Kurser. Sammanställning av inkomna meddelanden. Delegationsredovisning Klagomål på inflygande golfbollar Miljösanktionsavgift gällande utebliven

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurser. Sammanställning av inkomna meddelanden. Delegationsredovisning Klagomål på inflygande golfbollar Miljösanktionsavgift gällande utebliven"

Transkript

1 Kurser. Sammanställning av inkomna meddelanden. Delegationsredovisning Klagomål på inflygande golfbollar Miljösanktionsavgift gällande utebliven kontroll var tolfte månad av anläggning innehållande 3 kg eller mer av fluorerande växthusgaser, Breanäs Konferenshotell, Breanäs 108, Sibbhult Utökning av parkering på fastigheten Feleberga 9:1, i Östra Göinge kommun Ansökan om bygglov för garage på fastigheten Jätten 2, i Östra Göinge kommun. Ansökan nybyggnad av busskur och parkering på fastigheten Sibbhult 26:1 och parkering på fastigheten Degeln 3 i Östra Göinge kommun. Ansökan om dispens för uppförande av nätstation inom strandskyddsområde på fastigheten Gyvik 1:2 i Östra Göinge kommun Ansökan om dispens för uppförande av fritidshus inom strandskyddsområde på fastigheten Gyvik 1:45 i Östra Göinge kommun. Överklagan av tillsyns-och tillståndsnämndens beslut /2012 avseende ansökan om bygglov på fastigheterna Svenstorp 1:3 och 2:7 i Östra Göinge kommun. Yttrande över detaljplan Glimåkra 37:1, Knorrevången Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten på Restaurang Broby Pizzeria.

2 Onsdagen den 19 december 2012, Hylta i läkarvillan Broby, kl Ingvar Nilsson (MP), ordförande Mikael Persson (M), 1:e vice ordförande Bengt-Arne Persson (C) Kenneth Johannesson (S) Werner Kuhleber (S) Miklos Liewehr (S) Inger Mattsson (M) Marie Eriksson (FP) Kristin Johansson (S) Thommy Svensson (S) Johan Lindau, enhetschef miljö- och bygg Betty Björkqvist, sekreterare Mikael Torberntsson, sekreterare Miklos Liewehr (S) Kommunhuset, enheten Utvecklingsstöd och ärendehantering den 21 december 2012 kl Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla den 27 december 2012 Betty Björkqvist Paragrafer Ingvar Nilsson (MP) Miklos Liewehr (S) 2

3 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tillsyns- och tillståndsnämnden Kommunhuset, enheten Utvecklingsstöd och ärendehantering Betty Björkqvist 3

4 Inga inkomna kurser. 4

5 Följande inkomna meddelanden redovisas Länsstyrelsens uppföljning av byggnadsnämndens tillämpning av plan- och bygglagen. Länsstyrelsen beslutar att den ändrade verksamhet som Swimpex Granit AB planerar på fastigheterna Boalt 1:27, 1:45 och 1:49 i Östra Göinge kommun ska antas medföra betydande miljöpåverkan. - Beslut: Förundersökningen gällandes Breanäs 1:45 läggs ner. - Redovisningen godkänns. 5

6 Följande delegeringsbeslut redovisas: - Miljö- och hälsoskyddsinspektörernas redovisning, november Byggnadsinspektörens redovisning, november Redovisningen godkänns. 6

7 Enskild person m.fl. har inkommit med klagomål på inflygande golfbollar på tomterna invid hål 9 och 10 på Östra Göinge Golfklubbs(ÖGGK) bana i Knislinge. ÖGGK har i skrivelse redovisat de åtgärder som de avser genomföra vid hål 9 0ch 10. De klagande grannarna anser att åtgärderna är otillräckliga. En enskild person, Hjalmars väg 20 i Knislinge har den 16 juli i år inkommit med klagomål på inflygande golfbollar på tomterna invid hål 9 och 10. Klagomålen berör följande fastigheter; Fastighet Adress Klagande Bollar från spel på Knuts källa 2 Hjalmars väg 20 Enskild person Hål 10 Knuts källa 3 Hjalmars väg 18 Enskild person Hål 10 Karpen 1 Hjalmars väg 16 Enskild person Hål 9 Strandängen 3 Hagagatan 9 Enskild person Hål 10 Strandängen 4 Hagagatan 7B Enskild person Hål 10 De klagande vill att ÖGGK vidtar åtgärder t.ex. flyttar utslagsplatserna på hål 9 och 10 för att förhindra att de riskera att träffas av inflygande golfbollar. Enskild person har anmält att han har träffats av en golfboll på överarmen samt även uppvisat ett blåmärke. Vid miljöoch byggenhetens inspektion den 8 augusti påträffades 1 golfboll på fastigheten Knuts källa 3. ÖGGK har i skrivelse redovisat de åtgärder som de avser genomföra vid hål 9 0ch 10. De är följande: 1. Utslagsplatsen vid hål 9 vrids åt vänster i utslagsriktningen för att minska risken att golfbollar kommer in i någon trädgård. 2. Krav kommer att ställas på alla golfspelar att rapportera om de slår in en golfboll i någon trädgård. Medlemmarna m.fl. kommer att informeras om kravet via mail, hemsidan och anslag. 3. Nätet vid utslagsplatsen vid hål 10 ska kontrolleras så det är helt. ÖGGK har ansvaret som verksamhetsutövare att vidta de åtgärder som krävs för att undanröja de olägenheter som verksamheten kan medföra. Valet av åtgärder vilar helt på 7

8 verksamhetsutövaren och är de inte tillräckliga kan tillsynsmyndigheten kräva ytterligare åtgärder. De av ÖGGK redovisade åtgärderna bedömer miljö- och byggenheten som otillräckliga. Nätet vid hål 10, som ÖGGK tar upp, är vad miljö- och byggenheten kan se inte avsett att skydda de närboende utan till för att skydda de golfspelare som befinner sig i sandbunkern vid hål 9. Några skyddsåtgärder för fastigheterna Strandängen 3 och 4 har inte redovisats. Vridningen av utslagsplatsen för hål 9 kan ge avsedd effekt om vinklingen blir tillräckligt stor. Det föreslagna rapporteringssystemet kan ge avsedd effekt om det följs. Enligt miljö- och byggenheten finns det flera möjligheter att förhindra att golfbollar kommer in på närliggande tomter. En flytt av utslagsplatserna för hål 9 och 10 är ett alternativ. Ett annat alternativ är anordna någon typ av fysiskt hinder t.ex. nät invid de berörda tomterna eller vid utslagsplatsen. Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse, , har kommunicerats med klaganden enligt lista, se ovan, och det har inkommit yttrande från Östra Göinge Golfklubb, , samt enskild person, Östra Göinge golfklubb har även besökt Miljö- och enheten Golfbanor är en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken (jfr Miljööverdomstolens dom den 10 oktober 2007 i mål nr M ). Tillsyns- och tillståndsnämnden har därmed tillsynsansvaret enligt miljöbalken. Miljö- och byggenhetens bedömning grundas på iakttagelser vid inspektion och vad parterna framfört i ärendet. Slutsatsen är att risken för att någon människa på de berörda fastigheterna skall träffas av en förlupen golfboll är liten, men den risk som ändå finns innebär att det föreligger en sådan störning som avses i 9 kap 3 miljöbalken och att störningen inte är ringa. Östra Göinge Golfklubb skall därför som verksamhetsutövare vidta de åtgärder som krävs för att undanröja de olägenheter som uppstår till följd av golfspel på hål 9 och Enskild persons klagomål kompletterad Östra Göinge Golfklubbs synpunkter på den enskilde persons klagomål Östra Göinge Golfklubbs svar på miljö- och byggenhetens fråga om vilka åtgärder som klubben avser vidta Östra Göinge Golfklubbs redogörelse av åtgärder Synpunkter från de klagande på ÖGGK s åtgärder för att minimera risken för inflygande golfbollar i kringliggande trädgårdar, , , Östra Göinge golfklubbs yttrande, , över tjänsteskrivelse

9 - Enskilde persons yttrande, , över tjänsteskrivelse Östra Göinge Golfklubbs redogörelse till Ingvar Nilsson med stöd av 26 kap 9 miljöbalken att förelägga Östra Göinge Golfklubb, , Riksvägen 12, KNISLINGE, att senast den 30 april 2013 ha vidtagit de åtgärder som krävs för att förhindra att golfbollar vid spel på hål 9 och 10 kommer in på intilliggande tomterna med adress: Hjalmars väg 20, Hjalmars väg 18, Hjalmars väg 16, Hagagatan 9 och Hagagatan 7B. - med stöd av 26 kap 9 och 21 att förelägga Östra Göinge Golfklubb att månadsvis under tiden den 1 maj till 30 september 2013 redovisa antalet felslagna golfbollar enligt verksamhetsutövarens föreslagna rutin till miljö- och byggenheten. Golfbanor är en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken (jfr Miljööverdomstolens dom den 10 oktober 2007 i mål nr M ). Tillsyns- och tillståndsnämnden har därmed tillsynsansvaret enligt miljöbalken. Miljö- och byggenhetens bedömning grundas på iakttagelser vid inspektion och vad parterna framfört i ärendet. Slutsatsen är att risken för att någon människa på de berörda fastigheterna skall träffas av en förlupen golfboll är liten, men den risk som ändå finns innebär att det föreligger en sådan störning som avses i 9 kap 3 miljöbalken och att störningen inte är ringa. Östra Göinge Golfklubb skall därför som verksamhetsutövare vidta de åtgärder som krävs för att undanröja de olägenheter som uppstår till följd av golfspel på hål 9 och 10. 9

10 Tillsyns och tillståndsnämnden påför Breanäs Framåt AB miljösanktionsavgift om 5000 kronor med anledning av utebliven kontroll var tolfte månad av värmepump- och kylanläggning placerade i Breanäs Konferenshotell och innehållande sammanlagt mer än 3 kg fluorerande växthusgaser. På Breanäs konferenshotell finns det en värmepump- och en kylanläggning innehållande 11,2 respektive 5 kg fluorerade växthusgaser. Eftersom den sammanlagda mängden gas är mer än 10 kg skall anläggningarna kontrolleras årligen så inget läckage av gas sker. En rapport på den utförda kontrollen skall inlämnas till tillsyns- och tillståndsnämnden senast den 31 mars årligen. Enligt de uppgifter nämnden har så kontrollerades anläggningen senast och sista rapporten inlämnades (Bilaga 1). På rapporten står det att operatör är Breanäs Konferens Hotell Framåt AB med org. nr Enligt beslut av Hässleholms Tingsrätt ( Bilaga 2) så försattes Breanäs Framåt AB med org. nr i konkurs Samtidigt med konkursbeslutet utsåg tingsrätten advokat Mikael Ekström, Kristianstads Advokatbyrå AB som förvaltare av konkursboet. Enligt uppgift från Mikael Ekström så möttes Ekström och bolagets företrädare på Breanäs Konferenshotell i samband med konkursen. Ekström förhörde sig vid det tillfället via ett särskilt PM om en rad frågor rörande konkursen däribland en fråga som rörde miljön. Någon upplysning rörande farligt avfall,, rapportering eller liknande framkom dock inte från bolagets företrädare. Konkursförvaltaren har efter konkursen försökt avyttra konferenshotellet, något som dock inte lyckats. Eftersom det hela tiden varit aktuellt med försäljning av hotellet har varken värmepump- eller kylanläggningen tömts på gas. Även om en värmepump eller kylanläggning så att säga inte är i bruk måste den ändå kontrolleras var tolfte månad så länge den inte är tömd på gas. Hela syftet med kontrollen är just att förhindra att någon gas läcker ut. I augusti 2012 kontaktades Mikael Ekström av miljö- och byggenheten och informerades om situationen. Ekström uppgav då att det helt enkelt hade missats att låta genomföra kontroll och inlämna kontrollrapport men att det 10

11 skulle åtgärdas snarast. En kontroll utfördes därför och en kontrollrapport inkom (Bilaga 3)till miljö- och byggenheten. Enligt rapportern hade ingen gas läckt ut från värmepump- eller kylanläggningen. När det gäller regler för fluorerande växthusgaser så styrs det av EG-förordning (EG) nr 842/2006 och (SFS) Förordning 2007:846 om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Vid vissa förseelser mot ovanstående förordningar skall en miljösanktionsavgift erläggas. Detta regleras genom miljöbalken i förordningen om miljösanktionsavgifter (SFS 2012:259) Mot bakgrund av att det inte gjorts någon kontroll var tolfte månad av värmepump- och kylanläggningarna som reglerna föreskriver kommunicerades Kristianstads Advokatbyrå AB med ett förslag till beslut om påförande av miljösanktionsavgift. Som svar på kommuniceringen inkom advokatbyrån med ett yttrande till miljö - och byggenheten. (Bilaga 4). Mot bakgrund av det inkomna yttrandet så utreddes förslaget till beslut om påförande av miljösanktionsavgift ytterligare av miljö- och byggenheten varav följande nedan särskilt beaktades och resulterade i följande bedömning : Partsfrågan: Miljö- och byggenheten anser som det påpekats i svaret på kommuniceringen att beträffande partsfrågan så bör Breanäs Framåt AB vara den part som påförs sanktionsavgiften istället för Kristianstads Advokatbyrå AB enligt tidigare förslag till beslut. Skäligheten: Som svar på kommuniceringen framfördes även åsikten att en miljösanktionsavgift inte borde påföras konkursboet med hänvisning till miljöbalkens 30 kap. 2 2 st 2 p. Detta eftersom det står i andra 2 att Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt till med hänsyn till. Meningen syftar på fyra omständigheter däribland den nedan som finns i 2 st. 2 p. - att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka - Miljö- och byggenheten anser att Breanäs Framåt AB haft möjlighet att låta utföra den föreskrivna kontrollen av värmepump- och kylaggregaten under både innan och efter konkursbeslutet. Efter konkursen bör det funnits möjlighet att bekosta den föreskrivna kontrollen med medel ur konkursboet. Att företrädarna för Breanäs Framåt AB vid sin kontakt med konkursförvaltaren inte uppgivet att det förelåg en skyldighet att kontrollera värmepump- och kylaggregaten och konkursförvaltaren därmed inte kände till de faktiska omständigheterna bör inte 11

12 heller anses vara skäl för att inte påföra en sanktionsavgift. Inte heller att det inte funnits kännedom om det regelverk som reglerar kontrollen av anläggningar som innehåller fluorerade och ozonnedbrytande ämnen. Eftersom advokat Mikael Ekström är utsedd av tingsrätten som förvaltare av konkursboet bör denne kunna administrera konkursboets förfarande med sanktionsavgiften. I själva beslutet är det därför lämpligt att förtydliga beslutet med att Breanäs Framåt AB påförs en miljösanktionsavgift genom konkursförvaltaren. Ärendet har kommunicerats Lagstöd Enligt miljöbalken (SFS 1998:808), 30 kap. 1 punkt 3 skall en särskild avgift (miljösanktionsavgift) betalas av den som åsidosätter föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken eller bestämmelser i EU- förordningar inom balkens tillämpningsområde. Förordningen, 9 kap. 1. För en överträdelse av artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842 / 2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerande växthusgaser genom att inte uppfylla föreskrivna krav på kontrollintervall ska en miljösanktionsavgift betalas med 5000 kronor. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser, artikel 3.2.a skall applikationer som innehåller 3 kg fluorerade växthusgaser eller mer kontrolleras för läckage minst var tolfte månad. Av förordningen framgår även, artikel 3.2, att kontrollen skall ske av certifierad personal. Förordningen (SFS 2012:259 ) om miljösanktionsavgifter är meddelad med stöd av 30 kap. miljöbalken. - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Kontrollrapport 2010 (Bilaga 1) - Beslut Hässleholms tingsrätt (Bilaga 2) - Kontrollrapport 2012 (Bilaga 3) - Yttrande från Kristianstads Advokatbyrå (Bilaga 4) - Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808), 30 kap 1 punkt 3, samt 9 kap. 1 förordningen (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifter 12

13 att påföra Breanäs Framåt AB, org. nr en miljösanktionsavgift om femtusen kronor, 5000:-, för att inte ha uppfyllt föreskrivna krav på kontrollintervall av värmepump- och kylanläggning i Breanäs Konferenshotell, Breanäs 108, Sibbhult enligt artikel 3.2.a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerande växthusgaser. Sanktionsavgiften påföres Breanäs Framåt AB genom den av Hässleholms tingsrätt utsedde förvaltaren av konkursboet. Miljösanktionsavgiften skall betalas till kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning Efter sista betalningsdagen får beslut om miljösanktionsavgift enligt 30 kap. 5 andra stycket miljöbalken verkställas såsom en lagakraftvunnen dom. Beslutet kan överklagas till Mark- och Miljödomstolen, Växjö Mikael Ekström, Kristianstad Advokatbyrå AB, Box 24, Kristianstad Kammarkollegiet Bifogas: Besvärshänvisning 13

14 Östra Göinge kommun ansöker om bygglov för utökning av parkering vid Stenforsaskolan i Sibbhult, på fastigheten Feleberga 9:1. Östra Göinge kommun. Östra Göinge kommun ansöker om bygglov för att utöka parkeringen vid Stenforsaskolan. Detaljplanen 11-SIB-66/70 anger område för allmänt ändamål för marken. - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Ansökan inkommen Situationsplan Ortofoto 2010 Utdrag - Tillsyns- och tillståndsnämnden beviljar bygglov för parkering enligt inlämnade handlingar med stöd av 9 kap 30 plan- och bygglagen. Åtgärderna uppfyller kraven i 9 kap 30 plan och bygglagen Akten 14

15 Lennart Ehn ansöker om bygglov för tillbyggnad av garage på fastigheten Jätten 2, Idrottsvägen 1 i Glimåkra, Östra Göinge kommun. Lennart Ehn ansöker om bygglov för tillbyggnad av garage på bostadshuset på fastigheten Jätten 2 i Glimåkra, Östra Göinge kommun. Garaget ska ersätta en befintlig fallfärdig carport. Detaljplanen 11- GLS-156/55 anger område för bostäder för marken. Marken har byggförbud på en 14 meter bred zon på grund av att Idrottsvägen planerades som en genomfartsväg. Idrottsvägen är en lokalgata med begränsad trafikmängd. Översiktsplanen anger inte att Idrottsvägen ska förändras för att bli genomfartsled i enlighet med detaljplan DP 11-GLS-156/55. Det finns ingen plan för att ändra detaljplanen. Sökanden vill inte bekosta en detaljplaneändring beviljades en garagebyggnad på grannfastigheten Jätten 1. Bygglov för den befintliga carporten har tidigare beviljats på marken trots att marken är belagd med byggförbud. Enligt 9 kap 30 1b. PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovprövning enlig PBL eller äldre bestämmelser. Det tillbyggda garaget blir, 48 kvm. Nuvarande carporten är29 kvm. - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Ansökan inkommen Situationsplan och planritning (förminskad) inkommen Fasadritning (förminskad) inkommen Detaljplan DP 11-GLS-156/55 Utdrag - Ortofoto 2010 Utdrag - Tillsyns- och tillståndsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage enligt inlämnade handlingar med stöd av 9 kap 30 1b. planoch bygglagen (PBL). 15

16 Åtgärden uppfyller kraven i 9 kap 30 1b. plan och bygglagen. Avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte enligt 9 kap 31b plan och bygglagen. Garaget, 48 kvm, blir större än den befintliga carporten, 29 kvm och uppförs som en tillbyggnad på bostadshuset. Garaget slutar 5,2 meter från gatan vilket medger uppställning av bil. Garagebyggnaden är ett komplement till bostaden och förenlig med planens syfte som är bostäder. Akten 16

17 Östra Göinge kommun ansöker om bygglov för nybyggnad av busskur och parkeringsplatser på torget i Sibbhult, på fastigheten Sibbhult 26:1 i Östra Göinge kommun. Östra Göinge kommun ansöker om bygglov för att i samband med ombyggnad av torget i Sibbhult bygga busskur och parkeringsplatser. Största delen av arbetsområdet ligger på fastigheten Sibbhult 26:1, där marken är gatumark i detaljplanen 11-SIB-25/65. Parkeringen i västra delen av torget utförs delvis på fastigheten Degeln 3 där marken i detaljplanen 11-SIB-25/65 inte har något specifikt ändamål men har byggförbud. Busskuren är en prefabricerad byggnad i metall och glas av typ 1, SKÅNETRAFIKEN KULAN. Bygglov krävs inte för parkering på gatumark. Stadsarkitekten har hörts men har ingen erinran i ärendet. - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Situationsplan Ritning Ortofoto Tillsyns- och tillståndsnämnden beviljar bygglov för busskur och parkering enligt inlämnade handlingar med stöd av 9 kap 30 planoch bygglagen. Åtgärderna uppfyller kraven i 9 kap 30 plan och bygglagen Akten 17

18 ONE Nordic AB har på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB sökt strandskyddsdispens för att uppföra ny nätstation på fastigheten Gyvik 1:2 i Östra Göinge kommun i korsningen väg 2056 och Kolonivägen norra Immeln. Som särskilt skäll har angivits att - Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Området ligger 8 meter från väg 2056 och ca 8 meter norr om kolonivägen. Det finns idag en nätstation som ska ersättas. Den nya placeras norr om den befintliga som tas bort när den nya är i drift. Stadsarkitekten har hörts men har ingen erinran i ärendet. - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Ansökan, daterad Bygglovsritning inkommen Översiktskarta skala 1:50 000, daterad Situationsplan 1:1000, daterad Illustrationskarta - Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 a miljöbalken om strandskydd för att i enlighet med ansökan och därtill fogad karta uppföra nätstation på fastigheten Gyvik 1:2 i Östra Göinge kommun. - Endast den yta som nätstationen upptar inom strandskyddsområdet får tas i anspråk för ändamålet. Enligt 7 kap 15 får inom strandskyddsområde inte 18

19 1. nya byggnader uppföras, 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller annan anläggning eller anordning utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle färdas fritt 3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbete utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller, 4. åtgärder vitas som väsentligt förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter. Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 miljöbalken till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Tillsyns- och tillståndsnämnden får dock enligt 7 kap 18 b miljöbalken lämna dispens om särskilda skäl föreligger. En dispens ska enligt 7 kap 26 miljöbalken vara förenlig med strandskyddets syfte. Enligt 7 kap 25 skall prövning av frågor om skydd av område enligt detta kapitel hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. I miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser anges i 3 kap 1 miljöbalken att Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade... Denna övergripande bestämmelse skall vara vägledande för det allmännas agerande och för tillämpningen av bl a 7 kap miljöbalken. Aktuell fastighet är belägen inom område med förordnande om strandskydd vid sjön Immeln. Markanvändningen idag hårdgjord yta/ lövskog. Marken är utifrån Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömning att betrakta som ianspråktagen. Med beaktande av vad den utredning som presenterats i ärende och under iakttagande av de villkor som angivits som angivits i beslutet får enligt Tillsyns- och tillståndsnämndens bedömning särskilda skäl enligt 7 kap 18 c punkt 1 miljöbalken anses föreligga. Det aktuella projektet bedöms inte innebära något ytterligare intrång i allmänhetens nyttjandeav markområdet enligt allemansrätten. Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte förändras i väsentlig omfattning. Utifrån en avvägning mellan allmänna intressen och enskilda intressen bedöms det enskilda intresset i förevarande fall väga tyngre. 19

20 - Länsstyrelsen skall, enligt 19 kap 3 b miljöbalken, inom tre veckor efter det att kommunens beslut registrerats hos Länsstyrelsen, besluta om eventuell överprövning av beslutet. I samtliga fall kommer Länsstyrelsens beslut att skickas i kopia till beslutande kommunala nämnd samt till sökande. Beslut om överprövning kan inte överklagas. - Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen m m omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas. Detta är en generell bestämmelse i kulturminnenslagen och den gäller alltid. - Att enligt 7 kap 18 h miljöbalken upphör beslut om dispens att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Då krävs förnyad prövning med hänsyn till de omständigheter som då råder. - Att beslutet inte heller befriar er från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt eller annan lagstiftning. Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavd MALMÖ Akten 20

21 Enskild person har ansökt om strandskyddsdispens för att uppföra nytt fritidshus samt för två stycken befintliga komplementhus och en befintlig brygga på fastigheten Gyvik 1:45 i Östra Göinge kommun med adress Jätten Kulls väg 10, Immeln. Fastigheten med areal 1474 kvm gränsar i öster till sjön Immeln, i norr till Gyvik 1:42 och i söder till Gyvik 1:44, som båda är fritidsfastigheter. I väster avgränsas fastigheten av väg. För området gäller detaljplan, Gyvik 1:2 del av, 1256-P92. Gyvik 1:45 får bebyggas med 200 kvm bostäder. Fastighetens första inskrivningsdatum är Uppgivet nybyggnadsår är Den tidigare huvudbyggnaden fick startbesked för rivning Sökanden anser att hela tomten idag är ianspråktagen samt att den ligger mellan 2 ianspråktagna tomter. Goda möjligheter finns att komma till sjön på båda sidor om granntomterna. Som särskilt skäll har angivits att - Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Handläggande tjänsteman har besökt platsen Fastigheten ligger i östsluttning ned mot Immeln. Marken utgörs delvis av skogsmark, främst nära sjöstranden och delvis av skötta gräsytor. Stadsarkitekten har hörts men har ingen erinran i ärendet. - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Ansökan, daterad Bygglovsritning och fotografier (förminskad 5 sidor) daterad Översiktskarta skala 1:10 000, Tomtplaneringskarta 1:500, daterad Illustration Ortofoto 2010 med intolkad detaljplan - Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 a miljöbalken om strandskydd för att i enlighet med ansökan och därtill fogad 21

22 karta uppföra fritidshus på fastigheten Gyvik 1:45 i Östra Göinge kommun. - Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 a miljöbalken om strandskydd för 2 komplementbyggnader och brygga i enlighet med ansökan och därtill fogad karta på fastigheten Gyvik 1:45 i Östra Göinge kommun. - Hela fastigheten får tas i anspråk såsom tomt. - Tomtplatsen tydligt skall markeras med exempelvis en häck eller staket. Enligt 7 kap 15 får inom strandskyddsområde inte 5. nya byggnader uppföras, 6. byggnader eller byggnaders användning ändras eller annan anläggning eller anordning utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle färdas fritt 7. grävningsarbeten eller andra förberedande arbete utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller, 8. åtgärder vitas som väsentligt förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter. Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 miljöbalken till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Tillsyns- och tillståndsnämnden får dock enligt 7 kap 18 b miljöbalken lämna dispens om särskilda skäl föreligger. En dispens ska enligt 7 kap 26 miljöbalken vara förenlig med strandskyddets syfte. Enligt 7 kap 25 skall prövning av frågor om skydd av område enligt detta kapitel hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. I miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser anges i 3 kap 1 miljöbalken att Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade... Denna övergripande bestämmelse skall vara vägledande för det allmännas agerande och för tillämpningen av bl a 7 kap miljöbalken. Aktuell fastighet är belägen inom område med förordnande om strandskydd vid sjön Immeln. Området är detaljplanerat och planen medger bostadsbebyggelse upp till 200 kvm på fastigheten. 22

23 Det framgår av handlingarna att markanvändningen idag är tomtmark. Vegetationen utgörs delvis av skogsmark och delvis av skötta gräsytor. Fastigheten gränsar på båda sidor mot andra bebyggda fritidsfastigheter. Enligt uppgifter från skattemyndigheten uppfördes det ursprungliga fritidshuset, som nu är rivet, Den mindre komplementbyggnaden, som ligger nära stranden, och bryggan finns med på ortofoto 2004, men något datum för när de uppfördes har inte gått att få fram. Den nyare komplementbyggnaden, som finns med på kartan, ligger mindre än 10 meter från huvudbyggnaden. För den gäller den generella strandskyddsdispensen i Skåne län för komplementbyggnader mindre än 20 meter från huvudbyggnaden. Sökanden har inte presenterat något beslut om strandskyddsdispens för de byggnader eller den brygga som finns på fastigheteten. Fastigheten har troligen använts som fritidsfastighet sedan Marken är utifrån Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömning att betrakta som ianspråktagen. Med beaktande av den utredning som presenterats i ärende och under iakttagande av de villkor som angivits i beslutet får enligt Tillsyns- och tillståndsnämndens bedömning särskilda skäl enligt 7 kap 18 c punkt 1 miljöbalken anses föreligga. Det aktuella projektet bedöms inte innebära något ytterligare intrång i allmänhetens nyttjande av markområdet enligt allemansrätten. Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte förändras i väsentlig omfattning. Utifrån en avvägning mellan allmänna intressen och enskilda intressen bedöms det enskilda intresset i förevarande fall väga tyngre. Om dispens meddelas skall Tillsyns- och tillståndsnämnden enligt 7 kap 18 f miljöbalken göra en tomtplats avgränsning. Tomten är det område markägaren kan hävda som privatzon/hemfridszon, där allmänheten inte har rätt att vistas. Utanför tomtplats eller hemfridszon gäller allemansrätten. En tomtplats är inte samma sak som en fastighet och den behöver inte sammanfalla med fastighetsgränser. - Länsstyrelsen skall, enligt 19 kap 3 b miljöbalken, inom tre veckor efter det att kommunens beslut registrerats hos Länsstyrelsen, besluta om eventuell överprövning av beslutet. I samtliga fall kommer Länsstyrelsens beslut att skickas i kopia till beslutande kommunala nämnd samt till sökande. Beslut om överprövning kan inte överklagas. - Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen m m omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas. Detta är en generell bestämmelse i kulturminnenslagen och den gäller alltid. - Att enligt 7 kap 18 h miljöbalken upphör beslut om dispens att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Då krävs förnyad prövning med hänsyn till de omständigheter som då råder. 23

24 - Att beslutet inte heller befriar er från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt eller annan lagstiftning. Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavd MALMÖ Akten 24

25 Eolus Vind AB har inlämnat överklagan av tillsyns- och tillståndsnämndens beslut /2012 avseende ansökan om bygglov på fastigheterna Svenstorp 1:3 och 2:7 i Östra Göinge kommun. Tillsyns- och tillståndsnämnden tog beslut /2012 att inte bevilja Eolus Vind AB bygglov. Klaganden Eolus Vind AB fick del av beslutet Överklagan har kommit in i rätt tid. Eolus vind AB har två alternativa yrkanden. Eolus Vind AB yrkar i första hand att tillsyns- och tillståndsnämndens beslut /2012 upphävs och att bygglov beviljas i enlighet med bygglovsansökan. Eolus Vind AB yrkar i andra hand att tillsyns- och tillståndsnämndens beslut /2012 upphävs och att ärendet visas åter till kommunen för ny handläggning. - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Överklagan daterad Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att inte ändra eller ompröva beslut TT 108/2012. Grunder för överklagan tillför inget väsentligt nytt i ärendet, som gör att beslutet ska ändras enligt första yrkandet eller handläggas och omprövas enligt andra yrkandet. 25

26 Eolus vind AB Länsstyrelsen Skåne Akten 26

27 Tillsyns- och tillståndsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget gällande planändring av detaljplan för fastigheten Glimåkra 37:1,Knorrevången 5. Gällande plan överensstämmer ej med rådande förhållanden. Ändringen av planen innebär att den del av Glimåkra 37:1 som idag Enegatan är placerad på förändras från parkmark med utfartsförbud till industrigata. Inom fastigheten Knorrevången 5 förändras område markerat som gata till mark för småindustri. Området markerat parkmark minskar i bredd. Industriområdet Knorrevången i Glimåkra utökas med ett fjärrvärmeverk. Vägen, Enegatan, i området finns idag inte i gällande plan samt där den ansluter till väg 119 råder utfartsförbud i gällande plan. Med rådande förhållande kan inte lantmäteriet genomföra avstyckning av markområdet, därav behövs planändringen. Planändringen innebär: -Inom fastigheten Glimåkra 37:1 förändras markområdet för vägen från parkmark till industrigata, även utfartsförbudet till väg 119 plockas bort. Dessa planändringar säkerställer tillfarten för de fastigheter som ligger inom industriområdet samt eventuella framtida etableringar. -Inom fastigheten Knorrevången 5 sker förändringar på området som i gällande plan är markerat som gata. Detta ersätts av mark för småindustri. Området mot väg 119 som är markerat som parkmark minskar i bredd. Dessa förändringar möjliggör ett bättre utnyttjande av fastigheten Knorrevången 5 samt begränsar antalet utfarter till väg 119. Planändringarna innebär ingen påverkan avseende hälsa och miljö. Däremot är det värt att notera att området är beroende av Kilingaåns vattenavledningsföretag från 1955 för att inte översvämmas. Det finns också anledning att påtala att dagvatten från området idag leds i kulvert med direkt utsläpp i Kilingaån. Dagvatten kommer från hårdgjorda ytor så som vägar, tak och uppställningsytor. Systemet bör kompletteras med fördröjning där man kan stoppa eventuella föroreningar. Tillsyns- och tillståndsnämnden har inget att erinra mot de förändringar som planförslaget innebär. Dock vill man påtala att området för att undvika att stå under vatten är beroende av dikningsföretagets Kilingaåns vattenavledningsföretag sedan Tillsyns och tillståndsnämnden vill också påtala att det för dagvatten bör finnas ett fördröjningssystem för att fånga upp föroreningar från dagvatten, inte minst vid olycka. 27

28 - Tjänsteskrivelse Samrådshandling, detaljplan för Glimåkra 37:1, Knorrevången - Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att lämna ovanstående yttrande gällande planförslaget. Linnea Widing 28

29 Hasan Bekirov med enskild firma har ansökt att servera starköl, vin, spritdryck och andra jästa alkoholdrycker på Restaurang Broby Pizzeria. - Göinge Direkt Tjänsteskrivelse Utredning gjord av tillsynsinspektör Otto Graudums - Hassan Bekirov ( ) med enskild firma beviljas stadigvarande tillstånd att året runt till allmänheten servera starköl, vin och spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på Restaurang Broby Pizzeria, Gränsgatan 5, Broby. Servering får ske under följande tider. - Söndag till och med torsdag kl Fredag, lördag och helgaftnar kl Tillståndet är förenat med följande villkor. Maximalt 30 personer får uppehålla sig i lokalen samtidigt. Otto Graudums, Tillståndsinspektör Kundtjänst 29

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter utanför TT-nämndens reglemente Redovisning tid och åtgärder

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41 Sid 1/21 Ärendeförteckning 32-41 32 Delegationsredovisning 33 Kurser. 34 Sammanställning av inkomna meddelanden. 35 Yttrande angående ansökan om ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt

Läs mer

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www BESLUT 1(9) Kontaktperson Miljöavdelningen Josefine Andersson 010-224 16 30 josefine.andersson@lansstyrelsen.se Idériket AB Box 296 240 40 Tjörnarp Beslut om strandskyddsdispens samt tillstånd enligt landskapsbildsskyddet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Tillsyns- och tillståndsnämnden Tillsyns- och tillståndsnämnden 2012-05-23 Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sid 1/26 Ärendeförteckning 50-63 50 Sammanställning av delegationsbeslut 51 Sammanställning av inkomna meddelanden 52

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren

Protokoll 2010-12-15. Plats och tid Söråkers Herrgård, 2010-12-15, kl 12.00-12.30. Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren Plats och tid Söråkers Herrgård,, kl 12.00-12.30 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Alf Edin (S) tj ers Övriga närvarande Hans-Erik Åslin, stadsarkitekt

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014 Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2015. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Redovisningen 4 Uppföljning

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 november 2012 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Johan Granehult och Bo Hansson Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 4291 203 14 Malmö KLANDRAT

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand

DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand Mål nr KLAGANDE Naturvårdsverket 106 48 Stockholm MOTPART 1. Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 Visby 2. Visby Camping AB Box 768

Läs mer

DOM 2015-09-09 Stockholm

DOM 2015-09-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060204 DOM 2015-09-09 Stockholm Mål nr M 309-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-19 i mål nr M 3316-14, se bilaga KLAGANDE G J Ombud:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle Erlands (S) Christer Johansson (V)

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle Erlands (S) Christer Johansson (V) 1-47 2014-11-03 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Anna-Carin Rydstedt

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

DOM 2015-06-04 Stockholm

DOM 2015-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2015-06-04 Stockholm Mål nr P 382-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-17 i mål nr P 2474-14, se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr P 11083-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-12 i mål nr P 4774-13, se bilaga KLAGANDE Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar)

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) SIMSJÖOMRÅDET Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljöförvaltningen Östra

Läs mer

DOM 2013-12-19 Stockholm

DOM 2013-12-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060106 DOM 2013-12-19 Stockholm Mål nr P 4206-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-05 i mål nr P 258-13, se bilaga KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-10-28 1 (15)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-10-28 1 (15) 2013-10-28 1 (15) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 28 oktober 2013, klockan 14.00-14.40 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1/27 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.30 Ajournering kl 15.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S) Teddy Nilsson (SD) Ann

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Miljö- och byggnämnden 2010-11-23 1(25) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunkontoret, Skillingaryd Tisdagen den 23 november 2010, kl 14.00-15.15 Per Pettersson

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Fluorerade växthusgaser frågor och svar

Fluorerade växthusgaser frågor och svar 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Fluorerade växthusgaser frågor och svar Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna om fluorerade växthusgaser i en pdf. Informationen riktar sig framför

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Lars Östlund (V) Ingegärd Olsson (S) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Lars Östlund (V) Ingegärd Olsson (S) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 13:45 16:00 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Lars Östlund (V)

Läs mer

DOM 2014-07-16 Stockholm

DOM 2014-07-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 DOM 2014-07-16 Stockholm Mål nr P 660-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-27 i mål nr P 2418-13, se

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

De nya avstegsmöjligheterna från plan prövade för första gången

De nya avstegsmöjligheterna från plan prövade för första gången De nya avstegsmöjligheterna från plan prövade för första gången Detaljplan från 1982 - allmänt ändamål och områden där bebyggelse inte tilläts, Detaljplan från 1976, - medgav park eller plantering (9 ha).

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

DOM 2015-04-14 Stockholm

DOM 2015-04-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2015-04-14 Stockholm Mål nr M 11020-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-07 i mål nr M 4890-14, se bilaga

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 48-58 Rebecka Hansson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 48-58 Rebecka Hansson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(24) Plats och tid Sammanträdesrum, Ekelund klockan 08:30-12.00 Beslutande ledamöter Kurth Stenberg, ordförande (S) Mats Bentzer, vice ordförande (M) 48,50-58 Yvonne Klintenheim, tjg ersättare (S) ej

Läs mer