Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006 06"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehåll Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 4 Mål och uppföljning 6 Med kunden i fokus 8 Fastighetsbranschen under 40 år 10 Göteborg kunskapsstaden med industriell bas 12 Förvaltning 14 Förvaltningsområde 1 15 Förvaltningsområde 2 16 Förvaltningsområde 3 17 Fastigheter 18 Fastighetsutveckling 20 Pedagogen Higabgruppens hittills största projekt 22 Medarbetare 24 Miljöarbete 26 Förvaltningsberättelse 28 Resultaträkningar 30 Kommentarer till resultaträkningarna 31 Balansräkningar 32 Koncernens och moderbolagets förändringar i eget kapital 34 Kommentarer till balansräkningarna 35 Kassaflödesanalyser 36 Kommentarer till kassaflödesanalyserna 37 Noter 38 Revisionsberättelse 52 Granskningsrapport 53 Foto: Göran Olofsson Flerårsöversikt 54 Definitioner 55 Risk- och känslighetsanalys 56 Ägarstyrning 58 Intervju med styrelseordförande 60 Styrelse 61 Företagsledning 62 Fastighetsförteckning 63

3 Higabgruppen i korthet Bidrar till Göteborgs Stads utveckling Higabgruppen styrs av de direktiv som kommunfullmäktige antagit. Higabgruppen ska bland annat bidra till stadens utveckling samt vara ett strategiskt verktyg för Göteborgs Stad inom fastighetsområdet. I uppdraget ingår också att förvalta och utveckla Göteborgs kulturfastigheter. Verksamheten ska präglas av lyhördhet för de värden som präglar Göteborg. Därutöver ska bolaget vara en långsiktig, stabil aktör med god soliditet och lönsamhet. Utbildning, kultur, privat näringsliv och offentlig förvaltning Higabgruppens kunder finns inom samtliga de områden som tillsammans bidrar till en positiv utveckling av Göteborg. Företaget äger flera av Göteborgs mest kända kulturfastigheter samtidigt som man erbjuder ändamålsenliga lokaler för främst små och medelstora företag. Drygt hälften av hyresintäkterna kommer från offentlig verksamhet, medan det privata näringslivet svarar för resterande del. Tre förvaltningsområden med kundfokus Higabgruppens förvaltning är långsiktig. Arbetet är organiserat i tre olika förvaltningsområden, uppdelade efter kundkategori. Därmed skapas förutsättningar för en förvaltning enligt kundernas specifika behov och önskemål samtidigt som effektiviteten ökar. Higabgruppens tre förvaltningsområden är: Ω Område 1 fokuserar på livsmedelssektorn, hotell och restauranger samt specialfastigheter Ω Område 2 inrymmer fastigheter för kultur och utbildning Ω Område 3 har ett stort antal fastigheter för industri och hantverk Därutöver har alla områden kontorslokaler. Fastighetsutveckling efter kundernas behov Genom att skräddarsy fastigheter efter kundernas behov gör Higabgruppen det möjligt för kunderna att verka, utvecklas och växa. Ett väl genomfört utvecklingsarbete underlättar även förvaltningen av fastigheterna och bidrar därmed till ökad effektivitet och sänkta kostnader. Fastighetsutvecklingen omfattar såväl helt nya byggnader som större ombyggnationer eller anpassningar av befintliga fastigheter. Ägt av Göteborgs Stad Higabgruppen ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. Företaget ska vara en långsiktig, stabil aktör med god soliditet och lönsamhet.

4 Foto: Göran Olofsson

5 Pedagogen invigdes med pompa och ståt den 1 september. Under öppethusdagarna passade över nyfikna göteborgare på att se Pedagogen från insidan. Foto: Göran Olofsson Året i sammandrag Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 58 Mkr (-25). I resultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar med 82 Mkr (8) samt nedskrivningar av fastigheter med 72 Mkr (64). 58 Mkr Likvida medel uppgick vid årsskiftet till 5 Mkr (3). Checkräkningskredit med ram om 50 Mkr var outnyttjad till 0 Mkr (0). 5 Mkr Den synliga soliditeten uppgick till 10,2 procent (7,8). 10,2 procent soliditet Fastighetsbeståndets bokförda värde, inklusive pågående nyanläggningar, uppgick vid årsskiftet till 3166Mkr Mkr (2 928). Uthyrningsbar yta uppgick vid 576 årsskiftet till m 2 ( ). Vakansgraden uppgick till 6,0 procent. 484 m 2 Higabgruppens årsredovisning

6 VD har ordet Stora projekt och kundorientering 2006 präglades framför allt av två saker vi arbetade vidare med eller slutförde ett antal större projekt och vi fortsatte vårt arbete för en mer kundorienterad verksamhet. Både när det gäller de stora projekten och det dagliga arbetet inom förvaltningen är vår vision att alltid skapa ökat värde för våra kunder, medarbetare och ägare. Därmed uppfyller vi även en av våra huvuduppgifter att bidra till en positiv utveckling av Göteborg. Berndt Svensson Pedagogen från projekt till förvaltning Årets största enskilda projekt utgjordes av Pedagogen som invigdes i början av september. Därmed gick även ansvaret för fastigheten över från vår avdelning för fastighetsutveckling till förvaltningen och våra medarbetare där. Det var särskilt glädjande att vi kunde slutföra projektet inom både ekonomiska och tidsmässiga ramar. Detta i sig är exceptionellt i samband med så här stora projekt som sträcker sig över en så lång tidsperiod. Vår vana av den här typen av projekt har även lett till att vi fått väldigt bra finansiering. Vi har bland annat kunnat låna 630 Mkr av Europeiska Investeringsbanken till mycket förmånliga villkor. Ett viktigt skäl till att de gick in var att Higabgruppen kunde visa att vi hanterat projektet, som bland annat omfattar 50 entreprenader, mycket väl ur konkurrenshänseende. En annan förutsättning är att vi har en stark partner i Göteborgs Stad som är mycket högt ratade på kreditmarknaden. Det är också spännande att vi på detta sätt utvecklar vårt samarbete med Göteborgs universitet. De är sedan tidigare hyresgäster på bland annat Hälsovetarbacken, Kurs- och Tidningsbiblioteket, Högskolan för Design och Konsthantverk samt Annedalsseminariet. Till våren flyttar dessutom Institutionen för Journalistik och Masskommunikation in i helt nybyggda lokaler på Annedalsseminariet och Campus Linné har förverkligats. Klart för den nya Fotbollsarenan I linje med vårt uppdrag att bidra till en positiv utveckling för Göteborg har vi nu fått grönt ljus från Byggnadsnämnden att inleda arbetet för en ny fotbollsarena. Denna högmoderna fotbollsarena ska ersätta Gamla Ullevi och stå färdig till hösten Att just Higabgruppen fått uppdraget att bygga den nya fotbollsarenan bygger på att det finns ett förtroende för det vi gör. Jag vågar påstå att våra ägare känner stor tilltro till vad vi kan åstadkomma. Samtidigt är vi mycket medvetna om att förtroende är en färskvara som måste förvaltas varje dag. Kundvård Vi känner också att vi har ett starkt förtroende från våra kunder. Detta framgår inte minst av vår kundundersökning där vi fick ett mycket bra resultat. Med detta i botten arbetar vi med att vidareutveckla vårt kundvårdsarbete. Liksom i allt annat vi gör är det viktigt att vi gör rätt saker på rätt sätt. Målet är att hösten 2009 vara ett av de tre bästa företagen i vår bransch på Göteborgsmarknaden vad gäller NKI (Nöjd-Kund-Index). Vi kommer därför att intensifiera arbetet med att utveckla våra ledare och medarbetare i kundvård. Startskottet för denna satsning gick i november och vi kommer att erbjuda ett omfattande internt utbildningspaket med bland annat fyra temautbildningar under Detta för att fortsätta att stödja och utveckla vårt arbetssätt för kundvård. 2 Higabgruppens årsredovisning 2006

7 VD har ordet Den 1 september invigdes Pedagogen. Invigningen markerade både slutpunkten på Higabgruppens hittills största byggprojekt och starten för en ny epok inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Medarbetare och arbetssätt Nyckeln till Higabgruppens framgång ligger i att vi har ett enhetligt arbetssätt och att samtliga medarbetare arbetar mot samma mål. Efter att under snart två år arbetat med ett nytt arbetssätt i nya roller för nästan samtliga medarbetare, är jag övertygad om att vi nu är mogna för att utveckla ett förhållningssätt till våra kunder som tydligt har sin grund i en av våra tre värderingar Kundorientering. Det finns också en mycket bra uppslutning bakom vårt arbetssätt inom organisationen, vilket inte minst visas i form av ett NMI (Nöjd- Medarbetar-Index) på 75. Det är särskilt roligt att vi kunde nå ett så högt resultat efter en period av mycket stora interna förändringar. 40-årsjubileet Både kunder och medarbetare var också i fokus då vi under året firade vårt 40- årsjubileum. I samband med Friidrotts-EM arrangerades kundträffar och många kunder var också med vid våra aktiviteter i samband med Picassoutställningen på Göteborgs Konstmuseum. Internt firade vi våra 40 år med en mycket uppskattad födelsedagsfest där målet för kvällen var hemligt för samtliga medarbetare, ända fram till dess att festen startade. Tack! Det är spännande att arbeta inom Higabgruppen. Vi befinner oss mitt i centrum av Göteborgs utveckling och vi både bidrar till och dras med i den positiva anda av framtidstro som jag känner präglar staden. Vi har åstadkommit mycket under året som gått. Det hade inte varit möjligt utan alla medarbetares fina insatser och det goda samarbete vi har haft med våra kunder och vår ägare. Både internt och externt är vårt jobb ett lagarbete. Jag vill därför avsluta med att rikta ett varmt tack till alla medarbetare, kunder, styrelseledamöter och samarbetspartners för ytterligare ett spännande, stimulerande och utvecklande år. Göteborg i februari 2007 Berndt Svensson, VD Higabgruppens årsredovisning

8 Higabgruppens uppdrag Higabgruppens verksamhet styrs till stor del av de direktiv som ägaren, Göteborgs Stad, har ställt upp för bolaget genom beslut i Kommunfullmäktige. Av ägardirektivet framgår att Higabgruppen ska Ω Bidra till stadens utveckling Ω Vara ett strategiskt verktyg för Göteborgs Stad inom fastighetsområdet Ω Vara lyhörda för de värden som präglar Göteborg Ω Vårda och utveckla Göteborgs Stads kulturfastigheter Ω Vara en långsiktig, stabil aktör med god soliditet och lönsamhet Ω Via förvaltning, förvärv, utveckling och avyttring säkerställa fastigheternas värde och brukbarhet Ägardirektivet betonar särskilt uppgiften att vårda, utveckla och förvalta de fastigheter som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde. Ett annat direktiv är att aktivt främja och tillgodose intressen för i huvudsak mindre företag och organisationer. Ägaren anger även att verksamheten ska eftersträva en ekonomisk utveckling som säkerställer tillfredsställande lönsamhet och soliditet. Utifrån ägardirektivet har Higabgruppen formulerat en vision och en affärsidé samt arbetat fram mål och handlingsplaner för att nå dessa. 4 Higabgruppens årsredovisning 2006

9 Higabgruppens årsredovisning Foto: Kjell Holmner

10 Mål och uppföljning Övergripande mål Higabgruppens övergripande mål är att uppfattas som en ansvarstagande, engagerad och drivande fastighetsförvaltare och partner i fastighetsfrågor. För att nå målen använder Higabgruppen sig av de kritiska framgångsfaktorerna beskrivna på Målbild 2007 (sid 7). De preciserade målen är uppdelade på fyra målområden; medarbetare, fastighetsutveckling, kund och ekonomi. Higabgruppens vision och affärsidé Vision Higabgruppen skapar ökat värde för kunder, medarbetare och ägare. Affärsidé Higabgruppens affärsidé är att långsiktigt äga, vårda och utveckla fastigheter för Göteborgs Stad samt i samverkan med kunder skapa verksamhetsanpassade lokaler. Vår verksamhet ska medverka till Göteborgs Stads utveckling. Målområde medarbetare Det övergripande medarbetarmålet är att vara en stimulerande arbetsplats som erbjuder intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Higabgruppen ska ha en decentraliserad organisation med klara ansvarsgränser och ett delegerat resultatansvar för de olika enheterna. Till målen för 2007 hör bland annat att genomföra fyra temautbildningar inom kundvårdsområdet samt att ytterligare öka ledarnas tillgänglighet. Mål för 2006 Ω Hitta lösningen för att samla alla medarbetare på samma arbetsplats Efter en förstudie har Higabgruppen beslutat att bygga om och utvidga de befintliga lokalerna i Gårda. Ω Ta fram och genomföra Vårt arbetssätt Higab 2007 Inom områdena hyresavtal, projekt, kundvård, lokalanpassning, inköp, administration, projekt och kommunikation skulle Higabgruppen ta fram ett gemensamt arbetssätt. Alla områden utom kundvård och inköp har i dag ett dokumenterat gemensamt arbetssätt. Målområde fastighetsutveckling Higabgruppen ska tillhandahålla fastigheter som skapar värden för Göteborgs Stad. Detta ställer stora krav på god kunskap om kundernas verksamheter och behov, god driftsekonomi och optimerad energiförbrukning. Till målen för 2007 hör bland annat att skapa utvecklingsplaner för fastigheterna Termiten och Backastationen samt att slutföra kartläggningen av verksamhetens miljöbelastning. Mål för 2006 Ω Andelen fastigheter med fossila bränslen ska halveras Inventering av fastigheterna samt beslut om investering för att byta ut samtliga fossileldade värmepannor är klara. Åtgärderna kommer att påbörjas under Ω Kartläggning 50 procent av verksamhetens miljöbelastning Flertalet av de komplicerade fastigheterna (motsvarande 50 procent av det totala antalet fastigheter) är inventerade. Resterade del kommer att genomföras under Ω Genomför handlingsplanen för vårt arbetssätt inom projekt En överskådlig bild över byggprocessen har tagits fram och en ny projektmodul för administration av projekten är under test. 6 Higabgruppens årsredovisning 2006

11 Mål och uppföljning Målbild 2007 Målområde kund Nöjda och lojala kunder är det övergripande målet. Organisationen ska svara upp mot kundernas behov, krav och önskemål. Till målen för 2007 hör bland annat att ta fram ett enhetligt arbetssätt för kundvård, att halvera antalet missnöjda kunder inom skötselområdet samt att genomföra vårt profilprogram för fastigheterna. Mål för 2006 Ω Ta fram och genomföra skyltprogram för våra fastigheter Skyltprogram har tagits fram. Genomförandet kommer att ske under Ω Genomföra handlingsplanen för vårt arbetssätt inom kundvård Under året har det operativa målet omvandlats till ett större projekt som vi kallar Kund Ett åtgärdsprogram har tagits fram med förslag på åtgärder som behöver genomföras för att bättre ta hand om våra kunder. Med anledning av företagets 40-års jubileum har en arbetsgrupp jobbat med aktiviteter och trycksaker. Under 2006 har även tekniker och fastighetsskötare försetts med profilkläder. Målområde ekonomi Higabgruppens övergripande finansiella målsättning är att nå en ekonomisk utveckling som säkerställer en långsiktig lönsamhet och en tillfredsställande soliditet. Till de operativa målen för 2007 hör bland annat att införa tydliga resultatmål i förvaltningen samt att påbörja genomförandet av fem handlingsplaner för våra mest olönsamma fastigheter. Mål för 2006 Ω Minska andelen disponibla och lediga lokaler med 20% Andelen vakanser varierar naturligt under varje år. Under året som gick minskade Higabgruppens disponibla och lediga lokaler med 5%. Ω Åtgärdsplan för de mest kostsamma fastigheterna per område Åtgärds- och handlingsplaner för totalt femton fastigheter är framtagna och åtgärdsarbetet för fem av dessa startar under Higabgruppens årsredovisning

12 Med kunden i fokus Ökad nytta för kunderna Higabgruppen vänder sig till kunder inom såväl privat näringsliv som offentlig verksamhet. Företagets verksamhet syftar till att alltid ge ökad nytta för kunderna. Fastigheterna ska vara effektiva och praktiska samt i hög grad vara flexibla och anpassade till enskilda kunders behov. Kundfördelning (%) π Göteborgs Stad 30,2 π Staten och Västra Götalandsregionen 29,1 π Övriga hyresgäster 40,7 Uthyrd lokalarea (%) π Kultur 18,2 π Kontor 18,0 π Utbildning 15,9 π Hantverk och Industri 10,7 π Omsorg 10,1 π Idrott 9,9 π Hotell & Restaurang 6,6 π Livsmedel 4,9 π Lager 3,0 π Detaljhandel 1,9 π Bostad 0,8 Higabgruppen har ett i många avseenden unikt fastighetsbestånd för en rad varierande ändamål. Kunderna finns inom de mest skiftande verksamheter från snabbväxande teknikföretag och industriföretag till teatrar och offentliga institutioner. De offentliga verksamheterna utgör cirka 60 procent av såväl yta som intäkter, medan privat näringsliv svarar för 40 procent. Nöjda kunder För att kunna ge en service som motsvarar respektive kunds förväntningar arbetar Higabgruppen i en organisation med tre förvaltningsområden: Förvaltningsområde 1: Fastigheter för livsmedelssektorn (inklusive hotell och restaurang) samt specialfastigheter och mindre fastigheter för bland annat föreningar. Förvaltningsområde 2: Kultur- och idrottsfastigheter, fastigheter för utbildning och forskning. Förvaltningsområde 3: Fastigheter för hantverk och industri. I samtliga förvaltningsområden finns dessutom många kontorslokaler. Från ovan visas Hantverkshuset Stampen, Ullevi och Stora Saluhallen. Daglig kontakt och dialog Den viktigaste delen inom kundvård utgörs av den dagliga kontakten och dialogen. Kunderna ska alltid veta vem de ska vända sig till med frågor och önskemål. De ska mötas av förståelse, kunskap och engagemang samt snabbt få en återkoppling gällande när och hur ett eventuellt fel ska åtgärdas. Kunderna ska dessutom få återkoppling när felet är åtgärdat. Higabgruppens organisation innebär att det till varje fastighet finns en kundansvarig och en fastighetstekniker. Den kundansvarige har ett totalt affärsansvar för fastigheten och kundrelationerna. Fastighetsteknikern svarar för teknik, det dagliga underhållet och den löpande servicen. Den kundundersökning som Higabgruppen genomfört under 2006 visar att kunderna överlag är mycket nöjda. De högsta betygen ges för tillgänglighet och bemötande. Däremot finns det enligt under- 8 Higabgruppens årsredovisning 2006

13 Med kunden i fokus Foto: Göran Olofsson Pedagogens luftiga atrium är en naturlig mötesplats. Göteborgs Konstmuseum och Restaurang Trädgår n. sökningen potential till förbättring gällande återkopplingen av gjorda felanmälningar samt yttre miljö. Lokalanpassningar Utöver den dagliga förvaltningen spelar även möjligheten till anpassning av lokaler efter kundernas behov och önskemål en viktig roll för deras utveckling. Higabgruppen arbetar därför med lokalanpassning för både befintliga och nya kunder. Lokalanpassningen sker alltid i nära samverkan med kunden och omfattningen varierar stort. Större anpassningar genomförs av avdelningen för fastighetsutveckling. Låg vakansgrad Vid slutet av 2006 uppgick vakansgraden till m 2, motsvarande 6 procent av den totala ytan. Av denna yta utgjordes en stor andel av ytor för projekt som är aktuella för ombyggnad eller upprustning. Rätt klimat för konst I den pampiga byggnaden på Götaplatsen högst upp på Avenyn finns Göteborgs Konstmuseum. Byggnaden invigdes 1925 och är tillbyggd på 60- och 90-talet. Museet har förutom cirka teckningar, akvareller och grafiska blad, drygt målningar och skulpturer med verk av bland annat internationellt kända konstnärer som Rembrandt, van Gogh, Monet, Picasso samt flera nordiska konstnärer som PS Kröyer, Ernst Josephson, Anders Zorn och Carl Larsson. Konstmuseet är det enda museet i Sverige som har tre stjärnor i Michelins Green Guide. Birgitta Flensburg är museichef på Göteborgs Konstmuseum. Hon tror att besökarna mest uppskattar det Fürstenbergska galleriet med en samling av nordisk 1880-tals konst. Birgitta Flensburg, Göteborgs Konstmuseum Fürstenbergska galleriet är en rekonstruktion av Fürstenbergska palatsets tavelgalleri. Det är roligt att vi kan visa samlingen i en artonhundratalsmiljö, säger Birgitta. Under 2006 hade konstmuseet en Picasso-utställning. Inför utställningen installerade Higabgruppen en temporär klimatanläggning för att museet skulle kunna leva upp till kraven från konstverkens ägare. Under investeras i en permanent anläggning. Higabgruppens årsredovisning

14 Fastighetsbranschen under 40 år Från byggteknik till kundfokus Under de senaste årtiondena har fastighetsbranschen utvecklas och blivit alltmer kundorienterad. Men fortfarande finns det mycket som kan bli bättre. Den som säger detta är Bo Mattsson, som sedan slutet av 1970-talet har arbetat som konsult inom fastighetsbranschen. Mellan 1983 och 2003 var han även verksam vid Institutionen för Byggnadsekonomi på Chalmers Tekniska Högskola. Enligt Bo Mattsson präglades fastighetsbranschen länge av de nära banden till byggnadsindustrin. Bostads- och fastighetsbolag hade ofta egna enheter för byggande och ett starkt fokus på byggprojekt. Det var den byggtekniska kompetensen som var kritisk. Kunden togs för självklar och det byggdes inte utan att man på förhand visste att det fanns ett behov. Fram till 1970-talet handlade det mesta om teknik, mindre om intäktsgenerering och affärer. Detta förstärktes av miljonprogrammet som, även om det egentligen var ett bostadspolitiskt initiativ, även påverkade byggandet av kommersiella fastigheter, säger Bo Mattsson. Vykort daterat december 1902, med utsikt mot Kungstorget och Stora Saluhallen där kundtillströmningen på den tiden var stor. Fotograferad från Stora Teaterns tak. Från Göteborgs Stadsmuseums samlingar. Professionalisering av branschen Hela branschen var också relativt outvecklad vad gällde olika yrkesroller. Det var först på 1980-talet som det på bredare front startades utbildningar för blivande fastighetsskötare och fastighetstekniker. Inom framför allt bostadssektorn hade detta tidigare skötts av människor som ofta hade ett annat jobb som huvudsysselsättning. Det var till exempel först på 1980-talet som Fastighetsanställdas Förbund tog strid för fler heltidstjänster inom yrket, säger Bo Mattsson som vid tiden själv Stora Saluhallen, fotograferad från Stora Teaterns tak februari Även 105 år senare lockar området kunder. deltog i en utredning kring utformningen av den första svenska högskoleutbildningen för fastighetssektorn talskrisen en katalysator I och med att yrkesrollerna tydliggjordes skapades också förutsättningar för ett mer uttalat kundfokus. Denna utveckling fick extra skjuts av fastighetskrisen i början av 1990-talet. Vad som hände var att vi i krisens spår fick in ett antal nya aktörer i branschen som saknade de starka banden till byggnadssektorn. Tillsammans med historiskt 10 Higabgruppens årsredovisning 2006

15 Fastighetsbranschen under 40 år Lena Entoft Det första intrycket Varken människor eller företag får en andra chans att göra ett första intryck. Därför är bemötandet i receptionen viktigt för hur ett företag uppfattas. På Higabgruppens kontor i Gårda är det Pernilla Eliason och Lena Entoft som ser till att besökare och de som ringer till företaget får ett trevligt och professionellt bemötande. Varje kund är unik för oss därför är det viktigt att ge bästa möjliga service och ett varmt välkomnande, säger Pernilla och Lena. Båda betonar hur viktigt det är att se till att allt som ska fungera verkligen flyter på och att både besökare och medarbetare får den service de förväntar sig. Samtalen till Higabgruppen varierar både till antal och till innehåll. Alla samtal är lika viktiga oavsett om det bara handlar om att koppla vidare eller om det är ett problem som ska lösas. Pernilla och Lena är förberedda på det mesta. Inför större högtider är det till exempel en del som ringer och tror att de kommit till Saluhallen, som är en av våra fastigheter och vill veta var de kan köpa julskinka, färskpotatis och gås. Då har vi ett antal olika alternativ som vi kan tipsa dem om. Pernilla Eliason sett mycket stora vakanser öppnade detta vägen för ett lite annorlunda sätt att se på kunden. De kärva tiderna tvingade också aktörerna att fokusera på driftnettot, att fastigheterna skulle kunna bära sina egna kostnader, förklarar Bo Matsson. Det startade med att man började se på kunden som en mottagare av tjänster. Därefter togs ytterligare ett steg när fastighetsägarna runt millennieskiftet kom att se kunden som en intäktsgenererande faktor. Det handlade bland annat om att, utöver hyran även sälja bredbandsuppkopplingar och annat till kunderna. På väg bort från kunden? Efter millennieskiftet menar dock Bo Mattsson att utvecklingen kommit av sig och i vissa fall till och med vänt. Vi har åter fått in ett stort antal nya aktörer. Denna gång är det dock främst olika pensions- och fastighetsfonder som gått in i branschen och som främst ser till värdeutvecklingen av fastigheterna. Många av dem har inte ens egna organisationer för förvaltning. Enligt Bo Mattsson stannar de flesta fastighetsbolag vid en ganska enkel form av kundfokus. Många tycks vara nöjda med att de skickar ut en enkät till sina hyresgäster för att få reda på vad de tycker. Riktigt kundfokus handlar om att skapa kundvärde, att bidra till att kunderna kan utveckla sin verksamhet. Att skapa värde för kunden För att verkligen kunna tala om kundfokus måste man inse att alla kunder är olika och att det inte går att hitta en lösning som passar alla. Som exempel på att branschen fortfarande har en bit att gå nämner Bo Mattsson att mer än 90 procent av alla affärer fortfarande baseras på Fastighetsägarföreningens standardavtal. Riktigt kundfokus kräver kunskap om kundens verksamhet. Det gäller att förstå vilka faktorer som påverkar varje kund, vilka drömmar de har och vad som väntar runt hörnet. Lyckas man med det kan man utvecklas till en partner och en problemlösare som bidrar till att skapa värde för kunden. Då kan man också börja ta betalt på ett annat sätt avslutar Bo Mattsson. Vakansgrad (%) Göteborg Stockholm Malmö Källa: Newsec Direktavkastning (%) Göteborg Stockholm Malmö Källa: Newsec Higabgruppens årsredovisning

16 Göteborg kunskapsstaden med industriell bas Higabgruppen bidrar till Göteborgs utveckling Göteborg och Västsverige har under flera år tillhört Sveriges mest expansiva regioner och tillväxten har varit stark både vad gäller näringsliv och befolkning. Under det senaste decenniet har antalet invånare ökat med 10 procent. Göteborgs universitet och högskolor har fått allt fler studenter och samtidigt sker en stark utveckling och tillväxt inom fordonsindustrin samt en rad andra branscher. Minskad sårbarhet Fordonsindustrin utgör alltjämt Göteborgs industriella bas och är en viktig tillväxtmotor. Branschen står för cirka 40 procent av industrin i regionen. Även hamnen spelar en fortsatt viktig roll. Göteborgs Hamn är det logistiska navet för svensk exportindustri och varje år anlöper cirka fartyg. Vid sidan om de traditionella industrigrenarna har emellertid ett stort antal mindre och medelstora företag vuxit fram med verksamhet i olika branscher. Från politiskt håll har det också varit en önskan att bredda näringslivet och därmed minska sårbarheten inför hastiga förändringar inom enskilda branscher studenter I denna utveckling spelar Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola en viktig roll. Idag studerar studenter vid dessa högskolor. Tillsammans med lärare och forskare innebär det att de engagerar ett mycket stort antal människor. Högskolorna är också viktiga då de fungerar som plantskolor för nya företag. Här har Higabgruppen en viktig uppgift då det gäller att förse dessa nya företag med funktionella lokaler. Två exempel på detta är Biotech Center och Brew House. Fastighetsmarknaden Göteborgs fastighetsmarknad har under senare år präglats av en hög vakansgrad och måttlig prisstegring. En bidragande orsak till detta har varit en relativt stor nyproduktion av lokaler. Inför kommande år förväntas efterfrågan på lokaler öka som ett resultat av en förbättrad sysselsättningsnivå. Samtidigt avtar nyproduktionen något. I sin regionala konjunkturbarometer förutspår Nordea en stabil fastighetsmarknad. Vision 2020 Även om Göteborg och Västsverige står sig starkt idag så behöver regionen ständigt 12 Higabgruppens årsredovisning 2006

17 Göteborg kunskapsstaden med industriell bas Inom 15 år beräknas nya arbetsplatser och nya bostäder behöva tillkomma i centrala Göteborg. utvecklas. Framför allt måste regionen växa som arbetsmarknadsregion för att vara fortsatt attraktiv ur ett internationellt perspektiv. Detta kommer att kräva såväl fortsatt befolkningsökning som förbättrade kommunikationer för att pendlingsregionen därmed kan vidgas. Göteborgs Stad utgör kärnan i denna satsning och inom 15 år beräknas nya arbetsplatser och nya bostäder behöva tillkomma i centrala Göteborg. I detta arbete har Göteborg en fördel i form av god tillgång på central mark som tidigare använts för hamn- och varvsverksamhet samt industri och logistik. Därmed finns också förutsättningar för en fortsatt måttlig kostnadsutveckling för nyproduktion av fastigheter. Higabgruppen viktig aktör I Higabgruppens uppdrag ingår att företaget ska bidra till en positiv utveckling för Göteborgs stad. Genom sin inriktning skapar företaget goda förutsättningar för såväl näringsliv som utbildning och kultur tre områden som måste samspela för att en region ska kunna utvecklas och växa. Populära utbildningar vid Göteborgs universitet Antal förstahandssökande per plats Psykologprogrammet (30) 20,7 Europaprogrammet/tot (40) 19,8 Sjukgymnastprogrammet (40) 17,0 Logopedprogrammet (28) 15,7 Gymnasielärarprogrammet inrikt. samhällskunskap (10) 15,7 Dietistprogrammet (40) 13,3 Läkarprogrammet (57) 11,9 Socionomprogrammet (105) 11,9 Källa: GU, Göteborgs universitet Prognostiserad sysselsättningstillväxt Index Prognostiserad BRP-tillväxt Index Stor-Göteborg Mälardalen Sydsverige Stor-Göteborg Mälardalen Sydsverige Källa: Newsec Higabgruppens årsredovisning

18 Förvaltning Långsiktigt perspektiv med fokus på kunden Higabgruppens förvaltning är långsiktig och tar sin utgångspunkt i det uppdrag bolaget har fått från Göteborgs Stad. Arbetet är organiserat i tre olika förvaltningsområden, vilka är uppdelade efter kundstruktur. Därmed skapas förutsättningar för en förvaltning enligt kundernas specifika behov och önskemål samtidigt som effektiviteten ökar. Förvaltningen av flera av Göteborgs mest kända fastigheter ställer stora krav på kunskap om de enskilda fastigheterna och dess ofta unika historia. Förvaltningsområdena är indelade efter följande kundgrupper: Område 1 fokuserar på livsmedelssektorn, hotell och restauranger samt specialfastigheter Område 2 inrymmer fastigheter för kultur och utbildning Område 3 har ett stort antal fastigheter för industri och hantverk I samtliga områden finns dessutom många kontorslokaler. Varje team riktar sig till specifika kundgrupper I de tre förvaltningsområdena finns flera team av medarbetare som är inriktade på just de kundgrupper och fastigheter som finns inom området. Varje team består av en kundansvarig och en fastighetstekniker. Den kundansvarige har det övergripande ansvaret för kunder och fastigheter. Fastighetsteknikern svarar för teknik, det dagliga underhållet och den löpande servicen. Fiskekyrkan Dagligt och planerat underhåll Det tekniska arbetet består av både dagligt underhåll såsom skötsel, tillsyn, reparationer och planerat underhåll i form av förebyggande åtgärder. Det planerade underhållet syftar till att bevara fastigheterna i gott skick och därmed också sänka underhållskostnaderna. Arbetet bedrivs utifrån underhållsplaner som anger när och var underhållsarbete ska utföras. Det planerade underhållet står för en stor del av Higabgruppens kostnader och företaget arbetar därför aktivt med att i största möjliga mån samordna underhållsarbetet. Därmed minskar både administration och kostnader. 14 Higabgruppens årsredovisning 2006

19 Förvaltning Livsmedelssektor, hotell och restauranger samt specialfastigheter Förvaltningsområde 1 Slakthusområdet I förvaltningsområde 1 finns ett stort antal fastigheter som rymmer verksamheter inom eller med anknytning till livsmedelssektorn. Här finns Fiskhamnen, Slakthusområdet och Partihallarna, men även Stora Saluhallen, Saluhallen Briggen och Fiskekyrkan. Området innefattar också ett antal hotell- och restaurangfastigheter såsom Sjömagasinet, Restaurang Trädgår n, Hotel Eggers samt Arken Konferenscenter. I området finns även ett stort antal specialfastigheter i form av bland annat Huvudbrandstationen i Gårda och Odontologen på Medicinareberget med Folktandvården som hyresgäst. Därtill består området av ett stort antal mindre fastigheter såsom Gathenhielmska reservatet och Klippans kulturreservat. Kunderna utgör en blandning av mindre och större privata företag, offentliga institutioner och föreningar. Livsmedelssektorn arbetsintensiv 2006 var ett relativt lugnt år inom området utan några större ny- eller ombyggnationer. Däremot innebär kundstrukturen med ett stort antal mindre kunder ett ständigt arbete inom både förvaltning och uthyrning. Mest arbetsintensiva är fastigheterna med kunder inom livsmedelssektorn där lagar och EU-direktiv ställer krav på verksamheterna och dess lokaler. En långsiktig omdaning pågår i Slakthusområdet där mindre familjeslakterier till viss del ersatts med större livsmedelsproducenter. I de närliggande Partihallarna sker också ett ständigt arbete för att utveckla fastigheterna samt säkerställa ordningen och förbättra säkerheten. Det pågår också en utredning om Fiskhamnen och hur den ska möta framtidens utmaningar när fiskeriverksamheten på Västkusten förändras. Utredningen drivs av Stadsbyggnadskontoret flera nyheter på gång Under 2007 kommer Arken Konferenscenter att genomgå en större ombyggnad för att möta framtidens önskemål på en attraktiv hotell- och konferensanläggning. Higabgruppen har också påbörjat planeringen för bland annat en upprustning av Saluhallens fasader samt en modernisering av hallens avfallshantering. Under våren invigs även Sjöräddningens nya ledningscentral i Långedrag. Higabgruppen har sålt marken till Fastighetskontoret samt bistått i projektledningen. I Fiskekyrkan sedan 1954 Sven Wallhult har sin butik Öckerö Fisk i Fiskekyrkan. I Fiskekyrkan finns fyra fiskhandlare, ett café och en restaurang. Tillsammans har dessa en intresseorganisation där Sven är talesman. Öckerö Fisk har funnits i Fiskekyrkan sedan 1954, det var min pappa som startade affären. Vår granne har funnits här ett år längre. Själv har jag jobbat här sedan 1973, säger Sven. Det började med bara fisk för att senare kompletteras med skaldjur. Idag är räkor den mest sålda varan i Fiskekyrkan. Under senare år så har utbudet av delikatesser och färdigrätter som sallader och lunchportioner ökat mycket. På sommaren kan man se hur de kommer från kontoren här omkring och köper lunch. Sedan sätter de sig utanför vid kanalen och äter. Det är trevligt tycker vi och det ökar kundtillströmningen, säger Sven. Den största försäljningen sker annars runt jul och nyår, men även inför påsk och midsommar. En vanlig lördag har Fiskekyrkan besökare. Higabgruppens årsredovisning

20 Förvaltning Kultur och utbildning Förvaltningsområde 2 I förvaltningsområde 2 finns många av Göteborgs mest kända fastigheter. Här återfinns kulturfastigheter såsom husen runt Götaplatsen, Stora Teatern och Naturhistoriska museet. Området rymmer även fastigheter för utbildning och forskning till exempel Högskolan för Design och Konsthantverk, Biotech Center och Pedagogen. Området omfattar också ett stort antal kontorsfastigheter såsom Kvarteret Högvakten som bland annat inrymmer Göteborgs Stads politiska ledning och Rådhuset där Tingsrätten är hyresgäst. Till området hör även Ullevi, Valhalla Sport och Hagabadet. Det absoluta flertalet av kunderna är offentliga förvaltningar och institutioner. Göteborgs Stad och Göteborgs universitet med dess olika förvaltningar och fakulteter är de största kunderna. Utvecklat samarbete med universitetet Färdigställandet och invigningen av Pedagogen, vilken finns beskriven på sidan 22, var naturligtvis årets största enskilda händelse inom området. Utöver att vara det enskilt största projektet hittills i Higabgruppens historia är Pedagogen också en viktig del i det samarbete företaget har med Göteborgs universitet. Utöver Pedagogen är universitetet även hyresgäst på Hälsovetarbacken, i Kursoch Tidningsbiblioteket, Högskolan för Design och Konsthantverk, Annedalsseminariets ombyggda del och inom kort även i Annedalsseminariets nybyggnad dit Institutionen för Journalistik och Masskommunikation flyttar våren Speciella uppdrag och nya kunder Med så många speciella verksamheter i fastigheterna som dessutom är kulturskyddade ställs särskilda krav på förvaltningen. I området finns många medarbetare med särskild kunskap om just denna typ av uppdrag. Bland de mer unika uppdragen under året återfinns säkerhetsinvesteringar i Kvarteret Högvakten för förbättrat skydd av den politiska ledningen. Inför Picassoutställningen i Göteborgs Konstmuseum installerades vidare en ny klimatanläggning för att säkerställa att konstverken inte skadades. Bland de nya kunderna i området kan nämnas Utbildningsförvaltningen som flyttade in i Stora Katrinelund samt Teater Uno som är nya hyresgäster på Esperantoplatsen nya kunder, fastigheter och utmaningar Under 2007 kommer mycket arbete att läggas ner på förberedelserna inför att Higabgruppen övertar Valands Konsthögskola och Stadsbiblioteket. Därtill kommer RFSU att flytta in i företagets fastighet på Stora Badhusgatan. I Tullhuset kommer Emigranternas hus att utöka sin verksamhet och i Biotech Center kommer ytterligare insatser vidtas för att minska den vakanta ytan. Från Teater Unos uppsättning av Mäster Olof Foto: Mattias Dellmo Göteborgs mest centrala teatergrupp Teater Uno är en av Göteborgs äldsta teatergrupper. Sedan starten 1977 har man framfört utmärkt samtidigt som de ligger så centralt de Vi har fått dem anpassade så att de passar oss otaliga teaterpjäser för framför allt högstadieoch gymnasieelever. Föreställningarna ges både Utöver egna uppsättningar kommer Teater Uno kan, säger Carl Harlén på Teater Uno. ute i skolorna och på Teater Unos egen scen. också att upplåta teatern för andra teatergrupper Sedan februari 2007 finns hemmascenen i Higabgruppens fastighet vid Esperantoplatsen, ett sten- Många teatergrupper kämpar med knappa när man själv är ute och spelar på skolorna. kast från det kulturella centrat vid Järntorget. resurser. Då känns det roligt att kunna hjälpa till, Vi är mycket nöjda med de nya lokalerna. säger Carl Harlén. 16 Higabgruppens årsredovisning 2006

21 Förvaltning Fastigheter för industri och hantverk Förvaltningsområde 3 Förvaltningsområde 3 består av fastigheter som framför allt inrymmer lokaler för hantverk, industri och kontor. Kunderna är till övervägande del privata företag. I området ingår många av Higabgruppens tidigaste fastigheter såsom Hantverkshuset Stampen, Grimmereds Industriby och kvarteret Lammet i Gårda där Higabgruppen också har sitt kontor. Till området räknas även Kvibergs före detta regemente, Angereds Industriby, Härlanda Park samt en rad mindre fastigheter såsom Vidkärrs Herrgård, Skårs Gård och Bö Herrgård. Inslaget av industri- och företagsbyar innebär att området har förhållandevis många kunder och ett stort antal mindre lokaler. För detta krävs en särskild typ av kunskap på förvaltningen och på uthyrningsverksamheten. Många nya hyresgäster under 2006 Under 2006 har närmare m 2 lokalyta fått nya hyresgäster. I Kviberg har Higabgruppen till exempel hyrt ut lokaler till Aspero Idrottsgymnasium, Klättergöteborgen, Göteborgs Handikappidrottsförbund och BTK Linné. Sedan tidigare finns Idrotts- och föreningsförvaltningen och Västsvenska Idrottsförbundet på plats. I kvarteret Bobinen i Gårda har Lokalförsörjningsförvaltningen hyrt nya gemensamma lokaler på cirka m 2. Även Angereds Industriby har fått nya hyresgäster i form av Posten och AMF som hyr lokaler för utbildning. Spännande nyheter 2007 Under våren 2007 kommer Kretsloppsparken i Alelyckan att invigas. Detta är en ny typ av återvinningscentral. På Kretsloppsparken kommer man att arbeta med att reparera och förädla inlämnade produkter och sälja olika återanvändbara varor i butiker i parkområdet. Därefter kommer kulturhuset i Härlanda att invigas. Projektet är unikt i och med att det är två stadsdelsnämnder Örgryte och Härlanda som samarbetar om ett gemensamt hus för bland annat bibliotek, föreningsverksamhet, öppen förskola och en ny plats för olika typer av scenkonst. Under året kommer även arbetet i Kviberg att fortsätta och Higabgruppen kommer att avyttra mark i området för byggandet av nya bostäder. En av Higabgruppens äldsta kunder Lennart Rybczynski, Färg i Väst I de gula längorna som bildar Grimmereds Industriby finns en av Higabgruppens äldsta kunder Färg i Väst. Butiken har under olika namn och med skilda ägare funnits i lokalerna sedan 1975 då fastigheten byggdes. Sedan 1993 äger Lennart Rybczynski Färg i Väst som vänder sig till både hemmasnickare och professionella hantverkare. Dock har han arbetat i butiken sedan Vi har alltid haft ett bra samarbete med Higabgruppen. De svarar för utsidan av lokalerna och vi står själva för det inre underhållet. Jag uppfattar Higabgruppen som långsiktiga och vi har alltid fått den hjälp vi behöver och kontakterna har ofta gått genom en och samma person hos dem, säger Lennart Rybczynski. Higabgruppens årsredovisning

22 Fastigheter Ständig utveckling för att möta kundernas förändrade behov Higabgruppen äger och förvaltar några av Göteborgs mest kända fastigheter såsom Stora Teatern, Göteborgs Konstmuseum och Fiskekyrkan, men även industribyar som de i Grimmered och Angered. Därmed är bolaget genom sitt fastighetsbestånd en viktig aktör i arbetet med att utveckla Göteborg. Higabgruppen bildades 1966 med uppgift att förvärva och uppföra lokaler för de hantverkare och industriidkare som fick flytta i samband med att köpcentrat i Nordstaden byggdes. Sedan dess har uppdraget utvidgats och antalet fastigheter blivit fler. Samtidigt har Higabgruppen hela tiden utvecklats för att möta kundernas förändrade krav på modernitet och effektivitet. Den största förändringen inträffade 1990 då kommunfullmäktige beslutade att överföra ett stort antal av kommunens kulturfastigheter till Higabgruppen. Därmed utökades ansvaret till att även omfatta flera av Göteborgs mest kända fastigheter. Fastighetsbestånd Idag äger och förvaltar Higabgruppen över 134 fastigheter, motsvarande m 2. Samtliga fastigheter har stor betydelse för Göteborgs kulturella, kommersiella och offentliga liv. Fastigheterna kan delas in i tre kategorier beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna: Ω Fastigheter för kultur, nöje och idrott, till exempel Göteborgs Konstmuseum, Konserthuset, Stadsteatern och Stora Teatern samt Ullevi, Valhalla Sport och Hagabadet. Ω Fastigheter för kommersiellt bruk såsom Biotech Center, Partihallarna och Hantverkshuset Stampen, men även en liten fastighet såsom korvkiosken i hörnet Avenyn/Engelbrektsgatan. Ω Fastigheter för offentlig verksamhet i form av utbildning och omsorg, bibliotek och offentliga institutioner såsom den nybyggda Pedagogen, kommunledningens lokaler vid Gustav Adolfs torg samt Huvudbrandstationen i Gårda. Långsiktigt ägande Higabgruppens ägande är långsiktigt och många av företagets fastigheter utgör en viktig del av Göteborgs historia, samtid och framtid. Många av fastigheterna kräver omsorgsfullt och ofta tidskrävande underhåll. Det gäller såväl de offentliga kulturfastigheterna som industrifastigheter som ständigt måste svara upp mot kundernas föränderliga verksamhet. Lokalproffs flyttar ihop i gemensamt kontor Inger Skogsberg, LFF Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) förvaltar Göteborgs Stads fastigheter och lokaler för barnomsorg och utbildning. Idag hyr de lokaler av Higabgruppen i Gårda, men de har också kontor i Utby och på Hisingen. Vi började se på alternativ för att kunna flytta ihop våra verksamheter och sitta i gemensamma lokaler redan för ett par år sedan, säger Inger Skogsberg på LFF. En förutsättning var att det nya kontoret skulle finnas centralt så att vi enkelt kan ta oss till våra olika lokaler som finns över hela staden. Efter att ha gått igenom ett antal olika alternativ föll valet på lokaler i kvarteret Bobinen i Gårda, bara några hundra meter ifrån där LFF idag har ett av sina kontor. Eftersom vi redan är hyresgäster hos Higabgruppen visste vi att de sköter uppdraget som hyresvärd på ett professionellt sätt. Hittills har de också levt upp till våra förväntningar under arbetet med de nya lokalerna, säger Inger Skogsberg. 18 Higabgruppens årsredovisning 2006

23 Fastigheter Milstolpar i Higabgruppens utveckling 1966 Higabgruppen bildas efter beslut i Kommunfullmäktige Higabgruppen förvärvar de fastigheter som tidigare förvaltades av Göteborgs Saluhallsförvaltning, bland annat Fiskekyrkan, Saluhallen och Partihalls- och Slakthusområdet Kommunfullmäktige beslutar att sälja ett stort antal kulturfastigheter till Higabgruppen. Dotterbolaget Kulturfastigheter i Göteborg AB bildas för att förvalta fastigheterna, däribland Röhsska Museet, Börsen, Rådhuset och Ostindiska huset. Samma år förvärvas även Göteborgs Fiskhamn och Saluhallen Briggen Higabruppen förvärvar samliga aktier i AB Långedrag, vilket innebär att fastighetsbeståndet utökas med bland annat Restaurang Sjömagasinet och stora markområdet vid Långedragsudden Förvärv av stora markområden och flera byggnader i Kvibergsområdet, samt Härlanda fängelse Restaurang Trädgår n återuppförs efter brand. Barken Viking köps och totalrenoveras Biotech Center invigs Brew House står färdigt efter ombyggnad och Stora Teatern slår upp sina portar efter en större upprustning Pedagogen, Higabgruppens största projekt hittills, står färdigt. Higabgruppens årsredovisning

24 Fastighetsutveckling Med kundernas bästa för ögonen Genom att i möjligaste mån anpassa lokaler efter kundernas behov gör Higabgruppen det möjligt för kunderna att verka, utvecklas och växa. Ett väl genomfört utvecklingsarbete underlättar även förvaltningen av fastigheterna och bidrar därmed till ökad effektivitet och sänkta kostnader. Higabgruppens fastighetsutveckling ansvarar för projekt med stort teknikinnehåll och som kräver ett omfattande projekterings- och utredningsarbete. Det kan omfatta såväl utveckling och projektledning av helt nya byggnader som större ombyggnationer eller anpassningar av befintliga fastigheter. Projekten kan initieras internt inom Higabgruppen, från kunder med specifika behov eller från ägaren, Göteborgs Stad. Gemensamt för alla projekt är att de ska drivas med lönsamhet, med kundernas bästa för ögonen samt bidra till en positiv utveckling för Göteborg. Det enskilt största projektet under året är naturligtvis Pedagogen som omfattar både upprättandet av helt nya byggnader och utveckling av befintliga fastigheter. Mer om Pedagogen finns att läsa på sidan 22. Nya byggprojekt Higabgruppen är mitt i en mycket händelserik period i företagets utveckling. Under senare år har en rad nya fastigheter uppförts eller omdanats. Utöver Pedagogen kan till exempel Hälsovetarbacken och Biotech Center nämnas. Varje nybyggnadsprojekt kräver noggrann planering i form av projektering och utredning. Arbetet sker i nära samarbete med både kunder och offentliga aktörer såsom Stadsbyggnadskontoret, Länsstyrelsen och Göteborgs Stadsmuseum. Under 2006 initierades byggnationen av Kretsloppsparken på Alelyckan. Dessutom färdigställdes en komplett utbildningsanläggning åt Räddningstjänsten i Färjenäs. Ett annat stort projekt utgörs av den nya fotbollsarena som ska ersätta Gamla Ullevi. Higabgruppen fick i november 2006 bygglov och arenan beräknas stå färdig under Pedagogen 20 Higabgruppens årsredovisning 2006

25 Fastighetsutveckling Utveckling och anpassning av befintliga fastigheter Med många äldre och kulturhistoriskt viktiga byggnader i beståndet har Higabgruppen ett särskilt ansvar att varsamt utveckla dessa fastigheter så att de anpassas till dagens behov. Därmed säkerställs att gårdagens kulturarv förs vidare in i framtiden. Kviberg är ett exempel på hur Higabgruppen har utvecklat befintliga fastigheter till nya ändamål. Arbetet har skett stegvis i takt med att nya hyresgäster tillkommit och beräknas pågå under ytterligare några år. I Annedalsseminariet pågår för närvarande ett omfattande utvecklingsarbete för att färdigställa lokalerna. Institutionen för Journalistik och Masskommunikation vid Göteborgs universitet flyttar in där under våren Senare under året kommer Härlanda Kulturhus att invigas. Alla projekt är dock inte stora, men väl så betydelsefulla. Higabgruppen gjorde en exakt kopia av de fasadsmyckningar från 1600-talet som höll på att vittra sönder på en av fastigheterna vid Kronhuset. Originalsmyckningarna förvaras nu i lokaler med rätt förutsättningar för att hindra fortsatt söndervittring samtidigt som fasaden har behållit sitt utseende. Illustration: GF Konsult Byggnationen av Kretsloppsparken påbörjades under I kundens tjänst på Kviberg Kvibergsområdet är ett av de områden där det under 2006 har hänt mest och många nya hyresgäster har antingen flyttat in eller står beredda att göra det. Lars Silfverstrand är kundansvarig och har bland annat ansvarat för Higabgruppens fastigheter på Kviberg. Som kundansvarig har han det övergripande ansvaret för kundrelationen och för fastigheternas ekonomiska drift. Jag trivs med att hitta lösningar och lokalanpassningar som passar både kunder och Higabgruppen. Genom en bra dialog där båda parter har lyssnat på varandra har vi på Kviberg kommit fram till mycket bra lösningar där Higabgruppen ibland stått för hela lokalanpassningen och där kunden ibland gjort en större del av arbetet själv, säger Lars Silfverstrand. På Kviberg finns också Lennart Davidsson som är fastighetsskötare. Lennart är snickare från början och har arbetat på Kviberg i fem år. Arbetsuppgifterna handlar om den dagliga skötseln av fastigheterna och innebär bland annat att Lennart både utför snickeriarbeten och ansvarar för att det är rent och snyggt kring fastigheterna. Jag ansvarar för det mesta mellan skorsten och avlopp, säger Lennart. Mycket av det som ska åtgärdas löser jag själv. I andra fall får jag ta in hjälp, till exempel av en elektriker. Det är ett roligt och omväxlande arbete och jag trivs med att gå till jobbet. Higabgruppens årsredovisning

Det stora lyftet kom efter en stor omorganisation mot bättre kundfokus som Higabgruppen genomförde för några år sedan.

Det stora lyftet kom efter en stor omorganisation mot bättre kundfokus som Higabgruppen genomförde för några år sedan. Göteborgarnas hus Det stora lyftet kom efter en stor omorganisation mot bättre kundfokus som Higabgruppen genomförde för några år sedan. Sven Olsson Serviceansvarig på Göteborgsregionens Kommunalförbund

Läs mer

HUSEN SOM GÖR GÖTEBORG TILL GÖTEBORG

HUSEN SOM GÖR GÖTEBORG TILL GÖTEBORG HUSEN SOM GÖR GÖTEBORG TILL GÖTEBORG FRÅN SALUHALLAR TILL ARENOR Higab är ett fastighetsbolag inom Göteborgs Stad. Vi har fått förtroendet att långsiktigt äga, vårda och utveckla många av de hus som är

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Årsredovisning 2007 07

Årsredovisning 2007 07 07 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Året i sammandrag 1 VD har ordet 2 Higabgruppens uppdrag 5 Mål och uppföljning 6 Fastighetsmarknaden i Göteborgsregionen 8 Stadsbyggnation för framtidens behov

Läs mer

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan

Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan Utveckling av kulturbyggnader en utmaning på flera plan 24 februari 2014 1 Higab i korthet Higab äger, förvaltar och utvecklar fasegheter för kommersiella, offentliga och kulturella ändamål för Göteborgs

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Visste du att? Higabgruppen förvaltar många av Göteborgs mest kända byggnader bland annat Konstmuseet, Rådhuset, Barken Viking och Sjömagasinet.

Visste du att? Higabgruppen förvaltar många av Göteborgs mest kända byggnader bland annat Konstmuseet, Rådhuset, Barken Viking och Sjömagasinet. Kulturhuset Kåken Visste du att? Higabgruppen förvaltar många av Göteborgs mest kända byggnader bland annat Konstmuseet, Rådhuset, Barken Viking och Sjömagasinet. Vi förvaltar nära 300 byggnader om totalt

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och Den vackra kullerstensgården mellan Kronhuset och Kronhus bodarna är en stillsam oas mitt i Göteborgsvimlet. I kan du handla nytillverkade unika produkter och höra suset av historiens vingslag. www.kronhus

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 LEJONFASTIGHETER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Lejonfastigheter AB (publ) Företaget i korthet Lejonfastigheter AB (publ) ägs till 100 procent av Linköpings kommun via Linköpings Stadshus

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Årsredovisning 2009 09

Årsredovisning 2009 09 Årsredovisning 2009 09 Innehållsförteckning Vision, affärsidé och styrande värderingar 2 Året i sammandrag 3 Higabgruppen i korthet 4 Higabgruppens uppdrag 6 VD har ordet 8 Mål och uppföljning 10 Marknad

Läs mer

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang DETTA ÄR KLÖVERN Klövern är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. Våra drygt 400 fastigheter har en total

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, vd, Nordic PM OM NORDIC

Läs mer

Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter

Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter Castellums affärsmöjlighet ligger i att ge våra kunder ökade affärsmöjligheter Castellum fokuserar på fastigheter med kommersiella lokaler. Affärs modellen handlar om att skapa ekonomisk tillväxt genom

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Dir. 2012:6 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och lämna förslag

Läs mer

Projekt Campus Näckrosen Park for Humanities and Arts

Projekt Campus Näckrosen Park for Humanities and Arts Projekt Campus Näckrosen Park for Humanities and Arts Vad? Göteborgs universitet samlar sina Humanistiska och Konst närliga fakulteter tillsammans med Göteborgs universitetsbibliotek, Humanistiska biblioteket

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 509 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

På Strindbergs tid var de här kvarteren ett av naven i Stockholms stadsliv. Det är de fortfarande.

På Strindbergs tid var de här kvarteren ett av naven i Stockholms stadsliv. Det är de fortfarande. På Strindbergs tid var de här kvarteren ett av naven i Stockholms stadsliv. Det är de fortfarande. WWW.HUFVUDSTADE.SE Drottninggatan 92 Kvarteret Grönlandet Södra 11 Lokalen & Fastigheten ADRESS: Drottninggatan

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesroller

Fastighetsbranschens yrkesroller 2012 Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens snämnd INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten inom flera olika områden. Inom branschen finns stora möjligheter,

Läs mer

Jobba hos oss. Skiss över tillbyggnaden på Ljungfälleskolan, som blir klar våren Illustration Arkitektbolaget.

Jobba hos oss. Skiss över tillbyggnaden på Ljungfälleskolan, som blir klar våren Illustration Arkitektbolaget. Jobba hos oss Skiss över tillbyggnaden på Ljungfälleskolan, som blir klar våren 2017. Illustration Arkitektbolaget. Vöfab... är ett fastighetsbolag i Växjö som ägs av Växjö kommun äger och förvaltar lokaler

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Innehållsförteckning. Förvaltningsområde Livsmedel, hotell och restaurang 16 Kultur, utbildning och idrott 18 Hantverk och industri 20

Innehållsförteckning. Förvaltningsområde Livsmedel, hotell och restaurang 16 Kultur, utbildning och idrott 18 Hantverk och industri 20 Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Vision, affärsidé och styrande värderingar 2 Året i sammandrag 3 Higabgruppen i korthet 5 Higabgruppens uppdrag 6 VD har ordet 8 Mål och uppföljning 10 Marknad

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 30 april 2008 Active PropertiesAB AB info@activeproperties.se infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé och övergripande mål Active Properties affärsidé

Läs mer

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge.

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Lilium, ett familjeägt fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Sverige och Norge. Fastighetsaktiebolaget

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

En del kontorslägen är mer centrala än andra. Som hörnet av Sveavägen och Kungsgatan till exempel.

En del kontorslägen är mer centrala än andra. Som hörnet av Sveavägen och Kungsgatan till exempel. En del kontorslägen är mer centrala än andra. Som hörnet av Sveavägen och Kungsgatan till exempel. WWW.HUFVUDSTADEN.SE Sveavägen 23, Kvarteret Hästhuvudet Lokalen & Fastigheten ADRESS: Sveavägen 23 LOKALAREA:

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr

Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Aktiespararna Sundsvall Stina Lindh Hök Transaktionschef Christer Melander Regionchef Norr Om Hemfosa Affärsidé Hemfosa ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta samhällsfastigheter och skapa värde genom

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

MKB Fastighets AB:s projekt: Lokal till hem 2015

MKB Fastighets AB:s projekt: Lokal till hem 2015 MKB Fastighets AB:s projekt: Lokal till hem 2015 LOKAL TILL HEM 1 INNEHÅLL OM LOKAL TILL HEM 3 En växande region kräver fler bostäder 3 Lokaler blir till bostäder 3 Organisationen 3 OM PROCESSEN 4 Steg

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Vi har skapat TRIVSEL & TRYGGHET. sedan Din totalförvaltare för ett lönsamt fastighetsägande

Vi har skapat TRIVSEL & TRYGGHET. sedan Din totalförvaltare för ett lönsamt fastighetsägande Vi har skapat TRIVSEL & TRYGGHET sedan 1976 Din totalförvaltare för ett lönsamt fastighetsägande Vi har skapat trivsel och trygghet sedan 1976 Michael Bergander och Mats Bergander Historik: Initiativet

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Vad är det som påverkar studieresultatet?

Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Vad är det som påverkar studieresultatet? Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Ted Lindqvist (Evidens) och Eva Cassel (LFF) 2008-09-11 Vad är det som påverkar studieresultatet? Bilder: www.skolverket.se Samband mellan

Läs mer

03 Årsredovisning 2003

03 Årsredovisning 2003 03 Årsredovisning 2003 2 higab årsredovisning 2003 Restaurang Trädgår'n Konserthuset Sjunde Himlen på Långedragsudden Higabgruppen på 60 sekunder Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab) grundades

Läs mer

Granskning av ändamålsenlighet

Granskning av ändamålsenlighet Granskning av ändamålsenlighet Östersjöterminalen AB December 2010 Carl-Gustaf Folkeson Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning... 3 1.2 Revisionsfrågor och

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Frågor ställda under workshops inom Dialog Campus Näckrosen, november 2014.

Frågor ställda under workshops inom Dialog Campus Näckrosen, november 2014. Frågor ställda under workshops inom Dialog Campus Näckrosen, november 2014. Under de genomförda workshopstillfällena under november ställdes frågor som inte kunde besvaras med en gång. Dessa frågor har

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB Organisationsnummer 556650-5227 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Destination Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att arbeta för att utveckla

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Handlingsplan ägardialog Förvaltnings AB Framtiden

Handlingsplan ägardialog Förvaltnings AB Framtiden Bilaga N 1 Diarienummer: 0034/17 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Handlingsplan ägardialog Förslag till beslut i styrelsen för Göteborgs Stadshus

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg

Esplanaden 3C. Sundbyberg Esplanaden 3C Sundbyberg 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå. Fastighetsbranschens yrkesroller

Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå. Fastighetsbranschens yrkesroller Gymnasial utbildningsnivå samt yrkeshögskolenivå Fastighetsbranschens yrkesroller Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2014 INLEDNING Fastighetsbranschen är en framtidsbransch som kan erbjuda arbeten

Läs mer

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Ser du också affärsläget Landsvägen 50 Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Duvbo Näckrosen Kollektivtrafik av världsklass finns i direkt anslutning till

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg.

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

skövde logistic center Nytt högexpansivt logistikcentrum

skövde logistic center Nytt högexpansivt logistikcentrum skövde logistic center Nytt högexpansivt logistikcentrum Skövde Logistic Center - flexibla lösningar i tillväxtmiljö Skövde Logistic Center erbjuder flexibla lösningar i tillväxtmiljö. Området har genomgått

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172

Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för AB Nykvarnsbostäder KS/2015:172 Styrelsen för Nykvarns Kommunkoncern ABs

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer