Kurser. Sammanställning av inkomna meddelanden. Delegationsredovisning Klagomål på inflygande golfbollar Miljösanktionsavgift gällande utebliven

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurser. Sammanställning av inkomna meddelanden. Delegationsredovisning Klagomål på inflygande golfbollar Miljösanktionsavgift gällande utebliven"

Transkript

1 Kurser. Sammanställning av inkomna meddelanden. Delegationsredovisning Klagomål på inflygande golfbollar Miljösanktionsavgift gällande utebliven kontroll var tolfte månad av anläggning innehållande 3 kg eller mer av fluorerande växthusgaser, Breanäs Konferenshotell, Breanäs 108, Sibbhult Utökning av parkering på fastigheten Feleberga 9:1, i Östra Göinge kommun Ansökan om bygglov för garage på fastigheten Jätten 2, i Östra Göinge kommun. Ansökan nybyggnad av busskur och parkering på fastigheten Sibbhult 26:1 och parkering på fastigheten Degeln 3 i Östra Göinge kommun. Ansökan om dispens för uppförande av nätstation inom strandskyddsområde på fastigheten Gyvik 1:2 i Östra Göinge kommun Ansökan om dispens för uppförande av fritidshus inom strandskyddsområde på fastigheten Gyvik 1:45 i Östra Göinge kommun. Överklagan av tillsyns-och tillståndsnämndens beslut /2012 avseende ansökan om bygglov på fastigheterna Svenstorp 1:3 och 2:7 i Östra Göinge kommun. Yttrande över detaljplan Glimåkra 37:1, Knorrevången Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten på Restaurang Broby Pizzeria.

2 Onsdagen den 19 december 2012, Hylta i läkarvillan Broby, kl Ingvar Nilsson (MP), ordförande Mikael Persson (M), 1:e vice ordförande Bengt-Arne Persson (C) Kenneth Johannesson (S) Werner Kuhleber (S) Miklos Liewehr (S) Inger Mattsson (M) Marie Eriksson (FP) Kristin Johansson (S) Thommy Svensson (S) Johan Lindau, enhetschef miljö- och bygg Betty Björkqvist, sekreterare Mikael Torberntsson, sekreterare Miklos Liewehr (S) Kommunhuset, enheten Utvecklingsstöd och ärendehantering den 21 december 2012 kl Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla den 27 december 2012 Betty Björkqvist Paragrafer Ingvar Nilsson (MP) Miklos Liewehr (S) 2

3 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tillsyns- och tillståndsnämnden Kommunhuset, enheten Utvecklingsstöd och ärendehantering Betty Björkqvist 3

4 Inga inkomna kurser. 4

5 Följande inkomna meddelanden redovisas Länsstyrelsens uppföljning av byggnadsnämndens tillämpning av plan- och bygglagen. Länsstyrelsen beslutar att den ändrade verksamhet som Swimpex Granit AB planerar på fastigheterna Boalt 1:27, 1:45 och 1:49 i Östra Göinge kommun ska antas medföra betydande miljöpåverkan. - Beslut: Förundersökningen gällandes Breanäs 1:45 läggs ner. - Redovisningen godkänns. 5

6 Följande delegeringsbeslut redovisas: - Miljö- och hälsoskyddsinspektörernas redovisning, november Byggnadsinspektörens redovisning, november Redovisningen godkänns. 6

7 Enskild person m.fl. har inkommit med klagomål på inflygande golfbollar på tomterna invid hål 9 och 10 på Östra Göinge Golfklubbs(ÖGGK) bana i Knislinge. ÖGGK har i skrivelse redovisat de åtgärder som de avser genomföra vid hål 9 0ch 10. De klagande grannarna anser att åtgärderna är otillräckliga. En enskild person, Hjalmars väg 20 i Knislinge har den 16 juli i år inkommit med klagomål på inflygande golfbollar på tomterna invid hål 9 och 10. Klagomålen berör följande fastigheter; Fastighet Adress Klagande Bollar från spel på Knuts källa 2 Hjalmars väg 20 Enskild person Hål 10 Knuts källa 3 Hjalmars väg 18 Enskild person Hål 10 Karpen 1 Hjalmars väg 16 Enskild person Hål 9 Strandängen 3 Hagagatan 9 Enskild person Hål 10 Strandängen 4 Hagagatan 7B Enskild person Hål 10 De klagande vill att ÖGGK vidtar åtgärder t.ex. flyttar utslagsplatserna på hål 9 och 10 för att förhindra att de riskera att träffas av inflygande golfbollar. Enskild person har anmält att han har träffats av en golfboll på överarmen samt även uppvisat ett blåmärke. Vid miljöoch byggenhetens inspektion den 8 augusti påträffades 1 golfboll på fastigheten Knuts källa 3. ÖGGK har i skrivelse redovisat de åtgärder som de avser genomföra vid hål 9 0ch 10. De är följande: 1. Utslagsplatsen vid hål 9 vrids åt vänster i utslagsriktningen för att minska risken att golfbollar kommer in i någon trädgård. 2. Krav kommer att ställas på alla golfspelar att rapportera om de slår in en golfboll i någon trädgård. Medlemmarna m.fl. kommer att informeras om kravet via mail, hemsidan och anslag. 3. Nätet vid utslagsplatsen vid hål 10 ska kontrolleras så det är helt. ÖGGK har ansvaret som verksamhetsutövare att vidta de åtgärder som krävs för att undanröja de olägenheter som verksamheten kan medföra. Valet av åtgärder vilar helt på 7

8 verksamhetsutövaren och är de inte tillräckliga kan tillsynsmyndigheten kräva ytterligare åtgärder. De av ÖGGK redovisade åtgärderna bedömer miljö- och byggenheten som otillräckliga. Nätet vid hål 10, som ÖGGK tar upp, är vad miljö- och byggenheten kan se inte avsett att skydda de närboende utan till för att skydda de golfspelare som befinner sig i sandbunkern vid hål 9. Några skyddsåtgärder för fastigheterna Strandängen 3 och 4 har inte redovisats. Vridningen av utslagsplatsen för hål 9 kan ge avsedd effekt om vinklingen blir tillräckligt stor. Det föreslagna rapporteringssystemet kan ge avsedd effekt om det följs. Enligt miljö- och byggenheten finns det flera möjligheter att förhindra att golfbollar kommer in på närliggande tomter. En flytt av utslagsplatserna för hål 9 och 10 är ett alternativ. Ett annat alternativ är anordna någon typ av fysiskt hinder t.ex. nät invid de berörda tomterna eller vid utslagsplatsen. Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse, , har kommunicerats med klaganden enligt lista, se ovan, och det har inkommit yttrande från Östra Göinge Golfklubb, , samt enskild person, Östra Göinge golfklubb har även besökt Miljö- och enheten Golfbanor är en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken (jfr Miljööverdomstolens dom den 10 oktober 2007 i mål nr M ). Tillsyns- och tillståndsnämnden har därmed tillsynsansvaret enligt miljöbalken. Miljö- och byggenhetens bedömning grundas på iakttagelser vid inspektion och vad parterna framfört i ärendet. Slutsatsen är att risken för att någon människa på de berörda fastigheterna skall träffas av en förlupen golfboll är liten, men den risk som ändå finns innebär att det föreligger en sådan störning som avses i 9 kap 3 miljöbalken och att störningen inte är ringa. Östra Göinge Golfklubb skall därför som verksamhetsutövare vidta de åtgärder som krävs för att undanröja de olägenheter som uppstår till följd av golfspel på hål 9 och Enskild persons klagomål kompletterad Östra Göinge Golfklubbs synpunkter på den enskilde persons klagomål Östra Göinge Golfklubbs svar på miljö- och byggenhetens fråga om vilka åtgärder som klubben avser vidta Östra Göinge Golfklubbs redogörelse av åtgärder Synpunkter från de klagande på ÖGGK s åtgärder för att minimera risken för inflygande golfbollar i kringliggande trädgårdar, , , Östra Göinge golfklubbs yttrande, , över tjänsteskrivelse

9 - Enskilde persons yttrande, , över tjänsteskrivelse Östra Göinge Golfklubbs redogörelse till Ingvar Nilsson med stöd av 26 kap 9 miljöbalken att förelägga Östra Göinge Golfklubb, , Riksvägen 12, KNISLINGE, att senast den 30 april 2013 ha vidtagit de åtgärder som krävs för att förhindra att golfbollar vid spel på hål 9 och 10 kommer in på intilliggande tomterna med adress: Hjalmars väg 20, Hjalmars väg 18, Hjalmars väg 16, Hagagatan 9 och Hagagatan 7B. - med stöd av 26 kap 9 och 21 att förelägga Östra Göinge Golfklubb att månadsvis under tiden den 1 maj till 30 september 2013 redovisa antalet felslagna golfbollar enligt verksamhetsutövarens föreslagna rutin till miljö- och byggenheten. Golfbanor är en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken (jfr Miljööverdomstolens dom den 10 oktober 2007 i mål nr M ). Tillsyns- och tillståndsnämnden har därmed tillsynsansvaret enligt miljöbalken. Miljö- och byggenhetens bedömning grundas på iakttagelser vid inspektion och vad parterna framfört i ärendet. Slutsatsen är att risken för att någon människa på de berörda fastigheterna skall träffas av en förlupen golfboll är liten, men den risk som ändå finns innebär att det föreligger en sådan störning som avses i 9 kap 3 miljöbalken och att störningen inte är ringa. Östra Göinge Golfklubb skall därför som verksamhetsutövare vidta de åtgärder som krävs för att undanröja de olägenheter som uppstår till följd av golfspel på hål 9 och 10. 9

10 Tillsyns och tillståndsnämnden påför Breanäs Framåt AB miljösanktionsavgift om 5000 kronor med anledning av utebliven kontroll var tolfte månad av värmepump- och kylanläggning placerade i Breanäs Konferenshotell och innehållande sammanlagt mer än 3 kg fluorerande växthusgaser. På Breanäs konferenshotell finns det en värmepump- och en kylanläggning innehållande 11,2 respektive 5 kg fluorerade växthusgaser. Eftersom den sammanlagda mängden gas är mer än 10 kg skall anläggningarna kontrolleras årligen så inget läckage av gas sker. En rapport på den utförda kontrollen skall inlämnas till tillsyns- och tillståndsnämnden senast den 31 mars årligen. Enligt de uppgifter nämnden har så kontrollerades anläggningen senast och sista rapporten inlämnades (Bilaga 1). På rapporten står det att operatör är Breanäs Konferens Hotell Framåt AB med org. nr Enligt beslut av Hässleholms Tingsrätt ( Bilaga 2) så försattes Breanäs Framåt AB med org. nr i konkurs Samtidigt med konkursbeslutet utsåg tingsrätten advokat Mikael Ekström, Kristianstads Advokatbyrå AB som förvaltare av konkursboet. Enligt uppgift från Mikael Ekström så möttes Ekström och bolagets företrädare på Breanäs Konferenshotell i samband med konkursen. Ekström förhörde sig vid det tillfället via ett särskilt PM om en rad frågor rörande konkursen däribland en fråga som rörde miljön. Någon upplysning rörande farligt avfall,, rapportering eller liknande framkom dock inte från bolagets företrädare. Konkursförvaltaren har efter konkursen försökt avyttra konferenshotellet, något som dock inte lyckats. Eftersom det hela tiden varit aktuellt med försäljning av hotellet har varken värmepump- eller kylanläggningen tömts på gas. Även om en värmepump eller kylanläggning så att säga inte är i bruk måste den ändå kontrolleras var tolfte månad så länge den inte är tömd på gas. Hela syftet med kontrollen är just att förhindra att någon gas läcker ut. I augusti 2012 kontaktades Mikael Ekström av miljö- och byggenheten och informerades om situationen. Ekström uppgav då att det helt enkelt hade missats att låta genomföra kontroll och inlämna kontrollrapport men att det 10

11 skulle åtgärdas snarast. En kontroll utfördes därför och en kontrollrapport inkom (Bilaga 3)till miljö- och byggenheten. Enligt rapportern hade ingen gas läckt ut från värmepump- eller kylanläggningen. När det gäller regler för fluorerande växthusgaser så styrs det av EG-förordning (EG) nr 842/2006 och (SFS) Förordning 2007:846 om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Vid vissa förseelser mot ovanstående förordningar skall en miljösanktionsavgift erläggas. Detta regleras genom miljöbalken i förordningen om miljösanktionsavgifter (SFS 2012:259) Mot bakgrund av att det inte gjorts någon kontroll var tolfte månad av värmepump- och kylanläggningarna som reglerna föreskriver kommunicerades Kristianstads Advokatbyrå AB med ett förslag till beslut om påförande av miljösanktionsavgift. Som svar på kommuniceringen inkom advokatbyrån med ett yttrande till miljö - och byggenheten. (Bilaga 4). Mot bakgrund av det inkomna yttrandet så utreddes förslaget till beslut om påförande av miljösanktionsavgift ytterligare av miljö- och byggenheten varav följande nedan särskilt beaktades och resulterade i följande bedömning : Partsfrågan: Miljö- och byggenheten anser som det påpekats i svaret på kommuniceringen att beträffande partsfrågan så bör Breanäs Framåt AB vara den part som påförs sanktionsavgiften istället för Kristianstads Advokatbyrå AB enligt tidigare förslag till beslut. Skäligheten: Som svar på kommuniceringen framfördes även åsikten att en miljösanktionsavgift inte borde påföras konkursboet med hänvisning till miljöbalkens 30 kap. 2 2 st 2 p. Detta eftersom det står i andra 2 att Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt till med hänsyn till. Meningen syftar på fyra omständigheter däribland den nedan som finns i 2 st. 2 p. - att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka - Miljö- och byggenheten anser att Breanäs Framåt AB haft möjlighet att låta utföra den föreskrivna kontrollen av värmepump- och kylaggregaten under både innan och efter konkursbeslutet. Efter konkursen bör det funnits möjlighet att bekosta den föreskrivna kontrollen med medel ur konkursboet. Att företrädarna för Breanäs Framåt AB vid sin kontakt med konkursförvaltaren inte uppgivet att det förelåg en skyldighet att kontrollera värmepump- och kylaggregaten och konkursförvaltaren därmed inte kände till de faktiska omständigheterna bör inte 11

12 heller anses vara skäl för att inte påföra en sanktionsavgift. Inte heller att det inte funnits kännedom om det regelverk som reglerar kontrollen av anläggningar som innehåller fluorerade och ozonnedbrytande ämnen. Eftersom advokat Mikael Ekström är utsedd av tingsrätten som förvaltare av konkursboet bör denne kunna administrera konkursboets förfarande med sanktionsavgiften. I själva beslutet är det därför lämpligt att förtydliga beslutet med att Breanäs Framåt AB påförs en miljösanktionsavgift genom konkursförvaltaren. Ärendet har kommunicerats Lagstöd Enligt miljöbalken (SFS 1998:808), 30 kap. 1 punkt 3 skall en särskild avgift (miljösanktionsavgift) betalas av den som åsidosätter föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken eller bestämmelser i EU- förordningar inom balkens tillämpningsområde. Förordningen, 9 kap. 1. För en överträdelse av artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842 / 2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerande växthusgaser genom att inte uppfylla föreskrivna krav på kontrollintervall ska en miljösanktionsavgift betalas med 5000 kronor. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser, artikel 3.2.a skall applikationer som innehåller 3 kg fluorerade växthusgaser eller mer kontrolleras för läckage minst var tolfte månad. Av förordningen framgår även, artikel 3.2, att kontrollen skall ske av certifierad personal. Förordningen (SFS 2012:259 ) om miljösanktionsavgifter är meddelad med stöd av 30 kap. miljöbalken. - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Kontrollrapport 2010 (Bilaga 1) - Beslut Hässleholms tingsrätt (Bilaga 2) - Kontrollrapport 2012 (Bilaga 3) - Yttrande från Kristianstads Advokatbyrå (Bilaga 4) - Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808), 30 kap 1 punkt 3, samt 9 kap. 1 förordningen (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifter 12

13 att påföra Breanäs Framåt AB, org. nr en miljösanktionsavgift om femtusen kronor, 5000:-, för att inte ha uppfyllt föreskrivna krav på kontrollintervall av värmepump- och kylanläggning i Breanäs Konferenshotell, Breanäs 108, Sibbhult enligt artikel 3.2.a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerande växthusgaser. Sanktionsavgiften påföres Breanäs Framåt AB genom den av Hässleholms tingsrätt utsedde förvaltaren av konkursboet. Miljösanktionsavgiften skall betalas till kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning Efter sista betalningsdagen får beslut om miljösanktionsavgift enligt 30 kap. 5 andra stycket miljöbalken verkställas såsom en lagakraftvunnen dom. Beslutet kan överklagas till Mark- och Miljödomstolen, Växjö Mikael Ekström, Kristianstad Advokatbyrå AB, Box 24, Kristianstad Kammarkollegiet Bifogas: Besvärshänvisning 13

14 Östra Göinge kommun ansöker om bygglov för utökning av parkering vid Stenforsaskolan i Sibbhult, på fastigheten Feleberga 9:1. Östra Göinge kommun. Östra Göinge kommun ansöker om bygglov för att utöka parkeringen vid Stenforsaskolan. Detaljplanen 11-SIB-66/70 anger område för allmänt ändamål för marken. - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Ansökan inkommen Situationsplan Ortofoto 2010 Utdrag - Tillsyns- och tillståndsnämnden beviljar bygglov för parkering enligt inlämnade handlingar med stöd av 9 kap 30 plan- och bygglagen. Åtgärderna uppfyller kraven i 9 kap 30 plan och bygglagen Akten 14

15 Lennart Ehn ansöker om bygglov för tillbyggnad av garage på fastigheten Jätten 2, Idrottsvägen 1 i Glimåkra, Östra Göinge kommun. Lennart Ehn ansöker om bygglov för tillbyggnad av garage på bostadshuset på fastigheten Jätten 2 i Glimåkra, Östra Göinge kommun. Garaget ska ersätta en befintlig fallfärdig carport. Detaljplanen 11- GLS-156/55 anger område för bostäder för marken. Marken har byggförbud på en 14 meter bred zon på grund av att Idrottsvägen planerades som en genomfartsväg. Idrottsvägen är en lokalgata med begränsad trafikmängd. Översiktsplanen anger inte att Idrottsvägen ska förändras för att bli genomfartsled i enlighet med detaljplan DP 11-GLS-156/55. Det finns ingen plan för att ändra detaljplanen. Sökanden vill inte bekosta en detaljplaneändring beviljades en garagebyggnad på grannfastigheten Jätten 1. Bygglov för den befintliga carporten har tidigare beviljats på marken trots att marken är belagd med byggförbud. Enligt 9 kap 30 1b. PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovprövning enlig PBL eller äldre bestämmelser. Det tillbyggda garaget blir, 48 kvm. Nuvarande carporten är29 kvm. - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Ansökan inkommen Situationsplan och planritning (förminskad) inkommen Fasadritning (förminskad) inkommen Detaljplan DP 11-GLS-156/55 Utdrag - Ortofoto 2010 Utdrag - Tillsyns- och tillståndsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage enligt inlämnade handlingar med stöd av 9 kap 30 1b. planoch bygglagen (PBL). 15

16 Åtgärden uppfyller kraven i 9 kap 30 1b. plan och bygglagen. Avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte enligt 9 kap 31b plan och bygglagen. Garaget, 48 kvm, blir större än den befintliga carporten, 29 kvm och uppförs som en tillbyggnad på bostadshuset. Garaget slutar 5,2 meter från gatan vilket medger uppställning av bil. Garagebyggnaden är ett komplement till bostaden och förenlig med planens syfte som är bostäder. Akten 16

17 Östra Göinge kommun ansöker om bygglov för nybyggnad av busskur och parkeringsplatser på torget i Sibbhult, på fastigheten Sibbhult 26:1 i Östra Göinge kommun. Östra Göinge kommun ansöker om bygglov för att i samband med ombyggnad av torget i Sibbhult bygga busskur och parkeringsplatser. Största delen av arbetsområdet ligger på fastigheten Sibbhult 26:1, där marken är gatumark i detaljplanen 11-SIB-25/65. Parkeringen i västra delen av torget utförs delvis på fastigheten Degeln 3 där marken i detaljplanen 11-SIB-25/65 inte har något specifikt ändamål men har byggförbud. Busskuren är en prefabricerad byggnad i metall och glas av typ 1, SKÅNETRAFIKEN KULAN. Bygglov krävs inte för parkering på gatumark. Stadsarkitekten har hörts men har ingen erinran i ärendet. - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Situationsplan Ritning Ortofoto Tillsyns- och tillståndsnämnden beviljar bygglov för busskur och parkering enligt inlämnade handlingar med stöd av 9 kap 30 planoch bygglagen. Åtgärderna uppfyller kraven i 9 kap 30 plan och bygglagen Akten 17

18 ONE Nordic AB har på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB sökt strandskyddsdispens för att uppföra ny nätstation på fastigheten Gyvik 1:2 i Östra Göinge kommun i korsningen väg 2056 och Kolonivägen norra Immeln. Som särskilt skäll har angivits att - Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Området ligger 8 meter från väg 2056 och ca 8 meter norr om kolonivägen. Det finns idag en nätstation som ska ersättas. Den nya placeras norr om den befintliga som tas bort när den nya är i drift. Stadsarkitekten har hörts men har ingen erinran i ärendet. - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Ansökan, daterad Bygglovsritning inkommen Översiktskarta skala 1:50 000, daterad Situationsplan 1:1000, daterad Illustrationskarta - Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 a miljöbalken om strandskydd för att i enlighet med ansökan och därtill fogad karta uppföra nätstation på fastigheten Gyvik 1:2 i Östra Göinge kommun. - Endast den yta som nätstationen upptar inom strandskyddsområdet får tas i anspråk för ändamålet. Enligt 7 kap 15 får inom strandskyddsområde inte 18

19 1. nya byggnader uppföras, 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller annan anläggning eller anordning utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle färdas fritt 3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbete utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller, 4. åtgärder vitas som väsentligt förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter. Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 miljöbalken till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Tillsyns- och tillståndsnämnden får dock enligt 7 kap 18 b miljöbalken lämna dispens om särskilda skäl föreligger. En dispens ska enligt 7 kap 26 miljöbalken vara förenlig med strandskyddets syfte. Enligt 7 kap 25 skall prövning av frågor om skydd av område enligt detta kapitel hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. I miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser anges i 3 kap 1 miljöbalken att Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade... Denna övergripande bestämmelse skall vara vägledande för det allmännas agerande och för tillämpningen av bl a 7 kap miljöbalken. Aktuell fastighet är belägen inom område med förordnande om strandskydd vid sjön Immeln. Markanvändningen idag hårdgjord yta/ lövskog. Marken är utifrån Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömning att betrakta som ianspråktagen. Med beaktande av vad den utredning som presenterats i ärende och under iakttagande av de villkor som angivits som angivits i beslutet får enligt Tillsyns- och tillståndsnämndens bedömning särskilda skäl enligt 7 kap 18 c punkt 1 miljöbalken anses föreligga. Det aktuella projektet bedöms inte innebära något ytterligare intrång i allmänhetens nyttjandeav markområdet enligt allemansrätten. Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte förändras i väsentlig omfattning. Utifrån en avvägning mellan allmänna intressen och enskilda intressen bedöms det enskilda intresset i förevarande fall väga tyngre. 19

20 - Länsstyrelsen skall, enligt 19 kap 3 b miljöbalken, inom tre veckor efter det att kommunens beslut registrerats hos Länsstyrelsen, besluta om eventuell överprövning av beslutet. I samtliga fall kommer Länsstyrelsens beslut att skickas i kopia till beslutande kommunala nämnd samt till sökande. Beslut om överprövning kan inte överklagas. - Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen m m omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas. Detta är en generell bestämmelse i kulturminnenslagen och den gäller alltid. - Att enligt 7 kap 18 h miljöbalken upphör beslut om dispens att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Då krävs förnyad prövning med hänsyn till de omständigheter som då råder. - Att beslutet inte heller befriar er från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt eller annan lagstiftning. Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavd MALMÖ Akten 20

21 Enskild person har ansökt om strandskyddsdispens för att uppföra nytt fritidshus samt för två stycken befintliga komplementhus och en befintlig brygga på fastigheten Gyvik 1:45 i Östra Göinge kommun med adress Jätten Kulls väg 10, Immeln. Fastigheten med areal 1474 kvm gränsar i öster till sjön Immeln, i norr till Gyvik 1:42 och i söder till Gyvik 1:44, som båda är fritidsfastigheter. I väster avgränsas fastigheten av väg. För området gäller detaljplan, Gyvik 1:2 del av, 1256-P92. Gyvik 1:45 får bebyggas med 200 kvm bostäder. Fastighetens första inskrivningsdatum är Uppgivet nybyggnadsår är Den tidigare huvudbyggnaden fick startbesked för rivning Sökanden anser att hela tomten idag är ianspråktagen samt att den ligger mellan 2 ianspråktagna tomter. Goda möjligheter finns att komma till sjön på båda sidor om granntomterna. Som särskilt skäll har angivits att - Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Handläggande tjänsteman har besökt platsen Fastigheten ligger i östsluttning ned mot Immeln. Marken utgörs delvis av skogsmark, främst nära sjöstranden och delvis av skötta gräsytor. Stadsarkitekten har hörts men har ingen erinran i ärendet. - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Ansökan, daterad Bygglovsritning och fotografier (förminskad 5 sidor) daterad Översiktskarta skala 1:10 000, Tomtplaneringskarta 1:500, daterad Illustration Ortofoto 2010 med intolkad detaljplan - Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 a miljöbalken om strandskydd för att i enlighet med ansökan och därtill fogad 21

22 karta uppföra fritidshus på fastigheten Gyvik 1:45 i Östra Göinge kommun. - Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 a miljöbalken om strandskydd för 2 komplementbyggnader och brygga i enlighet med ansökan och därtill fogad karta på fastigheten Gyvik 1:45 i Östra Göinge kommun. - Hela fastigheten får tas i anspråk såsom tomt. - Tomtplatsen tydligt skall markeras med exempelvis en häck eller staket. Enligt 7 kap 15 får inom strandskyddsområde inte 5. nya byggnader uppföras, 6. byggnader eller byggnaders användning ändras eller annan anläggning eller anordning utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle färdas fritt 7. grävningsarbeten eller andra förberedande arbete utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller, 8. åtgärder vitas som väsentligt förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter. Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 miljöbalken till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Tillsyns- och tillståndsnämnden får dock enligt 7 kap 18 b miljöbalken lämna dispens om särskilda skäl föreligger. En dispens ska enligt 7 kap 26 miljöbalken vara förenlig med strandskyddets syfte. Enligt 7 kap 25 skall prövning av frågor om skydd av område enligt detta kapitel hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. I miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser anges i 3 kap 1 miljöbalken att Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade... Denna övergripande bestämmelse skall vara vägledande för det allmännas agerande och för tillämpningen av bl a 7 kap miljöbalken. Aktuell fastighet är belägen inom område med förordnande om strandskydd vid sjön Immeln. Området är detaljplanerat och planen medger bostadsbebyggelse upp till 200 kvm på fastigheten. 22

23 Det framgår av handlingarna att markanvändningen idag är tomtmark. Vegetationen utgörs delvis av skogsmark och delvis av skötta gräsytor. Fastigheten gränsar på båda sidor mot andra bebyggda fritidsfastigheter. Enligt uppgifter från skattemyndigheten uppfördes det ursprungliga fritidshuset, som nu är rivet, Den mindre komplementbyggnaden, som ligger nära stranden, och bryggan finns med på ortofoto 2004, men något datum för när de uppfördes har inte gått att få fram. Den nyare komplementbyggnaden, som finns med på kartan, ligger mindre än 10 meter från huvudbyggnaden. För den gäller den generella strandskyddsdispensen i Skåne län för komplementbyggnader mindre än 20 meter från huvudbyggnaden. Sökanden har inte presenterat något beslut om strandskyddsdispens för de byggnader eller den brygga som finns på fastigheteten. Fastigheten har troligen använts som fritidsfastighet sedan Marken är utifrån Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömning att betrakta som ianspråktagen. Med beaktande av den utredning som presenterats i ärende och under iakttagande av de villkor som angivits i beslutet får enligt Tillsyns- och tillståndsnämndens bedömning särskilda skäl enligt 7 kap 18 c punkt 1 miljöbalken anses föreligga. Det aktuella projektet bedöms inte innebära något ytterligare intrång i allmänhetens nyttjande av markområdet enligt allemansrätten. Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte förändras i väsentlig omfattning. Utifrån en avvägning mellan allmänna intressen och enskilda intressen bedöms det enskilda intresset i förevarande fall väga tyngre. Om dispens meddelas skall Tillsyns- och tillståndsnämnden enligt 7 kap 18 f miljöbalken göra en tomtplats avgränsning. Tomten är det område markägaren kan hävda som privatzon/hemfridszon, där allmänheten inte har rätt att vistas. Utanför tomtplats eller hemfridszon gäller allemansrätten. En tomtplats är inte samma sak som en fastighet och den behöver inte sammanfalla med fastighetsgränser. - Länsstyrelsen skall, enligt 19 kap 3 b miljöbalken, inom tre veckor efter det att kommunens beslut registrerats hos Länsstyrelsen, besluta om eventuell överprövning av beslutet. I samtliga fall kommer Länsstyrelsens beslut att skickas i kopia till beslutande kommunala nämnd samt till sökande. Beslut om överprövning kan inte överklagas. - Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen m m omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas. Detta är en generell bestämmelse i kulturminnenslagen och den gäller alltid. - Att enligt 7 kap 18 h miljöbalken upphör beslut om dispens att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Då krävs förnyad prövning med hänsyn till de omständigheter som då råder. 23

24 - Att beslutet inte heller befriar er från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt eller annan lagstiftning. Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavd MALMÖ Akten 24

25 Eolus Vind AB har inlämnat överklagan av tillsyns- och tillståndsnämndens beslut /2012 avseende ansökan om bygglov på fastigheterna Svenstorp 1:3 och 2:7 i Östra Göinge kommun. Tillsyns- och tillståndsnämnden tog beslut /2012 att inte bevilja Eolus Vind AB bygglov. Klaganden Eolus Vind AB fick del av beslutet Överklagan har kommit in i rätt tid. Eolus vind AB har två alternativa yrkanden. Eolus Vind AB yrkar i första hand att tillsyns- och tillståndsnämndens beslut /2012 upphävs och att bygglov beviljas i enlighet med bygglovsansökan. Eolus Vind AB yrkar i andra hand att tillsyns- och tillståndsnämndens beslut /2012 upphävs och att ärendet visas åter till kommunen för ny handläggning. - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Överklagan daterad Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att inte ändra eller ompröva beslut TT 108/2012. Grunder för överklagan tillför inget väsentligt nytt i ärendet, som gör att beslutet ska ändras enligt första yrkandet eller handläggas och omprövas enligt andra yrkandet. 25

26 Eolus vind AB Länsstyrelsen Skåne Akten 26

27 Tillsyns- och tillståndsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget gällande planändring av detaljplan för fastigheten Glimåkra 37:1,Knorrevången 5. Gällande plan överensstämmer ej med rådande förhållanden. Ändringen av planen innebär att den del av Glimåkra 37:1 som idag Enegatan är placerad på förändras från parkmark med utfartsförbud till industrigata. Inom fastigheten Knorrevången 5 förändras område markerat som gata till mark för småindustri. Området markerat parkmark minskar i bredd. Industriområdet Knorrevången i Glimåkra utökas med ett fjärrvärmeverk. Vägen, Enegatan, i området finns idag inte i gällande plan samt där den ansluter till väg 119 råder utfartsförbud i gällande plan. Med rådande förhållande kan inte lantmäteriet genomföra avstyckning av markområdet, därav behövs planändringen. Planändringen innebär: -Inom fastigheten Glimåkra 37:1 förändras markområdet för vägen från parkmark till industrigata, även utfartsförbudet till väg 119 plockas bort. Dessa planändringar säkerställer tillfarten för de fastigheter som ligger inom industriområdet samt eventuella framtida etableringar. -Inom fastigheten Knorrevången 5 sker förändringar på området som i gällande plan är markerat som gata. Detta ersätts av mark för småindustri. Området mot väg 119 som är markerat som parkmark minskar i bredd. Dessa förändringar möjliggör ett bättre utnyttjande av fastigheten Knorrevången 5 samt begränsar antalet utfarter till väg 119. Planändringarna innebär ingen påverkan avseende hälsa och miljö. Däremot är det värt att notera att området är beroende av Kilingaåns vattenavledningsföretag från 1955 för att inte översvämmas. Det finns också anledning att påtala att dagvatten från området idag leds i kulvert med direkt utsläpp i Kilingaån. Dagvatten kommer från hårdgjorda ytor så som vägar, tak och uppställningsytor. Systemet bör kompletteras med fördröjning där man kan stoppa eventuella föroreningar. Tillsyns- och tillståndsnämnden har inget att erinra mot de förändringar som planförslaget innebär. Dock vill man påtala att området för att undvika att stå under vatten är beroende av dikningsföretagets Kilingaåns vattenavledningsföretag sedan Tillsyns och tillståndsnämnden vill också påtala att det för dagvatten bör finnas ett fördröjningssystem för att fånga upp föroreningar från dagvatten, inte minst vid olycka. 27

28 - Tjänsteskrivelse Samrådshandling, detaljplan för Glimåkra 37:1, Knorrevången - Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att lämna ovanstående yttrande gällande planförslaget. Linnea Widing 28

29 Hasan Bekirov med enskild firma har ansökt att servera starköl, vin, spritdryck och andra jästa alkoholdrycker på Restaurang Broby Pizzeria. - Göinge Direkt Tjänsteskrivelse Utredning gjord av tillsynsinspektör Otto Graudums - Hassan Bekirov ( ) med enskild firma beviljas stadigvarande tillstånd att året runt till allmänheten servera starköl, vin och spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på Restaurang Broby Pizzeria, Gränsgatan 5, Broby. Servering får ske under följande tider. - Söndag till och med torsdag kl Fredag, lördag och helgaftnar kl Tillståndet är förenat med följande villkor. Maximalt 30 personer får uppehålla sig i lokalen samtidigt. Otto Graudums, Tillståndsinspektör Kundtjänst 29

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41 Sid 1/21 Ärendeförteckning 32-41 32 Delegationsredovisning 33 Kurser. 34 Sammanställning av inkomna meddelanden. 35 Yttrande angående ansökan om ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Tillsyns- och tillståndsnämnden Tillsyns- och tillståndsnämnden 2012-05-23 Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sid 1/26 Ärendeförteckning 50-63 50 Sammanställning av delegationsbeslut 51 Sammanställning av inkomna meddelanden 52

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-113 Rebecka Hansson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-113 Rebecka Hansson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(36) Plats och tid Sammanträdesrum, Ekelund klockan 8.30-13.00 Beslutande ledamöter Kurth Stenberg, ordförande (S) Mats Bentzer, vice ordförande (M) Susanne Magnusson (S) Peter Dahlström (SD) Lotte Melin

Läs mer

Kurser. Sammanställning av inkomna meddelanden. Delegationsredovisning Klagomål på inflygande golfbollar Svar på kompletteringsremiss från

Kurser. Sammanställning av inkomna meddelanden. Delegationsredovisning Klagomål på inflygande golfbollar Svar på kompletteringsremiss från Kurser. Sammanställning av inkomna meddelanden. Delegationsredovisning Klagomål på inflygande golfbollar Svar på kompletteringsremiss från Länsstyrelsen om täktverksamhet på fastigheterna på fastigheterna

Läs mer

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www BESLUT 1(9) Kontaktperson Miljöavdelningen Josefine Andersson 010-224 16 30 josefine.andersson@lansstyrelsen.se Idériket AB Box 296 240 40 Tjörnarp Beslut om strandskyddsdispens samt tillstånd enligt landskapsbildsskyddet

Läs mer

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ann-Charlotte Pihl-Larson Kent Lodesjö

PROTOKOLL. Torsten Johansson, ordförande Ann-Charlotte Pihl-Larson Kent Lodesjö 1 (23) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 17:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Torsten Johansson, ordförande Ann-Charlotte Pihl-Larson Kent Lodesjö Anders Skoog, sekreterare

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämnden. Ärendeförteckning. Protokoll 2013-03-27. och Pizzeria Göinge, Glimåkra. Sid 1/28 22-31

Tillsyns- och tillståndsnämnden. Ärendeförteckning. Protokoll 2013-03-27. och Pizzeria Göinge, Glimåkra. Sid 1/28 22-31 Protokoll 2013-03-27 Sid 1/28 Ärendeförteckning 22-31 22 Delegationsredovisning 23 Kurser. 24 Sammanställning av inkomna meddelanden. 25 C-anmälan enligt miljöbalken om att uppföra vindkraftverk på fastigheterna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(41) Plan- och byggnadsnämnden 2015-06-24

Sammanträdesprotokoll Sida 1(41) Plan- och byggnadsnämnden 2015-06-24 Sammanträdesprotokoll Sida 1(41) Omfattning 88-104 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 16.35 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

Höörsalen Tisdagen den 3 juni 2014 kl 13:00-16:35

Höörsalen Tisdagen den 3 juni 2014 kl 13:00-16:35 1 (27) Plats och tid Beslutande Höörsalen Tisdagen den 3 juni 2014 kl 13:00-16:35 Gunnar Sundström (FP), Ordförande Jonas Lundgren (M), 1:e vice ordförande Mariane Sörensen (S), 2:e vice ordförande Pål

Läs mer

Ulla-Britt Gidemalm. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 161 180. Diana Börjesdotter Olsson... 170 omedelbart justerad

Ulla-Britt Gidemalm. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 161 180. Diana Börjesdotter Olsson... 170 omedelbart justerad PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal kl. 08.30 14.00 Christina Embretsen (S), ordförande Lennart Sjödin (C), 1:e vice

Läs mer

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle Erlands (S) Christer Johansson (V)

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle Erlands (S) Christer Johansson (V) 1-47 2014-11-03 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Anna-Carin Rydstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Västmanland-Dalarna miljö- och byggandsnämnd 2013-01-22. Plats och tid Månsbo kl 13.30 15.10. Beslutande

Sammanträdesprotokoll Västmanland-Dalarna miljö- och byggandsnämnd 2013-01-22. Plats och tid Månsbo kl 13.30 15.10. Beslutande Plats och tid Månsbo kl 13.30 15.10 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg (S), Avesta Göran Edström (S), Avesta Peter Green (M), Avesta Birgitt Broström (C), Avesta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (44) 2014-11-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plan- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (44) 2014-11-05 Sammanträdesdatum Sida 1 (44) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-16.15 Beslutande M Lars-Åke Åkesson, 150-165 C Pontus Johansson M Madeleine Ekman Boldizar, tjänstgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-05-05 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-05-05 kl 09.00-09.50 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 88-100 Ingmar Wallén (m) 88-100 Eva Olander (c), 1:e

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-06-14 1 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, 13.00 17.10

Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-06-14 1 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, 13.00 17.10 2011-06-14 1 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, 13.00 17.10 Beslutande Gunnar Sundström (FP), ordförande Jonas Lundgren (M), 1:e vice ordf Mariane Sörensen (S), 2:e vice ordf Gustaf af Ugglas (M) Wojciech

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Anders Jonasson, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare. Johan Åkerman. Kenneth Wåhlund

Anders Jonasson, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare. Johan Åkerman. Kenneth Wåhlund Sammanträdesprotokoll 1 (29) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 14.15-15.30 Beslutande ledamöter Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd Karlsson, Vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-08-20 1(20)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-08-20 1(20) 2015-08-20 1(20) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre plan 13:30--14:35 Beslutande Wilhelm Bodmark (S) ordförande Barbro Axelsson (S) Sofia Karlsson (S) Michael Karlsson (M) Rebecca Asp Olson (FP)

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 51 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 52 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Olov Carlsson (MP) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Carina Jannesson (M)

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Olov Carlsson (MP) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Carina Jannesson (M) 1-94 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.25 Beslutande Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Olov Carlsson (MP) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä

Läs mer

Margaretha Lundgren (S) 62-71 Lennart Svenberg (S) 62-71

Margaretha Lundgren (S) 62-71 Lennart Svenberg (S) 62-71 NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida _.. v, x, Sammanträdesdatum KOMMUN Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-rummet kl. 09.00-10:10 Beslutande Mats Hultin (M), ordförande

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

Sven-Anders Söderberg (M) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) David Örnberg (V) 88, 90-111 Lassä Bröms (C) Iza Bozdogan (S)

Sven-Anders Söderberg (M) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) David Örnberg (V) 88, 90-111 Lassä Bröms (C) Iza Bozdogan (S) 1-60 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.15 Beslutande Sven-Anders Söderberg (M) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) David Örnberg

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand

DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand Mål nr KLAGANDE Naturvårdsverket 106 48 Stockholm MOTPART 1. Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 Visby 2. Visby Camping AB Box 768

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (30) 101 Godkännande av dagordning Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, godkänna föreliggande dagordning. 102 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden,

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning med nedanstående förändringar.

godkänna föreliggande dagordning med nedanstående förändringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (22) 164 Godkännande av dagordning godkänna föreliggande dagordning med nedanstående förändringar. Ordföranden Jan Erici (M) meddelar följande tillkommande ärenden: - Information

Läs mer