GÖTEBORGS UNIVERSITET Fastighetsavdelningen Ingemar Thorén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTEBORGS UNIVERSITET 2007-01-22 Fastighetsavdelningen Ingemar Thorén"

Transkript

1 GÖTEBORGS UNIVERSITET Fastighetsavdelningen Ingemar Thorén REGLER FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITETS LOKALHANTERING ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER För universitetet är lokaler en strategisk resurs. Därför behövs ett gemensamt regelsystem som stödjer universitetets grundläggande värderingar avseende incitament och styrning. Det skall vara tydligt, enkelt och väl förankrat hos berörda inom universitetet. Hänsyn skall tas till universitetets inriktning att vara ett cityuniversitet med geografiskt sammanhållna fakulteter. Den geografiska lokaliseringen skall därför spegla detta. BESLUTSORDNING Lokalplanering Enligt statens lokalförsörjningsförordning skall myndigheten upprätta en lokalförsörjningsplan. Det ekonomiska ansvaret för lokalkostnader läggs på brukarnivå och det krävs samtidigt att universitetet har en helhetssyn över lokalplaneringen. Lokalplanen syftar till att ge en helhetsbild av tillgängliga lokalresurser, det framtida behovet av lokaler och service, över- och underskott på lokaler, behov av förbättringar och verksamhetsanpassningar, investeringsbehov, kostnadsutveckling för lokaler och service samt möjliga effektiviseringar och besparingar. Lokalplanen fastställs av rektor och syftar också till att vara ett planeringsinstrument för fastighetsavdelningens byggprojektenhet vid dimensionering av resurser och aktiviteter i tid. Önskemål om inhyrningar och ombyggnationer skall därför anmälas till fastighetsavdelningen och läggas in i lokalplanen. Samtidigt är det fakultetsnämnderna och institutionerna som har ansvaret för att tillgängliga ekonomiska resurser (statsanslag och externa medel) används på ett optimalt sätt för att ge goda förutsättningar för utbildning och forskning. Där är en god fysisk arbetsmiljö för studenter, lärare, forskare och övrig personal en viktig del. Fakultetsnämnderna och institutionerna måste därför ha ett reellt och avgörande inflytande på lokalförsörjningen. Hanteringsregler för investeringar Universitetet har ett befintligt regelsystem för investeringar. Samtliga lokalanknutna investeringar skall hanteras enligt detta. Lokalanskaffningar medför ofta investeringar och detta kräver att fastighetsavdelningens byggprojektenhet kopplas in, varför lokalbehov går via den och även bedöms utifrån enhetens perspektiv. GÖTEBORG UNIVERSITY Buildings Besöksadress Karl Gustavsgatan 12 b Postadress Box 100, se Göteborg, Sweden Telefon +46(0) Fax +46(0) E-post sidan 1 a v 5

2 Hyresavtal med extern hyresvärd Efter förslag från brukaren fattar rektor slutgiltigt beslut om förhyrning och kan delegera enligt beslutsordning till förvaltningschefen respektive fastighetsdirektören att förhandla och teckna hyresavtal. Hantering på organisatorisk nivå Fakultetsnämnderna är den organisatoriska nivå där lokalfrågorna hanteras. En fördel med en decentraliserad modell är att lokalkostnaderna tydliggörs där kärnverksamheten finns och att dessa kostnader kan ställas mot övriga kostnadsslag. Internt upplåtelseavtal Universitetet svarar via sin fastighetsavdelning för att de lokaler som man förhyr för verksamheten uppfyller de krav som följer av lagar och förordningar och dessutom universitetets riktlinjer för säkerhet, arbetsmiljö och miljö. Lokaler upplåts till fakultetsnämnderna och detta regleras genom ett skriftligt upplåtelseavtal mellan fastighetsavdelningen och respektive fakultetsnämnd. Avtalet tecknas av dekan/motsvarande som därmed godkänner upplåtelsevillkoren och tar ansvaret för de lokalkostnader som uppkommer. ANSVARSFÖRDELNING Upplåtelseavtal Ansvarsfördelningen mellan fastighetsavdelningen och fakultetsnämnderna regleras initialt i upplåtelseavtalet och där avgörs vilka kostnader som ingår i internhyran. Eventuella generella förändringar i ansvarsfördelning beslutas av rektor. Internhyrans komponenter Se bilaga 1. REGLER FÖR INTERN UPPLÅTELSE AV LOKALER Hyrestid Den interna hyrestiden löper tills vidare och avslutas först genom att en uppsägning sker (se nedan under uppsägningstid). Upplåtelsevillkor Grundprincipen är att lokalerna upplåts internt på samma villkor som universitet har avtalat i samband med förhyrningen från den externa hyresvärden: lokalerna upplåts i befintligt skick hur lokalerna upplåts avseende befintlig inredning/utrustning och återanskaffning regleras i Hanteringsregler för investeringar och Ekonomihandboken. lokalerna skall väl vårdas och underhållas. sidan 2 a v 5

3 brukaren skall snarast informera fastighetsavdelningen om skada eller brister som uppstår i lokalerna (ren felanmälan avseende smärre funktionsfel skall dock gå direkt till fastighetsägaren). brukaren har återställningsplikt vid avflyttning. brukaren får inte utan fastighetsavdelningens medgivande utföra eller låta utföra ombyggnader eller andra åtgärder som berör fastigheten eller dess installationer. Brukaren ansvarar för samtliga kostnader för sådana åtgärder. Ombyggnader beställs av fastighetsavdelningen om inte annat särskilt överenskommits. Normalt ombesörjs fastighetsskötsel, tillsyn och underhåll av fastighetsägaren. Fastighetsägaren har enligt avtal rätt att utan uppskov äga tillträde till lokalen för arbeten som inte kan uppskjutas. Fastighetsägaren är inte skyldig att ge nedsättning av hyran för den tid som underhållsarbeten pågår och detta gäller också mellan fastighetsavdelning och brukare. Dock medverkar fastighetsavdelningen vid anskaffning av evakueringslokal när detta erfordras. Andrahandsuthyrning Lediga lokaler, för vilka det finns ett dokumenterat behov hos verksamheten inom tre år, bör hyras ut externt under mellantiden, annars skall dessa sägas upp gentemot fastighetsägaren. Andrahandsuthyrning är inte tillåten hos brukaren. Samtliga lokaler som skall hyras ut skall hanteras av fastighetsavdelningen. Fastighetsdirektören förhandlar och tecknar andrahandsavtal efter delegation av rektor. Berörd yta och hyra reduceras i motsvarande omfattning hos fakulteterna via tillägg till upplåtelseavtalet. Huvudregeln för att en andrahandsuthyrningen skall tillåtas är att den följer förordningar och lagar och dessutom universitetets riktlinjer för säkerhet, arbetsmiljö, miljö och tele/data. Andrahandshyresgästens besittningsskydd skall alltid avtalas bort. Uppsägningsvillkor En intern uppsägning skall göras skriftligt till fastighetsavdelningen och undertecknas av ansvarig hos fakulteten och fastighetsdirektör för att vara gällande. Endast utrymmen som är återuthyrningsbara (avgränsade, sammanhängande och med funktionalitet för annan hyresgäst) kan sägas upp. Uppsägningstid Fakultetsnämnderna har rätt att i samråd med berörda institutioner säga upp lokaler, kontorslokaler eller laborativa lokaler, som inte längre krävs för verksamheten. Uppsägningstiden i förhållande till universitetet är 12 månader och uppsägningen kan endast gälla från halvårsskifte dvs från 1 juli eller från 1 januari. Detta innebär minst 12 månaders uppsägningstid. Har universitetet ett kortare hyresavtal med fastighetsägaren eller om en överenskommelse tecknas med ny intern hyresgäst gäller givetvis denna kortare uppsägningstid. Efter uppsägning startar fastighetsavdelningen omedelbart arbetet med att finna en optimal lösning för rapporterade vakanser. Hyrestiden förlängs automatiskt med ett år i taget om ingendera av parterna skriftligen säger upp avtalet före 31/12. Nybyggnationer och extremt hyresgästanpassade specialbyggnader hanteras med längre uppsägningstid, normalt 10 år. I särskilda fall kan rektor besluta om annorlunda förfarande. Brukarens betalningsansvar upphör efter uppsägningstidens utgång. sidan 3 a v 5

4 Tvister Internt uppkomna tvister avgörs av rektor. LEDIGA LOKALER Lediga lokaler samlas upp i en lokalpool som finansieras centralt vilket innebär fördelning av vakanskostnaden på samtliga fakultetsnämnder enligt fördelningsnyckel. Motivet är att stimulera fakulteterna att effektivisera sitt lokalinnehav. Fastighetsavdelningen hanterar lokalpoolen med uppdrag att: 1. kontrollera om annat internt lokalbehov föreligger under resterande hyrestid enligt avtal med hyresvärd. Brukare som söker lokal är skyldig att välja erbjuden lokal om denna tillfredsställande uppfyller lokalkraven. 2. förhandla med hyresvärd om att säga upp externavtalet så snart som möjligt. 3. hyra ut i andra hand under återstående extern hyrestid, efter medgivande från hyresvärd, om det inte är möjligt att komma ut externavtalet i förtid. 4. rapportera till berörd fakultetsnämnd varje halvår aktuell status och vidtagna åtgärder beträffande sådana lokaler som lämnats till lokalpoolen. REGELSYSTEMET I ETT UNIVERSITETSPERSPEKTIV Regelverket skall anses utgöra huvudregel men undantag från denna kan göras om detta bedöms som nödvändigt för ett rationellt utnyttjande av universitetets totala lokalbestånd. Universitetsperspektiv måste i särskilda fall beaktas varför rektor kan gå in och besluta annorlunda än regelsystemet anger. Fotnot: med brukare avses fastighetsavdelningens motpart i internhyresavtalet. Brukare är t ex fakultetsnämnd, universitetsbiblioteket eller en andrahandshyresgäst. sidan 4 a v 5

5 BILAGA 1 Internhyrans komponenter Grundprincipen för internhyran är att den är helt självkostnadsbaserad utifrån gällande internredovisningsprinciper. I möjligaste mån skall lokalernas faktiska kostnader särredovisas (på fastighetsavdelningen) på kontraktsnivå, men där det inte är möjligt skall en schablon (baserad på verksamhetsytans andel av totalytan) utgöra fördelningsprincip. Ingår i internhyra (debiteras av ekonomiavdelningen till fakulteterna): Nedanstående poster ingår externhyra eventuell fastighetsskatt kapitalkostnader (upptagna lån av fastighetsavdelningen) värme el vatten riskavfall konsultkostnader kopplade till fastighetsadministration miniminivå avseende fysisk säkerhet/tillträdesskydd Ingår inte i internhyra (budgeteras och bekostas av fakulteterna): reparationer inre underhåll drift av larm, bevakning samt mindre verksamhetskompletteringar renhållning (förutom riskavfall) lokalvård drift av tele/data sidan 5 a v 5

6 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Rektorssammanträde Sammanträde 2007: Tid och plats kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare Margareta Wallin Peterson prorektor (ej 12) P-O Rehnquist förvaltningschef (ej 12) Protokollförare Hanna Dahlberg rektors sekreterare Föredragande Marianne Edshage och Sonja Huldén 1 Christer Johansson 2 Anders Granberg 3 Ingemar Thorén 4 Mats Edvardsson 5 Staffan Edén 6 Eva Darnell 7 Christina Nordberg och Hilding Sjödén 8 9, 11 Christina Nordberg 10 Anna Lindholm P-O Rehnquist 14 1 A /06 Ärende Utseende av ordförande och vice ordförande i humanistiska fakultetsnämnden för mandatperioden Marianne Edshage föredrar ärendet. PM daterad upprättad av Christer Flodin, samt PM daterad upprättad av Sonja Huldén föreligger. Beslut/åtgärd att utse Sally Boyd till ordförande i humanistiska fakultetsnämnden tillika dekanus för humanistiska fakulteten, och Martin Todtenhaupt till vice ordförande i humanistiska fakultetsnämnden tillika prodekanus för humanistiska fakulteten, för mandatperioden A /06 Svar till Riksarkivet med anledning av arkivhanteringen vid avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri Christer Johansson föredrar förslag till svar daterat att avge svar till Riksarkivet i enlighet med föreliggande förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 3 A 1 31/07 Revidering av styrdokument inom området infrastruktur Anders Granberg föredrar PM daterad att upphäva parkeringspolicy (dnr C /02, beslutsdatum ), parkeringen vid Göteborgs universitet (dnr C / ) och policy för restauranger och kaféer (dnr B 6 66/ ) forts.

7 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 Rektorssammanträde Sammanträde 2007: Ärende Beslut / åtgärd att upphäva regler avseende nyttjande av Göteborgs universitetets (GU) lokaler för fester och arrangemang (dnr A / ), regler vid uthyrning av universitetets gemensamma konferenslokaler (dnr C / ), regler för flaggning vid universitetets huvudbyggnad i Vasaparken (dnr A / ) samt policy och övergripande riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Göteborgs universitet (dnr A / ) att fastställa reviderade regler för utnyttjande av universitetets lokaler för fester och arrangemang (dnr C 2 32/07) att fastställa reviderade regler vid upplåtelse av universitetets gemensamma konferenslokaler Vasaparken och Konferenscentrum Wallenberg (dnr C 2 33/07) att fastställa reviderade regler för flaggning vid universitetsbyggnaden i Vasaparken (dnr A 1 34/07) att fastställa reviderad policy för säkerhetsarbetet vid Göteborgs universitet (dnr A 13 35/07). 4 C 2 262/07 Regler för Göteborgs universitets lokalhantering Ingemar Thorén föredrar PM daterad att godkänna regler för Göteborgs universitets lokalhantering enligt föreliggande förslag. 5 Ä 4433/06 Yttrande till regeringen över betänkandet Gästforskare nya regler för inresa, vistelse och arbete (SOU 2006:93) (U2006/7615/UH) Mats Edvardsson föredrar förslag till yttrande daterat att avge yttrande till regeringen i enlighet med föreliggande förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 6 F /05 Likabehandlingskommitténs fortsatta organisering forts. forts.

8 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 Rektorssammanträde Sammanträde 2007: Ärende Staffan Edén föredrar PM daterad Beslut / åtgärd att bibehålla nuvarande organisation med en integrerad kommitté för jämlikhets-, jämställdhetsoch likabehandlingsfrågorna tills vidare. 7 B /06 Fördelning av extra utbildningsplatser till Sahlgrenska akademin Eva Darnell föredrar PM daterad att för bå 2007 tilldela Sahlgrenska akademin kr för 10 platser inom GIBBS (International Bioscience Business School); dessa skall räknas bort i den ordinarie avräkningen för bå 2007; finansiering sker genom återbetalning av takbelopp som vissa nämnder kommer att göra avseende bå F /07 Handläggningsordning för anmälan till personalansvarsnämnden Christina Nordberg och Hilding Sjödén föredrar förslag till handläggningsordning daterad att godkänna handläggningsordning för anmälan till personalansvarsnämnden enligt föreliggande förslag. 9 F /07 Regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet samt rutiner för redovisning och registrering av bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet Christina Nordberg och Hilding Sjödén föredrar förslag daterade att godkänna regler för bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet samt rutiner för redovisning och registrering av bisysslor för anställda vid Göteborgs universitet i enlighet med föreliggande förslag. 10 Ä 5234/06 Yttrande till regeringen med anledning av promemorian Bättre möjlighet till tidsbegränsad anställning (N2006/12113/ARM) Christina Nordberg föredrar förslag till yttrande daterat att avge svar till regeringen i enligt med föreliggande förslag. 11 F /06 Ärende till personalansvarsnämnden Christina Nordberg och Hilding Sjödén föredrar PM daterad att då personens anställning får anses avslutad i och med vad denne anför i faxmeddelande föreligger inte anledning att överlämna ärendet till personalansvarsnämnden.

9 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 Rektorssammanträde Sammanträde 2007: B 6 186/07 Ärende Uppdrag till GU Holding AB för 2007 Anna Lindholm föredrar PM daterad Beslut / åtgärd att för bå 2007 ersätta GU Holding AB med 2 miljoner kronor i enlighet med föredragnings- PM. 13 F 1 175/07 Uppdrag att leda och samordna arbetet med Linnéansökningarna Anna Lindholm föredrar PM daterad Förvaltningschefen tillhandahåller sekretariatsresurser. att utse Staffan Edén till att leda och samordna arbetet med universitetets ansökningar om Linné- stöd år 2007 att genom detta uppdrag ge Staffan Edén rektors mandat att genomföra de åtgärder och kalla de personer som krävs för att utarbeta konkurrenskraftiga ansökningar från universitetet att Staffan Edén kan disponera de strategiska resurser som avsatts för ändamålet samt det administrativa stöd som krävs för att genomföra uppdraget att Staffan Edén skall rapportera till rektor och universitetets forskningsberedning arbetets framskridande vid varje sammanträde i forskningsberedningen fram till dess ansökningarna lämnats in till Vetenskapsrådet att uppdraget utförs inom ramen för uppdraget som rektorsråd. 14 B 4 288/07 Resurser för externa vetenskapliga råd P-O Rehnquist föredrar PM daterad att avsätta kr som ram för fakultetsnämndernas vetenskapliga råd att avsätta kr för ett universitetsgemensamt vetenskapligt råd att kostnaderna skall belasta rektors strategiska medel för A /06 Avtal angående samarbete och centrumbildning inom logistikområdet vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet benämnt Northern Lead Anmälningsärende forts. Antecknas.

10 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 Rektorssammanträde Sammanträde 2007: Ärende Beslut / åtgärd Rektor har beslutat, tillsammans med rektor Karin Markides vid Chalmers tekniska högskola, att genom undertecknande godkänna ovanstående avtal. Vid protokollet Justeras Hanna Dahlberg Pam Fredman

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Rektorssammanträde Sammanträde 2007:2

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Rektorssammanträde Sammanträde 2007:2 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats kl. 13.00-14.40, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare

Läs mer

Internhyresregler för Region Halland

Internhyresregler för Region Halland 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-12 RS110268 Lars-Anders Rothman, Ekonomidirektör Ekonomi och Finans 070-5704755 Lars-anders.rothman@regionhalland.se Internhyresregler för Region Halland 2(6) 1 INLEDNING

Läs mer

kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare

kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare Protokoll 1 (7) Tid och plats kl. 13.00-14.00, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare P-O

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Vår lokalpolicy. Policy

Vår lokalpolicy. Policy Policy Vår lokalpolicy Aktiv lokalförsörjning Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning och förvaltning tillhandahålla och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tiden. Beslutad av:

Läs mer

kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare (ej 12-26)

kl , rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare (ej 12-26) Protokoll 1 (10) Tid och plats kl. 13.00-14.00, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare (ej

Läs mer

Avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor

Avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor 2012-11-16 LJ2012/1621 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Lars Wallström Landstingsstyrelsen Avtal om samverkan kring hjälpmedelsfrågor Bakgrund Landstingsfullmäktige har 2012-06-19-20, 72 beslutat

Läs mer

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10

Strängnäs kommun. Lokalförsörjning. Revisionsrapport. KPMG AB 2014-03-05 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund och syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Projektorganisation och metod 4 5. Kommunens organisation kring lokalförsörjning 4 5.1

Läs mer

Ny utbildningsorganisation vid SLU

Ny utbildningsorganisation vid SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4639 PM Ny utbildningsorganisation vid SLU SLU får en ny utbildningsorganisation från den 1 januari 2014. Ny är den centrala utbildningsnämnden (UN) och programnämnderna (PN), men

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET

GÖTEBORGS UNIVERSITET GÖTEBORGS UNIVERSITET GUDOK- Projektet 2011-04-29 Processer Stöd till verksamheten - lokalförsörjning Utbildning Forskning Syntax Processnivåer Aktörer Enskild process Samverkan Syntax enskild process

Läs mer

Policy och riktlinjer för inköp vid SLU

Policy och riktlinjer för inköp vid SLU 1(3) DNR: SLU ua 2014.2.4.4-3549 Exp. den: 2014-09-22 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Policy samt riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Protokoll 1 (7) Rektorssammanträde 2009:

Protokoll 1 (7) Rektorssammanträde 2009: Protokoll 1 (7) Tid och plats kl. 13.00 13.30, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare Per-Olof Rehnquist

Läs mer

Lokalförsörjning 3, Egendomsförvaltningen

Lokalförsörjning 3, Egendomsförvaltningen SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Styrelsen BESLUT Dnr SLU ua 10-1013/09 2009-04-28 Exp. den Rektor Lokalförsörjning 3, Egendomsförvaltningen Beslut Ärendet Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens

Läs mer

Instruktion för områdesintendenturer vid NL-fakulteten

Instruktion för områdesintendenturer vid NL-fakulteten Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Dokumentnamn Instruktion för områdesintendenturer vid NL-fakultetten Beslutsdatum Beslutsfattare Diarienummer 2009-04-01

Läs mer

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Lunds universitets policy för hållbar utveckling Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus

Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus 1 (7) Reglemente Diarienummer RS 691-2012 Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige den 24 november 2015, 204 Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus Dokumentet

Läs mer

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387 Beslutsförslag H Kommunstyrelseförvaltningen Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk Dnr 2012-387 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Föreskrift avseende intern upplåtelse av lokal inom universitetet

Föreskrift avseende intern upplåtelse av lokal inom universitetet BESLUT 1 BY 2010/28 Rektor Föreskrift avseende intern upplåtelse av lokal inom universitetet Bakgrund Universitetets system för lokalupplåtelser och internhyror har varit i bruk i ca fjorton år. Besluten

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-26 KSN-2013-0384

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-26 KSN-2013-0384 KS 7 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-26 KSN-2013-0384 Kommunstyrelsen Justering av kommunbidrag och investeringsramar för 2013 med anledning av bolagisering

Läs mer

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226.

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. Blad 1 INVESTERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. 1. Vad är en investering? Med investering avses anskaffning av tillgångar för stadigvarande bruk eller innehav. Anläggningstillgångar

Läs mer

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande.

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande. PM 2012:74 RV (Dnr 001-650/2012) Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder och Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt (SOU 2012:25) Remiss från Justitiedepartementet

Läs mer

Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013

Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013 2008-11-12 BESLUT Dnr LiU-2008/03932 Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2008-2013 enligt bilaga som grund för det fortsatta

Läs mer

Uppsägning av lokaler (interna upplåtelser)

Uppsägning av lokaler (interna upplåtelser) 1(2) SLU ua 2015.2.9-628 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Avdelningen för

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden

Reglemente för överförmyndarnämnden Åstorps kommuns Reglemente för överförmyndarnämnden Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-11-17 197 Dnr 2014/292 2(8) Innehåll 1 VERKSAMHETER... 3 2 NÄMNDSPECIFIKA UPPGIFTER:... 3 3 NÄMNDGEMENSAMMA UPPGIFTER:...

Läs mer

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå DNR: SLU ua Fe 2013.1.1.1-2588 Internrevisionen 2013-09-25 Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå Rapport från internrevisionen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund och motiv... 4 2 Granskningens

Läs mer

Avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun. Antagna av kommunstyrelsen 2004-02-09 29

Avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun. Antagna av kommunstyrelsen 2004-02-09 29 2007-04-11 1(26) Interna spelregler Avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun Antagna av kommunstyrelsen 2004-02-09 29 Se även Kommunstyrelsens delegationsordning avseende beslut för att hyra internt

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Rektorssammanträde Sammanträde 2002:35

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Rektorssammanträde Sammanträde 2002:35 GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats kl. 10.00 11.45 15.20 15.30, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Bo Samuelsson rektor Bisittare Birgitta Skarin Frykman prorektor

Läs mer

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag

Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Revisionsrapport Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag Katrineholms kommun Februari 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ Vår skolas rutiner för elevhälsa VÅR SKOLAS RUTINER FÖR ELEVHÄLSA INNEHÅLL Helhetsperspektivet Rektors ansvar Så skapar vi en god lärandemiljö Ett elevärendes gång Varför åtgärdsprogram

Läs mer

I bashyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för museet.

I bashyran ingår kostnad för vatten och avlopp för normal förbrukning för museet. BILAGA 3 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER TILL HYRESAVTAL För Museum, Vandrarhem och Restaurang Hyresvärd: Hyresgäst: Fastighet: Erstavik 26:248 Avtal nr: 0001 Bolag under bildande (Hyresvärden) Nacka Kommun orgnr.

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (7) Rektorssammanträde Sammanträde 2005:

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (7) Rektorssammanträde Sammanträde 2005: GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (7) Tid och plats kl.10.00-10.40, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken. Beslutsfattare Gunnar Svedberg rektor Bisittare Kerstin Norén prorektor, rektors ställföreträdare

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15051/08 SSA 2008:10 Södertälje kyrkogårdsförvaltning Att: Lennart Schånberg INSPEKTION AV HANTERINGEN

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2015-11-24

Förbundsfullmäktige 2015-11-24 1 (15) Tid och plats Tisdagen den 24 november 2015 kl 18.00 18.32, Gårda brandstation. ande Ledamöter Göteborg Tord Karlsson (S), ordförande Hampus Magnusson (M) Mats Arnsmar (S) Maria Rydén (M) Mölndal

Läs mer

Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet

Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet Fastställd av konsistoriet 2015-11-30 Dnr: 1-705/2015 Gäller från och med 2016-01-01 Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet

Läs mer

Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet

Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet 1 (7) BESLUT 2013-06-27 Dnr SU 70-1228-12 Handläggare: Serhat Ok Controller Planeringsavdelningen Rutiner för ekonomisk uppföljning vid Stockholms universitet Med anledning av Ernst & Youngs granskning

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016 STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2015.1.1.1-4479 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7 Sida 1/7 Handlingsplan för samhällsstörning Detta dokument beskriver hur Kungsbacka kommun ska hantera samhällsstörningar som går utanför de vardagshändelser som man normalt är förberedd på. I händelse

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-06-19

Barn- och skolnämnd Lund Öster Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Boklunden, Torna Hällestad, kl 17:30-18:45 Ordförande: Nordbeck Carolina (FP) Vice ordförande: Eriksson Inga-Kerstin (C) 2:e vice ordförande: Persson Tord (S) Ledamöter:

Läs mer

Familjecentral Värnamo om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus

Familjecentral Värnamo om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus ÄRENDE 13 2012-03-07 Familjecentral Värnamo om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens

Läs mer

Övergångsbostäder. ett samarbete mellan Örebro kommun och fastighetsägare

Övergångsbostäder. ett samarbete mellan Örebro kommun och fastighetsägare Övergångsbostäder ett samarbete mellan Örebro kommun och fastighetsägare Vi tar gemensamt ansvar mot hemlöshet och utanförskap Alla människor har rätt till en bostad. På den öppna bostadsmarknaden finns

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2015-01-01 Antagen: KF 337/2010, rev KF 37/2013, rev KF 327/2014. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

Överenskommelse om förmedling av lägenheter

Överenskommelse om förmedling av lägenheter Bilaga 1 Överenskommelse om förmedling av lägenheter Mellan Stockholms Stads Bostadsförmedling AB ("Bostadsförmedlingen") och AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder samt AB Stockholmshem ( Bostadsbolagen

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) Rektorssammanträde Sammanträde 2006:

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) Rektorssammanträde Sammanträde 2006: GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (6) Tid och plats kl. 13.00-14.10, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Kerstin Norén tjänstgörande rektor Bisittare Per-Olof Rehnquist förvaltningschef

Läs mer

UFV 2003/39 CK 2003-0036

UFV 2003/39 CK 2003-0036 1 Regionalt avtal mellan Uppsala universitet och landstinget i Uppsala län om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården. Bakgrund Läkarutbildningen

Läs mer

Avtal om handledd verksamhetsförlagd utbildning för socionomprogrammet vid Uppsala universitet

Avtal om handledd verksamhetsförlagd utbildning för socionomprogrammet vid Uppsala universitet . Avtal om handledd verksamhetsförlagd utbildning för socionomprogrammet vid Uppsala universitet 2016-04-01 Avtalet ersätter avtal med liknande omfattning och inriktning för perioden 2013-2015. Sandra

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2010

Universitetsstyrelsens sammanträde den 19 oktober 2010 1(5) s sammanträde den 19 oktober 2010 Plats: Rimforsa Strand Närvarande Ledamöter Bengt Westerberg Mille Millnert Magnus Hall Margareta Josefsson Christer Mård Agneta Westerdahl Jan-Erik Ögren Per-Erik

Läs mer

Regler avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang. Publiceringsdatum Juni Beslutsdatum

Regler avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang. Publiceringsdatum Juni Beslutsdatum Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 08-05-23 dnr A 13 35 / 07 031-786 58 98 = Regler avseende nyttjande av Göteborgs universitets (GU) lokaler för fester och arrangemang Publiceringsdatum Juni

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lund Öster

Barn- och skolnämnd Lund Öster Barn- och skolnämnd Lund Öster Protokoll 1 (15) Diarienummer BSÖ 2016/0002 Barn- och skolnämnd Lund Öster Plats och tid Byskolans matsal, Södra Sandby, klockan 18.30 20.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten

IT-fakultetsnämnden. Föreskrifter inom fakultetsnämndens verksamhetsområde BESLUT. Delegationsordning för IT-fakulteten IT-fakultetsnämnden BESLUT 2010-06-03 Dnr A10 2544/10 Delegationsordning för IT-fakulteten " Fakultetsnämnden ska inom sitt område ansvara för forskning, utbildning och samverkan med samhälle och näringsliv.

Läs mer

Bilaga 5. Ansvarslista för hyresgästen Malmö stad

Bilaga 5. Ansvarslista för hyresgästen Malmö stad Bilaga 5. Ansvarslista för hyresgästen Malmö stad Lokalförsörjningsavdelningen, LiMa, fungerar som internkonsult för stadens förvaltningar och ansvarar för anskaffning och avveckling av lokaler samt bistår

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2

Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2 Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2 Reglemente för krisledningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 13 juni 2013 Gäller fr.o.m. den 14 juni 2013 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reviderat 2009-02-17 Kommunfullmäktige 2009-08-31 46 SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden 2015-10-22 1-10

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden 2015-10-22 1-10 Servicenämnden 2015-10-22 1-10 Plats och tid Neden, kl. 13:30 16:00 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) Göran Dahl (M) Jan

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 21 augusti 2012 Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Förhandlingsordning Antagen av styrelsen 2013-10-23 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån

Läs mer

Regler för uppdrag med särskilda säkerhets- och.

Regler för uppdrag med särskilda säkerhets- och. Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 08-10-27 dnr A 13 35 / 07 031-786 58 98 = Regler för uppdrag med särskilda säkerhets- och sekretesskrav Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen

Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Biologiska Institutionen Dokument antaget av institutionsstyrelsen den xxxx 2012. 1. Målsättning/policy Arbetsmiljön vid Biologiska Institutionen skall vara god.

Läs mer

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011.

97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-31 95 Meddelanden. 96 Anmälan om delegationsbeslut. 97 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport juni och juli 2011. 98 Information budget 2012. 99 Den framtida gymnasieskolan

Läs mer

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation 1 (11) Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens

Läs mer

Budgetinstruktion för år 2014

Budgetinstruktion för år 2014 1(3) Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4916 Exp. den: 8/11-13/JÖ STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare:

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun (2016) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2016-01-25 19 2 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Utöver det som står skrivet om nämnder i kommunallagen

Läs mer

Gemensam Hjälpmedelsnämnd från 2015-01-01

Gemensam Hjälpmedelsnämnd från 2015-01-01 REGLEMENTE 1 (6) 1 PARTER Landstinget Västmanland samt kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås, nedan kallat parter, har inrättat

Läs mer

Andreas Trygg (V) Köping, Rådhuset, 2015-11-19 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Daniel Åkervall. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Köping, Rådhuset, 2015-11-19 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Daniel Åkervall. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.20 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Daniel Åkervall (MP) ledamot

Läs mer

Riktlinjer om ersättningar för övergripande KI uppdrag

Riktlinjer om ersättningar för övergripande KI uppdrag Dnr: 197/2013 1/5 20130212 Riktlinjer om ersättningar för övergripande KI uppdrag Riktlinjerna gäller tidsbegränsade tillägg till lön som ersättning för uppdrag i styrelserna för utbildning, forskning

Läs mer

Sida 1 av 3 SAMVERKANSAVTAL Bakgrund Örebro läns landsting, nu Region Örebro län, och Örebro kommun har kommit överens om att från och med den 1 januari 2005 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2012 3:9 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Tekniska

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

BEVIS. Onsdag den 21 maj kl. 13.00 16:30 Wallhamn

BEVIS. Onsdag den 21 maj kl. 13.00 16:30 Wallhamn TJÖRNS BOSTADS AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsemöte nr 2 2008-05-21 1 Blad Tid och plats Onsdag den 21 maj kl. 13.00 16:30 Wallhamn Beslutande Ledamöter Martin Johansen (fp) ordf tom

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

REGLER FÖR INTERN HANDEL

REGLER FÖR INTERN HANDEL STYRDOKUMENT Dnr V 2015/378 REGLER FÖR INTERN HANDEL Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Ekonomienheten Beslutsdatum 2015-05-11 Giltighetstid Sammanfattning

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 07-05-24 dnr A 13 349/ 07 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum Juni 2007 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun Revisionsrapport 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson Arvika kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning/bakgrund...3 2.1 Metod/genomförande...3

Läs mer

Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, 2015:12

Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, 2015:12 Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, :12 Datum: -06-22 Tid: 15.00-16.00 Plats: Viktor Rydbergsrummet, Vasaparken Närvarande Beslutsfattare: Bisittare: Protokollförare: Övriga: Rektor Pam Fredman

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSE, NÄMNDER OCH REVISORERNA I REGION SKÅNE

REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSE, NÄMNDER OCH REVISORERNA I REGION SKÅNE REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSE, NÄMNDER OCH REVISORERNA I REGION SKÅNE AVDELNING I Tillämpningsområde 1 Detta reglemente gäller för regionstyrelsen och dess utskott och beredningar samt för nedanstående

Läs mer

REGLER FÖR UPPDRAGSUTBILDNING

REGLER FÖR UPPDRAGSUTBILDNING MITTUNIVERSITETET Styrdokument REGLER FÖR UPPDRAGSUTBILDNING DNR MIUN MIUN 2015/875 Publicerad: 2015-04-21 Beslutsfattare: Mats Tinnsten, prorektor (RBM) Handläggare: Juliana Gardahl Wettersten, Samverkansavdelningen

Läs mer

Anvisningar för hantering av ärenden, ny- och ombyggnationer vid SLU

Anvisningar för hantering av ärenden, ny- och ombyggnationer vid SLU 1(14) Dnr SLU ua 2013.2.9-1191 Exp. den: 27/3-12/JL STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Universitetsdirektör Avdelning/kansli: Avdelningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-16.35 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Roland Anvegård (KD) Carl Folke Jacobson

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 194-211

Regionstyrelsens arbetsutskott 194-211 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 194-211 Tid: 2015-12-07 kl. 13.00-16.40 Plats: Regionens hus, Sal A 201 RJL2015 /2516 Verksamhetsavtal avseende kommunal utveckling och samordning Beslut

Läs mer

kl , förvaltningschefens tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken

kl , förvaltningschefens tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (10) Tid och plats kl. 13.00 14.15, förvaltningschefens tjänsterum, huvudbyggnaden, Vasaparken Beslutsfattare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare Bisittare

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Rapport Dnr SLU ua /08 Internrevisionen

Sveriges lantbruksuniversitet Rapport Dnr SLU ua /08 Internrevisionen Sveriges lantbruksuniversitet Rapport Dnr SLU ua 2008-06-17 10-2113/08 Internrevisionen Bilaga till internrevisionens beslut Dnr SLU ua 10-2113/08 Lokalförsörjning 2 Sammanfattning SLU står inför den största

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Innehållsförteckning Inledning Syfte Mål Genomförande Organisation och ansvar Riskhanteringsgrupp Säkerhetssamordnaren

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden Dnr KS.2014.208

Reglemente för överförmyndarnämnden Dnr KS.2014.208 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst vart 4:e

Läs mer

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen Institutionen för Tema 2006-05-02 Dnr Tema 67/04-20 Beslut IS 2005-04-21 Senast reviderad 2007-01-26 BESLUT Beskrivningar för ledningsfunktioner och organisation vid Tema Temainstitutionen är indelad i

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN 2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN Innehåll Inledning... 1 Direkta och indirekta kostnader... 1 Kärnverksamhet och kostnadsbärare... 1 Stödverksamheten... 1 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma

Läs mer

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län DELEGERINGSONING Antagen av Förbundsstyrelsen 2015-05-07 Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län Delegering av beslutanderätt inom styrelsen (KL 6 kap 33-38 ) Enligt

Läs mer

Stadgar Alnarps Lantmästarkår. Reviderade 2014

Stadgar Alnarps Lantmästarkår. Reviderade 2014 ! Stadgar Alnarps Lantmästarkår Reviderade 2014 Stadgar för Alnarps Lantmästarkår Org.nr: 802452-9292 1 Namn Studentkårens namn är Alnarps Lantmästarkår (LMK), nedan benämnd kåren. 2 Ändamål Kåren skall

Läs mer

Tisdagen den 28 april 2015, kl 8.30 10.28, Hindåsgården.

Tisdagen den 28 april 2015, kl 8.30 10.28, Hindåsgården. 1 (12) Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tisdagen den 28 april 2015, kl 8.30 10.28, Hindåsgården. Henrik Munck (MP) 19-30 Theres Börjesson (M) Gustaf Josefsson

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av donationer vid Sveriges lantbruksuniversitet

Riktlinjer för mottagande av donationer vid Sveriges lantbruksuniversitet 1(7) Dnr SLU ua 2013.1.1.1-2294 Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Christine Jakobsson STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp:

Läs mer

Stockholms universitets miljöledningssystem

Stockholms universitets miljöledningssystem Sida 1 (5) Omfattningen av miljöledningssystem Stockholm universitet har byggt ett miljöledningssystem som omfattar all verksamhet. Vid universitetet sker utbildning och forskning inom universitetets fyra

Läs mer

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv BESLUTSUNDERLAG Landstingstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ledningsenhet Dnr LD12/01415 Uppdnr 351 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

Ledningssekreterare Viktoria Tössberg

Ledningssekreterare Viktoria Tössberg Protokoll Rektors beslutsmöte, 2016:7 Datum: 2016-04-18 Tid: 15.00-15.35 Plats: Viktor Rydbergsrummet Beslutsfattare: Bisittare: Protokollförare: Övriga närvarande: Föredragande: Rektor Pam Fredman Prorektor

Läs mer

Försäljning av fastigheterna Oskarshamn Hälsan 22 och Oskarshamn Elefanten 30

Försäljning av fastigheterna Oskarshamn Hälsan 22 och Oskarshamn Elefanten 30 Landstingsdirektörens stab-sek Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-10 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Referens Diarienummer 140712 Försäljning av fastigheterna Oskarshamn Hälsan 22 och Oskarshamn

Läs mer