Kurser. Sammanställning av inkomna meddelanden. Delegationsredovisning Klagomål på inflygande golfbollar Miljösanktionsavgift gällande utebliven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurser. Sammanställning av inkomna meddelanden. Delegationsredovisning Klagomål på inflygande golfbollar Miljösanktionsavgift gällande utebliven"

Transkript

1 Kurser. Sammanställning av inkomna meddelanden. Delegationsredovisning Klagomål på inflygande golfbollar Miljösanktionsavgift gällande utebliven kontroll var tolfte månad av anläggning innehållande 3 kg eller mer av fluorerande växthusgaser, Breanäs Konferenshotell, Breanäs 108, Sibbhult Utökning av parkering på fastigheten Feleberga 9:1, i Östra Göinge kommun Ansökan om bygglov för garage på fastigheten Jätten 2, i Östra Göinge kommun. Ansökan nybyggnad av busskur och parkering på fastigheten Sibbhult 26:1 och parkering på fastigheten Degeln 3 i Östra Göinge kommun. Ansökan om dispens för uppförande av nätstation inom strandskyddsområde på fastigheten Gyvik 1:2 i Östra Göinge kommun Ansökan om dispens för uppförande av fritidshus inom strandskyddsområde på fastigheten Gyvik 1:45 i Östra Göinge kommun. Överklagan av tillsyns-och tillståndsnämndens beslut /2012 avseende ansökan om bygglov på fastigheterna Svenstorp 1:3 och 2:7 i Östra Göinge kommun. Yttrande över detaljplan Glimåkra 37:1, Knorrevången Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten på Restaurang Broby Pizzeria.

2 Onsdagen den 19 december 2012, Hylta i läkarvillan Broby, kl Ingvar Nilsson (MP), ordförande Mikael Persson (M), 1:e vice ordförande Bengt-Arne Persson (C) Kenneth Johannesson (S) Werner Kuhleber (S) Miklos Liewehr (S) Inger Mattsson (M) Marie Eriksson (FP) Kristin Johansson (S) Thommy Svensson (S) Johan Lindau, enhetschef miljö- och bygg Betty Björkqvist, sekreterare Mikael Torberntsson, sekreterare Miklos Liewehr (S) Kommunhuset, enheten Utvecklingsstöd och ärendehantering den 21 december 2012 kl Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla den 27 december 2012 Betty Björkqvist Paragrafer Ingvar Nilsson (MP) Miklos Liewehr (S) 2

3 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tillsyns- och tillståndsnämnden Kommunhuset, enheten Utvecklingsstöd och ärendehantering Betty Björkqvist 3

4 Inga inkomna kurser. 4

5 Följande inkomna meddelanden redovisas Länsstyrelsens uppföljning av byggnadsnämndens tillämpning av plan- och bygglagen. Länsstyrelsen beslutar att den ändrade verksamhet som Swimpex Granit AB planerar på fastigheterna Boalt 1:27, 1:45 och 1:49 i Östra Göinge kommun ska antas medföra betydande miljöpåverkan. - Beslut: Förundersökningen gällandes Breanäs 1:45 läggs ner. - Redovisningen godkänns. 5

6 Följande delegeringsbeslut redovisas: - Miljö- och hälsoskyddsinspektörernas redovisning, november Byggnadsinspektörens redovisning, november Redovisningen godkänns. 6

7 Enskild person m.fl. har inkommit med klagomål på inflygande golfbollar på tomterna invid hål 9 och 10 på Östra Göinge Golfklubbs(ÖGGK) bana i Knislinge. ÖGGK har i skrivelse redovisat de åtgärder som de avser genomföra vid hål 9 0ch 10. De klagande grannarna anser att åtgärderna är otillräckliga. En enskild person, Hjalmars väg 20 i Knislinge har den 16 juli i år inkommit med klagomål på inflygande golfbollar på tomterna invid hål 9 och 10. Klagomålen berör följande fastigheter; Fastighet Adress Klagande Bollar från spel på Knuts källa 2 Hjalmars väg 20 Enskild person Hål 10 Knuts källa 3 Hjalmars väg 18 Enskild person Hål 10 Karpen 1 Hjalmars väg 16 Enskild person Hål 9 Strandängen 3 Hagagatan 9 Enskild person Hål 10 Strandängen 4 Hagagatan 7B Enskild person Hål 10 De klagande vill att ÖGGK vidtar åtgärder t.ex. flyttar utslagsplatserna på hål 9 och 10 för att förhindra att de riskera att träffas av inflygande golfbollar. Enskild person har anmält att han har träffats av en golfboll på överarmen samt även uppvisat ett blåmärke. Vid miljöoch byggenhetens inspektion den 8 augusti påträffades 1 golfboll på fastigheten Knuts källa 3. ÖGGK har i skrivelse redovisat de åtgärder som de avser genomföra vid hål 9 0ch 10. De är följande: 1. Utslagsplatsen vid hål 9 vrids åt vänster i utslagsriktningen för att minska risken att golfbollar kommer in i någon trädgård. 2. Krav kommer att ställas på alla golfspelar att rapportera om de slår in en golfboll i någon trädgård. Medlemmarna m.fl. kommer att informeras om kravet via mail, hemsidan och anslag. 3. Nätet vid utslagsplatsen vid hål 10 ska kontrolleras så det är helt. ÖGGK har ansvaret som verksamhetsutövare att vidta de åtgärder som krävs för att undanröja de olägenheter som verksamheten kan medföra. Valet av åtgärder vilar helt på 7

8 verksamhetsutövaren och är de inte tillräckliga kan tillsynsmyndigheten kräva ytterligare åtgärder. De av ÖGGK redovisade åtgärderna bedömer miljö- och byggenheten som otillräckliga. Nätet vid hål 10, som ÖGGK tar upp, är vad miljö- och byggenheten kan se inte avsett att skydda de närboende utan till för att skydda de golfspelare som befinner sig i sandbunkern vid hål 9. Några skyddsåtgärder för fastigheterna Strandängen 3 och 4 har inte redovisats. Vridningen av utslagsplatsen för hål 9 kan ge avsedd effekt om vinklingen blir tillräckligt stor. Det föreslagna rapporteringssystemet kan ge avsedd effekt om det följs. Enligt miljö- och byggenheten finns det flera möjligheter att förhindra att golfbollar kommer in på närliggande tomter. En flytt av utslagsplatserna för hål 9 och 10 är ett alternativ. Ett annat alternativ är anordna någon typ av fysiskt hinder t.ex. nät invid de berörda tomterna eller vid utslagsplatsen. Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse, , har kommunicerats med klaganden enligt lista, se ovan, och det har inkommit yttrande från Östra Göinge Golfklubb, , samt enskild person, Östra Göinge golfklubb har även besökt Miljö- och enheten Golfbanor är en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken (jfr Miljööverdomstolens dom den 10 oktober 2007 i mål nr M ). Tillsyns- och tillståndsnämnden har därmed tillsynsansvaret enligt miljöbalken. Miljö- och byggenhetens bedömning grundas på iakttagelser vid inspektion och vad parterna framfört i ärendet. Slutsatsen är att risken för att någon människa på de berörda fastigheterna skall träffas av en förlupen golfboll är liten, men den risk som ändå finns innebär att det föreligger en sådan störning som avses i 9 kap 3 miljöbalken och att störningen inte är ringa. Östra Göinge Golfklubb skall därför som verksamhetsutövare vidta de åtgärder som krävs för att undanröja de olägenheter som uppstår till följd av golfspel på hål 9 och Enskild persons klagomål kompletterad Östra Göinge Golfklubbs synpunkter på den enskilde persons klagomål Östra Göinge Golfklubbs svar på miljö- och byggenhetens fråga om vilka åtgärder som klubben avser vidta Östra Göinge Golfklubbs redogörelse av åtgärder Synpunkter från de klagande på ÖGGK s åtgärder för att minimera risken för inflygande golfbollar i kringliggande trädgårdar, , , Östra Göinge golfklubbs yttrande, , över tjänsteskrivelse

9 - Enskilde persons yttrande, , över tjänsteskrivelse Östra Göinge Golfklubbs redogörelse till Ingvar Nilsson med stöd av 26 kap 9 miljöbalken att förelägga Östra Göinge Golfklubb, , Riksvägen 12, KNISLINGE, att senast den 30 april 2013 ha vidtagit de åtgärder som krävs för att förhindra att golfbollar vid spel på hål 9 och 10 kommer in på intilliggande tomterna med adress: Hjalmars väg 20, Hjalmars väg 18, Hjalmars väg 16, Hagagatan 9 och Hagagatan 7B. - med stöd av 26 kap 9 och 21 att förelägga Östra Göinge Golfklubb att månadsvis under tiden den 1 maj till 30 september 2013 redovisa antalet felslagna golfbollar enligt verksamhetsutövarens föreslagna rutin till miljö- och byggenheten. Golfbanor är en miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken (jfr Miljööverdomstolens dom den 10 oktober 2007 i mål nr M ). Tillsyns- och tillståndsnämnden har därmed tillsynsansvaret enligt miljöbalken. Miljö- och byggenhetens bedömning grundas på iakttagelser vid inspektion och vad parterna framfört i ärendet. Slutsatsen är att risken för att någon människa på de berörda fastigheterna skall träffas av en förlupen golfboll är liten, men den risk som ändå finns innebär att det föreligger en sådan störning som avses i 9 kap 3 miljöbalken och att störningen inte är ringa. Östra Göinge Golfklubb skall därför som verksamhetsutövare vidta de åtgärder som krävs för att undanröja de olägenheter som uppstår till följd av golfspel på hål 9 och 10. 9

10 Tillsyns och tillståndsnämnden påför Breanäs Framåt AB miljösanktionsavgift om 5000 kronor med anledning av utebliven kontroll var tolfte månad av värmepump- och kylanläggning placerade i Breanäs Konferenshotell och innehållande sammanlagt mer än 3 kg fluorerande växthusgaser. På Breanäs konferenshotell finns det en värmepump- och en kylanläggning innehållande 11,2 respektive 5 kg fluorerade växthusgaser. Eftersom den sammanlagda mängden gas är mer än 10 kg skall anläggningarna kontrolleras årligen så inget läckage av gas sker. En rapport på den utförda kontrollen skall inlämnas till tillsyns- och tillståndsnämnden senast den 31 mars årligen. Enligt de uppgifter nämnden har så kontrollerades anläggningen senast och sista rapporten inlämnades (Bilaga 1). På rapporten står det att operatör är Breanäs Konferens Hotell Framåt AB med org. nr Enligt beslut av Hässleholms Tingsrätt ( Bilaga 2) så försattes Breanäs Framåt AB med org. nr i konkurs Samtidigt med konkursbeslutet utsåg tingsrätten advokat Mikael Ekström, Kristianstads Advokatbyrå AB som förvaltare av konkursboet. Enligt uppgift från Mikael Ekström så möttes Ekström och bolagets företrädare på Breanäs Konferenshotell i samband med konkursen. Ekström förhörde sig vid det tillfället via ett särskilt PM om en rad frågor rörande konkursen däribland en fråga som rörde miljön. Någon upplysning rörande farligt avfall,, rapportering eller liknande framkom dock inte från bolagets företrädare. Konkursförvaltaren har efter konkursen försökt avyttra konferenshotellet, något som dock inte lyckats. Eftersom det hela tiden varit aktuellt med försäljning av hotellet har varken värmepump- eller kylanläggningen tömts på gas. Även om en värmepump eller kylanläggning så att säga inte är i bruk måste den ändå kontrolleras var tolfte månad så länge den inte är tömd på gas. Hela syftet med kontrollen är just att förhindra att någon gas läcker ut. I augusti 2012 kontaktades Mikael Ekström av miljö- och byggenheten och informerades om situationen. Ekström uppgav då att det helt enkelt hade missats att låta genomföra kontroll och inlämna kontrollrapport men att det 10

11 skulle åtgärdas snarast. En kontroll utfördes därför och en kontrollrapport inkom (Bilaga 3)till miljö- och byggenheten. Enligt rapportern hade ingen gas läckt ut från värmepump- eller kylanläggningen. När det gäller regler för fluorerande växthusgaser så styrs det av EG-förordning (EG) nr 842/2006 och (SFS) Förordning 2007:846 om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Vid vissa förseelser mot ovanstående förordningar skall en miljösanktionsavgift erläggas. Detta regleras genom miljöbalken i förordningen om miljösanktionsavgifter (SFS 2012:259) Mot bakgrund av att det inte gjorts någon kontroll var tolfte månad av värmepump- och kylanläggningarna som reglerna föreskriver kommunicerades Kristianstads Advokatbyrå AB med ett förslag till beslut om påförande av miljösanktionsavgift. Som svar på kommuniceringen inkom advokatbyrån med ett yttrande till miljö - och byggenheten. (Bilaga 4). Mot bakgrund av det inkomna yttrandet så utreddes förslaget till beslut om påförande av miljösanktionsavgift ytterligare av miljö- och byggenheten varav följande nedan särskilt beaktades och resulterade i följande bedömning : Partsfrågan: Miljö- och byggenheten anser som det påpekats i svaret på kommuniceringen att beträffande partsfrågan så bör Breanäs Framåt AB vara den part som påförs sanktionsavgiften istället för Kristianstads Advokatbyrå AB enligt tidigare förslag till beslut. Skäligheten: Som svar på kommuniceringen framfördes även åsikten att en miljösanktionsavgift inte borde påföras konkursboet med hänvisning till miljöbalkens 30 kap. 2 2 st 2 p. Detta eftersom det står i andra 2 att Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt till med hänsyn till. Meningen syftar på fyra omständigheter däribland den nedan som finns i 2 st. 2 p. - att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka - Miljö- och byggenheten anser att Breanäs Framåt AB haft möjlighet att låta utföra den föreskrivna kontrollen av värmepump- och kylaggregaten under både innan och efter konkursbeslutet. Efter konkursen bör det funnits möjlighet att bekosta den föreskrivna kontrollen med medel ur konkursboet. Att företrädarna för Breanäs Framåt AB vid sin kontakt med konkursförvaltaren inte uppgivet att det förelåg en skyldighet att kontrollera värmepump- och kylaggregaten och konkursförvaltaren därmed inte kände till de faktiska omständigheterna bör inte 11

12 heller anses vara skäl för att inte påföra en sanktionsavgift. Inte heller att det inte funnits kännedom om det regelverk som reglerar kontrollen av anläggningar som innehåller fluorerade och ozonnedbrytande ämnen. Eftersom advokat Mikael Ekström är utsedd av tingsrätten som förvaltare av konkursboet bör denne kunna administrera konkursboets förfarande med sanktionsavgiften. I själva beslutet är det därför lämpligt att förtydliga beslutet med att Breanäs Framåt AB påförs en miljösanktionsavgift genom konkursförvaltaren. Ärendet har kommunicerats Lagstöd Enligt miljöbalken (SFS 1998:808), 30 kap. 1 punkt 3 skall en särskild avgift (miljösanktionsavgift) betalas av den som åsidosätter föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken eller bestämmelser i EU- förordningar inom balkens tillämpningsområde. Förordningen, 9 kap. 1. För en överträdelse av artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842 / 2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerande växthusgaser genom att inte uppfylla föreskrivna krav på kontrollintervall ska en miljösanktionsavgift betalas med 5000 kronor. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser, artikel 3.2.a skall applikationer som innehåller 3 kg fluorerade växthusgaser eller mer kontrolleras för läckage minst var tolfte månad. Av förordningen framgår även, artikel 3.2, att kontrollen skall ske av certifierad personal. Förordningen (SFS 2012:259 ) om miljösanktionsavgifter är meddelad med stöd av 30 kap. miljöbalken. - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Kontrollrapport 2010 (Bilaga 1) - Beslut Hässleholms tingsrätt (Bilaga 2) - Kontrollrapport 2012 (Bilaga 3) - Yttrande från Kristianstads Advokatbyrå (Bilaga 4) - Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808), 30 kap 1 punkt 3, samt 9 kap. 1 förordningen (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifter 12

13 att påföra Breanäs Framåt AB, org. nr en miljösanktionsavgift om femtusen kronor, 5000:-, för att inte ha uppfyllt föreskrivna krav på kontrollintervall av värmepump- och kylanläggning i Breanäs Konferenshotell, Breanäs 108, Sibbhult enligt artikel 3.2.a i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerande växthusgaser. Sanktionsavgiften påföres Breanäs Framåt AB genom den av Hässleholms tingsrätt utsedde förvaltaren av konkursboet. Miljösanktionsavgiften skall betalas till kammarkollegiet enligt särskild betalningsuppmaning Efter sista betalningsdagen får beslut om miljösanktionsavgift enligt 30 kap. 5 andra stycket miljöbalken verkställas såsom en lagakraftvunnen dom. Beslutet kan överklagas till Mark- och Miljödomstolen, Växjö Mikael Ekström, Kristianstad Advokatbyrå AB, Box 24, Kristianstad Kammarkollegiet Bifogas: Besvärshänvisning 13

14 Östra Göinge kommun ansöker om bygglov för utökning av parkering vid Stenforsaskolan i Sibbhult, på fastigheten Feleberga 9:1. Östra Göinge kommun. Östra Göinge kommun ansöker om bygglov för att utöka parkeringen vid Stenforsaskolan. Detaljplanen 11-SIB-66/70 anger område för allmänt ändamål för marken. - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Ansökan inkommen Situationsplan Ortofoto 2010 Utdrag - Tillsyns- och tillståndsnämnden beviljar bygglov för parkering enligt inlämnade handlingar med stöd av 9 kap 30 plan- och bygglagen. Åtgärderna uppfyller kraven i 9 kap 30 plan och bygglagen Akten 14

15 Lennart Ehn ansöker om bygglov för tillbyggnad av garage på fastigheten Jätten 2, Idrottsvägen 1 i Glimåkra, Östra Göinge kommun. Lennart Ehn ansöker om bygglov för tillbyggnad av garage på bostadshuset på fastigheten Jätten 2 i Glimåkra, Östra Göinge kommun. Garaget ska ersätta en befintlig fallfärdig carport. Detaljplanen 11- GLS-156/55 anger område för bostäder för marken. Marken har byggförbud på en 14 meter bred zon på grund av att Idrottsvägen planerades som en genomfartsväg. Idrottsvägen är en lokalgata med begränsad trafikmängd. Översiktsplanen anger inte att Idrottsvägen ska förändras för att bli genomfartsled i enlighet med detaljplan DP 11-GLS-156/55. Det finns ingen plan för att ändra detaljplanen. Sökanden vill inte bekosta en detaljplaneändring beviljades en garagebyggnad på grannfastigheten Jätten 1. Bygglov för den befintliga carporten har tidigare beviljats på marken trots att marken är belagd med byggförbud. Enligt 9 kap 30 1b. PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovprövning enlig PBL eller äldre bestämmelser. Det tillbyggda garaget blir, 48 kvm. Nuvarande carporten är29 kvm. - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Ansökan inkommen Situationsplan och planritning (förminskad) inkommen Fasadritning (förminskad) inkommen Detaljplan DP 11-GLS-156/55 Utdrag - Ortofoto 2010 Utdrag - Tillsyns- och tillståndsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av garage enligt inlämnade handlingar med stöd av 9 kap 30 1b. planoch bygglagen (PBL). 15

16 Åtgärden uppfyller kraven i 9 kap 30 1b. plan och bygglagen. Avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte enligt 9 kap 31b plan och bygglagen. Garaget, 48 kvm, blir större än den befintliga carporten, 29 kvm och uppförs som en tillbyggnad på bostadshuset. Garaget slutar 5,2 meter från gatan vilket medger uppställning av bil. Garagebyggnaden är ett komplement till bostaden och förenlig med planens syfte som är bostäder. Akten 16

17 Östra Göinge kommun ansöker om bygglov för nybyggnad av busskur och parkeringsplatser på torget i Sibbhult, på fastigheten Sibbhult 26:1 i Östra Göinge kommun. Östra Göinge kommun ansöker om bygglov för att i samband med ombyggnad av torget i Sibbhult bygga busskur och parkeringsplatser. Största delen av arbetsområdet ligger på fastigheten Sibbhult 26:1, där marken är gatumark i detaljplanen 11-SIB-25/65. Parkeringen i västra delen av torget utförs delvis på fastigheten Degeln 3 där marken i detaljplanen 11-SIB-25/65 inte har något specifikt ändamål men har byggförbud. Busskuren är en prefabricerad byggnad i metall och glas av typ 1, SKÅNETRAFIKEN KULAN. Bygglov krävs inte för parkering på gatumark. Stadsarkitekten har hörts men har ingen erinran i ärendet. - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Situationsplan Ritning Ortofoto Tillsyns- och tillståndsnämnden beviljar bygglov för busskur och parkering enligt inlämnade handlingar med stöd av 9 kap 30 planoch bygglagen. Åtgärderna uppfyller kraven i 9 kap 30 plan och bygglagen Akten 17

18 ONE Nordic AB har på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB sökt strandskyddsdispens för att uppföra ny nätstation på fastigheten Gyvik 1:2 i Östra Göinge kommun i korsningen väg 2056 och Kolonivägen norra Immeln. Som särskilt skäll har angivits att - Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Området ligger 8 meter från väg 2056 och ca 8 meter norr om kolonivägen. Det finns idag en nätstation som ska ersättas. Den nya placeras norr om den befintliga som tas bort när den nya är i drift. Stadsarkitekten har hörts men har ingen erinran i ärendet. - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Ansökan, daterad Bygglovsritning inkommen Översiktskarta skala 1:50 000, daterad Situationsplan 1:1000, daterad Illustrationskarta - Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 a miljöbalken om strandskydd för att i enlighet med ansökan och därtill fogad karta uppföra nätstation på fastigheten Gyvik 1:2 i Östra Göinge kommun. - Endast den yta som nätstationen upptar inom strandskyddsområdet får tas i anspråk för ändamålet. Enligt 7 kap 15 får inom strandskyddsområde inte 18

19 1. nya byggnader uppföras, 2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller annan anläggning eller anordning utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle färdas fritt 3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbete utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller, 4. åtgärder vitas som väsentligt förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter. Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 miljöbalken till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Tillsyns- och tillståndsnämnden får dock enligt 7 kap 18 b miljöbalken lämna dispens om särskilda skäl föreligger. En dispens ska enligt 7 kap 26 miljöbalken vara förenlig med strandskyddets syfte. Enligt 7 kap 25 skall prövning av frågor om skydd av område enligt detta kapitel hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. I miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser anges i 3 kap 1 miljöbalken att Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade... Denna övergripande bestämmelse skall vara vägledande för det allmännas agerande och för tillämpningen av bl a 7 kap miljöbalken. Aktuell fastighet är belägen inom område med förordnande om strandskydd vid sjön Immeln. Markanvändningen idag hårdgjord yta/ lövskog. Marken är utifrån Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömning att betrakta som ianspråktagen. Med beaktande av vad den utredning som presenterats i ärende och under iakttagande av de villkor som angivits som angivits i beslutet får enligt Tillsyns- och tillståndsnämndens bedömning särskilda skäl enligt 7 kap 18 c punkt 1 miljöbalken anses föreligga. Det aktuella projektet bedöms inte innebära något ytterligare intrång i allmänhetens nyttjandeav markområdet enligt allemansrätten. Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte förändras i väsentlig omfattning. Utifrån en avvägning mellan allmänna intressen och enskilda intressen bedöms det enskilda intresset i förevarande fall väga tyngre. 19

20 - Länsstyrelsen skall, enligt 19 kap 3 b miljöbalken, inom tre veckor efter det att kommunens beslut registrerats hos Länsstyrelsen, besluta om eventuell överprövning av beslutet. I samtliga fall kommer Länsstyrelsens beslut att skickas i kopia till beslutande kommunala nämnd samt till sökande. Beslut om överprövning kan inte överklagas. - Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen m m omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas. Detta är en generell bestämmelse i kulturminnenslagen och den gäller alltid. - Att enligt 7 kap 18 h miljöbalken upphör beslut om dispens att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Då krävs förnyad prövning med hänsyn till de omständigheter som då råder. - Att beslutet inte heller befriar er från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt eller annan lagstiftning. Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavd MALMÖ Akten 20

21 Enskild person har ansökt om strandskyddsdispens för att uppföra nytt fritidshus samt för två stycken befintliga komplementhus och en befintlig brygga på fastigheten Gyvik 1:45 i Östra Göinge kommun med adress Jätten Kulls väg 10, Immeln. Fastigheten med areal 1474 kvm gränsar i öster till sjön Immeln, i norr till Gyvik 1:42 och i söder till Gyvik 1:44, som båda är fritidsfastigheter. I väster avgränsas fastigheten av väg. För området gäller detaljplan, Gyvik 1:2 del av, 1256-P92. Gyvik 1:45 får bebyggas med 200 kvm bostäder. Fastighetens första inskrivningsdatum är Uppgivet nybyggnadsår är Den tidigare huvudbyggnaden fick startbesked för rivning Sökanden anser att hela tomten idag är ianspråktagen samt att den ligger mellan 2 ianspråktagna tomter. Goda möjligheter finns att komma till sjön på båda sidor om granntomterna. Som särskilt skäll har angivits att - Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Handläggande tjänsteman har besökt platsen Fastigheten ligger i östsluttning ned mot Immeln. Marken utgörs delvis av skogsmark, främst nära sjöstranden och delvis av skötta gräsytor. Stadsarkitekten har hörts men har ingen erinran i ärendet. - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Ansökan, daterad Bygglovsritning och fotografier (förminskad 5 sidor) daterad Översiktskarta skala 1:10 000, Tomtplaneringskarta 1:500, daterad Illustration Ortofoto 2010 med intolkad detaljplan - Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 a miljöbalken om strandskydd för att i enlighet med ansökan och därtill fogad 21

22 karta uppföra fritidshus på fastigheten Gyvik 1:45 i Östra Göinge kommun. - Tillsyns- och tillståndsnämnden meddelar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 a miljöbalken om strandskydd för 2 komplementbyggnader och brygga i enlighet med ansökan och därtill fogad karta på fastigheten Gyvik 1:45 i Östra Göinge kommun. - Hela fastigheten får tas i anspråk såsom tomt. - Tomtplatsen tydligt skall markeras med exempelvis en häck eller staket. Enligt 7 kap 15 får inom strandskyddsområde inte 5. nya byggnader uppföras, 6. byggnader eller byggnaders användning ändras eller annan anläggning eller anordning utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle färdas fritt 7. grävningsarbeten eller andra förberedande arbete utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller, 8. åtgärder vitas som väsentligt förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter. Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 miljöbalken till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Tillsyns- och tillståndsnämnden får dock enligt 7 kap 18 b miljöbalken lämna dispens om särskilda skäl föreligger. En dispens ska enligt 7 kap 26 miljöbalken vara förenlig med strandskyddets syfte. Enligt 7 kap 25 skall prövning av frågor om skydd av område enligt detta kapitel hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. I miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser anges i 3 kap 1 miljöbalken att Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade... Denna övergripande bestämmelse skall vara vägledande för det allmännas agerande och för tillämpningen av bl a 7 kap miljöbalken. Aktuell fastighet är belägen inom område med förordnande om strandskydd vid sjön Immeln. Området är detaljplanerat och planen medger bostadsbebyggelse upp till 200 kvm på fastigheten. 22

23 Det framgår av handlingarna att markanvändningen idag är tomtmark. Vegetationen utgörs delvis av skogsmark och delvis av skötta gräsytor. Fastigheten gränsar på båda sidor mot andra bebyggda fritidsfastigheter. Enligt uppgifter från skattemyndigheten uppfördes det ursprungliga fritidshuset, som nu är rivet, Den mindre komplementbyggnaden, som ligger nära stranden, och bryggan finns med på ortofoto 2004, men något datum för när de uppfördes har inte gått att få fram. Den nyare komplementbyggnaden, som finns med på kartan, ligger mindre än 10 meter från huvudbyggnaden. För den gäller den generella strandskyddsdispensen i Skåne län för komplementbyggnader mindre än 20 meter från huvudbyggnaden. Sökanden har inte presenterat något beslut om strandskyddsdispens för de byggnader eller den brygga som finns på fastigheteten. Fastigheten har troligen använts som fritidsfastighet sedan Marken är utifrån Tillsyns- och tillståndsnämnden bedömning att betrakta som ianspråktagen. Med beaktande av den utredning som presenterats i ärende och under iakttagande av de villkor som angivits i beslutet får enligt Tillsyns- och tillståndsnämndens bedömning särskilda skäl enligt 7 kap 18 c punkt 1 miljöbalken anses föreligga. Det aktuella projektet bedöms inte innebära något ytterligare intrång i allmänhetens nyttjande av markområdet enligt allemansrätten. Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte förändras i väsentlig omfattning. Utifrån en avvägning mellan allmänna intressen och enskilda intressen bedöms det enskilda intresset i förevarande fall väga tyngre. Om dispens meddelas skall Tillsyns- och tillståndsnämnden enligt 7 kap 18 f miljöbalken göra en tomtplats avgränsning. Tomten är det område markägaren kan hävda som privatzon/hemfridszon, där allmänheten inte har rätt att vistas. Utanför tomtplats eller hemfridszon gäller allemansrätten. En tomtplats är inte samma sak som en fastighet och den behöver inte sammanfalla med fastighetsgränser. - Länsstyrelsen skall, enligt 19 kap 3 b miljöbalken, inom tre veckor efter det att kommunens beslut registrerats hos Länsstyrelsen, besluta om eventuell överprövning av beslutet. I samtliga fall kommer Länsstyrelsens beslut att skickas i kopia till beslutande kommunala nämnd samt till sökande. Beslut om överprövning kan inte överklagas. - Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena skall dessa i enlighet med 2 kap lagen om kulturminnen m m omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas. Detta är en generell bestämmelse i kulturminnenslagen och den gäller alltid. - Att enligt 7 kap 18 h miljöbalken upphör beslut om dispens att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Då krävs förnyad prövning med hänsyn till de omständigheter som då råder. 23

24 - Att beslutet inte heller befriar er från skyldigheter enligt miljöbalken i övrigt eller annan lagstiftning. Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavd MALMÖ Akten 24

25 Eolus Vind AB har inlämnat överklagan av tillsyns- och tillståndsnämndens beslut /2012 avseende ansökan om bygglov på fastigheterna Svenstorp 1:3 och 2:7 i Östra Göinge kommun. Tillsyns- och tillståndsnämnden tog beslut /2012 att inte bevilja Eolus Vind AB bygglov. Klaganden Eolus Vind AB fick del av beslutet Överklagan har kommit in i rätt tid. Eolus vind AB har två alternativa yrkanden. Eolus Vind AB yrkar i första hand att tillsyns- och tillståndsnämndens beslut /2012 upphävs och att bygglov beviljas i enlighet med bygglovsansökan. Eolus Vind AB yrkar i andra hand att tillsyns- och tillståndsnämndens beslut /2012 upphävs och att ärendet visas åter till kommunen för ny handläggning. - Miljö- och byggenhetens tjänsteskrivelse Överklagan daterad Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att inte ändra eller ompröva beslut TT 108/2012. Grunder för överklagan tillför inget väsentligt nytt i ärendet, som gör att beslutet ska ändras enligt första yrkandet eller handläggas och omprövas enligt andra yrkandet. 25

26 Eolus vind AB Länsstyrelsen Skåne Akten 26

27 Tillsyns- och tillståndsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget gällande planändring av detaljplan för fastigheten Glimåkra 37:1,Knorrevången 5. Gällande plan överensstämmer ej med rådande förhållanden. Ändringen av planen innebär att den del av Glimåkra 37:1 som idag Enegatan är placerad på förändras från parkmark med utfartsförbud till industrigata. Inom fastigheten Knorrevången 5 förändras område markerat som gata till mark för småindustri. Området markerat parkmark minskar i bredd. Industriområdet Knorrevången i Glimåkra utökas med ett fjärrvärmeverk. Vägen, Enegatan, i området finns idag inte i gällande plan samt där den ansluter till väg 119 råder utfartsförbud i gällande plan. Med rådande förhållande kan inte lantmäteriet genomföra avstyckning av markområdet, därav behövs planändringen. Planändringen innebär: -Inom fastigheten Glimåkra 37:1 förändras markområdet för vägen från parkmark till industrigata, även utfartsförbudet till väg 119 plockas bort. Dessa planändringar säkerställer tillfarten för de fastigheter som ligger inom industriområdet samt eventuella framtida etableringar. -Inom fastigheten Knorrevången 5 sker förändringar på området som i gällande plan är markerat som gata. Detta ersätts av mark för småindustri. Området mot väg 119 som är markerat som parkmark minskar i bredd. Dessa förändringar möjliggör ett bättre utnyttjande av fastigheten Knorrevången 5 samt begränsar antalet utfarter till väg 119. Planändringarna innebär ingen påverkan avseende hälsa och miljö. Däremot är det värt att notera att området är beroende av Kilingaåns vattenavledningsföretag från 1955 för att inte översvämmas. Det finns också anledning att påtala att dagvatten från området idag leds i kulvert med direkt utsläpp i Kilingaån. Dagvatten kommer från hårdgjorda ytor så som vägar, tak och uppställningsytor. Systemet bör kompletteras med fördröjning där man kan stoppa eventuella föroreningar. Tillsyns- och tillståndsnämnden har inget att erinra mot de förändringar som planförslaget innebär. Dock vill man påtala att området för att undvika att stå under vatten är beroende av dikningsföretagets Kilingaåns vattenavledningsföretag sedan Tillsyns och tillståndsnämnden vill också påtala att det för dagvatten bör finnas ett fördröjningssystem för att fånga upp föroreningar från dagvatten, inte minst vid olycka. 27

28 - Tjänsteskrivelse Samrådshandling, detaljplan för Glimåkra 37:1, Knorrevången - Tillsyns- och tillståndsnämnden beslutar att lämna ovanstående yttrande gällande planförslaget. Linnea Widing 28

29 Hasan Bekirov med enskild firma har ansökt att servera starköl, vin, spritdryck och andra jästa alkoholdrycker på Restaurang Broby Pizzeria. - Göinge Direkt Tjänsteskrivelse Utredning gjord av tillsynsinspektör Otto Graudums - Hassan Bekirov ( ) med enskild firma beviljas stadigvarande tillstånd att året runt till allmänheten servera starköl, vin och spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på Restaurang Broby Pizzeria, Gränsgatan 5, Broby. Servering får ske under följande tider. - Söndag till och med torsdag kl Fredag, lördag och helgaftnar kl Tillståndet är förenat med följande villkor. Maximalt 30 personer får uppehålla sig i lokalen samtidigt. Otto Graudums, Tillståndsinspektör Kundtjänst 29

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter

Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter Sammanställning av inkomna meddelanden Kurser Sammanställning av delegationsredovisning Förslag till riktlinjer för enskilda avlopp Arbetsuppgifter utanför TT-nämndens reglemente Redovisning tid och åtgärder

Läs mer

Sammanställning av inkomna meddelanden Sammanställning av delegationsredovisning Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på

Sammanställning av inkomna meddelanden Sammanställning av delegationsredovisning Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på Sammanställning av inkomna meddelanden Sammanställning av delegationsredovisning Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Bösakulla 1:6 i Östra Göinge kommun Ansökan om bygglov

Läs mer

Ärendeförteckning. 2013-05-29 Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden

Ärendeförteckning. 2013-05-29 Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Ärendeförteckning 42 50 42 Delegationsredovisning. 43 Kurser. 44 Sammanställning av inkomna medddelanden. 45 Ansökan om bygglov för skärmtak över

Läs mer

118 Delegeringsbeslut för redovisning i december 2015. 120 Mellanlagring av massor vid anläggningsarbete på Broby 5:177

118 Delegeringsbeslut för redovisning i december 2015. 120 Mellanlagring av massor vid anläggningsarbete på Broby 5:177 Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 17 Ärendeförteckning 118 Delegeringsbeslut för redovisning i december 2015 119 Meddelanden för redovisning i december 2015 120 Mellanlagring av massor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Ärendeförteckning 70-81. 2013-09-25 Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden

Ärendeförteckning 70-81. 2013-09-25 Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Ärendeförteckning 70-81 70 Delegationsredovisning. 71 Kurser. 72 Sammanställning av inkomna meddelanden. 73 Ansökan om bygglov för parkering på fastigheten

Läs mer

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg Bygg och räddningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 15 20 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m)

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

95 Byggsanktionsavgift för toalettbyggnad på. 106 Delegeringsbeslut för redovisning i september 2016

95 Byggsanktionsavgift för toalettbyggnad på. 106 Delegeringsbeslut för redovisning i september 2016 Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 21 Ärendeförteckning 95 Byggsanktionsavgift för toalettbyggnad på 96 Rivningsföreläggande för 97 Åtgärdsföreläggande för 98 Rättelseföreläggande för

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden. 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden. 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7 Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7 87 Bygglov för vindkraftverk på Brännskulla 7:1 Östra Göinge kommun

Läs mer

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken 1(6) Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Myndighetsenheten - Miljö Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken INFORMATION Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(14) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, Kommunfullmäktiges sessionssal, första våningen Kl. 14.00-17.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 13 Ärendeförteckning 66 Anmälan enligt miljöbalken om mellanlagring av annat avfall än farligt avfall på Staketet 2 67 Bygglov för pumphus på Dönaberga

Läs mer

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd Uppgifter om fastighet och sökande Fastighetsbeteckning: Organisationsnummer/personnummer:

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Bygg- och räddningsnämnden

Bygg- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.10-14.15, 14.40-15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Stefan Pettersson (M), tjg ers för Ulla Wallin (S) Håkan

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Ärendeförteckning. 2013-06-19 Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden

Ärendeförteckning. 2013-06-19 Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Ärendeförteckning 51 59 51 Delegationsredovisning. 52 Kurser. 53 Sammanställning av inkomna medddelanden. 54 Samråd planerat naturvårdsavtal på fastigheten

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2015:7

M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2015:7 M a r k - o c h m i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2015:7 Målnummer: M6222-14 Avdelning: 6 Avgörandedatum: 2015-02-23 Rubrik: Strandskyddsdispens för ändrad användning av byggnad ----- Strandskyddsdispens

Läs mer

Praxis?

Praxis? Praxis? http://www.markochmiljooverdomstolen.se/avgoranden-fran-mark--ochmiljooverdomstolen/ http://www.strandskyddsdomar.se/ Fastighetsbildning De särskilda skäl som enligt 7 kap 18c miljöbalken får

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-17 86 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 11.00-12:15 Beslutande Anders Harr (s),ordförande Dick Homström (s)

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Strandskydd - ett områdesskydd

Strandskydd - ett områdesskydd Strandskydd - ett områdesskydd Det generella strandskyddet 7 kap. 14 Strandskyddets syfte, 7 kap 13 Strandskyddet syftar till att långsiktigt: trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41 Sid 1/21 Ärendeförteckning 32-41 32 Delegationsredovisning 33 Kurser. 34 Sammanställning av inkomna meddelanden. 35 Yttrande angående ansökan om ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www BESLUT 1(9) Kontaktperson Miljöavdelningen Josefine Andersson 010-224 16 30 josefine.andersson@lansstyrelsen.se Idériket AB Box 296 240 40 Tjörnarp Beslut om strandskyddsdispens samt tillstånd enligt landskapsbildsskyddet

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa mark mm

UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa mark mm Datum Dnr 2015-08-10 STR.2015.3449 253 Jan Casserstedt jan.casserstedt@varmdo.se 08-570 483 16 Jurist REK + MB Tjänsteskrivelse UPPEBY 1:10: Förslag till beslut gällande föreläggande om att återställa

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060204 DOM 2015-02-24 Stockholm Mål nr M 6222-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-06-18 i mål nr M 446-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Ärendeförteckning 82-89

Ärendeförteckning 82-89 Östra Göinge Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Ärendeförteckning 82-89 82 Delegationsredovisning. 83 Kurser. 84 Sammanställning av inkomna meddelanden. 85 Policy för användande av gummiflis på

Läs mer

LANSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LAN

LANSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LAN LANSSTYRELSEN Avdelningen för planfrågor Jeanette Odelius 08-785 45 64 2012-11-13 Södertälje kommun Samhallsbyggnadskontoret Vbr beteckning Delgivningskvitto Lena Eliasson Näsby 2 646 93 Gnesta Prövning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Byggnadsnämnden 2010-11-25 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Askersund torsdagen den 25 november 2010 kl 15.00 17.00 Beslutande Bo Pettersson (s) ordförande Bengt Svärd (c) Eric

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

DOM 2014-06-24 Stockholm

DOM 2014-06-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2014-06-24 Stockholm Mål nr M 1196-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 4218-13, se

Läs mer

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat Byggnadsnämnden 2012 03 06 36 15 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 02 21 33 14 Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat 2011 05 30 Ärende Sökande Bygglov/strandskyddsdispens

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060205 DOM 2016-02-11 Stockholm Mål nr M 9309-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-10-06 i mål nr M 3582-15, se bilaga

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-10-05 kl 09.00-11.20 Beslutande Övriga deltagare Justerare Eva Abrahamsson (M), ordförande Maria Bylund, miljöchef Erik Österlund, ekonom 32 Kristina

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

SP5. Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Asklanda 1:12 vid Öresjö, Borås Stad BESLUTSFÖRSLAG

SP5. Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Asklanda 1:12 vid Öresjö, Borås Stad BESLUTSFÖRSLAG SP5 BESLUTSFÖRSLAG Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Asklanda 1:12 vid Öresjö, Borås Stad Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden.

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

134 Föreläggande om att ta bort byggnad och trädäck på inom strandskyddsområde

134 Föreläggande om att ta bort byggnad och trädäck på inom strandskyddsområde Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 29 Ärendeförteckning 128 Anmälan enligt 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Vita Skolan 129 Anmälan 38 förordningen om miljöfarlig

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM Ingela Isaksson 08-731 30 05 2015-01-09 PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön Detta PM är upprättat i samband med att detaljplanläggning har inletts för

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BRYGGA PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA 1:133

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BRYGGA PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA 1:133 19 7.4 ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BRYGGA PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA 1:133 Diarienummer: 10/703 Ankomstdatum: 2010-05-07 Fastighetsadress: Sökande: Lars Marstone Adress: Berga-Gåshogen 124 453 92

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2140-2152 Sekreterare Jeanette Lundgren

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (16)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (16) 2017-09-19 1(16) Plats och tid Norrtull kl. 13.30 16.05 Beslutande Sofia Karlsson (S) Göran Karlsson (S) ersätter Barbro Axelsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Rebecca

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51

Ersättare: Judith Hult, S tjänstgörande ersättare för Bill Öhnstedt, V 42-51 1 (17) Plats och tid 08.00-12.30, i BOM- rummet (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 42-51 Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf 42-45, 47-51 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 42-51 Håkan

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, Strängnäs, kl. 13:30 14:35 Paragrafer 23-28 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista på nästa

Läs mer

Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf Birger Backlund, S, 2:a vice ordf Mikael Karlsson, S 52-65

Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf Birger Backlund, S, 2:a vice ordf Mikael Karlsson, S 52-65 1 (20) Plats och tid 08.00-1130, i Mus-olle (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 52-65 Leif Jönsson, C, 1:e vice ordf 52-65 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 52-65 Mikael Karlsson,

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämnden

Tillsyns- och tillståndsnämnden Tillsyns- och tillståndsnämnden 2013-02- 27 Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sid 1/19 Ärendeförteckning 11-21 11 Delegationsredovisning 12 Kurser. 13 Sammanställning av inkomna meddelanden. 14

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060303 DOM 2016-10-11 Stockholm Mål nr P 2342-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-03-07 i mål nr P 905-16, se bilaga A KLAGANDE J N MOTPARTER 1.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport

Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-16 B 2015-002079 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport Förslag till beslut Ansökan avslås med

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-09-08 Stockholm Mål nr P 2214-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-02-23 i mål nr P 6476-15, se

Läs mer

Miljö- och byggnämnden (7) Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta Bengtsson (S)

Miljö- och byggnämnden (7) Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta Bengtsson (S) Miljö- och byggnämnden 2014-03-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 17 mars 2014 kl. 13.30-16.00 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid: BUN:s lokaler Sparbanksgatan 1, kl 09.00 11.00. Beslutande: Ersättare: Tjänstemän: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Josefin Hane, byggnadsinspektör Gunn Stark, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 43-45 Gunn Stark

Josefin Hane, byggnadsinspektör Gunn Stark, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 43-45 Gunn Stark PROTOKOLL 1(6) Plats och tid Varglyan, Kungsgatan 30, kl 15:00-15:40 Beslutande Ledamöter Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (MP) Lars Gustafson (M) Svante Persson (S) Sven Gustavson (S) Anders Zadik (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Kurser. Sammanställning av inkomna meddelanden. Delegationsredovisning Klagomål på inflygande golfbollar Svar på kompletteringsremiss från

Kurser. Sammanställning av inkomna meddelanden. Delegationsredovisning Klagomål på inflygande golfbollar Svar på kompletteringsremiss från Kurser. Sammanställning av inkomna meddelanden. Delegationsredovisning Klagomål på inflygande golfbollar Svar på kompletteringsremiss från Länsstyrelsen om täktverksamhet på fastigheterna på fastigheterna

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

DOM meddelad i Nacka Strand

DOM meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2012-12-13 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 2133-12 KLAGANDE Naturskyddsföreningen i Danderyd c/o Eivor Niklasson Ekbacksvägen 33 B 182 38 Danderyd MOTPART

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

20 Behörighet för tjänstemän att motta delgivning för Tillsyns- och tillståndsnämndens räkning

20 Behörighet för tjänstemän att motta delgivning för Tillsyns- och tillståndsnämndens räkning Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 15 Ärendeförteckning 11 Delegeringsbeslut för redovisning i februari 2016 12 Meddelanden född redovisning i februari 2016 13 Inbjudningar för redovisning

Läs mer