ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)"

Transkript

1 ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med ) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor, Särskilda villkor och Allmänna villkor så skall dessa tolkas med tolkningsföreträde enligt nu uppräknad ordning, där Abonnemangsvillkor har företräde framför Särskilda villkor som har företräde framför Allmänna villkor. 1. DEFINITIONER Följande uttryck används i dessa Allmänna och Särskilda villkor. Abonnemang Med Abonnemang avses i Avtalet ingående abonnemang vilka ger rätt till nyttjande av Tjänst i enlighet med de specifika villkor som anges i Abonnemangsvillkoren. Abonnemangsvillkor Med Abonnemangsvillkor avses villkor som kan vara specifika för Kunds Abonnemang och som ingår som en integrerad del i Avtalet. Allmänna villkor Med Allmänna villkor avses dessa allmänna villkor som ingår som en integrerad del i Avtalet. Avtal Med Avtal eller Avtalet menas avtal avseende nyttjande av Tjänst genom specifika Abonnemang som Kund ingår med Net 1 inklusive dessa Allmänna och Särskilda villkor samt övriga handlingar avseende Tjänsten, Abonnemangsvillkor etc. Net 1 Med Net 1 menas Netett Sverige AB, organisationsnummer Kund Med Kund eller Kunden menas konsument eller företag (för det fall avtal ingåtts med företag ansvarar företaget för att användaren av Abonnemanget följer i Avtalet angivna villkor) med vilken Net 1 har ingått Avtal. Kunduppgift Med Kunduppgift avses uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer och annan uppgift om Kunden. Särskilda villkor Med Särskilda villkor menas villkor för den eller de Tjänster som Net 1 tillhandahåller Kund och som ingår som en integrerad del i Avtalet. Terminal Med Terminal avses den CDMA-terminal Kund använder för att kunna nyttja Tjänst; såsom mobiltelefon eller modem. Ångerfrist Med Ångerfrist avses den period om fjorton (14) dagar under vilken Kunden i enlighet med bestämmelserna i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har rätt att ångra avtalet. Tjänst Med Tjänst menas den eller de tjänster som Net 1 tillhandahåller Kund. 2. ALLMÄNT Dessa Allmänna villkor reglerar varje Tjänst som Net 1 tillhandahåller enligt separat Avtal med Kund. För varje Tjänst kan det även finnas Särskilda villkor. Avtal mellan Net 1 och Kund anses ha uppkommit då Net 1 har mottagit av Kund undertecknat avtalsdokument eller Kund har ingått avtal genom Net 1s webbutik, via telefon, eller via av Net 1 godkänd återförsäljare. Avtal anses annars ha kommit till stånd då Kund betalat sin första faktura. Avtalets giltighet kan vara villkorat av att kreditprövning av Kund blir godkänd av Net 1. Net 1s åtaganden kan omedelbart ändras under avtalstiden till följd av förändringar i tillämplig svensk och internationell reglering. 3. TJÄNSTENS INNEHÅLL M.M. Net 1 förbehåller sig rätten att vidta förändringar av Tjänst avseende struktur, omfattning, samt funktion. Det åligger Net 1 att senast en (1) månad före sådan förändring informera Kund om förestående förändring. Om förändringen enligt ovan är till nackdel för Kund, har denne rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att aktuell förändring trätt i kraft. Sådan uppsägning skall ha kommit Net 1 tillhanda före förändringens ikraftträdande. Net 1 förbehåller sig rätten att en (1) månads i förtida meddelande om upphörande av tidigare tillhandahållen Tjänst. Alla immateriella rättigheter avseende Tjänst och dess innehåll tillhör Net 1 och/eller partners till Net KUNDS ÅTAGANDE OCH ANSVAR Kund är alltid ansvarig för att denne har nödvändiga anslutningar och annan för Tjänst nödvändig utrustning på sätt som angivits för Tjänst i fråga. Till Tjänst får endast anslutas sådan utrustning som uppfyller de krav som föreskrivs i lag, förordning, av Net 1 meddelad föreskrift, eller teknisk standard. Kund ansvarar för att av Net 1 utlämnade koder, identiteter, lösenord eller liknande förvaras och används på ett betryggande sätt så att obehörig åtkomst inte förekommer. Net 1 har inte något ansvar för att tredje man vidtar åtgärder med användande av Kunds kod, lösenord, identitet eller liknande som påverkar Tjänst. Kund äger inte rätt, att utan Net 1s godkännande, överlåta Avtal eller upplåta kapacitet till tredje man. Kund äger inte i något fall; söka obehörig åtkomst till anslutna nät- och datorresurser avseende såväl Net 1s nät som annans, obehörigen använda, förstöra eller förvanska, ta del av eller till utomstående vidarebefordra information på Net 1s nät eller till Net 1 s nät anslutet nät. Kund ansvarar för allt material som Kund tillhandahåller. Med material avses bl.a., men inte begränsat till; text, bild, ljud, data, video och länkar till annan plats på Internet. Kunds material, innehåll och utformning av personlig hemsida eller inlägg i diskussionsforum eller liknande får inte bryta mot lag, uppmana eller möjliggöra för annan att begå brott, skada Net 1 eller annan, eller i övrigt anses opassande eller stötande. Kund förbinder sig vidare att agera etiskt vid nyttjande av Tjänst. Kunds ansvar omfattar inhämtande av nödvändiga tillstånd för att ta emot, sprida eller lagra material. Kund är skyldig att meddela namnändring till Net 1. Kunds ändring, flytt eller uppsägning av teleabonnemang som Kund har med annan teleoperatör medför inte att Avtalet med Net 1 upphör att gälla. Anmäler inte Kund sådana ändrade förhållanden ansvarar Kund även fortsättningsvis för allt nyttjande av Tjänst via det abonnemang och/eller avtal Kund ingått med Net AVGIFTER De avgifter som Kund skall betala till Net 1 kan bestå av rörliga och/eller fasta avgifter vilka framgår av Abonnemangsvillkoren. Därtill kommer eventuell anslutningsavgift, faktureringsavgift samt administrativa avgifter i enlighet med vid var tid gällande prislista eller praxis. Avgiftsändringar av de fasta och rörliga kostnaderna skall meddelas Kund senast en (1) månad i förväg. Om förändringen är till nackdel för Kund, har denne rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att förändringen träder i kraft. Sådan uppsägning skall ha kommit Net 1 tillhanda före förändringens ikraftträdande. För det fall kund aktiverat saldokontroll för samtals- eller trafikkostnader, kan kund komma att debiteras för överskjutande belopp till följd av fördröjd saldokontroll trots att saldotaket är nått. Net 1 förbehåller sig rätten att debitera Kund en avgift för av Net 1 utförd åtgärd till följd av missbruk av Tjänst. Om skada uppkommer åligger det i samtliga fall Kund att medverka till att begränsa den uppkomna skadan. 6. BETALNING Kund skall betala Net 1 inom den tid som anges på respektive faktura. Vid försenad betalning har Net 1 rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift. Terminal som uthyrs av Net 1 mot särskild avgift. skall vid uppsägning av avtalet återlämnas till Net 1. Vid förlust av Terminal utgår ersättning till Net1. Vid fel eller brist i modemet byts detta ut av Net 1 mot avgift. 7. AVSTÄNGNING FRÅN TJÄNST Net 1 äger rätt att med omedelbar verkan stänga av Kund från vidare användning av Tjänst om; - Kund, enligt Net 1s uppfattning, bryter mot Avtalet t ex genom att inte betala avtalsenlig och förfallen avgift inom angiven betalningstid; - Kund på ett olagligt sätt bedriver verksamhet för vilken Tjänst används, eller det förekommer olagliga inslag i denna verksamhet; eller - i det sammanhang i vilket Tjänst används framstår som anstötligt, olagligt eller på annat sätt olämpligt eller om det är förenat med risk för skada eller liknande för Net 1 eller tredje man att Kund fortsätter att använda Tjänst; eller - Net 1 har skäl att misstänka att Tjänst används av obehörig (Tjänst aktiveras så snart Net 1 fått bekräftat av Kund att inga oegentligheter föreligger); eller - vid begäran från behörig polismyndighet;

2 - eller av skäl som anges i Abonnemangsvillkor eller Särskilda villkor. Avstängning av Tjänst får emellertid endast ske efter att Net 1 dels uppmanat Kunden att betala inom viss angiven skälig tid, med upplysning om att tillhandahållande av Tjänsten annars kan komma att avbrytas, och dels om Kunden inte har betalat inom angiven tid. Om Kund vid upprepade tillfällen har betalat för sent, får Net 1 avbryta Tjänst omedelbart. Net 1 skall i sådant fall genast underrätta Kunden om avstängningen via elektroniskt meddelande. Det åligger Kund att vid behov förse Net 1 med tillbörliga kontaktuppgifter för elektronisk kommunikation. 8. ANSVAR FÖR SERVICE, TILLGÄNGLIGHET OCH UNDERHÅLL Eventuella driftavbrott och trafikhindrande fel åtgärdas skyndsamt efter felanmälan. Som driftavbrott skall inte anses avbrott som sker under perioder för planerat underhåll av nät mm. Net 1s ansvar vid driftavbrott och trafikhindrande fel gäller inte till den del avbrottet/felet kan hänföras till Kund eller Kunds utrustning. Net 1 äger i sådana fall rätt att debitera Kund avgift för nedlagda felsökningsåtgärder enligt vid var tid gällande taxa. Net 1s nätverk och dess täckning har, särskilt under uppbyggnadsfasen, vissa begränsningar. Net 1 förbehåller sig rätten att under extraordinär belastning tillfälligt begränsa eller stänga Tjänst. Vid tjänsteavbrott på grund av felaktig Terminal utgår ingen ersättning till Kunden. Inte heller reduceras debiterad avgift. 9. Net 1s ANSVAR Net 1 utövar ingen kontroll över den information som Kund har tillgång till, till följd av Tjänst, och ansvarar inte för den informationen. Kund tar del av. Net 1 ansvarar inte heller för skada eller förlust som drabbar Kund till följd av fördröjning av information, avbrott, uteblivna leveranser av data eller liknande. Net 1 kan inte göras ansvarigt för eventuella driftstopp som kan uppkomma på grund av strömavbrott hos Kund. Net 1 ansvarar inte för att övriga tjänster eller utrustning som kopplas till första telefonjacket, exempelvis larmutrustning, fungerar tillsammans med Tjänst. Någon bandbredd kommer inte att kunna garanteras Kund. Net 1 ansvarar inte för bristande ljudkvalitet och tillgänglighet som kan hänföras till mobilnätet. Net 1s ansvar gentemot Kund är begränsat till skador som orsakats av Net 1 genom grov vårdslöshet. Net 1 är endast skyldigt att utge skadestånd för direkt skada. Net 1s skadeansvar begränsas till totalkostnaden för respektive Abonnemang. 10. FORCE MAJEURE Part skall vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständlighet kan bl.a. anses blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, i Sverige eller utomlands. 11. AVTALETS UPPHÖRANDE I FÖRTID Net 1 äger i vissa i Avtalet angivna fall rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet och därmed slutfakturera Kund. Utöver det som särskilt angivits föreligger sådan rätt även om Kund försatts i konkurs eller i övrigt gör sig skyldig till avtalsbrott. Vid slutfakturering utdebiteras samtliga resterande fasta månadsavgifter under den tid som återstår enligt Avtalets bindningstid samt samtliga övriga skador som Net 1 drabbas av med anledning av Kunds avtalsbrott. Om Kund lämnat viktiga uppgifter till Net 1 som är oriktiga äger Net 1 rätt att spärra Tjänst för vidare användning till dess riktiga uppgifter erhålls eller säga upp Avtalet med omedelbar verkan. 12. ÖVERLÅTELSE Net 1 har rätt att, utan samtycke från Kund, överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet. Kund får endast efter samtycke från Net 1 överlåta Avtalet med därtill hörande Tjänster till annan. Överlåtelse kan medföra kreditkontroll för part som Abonnemang skall överlåtas till. Om Abonnemang överlåts, svarar frånträdande Kund för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsen och tillträdande kund inträder i frånträdande Kunds ställe för förpliktelser som uppkommit efter överlåtelsen. 13. ÄNDRING AV VILLKOR FÖR AVTALET Dessa Allmänna villkor gäller tillsvidare. Net 1 kan göra ändringar i Avtal och Tjänster. Det åligger Net 1 att, med minst en (1) månads varsel, informera Kund om sådana förändringar. Om sådan förändring är till nackdel för Kund har denne rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att förändringen träder i kraft. Sådan uppsägning skall ha kommit Net 1 tillhanda före förändringens ikraftträdande. 14. BEHANDLING AV KUNDUPPGIFTER. Net 1 avser att behandla personuppgifter som lämnas i samband med Avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelsen för, eller utförandet av, Tjänst enligt dessa Allmänna villkor, Särskilda villkor eller Abonnemangsvillkor (t ex adressuppgifter, födelsedata, kreditupplysning och användning av tjänsten). I enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) informeras om att ändamålen med behandlingen är fullgörelse av Avtal och kundservice, underlättande av informationsspridning samt i förekommande fall underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering. Personuppgifterna kan även komma att behandlas av andra bolag inom Net 1s koncern och av företag som koncernen samarbetar med för bl.a. administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som begärts innan avtal träffats. Personuppgifterna kommer också att behandlas för marknadsföringsändamål av Net 1, av bolag i Net 1s koncern och av företag koncernen samarbetar med. Genom att ingå Avtal med Net 1 samtycker Kund till behandling av personuppgifter i enlighet med vad som beskrivits ovan. Kund äger rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran härom till Net 1, erhålla besked om vilka personuppgifter som Net 1 behandlar och även att få eventuellt felaktiga personuppgifter rättade. Kund kan även skriftligen begära att personuppgifterna inte skall behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring. 15. MEDDELANDEN. Meddelanden genom brev skall anses ha nått mottagaren på tredje vardagen efter avsändandet. Meddelanden genom telefax eller elektronisk post skall anses ha nått mottagaren omedelbart. Net 1 använder de kontaktuppgifter som Kunden lämnat. 16. AVTALETS GILTIGHETSPERIOD. Ingånget Avtal gäller om inte annat överenskommits tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på en (1) månad. Om Avtal med bindningstid har överenskommits är Kunden bunden till Avtalet under bindningstiden och därefter övergår Avtalet till att löpa tillsvidare om inget annat avtalats. 17. AVTAL MED BINDNINGSTID I de fall Kund ingått ett Avtal med bindningstid gäller följande: Kund kan när som helst under uppsägningstiden avsluta sitt abonnemang, uppsägning effektueras när ev. kvarvarande bindningstid och uppsägningstid löpt ut. 19. AVTALETS UPPHÖRANDE. När Avtalet upphör att gälla upphör också all rätt för Kund att använda Tjänst. Erlagd fast periodisk avgift återbetalas ej till någon del. 20. PORTERING Net 1 äger rätt att neka portering av abonnentnummer mellan fast nät och mobilnät samt i förekommande fall portering av ett fast nummer till ett nytt riktnummerområde och inportering av icke geografiska telefonnummer. Vid portering kommer Kund att slutfaktureras. Vid slutfakturering utdebiteras samtliga resterande fasta månadsavgifter under den tid som återstår enligt Avtalets bindningstid samt eventuella trafikkostnader. Begäran om portering av telefonnummer, som inkommer till Net 1, är att jämställa med uppsägning av telefoniabonnemang, vilket innebär att telefoniabonnemanget kommer att upphöra sedan portering skett. Kunden ansvarar för uppsägning av sitt tidigare abonnemang. 21. TVIST Om Kunden och Net 1 blir oense skall tvisten i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om överenskommelse inte kan uppnås, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Reklamation med anledning av detta avtal skall framställas inom tre (3) månader efter det att part erhållit kännedom eller borde ha erhållit kännedom om det som reklamationen grundas på.

3 SÄRSKILDA VILLKOR - MOBILT BREDBAND FÖRETAG (gäller från om med ) Dessa Särskilda villkor gäller mellan Netett Sverige AB, , verksam under varumärket Net 1, och Kund som har ingått Abonnemang avseende mobil bredbandsanslutning med möjlighet till uppkoppling till Internet och/eller andra telekommunikationstjänster via bredbandsaccess, nedan benämnt Mobilt Internet eller Tjänsten. Mellan Kunden och Net 1 gäller även Allmänna villkor och Abonnemangsvillkor. Samtliga termer som definierats i Allmänna villkor skall ha samma betydelse i dessa Särskilda villkor. 1. MOBILT INTERNET Net 1 tillhandahåller Mobilt Internet vilket innebär att Kunden genom en Terminal erhåller mobil bredbandsanslutning från Net 1 och möjlighet till uppkoppling mot Internet och/eller andra telekommunikationstjänster via mobil bredbandsaccess. Kunden har tillgång till Tjänsten där Net 1s nationella nät har radiotäckning. En uppdaterad täckningskarta finns på Angiven hastighet avseende mottagning och sändning av data är maximal teoretisk hastighet för de olika Abonnemang som Tjänsten finns tillgänglig för. Under vissa förhållanden, utanför Net 1s kontroll, kan Kunden uppleva att denna hastighet inte uppnås. Exempel på faktorer som kan påverka den upplevda hastigheten negativt är avståndet mellan Terminal och en specifik basstation, bruk av extern antenn, antal användare och kapacitet på den server Kundens enhet söker information från. Kunden äger inte rätt till kompensation/ersättning i någon form från Net 1 för eventuell skada som avvikelse i Tjänsten avseende hastigheten eller funktion för mottagning/sändning av data kan ha lett till. Om Kund enligt Net 1 nyttjar Tjänsten för onormalt stor datamängd eller då det enligt Net 1 föreligger onormalt hög belastning på Net 1s nätverk, äger Net 1 rätt att spärra eller minska hastigheten för enskilt Abonnemang, alternativt minska hastigheten i nätverket. Det faktum att Net 1 vid något tillfälle ej skulle utnyttja någon av dessa rättigheter utgör inte ett godkännande av Kundens onormala bruk eller att Net 1 skulle ha frånfallit dessa rättigheter och möjligheter i något avseende. 2. ÅNGERRÄTT Om kunden är konsument och därför har ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), gäller ångerrätten under fjorton (14) dagar från beställningen ( Ångerrättsfristen ). Om Kunden före utgången av Ångerrättsfristen meddelat Net 1 att Kunden inte avser att fortsätta Abonnemanget återbetalar Net 1 eventuell erlagd anslutningsavgift samt har Kunden rätt att returnera Terminal, såsom modem eller mobiltelefon, i oskadat skick och i oskadad originalkartong till Net 1s lager, varmed kostnad för Terminal ej uppstår för Kunden. Om Terminal returneras i skadat skick är Kund fullt ersättningsskyldig för Terminal. Om Terminal returneras med skadad eller ofullständig originalförpackning äger Net 1 rätt att debitera en tilläggsavgift eller dra bort motsvarande belopp från ev. återbetalning. Då Kund har ett Abonnemang med tillhörande Terminal och beställer ett nytt Abonnemang med ny tillhörande Terminal så löper en ny Ångerrättsfrist avseende den nya Tjänsten med den nya Terminalen. Om Kund väljer att returnera den nya Terminalen så gäller fortfarande Avtalet om det tidigare Abonnemanget med tillhörande Terminal. Har Kunden inte vid utgången av Ångerrättsfristen meddelat Net 1 att Kunden inte avser att fortsätta Abonnemanget efter Ångerrättsfristen löper Avtalsperioden automatiskt varmed ingånget Avtal avseende Tjänsten fortlöper enligt samtliga dess avtalsvillkor. Vid eventuell retur skall Terminal returneras till den försäljningspunkt Terminal inköptes av (dvs. återförsäljare eller Net 1s huvudlager). Till retur bör bifogas kunduppgifter samt upplysning om anledning till retur. 3. KUNDENS ANSVAR VID ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN Det åligger Kund att vid mottagande av Terminal omedelbart kontrollera att Tjänsten kan erhållas på plats där Kund huvudsakligen avser nyttja Tjänst. Utöver allmänna åtaganden och ansvar enligt Avtalet är Kund ansvarig för upprätthållande av brandvägg, antivirusprogramvara och/eller annan skyddsutrustning som kan behövas vid utnyttjande av Tjänst. Net 1 är ej ansvarig för skada som kan uppstå på grund av avsaknad av korrekt brandvägg, antivirusprogramvara och/eller annan skyddsutrustning. Terminal uthyrs av Net 1. Kunden ansvarar för skada på uthyrd Terminal såvida skada inte förelåg vid mottagande av Terminal från Net AVTALSPERIOD, BINDNINGSTID OCH UPPSÄGNINGSTID M.M. Avtalsperioden avseende Mobilt Internet kan inledningsvis vara fast och anges i Abonnemangsvillkoren ( Avtalsperioden ). Byte av Abonnemang eller överlåtelse av Abonnemang för Tjänsten kan endast ske efter särskild överenskommelse och kan medföra en ändringskostnad enligt gällande prislista. 5. BETALNING Kund skall betala i förskott för eventuella fasta avgifter och i efterskott för avgifter som är knutna till den faktiska användningen. Net 1 Kundservice Box Stockholm

4 ABONNEMANGSVILLKOR MOBILT BREDBAND FÖRETAG (gäller från och med ) Företag Alltid Pris: 399 kr/mån. Modemhyra 0 kr/mån. Anslutningsavgift på 250 kr tillkommer. Alla priser exklusive moms. Företag Alltid är ett mobilt internetabonnemang. Det ger dig en hastighet på upp till 9,3 Mbit/s vid nedladdning av data samt en hastighet på upp till 2,4 Mbit/s Företag Alltid ger dig även dubbel prioritet i nätet för skickad och mottagen datatrafik. Företag Alltid ger dig tillgång till 40 GB datatrafik (summan av upp- och nedladdning) per trettiodagarsperiod. Om du överstiger 40 GB kan hastigheten för uppoch nedladdning komma att begränsas till 0 kbit/s under resten av trettiodagarsperioden. Den fria datamängden kan ej ackumuleras. Den använda datamängden påverkar inte kostnaden för abonnemanget, såvida inget annat avtalats. Företag Alltid kan tecknas utan bindningstid eller med 12 månaders bindningstid. Oavsett bindningstid gäller alltid en (1) månads uppsägningstid. Abonnemang löper tillsvidare efter ev. bindningstid löpt ut. Den totala abonnemangskostnaden under 12 månaders bindningstid blir 5038 kr. (14) dagar från abonnemangets upphörande äger Net 1 rätt att debitera Kund 695 kr. Vid förlust av modem äger Net1 rätt att debitera Kund 1495 kr. Vid fel eller brist i modemet byts detta ut av Net 1 mot en avgift om 495 kr. Företag Otfa Pris: 299 kr/mån. Modemhyra 0 kr/mån. Anslutningsavgift på 250 kr tillkommer. Alla priser exklusive moms. Företag Ofta är ett mobilt internetabonnemang. Det ger dig en hastighet på upp till 9,3 Mbit/s vid nedladdning av data samt en hastighet på upp till 2,4 Mbit/s Företag Ofta ger dig tillgång till 20 GB datatrafik (summan av upp- och nedladdning) per trettiodagarsperiod. Om du överstiger 20 GB kan hastigheten för upp- och nedladdning komma att begränsas till 0 kbit/s under resten av trettiodagarsperioden. Den fria datamängden kan ej ackumuleras. Den använda datamängden påverkar inte kostnaden för abonnemanget, såvida inget annat avtalats. Företag Ofta kan tecknas utan bindningstid eller med 12 månaders bindningstid. Oavsett bindningstid gäller alltid en (1) månads uppsägningstid. Abonnemang löper tillsvidare efter ev. bindningstid löpt ut. Den totala abonnemangskostnaden under 12 månaders bindningstid blir 3838 kr. (14) dagar från abonnemangets upphörande äger Net 1 rätt att debitera Kund 695 kr. Vid förlust av modem äger Net1 rätt att debitera Kund 1495 kr. Vid fel eller brist i modemet byts detta ut av Net 1 mot en avgift om 495 kr. Företag Bas Pris: 199 kr/mån. Modemhyra 0 kr/mån. Anslutningsavgift på 250 kr tillkommer. Alla priser exklusive moms. Företag Bas är ett mobilt internetabonnemang. Det ger dig en hastighet på upp till 9,3 Mbit/s vid nedladdning av data samt en hastighet på upp till 2,4 Mbit/s Företag Bas ger dig tillgång till 6 GB datatrafik (summan av upp- och nedladdning) per trettiodagarsperiod. Om du överstiger 6 GB kan hastigheten för upp- och nedladdning komma att begränsas till 0 kbit/s under resten av trettiodagarsperioden. Den fria datamängden kan ej ackumuleras. Den använda datamängden påverkar inte kostnaden för abonnemanget, såvida inget annat avtalats. Företag Bas kan tecknas utan bindningstid eller med 12 månaders bindningstid. Oavsett bindningstid gäller alltid en (1) månads uppsägningstid. Abonnemang löper tillsvidare efter ev. bindningstid löpt ut. Den totala abonnemangskostnaden under 12 månaders bindningstid blir 2638 kr. (14) dagar från upphörandetidpunkten äger Net 1 rätten att debitera dig 695 kr. Vid förlust av modem utgår en ersättning till Net1 med 1495 kr. Vid fel eller brist i modemet byts detta ut av Net 1 mot en avgift om 495 kr.

5 Företag Mini Pris: 99 kr/mån. Modemhyra 0 kr/mån. Anslutningsavgift på 250 kr tillkommer. Alla priser exklusive moms. Företag Mini är ett mobilt internetabonnemang. Det ger dig en hastighet på upp till 9,3 Mbit/s vid nedladdning av data samt en hastighet på upp till 2,4 Mbit/s Företag Mini ger dig tillgång till 1 GB datatrafik (summan av upp- och nedladdning) per trettiodagarsperiod. Om du överstiger 1 GB kan hastigheten för uppoch nedladdning komma att begränsas till 0 kbit/s under resten av trettiodagarsperioden. Den fria datamängden kan ej ackumuleras. Den använda datamängden påverkar inte kostnaden för abonnemanget, såvida inget annat avtalats. Företag Mini kan tecknas utan bindningstid eller med 12 månaders bindningstid. Oavsett bindningstid gäller alltid en (1) månads uppsägningstid. Abonnemang löper tillsvidare efter ev. bindningstid löpt ut. Den totala abonnemangskostnaden under 12 månaders bindningstid blir 1438 kr. (14) dagar från upphörandetidpunkten äger Net 1 rätten att debitera dig 695 kr. Vid förlust av modem utgår en ersättning till Net1 med 1495 kr. Vid fel eller brist i modemet byts detta ut av Net 1 mot en avgift om 495 kr. Företag Start Pris: 49 kr/mån. Modemhyra 0 kr/mån. Anslutningsavgift på 250 kr tillkommer. Alla priser exklusive moms. Företag Start är ett mobilt internetabonnemang. Det ger dig en hastighet på upp till 9,3 Mbit/s vid nedladdning av data samt en hastighet på upp till 2,4 Mbit/s Företag Start ger dig tillgång till 0 GB datatrafik (summan av upp- och nedladdning) per trettiodagarsperiod. Du köper enkelt till datamängd när du väl önskar använda tjänsten, se avsnitt Ytterligare Data nedan. Företag Start kan tecknas utan bindningstid eller med 12 månaders bindningstid. Oavsett bindningstid gäller alltid en (1) månads uppsägningstid. Abonnemang löper tillsvidare efter ev. bindningstid löpt ut. Den totala abonnemangskostnaden under 12 månaders bindningstid blir 838 kr. (14) dagar från upphörandetidpunkten äger Net 1 rätten att debitera dig 695 kr. Vid förlust av modem utgår en ersättning till Net1 med 1495 kr. Vid fel eller brist i modemet byts detta ut av Net 1 mot en avgift om 495 kr. Ytterligare Data Skulle din inkluderade datamängd, definierad i ovanstående abonnemangsformer, ta slut innan förbrukningsperioden är över så har du möjlighet att köpa till ytterligare data. Ytterligare data är endast tillgänglig under den kalendermånad köpet görs och kan således ej ackumuleras. Köp av ytterligare data görs via Net 1 är ett varumärke tillhörande Netett Sverige AB

6 SÄRSKILDA VILLKOR - TELEFONI FÖRETAG (gäller från och med ) Dessa Särskilda villkor gäller mellan Nettett AB, , verksam under varumärket Net 1 och Kund eller Kunden, som har tecknat Abonnemang hos Net 1 avseende telekommunikationstjänster via fast trådlös access, nedan benämnt Fast telefoni eller Tjänsten. Mellan Kunden och Net 1 gäller även Allmänna villkor och Abonnemangsvillkor. Samtliga termer som definierats i Allmänna villkor skall ha samma betydelse i dessa Särskilda villkor. 1. FAST TELEFONI Net 1 tillhandahåller Fast Telefoni via mobilnätet vilket innebär att Kunden genom en Terminal erhåller trådlös telefonianslutning från Net 1, inom samt via, Net 1s nät till andra telefonoperatörer vilka tillhandahåller mobiltelefoni eller fast telefoni. Tjänsten kan även innehålla tilläggstjänster såsom sms, mms, push-to-talk, enligt vid var tid gällande specifikation på 2. KUNDENS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN Det åligger Kund att vid mottagande av Terminal omedelbart kontrollera att Tjänsten kan erhållas på plats där Net 1s nät har radiotäckning där Kunden avser att utnyttja Tjänsten. Terminalen får inte flyttas utanför postummerområdet som angivits vid abonnemangets tecknande. Terminal uthyrs av Net 1. Kunden ansvarar för skada på uthyrd Terminal såvida skada inte förelåg vid mottagande av Terminal från Net AVTALSPERIOD, BINDNINGSTID OCH UPPSÄGNINGSTID M.M. Avtalsperioden avseende Tjänsten kan inledningsvis vara fast och anges i Abonnemangsvillkoren ( Avtalsperioden ). Byte av Abonnemang eller överlåtelse av Abonnemang för Tjänsten kan endast ske efter särskild överenskommelse och kan medföra en ändringskostnad enligt gällande prislista. Överlåtelse sker endast efter godkännande av Net 1. Oavsett bindningstid gäller alltid en (1) månads uppsägningstid. 4. BETALNING Kund skall betala i förskott för eventuella fasta avgifter och i efterskott för avgifter som är knutna till användningen. Net 1 är ett varumärke tillhörande Netett Sverige AB

7 ABONNEMANGSVILLKOR - TELEFONI FÖRETAG (gäller från och med ) Fast telefoni via mobilnätet Pris: 89 kr/mån. Eventuell modemhyra 49 kr/mån. Anslutningsavgift på 250 kr tillkommer. Alla priser exklusive moms. I abonnemanget Telefoni ingår inte roaming i andra länder, betalsamtal eller premiumsamtal, sms, mms etc. I den mån dessa inte ingår i grundabonnemanget kan till detta kopplas vissa tilläggstjänster specificerade på I de fall Terminal erhållits genom uthyrning från Net1 skall terminalen returneras till Net 1 vid abonnemangets upphörande. Om så ej sker inom fjorton (14) dagar från upphörandetidpunkten äger Net 1 rätten att debitera dig 695 kr. Vid förlust av modemet utgår en ersättning till Net1 med 1495 kr. Vid fel eller brist i modemet byts detta ut av Net 1 mot en avgift om 495 kr. Faktureringsavgift tillkommer, se för aktuell nivå. Net 1 är ett varumärke tillhörande Netett Sverige AB

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

NET1 ALLMÄNNA VILLKOR

NET1 ALLMÄNNA VILLKOR NET1 ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-10-01) 1. OM SJÄLVA AVTALET Ditt Avtal 1.1 Dessa Allmänna Villkor gäller mellan dig och oss avseende den eller de Tjänster som vi tillhandahåller dig. Avtalet

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets datornätverk.

Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets datornätverk. Avtal för anslutning till Brf Bränneriets datornätverk 2014-06-18 rev.c ALLMÄNT Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15)

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) Allmänna villkor för Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m.

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m. 1. Allmänt På nedanstående villkor tillhandahåller Åtvid.net höghastighetsanslutning mot Internet. Utöver nämnda tjänster kan abonnenten teckna avtal om tilläggstjänster. För dessa betalar abonnenten särskilda

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

8 Mbit 325:-/mån 10/10 Mbit 295:-/mån 1 Mbit 259:-/mån

8 Mbit 325:-/mån 10/10 Mbit 295:-/mån 1 Mbit 259:-/mån Beställning av ADSL / LAN TJÄNST PRIVAT i Laholms Stadsnät, 18 mån bindningstid, 3 mån uppsägningstid. Hastighet kan variera på grund av tekniska hinder såsom kvalitet på telekabel samt längd från telestation

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats.

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats. Baraboka.se Priser och villkor En internetbaserad tidsbokningstjänst från Staircase AB Prislista 2014-01-01, alla priser anges exklusive moms. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Baraboka är en tidsbokningstjänst

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang 1. Allmänt Tyfon tillhandahåller tillgång till Internet via stadsnät för konsumenter. Abonnemangsbeställningen utgör en för kunden bindande ansökan

Läs mer

Abonnemangsvillkor Företagsabonnemang

Abonnemangsvillkor Företagsabonnemang Företagsvillkor Abonnemangsvillkor Företagsabonnemang Gäller från och med 2011-10-01 1. ALLMÄNT 1.1. INLEDNING Med Junet avses det bolag, Junet AB (org nr 556677-5911) som ansvarar för avtalet med Kunden.

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INTERNETACCESS FÖRETAG

ALLMÄNNA VILLKOR INTERNETACCESS FÖRETAG ALLMÄNNA VILLKOR INTERNETACCESS FÖRETAG Gällande fr.o.m. 2006-12-20 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Teknikbyrån i Sverige AB, org.nr. 556621-7203 "Teknikbyrån") och juridisk person

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse.

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Återförsäljaransökan

Återförsäljaransökan Återförsäljaransökan 1 Insändes tillsammans med en kopia på företagets registreringsbevis. Företagsuppgifter Namn mot marknaden: Ansökningsdatum: Registrerat företagsnamn: Organisationsnummer: Faktureringsadress:

Läs mer

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt

SÖLVESBORGS BREDBAND AB (solvenet.se) Org.nummer: 556544-1937 Allmänna avtalsvillkor 1. Allmänt 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan solvenet.se, org:556544-1937, och myndig fysisk eller juridisk person(nedan benämnd Kunden ) som abonnerar på en eller flera av solvenets bredbandstjänster

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Allmänna villkor, Sofie

Allmänna villkor, Sofie Allmänna villkor, Sofie 1. 1 Allmänt 1.1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och Västerbottens museum AB, org. nr 556534-0527 (nedan kallat VBM), med avseende på Sofie-abonnemang (nedan

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Information angående förändrad betalningsmodell för distributionsavgift TV

Information angående förändrad betalningsmodell för distributionsavgift TV Information angående förändrad betalningsmodell för distributionsavgift TV 2014-04-02 Kalejdo Bredband AB tillhandahåller Öppen Stadsnäts-tv i Varberg och ansvarar för distributionen av betal-tv-tjänster

Läs mer

Allmänna villkor. Cision 2014

Allmänna villkor. Cision 2014 Allmänna villkor Cision 2014 juni 2014 ALLMÄNNA VILLKOR 1. Allmänt 1.1. Dessa Allmänna villkor gäller tjänster som Kunden abonnerar på (Tjänsten) från Cision Sverige AB (Cision). Genom Tjänsten kommer

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Villkor för Telia Internet För Alla

Villkor för Telia Internet För Alla Villkor för Telia Internet För Alla 1. Allmänt För Telias accesstjänst Telia Internet För Alla gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang. (finns publicerade i telekatalogen ) med följande ändringar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. INLEDNING 1.1 Dessa Allmänna bestämmelser utgör avtalsvillkor i de abonnemangsavtal om tjänster hänförliga till domännamn registrerade under toppdomänen.se, som ni ingått med Nictrade

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

KOm igång-guide & Allmänna Villkor

KOm igång-guide & Allmänna Villkor KOm igång-guide & Allmänna Villkor Innehållsförteckning Snabbstartsguide...2 Kom igång med Comviq Surf (för PC och Mac)...3 Statusindikator för Comviq Surfstickan...12 Minneskrav på din dator...12 Allmänna

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

AVTAL - Fiberanslutning, privat villa

AVTAL - Fiberanslutning, privat villa AVTAL - Fiberanslutning, privat villa Namn: Gatuadress: Faktureringsadress: Post nr: Ort: Telefon, hem: Mobil: Personnr: Fastighetsbeteckning: E-post: Alt 1 Anslutningsavgift: 19 000 SEK inklusive moms

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV 1. Avtalets syften, Dessa villkor reglerar förhållandet mellan One Stop Curriculum Vitae AB, nedan benämnd Leverantören, och licensierad

Läs mer

Allmänna villkor 2013 01 01:1

Allmänna villkor 2013 01 01:1 Allmänna villkor Version 2013 01 01:1 Villkor för avtal om nyttjande av Streamio AB:s internetbaserade tjänster för uppladdning, administration, publicering och distribution av digitalt innehåll på webbplatser,

Läs mer

Wexnet AB Allmänna och Särskilda Avtalsvillkor Privat

Wexnet AB Allmänna och Särskilda Avtalsvillkor Privat Wexnet AB Allmänna och Särskilda Avtalsvillkor Privat Dessa avtalsvillkor bygger på Svenska Stadsnätsföreningen avtalsvillkor för Sveriges Stadsnät i Samverkan Wexnet AB 556923-9444 Box 497 351 06 Växjö

Läs mer

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009.

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009. Leveransvillkor Gäller from 1 oktober 2009. Vi hälsar Dig välkommen som kund till oss. Vi skall tillsammans med Dig se till att Din butik har ett optimalt sortiment och bra förutsättningar för att sälja

Läs mer

COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010)

COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010) COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor ( Avtalet ) gäller för tjänsten Coop mobil kontantkort ( Tjänsten ) till en konsument

Läs mer

Köp & leveransvillkor

Köp & leveransvillkor Köp & leveransvillkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT INOM EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr.

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr. KÖPINFORMATION Alla priser inkluderar moms. Percykel reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

bredbandsanslutning privatperson

bredbandsanslutning privatperson 1 (6) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2015-01-01 1 Allmänt 1.1 AB PiteEnergi, 556330-9227, nedan PE, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

2. Avtalets ingående. 3. Tjänstens omfattning och innehåll

2. Avtalets ingående. 3. Tjänstens omfattning och innehåll ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER 1. Dessa Allmänna Villkor ( Allmänna Villkor ) utgör allmänna försäljnings- och leveransvillkor för samtliga av Certit Hosting Handelsbolag svenskt org nr: 969730-3809

Läs mer

1.2 Abonnent, även kallad kund, kan vara myndig fysisk person eller juridisk person. Är ej abonnenten myndig är dennes målsman ansvarig.

1.2 Abonnent, även kallad kund, kan vara myndig fysisk person eller juridisk person. Är ej abonnenten myndig är dennes målsman ansvarig. '''Version 2014-04-01''' Ersätter alla tidigare versioner. WBS AB Allmänna villkor, gäller för samtliga kunder och avtal. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kund/abonnent och WBS

Läs mer

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma

Läs mer

Beställning av anslutning till fibernätet TRAMAN

Beställning av anslutning till fibernätet TRAMAN Beställning av anslutning till fibernätet TRAMAN Denna beställning är bindande enligt gällande villkor. INTRESSEANMÄLAN FJÄRRVÄRME Önskar du även en offert på fjärrvärmeanslutning? Om ja kontaktar vi dig

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer