8. Motion "Datorer - en naturlig del i utbildningen på alla nivåer" yttrande Dnr 2013/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "8. Motion "Datorer - en naturlig del i utbildningen på alla nivåer" yttrande Dnr 2013/160-109"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (39) Ks 8. Motion "Datorer - en naturlig del i utbildningen på alla nivåer" yttrande Dnr 2013/ Conny Tyrberg (C) har 14 mars 2013 väckt en motion om att upprätta en handlingsplan för hur den moderna IT-pedagogiken och moderna datorhjälpmedel kan komma till ökad användning i skolans alla stadier och därmed bidra till att nå uppställda kunskapsmål. Barn- och utbildningsnämnden har , 70 behandlat ärendet och beslutat att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande över motionen. I yttrandet hänvisas till den IT-strategi som antogs av barn- och utbildningsnämnden , 50 där ett antal IT-satsningar tas upp, till exempel: - bygga ut möjligheten till kommunikation, bättre trådlös uppkoppling och bredband, - ersätta datorer som är för gamla för Windows 7, - en dator till varje pedagog i skolan och en ökad datortäthet på förskolorna, - en lärplatta till varje förskoleavdelning respektive förskoleklass, - en-till-en-satsning på gymnasiet, - varje undervisningssal och varje förskoleavdelning ska utrustas med projektorer, - IT-utbildning. Kommunstyrelsens förvaltning har enligt skrivelse 4 juni 2013 inget ytterligare att tillföra ärendet. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna barn- och utbildningsnämndens yttrande , 70 över motionen Datorer en naturlig del i utbildningen på alla nivåer och därmed förklara motionen besvarad. Justerandes sign Kommunstyrelsen (tfn) Västervik (fax)

2 Kommunsekreterare Elisabet Olsson Kommunstyrelsen Motion Datorer en naturlig del i utbildningen på alla nivåer yttrande Conny Tyrberg (C) har 14 mars 2013 väckt en motion om att upprätta en handlingsplan för hur den moderna IT-pedagogiken och moderna datorhjälpmedel kan komma till ökad användning i skolans alla stadier och därmed bidra till att nå uppställda kunskapsmål. Barn- och utbildningsnämnden har , 70 behandlat ärendet och beslutat att godkänna barn- och utbildningskontorets förslag till yttrande över motionen. I yttrandet hänvisas till den IT-strategi som antogs av barn- och utbildningsnämnden , 50 där ett antal IT-satsningar tas upp, till exempel: - bygga ut möjligheten till kommunikation, bättre trådlös uppkoppling och bredband, - ersätta datorer som är för gamla för Windows 7, - en dator till varje pedagog i skolan och en ökad datortäthet på förskolorna, - en lärplatta till varje förskoleavdelning respektive förskoleklass, - en-till-en-satsning på gymnasiet, - varje undervisningssal och varje förskoleavdelning ska utrustas med projektorer, - IT-utbildning. Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra ärendet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna barn- och utbildningsnämndens yttrande , 70 över motionen Datorer en naturlig del i utbildningen på alla nivåer och därmed förklara motionen besvarad. Elisabet Olsson Kommunsekreterare K:\Användare\Elisabet\Missiv\ motion-datorer-utbildning.doc

3

4

5

6

7 Barn- och utbildningsförvaltningens IT-strategi Fastställd av barn- och utbildningsnämnden , 50 Sammanställd av: Charlotta Chroneér, Pedagogisk IT-utvecklare Barn- och utbildningsförvaltninge n

8 IT strategi barn- och utbildningsförvaltningen Våra styrdokument (Lpfö98/10, Lgr11, Gy 11, Läroplan för vuxenutbildningen 2012) ställer stora krav på att förskolan och skolan arbetar med IT som redskap för att nå målen för undervisningen och för att vi ska kunna genomföra det som finns angivet som centralt innehåll. Västerviks skolor har legat i framkant vad gäller IT och vårt skoldatatek har tagit emot besök från stora delar av landet eftersom de var tidigt ute och gör ett bra jobb. Förskolorna får större och större krav på sig när det handlar om att arbeta med IT och vad gäller dokumentation. Föräldrar önskar information i form av Bloggar och Facebooksidor och detta sammantaget gör att kraven på ITutrustning blir större även i våra förskolor. Andra kommuner gör idag stora satsningar på "en-tillen" (en dator per person) samt lärplattor. Under senare år har budgetramarna varit så pass strama att förvaltningen tyvärr inte kunnat följa deras exempel och detta har gjort att det nu föreligger mycket stora investeringsbehov bara för att behålla den datortäthet förvaltningen har idag. Behovet är större än så om skolorna i Västerviks kommun ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga och ge elever och personal de förutsättningar för att lyckas som de har rätt till. Det behövs en satsning på "en-till-en" bland pedagogerna och i vissa elevgrupper, det behöver ges möjlighet för satsningar där speciellt intresse finns, bredbandet behöver förbättras ut till många av förvaltningens enheter och det trådlösa nätverk behöver byggas ut för att skapa förutsättningar för flexibelt lärande och för att möjliggöra arbetet med lärplattor och bärbara datorer. Förvaltningen har under flera år medvetet arbetat med att ge elever i behov av särskilt stöd den IT utrustning de behöver men allt mer på ett sätt som inte ska sticka ut. Detta genom att ha god datortäthet, ge alla elever tillgång till de dataprogram som dessa elever använder och genom att göra en stor satsning på kommunlicens med inläsningstjänst. Alla elever har nytta av det som hjälper elever i behov av särskilt stöd och genom att göra det lättillgängligt blir det heller inte utpekande att använda hjälpmedlen. Detta är en tanke och ett arbetssätt förvaltningen tror på och önskar fortsätta arbeta utifrån. Tanken är inte att enbart köpa stora mängder material utan även göra en satsning på att utbilda i stor utsträckning för att verkligen införliva IT i det dagliga arbetet. IT ger skolan och förskolan möjlighet till att öppna mot omvärlden, vidga våra vyer och skapa kontakter och referenspunkter som annars skulle kräva mycket resande. Våra elever i skolan idag är många gånger vana att koppla upp sig för att kommunicera och för att söka svar på sina frågor. De nätverkar, skapar, upplever och finner svar genom att använda telefon, platta eller dator och här måste vi hänga med. Den yngre generationen lärare som kommer ut på arbetsmarknaden nu förväntar sig digitala redskap för att kunna genomföra sitt arbete på ett sätt som stämmer överens med Lgr 11och ska kommunen kunna locka den bästa arbetskraften till sig måste arbetsmiljön vara stimulerande. Görs inte denna satsning nu skall, efter sommaren 2014, 1070 datorer räcka till 4800 elever, 90 förskoleavdelningar, 800 pedagoger och 40 rektorer. Eleverna kommer inte att få den utbildning de har rätt till, pedagogerna kommer inte att kunna utföra sitt uppdrag, i klassrummen kommer det att finnas interaktiva tavlor som inte går att använda och det kommer att finnas avtal med AVmedia Kalmar om strömmande film som inte kan nyttjas. Våra styrdokument säger bland annat följande rörande digital utrustning i skolor och förskolor: Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning (Skollagen 10:10) 1

9 Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning. (Lpfö98/10) Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. (Lgr11, 2.2) Rektors ansvar skolans arbetsmiljö utformas så att elever får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel. (Lgr ) kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. (Gy 11) Utöver detta finns ett flertal exempel på att IT ska vara en del av undervisningen i varje ämne i skolan. Se respektive läroplan för mer information. Skolverket finner i sin granskning av skolornas IT satsningar bland annat följande: Satsningar på inköp av IT-utrustning har i många fall inte åtföljts av satsningar för att utveckla användningen av IT så att det blir ett stöd i det pedagogiska arbetet och gynnar elevernas kunskapsutveckling och lärande. Ofta har man nöjt sig med att använda ITutrustningen för att effektivisera administration, planering och organisation av skolarbetet. Skolledningen styr inte användningen av IT i undervisningen på ett aktivt sätt. Många skolor saknar övergripande strategi för användning av IT i det pedagogiska arbetet, och IT-användningen i undervisningen blir därför ofta en fråga som beror på den enskilde lärarens intresse. Lärarnas behov av kompetensutveckling för att använda IT-verktygen i det pedagogiska arbetet har inte tillgodosetts. En del skolor saknar grundläggande förutsättningar för användning av IT i undervisningen därför att de saknar, eller har föråldrad utrustning. Ett annat problem är att de saknar IT-support i det dagliga arbetet. ( PM Dnr : ) Detta PM och skriften IT i lärandet för att nå målen kommer att vara ett bra stöd för oss i vårt arbete med detta. Vi hoppas få möjlighet att göra denna satsning för att fortsätta arbetet med att öka måluppfyllelsen i vår kommun. Sist men inte minst ska vi inte glömma att det med hjälp av IT finns stora möjligheter att göra undervisning rolig och spännande och vem lär sig inte bättre då det är roligt? 2

10 Planerade investeringar för att möjliggöra undervisning enligt styrdokument: Steg 1 Nätverk som är snabbt och stadigt på samtliga skolenheter. För att möjliggöra för snabbt, flexibelt och även uppkopplat kunskapande, bl.a. digital mötesteknik. Detta skulle innebära uppgradering till fiber på samtliga enheter. Utbyggnad av det trådlösa nätverket så att samtliga skolenheter har trådlöst nät. Inköp av datorer/lärplattor för att behålla nuvarande nivå, ca 2800 datorer totalt. Efter bytet till Windows 7 finns 1070 fungerande datorer kvar verksamheten så ett inköp eller ett leasing avtal för 1730 datorer/lärplattor skulle krävas. Kunna erbjuda öppet nätverk för de elever som vill använda sin egen smartphone eller lärplatta som hjälp i studierna. Ex. för att på vårt WiFi ladda hem talböcker och inlästa läromedel och snabbt kunna söka fakta på nätet, ex. vis googla. Detta benämns BYOD (Bring Your Own Device) En PC/lärplatta per pedagog i skolan. Skulle innebära ett behov av ca 600 enheter. Lokala router på fsk avdelningarna för att möjliggöra surf med begränsat antal enheter, ex. en PC och en lärplatta. En lärplatta per förskoleavdelning med 3G (4G) och lokalt WiFi via det fasta nätet. Samt en PC per avdelning (utöver grundsatsningen) med möjlighet att säkert spara bilder och att arbeta med dokumentation. En till en satsning påbörjas i åk 1 på gymnasiet. PC eller lärplatta utifrån den egna pedagogiska tanken med satsningen. Ett par interaktiva projektorer till vux/sfi. Steg 2 Varje undervisningssal utrustas med projektor/interaktiv projektor och högtalare dit det går att koppla sin bärbara enhet inför lektionsstart. Varje förskoleavdelning utrustas med en projektor. Göra infrastrukturen klar för lärplattor om intresse och resurser finns för större satsningar kring detta. Utskriftsmöjligheter ska finnas. 3

11 Prioritera fortbildning inom IT. Möjligt att lösa inom befintlig budget om extra tillskott kommer för satsning på övriga punkter. Städa serverutrymmet för att effektivisera vårt utrymme på servern. Eventuellt med en utökning med en lösning via "molnet". Större utrymme och fler licenser på FC för att skapa möjlighet att arbeta med lärplattform. Utveckla omdömeshanteraren, om möjligt, så att elever och föräldrar får åtkomst till sina omdömen och även skriva egna omdömen i systemet. Att vi får tillgång till de administrativa programmen även hemifrån. Kostnad för detta beräknas ligga inom ramen för kostnaden för lönehantering. Lärplattor till samtliga F-1 grupper, en per grupp till att börja med. Gymnasiet önskar införa Hypernet och stöd för lärande Grundidén med stöd för lärande i hypernet är att ge läraren det kompletta verktyg för att skapa en bra planering med koppling till målen och kunskapskraven. Målen är i fokus genom hela processen och kan återanvändas och delas. På så sätt blir det ett gemensamt verktyg för alla involverade roller. Genom hela processen kan man göra uppföljningar och analyser med koppling mot målen. Detta skapar i sin tur en tydlig bild över hur bedömningen är gjord gentemot målen. Övriga åtgärder Att vi får införskaffa utrustningen på det sätt som blir mest kostnadseffektivt, köp, leasing från IT eller leasing från utomstående aktör. Att de datorer vi äger blir förvaltningens och fördelas efter behov för att säkerställa likvärdighet och att utrustning av rätt typ finns på rätt ställe. Detta skulle underlätta licenshantering, faktureringar och inköp av ersättningsprodukt. Ha ett grundutbud av program i datorerna som vi ska vara säkra på fungerar alla dagar och även efter regelbundna uppdateringar. Grupperat efter förskola, F-6, 7-9, gym/vux och täcka behovet av office, spec. program, ped. program, film, ljud och bild bearbetning relevant för åldersgruppen. I dessa program genomförs sedan regelbunden utbildning och vidareutbildning. Specifika program installeras vid behov och berörda lärare utbildas. Att det ges ekonomisk möjlighet att genomföra service och anlita support för de interaktiva tavlor vi har idag. Att det görs en satsning på IT pedagoger som kan utbilda lärare på skolorna. En central funktion på 50 % räcker inte till för att sköta det faktiska utbildandet ute i verksamheten. 4

12 Att resurser tilldelas så att uppdatering av vår IT utrustning kan göras regelbundet för att säkra en väl fungerande IT verksamhet. 5

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (39) Ks 14. Granskningsrapport om IT-verksamheten i kommunen yttrande Dnr 2013/ På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerviks kommun har PwC under slutet av 2012 och början av 2013 genomfört en granskning av IT-verksamheten i kommunen. Revisorerna har i skrivelse 5 mars 2013 överlämnat granskningsrapporten till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Revisorerna föreslår i skrivelsen att fullmäktige remitterar rapporten till kommunstyrelsen för yttrande senast till fullmäktiges sammanträde den 24 juni Kommunfullmäktige beslutade , 45 i enlighet med revisorernas förslag. I rapporten pekar PwC på styrkor och brister avseende hur kommunen bedriver sin verksamhet med stöd av IT på olika nivåer och ur ett flertal perspektiv. PwC skriver bl.a. att IT-säkerheten i kommunen är effektiv och bra, att leveranser och service inom IT är hög. Backup- och säkerhetssystem håller en tillfredsställande nivå och IT-avdelningen har god kontroll på vilka licenser som finns installerade på klientdatorer och servrar inom kommunen. Utifrån de brister som identifierats ger PwC ett antal prioriterade rekommendationer. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 28 maj 2013 förslag till yttrande över rapporten och kommentarer till rekommendationerna. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisat svar på granskningsrapporten om ITverksamheten i kommunen. Justerandes sign Kommunstyrelsen (tfn) Västervik (fax)

14 Administrativ chef Christer Lundh Kommunstyrelsen Granskningsrapport om IT-verksamheten i kommunen svar Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerviks kommun har PwC under slutet av 2012 och början av 2013 genomfört en granskning av IT-verksamheten i kommunen. I sin revisionsrapport pekar PwC på styrkor och brister avseende hur kommunen bedriver sin verksamhet med stöd av IT på olika nivåer och ur ett flertal perspektiv. PwC skriver bl.a. att IT-säkerheten i kommunen är effektiv och bra, att leveranser och service inom IT är hög. Att backup- och säkerhetssystem håller en tillfredsställande nivå samt att IT-avdelningen har god kontroll på vilka licenser som finns installerade på klientdatorer och servrar inom kommunen. Utifrån de brister som identifierats ger PwC ett antal prioriterade rekommendationer. Svar på PwC:s prioriterade rekommendationer (fet stil) Vi rekommenderar att Västerviks kommun påbörjar arbetet med att uppdatera styrande och strategiska dokument inom IT. Dessa bör även stämmas av med verksamheten för att långsiktigt kunna bedriva en god IT-verksamhet. Verksamheterna bör i sina verksamhetsplaner inför år 2014 förtydliga vilket behov man har av IT-stöd inom olika delar av sin verksamhetsutveckling. En verksamhetsstyrd IT-strategi baserad på ovan nämnda verksamhetsplaner och styrande dokument för informationssäkerhet ska tas fram av verksamheterna med stöd av Enheten för kommunservice. På detta sätt erhåller den centrala IT-verksamheten underlag för att på effektivare kunna drifta, utveckla och förvalta IT-miljön i samverkan med verksamheternas utsedda representanter. K:\Användare\Koppling winess\ks \Svar KS ang PWCs granskning av IT-vsam doc

15 Kommunen bör prioritera arbetet med att ta fram en formaliserad och överenskommen ITkatastrofplan baserad på av förvaltningarna genomförd riskanalys för sina system. En IT-katastrofplan ska tas fram snarast i linje med vad som anges i informationssäkerhetsinstruktion utveckling, förvaltning och drift. Ansvarig för detta arbete är kommunens IT-chef. Kommunen bör definiera servicenivåer för att på så sätt kunna mäta IT-leveransen samt se över och ta fram en strategi för hur mätning av IT-leveranser inom kommunen ska ske. Administrativ chef får i uppdrag att påbörja en diskussion i ITnätverket, samt med systemägare och systemförvaltare kring verksamheternas behov av servicenivåer för olika system. Utifrån resultatet av dessa diskussioner fattar koncernledningsgruppen beslut om vilka servicenivåer som, eventuellt, ska gälla för olika system, i förhållande till de kostnader som är förknippade med önskad servicenivå. Om servicenivåer ska införas måste beroendet av externa tjänster i IT-miljön tas med i beaktande. Detta då den interna ITavdelningen oftast endast svarar för IT-infrastruktur för vissa system. Serviceavtal för systemen sluts ofta direkt med leverantören. Kommunen bör utvärdera hur IT-kostnaderna sammanställs för att säkerställa att samtliga relevanta kostnader inkluderas. Kostnaderna kan fördelas på drift, förvaltning, personal och investeringar uppdelat per förvaltning, centralt för IT samt för hela kommunen. Denna fråga kommer att hanteras i kommande budgetarbete enligt PwC:s rekommendationer. Kommunen bör ta fram en gemensam projektmodell. Kommunen kommer att göra detta. Se svar till KPMG:s rapport kring kommunens projekthantering. Kommunen bör i sin strategi för e-samhället även inkludera ett medborgarperspektiv för att bli en enklare och öppnare kommun där medborgarnyttan av kommunkoncernens ITverksamhet går att mäta. Kommunen följer utvecklingen inom e-området via både regeringen (Den digitala agendan), och SKL (t.ex. Strategi för E-samhället). Därtill har vi ett samarbete med olika kommuner inom området e-tjänster för medborgare. På kommunens nya hemsida kommer det också att finnas möjligheter för medborgarna att lämna förslag på e-tjänster. 2 (3)

16 Kommunen bör tillse att systemförvaltarrollen är tydligt kommunicerad och att systemförvaltare och deras chefer är införstådda med vad detta arbete och ansvar innebär. Säkerhetschefen får i uppdrag att omgående se till att säkerhetsnätverket med dess representanter för förvaltningar och bolag tar sitt ansvar för att erforderlig utbildning sker. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisat svar på granskningsrapporten om IT-verksamheten i kommunen. Christer Lundh Administrativ chef 3 (3)

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (39) Ks 15. Granskningsrapport om projektverksamheten i kommunen yttrande Dnr 2013/ På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerviks kommun har KPMG under slutet av 2012 och början av 2013 genomfört en granskning av kommunens projektverksamhet. Revisorerna har i skrivelse 7 mars 2013 överlämnat granskningsrapporten till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Revisorerna föreslår i skrivelsen att fullmäktige remitterar rapporten till kommunstyrelsen för yttrande senast till fullmäktiges sammanträde den 24 juni Kommunfullmäktige beslutade , 46 i enlighet med revisorernas förslag. Den övergripande revisionsfrågan är Har Västerviks kommun en ändamålsenlig hantering av sin projektverksamhet? I sin rapport pekar KPMG på ett antal förbättringsområden, men också på goda exempel. Kommunstyrelsens förvaltning lämnar i skrivelse 28 maj 2013 förslag till yttrande över rapporten och svar på kommentarerna. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisat svar på granskningsrapporten om projektverksamheten i kommunen. Justerandes sign Kommunstyrelsen (tfn) Västervik (fax)

39 Administrativ chef Christer Lundh Kommunstyrelsen Granskningsrapport om projektverksamheten i kommunen svar Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerviks kommun har KPMG under slutet av 2012 och början av 2013 genomfört en granskning av kommunens projektverksamhet. I sin revisionsrapport pekar KPMG på ett antal förbättringsområden i kommunens projektverksamhet, men också på goda exempel. Revisorernas sammanfattning och kommentar Revisorerna skriver att: Övergripande riktlinjer saknas. En övergripande bild av kommunens projektredovisning saknas där det framgår omfattning och syfte. Mål beskrivs dåligt, i många projekt liksom projektets organisation, beslutsordning, tidplan, budget, ekonomistyrning, uppföljning och avrapportering. Det är svårt att få en klar bild av kommunens pågående projekt vid given tidpunkt samt avsatta och förbrukade medel för dessa. Goda exempel finns dock i verksamheten där redovisningen håller hög kvalitet. Revisorerna rekommenderar också att en person utses som öppnar och stänger projektet med medföljande ansvar. Svar Kommunen har för avsikt att upprätta en gemensam projektmodell för Västerviks kommun. Denna ska användas då inte andra projektmodeller tillämpas. I vissa projekt, främst externt drivna, används projektmodeller som leverantörer/konsulter tillhandahåller. I varje projekt ska finnas en person (beställaren) som öppnar och stänger projektet. Arbetet med att ta fram en för kommunen gemensam projektmodell startar under hösten 2013 under ledning av Enheten för kommunservice. För att skapa tydlighet kommer det i projektmodellen bl.a. att framgå följande: Vad är ett projekt Behovsanalys och ev. förstudie Projektets mål och dess förväntade nytta Roller och ansvar Ekonomiska ramar och ekonomisk uppföljning Beslutspunkter K:\Användare\Koppling winess\ks \Svar till KS ang Granskning projektverksamhet KPMG doc

40 Tidsavgränsning, med tydliga start- och slutdatum Utvärdering (nåddes målet/målen, blev nyttan den tänkta, hölls de ekonomiska ramarna m.m.) För att underlätta för alla som arbetar med projekt kommer det att tas fram en handbok som beskriver kommunens projektmodell. I handboken kommer olika checklistor att finnas som vägledning för projektens medlemmar. Likaså kommer ett antal mallar att utarbetas. Det kan vara mallar för; behovsbeskrivning, delrapport, riskanalys, kommunikationsplan m.fl. Interna utbildningar för styrgrupper, projektledare och projektgrupper i kommuns projektmodell planeras också. Efter att projektmodellen införts kommer en projektportfölj att skapas där alla kommunens projekt samlas. Eventuellt kommer detta ske i något digitaliserat projektverktyg. Genom ovan beskrivna arbetsgång anser undertecknad att kommunen säkerställer en effektiv och korrekta hantering projekt i enlighet med KPMG:s rekommendationer. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisat svar på granskningsrapporten om projektverksamheten i kommunen. Christer Lundh Administrativ chef 2 (2)

41

42

43 ABCD Västerviks kommuns revisorer Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

44 ABCD Västerviks kommuns revisorer Granskning av projektverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5. Driftprojekt 2 6. Investeringsprojekt Exploatering av Hornslandet VA-nämnden besöker Horn Projektuppföljning 3 7. Ekonomisystemet 4 8. Kommunstyrelsen Projektet Ung och Trygg 5 9. Socialnämnden Barn och Utbildningsnämnden Kultur och Fritidsnämnden Revisionsfrågor Slutsats och rekommendation KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

45 ABCD Västerviks kommuns revisorer Granskning av projektverksamheten Sammanfattning Vi har fått i uppdrag att granska kommunens projektverksamhet. Västerviks Kommun bedriver ett antal projekt. Övergripande riktlinjer saknas. En övergripande bild av kommunens projektredovisning saknas där det framgår omfattning och syfte. Mål beskrivs dåligt i många projekt liksom projektets organisation, beslutsordning, tidplan, budget, ekonomistyrning, uppföljning och avrapportering. Det är svårt att få en klar bild av kommunens pågående projekt vid given tidpunkt samt avsatta och förbrukade medel för dessa. Goda exempel finns dock i verksamheten där redovisningen håller hög kvalitet. 1.1 Vår kommentar Vi rekommenderar att en person utses som öppnar och stänger projektet med medföljande ansvar. Vi rekommenderar att kommunen tittar på ett bra exemplen på projektredovisning inom kommunen. Vi föreslår Hornslandet inom Västervik Miljö & Energi AB som är applicerbart på andra projekt. 2. Bakgrund Projektverksamheten i Västerviks kommun står för en betydlig summa kommunala och externa medel vilket föranleder en granskning av projektens effektivitet och ändamålsenlighet. Västerviks kommun har en mängd projekt som är externt eller delvis externt finansierade. Dessutom sker mycket av den ordinarie verksamheten i så kallade projekt. En definition av projekt kan göras på följande sätt: Uppgiften är tillfällig och tidsbegränsad Särskilda personella resurser har ställts till projektets förfogande Särskilda ekonomiska resurser har ställts till projektets förfogande Projektet har tydliga mål och är därmed möjliga att följa upp Den politiska organisationen ger en rad uppdrag till förvaltningarna. Dessa redovisas ofta i projektform. Att det finns ändamålsenliga rutiner för projektredovisning är en väsentlig del i styrningen av projekt. 3. Uppdraget Vårt uppdrag har varit att belysa kommunens projektverksamhet genom att ställa utifrån kommunens revisorers offertförfrågan relevanta frågor samt att bedöma effektiviteten KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 1

46 ABCD 4. Metod och avgränsning Västerviks kommuns revisorer Granskning av projektverksamheten Insamling av uppgifter i kommunens ekonomisystem. Intervjuer har gjorts med 12 personer i ekonomnätverket och bland projektansvariga. Fördjupning har skett i ett driftprojekt och ett investeringsprojekt. Det senare ligger i Västervik Miljö & Energi AB. 5. Driftprojekt I Västerviks Kommun finns det både externt och internt finansierade driftprojekt. De externt finansierade, är tydligt ekonomiskt redovisade då avrapportering och slutredovisning är prioriterat. De internt finansierade har större spridning där en enhetlig projektredovisning saknas. De flesta projektnumren är inte projekt utan mer har mer karaktären av ett kostnadsställe. För enkelhetens skull benämner vi samtliga med ordet projekt. Vissa mindre projekt kan mera betraktas som aktiviteter och får därmed mindre uppmärksamhet i uppföljningen. Projekten kan även vara kopplade till större strategiska beslut som gör att avrapporteringen blir förenklad. Andra projekt är till sin karaktär verksamheter som man vill pröva under kortare tid som efter utvärdering blir en permanent verksamhet. Kommunens projektverksamhet har utvecklats utifrån olika behov av uppföljning, någon enhetlig struktur finns inte över förvaltningsgränserna. Utformning och tillämning styrs istället av olika formella krav på redovisning från framför allt externa finansiärer och kontrollerande myndigheter. Olika bidragssystem kräver dokumentation som oftast gjorts i form av projektredovisning. Definitionen av projekt är inte klart uttalad utan det är behovet av rapportering som styrt redovisningen. En möjlig avgränsning är de projektkoder som har en avsatt budget. Dessa borde kunna följas upp mera strukturerat då de sannolikt är väldefinierade projekt KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 2

47 ABCD Västerviks kommuns revisorer Granskning av projektverksamheten Investeringsprojekt Kommunens investeringsverksamhet är till stor del projektredovisad och arbete pågår för att förbättra dessa rutiner. Revisionen har nyligen granskat investeringsredovisningen och därför berörs dessa inte närmare i denna rapport. Kommunens revisorer önskar en fördjupning i investeringsprojektet Hornslandet. 6.1 Exploatering av Hornslandet Under 2011 togs beslutet om anslutningsavgiftens storlek när området ska få ett kommunalt VAnät. Många boende tyckte att avgiften var alldeles för hög och överklagade beslutet till VAnämnden VA-nämnden besöker Horn : Slutbesiktning av etapp : Statens VA-nämnd har bekräftat att de kommer att sätta ut mål : Skickades avstämning av tidplan av etapp 1 till Länsstyrelsen i Kalmar Län Kommunfullmäktige har antagit särtaxa för Horn verksamhetsområde Fastställde kommunfullmäktige verksamhetsområde Kommunfullmäktige tog beslut om att införliva Hornslandet i det kommunala verksamhetsområdet för VA Länsstyrelsen beslutar att kommunen ska presentera en redovisning samt tidplan för ett genomförande Projektuppföljning Projektet som är avgiftsfinansierat följs upp löpande på återkommande styrmöten och ekonomimöten. Rapportering sker direkt på företagets hemsida samt med nyhetsbrev till berörda abonnenter. Eftersom anläggningskostnaden anses som betungande erbjuder Västerviks kommun en finansieringslösning för fastighetsägarna på Hornslandet. Projektredovisningen är väl utvecklad och uppfyller önskemålen för en bra projektredovisning. Det finns en framtagen projektplan där bl.a. mål- och rollbeskrivningar finns dokumenterat. För dokumentation och uppföljning används en digital projektdatabas. Systemet präglas av hög detaljnivå med fokus på ekonomisk uppföljning. Detta projekt i Västervik Miljö & Energi AB är ett exempel på ett bra projektupplägg. Från detta exempel går det lätt att applicera tillämpliga delar på övriga projekt inom kommunen KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 3

48 ABCD 7. Ekonomisystemet Västerviks kommuns revisorer Granskning av projektverksamheten I ekonomisystemet finns ca 151 st aktiva projektkoder för driftprojekt varav 21 st anges som budgeterade. Motsvarande siffra för investeringsprojekt är 48 st aktiva projektkoder varav 7 st saknar budget. De projekt om saknar budget är normalt små till belopp, många av dessa är dock per ovanstående definition inte projekt utan snarare olika former av aktiviteter. Numerären på antal aktiva projekt inom kommunen antyder också på att styrningen av vad som är projekt måste bli bättre. Kommunens ekonomihandbok innehåller en mycket kort instruktion om hur man hanterar projekt. Utdrag ur kommunens ekonomihandbok: Karakteristiskt för projekt är att projektet är tidsbegränsat, det har en början och ett slut. Koddelen används både i driftredovisning och investeringsredovisning. Driftprojekt ligger i intervall och investeringsprojekt Koddelen indelas i olika intervall per förvaltning. Kommunens ekonomihandbok innehåller ingen tydlig beskrivning hur projektredovisning ska ske inom kommunen. Här måste en utveckling ske. Rullning av projektmedel förekommer i ekonomisystemet. 7.1 Vår kommentar Under utförd granskning har inga dokumenterade riktlinjer för projektredovisning påträffats i de granskade nämnderna. Enligt uppgift från de intervjuade finns det rutiner för arbetet med projektredovisning men dessa är inte dokumenterade. Uppföljning sker i nämnd när så efterfrågas och det finns ingen speciell mall för hur det ska fungera. Vid externt finansierade projekt, har bidragsgivarna dokumenterade krav på den ekonomiska redovisningen. För dessa projekt kan kommunen plocka fram de redovisningar som efterfrågas. 8. Kommunstyrelsen För att få en likartad hantering av projektredovisning inom nämnderna bör det finnas tydligt dokumenterade riktlinjer för hur projektredovisningen ska skötas vid såväl vid upstart, uppföljning och avslut. Tydliga kommungemensamma riktlinjer kan ge en bättre hantering av projektredovisning i samtliga nämnder samt bidrar till att öka den interna kontrollen inom detta område. Vi anser att kommunstyrelsen bör se till att tydliga riktlinjer avseende projektredovisning upprättas KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 4

49 ABCD Västerviks kommuns revisorer Granskning av projektverksamheten Projektet Ung och Trygg Vi har tittat närmare på projektet Ung och Trygg. Projektet är ett samverkansprojekt mellan flera förvaltningar för att ta fram förslag på hur arbetet och organisationen kan utvecklas för att få ett så effektivt och bra arbete som möjligt med våra barn- och ungdomar. Projektet är finansierat genom anslag från involverade nämnder. Utförare av projektet är Räddningstjänsten, detta är ett exempel på ett bra projektupplägg och ett undantag på hur kommunen generellt hanterar sina projekt. Projektet är ännu inte avslutat men har ett uttalat syfte och har karaktär av kompetenshöjning. Ett övergripande mål finns och projektets mål att identifiera behov, resurser, arbetssätt och behov av förändrad organisation. Projektbeställare är koncernledningsgruppen och som styrgrupp fungerar kommundirektör och förvaltningschefer. En referensgrupp finns som består av presidier och fackliga representanter. Medel finns avsatta och projektledare är utsedd. Tidplan finns angiven och uppföljningar sker löpande i styrgruppen. Bedömningen är att projektet är mycket väl dokumenterat. 9. Socialnämnden Den som är ansvarig för externt finansierade projekt är den som tilldelats ansvar eller som har ansökt om pengarna. Det är den personen som regelbundet ser över hur mycket pengar som har spenderats i projektet som sedan sammanställer redovisningen till den externa parten. Det är alltid definierat ett belopp, en tidsram, ev. löpande rapportering och hur man vill att kostnaderna skall redovisas. Det är också här det framkommer om man behöver återlämna medel, om det inte finns tillräckliga kostnader som knyts till projektet, eller om något annat krav inte uppfyllts. Det är alltid den som är ansvarig för projektet som håller i detta. De projekt som initieras internt, av politiken eller förvaltningen, hanteras inte genom projektkoder, men kan ändå vara att definiera som projekt. Testprojekt är till för att se om man vill implementera något permanent förekommer. I sådana fall föreslås nämnden eller uppdrar till förvaltningen att genomföra projektet. I det beslut som tas framgår tidsplan, budget, kriterier samt tid för utvärdering. En projektbudget tilldelas då den ansvarige. Vid periodens slut återredovisas resultatet till nämnden som sedan väljer om man vill förlänga verksamheten eller inte. Går man vidare omfördelas eller tillförs medel till den del av verksamheten som berörs. 10. Barn och Utbildningsnämnden Nämndens rutiner liknar de som redovisats under Socialnämnden. Långa projekt finns som löper under flera år och som sedan övergår till permanent verksamhet. En snabb och löpande utvärdering saknas i något fall. Slutrapportering finns av projekten KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 5

50 ABCD 11. Kultur och Fritidsnämnden Västerviks kommuns revisorer Granskning av projektverksamheten Nämnden har relativt lite projektverksamhet och bara då det finns extern finansiering. Behovet av projektredovisning har varierat mellan åren men är idag liten. Redovisningen sker med utgångspunkt från finansiärens dokumentationskrav. 12. Revisionsfrågor Har Västerviks kommun en ändamålsenlig hantering av sin projektverksamhet? Hur definieras begreppet projekt? Hur sker den politiska behandlingen och prioriteringen av projekt? Finns beslutade projekt upptagna i budget och plandokument? Har det i samband med beslut beskrivits hur projektet skall finansieras? Vilka system och rutiner följs under planeringsfasen? Finns målbeskrivningar samt vad som skall uppnås med projektet angivet innan igångsättning? Är någon tydlig tidsplan upprättad? Projektredovisningen av externt finansierade projekt följer kravet på ekonomisk redovisning. Interna projekt avrapporteras olika beroende på omfattning, finansiering, avvikelse och eventuell förlängning. Generellt sett måste kommunen utveckla sin projektredovisning till att bli ändamålsenlig från start till slut. Definitionen skiljer sig hos de intervjuade och ingen fastställd standard finns. Ekonomihandboken beskriver inte en ändamålsenlig projektredovisning. I ekonomisystemet finns många projektkoder som inte har koppling till projekt. Numerären av aktiva projekt är stor, 187 st. En viss sammanblandning mellan projekt och aktivitet förekommer och projektnummer används som kostnadsställe. Uppdrag med tidsbegränsning följs oftast upp och utvärderas. Projekt följs sällan upp om de stödjer övergripande planer utan används som en flerårigt kostnadsställe. Vid extern finansiering kan man fatta beslut om genomförande när denna är säkrad. De projekt som kommunen finansierar finns med i budget men det finns alldeles för många projektnummer som saknar budget. Strategiska beslut förekommer som ligger till grund för startade projekt. Det finns projekt som har finansiering men det finns många projektnummer som inte har det. Ekonomisystemet används, i övrigt saknar man ett generellt system. Vid extern finansiering följer man finansiärens rutiner. Vid interna projekt finns inget enhetligt system. Det finns projekt som har målformulering men det finns många projektnummer som inte har det. Det finns projekt som har tidplan men det finns många projektnummer som inte har det KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 6

51 ABCD Västerviks kommuns revisorer Granskning av projektverksamheten Är roller och ansvar tydliggjorda på ett tillfredsställande sätt? Finns tydliga instruktioner för bemanning av projekt angivet t.ex. projektorganisation och projektledning? Hur följs projekt under genomförandefasen och efter avslut? Finns fastställda rutiner för att avläsa och mäta projektets effekter gentemot uppställda mål? Generellt sett är svaret nej men det finns undantag. Ofta finns endast en attestant. Det finns vidare många projektnummer som inte har det. Nej. T.ex. ger ekonomihandboken dålig vägledning. Generella former för uppföljning och avslut saknas. I många fall saknas det helt. Nej. Centralt fastställda rutiner för måluppföljning saknas i kommunen. Projekt med extern finansiering blir ekonomiskt fullt slutredovisade enligt riktlinjer. Är informationen gällande projekt, både under genomförandefas och efter slutredovisning, aktuell och välstrukturerad utifrån beslutsfattarnas behov? Här finns det en stor förbättringspotential. Grunden måste vara en samsyn på vad ett projekt är och då borde behoven tillfredsställas. Finns det en komplett förteckning över pågående samt avslutade projekt? Det finns ingen komplett förteckning eller central uppföljning av projekt KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 7

52 ABCD Västerviks kommuns revisorer Granskning av projektverksamheten Slutsats och rekommendation Kommunen har inte drivit på utveckling av projektredovisningen och brister har funnits under längre tid. Övergripande projektpolicy och processbeskrivning saknas i kommunen. Omfattning, syfte och mål beskrivs dåligt i många projekt liksom projektets organisation, beslutsordning, tidplan, budget, ekonomistyrning, uppföljning och avrapportering. Det är svårt att få en klar bild av kommunens pågående projekt vid given tidpunkt samt avsatta och förbrukade medel för dessa. Det stora antalet aktiva projektkoder skapar en rörig bild då projekt blandas med andra aktiviteter. Kommunen kan knappast ha 187 aktiva projekt igång som är riktiga projekt. I ekonomisystemet bör projektnumren begränsas till att vara projekt. Här måste en genomgång och förbättring ske. Kommunen saknar tydliga riktlinjer för projektredovisning vilket borde finnas i ekonomihandboken. Vi rekommenderar att en person utses som öppnar och stänger projektet med medföljande ansvar. Vi rekommenderar att kommunen tittar på ett bra exemplen på projektredovisning inom kommunen. Vi föreslår Hornslandet inom Västervik Miljö & Energi AB som är applicerbart på andra projekt. Västervik den 15 februari 2013 KPMG AB Göran Lindberg Erik Rollborn 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 8

53 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 25 (39) Ks 20. Personalredovisning 2012 Dnr 2013/ Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 31 maj 2013 personalredovisning Den personalstatistiska redovisningen har tagits fram enligt de rekommendationer som Sveriges Kommuner och Landsting lämnar i samband med framtagande av kommungemensamma nyckeltal. Personalredovisningen omfattar även i vissa avsnitt de kommunala bolagen vilka då särskilt redovisas. Redovisningen omfattar både tillsvidare- och visstidsanställd personal för år 2012 och beskriver personalvolym, personalstruktur, personalrörlighet, lönestatistik och hälsoläget. Redovisningen är ett underlag till de förtroendevalda och förvaltningarna/bolagen att följa verksamheten i enligt med de personalstrategiska överväganden som presenteras i den strategiska planen. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna personalredovisning 2012 och överlämna den till kommunfullmäktige för kännedom. Justerandes sign Kommunstyrelsen (tfn) Västervik (fax)

54 Personalredovisning 2012 Antagen av KS 2013-

55 Personalredovisning 2012 VÄSTERVIKS KOMMUN Ledningskontoret GC/JR FÖRORD Den personalstatistiska redovisningen har tagits fram enligt de rekommendationer som Sveriges Kommuner och Landsting lämnar i samband med framtagande av kommungemensamma nyckeltal. Personalredovisningen omfattar även i vissa avsnitt de kommunala bolagen vilka då särskilt redovisas. Redovisningen omfattar både tillsvidare- och visstidsanställd personal för år 2012 och beskriver personalvolym, personalstruktur, personalrörlighet, lönestatistik och hälsoläget. Statistiken är hämtad i hypergene och grundar sig på dess redovisningsmodeller. I tidigare personalredovisningar har statistiken hämtats från PS-utdata. Vi ser redovisningen som ett underlag till de förtroendevalda och förvaltningarna/bolagen att följa verksamheten i enligt med de personalstrategiska överväganden som presenteras i den strategiska planen. Tanja Levin Gunnel Candlow/Johanna Reidefors personalchef HR-konsult personalutvecklare 2

56 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 4-5 Personalfakta och personalstruktur Urval och förtydligande 5-6 Anställda efter anställningsform och kön 7-9 Anställda fördelat på hel- och deltidsanställningar 9 Åldersstruktur Anställda fördelat efter arbetsidentifikation, AID 12 Lönestatistik redovisat efter arbetsidentifikation, AID Hälsoläget Frisktal 14 - Sjukfrånvaro Genomförda åtgärder i organisation och arbetsmiljö Kostnader för sjukfrånvaron 18 - Arbetsskador 19 Personalförsörjning, personalrörlighet och avgångar Pensionsavgångar Outtagen semester, okompenserad övertid 21 Resursanvändning

57 SAMMANFATTNING Personalfakta och personalstruktur Den 1 november 2012 finns i kommunen 2999 anställda, tillsvidare- och visstidsanställda. Det är en minskning med 240 anställda mot närmast föregående år. Bolagen har 263 anställda 2012 (2011:237). Medelsysselsättningsgraden för alla anställda är 92 %; bland kvinnor 90,9 % och bland männen 96,3%. Medelsysselsättningsgraden har ökat med 0,5 procentenheter sedan De flesta deltidsanställda finns i de kvinnodominerade yrkesgrupperna. I kommunen har 59 % av de anställda kvinnorna heltidstjänst medan 85 % av männen har heltidstjänst. Medelåldern för kommunens anställda är 47 år. Åldersstrukturen bland de kommunanställda visar stora pensionsavgångar under den närmaste femårsperioden. Under finns 401 anställda som fyller 65 år och kan gå i pension. Enligt gällande lagstiftning kan anställda välja att gå i pension i åldersintervallet år. De största pensionsavgångarna finns bland lärare och personal inom vård och omsorg. Könsfördelningen bland de anställda är 80% kvinnor och 20% män. Personalstrategiska frågor För att kunna lösa nyckelfrågan att i hård konkurrens kunna rekrytera och behålla framtidens medarbetare är det nödvändigt att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Prioriterade personalpolitiska frågor är nöjda medarbetare och bibehålla en förhållandevis låg sjukfrånvaro. En kommungemensam medarbetarenkät har genomförts och för att utveckla och förstärka en koncerngemensam personalpolitik fokuseras på utveckling och insatser som handlar om ledarskap, medarbetarskap och hälsofrämjande åtgärder i enlighet med styrdokumentet Budget 2013 ekonomisk planering visioner, prioriteringar och resurser. En koncerngemensam hälsopolicy med kompletterande riktlinjer är framtaget för att stödja ett hälsofrämjande arbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har fokuserat på förebyggande arbete och uppföljning, analys och åtgärder som resultat av medarbetarenkäten. Medellönen i kommunen är kr per månad för tillsvidareanställda. Medellön för kvinnorna är kr per månad och för männen kr per månad. Kvinnors lön är 89,5 % av männens lön vilket är en liten ökning mot

58 Hälsoläget Hälsa ses ur ett helhetsperspektiv där de fysiska, psykiska och sociala faktorerna hänger samman. Systematiskt arbetsmiljöarbete med förebyggande insatser, ett effektivt rehabiliteringsarbete och satsningar i syfte att utveckla den goda arbetsplatsen är väsentliga åtgärdsområden för att öka hälsotal och nå hållbart arbetsliv. Företagshälsovårdsresurs har under 2012 använts till insatser inom psykosocial och fysisk arbetsmiljö, utbildning och förebyggande arbete, rehabilitering, funktionsbedömningar, lagstadgade hälsokontroller, rådgivning, hälsokontroller, mm. Efterfrågan på förebyggande insatser som stöd och handledning och insatser i den psykosociala arbetsmiljön är den insatsform som används mest. Sjukfrånvaron bland kommunens anställda utgör 4,7 % av den totala arbetstiden under 2012, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med Genomsnittet för hela landets kommuner är, 5,5 %. Västerviks kommun bibehåller en bra placering bland alla landets kommuner med sitt låga sjuktal. Målsättningen att behålla den låga sjukfrånvaron är en indikator att framstå som en attraktiv arbetsgivare enligt inriktning och prioritering i styrdokumentet Budget 2013 ekonomisk planering visioner, prioriteringar och resurser. URVAL OCH FÖRTYDLIGANDE Vilken personal avses? Redovisningen avser tillsvidare- och visstidsanställd personal vars villkor regleras av avtal enligt allmänna bestämmelser (AB). Med visstidsanställd personal menas en tidsbegränsad anställning (med månadslön) som varar minst 3 månader och med en sysselsättningsgrad på minst 40%. I antalet anställda ingår även tjänstlediga. Vilken tidpunkt avses? Mättidpunkten är om inget annat anges den 1 november. Det är en allmänt vedertagen mättidpunkt i personalstatistiska sammanhang eftersom den är opåverkad av helger och ledigheter. Anställd = motsvarar en person som har ett anställningsförhållande med kommunen. Anställning = ett avtal om anställning mellan en person och kommunen. En person kan ha flera anställningar. Anställningar ögonblicksbild Det är nödvändigt att skilja på anställda och anställningar. En person kan ha mer än en anställning i kommunen. Antalet anställningar summerat för kommunen är därför högre än antalet anställda. T.ex. kan antalet anställningar i redovisade tabeller överstiga antalet anställda i summeringen. Resursanvändning - hela året Resursanvändning beskriver omfattning och fördelning av arbetad tid och frånvaro under hela året. Årsarbete = möjlig arbetstid under ett år för en heltidsanställd. 5

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport KPMG AB 0-- Antal sidor: 0 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion.

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. SKRIVELSE 2016-06-07 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. Vi har genomfört en

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 Granskning av investeringsprocessen Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och revisionsfråga 1 3. Avgränsning

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Styrning och uppföljning inom Bildningsutskottets verksamhetsområde

Styrning och uppföljning inom Bildningsutskottets verksamhetsområde Kommunstyrelsen Styrning och uppföljning inom s verksamhetsområde KPMG AB Datum Antal sidor: 6 2012 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning

Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Erik Wottrich Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning Ekerö kommun Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning

Läs mer

33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109

33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 38 (41) 2014-03-24 Ks 33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109 Angelica Katsanidou (S) och Dan Nilsson

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Mariestads kommun. Granskning av rutiner vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Granskningsrapport

Mariestads kommun. Granskning av rutiner vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Granskningsrapport ABCD Mariestads kommun Granskning av rutiner vid åtgärder för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan Granskningsrapport KPMG AB 2013-01-15 Antal sidor: 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-01 80 IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020 (UN 2016.040) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

IT-policy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret Per-Ola Lindahl

IT-policy. Styrdokument, policy Kommunledningskontoret Per-Ola Lindahl Styrdokument, policy Kommunledningskontoret 2011-05-03 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2015:314 per-ola.lindahl@upplandsvasby.se IT-policy Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen:

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016

Kungsbacka kommun. Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg för Förskola & Grundskola 2013-2016 Fastställd i nämnden för Förskola & Grundskola 24 januari 2013 1 Strategin handlar om skolutveckling för att

Läs mer

Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi

Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-02-09 Dnr KS 157/2009-01 Leif Eriksson Kommunstyrelsen 2010-03-08 Svar på revisionsrapport om kommunens IT-strategi Sammanfattning KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning 2016-01-29 KS/2014:380 Handläggare Carina Stolt Tfn 0142-851 11 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Bakgrund

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

Personalbokslut 2012

Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Personalbokslut 2012 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska ge en aktuell bild

Läs mer

Långsiktig personalförsörjning

Långsiktig personalförsörjning Långsiktig personalförsörjning Krokoms kommun PM/Förstudie Datum 2010-12-10 Maj-Britt Åkerström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING... 3 BAKGRUND OCH REVISIONSKRITERIER... 3 ÄNDRAD

Läs mer

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad

IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT strategi för grundskolan i Malmö stad IKT-Handlingsplan för grundskolan Jag använder internet till att chatta med vänner kolla instagram, youtube och ibland kanske jag gör läxor på datorn, ipad,mobil

Läs mer

Kompetensförsörjning och generationsskiften

Kompetensförsörjning och generationsskiften Revisionsrapport Kompetensförsörjning och generationsskiften Piteå kommun Datum Helena Lundberg, Certifierad kommunal revisor 2009-09-03 Helena Lundberg, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Avesta kommun. Utveckling och hantering av kommunens sjukfrånvaro. Offentlig sektor KPMG AB 2015-03 Antal sidor: 10

Avesta kommun. Utveckling och hantering av kommunens sjukfrånvaro. Offentlig sektor KPMG AB 2015-03 Antal sidor: 10 ABCD Avesta kommun Utveckling och hantering av kommunens sjukfrånvaro Offentlig sektor KPMG AB 2015-03 Antal sidor: 10 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden

DIARIENUMMER UN VALLENTUNA GYMNASIUM. IT-plan Antagen av utbildningsnämnden DIARIENUMMER UN 2016.040 VALLENTUNA GYMNASIUM IT-plan 2017-2020 Antagen av utbildningsnämnden 2016-12-08 87 IT-plan 2017-2020 Innehåll IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020... 1 1 Inledande ord... 1 2

Läs mer

Övergripande granskning IT-driften

Övergripande granskning IT-driften www.pwc.se Övergripande granskning IT-driften Sollentuna Kommun Bakgrund och syfte Inledning Under augusti-september 2013 har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sollentuna kommun genomfört

Läs mer

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande

PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Läsåret 2016-17 PARKSKOLANS IT-strategi för bättre lärande Bakgrund Den svenska skolan och även Pysslingens skolor står inför stora utmaningar. Alla elever når inte skolans mål och skillnaderna är många

Läs mer

Guide till projektmodell - ProjectBase

Guide till projektmodell - ProjectBase Guide till projektmodell - ProjectBase Innehållsförteckning 1. Projektmodellen ProjectBase 2 2. Vad är ett projekt? 2 3. Syfte och mål 2 4. Projektets livscykel 3 5. Styrdokument och checklistor 4 6. Organisation

Läs mer

Kommunrevisionen KS 2016/00531

Kommunrevisionen KS 2016/00531 V W Halmstad Kommunrevisionen Datum 2017-02-07 kommunrevisionen@halmstad.se Dnr KS 2016/00531 Yttrande - Granskning övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externt och internt dataintrång

Läs mer

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport.

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport. 1(5) KS 2008/0177 Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport Bakgrund Under det gångna året har inträffat ett antal driftstopp inom IT och telefoni som fått allvarliga konsekvenser genom att för verksamheten

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Svar på revisionsskrivelse informationssäkerhet

Svar på revisionsskrivelse informationssäkerhet TJÄNSTEUTLÅTANDE Personalavdelningen Dnr KS/2014:280-007 2015-03-03 1/3 KS 10:1 Handläggare Annica Strandberg Tel. 0152-291 63 Kommunrevisionen Svar på revisionsskrivelse informationssäkerhet Förslag till

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Metod 2 4. Resultat av granskningen 2 4.1 Rutin för investeringar 2 4.1.1 Uppföljning 2 4.1.2 Budgetöverskridande

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025

14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (29) 2015-06-15 Ks 14. Personalredovisning 2014 Dnr 2015/298-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 2 juni 2015 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer Tidaholms kommuns revisorer Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd Revisionsfråga: Säkerställer Barn- och utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning att skolorna arbetar i enlighet med gällande

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Ersättningsmodeller (delprojekt i Ett lärande i Väsby) Projektledare:, ekonomistrateg Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp,

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren Plan för Förprojektering av modellskola 2012 Syfte Planen ska skapa möjligheter för projektering av en modellskola för att utvärdera funktionalitet av en-till-en-processen och genomförandet av en lärplattform.

Läs mer

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(7) Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning Projektägare: Björn Axén Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025

8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (32) 2014-06-16 Ks 8. Personalredovisning 2013 Dnr 2014/347-025 Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 4 juni 2014 en redovisning av kommunens personalsituation

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se

PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 norrtalje.se h PERSONALBOKSLUT 2011 Norrtälje Kommun sammanställer årligen ett personalbokslut som en del av kommunens redovisning. Avsikten med detta är att personalbokslutet ska

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Strategi för IT i skolan Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Informationstekniken kommer kanske inte att rädda mänskligheten...men den är ett kraftfullt verktyg. Människor

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN 2 (7) Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 4 IT... 4 Sammanfattning... 7 LULEÅ KOMMUN 3 (7) Bakgrund Elever ska ha tillgång till

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010

Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010 PM Uppföljning av revisionsrapport om kommunens IT-hantering från 2010 Emmaboda kommun 11 juni 2012 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor 2010-års granskning Följande revisionsfrågor ställdes 2010:

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Verksamhetsmål och finansiella mål. Driftsredovisningar för styrelser och nämnder. Kommentarer driftsredovisning

Verksamhetsmål och finansiella mål. Driftsredovisningar för styrelser och nämnder. Kommentarer driftsredovisning Innehåll Kontakter vid KPMG för denna rapport är Per-Olof Andersson Tel: 070-562 58 62 perolof.andersson@kpmg.se Ulrika Bergström Tel: 035-15 43 35 ulrika.bergstrom@kpmg.se Innehåll Inledning Granskning

Läs mer

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 ABCD Kramfors kommun BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 Rapport BAS-förvaltningens hyresavtal 20131113.docx

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID Sätt er gärna partsgemensamt med personer från samma kommun, landsting eller region SYFTE MED DAGEN 1) Presentera manual för heltidsplan 2) Inspiration till att starta

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer