Samarbete ger en bättre vardag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samarbete ger en bättre vardag"

Transkript

1 Samarbete ger e bättre vardag

2 Hyvige Mätsälä Vichtis Nurmijärvi Tusby Vada Esbo Borgäs Träskäda Kervo, Sibbo Huvudstadsregioe: Helsigfors, Esbo, Vada ochgrakulla Helsigforsregioe: Helsigfors, Esbo, Vada, Grakulla, Hyvige, Träskäda, Kervo, Kyrkslätt, Mätsälä, Nurmijärvi, Borgäs, Sibbo,Tusby och Vichtis. Grakulla Helsigfors Kyrkslätt Samarbete ger e bättre vardag Huvudstadsregioe fugerar över kommugräsera Beslutsfattara och tjästeiehavara har kavlat upp ärmara och u fis ett brett spektrum av gemesamma priciper och tjäster för ivåara i huvudstadsregioe. Helsigfors, Esbo, Vada och Grakulla utvecklas till ett område som fugerar som e ehet och där miljö är ära ature och där det är bra att bo, studera, arbeta och vara företagsam. Huvudstadsregioes regioportal sammaställer på e och samma adress samarbetsprojekt i huvudstadsregioe och Helsigforsregioe, gemesam service i regioe och möteshadligara för Delegatioe för huvudstadsregioe och Helsigforsregioes samarbetsmöte. Frå sidora kommer ma vidare till städeras elektroiska tjäster.

3 Vård över kommugräsera Uder 2009 öppas samjourer som får alitas över kommugräsera. E samjour iom mu- och tadvård öppas i samjoursjukhuset i Mejlas uder 2009 för ivåara i huvudstadsregioe och Kyrkslätt. Kvällsjoure samt veckosluts- och helgjourera sköts gemesamt. E ehet för specialiserad mu- och tadvård ileder si verksamhet höste 2009 i Bruakärr, i lokaler hyrda av Istitutioe för odotologi vid Helsigfors uiversitet. Ehete bildas krig Helsigfors stads hälsovårdscetrals ehet för specialiserad mu- och tadvård, och de betjäar utom ivåara i huvudstadsregioe också dem i Kyrksätt. Hälsovårdsrådgivig ges på adresse Ma ka också riga rådgivigsumret dyget rut sju dagar i vecka. HUCS sjukvårdsområde omfattar sjukhus i Helsigfors och Nylad, av dem fis 17 i Helsigfors, Esbo och Vada. Sjukvårdsområdet bejäar främst patieter frå Helsigfors, Esbo, Vada, Kyrkslätt, Kervo och Grakulla. Valfrihet i dagvårde Spelrummet är det gäller dagvårdsplatser blir bredare, då barfamiljera i olika livssituatioer ka välja dagvårdsplats oberoede av på vilke sida om stadsgräse iom huvudstadsregioe de bor. Reforme geomförs i tre faser och slutförs Reda i dag får bare behålla si dagvårdsplats tills de börjar skola, om familje flyttar frå e stad till e aa iom huvudstadsregioe. I börja av augusti 2008 görs ett försök med gemesam asöka om dagvårdsplats i två gräsområde i städera. Gemesamma socialvårdstjäster Städeras socialjourer samarbetar i ätverk och ger råd och hjälp till dem som behöver socialvård. Stödbostädera blir fler och dit hävisas persoer med psykiska problem, krimialvårdsklieter och uga drogmissbrukare. Tillsammas med state halverar huvudstadsregioe atalet lågtidsbostadslösa fram till Kompetescetret Socca sammaställer på webbsidora utveckligsprojekt iom socialsektor i huvudstadsregioe.

4 Huvudstadsregioe utbildar Ladets största yrkeshögskola Metropolia bildades då Stadia i Helsigfors och Evtek i Vada och Esbo slogs ihop. Avsikte är att stärka yrkeshögskoleutbildiges ställig i huvudstadsregioe, förbättra verksamhetsbetigelsera för arbets- och ärigslivet i regioe och bredda studeradeas valmöjligheter. De fjärde största yrkeshögskola i Filad, Laurea, är e yrkeshögskola för serviceiovatioer som producerar ytt kuade och ger arbetslivsära utbildig och främjar områdesutvecklige. Laurea ägs av bl.a. städera Esbo, Grakulla och Vada. iriktade läroastaltera. De kommuala medborgar- och arbetaristitute i huvudstadsregioe samkör webbamäligara i börja av Kude hittar istitutes kurser på ett och samma ställe och ka lätt jämföra respektive städers utbud och samtidigt amäla sig till kursera. Helsigforsregioes sommaruiversitet är e läroastalt för fritt bildigsarbete som ger öppe uiversitets- och yrkeshögskoleudervisig, språkkurser, fiska för utläigar, kompletterade utbildig, öppa föreläsigar för allmähete och abiturietkurser. På webbsidora ka ma bl.a. amäla sig till kursera. Uga helsigforsare, esbobor, vadabor och grakullabor ka söka i till gymasiera i huvudstadsregioe eligt fritt val. Städera sköter kostadera sisemella. I september 2007 öppade e rådgivig för gemesam yrkesiriktad vuxeutbildig i Glaspalatset i Helsigfors. Här får vuxa i arbetsför ålder vägledig, alterativa stigar att bygga vidare på sitt kuade och hadledig iför valet av ytt yrke. Vuxeledara är e läk mella arbetslivet och de yrkes

5 Högklassiga trafiktjäster Trafike utvecklas i samråd mella de 14 kommuera i Helsigforsregioe. Tovikte ligger på spårbude trafik. Så småigom iförs ett gemesamt biljettsystem. I börja av 2010 grudas e beställarorgaisatio för kollektivtrafike i Helsigforsregioe. Avsikte är att de ska omfatta städera i huvudstadsregioe och, i fråga om ärtrafik på VR, state. De övriga kommuera i regioe ska kua gå med i de ya mydighetsorgaisatioe för kollektivtrafik. Esbo och Helsigfors stadsfullmäktige beslöt i maj 2008 att västmetro ska byggas. Metro förlägs frå Gräsvike i Helsigfors till Mattby i Esbo. Byggarbetea ileds Byggarbetea på Rigbaa frå Måtesdal via Helsigfors Vada flygplats till stambaa ileds Rigbaa bekostas av state, Fiavia (Luftfartsverket) och Vada stad. Följade guider betjäar dem som rör sig i huvudstadsregioe: SAD:s respla upplyser om de bästa kollektivtrafikförbidelsera och tidtabellera i huvudstadsregioe. Tjäste omfattar gatuadresser och flera adra objekt i regioe. aikataulut.ytv.fi/reittiopas Reseplaerare för cyklig fis på adresse: kevytliikee.ytv.fi Av friluftskarta över huvudstadsregioe framgår frilufts- och cykelstråk, friluftsområde och -parker, idrottsplatser och itressata kultur- och aturobjekt i Helsigfors, Vada, Esbo och Grakulla. ptp.hel.fi/ulkoilukartta

6 Samarbete ger effektiva miljötjäster Avsikte är att SAD:s orgaisatio i börja av 2010 utökas med vatte- och avloppsverksamhete iom huvudstadsregioe. Då omfattar SAD vattetjäster, avfallsbehadlig och observatio av luftkvalitete. Geom att vattetjästera och avfallstjästera slås ihop udviks admiistrativa överlappigar, driftsäkerhete förbättras och avgiftera förehetligas. Huvudstadsregioes Återviigscetral Ab är e allmäyttig sammaslutig som ite eftersträvar vist och har som mål att förbättra livsmiljö geom att miska avfallsberget och öka miljömedvetehete. Återviigscetrale tar emot avädbara föremål. De doerade föremåle säljs eller ges vidare. Ett luftskyddsprogram har utarbetats för e bättre luftkvalitet i huvudstadsregioe. Det sammaslaga miljölaboratoriet MetropoliLab iledde si verksamhet i börja av Det är specialiserat på livsmedels-, vatte- och miljöprover. Det ligger i Vik och har ett verksamhetsställe också i företagsservicecetret Leija i Vada. MetropoliLab betjäar utom städera också privata kommuivåare och företag. Helsigfors, Esbo och Vada hittedjursservice fis i hittedjurshuset i Vik. Uiversitetets djursjukhus har öppet dyget rut alla dagar uder året. Smådjurssjukhuset har jour för brådskade fall och där ges första hjälpe i akutfall utom tjästetid. Joure betjäar Helsigfors, Esbo, Grakulla och Kyrkslätt.

7 Boedeservice på ett och samma ställe Helsigfors, Esbo och Vada följer gemesamma gruder då de väljer boede i kommuala hyresbostäder. Ordigsumret som behövs i kö för asöka om bostadsrättslägehet fås elektroiskt i städeras gemesamma datasystem. Med det gemesamma datasystemet upprätthålls asökigara, godkäs de som får bostadsrätt och förs statistik. Städera och state har igått e avsiktsförklarig om tomtoch bostadsutbudet. I Helsigforsregioe bör det byggas ya bostäder årlige. Av dem bör e femtedel vara hyresbostäder. Parterskap iom gatu- och fastighetsuderhållet I städeras gräsområde utförs samarbete iom uderhållet, gaturehållige, söplogige, utyttjadet av regvatte och avledige av ytvatte frå fastighetera ära gräse. I samarbete utreds frågora om överskottsjordmassor, kudrespos, parkerigsövervakig, miskig av gatudammet, avlägsig av klotter och olovliga soptippar. Samupphadlig blir billigare Helsigfors, Esbo, Grakulla och Vada kokurresutsätter och sköter seda 2008 tillsammas upphadligara är det gäller exempelvis skolmaterial, kotorsartiklar, biblioteksmaterial, IT-utrustig och upphadligar iom social- och hälsovårde. Samupphadlige gäller också livsmedel, kopiepapper, tadvårdsistrumet och midre möbler, redskap för daghem, skolor och äldreomsorge samt tadvårdsmaterial, möbler och iredigsartiklar.

8 Boklå och motiosstigar över gräsera Biblioteke i huvudstadsregioe är föregågare är det gäller samarbete. De här HelMet-biblioteke har gemesam webbtjäst, gemesamma avädigsregler och gemesamma avgifter. Bibliotekes databas över mediebestådet är till för alla ivåare i huvudstadsregioe. Med hjälp av HelMet ka ma söka material, beställa böcker och förya lå. Helsigfors, Esbo, Vada och Grakulla idrottsförvaltigar samarbetar regioalt i fråga om cykel- och friluftsstråk, skidspår, ridrutter, friluftsområde, maria tjäster i skärgårde, sjöbussar till yttre skärgårde, båtsport, fiske och iformatio. Samarbetet krig ya idrottsprojekt går ut på t.ex. simhallar

9 och skidtular. För ärvarade plaeras ett aturum i Noux atioalpark som betjäar alla friluftsområde på Noux sjöplatå. Netari. Rådgivigstelefoe Pulmakulma omfattar u också hela de ekoomiska regioe. Ugdomsförvaltigara i huvudstadsregioe har skapat de virtuella ugdomsgårde

10 10 Huvudstadsregioe markadsför Städera i huvudstadsregioe har grudat ett gemesamt markadsförigsföretag, Greater Helsiki Promotio. Det markadsför huvudstadsregioe uder rubrike Helsiki Busiess Hub. Greater Helsiki Promotio: Culmiatum Ltd Oy är ett utveckligsbolag för Nylad, som geomför ett riksomfattade program för kompetescetra och ägaras gemesamma projekt för att iovatiosmiljö i regioe ska utvecklas. Stora arbetsgivare De fyra städera har sammalagt ästa aställda. Tillgåge till arbetskraft måste tryggas. Städera har bildat ett gemesamt bolag att sköta rekryterige, Seure Hekilöstöpalvelut Oy. På rekryterigssidora ka ma läma e öppe asöka om arbete vid städera i huvudstadsregioe och söka kortjobb. Städera bereder sig tillsammas på arbetskraftsbehovet och har därför fört kampaje Magifik metropol som ska göra städera käda som arbetsgivare och markadsföra lediga platser. De stadsaställdas arbete och verksamhet påverkar varje ivåares miljö, livskvalitet och välfärd. MAGNIFIK METROPOL Massvis med möjligheter Ivadrara behövs Ivadrige blir mer mågfacetterad. Allt oftare flyttar ivadrare till Helsigfors, Esbo, Vada och Grakulla för att få arbete. Dessutom förekommer pedlig över ladsgräsera som betyder att utläigar ite egetlige flyttar hit, uta kommer hit och kortjobbar. Iteratioella kulturcetret Caisa upprätthåller e databak för ivadrare. Webbtjäste ger, på 14 språk, ivadrara upplysigar om hur det filädska samhället fugerar och vilka tjäster samhället ger. Städera i huvudstadsregioe har irättat e rådgivig för ivadrare som vill bli företagare. Företags-Helsigfors verkar regioalt. Tjäster ges t.o.m. om affärsidéer på adresse. Selma är e webbtjäst för arbetet med det mågkulturella och ivadrig. Selma ger aktuell iformatio om det mågkulturella i huvudstadsregioe.

11 11

12 12 Utgivare: Sekretariatet för Delegatioe för huvudstadsregioe Layout: Guassi Oy Bilder: Helsigfors, Esbos, Vadas och Grakullas bildarkiv Översättig: Margit Sederholm/Förvaltigscetrale, Helsigfors stad Tryck: Digi-paio, Helsigfors stads förvaltigscetral 2008 På Iteret:

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Stopp och Håll ut! I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Läkemedel vid rökstopp

Läkemedel vid rökstopp Läkemedel vid rökstopp I dea broschyrserie igår: Vad vier du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Sus Ett material av Sluta-Röka-Lije i samarbete

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM.

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. Nylands FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. PUSSLAR IHOP HELHETER. förbund ISBN 978-952-448-384-1 (inb.) ISBN 978-952-448-385-8 (pdf) Översättning: Susan Neiro och Patricia Karlsson

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Båstads kommuns vision samt inriktningsmål

Båstads kommuns vision samt inriktningsmål Båstads kommuns vision samt inriktningsmål Vision Båstads kommun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen. Med detta menar vi att Båstads kommun året om ska vara attraktiv att

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

För en levande tvåspråkighet

För en levande tvåspråkighet Folkhälsans rapporter 4/2012 För en levande tvåspråkighet Rapport om Folkhälsans arbete för språkbad samt om tillgången till grundläggande utbildning och dagvård på svenska på enspråkigt finska orter under

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Framgångsrikt, men förbisett

Framgångsrikt, men förbisett om bibliotekets betydelse för integration Svensk Biblioteksförening april 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 70380, 107 24 STOCKHOLM Tel: 08-545 132 30. Fax. 08-545 132 31 E-post: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola 2007 Samarbetsgruppens medlemmar: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011 Språk en väg in i arbetslivet En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2 Förord Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv vill tillsammans uppmärksamma

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Regeringsbeslut III:5 2010-05-27 S2010/4319/ST (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk

Läs mer