Kommunikationslösningar till företag i 13 år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationslösningar till företag i 13 år"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012

2 Kommunikationslösningar till företag i 13 år Med visionen att Phonera skall ha de mest nöjda och lojala företagskunderna på den skandinaviska marknaden för kommunikationstjänster Antalet tjänster (RGU) ökade med 16 % under året. Två nya datacenter driftsätts Sätra (Stockholm) och Oslo. Phonera har för femte året de mest nöjda företagskunderna inom fast telefoni enligt SKI:s årliga undersökning. 397,8 mkr 2011 Phonera redovisar sitt bästa helårsresultat och starkaste kassaflöde hittills. Satsningen inom hosting på den norska marknaden fortsätter genom ett strategiskt förvärv av det Oslobaserade bolaget Ventelo Hosting AS. Phoneras affärsområde Managed Services byter namn till Availo. Phonera har åter de mest nöjda företagskunderna inom fast telefoni enligt SKI:s årliga undersökning. 392,3 mkr 2010 Phonera får ett helhetsutbud inom telefoni i och med lanseringen av mobiltelefoni och mobilt bredband. Ett första steg mot skandinavisk breddning inom Availos verksamhet (dåvarande Managed Services) tas med förvärvet av FastHost i Oslo. Ökade intäkter i kombination med den högsta bruttomarginalen hittills gav ett kraftigt förbättrat resultat och kassaflöde. 335,4 mkr* 2009 Phoneras renodlande verksamhet växer med ökad bruttomarginal inom fast telefoni och ökad omsättning inom datakommunikationstjänster (+45 %) och hosting (+63 %). Phonera har för andra året i rad de mest nöjda företagskunderna inom fast telefoni enligt SKI:s årliga undersökning. 309 mkr* 2008 Phonera har renodlat verksamheten för att fokusera på de tillväxtområden som identifierats. - Avyttring av dotterbolag och konsumentkundstock. - Avveckling av telefoniplattform, grossist- och återförsäljarverksamhet. Phonera har de mest nöjda företagskunderna inom fast telefoni enligt SKI:s årliga undersökning. 294,8 mkr* (358,8 mkr) 2007 Via tre strategiska förvärv (Rix Telecom AB, Rekall AB och NetCamp AB) stärker Phonera närvaro, kompetens och produktutbud på marknaden för hosting- och datakommunikationstjänster. Marknaden utökas mot större företag. 245,5 mkr* (297,4 mkr) 2006 Börsnoterade Viking Telecom förvärvar verksamheten i Phonera och tar namnet Phonera AB. Verksamheten noteras på Stockholmsbörsen. Satsning på IP-baserade tjänster till företag påbörjas. Förvärv av Felicitas och Nocom Networks. Affärsområde Managed Services bildas. 188,9 mkr* (228,4 mkr) 2005 Samarbetsavtal för försäljning av mobiltelefoni tecknas med Telenor. Phonera har de mest nöjda företagskunderna inom fast telefoni enligt SKI:s årliga undersökning. 136,3 mkr* (177,1 mkr) 2003 Telitel förvärvas och företagskunderna överförs till Phonera. Satsning på konsumentmarknad påbörjas. 84 mkr 2001 Efter ett strategiskt vägval fokuseras verksamheten till att via telemarketing erbjuda förvalstelefoni till små företag med upp till 20 anställda. 7 mkr 2000 Phonera grundas och fokuserar initialt på direktförsäljning av förvalstelefoni till företag. 2 mkr Phoneras omsättningsutveckling * Jämförbar verksamhet

3 Q1 Invigning Q2 för av Availos nya datacenter i Sätra (Stockholm). Den totala investeringen för datacenter Sätra (Stockholm), Hammarby (Stockholm), Linköping samt Oslo uppgick till 43,3 mkr i det första kvartalet. Robert Öjfelth tillträdde som ny VD och Koncernchef Phonera AB (publ.). Innehåll Helåret Phonera har två tydliga affärer 3 VD-intervju 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Phonera Telefoni 8 Availo 16 Hållbarhet 25 Aktien 30 Femårsöversikt 32 Förvaltningsberättelse 34 Bolagsstyrning 38 Resultaträkning - Koncernen 43 Balansräkning - Koncernen 44 Resultaträkning - Moderbolaget 45 Balansräkning - Moderbolaget 45 Kassaflödesanalys 46 Förändringar i eget kapital 47 Q3 Beslut togs att fortsätta vidareutveckla Phoneras dotterbolag Availo inom koncernen samt att genomföra ledningsförändringar inom Availo. Phonera ingick en förlikning med TDC Sverige AB gällande retroaktiva trafikkostnader för mobil samtalstrafik i Tele2 och Telias nät för perioden Noter 48 Styrelse 58 Koncernledning 59 Styrelsens försäkran 60 Revisionsberättelse 61 Aktieägarinformation 62 Ordlista och definitioner 63 Adresser 64 Q4 Phonera hamnade åter i topp när Svenskt Kvalitetsindex mätte kundnöjdheten bland teleoperatörernas företagskunder (tidigare 2005, 2008, 2009 och 2011). Världens tredje största internetoperatör, TeliaSonera International Carrier, tog sina första kundservrar i drift i Availos datacenter i Sätra (Stockholm).

4 Helåret 2012 Nettoomsättningen uppgår till 397,8 (392,3) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt (EBITDA) uppgår till 51,0 (69,9) mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 34,5 (53,4) mkr. Rörelsemarginalen uppgår till 8,7 (13,6) %. Resultat efter skatt uppgår till 22,6 (50,2) mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten, efter förändring av rörelsekapital och efter investeringar, uppgår till -56,2 (3,1) mkr. Årets nettoskuld uppgår till 135,3 (28,6) mkr. Årets investeringar i datacenter Sätra (Stockholm), Hammarby (Stockholm), Linköping samt Oslo uppgår per till 85,8 mkr. Resultat per aktie uppgår till 2,89 (6,43) kr. Satsningen på försäljningen ökar kundanskaffningskostnader under perioden januari - december med 5,6 mkr jämfört med motsvarande period 2011, vilket netto givit Phonera Telefoni fler kunder. Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning om 0,64 (3,20) kr per aktie lämnas för 2012 som utbetalas under det fjärde kvartalet Efter rapportperiodens utgång Beslut på ytterligare utbyggnad i befintliga datacenter i Sätra (Stockholm) och i Oslo. Nettoomsättning, per affärsområde Nettoomsättning 33,7% AVAILO Ekonomisk översikt 66,3% Phonera Telefoni tkr Nettoomsättning mkr 397,8 392,3 335,4 307,7 303,0 Omsättningstillväxt från föregående år % 1,4 17,0 9,0 1,5 21,9 Bruttomarginal % 53,2 56,0 56,2 46,3 45,4 Rörelseresultat före avskrivningar, finansiella kostnader och skatt (EBITDA) mkr 51,0 69,9* 56,2* 23,7 42,3 Rörelseresultat (EBIT) mkr 34,5 53,4* 40,5* 11,3 28,3 Resultat efter skatt mkr 22,6 50,2 49,8 10,7 27,1 EBITDA-marginal % 12,8 17,8 20,5 7,7 11,5 Rörelsemarginal % 8,7 13,6* 12,0* 3,7 7,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten mkr 12,8 78,9 59,6 26,8 12,9 Kassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar mkr -56,2 3,1 30,6 14,7 24,7 Soliditet % 39,0 51,1 38,8 44,2 46,8 Nettoskuld mkr 135,3 28,6 42,4 12,1 8,6 Eget kapital mkr 153,8 156,3 126,7 85,9 85,0 Avkastning på eget kapital % 14,7 32,1 39,7 12,5 32,0 Avkastning på sysselsatt kapital % 8,8 24,6 32,3 10,0 25,0 Resultat per aktie** kr 2,89 6,43 6,37 1,37 3,40 Utdelning per aktie*** kr 0,64 3, 2 0 2, 5 6 1, 1 5 1, 1 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie kr 1,64 1 0, 11 7, 6 3 3,43 1, 6 0 Eget kapital per aktie kr 19,70 20,01 1 6, , , 8 7 Antal anställda, medeltal tkr Intäkter jämförbar verksamhet, Phonera Telefoni Intäkter jämförbar verksamhet, Availo Rörelseresultat * Exkl. engångseffekter ** I december 2008 genomfördes en sammanläggning av Phoneras aktie, 1:20. *** För 2012, styrelsens förslag 2 Phonera Årsredovisning Helåret

5 Phonera har två tydliga affärer Phoneras två affärsområden Phonera Telefoni och Availo, har båda tydliga och väl avgränsade affärsfokus. Phonera Telefoni Fokus på små och medelstora företag Affärsområdet har ett tydligt fokus mot små och medelstora företag. Med pålitliga och prisvärda tjänster inom tele- och datakommunikation och en mycket aktiv kundtjänst är målsättningen att ha Sveriges mest nöjda företagskunder. Phonera Telefoni ligger i topp i Svenskt Kvalitetsindex undersökning av teleoperatörernas företagskunder. Låg risk med stor kundspridning, ökad merförsäljning och repetitiva intäkter Affärsområdet har aktiva företagskunder med repetitiva intäkter. Antalet tjänster ökade under 2012 med 16 %. Ingen enskild kund står för mer än 0,4 % av affärsområdets totala intäkter. Tillväxt med flera tjänster Phonera Telefoni har en tydlig position på marknaden vilket ger en god potential för fortsatt tillväxt. Produktportföljen har ett komplett utbud av tjänster inom telefoni och datakommunikation för små och medelstora företag. Tillväxten kommer att ske främst inom IP-baserade tjänster och mobiltelefoni. Det sker genom merförsäljning mot affärsområdets befintliga kunder samt genom bearbetning av nya kunder på en stor marknad om drygt 1 miljon företag. Jämna kassaflöden Intäkternas andel från fasta avtal ökar stadigt. Detta säkerställer än mer jämna och positiva kassaflöden från verksamheten. Effektiva processer och stora skalfördelar Effektiva affärsprocesser och system för kundhantering och fakturering ger betydande stordriftsfördelar. Kontinuerlig utveckling och förbättring av kundhanteringsprocesserna tillsammans med en tillväxt i kunder och tjänster gör att Phonera Telefonis omkostnader per kund minskar ytterligare. Availo Ett tillväxtområde med tydliga drivkrafter Hosting och olika typer av datakommunikation är tillväxtområden där Availo växer både organiskt och genom förvärv. Availos ambition är att bli en ledande aktör på den skandinaviska marknaden för hostingtjänster. Drivkrafterna är en kombination av ökande outsourcing och ökande datavolymer och datatrafik. Fortsatt expansion och stark position inom hosting Availo är unikt positionerat med högeffektshosting, i kombination med säker och avbrottsfri drift samt förhöjd säkerhet. Bolaget verkar på en växande marknad. Availo investerar löpande i ytterligare kapacitet allteftersom efterfrågan ökar. Ökad kapacitet i kombination med en ökad fyllnadsgrad i datacenter och hög andel fasta kostnader ger förutsättningar för en mycket god lönsamhet. Låg risk med stor kundspridning och repetitiva intäkter Affärsmodellen bygger på långa kundavtal som genererar repetitiva intäkter. I kombination med driftkundens låga benägenhet att flytta blir kundrisken låg. Tydliga miljövinster Energiåtgången i världens datacenter genererar idag sammantaget mer koldioxid än Nederländerna och utsläppen beräknas öka med i genomsnitt 11 % per år fram till Availo bygger därför för mycket hög grad av miljövänlighet. Bolagets datacenter i Linköping, Sätra (Stockholm) och Oslo är tre av de mest energieffektiva i Europa. De förbrukar cirka 60 % mindre el i jämförelse med konventionellt byggda datacenter. Läs även om strategin på sidan 6, affärsområde Phonera Telefoni på sidan 8 och affärsområde Availo på sidan 16. Phonera Årsredovisning Phonera har två tydliga affärer 3

6 VD-intervju Robert Öjfelth VD Phonera Nu lyfter vi blicken från byggandet Hur ser du på utfallet för 2012? Att vi kan bättre. Utfallet blev något av ett mellanår i omsättningstillväxt och resultat trots våra högre ambitioner. Att vi behåller vårt omsättningsmål om 500 mkr 2014 återspeglar att vi fortfarande tror att vi kan nå det från 2012 års omsättning om 398 mkr. Samtidigt kan man se, jämfört med förra året, den lägre rörelsemarginalen på 8,7 % som ett utslag på vår höga aktivitet. Rörelsemarginalen påverkades dock främst av förlikningen med TDC Sverige AB som Phonera ingick i det tredje kvartalet Du har liknat 2012 med»bygge pågår«, varför? Vi arbetar målmedvetet med att ständigt utveckla verksamheten och aktivitetsnivån har varit mycket hög. Inom telefoni har arbetet varit inriktat på att utveckla och marknadsföra fler tjänster inom IP- och mobiltelefoni för att skapa bättre kommunikationsmöjligeter. Erbjudandet är helt rätt, vi växer tack vare de nya tjänsterna som breddar affären och kundbasen. Samtidigt innebär fler tjänster och helhetslösningar minskat beroende av fast telefoni. Bygget har varit mer bokstavligt i Availo där vi har byggt två nya datacenter i Oslo och Stockholm. Datacenter som ligger i framkant vad gäller teknik och låg energiförbrukning. Dessa resursförstärkningar är en förutsättning för att kunna fortsätta växa. Om jag ska avsluta liknelsen med bygge så är det inte avslutat utan är en löpande process i vår verksamhet. Nya grunder lades under 2012 på vilka vi fortsätter att skapa nya affärer. Du sa att tillväxten under 2012 främst skulle komma inom mobil- och IP-telefoni samtidigt som det var viktigt att ni lyckas bevara kundstocken inom fast telefoni. Hur skulle du vilja beskriva utvecklingen framåt i er telefoniaffär? IP-baserade tjänster och mobiltelefoni i Phonera Telefoni har vuxit med 153 % från fjärde kvartalet 2010 till fjärde kvartalet Vi verkar i en bransch som befinner sig i en fortsatt stark teknisk utveckling. Ny teknik skapar givetvis nya trender. En trend är den ökade mobiliteten. Tack vare molnbaserade växellösningar har mobiliteten blivit än mer möjlig och lösningarna blir en alltmer etablerad affär för oss. Som användare kan du nu bland annat styra dina växeltjänster från mobilen. Växelfunktionen ligger inte längre i en fysisk växel som tidigare levererats av andra aktörer på telekommarknaden. Nu ersätter och utökar IP-telefonväxlar funktionerna och vi kan därmed skapa större lösningar för även större organisationer. För oss är det självklart att kunna bidra även här. Samtidigt arbetar vi målmedvetet mot att vara en helhetsleverantör som självklart kan möta behoven och bidra aktivt till bättre kommunikationslösningar. Bredden skapar goda möjligheter till ökad merförsäljning. Vi arbetar också med att öka antalet fastprisavtal där kunden får»...ip- och mobiltelefoni...tjänster som breddar affären och kundbasen.«4 Phonera Årsredovisning VD-intervju

7 »Man måste också kunna skapa ett mervärde för kunderna. För oss är detta centralt i vår utveckling av verksamheterna.«bättre kontroll på sina telekommunikationskostnader och vi får ett stadigare kassaflöde. Hur står sig den fasta telefonin i er affär? Antalet kunder under året har i stort sett varit oförändrat trots att vi har en marknad som minskar med cirka 9,5 %. Snittintäkten per kund har en minskande trend, men marginalerna ökar. Fast telefoni är fortsatt en mycket viktig affär för oss där vår målsättning givetvis är att behålla kunderna. Ni har åter de nöjdaste telefonikunderna enligt SKI. Vad är hemligheten? Det räcker inte att enbart kunna erbjuda fungerande telekommunikationstjänster på en konkurrensutsatt marknad. Man måste också kunna skapa ett mervärde för kunderna. För oss är detta centralt i vår utveckling av verksamheterna. Därför lägger vi mycket fokus på att vårda våra kunder med en proaktiv och tillgänglig kundtjänstorganisation. Medvetenheten om kundens betydelse för vår existens är dessutom stark i hela organisationen. Kvitto på det är att vi för femte»vi erbjuder också kunderna avlastande driftstjänster som gör att de kan fokusera på sin IT-strategi.«året (tidigare 2005, 2008, 2009, 2011) har fått högst ranking inom fast telefoni i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) undersökning av den svenska tele- och datamarknaden. Ni fick utökad datacenterkapacitet 2012, hur ser efterfrågan ut? Availos moderna datacenter för högeffektshosting skapar ett stort intresse på marknaden. Från hösten har vi haft en ökande försäljning. Vi förväntar oss successivt ökade intäkter i och med att redan avtalade kunder flyttar in, i kombination med till- tagande nyförsäljning i både Oslo och Stockholm. Vi känner dessutom tillförsikt i fortsatt efterfrågan varför beslut har tagits för att ytterligare investera för utvidgning av kapacitet under första kvartalet 2013 i såväl Oslo som Sätra (Stockholm). Ni anger fyllnadsgrad som ett nyckeltal. Finns det fler parametrar? Fyllnadsgraden är den parameter som enklast återspeglar hur vår affär inom hosting, internetanslutningar och datakommunikation utvecklar sig, men våra intäkter ska inte ses enbart i denna dimension. Vi erbjuder också kunderna avlastande driftstjänster som gör att de kan fokusera på sin IT-strategi. Även den ökande mängden datahantering gör datakommunikation till en viktig intäktskälla. Hur ser utmaningarna ut framåt? Våra två affärsområden är centrala förutsättningar för företags möjligheter att kommunicera och utveckla sina affärer. Baserat på dessa fundament fortsätter vi att utveckla våra erbjudanden för att svara upp mot kundbehoven. Utmaningen är att öka fyllnadsgraden i våra datacenter och samtidigt sälja fler tjänster till våra hostingkunder. Inom telefoni är utmaningen att ytterligare bredda kundbasen och öka antalet tjänster per kund. Jag ser här att vi har möjligheter med moderna datacenter och inom det växande området IPbaserad telefoni och mobila tjänster. Jag är helt trygg i att vår verksamhet kan ge mervärde och göra skillnad. Phonera Årsredovisning VD-intervju 5

8 Affärsidé, mål och strategier Vision Phonera skall ha de mest nöjda och lojala företagskunderna på den skandinaviska marknaden för kommunikationstjänster. Affärsidé Phonera tillgodoser företags behov av pålitliga och kostnadseffektiva kommunikationstjänster inom telefoni, hosting och internet. Till dessa företag erbjuder vi en hög tillgänglighet och servicenivå. Grunden för bolagets lönsamhet är en stor kundlojalitet förenat med effektiva affärsprocesser som minimerar kostnaderna. Mål Finansiella mål Tillväxt En genomsnittlig omsättningstillväxt om lägst 10 % per år och en omsättning om lägst 500 mkr för verksamhetsåret Lönsamhet Rörelsemarginalen ska överstiga 12 % per år. Kapitalstruktur En soliditet som långsiktigt överstiger 30 %. Utdelningspolicy Styrelsen har som mål att föreslå en utdelning om lägst 50 % av koncernens resultat efter skatt, givet att soliditetsmålet infrias. Styrelsen kommer vid varje tillfälle göra en bedömning av huruvida det finns alternativ kapitalanvändning, så som organiska tillväxtsatsningar eller förvärv som förväntas skapa bättre avkastning. Strategier Två affärsområden Phonera består av två affärsområden Phonera Telefoni och Availo. Verksamheterna är operativt och kundmässigt skilda och drivs därför som separata resultatenheter. Respektive affärsområdes mål och strategier redogörs därför på de separata affärsområdesavsnitten. Marknaden för tele- och datakommunikation Phonera tillvaratar attraktiva affärsmöjligheter som skapas på marknaden för teleoch datakommunikation som genomgår förändringar. Förändringar i teknik, regleringar, kund- och konkurrentbeteenden skapar förutsättningar för nya typer av erbjudanden med betydande effektiviseringar och kostnadssänkningar för kunden. Genom att paketera och erbjuda prisvärda och moderna tjänster tillvaratar Phonera möjligheterna. Business to business Phoneras kundstrategi är att rikta erbjudandena enbart mot företag. Tillväxt organiskt och genom förvärv Tillväxten ska ske både organiskt och via förvärv, som inte förutsätter någon utspädning av antalet aktier. 6 Phonera Årsredovisning Affärsidé, mål och strategier

9 Rörelsemarginal Tillväxt Omsättning, mkr % 18 mkr 450 % 45 mkr 450 Omsättning, mkr Rörelsemarginalmål, % Tillväxtmål, % Rörelsemarginal, % Omsättningstillväxt, % Soliditet Utdelning Balansomslutning, mkr % 90 mkr 450 % 90 kr 9 Resultat per aktie, kr Soliditetsmål, % Utdelning per aktie, kr Soliditet, % Utdelningsmål, % Andel av resultatet, % För mål och strategier på affärsområdesnivå, läs mer om Phonera Telefoni på sidan 8 och Availo på sidan 16. Phonera Årsredovisning Affärsidé, mål och strategier 7

10 Phonera Telefoni Telefonioperatör med de nöjdaste kunderna Phonera Telefoni är en operatör som uteslutande riktar sina tjänster mot små och medelstora företag. Affärsidé Phonera tillgodoser företags behov av pålitliga och kostnads effektiva telefonitjänster med hög tillgänglighet och servicenivå. Grunden för bolagets lönsamhet är en stor kundlojalitet förenat med effektiva affärsprocesser som minimerar kostnaderna. Vision Phonera ska vara det självklara valet för kunder, medarbetare och aktieägare. Strategier Tjänstestrategi kundanpassad tillgänglighet Phonera Telefonis strategi är att vara en operatör som erbjuder kundanpassade kommunikationstjänster som löser kundens behov av tillgänglighet och kommunikation. Tjänsterna omfattar helhetslösningar för röstoch datatrafik (se sidan 14). Kundstrategi små och medelstora företag Phonera Telefoni riktar sina tjänster i huvudsak mot svenska små (>20 anställda) och medelstora företag (>500 anställda) och har dedikerade affärsområden som utvecklar erbjudandet för respektive företagskategori. Differentiering genom hög servicegrad Phonera strävar efter positionen som teleoperatören med de mest nöjda kunderna. Det sker genom att hålla hög servicegrad. Den upprätthålls med hög tillgänglighet i kundtjänsten, introduktion och uppföljning av nya kunder men även löpande uppföljning och rådgivning till kunder. Infrastrukturstrategi virtuell operatör inom telefoni Phonera är en virtuell operatör inom fastoch mobiltelefoni utan egen infrastruktur. Detta ger maximal flexibilitet och möjlighet att fokusera fullt ut på slutkundsverksamheten. Kapacitet köps istället från befintliga nätoperatörer. Fördelen är att ingen kapitalbindning sker i egen utrustning samt att man undviker de kostnader och stora investeringar som en egen teknisk plattform medför. Phonera producerar själv vissa mervärdestjänster inom telefoni som exempelvis telekonferenstjänster. Organisationsstrategi Stora delar av organisationen är kundinriktad, bestående av kundtjänst tillgänglig för frågor och support, en dedikerad kundvårdsavdelning som aktivt följer upp nya och befintliga kunder samt en Key Account-grupp som är dedikerad större kunder. Phonera ska ha effektiva affärsprocesser och system för kundhantering som är anpassade för tillväxt utan att nya investeringar behöver göras löpande vilket ger betydande stordriftsfördelar. Kostnadskontroll Kostnadsmedvetenheten är långtgående där varje medarbetare är med och bidrar. Kostnadskontroll sker löpande och följs upp genom nyckeltal. 8 Phonera Årsredovisning Phonera Telefoni

11 Mål 2012 Uppföljning 2012 Mål 2013 Helhetsleverantör utveckla bolagets kundstock för att bli dess helhetsleverantör...fler tjänster till befintliga och nya kunder. Phonera har fortsatt att utveckla och bredda utbudet på tjänster. Mobiltelefoni har kompletterats med mobila telefonväxlar för mindre organisationer samtidigt som IP-baserade växellösningar utvecklats vidare för större organisationer. Helhetsleverantör ökat antal tjänster Phoneras målsättning är att utveckla bolagets kundstock för att bli dess helhetsleverantör av teletjänster. Vägen dit innebär att skapa merförsäljning av fler tjänster till befintliga och nya kunder, mätt i antalet tjänster, RGU (Revenue Generating Units), per kund. Bevara och utveckla nöjda kunder...phonera ska därför bevara befintliga kunder och utveckla erbjudandet till dem. Nyckeltalen antalet kunder och antalet tjänster per kund (RGU) visar båda på ökningar. Bevara och utveckla nöjda kunder Kundomsättning, kallat churn, medför kostnader för att ersätta tappade kunder. Phonera ska därför bevara befintliga kunder och utveckla erbjudandet till dem. Positionen»Mest nöjda kunder«blir en påtaglig extern värdemätare. Utveckla fast telefoni bevara och utveckla kärnaffären inom fast telefoni och öka antalet abonnenter. Phonera har lyckats bevara antalet kunder på en krympande marknad. Bolaget utgår från kundens behov där fast telefoni är en av flera telefonitjänster som erbjuds företagare. Kunder erbjuds därför även IP- och mobiltelefoni. Behålla fast telefoni-kunder Fast telefoni-kunder ska behållas. Öka antalet IP-telefoni- och mobilabonnemang öka antalet IP- och mobilabonnemang, såväl hos befintliga kunder som nyanskaffade... Räknat i antal tjänster har ökningen 2012 varit 16 % till tjänster. Kundökningen under 2012 har framförallt skett inom IPtelefoni och mobiltelefoni. Nyförsäljning ska främst öka antalet IPtelefoni- och mobilabonnemang Även nyförsäljningen är inriktad på att främst öka antalet antalet IP- och mobilabonnemang, vilka oftast bygger på fastprisavtal. Öka andelen fasta avtal Andelen avtal med fasta avgifter ökar stadigt och har under året gått från 33,1 % till 49,0 %. Fortsatt ökning av fasta avtal Fortsatt öka andelen fasta prisavtal. Vidga målgruppen Försäljningen av IP-baserade tjänster mot medelstora företag tog fart under hösten. Öka satsningen på medelstora bolag Utöka satsningen mot de medelstora bolagen, det vill säga de större bolagen inom Phoneras målgrupp. Växa med förvärv Phonera för en ständigt aktiv bevakning av branschen och tänkbara förvärv. Växa med förvärv Tillväxt ska även ske genom förvärv. Tänkbara förvärvsobjekt är främst kundstockar från andra operatörer eller operatörer med kundstockar. Phonera Årsredovisning Phonera Telefoni 9

12 Affärsmodell - hur vi säljer och tjänar pengar Direkt försäljning Phonera Telefoni arbetar med både interna och externa säljresurser. Den egna säljorganisationen ägnas åt mer komplex försäljning. Det kan gälla mer omfattande lösningar åt större organisationer med flera användare och försäljning av komplexa IP-baserade tjänster. Försäljningen sker med telemarketing och uppsökande fältsäljare. Säljorganisationen är anpassad utifrån kundernas behov. Generellt läggs försäljning för enstaka tjänster såsom ett fast- eller mobilt abonnemang på externa samarbetspartners. Försäljningen sker där främst med telemarketing. Den externa försäljningen med samarbetspartners sker på provisionsbasis och kostnad för nya kunder tas som en engångskostnad direkt vid anskaffningstillfället. Starkt varumärke ökar kundlojaliteten Phonera lägger stor vikt vid att ha en hög kundlojalitet för att behålla kunderna och därmed få en låg kundomsättning (churn). Marknadsföring sker förutom direktförsäljning även genom direktreklam, sponsring och nätverkande. Samtidigt sker kundvårdande aktiviteter med bland annat en dedikerad kundombudsman och ett kundlojalitetsprogram. Debiteringsmodeller Phonera Telefoni erbjuder flera olika abonnemangsformer inom telefoni. Det är i huvudsak två principer rörlig debitering av telefonsamtal baserat på antal samtal och samtalsminuter eller fasta avtal. Mobiltelefoni, IPbaserade tjänster, IP-telefoni, IP-centrex, mobil växel och telefonkonferens med eget telefonnummer och internetabonnemang har fast månadskostnad. Kostnadseffektivitet genom stordrift Phoneras verksamhet erbjuder betydande stordriftsfördelar genom en låg fast kostnadsmassa. Kostnaden per kund minskar och lönsamheten förbättras med ökat antal kunder och levererade tjänster. Direkta kostnader består av teletrafik och kostnad för abonnemang. Kostnaden för teletrafik styrs främst av termineringspriset som regleras av PTS (Post- och Telestyrelsen). Termineringspriserna har haft en sjunkande pristrend och förväntas fortsatt sjunka i både de fasta och mobila näten under de kommande åren. PTS har indikerat att priset för terminering av mobila samtal kommer att sänkas från 15 öre till 9 öre under Lönsamhetsmått inom telefonin OPEX per kund mått på verksamhetens effektivitet. OPEX per kund (Operating Expenditures) Alla kostnader förutom direkta- och anskaffningskostnader samt avskrivningar delas med antal kunder, ett mått på hur effektivt verksamheten bedrivs. ARPU genomsnittlig intäkt per kund ARPU (Average Revenue Per Unit) visar på den genomsnittliga intäkten per kund. ARPU ökar ju fler tjänster kunden köper. Bruttomarginal Lönsamheten mäts också i bruttomarginal, det vill säga nettoomsättningen minskat med de direkta kostnaderna. Antal sålda tjänster, RGU (Revenue Generating Units) Lönsamheten ökar i takt med antal tjänster per kund. Säsongsvariationer Intäkter som är baserade på volym i antal telefonsamtal och antal samtalsminuter varierar över året. Många företag följer i allmänhet näringslivets säsongsvariationer med lägre aktivitet under sommarmånaderna och över större helger som jul, nyår och påsk. Trenden är att volymbaserade intäkter minskar i andel av Phoneras totala intäkter och utgjorde 38 % av intäkterna under 2012 (46 % 2011). Säsongsvariationen påverkar framför allt det tredje kvartalets siffror som sammanfaller med semesterperioden. Kostnad för kundanskaffning som skett via extern samarbetspartner belastar resultatet det kvartal försäljningen skett. Säljaktiviteterna är som mest intensiva utanför semesterperioderna. Organisation Phonera Telefoni har en organisation som omfattar totalt 76 medarbetare. Merparten av med arbetarna är placerade på kontoret i Malmö. Kontor finns även i Göteborg och Stockholm. Ledningsgrupp och styrning Verksamheten leds av VD Robert Öjfelth. Ledningsgruppen består av ytterligare fem ansvariga; Per Jansson, ansvarig för gruppen större kunder, Björn Selvadurai, ansvarig för gruppen mindre kunder, Lars Bondebjer produkt- och marknadsansvarig, David Palm, ansvarig för drift samt Susanne Oberlies, finanschef. Utöver ledningsgruppen finns det tre styrgrupper med fokus på försäljning, ekonomi samt drift. 10 Phonera Årsredovisning Phonera Telefoni

13 Utvecklingen IP-telefonin i tillväxt Kundtillväxten i Phonera har totalt sett varit god under året och framför allt har antalet sålda tjänster ökat. Under hösten fick försäljningen av IP-baserade tjänster en positiv utveckling främst mot lite större företag. Den molnbaserade växeltjänsten med mobil integration var också efterfrågad. Jämfört med marknaden i stort som minskat med 9,5 % har fast telefoni-försäljningen varit framgångsrik och antalet fast telefonikunder har i stort sett behållits jämfört med föregående år. Intäkter Nettoomsättningen för Phonera Telefoni uppgick för 2012 till 263,7 (263,3) mkr. Bruttomarginal Bruttomarginalen 2012 minskade till 53,4 (56,1) %. Den något lägre bruttomarginalen jämfört med föregående år beror på en ökad försäljning av mobilabonnemang som har en lägre marginal. Vidare växer omsättningen inom mobila tjänster som har en lägre bruttomarginal. Bruttomarginalen för mobiltelefoni har dock stärkts något under det fjärde kvartalet 2012 och arbetet med att ytterligare förbättra marginalen kommer att prioriteras under Kostnadsutveckling Personal- och övriga kostnader, exklusive avskrivningar uppgick 2012 till 160,5 (149,9) mkr. Den högre kostnaden beror på förstärkningen av säljstyrkan och nyöppnat säljkontor i Stockholm. Antalet anställda uppgick till 76 vid årets utgång, en ökning med 6 personer. Rörelseresultat Rörelseresultatet för Phonera Telefoni uppgår för 2012 till 39,5 (58,2) mkr. Det lägre rörelseresultatet beror till största delen på ökade direkta försäljningskostnader samt på förlikningen med TDC Sverige AB som Phonera ingick i det tredje kvartalet Förlikningen avsåg retroaktiva trafikkostnader för mobil samtalstrafik i Tele2 och Telias nät för perioden Mest nöjda kunder 2012 För femte året (tidigare 2005, 2008, 2009, 2011) har Phonera de mest nöjda företagskunderna inom fast telefoni när Svenskt Kvalitetsindex (SKI) presenterar sin återkommande undersökning av den svenska teleoch datamarknaden. Phonera utökade försprånget till tvåan i årets mätning samtidigt som bolaget uppnår den högsta snittpoängen sedan mätningarna påbörjades. Omsättning och rörelseresultat Bruttomarginal Kostnadsutveckling mkr 300 mkr 60 % 58 tkr Omsättning Rörelseresultat Övriga kostnader Personalkostnader Direkta kostnader Ekonomisk översikt Antal fakturerbara tjänster (RGU) och antal kunder Nettoomsättning mkr 263,7 263,3 254,3 Rörelsens kostnader mkr -222,3-201,9-197,6 Bruttomarginal % 53,4 56,1 53,6 Rörelseresultat före avskrivningar, finansiella mkr 41,5 61,4 56,7 kostnader och skatt (EBITDA) Rörelseresultat (EBIT) mkr 39,5 58,2 53,3 Rörelsemarginal % 15,0 22,1 21,0 Antal kunder Antal fakturerbara tjänster (RGU) N/A ARPU per kund kr N/A OPEX per kund kr N/A tusental RGU Antal kunder Phonera Årsredovisning Phonera Telefoni 11

14 Marknaden Ökad mobilitet och snabb teknikutveckling Phonera Telefonis primära marknad är små (>20 anställda) och medelstora företag (>500 anställda) på den svenska marknaden. Det finns i Sverige cirka företag i detta segment som har ett unikt telefonnummer. Ökad kombinerad röst- och datatrafik PTS (Post- och Telestyrelsen) ser att trenden inom telekommunikationer fortsätter mot allt mer integrerad röst- och datatrafik i sin branschrapport från november Det innebär att renodlad rösttrafik, såväl traditionell fast telefoni (det traditionella kretskopplade telefonnätet, PSTN) som mobiltelefoni, fortsätter att minska. För fast telefoni är minskningen dock lägre bland företagsabonnemang jämfört med privata. På fem år har fasta abonnemang minskat med 21 % för företag, jämfört med en större minskning om 42 % för privata. För enbart samtalsburen mobiltelefoni minskade företagsabonnemang med 29 %, i samma storleksordning som privata. Migrationen sker från fast telefoni till IPtelefoni som ökat med 470 % på fem år och/ eller mobilabonnemang med kombinerade röst- och dataabonnemang som ökat med 180 %, på samma nivå som privata. Internetabonnemang visar också en trend mot kraftigt ökat antal mobila bredband, främst inom tjänsten»bredband som tilläggstjänst«. Den avser främst mobilabonnemang för mobiler med internetuppkoppling, så kalllade smartphones. Den snabba teknikutvecklingen är påtaglig. Bland annat börjar PTS registrera statistik först vid utgången av Jämfört med 2009 ökar»bredband som tilläggstjänst«med 743 % till abonnemang i juni 2012 samtidigt som fristående mobila bredband ökar med 60 % till under samma period. 12 Phonera Årsredovisning Phonera Telefoni

15 Teknikskiften Ökad mobilitet En tydlig trend är att företag alltmer sköter sin kommunikation via mobila enheter. Antingen endast via mobilabonnemang med internetuppkoppling eller via mobilabonnemang kombinerade med fastnummer till mobilen och/ eller koppling till företagets växel. IP-telefonins genombrott Företag med telefonväxel som vill gå över till IP-telefoni och samtidigt behålla den fysiska växeln kan man välja en så kallad SIPtrunk där operatören skapar tillgång till det IPburna telenätet. I PTS marknadsrapport från november 2012 skriver de: Operatörer erbjuder förutom traditionell fast kopplad telefoni även IP-telefoni som tjänst, även kallat VoIP (Voice over IP) eller bredbandstelefoni. Detta görs genom anslutning till det IP-nät operatören själv har kontroll över till skillnad från det vi kallar internet. Sådan IP-telefoni har tjänster och kvalitet som motsvarar den traditionella kretskopplade tekniken. För att etablera, modifiera och terminera IP-telefonisamtal, används SIP (Session Initiation Protocol). Det är vanligt att företag och myndigheter, som använder sig av IP-telefoni i det interna nätverket, ansluter sin lokala IP-baserade abonnentväxel till det traditionella kretskopplade telefonnätet (PSTN) via en lokal gateway, som är placerad hos kunden. För detta krävs två olika anslutningar; förutom den ordinarie IP-baserade externa anslutningen till internet krävs även en särskild extern förbindelse som bygger på ISDN. Allt fler tjänsteleverantörer erbjuder idag ett modernt alternativ till detta, där en och samma externa IP-baserade anslutning används för såväl data som för röst via en så kallad SIP-trunk och där PSTN nås via en central operatörsplacerad gateway. För företaget innebär detta att de inte längre behöver vare sig lokal PSTN-gateway eller ISDN-anslutningar. Bedömningen är att detta med största sannolikhet kommer bli det stora genombrottet för IP-telefoni i form av ökad funktionalitet och tillkomst av nya tjänster. I slutet av juni 2012 fanns det abonnemang på SIP-trunkar, vilket är en ökning med drygt 60 % sedan ett år tidigare. I slutet av juni 2012 fanns det SIPadresser, det vill säga aktiva användarkonton som användes för telefoni. Störst aktör sett till antal SIP-adresser är Telavox med drygt abonnemang på aktiva adresser. Konkurrenter inom fast telefoni Phonera har tillsammans med TeliaSonera, Tele2, AllTele, Qall, TDC och Verizon majoriteten av marknaden för fast telefoni till små och medelstora företag. Konkurrenter inom mobiltelefoni Tillgänglig statistik för mobilmarknaden finns endast på total nivå för alla abonnemang inom privat som företag. Fyra operatörer dominerar med en marknadsandel på 96,8 % (juni 2012). Dessa är 3, TeliaSonera, Tele2 och Telenor. Cirka 3,2 % av marknaden består av virtuella aktörer, däribland Phonera, Qall och AllTele. Många aktörer inom IP-telefoni Marknaden för IP-telefoni till företag är fragmenterad och kännetecknas av ett antal relativt jämnstarka aktörer. Bland dessa märks TeliaSonera, Tele2, Cellip och Telavox. Stabil marknad för internetanslutningar och datakommunikationstjänster Tillväxten i internetabonnemang sker till största delen inom mobila bredband. Tillväxten från första halvåret 2011 till första halvåret 2012 hamnade på 39,2 % på den svenska marknaden. Bredbandsmarknaden totalt (privat och företag) domineras av i första hand TeliaSonera men även Com Hem, Telenor samt Tele2. De fyra största bolagens dominans är dock inte lika monumental som för fast- och mobiltelefoni, nära 20 % av marknaden utgörs av andra operatörer som bidrar till en fragmenterad marknad. Det är Phoneras uppfattning att marknaden är stabil. Phonera har en god geografisk täckning och den starka tjänsteportföljen inklusive internetanslutningar ger en bra tillväxtpotential. Företagsabonnemang per halvårsskiftet tusental Mobiltelefoni, samtal och data Fast telefoni (PSTN, ISDN samt IP) Mobiltelefoni, enbart samtal Mobilt bredband IP-telefoni Statistik som visar det totala antalet företagsabonnemang hos samtliga operatörer i Sverige för respektive kategori. Källa: PTS Phonera Årsredovisning Phonera Telefoni 13

16 Kommunikationstjänster Phonera erbjuder följande tjänster inom tele- och datakommunikation. Fast telefoni Fast telefoni via det traditionella, analoga koppartrådnätet. Kundnytta: Beprövad och pålitlig kommunikation med Phoneras prisgaranti. IP-telefoni Fast telefoni via internetanslutningen, baserat på internetprotokollet (IP). Kundnytta: Kostnadseffektiv telefoni med ökad tillgänglighet då man är geografiskt obunden och kan ta emot samtal via en internetuppkoppling var som helst. Mobiltelefoni Mobilabonnemang med internetanslutning. Kundnytta: Mobilitet. Växel (IP-Centrex) En helt digital och internetbaserad växel via befintligt bredband. Kundnytta: Ingen investering i växelhårdvara. Kunden betalar bara för den kapacitet som behövs. Mobilitet, samtal kan besvaras via fast- och mobiltelefon. Mobil Växel Virtuell växel för upp till 19 unika telefonnummer. Fungerar som en vanlig växel, men är digital och internetbaserad. Kundnytta: Lätt att administrera. Allt som kunden behöver ingår från start. Kunden betalar endast per antal användare som nyttjar tjänsten. Fastnummer TILL mobilen Besvara samtal till ditt fasta nummer i mobiltelefonen. Kundnytta: Använder är alltid nåbar, även via mobiltelefonen. Kostnadseffektiv tjänst utan fast/analog abonnemangskostnad. VÄXELANSLUTNING Anslutning av fysiska växlar till det allmänna telefonnätet, produkter för detta är SIP-trunk och DA. Kundnytta: Inga nya investeringar krävs för att öka växelfunktionerna. Bredband Internetanslutningar via ADSL, SHDSL, fiber och mobilt bredband i olika hastigheter från 2 Mbit/s till 10 Gbit/s. Kundnytta: Valfrihet på abonnemang beroende på önskad kapacitet. Rixmötet Telekonferenstjänst, gratis för upp till 5 deltagare. Kundnytta: Kostnads- och miljöbesparing i form av färre resor.

17 Kundcase: Interkakel Phonera är otroligt smidiga att jobba med Interkakel har sju egna butiker med ett femtiotal medarbetare runt om i landet samt ett stort antal återförsäljare. Företagets sortiment består av främst kakel och klinker men även tillhörande kringprodukter. Kunderna utgörs av både konsumenter och hantverkare. Tidigare hade varje butik sin fysiska telefonväxel utan möjlighet till sammankoppling. I takt med fortsatt tillväxt och för att förbättra kommunikationerna söktes en helhetslösning. Valet föll på Phonera som nu är helhetsleverantör av all kommunikation via telefon, såväl fasta, mobil som internet. De fysiska växlarna har bytts ut mot en virtuell växel med mobil anknytning.»vi har inte bara fått en bättre kommunikationslösning från en och samma leverantör till en samlad kostnad. Vi har också fått en personlig relation med dem och jag känner att vi inte bara är ett kundnummer. Om jag behöver ringa deras tekniska support så räcker det att säga mitt namn så vet de vem jag är. Man känner sig viktig i och med att de lyssnar och faktiskt tar till sig mina synpunkter på saker jag önskar få ändrat. Även då administrativt, nu senast fick vi ändrat deras fakturor så att de bättre passar vårt ekonomisystem. Den nya växellösningen gör att vi blir lättare att nå. Vi servar både hantverkare och konsumenter redan från Hinner inte vår personal svara i en butik får man ändå hjälp med sina frågor och önskemål tack vare den gemensamma växellösningen. Vi har också ett antal utesäljare som hela tiden är nåbara i och med den mobila anknytningen. Jag har inget att anmärka på, Phonera löser det mesta. De är otroligt smidiga att jobba med.«avslutar Anders Sjögren, IT-ansvarig på Interkakel. Interkakel har följande tjänster: Växel (IP-Centrex) Mobil Anknytning Mobiltelefoni Mobilt Bredband Bredband - SHDSL Bredband - ADSL Anders Sjögren IT-ansvarig på Interkakel Phonera Årsredovisning Phonera Telefoni 15

18 Availo Säkrar driften i moderna datacenter Availo erbjuder hosting, internetanslutningar och datakommunikationstjänster till företag. Affärsidé Availo är ledande på att höja tillgängligheten och säkerheten för verksamhetskritisk information genom att erbjuda hosting, internetanslutningar och datakommunikationstjänster på ett miljövänligt sätt Availobility. Vision Availo sätter agendan på hostingmarknaden. Affärsmål Övergripande målet kundnytta genom att skapa säkerhet och tillgänglighet. Det övergripande målet är en lönsam tillväxt genom att skapa tydlig kundnytta vad gäller hög tillgänglighet och säkerhet för kritisk information på ett kostnadseffektivt sätt. Stärka organisationen Den operativa effektiviteten ska ökas samtidigt som kostnaderna ska minimeras. Organisk tillväxt och förvärv Availos ambition är att bli en ledande aktör på den svenska och norska marknaden för hostingtjänster genom organisk tillväxt och förvärv. Organisk tillväxt Den organiska tillväxten sker genom att öka fyllnadsgraden i datacentren och genom merförsäljning av tjänster till befintliga och nya kunder. Förvärv Förvärven ska tillföra mervärdetjänster och kundstockar till den befintliga verksamheten, och/eller nya ortlokaliseringar. Förvärven ger också synergier inom tre områden; gemensam infrastruktur, gemensamt varumärke samt gemensamma ledningssystem. Utbudsmål Availo ska ha en stor produkt- och tjänstebredd, ständigt vidareutveckla teknik och produkter systematiskt för att kunna erbjuda teknik som är unik. Ökad kundnytta Availo har som mål att gå uppåt i värdekedjan genom att öka tjänsteinnehållet och bli en samarbetspartner till sina kunder bland annat genom att ta ansvar för hela infrastrukturen. Det innebär att i ökad grad erbjuda IaaS Infra structure as a Service. Verifiera kvaliteten med certifiering Availo ska under 2013 certifiera verksamheten enligt ISO , standarden för IT-serviceledning och hantering, ISO , standarden för IT-säkerhet samt ISO , standarden för miljöledning. 16 Phonera Årsredovisning Availo

19 Strategier Krävande målgrupp Affärsområdet Availo ska främst fokusera på de mest krävande kunderna inom hosting. Kunder som ställer krav på hög tillgänglighet, höga effekter per rack och tillgång till en kraftfull kommunikationstjänst för internetaccess eller för att bygga egna interna nätverk. Kunderbjudanden Availos kunderbjudanden är fördelat på tre områden: hosting, internetanslutningar och datakommunikationstjänster (se sidan 22 för tydligare förklaring av tjänsterna). Investeringar i datacenter Availo bedömer att det är affärskritiskt att själv äga datacenter anpassade för högeffektservrar. Anläggning av nya datacenter sker utifrån ett eget koncept för att bygga och driva datacenter så effektivt som möjligt. Availo säkerställer även då miljöaspekten med energieffektiva lösningar för kylning. Miljövänlig drift Availos tjänster ska vara anpassade för så energisnål och miljövänlig drift som möjligt. Det sker genom att använda energibesparande kylning i datacenterkonstruktionen och den fortgående kylningen. Availo ska enbart köpa miljömärkt el. Säker drift Det är avgörande för affären att erbjuda avbrottsfri hosting. Availo ska därför hålla en hög nivå på driftssäkerheten. Finnas nära de större marknaderna Availo ska verka på den skandinaviska marknaden. Kunderna vill i stor grad ha närhet till sin datalagringspartner. Lokal närvaro är därför affärskritiskt för att nå kunderna. IP-nätet större genom peering Availos strategi för ett stomnät med betryggande kapacitet för växande volymer av IPtrafik (datatrafik över internet) sker genom kapacitetsutbyggnad till så låg kostnad som möjligt. Kostnadsfritt utbyte av trafik sker med andra ISP:er (Internet Service Providers, internetleverantörer) över knutpunkter runt om i världen anslutna till Availos omfattande internationella nät. Ett större IP-nät kan därmed skapas till en lägre kostnad. Internetaccesser Availos nätstrategi för internetaccesser till kunder är att undvika stora investeringar i egna accessnät (accessnät avser nätkoppling mellan kopplingsstation och kund). Därför köper Availo i första hand accesskapacitet från andra operatörer och investerar endast i egen infrastruktur om kostnaden för detta blir lägre än att köpa kapacitet på marknaden. Målstyrningsstrategi Styrningen mot de uppsatta interna och externa målen ska ske med hjälp av systematisk uppföljning av verksamhetskritiska nyckeltal. Affärsmodell För de flesta tjänsterna tillämpas fasta avtal med månadsvis eller kvartalsvis fakturering. Större delen av Availos intäkter är återkommande intäkter. Avtalstiden är normalt 36 månader med tre månaders uppsägningstid. Nyckeltal Nyckeltalet fyllnadsgrad återspeglar kapacitetsutnyttjandet, det vill säga hur stor andel av datarackutrymmet som är uthyrt. För att få en bättre uppfattning om förädlingsgraden bör det ställas i relation till omsättningen som också utgörs av tillkommande tjänster utöver hyra av utrymme. Säsongsvariationer I och med att affärsmodellen till största delen bygger på kontrakterade abonnemang är intäkterna inte särskilt säsongsberoende. Försäljning Availo har en egen säljorganisation som aktivt bearbetar marknaden. Marknadsföringen utformas för att på ett kostnadseffektivt sätt stötta säljorganisationens arbete och etablera Availo som en pålitlig och kompetent partner till sina kunder. Kostnadsstruktur Availos fasta kostnader utgörs i huvudsak av anläggningar, driftskostnader, nät samt personal. En effektiv och miljövänlig energilösning för drift och kylning medför att elförbrukningen reduceras betydligt jämfört med traditionella lösningar. Sänkta elkostnader kommer kunderna till gagn då elförbrukningen vidaredebiteras direkt. Stegvis kostnadsbindning Investeringar i ökad kapacitet måste hela tiden balanseras mot bedömd försäljning av tjänster och kapacitetsutnyttjande. Availos kunder Bolagets kunder är uteslutande företagskunder och kan delas in i tre övergripande kategorier: Företag som utlokaliserar sin driftsmiljö Ofta är det företag som har en föråldrad driftsmiljö som inte räcker till när antalet servrar ökar och effektuttaget per server ökar. Det kan också vara företag som saknar driftskompetens eller väljer att fokusera på den strategiska nivån på IT i verksamhetsutvecklingen. Internetbaserade tjänsteleverantörer och Media Gemensamt för dessa två är att deras affärsmodell bygger på att leverera tjänster över internet. Därför är en hög tillgänglighet utan avbrott och tillgången till stor internetkapacitet affärskritiskt för verksamheten. Dessa kunder har ofta servrar med en mycket hög energikonsumtion vilket Availos datacenter för högeffektshosting kan hantera. Generellt sett efterfrågar kunderna olika tjänster beroende på kundens organisationsstorlek. Storföretag tenderar att i större utsträckning köpa hostingtjänster som driftas av egen personal. Mindre företag tenderar att i större utsträckning även köpa driftstjänster då de saknar kritisk massa på mängden servrar och/eller datahantering för att dedikera egen personal för drift. Phonera Årsredovisning Availo 17

20 Availos framgångsfaktorer Bolagets datacenter ligger i framkant vad gäller effektivitet och miljövänlighet samt flexibilitet för att kunna möta de förändrade behoven. Styrkan i Availos erbjudande till kunderna bygger framför allt på hög tillgänglighet till data, bland annat tack vare hög upptid och det egna IP-nätet, miljöprofil, flexibilitet samt unik teknik (till exempel högeffektshosting). Availo har också hög kompetens inom drift. Moderna datacenter Availo har fyra datacenter Hammarby (Stockholm, start 2007), Linköping (2009), Sätra (Stockholm, 2012) samt Oslo (2012). Availos datacenterkapacitet vid utgången av första kvartalet 2013: Ort Antal rack Antal rack vid full utbyggnad Hammarby (Stockholm) Sätra (Stockholm) Linköping Oslo Totalt Det angivna antalet vid full utbyggnad avser installation av ytterligare rack i befintliga lokaler. Höga effekter Availo har en unik position på marknaden för högeffektshosting. När traditionella datacenter klarar effekter upp till 5 kw per serverutrymme (rack), klarar Availos datacenter 20 eller 30 kw per rack. Fördelen med det är att man kan få in flera och mer effektiva servar i samma rack vilket spar utrymme och minskar totalkostnaden för kunden. Högsta energiförsörjningssäkerheten Availos datacenter har helt redundanta system som vart och ett klarar av att försörja hallen med el och kyla. För att minimera avbrottstiden är Availos datacenter byggda med två galvaniskt separerade elsystem med ställverk, reservkraft från dieselaggregat, UPS med batteribackup och eldistribution i racken. Om ett system går ner så tar det andra fullt ut över lasten för det utslagna systemet. Den förväntade avbrottstiden reduceras till 1/2 000 av den för en enkel elmatning med UPS (Uninterruptible Power Supply, avbrottsfri kraftförsörjning) och reservkraft. Miljövänliga datacenter Availos datacenter är byggda för högsta energieffektivitet vilket medför en kraftigt minskad energiförbrukning jämfört med enklare driftsmiljöer. Energieffektiviteten mäts i PUE (Power Usage Effectiveness), proportionen mellan all energi inklusive kylning som förbrukas i datacentret och energi för drift av servrar. Ju lägre tal desto lägre energiåtgång och mindre miljöpåverkan. I Availos datacenter är energiåtgången drygt 60 % lägre än i datacenter med konventionell teknik tack vare miljövänliga kylsystem. Availo använder till stora delar frikyla, den kyla som finns i det kalla nordiska klimatet samt köper enbart miljömärkt el. Högsta skydd och säkerhet De specialkonstruerade anläggningarna har högsta skydd mot inbrott och skadegörelse samt skydd mot brand. Detta innebär att väggarna i anläggningarna innehåller skyddande stålplåtar och att alla dörrar håller hög skyddsklass. Filmsekvenser från alla rörelser i anläggningen från de avancerade passage- och övervakningssystemen sparas. Anläggningarna har släcksystem med partikelsensorer som i ett tidigt skede löser ut för att stoppa en brand. Hela området är inhägnat med industristängsel med taggtråd och teknikutrymmen utomhus skyddas dess utom med barriärer av betong och stängsel med högspänningsimpulser och larm. Hög teknisk kompetens i drift Availo har en unik kombination av kompetens, erfarenhet och förmåga i att sköta fullständig drift. Högt rankat internationellt nät med stor kapacitet Kunderna erbjuds hög datakommunikationskapacitet, genom stor bandbredd och låg latens via internet (engelska latency, tidsfördröjning eller svarstid), i Availos egna omfattande fiberbaserade nät, med sträckning i Norden, Europa och till USA, se karta. Stora volymer IP-trafik kan hanteras till en låg kostnad. Availo har här nått en kritisk massa, att köpa motsvarande kapacitet från en extern transitleverantör är därmed dyrare än den egenproducerade kapaciteten. OSLO STOCKHOLM ASHBURN VIRGINIA USA KÖPENHAMN LINKÖPING GÖTEBORG MALMÖ LONDON AMSTERDAM FRANKFURT 18 Phonera Årsredovisning Availo

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1. Årsredovisning PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 1 Årsredovisning 2011 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Helåret 2011 1 12 år 2 Phonera har två tydliga affärer 3 VD-intervju 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Phonera

Läs mer

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1

PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 1 2 PHONERA l ÅRSREDOVISNING 2010 Ekonomisk översikt 2010 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning jämförbar verksamhet** mkr 335,4 309,0 294,8 245,5 188,9 Nettoomsättning** mkr

Läs mer

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år.

Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. Första halvåret och Q2 mot finansiella mål 26% tillväxt inom tjänsteverksamheten - 20% Q2 Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten på lägst 15% per år. 11,6% rörelsemarginal - 9,4%

Läs mer

PÅ GOD VÄG FRÅN TELEOPERATÖR TILL KOMMUNIKATIONSPARTNER

PÅ GOD VÄG FRÅN TELEOPERATÖR TILL KOMMUNIKATIONSPARTNER Delårsrapport januari september Phonera AB (publ.) Q3 PÅ GOD VÄG FRÅN TELEOPERATÖR TILL KOMMUNIKATIONSPARTNER tember Januari september Nettoomsättningen uppgår till 98,2 (95,4) mkr. Rörelseresultatet före

Läs mer

UTVECKLINGEN ÄR POSITIV, MEN AMBITIONERNA ÄR HÖGRE

UTVECKLINGEN ÄR POSITIV, MEN AMBITIONERNA ÄR HÖGRE Delårsrapport januari mars 213 Phonera AB (publ.) Q1 UTVECKLINGEN ÄR POSITIV, MEN AMBITIONERNA ÄR HÖGRE Januari mars 213 Nettoomsättningen uppgår till 99,2 (99,5) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar,

Läs mer

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Dubbelt så mycket till halva priset Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Vilka är vi? Internationell consulting gentemot operatörer, ISPer, service providers och företag. Från powerpoint

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING

INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING Delårsrapport januari september Q3 INVESTERINGARNA PÅ PLATS FOKUS PÅ FÖRSÄLJNING tember Januari september Nettoomsättningen uppgår till 95,4 (96,4) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

»Renodling, konsolidering och utveckling med god lönsamhet och tillväxt för våra tjänster inom Telefoni, Hosting och Internet«

»Renodling, konsolidering och utveckling med god lönsamhet och tillväxt för våra tjänster inom Telefoni, Hosting och Internet« ÅRSREDOVISNING 2008 PHONERA AB (publ)»renodling, konsolidering och utveckling med god lönsamhet och tillväxt för våra tjänster inom Telefoni, Hosting och Internet« Nytt lönsamhetsrekord inom fast telefoni

Läs mer

2010-05-19. ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

2010-05-19. ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget 2010-05-19 Utveckling 12 månader AllTele Phonera OMX40 Bredband2 Källa:DI 3.5.2010 Helår 2009 Stark tillväxt och god lönsamhet Nettoomsättning 228,2 (169,3) Kassaflöde löpande verksamhet 38,1 (37,5) EBITDA

Läs mer

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007«

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« ÅRSREDOVISNING 2007 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« PHONERA 2007 INNEHÅLL ÅRET I SIFFROR 2 I BACKSPELN 2 ÅRET

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Phonera avslutar rekordåret med offensiv satsning på tillväxt

Phonera avslutar rekordåret med offensiv satsning på tillväxt Bokslutskommuniké 211 Q4 Phonera avslutar rekordåret med offensiv satsning på tillväxt Oktober - december 211 Samtliga siffror redovisas rensade från engångseffekter. Januari - december 211 Samtliga siffror

Läs mer

Club Phonera. Phonera bäst igen! Phonera 10 år 2010. Stor jultävling! Club Phonera medlemstidning December 2009

Club Phonera. Phonera bäst igen! Phonera 10 år 2010. Stor jultävling! Club Phonera medlemstidning December 2009 Club Phonera Club Phonera medlemstidning December 2009 Sveriges mest nöjda kunder Phonera bäst igen! Sveriges mest nöjda kunder 2009 enligt SKI! 2009 Phonera 10 år 2010 Missa inte jubileumserbjudandet,

Läs mer

Investerarpresentation

Investerarpresentation Investerarpresentation Börsdagarna Jörgen Qwist 2011-11-07 1 Kort om DGC DGC är en nätoperatör som levererar datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AllTele Bra, enkel och prisvärd tele- och datakommunikation Enkla och fungerande tjänster/produkter till lägre priser än konkurrenternas All inhouse TM, KT, TS, FS och försäljning En av de 5 största tele-

Läs mer

» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007 «

» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007 « Bokslutskommuniké PHONERA AB (publ.)» Rörelseresultatet ökade till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under «Helår Nettoomsättningen uppgick till 297,4 (228,4) mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009. Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 1 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2009 2 DGC One AB - Bokslutskommuniké 2009 1 OKTOBER 31 DECEMBER Q4 2009 Q4 2008 Nettoomsättning, mkr 68,9 64,8 Tillväxt i tjänsteverksamheten, % 7,5 20,6 Rörelseresultat,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

»PHONERA ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005«

»PHONERA ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005« ÅRSREDOVISNING 2006 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005« PHONERA 2006 INNEHÅLL PHONERA 2006 2 VD HAR

Läs mer

Q1 ETT FOKUSERAT OCH STARKARE

Q1 ETT FOKUSERAT OCH STARKARE Delårsrapport januari mars 2014 Availo AB (publ.) Q1 ETT FOKUSERAT OCH STARKARE AVAILO MED STABILA OPERATIVA TRENDER Januari mars 2014 Nettoomsättningen för den kvarvarande verksamheten uppgår till 34,8

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Nettoresultatet uppgick till - 1 076 KSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,19 SEK.

Nettoresultatet uppgick till - 1 076 KSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,19 SEK. Delårsrapport Januari-mars 2008 Nettoomsättningen uppgick till 26 498 (4 327) KSEK. De löpande telefoniintäkterna uppgick till 9 662 (4 157) KSEK och Internetintäkter till 16 590 (0) KSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK Rörelseresultat +24,2 KSEK Resultat efter skatt uppgår till +14,6 KSEK Resultat per aktie

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Q2 2009

Delårsrapport Q2 2009 1 DGC ONE AB (publ) Delårsrapport Q2 2009 1 APRIL 30 JUNI (jämfört med motsvarande period föregående år) Nettoomsättning 62,9 mkr (57,3) Tillväxt i tjänsteverksamheten om 13,1% (20,3) Rörelseresultat 8,4

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 - Resultat under perioden uppgick till 1 750 tkr. - Omsättningen under perioden uppgick till 8 258 tkr. - Avtal med Canal

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ).

WIP, Wireless Independent Provider AB (publ). .. WIP utvecklar, producerar, integrerar samt licensierar och supporterar produkterna DynApp och SecureDynApp. Mer information om WIP, kunder, produkter och projekt finns på bolagets hemsida: www.wip.se

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2005

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2005 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2005 Resultatet uppgick till 2,8 Mkr (f.å. 0,7 Mkr) Omsättningen under perioden uppgick till 8,3 Mkr (f.å. 2,0 Mkr) SkyCom förvärvar

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Basiq Networks BN AB delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2005

Basiq Networks BN AB delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2005 Karlstad den 25 augusti 2005 Basiq Networks BN AB delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2005 Intäkterna för perioden uppgick till cirka 1,3 MSEK. Rörelseresultatet efter finansiella poster

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA 2015-03-27 VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA Hur kommer jag igång med HSB Bolina? Svar: Koppla in datorn i bredbandsuttaget i väggen och gå till www.bredbandswebben.se. Väl där så kan du se alla

Läs mer

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN. Svenskt Kvalitetsindex. Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. PRESSINFO Telekom 2013 Datum: 2013-10-28 Publicering: Kl. 05.00 Svenskt Kvalitetsindex PRESSMEDDELANDE TELEKOMBRANSCHEN Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer