MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden (21)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2006-04-25 1(21)"

Transkript

1 Sammanträdesdatum sida Socialnämnden (21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 april 2006 klockan Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Karin Fredman (fp) Erik Johansson (kd) Patrik Tellander (m) Stig Andersson (s) Stefan Hellman (v) Övriga närvarande Ersättare Christine Andersson (s) Jan Berglöv (kd) Ulla Danielsson (m) Annika Olsson (c) Tjänstemän Henry Einestedt, socialchef Ingvor Benjaminsson, assistent Reine Dahlman, enhetschef Patrik Högfelt, ekonom Inger Petersson, enhetschef Sölvie Linder, enhetschef Jan-Erik Johansson, enhetschef Yvonne Pettersson, alkoholhandläggare Per-Henrik Larsson, folkhälsosamordnare Utses att justera Stefan Hellman Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 2 maj 3006 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Henry Einestedt Ordförande... Kerstin Nordström Justerande... Stefan Hellman ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift... Ingvor Benjaminsson

2 Socialnämnden Dnr Ansökan om permanent tillstånd att få servera alkoholdrycker till allmänheten Osman Dogan, persnr , med enskild firma, orgnr , Kärragatan 23 C, Mellerud, ansöker om att få servera starköl, vin och spritdrycker vid Pizzeria Fontana, Storgatan 32, Mellerud till allmänheten, under tiden Beslutunderlag Se utredning, daterad den 4 april Socialnämnden beslutar att bevilja Osman Dogan, pnr med enskild firma, orgnr permanent tillstånd att få servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten i Pizzeria Fontanas lokaler samt uteservering, Storgatan 32, Mellerud, enligt 7 kap 5 alkohollagen. En förutsättning för att serveringstillstånd skall beviljas är att lokalerna blir godkända för livsmedelshantering enligt nya livsmedelslagstiftningen samt att de brister som påpekas enligt brandsynsprotokollet har åtgärdats. Servering alla dagar, året runt mellan kl Sökanden USD

3 Socialnämnden Dnr Ansökan om permanent tillstånd att få servera alkoholdrycker till allmänheten Mehmet Dogan, persnr , med enskild firma, orgnr , Odengatan 14, Mellerud, ansöker om att få servera starköl, vin och spritdrycker vid Lara-Bar, Storgatan 24, Mellerud till allmänheten, årligen under tiden Beslutunderlag Se utredning, daterad den 18 april Socialnämnden beslutar att bevilja Mehmet Dogan, pnr , med enskild firma, orgnr permanent tillstånd att få servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten i Lara-Bar, Storgatan 24, Mellerud, enligt 7 kap 5 alkohollagen. En förutsättning för serveringstillståndet är att påpekade brister avseende brandsyn har åtgärdats samt godkännande enligt nya livsmedelslagstiftningen har inkommit till kommunen. Servering alla dagar, året runt mellan kl Sökanden USD

4 Socialnämnden Dnr Pausservering på Kulturbruket på Dal Sammanfattning Länsstyrelsen har fått en fråga om pausservering och vad som gäller vid pausservering. Frågeställaren har uppgett att det under fredagen den 3 mars 2006 varit chokladprovning med vinservering under 1,5 tim i Kulturbruket. Alkoholhandläggare Yvonne Pettersson rapporterar i ärendet. Se utredning, daterad den 6 april Socialnämnden beslutar om fortsatt beredning med avrapportering vid sammanträdet i maj. USD

5 Socialnämnden Dnr Rapport om utökning av alkoholhandläggartjänst under 2006 Socialchef Henry Einestedt rapporterar om utökning av alkoholhandläggartjänst under år Se skrivelse, daterad den 12 december Se Miljö- och hälsorådets 3, daterad den 13 februari Socialnämnden beslutar godkänna utökad alkoholhandläggartjänst till 100 % under år 2006.

6 Socialnämnden Dnr Rapport om samverkan kring unga arbetslösa m.m. Folkhälsosamordnare Per-Henrik Larsson rapporterar om samverkan kring unga arbetslösa m.m. Se verksamhetsmål och kartläggning av ungdomar med försörjningsstöd Socialnämnden godkänner rapporten.

7 Socialnämnden Dnr Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn och ungdomar till psykiskt sjuka föräldrar (BIP-projektet) Länsstyrelsen fördelar utvecklingsmedel till förebyggande insatser, tidiga insatser och behandlingsinsatser. Förslag till ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn och ungdomar till psykiskt sjuka föräldrar (BIP-projektet) har utarbetats av folkhälsosamordnare Per-Henrik Larsson. Ansökan omfattar samtliga Dalslandskommuner, där socialnämnden, Melleruds kommun anges som huvudman. Ansökan avser år Se förslag till ansökan, daterad den 18 april Socialnämnden ansöker vid Länsstyrelsen om utvecklingsmedel enligt projektansökan. Folkhälsosamordnare

8 Socialnämnden Dnr Ansökan om utvecklingsmedel till behandlingsinsatser för missbrukare i Mellerud Länsstyrelsen fördelar utvecklingsmedel till förebyggande insatser, tidiga insatser och behandlingsinsatser. Förslag till ansökan om utvecklingsmedel till behandlingsinsatser för missbrukare i Mellerud har utarbetats av folkhälsosamordnare Per-Henrik Larsson. Ansökan omfattar socialtjänsten (individ- och familjeomsorgen, kommunpsykiatri) hälso- och sjukvården (primärvård och regionens psykiatri), där socialnämnden, Melleruds kommun anges som huvudman. Ansökan avser år Se förslag till ansökan, daterad den 18 april Socialnämnden ansöker vid Länsstyrelsen om utvecklingsmedel enligt projektansökan. Folkhälsosamordnare

9 Socialnämnden Dnr Ansökan om medel till projekt för utveckling av stödjande miljöer för barn och ungdomars hälsa i Mellerud Länsstyrelsen fördelar utvecklingsmedel till förebyggande insatser, tidiga insatser och behandlingsinsatser. Förslag till ansökan om utvecklingsmedel till projekt för utveckling av stödjande miljöer för barn och ungdomars hälsa i Mellerud har utarbetats av folkhälsosamordnare Per-Henrik Larsson. Ansökan omfattar socialtjänsten, skolan, fritid ( föreningslivet) och primärvården, där socialnämnden, Melleruds kommun anges som huvudman. Ansökan avser år Se förslag till ansökan, daterad den 12 april Socialnämnden ansöker vid Länsstyrelsen om utvecklingsmedel enligt projektansökan. Folkhälsosamordnare

10 Socialnämnden Dnr Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning för mars 2006 presenteras med uppgifter om ekonomi, verksamhetsmått och övrig statistik. Socialchefen redovisar förslag till kostnadsreduceringar och konsekvenserna av dessa. Se redovisning till och med mars Se tjänsteutlåtande, daterat den 19 april Socialnämnden godkänner redovisningarna, vårdbehovsmätning, verksamhetsredovisningen, ekonomiskt utfall och prognos. Socialnämnden fullföljer strukturomvandlingen med bland annat förstärkningar inom nuvarande särskilda boendeformer och hemtjänst/hemsjukvård samt tillskapande av fler platser för personer med demens. Socialnämnden beslutar om största restriktivitet under resten av året för att minska kostnadsöverskridandet. Socialnämnden begär i enlighet med fastställda styrprinciper att med de åtgärder som vidtagits för att säkerställa verksamhetens drift, den ekonomiska avvikelsen godkänns. Kommunstyrelsen

11 Socialnämnden Dnr Budget 2007 Socialchefen redovisar förutsättningar för budget Inriktningsmål redovisas. Se Socialtjänsten 2007-målbeskrivningar m.m., daterad den 19 april Socialnämnden godkänner redovisningen.

12 Socialnämnden Dnr Kostförstärkning för personer i demensboenden Personer med demenssjukdomar är i behov av kostförstärkning, på grund av ökad aktivitet, rastlöshet och svårigheter att sitta stilla m.m. Det medför ökade kostnader för kosttillskott. Se tjänsteutlåtande, daterat den 19 april Socialnämnden beslutar att personer med demenssjukdomar skall erhålla kosttillskott för att få tillräcklig energi. Den eventuellt utökade kostnaden redovisas för kommunfullmäktige vid nästkommande verksamhetsuppföljning och prognos för Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen om fortsatt beredning för att reducera den utökade kostnaden för kosttillskott.

13 Socialnämnden Dnr Rapport om seminarium om hedersrelaterat brott Henry Einestedt rapporterar om seminarium om hedersrelaterat brott som planeras till den 5 september eller 8 september Socialnämnden godkänner rapporten.

14 Socialnämnden Dnr Rapport om framställan om begäran om arbetsmiljöåtgärd Socialchef Henry Einestedt rapporterar om framställan om begäran om arbetsmiljöåtgärd vid Kroppefjällshemmet. Se tjänsteutlåtande, daterat den 19 april Socialnämnden godkänner rapporten.

15 Socialnämnden Dnr Rapport om uppföljning av tillsyn av äldreomsorgen i Melleruds kommun Länsstyrelsen genomförde en övergripande verksamhetstillsyn under vintern 2005 av äldreomsorgen i Melleruds kommun. Se Länsstyrelsens beslut, daterat den 12 april Socialnämnden antecknar Länsstyrelsens beslut. Förvaltningen får i uppdrag att ge förslag till åtgärder i enlighet med Länsstyrelsens beslut. Förslaget redovisas i maj 2006.

16 Socialnämnden Dnr Besvarande om motion om särskilt vårdboende för alla 90-åringar och äldre SPI Seniorpartiet i Mellerud har i motion till kommunfullmäktige begärt att alla kommuninvånare över 90 år och äldre, som önskar ett särskilt vårdboende, erbjuds ett boende inom en månad. Se tjänsteutlåtande, daterat den 19 april. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunfullmäktige som svar på motionen. Socialnämnden anser inte att nuvarande regelverk vad gäller vård och omsorg om äldre skall ändras. Kommunstyrelsen

17 Socialnämnden Dnr Ansökan om bidrag till lokalhyra Melleruds PRO-förening har den 28 mars 2006 inkommit med en ansökan om bidrag till lokalhyra. Se ansökan, daterad den 28 mars 2006 Socialnämnden beslutar om fortsatt beredning.

18 Socialnämnden Dnr Redovisning om Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre Socialchef Henry Einestedt redovisar om Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre och 2006 års ekonomiska vårproposition (2005/06:100). Se Regeringskansliets skrivelse, daterad den 6 april Socialnämnden godkänner redovisningen.

19 Socialnämnden Dnr Rapporter Rapporter från kontaktpersoner och tjänstemän: Kerstin Nordström: 29/3 Stormöte elevrådet (H/M) 30/3 Arbetsmiljöverket IFO, extra socialt utskott 3/4 KPR och KHR 6/4 PRO hearing N:a Älvsborgs PRO distrikt/trollhättan 7/4 Äldremässa i Vänersborg 10/4 Sn presidium 11/4 Folkhälsosamordnare/ansökningshandlingar, socialt utskott 17/4-19/4 Äldreriksdagen i Stockholm 24/4 Miljö/Hälsorådet Eivor Östergren och Jan-Erik Johansson: 5/4 Vårdsamverkan Fyrbodal Socialnämnden godkänner rapporterna.

20 Socialnämnden Dnr Delegationsbeslut m.m. enligt förteckning Följande delegationsbeslut enligt förteckning redovisas vid dagens sammanträde. Vård och omsorg Bistånd i hemvård, ordinärt boende, särskilt boende enligt SoL och insatser enligt LSS, mars Länsrätten i Vänersborg, Dom Individ- och familjeomsorg Ekonomiskt bistånd och familjerätt för mars Vänersborgs Tingsrätt, Protokoll , tillstånd till adoption. Länsrätten i Vänersborg, Beslut , omedelbart omhändertagande. Länsrätten i Vänersborg, Protokoll , muntlig förhandling. Länsrätten i Vänersborg, Dom , Ersättning för utgivet ekonomiskt bistånd. Länsrätten i Vänersborg, Dom , Ansökan om vård enligt LVU. Länsrätten i Vänersborg, Beslut Tillämpning av alkohollagen, Kulturbruket Delegationsbeslut, serveringstillstånd för allmänheten. Anställnings- och lönebeslut Socialnämnden godkänner informationen.

21 Socialnämnden Dnr Anmälan - Patientnämndernas årsredovisning Planering inför en befarad influensapandemi inom Västra Götalandsregionen version Elevrådets stormöte, 9, Informationsbrev inför nya distributionsavtalet (inkontinensprodukter) - Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 2006: Verksamhetsplan för Vård och omsorg Bokslut 2005 överföring av överskott och underskott - Redovisning av obesvarade motioner - Redovisning obesvarade medborgarförslag Socialnämnden godkänner informationen.

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Gunilla Andersson - Biståndsenheten - sn 20091027.doc 1

Gunilla Andersson - Biståndsenheten - sn 20091027.doc 1 Gunilla Andersson - Biståndsenheten - sn 20091027.doc 1 Nr Socialnämnden 2009-10-27 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 27 oktober 2009 klockan 08.30-12.00 Beslutande Daniel Jensen,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-03-31 1(17) Melleruds kommunkontor, tisdagen den klockan 08.30-12.30

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-03-31 1(17) Melleruds kommunkontor, tisdagen den klockan 08.30-12.30 Nr Socialnämnden 2009-03-31 1(17) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den klockan 08.30-12.30 Beslutande Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Gunnar Karlsson (C) Patrik

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 november klockan 08.30-12.30

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 november klockan 08.30-12.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr Socialnämnden 1(14) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 25 november klockan 08.30-12.30 Beslutande Daniel Jensen, ordf. (kd) Kerstin Nordström, v. ordf. (s) Marie

Läs mer

Gunilla Andersson - sn 20080318.doc Sida 1

Gunilla Andersson - sn 20080318.doc Sida 1 Gunilla Andersson - sn 20080318.doc Sida 1 Nr Socialnämnden 2008-03-18 1(12) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 18 mars klockan 08.30-12.15 Ajournering 10.00-10.30 Beslutande Daniel Jensen,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Ajournering 09.50-10.00, 10.55-11.00

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Ajournering 09.50-10.00, 10.55-11.00 Nr Socialnämnden 2007-06-26 1(22) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 26 juni 2007. klockan 08:30-12:50 Ajournering 09.50-10.00, 10.55-11.00 Beslutande Daniel Jensen, ordf. (kd) Kerstin

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-24 1(19) Märta Collén (MP) Eva Larsson

Socialnämnden 2015-08-24 1(19) Märta Collén (MP) Eva Larsson Socialnämnden 2015-08-24 1(19) Tid och plats Måndagen den 24 augusti 2015, klockan 08.30 12.45, i Skållerudsrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Christina

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Nr Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 28 april 2009 klockan 08.30-12.00 Beslutande Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Marie Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2013-09-17 1(13) Ingela Lind (S)

Socialnämnden 2013-09-17 1(13) Ingela Lind (S) Socialnämnden 2013-09-17 1(13) Tid och plats Tisdagen den 17 september 2013, klockan 08.30 12.25, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Gunnar

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 2015-08-27 1(28) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 08.30-12.05 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-03-08 1(11)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-03-08 1(11) 2012-03-08 1(11) Plats och tid KF-salen Stadshuset, kl 09.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Torbjörn Kock (C) Barbro Spjuth

Läs mer

Socialnämnden 2015-04-29 1(12)

Socialnämnden 2015-04-29 1(12) Socialnämnden 2015-04-29 1(12) Tid och plats Tisdagen den 29 april 2015, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) 40-48 Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Christina

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 24 februari 2005, klockan 15.00 17.45

Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 24 februari 2005, klockan 15.00 17.45 Socialnämnden 2005-02-24 1(20) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 24 februari 2005, klockan 15.00 17.45 Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 31 januari 2007 kl 13.00-16.25 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (s) Johan

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-04-18 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.30

Sammanträdesdatum 2012-04-18 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.30 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-04-18 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.30 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande, ej 29 Bengt-Göran Henningsson (S), ordförande 29 Gunilla Ekblad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (32) Plats och tid Västergården, Askersund, den 18 augusti 2009 kl 13.00-17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ordförande... Lennart Niklasson

Sammanträdesdatum. Ordförande... Lennart Niklasson 2014-01-30 1 (26) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 30 januari 2014, kl 08.30-14.20. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Tid och plats Tisdagen den 16 december 2014, klockan 14.00 16.00, i Älvans konferensrum. Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Gunnar

Läs mer

Socialnämnden 2005-01-27 1(29)

Socialnämnden 2005-01-27 1(29) Socialnämnden 2005-01-27 1(29) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 27 januari 2005, klockan 15.00 19.45 Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 19 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 26 mars 2014 kl 14.00 16.00 ande Mats Högberg ordf (s) Birgitta Valdemarsson (s) Jim Lindberg (s) Carlos Lillo (v) Emil Wetterling (s) Leif

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-08-23 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30 Beslutande Övriga närvarande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice

Läs mer

Socialnämnden 2005-08-25 1(22)

Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 25 augusti 2005, klockan 15.00 19.00. Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-02-23 1 (28) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Lennart Lindbom ANSLAG/BEVIS.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-02-23 1 (28) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Lennart Lindbom ANSLAG/BEVIS. 2006-02-23 1 (28) Plats och tid Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 23 februari 2006, kl 15.00 18.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Läs mer