlborgs genomgick under 1998 stora förändringar. Genom samgåendet med Storheden, fick bolaget ett nästan dubbelt så stort fastighetsvärde och ett starkt fäste i den expansiva Stockholmsregionen. Däremot har kursutvecklingen för Wihlborgsaktien under större delen av året varit sämre jämfört med majoriteten av övriga fastighetsaktier. Vår prognos för helåret 1999 är att resultatet skall överstiga 360 Mkr. Detta når vi genom konsekvent fokusering på värdetillväxt och utveckling på våra båda hemmamarknader, kombinerat med ett ständigt lönsamhetstänkande i förvaltning och fastighetsutveckling. Jag ser därför med tillförsikt fram emot att 1999 kommer att bli ett mycket intressant år, med ett ännu starkare Wihlborgs. Erik Paulsson Verkställande direktör 5

6 Affärsidé, mål och strategier Affärsidé Wihlborgs skall verka på ett begränsat antal väl fungerande fastighetsmarknader med hög tillväxt. Bolaget skall på ett effektivt sätt förvalta befintligt fastighetsbestånd. Parallellt med detta skall bolaget även utveckla lönsamma fastighetsobjekt för såväl långsiktig egen förvaltning som för försäljning. Mål Övergripande mål Wihlborgs skall i kraft av sin storlek och inriktning ge aktieägarna en avkastning som överstiger den genomsnittliga avkastningen för liknande bolag på Stockholms Fondbörs. Finansiella mål Aktieutdelningen skall vara lägst 30 procent av resultat efter skatt, före vinster från fastighetsförsäljningar. Soliditeten skall långsiktigt vara 25 procent. Räntetäckningsgraden skall uppgå till 1,5. Strategier Koncentration Wihlborgs marknadspositioner i Stockholms- och Öresundsregionerna skall befästas och ytterligare stärkas genom koncentration till utvalda marknadssegment. Omstrukturering ska ske av Wihlborgs fastighetsbestånd genom avyttring av fastigheter i övriga Sverige. Tillväxt Genom förvärv av fastigheter med utvecklingspotential och avyttring av färdigutvecklade fastigheter, skapas förutsättningar för ytterligare värdetillväxt. Bolagets tillväxt skall ske med fokus på ökad lönsamhet och ökat kassaflöde. Stockholmsregionen Effektivitet Ökad lönsamhet och värdetillväxt skall uppnås genom tillvaratagande av stordriftsfördelar inom administration och fastighetsförvaltning samt genom en effektiv marknadsbearbetning. Öresundsregionen 6

7 Samgåendet med Storheden Samgåendet med Storheden Wihlborgs bud på Storheden under våren 1998, innebar en förändring av Wihlborgs affärsidé. Från att ha varit ett bolag med geografisk fokusering på Öresundsregionen, utökades verksamhetsområdet till att även omfatta Stockholmsregionen. Bakgrunden var att bolagets möjligheter till värdetillväxt avsevärt skulle öka i och med bildandet av ett nästan dubbelt så stort fastighetsbolag med bas i två av Nordens främsta tillväxtområden, Stockholms- och Öresundsregionerna. Tidigare under 1998 hade förvärvet av Klövern Fastigheter avslutats och arbetet med att avyttra delar av Klöverns fastighetsbestånd avbröts i anslutning till budet på Storheden. Anslutningen från Storhedens aktieägare var vid utgången av anmälningsperioden i slutet av juni, drygt 98 procent. Under sensommaren påbörjades åtgärder för att foga samman delarna i det nya bolaget, vilket senare under hösten 1998 tog form i det nya Wihlborgs. Etablering av en ny organisation Efter analys och översyn av behovet för Wihlborgs nya gemensamma organisation, byggdes denna upp utifrån ett verksamhetsorienterat synsätt. Modellen var tydlig och enkel, där Stockholms- och Öresundsregionen skulle ges likartad operativ struktur, förutom i de fall då uppenbara marknadsfördelar talade för ett annat val. Under tidig höst påskyndades integrationen av Klöverns förvaltningsorganisation, något som slutfördes inom ett par månader efter samgåendet med Storheden. Dessutom samordnades och koncentrerades flertalet koncerngemensamma funktioner, varav en del lokaliserades till kontoret i Malmö och en del till kontoret i Stockholm. Stark inledning efter samgåendet Redan ett halvår efter beslut om samgåendet och grunden lagts i det nya bolaget, konstateras att den valda linjen med ett större Wihlborgs med bas i två av Nordens främsta tillväxtområden Stockholms- och Öresundsregionerna redan under detta första år givit ett bättre resultat än vad som utlovades vid tiden för samgåendet. Även framledes ser utsikterna positiva ut för bolagets huvudmarknader, vilket skapar förutsättningar för nya intressanta möjligheter och en långsiktigt stark utveckling av Wihlborgs. Wihlborgs erbjudande till Storhedens aktieägare Offentligt erbjudande 13 april 1998 Anmälningsperiod 5 juni-29 juni 1998 Samgåendeaktiviteter 3 juli 1998, 98,6% anslutning till erbjudandet Etablering av ny organisation Inledning av omstruktureringsarbetet av fastighetsbeståndet 31 december 1998, resultat 45 Mkr bättre än prognos i samband med erbjudandet 7

8 Fastighetsbestånd Wihlborgs fastighetsbestånd omfattar per 31 december 1998, 802 fastigheter med kvm uthyrningsbar yta, ett sammanlagt hyresvärde på Mkr, och ett bokfört värde om Mkr. Uthyrningsgraden mätt som hyresvärde för det totala beståndet uppgick till 94 procent. Av det totala hyresvärdet svarar Stockholmsregionen för 42 procent, Öresundsregionen för 45 procent och Övriga fastigheter för 13 procent. Av den totala uthyrningsbara ytan återfinns 37 procent i Stockholmsregionen och 48 procent i Öresundsregionen. Fördelat per fastighetskategori utgör hyresvärdet för bostadsfastigheter 39 procent och för kommersiella fastigheter 61 procent. Fastigheternas bokförda värde motsvarar kr/kvm exkl mark och projekt och direktavkastningen på helårsbasis uppgår till 7 procent. Sammanställning av fastighetsbeståndet per ) Antal Bokfört Hyres- Ekonomisk Hyres- Drifts- Direkt- Ränte- Fördelning per fastig- Yta, värde, värde, uthyrnings- intäkter, överskott, avkast- bidrag, fastighetskategori heter kvm Mkr Mkr 2) grad, % Mkr Mkr ning, % 3) Mkr Bostäder , ,4 54 Kontor/butik , ,1 - Hotell , ,0 - Industri/lager , ,9 - Mark och projekt Totalt , ,0 54 Fördelning per geografiskt område Stockholm , ,8 34 Öresund , ,2 14 Övrigt , ,3 6 Totalt , ,0 54 1) Hyresintäkter, driftsöverskott och räntebidrag avser perioden för Wihlborgs fastighetsbestånd per ) Hyresvärde definieras som hyresintäkter med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta ytor. 3) Vid beräkning av direktavkastning har bokfört värde på fastigheterna reducerats med bokfört värde för mark och projekt och schablonmässigt beräknat nuvärde av räntebidrag. I ovanstående tabell har fastigheterna fördelats på fastighetskategori utifrån fastigheternas huvudsakliga användning. På sidan 9 visas hur de uthyrningsbara ytorna fördelas per lokaltyp. En specifikation av de uthyrningsbara ytorna per fastighet framgår av fastighetsförteckningen på sidan

9 Hyresvärde per geografiskt område Stockholm 42% Öresund 45% Övrigt 13% Uthyrningsbar yta per geografiskt område Stockholm 37% Öresund 48% Övrigt 15% Hyresvärde per fastighetskategori Bostäder 39% Kontor/butik 38% Industri/lager 21% Hotell 2% Uthyrningsbar yta per fastighetskategori Bostäder 37% Kontor/butik 30% Industri/lager 31% Hotell 2% Fördelning av uthyrningsbar yta per lokaltyp Lokaltyp Uthyrningsbar yta, kvm Andel, % Bostäder Kontor Industri/lager Butik Hotell Övrigt Totalt Hyreskontraktens löptider per Antal Yta, Kontrakts- Andel av Lokaltyp Förfalloår kontrakt tusen kvm värde, Mkr 1) värdet, % Kommersiellt > Summa Bostäder Övrigt 2) Totalt ) Kontraktsvärdet avspeglar hyresintäkterna per ) Utgör till övervägande del kontrakt avseende parkeringsplatser. 9

10 1), 2) Fastighetsbeståndet i sammandrag Stockholms- Öresundsregionen regionen Övrigt Totalt Bostadsfastigheter Antal Bokfört värde, Mkr Yta, kvm Hyresvärde, Mkr Ekonomisk uthyrningsgrad, % Hyresintäkter, Mkr Driftsöverskott, Mkr Direktavkastning, % 3) 6,4 5,9 7,8 6,4 Räntebidrag, Mkr Bokfört värde, kr/kvm Hyresvärde, kr/kvm Driftsöverskott, kr/kvm Kontors- och butiksfastigheter Antal Bokfört värde, Mkr Yta, kvm Hyresvärde, Mkr Ekonomisk uthyrningsgrad, % Hyresintäkter, Mkr Driftsöverskott, Mkr Direktavkastning, % 7,0 7,3 6,9 7,1 Bokfört värde, kr/kvm Hyresvärde, kr/kvm Driftsöverskott, kr/kvm Hotellfastigheter Antal Bokfört värde, Mkr Yta, kvm Hyresvärde, Mkr Ekonomisk uthyrningsgrad, % Hyresintäkter, Mkr Driftsöverskott, Mkr Direktavkastning, % 6,5 7,0 10,2 8,0 Bokfört värde, kr/kvm Hyresvärde, kr/kvm Driftsöverskott, kr/kvm Industri-/lagerfastigheter Antal Bokfört värde, Mkr Yta, kvm Hyresvärde, Mkr Ekonomisk uthyrningsgrad, % Hyresintäkter, Mkr Driftsöverskott, Mkr Direktavkastning, % 7,3 8,9 5,2 7,9 Bokfört värde, kr/kvm Hyresvärde, kr/kvm Driftsöverskott, kr/kvm Mark och projekt Antal Bokfört värde, Mkr ) Hyresintäkter, driftsöverskott och räntebidrag avser perioden för Wihlborgs fastighetsbestånd per ) Hyresvärde definieras som hyresintäkter med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta ytor. 3) Vid beräkning av direktavkastning har bokfört värde för bostadsfastigheterna reducerats med schablonmässigt beräknat nuvärde av räntebidrag.

11 Stockholms- Öresundsregionen regionen Övrigt Totalt Totalt Antal Bokfört värde, Mkr Yta, kvm Hyresvärde, Mkr Ekonomisk uthyrningsgrad, % Hyresintäkter, Mkr Driftsöverskott, Mkr Direktavkastning, % 1) 6,8 7,2 7,3 7,0 Räntebidrag, Mkr Bokfört värde, kr/kvm 2) Hyresvärde, kr/kvm Driftsöverskott, kr/kvm ) Vid beräkning av direktavkastning har bokfört värde på fastigheterna reducerats med bokfört värde för mark och projekt och schablonmässigt beräknat nuvärde av räntebidrag. 2) Exklusive mark och projekt. Kostnader per region Stockholms- Öresundsregionen regionen Övrigt Totalt Drift- och underhållskostnader, Mkr Fastighetsskatt, Mkr Tomträttsavgäld,Mkr Fastighetsadministration,Mkr Totala kostnader per region , Mkr Jämförelse mellan driftsöverskott i resultaträkning för 1998 och driftsöverskott på helårsbasis för fastighetsbestånd per Mkr Driftsöverskott i resultaträkning för Avgår: Driftsöverskott för den del av året som sålda fastigheter tillhörde koncernen Stora Katrineberg, Stockholm och fastigheter i Holland -39 Övriga sålda fastigheter -7 Tillkommer: driftsöverskott för förvärvade fastigheter på helårsbasis Lautrupvang Övriga förvärvade fastigheter 11 Totalt driftsöverskott på helårsbasis för fastighetsbestånd per

12 Region Stockholm Wihlborgs Stockholmsfastigheter består av kommersiella lokaler och bostäder, som till största del ligger i expansiva närförorter. Det är 251 fastigheter med kvm uthyrningsbar yta, och ett sammanlagt hyresvärde på 954 Mkr, vilket motsvarar 42 procent av det totala hyresvärdet hos Wihlborgs. Uthyrningsgraden mätt som hyresvärde för det totala beståndet i regionen uppgår till 97 procent. Fördelat per fastighetskategori är hyresvärdet för bostadsfastigheter 49 procent och för kommersiella fastigheter 51 procent. Fastigheternas bokförda värde uppgår till Mkr, vilket motsvarar kr/kvm exkl mark och projekt. Direktavkastningen på helårsbasis uppgår till 6,8 procent. De största hyresgästerna baserat på hyresintäkter är Tele 2, Kungliga Tekniska Högskolan, Digital Equipment BCFI, Pharmacia & Upjohn samt Datex Ohmeda AB. Tillsammans svarar dessa för cirka 7 procent av de totala hyresintäkterna i regionen. Stockholmsregionens andel av Wihlborgs totala hyresvärde, Mkr Stockholmsregionen 42% Hyresvärde per marknadsområde Bostäder 49% Stockholm Nord kommersiella lokaler 28% Stockholm Syd kommersiella lokaler 23% Hyresvärde per fastighetskategori Bostäder 49% Kontor/butik 32% Industri/lager 18% Hotell 1% Marknadsöversikt Näringslivet i Stockholmsregionen har under de senaste åren kännetecknats av stark tillväxt. Även fastighets- och lokalmarknaden i Stockholmsregionen fortsatte under 1998 att utvecklas positivt, med ökad efterfrågan för i stort sett alla typer av lokaler, lägen och områden. Avgörande faktorer har varit den fortsatt stora inflyttningen, utvecklingen i näringslivet samt sjunkande arbetslöshet och räntenivåer. Vakanssituationen på lokalmarknaden förändrades under 1998 till att vara i bättre balans när det gäller kontor och inom vissa områden närma sig en bristsituation när det gäller rationella och moderna industri- och lagerlokaler. Generellt gäller att alla kategorier av lokaler uppvisar högre hyresnivåer samt att lokalanpassningar i allt större grad bekostas av hyresgästen, eller finansieras genom hyrestillägg. Ytterligare signaler om en allt starkare hyresmarknad är minskningen av antalet uppsägningar från hyresgäster med krav på hyressänkningar. Andelen hyresgäster som väljer att flytta istället för att acceptera en högre hyra har också reducerats. Detta har medfört stigande hyresnivåer och tendenser till lokalbrist i delar av regionen, vilket också gjort att även nyproduktionen accelererat. Det beror på att det återigen är möjligt att i större omfattning bygga nya fastigheter med begränsad risk och rimlig lönsamhet. Den gynnsamma utvecklingen i regionen under 1998 förväntas fortsätta även under det kommande året. Under 1999 bedöms bostadshyrorna med några undantag vara oförändrade, medan lokalhyrorna förväntas öka, dels eftersom den ökade efterfrågan på lokaler innebär möjligheter att sänka vakansgraden ytterligare, dels eftersom omförhandlingar av befintliga avtal förväntas göras till högre hyresnivåer. Om rätt tillfälle ges kommer Wihlborgs också att utöka fastighetsbeståndet på de redan starka delmarknaderna, och lämna de områden där innehavet begränsas till några enstaka fastigheter. Liksom tidigare skall Wihlborgs också arbeta aktivt med att söka öka kundnyttan, genom att möjliggöra lösningar för hyresgästernas ytbehov och initiera förändringar till gagn för båda parter. 12

13 Kjell Larsson Fastighetschef Stockholm Syd Urban Sjölund Fastighetschef Stockholm Nord Bostäder Wihlborgs marknadsområde bostäder består av 123 fastigheter med kvm uthyrningsbar yta, och ett sammanlagt hyresvärde om 464 Mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 98 procent. Direktavkastningen för fastigheterna i uppgår till 6,4 procent. Wihlborgs bostadsfastigheter i Stockholmsregionen är huvudsakligen belägna i söder- och västerort med koncentration mot Årsta, Kärrtorp/Bagarmossen, Fruängen, Skärholmen, Spånga, Vallentuna, Nacka och till mindre del även i Stockholms innerstad. Marknadsöversikt - bostäder E 18 Bostadsmarknaden i Stockholmsregionen har sedan ett flertal år tillbaka varit mycket stabil med hög efterfrågan och låga vakanser. Förklaringen är den höga befolkningstillväxten, och det under senare år mycket begränsade nybyggandet. Kännetecknande för utvecklingen har varit bostadsbrist och i stort sett ett obefintligt antal lediga lägenheter, bortsett från vissa förortskommuner men även där har läget förbättrats under de senaste åren. Under 1998 var hyrorna i stort sett oförändrade i Vallentuna Wihlborgs bostadsbestånd, med undantag från de områden där ombyggnationer gjorts under den senaste femårsperioden. I dessa områden höjdes hyrorna med i genomsnitt 2 procent. För närvarande ligger hyrorna för merparten av lägenheterna i Wihlborgs bostadsbestånd inom intervallet kr/kvm och år. Diskussionerna inom området hyrestillväxt i Stockholms bostadsmarknad kom under året till stor del att domineras av de fortsatta effekterna av hyresnämndens beslut i det s k S:t Eriksmålet och jämförelsen mellan priserna på bostadsrättsmarknaden kontra hyresnivåer för hyreslägenheter. När det gäller effekterna av S:t Eriksbeslutet har hyresnämnden under året frångått den tidigare principen att samtliga jämförelsehyror skall utgå från det allmännyttiga beståndet. Nämnden har istället valt att göra en rimlighetsbedömning av hyresnivån för de privata fastighetsägarna som nyuppfört hyresrätter i Stockholms innerstad. Detta har inneburit hyror på kr/kvm och år, vilket väsentligt överstiger de hyresnivåer som var aktuella i S:t Eriksmålet. Den höga efterfrågan på bostadsmarknaden i StorStockholm bör på sikt även få genomslag i hyresnivåerna, då man kan notera att nuvarande nivå på bostadshyrorna inte avspeglas i marknadens betalningsvilja för jämförbara bostadsrätter. Under året har insatserna inom bostadsbeståndet främst inriktats på faktorer för ökad trygghet och trivsel i boendet. Detta har bland annat inneburit etablering av lokalkontor i anslutning till några av Wihlborgs större bostadsområden, förbättrad utemiljö och en upprustning av allmänna utrymmen som trapphus och tvättstugor. Syftet med åtgärderna är att höja den totala och långsiktiga boendekvaliteten, vilket redan visat sig i reduktioner av omflyttningsfrekvensen. Denna har i vissa områden sjunkit med 25 procent. Spånga E 4 Bromma Skärholmen E 4 Wihlborgs bostadsbestånd i Stockholm Stockholm E 18 Årsta Älvsjö Nacka Johanneshov Fruängen Bandhagen Bagarmossen Anders Hörnqvist Fastighetschef Stockholm Bostäder 13

14 Stockholm Nord kommersiella lokaler Wihlborgs marknadsområde kommersiella lokaler Stockholm Nord består av 79 fastigheter med kvm uthyrningsbar yta, och ett sammanlagt hyresvärde om 270 Mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 94 procent. Direktavkastningen för fastigheterna uppgår till 7,6 procent. Marknadsöversikt Nord Marknadsområde Kommersiella lokaler Stockholm Nord består av tre delmarknader: Kista/Sollentuna och Täby/Danderyd samt Solna/ Järfälla Bromma/Järfälla. I Kista/Sollentuna ökade efterfrågan under 1998 och aktiviteten var livlig. I samarbete med vissa hyresgäster har genomgripande ombyggnationer genomförts, vilket inneburit mer ändamålsenliga lokaler för hyresgästerna. Samtidigt har även tekniska uppgraderingar gjorts i fastigheterna, vilket i sin tur medfört en mer rationell driftsituation. Även området Täby/Danderyd har utvecklats positivt. Fortsättningen ser ljus ut dels genom öppnandet av den nya Arningevägen (sommaren 1999) dels genom att Allgon etablerar sitt nya kontor i Arninge med ca 600 arbetsplatser. I Solna/Bromma gjorde under året betydande nyuthyrningar bl a i kvarteret Enigheten där ca kvm hyrts ut till Ecuro Förvaltnings AB samt i kvarteret Magneten där ca kvm hyrts ut till ett medieföretag. Wihlborgs är även delaktig det projekt som leds av SML (Stockholms Mark och Lokaliseringsbolag) som ska göra Ulvsunda-området i Bromma mer attraktivt. Hyresnivåerna för kontor ligger inom marknadsområdet mellan 900 och kr/ kvm och år, där de högsta nivåerna återfinns i Kista. Stockholm Syd kommersiella lokaler Wihlborgs marknadsområde kommersiella lokaler Stockholm Syd består av 49 fastigheter med kvm uthyrningsbar yta, och ett sammanlagt hyresvärde om 220 Mkr. Uthyrningsgraden E 18 Kista Spånga E 4 Sollentuna Bromma Vallentuna Danderyd Solna Täby uppgår till 99 procent. Direktavkastningen för fastigheterna uppgår till 6,5 procent. Marknadsområde Kommersiella lokaler Stockholm Syd består av fastigheter i Stockholm, Nacka, Haninge, Huddinge och Södertälje. Marknadsöversikt Syd Fastighets- och lokalmarknaden i de södra delarna av StorStockholm har under de senaste året varit expansiv. Minskade vakanser Arninge Stockholm E 18 Lidingö Kommersiella lokaler Stockholm Nord 276 Åkersberga Vaxholm och högre hyror gör att denna delmarknad återhämtat sig till i princip de nivåer som rådde före recessionen i början av 90- talet. Inom vissa områden med påtaglig lokalbrist har även nyproduktion påbörjats. En stark delmarknad för marknadsområdet är Hammarby Gård, med kvm uthyrningsbar yta, som kom till Wihlborgs via förvärvet av Klövern. Hammarby Gård kommer att vidareutvecklas dels inom ramen för befintliga fastigheter, men också i samband med det kommande storprojektet Hammarby Sjöstad. Ett annat område är Hornsberg, som med sin närhet till city och dominerande trafikleder utvecklats till en attraktiv och etablerad kontorslokalisering för många företag. Kommersiella lokaler Stockholm Syd Under året har ett antal fastigheter utvecklats tillsammans med våra befintliga och inflyttande kunder, vilket inneburit högre hyresnivåer och minskat antal vakanser. I vissa av marknadsområdets fastigheter (från och 1960-talen), pågår sedan början av 1998 ett fortlöpande arbete med att skapa uthyrningsenheter med förbättrad kvalitet, och som lever upp till dagens krav. Hittills genomförda förändringar har resulterat i lägre vakansgrad såväl som högre hyresnivåer. Hyresnivåerna för kontor inom marknadsområdet är kr/kvm och år, där de högsta nivåerna återfinns i Hornsberg och Södra Hammarbyhamnen i Stockholm. Hyresnivåerna för industri- och lagerlokaler inom marknadsområdet är kr/kvm och år, där de högsta nivåerna finns i södra Hammarbyhamnen. 14

15 Stockholmsregionen Sammanställning fastighetsbestånd Stockholmsregionen per ) Antal Bokfört Hyres- Ekonomisk Hyres- Drifts- Direkt- Ränte- Fördelning per fastig- Yta, värde, värde, uthyrnings- intäkter, överskott, avkast- bidrag, fastighetskategori heter kvm Mkr Mkr 2) grad, % Mkr Mkr ning, % Mkr Bostäder ,4 3) 34 Kontor/butik ,0 - Hotell ,5 - Industri/lager ,3 - Mark och projekt Totalt Stockholm ,8 4) 34 Fördelning per marknadsområde Stockholm Nord kommersiella lokaler ,6 - Stockholm Syd kommersiella lokaler ,5 - Bostäder ,4 3) 34 Totalt Stockholm ,8 4) 34 1) Hyresintäkter, driftsöverskott och räntebidrag avser perioden för Wihlborgs fastighetsbestånd per ) Hyresvärde definieras som hyresintäkter med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta ytor. 3) Vid beräkning av direktavkastning har bokfört värde för bostadsfastigheterna reducerats med schablonmässigt beräknat nuvärde av räntebidrag. 4) Vid beräkning av direktavkastning har bokfört värde på fastigheterna reducerats med bokfört värde för mark och projekt och schablonmässigt beräknat nuvärde av räntebidrag. Fördelning av uthyrningsbar yta per lokaltyp Lokaltyp Uthyrningsbar yta, kvm Andel, % Bostäder Kontor Industri/lager Butik Hotell Övrigt Totalt Stockholm Hyreskontraktens löptider per Antal Yta, Kontrakts- Andel av Lokaltyp Förfalloår kontrakt tusen kvm värde, Mkr värdet, % Kommersiellt > Summa Bostäder Övrigt 1) Totalt Stockholm ) Utgör till övervägande del kontrakt avseende parkeringsplatser. 15

16 Region Öresund Helsingør Köpenhamn Amager Öresund Saltholm E 4 Skanör Falsterbo Båstad Helsingborg Ängelholm Landskrona Åstorp E 6 Lomma Åkarp Arlöv Malmö Lund E 22 Trelleborg Den största volymen av Wihlborgs uthyrningsbara yta återfinns i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet i denna region omfattar 430 fastigheter med kvm uthyrningsbar yta, och ett sammanlagt hyresvärde på Mkr, vilket motsvarar 45 procent av det totala hyresvärdet i Wihlborgs fastighetsbestånd. Uthyrningsgraden mätt som hyresvärde för det totala beståndet i Öresund, uppgår till 92 procent. Fördelat per fastighetskategori utgör hyresvärdet för bostadsfastigheter 33 procent och för kommersiella fastigheter 67 procent. Fastigheternas bokförda värde uppgår till Mkr, vilket Ystad motsvarar kr/kvm exkl mark och projekt. Direktavkastningen på helårsbasis uppgår till 7,2 procent. De största hyresgästerna baserat på hyresintäkter är Danska Staten, Malmö Högskola, Hotell Marina Plaza, KF Stormarknad, Tetra Laval Automation och Arbetet Nyheterna. Tillsammans svarar dessa för cirka 10 procent av de totala hyresintäkterna i regionen. Staffanstorp 16 Öresundsregionens andel av Wihlborgs totala hyresvärde, Mkr Öresundsregionen 45% Hyresvärde per geografiskt område Malmö/Lund 62% Helsingborg 21% Köpenhamn 7% Övrigt 10% Hyresvärde per fastighetskategori Bostäder 33% Kontor/butik 39% Industri/lager 26% Hotell 2% Marknadsöversikt Regionen runt Öresund med Malmö/Lund och Helsingborg på den svenska sidan och Stor-Köpenhamn på den danska sidan genomgår nu en integrationsprocess som skapar ett storstadsområde med cirka 3 miljoner invånare. Sammantaget blir regionen den befolkningsmässigt största i hela Skandinavien. Bron mellan Malmö och Köpenhamn, i kombination med ett antal andra större infrastrukturella projekt på båda sidor av sundet, bidrar till att skapa goda förutsättningar för regionens utveckling. Totalt förväntas investeringar om cirka 80 mdr göras i dessa infrastrukturella projekt under de närmaste fem åren, vilket också bedöms öka näringslivsaktiviteten och tillväxten inom fastighetssektorn. Malmö/Lund Huvuddelen av Wihlborgs fastigheter i Öresundsregionen är belägna i Malmö-/Lundområdet. I området finns 256 fastigheter med kvm uthyrningsbar yta och ett sammanlagt hyresvärde om 646 Mkr. Av hyresvärdet avser 33 procent bostadsfastigheter och 67 procent kommersiella fastigheter. Uthyrningsgraden mätt som hyresvärde uppgår till 93 procent. Direktavkastningen för beståndet är 7,0 procent. Marknadsöversikt Malmö har under några årtionden haft en ogynnsam utveckling med en minskad sysselsättning till följd. Detta på grund av stora strukturomvandlingar inom den tyngre tillverkningsindustrin. Sedan några år tillbaka har utvecklingen vänt och nya företag etablerats inom läkemedel, medicinteknik, data och annan högteknologi. Den nya högskolan förstärker tillsammans med Öresundsförbindelsen denna positiva trend. Detta har medfört att förväntningarna på Malmö har ökat, inte minst ur ett investerarperspektiv,

17 vilket hittills resulterat i ökad aktivitet på fastighetsmarknaden och stigande fastighetspriser. Den nya högskolan innebär att antalet studenter ökar från till , vilket förväntas bidra till en föryngring av Malmö med påföljande förändring i efterfrågan av butiker, tjänster och bostäder. Inom andra områden har gynnsamma förändringar skett, till exempel har staden som kulturcentrum stärkts de senaste åren. Bildandet av Skåne län bedöms också innebära att Malmös position förstärks i och med att Malmö är residensstad. Lund har tack vare ett framtidsinriktat näringsliv och en stor andel högutbildade länge varit attraktivt för företagsetableringar. Ett särskiljande drag för hyres- och fastighetsmarknaden i Lund är att en stor del av de större företagen äger sina lokaler, vilket begränsar den öppna marknaden. Bertil Engström Fastighetschef Bostäder Malmö Åke Månsson Fastighetschef Lokaler Malmö Thomas Bråhagen Fastighetschef Helsingborg Peter Nielsen Fastighetschef Köpenhamn Bostäder Efterfrågan på bostäder har ökat betydligt de senaste åren till följd av befolkningstillväxten om cirka personer per år. Bostadsmarknaden har därigenom återhämtat sig och andelen lediga lägenheter minskat betydligt. Uthyrningsgraden för Malmös bostadsbestånd uppgår nu till cirka 98 procent. I de mest attraktiva lägena i Malmö, såsom Centrum, Slottsstaden, Rörsjöstaden och Limhamn, finns inga vakanser. Med den nya högskolan kan efterfrågan på mindre lägenheter komma att öka, vilket kan ge underlag för nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen. Nyproduktion planeras även i kustnära lägen med avsikt att flytta tyngdpunkten närmare Öresund. Idag uppgår hyresnivån för äldre fastigheter i centrala lägen till kr/kvm och år och för nyproducerade lägenheter till kr/ kvm och år. I mindre attraktiva områden uppgår hyresnivån för äldre fastigheter till kr/kvm och år. Under 1998 fortsatte Wihlborgs arbetet med att öka uthyrningsgraden och minska utflyttningen i sitt Malmöbestånd. Här har trygghet och säkerhet i boendet satts i fokus. Omflyttningen minskade särskilt under slutet av året. Uthyrningsgraden för Wihlborgs ökade med nästan 2 procent och omflyttningen minskade med ca 5 procent. Medelhyrorna i bostadsbeståndet ligger för närvarande på 750 kr/kvm och år. Kontors- och butikslokaler Efterfrågan på kontor i Malmö har ökat under det senaste året. Främst önskas kontor med öppna planlösningar och utbildningslokaler. Under det kommande året bedöms efterfrågan på centralt belägna kontor att öka ytterligare. I dagsläget uppgår uthyrningsgraden mätt som hyresvärde för kontor i Malmö till över 93 procent. Hyresnivåerna i de centrala delarna uppgår till kr/kvm och år, med toppnoteringar på uppemot kr/kvm och år. För mindre attraktiva områden i staden är hyran kr/kvm och år. Lund präglas av få aktörer på hyresmarknaden eftersom de flesta stora fastighetsägarna är egenanvändare. Uthyrningsgraden mätt som hyresvärde för kontor i Lund uppgår till cirka 93 procent och till cirka 97 procent i de centrala delarna. Hyresnivåer på kr/kvm noteras i citylägen. 17

18 Efterfrågan på butiker är i orterna Malmö och Lund mycket stor. Hårda restriktioner vad gäller nyetableringar av köpcentra i Danmark och Norge har gjort Sverige till en attraktiv marknad. Framförallt märks detta på externa köpcentra som Wihlborgs Burlöv Center i Malmö/Arlöv. Uthyrningsgraden för butikslokaler i Malmö uppgår till cirka 98 procent. Hyresnivåerna uppgår idag till kr/kvm för butiker i bästa läge och mellan och kr/kvm för övriga butiker. Butikslokalmarknaden i Lund är god och de mest attraktiva butikslägena är områdena kring Lilla Fiskaregatan, Klostergatan och Mårtenstorget. Vakanta butikslokaler finns i stort sett inte i Lund och hyresnoteringar i bästa läge uppgår till kr/kvm. FRIHAMNEN Västra hamnen KIRSEBERSSTADEN Centralstationen Drottning torget SLUSSEN ÖSTERVÄRN Stortorget Malmöhus slott GAMLA STADEN RIBERSBORG Kungsparken Slottsparken Stadsbibliotek Gustav Adolfs torg LUGNET VÄRNHEM FRIDHEM RÖNNE Kronprinsen INNERSTADEN VÄSTRA SORGENFRI HÅKANSTORP Rönneholmsparken Idr. plats MELLANHEDEN Pildammsparken Almänna sjukhuset NORRA SOFIELUND Folkets Hus SOFIELUNDS INDUSTRIOMRÅDE Malmö Stadion SÖDRA SOFIELUND BELLEVUE GÅRDEN Wihlborgs fastighetsbestånd i centrala Malmö. Industri- och lagerlokaler Uthyrningsgraden för industrilokaler i Malmö uppgår till cirka 90 procent. Vakansgraden kan delvis förklaras av att en del av Malmös fastighetsbestånd är under byggnation eller renovering. Moderna lokaler med bra planlösningar som ligger nära de större trafikplatserna har en stark efterfrågan. Ett område med betydande utvecklingspotential de närmaste åren är Universitets- och Kranenområdet. Hyresnivåerna för bra lager/produktionslokaler med tillhörande kontor i attraktiva områden är kr/kvm och för kontor motsvarande kr/kvm. De mest attraktiva industriområdena i Lund är belägna nordväst om de centrala delarna och betingar hyror om kr för lager- och produktionslokaler. För kontorslokaler i motsvarande läge i anslutning till lagerlokaler uppgår hyran till kr/kvm. Marknaden för industrifastigheter är god och i de mest attraktiva områdena är uthyrningsgraden cirka 93 procent. 18 Helsingborg I Helsingborgsområdet äger Wihlborgs 92 fastigheter med kvm uthyrningsbar yta, och ett sammanlagt hyresvärde om 217 Mkr. Av hyresvärdet avser 14 procent bostadsfastigheter och 86 procent kommersiella fastigheter. Uthyrningsgraden uppgår till 91 procent. Direktavkastningen för fastigheterna i Helsingborgsområdet är 7,1 procent.

19 Marknadsöversikt Helsingborgs strategiska läge vid Öresund utgör en central roll vid profilering av staden som en transport- och distributionsstad. Den betydande hamnen och det korta avståndet till kontinenten är viktiga etableringsargument för företag. Företagsstrukturen i Helsingborg karakteriseras av ett antal större multinationella företag samt ett stort antal medelstora företag. Näringslivet präglas av branscher som kommunikation, transport, livsmedel, läkemedel och kemi. Sydhamnen Helsingborgs strategiska läge ur transportsynpunkt har under ett antal år fått företag i transport- och speditionsbranschen att placera sina lager och depåer här. Efterfrågan ökade kraftigt under 1998 vilket fått till följd att det idag är mycket svårt att finna större lediga speditions- och lagerytor i Helsingborgsområdet. Genom förvärvet av Klövern tillfördes Wihlborgs bestånd bl a ca kvm i centrala Helsingborg och kvm på Berga företagsområde vilket ytterligare stärkte Wihlborgs roll som den dominerande fastighetsägaren på Berga. Öresundsterminalen Bostäder Helsingborg har en attraktiv bostadsmarknad med hög efterfrågan och låga vakanser. Inflyttningen av företag och invånare väntas fortsätta de närmaste åren vilket ytterligare kommer att stärka efterfrågan. Hyresnivån är förhållandevis låg till stor del beroende på det kommunala bostadsbolagets goda finanser. Idag uppgår hyresnivån för äldre fastigheter i centrala lägen till kr/kvm och år, och för nyproducerade lägenheter till kr/kvm och år. Nyproduktionen i Norra Hamnen innebär betydligt högre hyror, varför förväntningar finns om framtida mer differentierade hyror i Helsingborg. De mest attraktiva områdena för flerbostadshus är innerstaden, Norr, Slottshöjden, Stattena och Tågaborg. Bostäder utgjorde bara en marginell del av fastighetsbeståndet i Helsingborgsområdet före förvärvet av Klövern i december Detta tillförde ca 600 lägenheter, framförallt i Helsingborgs stad. Beståndet ligger väl koncentrerat till Helsingborgs centrala och sydliga delar. Efterfrågan på lägenheter i Helsingborg och Ängelholm är fortfarande hög. Wihlborgs uthyrningsgrad är 99 procent respektive 95 procent. Kontors- och butikslokaler Fortfarande råder obalans på lokalhyresmarknaden med ett överutbud av lokaler, även om vakanserna har minskat betydligt under det senaste två åren till följd av ökad inflyttning och aktivitet i näringslivet. Stadens kompakta karaktär med relativt många människor och företag på en begränsad yta gör tillgängligheten god. Hela centrala Helsingborg är ett attraktivt kontorsläge. Andelen outhyrda kontor uppgår idag totalt till cirka 12 procent, men endast ca 8 procent, i de mest attraktiva områdena. Hyresnivåerna är pressade och i bästa läge för kontor görs noteringar om kr/kvm. Det är främst kvaliteten på lokalerna som avgör valet av lokal. Detta avspeglar sig i att efterfrågan på centrala kontorslokaler med god standard under senare delen av 1998 ökade markant, vilket har fått till följd att den genomsnittliga hyresnivån för nytecknade avtal har stigit med ca 10 procent. Vad gäller butiker är det mest attraktiva läget området kring Nya Knutpunkten, Stortorget och Kullagatan. Centrumhandeln har återtagit en stark position och vakanser i centrala lägen är få. Hyresnivåerna för butiker uppgår till kr/kvm i bästa läge. I mindre attraktiva lägen i centrala Helsingborg är hyrorna betydligt lägre med nivåer på kr/kvm. SKÅNE- TERMINALEN Mot Stockholm E4 Mot Malmö - Göteborg E6 HamnCity SKÅNE- TERMINALEN Hamncity Ett strategiskt område för hyresgäster inom transportoch speditionsnäringen. 19

20 Mot Höganäs Väg 111 Mot centrum Berga företagsområde Beläget vid den norra utfartsleden och betraktas som bästa läge för småföretagsverksamhet. Garnisonsgatan Berga Center E4 Österleden Industri- och lagerlokaler Marknaden för industrilokaler i Helsingborg har länge haft höga vakanser och för närvarande bedöms upp till ca 12 procent av stadens totala bestånd vara ledigt för uthyrning. En stor del av beståndet är producerat under 1980-och 1990-talen och följaktligen av god kvalitet, vilket underlättar uthyrningen när efterfrågan ökar. Det mest attraktiva området för denna typ av verksamhet är Berga företagsområde. Hyresnivåerna uppgår till kr/kvm för lager- och produktionsytor och något högre för industrikontor. Avtal har under året tecknats med Ö&B Överskottsbolaget som flyttar sin verksamhet till fastigheten Manövern 3 på söder i Helsingborg. Fastigheten har byggts ut med kvm (total förhyrd yta blir kvm). Under året har ett lager på fastigheten Läsidan 2 om kvm färdigställts till Helsingborgs hamn som kommer att använda det som lager för metalltackor lagrade för metallbörsen i London. Totalt förhyr Helsingborgs hamn ca kvm lager av Wihlborgs i hamnområdet. Mot Stockholm E4 Mot Malmö Göteborg E6 Köpenhamnsområdet I Köpenhamnsområdet äger Wihlborgs fyra kommersiella fastigheter med kvm uthyrningsbar yta och ett sammanlagt hyresvärde om 70 Mkr. Fastigheternas uthyrningsgrad uppgår till 91 procent. Direktavkastningen för fastigheterna är 7,6 procent. Marknadsöversikt Kontorsmarknaden i Köpenhamn fortsätter att vara mycket stark. Andelen lediga kontorslokaler sjönk under 1998 betydligt. Idag är endast omkring 3,5 procent av kontorslokalerna vakanta. Genom att många verksamheter får allt svårare att hitta lokaler finns en efterfrågan som motsvarar en omfattande nyproduktion av lokaler både i Köpenhamns centrala områden och i dess ytterområden. Den stora efterfrågan på moderna och rationella kontorslokaler pressar också upp hyresnivåerna successivt, men Köpenhamnsmarknaden är betydligt mer stabil än andra jämförbara marknader. I jämförelse med Stockholms fördubbling av hyresnivån sedan 1994 har hyrestillväxten i Köpenhamns bästa läge varit mer måttfull med omkring 20 procent sedan Trots att topphyrorna redovisar en förvånansvärd stabilitet, finns det andra marknadssegment såsom kontor i B- och C-lägen där hyrestillväxten varit procent bara under det senaste året. Hyresnivån för de mest attraktiva kontoren i Köpenhamn ligger mellan och DKK/kvm och år. Den totala genomsnittliga hyrestillväxten var ca 8 procent under

21 Öresundsregionen Sammanställning fastighetsbestånd Öresundsregionen per ) Antal Bokfört Hyres- Ekonomisk Hyres- Drifts- Direkt- Ränte- Fördelning per fastig- Yta, värde, värde, uthyrnings- intäkter, överskott, avkast- bidrag, fastighetskategori heter kvm Mkr Mkr 2) grad, % Mkr Mkr ning, % Mkr Bostäder ,9 3) 14 Kontor/butik ,3 - Hotell ,0 - Industri/lager ,9 - Mark och projekt Totalt Öresund ,2 4) 14 Fördelning per geografiskt område Malmö/Lund ,0 5 Helsingborg ,1 2 Köpenhamn ,6 - Övrigt Öresund 5) ,1 7 Totalt Öresund ,2 14 1) Hyresintäkter, driftsöverskott och räntebidrag avser perioden för Wihlborgs fastighetsbestånd per ) Hyresvärde definieras som hyresintäkter med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta ytor. 3) Vid beräkning av direktavkastning har bokfört värde för bostadsfastigheterna reducerats med schablonmässigt beräknat nuvärde av räntebidrag. 4) Vid beräkning av direktavkastning har bokfört värde på fastigheterna reducerats med bokfört värde för mark och projekt och schablonmässigt beräknat nuvärde av räntebidrag. 5) Övrigt Öresund omfattar bland annat Höganäs, Landskrona, Trelleborg, Ystad och Ängelholm. Fördelning av uthyrningsbar yta per lokaltyp Lokaltyp Uthyrningsbar yta, kvm Andel, % Bostäder Kontor Industri/Lager Butik Hotell Övrigt Totalt Öresund Hyreskontraktens löptider per Antal Yta, Kontrakts- Andel av Lokaltyp Förfalloår kontrakt tusen kvm värde, Mkr värdet, % Kommersiellt > Summa Bostäder Övrigt 1) Totalt Öresund ) Utgör till övervägande del kontrakt avseende parkeringsplatser. 21

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

INBJUDAN TILL BOLAGSSTÄMMA

INBJUDAN TILL BOLAGSSTÄMMA ÅRSREDOVISNING 1999 Omslag: Øresundsbron vid Millenieskiftet. Fotograf Pierre Mens. Vy över Stockholm. Johnér Bildbyrå/Lena Coller. VD har ordet 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Organisation och historik

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T

D E L Å R S R A P P O R T DELÅRSRAPPORT januari mars 2001 3 DELÅ RSRAPPORT Januari mars 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 17% till 134 Mkr (115) Vinst per aktie ökade till 0,30 kr (0,26) Soliditeten ökade till 24,8%

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2002

Delårsrapport januari mars 2002 Delårsrapport januari mars 2002 Delårsrapport januari mars 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 141 Mkr (134) 7 fastigheter avyttrades med en vinst om 45 Mkr Resultat Resultatet efter finansiella

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q2 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Fabege i korthet 122 fastigheter Fastighetsvärde: 27,8 Mdkr Uthyrbar

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007

Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 Pan 1, korsningen Stora - Lilla Nygatan. Delårsrapport januari-mars 2007 3 maj 2007 Q1 2007 i korthet - Hyresmarknaden fortsätter stärkas - Fortsatt koncentration till prioriterade marknader - Förbättrad

Läs mer

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011

Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Januari-september 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Pressmeddelande 2002-05-02

Pressmeddelande 2002-05-02 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2002-05-02 Wihlborgs förbättrade resultatet till 141 Mkr Delårsrapport januari-mars 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 141 Mkr (134) 7 fastigheter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2003

Delårsrapport januari mars 2003 Delå rsrapport januari mars 2003 Delårsrapport januari mars 2003 Resultat efter finansiella poster ökade till 192 Mkr (141) Vinst per aktie efter skatt steg till 2,21 kr (1,60) Wihlborgs äger 7 186 500

Läs mer

Pressmeddelande 2003-02-04

Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs förbättrade resultatet med 43% till över en miljard kr Bokslutskommuniké 2002 Resultat efter finansiella poster ökade med 43% till 1

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011

Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-mars 2011 Christian Hermelin Verkställande direktör Q1 2011 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Första kvartalet i korthet Lägre förvaltningsresultat tillföljd

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010

Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-sep 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q3 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Kv. Apotekaren 22 Kvartalet i korthet Mkr 2010-Q3 2009-Q3 Stabilt

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

INBJUDAN TILL BOLAGSSTÄMMA

INBJUDAN TILL BOLAGSSTÄMMA ÅRSREDOVISNING 2000 Omslag: Kanalen med Börshuset i bakgrunden, Malmö Lännersta i vinterskrud, Stockholm Johnér Bildbyrå/Magnus Rietz och Göran Assner VD:s kommentarer till aktieägarna 4 Affärsidé, mål

Läs mer

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002

Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Kungsleden AB Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2002 Resultat före skatt uppgick till 452 (380) Mkr, motsvarande 24 (20) kr per aktie. Utdelningen föreslås

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Allokton Properties II AB Delårsrapport Q2 Org nr 556684-2968 Allokton Properties II AB Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556684-2968

Läs mer

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör

KUNGSLEDEN. FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015. Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör KUNGSLEDEN FJÄRDE KVARTALET OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 17 februari 2015 Biljana Pehrsson, vd Anders Kvist, vice vd och ekonomi-/finansdirektör Det har varit ett händelserikt år för Kungsleden och vi är

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-sep 2016 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege SPLITTRAD BILD AV MARKNADEN Vad vi läser och hör i media Avmattning

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 23 augusti 2002 Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla, förvalta och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Pressmeddelande 2003-08-07

Pressmeddelande 2003-08-07 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2003-08-07 Delårsrapport januari-juni 2003 Resultat efter finansiella poster ökade till 463 Mkr (418) Vinst per aktie efter skatt steg till 5,37 kr (4,75)

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg.

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006

JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005. 23 februari 2006 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2005 23 februari 2006 Koncernen i sammandrag Januari december 2005 Intäkterna ökade med 16 procent till 9 887 mkr (8 532) Resultatet före skatt förbättrades kraftigt till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2003

Delårsrapport januari juni 2003 Delå rsrapport januari juni 2003 Delårsrapport januari juni 2003 Resultat efter finansiella poster ökade till 463 Mkr (418) Vinst per aktie efter skatt steg till 5,37 kr (4,75) Oförändrad vakansgrad Resultat

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus Aktiespararna Sundsvall 26 februari 2008 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Fastigheter till ett värde av

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Pressmeddelande 2001-05-02

Pressmeddelande 2001-05-02 Pressmeddelande 2001-05-02 Delårsrapport januari mars 2001 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Resultat efter finansiella poster ökade med 17 % till 134 Mkr (115) Vinst per aktie ökade till 0,30 kr (0,26)

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B Svenska Bostadsfonden 7 Björnen Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Svenska Bostadsfonden 7 Strandsnäckan 2008 förvaltningsber ättelse 2008

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juni 211 FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

Castellum 1997. Årets resultat efter skatt uppgick till 250 Mkr motsvarande 5,00 kronor per aktie.

Castellum 1997. Årets resultat efter skatt uppgick till 250 Mkr motsvarande 5,00 kronor per aktie. Årsredovisning 1997 Innehåll VDs kommentar Verksamhet Castellums fastighetsbestånd Storgöteborg Öresundsområdet Storstockholm Västra Småland Mälardalen Fastighetsbeståndets värde Miljö Ekonomisk översikt

Läs mer

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014

VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 VÄLKOMMEN! KUNGSLEDENS ÅRSSTÄMMA 2014 2013 startskottet för ett nytt Kungsleden Ny strategi, nya mål, ny affärsledning Från fokus på transaktioner till aktiv förvaltning och utveckling samt renodling och

Läs mer

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 JM-koncernen Bokslutskommuniké 2007 Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008 2008-02-14 080214/ytf 2 Intäkter: 12,7 mdkr Balansomslutning: 9,9 mdkr Byggrätter: 31 000 st Antal anställda: 2 415

Läs mer

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012

Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Välkommen till Fabeges bokslutskommuniké 2012 Q4 2012 Fjärde kvartalet i korthet Tillväxt i hyresintäkter Överskottsgrad 65 procent (69) Fortsatt värdetillväxt i både förvaltnings- och projektportfölj

Läs mer

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter D. CARNEGIE & CO Kapitalmarknadsdag 22 september 2015 Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter Affärsidé Långsiktigt förvalta, förädla och utveckla bostadsfastigheter i Storstockholmsregionen

Läs mer

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002

STORA PÅ KONTOR STÖRRE PÅ MÄNNISKOR. Jan sept Jan sept Juli sept Juli sept Okt 2002 Helår Mkr 2003 2002 2003 2002 sept 2003 2002 Vasakronan D E L Å R S R A P P O R T J A N U A R I S E P T E M B E R 2 0 0 3 Hyresintäkterna ökade till 2 247 (2 162) Mkr. Hyresökningen i om- och nytecknade kontrakt var 3 (42) procent. Den ekonomiska

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T

D E L Å R S R A P P O R T DELÅRSRAPPORT januari juni 2001 3 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 45% till 373 Mkr Vinst per aktie ökade till 0,86 kr (0,59) Soliditeten ökade till 25,4% (24,0)

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari september Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vvd, Ekonomi- och Finanschef

Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari september Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vvd, Ekonomi- och Finanschef Välkommen till presentation av Fabeges delårsrapport januari september 2009 Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vvd, Ekonomi- och Finanschef 1 Kvartalet i korthet Förvaltningsresultat ökade med 90% Överskottsgrad

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Kungsleden AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2002

Kungsleden AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2002 Kungsleden AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2002 Resultat före skatt uppgick till 129 (74) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 6,8 (3,9) kr. Driftöverskottet ökade med 27 procent till

Läs mer

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr

Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Pressmeddelande 2000-08-08 Kungsledens delår januari - juni 2000: Driftsöverskottet ökade till 200 Mkr Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för första halvåret. Driftsöverskottet uppgår till 200

Läs mer

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015

FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 FABEGE Kapitalmarknadsdag, Båstad 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Hammarby Sjöstad Stockholms Innerstad Solna Business Park Arenastaden KAPITELINDELNING

Läs mer

Tornet förvärvar samtliga aktier i Amplion

Tornet förvärvar samtliga aktier i Amplion FASTIGHETS AB TORNET (publ) Fastighets AB Tornet är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet har en uthyrbar area om ca, miljoner kvm och ett bokfört värde på drygt 1 miljarder

Läs mer

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999

Pressmeddelande. Halvårsrapport januari-juni 1999 Pressmeddelande Halvårsrapport januari-juni 1999 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 326 (194) Mkr, varav resultat från fastighetsförsäljningar 218 (122) Mkr. Byggrörelsens resultat ökade

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

FABEGE 5 december 2016

FABEGE 5 december 2016 FABEGE 5 december 2016 Hammarby Sjöstad Stockholm Inner city Solna Business Park Arenastaden BIDRAG FRÅN VERKSAMHETEN 2009-2016 MKR 2016, Q3 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Bidrag Förvaltning 3 975

Läs mer

Pressmeddelande 2004-02-05

Pressmeddelande 2004-02-05 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2004-02-05 Bokslutskommuniké 2003 Hyresintäkterna minskade till 1 994 Mkr (2 282) till följd av fastighetsförsäljningar Resultat efter skatt minskade till

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer